Základní škola, Most,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Most,"

Transkript

1 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU NÁZEV, SÍDLO, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ZŘIZOVATEL ŠKOLY, ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY, ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP, ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Škola sdružuje: Základní škola: kapacita 620 žáků IZO: Školní družina: kapacita 150 žáků IZO: Školní klub: kapacita 120 žáků IZO: Školní jídelna: kapacita se neuvádí IZO: Adresa: Most, ulice J. A. Komenského 474, PSČ: Most Telefon/Fax: Ředitel: Mgr. Dagmar Šolarová WEB: ZŘIZOVATEL: Statutární Město Most právní forma: obec adresa: Radniční 1, Most tel. ústředna: obecná ová schránka: 2

3 web: B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radost Úspěch Zdraví : platnost dokumentu od Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radost Úspěch Zdraví II. přepracovaná verze: platnost dokumentu od vyučuje se v 1.,2.,3. a 4. třídách, 6.,7.,8. a 9.třídách C/01 Školní vzdělávací program Základní škola vyučuje se v 5. třídách Školní vzdělávací program je součástí dokumentace. Tištěná podoba je uložena u ředitelky školy. Digitální podoba je umístěna na školním webu. ŠKOLA Škola podporující zdraví je založena na demokratických principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví ve škole je založen na třech pilířích: pohoda prostředí zdravé učení otevřené partnerství Škola je charakteristická svým bezpečným, klidným a příjemným prostředím. Při výuce používáme efektivní metody a formy práce inspirované různými pedagogickými směry ( např. problémové a projektové vyučování, prvky Montessori, Waldorfské pedagogiky ). Zvýšenou pozornost věnujeme cizím jazykům, práci s informacemi, 3

4 zdravému životnímu stylu včetně vytváření podmínek pro větší možnost přirozeného pohybu žáků, environmentální výchově, prevenci sociálně patologických jevů, dalšímu vzdělávání učitelů a spolupráci s rodiči žáků a veřejností. SPOLEČNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA Našim cílem je vytvářet klidné a bezpečné prostředí a pozitivní klima, přiblížení se běžnému životu. Od žáků nevyžadujeme pozdrav formou povstání, vstoupí-li do třídy jiná osoba. Dbáme na správnou velikost školního nábytku. Žákům nepíšeme poznámky (ani do žákovské knížky, ani do notýsků). Problémy řešíme klidně, věcně, osobně. Je-li negativní chování žáka závažné, pozveme rodiče do školy a ústně projednáme problém. Jsme důslední v jednání se žáky. Prostředky k posílení kázně sdělujeme rodičům prostřednictvím žákovské knížky, dopisem. Vždy předchází projednání s rodiči. Prokazatelným způsobem (prostřednictvím žákovské knížky) informujeme rodiče žáka o jeho prospěchu. První úterý v měsíci organizujeme informační odpoledne pro rodiče. Jedenkrát ročně pořádáme Den otevřených dveří a Školní akademii. Blíže seznamujeme rodiče s prací ve škole. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče či zákonní zástupci. Častěji používáme pochvalu. K práci žáků přistupujeme diferencovaně a individuálně, rovněž k hodnocení. Žákům umožňujeme volný pohyb v prostorách školy. Ve školní jídelně dbáme na kulturu stolování. Pro žáky vytváříme bezpečné prostředí, v němž mohou pracovat i relaxovat. Úspěšně řešíme i ojedinělé projevy závadového chování některých žáků. HLAVNÍ MYŠLENKOVÉ LINIE: zpřístupnit školu dítěti otevřít školu životu vytvořit školu přirozenou, smysluplnou, bezpečnou 4

