ISAAR-F jako příklad elektronické služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISAAR-F jako příklad elektronické služby"

Transkript

1 ISAAR-F jako příklad elektronické služby Petr Šaloun * Miroslav Beneš * Roman Szturc * 1 Abstrakt: ISAAR-F je informační systém pro podávání a posuzování přihlášek projektů ucházejících se o podporu Fondu rozvoje vysokých škol. Systém byl vyvinut na katedře informatiky FEI VŠB-TU Ostrava a slouží již druhým rokem. Systém poskytuje elektronické služby nejen Agentuře a Výboru FRVŠ, ale stejně tak řešitelům, fakultám a rektorátům VŠ, komisím tematických okruhů i hodnotícím komisím závěrečného oponentního řízení. Každý uživatel ISAAR-F může vystupovat v různých rolích a podle toho má oprávnění údaje do systému vkládat, nebo k nim mít přístup pro čtení, případně na jejich základě provádět rozhodnutí, případně uživatel k informacím přístup nezíská. ISAAR-F poskytuje služby přes WWW rozhraní a z pohledu uživatele vyžaduje pouze standardní WWW prohlížeč a v případě tisku Adobe Acrobat Reader. Důležitým prvkem je delegování některých kompetencí na oprávněné uživatele na vysokých školách, čímž se školy z pohledu FRVŠ stávají značně samosprávnými. Klíčová slova: informační systém, elektronické služby, WWW, grantová přihláška, role, sdílení a přístup k dokumentům Úvod Na úvod zavedeme zkratku ISAAR-F je to Informační systém agendy Agentury Rady vysokých škol modul FRVŠ. ISAAR-F, poskytuje služby ve všech etapách procesu výběrového řízení FRVŠ. Je efektivní podporou činností pracovníků Agentury RVŠ, práce Výboru FRVŠ a oborových komisí na posuzování projektů přihlášených do výběrového řízení a pro jejich případné následné navržení k financování. ISAAR-F poskytuje správné a aktuální informace MŠMT pro rozhodnutí o přidělení dotace projektům FRVŠ a o udělení stipendií MŠMT. ISAAR-F poskytuje své služby uživatelům ve všech rolích od podání přihlášky projektu, její posouzení, přes informace o výsledcích výběrového řízení, eviduje změny v průběhu řešení a konečně uchovává vložené výsledky řešení a závěrečné zprávy projektů, které poskytuje i jako podklady hodnotícím komisím pro závěrečné oponentní řízení. Významné služby poskytuje ISAAR-F vysokým školám a jejich pracovištím při podávání projektů FRVŠ a při podávání žádostí o změny v řešení projektů. Pro závěrečná oponentní řízení ISAAR-F usnadňuje VŠ sestavování hodnotících komisí pro závěrečné oponentní řízení, zpřístupnění dokumentace projektů, závěrečných zpráv a dalších podkladů řešených projektů, a zejména výběr oponentů s odpovídající odborností a komunikaci s nimi. Systém ISAAR-F byl vyvinut na katedře informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava týmem pracovníků a doktorandů pod vedením doc. Ing. * Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra informatiky, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 1

