ISAAR-F jako příklad elektronické služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISAAR-F jako příklad elektronické služby"

Transkript

1 ISAAR-F jako příklad elektronické služby Petr Šaloun * Miroslav Beneš * Roman Szturc * 1 Abstrakt: ISAAR-F je informační systém pro podávání a posuzování přihlášek projektů ucházejících se o podporu Fondu rozvoje vysokých škol. Systém byl vyvinut na katedře informatiky FEI VŠB-TU Ostrava a slouží již druhým rokem. Systém poskytuje elektronické služby nejen Agentuře a Výboru FRVŠ, ale stejně tak řešitelům, fakultám a rektorátům VŠ, komisím tematických okruhů i hodnotícím komisím závěrečného oponentního řízení. Každý uživatel ISAAR-F může vystupovat v různých rolích a podle toho má oprávnění údaje do systému vkládat, nebo k nim mít přístup pro čtení, případně na jejich základě provádět rozhodnutí, případně uživatel k informacím přístup nezíská. ISAAR-F poskytuje služby přes WWW rozhraní a z pohledu uživatele vyžaduje pouze standardní WWW prohlížeč a v případě tisku Adobe Acrobat Reader. Důležitým prvkem je delegování některých kompetencí na oprávněné uživatele na vysokých školách, čímž se školy z pohledu FRVŠ stávají značně samosprávnými. Klíčová slova: informační systém, elektronické služby, WWW, grantová přihláška, role, sdílení a přístup k dokumentům Úvod Na úvod zavedeme zkratku ISAAR-F je to Informační systém agendy Agentury Rady vysokých škol modul FRVŠ. ISAAR-F, poskytuje služby ve všech etapách procesu výběrového řízení FRVŠ. Je efektivní podporou činností pracovníků Agentury RVŠ, práce Výboru FRVŠ a oborových komisí na posuzování projektů přihlášených do výběrového řízení a pro jejich případné následné navržení k financování. ISAAR-F poskytuje správné a aktuální informace MŠMT pro rozhodnutí o přidělení dotace projektům FRVŠ a o udělení stipendií MŠMT. ISAAR-F poskytuje své služby uživatelům ve všech rolích od podání přihlášky projektu, její posouzení, přes informace o výsledcích výběrového řízení, eviduje změny v průběhu řešení a konečně uchovává vložené výsledky řešení a závěrečné zprávy projektů, které poskytuje i jako podklady hodnotícím komisím pro závěrečné oponentní řízení. Významné služby poskytuje ISAAR-F vysokým školám a jejich pracovištím při podávání projektů FRVŠ a při podávání žádostí o změny v řešení projektů. Pro závěrečná oponentní řízení ISAAR-F usnadňuje VŠ sestavování hodnotících komisí pro závěrečné oponentní řízení, zpřístupnění dokumentace projektů, závěrečných zpráv a dalších podkladů řešených projektů, a zejména výběr oponentů s odpovídající odborností a komunikaci s nimi. Systém ISAAR-F byl vyvinut na katedře informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava týmem pracovníků a doktorandů pod vedením doc. Ing. * Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra informatiky, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 1

