Model péče o duševně nemocné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model péče o duševně nemocné"

Transkript

1 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha, 22. listopadu 2007 Kofereci uspořádaly Cetrum pro rozvoj péče o duševí zdraví, Kacelář WHO (SZO) v České republice, Občaské sdružeí Obča Záštitu ad koferecí převzal primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém Projekt fiacují Evropský sociálí fod, státí rozpočet České republiky, rozpočet hl. m. Prahy

2

3 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Obsah Východiska a cíle projektu Mgr. Barbora Weigová, ředitelka Cetra pro rozvoj péče o duševí zdraví 4 Péče o duševí zdraví a území hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy 5 Model psychiatrické péče v regiou hlavího města odborá aalýza MUDr. Odřej Pěč, vedoucí expertího týmu projektu 7 Model psychiatrické péče v regiou hlavího města ekoomická aalýza Doc. Mgr. Ig. Marti Dlouhý, MSc., PhD., katedra ekoometrie VŠE 10 Diskuse 13 Jedáí koferece se zúčastili (v abecedím pořadí) mj.: Mgr. Michal Balabá, pacietská orgaizace Kolumbus o.s.; MUDr. Michaela Bartáková, předsedkyě zdravotího výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy; MUDr. Pavel Baudiš, čle výboru Psychiatrické společosti ČLS JEP; MUDr. Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy; PhDr. Pavla Doležalová, vedoucí odboru sociálích věcí Středočeského kraje; JUDr. Eva Dudáčková, poslakyě Parlametu ČR; Mgr. Petr Hauš, vedoucí odd. kocepce sociálích služeb MPSV ČR; MUDr. Kamil Kalia, vedoucí Rady vlády pro koordiaci protidrogové politiky, Úřad vlády ČR; MUDr. Staislava Páová, ředitelka odboru zdravotích služeb MZ ČR; Mgr. Mila Pešák, radí hlavího města Prahy; MUDr. Ludmila Plšková, ředitelka Oborové zdravotí pojišťovy; MUDr. Alea Šteflová, vedoucí Kaceláře SZO v ČR; MUDr. Pavel Vepřek, ředitel odboru strategie a pláováí VZP; MUDr. Milada Tomaová, Zdravotí pojišťova Miisterstva vitra; PhDr. Tomáš Vyháek, ředitel odboru hospodařeí přímo řízeých orgaizací MZ ČR Grafická úprava, zlom, tisk: Nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o., Na Morái 5, Praha 2 Úvodem Nejméě , čili zhruba jeda desetia Pražaů, trpí psychickou poruchou. Tolik jich alespoň je v evideci ěkteré z 95 soukromých psychiatrických ambulací a sedmi ambulací ve státích zdravotických zařízeích, v péči ěkterého z osmi deích stacioářů ebo v hospitalizaci a ěkterém ze dvou tisíc lůžek určeých pro péči o osoby s psychickými oemocěími. Kromě toho slouží Pražaům i další zařízeí, jako jsou apř. krizová cetra či tísňové liky. Celkem je během jediého roku alespoň jedou ošetřeo v pražských psychiatrických ambulacích ebo hospitalizováo v Psychiatrické léčebě Bohice a osob. Nepoměr je zřejmý abídka služeb psychiatrů estačí poptávce ai kvatitativě, ai kvalitativě či spíše strukturálě. Na jedé straě chybějí akutí lůžka, a straě druhé je výrazě edostatečá i péče ásledá a komuití, které by apomáhaly emocým zůstávat co ejdéle a co ejvíce itegrovái v běžém životě. Na otázku, co a jak je třeba změit, měl odpovědět projekt Cetra pro rozvoj péče o duševí zdraví, jehož cílem bylo vypracovat situačí aalýzu péče o duševě emocé a území hl. m. Prahy a a jejím základě pak připravit ový model této péče. Tvorba modelu je současě využita k iformováí a vzděláváí pracovíků veřejé správy v oblasti komuití péče. Projekt zkoumal, jaké služby jsou pro paciety a území Prahy dostupé a po kterých je poptávka. Diskusí a dotazováím mezi téměř 200 odboríky z oboru a zástupci pacietů se ukázalo, že v Praze chybějí ejvíce právě takové služby, po kterých pacieti i odboríci volají. Závěry projektu ukázaly, že převážá část psychiatrické péče se odehrává ve velkých psychiatrických léčebách, zatímco alterativí služby chybějí. Největší poptávka je po komuití péči, lepším propojeí všech segmetů psychiatrické péče (ústaví, ambulatí a komuití) i kooperaci s praktickými lékaři, dále po zkvalitěí akutí ambulatí a emocičí péče, po deích saatoriích a krizových cetrech, po podporovaém bydleí a cetrech pracoví rehabilitace a po zkvalitěí ambulatí péče v emocicích. Průzkum tedy potvrdil, že systém potřebuje řadu změ. Společým jmeovatelem je potřeba přesuu služeb z istitucí směrem k udržeí emocých v jejich přirozeém prostředí ebo k ávratu do ěj a ke zkracováí hospitalizace a ezbytě utou dobu, ovšem za předpokladu existece alterativích služeb vě istitucí. Ukázalo se tedy, že potřeby odboríků a pacietů jsou ve shodě s evropskými tredy. Získaé výsledky by měly být východiskem k zásadím změám v péči o duševě emocé v metropoli, především k redukci počtu lůžek v psychiatrických léčebách a k rozvoji alterativích služeb, které přiblíží péči co ejvíce k domácímu prostředí. Reforma v Praze by měla proběhout v průběhu šesti až deseti let. Postupě by se měl redukovat počet lůžek v léčebách a amísto ich by měly vzikat ové alterativí služby. Služby, které jsou des k dispozici je desítkám či stovkám pacietů, by se v budoucu měly poskytovat tisícům. Podle propočtů by v závěrečé fázi měly výdaje a tuto péči stoupout ze současých 1,5 miliardy koru a více ež dvojásobek. Ačkoli to zí hrozivě, dostali bychom se tím je a spodí průměr současého stavu západích zemí Evropy. Tato péče je v Česku z hlediska meziárodího kotextu totiž dlouhodobě podfiacováa.

