Broumovský zpravodaj èerven 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broumovský zpravodaj èerven 2010"

Transkript

1

2

3 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi, jen ve vìku 3. let a 10. mìsícù po netovicích zcela oslepl. Skrze milovaný, se zdejím místem se snoubící a zde dotýkaný mariánský obrázek, pøiloený na jeho oèi, mu byl na pøímluvu Marie a sv. Otýlie zrak opìt navrácen. Z Otovic v Èechách, broumovské panství. oním místem jsou mínìny Vambeøice a mariánský obrázek, který nabyl léèivé moci pøiloením k soce zdejí Madony Divotvùrkynì a který drí uzdravený hoík v ruce. Broumovský zpravodaj èerven 2010 Obsah... Seriál... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Den Zemì v Broumovì... str. 7 Zajímavosti... str. 8 Broumovské ulice... str. 11 kolství... str Centrum sociálních slueb... str Alejka... str. 16 Na cestách... str. 17 Kultura... str. 18 Sport... str. 20 Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov redakce, grafická úprava: D. árka, , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 16. kadého mìsíce, náklad: 1600 výtiskù, evidenèní èíslo: MK ÈR uzávìrka dalího èísla: 16. èervna 2010 foto obálka: Karel Franze a Jan rytr 3 BROUMOVTÍ PØI KRÁLOVSKÉ KORUNOVACI 12. èást V minulém èísle jsme s Grötzbachovými dorazili z jejich praské korunovaèní svatby zpìt do Køinic a tím bychom mohli i skonèit. Kdy u se mi ale od pana Baøiny, kterému tímto jetì jednou dìkuji, podaøilo získat takový pìkný fotografický materiál (reprodukovaný v minulých dvou èíslech) a k nìmu i nìco málo dalích informací, byla by koda toho nevyuít k dovìtku o tom, jak se køinický grunt podpoøený císaøským vìnem dále vyvíjel. Naposled jsem tedy skonèil s tím, e k pøestavbì døevìného obytného stavení è.p. 3 na zdìnou budovu v empírovém stylu broumovského typu se hospodáø Karel Grötzbach odhodlal a po osmnácti letech od obdrení císaøského vìna 200 zl. Tedy prakticky moná na stará kolena, kdy tou dobou u mohl dorùstat do dospìlosti jeho syn. Udìlal jsem si takovou zbìnou reeri, z ní vyplývá, e tehdejí prùmìrný svatební vìk èinil u en 25 a u muù 30 let, pøièem majetek zde, zdá se, nehrál roli a podruhy chudoba omezovala asi stejnì jako sedláky majetek. Ideální sedlák (oproti nevyzpytatelné realitì ivota) se do svých tøiceti oenil, pøevzal od otce grunt, pøi tehdejí úmrtnosti zplodil radìji alespoò dva muské potomky a kolem své edesátky se odebral k odpoèinku, naèe se kolobìh zopakoval. Grunt se nikdy nedrobil (cílem bylo udret ivotaschopnou hospodáøskou jednotku, na co dbala i vrchnost), nýbr ho celý dìdil nejmladí syn poté, co u rodièe poøídili jinak majetkovì vypoøádat jeho starí sourozence. V pozdìjí dobì dìdívali i prvorození, ovem povinnost odkodnit sourozence pak pøecházela pochopitelnì na nì. Vyvolený potomek od otce statek kupoval a spíe ne o dìdictví lo pak vlastnì o kupní smlouvu s mnoha tíivými bøemeny. Starý hospodáø odcházel na výmìnek, èi lépe lidovì na vejminek, nebo to není od slova výmìna, nýbr od vymínìní si, vysmlouvání (nìm. Ausgedinge) øady podmínek, které rodièùm zajistily spokojené doití a sourozencùm jiné ivobytí. Nový hospodáø pak nemusel disponovat patøièným jmìním a smlouvou dané vypoøádání se reálnì odbývalo postupnì. Na statcích pak vázly dluhy, s nimi u se v horím pøípadì statek pøebíral a v jetì horím i opìt pøedával. Bývaly s tím trampoty, k tomu jetì nejrùznìjí dalí pohromy - zkrátka zapomeòme na pohádky o tuènících a bezstarostných kulacích. Kdy se r Karel Grötzbach rozhodl k velkorysé pøestavbì obytné budovy, táhlo mu moná u na padesát a pomalu se mohl chystat na ivot ve výmìnku, který ovem, jak jsme jeho