2 Miroslava Beneše, Ph.D. ISAAR-F vedle poskytování služeb centralizuje data, umožňuje jejich okamžitou kontrolu a přístup odkudkoliv z internetu a zcela zásadně zrychluje a usnadňuje přístup ke všem informacím o projektu v rámci celého životního cyklu přihlášky projektu. Využití elektronických komunikačních kanálů výrazně snižuje náklady na posouzení všech přihlášek projektů. Současně webový princip přístupu k ISAAR-F a elektronická komunikace umožňují realizaci centrální uživatelské podpory poskytované smluvně jako součást realizace systému po výběrovém řízení. Logo systému ISAAR-F je na Obr Historie Obr. 1 Před rokem 2004 byly přihlášky projektů FRVŠ pořizovány na počítači řešitele s nainstalovaným operačním systémem Microsoft Windows a s nutností používat komerční programové vybavení Microsoft Office, konkrétně Word a Excel. Tehdejší aplikace musela být nainstalována na počítač každého řešitele a pořízená data se odevzdávala v tištěné i elektronické podobě. Disketa a podepsané formuláře přihlášky projektu se předávaly od řešitele přes fakulty a rektoráty na ARVŠ. Byl vyžadován podpis řešitele, případných spoluřešitelů, jeho nadřízeného, děkana i rektora. Jednotlivé školy se objednávaly na ARVŠ, kde předávaly papírové přihlášky i jejich elektronickou podobu na disketách. Přihláškám bylo přiděleno postupně číslo podle dohodnutého pořadí škol při předávání. Data se sbírala hierarchicky, ovšem na disketách, a až na ARVŠ byla data shromážděna a mohla být předána Výboru a po odpovídajících částech i předsedům komisí tematických okruhů. Pak již záleželo na stylu a způsobu práce předsedů při komunikaci se členy komisí i s oponenty. Kontrola práce oborové komise jejími členy či z vnějšku členy Výboru, byla prakticky nemožná. Získání výsledků celého výběrového řízení bylo zdlouhavé a náročné. Závěrečná oponentní řízení probíhala bez jakékoliv podpory ze strany ARVŠ, snad vyjma seznamu doporučených oponentů. Seznam byl zasílán ve statické podobě, a byl poměrně neaktuální. Z pohledu poskytování služeb bylo původní řešení velmi konzervativní. Řešitelům poskytovalo jen základní kontroly vložených dat. Původní řešení bylo postaveno na využití tištěné podoby přihlášek projektů a na listovních službách pošty, čemuž musely být přizpůsobeny i časové limity. Neexistoval přehled o aktuálním počtu projektů a stavu jejich rozpracování, či posouzení a neexistovala přímá podpora elektronického přístupu k projektům. 3 Zadání a výběr systému ISAAR-F Výše popsaný stav byl nepřijatelný z pohledu ARVŠ, jednotlivých VŠ i řešitelů. Komunikační možnosti škol a návyk na kvalitní služby a příjemné a intuitivní rozhraní vyžadovaly radikální změnu. Výběrové řízení vypsané na ISAAR-F požadovalo fakticky architekturu klient-server a poskytnutí podpory veškeré agendy spojené s přihláškami projektů do výběrového řízení FRVŠ. Požadovalo zvýšení operativnosti, přístup k datům podle jejich okamžitého stavu a odstranění či minimalizaci papírové komunikace a celkově 2

3 zrychlení, zlevnění a zefektivnění posuzování projektů a celého výběrového řízení. Jako přidaná hodnota řešení byly požadovány služby podporující podávání přihlášek a komunikaci s řešiteli na fakultách a rektorátních útvarech a zejména rozšíření služeb o dosud zcela nepokryté období Závěrečného oponentního řízení. Autoři ISAAR-F byli v srpnu 2003 vybráni na základě výběrového řízení na vývoj a provozování informačního systému. Řešení bylo zahájeno v září 2003, systém byl dokončen v prosinci Jednotlivé části systému byly realizovány v těsné součinnosti s Poradním týmem odborníků pro ISAAR-F, pracovníky Agentury RVŠ či členy Výboru FRVŠ. Autoři systému ISAAR-F operativně reagovali na vzniklé požadavky. Do ISAAR-F byla jednorázově importována data z předchozích výběrových řízení FRVŠ (pro roky ) a jednotlivým vysokým školám byla nabídnuta podpora přípravy a průběhu Závěrečných oponentních řízení (dále jen ZOŘ) projektů řešených již v roce Výběrové řízení pro rok 2005 již proběhlo od začátku podávání projektů výhradně prostřednictvím služeb systému ISAAR-F. 4 ISAAR-F použité technologie a standardy ISAAR-F je z technologického pohledu informačním systémem s WWW rozhraním. Architektura klient-server přirozeně podporuje současný přístup více uživatelů k centrálnímu úložišti dat. Přihlášky projektů jsou v systému uloženy v textové podobě a jsou dostupné i ve vygenerovaných PDF dokumentech či jako komprimované ZIP archivy. ISAAR-F byl implementován v Javě s využitím SQL databáze a Apache WWW serveru. Při implementaci tedy byly použity výhradně uznávané standardy a volně dostupné nástroje s otevřeným zdrojovým kódem. Jediný pravidelně aktualizovaný komerční produkt související s provozem ISAAR-F je antivirový program. Důsledné dodržování standardů se kladně projevilo jako zajímavý vedlejší efekt systém ISAAR-F je přístupný i prostřednictvím tak jednoduchých zařízení, jakými je mobilní telefon s internetovým prohlížečem, viz Obr Uživatel a jeho role Obr. 2 Uživatelem ISAAR-F je pracovník české veřejné vysoké školy (VŠ) podílející se na aktivitách FRVŠ. Z pohledu systému není zásadní, jde-li o doktoranda, asistenta, profesora či administrativního pracovníka školy. Rozhodující je jeho pracovně právní vztah k některé VŠ a jejímu pracovišti, vztah, který může být i násobný. Uživatel se do systému poprvé registruje se znalostí registračního kódu svého pracoviště. Ten získá od pracovníka své fakulty či 3

