ISAAR-F jako příklad elektronické služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISAAR-F jako příklad elektronické služby"

Transkript

1 ISAAR-F jako příklad elektronické služby Petr Šaloun * Miroslav Beneš * Roman Szturc * 1 Abstrakt: ISAAR-F je informační systém pro podávání a posuzování přihlášek projektů ucházejících se o podporu Fondu rozvoje vysokých škol. Systém byl vyvinut na katedře informatiky FEI VŠB-TU Ostrava a slouží již druhým rokem. Systém poskytuje elektronické služby nejen Agentuře a Výboru FRVŠ, ale stejně tak řešitelům, fakultám a rektorátům VŠ, komisím tematických okruhů i hodnotícím komisím závěrečného oponentního řízení. Každý uživatel ISAAR-F může vystupovat v různých rolích a podle toho má oprávnění údaje do systému vkládat, nebo k nim mít přístup pro čtení, případně na jejich základě provádět rozhodnutí, případně uživatel k informacím přístup nezíská. ISAAR-F poskytuje služby přes WWW rozhraní a z pohledu uživatele vyžaduje pouze standardní WWW prohlížeč a v případě tisku Adobe Acrobat Reader. Důležitým prvkem je delegování některých kompetencí na oprávněné uživatele na vysokých školách, čímž se školy z pohledu FRVŠ stávají značně samosprávnými. Klíčová slova: informační systém, elektronické služby, WWW, grantová přihláška, role, sdílení a přístup k dokumentům Úvod Na úvod zavedeme zkratku ISAAR-F je to Informační systém agendy Agentury Rady vysokých škol modul FRVŠ. ISAAR-F, poskytuje služby ve všech etapách procesu výběrového řízení FRVŠ. Je efektivní podporou činností pracovníků Agentury RVŠ, práce Výboru FRVŠ a oborových komisí na posuzování projektů přihlášených do výběrového řízení a pro jejich případné následné navržení k financování. ISAAR-F poskytuje správné a aktuální informace MŠMT pro rozhodnutí o přidělení dotace projektům FRVŠ a o udělení stipendií MŠMT. ISAAR-F poskytuje své služby uživatelům ve všech rolích od podání přihlášky projektu, její posouzení, přes informace o výsledcích výběrového řízení, eviduje změny v průběhu řešení a konečně uchovává vložené výsledky řešení a závěrečné zprávy projektů, které poskytuje i jako podklady hodnotícím komisím pro závěrečné oponentní řízení. Významné služby poskytuje ISAAR-F vysokým školám a jejich pracovištím při podávání projektů FRVŠ a při podávání žádostí o změny v řešení projektů. Pro závěrečná oponentní řízení ISAAR-F usnadňuje VŠ sestavování hodnotících komisí pro závěrečné oponentní řízení, zpřístupnění dokumentace projektů, závěrečných zpráv a dalších podkladů řešených projektů, a zejména výběr oponentů s odpovídající odborností a komunikaci s nimi. Systém ISAAR-F byl vyvinut na katedře informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava týmem pracovníků a doktorandů pod vedením doc. Ing. * Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra informatiky, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 1