tít vidìli vykukovat v zadní èásti dvora na obrázku pøedminulého èísla, mìl jetì poèátkem 20. století stále podobu roubené chalupy. Kromì výe zmínìných faktorù mohlo v jeho rozhodnutí sehrát roli i následující: Po státním bankrotu v r.1811 dolo i po revoluèním roce 1848 k poklesu dùvìry v mìnu a r pak pøila mìnová reforma. Moná i zde lze spatøit jeden z motivù vesnického stavebního boomu - broumovtí sedláci, ne by si nechali své vydøené úspory neustále znehodnocovat státem, radìji je investovali do trvalých hodnot. Snad oproti minulosti jejich výdìlky s prudce se mìnícími pomìry rostly, ale zároveò se v hotovosti rychleji znehodnocovaly (- to jsou ovem jen mé lehce nahozené teorie, serióznì, pokud vím, se tímto problémem dosud nikdo nezabýval). Druhou vìcí bylo, e od roku 1848 byli také zbaveni poddanských a robotních bøemen, z nich se ovem museli bývalé pozemkové vrchnosti vyplatit v sumách od nìkolika set a po tisíce zlatých dle velikosti gruntu. Samotní poddaní vak platili jen tøetinu, druhou za nì zaplatila státní kasa a tøetí si na vrub odepsala sama vrchnost. I tak mìl málokdo takovou hotovost, a prý i vìtina sedlákù vyuila dvacetiletého splátkového kalendáøe, co ovem znamenalo, e volnì nakládat se svojí pùdou mohli a nìkdy po r Krom faktického ulehèení bylo toto definitivní osvobození venkovského stavu do jisté míry i psychicky úlevnou záleitostí, je rovnì pøispìla k vyí motivaci selského lidu. Jestlie se ná stárnoucí svatebèan pustil v té dobì do stavby, nemohl na tom být finanènì vìru zle. Vak mu nyní tou tøetinou pøispìl císaø na grunt podruhé a Grötzbach jistì Ferdinanda blahoøeèil. Netuil, e øíským snìmem vyjednaný a schválený patent podepsal císaø jen s nevelkým nadením a byla to také jeho labutí píseò. Pokraèování na str. 10

4 4 broumovský aktuálnì zprávy z radnice zpravodaj zprávy z radnice Rada mìsta dne 28. dubna è. 93 Majetkové záleitosti RM doporuèuje ZM prodej podílu o velikosti 583/40120 ke st.p.è. 1428, ke st.p. è a ke st.p.è ve v k.ú. Broumov panu Luboi Chromému, bytem Broumov I/Pionýrská 366 za cenu 782 Kè do jeho výluèného vlastnictví. RM schvaluje uzavøení nájemní smlouvy na umístìní 9 potovních odkládacích schránek na pozemcích mìsta v k.ú. Broumov a v k.ú. Velká Ves s Èeskou potou s.p. za roèní nájemné Kè (cena vèetnì 20% DPH). RM doporuèuje ZM prodej p.p.è. 924/3 o výmìøe 1051 m. v k.ú. Velká Ves u Broumova panu Zdeòku tìpánovi - Stavebniny, Br.VI/ tø.osvobození 52 za cenu Kè do jeho výluèného vlastnictví. RM doporuèuje ZM schválit prodej 7 podílù na domu è.p. 80-Dìlnické domy, vèetnì stavební parcely è. 589 o výmìøe 332 m v k.ú. Broumov a zøízení vìcného bøemene vedení teplovodu, jeho opravy, údrby a mìøení tepla. RM schvaluje zámìr pronájmu tìchto pozemkových parcel v k.ú. Romitál: 1142/3 - TTP 194 m, 1142/4 -TTP 82 m, 1505/15 -OP 210 m2, PK: m, m2, m, st.pk m. Zjednoduená evidence: GP 1046/ m, m, m, m, m. RM souhlasí s novým plánem otvírky, pøípravy a dobývání, provádìním trhacích prací v kamenolomu Romitál. RM doporuèuje ZM schválit zámìr prodeje hrobky è.153 nacházející se na høbitovì v Broumovì. RM ruí své usnesení è.83/2009 ze dne ve vìci pronájmu nebytového prostoru v Broumovì III./Pøadlácká è.p. 38 panu Miloslavu Zhánìlovi, z dùvodu neuzavøení nájemní smlouvy. RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v Br.III/ Pøadlácká 38 spoleènosti s r.o. Uzeniny Beta, za roèní nájemné Kè za úèelem prodeje masa, uzenin, sýrù, lahùdek a specialit, a to od 1. kvìtna RM doporuèuje ZM schválit koupi p.p.è. 343/1 - ostatní plocha o výmìøe 638 m v k.ú. Broumov za kupní cenu Kè. RM schvaluje výpovìï nájmu pozemkù zahrádek, na p.p.