Výroční zpráva. za rok. Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za rok. Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB: zajišťování výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých zajišťování speciálně pedagogické, rehabilitační, psychologické péče, integrace postižených osob řízení volného času dětí,mládeže a dospělých osob s postižením tělesným, mentálním, smyslovým a jejich začleňování do společnosti zajiš tování služeb spojených se stravováním dětí, mládeže a dospělých občanů vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem dle 44 a 48 školského zákona č. 561/2004 kurzy pro sociální asistenty i rodiče příprava dětí a rodičů na vstup do mateřské školy organizace zájmových aktivit dětí a mládeže v průběhu prázdninového období pořádání prodejních výstav a konání burz hraček, oblečení, zařízení dětských pokojů, sportovních potřeb a výtvarných prací dětí pořádání aukcí uměleckých děl organizace a pořádání společenských akcí ve spolupráci s jinými neziskovými organizacemi poskytování péče o děti do dvou roků věku v rodinách i ve škole hlídání dětí v době nepřítomnosti rodičů (aupair) Správní rada, školská rada a ředitelky o.p.s. děkují všem sponzorům a příznivcům za finanční, materiální, sociální, odbornou a morální pomoc

2 Základní škola zahájila činnost registrací MŠMT do sítě škol v budově bývalých jeslí na Heyrovského 13 v Brně. Založena byla jako pokračování výchovně vzdělávací koncepce Step by step Začít spolu, kterou MŠ Heyrovského 11 realizovala od roku Ke sloučení obou zařízení došlo v roce Obě budovy poskytl do bezplatného užívání ÚMČ Brno-Bystrc. V roce 2008, při 10. výročí založení, se v Pramínku vzdělávalo 184 dětí, z toho 84 v mateřské škole a 100 žáků v základní škole. Pro velký zájem, (zvýšení populace dětí), bylo rozhodnuto o zadaptování prostoru v budově Heyrovského 13, aby mohla od září 2011 rozšířena kapacita mateřské školy.záměr se podařil a tím byly odděleny třídy ZŠ v budově Heyrovského 13 a v budově Heyrovského 11 jsou třídy mateřské školy a školní jídelna pro žáky ZŠ a kuchyně pro MŠ a ZŠ Zaměření školy individuální vzdělávání a výchova podle schopností žáků, s důrazem na přípravu pro život spolupráce s rodinou získávání vědomostí, dovedností, návyků v centrech aktivit (speciálně zařízené pracovní prostředí tříd mateřské i základní školy) integrace dětí s postižením slovní hodnocení naučit žáky přijímat změny a vyrovnat se s nimi Údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. Organizační forma: Zakladatelky, ředitelky o.p.s.: pedagogická ředitelka: Předsedkyně správní rady: obecně prospěšná společnost Mgr. Eliška Kovářová PaedDr. Božena Havelková Mgr. Irena Rotreklová Mgr. Markéta Zapletalová Datum založení organizace: 25. srpna 1997 Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1998 Datum poslední aktualizace školského rejstříku: Škola sdružuje: 1. Mateřskou školu kapacita 125 dětí IZO: Základní školu kapacita 98 žáků IZO: Školní družinu kapacita 150 žáků IZO: Školní jídelnu kapacita 200 jídel IZO:

3 Adresa sídla: Heyrovského 13, Brno-Bystrc Telefon: , Web: IČO: Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku: oddíl 0, vložka č. 42 Bankovní spojení: č.ú /0100, KB, expozitura Brno-Královo Pole Správní rada obecně prospěšné společnosti předseda: Mgr. Markéta Zapletalová členové: JUDr.Jiří Pindeš PhDr.Athéna Alchazidu Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti předseda: Doc. Ing. Ladislav Singule, CSc. členové: Doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. PhDr. Věra Vojtová, PhD. Školská rada základní školy: předseda: Ing. Petr Siblík, Dagmar Lovecká ( ) členové: Systém řízení školy Mgr. Mária Kristenová Doc. Ing. Ladislav Singule, Csc. Petra Venclovská Statutárním orgánem ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. je ředitel o.p.s, v našem případě je pracovní úvazek rozdělen v poměru 75% PaedDr. Božena Havelková, včetně úvazku speciálního pedagoga a Mgr. Eliška Kovářová 25% úvazku. Statutární zástupci vystupují jménem o.p.s. ve všech záležitostech, které nejsou ze zákona o.p.s. dány správní radě. Mgr. Irena Rotreklová od ledna 2011 zastává funkci pedagogické ředitelky. Správní rada schvaluje Výroční zprávy a rozpočet o.p.s., který je složen z normativu stanoveného MŠMT 4 odst. 1,2 a 4 z.č.306/1999 Sb., příspěvků rodičů, darů, grandů a výnosů z dalších činností o.p.s. Ředitelky o.p.s. školy předkládají správní radě ke schválení výroční zprávu a rozpočet o.p.s. Statutární zástupci o.p.s. jsou přizváni na všechna jednání správní 3

