VEKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV"

Transkript

1 Samo Šaling Mária Ivanová-Šalingová Zuzana Maníková VEKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV Štvrté, revidované a doplnené vydanie Vydavatestvo SAMO Bratislava Prešov 2006 VÝBR VÝRAZ Výraz abaryt Abauj abderita abeles abelit abelita Abesínec abietit absolit abtest adamsia adát adespotum adhint adonidol aerokamera aerokar aerošou afelandra afrorock agapant agba Legenda slitina platiny, kobaltu a germania starší název pro kraj na jihovýchodním Slovensku malomšák zpsob rozdávání karet pi tarokové he druh výbušné smsi píslušník severoafrické sekty neuznávající manželství Etiop parafinalkohol v jedlovém jehli í druh manganové pny obsahující vysoké procento oxidu kobaltnatého podpis pednášejícího ve vysokoškolském indexu o ú asti poslucha e na pednáškách korálový polyp adat menší anonymní dílo lepený spoj (z angli tiny «adhesive joint») izomerní pentitol fotografický pístroj na letecké fotografování letecký automobil výstava letadel rostlina z eledi akantovitých styl rocku, afro rod jihoafrických trvalek z eledi liliovitých druh západoafrického deva podobného mahagonu 1

2 agerát aglit agrár agremán ahu ain ina Aiol airoboat ajkido ajoén aka akanit akardit akaroid akavi ak ák aker akita akminit akolytstvo akorín akremit akronal akropola akrosil aksamiet akút akvatel akvatlon akvipár alabaster alamanda alamnus druh letni ky z eledi astrovitých druh lehkého plniva do betonu velkostatká schválení svatyn na Velikono ním ostrov ainský jazyk, jazyk Ain ecký bh vtru (Aiolus) vzdušná lo, aerolo aikidó slou enina obsažená v esneku zamezující srážení krve slvko vyjadující úctu používané ve Stední Asii konzerva ní prostedek odštpující formaldehyd asymetrická difenylmo ovina (chemický stabilizátor) druh stromové pryskyice z Austrálie druh sýra v slaném nálevu ak ní film (slangov) akr plemeno japonských hlídacích ps umlý mramor v katolické církvi poslední nižší svcení glykosid sms dusi nanu amonného a sazí druh syntetické pryskyice akropole druh plastu na kuchyské dezy samet akut hotel z plovoucích dom kombinace sportovního bhu a plavání vodní živo ich rodící živá mláata alabastr pokojová rostlina (Allamanda cathartica) chovanec 2

3 alanton alarmista alavita alavitka alemontit alfín algát algena algia alivatit alivanka aljú alkon alkovec almas alona alpet alumna amanogawa amarak amarula amatol ambrel amelius amonoid amperáž analín ancug an an andivi anello anemol anemolit alkaloid v omanu kdo vyvolává poplach píslušník islámské sekty v Turecku a Sýrii píslušnice islámské sekty v Turecku a Sýrii klencový nerost, allemontit metoda slévání ocele nebo litiny s hliníkem alginát lék na utišení bolesti bolest hornina ze skupiny gabra rumunský pokrm vojenská jednotka Mongolské íše (10 voják) kombinovaný isticí prostedek moský pták sou asný neandrtálec, divoký lovk druh perloo ek druh plášt kabel chovanka odrda sakury okrasný poloke z eledi hluchavkovitých druh afrického ovoce druh ru ního papíru, atomi deštník, ambrela jedinec bez kon etin druh vyhynulých hlavonožc velikost elektrického proudu udaná v ampérech druh sádry pánský oblek vdce zlo inecké bandy v Japonsku ekanka, endivie, písada do pokrm druh italských tstovin druh rostlinného oleje druh sope né vyveliny 3

4 anenajka anglia druh koloraturních zpv druh vlnné látky angolár mnová jednotka v Angole v letech animák animárka anionit anjelik anole anonsa anorák antanta antenár antenula anterizma Anteus antistres antistresor antityp aoid apa apamin apancit apateka apeláta apella aperte apiezon apistika aplauz apresor apuk apus arak! animovaný film (slangov) animírka anex andílek rod ještr, anolis, anoli anonce anorak poltické spojenectví anténá hmatadlo u hmyzu druh oprného pilíe ecký obr innost smující proti stresu faktor smující proti stresu protikladný typ potulný staroecký zpvák otec (expresivn) sou ást v elího jedu vyvelá hornina lékárna apelace, odvolání lidové shromáždní ve Spart zjevn, oteven, bez okolk parafinový olej nauka o v elách potlesk faktor sloužící k agresivní innosti terpolymer (obchodní název) incké božstvo zmizni! (cikánsky) 4