4 rektorátu VŠ pověřeného agendou FRVŠ. Uživatel má vztah k pracovišti VŠ a s odpovídajícím pracovníkem VŠ, přímo či prostřednictvím ISAAR-F řeší většinu aktivit, spojených s libovolnou fází výběrového řízení, zejména problematiku podávání přihlášky a vkládání podkladů pro ZOŘ. Z pohledu systému ISAAR-F je rozhodující role uživatele vůči FRVŠ. Uživatel bývá obvykle řešitelem nebo spoluřešitelem předkládaného nebo probíhajícího projektu. Pokud je uživatel ochoten nabídnout své služby pro posuzování přihlášek projektů, případně pro posuzování výsledků vyřešených projektů, může se stát oponentem vstupních přihlášek projektů, nebo oponentem závěrečného oponentního řízení. Jistá skupina uživatelů se na základě doporučení svých škol stává členy oborových komisí (OK), či jejich funkcionáři. Významným představitelem je předseda OK, který zodpovídá za posouzení přihlášek projektů své komise oponenty a za práci OK. Oborová komise na svých jednáních projednává výsledky posouzení přihlášek projektů a předává je Výboru FRVŠ. Pilíři systému ISAAR-F jsou Předseda Výboru FRVŠ a členové Výboru, ředitelka Agentury FRVŠ a její spolupracovnice, pracovníci pověření činností spojenou s FRVŠ na školách. Autoři systému s nimi v průběhu implementace intenzivně spolupracovali a konzultovali jejich uživatelský pohled na detaily řešení, případně přímo pro jejich potřeby prováděli školení. Každý uživatel může mít současně různé role, a proto při práci se systémem musí určit, v jaké roli právě vystupuje. Když odmyslíme profesionální role, jakými jsou role předsedy či členů Výboru FRVŠ, Agentury RVŠ či pracovníků pro FRVŠ na VŠ (akademických či pověřených), může být uživatel například řešitelem probíhajícího a předkládaného projektu, členem OK, oponentem výběrového řízení i závěrečného oponentního řízení. Výběr z přidělených rolí jednotlivých uživatelů pak určuje přístupová práva k uchovávaným informacím. S tím souvisí i rozdílné položky nabídky, které zprostředkovávají přístup do jednotlivých částí systému, viz Obr Řešitel Většina uživatelů systému ISAAR-F vystupuje v roli řešitel/oponent. Prvořadým zájmem řešitele při používání systému ISAAR-F je uspět při výběrovém řízení a získat dotaci. ISAAR-F je řešiteli dostupný z libovolného počítače s grafickým uživatelským rozhraním a s přístupem na internet. Z aplikačního programového vybavení je požadován WWW prohlížeč podporující kaskádové styly. Řešitel vytváří dokument, který ISAAR-F archivuje a následně zpřístupňuje uživatelům podle jejich role a podle z role vyplývajícího oprávnění. Služby ISAAR-F poskytované řešiteli lze heslovitě popsat následovně: kontrola číselných údajů na meze stanovené ve Vyhlášení; pro podání projektu postačuje elektronická verze, není nutný tisk, podpis, podpisy spoluřešitelů, fyzické podání přihlášky projektu na děkanát ; výrazné zjednodušení uvedení spoluřešitele, získání jeho souhlasu a následné automatické začlenění jeho osobních údajů; archiv všech projektů, v nichž uživatel vystupoval jako řešitel či spoluřešitel, viz Obr. 4; zjednodušení podání žádosti o změnu, vyžádání posudků přihlášky 4

