Základní škola, Most,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Most,"

Transkript

1 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září

2 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, JIMIŽ JSOU NÁZEV, SÍDLO, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ZŘIZOVATEL ŠKOLY, ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY, ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP, ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Škola sdružuje: Základní škola: kapacita 620 žáků IZO: Školní družina: kapacita 150 žáků IZO: Školní klub: kapacita 120 žáků IZO: Školní jídelna: kapacita se neuvádí IZO: Adresa: Most, ulice J. A. Komenského 474, PSČ: Most Telefon/Fax: Ředitel: Mgr. Dagmar Šolarová WEB: ZŘIZOVATEL: Statutární Město Most právní forma: obec adresa: Radniční 1, Most tel. ústředna: obecná ová schránka: 2

3 web: B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radost Úspěch Zdraví : platnost dokumentu od Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radost Úspěch Zdraví II. přepracovaná verze: platnost dokumentu od vyučuje se v 1.,2.,3. a 4. třídách, 6.,7.,8. a 9.třídách C/01 Školní vzdělávací program Základní škola vyučuje se v 5. třídách Školní vzdělávací program je součástí dokumentace. Tištěná podoba je uložena u ředitelky školy. Digitální podoba je umístěna na školním webu. ŠKOLA Škola podporující zdraví je založena na demokratických principech vedoucích k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje a zdraví. Program podpory zdraví ve škole je založen na třech pilířích: pohoda prostředí zdravé učení otevřené partnerství Škola je charakteristická svým bezpečným, klidným a příjemným prostředím. Při výuce používáme efektivní metody a formy práce inspirované různými pedagogickými směry ( např. problémové a projektové vyučování, prvky Montessori, Waldorfské pedagogiky ). Zvýšenou pozornost věnujeme cizím jazykům, práci s informacemi, 3

4 zdravému životnímu stylu včetně vytváření podmínek pro větší možnost přirozeného pohybu žáků, environmentální výchově, prevenci sociálně patologických jevů, dalšímu vzdělávání učitelů a spolupráci s rodiči žáků a veřejností. SPOLEČNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA Našim cílem je vytvářet klidné a bezpečné prostředí a pozitivní klima, přiblížení se běžnému životu. Od žáků nevyžadujeme pozdrav formou povstání, vstoupí-li do třídy jiná osoba. Dbáme na správnou velikost školního nábytku. Žákům nepíšeme poznámky (ani do žákovské knížky, ani do notýsků). Problémy řešíme klidně, věcně, osobně. Je-li negativní chování žáka závažné, pozveme rodiče do školy a ústně projednáme problém. Jsme důslední v jednání se žáky. Prostředky k posílení kázně sdělujeme rodičům prostřednictvím žákovské knížky, dopisem. Vždy předchází projednání s rodiči. Prokazatelným způsobem (prostřednictvím žákovské knížky) informujeme rodiče žáka o jeho prospěchu. První úterý v měsíci organizujeme informační odpoledne pro rodiče. Jedenkrát ročně pořádáme Den otevřených dveří a Školní akademii. Blíže seznamujeme rodiče s prací ve škole. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče či zákonní zástupci. Častěji používáme pochvalu. K práci žáků přistupujeme diferencovaně a individuálně, rovněž k hodnocení. Žákům umožňujeme volný pohyb v prostorách školy. Ve školní jídelně dbáme na kulturu stolování. Pro žáky vytváříme bezpečné prostředí, v němž mohou pracovat i relaxovat. Úspěšně řešíme i ojedinělé projevy závadového chování některých žáků. HLAVNÍ MYŠLENKOVÉ LINIE: zpřístupnit školu dítěti otevřít školu životu vytvořit školu přirozenou, smysluplnou, bezpečnou 4