5 arand ina aranž arašida arátrum arbalet arbolit arborol arbus árendátor arester áreštant aret argal argamak arín árista áristka armáles armalista armiér arn arnidiol arodyha arovrút arter arti oka artikel aryn aryt asano aseita asepsa asialia arandský jazyk, aranda naaranžovaný fotografický zábr (slangov) burský oíšek stará slovenská pozemková plošná míra (popluží) samostíl druh leh eného betonu dehtový pípravek na hubení škdc vodní meloun nájemce jiskišt vze (hovorov) zatyka suchý dobyt í trus používaný jako palivo v Asii orientální k reaktivní cyklický uhlovodík léka z oddlení ARO (slangov) lékaka z oddlení ARO (slangov) listina o udlení erbu bez udlení majetku v Uhersku nižší uherský šlechtic hedvábná tkanina na podšívky stupe neogénu druh alkoholu druh dýhy maniokový škrob, arrow-root v elaský hoblík arty ok artykl vysoce reaktivní chemická ástice plnivo do betonu odrda sakury existence sama o sob ve scholastice asepse chybní slin 5

6 asieta asietla asis asist askar askarit asker asorta astenolit ašeb atakarnet atamanstvo atarax aterien aterínka atima atomi atrocita atrotabak atyp audax auletika aureovit autakoid autár autodeka autokoner autolano autopat autorota avans avar ina avirol plastová miska na balení potravin plastová miska na balení potravin obchodní doložka v USA, telquel ucelená ást opera ního systému afghánský voják vycvi ený v Evrop, asker chemický prostedek na absorpci oxidu uhli itého afghánský voják vycvi ený v Evrop, askar marinovaná zelenina kyselá granitická hornina spole enství rostlin vyrstajících po dešti na nkterých místech Sahary celní doklad hodnost atamana trankvilizér archeologická kultura starší doby kamenné v severní Africe rybka ztráta ob anských práv v antických eckých mstských státech amatol (druh ru ního papíru) krutost, bestialita beznikotinový tabák netypizovaný nábytek mezinárodní hnutí ú astník dálkových cyklistických jízd sólová hra na aulos krmný preparát stimulující rst domácích zvíat lokální hormon árový rozhod í (slangov) pikrývka na sedadlo do auta automatický pevíjecí textilní stroj automobilové lano exoúloha v exošachu motorizovaná rota záloha (na plat) avarský jazyk namá ecí prostedek 6

7 babiana Bá an bá i bá ik bagajin bagetka baiav bajgle bajo ko bakkali bakla baksi bakter balist baloniak balta baluta bappie baráber barasinda barboráš barburula bareta baretka bárkar barkentína barla barmajster barm ina barnard barnuša baršún bartizan okrasná rostlina z eledi kosatcovitých obyvatel Bá ky strý ek strý ek píslušník nižší šlechty v starobulharském stát malá bageta latinskoamerický tanec bratislavské makové rohlí ky od oka, odhadem jednotka hmotnosti v Maroku (76,2 kg) druh fazolky turkmenský lidový zpvák tahák (ve škole), slangov balistovitá ryba baloák valaška pochoutka na Filipínách (zpola vylíhlá kuata uvaená ve vod) dít ze zámožné a vlivné rodiny (v anglosaském prostedí) baraba druh indického jelena kontrabasista druh žáby žijící na filipínském ostrov Palawan baret baret majitel bárky škunerový bark berla, podpora vedoucí barového souboru karenština druh papouška bruneta samet (zastarale) strážní vži ka 7

8 baskula basma basselise bašlik batardo batát batea batilda batistka bazilej bazileus behetria bejzbal beke bel ov balkanto belona beloperona benát bends benetit bengalín berdanovka berlinále berlínka bernaška bernikla berolina best betla betlehem betuletol bevit lžko hlavní (u loveckých pušek) zbojník, bandita druh gobelínu kavkazská špi atá vlnná káp s dlouhými konci, které se obto í kolem krku pí ná hráz ve vodním píkopu barokní vodní pevnosti sladký brambor miskovitá nádoba na rýžování zlata australský pták tkani ka z batistu ecký král ecký král druh španlské feudální závislosti baseball bekeš (dlouhý zimní kabát s kožešinovou podšívkou) druh devné kolébky (hovorov) bel canto rod moských ryb akantovitá pokojová rostlina cukrovinka atlaska druh výškové choroby projevující se bolestí v kloubech vyhynulá vyšší rostlina z druhohor tkanina hedvábnická v plátnové vazb druh pušky zadovky filmový festival v Berlín í ní plavidlo berneška (pták) rod divokých husí figura v exošachu nedotknutelný úkryt v staroperských mešitách betl druh váno ní ozdoby sou ást propolisu druh tmavého chleba 8

