Národní ústav pro vzdělávání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní ústav pro vzdělávání 1"

Transkript

1 P.G.CERT P.G.DIP PAA PAC PACA PACR PACS PaedDr. PAGSI PAIO PAL PAL PAMT PAO PAP PAP PAQUE PAQUE PART PAS PAS PAS PASNet PAT PATES PATT Postgraduate Certificate Postgraduální certifikát [Irsko, Velká Británie] Postgraduate Diploma Postgraduální diplom [Irsko, Velká Británie] Prueba de Aptitud Académica Akademická zkouška způsobilosti (maturita) [Chile] Plan d accompagnement de chômeurs Plán podpory nezaměstnaných [Belgie] Provence Alpes Côte d Azur Region Francie Professional Accreditation of Conservator-Restorers Profesionální akreditace konzervátorů-restaurátorů [Velká Británie] Pacte civil de solidarité Občanská smlouva solidarity (ekvivalent manželství pro nesezdané páry) [Francie] Paedagogiae doctor Doktor pedagogiky Programme d action gouvernementale pour entré de la France dans la société d information Vládní akční program pro vstup Francie do informační společnosti Permanences d accueil d information et d orientation Stálé středisko pro příjem informací a pro profesní poradenství [Francie] Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle Vývojové středisko pro zkušební úkoly a učební pomůcky Prüfungsausschuß für Lehrlinge Výbor pro zkoušení učňů Politiques actives du marché du travail Aktivní politika trhu práce Postacademisch Onderwijs Postgraduální vzdělávání [Nizozemsko] Programme d action positive (pour les femmes) Program pozitivní akce (pro ženy) Prova de Aptidão Profissional Zkouška profesní způsobilosti [Portugalsko] Préparation Active à la Qualification et à l Emploi Aktivní příprava na kvalifikaci a povolání Programme d acces à la qualification et à l emploi Program přístupu ke kvalifikaci a k povolání [Francie] Performance Assessment Rating Tool Posuzovací nástroj pro hodnocení výkonu [USA] Palestine and Arabic Studies Palestinská a arabská studia Podnikateľská aliancia Slovenska Business Alliance of Slovakia Publicly Available Specification Veřejně dostupná specifikace Pražská akademická síť Professional Association of Teachers Profesní sdružení učitelů Paidagogiki techniki scholi Pedagogické technické školy [Řecko] Pupils Attitude Towards Technology Postoj žáků k technice Národní ústav pro vzdělávání 1

2 PAU PAU PAVE PAVE PAYG p.b.c. PBE PBVE PC PC PC PCAB PCAS PCBB PCE PCE PCEM PCET PCFC PCfPD PCIE PCL PCO PCO PCS P.D. PDA Přátelé angažovaného učení Pruebas de Acceso a la Universidad Zkouška (na sekundární škole) přístupu na univerzitu [Španělsko] Promoting the attractiveness of vocational education Podporování atraktivity odborného vzdělávání Promoting Added Value through the Evaluation of training Podporování přidané hodnoty prostřednictvím evaluace odborné přípravy Pay-As-You-Go Průběžné financování důchodového systému Public benefit corporation Obecně prospěšná společnost (viz o.p.s.) Practical Business English Praktická obchodní angličtina Primair beroepsgerichte volwassenen educatie Základní odborné vzdělávání dospělých [Nizozemsko] Personal Computer Osobní počítač Physique - Chimie Fyzika - chemie (označení přípravných tříd) [Francie] Professional Certificate Profesní certifikát Polytechnics and Colleges Assets Board Výbor pro aktiva polytechnik a kolejí Polytechnics and Colleges Admissions System Systém přijímání do polytechnik a kolejí Pedagogisch Centrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Pedagogické středisko pro odborné vzdělávání v hospodářství Person Centered Education Výchova zaměřená na osobu Post-Compulsory Education Vzdělávání po povinné školní docházce Première cycle d études médicines První cyklus lékařských studií Post-compulsory education and training Vzdělávání a příprava po povinné školní docházce Polytechnics and Colleges Funding Council Finanční rada polytechnik a kolejí Policy Centre for the Promotion of Democracy Vzdělávací středisko pro podporu demokracie [součást programu PHARE] Permis de conduit informatique européen Evropský informatický řidičský průkaz [též ECDL] Polytechnic of Central London Polytechnika centrálního Londýna Primaire combinatie opleiding Základní kombinovaný program [Nizozemsko] Principal Careers Officer Hlavní poradce pro volbu povolání Professions et catégories socioprofessionnelles Povolání a socioprofesní kategorie Public domain Veřejnost, veřejný majetek, společná oblast Personal Digital Assistant Osobní digitální pomocník (kapesní počítač) 2 Národní ústav pro vzdělávání