5 JAKO PRIORITY JSME ZVOLILI: příjemné a bezpečné prostředí výuku jazyků výuku informatiky a výpočetní techniky environmentální výchovu pohyb a zdravý životní styl MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Škola působí pozitivním dojmem, je barevně laděná do pestrých tónů. Vytváří bezpečnou atmosféru. Standardní je vybavení všech učeben žákovským nábytkem, který je postupně renovován a doplňován, v součinnosti se zřizovatelem i nahrazován novým, zčásti výškově nastavitelným. Učitelský nábytek je průběžně nahrazován novým. Postupně jsou nahrazovány i školní tabule ve třídách. Standardní vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty je doplňováno novými vydáními. Pro nový školní vzdělávací program jsme zvolili převážně učebnice nakladatelství Fraus s podporou interaktivní tabule. Devět učeben je vybaveno interaktivní tabulí. PROSTOROVÉ PODMÍNKY Škola je prostorná, světlá. Je rozčleněna do čtyř pavilonů vzájemně propojených. Svým prostorovým uspořádáním odpovídá době, kdy byla postavena ( rok 1985). Chybí zde prvky, které umožňují realizovat moderní trendy ve vzdělávání. Ve škole nenajdeme laboratoře, místo pro setkávání (aula, kinosál apod.), v tělocvičnách není prostor pro diváky. Tím, že je škola postavena uprostřed paneláků, v jejich těsné blízkosti, nelze vnější prostory téměř využívat pro výuku. Ve škole je 24 učeben. Žáci ročníků mají své kmenové učebny. Učebny pro žáky ročníků jsou zaměřeny a vybaveny dle předmětu, jehož výuka zde převládá. Žáci se stěhují za učitelem. Má to svá negativa žáci mají určenou kmenovou učebnu, ve které se scházejí s třídním učitelem, ale neprobíhá zde převážná část jejich výuky, a pozitiva žáci mění během dne učebny, musí přecházet, 5

6 to znamená, že se více pohybují a v učebnách se i častěji větrá. Učitel má k dispozici pro výuku vše, co potřebuje, a nemusí přenášet věci. V okamžiku, kdy každá učebna bude vybavena počítačem a další technikou, jeví se toto organizační opatření za potřebné, funkční, účelné a efektivní. Speciálních učeben je 8. Dvě speciální učebny jsou pro výuku ICT. Počítače jsou zapojeny do sítě s propojením na internet. Učitelé mají k dispozici notebooky. Síť je rozvedena i do učeben, kabinetů a kanceláří. Jedna počítačová učebna byla zcela zmodernizována novým HW. Další odborné učebny: 3 jazykové učebny AJ, kuchyňka, keramická dílna, dílny. Ve škole jsou dvě tělocvičny, družiny, kluby, knihovna a další prostory. HYGIENICKÉ PODMÍNKY ŠKOLA Škola je prostorná, světlá. Okolí školy je bezpečné, protože k hlavnímu vchodu školy nevede žádná silnice. V denním režimu je prostor pro relaxaci a aktivní pohyb. O přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po celé škole. Za příznivého počasí i na školním hřišti. Prostory školy odpovídají platným hygienickým normám. Sociální zařízení jsou na standardní úrovni a množství a vybavení odpovídá počtu žáků. Je plánována modernizace a postupné zavedení teplé vody na sociální zařízení. Je důsledně dbáno na přísné dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a dospělých. ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zařízená pro 5 oddělení a navštěvují ji žáci od 1. do 5. ročníku. Služba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Činnost je zaměřena především na odpočinek, relaxaci a činnosti podle zájmu dětí. Probíhají zde celodružinové akce, výjezdy do hor a dalších míst, návštěvy kina či divadla, děti pracují na projektech. Družina uspokojuje potřebu dětí a organizuje zájmové kroužky, počítačový, sportovní a výtvarný včetně práce v keramické dílně. Vytváří i podmínky pro možnost psaní domácích úkolů ve škole. 6

7 Školní družina spolupracuje hlavně se školním klubem, Střediskem volného času v Mostě a mateřskými školami. Pro svoji činnost využívá družina nejen svých heren, nýbrž i prostorné chodby, respiria a další přilehlá místa školy, zejména školního hřiště, která nabízejí zajímavé možnosti k hrám i k poznání. Systémem uvolněného režimu pracuje školní družina již řadu let. Tento způsob práce přináší dětem relaxaci, vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti mohou samostatně docházet na oběd, při němž nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani jim není nuceno jídlo, dojídání a odchod na povel. Při volném pohybu po budově v době oběda si děti prohlédnou výtvarné práce umístěné v prostorách školy, popovídají si s kamarády z jiných oddělení i s dospělými, které potkají, nebo si dojdou do kantýnky. Provoz školní družiny je od 6,00 hod. do 16,00hod. ŠKOLNÍ KLUB Činnosti ve školním klubu jsou určeny žákům druhého stupně školy, mohou ji navštěvovat od druhého pololetíi žáci pátých tříd. Služba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Pro svoji činnost využívá školní klub prostornou klubovnu, informační centrum, místnost pro stolní tenis, obě tělocvičny, školní hřiště a další prostory školy. Děti nejvíce vyhledávají kulečník, šprtec, diskotéky a neformální klubovou činnost. Školní klub žákům umožňuje vhodně trávit čas v době mezi vyučováním, hlavně o přestávkách a po vyučování. Vytváří dětem zázemí, vychovatelka umí naslouchat i poradit. V informačním centru děti vyhledávají informace a pracují s časopisy, knihami a internetem. Školní klub organizuje i zájmové kroužky podle zájmu dětí a spolupracuje se školní družinou, mateřskými školami a s dalšími organizacemi. Děti se zúčastňují turnajů a sportovních soutěží, kde se již tradičně umisťují na předních místech. Činností školního klubu se mohou účastnit i nečlenové za jednorázový poplatek. Děti mohou navštěvovat školní klub o přestávkách mezi vyučováním a po vyučování do 16,00 hod. ŠKOLNÍ JÍDELNA Prostředí školní jídelny je vkusné a čisté. Jídla jsou ve školní jídelně připravována podle zásad a současného výzkumu zdravé výživy. Do jídelníčku je co nejčasněji zařazováno ovoce a zelenina. Nikdo nenutí děti do jídla, ani k dojídání. 7