9 bib bi ák bigbitka bigbord bigener biglajz bikarbit bilbord bilž bimotbus bin bindi bioekos biogran biokal biokys biotank biovan biozid bíreš bister bitang bívalí biza biznis blajbas blancier blanketa blatfus blazár blicer blicoš blondiak centrální koule ve he pétanque kapesní nž, kivák (hovorov) beatová skupina (slangov) bilboard vtších rozmr mezirodový kíženec žehli ka (hovorov zastarale) druh dlní trhaviny reklamní tabule prostor mezi dnem (eky) a spodkem lodi autobus se dvma motory podava papíru v po íta ové tiskárn znak vdané indické ženy (tzv. tetí oko ) bioekologicko-ekonomický systém preventivní lé ivý prostedek na podporu imunity sušený aktivovaný kal zkvašený mlé ný výrobek kryt nad hromadou odpadk ur ený k jejich kompostaci druh umlých kostí glykosid disacharid sluha na velkostatku placený v naturáliích hndý pigment zlý lovk (náe n) hinduistické svátky severní vítr obchod tužka (hovorov zastarale) ozdobný plíšek na opasku nevyplnný formulá, blanket plochá noha (hovorov) druh kvasaru záškolák (slangov) záškolák (slangov) blondýn 9

10 bo por boil bokking bokori bomba e bombera bongár boost bootstrup boras borazort boregos boritaš borsuk bosmína bosniak bosniak bostella bottega boulder bovidián brakeráž bralén brám brauta brida brizolit broadtail broil brojl bronco bronevik brunizem plí ková omá ka (zastarale) píslušník vyšší šlechty ve starém Bulharském státu holandský slane ek haitský arodj široké kalhoty podobné pumpkám bunda bomber ovád (náe n) tlak v nasávacím potrubí pístového motoru, plnicí tlak chladicí zaízení na klimatizaci letadel druh palmy (palmira) umlá látka tvrdší než diamant druh ov ího obarveného rouna ozdoba ze šrek na kroji jezevec (náe n) druh perloo ek z eledi Bosmididae podomní obchodník z Bosny druh pe iva z chlebového tsta španlský folklorní tanec malíský ateliér z doby Leonarda da Vinci umlá stna na cvi né lezení neolitický pastý dobytka v severní Africe brakování v zootechnice polyetylenové vlákno nejvyšší ást lodního stožáru nevsta (náe n) zne ištný vzduch unikající pi technických procesech druh fasádní omítky druh ov í vlny maso pe ené na oteveném ohni maso pe ené na oteveném ohni divoký nebo polodivoký k, mustang opancéovaný vlak druh prérijní pdy 10

11 brusliak bruš bruzone bucinár bucium budilár budleja buenos buenosa bufer bugaria bugriš bujk bukanier buksa buksér bulder bule bulhar bumbyvak bunjin bunkoš bunkoš buntoš burda burkovec burst buzuki byrotel cadik cambisol canasta cantora bruclek druh tropické stepi porostlé drobnými kei houbová choroba rýže truba v ímském vojsku, buccinátor devná pastýská píšala v Rumunsku penženka (hovorov) rod trvalek jihoamerická jehntina jihoamerická jehntina vyrovnávací pam po íta e, buffer jihoslovanský drnkací hudební nástroj pro tamburašské soubory tlustý nemotorný chlapec (hovorov) typ amerického luxusního automobilu, buick bukanýr penženka (hovorov) druh remorkéru horolezec bez lana poradní sbor ve staroeckých mstech prodava zeleniny (hovorov) vak s vodou zavšený na helikoptée k hašení lesních požár styl bonsají zavalitý chlapec, valibuk ozdobná pastýská hl bui (hovorov) vlnný arabský pláš vtší oblý kámen (náe n) barevný televizní synchroniza ní signál ecký hudební nástroj podobný loutn bürotel titul rabína kambizem koš, v nmž se nosí pi sklizni hrozny vína (ve španlském prostedí) zpva ka 11

12 capanna cárica cárovná ceja celastik celebret celestína celiak celoftal celogyna centi ceráta cerina cessus cestmajster ceterak cibeta cíder cikori cimmes cinár cinopel cisurán citotest credenza cresta crimp cvitúr aban abana abianka ákov al kamenná stavba se slamnou stechou pastý na Sardinii carevna carevna typ bambusového lesa druh laminované fólie z PVC církevní listina zaváka do polévek lovk postižený celiakií ester celulózy s kyselinou octovou a ftalovou druh epifytických rostlin z eledi vstava ovitých rostoucí v Himálajích estonská mnová jednotka (100 centi = 1 kroon) voskovce cerový les dlužník pohledávky postoupené cesí odborník na stavbu silnic druh suchomilné kapradiny cibetka cidre ekanka druh židovského zákusku cína druh kemenu zbarveného do hndo ervena z ložiska Banská Štiavnica transuran test ke zjištní rychlosti reakcí stolek na pinášení pokrm ve stedovku druh tstovin (kohoutí heben) nylonová tkanina kapoun (náe n) ov ák (v prostedí bývalého SSSR) styl ikebany používaný pi ajovém obadu abajka vojenská pilba zkvašené velbloudí mléko 12

