Výroční zpráva. za rok. Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za rok. Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB: zajišťování výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých zajišťování speciálně pedagogické, rehabilitační, psychologické péče, integrace postižených osob řízení volného času dětí,mládeže a dospělých osob s postižením tělesným, mentálním, smyslovým a jejich začleňování do společnosti zajiš tování služeb spojených se stravováním dětí, mládeže a dospělých občanů vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem dle 44 a 48 školského zákona č. 561/2004 kurzy pro sociální asistenty i rodiče příprava dětí a rodičů na vstup do mateřské školy organizace zájmových aktivit dětí a mládeže v průběhu prázdninového období pořádání prodejních výstav a konání burz hraček, oblečení, zařízení dětských pokojů, sportovních potřeb a výtvarných prací dětí pořádání aukcí uměleckých děl organizace a pořádání společenských akcí ve spolupráci s jinými neziskovými organizacemi poskytování péče o děti do dvou roků věku v rodinách i ve škole hlídání dětí v době nepřítomnosti rodičů (aupair) Správní rada, školská rada a ředitelky o.p.s. děkují všem sponzorům a příznivcům za finanční, materiální, sociální, odbornou a morální pomoc

2 Základní škola zahájila činnost registrací MŠMT do sítě škol v budově bývalých jeslí na Heyrovského 13 v Brně. Založena byla jako pokračování výchovně vzdělávací koncepce Step by step Začít spolu, kterou MŠ Heyrovského 11 realizovala od roku Ke sloučení obou zařízení došlo v roce Obě budovy poskytl do bezplatného užívání ÚMČ Brno-Bystrc. V roce 2008, při 10. výročí založení, se v Pramínku vzdělávalo 184 dětí, z toho 84 v mateřské škole a 100 žáků v základní škole. Pro velký zájem, (zvýšení populace dětí), bylo rozhodnuto o zadaptování prostoru v budově Heyrovského 13, aby mohla od září 2011 rozšířena kapacita mateřské školy.záměr se podařil a tím byly odděleny třídy ZŠ v budově Heyrovského 13 a v budově Heyrovského 11 jsou třídy mateřské školy a školní jídelna pro žáky ZŠ a kuchyně pro MŠ a ZŠ Zaměření školy individuální vzdělávání a výchova podle schopností žáků, s důrazem na přípravu pro život spolupráce s rodinou získávání vědomostí, dovedností, návyků v centrech aktivit (speciálně zařízené pracovní prostředí tříd mateřské i základní školy) integrace dětí s postižením slovní hodnocení naučit žáky přijímat změny a vyrovnat se s nimi Údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. Organizační forma: Zakladatelky, ředitelky o.p.s.: pedagogická ředitelka: Předsedkyně správní rady: obecně prospěšná společnost Mgr. Eliška Kovářová PaedDr. Božena Havelková Mgr. Irena Rotreklová Mgr. Markéta Zapletalová Datum založení organizace: 25. srpna 1997 Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1998 Datum poslední aktualizace školského rejstříku: Škola sdružuje: 1. Mateřskou školu kapacita 125 dětí IZO: Základní školu kapacita 98 žáků IZO: Školní družinu kapacita 150 žáků IZO: Školní jídelnu kapacita 200 jídel IZO:

3 Adresa sídla: Heyrovského 13, Brno-Bystrc Telefon: , Web: IČO: Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku: oddíl 0, vložka č. 42 Bankovní spojení: č.ú /0100, KB, expozitura Brno-Královo Pole Správní rada obecně prospěšné společnosti předseda: Mgr. Markéta Zapletalová členové: JUDr.Jiří Pindeš PhDr.Athéna Alchazidu Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti předseda: Doc. Ing. Ladislav Singule, CSc. členové: Doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. PhDr. Věra Vojtová, PhD. Školská rada základní školy: předseda: Ing. Petr Siblík, Dagmar Lovecká ( ) členové: Systém řízení školy Mgr. Mária Kristenová Doc. Ing. Ladislav Singule, Csc. Petra Venclovská Statutárním orgánem ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. je ředitel o.p.s, v našem případě je pracovní úvazek rozdělen v poměru 75% PaedDr. Božena Havelková, včetně úvazku speciálního pedagoga a Mgr. Eliška Kovářová 25% úvazku. Statutární zástupci vystupují jménem o.p.s. ve všech záležitostech, které nejsou ze zákona o.p.s. dány správní radě. Mgr. Irena Rotreklová od ledna 2011 zastává funkci pedagogické ředitelky. Správní rada schvaluje Výroční zprávy a rozpočet o.p.s., který je složen z normativu stanoveného MŠMT 4 odst. 1,2 a 4 z.č.306/1999 Sb., příspěvků rodičů, darů, grandů a výnosů z dalších činností o.p.s. Ředitelky o.p.s. školy předkládají správní radě ke schválení výroční zprávu a rozpočet o.p.s. Statutární zástupci o.p.s. jsou přizváni na všechna jednání správní 3

