Základní škola, Most,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Most,"

Transkript

1 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU NÁZEV, SÍDLO, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ZŘIZOVATEL ŠKOLY, ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY, ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP, ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Škola sdružuje: Základní škola: kapacita 620 žáků IZO: Školní družina: kapacita 150 žáků IZO: Školní klub: kapacita 120 žáků IZO: Školní jídelna: kapacita se neuvádí IZO: Adresa: Most, ulice J. A. Komenského 474, PSČ: Most Telefon/Fax: Ředitel: Mgr. Dagmar Šolarová WEB: ZŘIZOVATEL: Statutární Město Most právní forma: obec adresa: Radniční 1, Most tel. ústředna: obecná ová schránka: 2

3 web: B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radost Úspěch Zdraví : platnost dokumentu od Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radost Úspěch Zdraví II. přepracovaná verze: platnost dokumentu od vyučuje se v 1.,2.,3. a 4. třídách, 6.,7.,8. a 9.třídách C/01 Školní vzdělávací program Základní škola vyučuje se v 5. třídách Školní vzdělávací program je součástí dokumentace. Tištěná podoba je uložena u ředitelky školy. Digitální podoba je umístěna na školním webu. ŠKOLA Škola podporující zdraví je založena na demokratických principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví ve škole je založen na třech pilířích: pohoda prostředí zdravé učení otevřené partnerství Škola je charakteristická svým bezpečným, klidným a příjemným prostředím. Při výuce používáme efektivní metody a formy práce inspirované různými pedagogickými směry ( např. problémové a projektové vyučování, prvky Montessori, Waldorfské pedagogiky ). Zvýšenou pozornost věnujeme cizím jazykům, práci s informacemi, 3

4 zdravému životnímu stylu včetně vytváření podmínek pro větší možnost přirozeného pohybu žáků, environmentální výchově, prevenci sociálně patologických jevů, dalšímu vzdělávání učitelů a spolupráci s rodiči žáků a veřejností. SPOLEČNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA Našim cílem je vytvářet klidné a bezpečné prostředí a pozitivní klima, přiblížení se běžnému životu. Od žáků nevyžadujeme pozdrav formou povstání, vstoupí-li do třídy jiná osoba. Dbáme na správnou velikost školního nábytku. Žákům nepíšeme poznámky (ani do žákovské knížky, ani do notýsků). Problémy řešíme klidně, věcně, osobně. Je-li negativní chování žáka závažné, pozveme rodiče do školy a ústně projednáme problém. Jsme důslední v jednání se žáky. Prostředky k posílení kázně sdělujeme rodičům prostřednictvím žákovské knížky, dopisem. Vždy předchází projednání s rodiči. Prokazatelným způsobem (prostřednictvím žákovské knížky) informujeme rodiče žáka o jeho prospěchu. První úterý v měsíci organizujeme informační odpoledne pro rodiče. Jedenkrát ročně pořádáme Den otevřených dveří a Školní akademii. Blíže seznamujeme rodiče s prací ve škole. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče či zákonní zástupci. Častěji používáme pochvalu. K práci žáků přistupujeme diferencovaně a individuálně, rovněž k hodnocení. Žákům umožňujeme volný pohyb v prostorách školy. Ve školní jídelně dbáme na kulturu stolování. Pro žáky vytváříme bezpečné prostředí, v němž mohou pracovat i relaxovat. Úspěšně řešíme i ojedinělé projevy závadového chování některých žáků. HLAVNÍ MYŠLENKOVÉ LINIE: zpřístupnit školu dítěti otevřít školu životu vytvořit školu přirozenou, smysluplnou, bezpečnou 4