8 Jídelna je vkusně a netradičně upravena. Netypický nábytek, květiny, dekorace. Každý den mají strávníci k dispozici vitamínový nápoj, v chladných dnech teplý čaj, mléko, ochucené mléko a pramenitou vodu. Množství nápojů pro strávníka není omezeno. Podařilo se zvýšit množství zeleniny podávané k obědu. Zásady zdravé výživy jsou u dětí upevňovány prostřednictvím soutěží a projektů. Personál školní kuchyně i vedoucí školní jídelny spolupracuje s rodiči strávníků. Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky. Přestože klesá počet žáků ve škole, neklesá počet stravujících se žáků. Obědy se vydávají pro děti od 11,50 do 14,00 hodin. Školní kantýnu ve školním roce 2010/2011 provozovaly Pekárny a cukrárny Japek s.r.o., Janov. Sortiment byl zaměřen převážně na čerstvé pečivo. V průběhu roku byl doplněn o lahůdkářské výrobky. Školou s dobrými výsledky může být jen škola s pozitivním klimatem, s mimořádně dobrou spoluprací učitelského sboru i ostatních pracovníků školy. Každý dělá dobře to, co dělá rád. ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Realizace nové počítačové učebny 15 počítačů, LCD monitory, Corel X5 multilicence (výběrové řízení) Údržba sítě rozvody pro nové stanice Zakoupení HDD externí 1Tb HDD externí 528Mb 1x netbook soutěž SŠD Most 2x HP notebook 3x Židle pro učitele stavitelné 1x automatická pračka průmyslová, lednice, rychlovarné konvice 8

9 Nábytek do ŠD Lavice 30x, 60x židle žákovská 3x nerezový stůl do školní jídelny Výběrové řízení na vymalování - vymalování Rekonstrukce sociálního zařízení zřizovatelem, po výběrovém řízení Výměna plastových oken po rekonstrukci zřizovatelem, po výběrovém řízení Výměna plastových oken ve školní jídelně zřizovatelem, po výběrovém řízení Výměna vchodových dveří zřizovatelem, po výběrovém řízení Malování kanceláří Interaktivní tabule AJ Plastové únikové dveře pavilon 2. stupně, dveře u kuchyně Úklidové vozíky 3x Stolní fotbal ŠD Ozvučení reprobox 3x tiskárna 1x chladnička Ohřívací hrnec na výdej polévek Podána žádost o výjimku z pravidel MM Most na zakoupení 5 ks interaktivních tabulí 10 notebooků a flash disků pro učitele realizující projekt Peníze do škol Renovace informačního systému kmenových tříd, ŠD, ŠK, vchodových dveří a dveří do pavilonů Realizace 4 interaktivních tabulí žádost o výjimku z pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu PROJEKTY 9

