VEKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV"

Transkript

1 Samo Šaling Mária Ivanová-Šalingová Zuzana Maníková VEKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV Štvrté, revidované a doplnené vydanie Vydavatestvo SAMO Bratislava Prešov 2006 VÝBR VÝRAZ Výraz abaryt Abauj abderita abeles abelit abelita Abesínec abietit absolit abtest adamsia adát adespotum adhint adonidol aerokamera aerokar aerošou afelandra afrorock agapant agba Legenda slitina platiny, kobaltu a germania starší název pro kraj na jihovýchodním Slovensku malomšák zpsob rozdávání karet pi tarokové he druh výbušné smsi píslušník severoafrické sekty neuznávající manželství Etiop parafinalkohol v jedlovém jehli í druh manganové pny obsahující vysoké procento oxidu kobaltnatého podpis pednášejícího ve vysokoškolském indexu o ú asti poslucha e na pednáškách korálový polyp adat menší anonymní dílo lepený spoj (z angli tiny «adhesive joint») izomerní pentitol fotografický pístroj na letecké fotografování letecký automobil výstava letadel rostlina z eledi akantovitých styl rocku, afro rod jihoafrických trvalek z eledi liliovitých druh západoafrického deva podobného mahagonu 1

2 agerát aglit agrár agremán ahu ain ina Aiol airoboat ajkido ajoén aka akanit akardit akaroid akavi ak ák aker akita akminit akolytstvo akorín akremit akronal akropola akrosil aksamiet akút akvatel akvatlon akvipár alabaster alamanda alamnus druh letni ky z eledi astrovitých druh lehkého plniva do betonu velkostatká schválení svatyn na Velikono ním ostrov ainský jazyk, jazyk Ain ecký bh vtru (Aiolus) vzdušná lo, aerolo aikidó slou enina obsažená v esneku zamezující srážení krve slvko vyjadující úctu používané ve Stední Asii konzerva ní prostedek odštpující formaldehyd asymetrická difenylmo ovina (chemický stabilizátor) druh stromové pryskyice z Austrálie druh sýra v slaném nálevu ak ní film (slangov) akr plemeno japonských hlídacích ps umlý mramor v katolické církvi poslední nižší svcení glykosid sms dusi nanu amonného a sazí druh syntetické pryskyice akropole druh plastu na kuchyské dezy samet akut hotel z plovoucích dom kombinace sportovního bhu a plavání vodní živo ich rodící živá mláata alabastr pokojová rostlina (Allamanda cathartica) chovanec 2

3 alanton alarmista alavita alavitka alemontit alfín algát algena algia alivatit alivanka aljú alkon alkovec almas alona alpet alumna amanogawa amarak amarula amatol ambrel amelius amonoid amperáž analín ancug an an andivi anello anemol anemolit alkaloid v omanu kdo vyvolává poplach píslušník islámské sekty v Turecku a Sýrii píslušnice islámské sekty v Turecku a Sýrii klencový nerost, allemontit metoda slévání ocele nebo litiny s hliníkem alginát lék na utišení bolesti bolest hornina ze skupiny gabra rumunský pokrm vojenská jednotka Mongolské íše (10 voják) kombinovaný isticí prostedek moský pták sou asný neandrtálec, divoký lovk druh perloo ek druh plášt kabel chovanka odrda sakury okrasný poloke z eledi hluchavkovitých druh afrického ovoce druh ru ního papíru, atomi deštník, ambrela jedinec bez kon etin druh vyhynulých hlavonožc velikost elektrického proudu udaná v ampérech druh sádry pánský oblek vdce zlo inecké bandy v Japonsku ekanka, endivie, písada do pokrm druh italských tstovin druh rostlinného oleje druh sope né vyveliny 3

4 anenajka anglia druh koloraturních zpv druh vlnné látky angolár mnová jednotka v Angole v letech animák animárka anionit anjelik anole anonsa anorák antanta antenár antenula anterizma Anteus antistres antistresor antityp aoid apa apamin apancit apateka apeláta apella aperte apiezon apistika aplauz apresor apuk apus arak! animovaný film (slangov) animírka anex andílek rod ještr, anolis, anoli anonce anorak poltické spojenectví anténá hmatadlo u hmyzu druh oprného pilíe ecký obr innost smující proti stresu faktor smující proti stresu protikladný typ potulný staroecký zpvák otec (expresivn) sou ást v elího jedu vyvelá hornina lékárna apelace, odvolání lidové shromáždní ve Spart zjevn, oteven, bez okolk parafinový olej nauka o v elách potlesk faktor sloužící k agresivní innosti terpolymer (obchodní název) incké božstvo zmizni! (cikánsky) 4

