ZPRÁVA o činnosti organizace v roce 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA o činnosti organizace v roce 2001"

Transkript

1 ZPRÁVA o činnosti organizace v roce 2001 č. j. 253/Ř/02

2 Státní plavební správa březen 2002

3 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k Kolektiv vedení Úvod Plnění hlavních úkolů Úkol č Úkol č Úkol č Úkol č Úkol č Úkol č Úkol č Dozor na vodní cesty a přístavy Plavební poměry Stavby a úpravy na vodních cestách Správní jednání Dozor na plavební bezpečnost a plavební nehody Plavební bezpečnost Plavební nehody Dozor na plavidla a plovoucí zařízení Plavidla jiná než malá plavidla a plovoucí zařízení Malá plavidla Zkoušky způsobilosti členů posádek plavidel Zkoušky způsobilosti členů posádek plavidel jiných než malých Zkoušky způsobilosti vůdců malých plavidel Správní akty Průřezová a metodická činnost Hospodaření Schválený rozpočet Vývojové tendence hospodaření Příjmy rozpočtových organizací Správní poplatky a pokuty Rozpočtové výdaje Plán práce a mezd Zaměstnanci Absence a úrazovost Mzdové prostředky Závěr - souhrnné zhodnocení činnosti Organizační schéma Státní plavební správy v roce Kde nás najdete

4 4

5 1. Základní údaje o správním úřadu k Název správního úřadu: Státní plavební správa Adresa sídla: Jankovcova 6, Praha 7 IČO: Právní forma: Organizační složka státu Datum vzniku: Působnost Státní plavební správy: Vykonává státní správu a státní dozor při provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách ve věcech stanovených zákonem č. 114/95 Sb. Počet zaměstnanců: Kolektiv vedení Ing. Luděk Cidlina ředitel Ing. Jiří Kubový zástupce ředitele Ing.Václav Novák vedoucí odboru státní správy Ing. Jaroslav Bimka vedoucí kanceláře úřadu Ing. Tomáš Häckl vedoucí pobočky Praha Ing. Jarmila Höllová vedoucí pobočky Děčín Ing. Alois Hlušička vedoucí pobočky Přerov 5

6 3. Úvod Ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě a navazujících prováděcích předpisů vykonává Státní plavební správa státní dozor a plní úkoly státní správy ve věcech vnitrozemské plavby s cílem zabezpečit její rozvoj a její bezpečný plynulý provoz. V oblasti dozoru na vodní cesty a přístavy hájí zájmy plavby při budování, úpravách a udržování vodních cest a přístavů. Vydává souhlasy ke zřizování staveb na vodních cestách. Sleduje vodní poměry a prosazuje zlepšování plavebních podmínek. Vydává souhlasy ke zřízení a provozování přístavů. Rozhoduje o vhodnosti míst pro zřizování přívozů, půjčoven plavidel, umisťování plovoucích zařízení apod. na vodních cestách. U správců vodních cest a správců přístavů uplatňuje správními prostředky odstranění nedostatků zjištěných v plavební dráze, na hydrotechnických stavbách a zařízeních vodních cest a vodních částech přístavů. V oblasti dozoru na plavební bezpečnost prosazuje opatření k zajištění bezpečnosti plavby. Dozírá na dodržování předpisů týkajících se plavby. Provádí odborné šetření plavebních nehod. Rozhoduje o dočasném přerušení nebo omezení plavebního provozu. Rozhoduje o pořádání veřejných akcí na sledovaných vodních cestách. Spolupracuje na tvorbě a vyjadřuje se k návrhům předpisů, které mají souvislost s bezpečností plavebního provozu. V oblasti dozoru na plavidla, plovoucí zařízení a plovoucí tělesa rozhoduje o způsobilosti plavidel, plovoucích zařízení a plovoucích těles k plavbě. Vydává, případně zadržuje nebo odnímá příslušné lodní listiny. Rozhoduje o dokumentacích malých plavidel, plovoucích zařízení a plovoucích těles za účelem stavby, přestavby nebo rekonstrukce. Stanovuje nejnižší počet členů posádky a její kvalifikaci, nejvyšší počet cestujících a nejvyšší ponor plavidel. Provádí cejchování plavidel, na jehož základě vydává cejchovní průkazy. Vede rejstřík plavidel podléhajících evidenci. V oblasti plavecké způsobilosti provádí zkoušky způsobilosti vůdců plavidel a členů lodních posádek. Vydává, zadržuje, případně odnímá příslušné průkazy a vede jejich evidenci. Spolupracuje při soustavném zvyšování odborné úrovně lodních posádek. Působení Státní plavební správy na území České republiky je zajišťováno prostřednictvím odborných útvarů v sídle Státní plavební správy a ve vymezené územní působnosti pobočkami Praha, Děčín a Přerov. Výkonnou činnost zajišťují především pobočky. Jejich práce je zhodnocena v kapitolách 5 9. Centrální útvary zajišťují v odborné oblasti především metodiku pro výkonné složky a dále pak záležitosti finanční, hospodářské a personální. Jejich činnost je zhodnocena v kapitolách

7 4. Plnění hlavních úkolů 4.1. Úkol č. 1 Intenzivně pracovat na zapisování plavidel do plavebního rejstříku s cílem ukončit tuto práci v cyklu technických prohlídek. Upravit metodiku podle pokynů Ministerstva dopravy a spojů ČR. Zabezpečit přenesení dat z rejstříkových knih do programu evidence plavidel. Plnění V průběhu roku bylo do rejstříku zapsáno celkem plavidel. Na pobočce Praha se jednalo o 787 plavidel (z toho 712 malých, což činí 89 % z celkového počtu), v Děčíně o 222 plavidel (152 malých - 69 %) a v Přerově o 281 plavidel (267 malých - 95 %). Celkově bylo k v plavebním rejstříku zapsáno plavidel (Praha , Děčín , Přerov ). Zapisování do rejstříku probíhá nadále při příležitosti prodlužování platnosti osvědčení plavidla a zapisování nových plavidel. Druhá část úkolu spočívající v přenesení dat z rejstříkových knih do programu evidence nebyla plněna z důvodu trvalých problémů s počítačovým programem, umožňujícím komplexní zpracování dat v elektronické podobě. V průběhu III. čtvrtletí bylo proto rozhodnuto přerušit spolupráci se zpracovatelskou firmou. Následně byla posouzena možnost využití dodaných částí programu. Jeho dokončení a zprovoznění předpokládáme zajistit vlastními odborníky, případně spoluprací s jinou firmou Úkol č. 2 Zabezpečit zpracování statistického šetření o struktuře lodního parku podnikatelských subjektů ve vodní dopravě, vodních cestách a plavebních nehodách podle schválené metodiky a jeho předávání v požadovaných termínech. Plnění Ministerstvu dopravy a spojů ČR byly v požadovaném termínu odevzdány příslušné statistické výkazy Úkol č. 3 Projednat s orgány Spolkové republiky Německo a Centrální komisí pro plavbu na Rýně vydávání osvědčení o znalostech podmínek pro přepravu nebezpečných věcí pro provozovatele vodní dopravy a dohodnout uznávání osvědčení na vodních cestách členských států. Plnění Jednání byla zahájena již v roce V únoru 2001 se Státní plavební správa opětovně obrátila na Centrální komisi pro plavbu na Rýně (ZKR) v záležitosti uznávání osvědčení o zvláštních znalostech pro přepravu nebezpečných věcí (ADNR). Na základě předchozích kontaktů Státní plavební správa předložila ZKR aktualizované podklady pro školení, zkoušky a vystavování osvědčení znalců ADNR. ZKR tyto s uspokojením akceptovala jako dostatečné pro posouzení a projednání české záležitosti svojí pracovní skupinou Nebezpečná zboží a přislíbila sdělit oficiální stanovisko po svém podzimním plenárním zasedání ( ), které je 7

