VEKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV"

Transkript

1 Samo Šaling Mária Ivanová-Šalingová Zuzana Maníková VEKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV Štvrté, revidované a doplnené vydanie Vydavatestvo SAMO Bratislava Prešov 2006 VÝBR VÝRAZ Výraz abaryt Abauj abderita abeles abelit abelita Abesínec abietit absolit abtest adamsia adát adespotum adhint adonidol aerokamera aerokar aerošou afelandra afrorock agapant agba Legenda slitina platiny, kobaltu a germania starší název pro kraj na jihovýchodním Slovensku malomšák zpsob rozdávání karet pi tarokové he druh výbušné smsi píslušník severoafrické sekty neuznávající manželství Etiop parafinalkohol v jedlovém jehli í druh manganové pny obsahující vysoké procento oxidu kobaltnatého podpis pednášejícího ve vysokoškolském indexu o ú asti poslucha e na pednáškách korálový polyp adat menší anonymní dílo lepený spoj (z angli tiny «adhesive joint») izomerní pentitol fotografický pístroj na letecké fotografování letecký automobil výstava letadel rostlina z eledi akantovitých styl rocku, afro rod jihoafrických trvalek z eledi liliovitých druh západoafrického deva podobného mahagonu 1

2 agerát aglit agrár agremán ahu ain ina Aiol airoboat ajkido ajoén aka akanit akardit akaroid akavi ak ák aker akita akminit akolytstvo akorín akremit akronal akropola akrosil aksamiet akút akvatel akvatlon akvipár alabaster alamanda alamnus druh letni ky z eledi astrovitých druh lehkého plniva do betonu velkostatká schválení svatyn na Velikono ním ostrov ainský jazyk, jazyk Ain ecký bh vtru (Aiolus) vzdušná lo, aerolo aikidó slou enina obsažená v esneku zamezující srážení krve slvko vyjadující úctu používané ve Stední Asii konzerva ní prostedek odštpující formaldehyd asymetrická difenylmo ovina (chemický stabilizátor) druh stromové pryskyice z Austrálie druh sýra v slaném nálevu ak ní film (slangov) akr plemeno japonských hlídacích ps umlý mramor v katolické církvi poslední nižší svcení glykosid sms dusi nanu amonného a sazí druh syntetické pryskyice akropole druh plastu na kuchyské dezy samet akut hotel z plovoucích dom kombinace sportovního bhu a plavání vodní živo ich rodící živá mláata alabastr pokojová rostlina (Allamanda cathartica) chovanec 2

3 alanton alarmista alavita alavitka alemontit alfín algát algena algia alivatit alivanka aljú alkon alkovec almas alona alpet alumna amanogawa amarak amarula amatol ambrel amelius amonoid amperáž analín ancug an an andivi anello anemol anemolit alkaloid v omanu kdo vyvolává poplach píslušník islámské sekty v Turecku a Sýrii píslušnice islámské sekty v Turecku a Sýrii klencový nerost, allemontit metoda slévání ocele nebo litiny s hliníkem alginát lék na utišení bolesti bolest hornina ze skupiny gabra rumunský pokrm vojenská jednotka Mongolské íše (10 voják) kombinovaný isticí prostedek moský pták sou asný neandrtálec, divoký lovk druh perloo ek druh plášt kabel chovanka odrda sakury okrasný poloke z eledi hluchavkovitých druh afrického ovoce druh ru ního papíru, atomi deštník, ambrela jedinec bez kon etin druh vyhynulých hlavonožc velikost elektrického proudu udaná v ampérech druh sádry pánský oblek vdce zlo inecké bandy v Japonsku ekanka, endivie, písada do pokrm druh italských tstovin druh rostlinného oleje druh sope né vyveliny 3

4 anenajka anglia druh koloraturních zpv druh vlnné látky angolár mnová jednotka v Angole v letech animák animárka anionit anjelik anole anonsa anorák antanta antenár antenula anterizma Anteus antistres antistresor antityp aoid apa apamin apancit apateka apeláta apella aperte apiezon apistika aplauz apresor apuk apus arak! animovaný film (slangov) animírka anex andílek rod ještr, anolis, anoli anonce anorak poltické spojenectví anténá hmatadlo u hmyzu druh oprného pilíe ecký obr innost smující proti stresu faktor smující proti stresu protikladný typ potulný staroecký zpvák otec (expresivn) sou ást v elího jedu vyvelá hornina lékárna apelace, odvolání lidové shromáždní ve Spart zjevn, oteven, bez okolk parafinový olej nauka o v elách potlesk faktor sloužící k agresivní innosti terpolymer (obchodní název) incké božstvo zmizni! (cikánsky) 4

5 arand ina aranž arašida arátrum arbalet arbolit arborol arbus árendátor arester áreštant aret argal argamak arín árista áristka armáles armalista armiér arn arnidiol arodyha arovrút arter arti oka artikel aryn aryt asano aseita asepsa asialia arandský jazyk, aranda naaranžovaný fotografický zábr (slangov) burský oíšek stará slovenská pozemková plošná míra (popluží) samostíl druh leh eného betonu dehtový pípravek na hubení škdc vodní meloun nájemce jiskišt vze (hovorov) zatyka suchý dobyt í trus používaný jako palivo v Asii orientální k reaktivní cyklický uhlovodík léka z oddlení ARO (slangov) lékaka z oddlení ARO (slangov) listina o udlení erbu bez udlení majetku v Uhersku nižší uherský šlechtic hedvábná tkanina na podšívky stupe neogénu druh alkoholu druh dýhy maniokový škrob, arrow-root v elaský hoblík arty ok artykl vysoce reaktivní chemická ástice plnivo do betonu odrda sakury existence sama o sob ve scholastice asepse chybní slin 5

6 asieta asietla asis asist askar askarit asker asorta astenolit ašeb atakarnet atamanstvo atarax aterien aterínka atima atomi atrocita atrotabak atyp audax auletika aureovit autakoid autár autodeka autokoner autolano autopat autorota avans avar ina avirol plastová miska na balení potravin plastová miska na balení potravin obchodní doložka v USA, telquel ucelená ást opera ního systému afghánský voják vycvi ený v Evrop, asker chemický prostedek na absorpci oxidu uhli itého afghánský voják vycvi ený v Evrop, askar marinovaná zelenina kyselá granitická hornina spole enství rostlin vyrstajících po dešti na nkterých místech Sahary celní doklad hodnost atamana trankvilizér archeologická kultura starší doby kamenné v severní Africe rybka ztráta ob anských práv v antických eckých mstských státech amatol (druh ru ního papíru) krutost, bestialita beznikotinový tabák netypizovaný nábytek mezinárodní hnutí ú astník dálkových cyklistických jízd sólová hra na aulos krmný preparát stimulující rst domácích zvíat lokální hormon árový rozhod í (slangov) pikrývka na sedadlo do auta automatický pevíjecí textilní stroj automobilové lano exoúloha v exošachu motorizovaná rota záloha (na plat) avarský jazyk namá ecí prostedek 6