10 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY ETWINNING ( 3 CELOROČNÍ, 2 KRÁTKODOBÉ) Cool School ( 6.roč) - získal Certifikát kvality ČR duben 2011, Evropský certifikát kvality (dostaneme v říjnu) Evropská jazyková cenu LABEL 2011 září 2011 The World is changing ( 8.roč) získal Certifikát kvality ČR duben 2011 Evropský certifikát kvality (dostaneme v říjnu) Olympiáda v AJ žákyně 8.roč, Barbora Gréeová 4.místo ( únor 2011) Celostátní soutěž v AJ Video pohlednice z mého města 1.místo v kategorii 4.a 5.tříd (květen 2011) Celostátní soutěž - Foto příběh na téma Co nám přinesl Comenius/ etwinning- 2.místo (červen 2011) Účast v dalších mezinárodních aktivitách 7.roč. projekt Across Europe without a ticket (Po Evropě bez jízdenky) 7.roč aktivita Peace One Day ( Co pro děti znamená žít v míru,spolupráce evropských škol ) 9.roč. projekt Words-The Art of communication ( Slova umění komunikovat ) PROJEKT ÚSTECKÉHO KRAJE - SPORT A VOLNÝ ČAS 2010 Zpřístupnit mladším žákům takové sportovní aktivity, které pomohou při rozhodování pro jejich sportovní orientaci. V ní preferovat házenou. Vytvářet vztah ke sportování jako součásti životního stylu. Vhodným uplatněním pedagogických zásad vytvořit základy pro pozdější systematický trénink v oddíle házené. 10

11 PROJEKT ÚSTECKÉHO KRAJE ODPOLEDNÍ SPORTOVÁNÍ ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ 2011 Cílem je zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu při pravidelné organizované činnosti ve volném čase. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice. Především žákům ročníků chceme nabídnout sportovní zájmový kroužek se zaměřením na kolektivní sport - házenou. Vhodným uplatněním pedagogických zásad vytvořit základy pro pozdější systematický trénink v oddíle házené a zároveň vytvářet vztah ke sportování jako součásti zdravého životního stylu. ÚČAST V PROJEKTU CÍL 3 Projekt Česko-saská liga stolního hokeje (číslo projektu /011110/1/02) je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Cíl3. Dotační prostředky Evropské Unie činí 3 406,80 Eur (tři tisíce čtyři sta šest Eur, osmdesát centů), což představuje 85% nákladů celého projektu. Díky tomu mohou proběhnout čtyři hrací dny plné stolního hokeje. Dva z nich se odehrají v Mostě, další dva na německé straně v Marienbergu. Soutěžit se bude nejen v billiard-hockeyi šprtci, ale také v táhlovém hokeji Chemoplast. Hodnoceni budou jednotlivci i výkony družstev. Česko-saská liga stolního hokeje je otevřena všem zájemcům o tuto disciplínu. Součástí projektu je rovněž vydání česko-německé metodické publikace, která by měla usnadnit vznik nových oddílů stolního hokeje na obou stranách hranice a jejich zapojení do soutěží. KOLUMBUS POKLADY KOLEM NÁS A V NÁS je zcela nový projekt zaměřený na vzdělávání žáků základních škol v Ústeckém kraji. Odstartoval na začátku ledna a jeho cílem je atraktivní formou rozvíjet znalosti pedagogů a žáků a to pomocí GPS technologie a internetu. A školáci rozhodně nezůstanou jen v lavicích! Na výuce se budou sami aktivně podílet. Projekt byl zahájen , jeho registrační číslo je CZ.1.07/1.1.13/ , partnerem je 15. Základní škola Komenského v Mostě. 11

12 Projekt získal dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. RŠPP-VIP II Od je škola zapojena v projektu RŠPP-VIP II - ve škole pracuje školní psycholog. Školním psychologem byla Mgr. Libuše Vránková. Co je cílem práce psychologa poskytovat služby psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků, poskytovat krizovou intervenci, zaměřit se na prevenci a korekci výchovných problémů žáků/ časté absence, záškoláctví, nevhodné chování ve škole i veřejnosti, nedodržování školního řádu/, poskytovat psychologické služby v oblasti kariérového poradenství, participovat na provádění zápisu do prvního ročníku základní školy, pomoci s problémy ve vztahu s vrstevníky a pozicí ve třídním kolektivu, přispět k prevenci a korekci sociálně patologických jevů /experimentování s alkoholem, drogami, šikana, agresivní chování/, přispět k řešení osobních problémů /úzkosti, deprese, neklid, krize v partnerských vztazích, krize v orientační rodině, nedorozumění s rodiči/, přispět k pocitu sounáležitosti ke škole, poskytovat péči nadaným žákům, zprostředkovat kontakt s dalšími odbornými pracovišti /OSPOD, klinickými psychology, psychiatry, sociálními pracovníky apod./, realizovat skupinovou práci zaměřenou na osobní rozvoj žáků, provádět skupinovou psychoterapii, provádět rodinné poradenství a psychoterapii PROJEKT NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA Cíle: Zatraktivnit, popularizovat výuku na základní a střední odborné škole přidat prvek novosti, originality, soutěže. Ukázat dobré příklady z praxe. Prezentovat široké veřejnosti inspirativní metody, přístupy a pomůcky při výuce na základních školách. Prezentovat široké veřejnosti výsledky, kterých lze dosáhnout na základní škole. Posílit zájem široké veřejnosti o základní školství. Nejlepší školy ocenit a posílit jejich regionální nebo celostátní prestiž. 12