2 Miroslava Beneše, Ph.D. ISAAR-F vedle poskytování služeb centralizuje data, umožňuje jejich okamžitou kontrolu a přístup odkudkoliv z internetu a zcela zásadně zrychluje a usnadňuje přístup ke všem informacím o projektu v rámci celého životního cyklu přihlášky projektu. Využití elektronických komunikačních kanálů výrazně snižuje náklady na posouzení všech přihlášek projektů. Současně webový princip přístupu k ISAAR-F a elektronická komunikace umožňují realizaci centrální uživatelské podpory poskytované smluvně jako součást realizace systému po výběrovém řízení. Logo systému ISAAR-F je na Obr Historie Obr. 1 Před rokem 2004 byly přihlášky projektů FRVŠ pořizovány na počítači řešitele s nainstalovaným operačním systémem Microsoft Windows a s nutností používat komerční programové vybavení Microsoft Office, konkrétně Word a Excel. Tehdejší aplikace musela být nainstalována na počítač každého řešitele a pořízená data se odevzdávala v tištěné i elektronické podobě. Disketa a podepsané formuláře přihlášky projektu se předávaly od řešitele přes fakulty a rektoráty na ARVŠ. Byl vyžadován podpis řešitele, případných spoluřešitelů, jeho nadřízeného, děkana i rektora. Jednotlivé školy se objednávaly na ARVŠ, kde předávaly papírové přihlášky i jejich elektronickou podobu na disketách. Přihláškám bylo přiděleno postupně číslo podle dohodnutého pořadí škol při předávání. Data se sbírala hierarchicky, ovšem na disketách, a až na ARVŠ byla data shromážděna a mohla být předána Výboru a po odpovídajících částech i předsedům komisí tematických okruhů. Pak již záleželo na stylu a způsobu práce předsedů při komunikaci se členy komisí i s oponenty. Kontrola práce oborové komise jejími členy či z vnějšku členy Výboru, byla prakticky nemožná. Získání výsledků celého výběrového řízení bylo zdlouhavé a náročné. Závěrečná oponentní řízení probíhala bez jakékoliv podpory ze strany ARVŠ, snad vyjma seznamu doporučených oponentů. Seznam byl zasílán ve statické podobě, a byl poměrně neaktuální. Z pohledu poskytování služeb bylo původní řešení velmi konzervativní. Řešitelům poskytovalo jen základní kontroly vložených dat. Původní řešení bylo postaveno na využití tištěné podoby přihlášek projektů a na listovních službách pošty, čemuž musely být přizpůsobeny i časové limity. Neexistoval přehled o aktuálním počtu projektů a stavu jejich rozpracování, či posouzení a neexistovala přímá podpora elektronického přístupu k projektům. 3 Zadání a výběr systému ISAAR-F Výše popsaný stav byl nepřijatelný z pohledu ARVŠ, jednotlivých VŠ i řešitelů. Komunikační možnosti škol a návyk na kvalitní služby a příjemné a intuitivní rozhraní vyžadovaly radikální změnu. Výběrové řízení vypsané na ISAAR-F požadovalo fakticky architekturu klient-server a poskytnutí podpory veškeré agendy spojené s přihláškami projektů do výběrového řízení FRVŠ. Požadovalo zvýšení operativnosti, přístup k datům podle jejich okamžitého stavu a odstranění či minimalizaci papírové komunikace a celkově 2

3 zrychlení, zlevnění a zefektivnění posuzování projektů a celého výběrového řízení. Jako přidaná hodnota řešení byly požadovány služby podporující podávání přihlášek a komunikaci s řešiteli na fakultách a rektorátních útvarech a zejména rozšíření služeb o dosud zcela nepokryté období Závěrečného oponentního řízení. Autoři ISAAR-F byli v srpnu 2003 vybráni na základě výběrového řízení na vývoj a provozování informačního systému. Řešení bylo zahájeno v září 2003, systém byl dokončen v prosinci Jednotlivé části systému byly realizovány v těsné součinnosti s Poradním týmem odborníků pro ISAAR-F, pracovníky Agentury RVŠ či členy Výboru FRVŠ. Autoři systému ISAAR-F operativně reagovali na vzniklé požadavky. Do ISAAR-F byla jednorázově importována data z předchozích výběrových řízení FRVŠ (pro roky ) a jednotlivým vysokým školám byla nabídnuta podpora přípravy a průběhu Závěrečných oponentních řízení (dále jen ZOŘ) projektů řešených již v roce Výběrové řízení pro rok 2005 již proběhlo od začátku podávání projektů výhradně prostřednictvím služeb systému ISAAR-F. 4 ISAAR-F použité technologie a standardy ISAAR-F je z technologického pohledu informačním systémem s WWW rozhraním. Architektura klient-server přirozeně podporuje současný přístup více uživatelů k centrálnímu úložišti dat. Přihlášky projektů jsou v systému uloženy v textové podobě a jsou dostupné i ve vygenerovaných PDF dokumentech či jako komprimované ZIP archivy. ISAAR-F byl implementován v Javě s využitím SQL databáze a Apache WWW serveru. Při implementaci tedy byly použity výhradně uznávané standardy a volně dostupné nástroje s otevřeným zdrojovým kódem. Jediný pravidelně aktualizovaný komerční produkt související s provozem ISAAR-F je antivirový program. Důsledné dodržování standardů se kladně projevilo jako zajímavý vedlejší efekt systém ISAAR-F je přístupný i prostřednictvím tak jednoduchých zařízení, jakými je mobilní telefon s internetovým prohlížečem, viz Obr Uživatel a jeho role Obr. 2 Uživatelem ISAAR-F je pracovník české veřejné vysoké školy (VŠ) podílející se na aktivitách FRVŠ. Z pohledu systému není zásadní, jde-li o doktoranda, asistenta, profesora či administrativního pracovníka školy. Rozhodující je jeho pracovně právní vztah k některé VŠ a jejímu pracovišti, vztah, který může být i násobný. Uživatel se do systému poprvé registruje se znalostí registračního kódu svého pracoviště. Ten získá od pracovníka své fakulty či 3