5 JAKO PRIORITY JSME ZVOLILI: příjemné a bezpečné prostředí výuku jazyků výuku informatiky a výpočetní techniky environmentální výchovu pohyb a zdravý životní styl MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Škola působí pozitivním dojmem, je barevně laděná do pestrých tónů. Vytváří bezpečnou atmosféru. Standardní je vybavení všech učeben žákovským nábytkem, který je postupně renovován a doplňován, v součinnosti se zřizovatelem i nahrazován novým, zčásti výškově nastavitelným. Učitelský nábytek je průběžně nahrazován novým. Postupně jsou nahrazovány i školní tabule ve třídách. Standardní vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty je doplňováno novými vydáními. Pro nový školní vzdělávací program jsme zvolili převážně učebnice nakladatelství Fraus s podporou interaktivní tabule. Devět učeben je vybaveno interaktivní tabulí. PROSTOROVÉ PODMÍNKY Škola je prostorná, světlá. Je rozčleněna do čtyř pavilonů vzájemně propojených. Svým prostorovým uspořádáním odpovídá době, kdy byla postavena ( rok 1985). Chybí zde prvky, které umožňují realizovat moderní trendy ve vzdělávání. Ve škole nenajdeme laboratoře, místo pro setkávání (aula, kinosál apod.), v tělocvičnách není prostor pro diváky. Tím, že je škola postavena uprostřed paneláků, v jejich těsné blízkosti, nelze vnější prostory téměř využívat pro výuku. Ve škole je 24 učeben. Žáci ročníků mají své kmenové učebny. Učebny pro žáky ročníků jsou zaměřeny a vybaveny dle předmětu, jehož výuka zde převládá. Žáci se stěhují za učitelem. Má to svá negativa žáci mají určenou kmenovou učebnu, ve které se scházejí s třídním učitelem, ale neprobíhá zde převážná část jejich výuky, a pozitiva žáci mění během dne učebny, musí přecházet, 5

6 to znamená, že se více pohybují a v učebnách se i častěji větrá. Učitel má k dispozici pro výuku vše, co potřebuje, a nemusí přenášet věci. V okamžiku, kdy každá učebna bude vybavena počítačem a další technikou, jeví se toto organizační opatření za potřebné, funkční, účelné a efektivní. Speciálních učeben je 8. Dvě speciální učebny jsou pro výuku ICT. Počítače jsou zapojeny do sítě s propojením na internet. Učitelé mají k dispozici notebooky. Síť je rozvedena i do učeben, kabinetů a kanceláří. Jedna počítačová učebna byla zcela zmodernizována novým HW. Další odborné učebny: 3 jazykové učebny AJ, kuchyňka, keramická dílna, dílny. Ve škole jsou dvě tělocvičny, družiny, kluby, knihovna a další prostory. HYGIENICKÉ PODMÍNKY ŠKOLA Škola je prostorná, světlá. Okolí školy je bezpečné, protože k hlavnímu vchodu školy nevede žádná silnice. V denním režimu je prostor pro relaxaci a aktivní pohyb. O přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po celé škole. Za příznivého počasí i na školním hřišti. Prostory školy odpovídají platným hygienickým normám. Sociální zařízení jsou na standardní úrovni a množství a vybavení odpovídá počtu žáků. Je plánována modernizace a postupné zavedení teplé vody na sociální zařízení. Je důsledně dbáno na přísné dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a dospělých. ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zařízená pro 5 oddělení a navštěvují ji žáci od 1. do 5. ročníku. Služba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Činnost je zaměřena především na odpočinek, relaxaci a činnosti podle zájmu dětí. Probíhají zde celodružinové akce, výjezdy do hor a dalších míst, návštěvy kina či divadla, děti pracují na projektech. Družina uspokojuje potřebu dětí a organizuje zájmové kroužky, počítačový, sportovní a výtvarný včetně práce v keramické dílně. Vytváří i podmínky pro možnost psaní domácích úkolů ve škole. 6

7 Školní družina spolupracuje hlavně se školním klubem, Střediskem volného času v Mostě a mateřskými školami. Pro svoji činnost využívá družina nejen svých heren, nýbrž i prostorné chodby, respiria a další přilehlá místa školy, zejména školního hřiště, která nabízejí zajímavé možnosti k hrám i k poznání. Systémem uvolněného režimu pracuje školní družina již řadu let. Tento způsob práce přináší dětem relaxaci, vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti mohou samostatně docházet na oběd, při němž nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani jim není nuceno jídlo, dojídání a odchod na povel. Při volném pohybu po budově v době oběda si děti prohlédnou výtvarné práce umístěné v prostorách školy, popovídají si s kamarády z jiných oddělení i s dospělými, které potkají, nebo si dojdou do kantýnky. Provoz školní družiny je od 6,00 hod. do 16,00hod. ŠKOLNÍ KLUB Činnosti ve školním klubu jsou určeny žákům druhého stupně školy, mohou ji navštěvovat od druhého pololetíi žáci pátých tříd. Služba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Pro svoji činnost využívá školní klub prostornou klubovnu, informační centrum, místnost pro stolní tenis, obě tělocvičny, školní hřiště a další prostory školy. Děti nejvíce vyhledávají kulečník, šprtec, diskotéky a neformální klubovou činnost. Školní klub žákům umožňuje vhodně trávit čas v době mezi vyučováním, hlavně o přestávkách a po vyučování. Vytváří dětem zázemí, vychovatelka umí naslouchat i poradit. V informačním centru děti vyhledávají informace a pracují s časopisy, knihami a internetem. Školní klub organizuje i zájmové kroužky podle zájmu dětí a spolupracuje se školní družinou, mateřskými školami a s dalšími organizacemi. Děti se zúčastňují turnajů a sportovních soutěží, kde se již tradičně umisťují na předních místech. Činností školního klubu se mohou účastnit i nečlenové za jednorázový poplatek. Děti mohou navštěvovat školní klub o přestávkách mezi vyučováním a po vyučování do 16,00 hod. ŠKOLNÍ JÍDELNA Prostředí školní jídelny je vkusné a čisté. Jídla jsou ve školní jídelně připravována podle zásad a současného výzkumu zdravé výživy. Do jídelníčku je co nejčasněji zařazováno ovoce a zelenina. Nikdo nenutí děti do jídla, ani k dojídání. 7