5 JAKO PRIORITY JSME ZVOLILI: příjemné a bezpečné prostředí výuku jazyků výuku informatiky a výpočetní techniky environmentální výchovu pohyb a zdravý životní styl MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Škola působí pozitivním dojmem, je barevně laděná do pestrých tónů. Vytváří bezpečnou atmosféru. Standardní je vybavení všech učeben žákovským nábytkem, který je postupně renovován a doplňován, v součinnosti se zřizovatelem i nahrazován novým, zčásti výškově nastavitelným. Učitelský nábytek je průběžně nahrazován novým. Postupně jsou nahrazovány i školní tabule ve třídách. Standardní vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty je doplňováno novými vydáními. Pro nový školní vzdělávací program jsme zvolili převážně učebnice nakladatelství Fraus s podporou interaktivní tabule. Devět učeben je vybaveno interaktivní tabulí. PROSTOROVÉ PODMÍNKY Škola je prostorná, světlá. Je rozčleněna do čtyř pavilonů vzájemně propojených. Svým prostorovým uspořádáním odpovídá době, kdy byla postavena ( rok 1985). Chybí zde prvky, které umožňují realizovat moderní trendy ve vzdělávání. Ve škole nenajdeme laboratoře, místo pro setkávání (aula, kinosál apod.), v tělocvičnách není prostor pro diváky. Tím, že je škola postavena uprostřed paneláků, v jejich těsné blízkosti, nelze vnější prostory téměř využívat pro výuku. Ve škole je 24 učeben. Žáci ročníků mají své kmenové učebny. Učebny pro žáky ročníků jsou zaměřeny a vybaveny dle předmětu, jehož výuka zde převládá. Žáci se stěhují za učitelem. Má to svá negativa žáci mají určenou kmenovou učebnu, ve které se scházejí s třídním učitelem, ale neprobíhá zde převážná část jejich výuky, a pozitiva žáci mění během dne učebny, musí přecházet, 5

6 to znamená, že se více pohybují a v učebnách se i častěji větrá. Učitel má k dispozici pro výuku vše, co potřebuje, a nemusí přenášet věci. V okamžiku, kdy každá učebna bude vybavena počítačem a další technikou, jeví se toto organizační opatření za potřebné, funkční, účelné a efektivní. Speciálních učeben je 8. Dvě speciální učebny jsou pro výuku ICT. Počítače jsou zapojeny do sítě s propojením na internet. Učitelé mají k dispozici notebooky. Síť je rozvedena i do učeben, kabinetů a kanceláří. Jedna počítačová učebna byla zcela zmodernizována novým HW. Další odborné učebny: 3 jazykové učebny AJ, kuchyňka, keramická dílna, dílny. Ve škole jsou dvě tělocvičny, družiny, kluby, knihovna a další prostory. HYGIENICKÉ PODMÍNKY ŠKOLA Škola je prostorná, světlá. Okolí školy je bezpečné, protože k hlavnímu vchodu školy nevede žádná silnice. V denním režimu je prostor pro relaxaci a aktivní pohyb. O přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po celé škole. Za příznivého počasí i na školním hřišti. Prostory školy odpovídají platným hygienickým normám. Sociální zařízení jsou na standardní úrovni a množství a vybavení odpovídá počtu žáků. Je plánována modernizace a postupné zavedení teplé vody na sociální zařízení. Je důsledně dbáno na přísné dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a dospělých. ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zařízená pro 5 oddělení a navštěvují ji žáci od 1. do 5. ročníku. Služba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Činnost je zaměřena především na odpočinek, relaxaci a činnosti podle zájmu dětí. Probíhají zde celodružinové akce, výjezdy do hor a dalších míst, návštěvy kina či divadla, děti pracují na projektech. Družina uspokojuje potřebu dětí a organizuje zájmové kroužky, počítačový, sportovní a výtvarný včetně práce v keramické dílně. Vytváří i podmínky pro možnost psaní domácích úkolů ve škole. 6

7 Školní družina spolupracuje hlavně se školním klubem, Střediskem volného času v Mostě a mateřskými školami. Pro svoji činnost využívá družina nejen svých heren, nýbrž i prostorné chodby, respiria a další přilehlá místa školy, zejména školního hřiště, která nabízejí zajímavé možnosti k hrám i k poznání. Systémem uvolněného režimu pracuje školní družina již řadu let. Tento způsob práce přináší dětem relaxaci, vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti mohou samostatně docházet na oběd, při němž nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani jim není nuceno jídlo, dojídání a odchod na povel. Při volném pohybu po budově v době oběda si děti prohlédnou výtvarné práce umístěné v prostorách školy, popovídají si s kamarády z jiných oddělení i s dospělými, které potkají, nebo si dojdou do kantýnky. Provoz školní družiny je od 6,00 hod. do 16,00hod. ŠKOLNÍ KLUB Činnosti ve školním klubu jsou určeny žákům druhého stupně školy, mohou ji navštěvovat od druhého pololetíi žáci pátých tříd. Služba je poskytována za úplatu dle směrnice školy. Pro svoji činnost využívá školní klub prostornou klubovnu, informační centrum, místnost pro stolní tenis, obě tělocvičny, školní hřiště a další prostory školy. Děti nejvíce vyhledávají kulečník, šprtec, diskotéky a neformální klubovou činnost. Školní klub žákům umožňuje vhodně trávit čas v době mezi vyučováním, hlavně o přestávkách a po vyučování. Vytváří dětem zázemí, vychovatelka umí naslouchat i poradit. V informačním centru děti vyhledávají informace a pracují s časopisy, knihami a internetem. Školní klub organizuje i zájmové kroužky podle zájmu dětí a spolupracuje se školní družinou, mateřskými školami a s dalšími organizacemi. Děti se zúčastňují turnajů a sportovních soutěží, kde se již tradičně umisťují na předních místech. Činností školního klubu se mohou účastnit i nečlenové za jednorázový poplatek. Děti mohou navštěvovat školní klub o přestávkách mezi vyučováním a po vyučování do 16,00 hod. ŠKOLNÍ JÍDELNA Prostředí školní jídelny je vkusné a čisté. Jídla jsou ve školní jídelně připravována podle zásad a současného výzkumu zdravé výživy. Do jídelníčku je co nejčasněji zařazováno ovoce a zelenina. Nikdo nenutí děti do jídla, ani k dojídání. 7