13 PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; podílí se na emočním rozvoji dítěte; učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově; rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení; formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život; rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení; je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. PROJEKT TŘETÍ HODINA TV NA 1. STUPNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, JEDNOU MĚSÍČNĚ CELODENNÍ VYCHÁZKA poznávání okolí města aktivní pobyt v přírodě za každého počasí pozitivní vztah k regionu a městu, patriotismus propojování předmětů přírodověda, vlastivěda, sportovní dovednosti PROJEKT TŘÍDÍME VE ŠKOLE Školní týmy během roku plnily úkoly zveřejněné na webových stránkách které se týkaly třídění odpadů. Jednalo se celkem o 10 úkolů, které se průběžně hodnotily. Na každý měsíc byl jeden úkol křížovka. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení povědomí o třídění odpadů. Otázky se týkaly jak třídění, tak i ekologie. Z naší školy až do konce vydržely 3 třídy, loňská 7.A (FIL), 7.B (JAI) a 8.A (KRP). Jako dárek za účast v soutěži byl vstup zdarma do ZOO. První 3 školy mohly získat videokameru, fotoaparát a MP4 přehrávač C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY, PRACOVNÍCI ŠKOLY - ŠKOLNÍ ROK

14 ŠOLAROVÁ DAGMAR MGR. ŘEDITELKA ŠKOLY, VÝCHOVNÝ PORADCE, CH- PŘ HASIL JAROSLAV MGR. STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE, VÝCHOVNÝ PORADCE, ČJ-VV SVOBODOVÁ LIBUŠE MGR. ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO PED. ČINNOST, M - Z CÍLECKÁ EVA ING. ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMIKU 1.STUPEŇ VRABCOVÁ LENKA MGR. PŘ. TŘ. 1.ST.-SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA JANATOVÁ EVA MGR. 1.A 1.ST. NEKOLOVÁ ANNA MGR. 1.B 1.ST. KRČMÁŘOVÁ ROMANA MGR. 2.A 1.ST. ONDRÁČKOVÁ LUCIE MGR. 2.B VITVAROVÁ MARIE MGR. 2.C 1.ST.-SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1.ST., PORADCE PRO PORUCHY UČENÍ FUCHSOVÁ ZUZANA MGR. 3.A 1.ST. RYJÁČKOVÁ MIROSLAVA MGR. 3.B 1.ST. MACALOVÁ JANA MGR. 3.C 1.ST. HEBKÁ GABRIELA MGR. 4.A 1.ST. ŠNEJDAROVÁ LENKA MGR. 4.B 1.ST. DVOŘÁK DAVID - 5.A STUDUJE VŠ PF, M-OV 14

15 HASILOVÁ DAGMAR MGR. 5.B 2.ST., NJ, RJ, DĚ HOFMANOVÁ EVA ASISTENTKA PEDAGOGA 2.STUPEŇ DOLEŽALOVÁ EDITA MGR. 6.A 1.A 2.ST.- AJ RYBÁK MILAN ING. 6.B UČÍ TV, TRENÉR ŽILKOVÁ IVANA - 6.C UČÍ ČJ, DĚ, OV, RV FIRMANOVÁ LENKA MGR. 7.A 1.ST., UČÍ M, Z, INF JANOŠOVÁ IVA - 7.B UČÍ FY,TV KRATOCHVÍLOVÁ PETRA MGR. 8.A 2.ST.-ČJ, VV BABOUČEK TOMÁŠ MGR. 8.B PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR, DĚ-RJ, UČÍ TV, ČJ, PČ KASTNEROVÁ MILENA MGR. 9.A 2.ST.-ČJ,DĚ SKRAMUŠSKÁ MARTINA MGR. 9.B 2.ST., ČJ-DĚ VRTIŠKA JAN ING. 9.C METODIK INFORMAČNÍCH A KOM TECHNOLOGIÍ, UČÍ INF.,FY,VOLBU POVOLÁNÍ BEZ TŘÍDNICTVÍ PAPOUŠKOVÁ IRENA ING. DOKONČILA STUDIUM VŠ, PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ, UČÍ PŘ, VV POSPÍŠIL TOMÁŠ MGR. 1.ST., UČÍ D,HV,AJ SCHEREROVÁ KARIN MGR. 2.ST. TV, AJ, SVATOŠOVÁ KVĚTOSLAVA MGR. 2.ST. M, PČ 15