7 babiana Bá an bá i bá ik bagajin bagetka baiav bajgle bajo ko bakkali bakla baksi bakter balist baloniak balta baluta bappie baráber barasinda barboráš barburula bareta baretka bárkar barkentína barla barmajster barm ina barnard barnuša baršún bartizan okrasná rostlina z eledi kosatcovitých obyvatel Bá ky strý ek strý ek píslušník nižší šlechty v starobulharském stát malá bageta latinskoamerický tanec bratislavské makové rohlí ky od oka, odhadem jednotka hmotnosti v Maroku (76,2 kg) druh fazolky turkmenský lidový zpvák tahák (ve škole), slangov balistovitá ryba baloák valaška pochoutka na Filipínách (zpola vylíhlá kuata uvaená ve vod) dít ze zámožné a vlivné rodiny (v anglosaském prostedí) baraba druh indického jelena kontrabasista druh žáby žijící na filipínském ostrov Palawan baret baret majitel bárky škunerový bark berla, podpora vedoucí barového souboru karenština druh papouška bruneta samet (zastarale) strážní vži ka 7

8 baskula basma basselise bašlik batardo batát batea batilda batistka bazilej bazileus behetria bejzbal beke bel ov balkanto belona beloperona benát bends benetit bengalín berdanovka berlinále berlínka bernaška bernikla berolina best betla betlehem betuletol bevit lžko hlavní (u loveckých pušek) zbojník, bandita druh gobelínu kavkazská špi atá vlnná káp s dlouhými konci, které se obto í kolem krku pí ná hráz ve vodním píkopu barokní vodní pevnosti sladký brambor miskovitá nádoba na rýžování zlata australský pták tkani ka z batistu ecký král ecký král druh španlské feudální závislosti baseball bekeš (dlouhý zimní kabát s kožešinovou podšívkou) druh devné kolébky (hovorov) bel canto rod moských ryb akantovitá pokojová rostlina cukrovinka atlaska druh výškové choroby projevující se bolestí v kloubech vyhynulá vyšší rostlina z druhohor tkanina hedvábnická v plátnové vazb druh pušky zadovky filmový festival v Berlín í ní plavidlo berneška (pták) rod divokých husí figura v exošachu nedotknutelný úkryt v staroperských mešitách betl druh váno ní ozdoby sou ást propolisu druh tmavého chleba 8

9 bib bi ák bigbitka bigbord bigener biglajz bikarbit bilbord bilž bimotbus bin bindi bioekos biogran biokal biokys biotank biovan biozid bíreš bister bitang bívalí biza biznis blajbas blancier blanketa blatfus blazár blicer blicoš blondiak centrální koule ve he pétanque kapesní nž, kivák (hovorov) beatová skupina (slangov) bilboard vtších rozmr mezirodový kíženec žehli ka (hovorov zastarale) druh dlní trhaviny reklamní tabule prostor mezi dnem (eky) a spodkem lodi autobus se dvma motory podava papíru v po íta ové tiskárn znak vdané indické ženy (tzv. tetí oko ) bioekologicko-ekonomický systém preventivní lé ivý prostedek na podporu imunity sušený aktivovaný kal zkvašený mlé ný výrobek kryt nad hromadou odpadk ur ený k jejich kompostaci druh umlých kostí glykosid disacharid sluha na velkostatku placený v naturáliích hndý pigment zlý lovk (náe n) hinduistické svátky severní vítr obchod tužka (hovorov zastarale) ozdobný plíšek na opasku nevyplnný formulá, blanket plochá noha (hovorov) druh kvasaru záškolák (slangov) záškolák (slangov) blondýn 9

10 bo por boil bokking bokori bomba e bombera bongár boost bootstrup boras borazort boregos boritaš borsuk bosmína bosniak bosniak bostella bottega boulder bovidián brakeráž bralén brám brauta brida brizolit broadtail broil brojl bronco bronevik brunizem plí ková omá ka (zastarale) píslušník vyšší šlechty ve starém Bulharském státu holandský slane ek haitský arodj široké kalhoty podobné pumpkám bunda bomber ovád (náe n) tlak v nasávacím potrubí pístového motoru, plnicí tlak chladicí zaízení na klimatizaci letadel druh palmy (palmira) umlá látka tvrdší než diamant druh ov ího obarveného rouna ozdoba ze šrek na kroji jezevec (náe n) druh perloo ek z eledi Bosmididae podomní obchodník z Bosny druh pe iva z chlebového tsta španlský folklorní tanec malíský ateliér z doby Leonarda da Vinci umlá stna na cvi né lezení neolitický pastý dobytka v severní Africe brakování v zootechnice polyetylenové vlákno nejvyšší ást lodního stožáru nevsta (náe n) zne ištný vzduch unikající pi technických procesech druh fasádní omítky druh ov í vlny maso pe ené na oteveném ohni maso pe ené na oteveném ohni divoký nebo polodivoký k, mustang opancéovaný vlak druh prérijní pdy 10

11 brusliak bruš bruzone bucinár bucium budilár budleja buenos buenosa bufer bugaria bugriš bujk bukanier buksa buksér bulder bule bulhar bumbyvak bunjin bunkoš bunkoš buntoš burda burkovec burst buzuki byrotel cadik cambisol canasta cantora bruclek druh tropické stepi porostlé drobnými kei houbová choroba rýže truba v ímském vojsku, buccinátor devná pastýská píšala v Rumunsku penženka (hovorov) rod trvalek jihoamerická jehntina jihoamerická jehntina vyrovnávací pam po íta e, buffer jihoslovanský drnkací hudební nástroj pro tamburašské soubory tlustý nemotorný chlapec (hovorov) typ amerického luxusního automobilu, buick bukanýr penženka (hovorov) druh remorkéru horolezec bez lana poradní sbor ve staroeckých mstech prodava zeleniny (hovorov) vak s vodou zavšený na helikoptée k hašení lesních požár styl bonsají zavalitý chlapec, valibuk ozdobná pastýská hl bui (hovorov) vlnný arabský pláš vtší oblý kámen (náe n) barevný televizní synchroniza ní signál ecký hudební nástroj podobný loutn bürotel titul rabína kambizem koš, v nmž se nosí pi sklizni hrozny vína (ve španlském prostedí) zpva ka 11