8 Jídelna je vkusně a netradičně upravena. Netypický nábytek, květiny, dekorace. Každý den mají strávníci k dispozici vitamínový nápoj, v chladných dnech teplý čaj, mléko, ochucené mléko a pramenitou vodu. Množství nápojů pro strávníka není omezeno. Podařilo se zvýšit množství zeleniny podávané k obědu. Zásady zdravé výživy jsou u dětí upevňovány prostřednictvím soutěží a projektů. Personál školní kuchyně i vedoucí školní jídelny spolupracuje s rodiči strávníků. Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky. Přestože klesá počet žáků ve škole, neklesá počet stravujících se žáků. Obědy se vydávají pro děti od 11,50 do 14,00 hodin. Školní kantýnu ve školním roce 2010/2011 provozovaly Pekárny a cukrárny Japek s.r.o., Janov. Sortiment byl zaměřen převážně na čerstvé pečivo. V průběhu roku byl doplněn o lahůdkářské výrobky. Školou s dobrými výsledky může být jen škola s pozitivním klimatem, s mimořádně dobrou spoluprací učitelského sboru i ostatních pracovníků školy. Každý dělá dobře to, co dělá rád. ZMĚNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Realizace nové počítačové učebny 15 počítačů, LCD monitory, Corel X5 multilicence (výběrové řízení) Údržba sítě rozvody pro nové stanice Zakoupení HDD externí 1Tb HDD externí 528Mb 1x netbook soutěž SŠD Most 2x HP notebook 3x Židle pro učitele stavitelné 1x automatická pračka průmyslová, lednice, rychlovarné konvice 8

9 Nábytek do ŠD Lavice 30x, 60x židle žákovská 3x nerezový stůl do školní jídelny Výběrové řízení na vymalování - vymalování Rekonstrukce sociálního zařízení zřizovatelem, po výběrovém řízení Výměna plastových oken po rekonstrukci zřizovatelem, po výběrovém řízení Výměna plastových oken ve školní jídelně zřizovatelem, po výběrovém řízení Výměna vchodových dveří zřizovatelem, po výběrovém řízení Malování kanceláří Interaktivní tabule AJ Plastové únikové dveře pavilon 2. stupně, dveře u kuchyně Úklidové vozíky 3x Stolní fotbal ŠD Ozvučení reprobox 3x tiskárna 1x chladnička Ohřívací hrnec na výdej polévek Podána žádost o výjimku z pravidel MM Most na zakoupení 5 ks interaktivních tabulí 10 notebooků a flash disků pro učitele realizující projekt Peníze do škol Renovace informačního systému kmenových tříd, ŠD, ŠK, vchodových dveří a dveří do pavilonů Realizace 4 interaktivních tabulí žádost o výjimku z pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu PROJEKTY 9