4 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Východiska a cíle projektu V úvodím sděleí představila projekt a charakterizovala jeho hlaví východiska, cíle a výsledky Mgr. Barbora Weigová, ředitelka Cetra pro rozvoj péče o duševí zdraví. Uvedla mj.: Tato koferece uzavírá dvouletý projekt azvaý Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé, jehož cílem bylo zjistit skutečý stav péče o duševě emocé a území hlavího města, aalyzovat edostatky, které bude třeba apravit, a předosti, a ichž bude možo dále stavět, a avrhout potřebé změy i realizačí kroky a ekoomické zajištěí k jejich dosažeí. Řešitelem projektu je Cetrum pro rozvoj péče o duševí zdraví, které se od roku 1995 zabývá problematikou péče o duševě emocé v České republice, a jeho fiacováí zajistily Evropský sociálí fod a rozpočty ČR a hlavího města Prahy. Na jeho realizaci se podíleli jedak předí představitelé odboré psychiatrické veřejosti, jedak představitelé státí správy a samosprávy, a samozřejmě i zástupci pacietů či jejich rodičů a blízkých. Ti všichi byli zastoupei jak v expertím týmu, tak v Radě projektu. Partery projektu jsou Sdružeí Obča, Asociace komuitích služeb a celoárodí orgaizace rodičů Sympathea. Projekt má dva cíle: 1) vytvořit model psychiatrické péče a základě zmapováí ázorů a potřeb odboríků i pacietů, včetě ávrhu realizačích opatřeí a ekoomického zajištěí, a předložit jej k široké diskusi; 2) iformovat o problematice péče o duševí zdraví v regiou hlavího města příslušé odboríky veřejé správy, zapojit je do diskuse o potřebé trasformaci této péče a zjišťovat jejich ázory a připraveý model. Vypracováí ového modelu péče o duševě emocé v regiou hlavího města bylo až druhou etapou projektu; předcházela ji etapa prví, věovaá situačí aalýze této péče. Výsledky aalýzy ukázaly, jaká je výchozí situace projektu. Tu určují jedak meziárodí, jedak árodí a regioálí aspekty. Duševí poruchy představují výzamý zdravotický i sociálě ekoomický problém ve všech evropských zemích, přičemž jejich icidece a prevalece stále rostou. Během jedoho roku postihuje ěkterá z duševích poruch ejméě 30 % obyvatel. Podpora duševího zdraví obyvatelstva a s tím související trasformace psychiatrické péče proto patří k prioritám evropské politiky a všech úrovích, včetě Evropské komise a Evropské úřadovy Světové zdravotické orgaizace. Svědčí o tom i výstupy koferece miistrů zdravotictví v Helsikách v roce 2005, z íž vzešla Deklarace o duševím zdraví. Ta zavazuje státy Evropy především Trasformace psychiatrické péče tak zameá vedle ivestic do lidských zdrojů a vybaveí přesu péče z velkých léčebeských zařízeí směrem k pacietovi, do jeho přirozeého prostředí (tzv. komuití péče) a posíleí emocičí péče, a jako edílou součást zlep k rozvoji psychiatrických služeb s důrazem a přesu těžiště z istitucí do komuity; k dostatečému fiacováí oboru psychiatrie; k zapojeí jediců s psychickými problémy a jejich rodi do pláovaé péče; k destigmatizaci psychiatrie. šeí psychiatrické péče chápe i destigmatizaci oboru psychiatrie (odboríků i pacietů) a vzděláváí všech relevatích složek systému péče. Péče o duševí zdraví se tak stává jedou z hlavích priorit většiy rozviutých zemí EU. V oblasti zdravotictví zameá implemetace této priority trasformaci psychiatrické péče a zavedeí účié prevece duševí poruch. Deklaraci podepsal i představitel Miisterstva zdravotictví České republiky, které již v roce 2002 přijalo Kocepci oboru psychiatrie vypracovaou Psychiatrickou společostí. Tato kocepce, jakož i Národí psychiatrický plá vypracovaý v roce 2007, staovily tyto hlaví priority: budováí komuití psychiatrie; zajištěí kooperace ústaví, emocičí, ambulatí a komuití péče; zabezpečeí akutí péče v oblasti ambulatí emocičí péče; restruktualizace lůžkového fodu. Je však bohužel uto kostatovat, že realizace těchto záměrů se zatím příliš edaří, mj. i proto, že psychiatrická péče je u ás výzamě podfiacováa (se 3,6 % podílu a celkových výdajích a zdravotictví jsme a předposledím místě v Evropě). O současé situaci péče o duševě emocé v hlavím městě, o výsledcích a dalším pokračováí projektu i jeho ekoomickém zajištěí budou iformovat další řečíci deší koferece. Zde proto postačí uvést alespoň hlaví závěry, jež vyplyuly z odpovědí cca 200 odboríků a uživatelů z Prahy: celkově se u všech druhů služeb (s výjimkou ásledé lůžkové péče) odhaduje větší potřeba ež v současé době; ejvětší potřebý árůst služeb vidí dotázaí v oblasti případového vedeí, krizových služeb, deích stacioářů, podporovaém bydleí a ceter pracoví rehabilitace; zvýšit je třeba i kapacitu ambulatích služeb a akutích lůžek a odděleích emocic; je ezbyté zlepšit podmíky pro léčbu v psychiatrických ambulacích; uto je lépe propojit všechy segmety psychiatrické péče (a to i s praktickými lékaři); služby se musejí kocetrovat a udržeí ebo ávrat člověka s psychickou poruchou do přirozeého prostředí; hospitalizace je třeba (ovšem za předpokladu existece alterativích služeb vě istitucí) zkrátit a ezbytě utou dobu. Kromě vypracováí ového modelu péče o duševě emocé v regiou hlavího města byl vytvoře rověž vzdělávací modul pro odborou veřejost a veřejou správu s tématikou reformy psychiatrické péče. Vzděláváí je orgaizováo ve třech variatách miimálí představuje dvouhodiový semiář, středí jedodeí semiář v rozsahu 8 10 hodi a komplexí program v rozsahu 40 výukových hodi. Během projektu bylo proškoleo devadesát odboríků a padesát čleů veřejé správy a samosprávy. Jako autoři projektu si uvědomujeme, že při hledáí a vytvářeí optimálího systému psychiatrické péče a území hlavího města Prahy jsme teprve a samém počátku cesty. Proto je třeba, aby zde předeseé výsledky a závěry byly vímáy jako východiska pro další diskusi, opoetí řízeí a zpřesňováí vytyčeých cílů i cest k jejich dosažeí. Věříme icméě, že projekt lze chápat jako ceý zdroj dat a podkladů pro vytvářeí dalších kocepčích materiálů. Podmíkou k tomu, aby se ám podařilo společé cíle split, je shoda mezi orgaizátory, plátci, poskytovateli a kozumety péče. Takto alezeá shoda může být kvalitím předpokladem pro budoucí výhodější distribuci fiací pro psychiatrii z celkových výdajů a zdravotictví. Proto abízíme teto projekt jako východisko k hledáí této shody.