8 Jídelna je vkusně a netradičně upravena. Netypický nábytek, květiny, dekorace. Každý den mají strávníci k dispozici vitamínový nápoj, v chladných dnech teplý čaj, mléko, ochucené mléko a pramenitou vodu. Množství nápojů pro strávníka není omezeno. Podařilo se zvýšit množství zeleniny podávané k obědu. Zásady zdravé výživy jsou u dětí upevňovány prostřednictvím soutěží a projektů. Personál školní kuchyně i vedoucí školní jídelny spolupracuje s rodiči strávníků. Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky. Přestože klesá počet žáků ve škole, neklesá počet stravujících se žáků. Obědy se vydávají pro děti od 11,50 do 14,00 hodin. Školní kantýnu ve školním roce 2010/2011 provozovaly Pekárny a cukrárny Japek s.r.o., Janov. Sortiment byl zaměřen převážně na čerstvé pečivo. V průběhu roku byl doplněn o lahůdkářské výrobky. Školou s dobrými výsledky může být jen škola s pozitivním klimatem, s mimořádně dobrou spoluprací učitelského sboru i ostatních pracovníků školy. Každý dělá dobře to, co dělá rád. ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Realizace nové počítačové učebny 15 počítačů, LCD monitory, Corel X5 multilicence (výběrové řízení) Údržba sítě rozvody pro nové stanice Zakoupení HDD externí 1Tb HDD externí 528Mb 1x netbook soutěž SŠD Most 2x HP notebook 3x Židle pro učitele stavitelné 1x automatická pračka průmyslová, lednice, rychlovarné konvice 8

9 Nábytek do ŠD Lavice 30x, 60x židle žákovská 3x nerezový stůl do školní jídelny Výběrové řízení na vymalování - vymalování Rekonstrukce sociálního zařízení zřizovatelem, po výběrovém řízení Výměna plastových oken po rekonstrukci zřizovatelem, po výběrovém řízení Výměna plastových oken ve školní jídelně zřizovatelem, po výběrovém řízení Výměna vchodových dveří zřizovatelem, po výběrovém řízení Malování kanceláří Interaktivní tabule AJ Plastové únikové dveře pavilon 2. stupně, dveře u kuchyně Úklidové vozíky 3x Stolní fotbal ŠD Ozvučení reprobox 3x tiskárna 1x chladnička Ohřívací hrnec na výdej polévek Podána žádost o výjimku z pravidel MM Most na zakoupení 5 ks interaktivních tabulí 10 notebooků a flash disků pro učitele realizující projekt Peníze do škol Renovace informačního systému kmenových tříd, ŠD, ŠK, vchodových dveří a dveří do pavilonů Realizace 4 interaktivních tabulí žádost o výjimku z pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu PROJEKTY 9