10 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY ETWINNING ( 3 CELOROČNÍ, 2 KRÁTKODOBÉ) Cool School ( 6.roč) - získal Certifikát kvality ČR duben 2011, Evropský certifikát kvality (dostaneme v říjnu) Evropská jazyková cenu LABEL 2011 září 2011 The World is changing ( 8.roč) získal Certifikát kvality ČR duben 2011 Evropský certifikát kvality (dostaneme v říjnu) Olympiáda v AJ žákyně 8.roč, Barbora Gréeová 4.místo ( únor 2011) Celostátní soutěž v AJ Video pohlednice z mého města 1.místo v kategorii 4.a 5.tříd (květen 2011) Celostátní soutěž - Foto příběh na téma Co nám přinesl Comenius/ etwinning- 2.místo (červen 2011) Účast v dalších mezinárodních aktivitách 7.roč. projekt Across Europe without a ticket (Po Evropě bez jízdenky) 7.roč aktivita Peace One Day ( Co pro děti znamená žít v míru,spolupráce evropských škol ) 9.roč. projekt Words-The Art of communication ( Slova umění komunikovat ) PROJEKT ÚSTECKÉHO KRAJE - SPORT A VOLNÝ ČAS 2010 Zpřístupnit mladším žákům takové sportovní aktivity, které pomohou při rozhodování pro jejich sportovní orientaci. V ní preferovat házenou. Vytvářet vztah ke sportování jako součásti životního stylu. Vhodným uplatněním pedagogických zásad vytvořit základy pro pozdější systematický trénink v oddíle házené. 10

11 PROJEKT ÚSTECKÉHO KRAJE ODPOLEDNÍ SPORTOVÁNÍ ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ 2011 Cílem je zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu při pravidelné organizované činnosti ve volném čase. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice. Především žákům ročníků chceme nabídnout sportovní zájmový kroužek se zaměřením na kolektivní sport - házenou. Vhodným uplatněním pedagogických zásad vytvořit základy pro pozdější systematický trénink v oddíle házené a zároveň vytvářet vztah ke sportování jako součásti zdravého životního stylu. ÚČAST V PROJEKTU CÍL 3 Projekt Česko-saská liga stolního hokeje (číslo projektu /011110/1/02) je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Cíl3. Dotační prostředky Evropské Unie činí 3 406,80 Eur (tři tisíce čtyři sta šest Eur, osmdesát centů), což představuje 85% nákladů celého projektu. Díky tomu mohou proběhnout čtyři hrací dny plné stolního hokeje. Dva z nich se odehrají v Mostě, další dva na německé straně v Marienbergu. Soutěžit se bude nejen v billiard-hockeyi šprtci, ale také v táhlovém hokeji Chemoplast. Hodnoceni budou jednotlivci i výkony družstev. Česko-saská liga stolního hokeje je otevřena všem zájemcům o tuto disciplínu. Součástí projektu je rovněž vydání česko-německé metodické publikace, která by měla usnadnit vznik nových oddílů stolního hokeje na obou stranách hranice a jejich zapojení do soutěží. KOLUMBUS POKLADY KOLEM NÁS A V NÁS je zcela nový projekt zaměřený na vzdělávání žáků základních škol v Ústeckém kraji. Odstartoval na začátku ledna a jeho cílem je atraktivní formou rozvíjet znalosti pedagogů a žáků a to pomocí GPS technologie a internetu. A školáci rozhodně nezůstanou jen v lavicích! Na výuce se budou sami aktivně podílet. Projekt byl zahájen , jeho registrační číslo je CZ.1.07/1.1.13/ , partnerem je 15. Základní škola Komenského v Mostě. 11

12 Projekt získal dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. RŠPP-VIP II Od je škola zapojena v projektu RŠPP-VIP II - ve škole pracuje školní psycholog. Školním psychologem byla Mgr. Libuše Vránková. Co je cílem práce psychologa poskytovat služby psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků, poskytovat krizovou intervenci, zaměřit se na prevenci a korekci výchovných problémů žáků/ časté absence, záškoláctví, nevhodné chování ve škole i veřejnosti, nedodržování školního řádu/, poskytovat psychologické služby v oblasti kariérového poradenství, participovat na provádění zápisu do prvního ročníku základní školy, pomoci s problémy ve vztahu s vrstevníky a pozicí ve třídním kolektivu, přispět k prevenci a korekci sociálně patologických jevů /experimentování s alkoholem, drogami, šikana, agresivní chování/, přispět k řešení osobních problémů /úzkosti, deprese, neklid, krize v partnerských vztazích, krize v orientační rodině, nedorozumění s rodiči/, přispět k pocitu sounáležitosti ke škole, poskytovat péči nadaným žákům, zprostředkovat kontakt s dalšími odbornými pracovišti /OSPOD, klinickými psychology, psychiatry, sociálními pracovníky apod./, realizovat skupinovou práci zaměřenou na osobní rozvoj žáků, provádět skupinovou psychoterapii, provádět rodinné poradenství a psychoterapii PROJEKT NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA Cíle: Zatraktivnit, popularizovat výuku na základní a střední odborné škole přidat prvek novosti, originality, soutěže. Ukázat dobré příklady z praxe. Prezentovat široké veřejnosti inspirativní metody, přístupy a pomůcky při výuce na základních školách. Prezentovat široké veřejnosti výsledky, kterých lze dosáhnout na základní škole. Posílit zájem široké veřejnosti o základní školství. Nejlepší školy ocenit a posílit jejich regionální nebo celostátní prestiž. 12