5 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Péče o duševí zdraví a území hl. m. Prahy Neje jako primátor, ale i jako stále praktikující psychiatr a jede ze čleů prvího týmu, který vzikl hed krátce po roce 1989 s cílem trasformovat českou psychiatrii, a především jako te, jehož úkolem je garatovat fugováí systému a území hlavího města, vystoupil dále MUDr. Pavel Bém. Ve svém sděleí se soustředil a charakteristiku současého stavu a potřeb systému péče o duševí zdraví a území hlavího města Prahy. Podle posledího sčítáí obyvatelstva žije v hlavím městě lidí a přibližě 14 % z ich trpí ěkterou z psychiatrických diagóz a 10 % se léčí. V péči o ě představuje ejvětší problém stejě jako v celé České republice edostatečé fiacováí. Navíc eexistují žádé výzkumy, které by mapovaly efektivost těchto služeb. zdravotických zařízeí je a území Prahy registrováo celkem 196 a jejich distribuce je patrá z tabulky. Podle odhadů poskytuje průměrá psychiatrická ambulace péči asi tisíci pacietům ročě, celkem se tedy jedá cca o pacietů léčeých v psychiatrických ambulacích. Spektrum diagóz je široké od demecí přes závislosti, psychózy, eurotické poruchy a adaptačí reakce až po poruchy osobosti a další. V psychiatrických zařízeích je v Praze k dispozici lůžek, z toho je 1428 lůžek v psychiatrické léčebě a pouze 256 v psychiatrických odděleích fakultích emocic. Z celkového počtu lůžek v léčebě je jich 108 a iterím odděleí a LDN. Dále je k dispozici 124 dětských lůžek a 352 lůžek gerotopsychiatrie, 210 a AT, 40 lůžek sexuologických a 12 lůžek pro léčbu poruch příjmu potravy. Deích stacioářů existuje v Praze osm a mají celkovou kapacitu 127 míst. Tři jsou samostatými zdravotickými zařízeími, tři fugují jako součást větších zdravotických zařízeí a dva jsou součástí eziskových orgaizací, které poskytují i ezdravotické služby. Příkladem může být deí saatorium FOKUS: Jak vypadá současé spektrum psychiatrických služeb a území hlavího města, ukazují ásledující tabulky: Akutí i dlouhodobou péči o cca 90 % osob spádové oblasti hlavího města zabezpečuje 95 soukromých ambulatích psychiatrů a sedm ambulací ve státích zdravotických zařízeích; estátích Chráěých díle ebo chráěých míst s možostí práce je v Praze 24 a poskytují dohromady 194 pracovích míst. Celkem je v Praze je 232 míst pro chráěou práci. Pokud jde o chráěé bydleí, je v Praze k dispozici 43 míst komuitího bydleí, z toho 35 časově eomezeo, osm a dobu jedoho

6 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy roku. Dalších 48 míst se achází v chráěých tréikových bytech. K dispozici je také šestáct sociálích bytů, které abízejí trvalé bydleí klietům potřebujícím určitou míru pomoci či podpory. Komplexí a bezbariérové krizové služby (lika důvěry, možost osobí kozultace, možost krátkodobého pobytu a lůžku) poskytují v Praze dvě cetra Krizové cetrum RIAPS při Cetru sociálích služeb Praha a prevece (viz schéma) a Cetrum krizové itervece, které je součástí Psychiatrické léčeby v Praze Bohicích. Loňské rozhodutí ředitele léčeby toto cetrum radikálě omezit, protože z jeho rozpočtu ve výši 5,5 miliou pojišťovy hradily pouze dva milioy, zatímco zbytek musela doplácet léčeba, vzbudilo řadu sporů. Nyí dosáhl magistrát hl. m. Prahy s miisterstvem zdravotictví dohody, že od začátku roku 2008 se provoz oboví v plém rozsahu, a a fiacováí se bude posílet jak MZ ČR, tak město Praha. V Praze dále působí psychiatrické porady, služba případového vedeí (case maagemet), cetra deích služeb a deích aktivit, a ěkolik svépomocých aktivit. Na dalších dvou obrázcích je zázorěo, co může město udělat ve fiacováí uvedeých zařízeí. Tyto možosti jedak vyplývají z jeho role zřizovatele, jedak souvisejí z jeho podpory eziskového sektoru formou gratů. Co říci závěrem? Ai téměř dvě desetiletí po roce 1989 eí proces deistitucioalizace psychiatrické péče a přesuu její zásadí části do komuity dokoče, a začé edostatky jsou i v malé provázaosti a koordiaci lůžkové a ambulatí péče, jakož i zdravotických a sociálích služeb. Co ejdříve by se proto měla podstatá část psychiatrické péče přesuout do komuitích služeb všech možých typů, včetě sociálích a psychosociálích. Stejě tak je ezbyté restrukturalizovat lůžkovou péči, zabezpečit širší variabilitu služeb, co ejrychleji vytvářet kocepčí systém home care, účié formy chráěého bydleí, chroických psychiatrických lůžek v oblasti gerotopsychiatrie atd. V každém případě je třeba hledat způsob lepšího provázáí služeb a ose ambulatí lůžková krizová péče, i a ose zdravotické (psychiatrické) sociálí psychosociálí služby. Při tom je uto respektovat reálé potřeby a poptávku po jedotlivých službách a zajistit, aby ivestice a áklady byly v harmoii s dosahovaými výsledky a byly tedy vyakládáy efektivě. Ve srováí se světem a Evropou je psychiatrická péče v České republice podfiacováa, a to se byť v poěkud meší míře týká také Prahy. Právě zde je avíc vzhledem k vyšší icideci i prevaleci duševích poruch mohem vyšší aléhavost potřeby psychiatrické péče. Jsem proto velmi rád, uvedl závěrem dr. Bém, že po moha letech máme k dispozici seriózí data a závěry, které ás mohou posuout vpřed v zaměřeí, ve spektru, v provázaosti i v efektivosti psychiatrických služeb. A rád bych vás ujistil, že hlaví město Praha je odhodláo a připraveo všechy závěry odrážející potřeby odboré i pacietské veřejosti co ejdříve realizovat. Hlaví edostatky současého systému shruje tabulka vpravo ahoře. Koečě závěrečá tabulka shruje hlaví cíle trasformace pražské psychiatrie.