4 rady a přijímají úkoly k zabezpečení zdárného chodu celé obecně prospěšné společnosti. VEDENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI: 1. STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI O.P.S, ředitel 2. PEDAGOGICKÁ ŘEDITELKA 3. VEDENÍ STRAVOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ 4. ZÁSTUPCE PEDAGOGICKÉ ŘEDITELKY: PRO MŠ PRO ZŠ Ředitel o.p.s. Mgr. Kovářová, vystupuje a podepisuje doklady, které dle zákona podléhají podpisu statutárního zástupce, opravy budov Heyrovského 11 a 13. Jménem společnosti jedná s pronajímateli o nájmu budov a podmínkách pro rozvoj o.p.s. V její kompetence vyřizovat všechny záležitosti týkající se opravy a údržby budov a zahrad. Jedná se zástupci OSR, rodiči a veřejností. Po domluvě se zájemci nejen z řad rodičů školy poskytuje sociální poradenství. Její úvazek je 25 % pracovní doby. PaedDr. Havelková, podepisuje a jedná za o.p.s., zodpovídá za odbornost pedagogických zaměstnanců, projednává odvolací řízení pro přijetí dětí/žáků do MŠ a ZŠ. Hodnotí a kontroluje mimoškolní činnosti, přijímání pedagogů do pracovního poměru, ukončení pracovního poměru. Podílí se na zpracování projektů vypsaných nadacemi, ministerstvy, kraji... Vede logopedickou ambulanci i pro žáky jiných školských zařízení. Organizuje další aktivity dle předmětu činnosti o.p.s. ( výstavy, aukce, výlety, ŠvP, psychologické poradenství...). Kontroluje a schvaluje 3. týden v srpnu Organizační směrnice k zabezpečení školního roku, podklady kritéria k vyplacení odměn pedagogických pracovníků.vydává příkazy k inventarizaci majetku.jedná se zástupci OSR, rodiči a veřejností. Úvazek 75%- (přímá výchovně vzdělávací práce v rozsahu do 6 hodin týdně). Pedagogická ředitelka rozděluje učitele do jednotlivých tříd, doporučuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, zodpovídá za směrnice, které v pravidelných intervalech předkládá v elektronické podobě KÚ JmK, za kvalitu vzdělávání dle RVP- ŠVP s využitím metod práce Začít spolu. Kontroluje činnost všech pedagogických pracovníků a dává podklady řediteli o.p.s. k finančnímu ohodnocení.plánuje dovolenou, (kterou první týden v červnu předává řediteli o.p.s. Ke schválení, zodpovídá za dodržování pracovní doby. Podílí se na zpracování projektů vypsaných nadacemi, ministerstvy, kraji..., vypracovává vždy do třetího týdne v srpnu Organizační zabezpečení školního roku, zpracovává podklady kritéria k vyplacení nenárokových složek platu. Úvazek 100% včetně přímé výchovně vzdělávací práce v rozsahu 6 hodin týdně. Vedoucí účetnictví, stravování řídí, kontroluje a hodnotí činnost provozních pracovníků, zodpovídá za správnost účetních podkladů, které v naplánovaných termínech předává firmě ke zpracování. Zodpovídá za dodržení norem stravování, předává pedagogické ředitelce podklady nutné k pravidelnému zasílání KÚ JmK nebo MŠMT ČR. Vypracovává kritéria k vyplacení odměn provozních zaměstnanců.úvazek 100% Zástupce pro ZŠ a MŠ sestavují pracovní doby pedagogů, zodpovídají za dodržení principů programu ZaS v jednotlivých třídách, vedou metodické porady, spoupodílejí se na plánování vzdělávání učitelů, zodpovídají za plánování a realizaci ŠVP, 4