13 PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; podílí se na emočním rozvoji dítěte; učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově; rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení; formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život; rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení; je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. PROJEKT TŘETÍ HODINA TV NA 1. STUPNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, JEDNOU MĚSÍČNĚ CELODENNÍ VYCHÁZKA poznávání okolí města aktivní pobyt v přírodě za každého počasí pozitivní vztah k regionu a městu, patriotismus propojování předmětů přírodověda, vlastivěda, sportovní dovednosti PROJEKT TŘÍDÍME VE ŠKOLE Školní týmy během roku plnily úkoly zveřejněné na webových stránkách které se týkaly třídění odpadů. Jednalo se celkem o 10 úkolů, které se průběžně hodnotily. Na každý měsíc byl jeden úkol křížovka. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení povědomí o třídění odpadů. Otázky se týkaly jak třídění, tak i ekologie. Z naší školy až do konce vydržely 3 třídy, loňská 7.A (FIL), 7.B (JAI) a 8.A (KRP). Jako dárek za účast v soutěži byl vstup zdarma do ZOO. První 3 školy mohly získat videokameru, fotoaparát a MP4 přehrávač C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY, PRACOVNÍCI ŠKOLY - ŠKOLNÍ ROK

14 ŠOLAROVÁ DAGMAR MGR. ŘEDITELKA ŠKOLY, VÝCHOVNÝ PORADCE, CH- PŘ HASIL JAROSLAV MGR. STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE, VÝCHOVNÝ PORADCE, ČJ-VV SVOBODOVÁ LIBUŠE MGR. ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO PED. ČINNOST, M - Z CÍLECKÁ EVA ING. ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMIKU 1.STUPEŇ VRABCOVÁ LENKA MGR. PŘ. TŘ. 1.ST.-SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA JANATOVÁ EVA MGR. 1.A 1.ST. NEKOLOVÁ ANNA MGR. 1.B 1.ST. KRČMÁŘOVÁ ROMANA MGR. 2.A 1.ST. ONDRÁČKOVÁ LUCIE MGR. 2.B VITVAROVÁ MARIE MGR. 2.C 1.ST.-SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1.ST., PORADCE PRO PORUCHY UČENÍ FUCHSOVÁ ZUZANA MGR. 3.A 1.ST. RYJÁČKOVÁ MIROSLAVA MGR. 3.B 1.ST. MACALOVÁ JANA MGR. 3.C 1.ST. HEBKÁ GABRIELA MGR. 4.A 1.ST. ŠNEJDAROVÁ LENKA MGR. 4.B 1.ST. DVOŘÁK DAVID - 5.A STUDUJE VŠ PF, M-OV 14

15 HASILOVÁ DAGMAR MGR. 5.B 2.ST., NJ, RJ, DĚ HOFMANOVÁ EVA ASISTENTKA PEDAGOGA 2.STUPEŇ DOLEŽALOVÁ EDITA MGR. 6.A 1.A 2.ST.- AJ RYBÁK MILAN ING. 6.B UČÍ TV, TRENÉR ŽILKOVÁ IVANA - 6.C UČÍ ČJ, DĚ, OV, RV FIRMANOVÁ LENKA MGR. 7.A 1.ST., UČÍ M, Z, INF JANOŠOVÁ IVA - 7.B UČÍ FY,TV KRATOCHVÍLOVÁ PETRA MGR. 8.A 2.ST.-ČJ, VV BABOUČEK TOMÁŠ MGR. 8.B PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR, DĚ-RJ, UČÍ TV, ČJ, PČ KASTNEROVÁ MILENA MGR. 9.A 2.ST.-ČJ,DĚ SKRAMUŠSKÁ MARTINA MGR. 9.B 2.ST., ČJ-DĚ VRTIŠKA JAN ING. 9.C METODIK INFORMAČNÍCH A KOM TECHNOLOGIÍ, UČÍ INF.,FY,VOLBU POVOLÁNÍ BEZ TŘÍDNICTVÍ PAPOUŠKOVÁ IRENA ING. DOKONČILA STUDIUM VŠ, PŘÍRODOVĚDNÉ ZAMĚŘENÍ, UČÍ PŘ, VV POSPÍŠIL TOMÁŠ MGR. 1.ST., UČÍ D,HV,AJ SCHEREROVÁ KARIN MGR. 2.ST. TV, AJ, SVATOŠOVÁ KVĚTOSLAVA MGR. 2.ST. M, PČ 15