4 rady a přijímají úkoly k zabezpečení zdárného chodu celé obecně prospěšné společnosti. VEDENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI: 1. STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI O.P.S, ředitel 2. PEDAGOGICKÁ ŘEDITELKA 3. VEDENÍ STRAVOVÁNÍ A ÚČETNICTVÍ 4. ZÁSTUPCE PEDAGOGICKÉ ŘEDITELKY: PRO MŠ PRO ZŠ Ředitel o.p.s. Mgr. Kovářová, vystupuje a podepisuje doklady, které dle zákona podléhají podpisu statutárního zástupce, opravy budov Heyrovského 11 a 13. Jménem společnosti jedná s pronajímateli o nájmu budov a podmínkách pro rozvoj o.p.s. V její kompetence vyřizovat všechny záležitosti týkající se opravy a údržby budov a zahrad. Jedná se zástupci OSR, rodiči a veřejností. Po domluvě se zájemci nejen z řad rodičů školy poskytuje sociální poradenství. Její úvazek je 25 % pracovní doby. PaedDr. Havelková, podepisuje a jedná za o.p.s., zodpovídá za odbornost pedagogických zaměstnanců, projednává odvolací řízení pro přijetí dětí/žáků do MŠ a ZŠ. Hodnotí a kontroluje mimoškolní činnosti, přijímání pedagogů do pracovního poměru, ukončení pracovního poměru. Podílí se na zpracování projektů vypsaných nadacemi, ministerstvy, kraji... Vede logopedickou ambulanci i pro žáky jiných školských zařízení. Organizuje další aktivity dle předmětu činnosti o.p.s. ( výstavy, aukce, výlety, ŠvP, psychologické poradenství...). Kontroluje a schvaluje 3. týden v srpnu Organizační směrnice k zabezpečení školního roku, podklady kritéria k vyplacení odměn pedagogických pracovníků.vydává příkazy k inventarizaci majetku.jedná se zástupci OSR, rodiči a veřejností. Úvazek 75%- (přímá výchovně vzdělávací práce v rozsahu do 6 hodin týdně). Pedagogická ředitelka rozděluje učitele do jednotlivých tříd, doporučuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, zodpovídá za směrnice, které v pravidelných intervalech předkládá v elektronické podobě KÚ JmK, za kvalitu vzdělávání dle RVP- ŠVP s využitím metod práce Začít spolu. Kontroluje činnost všech pedagogických pracovníků a dává podklady řediteli o.p.s. k finančnímu ohodnocení.plánuje dovolenou, (kterou první týden v červnu předává řediteli o.p.s. Ke schválení, zodpovídá za dodržování pracovní doby. Podílí se na zpracování projektů vypsaných nadacemi, ministerstvy, kraji..., vypracovává vždy do třetího týdne v srpnu Organizační zabezpečení školního roku, zpracovává podklady kritéria k vyplacení nenárokových složek platu. Úvazek 100% včetně přímé výchovně vzdělávací práce v rozsahu 6 hodin týdně. Vedoucí účetnictví, stravování řídí, kontroluje a hodnotí činnost provozních pracovníků, zodpovídá za správnost účetních podkladů, které v naplánovaných termínech předává firmě ke zpracování. Zodpovídá za dodržení norem stravování, předává pedagogické ředitelce podklady nutné k pravidelnému zasílání KÚ JmK nebo MŠMT ČR. Vypracovává kritéria k vyplacení odměn provozních zaměstnanců.úvazek 100% Zástupce pro ZŠ a MŠ sestavují pracovní doby pedagogů, zodpovídají za dodržení principů programu ZaS v jednotlivých třídách, vedou metodické porady, spoupodílejí se na plánování vzdělávání učitelů, zodpovídají za plánování a realizaci ŠVP, 4