5 arand ina aranž arašida arátrum arbalet arbolit arborol arbus árendátor arester áreštant aret argal argamak arín árista áristka armáles armalista armiér arn arnidiol arodyha arovrút arter arti oka artikel aryn aryt asano aseita asepsa asialia arandský jazyk, aranda naaranžovaný fotografický zábr (slangov) burský oíšek stará slovenská pozemková plošná míra (popluží) samostíl druh leh eného betonu dehtový pípravek na hubení škdc vodní meloun nájemce jiskišt vze (hovorov) zatyka suchý dobyt í trus používaný jako palivo v Asii orientální k reaktivní cyklický uhlovodík léka z oddlení ARO (slangov) lékaka z oddlení ARO (slangov) listina o udlení erbu bez udlení majetku v Uhersku nižší uherský šlechtic hedvábná tkanina na podšívky stupe neogénu druh alkoholu druh dýhy maniokový škrob, arrow-root v elaský hoblík arty ok artykl vysoce reaktivní chemická ástice plnivo do betonu odrda sakury existence sama o sob ve scholastice asepse chybní slin 5

6 asieta asietla asis asist askar askarit asker asorta astenolit ašeb atakarnet atamanstvo atarax aterien aterínka atima atomi atrocita atrotabak atyp audax auletika aureovit autakoid autár autodeka autokoner autolano autopat autorota avans avar ina avirol plastová miska na balení potravin plastová miska na balení potravin obchodní doložka v USA, telquel ucelená ást opera ního systému afghánský voják vycvi ený v Evrop, asker chemický prostedek na absorpci oxidu uhli itého afghánský voják vycvi ený v Evrop, askar marinovaná zelenina kyselá granitická hornina spole enství rostlin vyrstajících po dešti na nkterých místech Sahary celní doklad hodnost atamana trankvilizér archeologická kultura starší doby kamenné v severní Africe rybka ztráta ob anských práv v antických eckých mstských státech amatol (druh ru ního papíru) krutost, bestialita beznikotinový tabák netypizovaný nábytek mezinárodní hnutí ú astník dálkových cyklistických jízd sólová hra na aulos krmný preparát stimulující rst domácích zvíat lokální hormon árový rozhod í (slangov) pikrývka na sedadlo do auta automatický pevíjecí textilní stroj automobilové lano exoúloha v exošachu motorizovaná rota záloha (na plat) avarský jazyk namá ecí prostedek 6

7 babiana Bá an bá i bá ik bagajin bagetka baiav bajgle bajo ko bakkali bakla baksi bakter balist baloniak balta baluta bappie baráber barasinda barboráš barburula bareta baretka bárkar barkentína barla barmajster barm ina barnard barnuša baršún bartizan okrasná rostlina z eledi kosatcovitých obyvatel Bá ky strý ek strý ek píslušník nižší šlechty v starobulharském stát malá bageta latinskoamerický tanec bratislavské makové rohlí ky od oka, odhadem jednotka hmotnosti v Maroku (76,2 kg) druh fazolky turkmenský lidový zpvák tahák (ve škole), slangov balistovitá ryba baloák valaška pochoutka na Filipínách (zpola vylíhlá kuata uvaená ve vod) dít ze zámožné a vlivné rodiny (v anglosaském prostedí) baraba druh indického jelena kontrabasista druh žáby žijící na filipínském ostrov Palawan baret baret majitel bárky škunerový bark berla, podpora vedoucí barového souboru karenština druh papouška bruneta samet (zastarale) strážní vži ka 7

8 baskula basma basselise bašlik batardo batát batea batilda batistka bazilej bazileus behetria bejzbal beke bel ov balkanto belona beloperona benát bends benetit bengalín berdanovka berlinále berlínka bernaška bernikla berolina best betla betlehem betuletol bevit lžko hlavní (u loveckých pušek) zbojník, bandita druh gobelínu kavkazská špi atá vlnná káp s dlouhými konci, které se obto í kolem krku pí ná hráz ve vodním píkopu barokní vodní pevnosti sladký brambor miskovitá nádoba na rýžování zlata australský pták tkani ka z batistu ecký král ecký král druh španlské feudální závislosti baseball bekeš (dlouhý zimní kabát s kožešinovou podšívkou) druh devné kolébky (hovorov) bel canto rod moských ryb akantovitá pokojová rostlina cukrovinka atlaska druh výškové choroby projevující se bolestí v kloubech vyhynulá vyšší rostlina z druhohor tkanina hedvábnická v plátnové vazb druh pušky zadovky filmový festival v Berlín í ní plavidlo berneška (pták) rod divokých husí figura v exošachu nedotknutelný úkryt v staroperských mešitách betl druh váno ní ozdoby sou ást propolisu druh tmavého chleba 8