3 PDF PDS PEB PEC PECO PEL PEDIP PEEP PEER PEI PEL PEL PEN PEO PEP PEPT PER PERINE PES PES PESC PESP PET PET PETRA PFE Portable Document Format Přenosný formát dokumentu [Adobe Acrobat] Professional Development School Škola profesního rozvoje [USA] Programme on Educational Building Program pro školské stavby [OECD] Projects européens communs Spojené evropské projekty Pays d Europe centrale et orientale Země střední a východní Evropy Portfolio européen des langues Evropské jazykové portfolio Programme européene pour le développement d industrie portugaise Evropský program pro rozvoj portugalského průmyslu Fédération des parents d élèves de l enseignement public Federace rodičů žáků veřejných škol [Francie] Program of Education for Emergencies and Reconstruction Program vzdělávání pro mimořádné okolnosti a obnovu [UNESCO] Pitmans Examinations Institute Pitmanův zkušební ústav (kancelářské práce) [Velká Británie] Paid Educational Leave Placené volno na vzdělávání Participation in Education and Learning Účast ve vzdělávání a učení Poets, Playwrights, Essayists, Editors and Novelists (International Association) PEN klub (mezinárodní sdružení) básníků, dramatiků, esejistů, redaktorů a romanopisců) Principal Education Officer Hlavní úředník pro vzdělávání Projektmanagement-Entwicklungsprogramm Program rozvoje projektového managementu [Německo] Programma Educação para Todos Program Vzdělávání pro všechny [Portugalsko] Professional and Executive Recruitment Přijímání odborníků a výkonných úředníků Pedagogical and Educational Research Information Informace o pedagogickém a školském výzkumu (evropská síť) Public Employment Service Úřad práce, (též) veřejná služba zaměstnanosti Public Expenditure Survey Přehled veřejných výdajů Public Expenditure Survey Committee Výbor pro přehled veřejných výdajů Programme for Economic and Social Progress Program ekonomického a sociálního rozvoje [Irsko] Pre-employment Training Programme Program přípravy před zaměstnáním Preliminary English Test Předběžný test z angličtiny Partnerships in Education and Training Partnerství ve vzdělávání a odborné přípravě [EU] Périodes de Formation en Entreprises Období přípravy (pro získání CAP a BEP) v podnicích Národní ústav pro vzdělávání 3