12 capanna cárica cárovná ceja celastik celebret celestína celiak celoftal celogyna centi ceráta cerina cessus cestmajster ceterak cibeta cíder cikori cimmes cinár cinopel cisurán citotest credenza cresta crimp cvitúr aban abana abianka ákov al kamenná stavba se slamnou stechou pastý na Sardinii carevna carevna typ bambusového lesa druh laminované fólie z PVC církevní listina zaváka do polévek lovk postižený celiakií ester celulózy s kyselinou octovou a ftalovou druh epifytických rostlin z eledi vstava ovitých rostoucí v Himálajích estonská mnová jednotka (100 centi = 1 kroon) voskovce cerový les dlužník pohledávky postoupené cesí odborník na stavbu silnic druh suchomilné kapradiny cibetka cidre ekanka druh židovského zákusku cína druh kemenu zbarveného do hndo ervena z ložiska Banská Štiavnica transuran test ke zjištní rychlosti reakcí stolek na pinášení pokrm ve stedovku druh tstovin (kohoutí heben) nylonová tkanina kapoun (náe n) ov ák (v prostedí bývalého SSSR) styl ikebany používaný pi ajovém obadu abajka vojenská pilba zkvašené velbloudí mléko 12

13 amor ina andu apati attra avargoš eburek et i agove igaidana ikung ineláma ipset iris iriš irkáš irlíderka itravina omlek orbadši u ugamuši ugun under utka dabada dado dahabija daja dalamánka damaska damast dame damis dangoba indonéský jazyk opium upravené ke kouení indická placka z pšeni né mouky ozdobný deštník na kupoli stúpy tulák (náe n) smažený pirožek plnný skopovým masem chat romské národní jídlo (vepové stevo plnné bramborami) japonský ozdobný devný sloup v byt esoterický smr v pírodní medicín využívající lé ivou energii Zem tibetský vdce desti ka osazená nkolika ipy obuvnické lepidlo obuvnické lepidlo nezbedník (hovorov) roztleskáva ka (slangov) indický strunový hudební nástroj vepové maso dušené na vín turecký vojenský hodnostá druh rickettsie rostoucí v Japonsku surové železo undr ohryzek (nap. jablka) /z maarštiny/ figura v exošachu kvádr sloupového podstavce dlouhý, úzký lun na Nilu algoritmický jazyk ve výpo etní technice dalamánek starší typ lankasterky damašek (zastarale) titul manželky anglického baroneta nebo rytíe lnný výztužný materiál stojné lun na Dunaji 13

14 dasch dastang decitona dedvejt dekalamitka dekamel dekamired dellen deskin desmod detander devil devla diana díler dilino dimo dip discinka dišes dišputa divehi djama doboš doboška dogaresa dolmas donzebra drez dufart dukcia dumbas dupol dávka, stik (v potravináství) indický vyprav starší jednotka hmotnosti na Slovensku (100 kg) nosnost lod, deadweight tlaková mázni ka textilní jednotka (grex) jednotka barevné teploty úvalina vlnaská tkanina s krátkým vlasem na pánské obleky a uniformy druh malého netopýra žijícího v Bolívii zkapalova plyn prudce pe ené maso starý k, herka (v romském prostedí na Slovensku) francovka (zastarale) dealer hlupák (v romském prostedí na Slovensku) fotografický modul na pímou archivaci snímk surovina na pípravu hustých omá ek druh houby (zejména užívané do polévek) druh hedvábné tkaniny s atlasovou vazbou debata úední jazyk na Maledivách pojmenování marihuany v Jižní Americe, maconha druh zákusku, doboška druh zákusku, doboš manželka dóžete pokrm (tu né skopové s rýží dušené v zelném list) kíženec osla a zebry dez podjezd (zastarale) odklon vle ný lun na Dunaji druh plastu na kabelky 14

15 duritka duván džad džetka ebonics ecesia écru e ko edatop ednatol ej ekage elanda elast eliš elite ELO embros emn enkapsa enkiant enko enkodér énocyt eonium epeda epilima epo epodur epson epsonka erf ergazil kuchyská nádoba ze speciálního skla schzka kozák, na které se dlili o koist chudák, žebrák (náe n) trysková po íta ová tiskárna, jet-tiskárna (slangov) ernošský slang v USA trvalé za lenní nové rostliny v již existujícím porostu ekry é ko pdní ást ekotopu binární sms tritolu s tylendinitraminem heroin (slangov) EKG (slangov) nejvtší druh africké antilopy rodu Taurotragus elastický plast bulharský pokrm (sms vaeného skopového masa s brambory a špenátem) po et znak na palec ve výpo etní technice (12 znak na palec) osobní koeficient šachisty, rating šachisty druh italské jehn í kže elektromotorické naptí (slovenská zkratka) enkapse japonský okrasný ke z eledi vesovcovitých písmeno N výpo etní program uskute ující zakódování velká buka s malým jádrem rostlinný rod z eledi tu nolistých snímatelná ást alounného nábytku staroecká nádoba na voavky syntetický dopingový prostedek ve sportu druh epoxidového plastu druh po íta ové tiskárny druh po íta ové tiskárny (hovorov) matematický znak pro integrál chyb druh veslonožek z eledi Ergasilidae 15

16 erot esík eskapon etín etolid etopat etua euromena euronotes europas eustres fajerman fajne fajnota fajzom fakláda falaš falat falatek falatok falcata falerista faloš fám famille famofos fancel fancl fank faradiol farahún fárta fáš okídlené dátko ve výtvarném umní spojka ve tvaru S ke spojování roztržených lesnických etz druh kau ukového plastu acetylen ester obsažený v pryskyici nkterých jehli nan jedinec s poruchou mravního chování etue spole ná mna Evropské unie mezinárodn obchodovatelné cenné papíry pas ob an v Evropské unii stres z euforie hasi (hovorov) dobe, výborn (hovorov) chutné jídlo, dobrota (hovorov) paušáln (hovorov) doprovod s pochodnmi (zastarale) etiopský žid (neuznávající judaismus) velký kus (hovorov) kousek, kousí ek (náe n), též falatok kousek, kousí ek (náe n), též falatek krátký iberský me ík s prohnutou epelí sbratel ád a vyznamenání faleš, petváka krém, pna, nádivka druh ínského porcelánu s bílou glazurou a pestrobarevným vzorem druh organofosfátu psobícího proti ste kovitosti hovzího dobytka zaváka do polévky (zastarale) zaváka do polévky (zastarale) funk (druh hudby, tvrdší gospel s tancem) látka z list podblu lékaského, triterpenový alkohol pokrytec (hovorov) hornický žebík (slangov) fašírka 16