13 amor ina andu apati attra avargoš eburek et i agove igaidana ikung ineláma ipset iris iriš irkáš irlíderka itravina omlek orbadši u ugamuši ugun under utka dabada dado dahabija daja dalamánka damaska damast dame damis dangoba indonéský jazyk opium upravené ke kouení indická placka z pšeni né mouky ozdobný deštník na kupoli stúpy tulák (náe n) smažený pirožek plnný skopovým masem chat romské národní jídlo (vepové stevo plnné bramborami) japonský ozdobný devný sloup v byt esoterický smr v pírodní medicín využívající lé ivou energii Zem tibetský vdce desti ka osazená nkolika ipy obuvnické lepidlo obuvnické lepidlo nezbedník (hovorov) roztleskáva ka (slangov) indický strunový hudební nástroj vepové maso dušené na vín turecký vojenský hodnostá druh rickettsie rostoucí v Japonsku surové železo undr ohryzek (nap. jablka) /z maarštiny/ figura v exošachu kvádr sloupového podstavce dlouhý, úzký lun na Nilu algoritmický jazyk ve výpo etní technice dalamánek starší typ lankasterky damašek (zastarale) titul manželky anglického baroneta nebo rytíe lnný výztužný materiál stojné lun na Dunaji 13

14 dasch dastang decitona dedvejt dekalamitka dekamel dekamired dellen deskin desmod detander devil devla diana díler dilino dimo dip discinka dišes dišputa divehi djama doboš doboška dogaresa dolmas donzebra drez dufart dukcia dumbas dupol dávka, stik (v potravináství) indický vyprav starší jednotka hmotnosti na Slovensku (100 kg) nosnost lod, deadweight tlaková mázni ka textilní jednotka (grex) jednotka barevné teploty úvalina vlnaská tkanina s krátkým vlasem na pánské obleky a uniformy druh malého netopýra žijícího v Bolívii zkapalova plyn prudce pe ené maso starý k, herka (v romském prostedí na Slovensku) francovka (zastarale) dealer hlupák (v romském prostedí na Slovensku) fotografický modul na pímou archivaci snímk surovina na pípravu hustých omá ek druh houby (zejména užívané do polévek) druh hedvábné tkaniny s atlasovou vazbou debata úední jazyk na Maledivách pojmenování marihuany v Jižní Americe, maconha druh zákusku, doboška druh zákusku, doboš manželka dóžete pokrm (tu né skopové s rýží dušené v zelném list) kíženec osla a zebry dez podjezd (zastarale) odklon vle ný lun na Dunaji druh plastu na kabelky 14

15 duritka duván džad džetka ebonics ecesia écru e ko edatop ednatol ej ekage elanda elast eliš elite ELO embros emn enkapsa enkiant enko enkodér énocyt eonium epeda epilima epo epodur epson epsonka erf ergazil kuchyská nádoba ze speciálního skla schzka kozák, na které se dlili o koist chudák, žebrák (náe n) trysková po íta ová tiskárna, jet-tiskárna (slangov) ernošský slang v USA trvalé za lenní nové rostliny v již existujícím porostu ekry é ko pdní ást ekotopu binární sms tritolu s tylendinitraminem heroin (slangov) EKG (slangov) nejvtší druh africké antilopy rodu Taurotragus elastický plast bulharský pokrm (sms vaeného skopového masa s brambory a špenátem) po et znak na palec ve výpo etní technice (12 znak na palec) osobní koeficient šachisty, rating šachisty druh italské jehn í kže elektromotorické naptí (slovenská zkratka) enkapse japonský okrasný ke z eledi vesovcovitých písmeno N výpo etní program uskute ující zakódování velká buka s malým jádrem rostlinný rod z eledi tu nolistých snímatelná ást alounného nábytku staroecká nádoba na voavky syntetický dopingový prostedek ve sportu druh epoxidového plastu druh po íta ové tiskárny druh po íta ové tiskárny (hovorov) matematický znak pro integrál chyb druh veslonožek z eledi Ergasilidae 15

16 erot esík eskapon etín etolid etopat etua euromena euronotes europas eustres fajerman fajne fajnota fajzom fakláda falaš falat falatek falatok falcata falerista faloš fám famille famofos fancel fancl fank faradiol farahún fárta fáš okídlené dátko ve výtvarném umní spojka ve tvaru S ke spojování roztržených lesnických etz druh kau ukového plastu acetylen ester obsažený v pryskyici nkterých jehli nan jedinec s poruchou mravního chování etue spole ná mna Evropské unie mezinárodn obchodovatelné cenné papíry pas ob an v Evropské unii stres z euforie hasi (hovorov) dobe, výborn (hovorov) chutné jídlo, dobrota (hovorov) paušáln (hovorov) doprovod s pochodnmi (zastarale) etiopský žid (neuznávající judaismus) velký kus (hovorov) kousek, kousí ek (náe n), též falatok kousek, kousí ek (náe n), též falatek krátký iberský me ík s prohnutou epelí sbratel ád a vyznamenání faleš, petváka krém, pna, nádivka druh ínského porcelánu s bílou glazurou a pestrobarevným vzorem druh organofosfátu psobícího proti ste kovitosti hovzího dobytka zaváka do polévky (zastarale) zaváka do polévky (zastarale) funk (druh hudby, tvrdší gospel s tancem) látka z list podblu lékaského, triterpenový alkohol pokrytec (hovorov) hornický žebík (slangov) fašírka 16