4 rektorátu VŠ pověřeného agendou FRVŠ. Uživatel má vztah k pracovišti VŠ a s odpovídajícím pracovníkem VŠ, přímo či prostřednictvím ISAAR-F řeší většinu aktivit, spojených s libovolnou fází výběrového řízení, zejména problematiku podávání přihlášky a vkládání podkladů pro ZOŘ. Z pohledu systému ISAAR-F je rozhodující role uživatele vůči FRVŠ. Uživatel bývá obvykle řešitelem nebo spoluřešitelem předkládaného nebo probíhajícího projektu. Pokud je uživatel ochoten nabídnout své služby pro posuzování přihlášek projektů, případně pro posuzování výsledků vyřešených projektů, může se stát oponentem vstupních přihlášek projektů, nebo oponentem závěrečného oponentního řízení. Jistá skupina uživatelů se na základě doporučení svých škol stává členy oborových komisí (OK), či jejich funkcionáři. Významným představitelem je předseda OK, který zodpovídá za posouzení přihlášek projektů své komise oponenty a za práci OK. Oborová komise na svých jednáních projednává výsledky posouzení přihlášek projektů a předává je Výboru FRVŠ. Pilíři systému ISAAR-F jsou Předseda Výboru FRVŠ a členové Výboru, ředitelka Agentury FRVŠ a její spolupracovnice, pracovníci pověření činností spojenou s FRVŠ na školách. Autoři systému s nimi v průběhu implementace intenzivně spolupracovali a konzultovali jejich uživatelský pohled na detaily řešení, případně přímo pro jejich potřeby prováděli školení. Každý uživatel může mít současně různé role, a proto při práci se systémem musí určit, v jaké roli právě vystupuje. Když odmyslíme profesionální role, jakými jsou role předsedy či členů Výboru FRVŠ, Agentury RVŠ či pracovníků pro FRVŠ na VŠ (akademických či pověřených), může být uživatel například řešitelem probíhajícího a předkládaného projektu, členem OK, oponentem výběrového řízení i závěrečného oponentního řízení. Výběr z přidělených rolí jednotlivých uživatelů pak určuje přístupová práva k uchovávaným informacím. S tím souvisí i rozdílné položky nabídky, které zprostředkovávají přístup do jednotlivých částí systému, viz Obr Řešitel Většina uživatelů systému ISAAR-F vystupuje v roli řešitel/oponent. Prvořadým zájmem řešitele při používání systému ISAAR-F je uspět při výběrovém řízení a získat dotaci. ISAAR-F je řešiteli dostupný z libovolného počítače s grafickým uživatelským rozhraním a s přístupem na internet. Z aplikačního programového vybavení je požadován WWW prohlížeč podporující kaskádové styly. Řešitel vytváří dokument, který ISAAR-F archivuje a následně zpřístupňuje uživatelům podle jejich role a podle z role vyplývajícího oprávnění. Služby ISAAR-F poskytované řešiteli lze heslovitě popsat následovně: kontrola číselných údajů na meze stanovené ve Vyhlášení; pro podání projektu postačuje elektronická verze, není nutný tisk, podpis, podpisy spoluřešitelů, fyzické podání přihlášky projektu na děkanát ; výrazné zjednodušení uvedení spoluřešitele, získání jeho souhlasu a následné automatické začlenění jeho osobních údajů; archiv všech projektů, v nichž uživatel vystupoval jako řešitel či spoluřešitel, viz Obr. 4; zjednodušení podání žádosti o změnu, vyžádání posudků přihlášky 4