4 PFMP PGCE PGI PH PHARE PharmDr. PhD PhDr. PI PIAA PIAAC PIB PIB PIC PIC PICKUP PICS PICT PID PIER PIF PIN PIN PIRLS PISA PISA Périodes de Formation en Milieu Professionnel Období přípravy (pro získání bac pro) v profesním prostředí Postgraduate Certificate of Education Postgraduální osvědčení pedagogiky [Velká Británie] Programme Général d Information / General Information Programme Všeobecný program informací [UNESCO] Pädagogische Hochschule Vysoká škola pedagogická Pologne - Hongrie: aide à la reconstruction économique Polsko - Maďarsko: pomoc při ekonomické rekonstrukci Pharmaciae doctor Doktor farmacie Doctor of Philosophy Doktor filozofie Philosophiae doctor Doktor filozofie Performance Indicator Ukazatel výkonu Profesionālās izglītības attīstības aģentūra Agentura pro rozvoj odborného vzdělávání [Lotyšsko] Programme for the International Assessment for Adult Competencies Program mezinárodního hodnocení kompetencí dospělých [OECD] Producto interior bruto Hrubý domácí produkt Produit intérier brut Hrubý domácí produkt Privat Industry Council Rada pro soukromý sektor [USA] Programme of interuniversity cooperation Program meziuniverzitní spolupráce [Anglie, Wales] Professional, Industrial and Commercial Updating Program Program aktualizace vzdělání v průmyslu a obchodě [Velká Británie] Programme ingénieurs et cadres supérieurs Program (přípravy) inženýrů a nejvyšších vedoucích pracovníků [Francie] Programme on Information and Communications Technologies Program informačních a komunikačních technologií Public Information Document Veřejný informační dokument [vzniklý na základě Freedom of Information Act - zákona o svobodě informací] Projects for International Educational Research Projekty pro mezinárodní pedagogický výzkum [Washington, D.C.] Permiso individual de formación Individuální volno na profesní přípravu [Španělsko] Personal identification number Osobní identifikační číslo Postsecondary International Network Postsekundární mezinárodní síť Progress in International Reading Literacy Study Pokrok v mezinárodním přehledu čtenářské gramotnosti Published information on student achievement Publikované informace o výsledcích žáků [Velká Británie] Programme for International Student Assessment Program mezinárodního hodnocení žáků [OECD] 4 Národní ústav pro vzdělávání

5 PISTA PIVOINE PL PL PL PLA PLAN PLAR PLC PLC PLEASE PLIRC PLOTEUS PLP1 PLP2 PLUS PME PME PMI PMS PMS PMU PNB PNC PND PNER Politics and Information Systems: Technologies and Applications Politika a informační systémy: technologie a aplikace (mezinárodní konference) Programme d insertion et de valorisation des opportunités pour l installation des nouveaux exploitants Program vytváření a valorizace příležitostí pro nové rolníky [Francie] Polsko Polytechnischer Lehrgang Polytechnický kurz [Rakousko] Principal Lecturer Hlavní přednášející Prior Learning Assessment Hodnocení výsledků předchozího učení [USA] Program for Learning in Accordance with Needs Program pro učení podle potřeb Prior Learning Assessment and Recognition Hodnocení a uznání výsledků předchozího učení [Kanada] Post Leaving Course Kurs pro absolventy Post-leaving certificate Certifikát pro absolventy Permanent Liaison Committee of European Associations in Europe Výbor pro stálou spolupráci evropských sdružení v Evropě Prior Learning International Research Centre Mezinárodní výzkumné středisko předchozího učení [Kanada] Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space Portál o možnostech vzdělávání v celém evropském prostoru [EU] Professeur de lycée professionnel de premier grade Profesor profesního lycea prvního stupně [Francie] Professeur de lycée professionnel de seconde grade Profesor profesního lycea druhého stupně [Francie] Pragmatic Based Language Understanding System Pragmaticky založený systém pochopení jazyka Pequenas e Médias Empresas Malé a střední podniky [Portugalsko] Petites et moyennes entreprises Malé a střední podniky Protection maternelle et infantile Péče o matky a děti Performance measurement system Systém měření výkonnosti Psycho-Medico-Soziale Zentren Psychologická, zdravotní a sociální [poradenská] střediska [Belgie] Program Managing Unit Řídící jednotka programu Produit national brut Hrubý národní produkt Point national de contact Národní kontaktní místo [Francie] Professional Development Network Síť pro profesní rozvoj [v rámci CIDREE] Programme de Numérisation pour l Enseignement et la Recherche Program digitalizace ve vzdělávání a ve výzkumu [Francie] Národní ústav pro vzdělávání 5