5 Za výraznou vlastnost systému ISAAR-F lze považovat ochranu autorských práv řešitele a ochranu jeho know-how. Projekt, který řešitel v ISAAR-F vytvořil, nevidí kromě něj nikdo jiný z uživatelů systému do doby, dokud jej nepodá. Projekty, které nebyly podány do výběrového řízení, jsou systémově vymazány dříve, než je vyhlášeno nové výběrové řízení. Projekt je oprávněn měnit (editovat) výhradně jeho řešitel. Obr. 3 Obr. 4 5

6 7 Pracovník na děkanátě a rektorátě Příslušný pracovník je základním samosprávným prvkem výstavby ISAAR-F. Má administrativně na starosti uživatele ze svého pracoviště. Zajišťuje jejich registraci do systému stanovením registračního kódu pracoviště. Je oprávněn aktualizovat údaje o fakultě jako celku, o jejím děkanovi a proděkanovi (pro FRVŠ). Pracovník na fakultě je oprávněn realizovat úplnou správu uživatelů z jeho fakulty včetně rušení jejich pracovního vztahu vůči fakultě, nebo změny či opravy jejich osobních údajů. Přehled některých možností dokumentuje Obr. 5. Pro řadu uživatelů je pracovník děkanátu poslední záchranou, když zapomenou heslo, případně dokonce i své uživatelské jméno v ISAAR-F při zachování bezpečnostních prvků je pracovník pověřený prací pro FRVŠ oprávněn nastavit nové heslo uživateli s pracovním vztahem ke svému pracovišti. Bezpečnostní prvky při změnách ukazuje Obr. 6, přesto, že je pracovník v systému přihlášen, je vyžadováno zadání jeho hesla potvrzujícího jeho přítomnost u klávesnice. Z pohledu řízeného přístupu k dokumentu přihlášky projektu je významné, že se pracovník děkanátu k přihláškám řešitelů že své fakulty dostane až v okamžiku, kdy je jednotliví řešitelé elektronicky odešlou na fakultu. Od toho okamžiku má k přihlášce přístup vždy, i v budoucích letech. Obr. 5 6

7 Obr. 6 K výrazným službám ISAAR-F, které využívají pracovníci na děkanátech a rektorátech, patří: přístup k projektům podaným na fakultu a možnost jejich vrácení řešiteli, nebo podání na rektorátní úroveň, možnost tisku i archivace v elektronické podobě, vše na kliknutí myší ; úplný přehled o projektech podaných v minulosti, možnost jejich tisku i archivace; přehled o finančních požadavcích přihlášek projektů ze zdrojů FRVŠ i fakulty, včetně součtů a zachování struktury (kapitálové a nekapitálové); komunikace s řešitelem může probíhat elektronicky v době vyhovující oběma subjektům, podání či vrácení projektu probíhá rovněž prostřednictvím ISAAR-F; kontrola ISAAR-F se týká i případných fakultních kvót do jednotlivých tematických okruhů; úplná podpora závěrečného oponentního řízení (ZOŘ), včetně stanovení oponentů a předávání podkladů o projektech, možnost vystavit oponentům specifické fakultní instrukce či požadavky, správa celé hodnotící komise a vyplnění závěrečných protokolů o projektu. Činnost ZOŘ bývala velmi náročná. V současnosti je výrazně zjednodušena. Pracovník děkanátu v ISAAR-F vybere členy hodnotící komise, jejího předsedu a oponenty, čímž jim vlastně nastaví právo přístupu k dokumentům, souvisejícím s posuzovaným projektem. Oponenti vyplní své posudky, které se stanou součástí sady dokumentů související s projektem. A předseda s delegátem Výboru dokončí tuto sadu vložením závěrů do protokolu o ZOŘ. Pracovník rektorátu pro FRVŠ využívá stejné služby ISAAR-F, jako pracovník děkanátu. Jeho kompetencí jsou ovšem rektorátní útvary. Je také oprávněn nastavovat fakultní údaje. Tím je v rámci školy vytvořena značná samospráva vůči všem údajům, týkajícím se školy a jejích fakult. V rámci této hierarchie oprávnění musí být jen role pracovníka rektorátu nastavena z vnějšku pracovníky ARVŠ. V současném výběrovém řízení (pro rok 2006) předává pracovník rektorátu projekty za celou školu na ARVŠ kliknutím myši. Seznam projektů podávaných za školu, vygenerovaný systémem ISAAR-F, může připojit jako přílohu k oficiální přihlášce do Výběrového řízení pro daný rok. To je jediný dokument vyžadující popis a razítko, v tomto případě rektora VŠ. 7