5 třídního vzdělávacího programu.zkrácená doba přímé výchovně vzdělávycí práce úvazku k výkonu funkce (ZŠ o 5 hodin týdně, MŠ o 10 hod.) Pravidelně vyhodnocují uložené úkoly, předávají pedagogické ředitelce podklady k finančnímu ohodnocení učitelek Kontrolní činnost o.p.s. vykonává dle zákona tříčlenná dozorčí rada. Provádí revize hospodaření, čerpání dotací, kontrolu inventarizací, dodržování usnesení, správnost výroční zprávy apod. Členové správní a dozorčí rady vykonávají činnost bez nároků na odměnu. Pedagogická ředitelka zpracovává Výroční zprávu dle pokynů MŠMT ČR za školní rok, kterou do předkládá KÚ JmK. Součástí je zpráva auditora a hospodaření za předcházející kalendářní rok. Výroční zpráva o.p.s. společně se zprávou auditora, zprávou o hospodaření se zpracovává do června za předcházející kalendářní rok. Statut o.p.s. určuje uveřejnění zpráv na webu školy. Údaje o výsledcích kontrol Poslední komplexní inspekce proběhla ve dnech 20., 21. a 23. května příloha Výroční zprávy ZŠ a MŠ Pramínek. Kontrola Krajské hygienické stanice proběhla v únoru 2010 v souvislosti s užíváním náhradních prostor pro děti z vyhořelého oddělení (došlo ). V dubnu 2010 proběhla Kontrola Krajské hygienické stanice v kuchyni, bez závad. Audit za rok 2011, výsledek auditu: příloha této výroční zprávy o.p.s. Kontrola finančního úřadu v květnu 2009 nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. ČŠI kontrola ŠVP ČŠI kontrola integrovaných žáků podle programu pomocná škola Mateřská školaje vybavena vhodnými pomůckami pro předškolní věk, které jsou rozděleny do center aktivit, tak, aby rozvíjely typy osobnosti podle učení psychologa H.Gardnera. Děti jsou vedeni k tvořivosti, komunikaci, ohleduplnosti, vzájemné pomoci a přátelství. Rozvíjí se aktivita pohybová, je pečováno o zdraví a správný vývoj dětí. 4 třídy MŠ a jedna logopedická v roce září byla rozšířena o další třídu celkem tedy 6. tříd MŠ, celkem 125 dětí. Mateřská škola má vypracován Školní vzdělávací program dle pokynů RVP MŠMT ČR. V loňském roce byl podán projekt ve spolupráci Prefa Kompozity a.s., VUT Brno, EGP Invest s.r.o., Česká manažérská asociace, o.s - název Technické školky. Učební plány a učební osnovy - upřesňuje Výroční zpráva školy za šk.r.2010/11 Od byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu Pramínek v prvním ročníku. Předcházející, realizovaný vzdělávací program OBECNÁ ŠKOLA Vzdělávací program Obecná škola /97-20 Vzdělávací program Zvláštní škola /97-22 Vzdělávací program Pomocná škola /97-22 Školní vzdělávací program Pramínek 5