17 faustbal fázar felem ferc fernett ferodo ferry feršter fery festung feta fetova fiaker fianketo fibrid fí er fíder fiftín figa fijok fiktus filier fíling filipska filling filmstar finírka finisáž finista fino finolka finos firšt kombinace volejbalu a minifotbalu fáza v animovaném filmu korkové pletivo stehovací nit (hovorov) kolá ek se sladkou náplní materiál na obložení tecích spojek a brzd trajekt polesný (zastarale) trajekt pevnost, opevnní (hovorov) druh slaného ov ího sýra feák (slangov) fiakr bo ní vývin stelce v šachu spole ný název vláknitých polymer krátká dokumentární zpráva, feature anténový napáje vysíla e, feeder fifteen v tenise fík zásuvka, šuple (hovorov) šibal (zastarale) halí (hovorov) vybarvování v po íta ové grafice výrobek firmy Phillips (hovorov) vybarvování v po íta ové grafice filmová hvzda fréza na kone né opracování slavnostní zakon ení výstavy poslucha finistiky (vdní obor zabývající se finskou kulturou, jazykem ) druh španlského sherry druh spole enského tance druh ov í vlny kníže, šlechtic (zastarale) 17

18 fiš fiškalát fiškret fiting fitlopta fle er flokus flor flotel fluflon fodra fogaš fogaš fonokarta forditáš foremika forgo forgov formian forminga formprint fors forsa foršpán foršpont foršta forverka fotbalka fotelka fragt frajla frame fras nesprávný typ písma pi ru ní sazb (slangov) advokatura, povolání advokáta ševiotová obleková látka spojka ocelových trubek se závitem gymnastický mí do asná zubní výpl (slangov) eholní odv, kutna druh vinného kvašení hotel umístný na lodi druh pevné nylonové píze nábra na sukni (hovorov) všák ryba žíjící v Balatonu zvuková pohlednice druh vína izola ní materiál ze slídy ozdoba z per na klobouku u lidového kroje (zastarale) ozdoba z per na klobouku u lidového kroje (zastarale) populární víno ve starém ím forminx (staroecký hudební nástroj) systém dekora ního tisku na plastových obalech záliba, koní ek, hobby (zastarale) záliba, koní ek, hobby (zastarale) filmová ukázka zápah (hovorov zastarale) fošna (hovorov) plemeno slepic fotbalový mí (hovorov) menší fotel (hovorov) lánek tla erv sle na (hovorov zastarale) rámec na webových stránkách ertovina, ert (expresivn) 18

19 frezinet frigosal frikadela frikadelka frioplast Frisco frišká frivér fríza frontál fuero fugát fugazzi fugenso fujtáš fukoid fukso fulajtár fulardén fulmenit fúrik fustage futurit gáblik gadžo gafel galadiner galašou galave era galváno gamatea gamatky gamut profukova kouovod písada do betonu pro zimní betonáž masová kuli ka zavaená v polévce masová kuli ka zavaená v polévce plastifika ní písada do betonu San Francisco (hovorov) druhá ást ardáše freeware plastikou ozdobená plocha ve stavebnictví pr elí budovy mstská privilegia ve stedovkém Španlsku voda odstikující pláštm odstedivky velikono ní mandlové pe ivo odrda sakury ucpávka náboje v hlavni pušky (hovorov zastarale) pevná schránka nkerých erv k fuks, fuksa vedoucí jezdec na koni (zastarale) druh podšívkové tkaniny druh trhaviny kole ko, traka obal druh izola ní látky sva ina (hovorov zastarale) sedlák (náe n) pomocné loaské lano banket slavnostní šou slavnostní ve ee galvanotyp (slangov) ryba píbuzná murén druh plynových kamen (hovorov) barevný rozsah po íta ové tiskárny 19

20 gánok garád garbiar gasohol gáter gatling gauli gavalec gé gejtava gejzon gelba geld gém generuk gestá geumatika gioiko girba git gjursa gladius glajder glás gle er glieda globár glossina gofra golbal golman gomáž gondáš krytá chodba slovenských lidových staveb píkop u cesty koželuh benzin s etanolem jako motorové palivo rámová pila, katr automatická stelná zbra fénická obchodní plachetnice kavalec zarovnáva pilových zub (hovorov) lano na skasávání ráhnových plachet z paluby geison (v architektue) hromada kulatiny poptávka na burze game (sport.) druh východoafrické gazely stedovké francouzské básn o hrdinských inech známých osobností degustace potravin odrda sakury máselnice tmel, kyt druh stedomoské zmije krátký dvojse ný me ímských legioná pšák rogalo, kluzák potravináský rosol druh alpského ledovce šik vojska (zastarale) laboratorní zdroj infra erveného záení moucha tse-tse druh oplatky s okoládovou polevou a šleha kou goalball branká pemza na broušení ztvrdlé kže na nohou pastý vep (náe n) 20