8 8 Agentura RVŠ Agentura RVŠ je zadavatelem systému ISAAR-F. Prostřednictvím ISAAR-F má plný přístup ke všem informacím vloženým do systému. ARVŠ administrativně dohlíží nad všemi etapami posuzování přihlášek projektů, přebírá podepsané a orazítkované soupisy projektů podávaných za školy a zejména je účastníkům výběrového řízení nápomocna při podávání přihlášek projektů a při jejich komunikaci s Výborem FRVŠ. ARVŠ na základě podkladů z ISAAR-F vyplácí odměny za aktivity v průběhu posuzování projektů, jako jsou vstupní posudky, práce funkcionářů komisí tematických okruhů a podobně. 9 Uživatelská podpora a příručka uživatele ISAAR-F je informační systém podporující a monitorující všechny fáze projektů FRVŠ. Jeho uživatelé se mohou setkat se dvěma skupinami problémů: Mohou mít nejasnosti spojené s nepochopením Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro daný rok, mohou řešit problémy a změny vzniklé v průběhu řešení projektu a podobně. V těchto případech se obracejí na pracovníky ARVŠ, kteří buď otázky se známým řešením zodpoví, nebo připraví podklady pro jednání Výboru FRVŠ a jeho výsledky uživateli sdělí. Pro uživatele je k dispozici rozsáhlá Příručka uživatele, která dává podrobný popis možného postupu uživatele ISAAR-F v jednotlivých situacích. Problémy spojené s provozem systému ISAAR-F řeší jeho autoři jako uživatelskou podporu v případě, pokud Příručka uživatele neobsahuje odpovědi na aktuální otázky či problémy uživatele. Uživatel může vznést požadavek na uživatelskou podporu elektronicky nebo telefonicky. Na pokud možno stručné a jasně formulované znění popisující problém odpoví uživatelská podpora často obratem, případně si vyžádá potřebná upřesnění. Pracovníci uživatelské podpory jsou součástí řešitelského kolektivu systému ISAAR-F. Zejména v období před termíny pro podávání přihlášek projektů, v období závěrečného posuzování projektů v komisích tematických okruhů a v období vkládání závěrečných zpráv a přípravy ZOŘ, je jejich práce značně vypjatá. Nesouvisí to s nekvalitou systému ISAAR-F, ale s typickými lidskými vlastnostmi uživatelů, kteří nečtou dokumentaci, zapomínají hesla, uživatelská jména, dotazují se na věci související s vyhlášením, na což není uživatelská podpora oprávněna oficiálně odpovídat. Uživatelská příručka byla vygenerována ze zdrojových textů vytvořených v prostředí XMLMind [5] s pomocí stylu DocBook, viz např. [4]. Některé ze zásad tvorby elektronických dokumentů byly prezentovány na minulé konferenci AKP, viz [3]. Příručka uživatele je umístěna vně aplikace [2] ISAAR-F tak, aby se s jejím obsahem mohl seznámit i zájemce, který v ISAAR-F není zaregistrován. 10 Výbor FRVŠ Výbor FRVŠ je oprávněn přistupovat k údajům v ISAAR-F v kterékoliv fázi zpracování přihlášek projektů i závěrečného oponentního řízení. Jeho kontrolní úloha je nezastupitelná a systém ISAAR-F poskytuje předsedovi a členům Výboru FRVŠ aktuální podklady pro jejich práci. Jakmile je přihláška projektu za školu podána na ARVŠ, mohou k němu členové Výboru kdykoliv přistupovat a mohou sledovat jeho řízený pohyb v průběhu výběrového řízení do jeho závěrečného posouzení. Výbor má přístup i k projektům a s nimi souvisejícími dokumenty a informacemi z minulých výběrových řízení. 8