6 Během školního roku třídní učitelky zvaly rodiče na konzultace o prospěchu a chování žáků a o společném postupu při sestavování a zabezpečování plnění individuálních vzdělávacích plánů. V roce 2011 jsme obdrželi Grand od MMB, OTEVŘENÉ ŠKOLY, který podporuje aktivitu školy směrem k veřejnosti, nejen k rodičům žáků. Tento princip je začleněn též v programu Začít spolu. Naší snahou je plánovat činnosti, kde bychom se na akcích setkávali se spoluobčany různého věku. V červnu jsme obdrželi oznámení od MŠMT ČR schválení k čerpání peněz EU. Projekt je zaměřen na gramotnost matematickou, jazykovou a vybavení počítačovou technikou. (Viz Výroční zpráva šk.r. 2010/11). Prezentace školy v tisku a médiích Český rozhlas Brno, opakovaně vysílání rozhlasového programu Randevouz, Rádio Kiss-Hády, Bystrcké noviny, Mladá fronta Dnes, Deník Rovnost, časopis Koktejl, Učitelské noviny, Televize Barandov, ČT 1 Sama doma - natáčení v souvislosti s pilotním projektem MŠMT: Intel Vzdělávání pro budoucnost, Bystrcké noviny Školní družina Školní družina byla rozdělena na tři oddělení. V pracovní pozici vedoucí vychovatelky pokračuje Bc.Lucie Esterková, DiS. Ve školní družině byl realizován školní vzdělávací program školní družiny, který respektuje program Začít spolu. Školní družina respektuje zdravotní potřeby žáků, dbá na relaxaci, ale také nabízí žákům rozvíjení schopností v zájmové aktivitě. V rámci platby školného mají možnost rodiče přihlásit děti MŠ i ZŠ do zájmových aktivit MŠ: rychlé nožky, šikovné ručičky, zpívanky - tyto činnosti děti navštěvují v rámci platby školného, nabídka je rozšířena o výuku AJ (tuto činnost rodiče hradí navíc). ZŠ:nabízí výuku jazyků (anglického, španělštiny), pohybovou hru Kin-Ball, Pramínkovo putování (poznávání okolí a přírody). Byly organizovány kroužky OSR Chrloš deskové hry, Joga Centrum volného času Lužánky, pobočka Lata zajišťuje vedení zájmové činnostiindividuální výuka hudby (piano, flétna, bicí), keramika, výtvarná výchova. Školní družina využívá jednotlivé třídy ZŠ. Centra aktivit jsou dostatečně vybavena různými druhy her, časopisy, encyklopediemi. Budeme se zaměřovat na nákup stavebnic k rozvoji technického myšlení. Pro pobyt dětí venku školní družina využívala dle počasí zahradu na Heyrovského 13 nebo chodila na vycházky do okolí školy. Školní jídelna Ve školní kuchyni Heyrovského 11 jsou pořízeny nerezové stoly a myčka na nádobí. Celkově lze ocenit pestrost jídelníčku, časté zařazování racionálních pokrmů a estetickou úpravu jídel, včetně oblohy. Každý měsíc zařazujeme Bio-potraviny. V tomto školním roce jsme se přihlásili do projektu EU a ČR Ovoce do škol, který umožňuje ve školách poskytnout žákům tříd zcela zdarma ovoce, zeleninu, balené ovoce, ovocné a zeleninové šťávy. 6

7 Přehled o pracovnících o.p.s. V zařízení je zaměstnáno celkem 41 fyzických osob. Pedagogové, asistenti pedagogů (integrace dětí a žáků s postižením), provozní zaměstnanci. Navíc jsou na zástupy za nemocné pedagogy přijímáni na Dohody další fyzické osoby. V základní škole pracovalo 6 učitelek na plný úvazek, dvě učitelky anglického jazyka na úvazek 1,27. V MŠ 10 učitelek. Provoz školní družiny zajišťovaly čtyři vychovatelky (přepočteno na plný úvazek: 2,5). S integrovanými žáky ZŠ pracovalo 6 pedagogických asistentek, v MŠ 3 asistenti. Drobnou údržbu, opravy, kosení trávy atd. zajišťuje jeden zaměstnanec (přijímáme na dohodu), protože tato forma je výhodnější po stránce finanční, než najímání firmy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů Gabriela Ivančíková: MU Brno, obor Učitelství 1. stupně ZŠ Irena Rotreklová: Univerzita Palackého Olomouc, FF, obor Školský management Lucie Esterková: UTB Zlín, obor Sociální pedagogika bakalářská státní zkouška Jana Menšíková: SPgŠ Boskovice, obor Vychovatelství ukončila maturitní zkouškou 2 učitelky MŠ s vysokoškolským vzděláním si rozšiřují studium předškolní pedagogiky 1 pedagogická asistentka- středoškolské vzdělání SpgŠ Boskovice Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Postupně bude o.p.s. Přijímat zaměstnance s odborností pro určitý stupeň školy.do roku 2014 předpokládáme, že především v ZŠ budou učitelé s odbornou způsobilostí pro výuku na 1. stupni ZŠ Prohlubování odborné kvalifikace Absolvované společné semináře pro pedagogické pracovníky Školení BOZP a PO všech pracovníků Začít spolu školení p. Havelková Školení k interaktivní tabuli Školení p.bradáčové Keramika Školení p. Esterkové Malování na hedvábí Školení všech učitelů na počítače Word (bez certifikátu) CPIV Kurz efektivního rodičovství Psychomotorika Individuálně absolvované semináře pro pedagogické pracovník Rotreklová: Metodický kabinet Řízení SSŠ Brno, konference I škola potřebuje dobré partnery (lektorská činnost) Step by step 15. let - konference Rozvoj DVVP a sítě metodické podpory v JmK návštěva speciální školy ve Vídni duben