8 kompetentní institucí Komise k rozhodnutí v záležitosti české žádosti. Do konce roku 2001 Státní plavební správa zprávu o projednání neobdržela. Souběžně Státní plavební správa jednala o uznávání českých osvědčení znalců s německou Ústředím Komise pro prohlídky plavidel (ZSUK) v Mohanu. Ze strany ZSUK byla Státní plavební správa v červenci požádána o strpení s prodlením ve vyřizování své žádosti z důvodu zaneprázdněnosti, a ujištěna o jejím posuzování a zpracovávání a o budoucím vyrozumění. I v tomto případě nebyla informace o projednání žádosti zaslána. WSD Ost Berlín vstřícně umožnilo zástupcům Státní plavební správy a DEKRA, a. s., účast při zkouškách ADNR. Zúčastnění čeští zástupci konstatovali prakticky úplnou shodnost organizace průběhu, způsobu a vyhodnocování zkoušek s procedurou v ČR. Osm pracovníků Státní plavební správy absolvovalo základní kurz a podrobilo se zkoušce specialistů ADNR Úkol č. 4 Spolupracovat s Ministerstvem dopravy a spojů ČR na přípravě nového zákona o vnitrozemské plavbě a prováděcích vyhlášek. Plnění V průběhu roku byly odboru plavby a vodních cest MDS ČR předány podkladové materiály pro analýzu právního a skutkového stavu na úseku vnitrozemské plavby a návrh vymezení základních pojmů. Dále byly zpracovány a předány návrhy věcného záměru zákona, paragrafovaného znění zákona a důvodové zprávy k zákonu Úkol č. 5 Připravit informace o Státní plavební správě, její působnosti a činnosti, pro seminář pracovníků okresních (krajských) úřadů a vodohospodářských orgánů. Přednést tyto informace na čtvrtletním semináři v posledním čtvrtletí roku 2001 podle pokynů MDS ČR. Plnění Seminář okresních ani krajských úřadů se neuskutečnil. Státní plavební správa má zpracovanou informační publikaci nazvanou Struktura a působnost Státní plavební správy, kterou průběžně novelizuje Úkol č. 6 Obnovit právnickou knihovnu Státní plavební správy, průběžně ji doplňovat a aktualizovat o právní řešení a soudní rozhodnutí. Novelizovat systém vydávání vnitřních právních předpisů ve vztahu k Evropské unii. Plnění Legislativní a právní úsek dokončil celkovou kompletaci sbírky zákonů od roku 1918 do současnosti a zajišťuje její průběžné doplňování o nové ročníky. Sbírka je přístupná přes kancelář úřadu všem pracovníkům Státní plavební správy. Právnická knihovna byla doplněna o soubor příruček pro legislativní činnost, zadávání veřejných zakázek, vzorů správních úkonů, zákoníku práce s komentářem, 8

9 občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, vzorů smluv a podání, územní správy a samosprávy a řady teoretických publikací. Vzhledem ke značnému množství očekávaných změn zejména na úseku občanského a trestního práva a změnám na úseku správního práva vyčkáváme s nákupem této literatury do okamžiku jejich novelizace a vydání nových publikací s komentáři. Státní plavební správa odebírá pět specializovaných právních časopisů. Z jejich obsahu jsou čerpány teoretické a praktické informace. Ze všech dostupných pramenů jsou pořizovány databáze po jednotlivých právních odvětvích. Novelizované předpisy Státní plavební správy v hodnoceném období byly zpracovány se zřetelem na standardní postupy Evropské unie Úkol č. 7 Zvýšit dohled nad rekreačním provozem v oblasti vodních nádrží Orlík a Slapy v souvislosti s těžkými plavebními nehodami a zvyšující se nekázní uživatelů vodní plochy. Do zahájení letní sezóny 2001 připravit návrh opatření ke zvýšení účinnosti plavební bezpečnosti v této oblasti. Plnění V letní sezóně 2001, v období květen až září 2001 byl prováděn zvýšený dohled na rekreační provoz malých plavidel na vodních cestách v působnosti pobočky Praha. V tomto období bylo provedeno celkem 52 celodenních kontrol zaměřených na dohled plavební bezpečnosti, z toho 27 celodenních kontrol o víkendech a svátcích. V období od 16. června do 16. září 2001 probíhal intenzivní dohled na provoz malých plavidel, zaměřený na přehradní zdrže vltavské kaskády, a to Slapy, Orlík a Lipno. Bylo provedeno celkem 40 kontrol, z toho 22 kontrol proběhlo o víkendech a svátcích. Většina kontrol proběhla v době, kdy se v kontrolovaných lokalitách shromažďuje největší množství osob a plavidel, a kdy je plavební provoz nejintenzivnější. Kontrolováno bylo celkem 154 malých plavidel. Z toho 128 malých plavidel s plachtou a 24 malých plavidel s vlastním strojním pohonem. Spolu s opakovanými kontrolami, které sledovaly odstranění zjištěných nedostatků bylo provedeno celkem 191 kontrol malých plavidel. Intenzita kontrolní činnosti se projevila i v počtu zjištěných přestupků v provozu malých plavidel. Za letní sezónu 2001 bylo uloženo za zjištěné přestupky celkem 40 pokut v blokovém řízení v celkové sumě Kč. Z toho v měsících červenec a srpen 24 pokut v blokovém řízení v celkové sumě Kč. Struktura zjištěných přestupků zůstává již několik let stejná. Více jak polovina zjištěných přestupků je vedení malého plavidla osobou, která není držitelem průkazu vůdce malého plavidla. 9