5 třídního vzdělávacího programu.zkrácená doba přímé výchovně vzdělávycí práce úvazku k výkonu funkce (ZŠ o 5 hodin týdně, MŠ o 10 hod.) Pravidelně vyhodnocují uložené úkoly, předávají pedagogické ředitelce podklady k finančnímu ohodnocení učitelek Kontrolní činnost o.p.s. vykonává dle zákona tříčlenná dozorčí rada. Provádí revize hospodaření, čerpání dotací, kontrolu inventarizací, dodržování usnesení, správnost výroční zprávy apod. Členové správní a dozorčí rady vykonávají činnost bez nároků na odměnu. Pedagogická ředitelka zpracovává Výroční zprávu dle pokynů MŠMT ČR za školní rok, kterou do předkládá KÚ JmK. Součástí je zpráva auditora a hospodaření za předcházející kalendářní rok. Výroční zpráva o.p.s. společně se zprávou auditora, zprávou o hospodaření se zpracovává do června za předcházející kalendářní rok. Statut o.p.s. určuje uveřejnění zpráv na webu školy. Údaje o výsledcích kontrol Poslední komplexní inspekce proběhla ve dnech 20., 21. a 23. května příloha Výroční zprávy ZŠ a MŠ Pramínek. Kontrola Krajské hygienické stanice proběhla v únoru 2010 v souvislosti s užíváním náhradních prostor pro děti z vyhořelého oddělení (došlo ). V dubnu 2010 proběhla Kontrola Krajské hygienické stanice v kuchyni, bez závad. Audit za rok 2011, výsledek auditu: příloha této výroční zprávy o.p.s. Kontrola finančního úřadu v květnu 2009 nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. ČŠI kontrola ŠVP ČŠI kontrola integrovaných žáků podle programu pomocná škola Mateřská školaje vybavena vhodnými pomůckami pro předškolní věk, které jsou rozděleny do center aktivit, tak, aby rozvíjely typy osobnosti podle učení psychologa H.Gardnera. Děti jsou vedeni k tvořivosti, komunikaci, ohleduplnosti, vzájemné pomoci a přátelství. Rozvíjí se aktivita pohybová, je pečováno o zdraví a správný vývoj dětí. 4 třídy MŠ a jedna logopedická v roce září byla rozšířena o další třídu celkem tedy 6. tříd MŠ, celkem 125 dětí. Mateřská škola má vypracován Školní vzdělávací program dle pokynů RVP MŠMT ČR. V loňském roce byl podán projekt ve spolupráci Prefa Kompozity a.s., VUT Brno, EGP Invest s.r.o., Česká manažérská asociace, o.s - název Technické školky. Učební plány a učební osnovy - upřesňuje Výroční zpráva školy za šk.r.2010/11 Od byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu Pramínek v prvním ročníku. Předcházející, realizovaný vzdělávací program OBECNÁ ŠKOLA Vzdělávací program Obecná škola /97-20 Vzdělávací program Zvláštní škola /97-22 Vzdělávací program Pomocná škola /97-22 Školní vzdělávací program Pramínek 5