9 bib bi ák bigbitka bigbord bigener biglajz bikarbit bilbord bilž bimotbus bin bindi bioekos biogran biokal biokys biotank biovan biozid bíreš bister bitang bívalí biza biznis blajbas blancier blanketa blatfus blazár blicer blicoš blondiak centrální koule ve he pétanque kapesní nž, kivák (hovorov) beatová skupina (slangov) bilboard vtších rozmr mezirodový kíženec žehli ka (hovorov zastarale) druh dlní trhaviny reklamní tabule prostor mezi dnem (eky) a spodkem lodi autobus se dvma motory podava papíru v po íta ové tiskárn znak vdané indické ženy (tzv. tetí oko ) bioekologicko-ekonomický systém preventivní lé ivý prostedek na podporu imunity sušený aktivovaný kal zkvašený mlé ný výrobek kryt nad hromadou odpadk ur ený k jejich kompostaci druh umlých kostí glykosid disacharid sluha na velkostatku placený v naturáliích hndý pigment zlý lovk (náe n) hinduistické svátky severní vítr obchod tužka (hovorov zastarale) ozdobný plíšek na opasku nevyplnný formulá, blanket plochá noha (hovorov) druh kvasaru záškolák (slangov) záškolák (slangov) blondýn 9

10 bo por boil bokking bokori bomba e bombera bongár boost bootstrup boras borazort boregos boritaš borsuk bosmína bosniak bosniak bostella bottega boulder bovidián brakeráž bralén brám brauta brida brizolit broadtail broil brojl bronco bronevik brunizem plí ková omá ka (zastarale) píslušník vyšší šlechty ve starém Bulharském státu holandský slane ek haitský arodj široké kalhoty podobné pumpkám bunda bomber ovád (náe n) tlak v nasávacím potrubí pístového motoru, plnicí tlak chladicí zaízení na klimatizaci letadel druh palmy (palmira) umlá látka tvrdší než diamant druh ov ího obarveného rouna ozdoba ze šrek na kroji jezevec (náe n) druh perloo ek z eledi Bosmididae podomní obchodník z Bosny druh pe iva z chlebového tsta španlský folklorní tanec malíský ateliér z doby Leonarda da Vinci umlá stna na cvi né lezení neolitický pastý dobytka v severní Africe brakování v zootechnice polyetylenové vlákno nejvyšší ást lodního stožáru nevsta (náe n) zne ištný vzduch unikající pi technických procesech druh fasádní omítky druh ov í vlny maso pe ené na oteveném ohni maso pe ené na oteveném ohni divoký nebo polodivoký k, mustang opancéovaný vlak druh prérijní pdy 10

11 brusliak bruš bruzone bucinár bucium budilár budleja buenos buenosa bufer bugaria bugriš bujk bukanier buksa buksér bulder bule bulhar bumbyvak bunjin bunkoš bunkoš buntoš burda burkovec burst buzuki byrotel cadik cambisol canasta cantora bruclek druh tropické stepi porostlé drobnými kei houbová choroba rýže truba v ímském vojsku, buccinátor devná pastýská píšala v Rumunsku penženka (hovorov) rod trvalek jihoamerická jehntina jihoamerická jehntina vyrovnávací pam po íta e, buffer jihoslovanský drnkací hudební nástroj pro tamburašské soubory tlustý nemotorný chlapec (hovorov) typ amerického luxusního automobilu, buick bukanýr penženka (hovorov) druh remorkéru horolezec bez lana poradní sbor ve staroeckých mstech prodava zeleniny (hovorov) vak s vodou zavšený na helikoptée k hašení lesních požár styl bonsají zavalitý chlapec, valibuk ozdobná pastýská hl bui (hovorov) vlnný arabský pláš vtší oblý kámen (náe n) barevný televizní synchroniza ní signál ecký hudební nástroj podobný loutn bürotel titul rabína kambizem koš, v nmž se nosí pi sklizni hrozny vína (ve španlském prostedí) zpva ka 11

12 capanna cárica cárovná ceja celastik celebret celestína celiak celoftal celogyna centi ceráta cerina cessus cestmajster ceterak cibeta cíder cikori cimmes cinár cinopel cisurán citotest credenza cresta crimp cvitúr aban abana abianka ákov al kamenná stavba se slamnou stechou pastý na Sardinii carevna carevna typ bambusového lesa druh laminované fólie z PVC církevní listina zaváka do polévek lovk postižený celiakií ester celulózy s kyselinou octovou a ftalovou druh epifytických rostlin z eledi vstava ovitých rostoucí v Himálajích estonská mnová jednotka (100 centi = 1 kroon) voskovce cerový les dlužník pohledávky postoupené cesí odborník na stavbu silnic druh suchomilné kapradiny cibetka cidre ekanka druh židovského zákusku cína druh kemenu zbarveného do hndo ervena z ložiska Banská Štiavnica transuran test ke zjištní rychlosti reakcí stolek na pinášení pokrm ve stedovku druh tstovin (kohoutí heben) nylonová tkanina kapoun (náe n) ov ák (v prostedí bývalého SSSR) styl ikebany používaný pi ajovém obadu abajka vojenská pilba zkvašené velbloudí mléko 12