5 Za výraznou vlastnost systému ISAAR-F lze považovat ochranu autorských práv řešitele a ochranu jeho know-how. Projekt, který řešitel v ISAAR-F vytvořil, nevidí kromě něj nikdo jiný z uživatelů systému do doby, dokud jej nepodá. Projekty, které nebyly podány do výběrového řízení, jsou systémově vymazány dříve, než je vyhlášeno nové výběrové řízení. Projekt je oprávněn měnit (editovat) výhradně jeho řešitel. Obr. 3 Obr. 4 5

6 7 Pracovník na děkanátě a rektorátě Příslušný pracovník je základním samosprávným prvkem výstavby ISAAR-F. Má administrativně na starosti uživatele ze svého pracoviště. Zajišťuje jejich registraci do systému stanovením registračního kódu pracoviště. Je oprávněn aktualizovat údaje o fakultě jako celku, o jejím děkanovi a proděkanovi (pro FRVŠ). Pracovník na fakultě je oprávněn realizovat úplnou správu uživatelů z jeho fakulty včetně rušení jejich pracovního vztahu vůči fakultě, nebo změny či opravy jejich osobních údajů. Přehled některých možností dokumentuje Obr. 5. Pro řadu uživatelů je pracovník děkanátu poslední záchranou, když zapomenou heslo, případně dokonce i své uživatelské jméno v ISAAR-F při zachování bezpečnostních prvků je pracovník pověřený prací pro FRVŠ oprávněn nastavit nové heslo uživateli s pracovním vztahem ke svému pracovišti. Bezpečnostní prvky při změnách ukazuje Obr. 6, přesto, že je pracovník v systému přihlášen, je vyžadováno zadání jeho hesla potvrzujícího jeho přítomnost u klávesnice. Z pohledu řízeného přístupu k dokumentu přihlášky projektu je významné, že se pracovník děkanátu k přihláškám řešitelů že své fakulty dostane až v okamžiku, kdy je jednotliví řešitelé elektronicky odešlou na fakultu. Od toho okamžiku má k přihlášce přístup vždy, i v budoucích letech. Obr. 5 6

7 Obr. 6 K výrazným službám ISAAR-F, které využívají pracovníci na děkanátech a rektorátech, patří: přístup k projektům podaným na fakultu a možnost jejich vrácení řešiteli, nebo podání na rektorátní úroveň, možnost tisku i archivace v elektronické podobě, vše na kliknutí myší ; úplný přehled o projektech podaných v minulosti, možnost jejich tisku i archivace; přehled o finančních požadavcích přihlášek projektů ze zdrojů FRVŠ i fakulty, včetně součtů a zachování struktury (kapitálové a nekapitálové); komunikace s řešitelem může probíhat elektronicky v době vyhovující oběma subjektům, podání či vrácení projektu probíhá rovněž prostřednictvím ISAAR-F; kontrola ISAAR-F se týká i případných fakultních kvót do jednotlivých tematických okruhů; úplná podpora závěrečného oponentního řízení (ZOŘ), včetně stanovení oponentů a předávání podkladů o projektech, možnost vystavit oponentům specifické fakultní instrukce či požadavky, správa celé hodnotící komise a vyplnění závěrečných protokolů o projektu. Činnost ZOŘ bývala velmi náročná. V současnosti je výrazně zjednodušena. Pracovník děkanátu v ISAAR-F vybere členy hodnotící komise, jejího předsedu a oponenty, čímž jim vlastně nastaví právo přístupu k dokumentům, souvisejícím s posuzovaným projektem. Oponenti vyplní své posudky, které se stanou součástí sady dokumentů související s projektem. A předseda s delegátem Výboru dokončí tuto sadu vložením závěrů do protokolu o ZOŘ. Pracovník rektorátu pro FRVŠ využívá stejné služby ISAAR-F, jako pracovník děkanátu. Jeho kompetencí jsou ovšem rektorátní útvary. Je také oprávněn nastavovat fakultní údaje. Tím je v rámci školy vytvořena značná samospráva vůči všem údajům, týkajícím se školy a jejích fakult. V rámci této hierarchie oprávnění musí být jen role pracovníka rektorátu nastavena z vnějšku pracovníky ARVŠ. V současném výběrovém řízení (pro rok 2006) předává pracovník rektorátu projekty za celou školu na ARVŠ kliknutím myši. Seznam projektů podávaných za školu, vygenerovaný systémem ISAAR-F, může připojit jako přílohu k oficiální přihlášce do Výběrového řízení pro daný rok. To je jediný dokument vyžadující popis a razítko, v tomto případě rektora VŠ. 7