6 Během školního roku třídní učitelky zvaly rodiče na konzultace o prospěchu a chování žáků a o společném postupu při sestavování a zabezpečování plnění individuálních vzdělávacích plánů. V roce 2011 jsme obdrželi Grand od MMB, OTEVŘENÉ ŠKOLY, který podporuje aktivitu školy směrem k veřejnosti, nejen k rodičům žáků. Tento princip je začleněn též v programu Začít spolu. Naší snahou je plánovat činnosti, kde bychom se na akcích setkávali se spoluobčany různého věku. V červnu jsme obdrželi oznámení od MŠMT ČR schválení k čerpání peněz EU. Projekt je zaměřen na gramotnost matematickou, jazykovou a vybavení počítačovou technikou. (Viz Výroční zpráva šk.r. 2010/11). Prezentace školy v tisku a médiích Český rozhlas Brno, opakovaně vysílání rozhlasového programu Randevouz, Rádio Kiss-Hády, Bystrcké noviny, Mladá fronta Dnes, Deník Rovnost, časopis Koktejl, Učitelské noviny, Televize Barandov, ČT 1 Sama doma - natáčení v souvislosti s pilotním projektem MŠMT: Intel Vzdělávání pro budoucnost, Bystrcké noviny Školní družina Školní družina byla rozdělena na tři oddělení. V pracovní pozici vedoucí vychovatelky pokračuje Bc.Lucie Esterková, DiS. Ve školní družině byl realizován školní vzdělávací program školní družiny, který respektuje program Začít spolu. Školní družina respektuje zdravotní potřeby žáků, dbá na relaxaci, ale také nabízí žákům rozvíjení schopností v zájmové aktivitě. V rámci platby školného mají možnost rodiče přihlásit děti MŠ i ZŠ do zájmových aktivit MŠ: rychlé nožky, šikovné ručičky, zpívanky - tyto činnosti děti navštěvují v rámci platby školného, nabídka je rozšířena o výuku AJ (tuto činnost rodiče hradí navíc). ZŠ:nabízí výuku jazyků (anglického, španělštiny), pohybovou hru Kin-Ball, Pramínkovo putování (poznávání okolí a přírody). Byly organizovány kroužky OSR Chrloš deskové hry, Joga Centrum volného času Lužánky, pobočka Lata zajišťuje vedení zájmové činnostiindividuální výuka hudby (piano, flétna, bicí), keramika, výtvarná výchova. Školní družina využívá jednotlivé třídy ZŠ. Centra aktivit jsou dostatečně vybavena různými druhy her, časopisy, encyklopediemi. Budeme se zaměřovat na nákup stavebnic k rozvoji technického myšlení. Pro pobyt dětí venku školní družina využívala dle počasí zahradu na Heyrovského 13 nebo chodila na vycházky do okolí školy. Školní jídelna Ve školní kuchyni Heyrovského 11 jsou pořízeny nerezové stoly a myčka na nádobí. Celkově lze ocenit pestrost jídelníčku, časté zařazování racionálních pokrmů a estetickou úpravu jídel, včetně oblohy. Každý měsíc zařazujeme Bio-potraviny. V tomto školním roce jsme se přihlásili do projektu EU a ČR Ovoce do škol, který umožňuje ve školách poskytnout žákům tříd zcela zdarma ovoce, zeleninu, balené ovoce, ovocné a zeleninové šťávy. 6

7 Přehled o pracovnících o.p.s. V zařízení je zaměstnáno celkem 41 fyzických osob. Pedagogové, asistenti pedagogů (integrace dětí a žáků s postižením), provozní zaměstnanci. Navíc jsou na zástupy za nemocné pedagogy přijímáni na Dohody další fyzické osoby. V základní škole pracovalo 6 učitelek na plný úvazek, dvě učitelky anglického jazyka na úvazek 1,27. V MŠ 10 učitelek. Provoz školní družiny zajišťovaly čtyři vychovatelky (přepočteno na plný úvazek: 2,5). S integrovanými žáky ZŠ pracovalo 6 pedagogických asistentek, v MŠ 3 asistenti. Drobnou údržbu, opravy, kosení trávy atd. zajišťuje jeden zaměstnanec (přijímáme na dohodu), protože tato forma je výhodnější po stránce finanční, než najímání firmy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů Gabriela Ivančíková: MU Brno, obor Učitelství 1. stupně ZŠ Irena Rotreklová: Univerzita Palackého Olomouc, FF, obor Školský management Lucie Esterková: UTB Zlín, obor Sociální pedagogika bakalářská státní zkouška Jana Menšíková: SPgŠ Boskovice, obor Vychovatelství ukončila maturitní zkouškou 2 učitelky MŠ s vysokoškolským vzděláním si rozšiřují studium předškolní pedagogiky 1 pedagogická asistentka- středoškolské vzdělání SpgŠ Boskovice Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Postupně bude o.p.s. Přijímat zaměstnance s odborností pro určitý stupeň školy.do roku 2014 předpokládáme, že především v ZŠ budou učitelé s odbornou způsobilostí pro výuku na 1. stupni ZŠ Prohlubování odborné kvalifikace Absolvované společné semináře pro pedagogické pracovníky Školení BOZP a PO všech pracovníků Začít spolu školení p. Havelková Školení k interaktivní tabuli Školení p.bradáčové Keramika Školení p. Esterkové Malování na hedvábí Školení všech učitelů na počítače Word (bez certifikátu) CPIV Kurz efektivního rodičovství Psychomotorika Individuálně absolvované semináře pro pedagogické pracovník Rotreklová: Metodický kabinet Řízení SSŠ Brno, konference I škola potřebuje dobré partnery (lektorská činnost) Step by step 15. let - konference Rozvoj DVVP a sítě metodické podpory v JmK návštěva speciální školy ve Vídni duben