2 Miroslava Beneše, Ph.D. ISAAR-F vedle poskytování služeb centralizuje data, umožňuje jejich okamžitou kontrolu a přístup odkudkoliv z internetu a zcela zásadně zrychluje a usnadňuje přístup ke všem informacím o projektu v rámci celého životního cyklu přihlášky projektu. Využití elektronických komunikačních kanálů výrazně snižuje náklady na posouzení všech přihlášek projektů. Současně webový princip přístupu k ISAAR-F a elektronická komunikace umožňují realizaci centrální uživatelské podpory poskytované smluvně jako součást realizace systému po výběrovém řízení. Logo systému ISAAR-F je na Obr Historie Obr. 1 Před rokem 2004 byly přihlášky projektů FRVŠ pořizovány na počítači řešitele s nainstalovaným operačním systémem Microsoft Windows a s nutností používat komerční programové vybavení Microsoft Office, konkrétně Word a Excel. Tehdejší aplikace musela být nainstalována na počítač každého řešitele a pořízená data se odevzdávala v tištěné i elektronické podobě. Disketa a podepsané formuláře přihlášky projektu se předávaly od řešitele přes fakulty a rektoráty na ARVŠ. Byl vyžadován podpis řešitele, případných spoluřešitelů, jeho nadřízeného, děkana i rektora. Jednotlivé školy se objednávaly na ARVŠ, kde předávaly papírové přihlášky i jejich elektronickou podobu na disketách. Přihláškám bylo přiděleno postupně číslo podle dohodnutého pořadí škol při předávání. Data se sbírala hierarchicky, ovšem na disketách, a až na ARVŠ byla data shromážděna a mohla být předána Výboru a po odpovídajících částech i předsedům komisí tematických okruhů. Pak již záleželo na stylu a způsobu práce předsedů při komunikaci se členy komisí i s oponenty. Kontrola práce oborové komise jejími členy či z vnějšku členy Výboru, byla prakticky nemožná. Získání výsledků celého výběrového řízení bylo zdlouhavé a náročné. Závěrečná oponentní řízení probíhala bez jakékoliv podpory ze strany ARVŠ, snad vyjma seznamu doporučených oponentů. Seznam byl zasílán ve statické podobě, a byl poměrně neaktuální. Z pohledu poskytování služeb bylo původní řešení velmi konzervativní. Řešitelům poskytovalo jen základní kontroly vložených dat. Původní řešení bylo postaveno na využití tištěné podoby přihlášek projektů a na listovních službách pošty, čemuž musely být přizpůsobeny i časové limity. Neexistoval přehled o aktuálním počtu projektů a stavu jejich rozpracování, či posouzení a neexistovala přímá podpora elektronického přístupu k projektům. 3 Zadání a výběr systému ISAAR-F Výše popsaný stav byl nepřijatelný z pohledu ARVŠ, jednotlivých VŠ i řešitelů. Komunikační možnosti škol a návyk na kvalitní služby a příjemné a intuitivní rozhraní vyžadovaly radikální změnu. Výběrové řízení vypsané na ISAAR-F požadovalo fakticky architekturu klient-server a poskytnutí podpory veškeré agendy spojené s přihláškami projektů do výběrového řízení FRVŠ. Požadovalo zvýšení operativnosti, přístup k datům podle jejich okamžitého stavu a odstranění či minimalizaci papírové komunikace a celkově 2

3 zrychlení, zlevnění a zefektivnění posuzování projektů a celého výběrového řízení. Jako přidaná hodnota řešení byly požadovány služby podporující podávání přihlášek a komunikaci s řešiteli na fakultách a rektorátních útvarech a zejména rozšíření služeb o dosud zcela nepokryté období Závěrečného oponentního řízení. Autoři ISAAR-F byli v srpnu 2003 vybráni na základě výběrového řízení na vývoj a provozování informačního systému. Řešení bylo zahájeno v září 2003, systém byl dokončen v prosinci Jednotlivé části systému byly realizovány v těsné součinnosti s Poradním týmem odborníků pro ISAAR-F, pracovníky Agentury RVŠ či členy Výboru FRVŠ. Autoři systému ISAAR-F operativně reagovali na vzniklé požadavky. Do ISAAR-F byla jednorázově importována data z předchozích výběrových řízení FRVŠ (pro roky ) a jednotlivým vysokým školám byla nabídnuta podpora přípravy a průběhu Závěrečných oponentních řízení (dále jen ZOŘ) projektů řešených již v roce Výběrové řízení pro rok 2005 již proběhlo od začátku podávání projektů výhradně prostřednictvím služeb systému ISAAR-F. 4 ISAAR-F použité technologie a standardy ISAAR-F je z technologického pohledu informačním systémem s WWW rozhraním. Architektura klient-server přirozeně podporuje současný přístup více uživatelů k centrálnímu úložišti dat. Přihlášky projektů jsou v systému uloženy v textové podobě a jsou dostupné i ve vygenerovaných PDF dokumentech či jako komprimované ZIP archivy. ISAAR-F byl implementován v Javě s využitím SQL databáze a Apache WWW serveru. Při implementaci tedy byly použity výhradně uznávané standardy a volně dostupné nástroje s otevřeným zdrojovým kódem. Jediný pravidelně aktualizovaný komerční produkt související s provozem ISAAR-F je antivirový program. Důsledné dodržování standardů se kladně projevilo jako zajímavý vedlejší efekt systém ISAAR-F je přístupný i prostřednictvím tak jednoduchých zařízení, jakými je mobilní telefon s internetovým prohlížečem, viz Obr Uživatel a jeho role Obr. 2 Uživatelem ISAAR-F je pracovník české veřejné vysoké školy (VŠ) podílející se na aktivitách FRVŠ. Z pohledu systému není zásadní, jde-li o doktoranda, asistenta, profesora či administrativního pracovníka školy. Rozhodující je jeho pracovně právní vztah k některé VŠ a jejímu pracovišti, vztah, který může být i násobný. Uživatel se do systému poprvé registruje se znalostí registračního kódu svého pracoviště. Ten získá od pracovníka své fakulty či 3