10 5. Dozor na vodní cesty a přístavy 5.1. Plavební poměry Vltava Plavební podmínky byly v roce 2001 vcelku příznivé. Plavba byla zastavena z důvodu vysokých vodních stavů v měsíci březnu a dubnu. V dubnu byl zastaven plavební provoz přes plavební komoru Štěchovice pro poruchu horních vrat. Přes plavební komoru Dolánky byla zastavena plavba v červnu pro poruchu technologie. Pod plavební komorou Kořensko byla zastavena plavba v měsíci červnu z důvodů měřících prací prováděných Výzkumným ústavem vodohospodářským. V měsících září a říjen proběhla plánovaná odstávka vodní cesty za účelem její údržby. V souvislosti s výstavbou Metra IV.C1 křížení s Vltavou byly omezeny plavební podmínky v úseku Vltavy ř. km 45,80 46,90. Jednalo se o zúžení a přemisťování plavební dráhy v daném úseku dle požadavků stavby, při splnění podmínek stanovených Státní plavební správou. Střední Labe Pro vysoké vodní stavy byla zastavena plavba v měsíci červenci a září. V červnu byla zastavena plavba v úseku plavebního kilometru 42,85 43,50 v souvislosti s prováděním dynamické zatěžovací zkoušky nového silničního mostu v Litoli a v měsíci srpnu byla v tomtéž úseku zastavena plavba z důvodu demolice starého mostu v Litoli. V měsících září a říjen proběhla plánovaná odstávka vodní cesty za účelem její údržby. Dolní Labe - kanalizovaný úsek Plavební podmínky v kanalizovaném úseku dolního Labe v roce 2001 lze charakterizovat jako příznivé. K zastavení plavby v důsledku zámrazy zde nedošlo. V úseku Mělník - Lovosice plavba zastavena nebyla ani z důvodu vysokých vodních stavů a v úseku Lovosice - Ústí nad Labem Střekov byla pro zvýšený vodní stav plavba zastavena pouze jeden den v březnu. Zvýhodněné ponory 210 cm v úseku Mělník - Lovosice při průtoku 150 m 3 /s a vyšším v profilu vodočtu Mělník bylo možno využívat po převážnou část hodnoceného období - v celkovém počtu 310 dnů. Při zvýšených průtocích v profilu vodočtu Ústí nad Labem nad 350 (400) m 3 /s bylo možno využívat v úseku Lovosice - Ústí nad Labem Střekov zvýšených ponorů 210 (220) cm v délce 81 (54) dnů. V závěru roku byla přerušena plavba přes zdymadlo Roudnice nad Labem z důvodu opravy na malé plavební komoře v délce 7 dnů. Dolní Labe - regulovaný úsek Rovněž v regulovaném úseku dolního Labe byly plavební podmínky roku 2001 vcelku příznivé. Plavba na tomto úseku vodní cesty nebyla zastavena ani z důvodu zámrazy ani pro vysoké vodní stavy. V porovnání s uplynulými dvěma roky nedošlo ani k výskytu velmi nízkých vodních stavů. V několika případech provozovatelé plavby využili objednaných krátkodobých nadlepšovacích vln realizovaných ze zdymadla Ústí nad Labem Střekov. V hraničním profilu Hřensko proběhla 4 krátkodobá místní přerušení plavby pro umožnění pravidelných společných měření labských průtoků hydrometeorologickými ústavy České republiky a Spolkové republiky Německo v celkové délce 16 hodin. K zastavení ani omezení plavby z důvodu plavebních překážek nebo oprav na vodní cestě regulovaného úseku nedošlo. 10

11 5.2. Stavby a úpravy na vodních cestách Vltava V roce 2001 probíhala oprava malé plavební komory Praha - Podbaba. Tato oprava byla zahájena v roce V průběhu roku byla prováděna oprava a údržba plavebních znaků dle požadavků Státní plavební správy. Byly provedeny prohrábky za účelem zabezpečení plavebních hloubek v přístavu Praha - Smíchov a Praha - Radotín. Během plavební odstávky v roce 2001 proběhly mimořádné prohlídky plavebních komor a údržbové práce těchto objektů. Na plavební komoře Praha - Modřany se uskutečnila oprava technologie středních a dolních vrat a oprava betonového plata plavební komory v oblasti dolního ohlaví. Na plavební komoře Praha - Smíchov byla provedena oprava plat plavební komory a dále byla opravena špička dolní dělící zdi dolního plavebního kanálu. Na plavební komoře Roztoky byla provedena oprava dolních vrat a betonového plata plavební komory. Na plavební komoře Dolánky byla realizována oprava betonového plata u horních vrat. Na plavební komoře Miřejovice byla provedena oprava opevnění na horním plavebním kanále. Na plavebním kanále Vraňany - Hořín proběhla další etapa opravy břehového opevnění - dlažeb a odstranění nánosů na obratišti Vrbno. Na velké plavební komoře Hořín byla opravena horní vrata a proběhla oprava svodidel v horní vodě. V průběhu roku byla opravena část dlažeb ve zdrži vodního díla Modřany a na dolním plavebním kanále vodního díla Štvanice. Pro vodní nádrž vodního díla Kamýk a Slapy byl zpracován Územně plánovací podklad pro využití vodní plochy a břehových pozemků vodní nádrže. Materiál řeší plavební provoz na příslušné nádrži a využití břehových pozemků. Koncept materiálu byl projednán v prosinci za účasti Státní plavební správy. Do tohoto materiálu byly zapracované připomínky Státní plavební správy vztahující se k plavbě. V přístavu Praha - Holešovice proběhla oprava vysoké překladištní zdi. V úseku vodní cesty Praha - Modřany (ř. km 64,00) až Štěchovice (ř. km 82,90) bylo provedeno podrobné vyhodnocení plavebních poměrů. Státní plavební správou bylo stanoveno plavební značení uvedeného úseku vodní cesty na ponor plavidel 1,60 m s tím, že v tomto roce proběhl zkušební plavební provoz. Na základě konečného vyhodnocení byly stanoveny úpravy vodní cesty, které by měly vést k trvalému zvýšených ponorů plavidel oproti ponoru stanovenému čl Řádu plavební bezpečnosti vydaného vyhláškou č. 344/1991 Sb. Střední Labe V průběhu roku byly odstraněny zbývající nánosy, které způsobily omezení ponoru plavidel na 1,80 m. Byly zajištěny ponory plavidel 2,10 m stanovené čl Řádu plavební bezpečnosti vydaného vyhláškou č. 344/1991 Sb. Tyto nánosy vznikly průchodem velkých vod v roce Během plavební odstávky v roce 2001 proběhly mimořádné prohlídky plavebních komor a údržbové práce na těchto objektech. Na plavební komoře Týnec nad Labem byla provedena oprava betonů obou dělících zdí pod opancéřováním a oprava Gallova řetězu na stavítku. Plavební komora Veletov byla vyčerpána a proběhla oprava poškozených betonů u dilatačních spár, oprava srazového těsnění dolních vrat a dolního těsnění sklopných vrat a oprava nátěrů dolních vrat. Plavební komora Kolín byla vyčerpána a byla na ní provedena oprava horních a dolních vrat. Byly také obnoveny protikorozní nátěry 11