7 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Model psychiatrické péče v regiou hlavího města Odborá aalýza Vedoucí expertího týmu projektu MUDr. Odřej Pěč ve svém vystoupeí, zaměřeém a odborou aalýzu, zovu zdůrazil, že předkládaé výsledky je třeba považovat ikoli za dogmatické tvrzeí, ýbrž za východisko k diskusi, i když jsou podpořey ázory a staovisky téměř dvou stovek respodetů z řad psychiatrů i jejich pacietů. D. Pěč pak rekapituloval postup při realizaci projektu. Nejprve byla provedea situačí aalýza, a jejímž základě bylo vypracováo zadáí pro vytvářeí modelu. Dalším krokem byla defiice sledovaé skupiy respodetů; její strukturu a východisko k výběru ukazují graf a tabulka: Po přípravých fázích byl ejprve pomocí tzv. focus groups, složeých jedak z profesioálů poskytovatelů, jedak z pacietů jejich uživatelů, provede odhad potřebých služeb. Vytvořeo bylo celkem 16 focus groups, do ichž bylo zařazeo 76 odboríků a 33 uživatelů psychiatrických služeb: Úkolem focus groups bylo především zodpovědět tři základí otázky, shruté a ásledujícím grafu: K ověřeí výstupů z focus groups pak mělo sloužit ještě dotazíkové šetřeí. Za tím účelem byl připrave dotazík, který pak byl elektroicky distribuová a cca 500 adres. Odpovědi byly získáy od 102 respodetů.

8 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Jak by měla vypadat diagostická struktura případového vedeí, ukazuje ásledující graf: Složeí účastíků jak focus groups, tak dotazíkového šetřeí, ukazuje tabulka: Podle respodetů by bylo možo sížit kapacitu lůžkové ásledé péče, a aopak zvýšit kapacitu lůžkové péče akutí; 81 % z ich přitom dává předost hospitalizaci a psychiatrických odděleích emocic. K výzamému vzestupu (o 23 %) by mělo dojít v kapacitě rezidečích komuitích služeb; ty des prakticky eexistují a je proto třeba začít s jejich budováím téměř od počátku. A jak lze charakterizovat hlaví výsledky a závěry šetřeí? Z kvalitativí aalýzy focus groups vyplyuly čtyři hlaví akcety: 1) Propojeost všech segmetů péče (etworkig) 2) Orietace služeb do přirozeého prostředí pacietů 3) Rozvoj ambulatí psychiatrické péče se zdůrazěím terapeutického vztahu 4) Podpora krátkodobých hospitalizací, optimálích vzhledem k potřebám pacieta Respodeti považují za ezbyté zvýšeí kapacity téměř ve všech typech péče, samozřejmě v růzé míře k ejvyššímu vzestupu by mělo dojít u ambulatí péče (+ 12 %). Vytvořit je třeba službu případového vedeí, potřebého asi u třetiy ambulatích pacietů. Jak ukazuje graf potřebé diagostické struktury této rezidečí komuití péče, ejedá se pouze o psychózy (schizofreii), ale i další poruchy. K výrazému avýšeí oproti současému stavu by mělo dojít u krizových služeb (a třiapůlásobek) a u deích stacioářů a psy

9 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy choterapeutických programů (a osmiásobek) předpokládá se, že prví typ služeb by mělo využívat asi 35 %, druhý pak 52 % psychiatrických pacietů. Současou situaci pak porovali s cílovou představou, jak ji zázorňuje ásledující schéma: Výrazé vzestupy se však očekávají i v dalších oblastech, jako je pracoví rehabilitace, podporovaé a tréikové bydleí, poradeství a především svépomocé a aktivizačí programy. V této cílové představě tvoří základ a jádro spolupráce růzých typů péče psychiatrická ambulace a případové vedeí; a ě pak avazují a s imi jsou koordiováy všechy další služby. Lůžková péče je v této cílové situaci diferecovaá, s akutí hospitalizací orietovaou a psychiatrická odděleí emocic a s ásledou péčí orietovaou a psychiatrickou léčebu. Expertí tým si je vědom faktu, že všechy avrhovaé změy elze provést ai zároveň, ai ihed je a ě třeba času, prostoru, fiačích prostředků. Dříve, ež bude možo ěkteré služby utlumit, je také uto ěkteré ové služby rozviout. Proto rozdělují změy do tří fází, jak je popisuje ásledující schéma: Nakoec ásledovala ekoomická aalýza (jíž je věová další příspěvek) a byly avržey realizačí kroky. Řešitelé projektu přitom vycházeli ze srováí současého stavu (ásledující graf): Součástí výstupů projektu je i popis čiostí v jedotlivých službách se specifikací, zda spadají do zdravotí či sociálí oblasti, určují persoálí obsazeí, úvazky a provozí áklady, i způsoby potřebého fiacováí ze stray MZ ČR a zdravotích pojišťove, MPSV ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a evropských fodů.

10 10 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Model psychiatrické péče v regiou hlavího města Ekoomická aalýza V aalýze ekoomické áročosti se předpokládá lieárí vztah: dvojásobek služeb bude stát dvojásobek prostředků. 1. fáze trasformace by se měla realizovat v horizotu 3 5 let. Při staovováí ákladů jsme vycházeli ze změ počtu pacietů (viz graf 1), které mohou být ěkdy začé apř. u deích stacioářů ebo u případového vedeí se předpokládá avýšeí v řádu až tisíců pacietů, což zameá i začé avýšeí ákladů. Dalším výzamým faktorem je, že u služeb dosud erozviutých, ale hodě žádaých, budou áklady začé, zatímco u služeb již etablovaých mohou být aiž by to zamealo jejich utlumováí přídaté áklady miimálí viz graf 2. Následující kruhové grafy 3 a 4 umožňují porovat, jak vypadá odhad rozděleí ákladů v současosti a v budoucosti, respektive po provedeí prví fáze trasformace: Ze srováí současého a budoucího stavu vyplývá, že podíl tradičích služeb poklese z 80 a 60 %, a výsledkem bude pest Ekoomická aalýza modelu a odhad ekoomických dopadů avrhovaých změ to byl úkol a předmět sděleí doc. Mgr. Ig. Martia Dlouhého, MSc., PhD., z katedry ekoometrie VŠE. Pro porováí bylo třeba ejprve zjistit, kolik stojí péče za současého stavu, což ebylo jedoduché jedak proto, že pro růzé služby jsou k dispozici data z růzých let a z růzých zdrojů, jedak pro další důvody: Oficiálí údaje (ČSÚ, ÚZIS, pojišťovy) popisují zejméa zdroje fiacováí a typy poskytovatelů ež výdaje (áklady) podle diagóz. Údaje za zdravotě sociálí a sociálí služby jsou méě dostupé ež údaje za zdravotictví. Fiacováí se realizuje z moha rozdílých zdrojů, velmi růzorodé služby. Ekoomická data jsou z let , ejčastěji za rok Počty pacietů jsou za roky 2005, výjimečě V případě ěkterých, ještě erozviutých služeb jde o malá zařízeí, proto emusí jít o zcela reprezetativí údaje. Předost je dáváa ákladům před úhradami. 1 Pokud jde o realizaci ového modelu, je rozdělea jak už bylo uvedeo výše do tří fází. Stejě je posuzováa i jeho ekoomická áročost. Průběh změ v průběhu tří fází trasformace péče o duševí zdraví lze charakterizovat takto: ambulatí psychiatrická péče, akutí lůžková péče, ústaví rezidečí služby (50 %, 50 %, 0 %), ásledá lůžková péče (0 %,100 %, 0 %), ostatí typy péče (33 %, 33 %, 33 %). Nová kategorie léky a předpis, ejde o službu, ale o výzamou ákladovou položku, ty však zatím v modelu ejsou zahruty. 2 3