4 rektorátu VŠ pověřeného agendou FRVŠ. Uživatel má vztah k pracovišti VŠ a s odpovídajícím pracovníkem VŠ, přímo či prostřednictvím ISAAR-F řeší většinu aktivit, spojených s libovolnou fází výběrového řízení, zejména problematiku podávání přihlášky a vkládání podkladů pro ZOŘ. Z pohledu systému ISAAR-F je rozhodující role uživatele vůči FRVŠ. Uživatel bývá obvykle řešitelem nebo spoluřešitelem předkládaného nebo probíhajícího projektu. Pokud je uživatel ochoten nabídnout své služby pro posuzování přihlášek projektů, případně pro posuzování výsledků vyřešených projektů, může se stát oponentem vstupních přihlášek projektů, nebo oponentem závěrečného oponentního řízení. Jistá skupina uživatelů se na základě doporučení svých škol stává členy oborových komisí (OK), či jejich funkcionáři. Významným představitelem je předseda OK, který zodpovídá za posouzení přihlášek projektů své komise oponenty a za práci OK. Oborová komise na svých jednáních projednává výsledky posouzení přihlášek projektů a předává je Výboru FRVŠ. Pilíři systému ISAAR-F jsou Předseda Výboru FRVŠ a členové Výboru, ředitelka Agentury FRVŠ a její spolupracovnice, pracovníci pověření činností spojenou s FRVŠ na školách. Autoři systému s nimi v průběhu implementace intenzivně spolupracovali a konzultovali jejich uživatelský pohled na detaily řešení, případně přímo pro jejich potřeby prováděli školení. Každý uživatel může mít současně různé role, a proto při práci se systémem musí určit, v jaké roli právě vystupuje. Když odmyslíme profesionální role, jakými jsou role předsedy či členů Výboru FRVŠ, Agentury RVŠ či pracovníků pro FRVŠ na VŠ (akademických či pověřených), může být uživatel například řešitelem probíhajícího a předkládaného projektu, členem OK, oponentem výběrového řízení i závěrečného oponentního řízení. Výběr z přidělených rolí jednotlivých uživatelů pak určuje přístupová práva k uchovávaným informacím. S tím souvisí i rozdílné položky nabídky, které zprostředkovávají přístup do jednotlivých částí systému, viz Obr Řešitel Většina uživatelů systému ISAAR-F vystupuje v roli řešitel/oponent. Prvořadým zájmem řešitele při používání systému ISAAR-F je uspět při výběrovém řízení a získat dotaci. ISAAR-F je řešiteli dostupný z libovolného počítače s grafickým uživatelským rozhraním a s přístupem na internet. Z aplikačního programového vybavení je požadován WWW prohlížeč podporující kaskádové styly. Řešitel vytváří dokument, který ISAAR-F archivuje a následně zpřístupňuje uživatelům podle jejich role a podle z role vyplývajícího oprávnění. Služby ISAAR-F poskytované řešiteli lze heslovitě popsat následovně: kontrola číselných údajů na meze stanovené ve Vyhlášení; pro podání projektu postačuje elektronická verze, není nutný tisk, podpis, podpisy spoluřešitelů, fyzické podání přihlášky projektu na děkanát ; výrazné zjednodušení uvedení spoluřešitele, získání jeho souhlasu a následné automatické začlenění jeho osobních údajů; archiv všech projektů, v nichž uživatel vystupoval jako řešitel či spoluřešitel, viz Obr. 4; zjednodušení podání žádosti o změnu, vyžádání posudků přihlášky 4