8 Koncept otevřené školy Peníze EU školám únor, duben Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Černá: Artefiletika a muzikoterapie aneb umění zážitku Skupinová a individuální péče při prevenci školního neúspěchu předškoláka Hudební seminář Menšíková: Náměty projektových her Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem Kristenová: Artefiletika a muzikoterapie aneb umění zážitku Metodické semináře Rezekvítek sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Účast na schůzce Otevřených škol Setkání zástupců Fakultních škol Krčálová: Metodické semináře Rezekvítek sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Opakovací portfolio za trivium Vintrová: Hudba zážitkem AMV - Konference pro učitele 1.stupně Batoh nápadů do výuky Metodické semináře Rezekvítek sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Výtvarné techniky: Papíroryt Dvořáková: Artefiletika Metodické semináře Rezekvítek sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Účast na schůzce s pedagogy k realizaci environmentálních programů Účast na schůzce škol CPIV Siblíková: Oxford days Využití IT ve výuce AJ CAMBRIDGE DAY výuka předškol. a ml. škol. věku Ivančíková: instruktorský kurz lyžování Metodické kurzy Oxford, Cambridge Jazyková škola FF MU Brno studium jazyka na úrovni C1 Bradáčová: Rozvoj DVVP a sítě metodické podpory v JmK návštěva speciální školy ve Vídni duben Integrace a podpora dětí a žáků s poruchami autistického spektra Kurz výpočetní techniky MS EXCEL I. AJ konverzace BEC PF MU Brno konference k 60. výročí založení ZŠ logoped., Veslařská Havelkova: Nadané dítě Step by step 15. let - konference Autistické dítě Během prázdnin absolvují letní školu Step by step: Rotreklová, Kristenová, Bradáčová, Krčálová, Kosová, Urbanová. Průměrný věk učitele na naší škole je 39,2 let a vychovatele 39,5 let. 8

9 Závěry kontrolní a hospitační činnosti Kvalita vzdělávání byla hodnocena na základě hospitací provedených v jednotlivých třídách. Výuka probíhala podle příslušných vzdělávacích programů. Při plánování a přípravě výuky vycházeli učitelé i asistenti pedagoga ze struktury žáků ve třídě a jejich schopností. Každá třída má dostatečné množství pomůcek. Ve všech sledovaných hodinách byly pomůcky využívány funkčně a účelně. Kladně je hodnocena pečlivá příprava, která zvyšovala efektivitu výuky. Psychohygienické zásady byly dodržovány. Vyučovací hodiny se vyznačovaly pestrostí metod a forem práce. Ve třídách vládla příjemná, klidná a přátelská pracovní atmosféra. Učitelé důsledně vedou žáky k toleranci, ale i k pocitu odpovědnosti, přičemž se snaží respektovat osobnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí. Rozvoj tvořivého myšlení prolíná všemi předměty a spolupracují na něm všichni pedagogičtí pracovníci. Nadále se zaměříme na upevnění spolupráce učitelů a asistentů pedagoga. Činnost školy Údaje o žácích ( viz. Výroční zpráva školy 2010/11). Práce školních poraden Logopedická poradna: PaedDr. B. Havelková Centrum pro rodinu: PaedDr. B. Havelková Poradna pro předcházení závislostí: Mgr. I.Kosová Výchovný poradce a metodik prevence: Mgr. I.Kosová Speciálně pedagogická péče Speciální pedagogové- KOMPETENCE pomoc při vzdělávání a výchově individuálně a skupinově integrovaných žáků péče o žáky nadané zajištění sociálního klimatu ve třídě podpora pedagogických pracovníků školy zajištění speciálních pomůcek a textů poradenská a konzultační činnost rodičům žáků koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole logopedická a psychopedická péče Na základě doporučení PPP /pedagogicko psychologické poradny /a SPC /speciálně pedagogického centra podle typu postižení/ a ve spolupráci s třídními učiteli, asistenty pedagoga se sestavuje individuální plán, který slouží k výchovně vzdělávací činnosti žáka. V tomto plánu je brán zřetel na schopnosti i potíže jednotlivého žáka, jsou vytyčeny cíle, zvoleny vhodné metody, formy práce, používání pomůcek. Metody a formy práce slouží k naplňování výukových a výchovných cílů. Plán je konzultován s rodinou a jeho naplňování je pravidelně kontrolováno odbornými diagnostickými pracovišti, které vydalo rozhodnutí o integraci žáka. 9