8 Koncept otevřené školy Peníze EU školám únor, duben Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Černá: Artefiletika a muzikoterapie aneb umění zážitku Skupinová a individuální péče při prevenci školního neúspěchu předškoláka Hudební seminář Menšíková: Náměty projektových her Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem Kristenová: Artefiletika a muzikoterapie aneb umění zážitku Metodické semináře Rezekvítek sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Účast na schůzce Otevřených škol Setkání zástupců Fakultních škol Krčálová: Metodické semináře Rezekvítek sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Opakovací portfolio za trivium Vintrová: Hudba zážitkem AMV - Konference pro učitele 1.stupně Batoh nápadů do výuky Metodické semináře Rezekvítek sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Výtvarné techniky: Papíroryt Dvořáková: Artefiletika Metodické semináře Rezekvítek sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Účast na schůzce s pedagogy k realizaci environmentálních programů Účast na schůzce škol CPIV Siblíková: Oxford days Využití IT ve výuce AJ CAMBRIDGE DAY výuka předškol. a ml. škol. věku Ivančíková: instruktorský kurz lyžování Metodické kurzy Oxford, Cambridge Jazyková škola FF MU Brno studium jazyka na úrovni C1 Bradáčová: Rozvoj DVVP a sítě metodické podpory v JmK návštěva speciální školy ve Vídni duben Integrace a podpora dětí a žáků s poruchami autistického spektra Kurz výpočetní techniky MS EXCEL I. AJ konverzace BEC PF MU Brno konference k 60. výročí založení ZŠ logoped., Veslařská Havelkova: Nadané dítě Step by step 15. let - konference Autistické dítě Během prázdnin absolvují letní školu Step by step: Rotreklová, Kristenová, Bradáčová, Krčálová, Kosová, Urbanová. Průměrný věk učitele na naší škole je 39,2 let a vychovatele 39,5 let. 8

9 Závěry kontrolní a hospitační činnosti Kvalita vzdělávání byla hodnocena na základě hospitací provedených v jednotlivých třídách. Výuka probíhala podle příslušných vzdělávacích programů. Při plánování a přípravě výuky vycházeli učitelé i asistenti pedagoga ze struktury žáků ve třídě a jejich schopností. Každá třída má dostatečné množství pomůcek. Ve všech sledovaných hodinách byly pomůcky využívány funkčně a účelně. Kladně je hodnocena pečlivá příprava, která zvyšovala efektivitu výuky. Psychohygienické zásady byly dodržovány. Vyučovací hodiny se vyznačovaly pestrostí metod a forem práce. Ve třídách vládla příjemná, klidná a přátelská pracovní atmosféra. Učitelé důsledně vedou žáky k toleranci, ale i k pocitu odpovědnosti, přičemž se snaží respektovat osobnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí. Rozvoj tvořivého myšlení prolíná všemi předměty a spolupracují na něm všichni pedagogičtí pracovníci. Nadále se zaměříme na upevnění spolupráce učitelů a asistentů pedagoga. Činnost školy Údaje o žácích ( viz. Výroční zpráva školy 2010/11). Práce školních poraden Logopedická poradna: PaedDr. B. Havelková Centrum pro rodinu: PaedDr. B. Havelková Poradna pro předcházení závislostí: Mgr. I.Kosová Výchovný poradce a metodik prevence: Mgr. I.Kosová Speciálně pedagogická péče Speciální pedagogové- KOMPETENCE pomoc při vzdělávání a výchově individuálně a skupinově integrovaných žáků péče o žáky nadané zajištění sociálního klimatu ve třídě podpora pedagogických pracovníků školy zajištění speciálních pomůcek a textů poradenská a konzultační činnost rodičům žáků koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole logopedická a psychopedická péče Na základě doporučení PPP /pedagogicko psychologické poradny /a SPC /speciálně pedagogického centra podle typu postižení/ a ve spolupráci s třídními učiteli, asistenty pedagoga se sestavuje individuální plán, který slouží k výchovně vzdělávací činnosti žáka. V tomto plánu je brán zřetel na schopnosti i potíže jednotlivého žáka, jsou vytyčeny cíle, zvoleny vhodné metody, formy práce, používání pomůcek. Metody a formy práce slouží k naplňování výukových a výchovných cílů. Plán je konzultován s rodinou a jeho naplňování je pravidelně kontrolováno odbornými diagnostickými pracovišti, které vydalo rozhodnutí o integraci žáka. 9