10 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY ETWINNING ( 3 CELOROČNÍ, 2 KRÁTKODOBÉ) Cool School ( 6.roč) - získal Certifikát kvality ČR duben 2011, Evropský certifikát kvality (dostaneme v říjnu) Evropská jazyková cenu LABEL 2011 září 2011 The World is changing ( 8.roč) získal Certifikát kvality ČR duben 2011 Evropský certifikát kvality (dostaneme v říjnu) Olympiáda v AJ žákyně 8.roč, Barbora Gréeová 4.místo ( únor 2011) Celostátní soutěž v AJ Video pohlednice z mého města 1.místo v kategorii 4.a 5.tříd (květen 2011) Celostátní soutěž - Foto příběh na téma Co nám přinesl Comenius/ etwinning- 2.místo (červen 2011) Účast v dalších mezinárodních aktivitách 7.roč. projekt Across Europe without a ticket (Po Evropě bez jízdenky) 7.roč aktivita Peace One Day ( Co pro děti znamená žít v míru,spolupráce evropských škol ) 9.roč. projekt Words-The Art of communication ( Slova umění komunikovat ) PROJEKT ÚSTECKÉHO KRAJE - SPORT A VOLNÝ ČAS 2010 Zpřístupnit mladším žákům takové sportovní aktivity, které pomohou při rozhodování pro jejich sportovní orientaci. V ní preferovat házenou. Vytvářet vztah ke sportování jako součásti životního stylu. Vhodným uplatněním pedagogických zásad vytvořit základy pro pozdější systematický trénink v oddíle házené. 10

11 PROJEKT ÚSTECKÉHO KRAJE ODPOLEDNÍ SPORTOVÁNÍ ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ 2011 Cílem je zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu při pravidelné organizované činnosti ve volném čase. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice. Především žákům ročníků chceme nabídnout sportovní zájmový kroužek se zaměřením na kolektivní sport - házenou. Vhodným uplatněním pedagogických zásad vytvořit základy pro pozdější systematický trénink v oddíle házené a zároveň vytvářet vztah ke sportování jako součásti zdravého životního stylu. ÚČAST V PROJEKTU CÍL 3 Projekt Česko-saská liga stolního hokeje (číslo projektu /011110/1/02) je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Cíl3. Dotační prostředky Evropské Unie činí 3 406,80 Eur (tři tisíce čtyři sta šest Eur, osmdesát centů), což představuje 85% nákladů celého projektu. Díky tomu mohou proběhnout čtyři hrací dny plné stolního hokeje. Dva z nich se odehrají v Mostě, další dva na německé straně v Marienbergu. Soutěžit se bude nejen v billiard-hockeyi šprtci, ale také v táhlovém hokeji Chemoplast. Hodnoceni budou jednotlivci i výkony družstev. Česko-saská liga stolního hokeje je otevřena všem zájemcům o tuto disciplínu. Součástí projektu je rovněž vydání česko-německé metodické publikace, která by měla usnadnit vznik nových oddílů stolního hokeje na obou stranách hranice a jejich zapojení do soutěží. KOLUMBUS POKLADY KOLEM NÁS A V NÁS je zcela nový projekt zaměřený na vzdělávání žáků základních škol v Ústeckém kraji. Odstartoval na začátku ledna a jeho cílem je atraktivní formou rozvíjet znalosti pedagogů a žáků a to pomocí GPS technologie a internetu. A školáci rozhodně nezůstanou jen v lavicích! Na výuce se budou sami aktivně podílet. Projekt byl zahájen , jeho registrační číslo je CZ.1.07/1.1.13/ , partnerem je 15. Základní škola Komenského v Mostě. 11

12 Projekt získal dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. RŠPP-VIP II Od je škola zapojena v projektu RŠPP-VIP II - ve škole pracuje školní psycholog. Školním psychologem byla Mgr. Libuše Vránková. Co je cílem práce psychologa poskytovat služby psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků, poskytovat krizovou intervenci, zaměřit se na prevenci a korekci výchovných problémů žáků/ časté absence, záškoláctví, nevhodné chování ve škole i veřejnosti, nedodržování školního řádu/, poskytovat psychologické služby v oblasti kariérového poradenství, participovat na provádění zápisu do prvního ročníku základní školy, pomoci s problémy ve vztahu s vrstevníky a pozicí ve třídním kolektivu, přispět k prevenci a korekci sociálně patologických jevů /experimentování s alkoholem, drogami, šikana, agresivní chování/, přispět k řešení osobních problémů /úzkosti, deprese, neklid, krize v partnerských vztazích, krize v orientační rodině, nedorozumění s rodiči/, přispět k pocitu sounáležitosti ke škole, poskytovat péči nadaným žákům, zprostředkovat kontakt s dalšími odbornými pracovišti /OSPOD, klinickými psychology, psychiatry, sociálními pracovníky apod./, realizovat skupinovou práci zaměřenou na osobní rozvoj žáků, provádět skupinovou psychoterapii, provádět rodinné poradenství a psychoterapii PROJEKT NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA Cíle: Zatraktivnit, popularizovat výuku na základní a střední odborné škole přidat prvek novosti, originality, soutěže. Ukázat dobré příklady z praxe. Prezentovat široké veřejnosti inspirativní metody, přístupy a pomůcky při výuce na základních školách. Prezentovat široké veřejnosti výsledky, kterých lze dosáhnout na základní škole. Posílit zájem široké veřejnosti o základní školství. Nejlepší školy ocenit a posílit jejich regionální nebo celostátní prestiž. 12