16 VŠETULA VADIM MGR. 2.ST. D, Z,UČÍ TV ŠKOLNÍ DRUŽINA CSESZNOKOVÁ SIMONA MRNKOVÁ JARMILA JANA SCHEJBALOVÁ JANA VYDROVÁ VALOUCHOVÁ JANA VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ČERVENÁ ŠD VYCHOVATELKY - ŽLUTÁ ŠD VYCHOVATELKA - MODRÁ ŠD VYCHOVATELKA - ZELENÁ ŠD VYCHOVATELKA - BAREVNÁ ŠD ŠKOLNÍ KLUB MARCELA POKORNÁ MRKVIČKOVÁ DANA VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ KLUB ZÁSTUP ZA PÍ. POKORNOU PROVOZNÍ PRACOVNÍCI MIROSLAVA JANÁTOVÁ LADISLAV ŽENÍŠEK JAN UJČÍK SPRÁVCE HŘIŠTĚ PERSONALISTKA, SEKRETÁŘKA SPRÁVCE BUDOV A ŠKOLNÍK UKLÍZEČKY MARIE BERNHARTOVÁ MONIKA HENDRYCHOVÁ NEUBERTOVÁ KRISTINA 16

17 EVA SRBOVÁ ŠROMOVÁ IVETA GABRIELA ZRADÍČKOVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA VĚRA PRUŽINOVÁ ŠINDLEROVÁ EVA HELENA BREJCHOVÁ JAROSLAVA HOLÁ ALENA ŠIMKOVÁ JANA VĚTVIČKOVÁ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY KUCHAŘKA KUCHAŘKA KUCHAŘKA KUCHAŘKA KUCHAŘKA Věková struktura zaměstnanců UČITELÉ: Věková skupina celkem Počet NEUČITELÉ: Věková skupina celkem Počet DĚLNÍCI: Věková skupina celkem 17

18 Počet D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY, ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 K zápisu se dostavilo 89 dětí, z toho z obvodu školy 23, z jiného obvodu 37, z jiné obce 8. Po odkladu z minulých let 21 žáků. O odklad požádalo 14 rodičů dětí. Do třech prvních tříd nastoupilo 74 žáků. V přípravné třídě je 12 žáků. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 K NÁSLEDNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ 40 žáků M Střední vzdělání s maturitní zkouškou 2 žáci L Střední vzdělání s maturitní zkouškou 5 žáků K Střední vzdělání s maturitní zkouškou 14 žáků H Střední vzdělání s výučním listem 1 žák E Střední vzdělání s výučním listem 2 žáci Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace 18

19 5 žáků Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 1 žák Střední odborná škola InterDACT s.r.o. 3 žáci Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. 4 žáci Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace 1 žák Střední průmyslová škola strojnická Plzeň 6 žáků Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace 3 žáci Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. 2 žáci Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace 4 žáci Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace 1 žák Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace 15 žáků Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace 15 žáků Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace 1 žák Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ, 19

20 20

21 F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, HODNOCENÍ MPP ŠK.ROKU 2010/2011: Cílové skupiny: mladší školní věk ( 6-11 let ) starší školní věk ( let ) mládež ( nad 15 let ) V letošním školním roce byla primární prevence zaměřena především na minimalizaci rizikového chování. Stěžejní úlohu cíleně realizovali třídní učitelé s ohledem na specifika své třídy a bližšího kontaktu se žáky. Vedoucí OT zakomponovali preventivní témata do klíčových kompetencí s ohledem na vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které jsme v rámci prevence na škole organizovali. K tomu byly uskutečněny i přednášky ve spolupráci s PČR a MP v Mostě. Obsahově byly akce připraveny pro žáky tříd. Témata šikana, kyberšikana, právní vědomí, právo a občan, extremismus a současnost byla objasněna srozumitelnou formou a žáky všech zúčastněných tříd hodnocena velmi dobře. Osobnost žáka, projevující se v jeho postojích a upřednostňovaných hodnotách, jsme si ověřovali besedami v hodinách výchovy k občanství na 2.stupni a dotazníkem, zaměřeným na závislost kouření. Dotazník jsme vyhodnotili spolu se školním psychologem. ZÁVĚRY: - žáci se již seznámili s návykovou látkou (většinou tabákem a alkoholem) 21