17 faustbal fázar felem ferc fernett ferodo ferry feršter fery festung feta fetova fiaker fianketo fibrid fí er fíder fiftín figa fijok fiktus filier fíling filipska filling filmstar finírka finisáž finista fino finolka finos firšt kombinace volejbalu a minifotbalu fáza v animovaném filmu korkové pletivo stehovací nit (hovorov) kolá ek se sladkou náplní materiál na obložení tecích spojek a brzd trajekt polesný (zastarale) trajekt pevnost, opevnní (hovorov) druh slaného ov ího sýra feák (slangov) fiakr bo ní vývin stelce v šachu spole ný název vláknitých polymer krátká dokumentární zpráva, feature anténový napáje vysíla e, feeder fifteen v tenise fík zásuvka, šuple (hovorov) šibal (zastarale) halí (hovorov) vybarvování v po íta ové grafice výrobek firmy Phillips (hovorov) vybarvování v po íta ové grafice filmová hvzda fréza na kone né opracování slavnostní zakon ení výstavy poslucha finistiky (vdní obor zabývající se finskou kulturou, jazykem ) druh španlského sherry druh spole enského tance druh ov í vlny kníže, šlechtic (zastarale) 17

18 fiš fiškalát fiškret fiting fitlopta fle er flokus flor flotel fluflon fodra fogaš fogaš fonokarta forditáš foremika forgo forgov formian forminga formprint fors forsa foršpán foršpont foršta forverka fotbalka fotelka fragt frajla frame fras nesprávný typ písma pi ru ní sazb (slangov) advokatura, povolání advokáta ševiotová obleková látka spojka ocelových trubek se závitem gymnastický mí do asná zubní výpl (slangov) eholní odv, kutna druh vinného kvašení hotel umístný na lodi druh pevné nylonové píze nábra na sukni (hovorov) všák ryba žíjící v Balatonu zvuková pohlednice druh vína izola ní materiál ze slídy ozdoba z per na klobouku u lidového kroje (zastarale) ozdoba z per na klobouku u lidového kroje (zastarale) populární víno ve starém ím forminx (staroecký hudební nástroj) systém dekora ního tisku na plastových obalech záliba, koní ek, hobby (zastarale) záliba, koní ek, hobby (zastarale) filmová ukázka zápah (hovorov zastarale) fošna (hovorov) plemeno slepic fotbalový mí (hovorov) menší fotel (hovorov) lánek tla erv sle na (hovorov zastarale) rámec na webových stránkách ertovina, ert (expresivn) 18

19 frezinet frigosal frikadela frikadelka frioplast Frisco frišká frivér fríza frontál fuero fugát fugazzi fugenso fujtáš fukoid fukso fulajtár fulardén fulmenit fúrik fustage futurit gáblik gadžo gafel galadiner galašou galave era galváno gamatea gamatky gamut profukova kouovod písada do betonu pro zimní betonáž masová kuli ka zavaená v polévce masová kuli ka zavaená v polévce plastifika ní písada do betonu San Francisco (hovorov) druhá ást ardáše freeware plastikou ozdobená plocha ve stavebnictví pr elí budovy mstská privilegia ve stedovkém Španlsku voda odstikující pláštm odstedivky velikono ní mandlové pe ivo odrda sakury ucpávka náboje v hlavni pušky (hovorov zastarale) pevná schránka nkerých erv k fuks, fuksa vedoucí jezdec na koni (zastarale) druh podšívkové tkaniny druh trhaviny kole ko, traka obal druh izola ní látky sva ina (hovorov zastarale) sedlák (náe n) pomocné loaské lano banket slavnostní šou slavnostní ve ee galvanotyp (slangov) ryba píbuzná murén druh plynových kamen (hovorov) barevný rozsah po íta ové tiskárny 19

20 gánok garád garbiar gasohol gáter gatling gauli gavalec gé gejtava gejzon gelba geld gém generuk gestá geumatika gioiko girba git gjursa gladius glajder glás gle er glieda globár glossina gofra golbal golman gomáž gondáš krytá chodba slovenských lidových staveb píkop u cesty koželuh benzin s etanolem jako motorové palivo rámová pila, katr automatická stelná zbra fénická obchodní plachetnice kavalec zarovnáva pilových zub (hovorov) lano na skasávání ráhnových plachet z paluby geison (v architektue) hromada kulatiny poptávka na burze game (sport.) druh východoafrické gazely stedovké francouzské básn o hrdinských inech známých osobností degustace potravin odrda sakury máselnice tmel, kyt druh stedomoské zmije krátký dvojse ný me ímských legioná pšák rogalo, kluzák potravináský rosol druh alpského ledovce šik vojska (zastarale) laboratorní zdroj infra erveného záení moucha tse-tse druh oplatky s okoládovou polevou a šleha kou goalball branká pemza na broušení ztvrdlé kže na nohou pastý vep (náe n) 20

21 gondi goniatit goratex gordan gording gospodar graber gradatim grádel grádus graft grajciar gramia grana granatier gravita gres grevilea grex grip grippa grís grisiny gríska gro grodan grombi grotholc group guana guanofor guazu gufero druh malého tuniského hlodavce typ vymelých amonit nepromokavá látka na sportovní oble ení druh hlavonožce lanoví na stahování plachet titul bývalých moldavských knížat softverová utilita krok za krokem, postupn tkanina grádl akademický titul vegetativní splynutí ástí rzných individuí krejcar druh tstoviny tvarované do písmene C a pokrm z ní sýr parmazán granátník slavnostní nálada, vážnost (zastarale) druh odolné, tvrdé dlažby druh okrasné skleníkové deviny z eledi proteovitých jednotka titru (text.), dekamel držadlo golfové hole chipka druh surové krupice a jídlo z ní (hovorov) druh ty inek (k jídlu) krupicová kaše (hovorov) jednotka hlasitosti (obdoba jednotky son) minerální vlna, edi ová vata druh látky na zimníky nosný pilí ve vinohradu menší džezový soubor druh kormorána modrá pigmentová buka typ deštného pralesa, ete gumokovová tsnící sou ástka 21

22 guligaz gumbo gumolak gunár gurgán gurumukhí gus gús guzla guzlica gvalt gvalt gvaltom gvaltovka gver gvíra gym habadej habet habit háfis hajdit hajdpark hajmory hakama hakim halásana haláslé haláš halobios ham hámor hamovka hndofialové zbarvení srsti perziánových koží jílovitá pda tenká gumová fólie na textilním podkladu užívaná na zdobení obuvi houser (i samec labut) mongolský vysoký šlechtický titul, ze chána, gür-chán slabi né písmo užívané k zápisu padžábštiny krém, pna (ovocná, mlé ná) krém, pna (ovocná, mlé ná) jihoslovanský strunný hudební nástroj jihoslovanský strunný hudební nástroj kvalt, spch (hovorov) násilí (zastarale) rychle (hovorov) rychlá práce (slangov) puška (hovorov zastarale) druh jihoamerické kuka ky fitnescentrum velmi, mnoho zásah pi gladiátorských zápasech hábit, roucho titul muslimského u ence, který zná korán nazpam leh ený jílový materiál z USA Hyde Park, otevená scéna názor zápal elistních dutin (slangov) kalhotová sukn nošená v bojovém sportu kende orientální mudrc, filozof, léka, soudce cvik v józe pipomínající pluh maarská rybí polévka místo pro vozy u formanských hostinc (zastarale) soubor všech organism žijících v moi šunka hu, hamr brzda 22