21 gondi goniatit goratex gordan gording gospodar graber gradatim grádel grádus graft grajciar gramia grana granatier gravita gres grevilea grex grip grippa grís grisiny gríska gro grodan grombi grotholc group guana guanofor guazu gufero druh malého tuniského hlodavce typ vymelých amonit nepromokavá látka na sportovní oble ení druh hlavonožce lanoví na stahování plachet titul bývalých moldavských knížat softverová utilita krok za krokem, postupn tkanina grádl akademický titul vegetativní splynutí ástí rzných individuí krejcar druh tstoviny tvarované do písmene C a pokrm z ní sýr parmazán granátník slavnostní nálada, vážnost (zastarale) druh odolné, tvrdé dlažby druh okrasné skleníkové deviny z eledi proteovitých jednotka titru (text.), dekamel držadlo golfové hole chipka druh surové krupice a jídlo z ní (hovorov) druh ty inek (k jídlu) krupicová kaše (hovorov) jednotka hlasitosti (obdoba jednotky son) minerální vlna, edi ová vata druh látky na zimníky nosný pilí ve vinohradu menší džezový soubor druh kormorána modrá pigmentová buka typ deštného pralesa, ete gumokovová tsnící sou ástka 21

22 guligaz gumbo gumolak gunár gurgán gurumukhí gus gús guzla guzlica gvalt gvalt gvaltom gvaltovka gver gvíra gym habadej habet habit háfis hajdit hajdpark hajmory hakama hakim halásana haláslé haláš halobios ham hámor hamovka hndofialové zbarvení srsti perziánových koží jílovitá pda tenká gumová fólie na textilním podkladu užívaná na zdobení obuvi houser (i samec labut) mongolský vysoký šlechtický titul, ze chána, gür-chán slabi né písmo užívané k zápisu padžábštiny krém, pna (ovocná, mlé ná) krém, pna (ovocná, mlé ná) jihoslovanský strunný hudební nástroj jihoslovanský strunný hudební nástroj kvalt, spch (hovorov) násilí (zastarale) rychle (hovorov) rychlá práce (slangov) puška (hovorov zastarale) druh jihoamerické kuka ky fitnescentrum velmi, mnoho zásah pi gladiátorských zápasech hábit, roucho titul muslimského u ence, který zná korán nazpam leh ený jílový materiál z USA Hyde Park, otevená scéna názor zápal elistních dutin (slangov) kalhotová sukn nošená v bojovém sportu kende orientální mudrc, filozof, léka, soudce cvik v józe pipomínající pluh maarská rybí polévka místo pro vozy u formanských hostinc (zastarale) soubor všech organism žijících v moi šunka hu, hamr brzda 22

23 handler hands hankornia hanting hantírka haptika haramia harang hardlock hárešt haring hart haste heftling helanka helement heliast hemant hetrik hieros hiran hlaup hofier hofierka hogget hógna holi homal homína horin hornit hortisol hostafan zaízení na automatickou manipulaci s integrovanými obvody upozornní na nedovolený dotyk mí e rukou ve fotbalu druh tropické kau ukodárné liány druh obuvnické hovzí usn hantýrka, žargon vdní obor zabývající se jazykovou komunikací pomocí dotyk neplechy slavnostní oslovení, e (zastarale) hardverový klí vzení (hovorov) herink cikánský ková to je fuk (hovorov) politický vze (za nacismu) polyamidové vlákno švýcarské výroby ábel, ertisko (expresivn) len athénského sboru heliaie rod cibulovin z eledi amarylkovitých z jižní Afriky hattrick posvátný, svatý vojenský systém dálkové navigace druh katastrofické potopy na Islandu vyvolané sope ným výbuchem pod ledovcem podnájemník podnájemnice vlna z prvního stíhání ovcí mezi 12. až 16. msícem stáí nejvtší pavouk ve Stedomoí hinduistický svátek jara rozptylná okulárová soustava pro mikrofotografii ást kukui ného zrna na výrobu kukui ných vlo ek horajn (valivý bo ní skok vysoký) malý sope ný kužel zahradní pda tereftalátová fólie 23