16 VŠETULA VADIM MGR. 2.ST. D, Z,UČÍ TV ŠKOLNÍ DRUŽINA CSESZNOKOVÁ SIMONA MRNKOVÁ JARMILA JANA SCHEJBALOVÁ JANA VYDROVÁ VALOUCHOVÁ JANA VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ČERVENÁ ŠD VYCHOVATELKY - ŽLUTÁ ŠD VYCHOVATELKA - MODRÁ ŠD VYCHOVATELKA - ZELENÁ ŠD VYCHOVATELKA - BAREVNÁ ŠD ŠKOLNÍ KLUB MARCELA POKORNÁ MRKVIČKOVÁ DANA VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ KLUB ZÁSTUP ZA PÍ. POKORNOU PROVOZNÍ PRACOVNÍCI MIROSLAVA JANÁTOVÁ LADISLAV ŽENÍŠEK JAN UJČÍK SPRÁVCE HŘIŠTĚ PERSONALISTKA, SEKRETÁŘKA SPRÁVCE BUDOV A ŠKOLNÍK UKLÍZEČKY MARIE BERNHARTOVÁ MONIKA HENDRYCHOVÁ NEUBERTOVÁ KRISTINA 16

17 EVA SRBOVÁ ŠROMOVÁ IVETA GABRIELA ZRADÍČKOVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA VĚRA PRUŽINOVÁ ŠINDLEROVÁ EVA HELENA BREJCHOVÁ JAROSLAVA HOLÁ ALENA ŠIMKOVÁ JANA VĚTVIČKOVÁ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY KUCHAŘKA KUCHAŘKA KUCHAŘKA KUCHAŘKA KUCHAŘKA Věková struktura zaměstnanců UČITELÉ: Věková skupina celkem Počet NEUČITELÉ: Věková skupina celkem Počet DĚLNÍCI: Věková skupina celkem 17

18 Počet D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 K zápisu se dostavilo 89 dětí, z toho z obvodu školy 23, z jiného obvodu 37, z jiné obce 8. Po odkladu z minulých let 21 žáků. O odklad požádalo 14 rodičů dětí. Do třech prvních tříd nastoupilo 74 žáků. V přípravné třídě je 12 žáků. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 K NÁSLEDNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ 40 žáků M Střední vzdělání s maturitní zkouškou 2 žáci L Střední vzdělání s maturitní zkouškou 5 žáků K Střední vzdělání s maturitní zkouškou 14 žáků H Střední vzdělání s výučním listem 1 žák E Střední vzdělání s výučním listem 2 žáci Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace 18

19 5 žáků Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 1 žák Střední odborná škola InterDACT s.r.o. 3 žáci Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. 4 žáci Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace 1 žák Střední průmyslová škola strojnická Plzeň 6 žáků Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace 3 žáci Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. 2 žáci Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace 4 žáci Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace 1 žák Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace 15 žáků Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace 15 žáků Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 1 žák Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ, 19

20 20

21 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, HODNOCENÍ MPP ŠK.ROKU 2010/2011: Cílové skupiny: mladší školní věk ( 6-11 let ) starší školní věk ( let ) mládež ( nad 15 let ) V letošním školním roce byla primární prevence zaměřena především na minimalizaci rizikového chování. Stěžejní úlohu cíleně realizovali třídní učitelé s ohledem na specifika své třídy a bližšího kontaktu se žáky. Vedoucí OT zakomponovali preventivní témata do klíčových kompetencí s ohledem na vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které jsme v rámci prevence na škole organizovali. K tomu byly uskutečněny i přednášky ve spolupráci s PČR a MP v Mostě. Obsahově byly akce připraveny pro žáky tříd. Témata šikana, kyberšikana, právní vědomí, právo a občan, extremismus a současnost byla objasněna srozumitelnou formou a žáky všech zúčastněných tříd hodnocena velmi dobře. Osobnost žáka, projevující se v jeho postojích a upřednostňovaných hodnotách, jsme si ověřovali besedami v hodinách výchovy k občanství na 2.stupni a dotazníkem, zaměřeným na závislost kouření. Dotazník jsme vyhodnotili spolu se školním psychologem. ZÁVĚRY: - žáci se již seznámili s návykovou látkou (většinou tabákem a alkoholem) 21