23 handler hands hankornia hanting hantírka haptika haramia harang hardlock hárešt haring hart haste heftling helanka helement heliast hemant hetrik hieros hiran hlaup hofier hofierka hogget hógna holi homal homína horin hornit hortisol hostafan zaízení na automatickou manipulaci s integrovanými obvody upozornní na nedovolený dotyk mí e rukou ve fotbalu druh tropické kau ukodárné liány druh obuvnické hovzí usn hantýrka, žargon vdní obor zabývající se jazykovou komunikací pomocí dotyk neplechy slavnostní oslovení, e (zastarale) hardverový klí vzení (hovorov) herink cikánský ková to je fuk (hovorov) politický vze (za nacismu) polyamidové vlákno švýcarské výroby ábel, ertisko (expresivn) len athénského sboru heliaie rod cibulovin z eledi amarylkovitých z jižní Afriky hattrick posvátný, svatý vojenský systém dálkové navigace druh katastrofické potopy na Islandu vyvolané sope ným výbuchem pod ledovcem podnájemník podnájemnice vlna z prvního stíhání ovcí mezi 12. až 16. msícem stáí nejvtší pavouk ve Stedomoí hinduistický svátek jara rozptylná okulárová soustava pro mikrofotografii ást kukui ného zrna na výrobu kukui ných vlo ek horajn (valivý bo ní skok vysoký) malý sope ný kužel zahradní pda tereftalátová fólie 23

24 howg huanino hudanka humbug chagán chakán Chagasov chajota chakájat chalal chalazión chalazodermia chalcides chalili chalkogenid chamec chamomila chamomilla champaka champedak chánstvo chancre chanfaina changemat chanukija charaban charidža charmatan charterer chavkoš chazar ina checkout skon il jsem, konec typická hudba potomk Ink francouzské masné plemeno slepic nesmysl, podvod, klam (hovorov expresivn) chán chán jihoamerická tropická infek ní choroba ajot orientální žertovné píbhy ze života derviš, kupc, mudrc i král nemanželské dít (v židovském prostedí) hnisavý zápal mazových žláz o ního ví ka (vnitní je né zrno) vydutí úseku pokožky do podoby laloku (chalodermie) rod scinkovitých ještr žijících v Itálii, jižní Francii a Španlsku hndé nebo erné zbarvení karakulských perziánových kožek slou enina chalkogenu s elektropozitivním prvkem židovský pokrm, který se nesmí jíst o svátku pesah hemánek nebo extrakt z nj hemánek nebo extrakt z nj východoasijský vždyzelený okrasný stromek, Michelia champaca druh malajského chlebovníku chanát šankr španlský pokrm z jater automat na výmnu valut osmiramený svícen užívaný o svátku chanuka otevené vozidlo se sedadly i lavicemi islámská sekta harmattan (místní název severovýchodního pasátu v oblasti Guinejského zálivu) smluvní strana v charter party no ní volavkovitý pták mrtvý jazyk obyvatel Chazarské íše automatická kontrola pi ovování technických pístroj chediv titul zástupce tureckého sultána v Egypt v letech

25 cheirant cheloid chemipulper chemokart chetit ina Chetiti chichinda chito chiva chlorolab choána chochlak choizia cholelit cholestín chonorik chorasán chosen chose chromiol chryzalída chupa churban ianitor idaltu ilojalita imejl indriša inertol inhale inhalol inkjet inline chejr, fiala žlutá jizva nádorovitého vzhledu, keloid zaízení na kontinuální vaení celulózy tvrzený papír užívaný jako nábytková krytina mrtvý chetitsko-luvijský jazyk, kterým se mluvilo ve starovké Anatolii Chetitové spirálov zkroucená tykev osvžující nealko nápoj s malým obsahem chininu orientální ru n vázaný koberec druh o ního fotopigmentu otvor, jímž ústí nosní dutina do nosohltanu pezdívka Ukrajinc (zastarale) bíle kvetoucí routovitý ke pocházející z Mexika žlu ový kámen obchodní název kvasinek vznikajících pi fermentaci rýže kíženec tchoe a norka ru n vázaný orientální koberec užitek (hovorov z maarštiny) užitek (hovorov z maarštiny) drobné áste ky tvoící ást chromomeru motýlí kukla zlaté barvy židovský svatební baldachýn dv velké katastrofy židovských djin ve starém ecku otrok ve funkci vrátného lovk, homo nesouhlas, neloajalita muškát ržový ochranný dehtový nátr aplikace práškových lé iv plícemi inhala ní lé ivo druh tiskárny, džetka druh kole kových bruslí, in-line 25

26 inn instant invert Ira an Iránec Iránka iraurit írek irenik irinit Írka islam ismena ívan izolette jack jáger jakobián jalox jambolana jambos jarales jarmok javanéza jeklák jerv jetstream ježiško jiffy jog jojka jokoham jolium hotel, kr ma instantní výrobek invertní cukr (slangov) obyvatel Iráku obyvatel Íránu obyvatelka Íránu platinové zlato ddictví (zastarale) hlasatel míru nerost ze skupiny perovskitu obyvatelka Irska, Irka islám rod amarylkovitých rostlin z Antil, okrasná rostlina íván, liván turecká stíbrná mince, zolota druh konektoru v elektrotechnice, džek lovec (zastarale) Jacobiho determinant bezkemíková za studena válcovaná ocel východoindická ovocná devina ke z eledi myrtovitých rostlinné spole enství ke a nízkých stromk ve Španlsku trh druh viskózové tkaniny na dámské šaty jekl, Jäckelv profil rosomák severský silné vtrné proudy v troposfée Štdrý ve er rašelinový zakoeova jogín slovenská soukromá televizní stanice Joj (hovorov) rozhod í nebo trenér v tanci samba (podle vlastního jména) nepijatý návrh sovtských vdc na pojmenování prvku nobelium 26

27 joyrobik jubilee judet juker jurasor jurt jutráš kaatinga kaballero kabanoska kondi ní gymnastika bez náadí ernošská duchovní píse rumunská župa jukr písežný vojenská jednotka (10 voják) v Mongolské íši ve 13. století malorolník (zastarale) caatinga nižší španlský šlechtic; rytí, kavalír, pán kabanos (hovorov) kabelt námoní kabelová délka (185,5 m) káblovka káblovka kabul kabyl kabylka kabyl ina kacír kacírka kádi kafana kafehaus kajd kajik kajmakám kala akra kalajda kalamitisko kalán kalander kalašnik kalatea kaliber kabelová televize (hovorov) kabelovna (hovorov) afghánský chrt berberský rolník a zahradník v Atlasu (horská oblast na severu Alžírska) berberská rolnice a zahradnice v Atlasu berberský jazyk v horských oblastech severního Alžírska kací kacíka kádí balkánská kavárni ka kavárna (hovorov zastarale) alžírský kmenový ná elník kaik ( lun) zástupce velkovezíra nebo paši; zástupce tatarského knížete; správce turec. okresu slavnostní shromáždní vících v Tibetu kulajda polom moská vydra, kalan kalandr kalašnikov, samopal maranta kalibr 27

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 10 Výroba potravinářských výrobků 10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 10.11 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího 10.12 Zpracování a

Více

Příloha č. 1. k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb.