10 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami děti autistické, s poruchami řeči, s pohybovým, mentálním, popř. kombinovaným postižením, měly na základě doporučení Speciálně pedagogických center (SPC) po celou dobu výuky školou zajištěny pedagogické asistenty, kteří spolupracovali s třídními učiteli i speciálními pedagogy na vypracování a plnění individuálních vzdělávacích plánů.důležitým cílem je zajištění rozvoje dítěte podle jeho možností a schopností v rámci integrace v běžné třídě ZŠ. Žáci se specifickými poruchami učení (ADH, popř. ADHD) a poruchou řečové produkce (vývojová dysfázie) se také vzdělávali v běžných třídách ZŠ podle IVP a pracovali samostatně se spec. pedagogem především na rozvoji řeči, čtenářských dovedností, psaní a logického myšlení. Díky intenzivní spolupráci školních speciálních pedagogů, třídních učitelů, asistentů a rodičů, která probíhala po celý školní rok, dala naše škola možnost všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami začlenit se a vzdělávat mezi zdravými spolužáky a dosáhnout co největšího rozvoje své osobnosti. Kladným prvkem integrace je také to, že ostatní žáci poznávají zvláštnosti a odlišnosti dětí se zdravotním postižením a učí se s nimi komunikovat, pomáhat jim a jednat s nimi. Otevřené školy Naše škola už druhý rokem pracuje v Síti brněnských otevřených škol. Zúčastnili jsme se projektu hraní společenských her, které nabízí rozvoj řady klíčových kompetencí. Snaží se vytvořit prostor k setkávání více různých generací (učitelé, rodiče, žáci), který rozvíjí přímou komunikaci. Fakultní škola V září 2008 naše škola získala statut fakultní škola MU v Brně. Studenti pedagogické fakulty u nás absolvovali náslechy, souvislou pedagogickou praxi, průběžnou praxi. Časté jsou i návštěvy pedagogů ve vyučování. Akce školy Klubíčko pravidelné setkávání rodičů a dětí je od ledna 2011 vždy ve čtvrtek od 10 hodin ve třídách mateřské školy, vedou střídavě učitelky MŠ. Vítání v Pramínku - ZŠ se konalo ve Společenském centru v říjnu 2011 Thermal laa an der Thaya Na jaře a podzim zájezd žáků ZŠ, rodičů s dětmi MŠ i cizích občanů se uskutečnil na jaře 2011 a podzim v rámci projektu Otevřené školy Efektivní rodičovství 10

11 Semináře pro rodiče a veřejnost, kde se seznámili s důležitostí pozitivních výchovných metod. Karneval ZŠ Organizovali pro žáky rodiče, členové OSR Společenský večer organizuje OSR ve Společenském centru. Škola v přírodě Je realizována každoročně, účastní se jí takřka všichni žáci. V roce 2011 se konala ve znojemském regionu ve Vranově nad Dyjí v rekreačním zařízení Relax. Provedly jsme návštěvu zařízení. Vedoucí bylo přislíbeno zprovoznění objektů do stavu vhodného pro pobyt dětí a žáků. Přes její snahu nebylo zařízení v dobrém technickém stavu. Majitelem je obec, která do objektu neinvestuje získané finanční prostředky z nájmu. Pedagogové i děti byly okouzlené krásou krajiny Podyjí, navštívili zámek, vykoupaly si nožky ve Vranovské přehradě, prohlédly si historické památky Znojma a utratily korunky, kterými přispěli rodiče k pohodě. Zúčastnilo se celkem 112 dětí. Beseda o Peru s PhDr. Olgou Vilímkovou Naše škola podporuje prostřednictvím Nadace Inka peruánského školáka Juana Samatase Salase na jeho nelehké cestě za vzděláním. Zakladatelka Nadace Inka, PhDr. Olga Vilímková, která těžký život dětí i dospělých v Peru dobře zná, nás v pondělí opět navštívila. V rámci besedy se s námi podělila o vlastní zážitky a zkušenosti ze života na andském venkově ve velmi tvrdých podmínkách velehor, které jsou domovem nejen pro Juana, ale i pro mnoho dalších dětí. Poutavé a zajímavé vyprávění doplněné promítáním všechny hodně oslovilo a zaujalo. Ostatně svědčí o tom i reakce dětí v následném písemném ohlédnutí za besedou. Mexický den Na odpoledne byl v areálu pramínkovské zahrady připraven zábavný program, díky kterému se malí i velcí mohli seznámit s minulostí i současností této pozoruhodné středoamerické země. Prostřednictvím her, výtvarných a rukodělných aktivit a různých soutěží měly děti možnost dozvědět se něco nejen o důležitých historických obdobích Mexika, její krásné přírodě, v níž žijí exotická zvířata, ale i o tradiční hudbě a stále živých řemeslech. Příměstský tábor - Objevitelské cesty Kryštofa Kolumba Prázdninová dílny s orientací na španělštinu a španělskou kulturu. Ve dnech se v prostorách Pramínku uskutečnil příměstský tábor Třetí výprava po stopách Kryštofa Kolumba. Akci stejně jako loni uspořádalo OSR společně se školou. Program připravily a průběh akce zajistily učitelky Pramínku ve spolupráci se studentkami FFMU. Tábora se kromě žáků z Pramínku, účastnila i řada dětí, které navštěvují jiné brněnské školy. Pro účastníky tábora byl přichystaný pestrý program, který jim atraktivní formou přiblížil nejen historické události spojené s objevitelskými plavbami, ale také život ve 11