8 8 Agentura RVŠ Agentura RVŠ je zadavatelem systému ISAAR-F. Prostřednictvím ISAAR-F má plný přístup ke všem informacím vloženým do systému. ARVŠ administrativně dohlíží nad všemi etapami posuzování přihlášek projektů, přebírá podepsané a orazítkované soupisy projektů podávaných za školy a zejména je účastníkům výběrového řízení nápomocna při podávání přihlášek projektů a při jejich komunikaci s Výborem FRVŠ. ARVŠ na základě podkladů z ISAAR-F vyplácí odměny za aktivity v průběhu posuzování projektů, jako jsou vstupní posudky, práce funkcionářů komisí tematických okruhů a podobně. 9 Uživatelská podpora a příručka uživatele ISAAR-F je informační systém podporující a monitorující všechny fáze projektů FRVŠ. Jeho uživatelé se mohou setkat se dvěma skupinami problémů: Mohou mít nejasnosti spojené s nepochopením Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro daný rok, mohou řešit problémy a změny vzniklé v průběhu řešení projektu a podobně. V těchto případech se obracejí na pracovníky ARVŠ, kteří buď otázky se známým řešením zodpoví, nebo připraví podklady pro jednání Výboru FRVŠ a jeho výsledky uživateli sdělí. Pro uživatele je k dispozici rozsáhlá Příručka uživatele, která dává podrobný popis možného postupu uživatele ISAAR-F v jednotlivých situacích. Problémy spojené s provozem systému ISAAR-F řeší jeho autoři jako uživatelskou podporu v případě, pokud Příručka uživatele neobsahuje odpovědi na aktuální otázky či problémy uživatele. Uživatel může vznést požadavek na uživatelskou podporu elektronicky nebo telefonicky. Na pokud možno stručné a jasně formulované znění popisující problém odpoví uživatelská podpora často obratem, případně si vyžádá potřebná upřesnění. Pracovníci uživatelské podpory jsou součástí řešitelského kolektivu systému ISAAR-F. Zejména v období před termíny pro podávání přihlášek projektů, v období závěrečného posuzování projektů v komisích tematických okruhů a v období vkládání závěrečných zpráv a přípravy ZOŘ, je jejich práce značně vypjatá. Nesouvisí to s nekvalitou systému ISAAR-F, ale s typickými lidskými vlastnostmi uživatelů, kteří nečtou dokumentaci, zapomínají hesla, uživatelská jména, dotazují se na věci související s vyhlášením, na což není uživatelská podpora oprávněna oficiálně odpovídat. Uživatelská příručka byla vygenerována ze zdrojových textů vytvořených v prostředí XMLMind [5] s pomocí stylu DocBook, viz např. [4]. Některé ze zásad tvorby elektronických dokumentů byly prezentovány na minulé konferenci AKP, viz [3]. Příručka uživatele je umístěna vně aplikace [2] ISAAR-F tak, aby se s jejím obsahem mohl seznámit i zájemce, který v ISAAR-F není zaregistrován. 10 Výbor FRVŠ Výbor FRVŠ je oprávněn přistupovat k údajům v ISAAR-F v kterékoliv fázi zpracování přihlášek projektů i závěrečného oponentního řízení. Jeho kontrolní úloha je nezastupitelná a systém ISAAR-F poskytuje předsedovi a členům Výboru FRVŠ aktuální podklady pro jejich práci. Jakmile je přihláška projektu za školu podána na ARVŠ, mohou k němu členové Výboru kdykoliv přistupovat a mohou sledovat jeho řízený pohyb v průběhu výběrového řízení do jeho závěrečného posouzení. Výbor má přístup i k projektům a s nimi souvisejícími dokumenty a informacemi z minulých výběrových řízení. 8