Příloha č. 1. k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. Příloha č. 1 k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 10322/2003 Sb. Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě Číselný kód Název zboží Harmonizovaného sazebníku 01 - Živá zvířata 02 - Maso a poživatelné

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Dieta šetřící. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA

Dieta šetřící. Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA Dieta šetřící Leidemanová Blanka Vrchní nutriční terapeut NEMOCNICE JIHLAVA Dietu podáváme: Při vředové chorobě žaludku a dvanáctníku v klidovém období při chronických chorobách jater po infarktu myokardu

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Meziroční změna salda ZO s Polskem. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Meziroční změna salda ZO s Polskem. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Meziroční změna salda ZO s Polskem Ministerstvo průmyslu a obchodu Zahraniční obchod s Polskem celkem v mld. Kč Saldo Vývoz Dovoz 8. 6. 4...4 8. 47. 37. 6. 4.8 6. 4...4 83..3..4 7. 8. 6. 4... 5..... 3.

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý

SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013. Ročník: devátý SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 1. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s základními živinami

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

OBSAH ÚVODEM 5 BRAMBOROVÉ GULÁŠE 9

OBSAH ÚVODEM 5 BRAMBOROVÉ GULÁŠE 9 OBSAH ÚVODEM 5 BRAMBOROVÉ GULÁŠE 9 Bramborový guláš s m asem z konzervy 9 Bramborový guláš po sicílsku 9 Bramborový guláš s hovězím m asem 9 Bramborový guláš se špekáčky 10 Bramborový guláš s uzeninou

Více

Jak třídit odpad PAPÍR SKLO

Jak třídit odpad PAPÍR SKLO Jak třídit odpad PAPÍR Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), nápojové krabice mokrý,

Více

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Stačí vám na cestu občanka nebo si musíte nechat udělat pas? A co když vám pas za měsíc po dovolené projde, pustí vás třeba do Egypta? V dnešním článku se dozvíte, jaké doklady potřebujete na cestu do

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

PAC Hořovice s.r.o., IČ: 27459098

PAC Hořovice s.r.o., IČ: 27459098 PAC Hořovice s.r.o., IČ: 27459098 Složení nebalených výrobků cukrářské výrobky a označené alergeny dle nařízení EU č. 1169/2011 Stránka 1 Č. v. Název Hmotnost Druh Složení DMT/ Podmínky skladování 3077

Více

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Zpracoval: ČSÚ odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Příspěvek k 2. výročí ustavujícího sněmu Agrární komory České republiky

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Jak vybrat outdoorový nůž

Jak vybrat outdoorový nůž Jak vybrat outdoorový nůž Hledáme nůž, který nám umožní výrobu různých předmětů. Pro činnosti, jako je vyřezávání, zahrocování kůlů či třeba dlabání zářezů, nesmí být nůž příliš těžký. Takový nůž vede

Více

ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE A DRŮBEŽÍHO MASA

ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE A DRŮBEŽÍHO MASA ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE A DRŮBEŽÍHO MASA Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín

Více

Technické podmínky pro požární kontejner technický

Technické podmínky pro požární kontejner technický Příloha č. 1 k č.j.:hspm-3496-2/2015 ÚIZS Technické podmínky pro požární kontejner technický 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks požárního kontejneru technického (dále jen KTE

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_122 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 202 V Praze dne 0. ledna 202 Částka: 3 O B S A H : Část I. Část II. 3. Pokyn generálního ředitele

Více

Sokolské volnočasové sportovní centrum -

Sokolské volnočasové sportovní centrum - Sokolské volnočasové sportovní centrum Sokolské volnočasové sportovní centrum - sportovní vybavení 1 Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Rozměry: šířka x hloubka x výška š x h x v mm C obrázek Legenda:

Více

PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA

PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA NAREX MTE s.r.o., Moskevska 63, CZ-10100 Praha 10, Czech Republic Tel: +420 246 002 249, 246 002 321, 246 002 333 Fax: +420 246 002 335, 246 002 343 PŘESNÁ VYVRTÁVACÍ HLAVA Typ 205bh (ISO-TPGT) Ø10 100mm

Více

Specifikace vybavení Umístní Vıstup na v Název vybavení Jednohákovı ebøík s Hmotnost: Kusy: 2 titanovım hákem 8,7Kg Specifikace SO 1 Rozmry (d* *v) viz ní e Popis zaízení Hákovı ebík se pou ívá pi disciplín

Více

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů

Kniha receptur. Příloha č. 1 Smlouvy o zajištění stravovacích služeb OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů Kniha receptur OBSAH Úvod Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina 1. jídlo výběr (minutka) 2. cenová hladina 2. a 3. jídlo

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků

MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků MIKROREGION TELČSKO dodávka mobiliáře, herních a sportovních prvků - technická specifikace všech prvků vč. ilustračních obrázků Mobiliář Mapový stojan: Stojan z akátového broušeného dřeva. Stabilní kůlová

Více

kapitola 16 poznámky ke kapitole

kapitola 16 poznámky ke kapitole K A P I T O L A 16 PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH Poznámky 1. Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, připravení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

K 3 Premium Home T150

K 3 Premium Home T150 Vysokotlaký čistič K 3 Premium se sadou Home Kit je ideální stroj pro příležitostné použití a lehká znečištění okolo domu. Např. mytí automobilů, zahradních plotů nebo jízdních kol. Výkonný vysokotlaká

Více

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016

Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Kompek, spol.s.r.o., J Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ LISTOVÁ LINKA

Kompek, spol.s.r.o., J Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ LISTOVÁ LINKA Kompek, spol.s.r.o., J Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ LISTOVÁ LINKA Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

OBSAH. Dáša Před šedesáti lety V čem je tajemství růstu? Pěstujeme pro aranžmá Lilie na jaře. Ř e k li o R e c e p tá ři

OBSAH. Dáša Před šedesáti lety V čem je tajemství růstu? Pěstujeme pro aranžmá Lilie na jaře. Ř e k li o R e c e p tá ři OBSAH K V Ě T IN Y N A Z A H R Á D C E Dáša Před šedesáti lety V čem je tajemství růstu? Pěstujeme pro aranžmá Lilie na jaře Radost z nových květů Perpetuum mobile" na macešky Trvalkové záhony Zimní péče