13 amor ina andu apati attra avargoš eburek et i agove igaidana ikung ineláma ipset iris iriš irkáš irlíderka itravina omlek orbadši u ugamuši ugun under utka dabada dado dahabija daja dalamánka damaska damast dame damis dangoba indonéský jazyk opium upravené ke kouení indická placka z pšeni né mouky ozdobný deštník na kupoli stúpy tulák (náe n) smažený pirožek plnný skopovým masem chat romské národní jídlo (vepové stevo plnné bramborami) japonský ozdobný devný sloup v byt esoterický smr v pírodní medicín využívající lé ivou energii Zem tibetský vdce desti ka osazená nkolika ipy obuvnické lepidlo obuvnické lepidlo nezbedník (hovorov) roztleskáva ka (slangov) indický strunový hudební nástroj vepové maso dušené na vín turecký vojenský hodnostá druh rickettsie rostoucí v Japonsku surové železo undr ohryzek (nap. jablka) /z maarštiny/ figura v exošachu kvádr sloupového podstavce dlouhý, úzký lun na Nilu algoritmický jazyk ve výpo etní technice dalamánek starší typ lankasterky damašek (zastarale) titul manželky anglického baroneta nebo rytíe lnný výztužný materiál stojné lun na Dunaji 13

14 dasch dastang decitona dedvejt dekalamitka dekamel dekamired dellen deskin desmod detander devil devla diana díler dilino dimo dip discinka dišes dišputa divehi djama doboš doboška dogaresa dolmas donzebra drez dufart dukcia dumbas dupol dávka, stik (v potravináství) indický vyprav starší jednotka hmotnosti na Slovensku (100 kg) nosnost lod, deadweight tlaková mázni ka textilní jednotka (grex) jednotka barevné teploty úvalina vlnaská tkanina s krátkým vlasem na pánské obleky a uniformy druh malého netopýra žijícího v Bolívii zkapalova plyn prudce pe ené maso starý k, herka (v romském prostedí na Slovensku) francovka (zastarale) dealer hlupák (v romském prostedí na Slovensku) fotografický modul na pímou archivaci snímk surovina na pípravu hustých omá ek druh houby (zejména užívané do polévek) druh hedvábné tkaniny s atlasovou vazbou debata úední jazyk na Maledivách pojmenování marihuany v Jižní Americe, maconha druh zákusku, doboška druh zákusku, doboš manželka dóžete pokrm (tu né skopové s rýží dušené v zelném list) kíženec osla a zebry dez podjezd (zastarale) odklon vle ný lun na Dunaji druh plastu na kabelky 14

15 duritka duván džad džetka ebonics ecesia écru e ko edatop ednatol ej ekage elanda elast eliš elite ELO embros emn enkapsa enkiant enko enkodér énocyt eonium epeda epilima epo epodur epson epsonka erf ergazil kuchyská nádoba ze speciálního skla schzka kozák, na které se dlili o koist chudák, žebrák (náe n) trysková po íta ová tiskárna, jet-tiskárna (slangov) ernošský slang v USA trvalé za lenní nové rostliny v již existujícím porostu ekry é ko pdní ást ekotopu binární sms tritolu s tylendinitraminem heroin (slangov) EKG (slangov) nejvtší druh africké antilopy rodu Taurotragus elastický plast bulharský pokrm (sms vaeného skopového masa s brambory a špenátem) po et znak na palec ve výpo etní technice (12 znak na palec) osobní koeficient šachisty, rating šachisty druh italské jehn í kže elektromotorické naptí (slovenská zkratka) enkapse japonský okrasný ke z eledi vesovcovitých písmeno N výpo etní program uskute ující zakódování velká buka s malým jádrem rostlinný rod z eledi tu nolistých snímatelná ást alounného nábytku staroecká nádoba na voavky syntetický dopingový prostedek ve sportu druh epoxidového plastu druh po íta ové tiskárny druh po íta ové tiskárny (hovorov) matematický znak pro integrál chyb druh veslonožek z eledi Ergasilidae 15