12 u těchto vrat. Plavební komora Klavary byla zahrazena z horní vody a byla udělána oprava levého horního stavítka. Plavební komora Kostomlátky byla vyčerpána a proběhla oprava dolních a horních vrat, oprava rámů horních stavítek obtoků, oprava horní hrany spadiště včetně spárování. Na plavební komoře Hradištko byla udělána oprava závěsů vrátňových servopohonů ve výklencích. Plavební komora Lysá nad Labem byla vyčerpána a byly opraveny dolní i horní vrata, oprava pravého dolního stavítka a odstraněny nánosy. Plavební komora Kostelec nad Labem byla vyčerpána a byla provedena oprava horních i dolních vrat. Plavební komora Lobkovice byla vyčerpána a proběhla oprava kavern ve dně těsně pod spadištěm a vyčištěno dno plavební komory. Plavební komora Obříství byla vyčerpána a bylo opraveno opancéřování vrátňových výklenků dolního ohlaví, oprava poškozeného ložiska kotvení servoválce sklopných vrat. Dolní Labe V kanalizovaném úseku dolního Labe byly dokončeny opravné práce na malé plavební komoře Ústí nad Labem Střekov a v závěru roku tady byl zahájen zkušební provoz. Na tomto úseku také pokračují v loňském roce zahájené celkové rekonstrukce velkých plavebních komor na vodních dílech Štětí a Roudnice nad Labem. Plavební provoz přes obě uvedená vodní díla je veden pouze malými plavebními komorami, což přineslo částečné omezení v plavbě pro sestavy delší než 85 m. Uvedené sestavy musejí být proplavovány rozpojené a po proplavení jednotlivých plavidel znovu následně sestaveny. Tento omezený provoz na zmíněných vodních dílech je upraven Plavebními vyhláškami Státní plavební správy. V Roudnici nad Labem, již po zahájení rekonstrukce velké komory, probíhala zároveň v jarních měsících roku výstavba levého svodidla nad malou plavební komorou a zde se rovněž musely řešit provozně bezpečnostní podmínky nejen z hlediska plavebního provozu, ale i stavebních prací. S rekonstrukcí velké plavební komory ve Štětí souvisí i koncem roku zahájená levobřežní korekce horního plavebního kanálu, jejíž alternativy byly s námi během roku projednávány. Po dobu těchto stavebních prací je na základě pokynů Státní plavební správy v zájmu bezpečnosti plavebního provozu v horním plavebním kanále omezen plavební provoz na jednosměrný. V uplynulém roce vydala pobočka Státní plavební správy v Děčíně závazné stanovisko k územnímu řízení připravované rekonstrukce velké plavební komory na vodním díle České Kopisty a vyjádření k investičnímu záměru rekonstrukce malé plavební komory ve Štětí, která by měla navazovat na ukončení rekonstrukce velké komory. V úvodu roku byl vydán souhlas s provozováním přístavu osobní lodní dopravy na levém břehu v horním plavebním kanále v Roudnici nad Labem. Ve veřejném přístavu v Ústí nad Labem Vaňově byl po provedení námi požadovaných oprav na překladním a vyvazovacím zařízení obnoven překlad sypkých substrátů firmou Luna, a. s., Praha. Po roční odmlce se na nás obrátili zástupci odbytového družstva Brassica Litoměřice a předložili studii investičního záměru zřídit přístav pro překlad obilovin u bývalého objektu Zemědělských staveb v dolním plavebním kanále Lovosice. Po posouzení dokumentace byly předkladateli sděleny požadavky na podání a doplnění žádosti tak, aby mohl být vydán souhlas se zřízením přístavu. Probíhá řízení pro vydání souhlasu se zřízením přístavu pro vodní turistiku v Píšťanech na vodní ploše Velké Žernoseky. Bylo vydáno vyjádření Vltavské obchodní společnosti, s. r. o., Praha k záměru zřídit překladní polohu pro překlad inertních materiálů na levém břehu Labe v Račicích. Souhlas s umístěním přístavního můstku pro osobní lodní dopravu u Lodního náměstí v Litoměřicích byl na 12

13 žádost zahraničního provozovatele prodloužen na období dalších 5 let. Před letní sezónou byla pobočka Děčín kontaktována zájemcem o obnovení provozu přívozu Lovosice - Píšťany, avšak tato iniciativa soukromé osoby zřejmě z nedostatku finančních prostředků nebyla dosud dotažena do konce. Dále byla vydána vyjádření k trase a křížení vodní cesty dálkovým optickým kabelem, kde bylo nutno mimo jiné stanovit podmínky pro změnu uložení kabelového žlabu na železničním mostě Lovosice - Žalhostice. Z dalších vyjádření možno jmenovat vyjádření pro žadatele o zřízení Centra vodních sportů v Ústí nad Labem - Brné, případně vyjádření k umístění přistávacích můstků sportovního klubu TJ Chemička Brná nebo k trase cyklistické stezky v Ústí nad Labem. Dle připomínek Státní plavební správy byly ještě v rámci odstraňování povodňových škod provedeny prohrábkové práce v dolních plavebních kanálech ve Štětí a Roudnici nad Labem. V regulovaném úseku bylo provedeno řízení a schváleno umístění přístavního můstku pro osobní lodní dopravu na levém břehu Labe v Dolním Žlebu. Pro zadokolesový remorkér Beskydy, využívaný jako pomocná přípřež v děčínské oblasti, bylo odsouhlaseno stanoviště v Děčíně na levém břehu Labe pod Tyršovým mostem. Vyjádření byla vydána k opravě nového silničního mostu v Děčíně, jejíž realizace by měla být zahájena v roce Projektovými přípravami pokračuje plánovaná výstavba protipovodňové hráze v Ústí nad Labem, kde bylo nutno řešit obnovu vázacího zařízení v lokalitě stání osobní lodní dopravy. Další vyjádření bylo vydáno firmě Aluczech, s. r. o., (sekundární výroba hliníku) norského majitele, který v loňském roce zahájil řízení o částečné obnovení překladu v nevyužívaném přístavu TONASO Neštěmice a vybudování nové polohy pro překlad strusky. V souvislosti s výstavbou železničního koridoru v úseku Děčín - Ústí nad Labem bylo vydáno souhlasné stanovisko s podmínkami pro bezpečnost plavebního provozu při provádění trhacích prací a sanace skalních svahů Kozí vrch na levém břehu Labe. Koncem roku byla technologií mikrotuneláže provedena kabelová shybka v km Labe 88,85. Tato technologie umožňuje provedení prací bez přerušení plavebního provozu. Na základě konzultací a požadavků Státní plavební správy byly provedeny prohrábky plavební dráhy v Děčíně pod vyústěním Ploučnice v km 95,1 až 95,85 (zde rovněž přístavních poloh a poloh stání plavidel osobní lodní dopravy u pravého břehu), podél loděnice Boletice a vjezdů do přístavů Děčín Rozbělesy a Ústí nad Labem - Západní přístav. Všechny prohrábky probíhaly bez přerušení plavebního provozu. Potřeba provádění prohrábek v regulovaném úseku pro zlepšení parametrů plavební dráhy je neustálá, po každé větší vodě se opakující a náklady na ně jsou pro správce toku zatěžující. Východiskem by bylo zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Střekov - státní hranice ČR/SRN, jehož přípravám je ze strany Státní plavební správy trvale věnována velká pozornost. Veřejné projednání posudku o vlivu výstavby plavebních stupňů Malé Březno a Prostřední Žleb na životní prostředí proběhlo v závěru roku Posudek doporučuje, aby Ministerstvo životního prostředí s výstavbou vydalo nesouhlas, závěrečné stanovisko ministerstva dosud vydáno nebylo. Ostatní vodní cesty Na nádrži vodního díla Lipno I. byl v průběhu roku 2001 vystrojen plovoucím zařízením Jachetní přístav Lipno nad Vltavou. Na podzim byl vydán souhlas Státní plavební správy k provozu výše uvedeného přístavu. V lokalitě Přední Výtoň na nádrži vodního díla Lipna I. byl dokončen přístav spolu se sportovním areálem. 13