è.536/3 a 538 v k.ú.broumov. RM doporuèuje ZM schválit smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene è.iv /vv/12 k p.p.è.620/6 v k.ú.hlavòov se spol.èez Distribuce a.s., Teplická 874/8, Dìèín. RM schvaluje ádost Domu dìtí a mládee Ulita Broumov týkající se pøijetí penìního daru ve výi Kè dle pøedloené darovací smlouvy. RM schvaluje pøidìlení bytù dle pøedlohy se zapracováním zmìn. Výbìrová øízení RM schvaluje zadávací dokumentaci na zadávací øízení na dodavatele,,dílèí rekonstrukce budovy kulturního zaøízení Støelnice Broumov, èásteènì financovanou z Programu rozvoje venkova reg.è.09/008/41200/121/ RM schvaluje výzvu, zadávací podmínky a seznam oslovených firem pro výbìr manaera projektu Zlepení tepelnì izolaèních vlastností budov dle pøedlohy. RM schvaluje uzavøít smlouvu o dílo s vítìzem výbìru zhotovitele støední zakázky Program regenerace MPZ - Obnova historického plotu u è.p.89 v ul. V Kopeèku, Broumov s firmou Broumstav s.r.o., ikova 53, Broumov dle pøedlohy. RM schvaluje realizaci dodateèných úprav parku Alejka v Broumovì dle pøedlohy. RM schvaluje vyhláení soutìe Pojitìní majetku a odpovìdnosti Mìsta Broumov vèetnì vymezení soutìních podmínek a oslovených pojiovacích firem, dle pøedlohy. RM jmenuje, na návrh tajemnice úøadu, vedoucí odboru Správy majetku mìsta Mìstského úøadu Broumov paní Ing. Marii Mikulenkovou, s úèinností od Alejka RM schvaluje Smlouvu s firmou Okrasné zahrady arboristika s.r.o., IÈ: , ïárky 69, na zajitìní odborného dohledu nad údrbou v parku Alejka a zajitìní vyjmenovaných odborných prací, po zapracování pøipomínek. Rùzné RM schvaluje ádost skupiny Imodium o výpùjèku Dìtského høitì na den 22. kvìtna RM udìluje výjimku z OZV è. 3/2004 na poøádání hudební produkce dne 22. kvìtna 2010 do 24:00 hodin. RM schvaluje výpùjèku sálu Støelnice dne 4. prosince 2010 pro konání maturitního plesu tøídy 4.A Gymnázia v Broumovì. RM schvaluje pøíspìvek Skalní záchranné slubì v CHKO Broumovsko ve výi Kè. RM udìluje výjimku z OZV è. 3/2004 Hotelu VEBA s.r.o. na poøádání hudební produkce dne 30. dubna 2010 do 24: 00 hodin, dne 8. kvìtna 2010 do 24:00 hodin, dne 15. kvìtna 2010 do 24:00 hodin. RM schvaluje ádost DDM ULITA Broumov ze dne 27. dubna 2010 a promíjí poplatky za pronájem divadla divadelním souborùm Ulity. Rada mìsta dne 12. kvìtna è. 94 Majetkové záleitosti RM doporuèuje ZM bezúplatné zøízení vìcného bøemene práva chùze a jízdy po p.p.è. 1516/2 v majetku mìsta, ke stavební parcele è.51 a stavby na ní stojící è.p.111 pro majitele nemovitosti pana Martina Koblásu s tím, e oprávnìný z vìcného bøemene bude na své náklady udrovat tuto pøístupovou cestu. RM souhlasí s uzavøením smlouvy o právu provedení sjezdu na p.p.è.889/2 - ost. plocha, ost. komunikace v k.ú.broumov Ing. Elenì Myákové a Ing. Jiøímu Myákovi. RM doporuèuje ZM schválit zámìr darování st.p.è o výmìøe 181 m2 a st.p.è o výmìøe 506 m v k.ú. Broumov. RM doporuèuje ZM schválit prodej 9 podílù domu Obráncù míru è.p. 157 vèetnì stavební parcely è. 91 a p.p.è. 63 ostatní plocha v k.ú. Broumov dle pøedlohy se zapracováním zmìny. RM schvaluje ádost obce Køinice o zahrnutí p.p.è a p.p.è. 811/3 v k.ú. Broumov do obvodu komplexních pozemkových úprav v Køinicích. RM schvaluje Dohodu o ukonèení smlouvy o pronájmu zaøízení pro èitìní a likvidaci odpadních vod splakových a prùmyslových ze dne 23. prosince 2004 dle pøedlohy. RM schvaluje Dodatek è. 7 k nájemní smlouvì o pronájmu zaøízení pro výrobu, rozvod a dodávku tepla dle pøedlohy. Rozpoètové zmìny roku 2010 RM doporuèuje ZM schválit pøijetí penìního daru ve výi Kè dle pøedlohy, a to od Zemìdìlského drustva onov u Broumova.