11 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy řejší abídka služeb včetě řady zcela ových, především komuitích a rezidečích. V dalším kroku jsme se pokusili připravit i orietačí odhad zdrojů fiacováí, které shruje ásledující graf 5. Vyplývá z ěj, že ejmeší bude árůst ároků a zdravotí pojištěí, větší pak a stát a obce, ale také a kliety. Na ě se také podle ového zákoa o sociálích službách přesue část deších ákladů státu a obce. jak je patré z ásledujícího grafu 8. Je třeba upozorit, že podíl tradičích služeb se vzhledem k tomu zmešuje opticky, ikoli absolutě, protože zůstaou zachováy ebo u ich dokoce rověž bude docházet k růstu, ikoli ovšem stejě rychlému jako u služeb ových. 8 5 Z procetuálího vyjádřeí (viz graf 6) je patré, že podíl zdravotictví se dlouhodobě bude relativě zmešovat, aopak růst by měly výdaje za služby ve zdravotě sociálí sféře. Z ásledujícího grafu 9 je patré, že v horizotu deseti let by se mělo v regiou hlavího města Prahy vydávat a péči o duševí zdraví zhruba 2,5krát více ež des 9 6 Další graf 7 porovává výši současých a budoucích ákladů (po ukočeí prví fáze) a jejich poměr. Předpokládá se, že árůst bude ve výši cca 1 mld Kč. V ásledujících fázích trasformace by pak mělo dojít k dalším změám směrem k ještě širšímu portfoliu a větší pestrosti služeb, Odpovědí a otázku, zda je to hodě či málo, ukazuje posledí graf 10, převzatý ze Zeleé kihy péče o duševí zdraví v Evropské uii. Vyplývá z ěj, že pokud jde o podíl výdajů a psychiatrickou péči z celkových výdajů a zdravotictví, je Česká republika s 2,9 % a předposledím místě. Dva zeleé sloupce pak ukazují předpokládaý stav po růzých fázích reformy. I po prví fázi, byť výdaje vzrostou cca o 25 %,

12 12 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy bohužel zůstaeme a stejém místě. Teprve za deset let, a koci celé reformy a po árůstu o 65 %, bychom se mohli posuout před Portugalsko a dostat se a spodí hraici současého stavu vyspělých západích zemí, pokud ovšem mezitím i tam edojde k dalšími vzestupu. To svědčí o tom, jak výrazě je des u ás psychiatrická péče podfiacováa, a že dokoce i avrhovaými reformími kroky se dostaeme spíše k žádoucímu miimu ež optimu. 10

13 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy 13 Z diskuse MUDr. Michaela Bartáková, předsedkyě zdravotího výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, která se rověž zúčastila práce v Radě projektu, upozorila a specifičost Prahy je to regio s velkou kumulací vlastích obyvatel a avíc velkým počtem osob, které se dojíždějí za prací. Život a práce ve velkoměstě kladou větší ároky i a psychiku člověka a jeho duševí adaptabilitu. Proto se populace, jíž se avržeý model týká, v moha ohledech liší od populace ostatích částí země. I ze závěrů projektu proto vyplývá potřeba řady specifických přístupů a utost klást důraz především a prevetiví péči, při současém zajištěí péče akutí a ásledé. Prevetiví péči mohou poskytovat eje cetra krizové itervece, ale i ambulace psychiatrických zařízeí a ambulatí psychiatři. Proto se jako ejdůležitější jeví potřeba árůstu ambulatí psychiatrie. Velký výzam má též zajištěí ceter psychiatrické krizové itervece a ízkoprahových prevetivích zařízeí, trvale dostupých a zároveň estigmatizujících. Proto hl. m. Praha věuje těmto zařízeím ať už jde o cetrum RIAPS, jehož je hlaví město provozovatelem, ebo Cetrum krizové itervece při Psychiatrické léčebě v Bohicích, jehož zřizovatelem je MZ ČR, ale které chce fiačě podpořit i pražský magistrát mimořádou pozorost. A pokud jde o ekoomické hodoceí, je třeba mít při všech úvahách o deších ákladech a mysli především to, že v budoucu se ám vrátí v podobě úspor za léčbu mohem áročějších stadií duševích chorob. Mgr. Petr Hauš, vedoucí odd. kocepce sociálích služeb MPSV ČR, kostatoval především připraveost MPSV k širší spolupráci s MZ ČR při zajišťováí péče o osoby s duševími chorobami. Nový záko o sociálích službách, který změil celkovou situaci v poskytováí sociálích služeb, přiesl mj. dva ástroje, jež by k tomu mohly přispět; k jejich plému uplatěí je ovšem třeba určité doby. Prvím je komuití pláováí čili příprava středědobých pláů