14 V průběhu roku 2001 se na této nádrži připravovala výstavba dalšího zázemí pro sportovní plavbu. Dále byl vydán souhlas se změnou plavební dráhy osobní lodní dopravy na Máchově jezeře a vyjádření k plavebnímu provozu půjčovny plavidel hotelu U Jezera. Pro Autokempink Dřenice bylo vydáno souhlasné vyjádření k umístění bójí na vodním díle Jesenice. Před zahájením letní sezóny vydala Státní plavební správa vyjádření k plavebnímu provozu půjčovny malých plavidel sportovního střediska Surfcentrum Rozkoš, souhlas se zřízením kotviště a přístaviště lodí a byla účastníkem územního řízení půjčovny a plovoucího mola soukromého zájemce. Dále byla vydána vyjádření na tomto vodním díle ke zřízení plovoucího koupaliště, klecovému odchovu pstruhů, k novému manipulačnímu řádu díla v rámci vodoprávního řízení a v prosinci k vymezení dočasně chráněné ornitologické vodní plochy. Sledovaná vodní cesta řeka Morava a průplav Otrokovice - Rohatec byla od počátku plavební sezóny, zahájené 1. května za účasti ministra dopravy a spojů, splavná souvisle od Otrokovic až do města Strážnice. Během sezóny podle údajů Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu bylo přepraveno evidovaných návštěvníků na plavidlech provozovatelů plavby a půjčoven a odhadem dalších 2500 návštěvníků na vlastních plavidlech. Před zahájením sezóny byla dokončena rekonstrukce tzv. strážnického uzlu, který slouží k překonání vodního toku Veličky a skládá se ze souboru staveb: plavební komora Strážnice I, plavební komora Strážnice II, klapkový jez a sjezd pro lodě. V průběhu roku byla celkově rekonstruována plavební komora Petrov, v jejíž horní rejdě byly vybudovány další objekty sloužící plavebnímu provozu, jako např. sjezd pro lodě. Dokončena byla rekonstrukce pevného jezu na řece Moravě ve Veselí nad Moravou na jez pohyblivý (celková délka jezu - 48 m). V průběhu výstavby byl jez doplněn objektem malé vodní elektrárny. Zahájena byla jednání o výstavbě otočného mostu přes plavební komoru Uherský Ostroh, který se nachází ve stádiu projektové přípravy s uvažovanou realizací v roce V roce 2001 pokračoval proces automatizace ovládání plavebních komor, který sebou přinesl celou řadu problémů. Jelikož hydraulické ovládání vrat realizované u plavebních komor Uherský Ostroh, Vnorovy I a Vnorovy II vykazovalo v průběhu plavební sezóny poruchovost, bylo při automatizaci plavební komory Staré Město použito elektrifikace pohonů pohybových mechanismů. V současnosti probíhá vyhodnocování různých systémů automatizace, jehož cílem je vybrat takové řešení, které bude jednotně aplikováno na celou vodní cestu. Probíhala jednání o změně manipulačního řádu jezu Sudoměřice, která umožní po vyčištění koryta v jezové zdrži prodloužit splavnost průplavu o 4,868 km. Zajištění vhodných plavebních podmínek bylo jednou z hlavních projektovaných funkcí tohoto jezu. V součinnosti se správcem vodní cesty Povodí Moravy, s. p., byly průběžně prováděny změny v signalizaci pro řízení plavby na vodních cestách a osazovány nové signální znaky. Ve fázi stavebního řízení se nachází stavba komunikace propojující silnice Uherské Hradiště - Staré Město jejíž součástí budou dva mosty - přes průplav Otrokovice - Rohatec s navrženou délkou přemostění 52 m a přes řeku Moravu s navrhovanou délkou přemostění 136 m. Byl postaven nový silniční most přes řeku Bečvu s rozpětím 88 m a celkovou délkou 126 m, jehož konstrukce a způsob uložení 14

15 umožňuje zvýšit podjezdnou výšku mostu na parametry odpovídající potřebám průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe. Na sledovaných vodních cestách řece Moravě, Odře a Bečvě pokračovaly údržbové práce, jejichž mimořádný nárůst byl vyvolán povodní v roce Jednalo se především o budování povodňových hrází, těžbu nánosů, zpevňování břehů atd. Státní plavební správa se zúčastnila řady projednávání křížení vodních cest s liniovými stavbami (elektrická vedení, dálkové optické kabely, vodovody, kanalizace a plynovody). Byly rozšířeny dobývací prostory na ložiscích štěrkopísků v Ostrožské Nové Vsi a Hustopečích nad Bečvou. Státní plavební správa se podílela na přípravných pracích pro rozšiřování dálniční sítě ČR, účastí při detailních řešeních křížení dálnic jak se stávajícími vodními cestami, tak i s plánovaným průplavním spojením Dunaj - Odra - Labe, např. křížení D47 s Odrou, estakáda dálnice D1 přes Bečvu a trať ČD Olomouc - Přerov Správní jednání Státní plavební správa vydala 285 souhlasů a vyjádření ke stavbám na vodních cestách ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, dále se zúčastnila celkem 154 vodohospodářských a stavebních řízení. Bylo vydáno 349 vyjádření k územním plánům sídelních útvarů. Dále bylo vydáno 109 vyjádření k umístění plovoucích zařízení nebo bójí. V rámci výkonu státního dozoru bylo uskutečněno celkem 31 kontrol přístavů a plavebních objektů zaměřených na dodržování povinností provozovatelů přístavů a správců vodních cest. 15

16 Vodní stavy dosud pozorované Vodní stavy v roce 2001 Měsíční průměry vodních stavů v roce 2001 [cm] Roční průměry vodních stavů [cm] Vodočet Vodní stavy Vltava- -Praha Labe- -Brandýs n. L. Labe- -Ústí n. L. nejvyšší H [cm] dne nejnižší H [cm] dne 3. a nejvyšší H [cm] dne H [cm] nejnižší 7.7., ,8.,13.7. dne a leden 1 52,5 136,9 191,3 únor 2 65,0 136,0 232,9 březen 3 81,1 160,7 307,9 duben 4 87,2 167,3 323,8 květen 5 64,9 139,0 237,4 červen 6 51,5 140,6 194,3 červenec 7 52,5 164,7 211,8 srpen 8 53,7 146,8 212,9 září 9 72,8 196,0 291,7 říjen 10 58,7 146,1 220,8 listopad 11 63,6 148,9 235,8 prosinec 12 67,5 148,3 251, ,6 146,7 246, ,0 150,7 224, ,6 143,7 225, ,1 152,7 229, ,3 152,6 242,6 16

17 Vodní stav [cm] Setrvalost vodních stavů v regulovaném úseku dolního Labe V měsíci roku 2001 [dny] Celkem v roce [dny] nad Dny v měsíci-roce