5 Investice a výbìrová øízení RM bere na vìdomí informace o postupu projektu Èesko-polského infocentra. RM jmenuje konkursní komisi pro konkursní øízení na funkci øeditele/øeditelky Mateøské koly Broumov. RM schvaluje objednávku na výrobu Katalogu sociálních slueb Broumovska dle blií specifikace. RM schvaluje zadávací podmínky k výbìrovému øízení na poskytnutí úvìru na akci Intenzifikace ÈOV v Broumovì, dle pøedlohy. Rùzné RM schvaluje nájemní smlouvu s Ing. Frantikem Fialou, Kostelec nad Orlicí, k zajitìní stánkového prodeje v dobì konání Broumovské pouti 2010 dle pøedlohy, se zapracováním zmìn. RM bere na vìdomí informace z konference Záchranný kruh Chomutov, konané dne 28. dubna RM schvaluje finanèní pøíspìvek ve výi Kè Nadaènímu fondu Gymnázia v Broumovì, a to na zakoupení digitální kamery pro Digináves broumovského gymnázia. RM bere na vìdomí podìkování ZO Èeské speleologické spoleènosti Broumov za finanèní podporu jejich aktivit. RM schvaluje podporu 6. roèníku cyklistického silnièního maratónu SPECIALIZED SUDETY TOUR ve formì bezúplatného výlepu plakátù. RM schvaluje ádost SDH Hejtmánkovice o výpùjèku pozemku è. 645/6 pro ukázku zásahu hasièù dne 18. èervna 2010 dle pøedlohy. RM schvaluje ádost a.s. VEBA textilní závody o uití znaku mìsta na froté ruèníky s fototiskem dle pøedlohy. RM schvaluje ádost Z Hradební o výpùjèku divadla dne 22. èervna a 24. èervna 2010 pro kolní akademii. RM schvaluje ádost ZU Broumov o výpùjèku pódia dne 28. kvìtna 2010 s tím, e ZU uhradí pøevoz a postavení pódia. RM schvaluje ádost SDH Mezimìstí o výpùjèku pódia dne 4. záøí 2010 s podmínkou úhrady pøevozu a postavení pódia. Zastupitelstvo mìsta dne 14. dubna è. 30 ZM volí Do funkce pøedsedy a èlena Osadního výboru Romitál pana Jana Nìmce, bytem Romitál è.p.48. ZM schvaluje Výsledky hospodaøení pøíspìvkových organizací za rok 2009 dle pøedlohy. Pøevody zlepených hospodáøských výsledkù pøíspìvkových organizací do jejich rezervních fondù. Rozpoètové zmìny roku 2010 dle pøedloeného návrhu, po zapracování zmìn. Pøíspìvek Místní akèní skupinì Broumovsko + ve výi Kè, pøípìvek Sdruení zdravotnì postiených o.s. ve výi Kè a pøíspìvek Aeroklubu Broumov ve výi Kè. Výdaje na slavnostní otevøení parku Alejka v výi 20 tis. Kè. Èástku 50 tis. Kè na vybudování pøíèek na ZU. Prodej domu v Br.II./ Soukenická è.p. 92 vèetnì st.p.è. 660 o výmìøe 579 m a p.p.è. 673/2 - ostatní plocha o výmìøe 1194 m a st.p.è. 552 o výmìøe 127 m vèetnì budovy bez èp./ev.na této st.p., ve v k.ú. Broumov za cenu 600.tis. Kè. Dalí slevy dle zásad o prodeji domù è.1/2004, (èl.i./odst.2) ji nelze uplatnit. ZM schvaluje prodej pohledávek na nájemném a slubách nájemníkù domu Br.II./Soukenická è.p. 92 ve výi Kè. Prodej domu v Br.II./Soukenická è.p. 51 vèetnì st.p.è. 522/1 v k.ú. Broumov za cenu 900 tis.kè s tím, e na st.p.è. 522/1 bude vytýèeno vìcné bøemeno chùze a jízdy ke st.p.è. 522/2, st.p.è. 522/3,4,5,6 a 7. Kupující zajistí vymezení vìcného bøemene a uzavøení smluv o zøízení vìcného bøemene s majiteli dotyèných parcel do dvou mìsícù od nabytí vlastnického práva. Dalí slevy dle zásad o prodeji domù è.1/2004, (èl.i./odst.2) ji nelze uplatnit. ZM schvaluje prodej pohledávek na nájemném a slubách nájemníkù domu v Br.II./Soukenická è.p. 51 ve výi Kè. Prodej podílu o velikosti 355/40120 ke st.p.