22 - největší nárůst setkání s návykovou látkou je v 6.a 7.třídě - závislost na tabáku přiznalo řádově do 10 žáků starších 14.let - ne vždy jsou v rodině jasná pravidla a otevřená komunikace na téma návykových látek ( žáci přiznali toleranci rodičů na aktivní kouření) - ve škole se podařilo eliminovat kouření, před školou nám pomáhala dohledová služba MP Most Nepodařila se užší spolupráce s rodinou. Rodiče problémových žáků nejsou ochotni spolupracovat nejen s preventivou ale ani s TU. Ve školním roce 2011/2012 bychom chtěli cíleně prosadit preventivní program Normální je nekouřit na 1. stupni, který rovněž utváří a rozvíjí klíčové kompetence, ale i průřezová témata, která reprezentují aktuální problémy současného a budoucího světa, pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot žáků. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, Seminář ČJaL, Mgr. Ryjáčková, Mgr. Janatová 1100,-Kč AV MEDIA intraktivní tabule, tvorba DUMů 13 učitelů, 8 hodin Počítač ve škole konference Nové město na Moravě Ing. Vrtiška AV MEDIA intraktivní tabule, tvorba DUMů 12 učitelů, 8 hodin Národní konference e twinning Mgr. Doležalová, Mgr, Šolarová, Mgr. Svobodová Fórum výchovy Mgr. Ondráčková 2200, Konference Plzeň školní parlament, I. Žilková, Mgr. Svobodová seminář finanční gramotnost Mgr. Svobodová, Ing. Vrtiška 1000, Přátelé angažovaného učení Dvořák 1270, Seminář MJA Mgr. Svobodová, Mgr. Firmanová 400,- 22

23 H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11 vědomostní,umělecké Datum Umístění Soutěže, olympiády Soutěž Jména říjen z Logická olympiáda,postup do kraje celostátní organizoval na škole p.u.d.dvořák " " celostátní PETRÁSEK Tomáš (5.B) " " celostátní SVOBODOVÁ Lenka (4.A) " " celostátní KUCHAŘÍK Petr (5.B) " " celostátní ONDRÁČEK Lukáš (4.A) " " celostátní RYBINSKYJ Volodymyr (5.A) Sudoku školní HOUDKOVÁ Helena (8.B) 2. " školní Jirátko Jakub (6.A) 3. " školní ŠLÉGROVÁ Barbora (9.A) listopad 13. Logická olympiáda krajská PETRÁSEK Tomáš (5.B) " " krajská SVOBODOVÁ Lenka (4.A) " " krajská KUCHAŘÍK Petr (5.B) 23

24 " 34. " krajská RYBINSKYJ Volodymyr (5.A) LOGIK(z 95 žákú) okresní POLATOVÁ (9.A) " " okresní REBHÁN Jiří (9.A) " 7. " okresní tým 7 žáků 15.ZŠ Dějepisná olympiáda školní KECLÍK Jiří(9.B) 2. " školní KOZLOVÁ Jana)9.B) 3. " školní OKROUHLÝ Tomáš(9.B) Sběrová akce školní SLÁDKOVÁ (3.B) 2. " školní ŠLEGELOVÁ(2.A) 3. " školní KARLOVÁ(2.B) 1. " školní 2.A- p.u.r. Krčmářová 2. " školní 7.B-p.u. I.Janošová 3. " školní 3.B-p.u.Ryjáčková Demosthenes kat roč. školní HOLUB Jiří (7.B) 1. Demosthenes kat.8.-9.roč. školní ŽÁKOVÁ Veronika (9.B) prosinec 12. CHOROŠ celostátní KECLÍK Jiří, RESKA David(9.B), celostátní POLATOVÁ Veronika (9.A) 24

25 prosinec 1. Sudoku-kat.6.-7.ročník oblastní JIŘIČKOVÁ Tereza 1. Sudoku-kat.8.-9.roč. oblastní HOUDKOVÁ Helena (8.B) 4. " oblastní POLATOVÁ Veronika (9.A) Olympiáda v českém jazyce školní BUREŠOVÁ Markéta (9.A) 2. " školní KOZLOVÁ Jana(9.B) Vv - U všech čertů, kat. do 15 let oblastní FEDOR Nikolas 2. " oblastní SÝKOROVÁ Zuzana 3. " oblastní JIŘIČKOVÁ Tereza 4. " oblastní BUI QUOC HUNG 5. " oblastní LAŠTŮVKOVÁ Kateřina 6. " oblastní ROŽKOVÁ Dominika prosinec PYTHAGORIADA- 5.ročník školní ZELENKA Pavel 2. " školní LAM Daniel 3. " školní PETRÁSEK Tomáš (5.B) Demosthenes kat regionální HOLUB Jiří (7.B) 1. Demosthenes kat regionální ŽÁKOVÁ Veronika (9.B) Konverzační soutěž v NJ kat okresní KOZLOVÁ Jana(9.B) Matematická olympiáda 5. r. okresní ŽIŽKOVÁ Karolína 25