5 Za výraznou vlastnost systému ISAAR-F lze považovat ochranu autorských práv řešitele a ochranu jeho know-how. Projekt, který řešitel v ISAAR-F vytvořil, nevidí kromě něj nikdo jiný z uživatelů systému do doby, dokud jej nepodá. Projekty, které nebyly podány do výběrového řízení, jsou systémově vymazány dříve, než je vyhlášeno nové výběrové řízení. Projekt je oprávněn měnit (editovat) výhradně jeho řešitel. Obr. 3 Obr. 4 5

6 7 Pracovník na děkanátě a rektorátě Příslušný pracovník je základním samosprávným prvkem výstavby ISAAR-F. Má administrativně na starosti uživatele ze svého pracoviště. Zajišťuje jejich registraci do systému stanovením registračního kódu pracoviště. Je oprávněn aktualizovat údaje o fakultě jako celku, o jejím děkanovi a proděkanovi (pro FRVŠ). Pracovník na fakultě je oprávněn realizovat úplnou správu uživatelů z jeho fakulty včetně rušení jejich pracovního vztahu vůči fakultě, nebo změny či opravy jejich osobních údajů. Přehled některých možností dokumentuje Obr. 5. Pro řadu uživatelů je pracovník děkanátu poslední záchranou, když zapomenou heslo, případně dokonce i své uživatelské jméno v ISAAR-F při zachování bezpečnostních prvků je pracovník pověřený prací pro FRVŠ oprávněn nastavit nové heslo uživateli s pracovním vztahem ke svému pracovišti. Bezpečnostní prvky při změnách ukazuje Obr. 6, přesto, že je pracovník v systému přihlášen, je vyžadováno zadání jeho hesla potvrzujícího jeho přítomnost u klávesnice. Z pohledu řízeného přístupu k dokumentu přihlášky projektu je významné, že se pracovník děkanátu k přihláškám řešitelů že své fakulty dostane až v okamžiku, kdy je jednotliví řešitelé elektronicky odešlou na fakultu. Od toho okamžiku má k přihlášce přístup vždy, i v budoucích letech. Obr. 5 6

7 Obr. 6 K výrazným službám ISAAR-F, které využívají pracovníci na děkanátech a rektorátech, patří: přístup k projektům podaným na fakultu a možnost jejich vrácení řešiteli, nebo podání na rektorátní úroveň, možnost tisku i archivace v elektronické podobě, vše na kliknutí myší ; úplný přehled o projektech podaných v minulosti, možnost jejich tisku i archivace; přehled o finančních požadavcích přihlášek projektů ze zdrojů FRVŠ i fakulty, včetně součtů a zachování struktury (kapitálové a nekapitálové); komunikace s řešitelem může probíhat elektronicky v době vyhovující oběma subjektům, podání či vrácení projektu probíhá rovněž prostřednictvím ISAAR-F; kontrola ISAAR-F se týká i případných fakultních kvót do jednotlivých tematických okruhů; úplná podpora závěrečného oponentního řízení (ZOŘ), včetně stanovení oponentů a předávání podkladů o projektech, možnost vystavit oponentům specifické fakultní instrukce či požadavky, správa celé hodnotící komise a vyplnění závěrečných protokolů o projektu. Činnost ZOŘ bývala velmi náročná. V současnosti je výrazně zjednodušena. Pracovník děkanátu v ISAAR-F vybere členy hodnotící komise, jejího předsedu a oponenty, čímž jim vlastně nastaví právo přístupu k dokumentům, souvisejícím s posuzovaným projektem. Oponenti vyplní své posudky, které se stanou součástí sady dokumentů související s projektem. A předseda s delegátem Výboru dokončí tuto sadu vložením závěrů do protokolu o ZOŘ. Pracovník rektorátu pro FRVŠ využívá stejné služby ISAAR-F, jako pracovník děkanátu. Jeho kompetencí jsou ovšem rektorátní útvary. Je také oprávněn nastavovat fakultní údaje. Tím je v rámci školy vytvořena značná samospráva vůči všem údajům, týkajícím se školy a jejích fakult. V rámci této hierarchie oprávnění musí být jen role pracovníka rektorátu nastavena z vnějšku pracovníky ARVŠ. V současném výběrovém řízení (pro rok 2006) předává pracovník rektorátu projekty za celou školu na ARVŠ kliknutím myši. Seznam projektů podávaných za školu, vygenerovaný systémem ISAAR-F, může připojit jako přílohu k oficiální přihlášce do Výběrového řízení pro daný rok. To je jediný dokument vyžadující popis a razítko, v tomto případě rektora VŠ. 7