10 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami děti autistické, s poruchami řeči, s pohybovým, mentálním, popř. kombinovaným postižením, měly na základě doporučení Speciálně pedagogických center (SPC) po celou dobu výuky školou zajištěny pedagogické asistenty, kteří spolupracovali s třídními učiteli i speciálními pedagogy na vypracování a plnění individuálních vzdělávacích plánů.důležitým cílem je zajištění rozvoje dítěte podle jeho možností a schopností v rámci integrace v běžné třídě ZŠ. Žáci se specifickými poruchami učení (ADH, popř. ADHD) a poruchou řečové produkce (vývojová dysfázie) se také vzdělávali v běžných třídách ZŠ podle IVP a pracovali samostatně se spec. pedagogem především na rozvoji řeči, čtenářských dovedností, psaní a logického myšlení. Díky intenzivní spolupráci školních speciálních pedagogů, třídních učitelů, asistentů a rodičů, která probíhala po celý školní rok, dala naše škola možnost všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami začlenit se a vzdělávat mezi zdravými spolužáky a dosáhnout co největšího rozvoje své osobnosti. Kladným prvkem integrace je také to, že ostatní žáci poznávají zvláštnosti a odlišnosti dětí se zdravotním postižením a učí se s nimi komunikovat, pomáhat jim a jednat s nimi. Otevřené školy Naše škola už druhý rokem pracuje v Síti brněnských otevřených škol. Zúčastnili jsme se projektu hraní společenských her, které nabízí rozvoj řady klíčových kompetencí. Snaží se vytvořit prostor k setkávání více různých generací (učitelé, rodiče, žáci), který rozvíjí přímou komunikaci. Fakultní škola V září 2008 naše škola získala statut fakultní škola MU v Brně. Studenti pedagogické fakulty u nás absolvovali náslechy, souvislou pedagogickou praxi, průběžnou praxi. Časté jsou i návštěvy pedagogů ve vyučování. Akce školy Klubíčko pravidelné setkávání rodičů a dětí je od ledna 2011 vždy ve čtvrtek od 10 hodin ve třídách mateřské školy, vedou střídavě učitelky MŠ. Vítání v Pramínku - ZŠ se konalo ve Společenském centru v říjnu 2011 Thermal laa an der Thaya Na jaře a podzim zájezd žáků ZŠ, rodičů s dětmi MŠ i cizích občanů se uskutečnil na jaře 2011 a podzim v rámci projektu Otevřené školy Efektivní rodičovství 10

11 Semináře pro rodiče a veřejnost, kde se seznámili s důležitostí pozitivních výchovných metod. Karneval ZŠ Organizovali pro žáky rodiče, členové OSR Společenský večer organizuje OSR ve Společenském centru. Škola v přírodě Je realizována každoročně, účastní se jí takřka všichni žáci. V roce 2011 se konala ve znojemském regionu ve Vranově nad Dyjí v rekreačním zařízení Relax. Provedly jsme návštěvu zařízení. Vedoucí bylo přislíbeno zprovoznění objektů do stavu vhodného pro pobyt dětí a žáků. Přes její snahu nebylo zařízení v dobrém technickém stavu. Majitelem je obec, která do objektu neinvestuje získané finanční prostředky z nájmu. Pedagogové i děti byly okouzlené krásou krajiny Podyjí, navštívili zámek, vykoupaly si nožky ve Vranovské přehradě, prohlédly si historické památky Znojma a utratily korunky, kterými přispěli rodiče k pohodě. Zúčastnilo se celkem 112 dětí. Beseda o Peru s PhDr. Olgou Vilímkovou Naše škola podporuje prostřednictvím Nadace Inka peruánského školáka Juana Samatase Salase na jeho nelehké cestě za vzděláním. Zakladatelka Nadace Inka, PhDr. Olga Vilímková, která těžký život dětí i dospělých v Peru dobře zná, nás v pondělí opět navštívila. V rámci besedy se s námi podělila o vlastní zážitky a zkušenosti ze života na andském venkově ve velmi tvrdých podmínkách velehor, které jsou domovem nejen pro Juana, ale i pro mnoho dalších dětí. Poutavé a zajímavé vyprávění doplněné promítáním všechny hodně oslovilo a zaujalo. Ostatně svědčí o tom i reakce dětí v následném písemném ohlédnutí za besedou. Mexický den Na odpoledne byl v areálu pramínkovské zahrady připraven zábavný program, díky kterému se malí i velcí mohli seznámit s minulostí i současností této pozoruhodné středoamerické země. Prostřednictvím her, výtvarných a rukodělných aktivit a různých soutěží měly děti možnost dozvědět se něco nejen o důležitých historických obdobích Mexika, její krásné přírodě, v níž žijí exotická zvířata, ale i o tradiční hudbě a stále živých řemeslech. Příměstský tábor - Objevitelské cesty Kryštofa Kolumba Prázdninová dílny s orientací na španělštinu a španělskou kulturu. Ve dnech se v prostorách Pramínku uskutečnil příměstský tábor Třetí výprava po stopách Kryštofa Kolumba. Akci stejně jako loni uspořádalo OSR společně se školou. Program připravily a průběh akce zajistily učitelky Pramínku ve spolupráci se studentkami FFMU. Tábora se kromě žáků z Pramínku, účastnila i řada dětí, které navštěvují jiné brněnské školy. Pro účastníky tábora byl přichystaný pestrý program, který jim atraktivní formou přiblížil nejen historické události spojené s objevitelskými plavbami, ale také život ve 11