9 11 Posuzování přihlášek projektů Přihlášky projektů směrují k jednotlivým komisím v rámci tematických okruhů. Komise mají stanovenou administrativu, v jejímž čele stojí předseda komise. Předseda komunikuje se členy komise a externími vstupními oponenty tak, aby získané kvalitní posudky umožnily uspořádat přihlášky projektů podle jejich posouzené kvality. Předseda prostřednictvím ISAAR-F přiděluje projekty k posouzení oponentům a kontroluje termín odevzdání posudků. Pro informace o odbornosti oponentů využívá ISAAR-F. Služby ISAAR-F využívá i pro kontroly oponentů vůči řešitelům projektu i vzájemně vůči sobě tak, jak určuje vyhlášení výběrového řízení. ISAAR-F zpřístupňuje přihlášky projektů všem členům komise příslušného tematického okruhu. Díky tomu se mohou členové komise kvalitně připravit na jednání komise, které se pak může soustředit na případný nesoulad v hodnocení oponentů, nebo na vytipované přihlášky projektů. Zachováni etických zásad je přirozeným požadavkem pro práci komisí. 12 Bezpečnost a ochrana osobních údajů ISAAR-F je implementován s použitím aktuálních informačních technologií s nejvyšším možným důrazem na bezpečnost. Systém je provozován autory na vyhrazeném serveru umístěném v uzavřených prostorách VŠB-TU Ostrava. Uživatelé pro přístup do systému využívají internetové prohlížeče, nástroj Adobe Acrobat Reader a zvolený textový editor ve svém počítači s jeho operačním systémem. Přístup mohou realizovat se zabezpečeným protokolem. Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, je zapracován do implementačního projektu systému. Uživatel poskytuje systému své osobní údaje s tím, že se s nimi zachází v souladu se zákonem, s Jednacím řádem FRVŠ a s Vyhlášením výběrového řízení FRVŠ pro příslušný rok. Oponenti pro ZOŘ souhlasili s poskytnutím svých kontaktních údajů a informací o jejich odbornosti VŠ pro potřeby závěrečného oponentního řízení. Neregistrovaný uživatel, nebo uživatel s nedostatečným oprávněním, nemá přístup k žádným informacím o projektech nebo k přihláškám projektů, ani k výsledkům v ISAAR-F. Ty jsou zveřejňovány ve statické podobě na jiných místech. Pracovníci pověření agendou FRVŠ na VŠ mají přehled o všech uživatelích registrovaných v systému za jejich pracoviště. Tito pracovníci jsou oprávněni rušit registraci uživatelů v systému, pokud již netrvá jejich pracovněprávní vztah k danému pracovišti. Moderní technologie, spolupráce s pověřenými pracovníky VŠ znalými svého okolí a svých řešitelů a striktní dodržování Zákona na ochranu osobních údajů jsou pilíři bezpečnosti systému ISAAR-F. 13 Závěr ISAAR-F je systém umožňující uživatelům vkládání dokumentů a který následně řídí jejich postup a vymezuje přístupová práva k obsaženým dokumentům. To jsou, spolu se způsobem realizace registrování nových uživatelů a s provedením samosprávnosti jednotlivých VŠ a jejich fakult, zobecnitelné principy, které bude pravděpodobně potřeba realizovat i u jiných systémů podporujících koloběh dokumentů. ISAAR-F je systém vyvinutý v prostředí veřejných vysokých škol a s jeho dokonalou znalostí. Respektuje ochranu osobních údajů vyplývající ze zákona, plní požadavky Agentury 9

10 RVŠ na zefektivnění procesů souvisejících s projekty FRVŠ a zohledňuje uživatelský pohled členů akademické komunity. Zkušenosti s dosavadním nasazením systému dávají dobrý předpoklad pro jeho dlouhodobé využití. Systém je provozován na adrese [1]. Použitá literatura a WWW odkazy 1. https://frvs.vsb.cz/ 2. ŠALOUN, Petr. ISAAR-F, příručka uživatele [online] [cit ]. Dostupné na WWW: < 3. ŠALOUN, Petr. Elektronické publikování. In RAMAJZLOVÁ, Barbora, TKAČÍKOVÁ, Daniela (sest.). Automatizace knihovnických procesů 9 : sborník z 9. ročníku semináře pořádaného ve dnech května 2003 v Liberci. Praha : ČVUT, 2003, s ISBN KOSEK, Jiří. DocBook [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.kosek.cz/xml/db>. 5. XMLMind editor [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < 10