6 PNTIC POF POFIC PONSI POT POVO PPA PPAE PPCP PPF PPITB PPOG PPP PPP PPP PPRISC PPS PPST PQO PRAG PRAO PRC PRDFPJ PRE PRES PRELUDE Programa de Nuevas Tecnologías de la Información Program nových informačních technologií [Španělsko] Piano dell offerta formativa Plán nabídky vzdělávání [Itálie] Politique et orientation des formations initiales et continues Politika a zaměření počáteční a další profesní přípravy [Francie] Project on Noncollegiate Sponsored Instruction and Credit Projekt neuniverzitního sponzorovaného učení a kreditu [USA] Peer Observation of Teaching Pozorování učitele při práci jinými učiteli Onderwijsoverleg Primair en Voortgezet Ondervijs Poradní orgán pro primární a sekundární vzdělávání [Nizozemsko] Parité de pouvoir d achat Parita kupní síly Projet personnalisé d accès à l emploi Individualizovaný projekt přístupu do zaměstnání [Francie] Projets plurydisciplinaires à caractère professionnel Víceoborové projekty profesní povahy Programme for Prosperity and Fairness Program pro prosperitu a spravedlivost [Irsko] Printing and Publishing Industry Training Board Výbor pro odbornou přípravu v polygrafickém průmyslu [Velká Británie] Polytechnic Personnel Officers Group Skupina personálních pracovníků polytechnik Pedagogicko-psychologická poradna Příprava pedagogických pracovníků Purchase Power Parity Parita kupní síly Polytechnic Public Relations and Information Officers Standing Committee Stálý výbor pracovníků pro vztahy s veřejností a informačních pracovníků polytechnik Purchasing-power standard Standard kupní síly [EU] PreProfessional Skill Test Test předprofesních dovedností Personalqualifizierung in Ostdeutschland Personální kvalifikace ve Východním Německu Professeur agrégé Profesor s agregací (se zkouškou způsobilosti) [Francie] Praktisk arbetslivsorientering Praktická orientace na pracovní život [Švédsko] Point régional de contact Regionální kontaktní místo [Francie] Plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes Regionální plán rozvoje profesní přípravy mládeže [Francie] Pre-Retirement Education Předdůchodové vzdělávání Pôle de recherche et d enseignement supérieur Sdružení výzkumu a vysokého školství [Francie] Programme of Research and Liaison between Universities for Development Program výzkumu a spolupráce mezi univerzitami pro rozvoj [Koordinace: Namurská Univerzita, Belgie] 6 Národní ústav pro vzdělávání

7 PREST PRIME PROAP PROCEED PRODEP PROMISE PROTEC PRP PRSI PS PSC PSCE PSDN PSHE PSA PSI PSI PSWS PT PT PT PTA PTH PTR PTS PTSI Programme of Policy Research in Engineering Science and Technology Program metodického výzkumu v technických vědách a v technologii [EU] Projets régionaux d insertion dans le marché de l emploi Regionální projekty přechodu do zaměstnání [Belgie] Principal Regional Office for Asia and the Pacific / Bureau régional principal pour l Asie et le Pacifique Hlavní regionální úřad pro Asii a Tichomoří [Bangkok, Thajsko] [UNESCO] Programme for Central and Eastern European Development Program pro rozvoj střední a východní Evropy Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal Program rozvoje vzdělávání pro Portugalsko Promoting the Information Society in Europe Podpora informační společnosti v Evropě [projekt ISPO] Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico Program rozšiřování a zlepšování technického vzdělávání [Brazílie] Préretraite progressive Předčasný odchod do důchodu [Francie] Pay Related Social Insurance Sociální pojištění vztahující se k platu [Irsko] Programmata Spoudon Rámec pro kurikula [Řecko] Privé sous Contrat Soukromé školy se smlouvou [se státem] [Francie] Postsecondary Correctional Education Postsekundární nápravná výchova [USA] Packet-Switched Data Network Síť pro přenos dat v blocích Public Sector Higher Education Vysokoškolské vzdělávání ve veřejném sektoru Personal Service Agentur Agentura personálních služeb [Německo] Physique - Sciences d ingénnieur Fyzika - inženýrské vědy (označení přípravných tříd) [Francie] Policy Studies Institute Ústav politických studií Prüfungsrelevante Anzahl der Semesterwochenstunden Počet hodin, které se vztahují ke zkouškám, v týdnu za semestr Part-time (studium) se zkráceným rozvrhem; částečný (pracovní úvazek) Physique - Technologie Fyzika - technologie (označení přípravných tříd) [Francie] Portugalsko Parent Teacher Association Sdružení rodičů a učitelů Pedagogisch Technische Hogeschool Pedagogicko-technická vysoká škola [Nizozemsko] Pupil/Teacher Ratio Počet žáků na učitele Polytechnische Schule Polytechnická škola [Rakousko] Physique, technologie et sciences de l ingénieur Fyzika, technologie a inženýrské vědy Národní ústav pro vzdělávání 7