24 howg huanino hudanka humbug chagán chakán Chagasov chajota chakájat chalal chalazión chalazodermia chalcides chalili chalkogenid chamec chamomila chamomilla champaka champedak chánstvo chancre chanfaina changemat chanukija charaban charidža charmatan charterer chavkoš chazar ina checkout skon il jsem, konec typická hudba potomk Ink francouzské masné plemeno slepic nesmysl, podvod, klam (hovorov expresivn) chán chán jihoamerická tropická infek ní choroba ajot orientální žertovné píbhy ze života derviš, kupc, mudrc i král nemanželské dít (v židovském prostedí) hnisavý zápal mazových žláz o ního ví ka (vnitní je né zrno) vydutí úseku pokožky do podoby laloku (chalodermie) rod scinkovitých ještr žijících v Itálii, jižní Francii a Španlsku hndé nebo erné zbarvení karakulských perziánových kožek slou enina chalkogenu s elektropozitivním prvkem židovský pokrm, který se nesmí jíst o svátku pesah hemánek nebo extrakt z nj hemánek nebo extrakt z nj východoasijský vždyzelený okrasný stromek, Michelia champaca druh malajského chlebovníku chanát šankr španlský pokrm z jater automat na výmnu valut osmiramený svícen užívaný o svátku chanuka otevené vozidlo se sedadly i lavicemi islámská sekta harmattan (místní název severovýchodního pasátu v oblasti Guinejského zálivu) smluvní strana v charter party no ní volavkovitý pták mrtvý jazyk obyvatel Chazarské íše automatická kontrola pi ovování technických pístroj chediv titul zástupce tureckého sultána v Egypt v letech

25 cheirant cheloid chemipulper chemokart chetit ina Chetiti chichinda chito chiva chlorolab choána chochlak choizia cholelit cholestín chonorik chorasán chosen chose chromiol chryzalída chupa churban ianitor idaltu ilojalita imejl indriša inertol inhale inhalol inkjet inline chejr, fiala žlutá jizva nádorovitého vzhledu, keloid zaízení na kontinuální vaení celulózy tvrzený papír užívaný jako nábytková krytina mrtvý chetitsko-luvijský jazyk, kterým se mluvilo ve starovké Anatolii Chetitové spirálov zkroucená tykev osvžující nealko nápoj s malým obsahem chininu orientální ru n vázaný koberec druh o ního fotopigmentu otvor, jímž ústí nosní dutina do nosohltanu pezdívka Ukrajinc (zastarale) bíle kvetoucí routovitý ke pocházející z Mexika žlu ový kámen obchodní název kvasinek vznikajících pi fermentaci rýže kíženec tchoe a norka ru n vázaný orientální koberec užitek (hovorov z maarštiny) užitek (hovorov z maarštiny) drobné áste ky tvoící ást chromomeru motýlí kukla zlaté barvy židovský svatební baldachýn dv velké katastrofy židovských djin ve starém ecku otrok ve funkci vrátného lovk, homo nesouhlas, neloajalita muškát ržový ochranný dehtový nátr aplikace práškových lé iv plícemi inhala ní lé ivo druh tiskárny, džetka druh kole kových bruslí, in-line 25

26 inn instant invert Ira an Iránec Iránka iraurit írek irenik irinit Írka islam ismena ívan izolette jack jáger jakobián jalox jambolana jambos jarales jarmok javanéza jeklák jerv jetstream ježiško jiffy jog jojka jokoham jolium hotel, kr ma instantní výrobek invertní cukr (slangov) obyvatel Iráku obyvatel Íránu obyvatelka Íránu platinové zlato ddictví (zastarale) hlasatel míru nerost ze skupiny perovskitu obyvatelka Irska, Irka islám rod amarylkovitých rostlin z Antil, okrasná rostlina íván, liván turecká stíbrná mince, zolota druh konektoru v elektrotechnice, džek lovec (zastarale) Jacobiho determinant bezkemíková za studena válcovaná ocel východoindická ovocná devina ke z eledi myrtovitých rostlinné spole enství ke a nízkých stromk ve Španlsku trh druh viskózové tkaniny na dámské šaty jekl, Jäckelv profil rosomák severský silné vtrné proudy v troposfée Štdrý ve er rašelinový zakoeova jogín slovenská soukromá televizní stanice Joj (hovorov) rozhod í nebo trenér v tanci samba (podle vlastního jména) nepijatý návrh sovtských vdc na pojmenování prvku nobelium 26

27 joyrobik jubilee judet juker jurasor jurt jutráš kaatinga kaballero kabanoska kondi ní gymnastika bez náadí ernošská duchovní píse rumunská župa jukr písežný vojenská jednotka (10 voják) v Mongolské íši ve 13. století malorolník (zastarale) caatinga nižší španlský šlechtic; rytí, kavalír, pán kabanos (hovorov) kabelt námoní kabelová délka (185,5 m) káblovka káblovka kabul kabyl kabylka kabyl ina kacír kacírka kádi kafana kafehaus kajd kajik kajmakám kala akra kalajda kalamitisko kalán kalander kalašnik kalatea kaliber kabelová televize (hovorov) kabelovna (hovorov) afghánský chrt berberský rolník a zahradník v Atlasu (horská oblast na severu Alžírska) berberská rolnice a zahradnice v Atlasu berberský jazyk v horských oblastech severního Alžírska kací kacíka kádí balkánská kavárni ka kavárna (hovorov zastarale) alžírský kmenový ná elník kaik ( lun) zástupce velkovezíra nebo paši; zástupce tatarského knížete; správce turec. okresu slavnostní shromáždní vících v Tibetu kulajda polom moská vydra, kalan kalandr kalašnikov, samopal maranta kalibr 27