13 PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; podílí se na emočním rozvoji dítěte; učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově; rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení; formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život; rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení; je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. PROJEKT TŘETÍ HODINA TV NA 1. STUPNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, JEDNOU MĚSÍČNĚ CELODENNÍ VYCHÁZKA poznávání okolí města aktivní pobyt v přírodě za každého počasí pozitivní vztah k regionu a městu, patriotismus propojování předmětů přírodověda, vlastivěda, sportovní dovednosti PROJEKT TŘÍDÍME VE ŠKOLE Školní týmy během roku plnily úkoly zveřejněné na webových stránkách které se týkaly třídění odpadů. Jednalo se celkem o 10 úkolů, které se průběžně hodnotily. Na každý měsíc byl jeden úkol křížovka. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení povědomí o třídění odpadů. Otázky se týkaly jak třídění, tak i ekologie. Z naší školy až do konce vydržely 3 třídy, loňská 7.A (FIL), 7.B (JAI) a 8.A (KRP). Jako dárek za účast v soutěži byl vstup zdarma do ZOO. První 3 školy mohly získat videokameru, fotoaparát a MP4 přehrávač C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY, PRACOVNÍCI ŠKOLY - ŠKOLNÍ ROK

14 ŠOLAROVÁ DAGMAR MGR. ŘEDITELKA ŠKOLY, VÝCHOVNÝ PORADCE, CH- PŘ HASIL JAROSLAV MGR. STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE, VÝCHOVNÝ PORADCE, ČJ-VV SVOBODOVÁ LIBUŠE MGR. ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO PED. ČINNOST, M - Z CÍLECKÁ EVA ING. ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMIKU 1.STUPEŇ VRABCOVÁ LENKA MGR. PŘ. TŘ. 1.ST.-SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA JANATOVÁ EVA MGR. 1.A 1.ST. NEKOLOVÁ ANNA MGR. 1.B 1.ST. KRČMÁŘOVÁ ROMANA MGR. 2.A 1.ST. ONDRÁČKOVÁ LUCIE MGR. 2.B VITVAROVÁ MARIE MGR. 2.C 1.ST.-SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1.ST., PORADCE PRO PORUCHY UČENÍ FUCHSOVÁ ZUZANA MGR. 3.A 1.ST. RYJÁČKOVÁ MIROSLAVA MGR. 3.B 1.ST. MACALOVÁ JANA MGR. 3.C 1.ST. HEBKÁ GABRIELA MGR. 4.A 1.ST. ŠNEJDAROVÁ LENKA MGR. 4.B 1.ST. DVOŘÁK DAVID - 5.A STUDUJE VŠ PF, M-OV 14

15 HASILOVÁ DAGMAR MGR. 5.B 2.ST., NJ, RJ, DĚ HOFMANOVÁ EVA ASISTENTKA PEDAGOGA 2.STUPEŇ DOLEŽALOVÁ EDITA MGR. 6.A 1.A 2.ST.- AJ RYBÁK MILAN ING. 6.B UČÍ TV, TRENÉR ŽILKOVÁ IVANA - 6.C UČÍ ČJ, DĚ, OV, RV FIRMANOVÁ LENKA MGR. 7.A 1.ST., UČÍ M, Z, INF JANOŠOVÁ IVA - 7.B UČÍ FY,TV KRATOCHVÍLOVÁ PETRA MGR. 8.A 2.ST.-ČJ, VV BABOUČEK TOMÁŠ MGR. 8.B PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR, DĚ-RJ, UČÍ TV, ČJ, PČ KASTNEROVÁ MILENA MGR. 9.A 2.ST.-ČJ,DĚ SKRAMUŠSKÁ MARTINA MGR. 9.B 2.ST., ČJ-DĚ VRTIŠKA JAN ING. 9.C METODIK INFORMAČNÍCH A KOM TECHNOLOGIÍ, UČÍ INF.,FY,VOLBU POVOLÁNÍ BEZ TŘÍDNICTVÍ PAPOUŠKOVÁ IRENA ING. DOKONČILA STUDIUM VŠ, PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ, UČÍ PŘ, VV POSPÍŠIL TOMÁŠ MGR. 1.ST., UČÍ D,HV,AJ SCHEREROVÁ KARIN MGR. 2.ST. TV, AJ, SVATOŠOVÁ KVĚTOSLAVA MGR. 2.ST. M, PČ 15