8 PTU PUF PUZ PVD PWD PWD PWPA PYD PYMES Професионално техническо училищe Odborná technická škola [Bulharsko] Presses universitaires de France Francouzský univerzitní tisk Полувисше учебно заведение Vyšší vzdělávací zařízení [Bulharsko] Pays en voie de développement Rozvojové země Person with disabilities Osoba s postižením Prüfung Wirtschaftsdeutsch International Mezinárodní zkouška z hospodářské němčiny Professors World Peace Academy Akademie profesorů za světový mír Positive Youth Development Pozitivní vývoj mládeže [USA] Pequeñas y medianas empresas Malé a střední podniky 8 Národní ústav pro vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez

Více

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SASE SAST SASTD viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 CI CI CI CI CIA CIAF CIAT CIB CIBB CIBC CIBE CIC CIC CICIC CICT CIDA CIDE CIDE CIDEAD CIDES CIDIC CIDJ CIDOC CIDOC Central Institution Centrální škola [Skotsko] Community Initiative Iniciativa Společenství

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 E 3 A E.SY.P e.v. E2E EA EA EA EAAA EAB EABS EACEA EACRO EAD EADI EADL EADTU EAEA EAES EAGGF EAIE EAIR EAL EALE EAN EAP Education of the Third Age Vzdělávání lidí třetího věku Ethniko Symvoulio Pedias

Více

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 E 3 A e-cf E.SY.P e.v. E2E EA EA EA EAAA EAB EABS EACEA EACRO EAD EADI EADL EADTU EAEA EAES EAGGF EAIE EAIR EAL EALE EAN Education of the Third Age Vzdělávání lidí třetího věku European e-competence Framework

Více

Národní ústav odborného vzdělávání 1

Národní ústav odborného vzdělávání 1 I SEE! IAA IAB IACEE IACLEA IAE IAEA IAEP IAESTE IAEVG IAF IAG IAI IAIE IAL-CISL IALS IAM IAO IAP IAP IAPS IAQ IARTEM IASC Information System on Education and Employment Informační systém o vzdělání a

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Slovník anglicko-český a česko-anglický vychází z přílohy Zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí č. V/2007, kde v úvodu najdete vysvětlující poznámky k účelu slovníku,

Více

Angličtina v (odborném) vzdělávání

Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina v (odborném) vzdělávání Angličtina je lingua franca dnešní doby. Evropská unie sice propaguje vícejazyčnost a rozmanitost, bez znalosti angličtiny se však lze jen těžko orientovat v dnešní informační

Více

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie]

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O level Ordinary level Obvyklá úroveň [Velká Británie] O&W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerstvo školství a vědy [Nizozemsko] OA Open

Více

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie]

O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O level Ordinary level Obvyklá úroveň [Velká Británie] O&W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerstvo školství a vědy [Nizozemsko] OA

Více

BA 1. Národní ústav pro vzdělávání 1. 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno.

BA 1. Národní ústav pro vzdělávání 1. 1 Ve zkratkách bakalářských titulů může být písmeno B odděleno mezerou, tečkou nebo neodděleno. B B ès L B ès S B.A.D.G.E. B2i BA BA BA BA 1 BAA BAAS BABEL BABT bac ES bac L Bac pro bac S bac S-SI bac SMS bac ST2S bac STAE bac STG bac STI bac STL bac STPA bac STT Bachelor Bakalář [Nizozemsko] Bachelier

Více

Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S T U D I E

Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH. Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S T U D I E Studie DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ELEARNING V EVROPSKÝCH ZEMÍCH Helena Zlámalová VÝVOJ EVROPSKÉ POLITIKY V OBLASTI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Problematika rozvoje otevřeného a distančního vzdělávání (ODL) v Evropě