22 - největší nárůst setkání s návykovou látkou je v 6.a 7.třídě - závislost na tabáku přiznalo řádově do 10 žáků starších 14.let - ne vždy jsou v rodině jasná pravidla a otevřená komunikace na téma návykových látek ( žáci přiznali toleranci rodičů na aktivní kouření) - ve škole se podařilo eliminovat kouření, před školou nám pomáhala dohledová služba MP Most Nepodařila se užší spolupráce s rodinou. Rodiče problémových žáků nejsou ochotni spolupracovat nejen s preventivou ale ani s TU. Ve školním roce 2011/2012 bychom chtěli cíleně prosadit preventivní program Normální je nekouřit na 1. stupni, který rovněž utváří a rozvíjí klíčové kompetence, ale i průřezová témata, která reprezentují aktuální problémy současného a budoucího světa, pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot žáků. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, Seminář ČJaL, Mgr. Ryjáčková, Mgr. Janatová 1100,-Kč AV MEDIA intraktivní tabule, tvorba DUMů 13 učitelů, 8 hodin Počítač ve škole konference Nové město na Moravě Ing. Vrtiška AV MEDIA intraktivní tabule, tvorba DUMů 12 učitelů, 8 hodin Národní konference e twinning Mgr. Doležalová, Mgr, Šolarová, Mgr. Svobodová Fórum výchovy Mgr. Ondráčková 2200, Konference Plzeň školní parlament, I. Žilková, Mgr. Svobodová seminář finanční gramotnost Mgr. Svobodová, Ing. Vrtiška 1000, Přátelé angažovaného učení Dvořák 1270, Seminář MJA Mgr. Svobodová, Mgr. Firmanová 400,- 22

23 H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11 vědomostní,umělecké Datum Umístění Soutěže, olympiády Soutěž Jména říjen z Logická olympiáda,postup do kraje celostátní organizoval na škole p.u.d.dvořák " " celostátní PETRÁSEK Tomáš (5.B) " " celostátní SVOBODOVÁ Lenka (4.A) " " celostátní KUCHAŘÍK Petr (5.B) " " celostátní ONDRÁČEK Lukáš (4.A) " " celostátní RYBINSKYJ Volodymyr (5.A) Sudoku školní HOUDKOVÁ Helena (8.B) 2. " školní Jirátko Jakub (6.A) 3. " školní ŠLÉGROVÁ Barbora (9.A) listopad 13. Logická olympiáda krajská PETRÁSEK Tomáš (5.B) " " krajská SVOBODOVÁ Lenka (4.A) " " krajská KUCHAŘÍK Petr (5.B) 23

24 " 34. " krajská RYBINSKYJ Volodymyr (5.A) LOGIK(z 95 žákú) okresní POLATOVÁ (9.A) " " okresní REBHÁN Jiří (9.A) " 7. " okresní tým 7 žáků 15.ZŠ Dějepisná olympiáda školní KECLÍK Jiří(9.B) 2. " školní KOZLOVÁ Jana)9.B) 3. " školní OKROUHLÝ Tomáš(9.B) Sběrová akce školní SLÁDKOVÁ (3.B) 2. " školní ŠLEGELOVÁ(2.A) 3. " školní KARLOVÁ(2.B) 1. " školní 2.A- p.u.r. Krčmářová 2. " školní 7.B-p.u. I.Janošová 3. " školní 3.B-p.u.Ryjáčková Demosthenes kat roč. školní HOLUB Jiří (7.B) 1. Demosthenes kat.8.-9.roč. školní ŽÁKOVÁ Veronika (9.B) prosinec 12. CHOROŠ celostátní KECLÍK Jiří, RESKA David(9.B), celostátní POLATOVÁ Veronika (9.A) 24