26 Matematická olympiáda 5. r. okresní RYBINSKyJ Volodymyr (5.A) Dějepisná olympiáda 8.-9.r. okresní KECLÍK Jiří (9.B) Okr konverzační soutěž v AJ okresní GRÉEOVÁ Alžběta(VIII.A) kat r Konverzační soutěž v NJ krajská KOZLOVÁ Jana IX.A) kat r OK v ČJ okresní BUREŠOVÁ Markéta (9.A) únor 2. NAJDI, CO NEZNÁŠ - celostátní v okrese MO 9.C + ing. J. Vrtiška březen Písmenkový projekt zvl.ocenění FOLTÝNOVÁ Kateřina, MACHÁČKOVÁ K.(9.A) březen 4. internetová soutěž tříd v okrese MO 7.B + p.u. I. Janošová Videopohlednice z mého města celostátní žáci Aj 4.,5.r. + DOE Logik pro integrované žáky školní RYBÁŘJan(6.C) kat r. FIRMAN Petr (7.B), UNGRE Jakub (7.B) Logik pro integrované žáky školní VACHULKA Michal (9.C) kat r. CHARAMZA David(9.C),HORÁKOVÁ Markéta(9.C) Hlídky mladých zdravotníků ČČK okresní týmová soutěž za školuml. žáci- 1.st Dopravní soutěž ml. cyklistů okresní STEJSKALOVÁ Michaela(9.A), ŠROM 26

27 Jiří(9.B) 2. kat r. JIŘIČKOVÁ Tereza(7.A),PELANT Adam(8.A) květen 1. Vv-soutěž AB STAIN městská HOLUB Jiří (7.B) 2. ke Dni dětí CHARAMZOVÁ Lenka (7.B) 3. " BRZOOOVÁ Bára (7.A) květen 1. Sběrová akce školní PLACHÁ Kamila (7.A) 2. " ŠLEGELOVÁ(2.A) 3. " RICHTEROVÁ Natálie 1. " 1.A (JAE) 2. " 2.A (KRR) 3. " 9.A (KAM) celoročně ocenění projekt "Třídíme ve škole" oblastní 2.st.-JAI- vyhráli 30 mísr aut, do ZOO v Ústí fotopříběh "Co nám přinesl celostátní AJ- DOE e-twinning" Dopravně-výchovná soutěž městská Autodrom Most- 2., 3., 4. MRK celoročně 1. Celoroční sběrová akce školní VAGEL Bruno (2.B) 27

28 2. ŠLEGELOVÁ(2.A) 3. SLÁDKOVÁ (3.B) Výlet s kamarádem Kelleym po Mostě městská CHARAMZOVÁ Lenka 7.B říjen až 2. Město Most pro bezpečnost našich městská 3x20 dětí MRK červen dětí- dopravní soutěž pro 2.,3.,4.roč. 3. Město Most pro bezpečnost našich městská 2.ročník 4. dětí- dopravní soutěž městská 3.ročník 4. POLYGON městská 4.ročník Matematický klokan celostátní LET Ondřej - kat. CVRČEK 3.B říjen MINISČÍTÁNÍ celostátní 4.-9.ročníky (283 žáků 15.ZŠ) PROJEKT Českého statistického úřadu HEG,SVK,ŠNL,HAJ,VRJ říjen Dopravní výchova na autodromu městská 1.,2.,3.ročník- 10žáků/ročník (30) POM EVROPSKÝ CERTIFIKÁT KVALITY E.Doležalová říjen SOS charity project evropský " 28

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (NAPŘÍKLAD NÁZEV,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007-2008 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2008 Základní údaje o škole 1.1 Název školy:

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Školní jídelna při CM církevní ZŠ, s.r.o. Lerchova 65/344, 602 00 Brno Identifikátor: 600034241 Zřizovatelé: Zdeněk Pokorný, Komenského 201,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více