12 Španělsku a v exotických zemích Střední a Jižní Ameriky. Děti v roli cestovatelů objevovaly vzdálené kraje a poznávaly národy, které je obývají, jejich kulturu a tradice. Důraz byl kladen především na zážitkovou formu poznávání, takže děti se seznamovaly s projevy kulturního života pralesních národů i vyspělých civilizací (např. jejich hudbou, uměním, řemesly, typickými slavnostmi, tradičními pokrmy atd.) pomocí nejrozmanitějších her, soutěží a tvořivé činnosti. OSR při ZŠ a MŠ Pramínek,o.p.s. získalo dotaci od KÚJmK a zakoupilo encyklopedie- 17 ks v hodnotě 4 163,40 Kč, které byly předány po ukončení aktivity do jednotlivých tříd školy. Aukce uměleckých děl dražení darovaných uměleckých děl ve prospěch žáků ZŠ. Poděkování přísluší nejen všem umělcům, kteří darovali svoje dílo, ale také firmě pana Kavína, který vytiskl sponzorsky veškerý propagační materiál. Vánoce vystoupení žáků ZŠ pro rodiče ve Společenském centru. Byla instalována výstava výtvarných prací žáků. Žáci vystupovali pro veřejnost Brněnské Vánoce. Mexická posada s rozbíjením piñaty předvánoční oslava v mexickém stylu tato předvánoční oslava si v kalendáři akcí Pramínku našla své pevné místo a stala se tak pěknou tradicí. Jako každý rok, úvod patřil krátkému vystoupení dětí z kroužku španělštiny. Pak následovaly zábavné aktivity, hry a soutěže na mexická témata, ochutnávání tradičních pamlsků. Vyvrcholením celého odpoledne bylo rozbíjení piñaty, kterého se české děti ujímají se stejnou radostí a stejným zápalem jako jejich vrstevníci v Mexiku. Spolupráce školy s dalšími subjekty Občanské sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Pramínk, o.p.s. Občanské sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. je dobrovolným sdružením občanů podporujících činnost Pramínku. Občanské sdružení rodičů zastává úlohu prostředníka mezi rodiči a školou, rodiči a úřady. Dává rodičům možnost účastnit se různých grantových řízení a vytváří z rodičů úřední osobu, jejímž prostřednictvím je možné jednat na veřejnosti. Získává finanční prostředky jak od případných sponzorů, tak z projektů vypisovaných státem i jinými organizacemi. V případě získání takových peněz rozhoduje, jakým způsobem se s nimi naloží samozřejmě ve prospěch dětí a tam, kde jsou nejvíc potřeba. Občanské sdružení rodičů dále podporuje aktivity rodiny, organizuje brigády (např. úprava areálu školy), pořádá pro děti každoroční Karneval a připravuje Společenský večer rodičů a přátel Pramínku. Praxe studentů PF MU Brno VOŠ zdravotnická, Brno VOŠ sociálně právní Brno 12