9 11 Posuzování přihlášek projektů Přihlášky projektů směrují k jednotlivým komisím v rámci tematických okruhů. Komise mají stanovenou administrativu, v jejímž čele stojí předseda komise. Předseda komunikuje se členy komise a externími vstupními oponenty tak, aby získané kvalitní posudky umožnily uspořádat přihlášky projektů podle jejich posouzené kvality. Předseda prostřednictvím ISAAR-F přiděluje projekty k posouzení oponentům a kontroluje termín odevzdání posudků. Pro informace o odbornosti oponentů využívá ISAAR-F. Služby ISAAR-F využívá i pro kontroly oponentů vůči řešitelům projektu i vzájemně vůči sobě tak, jak určuje vyhlášení výběrového řízení. ISAAR-F zpřístupňuje přihlášky projektů všem členům komise příslušného tematického okruhu. Díky tomu se mohou členové komise kvalitně připravit na jednání komise, které se pak může soustředit na případný nesoulad v hodnocení oponentů, nebo na vytipované přihlášky projektů. Zachováni etických zásad je přirozeným požadavkem pro práci komisí. 12 Bezpečnost a ochrana osobních údajů ISAAR-F je implementován s použitím aktuálních informačních technologií s nejvyšším možným důrazem na bezpečnost. Systém je provozován autory na vyhrazeném serveru umístěném v uzavřených prostorách VŠB-TU Ostrava. Uživatelé pro přístup do systému využívají internetové prohlížeče, nástroj Adobe Acrobat Reader a zvolený textový editor ve svém počítači s jeho operačním systémem. Přístup mohou realizovat se zabezpečeným protokolem. Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, je zapracován do implementačního projektu systému. Uživatel poskytuje systému své osobní údaje s tím, že se s nimi zachází v souladu se zákonem, s Jednacím řádem FRVŠ a s Vyhlášením výběrového řízení FRVŠ pro příslušný rok. Oponenti pro ZOŘ souhlasili s poskytnutím svých kontaktních údajů a informací o jejich odbornosti VŠ pro potřeby závěrečného oponentního řízení. Neregistrovaný uživatel, nebo uživatel s nedostatečným oprávněním, nemá přístup k žádným informacím o projektech nebo k přihláškám projektů, ani k výsledkům v ISAAR-F. Ty jsou zveřejňovány ve statické podobě na jiných místech. Pracovníci pověření agendou FRVŠ na VŠ mají přehled o všech uživatelích registrovaných v systému za jejich pracoviště. Tito pracovníci jsou oprávněni rušit registraci uživatelů v systému, pokud již netrvá jejich pracovněprávní vztah k danému pracovišti. Moderní technologie, spolupráce s pověřenými pracovníky VŠ znalými svého okolí a svých řešitelů a striktní dodržování Zákona na ochranu osobních údajů jsou pilíři bezpečnosti systému ISAAR-F. 13 Závěr ISAAR-F je systém umožňující uživatelům vkládání dokumentů a který následně řídí jejich postup a vymezuje přístupová práva k obsaženým dokumentům. To jsou, spolu se způsobem realizace registrování nových uživatelů a s provedením samosprávnosti jednotlivých VŠ a jejich fakult, zobecnitelné principy, které bude pravděpodobně potřeba realizovat i u jiných systémů podporujících koloběh dokumentů. ISAAR-F je systém vyvinutý v prostředí veřejných vysokých škol a s jeho dokonalou znalostí. Respektuje ochranu osobních údajů vyplývající ze zákona, plní požadavky Agentury 9