12 Španělsku a v exotických zemích Střední a Jižní Ameriky. Děti v roli cestovatelů objevovaly vzdálené kraje a poznávaly národy, které je obývají, jejich kulturu a tradice. Důraz byl kladen především na zážitkovou formu poznávání, takže děti se seznamovaly s projevy kulturního života pralesních národů i vyspělých civilizací (např. jejich hudbou, uměním, řemesly, typickými slavnostmi, tradičními pokrmy atd.) pomocí nejrozmanitějších her, soutěží a tvořivé činnosti. OSR při ZŠ a MŠ Pramínek,o.p.s. získalo dotaci od KÚJmK a zakoupilo encyklopedie- 17 ks v hodnotě 4 163,40 Kč, které byly předány po ukončení aktivity do jednotlivých tříd školy. Aukce uměleckých děl dražení darovaných uměleckých děl ve prospěch žáků ZŠ. Poděkování přísluší nejen všem umělcům, kteří darovali svoje dílo, ale také firmě pana Kavína, který vytiskl sponzorsky veškerý propagační materiál. Vánoce vystoupení žáků ZŠ pro rodiče ve Společenském centru. Byla instalována výstava výtvarných prací žáků. Žáci vystupovali pro veřejnost Brněnské Vánoce. Mexická posada s rozbíjením piñaty předvánoční oslava v mexickém stylu tato předvánoční oslava si v kalendáři akcí Pramínku našla své pevné místo a stala se tak pěknou tradicí. Jako každý rok, úvod patřil krátkému vystoupení dětí z kroužku španělštiny. Pak následovaly zábavné aktivity, hry a soutěže na mexická témata, ochutnávání tradičních pamlsků. Vyvrcholením celého odpoledne bylo rozbíjení piñaty, kterého se české děti ujímají se stejnou radostí a stejným zápalem jako jejich vrstevníci v Mexiku. Spolupráce školy s dalšími subjekty Občanské sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Pramínk, o.p.s. Občanské sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. je dobrovolným sdružením občanů podporujících činnost Pramínku. Občanské sdružení rodičů zastává úlohu prostředníka mezi rodiči a školou, rodiči a úřady. Dává rodičům možnost účastnit se různých grantových řízení a vytváří z rodičů úřední osobu, jejímž prostřednictvím je možné jednat na veřejnosti. Získává finanční prostředky jak od případných sponzorů, tak z projektů vypisovaných státem i jinými organizacemi. V případě získání takových peněz rozhoduje, jakým způsobem se s nimi naloží samozřejmě ve prospěch dětí a tam, kde jsou nejvíc potřeba. Občanské sdružení rodičů dále podporuje aktivity rodiny, organizuje brigády (např. úprava areálu školy), pořádá pro děti každoroční Karneval a připravuje Společenský večer rodičů a přátel Pramínku. Praxe studentů PF MU Brno VOŠ zdravotnická, Brno VOŠ sociálně právní Brno 12