18 Plavební komora (úsek vodní cesty) Přerušení plavebního provozu Počet dnů přerušení plavby v měsíci roku 2001 Celkem v roce Vltava Štěchovice Vrané n. V Praha-Modřany Praha-Smíchov Praha-Štvanice 25 Praha-Podbaba Roztoky Dolánky Miřejovice Hořín Labe Týnec n. L Veletov Kolín Klavary Velký Osek Poděbrady Nymburk Kostomlátky Hradištko Lysá n. L Čelákovice Brandýs n. L Kostelec n. L Lobkovice Obříství Dolní Beřkovice Štětí Roudnice n. L České Kopisty 7 8,25 0 Lovosice Ústí n.l.-střekov Ústí n.l.-hřensko Oblast Hřensko 0,5 0,5 9,25 15,5 1 18

19 6. Dozor na plavební bezpečnost a plavební nehody 6.1. Plavební bezpečnost Činnost útvarů plavební bezpečnosti byla převážně zaměřena na čtyři hlavní oblasti. Jednalo se o oblast Prahy, kde probíhá intenzívní provoz plavidel osobní lodní dopravy, úsek dolního Labe, řeku Moravu s průplavem Otrokovice - Rohatec a na oblast rekreačního provozu malých plavidel, v největší míře realizovaný na přehradních nádržích vltavské kaskády. Na vltavské vodní cestě je nákladní doprava zaměřena na dopravu štěrkopísků určených pro stavebnictví. Zvýšení ponorů plavidel v úseku vodní cesty Vltava, Praha - Modřany až Vrané nad Vltavou přispělo k výraznému nárůstu objemu přeprav štěrkopísků do přístavu Štěchovice. Samotný nárůst přepravy a tím častější přítomnost plavidel v přístavu Štěchovice vzbuzuje zájem potencionálních přepravců. To se projevilo i tak, že Státní plavební správa byla dotazována na možnosti přeprav nadrozměrných kusů z elektrárny vodního díla Štěchovice pomocí plavidel. Osobní doprava v oblasti Prahy je již po řadu let intenzivní. Jejímu dalšímu nárůstu brání v největší míře nedostatek místa pro stání plavidel. V roce 2001 došlo ke zvýšení počtu plavidel zahraničních provozovatelů. Vzhledem k nedostatku míst pro stání těchto plavidel na nábřeží Na Františku a neochotě zahraničních provozovatelů využívat místo pro stání Na Výtoni, docházelo ze strany vůdců plavidel k překračování povolených šířek stání. V letošním roce se projevil provoz servisního plavidla. Osobní plavidla se stanovišti Na Františku jsou zásobována převážně tímto plavidlem. Nejvýraznějším zásahem do propustnosti vodní cesty v oblasti Praha je stavba trasy metra, která kříží vodní cestu Vltava v Holešovicích. Vzhledem k malé hustotě plavebního provozu v tomto místě však nečiní výrazné zúžení plavební dráhy problémy v plavbě. Velmi dobrá spolupráce Státní plavební správy s dodavatelskou organizací, umožňuje pružně reagovat na požadavky stavby a skloubit je s požadavky na bezpečnost plavby. Generální oprava Čechova mostu a omezení průjezdních profilů nemělo vliv na zhoršení bezpečnosti plavby v Praze. Rekreační provoz na vltavské vodní cestě probíhá v celé její délce. Nejintenzivnější je na zdržích vltavské kaskády. Zvýšený počet kontrol v letních měsících na zdržích vltavské kaskády se odrazil i ve vnímání veřejnosti. Ta častější přítomnost Státní plavební správy na zdržích vítala. Z mnoha vyjádření vyplynulo, že již vlastní přítomnost pracovníků Státní plavební správy omezovala provoz zakázaného druhu malých plavidel. O ten při stížnostech veřejnosti šlo především. Na středolabské vodní cestě je přeprava zboží nepravidelná, závislá na požadavcích přepravců z východních Čech. Občasně je realizována přeprava zemědělských plodin a výrobků chemického průmyslu z přístavu Chvaletice. K přepravě štěrkopísků dochází převážně v dolním úseku středního Labe. Místem s nejsilnějším provozem nákladních plavidel ve středních Čechách je přístav Mělník. Počet dopravců provozujících nákladní dopravu zůstal nezměněn. Osobní doprava byla již stabilně provozována ve třech lokalitách a to v Pardubicích, Poděbradech a Brandýse nad Labem. V každém místě pouze jedním plavidlem. V objektu bývalé plavební komory Hadík vzniklo nové středisko pro opravu plavidel. Objekt bývalé plavební komory je využíván jako suchý dok. Rozšířily se tím možnosti oprav podponorových částí plavidel o další lokalitu. Rekreační provoz na středolabské vodní cestě probíhá v intenzivnější formě na dvou místech a to u Brandýsa nad Labem v pískovně Borek a u Lysé nad Labem. 19

20 V uvedených lokalitách dochází k porušování plavebních předpisů ze strany vůdců plavidel v oblasti způsobilosti vedení plavidel a vodního lyžování. Na potlačení těchto nežádoucí jevů se spolu se Státní plavební správou podílí i Poříční oddělení Policie České republiky Nymburk a nově také Obvodní oddělení Policie České republiky v Lysé nad Labem. Nově se objevil provoz rekreačních plavidel v Pardubicích. Stížnosti občanů a členů sportovních klubů řešila Státní plavební správa kontrolou. Vzhledem k relativně příznivým vodním stavům v regulovaném úseku Labe byly kontroly plavební bezpečnosti u velkých plavidel zaměřeny hlavně na dodržování maximálních povolených ponorů a dodržování povolené rychlosti plavby. Zlepšení kontrolované problematiky přineslo opětovné zprovoznění vlečného zadokolesového remorkéru, který má vhodné propulsní vlastnosti a dostatečný vlečný výkon. Nad rámec běžného dozoru bylo soustředění se na vybavení plavidel doklady k provozu radiokomunikačních zařízení, odběru zaolejovaných vod a pojištění plavidel. Výsledkem těchto kontrol bylo, že většina plavidel je těmito listinami vybavena. U zahraničních plavidel nebývá doklad o pojištění k dispozici na plavidlech, ale po provedených kontrolách byly provozovateli na plavidla doplněny. V letním období byl provoz malých plavidel s vlastním pohonem soustředěn v oblasti severních Čech převážně na kanalizovaný úsek dolního Labe. S vůdci malých plavidel byly přestupky vůči plavebním předpisům řešeny na místě v blokovém řízení. Ve spolupráci se správcem vodního toku Povodím Labe, s. p. byly provedeny na žádost Obecního úřadu, Kyškovice v ř. km Labe 23,50 opatření k omezení spouštění plavidel na vodu a tím k redukci provozu motorových plavidel v lokalitě této obce. Po skončení hlavní plavební sezóny bylo doručeno oznámení o porušování předpisů při provozování půjčovny vodních skútrů na rybníku Chmelař. Uvedená vodní plocha patří mezi nesledované vodní cesty a půjčovna nebyla projednána. Porušení předpisů je ve spolupráci s příslušnými orgány řešeno. Z důvodu pořádání mezinárodního vojenského cvičení v Litoměřicích bylo vyhověno žádosti Vojenského útvaru 1031 a byla zastavena plavba v prostoru labského vojenského cvičiště v celkovém rozsahu 21 hodin v rozmezí jednoho týdne. V průběhu roku se uskutečnilo na základě zvláštních povolení pro plavbu odplutí několika novostaveb plavidel z loděnic ve Svádově - Olšinkách, Valtířově a Křešicích. Přestože při přepravách byly překračovány běžně povolené rozměry, plavby proběhly bez potíží. V oblasti Moravy byla činnost zaměřena stejně jako v minulém roce především na sledovanou vodní cestu řeku Moravu a průplav Otrokovice - Rohatec, kde byla dána do provozu osobní loď Danaj pro 60 cestujících. Se zástupcem Povodí Moravy, s. p., byly uskutečněny dvě plavby k osazení denní signalizace na mostech přes řeku Moravu v úseku Otrokovice až křížení Vnorovy I a Vnorovy II. Zástupce Státní plavební správy se pravidelně zúčastňoval porad, na Povodí Moravy, s. p, v Uherském Hradišti a v nově vybudovaném Trilaterálním a informačním rezervačním centru ve Veselí nad Moravou, svolávaných Agenturou pro rozvoj turistiky na Baťově kanále. Byly stanoveny proplavovací hodiny pro jednotlivé plavební komory a zveřejněny v Plavebních listech. Dne bylo provedeno na vodní hladině Brněnské přehrady ojedinělé ohňostrojné představení, Brno město uprostřed Evropy. Jednalo se o velmi nákladnou a profesionálně zvládnutou akci, nazvanou Oheň a voda (pocta Kryštofu Kolumbovi a Marco Polovi), kdy k dosažení požadovaného efektu bylo zapotřebí několika tun pyrotechnických složí, umístěných na vojenských pontonech. Pyrotechnické slože byly odpalovány počítačem a celé představení bylo 20