10 RVŠ na zefektivnění procesů souvisejících s projekty FRVŠ a zohledňuje uživatelský pohled členů akademické komunity. Zkušenosti s dosavadním nasazením systému dávají dobrý předpoklad pro jeho dlouhodobé využití. Systém je provozován na adrese [1]. Použitá literatura a WWW odkazy 1. https://frvs.vsb.cz/ 2. ŠALOUN, Petr. ISAAR-F, příručka uživatele [online] [cit ]. Dostupné na WWW: < 3. ŠALOUN, Petr. Elektronické publikování. In RAMAJZLOVÁ, Barbora, TKAČÍKOVÁ, Daniela (sest.). Automatizace knihovnických procesů 9 : sborník z 9. ročníku semináře pořádaného ve dnech května 2003 v Liberci. Praha : ČVUT, 2003, s ISBN KOSEK, Jiří. DocBook [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.kosek.cz/xml/db>. 5. XMLMind editor [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < 10

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU PRO ROK 2017 Struktura GAMU Specifický výzkum A studentské výzkumné projekty B studentské vědecké

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2016 Elektronické žádosti a další podání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Toto opatření

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

1. Přihlášení do aplikace... 3. 2. Změna hesla... 4. 3. Zapomenuté heslo... 4. 4. Přístup pro neregistrované zákazníky... 5

1. Přihlášení do aplikace... 3. 2. Změna hesla... 4. 3. Zapomenuté heslo... 4. 4. Přístup pro neregistrované zákazníky... 5 M-COM s.r.o. Jana Růžičky 1165/2A telefon: +420 242 405 220 148 00 Praha 4, Czech Republic e-mail: info@m-com.cz www.m-com.cz Uživatelská příručka k webovému rozhraní aplikace M-COM Service Desk Autoři:

Více

Pravidla pro závěrečné práce

Pravidla pro závěrečné práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ruská 87, Praha 10 V Praze dne 24. září 2010 Č. j. 9-27/2010 3LF Počet listů: 5 Počet příloh: -- PŘÍKAZ DĚKANA č. 27/2010, kterým se vydává toto Opatření

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

Proces P1 Tvorba studijních programů

Proces P1 Tvorba studijních programů Účinnost dokumentu od: 12.6.2007 Proces P1 Tvorba studijních programů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13 Proces: P1 Tvorba studijních

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE ČVUT, využívající účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum je realizováno

Více

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele Environmentální helpdesk - příručka pro žadatele Historie dokumentu Verze Datum Popis změny Vytvořil 1.0 6. 1. 2012 První verze dokumentu P.Vratný, J.Mikulíková 1.1 7. 1. 2012 Revize dokumentu M. Syrovátková

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

Rozhodnutí rektora č. 36/2015

Rozhodnutí rektora č. 36/2015 J) Slezská univerzita v Opavě Rozhodnutí rektora č. 36/2015 Jímž se vyhlašuje Interní soutěž v rámci institucionální plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP) s počátkem řešení projektů v roce 2016 Vydáno:

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Aplikace novely zákona o veřejných zakázkách do informačního systému VVŠ Číslo

Více

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze. Opatření děkana č. 10/

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze. Opatření děkana č. 10/ Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Opatření děkana č. 10/2009-10 Název: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací K provedení: čl. 18a odst. 1 Studijního

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

PŘÍLOHA Č. 2 - PRAVIDLA PROJEKTŮ PROGRAMU REKTORA MU PRO ROK 2013

PŘÍLOHA Č. 2 - PRAVIDLA PROJEKTŮ PROGRAMU REKTORA MU PRO ROK 2013 PŘÍLOHA Č. 2 - PRAVIDLA PROJEKTŮ PROGRAMU REKTORA MU PRO ROK 2013 Hlavní administrativní pracoviště na RMU Příslušným pracovištěm pro studentské projekty je Odbor výzkumu rektorátu MU. Kontaktní osoba:

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách

Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách Návod pro aktualizaci údajů o školách obnovy venkova na stránkách www.ebfle.eu 1. Technické podmínky Databáze škol obnovy venkova (dále v textu "školy") funguje jako součást serveru EBFLE.EU a je dostupná

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Zřizování a vedení katedrových knihoven