13 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Návštěvy studentů a učitelů ve výuce. Realizují u nás průběžnou a souvislou praxi. Ve školním roce 2008/2009 jsme se stali fakultní školou. Filozofická fakulta Studenti hispanistiky z Ústavu románských jazyků a literatur vedou v Pramínku pod odborným dohledem PhDr. Atheny Alchazidu, PhD. kroužek španělštiny, připravují Vánoční posadu a na jaře Hispánské dny na školní zahradě. Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Bystrc Naše spolupráce trvá již deset let. Podílíme se na přípravě společných projektů, besed, kvizů, výstav dětských prací, výuky v knihovně, televizního vysílání a exkurzí do knihařské dílny. Prvňáčci jsou každoročně pasováni na čtenáře. Aktivně se zapojujeme do projektů knihovny. Sokolovna Bystrc Realizují se zde hodiny tělesné výchovy v úterý a čtvrtek. ZŠ Pastviny Probíhají zde hodiny plavání. Spolupráce pátých tříd, žáci zde mají možnost pokračovat do 6. třídy. Centrum volného času Lužánky, pracoviště Lata Zajišťují volnočasové aktivity v prostorách školy. Zoologická zahrada Brno Některé třídy si adoptovaly zvířátko a přispívají na jeho chov. Navštěvujeme výukové programy, malujeme obrázky, účastníme se soutěží. Pedagogicko-psychologická poradna Brno Kohoutova, Zachova, Hlinky, Hybešova a Speciálně pedagogické centrum Veslařská, Sekaninova; Kociánka, Štolcova Spolupracujeme při vyšetření poruch učení a chování, sestavování individuálních plánů, doporučují integrace. Spolupracujeme při integraci žáků se zdravotním postižením a nadaných žáků. Nadace Veronica Dotace na zkvalitnění zahrady 13

14 Společnost SITA CZ a.s. Svoz tříděného odpadu Projekt Technické školky: VUT katedra stavební - prof.rndr.ing.petr Štěpánek Csc. Prefa Kompozity a.s. - Ing. Miloš Filip EGP Invest, s.r.o. - Ing. Petr Sláčala Česká manažerská asociace, o.s. Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. ŽSD Realizace úprav prostoru 1. třídy ZŠ z důvodu rozšíření třídy MŠ Firma přistoupila na splátkový kalendář. Oprava byla realizována v částce Kč. Do konce roku 2011 byla zaplacena polovina částky. Firma sponzorovala vysoušeč rukou a žaluzie do vzniklého prostoru třídy. Firma Habro : Sponzorsky oprava podlah v šatnách 3. a 4. třídy ZŠ Provozně-technické inovace Celoškolního rázu Škola získala dotaci Inovace do škol prostředky EU zakoupila do všech tříd ZŠ interaktivní tabule, notebooky pro učitele, vybavila počítači všechny třídy, především 5. třídu, kde je instalováno 5 počítačů k cílené výuce. Úpravy v budově školy na Heyrovského 11 Opakovaná oprava a čištění odpadů Rekonstrukce části odpadního systému Úklid a výměna starých skříní v kabinetech MŠ za regály Vymalování tříd Rybiček, pořízení nových koberců nábytek, hračky, koberce Každý rok čištění koberců (částečně sponzorsky) Úpravy v budově školy na Heyrovského 13 třída MŠ Rybičky vymalování všech prostor Rekonstrukce kotelny 14

15 Úprava keramické dílny, bourání příček, malování, stěhování a natažení nové elektriky a zapojení pecí 1. třída vymalování všech prostor, Rekonstrukce větrání sociálního zařízení 3.a 4. třídy Pomoc rodičů při opravách 15

16 Závěr Poděkování dále patří: Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli a podpořili nás Městské části Brno-Bystrc Městské části Brno-střed Nadaci Veronica Všem umělcům za věnovaná umělecká díla do aukce Společnostem ŽSD a. s., SITA CZ a.s., furřma Habro Rodičům, kteří pomáhají při zabezpečování akcí školy Občanskému sdružení rodičů ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. Dárcům a sponzorům, kteří nechtějí být jmenováni. Příspěvek od rodičů činí cca 13% nákladů. Z příspěvku je nutné přispět na mzdy zaměstnanců, protože státní dotace nepokryjí výdaje ( krácení dotací MŠMTČR, nízký počet žáků ve třídách ZŠ, energie, opravy a údržba, materiály - učební pomůcky, čistící prostředky, pojištění, odpisy apod. ) Výroční zprávu zpracovala PaedDr. Božena Havelková, ředitelka o.p.s. Přílohy: Zpráva auditora r Hospodaření organizace 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. část Základní škola Učitelé, správní rada, školská rada, pedagogická ředitelka a ředitelky o. p. s. děkují všem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ivančice 30. září 2013 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 2. 10. 2013 1 2 1. Základní údaje

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KANICE, okr. Brno venkov, příspěvkové organizace Školní rok 2012/2013 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více