16 erot esík eskapon etín etolid etopat etua euromena euronotes europas eustres fajerman fajne fajnota fajzom fakláda falaš falat falatek falatok falcata falerista faloš fám famille famofos fancel fancl fank faradiol farahún fárta fáš okídlené dátko ve výtvarném umní spojka ve tvaru S ke spojování roztržených lesnických etz druh kau ukového plastu acetylen ester obsažený v pryskyici nkterých jehli nan jedinec s poruchou mravního chování etue spole ná mna Evropské unie mezinárodn obchodovatelné cenné papíry pas ob an v Evropské unii stres z euforie hasi (hovorov) dobe, výborn (hovorov) chutné jídlo, dobrota (hovorov) paušáln (hovorov) doprovod s pochodnmi (zastarale) etiopský žid (neuznávající judaismus) velký kus (hovorov) kousek, kousí ek (náe n), též falatok kousek, kousí ek (náe n), též falatek krátký iberský me ík s prohnutou epelí sbratel ád a vyznamenání faleš, petváka krém, pna, nádivka druh ínského porcelánu s bílou glazurou a pestrobarevným vzorem druh organofosfátu psobícího proti ste kovitosti hovzího dobytka zaváka do polévky (zastarale) zaváka do polévky (zastarale) funk (druh hudby, tvrdší gospel s tancem) látka z list podblu lékaského, triterpenový alkohol pokrytec (hovorov) hornický žebík (slangov) fašírka 16

17 faustbal fázar felem ferc fernett ferodo ferry feršter fery festung feta fetova fiaker fianketo fibrid fí er fíder fiftín figa fijok fiktus filier fíling filipska filling filmstar finírka finisáž finista fino finolka finos firšt kombinace volejbalu a minifotbalu fáza v animovaném filmu korkové pletivo stehovací nit (hovorov) kolá ek se sladkou náplní materiál na obložení tecích spojek a brzd trajekt polesný (zastarale) trajekt pevnost, opevnní (hovorov) druh slaného ov ího sýra feák (slangov) fiakr bo ní vývin stelce v šachu spole ný název vláknitých polymer krátká dokumentární zpráva, feature anténový napáje vysíla e, feeder fifteen v tenise fík zásuvka, šuple (hovorov) šibal (zastarale) halí (hovorov) vybarvování v po íta ové grafice výrobek firmy Phillips (hovorov) vybarvování v po íta ové grafice filmová hvzda fréza na kone né opracování slavnostní zakon ení výstavy poslucha finistiky (vdní obor zabývající se finskou kulturou, jazykem ) druh španlského sherry druh spole enského tance druh ov í vlny kníže, šlechtic (zastarale) 17

18 fiš fiškalát fiškret fiting fitlopta fle er flokus flor flotel fluflon fodra fogaš fogaš fonokarta forditáš foremika forgo forgov formian forminga formprint fors forsa foršpán foršpont foršta forverka fotbalka fotelka fragt frajla frame fras nesprávný typ písma pi ru ní sazb (slangov) advokatura, povolání advokáta ševiotová obleková látka spojka ocelových trubek se závitem gymnastický mí do asná zubní výpl (slangov) eholní odv, kutna druh vinného kvašení hotel umístný na lodi druh pevné nylonové píze nábra na sukni (hovorov) všák ryba žíjící v Balatonu zvuková pohlednice druh vína izola ní materiál ze slídy ozdoba z per na klobouku u lidového kroje (zastarale) ozdoba z per na klobouku u lidového kroje (zastarale) populární víno ve starém ím forminx (staroecký hudební nástroj) systém dekora ního tisku na plastových obalech záliba, koní ek, hobby (zastarale) záliba, koní ek, hobby (zastarale) filmová ukázka zápah (hovorov zastarale) fošna (hovorov) plemeno slepic fotbalový mí (hovorov) menší fotel (hovorov) lánek tla erv sle na (hovorov zastarale) rámec na webových stránkách ertovina, ert (expresivn) 18

19 frezinet frigosal frikadela frikadelka frioplast Frisco frišká frivér fríza frontál fuero fugát fugazzi fugenso fujtáš fukoid fukso fulajtár fulardén fulmenit fúrik fustage futurit gáblik gadžo gafel galadiner galašou galave era galváno gamatea gamatky gamut profukova kouovod písada do betonu pro zimní betonáž masová kuli ka zavaená v polévce masová kuli ka zavaená v polévce plastifika ní písada do betonu San Francisco (hovorov) druhá ást ardáše freeware plastikou ozdobená plocha ve stavebnictví pr elí budovy mstská privilegia ve stedovkém Španlsku voda odstikující pláštm odstedivky velikono ní mandlové pe ivo odrda sakury ucpávka náboje v hlavni pušky (hovorov zastarale) pevná schránka nkerých erv k fuks, fuksa vedoucí jezdec na koni (zastarale) druh podšívkové tkaniny druh trhaviny kole ko, traka obal druh izola ní látky sva ina (hovorov zastarale) sedlák (náe n) pomocné loaské lano banket slavnostní šou slavnostní ve ee galvanotyp (slangov) ryba píbuzná murén druh plynových kamen (hovorov) barevný rozsah po íta ové tiskárny 19