8 8 Agentura RVŠ Agentura RVŠ je zadavatelem systému ISAAR-F. Prostřednictvím ISAAR-F má plný přístup ke všem informacím vloženým do systému. ARVŠ administrativně dohlíží nad všemi etapami posuzování přihlášek projektů, přebírá podepsané a orazítkované soupisy projektů podávaných za školy a zejména je účastníkům výběrového řízení nápomocna při podávání přihlášek projektů a při jejich komunikaci s Výborem FRVŠ. ARVŠ na základě podkladů z ISAAR-F vyplácí odměny za aktivity v průběhu posuzování projektů, jako jsou vstupní posudky, práce funkcionářů komisí tematických okruhů a podobně. 9 Uživatelská podpora a příručka uživatele ISAAR-F je informační systém podporující a monitorující všechny fáze projektů FRVŠ. Jeho uživatelé se mohou setkat se dvěma skupinami problémů: Mohou mít nejasnosti spojené s nepochopením Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro daný rok, mohou řešit problémy a změny vzniklé v průběhu řešení projektu a podobně. V těchto případech se obracejí na pracovníky ARVŠ, kteří buď otázky se známým řešením zodpoví, nebo připraví podklady pro jednání Výboru FRVŠ a jeho výsledky uživateli sdělí. Pro uživatele je k dispozici rozsáhlá Příručka uživatele, která dává podrobný popis možného postupu uživatele ISAAR-F v jednotlivých situacích. Problémy spojené s provozem systému ISAAR-F řeší jeho autoři jako uživatelskou podporu v případě, pokud Příručka uživatele neobsahuje odpovědi na aktuální otázky či problémy uživatele. Uživatel může vznést požadavek na uživatelskou podporu elektronicky nebo telefonicky. Na pokud možno stručné a jasně formulované znění popisující problém odpoví uživatelská podpora často obratem, případně si vyžádá potřebná upřesnění. Pracovníci uživatelské podpory jsou součástí řešitelského kolektivu systému ISAAR-F. Zejména v období před termíny pro podávání přihlášek projektů, v období závěrečného posuzování projektů v komisích tematických okruhů a v období vkládání závěrečných zpráv a přípravy ZOŘ, je jejich práce značně vypjatá. Nesouvisí to s nekvalitou systému ISAAR-F, ale s typickými lidskými vlastnostmi uživatelů, kteří nečtou dokumentaci, zapomínají hesla, uživatelská jména, dotazují se na věci související s vyhlášením, na což není uživatelská podpora oprávněna oficiálně odpovídat. Uživatelská příručka byla vygenerována ze zdrojových textů vytvořených v prostředí XMLMind [5] s pomocí stylu DocBook, viz např. [4]. Některé ze zásad tvorby elektronických dokumentů byly prezentovány na minulé konferenci AKP, viz [3]. Příručka uživatele je umístěna vně aplikace [2] ISAAR-F tak, aby se s jejím obsahem mohl seznámit i zájemce, který v ISAAR-F není zaregistrován. 10 Výbor FRVŠ Výbor FRVŠ je oprávněn přistupovat k údajům v ISAAR-F v kterékoliv fázi zpracování přihlášek projektů i závěrečného oponentního řízení. Jeho kontrolní úloha je nezastupitelná a systém ISAAR-F poskytuje předsedovi a členům Výboru FRVŠ aktuální podklady pro jejich práci. Jakmile je přihláška projektu za školu podána na ARVŠ, mohou k němu členové Výboru kdykoliv přistupovat a mohou sledovat jeho řízený pohyb v průběhu výběrového řízení do jeho závěrečného posouzení. Výbor má přístup i k projektům a s nimi souvisejícími dokumenty a informacemi z minulých výběrových řízení. 8