Více

Přesnídávky. Svačiny

Přesnídávky. Svačiny Internetové fitness televize FitnessTV.cz Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům Přesnídávky ananas banán blumy broskev grapefruit hroznové víno hruška jablko jahody kiwi mandarinka meloun

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Datum přijetí: 6. září 2000 Datum účinnosti od: 1. července 2001

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Datum přijetí: 6. září 2000 Datum účinnosti od: 1. července 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy

Více

9. Sportovní trénink etapy a cykly ve sportovním tréninku, tréninková jednotka

9. Sportovní trénink etapy a cykly ve sportovním tréninku, tréninková jednotka Tělovýchova a sport OA, SZŠ a SOŠS Jihlava Obor vzdělání: 63 41 M / 01 Ekonomika a podnikání Forma vzdělání: denní Školní rok: 2014 / 2015 Forma zkoušky: ústní Druh zkoušky: povinná Obsah zkoušky: předměty

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

Technický a pořadový výcvik

Technický a pořadový výcvik 9. Technický a pořadový výcvik 9 - Technický a pořadový výcvik očet vyučovacích předmětu 281 očet vyučovacích bloku: 9.1 ořadový výcvik 10 9.2 Technický výcvik 116 9.3 raktický výcvik 44 9.4 raktický výcvik

Více

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09

K 7 Compact Car. K 7 Compact Car, 1.447-003.0, 2016-02-09 Kompaktní a vysoce výkonný vysokotlaký čistič K7 Compact Car má vodou chlazený motor a je vhodný pro časté použití a silné nečistoty v domácnosti. K přístrojovému vybavení patří sada Car Kit s Power kartáčem,

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková

Plán činnosti ve školní družině. Školní rok 2014-2015. Vypracovala: Bc. Irena Staňková Plán činnosti ve školní družině Školní rok 2014-2015 Vypracovala: Bc. Irena Staňková ZÁŘÍ: - rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin - poslech pohádek a příběhů - povídání o přírodě, pozorování změn v

Více

info@zenit-caslav.cz Pražská 162 tel.: +420 327 304 890 http://www.zenit-caslav.cz/ 286 01 Čáslav fax: +420 327 313 688 http://www.cistotadomova.

info@zenit-caslav.cz Pražská 162 tel.: +420 327 304 890 http://www.zenit-caslav.cz/ 286 01 Čáslav fax: +420 327 313 688 http://www.cistotadomova. Nová značka pro profesionální úklid OBLAST GENERÁLNÍ OBLAST KUCHYŃSKÁ OBLAST UMÝVARENSKÁ OBLAST SANITÁRNÍ OBLAST DEZINFEKČNÍ OBLAST SPECIÁLNÍ v nejvyšší kvalitě v přijatelné ceně odborný poradenský servis

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm., d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Barviva a extrakty BE 5181

Barviva a extrakty BE 5181 Barviva a extrakty Extrakty z přírodního koření a barviva znamenají pro masné výrobky dlouhodobé zachování chutě a vůně a v neposlední řadě technologickou jistotu výroby Caramel Přírodní barvivo určené

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Pracovní listy. Úžasné rostliny

Pracovní listy. Úžasné rostliny Pracovní listy 1. Pozorujte růst kořenů jednoděložných a dvouděložných rostlin (pšenice x ředkvička). Asi po 4 týdnech (jakmile poslední semena začnou klíčit) vytáhněte opatrně rostlinky z půdy a opláchněte

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2005, o přepočtech finančních částek na českou měnu

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2005, o přepočtech finančních částek na českou měnu Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2005, o přepočtech finančních částek na českou měnu Vláda nařizuje podle 151 odst. 1 zákona č. /2005 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon ) k provedení 12 odst. 2 písm.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Rodinné domy Olomouc Černovír

Rodinné domy Olomouc Černovír Rodinné domy Olomouc Černovír Rodinné domy č.1-7 jsou řešeny jako nízkoenergetické řadové domy o dvou nadzemních podlažích. Garáže jsou jednopodlažní, u RD č.1-6 s připojením k rodinnému domu, RD č.7 má

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí

Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí - návrh tzv. long listů jednotlivých mateřských center CMR BOBEŠ Rámcově bychom měli

Více

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ -1- OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MANIPULACI S OHNĚM oheň nikdy nezakládáme sami, musí být u toho dospělá osoba způsoby zapálení ohně: třením dřeva, křesadlem,

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Skupina 1 Chléb Pšeničná mouka, žitná mouka, voda, kmín, sůl. Obj. číslo. Trvanl. (den) Složení surovin. (g)

Skupina 1 Chléb Pšeničná mouka, žitná mouka, voda, kmín, sůl. Obj. číslo. Trvanl. (den) Složení surovin. (g) Složení výrobků pro odběratele Jeřábkovy pekárny s.r.o. Růžová 4, 9 0 Velká Bíteš IČO: 878, DIČ: CZ878 tel.: 9, fax: 0, e-mail: info@jepe.cz www.jerabkovapekarna.cz Obj. číslo 000 00 007 0000 000 000 00

Více

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA = environmentální výchova, vzdělávání, osvěta (ekologická výchova) DEFINICE EVVO Výchova, osvěta

Více

15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie 1815

15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie 1815 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie 1815 Dodatek 1 P o z n á m k a 1 : ÚVODNÍ POZNÁMKY K PŘÍLOZE II Seznam v dodatku 2 stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt

Více

ZÁSADY STANOVENÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO Z NEBYTOVÝCH PROSTOR

ZÁSADY STANOVENÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO Z NEBYTOVÝCH PROSTOR ZÁSADY STANOVENÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO Z NEYTOVÝH PROSTOR Tyto zásady se vztahují: a) na pronájem nebytových prostor v nebytových objektech b) na pronájem nebytových prostor v bytových objektech c)

Více

01 Čajové svíčky. Barevné kalíšky - čajové svíčky vyrábíme i do barevných hliníkových kalíšků nebo do barevných plastových kalíšků.

01 Čajové svíčky. Barevné kalíšky - čajové svíčky vyrábíme i do barevných hliníkových kalíšků nebo do barevných plastových kalíšků. 01 Čajové svíčky Vyrábíme čajové svíčky o hmotnosti 14 a 16 g bez kalíšku i s hliníkovým kalíškem o Ø 39mm, dále barevné a barevné vonné s dobou hoření 4,5h. Čajové svíčky s hmotností 23g ve vyšším hliníkovém

Více

O škůdcích - chytání myší

O škůdcích - chytání myší O škůdcích - chytání myší Sedm rad, jak na myši Na venkově lidé často čelí invazi myší, ve městech bývají problémem potkani. Čtěte, jaké zbraně jsou nejúčinnější. Obsah O škůdcích - chytání myší... 1 Obsah...