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

VÝBR VÝRAZ PROF. VILÉM PECH. rení a zkratek v jazyce psaném i mluveném ze všech obor lidského vdní a konání NAKLADATELÉ KVASNIKA A HAMPL V PRAZE 1948

VÝBR VÝRAZ PROF. VILÉM PECH. rení a zkratek v jazyce psaném i mluveném ze všech obor lidského vdní a konání NAKLADATELÉ KVASNIKA A HAMPL V PRAZE 1948 VÝBR VÝRAZ PROF. VILÉM PECH VELKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV rení a zkratek v jazyce psaném i mluveném ze všech obor lidského vdní a konání NAKLADATELÉ KVASNIKA A HAMPL V PRAZE 1948 aaktin umlá pryskyice aba

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Promiňte pane do hotelu psi nesmí.

Promiňte pane do hotelu psi nesmí. 4/2010 4/10 11.8.2010 10:40:22 é V. ročník KŘÍŽOVKY HUMORU 9 pl n Vydává nakladatelství Ceny v hodnotě 4 000 Kč Vtipy zajímavosti 1 Kostra hlavy (knižně) Čidlo sluchu Dům z prefabrikátů září Kořist Ozvěny

Více

VESTAVNÉ SPOT EBI E SE SLEVOU AŽ 51 % NEMUSÍTE P EMÝŠLET KDE ODBORN NAKOUPÍTE! Férová půjčka určená problémovým klientům Bez zástavy Rychle

VESTAVNÉ SPOT EBI E SE SLEVOU AŽ 51 % NEMUSÍTE P EMÝŠLET KDE ODBORN NAKOUPÍTE! Férová půjčka určená problémovým klientům Bez zástavy Rychle Příští Echo vychází 4.dubna 2008 www.novinyecho.cz REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD Ro ník 15/ íslo 9/21. b ezna 2008 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 22 500 výtisk www.aremic.cz s.r.o. Telekomunika ní, zabezpe ovací a

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Lidový slovník. pro chalupáře

Lidový slovník. pro chalupáře Lidový slovník pro chalupáře 2D /2 D dvourozměrný/ dvoudimenzionální - zobrazuje svět jako plochý obraz [bez hloubky]; - viz 3D, dimenze 3D I. trojrozměrný prostorový vjem stat. obrazu - vzniká v mozku

Více

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ VÝPRODEJ CELÉHO SORTIMENTU. SLEVA až 54 % VESTAVNÉ SPOT EBI E NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH AKTOVEK A BATOHŮ.

ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY P EDVÁNO NÍ VÝPRODEJ CELÉHO SORTIMENTU. SLEVA až 54 % VESTAVNÉ SPOT EBI E NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH AKTOVEK A BATOHŮ. P íští Echo vychází 2. prosince 2011 listopad 1908 příjezd prvního vlaku do Dobrušky Ro ník 18/ íslo 32/18. listopadu 2011 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY WWW.NOVINYECHO.CZ P EDVÁNO NÍ VÝPRODEJ CELÉHO SORTIMENTU

Více

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Co nového v čistírenství? 15 Pro nás neznámý... 16 Mimořádná zpráva 16 4 253 ZÁ Í 2010 Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Z obsahu: Dílčí

Více

Příští Echo vychází 19, března 2010

Příští Echo vychází 19, března 2010 Příští Echo vychází 19, března 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 7/12. b ezna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Základní

Více

P íští Echo vychází 4. listopadu 2011

P íští Echo vychází 4. listopadu 2011 P íští Echo vychází 4. listopadu 2011 28. října 1895 na Dobrošově první turistická útulna Ro ník 18/ íslo 29/21. íjna 2011 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY WWW.NOVINYECHO.CZ VÝPRODEJ PRA KY MY KY SPORÁKY LCD PLAZMY

Více

Na vydání almanachu se podíleli:

Na vydání almanachu se podíleli: Na vydání almanachu se podíleli: Bek Jaroslav, ornej Pavel, Dlouhý Miroslav, Duánek Karel, Hanzlík Karel, Hlavá ek Even, Holub Ji í, Hromádka Tomá, Hujer Ji í, Indra Zden k, Jaro Frantiek, Jur ková Marie,

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 4 CHEMIE VODY, OVZDUŠÍ A ORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Stravování

Více

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX

Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX Tradi ní m sí ník 46. skautského st ediska SFINX EDITORIAL OBSAH Mám radost. Z eho? Nejen z toho, že mohlo vyjít další íslo, ale p edevším z toho, že jeho nápl tvo í lánky o prob hlých akcích, p i kterých

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více