rozvoje sociálích služeb. I do budouca se předpokládá, že a ě bude vázáo fiacováí služby by tedy měly být pláováy tak, aby odpovídaly skutečým potřebám. Možost komuitího pláováí má tedy jak magistrát, tak i jedotlivé obvody Prahy. Druhý ástroj spočívá v pláováí směrem k uživatelům, tedy vytvořeí idividuálích pláů, protože i v rámci služeb daých zákoem by péče měla být co ejvíce idividualizováa a měla by co ejvíce odrážet růzorodé potřeby. Také stávající rezidečí zařízeí by měla být více teréího charakteru, aby se mohlo co ejvíce emocých přesuout do přirozeého prostředí. Služby jako osobí asistece, podpora samostatého bydleí, deí a týdeí stacioáře, domovy se zvláštím režimem, chráěé bydleí, terapeutické komuity a všechy MPSV v systému státích dotací pamatuje a bude se je sažit podporovat tak, aby pro ě bylo k dispozici i více prostředků. Navíc je MPSV připraveo s MZ ČR i dalšími partery ke spolupráci a jakémkoli projektu či aktivitě, které povedou k tomu, aby co ejvíce potřebých dostalo takovou péči, jako potřebují. MUDr. Staislava Páová, ředitelka odboru zdravotích služeb MZ ČR, spolu s PhDr. Tomášem Vyhákem, ředitelem odboru hospodařeí přímo řízeých orgaizací MZ ČR, připoměli, že stesky a edostatečé fiacováí, eracioálí rozložeí spektra služeb, abseci ěkterých a aopak adměrost jiých, se opakují již delší dobu. Proto vítají, že koečě existuje model směřující k řešeí problémů a k ověřeí řady hypotéz v reálé praxi. Je to o to ceější, že vše bude probíhat v kotextu moha proměých měící se legislativy, přijímáí páteřích zákoů zdravotictví atd. Z tohoto hlediska je ovšem třeba kostatovat i to, že ebyla včas připravea a jedomyslě celou psychiatrickou obcí prosazováa jedotá kocepce oboru. Jediě ta totiž může říci, kolik a jakých pacietů des je, a jakou péči a za kolik potřebují. A jediě ta může být východiskem k jedáí se zdravotími pojišťovami o tom, co a jak je třeba hradit. V psychiatrii je avíc uté i jedáí a adresortí úrovi, tz. v koordiaci zdravotických a sociálích služeb. To jistě eí jedoduché, miisterstvo zdravotictví je však a to připraveo. MUDr. Pavel Baudiš, čle výboru Psychiatrické společosti ČLS JEP, rověž ejprve oceil skutečost, že ový model představuje ikoli ideologická prohlášeí, ýbrž přehled založeý a faktech a datech. Upozoril sice a ěkteré metodické problémy (možost zkresleí jak v důsledku velikosti a složeí focus groups i dotazíkového souboru, edostatečé zastoupeí zejméa praktických lékařů, do jejichž péče se rověž dostává řada duševě emocých atd.), v zásadě však své připomíky formuloval jako sahu o další zlepšeí připraveého modelu, který chápe jako mimořádě hodoté východisko k dalším diskusím. MUDr. Pavel Vepřek, ředitel odboru strategie a pláováí VZP, především deklaroval ochotu a sahu VZP zajišťovat osobám s duševími chorobami tu ejlepší péči, samozřejmě diferecovaě podle reálých potřeb. Současě však uvedl, že proces, jak zajistit správou péči správému pacietu a správém místě a ve správém čase správým způsobem, je procesem trvalým a ikdy ekočícím. Je to výsledek složitých iterakcí mezi paciety a jejich rodiami, orgaizátory, plátci a poskytovateli péče, a samozřejmě také politiky. Proto ai od tohoto modelu elze očekávat, že vstoupí do života automaticky a okamžitě. Čeká ás trasformace jeho myšleek do řeči sazebíků, smluv, výchovy specialistů i úředíků, a výsledá podoba bude odrážet iterakce s reálými postoji a příosy řady účastíků. Jako jede z praktických výstupů ze stray VZP dr. Vepřek uvedl, že pojišťova od poloviy roku 2007 uzavírá smlouvy a psychiatrickou domácí péči a hodá v tom pokračovat i adále. Nářky ad edostatečým fiacováím psychiatrie lze kometovat takto: psychiatrická péče rozhodě edostae žádé peíze avíc automaticky, má ale plou možost si tyto peíze vydělat, pokud abíde a bude poskytovat skutečě potřebé služby ašim pojištěcům. Nicméě v psychiatrii se blýská a časy i v jiých směrech. Za přelomové je třeba považovat rozhodutí Nejvyššího soudu, podle ěhož eplatí regulačí výzam maximálí cey bodu v případě, že zařízeí je placeo paušálem; VZP proto yí proplácí avíc 3 % za roky 2005 a 2006 a rověž platby za rok 2007 avyšuje o stej