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

1. Přihlášení do aplikace... 3. 2. Změna hesla... 4. 3. Zapomenuté heslo... 4. 4. Přístup pro neregistrované zákazníky... 5

1. Přihlášení do aplikace... 3. 2. Změna hesla... 4. 3. Zapomenuté heslo... 4. 4. Přístup pro neregistrované zákazníky... 5 M-COM s.r.o. Jana Růžičky 1165/2A telefon: +420 242 405 220 148 00 Praha 4, Czech Republic e-mail: info@m-com.cz www.m-com.cz Uživatelská příručka k webovému rozhraní aplikace M-COM Service Desk Autoři:

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Rozhodnutí rektora č. 36/2015

Rozhodnutí rektora č. 36/2015 J) Slezská univerzita v Opavě Rozhodnutí rektora č. 36/2015 Jímž se vyhlašuje Interní soutěž v rámci institucionální plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP) s počátkem řešení projektů v roce 2016 Vydáno:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Současný způsob práce s dokumenty není efektivní Dopad na organizaci s 1,000 zaměstnanci 1)

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL

Rozvojový projekt na rok 2013 SIT-F: KOORDINOVANÝ ROZVOJ IS SÍTĚ ŠKOL VYSOKÁ ŠKOLA: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram:

Více

Proces R2 Operativní řízení

Proces R2 Operativní řízení Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Interní grantová agentura AF MENDELU 10.10.2011

Interní grantová agentura AF MENDELU 10.10.2011 Interní grantová agentura AF MENDELU 10.10.2011 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. tajemník Kanceláře IGA AF MENDELU EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA SD-1/2014 SMĚRNICE DĚKANA FF UP ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU PRO PODPORU VĚDECKÉ ČINNOSTI FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah: Zásady čerpání Fondu pro

Více

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 Základní otázky a odpovědi spojené se zahájením produktivního provozu modulu RISPR RISPR otázky a odpovědi seznam nejčastějších dotazů: Nemám uživatelské

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Pravidla pro kamerový systém SA, SV

Pravidla pro kamerový systém SA, SV Pravidla pro kamerový systém SA, SV Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.7.2014 1.7.2014 1 Dne: 10.6.2014 Dne: 23.6.2014 1 / 6 I) Počáteční ustanovení 1) Tato pravidla jsou určena pro bytové domy

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Petr Vobejda vedoucí odboru informatiky Dotace a finanční dary poskytované Jihočeským

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

Konsolidace zálohování a archivace dat

Konsolidace zálohování a archivace dat České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Závěrečná zpráva projektu 493/2013/1 Konsolidace zálohování a archivace dat Řešitel: Jan Kubr Spoluřešitel:

Více

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012 Tematický okruh a specifikace: F1/a Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Název projektu: Inovace výuky ekologických aspektů stavební

Více

Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny

Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny Úvod ní studie @fel.cvut.cz Téma bakalářské práce: Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny Pokyny pro vypracování: Analyzujte IS ozdravných pobytů dětí a mládeže obecné zdravotní pojišťovny.

Více

PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup

PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup REGISTRACE Registrovaní uživatelé. Geodetické firmy, které již dříve zpracovávaly geodetické zaměření pro JMP, a.s. obdrží před spuštěním Portálu JDTM JMP od správce

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015

Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Čl. 1 Základní ustanovení Rada IGA PEF MENDELU (dále jen Rada

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS).

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Základní přehled funkcí aplikace VVZ

Základní přehled funkcí aplikace VVZ Základní přehled funkcí aplikace VVZ Účel dokumentu Tento metodický manuál popisuje základní přehled funkcionalit aplikace, tak aby se každý uživatel aplikace mohl rychle a efektivně seznámit s inovovaným

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více