Zřizování a vedení katedrových knihoven Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2017 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Tato směrnice vychází z následujících ustanovení směrnice TUO_SME_04_003

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 16/2010. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 16/2010. Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 16/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací K provedení čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu

Více

Opatření děkana č. 29/2010

Opatření děkana č. 29/2010 Opatření děkana č. 29/2010 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 29/2010 Název: Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací 29. 9. 2010 Účinnost:

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok Individuální projekty

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok Individuální projekty 1/5 Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok 2017 Individuální projekty Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012

SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012 STUDENTSKÁ A VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Den vydání: 8. 10. 2012 Platnost: 8. 10. 2012 Účinnost:

Více

Závěrečné práce - vzor opatření děkana

Závěrečné práce - vzor opatření děkana Závěrečné práce - vzor opatření děkana Univerzita Karlova v Praze název fakulty Ilustrativní nezávazný vzor V tomto vzoru jsou kurzívou a hranatými závorkami označeny pasáže, které jsou zcela volitelné,

Více

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast podpora výuky plavání určeno pro žádosti na rok 2017 (a dál) Mgr. Radek Maca, NIDV Cíle prezentace 1. Seznámit vás s elektronickým

Více

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok Týmové projekty

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok Týmové projekty 1/6 Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok 2017 Týmové projekty Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové

Více

1. Návod pro studenty FSV UK na modul Témata prací (Výběr práce)

1. Návod pro studenty FSV UK na modul Témata prací (Výběr práce) 1. Návod pro studenty FSV UK na modul Témata prací (Výběr práce) Tento manuál se uplatní pro přihlašování studentů na vypsaná témata bakalářských, magisterských, rigorózních a disertačních prací v systému

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Prováděcí pokyny jsou vydávány pro edice: A. Edice - Doctoral Thesis

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU

Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem této směrnice je vymezit pravidla pro zadávání, zpracování,

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY. soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP)

POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY. soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) POSTUP VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ PŘIHLÁŠKY soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP) Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky...

Více

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 Základní otázky a odpovědi spojené se zahájením produktivního provozu modulu RISPR RISPR otázky a odpovědi seznam nejčastějších dotazů: Nemám uživatelské

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého, Ph.D.

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého, Ph.D. Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého, Ph.D.) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění NOVELIZACE 2016 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské,

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ NA FHS

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ NA FHS POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ NA FHS Projekty mají zpravidla charakter: A. vědecko výzkumný (projekty GA ČR, TA ČR, OMEGA, IGA, bilaterální projekty MŠMT, apod.) B. inovační a rozvojový (mezinárodní projekty

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Čl. 1 Základní ustanovení Rada IGA PEF MENDELU (dále jen Rada

Více

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti I. Harmonogram Termín Úkol Zajistí 2014 11. 2. 1. verze výzvy k celouniverzitní soutěži Prorektorka pro studium

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

Proces R2 Operativní řízení

Proces R2 Operativní řízení Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant

Více

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 Schvaluji: Ředitel Mgr. Jiří STANĚK STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ODBORNÉHO PORADNÍHO ORGÁNU PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PŘIJATÝCH V RÁMCI VYHLÁŠENÉ

Více

Výplatní pásky. Obsah. 1. Přihlášení do aplikace. Uživatelská dokumentace (poslední aktualizace )

Výplatní pásky. Obsah. 1. Přihlášení do aplikace. Uživatelská dokumentace (poslední aktualizace ) Výplatní pásky Uživatelská dokumentace (poslední aktualizace 26.8.2013) Obsah Výplatní pásky... 1 1. Přihlášení do aplikace... 1 2. Zobrazit detail osoby... 2 3. Výplatní pásky... 3 4. Nastavení hesla

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X 1. Úvod 1.1 Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, verze 2. X (dále jen provozní

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/44/16 Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016 Vyhlášení Interní grantové soutěže projektů na podporu pedagogické práce akademických a odborných pracovníků na Filozofické

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 17- Řepy OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 čl. 1 Odborné publikační aktivity akademických pracovníků VŠRR Informace o předávání dat do IS VaVaI

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 1624/90330/07 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro informační a komunikační technologie VUT v Brně Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast právní

Více