13 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Návštěvy studentů a učitelů ve výuce. Realizují u nás průběžnou a souvislou praxi. Ve školním roce 2008/2009 jsme se stali fakultní školou. Filozofická fakulta Studenti hispanistiky z Ústavu románských jazyků a literatur vedou v Pramínku pod odborným dohledem PhDr. Atheny Alchazidu, PhD. kroužek španělštiny, připravují Vánoční posadu a na jaře Hispánské dny na školní zahradě. Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Bystrc Naše spolupráce trvá již deset let. Podílíme se na přípravě společných projektů, besed, kvizů, výstav dětských prací, výuky v knihovně, televizního vysílání a exkurzí do knihařské dílny. Prvňáčci jsou každoročně pasováni na čtenáře. Aktivně se zapojujeme do projektů knihovny. Sokolovna Bystrc Realizují se zde hodiny tělesné výchovy v úterý a čtvrtek. ZŠ Pastviny Probíhají zde hodiny plavání. Spolupráce pátých tříd, žáci zde mají možnost pokračovat do 6. třídy. Centrum volného času Lužánky, pracoviště Lata Zajišťují volnočasové aktivity v prostorách školy. Zoologická zahrada Brno Některé třídy si adoptovaly zvířátko a přispívají na jeho chov. Navštěvujeme výukové programy, malujeme obrázky, účastníme se soutěží. Pedagogicko-psychologická poradna Brno Kohoutova, Zachova, Hlinky, Hybešova a Speciálně pedagogické centrum Veslařská, Sekaninova; Kociánka, Štolcova Spolupracujeme při vyšetření poruch učení a chování, sestavování individuálních plánů, doporučují integrace. Spolupracujeme při integraci žáků se zdravotním postižením a nadaných žáků. Nadace Veronica Dotace na zkvalitnění zahrady 13

14 Společnost SITA CZ a.s. Svoz tříděného odpadu Projekt Technické školky: VUT katedra stavební - prof.rndr.ing.petr Štěpánek Csc. Prefa Kompozity a.s. - Ing. Miloš Filip EGP Invest, s.r.o. - Ing. Petr Sláčala Česká manažerská asociace, o.s. Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. ŽSD Realizace úprav prostoru 1. třídy ZŠ z důvodu rozšíření třídy MŠ Firma přistoupila na splátkový kalendář. Oprava byla realizována v částce Kč. Do konce roku 2011 byla zaplacena polovina částky. Firma sponzorovala vysoušeč rukou a žaluzie do vzniklého prostoru třídy. Firma Habro : Sponzorsky oprava podlah v šatnách 3. a 4. třídy ZŠ Provozně-technické inovace Celoškolního rázu Škola získala dotaci Inovace do škol prostředky EU zakoupila do všech tříd ZŠ interaktivní tabule, notebooky pro učitele, vybavila počítači všechny třídy, především 5. třídu, kde je instalováno 5 počítačů k cílené výuce. Úpravy v budově školy na Heyrovského 11 Opakovaná oprava a čištění odpadů Rekonstrukce části odpadního systému Úklid a výměna starých skříní v kabinetech MŠ za regály Vymalování tříd Rybiček, pořízení nových koberců nábytek, hračky, koberce Každý rok čištění koberců (částečně sponzorsky) Úpravy v budově školy na Heyrovského 13 třída MŠ Rybičky vymalování všech prostor Rekonstrukce kotelny 14

15 Úprava keramické dílny, bourání příček, malování, stěhování a natažení nové elektriky a zapojení pecí 1. třída vymalování všech prostor, Rekonstrukce větrání sociálního zařízení 3.a 4. třídy Pomoc rodičů při opravách 15

16 Závěr Poděkování dále patří: Všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli a podpořili nás Městské části Brno-Bystrc Městské části Brno-střed Nadaci Veronica Všem umělcům za věnovaná umělecká díla do aukce Společnostem ŽSD a. s., SITA CZ a.s., furřma Habro Rodičům, kteří pomáhají při zabezpečování akcí školy Občanskému sdružení rodičů ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. Dárcům a sponzorům, kteří nechtějí být jmenováni. Příspěvek od rodičů činí cca 13% nákladů. Z příspěvku je nutné přispět na mzdy zaměstnanců, protože státní dotace nepokryjí výdaje ( krácení dotací MŠMTČR, nízký počet žáků ve třídách ZŠ, energie, opravy a údržba, materiály - učební pomůcky, čistící prostředky, pojištění, odpisy apod. ) Výroční zprávu zpracovala PaedDr. Božena Havelková, ředitelka o.p.s. Přílohy: Zpráva auditora r Hospodaření organizace 16

17 17

18 18

19 19

20 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Předkladatel: Základní a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. Pedagogická ředitelka školy: Mgr. Bc. Irena

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výroční zpráva 2010/2011. za školní rok. Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. část základní škola

Výroční zpráva 2010/2011. za školní rok. Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. část základní škola Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. část základní škola Obsah Výroční zpráva...1 Struktura školy... Základní charakteristika... Zaměření školy... údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více