20 gánok garád garbiar gasohol gáter gatling gauli gavalec gé gejtava gejzon gelba geld gém generuk gestá geumatika gioiko girba git gjursa gladius glajder glás gle er glieda globár glossina gofra golbal golman gomáž gondáš krytá chodba slovenských lidových staveb píkop u cesty koželuh benzin s etanolem jako motorové palivo rámová pila, katr automatická stelná zbra fénická obchodní plachetnice kavalec zarovnáva pilových zub (hovorov) lano na skasávání ráhnových plachet z paluby geison (v architektue) hromada kulatiny poptávka na burze game (sport.) druh východoafrické gazely stedovké francouzské básn o hrdinských inech známých osobností degustace potravin odrda sakury máselnice tmel, kyt druh stedomoské zmije krátký dvojse ný me ímských legioná pšák rogalo, kluzák potravináský rosol druh alpského ledovce šik vojska (zastarale) laboratorní zdroj infra erveného záení moucha tse-tse druh oplatky s okoládovou polevou a šleha kou goalball branká pemza na broušení ztvrdlé kže na nohou pastý vep (náe n) 20

21 gondi goniatit goratex gordan gording gospodar graber gradatim grádel grádus graft grajciar gramia grana granatier gravita gres grevilea grex grip grippa grís grisiny gríska gro grodan grombi grotholc group guana guanofor guazu gufero druh malého tuniského hlodavce typ vymelých amonit nepromokavá látka na sportovní oble ení druh hlavonožce lanoví na stahování plachet titul bývalých moldavských knížat softverová utilita krok za krokem, postupn tkanina grádl akademický titul vegetativní splynutí ástí rzných individuí krejcar druh tstoviny tvarované do písmene C a pokrm z ní sýr parmazán granátník slavnostní nálada, vážnost (zastarale) druh odolné, tvrdé dlažby druh okrasné skleníkové deviny z eledi proteovitých jednotka titru (text.), dekamel držadlo golfové hole chipka druh surové krupice a jídlo z ní (hovorov) druh ty inek (k jídlu) krupicová kaše (hovorov) jednotka hlasitosti (obdoba jednotky son) minerální vlna, edi ová vata druh látky na zimníky nosný pilí ve vinohradu menší džezový soubor druh kormorána modrá pigmentová buka typ deštného pralesa, ete gumokovová tsnící sou ástka 21

22 guligaz gumbo gumolak gunár gurgán gurumukhí gus gús guzla guzlica gvalt gvalt gvaltom gvaltovka gver gvíra gym habadej habet habit háfis hajdit hajdpark hajmory hakama hakim halásana haláslé haláš halobios ham hámor hamovka hndofialové zbarvení srsti perziánových koží jílovitá pda tenká gumová fólie na textilním podkladu užívaná na zdobení obuvi houser (i samec labut) mongolský vysoký šlechtický titul, ze chána, gür-chán slabi né písmo užívané k zápisu padžábštiny krém, pna (ovocná, mlé ná) krém, pna (ovocná, mlé ná) jihoslovanský strunný hudební nástroj jihoslovanský strunný hudební nástroj kvalt, spch (hovorov) násilí (zastarale) rychle (hovorov) rychlá práce (slangov) puška (hovorov zastarale) druh jihoamerické kuka ky fitnescentrum velmi, mnoho zásah pi gladiátorských zápasech hábit, roucho titul muslimského u ence, který zná korán nazpam leh ený jílový materiál z USA Hyde Park, otevená scéna názor zápal elistních dutin (slangov) kalhotová sukn nošená v bojovém sportu kende orientální mudrc, filozof, léka, soudce cvik v józe pipomínající pluh maarská rybí polévka místo pro vozy u formanských hostinc (zastarale) soubor všech organism žijících v moi šunka hu, hamr brzda 22

23 handler hands hankornia hanting hantírka haptika haramia harang hardlock hárešt haring hart haste heftling helanka helement heliast hemant hetrik hieros hiran hlaup hofier hofierka hogget hógna holi homal homína horin hornit hortisol hostafan zaízení na automatickou manipulaci s integrovanými obvody upozornní na nedovolený dotyk mí e rukou ve fotbalu druh tropické kau ukodárné liány druh obuvnické hovzí usn hantýrka, žargon vdní obor zabývající se jazykovou komunikací pomocí dotyk neplechy slavnostní oslovení, e (zastarale) hardverový klí vzení (hovorov) herink cikánský ková to je fuk (hovorov) politický vze (za nacismu) polyamidové vlákno švýcarské výroby ábel, ertisko (expresivn) len athénského sboru heliaie rod cibulovin z eledi amarylkovitých z jižní Afriky hattrick posvátný, svatý vojenský systém dálkové navigace druh katastrofické potopy na Islandu vyvolané sope ným výbuchem pod ledovcem podnájemník podnájemnice vlna z prvního stíhání ovcí mezi 12. až 16. msícem stáí nejvtší pavouk ve Stedomoí hinduistický svátek jara rozptylná okulárová soustava pro mikrofotografii ást kukui ného zrna na výrobu kukui ných vlo ek horajn (valivý bo ní skok vysoký) malý sope ný kužel zahradní pda tereftalátová fólie 23