16 VŠETULA VADIM MGR. 2.ST. D, Z,UČÍ TV ŠKOLNÍ DRUŽINA CSESZNOKOVÁ SIMONA MRNKOVÁ JARMILA JANA SCHEJBALOVÁ JANA VYDROVÁ VALOUCHOVÁ JANA VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ČERVENÁ ŠD VYCHOVATELKY - ŽLUTÁ ŠD VYCHOVATELKA - MODRÁ ŠD VYCHOVATELKA - ZELENÁ ŠD VYCHOVATELKA - BAREVNÁ ŠD ŠKOLNÍ KLUB MARCELA POKORNÁ MRKVIČKOVÁ DANA VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ KLUB ZÁSTUP ZA PÍ. POKORNOU PROVOZNÍ PRACOVNÍCI MIROSLAVA JANÁTOVÁ LADISLAV ŽENÍŠEK JAN UJČÍK SPRÁVCE HŘIŠTĚ PERSONALISTKA, SEKRETÁŘKA SPRÁVCE BUDOV A ŠKOLNÍK UKLÍZEČKY MARIE BERNHARTOVÁ MONIKA HENDRYCHOVÁ NEUBERTOVÁ KRISTINA 16

17 EVA SRBOVÁ ŠROMOVÁ IVETA GABRIELA ZRADÍČKOVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA VĚRA PRUŽINOVÁ ŠINDLEROVÁ EVA HELENA BREJCHOVÁ JAROSLAVA HOLÁ ALENA ŠIMKOVÁ JANA VĚTVIČKOVÁ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY KUCHAŘKA KUCHAŘKA KUCHAŘKA KUCHAŘKA KUCHAŘKA Věková struktura zaměstnanců UČITELÉ: Věková skupina celkem Počet NEUČITELÉ: Věková skupina celkem Počet DĚLNÍCI: Věková skupina celkem 17

18 Počet D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 K zápisu se dostavilo 89 dětí, z toho z obvodu školy 23, z jiného obvodu 37, z jiné obce 8. Po odkladu z minulých let 21 žáků. O odklad požádalo 14 rodičů dětí. Do třech prvních tříd nastoupilo 74 žáků. V přípravné třídě je 12 žáků. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 K NÁSLEDNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ 40 žáků M Střední vzdělání s maturitní zkouškou 2 žáci L Střední vzdělání s maturitní zkouškou 5 žáků K Střední vzdělání s maturitní zkouškou 14 žáků H Střední vzdělání s výučním listem 1 žák E Střední vzdělání s výučním listem 2 žáci Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace 18

19 5 žáků Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 1 žák Střední odborná škola InterDACT s.r.o. 3 žáci Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. 4 žáci Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace 1 žák Střední průmyslová škola strojnická Plzeň 6 žáků Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace 3 žáci Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. 2 žáci Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace 4 žáci Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace 1 žák Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace 15 žáků Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace 15 žáků Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 1 žák Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ, 19

20 20

21 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, HODNOCENÍ MPP ŠK.ROKU 2010/2011: Cílové skupiny: mladší školní věk ( 6-11 let ) starší školní věk ( let ) mládež ( nad 15 let ) V letošním školním roce byla primární prevence zaměřena především na minimalizaci rizikového chování. Stěžejní úlohu cíleně realizovali třídní učitelé s ohledem na specifika své třídy a bližšího kontaktu se žáky. Vedoucí OT zakomponovali preventivní témata do klíčových kompetencí s ohledem na vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které jsme v rámci prevence na škole organizovali. K tomu byly uskutečněny i přednášky ve spolupráci s PČR a MP v Mostě. Obsahově byly akce připraveny pro žáky tříd. Témata šikana, kyberšikana, právní vědomí, právo a občan, extremismus a současnost byla objasněna srozumitelnou formou a žáky všech zúčastněných tříd hodnocena velmi dobře. Osobnost žáka, projevující se v jeho postojích a upřednostňovaných hodnotách, jsme si ověřovali besedami v hodinách výchovy k občanství na 2.stupni a dotazníkem, zaměřeným na závislost kouření. Dotazník jsme vyhodnotili spolu se školním psychologem. ZÁVĚRY: - žáci se již seznámili s návykovou látkou (většinou tabákem a alkoholem) 21