14 14 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy é proceto. Zatím sice evíme, jak bude vypadat vyhláška pro rok 2008, icméě probíhají jedáí mezi VZP a Psychiatrickou společostí o avýšeí lékového paušálu. Za výzamý považuji problém, že v psychiatrických léčebách je stále řada pacietů z víceméě sociálí idikace, aiž tomu odpovídají toky fiací. Zatímco VZP zaplatila zařízeím MPSV již více ež půl miliardy koru, opačě to tak eprobíhá. Mgr. Michal Balabá z pacietská orgaizace Kolumbus o.s., se ve svém vystoupeí zaměřil z hlediska reformy péče o duševě emocé a postoje a chováí úřadíků státí správy a samosprávy. Za rozhodující v tomto smyslu považuje především boj se stále přetrvávající stigmatizací. Upozoril, že duševě emocí mají kromě běžých problémů, společých všem, také problémy odlišé, zcela specifické. Mohou se také poěkud odlišě chovat. Nic z toho by však emělo zameat, že by se k im úředíci měli chovat jiak, ež ke komukoli jiému. V určitém smyslu by dokoce byla a místě pozitiví diskrimiace, což ezameá je v čemkoli upředostňovat, je se k im chovat a komuikovat s imi tak, aby si řekli sem zovu rád přijdu. Duševě emocí lidé trpí krom moha problémů také, či spíše hlavě, sociálím vyloučeím, což pak dále zhoršuje jejich stav i komuikaci s okolím. Je proto třeba si stále zovu klást otázku, do jaké míry jsme ochoti a schopi přistupovat k im bez předsudků. Často se o tom mluví, v praxi se ale a to velmi často zapomíá. Berme proto astávající rok jako východisko k tomu, že teto problém začeme skutečě brát vážě a pro jeho řešeí ěco skutečě uděláme. MUDr. Alea Šteflová, vedoucí Kaceláře Světové zdravotické orgaizace v ČR, se rověž podílela a práci Rady projektu a od počátku do ěj vášela pricipy a požadavky SZO. Východiskem jsou samozřejmě údaje o výzamém a trvalém árůstu počtu duševích oemocěí a zvyšující se socioekoomické zátěži, kterou to představuje pro všechy vyspělé země současého světa. Nejvýzamější dokumet zabývající se problematikou duševě emocých a péčí o ě a meziárodí úrovi byl přijat a Evropské kofereci miistrů zdravotictví v roce 2005 v Helsikách. Miistři zdravotictví evropských zemí včetě ČR se zde svým podpisem Deklarace zavázali k realizaci akčího pláu péče o duševí zdraví, který kokrétě formuloval eje zásady a pricipy této péče, ale i jedotlivé kokrétí kroky, které je třeba realizovat. Prví zprávu o tom, jak se daří vytčeé cíle uskutečňovat, bude muset být podáa a mezivládím zasedáí již v roce Ještě cíleější pomoc ze stray SZO přichází do jedotlivých zemí včetě ČR prostředictvím spolupráce a smluvím základě; mezi regioálí úřadovou SZO a MZ ČR jsou podepisováy vždy dvouleté smlouvy. Téma duševí zdraví se dostalo již do prví smlouvy o spolupráci v roce 2004, a a základě toho byla provedea aalýza, zmapováí a meziárodí opoetura psychiatrické péče, árodí politiky a existujících kocepcí. V další dvouleté smlouvě pak byla zakotvea tvorba Národího psychiatrického programu; te připravila Psychiatrická společost a byl prezetová a opoová a edávém seátím semiáři Česká psychiatrie ve 21. století (březe 2007) za přítomosti reprezetata SZO prof. Matta Muijea. Je však bohužel uto kostatovat, že přes tyto podpůré aktivity a meziárodí úrovi a všeobecě akceptovaá meziárodí doporučeí eí zatím v České republice šíře pojatý přístup k péči o duševí zdraví dostatečě akceptová a podporová. Podle ázorů zahraičích expertů máme sice vysoce erudovaé odboríky a všech úrovích psychiatrické péče a kladě lze hodotit i sahy řady evládích i pacietských orgaizací, icméě proces přeměy zde probíhá sad ejpomaleji ze všech evropských zemí. Pozorost příští dvouleté smlouvy mezi MZ ČR a regioálí úřadovou SZO v oblasti psychiatrie by proto měla být zaměřea a regioy a a komuití péči. Je proto dobře, že právě tomuto odpovídá i zde projedávaý model psychiatrické péče v regiou hl. m. Prahy. Doc. MUDr. Já Praško, CSc., z Psychiatrického cetra Praha uvedl, že v hodoceí stavu české psychiatrie jsou možé dva pohledy. Podle prvího můžeme být vzhledem k podfiacováí oboru vlastě hrdi a to, jak dobře je v takových podmíkách profese a všech úrovích vykoáváa. Je však možý i druhý pohled (k ěmuž se kloí i doc. Praško, který pracuje jako psychiatr v ambulaci, v lůžkové péči i jako vedoucí saatoria), že bychom se za to, za jakých podmíek pracujeme a jak pomalu postupujeme vpřed, měli spíše stydět. Situace des je totiž ásledující. Pokud odléčíme pacieta a lůžku a o hledá ambulatího psychiatra, ejspíše ho eajde, ačkoli tvrdíme, že v Praze je ambulatích psychiatrů příliš moho většia z ich má totiž plo. Tak se akoec obrátí třeba a aše saatorium, ale my ho do ambulatí péče přijmout emůžeme, protože při aší kapacitě musí čekat půl až tři čtvrtě roku. Platí tedy, že i když jsou k dispozici kvalití léky a sofistikovaá struktura zdravotictví, paciet většiou léčbu, kterou by potřeboval, edostae. Neí a tom tedy ai zdaleka tak dobře, jak bychom si třeba chtěli amlouvat. Zjišťovali jsme také, za jak dlouho přichází průměrý paciet s paickou poruchou od vziku oemocěí je to sedm let! Mezitím avštíví každý rok patáckrát pohotovost, což stojí pojišťovu mohem více, ež kdyby byl včas správě odléče. U pacietů o obsedatě kompulsiví poruchou je tato doba dokoce ještě delší až 12 let. A ještě další dva roky pak trvá, ež se zače adekvátě léčit. Je tedy zřejmé, že spotřeba péče je mohdy zcela eracioálí a eúčelá, což je z velké části dáo bariérami vyplývajícími ze stigmatizace, a to ikoli z toho důvodu, co o tom píší media, ale proto, že avštívit psychiatra je samo o sobě bariérou psychiatr má a mě ejvýše deset miut, takže mi je apíše léky ebo mě pošle do léčeby. Pro to všecho jsem rád, že i když by bylo možo leccos vytkout ový model existuje. A chtěl bych avíc opoovat i ázoru MZ ČR, že eexistuje uceleá kocepce psychiatrie. Ta byla zpracováa a předáa MZ ČR již v roce 1998, ale od té doby dodes se jí pro všechy ty časté změy v úřadě ikdo vážě ezabýval. Stejě marě se již od roku 1995 sažíme o lepší spolupráci s MPSV. Nemyslím si tedy, že by Psychiatrická společost udělala málo. Jsme sad je příliš sluší, trpěliví, málo bojoví či agresiví, a možá také e vždy zcela jedotí. Teď je však zbytečé přít se o to, zda by léčeby měly či eměly mít o 15 % lůžek méě. Já si apř. myslím, emají, protože estačí potřebám stejě, jako jim estačí ambulace. Za hlaví potřebu proto považuji avýšeí celkových prostředků a psychiatrii, protože fakt, že u ás je to dvakrát až třikrát méě, ež v ostatích vyspělých evropských zemích, je ostuda. A to je třeba dodat, že ve skutečosti ejsme a předposledím, ýbrž a úplě posledím místě, protože Slovesko a rozdíl od ás získává začý podíl prostředků z rozpočtu eje zdravotického, ale i sociálího. Nakoec ještě jeda pozámka model by eměl vypovídat pouze o tom, kdo a a co dá prostředky. Měl by vypovídat také o tom, co se může vyviout přirozeě, budou li pro to existovat podmíky. Podle mého ázoru by si až 30 % psychiatrických pacietů bylo schopo péči zaplatit, ale emají kde. Soukromých psychiatrických ambulací je aprostý edostatek a sotva lze počítat s jejich