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech

Více

Alergeny. Porady vedoucích školních jídelen prosinec 2014, KHS LK

Alergeny. Porady vedoucích školních jídelen prosinec 2014, KHS LK Alergeny Porady vedoucích školních jídelen prosinec 2014, KHS LK Potravinová alergie nepřiměřená reakce organismu na látky, se kterými se setkává ve svém prostředí imunitní základ ztráta imunitní tolerance

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU 29 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU 29 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DK STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N. 29 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N.; PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY A PRÁCE 29.1 Stroje pro výrobu a užití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily

Více

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26 Vysokotlaký čistič Kärcher K3 a lehké nečistoty říkají sbohem. Tento vysokotlaký čistič, který je vybaven pistolí Quick Connect a 6 m dlouhou vysokotlakou hadicí, je ideálním pro příležitostné použití

Více

Rektor, kvestor, tajemníci fakult, ředitelé součástí, vedoucí pracovníci rektorátních pracovišť ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rektor, kvestor, tajemníci fakult, ředitelé součástí, vedoucí pracovníci rektorátních pracovišť ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SR/9/2007 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Osobní ochranné pracovní prostředky Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 1. října 2007 Účinnost od: 1. října 2007 Vydává: prof.

Více

NOVÁ ÉRA V PRÉMIOVÉ PÉČI O OBLEČENÍ

NOVÁ ÉRA V PRÉMIOVÉ PÉČI O OBLEČENÍ Styler-B2B-catalogue-CZ-04.indd 1 11.12.15 10:08 NOVÁ ÉRA V PRÉMIOVÉ PÉČI O OBLEČENÍ LG s hrdostí představuje, nový systém v péči o oblečení pro ty, kteří vědí, že vypadat skvěle, je chytré. Jen pověste

Více

Oděvy proti sálavému teplu

Oděvy proti sálavému teplu Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Oděvy proti sálavému teplu Úvod Ochrana oděvu proti sálavému teplu neboli reflexivnímu oděvu, se zakládá především na reflexivnosti (odrazivosti) sálavého tepla.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů.

Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. Seznam zařízení k využívání, odstraňovaní, sběru nebo výkupu odpadů. V souladu s ustanovením 39 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

pro telekomunikační techniky

pro telekomunikační techniky rospekt VYBAVENÍ NÁŘADÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ pro telekomunikační techniky > NÁŘADÍ > SPOTŘEBNÍ MATERIÁL > ZATAHOVÁNÍ > MĚŘENÍ TECHNIKA EFEKTIVITA TRVANLIVOST TECHNIKA EFEKTIVITA TRVANLIVOST TED Equipement je

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 08. Po adové íslo: 8. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: 5.2.2012. Datum ov ení: 2.5.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 08. Po adové íslo: 8. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: 5.2.2012. Datum ov ení: 2.5. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 08 Po adové íslo: 8. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: 5.2.2012 Datum ov ení: 2.5.2012 Vzd lávací oblast (p edm t):

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

500 K váno ní dárky standard

500 K váno ní dárky standard Váno ní dárky standard Váno ní dárky standard charakteristika dárk : váno ní dárky - standard finan ní charakteristika limit: dárk : váno ní dárky standard Dobr dárek s.r.o. finan ní limit: /ks bez DPH

Více

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka!

Objednejte si hlavní chod a dostanete od nás polévku nebo dezert zdarma! Jídla označená * jsou připravována jako minutka! Pondělí 14. duben Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Pečená kachna s míchaným knedlíkem a dušeným zelím Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI. Příklady: Popis: Výživa: Rozmnožování a vývin: Slimák popelavý. Páskovka hajní. těla: hlavy: bez ulity, má štít

BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI. Příklady: Popis: Výživa: Rozmnožování a vývin: Slimák popelavý. Páskovka hajní. těla: hlavy: bez ulity, má štít BEZOBRATLÍ MĚKKÝŠI Příklady: Slimák popelavý bez ulity, má štít Páskovka hajní s ulitou, v zimě víčko Popis: Výživa: těla: Měkké slizké (pro pohyb) svalnatá noha hlavy: Měkké slizké (pro pohyb) svalnatá

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Kompek, spol.s.r.o., J Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ LISTOVÁ LINKA

Kompek, spol.s.r.o., J Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ LISTOVÁ LINKA Kompek, spol.s.r.o., J Hory 671, 272 64 Kladno SPECIFIKACE NEBALENÝCH VÝROBKŮ LISTOVÁ LINKA Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Houby. by Biologie - Pátek,?ervenec 26, 2013. http://biologie-chemie.cz/houby/ Otázka: Houby. P?edm?t: Biologie. P?idal(a): Ani?ka.

Houby. by Biologie - Pátek,?ervenec 26, 2013. http://biologie-chemie.cz/houby/ Otázka: Houby. P?edm?t: Biologie. P?idal(a): Ani?ka. Houby by Biologie - Pátek,?ervenec 26, 2013 http://biologie-chemie.cz/houby/ Otázka: Houby P?edm?t: Biologie P?idal(a): Ani?ka =fungi -nauka o houbách mykologie -pat?í sem plísn?, kvasinky, r?zné viry

Více

6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE

6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE 6. EKOSYSTÉM ŘEKY HVOZDNICE Hvozdnice se svou délkou 36 km odvodňuje jižní část Stěbořické kotliny a je významným biokoridorem v oblasti. Pramení jižně od Horního Benešova. Mezi obce, kterými protéká,

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

Seva stavebnice 1239. Stavebnice Seva pro dívky 1 JUMBO

Seva stavebnice 1239. Stavebnice Seva pro dívky 1 JUMBO 20030151 1. 20030122 20030134 1.450,- 1.230,- Stavebnice Seva přijela pouť JUMBO Stavebnice SEVA Přijela pouť Jumbo obsahuje 2 stavebnice SEVA Přijela pouť. V boxu tak naleznete 1486 dílků. Už tedy nehrozí

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006,

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006, Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím

Více

SEBEHODNOCENÍ. II. Hygiena a bezpečnost pokrmů. POŽADAVEK PLNĚNÍ Poznámka

SEBEHODNOCENÍ. II. Hygiena a bezpečnost pokrmů. POŽADAVEK PLNĚNÍ Poznámka SEBEHODNOCENÍ II. Hygiena a bezpečnost pokrmů 1. OSOBNÍ HYGIENA A ZDRAVOTNÍ STAV 1.1 OSOBNÍ ČISTOTA: 1.1.1 Mají pracovníci upravený vzhled, dbají na osobní čistotu a čistotu pracovního oděvu? 1.1.2 Jsou

Více

Příloha 1: Technické podmínky pro provádění úklidu

Příloha 1: Technické podmínky pro provádění úklidu Příloha 1: Technické podmínky pro provádění úklidu Obsah přílohy 1 Všeobecné požadavky:... 3 2 Administrativa... 4 2.1 Administrativa - denní úklid... 4 2.2 Administrativa - týdenní úklid... 5 2.3 Administrativa

Více