22 - největší nárůst setkání s návykovou látkou je v 6.a 7.třídě - závislost na tabáku přiznalo řádově do 10 žáků starších 14.let - ne vždy jsou v rodině jasná pravidla a otevřená komunikace na téma návykových látek ( žáci přiznali toleranci rodičů na aktivní kouření) - ve škole se podařilo eliminovat kouření, před školou nám pomáhala dohledová služba MP Most Nepodařila se užší spolupráce s rodinou. Rodiče problémových žáků nejsou ochotni spolupracovat nejen s preventivou ale ani s TU. Ve školním roce 2011/2012 bychom chtěli cíleně prosadit preventivní program Normální je nekouřit na 1. stupni, který rovněž utváří a rozvíjí klíčové kompetence, ale i průřezová témata, která reprezentují aktuální problémy současného a budoucího světa, pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot žáků. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, Seminář ČJaL, Mgr. Ryjáčková, Mgr. Janatová 1100,-Kč AV MEDIA intraktivní tabule, tvorba DUMů 13 učitelů, 8 hodin Počítač ve škole konference Nové město na Moravě Ing. Vrtiška AV MEDIA intraktivní tabule, tvorba DUMů 12 učitelů, 8 hodin Národní konference e twinning Mgr. Doležalová, Mgr, Šolarová, Mgr. Svobodová Fórum výchovy Mgr. Ondráčková 2200, Konference Plzeň školní parlament, I. Žilková, Mgr. Svobodová seminář finanční gramotnost Mgr. Svobodová, Ing. Vrtiška 1000, Přátelé angažovaného učení Dvořák 1270, Seminář MJA Mgr. Svobodová, Mgr. Firmanová 400,- 22

23 H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11 vědomostní,umělecké Datum Umístění Soutěže, olympiády Soutěž Jména říjen z Logická olympiáda,postup do kraje celostátní organizoval na škole p.u.d.dvořák " " celostátní PETRÁSEK Tomáš (5.B) " " celostátní SVOBODOVÁ Lenka (4.A) " " celostátní KUCHAŘÍK Petr (5.B) " " celostátní ONDRÁČEK Lukáš (4.A) " " celostátní RYBINSKYJ Volodymyr (5.A) Sudoku školní HOUDKOVÁ Helena (8.B) 2. " školní Jirátko Jakub (6.A) 3. " školní ŠLÉGROVÁ Barbora (9.A) listopad 13. Logická olympiáda krajská PETRÁSEK Tomáš (5.B) " " krajská SVOBODOVÁ Lenka (4.A) " " krajská KUCHAŘÍK Petr (5.B) 23

24 " 34. " krajská RYBINSKYJ Volodymyr (5.A) LOGIK(z 95 žákú) okresní POLATOVÁ (9.A) " " okresní REBHÁN Jiří (9.A) " 7. " okresní tým 7 žáků 15.ZŠ Dějepisná olympiáda školní KECLÍK Jiří(9.B) 2. " školní KOZLOVÁ Jana)9.B) 3. " školní OKROUHLÝ Tomáš(9.B) Sběrová akce školní SLÁDKOVÁ (3.B) 2. " školní ŠLEGELOVÁ(2.A) 3. " školní KARLOVÁ(2.B) 1. " školní 2.A- p.u.r. Krčmářová 2. " školní 7.B-p.u. I.Janošová 3. " školní 3.B-p.u.Ryjáčková Demosthenes kat roč. školní HOLUB Jiří (7.B) 1. Demosthenes kat.8.-9.roč. školní ŽÁKOVÁ Veronika (9.B) prosinec 12. CHOROŠ celostátní KECLÍK Jiří, RESKA David(9.B), celostátní POLATOVÁ Veronika (9.A) 24

25 prosinec 1. Sudoku-kat.6.-7.ročník oblastní JIŘIČKOVÁ Tereza 1. Sudoku-kat.8.-9.roč. oblastní HOUDKOVÁ Helena (8.B) 4. " oblastní POLATOVÁ Veronika (9.A) Olympiáda v českém jazyce školní BUREŠOVÁ Markéta (9.A) 2. " školní KOZLOVÁ Jana(9.B) Vv - U všech čertů, kat. do 15 let oblastní FEDOR Nikolas 2. " oblastní SÝKOROVÁ Zuzana 3. " oblastní JIŘIČKOVÁ Tereza 4. " oblastní BUI QUOC HUNG 5. " oblastní LAŠTŮVKOVÁ Kateřina 6. " oblastní ROŽKOVÁ Dominika prosinec PYTHAGORIADA- 5.ročník školní ZELENKA Pavel 2. " školní LAM Daniel 3. " školní PETRÁSEK Tomáš (5.B) Demosthenes kat regionální HOLUB Jiří (7.B) 1. Demosthenes kat regionální ŽÁKOVÁ Veronika (9.B) Konverzační soutěž v NJ kat okresní KOZLOVÁ Jana(9.B) Matematická olympiáda 5. r. okresní ŽIŽKOVÁ Karolína 25