15 Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy 15 rozšířeím, dokud budou v boji o proájmy muset kokurovat bakám, kasiům či obchodům. Primářka Psychiatrického cetra Praha MUDr. Dagmar Seifertová, CSc., rověž oceila vykoaou práci projektového týmu, výsledky však ozačila za edostatečě kokrétí a počet odboríků, kteří se k modelu vyjadřovali, za relativě malý. Doporučila doplit elektroickou dotazíkovou metodu přímými rozhovory. MUDr. Iva David, ředitel Psychiatrické léčeby v Praze Bohicích, upozoril rověž a ěkteré rysy projektu, které považuje za metodicky esprávé, a a obtížost vyvozováí dalekosáhlých závěrů z takto získaých dat. Uvedl proto, že se k modelu vyjádří podroběji v písemé formě. Vyjádřil souhlas se staoviskem MZ ČR, podle ěhož u ás ebyl provede řádý cesus pacietů v ambulatí a lůžkové péči, a také ázor, že bez zalosti toho, kdo vlastě a lůžkách leží, mají i veškerá vyjádřeí tzv. expertů je ituitiví a velmi omezeý výzam. Pláy magistrátu a reformu ozačil za účelové a ideologické. Ostatě ai evěří, že Praha se do změ pustí, a ty, kdo je prosazují, ozačuje za postmoderí psychiatry, kteří si je tak filosofují, že lidi potřebují svobodu a že se o ě máme starat doma, ačkoli to u většiy z ich možé eí. Omezovat istitucioálí péči a echat emocé apospas osudu je podle ěj haebé. Pokud by k tomuto došlo, řada z ich skočí jako bezdomovci, ebo ve vězeí. MUDr. Zdeěk Bašý, který dříve působil jako vedoucí pracovík lůžkové péče a yí pracuje v eziskovém sektoru, reagoval jako jede ze čleů expertího týmu a ěkteré připomíky z diskuse. Akceptoval samozřejmě ěkteré metodické pozámky, zdůrazil však, že mohem ceější by byla diskuse k zjištěým a vytyčovaým tredům. RNDr. Tomáš Raiter z agetury Stem/Mark, která spolupracovala s expertím týmem, upozoril a omezeost prostředků k realizaci projektů právě z toho vyplývají i určitá omezeí studie. Metodika je vždy určitým kompromisem mezi cílem a prostředky, které jsou k dispozici, jakož i časem, v ěmž je třeba dospět k realizačím závěrům. Podle jeho ázoru bylo v tomto kotextu dosažeo maxima. JUDr. Eva Dudáčková, poslakyě Parlametu ČR, se připojila k ázoru o rozporu mezi vysokou profesioálí úroví českých psychiatrů a špatě astaveým systémem péče a jedotlivých služeb. Systém se zatím příliš orietuje a ústaví služby, péče je roztříštěá a ekoordiovaá ve smyslu malé provázaosti služeb ve vztahu k pacietovi a zejméa jeho okolí, s ímž často epracuje vůbec. Paciet je často sociálě vylouče, dochází u ěj k rozpadu pracovích a ěkdy dokoce i rodiých vztahů, edostatečá je ochota a schopost prostředí pochopit emocého a jeho problémy a pomoci mu je řešit. Předkládaý model je pokusem tyto problémy řešit, a proto dr. Dudáčková vyjádřila dík jak jeho autorům, tak i magistrátu za odvahu prosadit jej do reality. MUDr. Jaroslav Vaěk jméem Sdružeí ambulatích psychiatrů v ávazosti a předchozí vystoupeí zdůrazil, že základem psychiatrické péče musí být sféra ambulatí, ikoli lůžková. Českou republiku ozačil za výrazě odpsychiatrizovaou tak apř. oproti Fracii je u ás počet psychiatrů ižší ež polovičí, a je dokoce ižší, ež byl před rokem 1989 (6,5 versus 8/ obyvatel). Ve velkoměstské aglomeraci, jakou je Praha, by teto počet měl být dokoce ještě vyšší, ež v ostatích regioech. I o podtrhl problém, a který upozoril doc. Praško totiž že začá část prostředků, které by měly plyout do psychiatrie, kočí jide, jestliže případ úzkostých či paických poruch a depresí zůstávají řadu let epozáy a jsou léčey pod obrazem apř. somatického oemocěí všeobecými a jiými lékaři. Koečě MUDr. Jiří Švarc z Psychiatrické léčeby v Praze Bohicích upozoril mj. a skutečost, že v tomto zařízeí je kolem 300 pacietů, kteří by byli schopi propuštěí do ústavů bez psychiatrické péče, takové ústavy však k dispozici ejsou ebo se a umístěí v ich čeká osm až devět let. Doporučeí, aby psychiatrické léčeby aktivě žádaly o statut sociálí péče a vzdaly se statutu péče zdravotické, ozačil za špatý vtip peěz by bylo podstatě méě a ebyl by a ě ai práví árok. Především však upozoril a to, že v psychiatrické léčebě je stále hospitalizováo asi 100 pacietů bez souhlasu, protože jsou ebezpečí sobě ebo okolí jsou paraoidí, emají áhled a svou chorobu, echtějí se léčit. Klást podobým pacietům otázky, jak by chtěli být léčei, eí je metodicky špatě je to záměa příčiy a ásledku. Upozoril, že dle západoevropských průzkumu ve veřejosti převládá podpora edobrovolé léčby a hospitalizace, zatímco opačý ázor mohou mít je příjemci růzých gratů a advokátí kaceláře. K ostatím uváděým steskům přidal stesk ad edostatečou legislativou MZ ČR zaslalo již v roce 2001 ředitelům léčebe dopis, podle ěhož se dopouštějí trestého čiu omezováí osobí svobody v případě léčby bez rozhodutí soudu. Naštěstí pacieti, ebezpečí sami sobě či okolí, propouštěi ejsou, ale léčeby se poteciálě vystavují riziku žaloby. Co říci závěrem? Lze říci, že hlaví problém espočívá v dílčích metodických edostatcích, ýbrž spíše v edostatku ochoty a otevřeými problémy otevřeě diskutovat, hledat shodu či kompromis a sažit se dospět k řešeí. Často ad sahou posuout vpřed psychiatrii jako celek vítězí dílčí zájmy a třeice při jejich prosazováí. Je samozřejmě je logické a přirozeé, když se diskutuje a odboré půdě, mohem problematičtější však je, když se spory vyhrotí až ve chvíli, kdy jsou závěry odboré studie prezetováy politikům a dalším rozhodujícím čiitelům, kteří mají o doporučovaých změách rozhodout, prosadit je a věovat a ě prostředky. To již poěkud zaváí autodestruktivím chováím a spotřebovává to zbytečě moho času a eergie, které by bylo vhodější vyaložit a lepší účely apř. a jedáí s miisterstvy zdravotictví a práce a sociálích věcí, bez jejichž součiosti a astaveí potřebých pravidel pro čerpáí prostředků a zajištěí psychiatrické péče zůstae i adále je u krásých slov a prohlášeí. Nesporě platí to, co zazělo v průběhu koferece: Psychiatrie edostae žádé peíze avíc, byť platby pojišťovy se avyšují o tři proceta a probíhají též jedáí o zvýšeí lékového paušálu. Psychiatrie však má možost vydělat si podstatě více, bude li poskytovat pojištěcům takové odboré služby, které potřebují a po jakých volají. Proto je třeba jasě defiovat možé příosy, jež mohou správě zaměřeé a strukturovaé služby přiést, a ezbyté výdaje, které je za tím účelem uto vyaložit. Model diskutovaý a této kofereci zameá prví, ale mimořádě důležitý krok a cestě k tomuto cíli.

16

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál POruCHY PřÍjmu POTravY manuál PrO PeDagOgY Mauál pro pedagogy je vydá v rámci projektu PPP (Podpora profesioálí prevece) z gratového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Projekt je spolufiacová Evropským

Více

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK červe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2015 Jiří Weigl: Co pro ás plye z překvapeí polských prezidetských voleb Václav Klaus: Malá pozámka k jarí ávštěvě Berlía Otázka IVK: Přiesou polské prezidetské

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Impulzivita a sebepoškozování

Impulzivita a sebepoškozování Příklady impulzivích reakcí sebepoškozeí Impulzivita a sebepoškozováí Já Praško Psychiatrické cetrum Praha 3. lékařská fakulta UK Cetrum europsychiatrických studií impulziví přejídáí actig out výbuchy

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více