Více

Přechod žáků do středoškolského vzdělávání

Přechod žáků do středoškolského vzdělávání Přechod žáků do středoškolského vzdělávání Vzdělávání ve středních školách má připravit žáky pro vstup na trh práce nebo do vysokoškolského vzdělávání. Přechod ze základní nebo nižší sekundární školy (podle

Více

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě

TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě TESE Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě Česká verze Vydání 2009 Evropská komise 01 - Teorie výchovy a vzdělávání pedagogické vědy.. NT1 dějiny pedagogiky.. NT1 didaktika.. NT1 ekonomie vzdělávání....

Více

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003.

Zpravodaj. č. 3/2003 (20. března) Odborné vzdělávání v zahraničí. Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Evropská strategie zaměstnanosti 3 Návrh Evropské komise z ledna 2003. č. 3/2003 (20. března) Gender mainstreaming Tendence ve vývoji školských systémů (6) Itálie

Více

zpravodaj 2 Editorial Pamětní mince k 10. výročí hospodářské a měnové unie.

zpravodaj 2 Editorial Pamětní mince k 10. výročí hospodářské a měnové unie. zpravodaj 3 2008 2 Editorial Pamětní mince k 10. výročí hospodářské a měnové unie. 3 Výzkum a vývoj v České republice Srovnání úrovně vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v ČR s Evropou a se světem.

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 1. 5 Historie a současnost Fachhochschule Liechtenstein. 10 Education-line na Univerzitě v Leedsu.

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 1. 5 Historie a současnost Fachhochschule Liechtenstein. 10 Education-line na Univerzitě v Leedsu. Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství č. 1 (20. ledna) Klasifikace certifikáty zaměstnanost 3 Růst poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovních silách ve většině vyspělých zemí. Teorie lidského

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 2012 Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 Analýza byla vypracována pro potřeby společnosti Člověk v tísni, o.p.s. SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava

Více

zpravodaj 2 Editorial Národní knihovna Litvy; vliv angličtiny na češtinu obecně a na překlad slova stakeholder zvláště.

zpravodaj 2 Editorial Národní knihovna Litvy; vliv angličtiny na češtinu obecně a na překlad slova stakeholder zvláště. zpravodaj 10 2013 2 Editorial Národní knihovna Litvy; vliv angličtiny na češtinu obecně a na překlad slova stakeholder zvláště. 3 Z glosáře Cedefopu 22 Další část překladu termínů z glosáře. XXIV. ročník

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů. Česká republika Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2003 2004 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o. p. s. Národní agentura programu Leonardo da Vinci Opletalova

Více

Klíčové kompetence. Vznikající pojem ve všeobecném povinném vzdělávání. Eurydice Informační síť o vzdělávání v Evropě

Klíčové kompetence. Vznikající pojem ve všeobecném povinném vzdělávání. Eurydice Informační síť o vzdělávání v Evropě EURYDICE Klíčové kompetence Vznikající pojem ve všeobecném povinném vzdělávání Eurydice Informační síť o vzdělávání v Evropě 1 Tuto publikaci vydává Evropské oddělení Eurydice za finanční podpory Evropské

Více

zpravodaj 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification

zpravodaj 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification zpravodaj 3 2014 2 Editorial Athény v 19. století; čtečky a tablety; kde se vzaly kešky a kdo to je metr. 3 Z glosáře Cedefopu 27 Další část překladu termínů z glosáře leaver survey; level of qualification

Více

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání č. 11 Brugský proces Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Kvalifikace a mobilita v Evropské unii Evropský glosář vzdělávání Berufsbildungsbericht Tendence ve vývoji školských systémů (2) Švédsko 6

Více

Odborné vzdělávání v zahraničí. č. 5

Odborné vzdělávání v zahraničí. č. 5 Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí č. 5 (20. května) Změny ve slovinském školství 3 Prodloužení povinného vzdělávání na 9 let. Rozdělení základní školy na tři tříleté cykly. Všeobecné, odborné a

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více