26 Matematická olympiáda 5. r. okresní RYBINSKyJ Volodymyr (5.A) Dějepisná olympiáda 8.-9.r. okresní KECLÍK Jiří (9.B) Okr konverzační soutěž v AJ okresní GRÉEOVÁ Alžběta(VIII.A) kat r Konverzační soutěž v NJ krajská KOZLOVÁ Jana IX.A) kat r OK v ČJ okresní BUREŠOVÁ Markéta (9.A) únor 2. NAJDI, CO NEZNÁŠ - celostátní v okrese MO 9.C + ing. J. Vrtiška březen Písmenkový projekt zvl.ocenění FOLTÝNOVÁ Kateřina, MACHÁČKOVÁ K.(9.A) březen 4. internetová soutěž tříd v okrese MO 7.B + p.u. I. Janošová Videopohlednice z mého města celostátní žáci Aj 4.,5.r. + DOE Logik pro integrované žáky školní RYBÁŘJan(6.C) kat r. FIRMAN Petr (7.B), UNGRE Jakub (7.B) Logik pro integrované žáky školní VACHULKA Michal (9.C) kat r. CHARAMZA David(9.C),HORÁKOVÁ Markéta(9.C) Hlídky mladých zdravotníků ČČK okresní týmová soutěž za školuml. žáci- 1.st Dopravní soutěž ml. cyklistů okresní STEJSKALOVÁ Michaela(9.A), ŠROM 26

27 Jiří(9.B) 2. kat r. JIŘIČKOVÁ Tereza(7.A),PELANT Adam(8.A) květen 1. Vv-soutěž AB STAIN městská HOLUB Jiří (7.B) 2. ke Dni dětí CHARAMZOVÁ Lenka (7.B) 3. " BRZOOOVÁ Bára (7.A) květen 1. Sběrová akce školní PLACHÁ Kamila (7.A) 2. " ŠLEGELOVÁ(2.A) 3. " RICHTEROVÁ Natálie 1. " 1.A (JAE) 2. " 2.A (KRR) 3. " 9.A (KAM) celoročně ocenění projekt "Třídíme ve škole" oblastní 2.st.-JAI- vyhráli 30 mísr aut, do ZOO v Ústí fotopříběh "Co nám přinesl celostátní AJ- DOE e-twinning" Dopravně-výchovná soutěž městská Autodrom Most- 2., 3., 4. MRK celoročně 1. Celoroční sběrová akce školní VAGEL Bruno (2.B) 27

28 2. ŠLEGELOVÁ(2.A) 3. SLÁDKOVÁ (3.B) Výlet s kamarádem Kelleym po Mostě městská CHARAMZOVÁ Lenka 7.B říjen až 2. Město Most pro bezpečnost našich městská 3x20 dětí MRK červen dětí- dopravní soutěž pro 2.,3.,4.roč. 3. Město Most pro bezpečnost našich městská 2.ročník 4. dětí- dopravní soutěž městská 3.ročník 4. POLYGON městská 4.ročník Matematický klokan celostátní LET Ondřej - kat. CVRČEK 3.B říjen MINISČÍTÁNÍ celostátní 4.-9.ročníky (283 žáků 15.ZŠ) PROJEKT Českého statistického úřadu HEG,SVK,ŠNL,HAJ,VRJ říjen Dopravní výchova na autodromu městská 1.,2.,3.ročník- 10žáků/ročník (30) POM EVROPSKÝ CERTIFIKÁT KVALITY E.Doležalová říjen SOS charity project evropský " 28

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (NAPŘÍKLAD NÁZEV,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2013 1 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU

Více

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví. Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007 26.června 2007 schváleno Radou školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace Základní škola, Most, J.A.Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007-2008 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2008 Základní údaje o škole 1.1 Název školy:

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy za léta 2008 2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 projednáno na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace IČO: 47326417 tel: 478621801, www.18zs.cz, e-mail: reditel@18zs.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání... str. 3 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace Žerotínova 376, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více