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy

356/2009 Sb. Ministerstva dopravy 356/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 6. října 2009 o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

Labe - data. Stránka 1

Labe - data. Stránka 1 Státní hranice CZHSA01005BODER07266 0.79 Hřensko - vodočet CZHSA01010GAUGE07274 0.68 Hřensko CZHSA01010BODER07300 3.71 Dolní Žleb CZDCB01020CBLOH07318 0.1 Dolní žleb - přívoz CZDCB01020FERRY07319 4.18

Více

Z P R Á V A. v r o c e 2 0 1 1

Z P R Á V A. v r o c e 2 0 1 1 Z P R Á V A o č i n n o s t i ú ř a d u v r o c e 2 0 1 1 č. j. 168/Ř/12 Státní plavební správa březen 2012 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2011 5 2. Kolektiv vedení 5 3. Úvod 6 4. Plnění

Více

Z P R Á V A. v r o c e 2 0 1 4

Z P R Á V A. v r o c e 2 0 1 4 Z P R Á V A o č i n n o s t i ú ř a d u v r o c e 2 0 1 4 č. j. 334/Ř/15 Státní plavební správa Leden 2015 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2014 5 2. Kolektiv vedení 5 3. Úvod 6 4. Dozor

Více

Česká republika. Národní strategie pro Fond soudržnosti. - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika. Národní strategie pro Fond soudržnosti. - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi v úseku mezi Střekovem a státní hranicí ČR/SRN 1. Číslo multimodálního

Více

Právní předpisy v oblasti plavby. Mgr. Klára Němcová

Právní předpisy v oblasti plavby. Mgr. Klára Němcová Právní předpisy v oblasti plavby Mgr. Klára Němcová Právní předpisy v oblasti plavby Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška o pravidlech plavebního provozu

Více

KAPITOLA 4 Státní správa v plavbě

KAPITOLA 4 Státní správa v plavbě KAPITOLA 4 Státní správa v plavbě 4.1 Úvod do problematiky Základní právní úprava na úseku vnitrozemské plavby je v zákoně o vnitrozemské plavbě. 349 Z důvodu nutnosti stanovení velmi podrobných pravidel

Více

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2005

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2005 ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2005 č. j. 271/Ř/06 Státní plavební správa duben 2006 3 4 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2005...7 2. Kolektiv vedení...7 3. Úvod...8 4. Plnění ročních

Více

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2010

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2010 ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2010 č. j. 95/Ř/11 Státní plavební správa březen 2011 2 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2010... 5 2. Kolektiv vedení... 5 3. Úvod... 6 4. Plnění ročních

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Organizační složka státu zřízená 1. dubna 1998 zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Přístaviště na Labi budovaná Ředitelstvím vodních cest ČR Ing.

Více

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2006

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2006 ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2006 č. j. 183/Ř/07 Státní plavební správa duben 2007 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2006...6 2. Kolektiv vedení...6 3. Úvod...7 4. Plnění ročních úkolů...8

Více

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice

Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice Ředitelsví vodních cest ČR Organizační složka státu zajišťující rozvoj infrastruktury vodních cest v České Republice o nás a našich úkolech co je naším cílem pro koho budujeme priority výstavby Labe Vltava

Více

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Vnitrozemská vodní doprava Výhody : Nejméně energeticky náročná. Velké ložné plochy, velká nosnost. Malý poměr hmotnosti lodi k hmotnosti nákladu. Malý

Více

ZPRÁVA o činnosti organizace v roce 2002

ZPRÁVA o činnosti organizace v roce 2002 ZPRÁVA o činnosti organizace v roce 2002 č. j. 174/Ř/03 Státní plavební správa únor 2003 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2002... 5 2. Kolektiv vedení... 5 3. Úvod... 6 4. Plnění ročních

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

MODELOVÝ VÝZKUM HORNÍHO OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S VYSOKÝM SPÁDEM

MODELOVÝ VÝZKUM HORNÍHO OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S VYSOKÝM SPÁDEM MODELOVÝ VÝZKUM HORNÍHO OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S VYSOKÝM SPÁDEM Údaje o výzkumu Název úkolu: Modelový výzkum horního ohlaví plavební komory s vysokým spádem Odběratel: Pöyry Environmental a.s. Brno, Botanická

Více

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2007

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2007 ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2007 č. j. 333/Ř/08 Státní plavební správa duben 2008 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2007...5 2. Kolektiv vedení...5 3. Úvod...6 4. Plnění ročních úkolů...7

Více

2015 4.11. 2015 / SPEEDCHAIN

2015 4.11. 2015 / SPEEDCHAIN VODNÍ DOPRAVA v České republice v roce 2015 4.11. 2015 / SPEEDCHAIN 2015 / Hřensko hranice Ústí nad Labem Labsko-vltavská vodní cesta Labe 222,90 km (po výstavbě PS Přelouč +24 km) Vltava 84,35 km Labská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2008

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2008 ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2008 č. j. 6/Ř/09 Státní plavební správa duben 2009 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2008... 5 2. Kolektiv vedení... 5 3. Úvod... 6 4. Plnění ročních úkolů...

Více

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 10 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, OBJEKTY NA VODNÍCH CESTÁCH

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 10 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, OBJEKTY NA VODNÍCH CESTÁCH DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 10 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, OBJEKTY NA VODNÍCH CESTÁCH Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Potenciál a rozvoj vodní dopravy v Praze Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak i geograficky! Chceme

Více

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2009

ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2009 ZPRÁVA o činnosti úřadu v roce 2009 č. j. 61/Ř/10 Státní plavební správa duben 2010 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2009... 5 2. Kolektiv vedení... 5 3. Úvod... 6 4. Plnění ročních úkolů...