25 prosinec 1. Sudoku-kat.6.-7.ročník oblastní JIŘIČKOVÁ Tereza 1. Sudoku-kat.8.-9.roč. oblastní HOUDKOVÁ Helena (8.B) 4. " oblastní POLATOVÁ Veronika (9.A) Olympiáda v českém jazyce školní BUREŠOVÁ Markéta (9.A) 2. " školní KOZLOVÁ Jana(9.B) Vv - U všech čertů, kat. do 15 let oblastní FEDOR Nikolas 2. " oblastní SÝKOROVÁ Zuzana 3. " oblastní JIŘIČKOVÁ Tereza 4. " oblastní BUI QUOC HUNG 5. " oblastní LAŠTŮVKOVÁ Kateřina 6. " oblastní ROŽKOVÁ Dominika prosinec PYTHAGORIADA- 5.ročník školní ZELENKA Pavel 2. " školní LAM Daniel 3. " školní PETRÁSEK Tomáš (5.B) Demosthenes kat regionální HOLUB Jiří (7.B) 1. Demosthenes kat regionální ŽÁKOVÁ Veronika (9.B) Konverzační soutěž v NJ kat okresní KOZLOVÁ Jana(9.B) Matematická olympiáda 5. r. okresní ŽIŽKOVÁ Karolína 25

26 Matematická olympiáda 5. r. okresní RYBINSKyJ Volodymyr (5.A) Dějepisná olympiáda 8.-9.r. okresní KECLÍK Jiří (9.B) Okr konverzační soutěž v AJ okresní GRÉEOVÁ Alžběta(VIII.A) kat r Konverzační soutěž v NJ krajská KOZLOVÁ Jana IX.A) kat r OK v ČJ okresní BUREŠOVÁ Markéta (9.A) únor 2. NAJDI, CO NEZNÁŠ - celostátní v okrese MO 9.C + ing. J. Vrtiška březen Písmenkový projekt zvl.ocenění FOLTÝNOVÁ Kateřina, MACHÁČKOVÁ K.(9.A) březen 4. internetová soutěž tříd v okrese MO 7.B + p.u. I. Janošová Videopohlednice z mého města celostátní žáci Aj 4.,5.r. + DOE Logik pro integrované žáky školní RYBÁŘJan(6.C) kat r. FIRMAN Petr (7.B), UNGRE Jakub (7.B) Logik pro integrované žáky školní VACHULKA Michal (9.C) kat r. CHARAMZA David(9.C),HORÁKOVÁ Markéta(9.C) Hlídky mladých zdravotníků ČČK okresní týmová soutěž za školuml. žáci- 1.st Dopravní soutěž ml. cyklistů okresní STEJSKALOVÁ Michaela(9.A), ŠROM 26

27 Jiří(9.B) 2. kat r. JIŘIČKOVÁ Tereza(7.A),PELANT Adam(8.A) květen 1. Vv-soutěž AB STAIN městská HOLUB Jiří (7.B) 2. ke Dni dětí CHARAMZOVÁ Lenka (7.B) 3. " BRZOOOVÁ Bára (7.A) květen 1. Sběrová akce školní PLACHÁ Kamila (7.A) 2. " ŠLEGELOVÁ(2.A) 3. " RICHTEROVÁ Natálie 1. " 1.A (JAE) 2. " 2.A (KRR) 3. " 9.A (KAM) celoročně ocenění projekt "Třídíme ve škole" oblastní 2.st.-JAI- vyhráli 30 mísr aut, do ZOO v Ústí fotopříběh "Co nám přinesl celostátní AJ- DOE e-twinning" Dopravně-výchovná soutěž městská Autodrom Most- 2., 3., 4. MRK celoročně 1. Celoroční sběrová akce školní VAGEL Bruno (2.B) 27

28 2. ŠLEGELOVÁ(2.A) 3. SLÁDKOVÁ (3.B) Výlet s kamarádem Kelleym po Mostě městská CHARAMZOVÁ Lenka 7.B říjen až 2. Město Most pro bezpečnost našich městská 3x20 dětí MRK červen dětí- dopravní soutěž pro 2.,3.,4.roč. 3. Město Most pro bezpečnost našich městská 2.ročník 4. dětí- dopravní soutěž městská 3.ročník 4. POLYGON městská 4.ročník Matematický klokan celostátní LET Ondřej - kat. CVRČEK 3.B říjen MINISČÍTÁNÍ celostátní 4.-9.ročníky (283 žáků 15.ZŠ) PROJEKT Českého statistického úřadu HEG,SVK,ŠNL,HAJ,VRJ říjen Dopravní výchova na autodromu městská 1.,2.,3.ročník- 10žáků/ročník (30) POM EVROPSKÝ CERTIFIKÁT KVALITY E.Doležalová říjen SOS charity project evropský " 28

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (NAPŘÍKLAD NÁZEV,

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více