9 11 Posuzování přihlášek projektů Přihlášky projektů směrují k jednotlivým komisím v rámci tematických okruhů. Komise mají stanovenou administrativu, v jejímž čele stojí předseda komise. Předseda komunikuje se členy komise a externími vstupními oponenty tak, aby získané kvalitní posudky umožnily uspořádat přihlášky projektů podle jejich posouzené kvality. Předseda prostřednictvím ISAAR-F přiděluje projekty k posouzení oponentům a kontroluje termín odevzdání posudků. Pro informace o odbornosti oponentů využívá ISAAR-F. Služby ISAAR-F využívá i pro kontroly oponentů vůči řešitelům projektu i vzájemně vůči sobě tak, jak určuje vyhlášení výběrového řízení. ISAAR-F zpřístupňuje přihlášky projektů všem členům komise příslušného tematického okruhu. Díky tomu se mohou členové komise kvalitně připravit na jednání komise, které se pak může soustředit na případný nesoulad v hodnocení oponentů, nebo na vytipované přihlášky projektů. Zachováni etických zásad je přirozeným požadavkem pro práci komisí. 12 Bezpečnost a ochrana osobních údajů ISAAR-F je implementován s použitím aktuálních informačních technologií s nejvyšším možným důrazem na bezpečnost. Systém je provozován autory na vyhrazeném serveru umístěném v uzavřených prostorách VŠB-TU Ostrava. Uživatelé pro přístup do systému využívají internetové prohlížeče, nástroj Adobe Acrobat Reader a zvolený textový editor ve svém počítači s jeho operačním systémem. Přístup mohou realizovat se zabezpečeným protokolem. Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, je zapracován do implementačního projektu systému. Uživatel poskytuje systému své osobní údaje s tím, že se s nimi zachází v souladu se zákonem, s Jednacím řádem FRVŠ a s Vyhlášením výběrového řízení FRVŠ pro příslušný rok. Oponenti pro ZOŘ souhlasili s poskytnutím svých kontaktních údajů a informací o jejich odbornosti VŠ pro potřeby závěrečného oponentního řízení. Neregistrovaný uživatel, nebo uživatel s nedostatečným oprávněním, nemá přístup k žádným informacím o projektech nebo k přihláškám projektů, ani k výsledkům v ISAAR-F. Ty jsou zveřejňovány ve statické podobě na jiných místech. Pracovníci pověření agendou FRVŠ na VŠ mají přehled o všech uživatelích registrovaných v systému za jejich pracoviště. Tito pracovníci jsou oprávněni rušit registraci uživatelů v systému, pokud již netrvá jejich pracovněprávní vztah k danému pracovišti. Moderní technologie, spolupráce s pověřenými pracovníky VŠ znalými svého okolí a svých řešitelů a striktní dodržování Zákona na ochranu osobních údajů jsou pilíři bezpečnosti systému ISAAR-F. 13 Závěr ISAAR-F je systém umožňující uživatelům vkládání dokumentů a který následně řídí jejich postup a vymezuje přístupová práva k obsaženým dokumentům. To jsou, spolu se způsobem realizace registrování nových uživatelů a s provedením samosprávnosti jednotlivých VŠ a jejich fakult, zobecnitelné principy, které bude pravděpodobně potřeba realizovat i u jiných systémů podporujících koloběh dokumentů. ISAAR-F je systém vyvinutý v prostředí veřejných vysokých škol a s jeho dokonalou znalostí. Respektuje ochranu osobních údajů vyplývající ze zákona, plní požadavky Agentury 9

10 RVŠ na zefektivnění procesů souvisejících s projekty FRVŠ a zohledňuje uživatelský pohled členů akademické komunity. Zkušenosti s dosavadním nasazením systému dávají dobrý předpoklad pro jeho dlouhodobé využití. Systém je provozován na adrese [1]. Použitá literatura a WWW odkazy 1. https://frvs.vsb.cz/ 2. ŠALOUN, Petr. ISAAR-F, příručka uživatele [online] [cit ]. Dostupné na WWW: < 3. ŠALOUN, Petr. Elektronické publikování. In RAMAJZLOVÁ, Barbora, TKAČÍKOVÁ, Daniela (sest.). Automatizace knihovnických procesů 9 : sborník z 9. ročníku semináře pořádaného ve dnech května 2003 v Liberci. Praha : ČVUT, 2003, s ISBN KOSEK, Jiří. DocBook [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.kosek.cz/xml/db>. 5. XMLMind editor [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: < 10

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více