Více

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.9.2010 do částky 93/2010 Sb. a 35/2010 Sb.m.s. Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 358/1999 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938

Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Zdymadlo Štětí - Račice na Labi v ř. km 818,938 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Štětí bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Význam dobudování infrastruktury vodních cest pro strojírenství a dopravu České republiky Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Ředitelství vodních cest ČR zřízeno 1. dubna

Více

Z P R Á V A o č i n n o s t i ú ř a d u v r o c e 2 0 1 2

Z P R Á V A o č i n n o s t i ú ř a d u v r o c e 2 0 1 2 Z P R Á V A o č i n n o s t i ú ř a d u v r o c e 2 0 1 2 č. j. 132/Ř/13 Státní plavební správa březen 2013 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2012 5 2. Kolektiv vedení 5 3. Úvod 6 4. Dozor

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Zabezpečení plavebně provozních podmínek na sledovaných vodních cestách.

Zabezpečení plavebně provozních podmínek na sledovaných vodních cestách. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.6.101 ZŘIZOVÁNÍ

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě

Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010. Po vodě ekologicky, levně a v pohodě Splavnění Labe do Pardubic LABEL Martfü, Hungary 24th - 26th November 2010 Vodní cesty střední Evropy Rotterdam Hamburk Berlín Kolín nad Rýnem Magdeburk 2 Splavnění Labe do Pardubic Účel projektu prodloužení

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

Odůvodnění. Předkládaný návrh vyhlášky nese název Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Odůvodnění. Předkládaný návrh vyhlášky nese název Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Odůvodnění III. Obecná část: Název Předkládaný návrh vyhlášky nese název Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, zhodnocení platného právního

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

P O V O D Í L A B E, státní podnik

P O V O D Í L A B E, státní podnik P O V O D Í L A B E, státní podnik ZÁMĚR OPRAVY VD Dolní Beřkovice, oprava napojení dolních svodidel a betonových hran MPK Zpracoval : dne: 10.4. 2015 Jaroslav Jungman referent IČ DL Předložil : dne: Ing.

Více

Z P R Á V A. v r o c e 2 0 1 3

Z P R Á V A. v r o c e 2 0 1 3 Z P R Á V A o č i n n o s t i ú ř a d u v r o c e 2 0 1 3 č. j. 175/Ř/14 Státní plavební správa březen 2014 Obsah 1. Základní údaje o správním úřadu k 31. 12. 2013 5 2. Kolektiv vedení 5 3. Úvod 6 4. Dozor

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Vraťte nám noční kotvení Petiční výbor dle 5 petičního zákona ve složení: 1) Tomáš Kruška, Volmanova 1999, Čelákovice,

Více

27.7. 2010. Vodní cesty v ČR a jejich rozvoj. Zboží citlivé na náklady přepravy do ČR podíl nákladů na přepravu v ceně zboží

27.7. 2010. Vodní cesty v ČR a jejich rozvoj. Zboží citlivé na náklady přepravy do ČR podíl nákladů na přepravu v ceně zboží ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST Č ESKÉ REPUBLIKY ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST Č ESKÉ REPUBLIKY Vodní cesty v ČR a jejich rozvoj zřízeno 1. dubna 1998 organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy zabezpečení

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Hydrologické poměry ČR

Hydrologické poměry ČR Hydrologické poměry ČR Objem odtoku Průměrně 55 mld m 3 vody 686 mm/rok třetinové pravidlo odtok vodními toky přibližně 27 % 15 mld m 3 vody (ročně kolísá mezi 8 25 mld. m 3 ) rozložení odtoku: povodí

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské

Více

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA - POBOČKA PRAHA Jankovcova 4, P.O. BOX 28, 170 04 Praha 7 - Holešovice ROZHODNUTÍ

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA - POBOČKA PRAHA Jankovcova 4, P.O. BOX 28, 170 04 Praha 7 - Holešovice ROZHODNUTÍ STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA - POBOČKA PRAHA Jankovcova 4, P.O. BOX 28, 170 04 Praha 7 - Holešovice Č. j.: 2295/PH/13 ROZHODNUTÍ Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle 39 a 40 zákona

Více

Příloha P1 Výklad základních pojmů

Příloha P1 Výklad základních pojmů Příloha P1 Výklad základních pojmů dalba - skupina vzájemně spojených pilot popř. masivní konstrukce opatřená pacholaty, která slouží k přistávání a uvázání lodí a lodních sestav čekajících na úvazišti

Více

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik

Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Ochranná funkce významných vodních děl Funkce za povodně Zvýšení ochranné funkce Vltavské kaskády TOMÁŠ KENDÍK Povodí Vltavy, státní podnik Praha, 16.10.2014 Seminář Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Vliv

Více

Odůvodnění I. Obecná část Dne 5. 1. 2005 vydal Veřejný ochránce práv (VOP), závěrečné stanovisko kterým VOP ukončil šetření postupu Ministerstva dopravy ve věci regulace plavby plavidel se spalovacími

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Priority a plánované investiční projekty do roku 2015 (2020) Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak

Více

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 223/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 14. září 1995 o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Přednáška č. 13 VODNÍ CESTY

Přednáška č. 13 VODNÍ CESTY Přednáška č. 13 VODNÍ CESTY 1. ZÁKLADNI POJMY 1 - vodní cesta cesta po mořích, oceánech, jezerech, nádržích, zdržích, splavných tocích, kanálech a průplavech, vhodná pro plavbu - vodní tok vodní útvar,

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

A.2 Zákaz předjíždění (čl. 6.11) A.3 Zákaz vzájemného předjíždění sestav (čl 6.11) A.4 Zákaz potkávání a předjíždění (čl. 6.08)

A.2 Zákaz předjíždění (čl. 6.11) A.3 Zákaz vzájemného předjíždění sestav (čl 6.11) A.4 Zákaz potkávání a předjíždění (čl. 6.08) A. Zákazové signální znaky A.1 Zákaz proplutí (obecný znak) a) tabule b) jedno nebo dvě červení světla vedle sebe c) červená vlajka Zákaz proplutí na delší dobu d) dvě tabule e) dvě světla f) dvě vlajky

Více

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Lovosice bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím

Více

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje Důvodová zpráva: Olomoucký kraj si je vědom významu, náročnosti a složitosti přípravy a realizace jednotlivých opatření protipovodňové ochrany zejména suché nádrže Teplice a z tohoto důvodu se touto problematikou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

w w w.hgpartner.cz PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění

w w w.hgpartner.cz PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 Odpovědný projektant: Ing. František Glac Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. František Glac Změna: - Akce: Název části:

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

Historie a současné možnosti výstavby průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe

Historie a současné možnosti výstavby průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe Historie a současné možnosti výstavby průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe - všeobecná užitečnost vodních cest - historie záměru na propojení Dunaje s Odrou - současný náhled na zřízení tohoto spojení

Více

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou

Více

Novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů

Novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů Novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech 16. dubna 2015 Mgr. Zuzana Sprinz Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 115 odst. 4 stavebního zákona a 15

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7.

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. července 2009 Obsah prezentace: Rekapitulace současných dotačních titulů

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více