24 howg huanino hudanka humbug chagán chakán Chagasov chajota chakájat chalal chalazión chalazodermia chalcides chalili chalkogenid chamec chamomila chamomilla champaka champedak chánstvo chancre chanfaina changemat chanukija charaban charidža charmatan charterer chavkoš chazar ina checkout skon il jsem, konec typická hudba potomk Ink francouzské masné plemeno slepic nesmysl, podvod, klam (hovorov expresivn) chán chán jihoamerická tropická infek ní choroba ajot orientální žertovné píbhy ze života derviš, kupc, mudrc i král nemanželské dít (v židovském prostedí) hnisavý zápal mazových žláz o ního ví ka (vnitní je né zrno) vydutí úseku pokožky do podoby laloku (chalodermie) rod scinkovitých ještr žijících v Itálii, jižní Francii a Španlsku hndé nebo erné zbarvení karakulských perziánových kožek slou enina chalkogenu s elektropozitivním prvkem židovský pokrm, který se nesmí jíst o svátku pesah hemánek nebo extrakt z nj hemánek nebo extrakt z nj východoasijský vždyzelený okrasný stromek, Michelia champaca druh malajského chlebovníku chanát šankr španlský pokrm z jater automat na výmnu valut osmiramený svícen užívaný o svátku chanuka otevené vozidlo se sedadly i lavicemi islámská sekta harmattan (místní název severovýchodního pasátu v oblasti Guinejského zálivu) smluvní strana v charter party no ní volavkovitý pták mrtvý jazyk obyvatel Chazarské íše automatická kontrola pi ovování technických pístroj chediv titul zástupce tureckého sultána v Egypt v letech

25 cheirant cheloid chemipulper chemokart chetit ina Chetiti chichinda chito chiva chlorolab choána chochlak choizia cholelit cholestín chonorik chorasán chosen chose chromiol chryzalída chupa churban ianitor idaltu ilojalita imejl indriša inertol inhale inhalol inkjet inline chejr, fiala žlutá jizva nádorovitého vzhledu, keloid zaízení na kontinuální vaení celulózy tvrzený papír užívaný jako nábytková krytina mrtvý chetitsko-luvijský jazyk, kterým se mluvilo ve starovké Anatolii Chetitové spirálov zkroucená tykev osvžující nealko nápoj s malým obsahem chininu orientální ru n vázaný koberec druh o ního fotopigmentu otvor, jímž ústí nosní dutina do nosohltanu pezdívka Ukrajinc (zastarale) bíle kvetoucí routovitý ke pocházející z Mexika žlu ový kámen obchodní název kvasinek vznikajících pi fermentaci rýže kíženec tchoe a norka ru n vázaný orientální koberec užitek (hovorov z maarštiny) užitek (hovorov z maarštiny) drobné áste ky tvoící ást chromomeru motýlí kukla zlaté barvy židovský svatební baldachýn dv velké katastrofy židovských djin ve starém ecku otrok ve funkci vrátného lovk, homo nesouhlas, neloajalita muškát ržový ochranný dehtový nátr aplikace práškových lé iv plícemi inhala ní lé ivo druh tiskárny, džetka druh kole kových bruslí, in-line 25

26 inn instant invert Ira an Iránec Iránka iraurit írek irenik irinit Írka islam ismena ívan izolette jack jáger jakobián jalox jambolana jambos jarales jarmok javanéza jeklák jerv jetstream ježiško jiffy jog jojka jokoham jolium hotel, kr ma instantní výrobek invertní cukr (slangov) obyvatel Iráku obyvatel Íránu obyvatelka Íránu platinové zlato ddictví (zastarale) hlasatel míru nerost ze skupiny perovskitu obyvatelka Irska, Irka islám rod amarylkovitých rostlin z Antil, okrasná rostlina íván, liván turecká stíbrná mince, zolota druh konektoru v elektrotechnice, džek lovec (zastarale) Jacobiho determinant bezkemíková za studena válcovaná ocel východoindická ovocná devina ke z eledi myrtovitých rostlinné spole enství ke a nízkých stromk ve Španlsku trh druh viskózové tkaniny na dámské šaty jekl, Jäckelv profil rosomák severský silné vtrné proudy v troposfée Štdrý ve er rašelinový zakoeova jogín slovenská soukromá televizní stanice Joj (hovorov) rozhod í nebo trenér v tanci samba (podle vlastního jména) nepijatý návrh sovtských vdc na pojmenování prvku nobelium 26

27 joyrobik jubilee judet juker jurasor jurt jutráš kaatinga kaballero kabanoska kondi ní gymnastika bez náadí ernošská duchovní píse rumunská župa jukr písežný vojenská jednotka (10 voják) v Mongolské íši ve 13. století malorolník (zastarale) caatinga nižší španlský šlechtic; rytí, kavalír, pán kabanos (hovorov) kabelt námoní kabelová délka (185,5 m) káblovka káblovka kabul kabyl kabylka kabyl ina kacír kacírka kádi kafana kafehaus kajd kajik kajmakám kala akra kalajda kalamitisko kalán kalander kalašnik kalatea kaliber kabelová televize (hovorov) kabelovna (hovorov) afghánský chrt berberský rolník a zahradník v Atlasu (horská oblast na severu Alžírska) berberská rolnice a zahradnice v Atlasu berberský jazyk v horských oblastech severního Alžírska kací kacíka kádí balkánská kavárni ka kavárna (hovorov zastarale) alžírský kmenový ná elník kaik ( lun) zástupce velkovezíra nebo paši; zástupce tatarského knížete; správce turec. okresu slavnostní shromáždní vících v Tibetu kulajda polom moská vydra, kalan kalandr kalašnikov, samopal maranta kalibr 27

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695

Téma: Aranžérské materiály 1 VY_32_INOVACE_695 Téma: Aranžérské materiály 1 Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá Váení zákazníci! Nae cestovní kancelá Vám nabízí cestu Od rovníku k pólm. Nasednte do naeho letadla a vydejte se s námi na cestu po hlavních pírodních krajinách svta! První pistání je v rovníkovém podnebném

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadovéčíslo DUM 216 Jméno autora Ing. Jaroslava Macounová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25. 9. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

1 z 5. Nov nabízíme také balení ústenek v PE sácích po pti až deseti kusech pro prodej v maloobchodní síti! -./.0.1$)!2+3*'46' 78!

1 z 5. Nov nabízíme také balení ústenek v PE sácích po pti až deseti kusech pro prodej v maloobchodní síti! -./.0.1$)!2+3*'46' 78! 1 z 5! Vysoce úinná tívrstvá chirurgická ústenka s bakteriální filtrací (BFE) ástic nad 2,9 µm vyšší než 98%. Vysoká prodyšnost umožuje pohodlné dýchání i pi nkolikahodinovém používání. Ústenka je opatena

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku Dosp lí psi malªch a stfiedních plemen Canine Chicken Science Plan TM Canine a Canine Mini Canine Savoury Chicken, Delicious Beef a Savoury Turkey: Karton 12 konzerv 415g INDIKACE Stfiedn aktivní dosp

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687 Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A &

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A & !"# $%&& ' ( )*+,-!" # $% &%"%.. /01. 001232 #'( 43. 5 5 56%785 5459 :;? 62@;

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Cateringový servis Simply River city Prague

Cateringový servis Simply River city Prague Cateringový servis Simply River city Prague platnost pro rok 2010 VZOROVÁ NABÍDKA 600,-Kč VELCOME DRINKBohemia demi sekt s jahodou -nabízeno při příchodu CANAPÉS canapés s klobásou a cherry rajčetem canapés

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám 1 VY_32_INOVACE_CHK4_6060 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) PARKHOTEL Privat hotel - Veslařská 250, 637 00 Brno, tel: + 420 543236350, fax: + 420 543235191 Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) Výběr z coffee breaků Coffee break jednoduchý

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

44.Subtropy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

44.Subtropy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 44.Subtropy Subtropy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím

TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s jednoduchým záhlavím Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1. Spotřeba obilovin v ČR Vypracujte

Více

ád: MOTÝLI prom na dokonalá VY_32_INOVACE_P 1.15

ád: MOTÝLI prom na dokonalá VY_32_INOVACE_P 1.15 VY_32_INOVACE_P1.15 ád: MOTÝLI promna dokonalá Autorem materiálu a všech jeho ástí, není-li uvedeno jinak, je Martina Kleteková Základní a mateská škola Blá nad Radbuzou, 2012 1 znaky: 2 páry kídel, pokryté

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska. Výrobky studené kuchyně. Název. Složení výrobku. výrobku.

Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska. Výrobky studené kuchyně. Název. Složení výrobku. výrobku. Výrobky studené kuchyně Carnex spol. s r.o., Francova Lhota Výroba masných specialit Valašska Složení Tlačenka speciál 8 35 V.maso, voda, želatina, jodovaná sůl jedlá, směs koření Tlačnka družstevní 1

Více