è. 1428, ke st.p.è a ke st.p.è. 1430, ve v k.ú. Broumov za cenu 476 Kè. Zámìr prodeje p.p.è 595/24, 595/25, 595/26, 595/27, 595/28 a 589/29 zahrada, ve v k.ú. Broumov. Rozdìlení finanèních prostøedkù z Programu regenerace MPZ na rok 2010 ve výi Kè a rozdìlení finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta Broumov v celkové výi Kè dle pøedlohy. ZM bere na vìdomí Výstupy pracovní skupiny ve vìci posouzení návrhu na slouèení ZU a Masarykovy Z. Petici proti slouèení ZU se Z T.G.M. v Broumovì. Informace hejtmana a MUDr. Veselého k aktuální situaci na chirurgickém oddìlení broumovské nemocnice. Stav pohledávek mìsta Broumov k Usnesení è. 9/2010 z jednání Finanèního výboru dne 12. dubna Pøehled víceprací na stavbì Èesko-polské infocentrum v Broumovì dle pøedlohy. Informaci starostky o prùbìhu a finanèním pøehledu Intenzifikace ÈOV v Broumovì. Závìreènou zprávu k projektu Obnova parku Alejka dle pøedlohy. ZM ukládá RM písemnì informovat zastupitele o vývoji situace broumovské nemocnice na chirurgickém oddìlení a na operaèních sálech ve 14 denních intervalech. SMM zajitìní zpracování prohláení vlastníka k domùm v Br.I./ÈSA 377, 378 a 379 a zápis bytových jednotek do katastru nemovitostí. ZM souhlasí S celoroèním hospodaøením mìsta Broumov za rok 2009, a to bez výhrad. ZM neschvaluje Èástku 92 tis. Kè na náklady spojené s opravou pianina.! VÝMÌNA ØIDIÈSKÝCH PRÙKAZÙ! Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich dritelé povinni vymìnit nejpozdìji do 31. prosince Nyní je nejvhodnìjí doba podat ádost o vydání (výmìnu) øidièského prùkazu na pøísluném obecním úøadu obce s rozíøenou pùsobností. Na konci tohoto roku hrozí kumulace výmìny velké èásti øidièských prùkazù, resp. osob, které budou o výmìnu ádat. (K zbývalo k výmìnì za ORP Broumov 1310 øidièských prùkazù) Podrobnosti na: Ridicske_prukazy_Autoskoly/Statistiky/st-vymena-rp nebo Odbor dopravy MìÚ Broumov 5

6 6 KRONIKA V sobotu 17. dubna 2010 pøivítala paní starostka v obøadní síni nové obèánky Broumova: Alexe Bräuera, Lucii Kuelovou, Natálii Emilii Duánkovou, Adama Filipcika, Noru Harbichovou, Tomáe Procházku, Andreu Schmidtovou, Karolínu Hrukovou, Matyáe Procházku, Eliáe Týfu, Eliku Vesprémiovou, Kristýnu Bekovou, Kateøinu Dvoøákovou, Petra Sodomku, Terezu Vrbatovou, Terezu Kinlovou a Michala Muchu. Vem novì narozeným obèánkùm pøejeme hodnì zdraví a sastné dìtství. Spoleènou cestu ivotem si zvolili snoubenci: Kateøina Bílková a Martin Cerman Kamila Èeperová a Petr Stárek Martina Rùèková a Jaroslav Musil Do manelství jim pøejeme hodnì tìstí a lásky. Na kvìtnovém setkání jubilantù se seli pp. Miroslava Horká, Stefan Dedik, Bohumila Volfová, Jaroslav Chlad, Vìra Nièová, Ladislav Zounar, Vlasta Machovcová a Vìra Katzerová. Do sváteèního odpoledne pøinesly trochu sluníèka i dìti z M v Pøíèné a áci ZU v Broumovì. Do dalích let pøejeme vem jubilantùm pevné zdraví. Den pro sociální sluby Broumovska Váení spoluobèané, rádi bychom Vás touto cestou informovali o konání veøejné akce s názvem Den pro sociální sluby Broumovska, který se uskuteèní v Broumovì v pátek Hlavní program probìhne v odpoledních hodinách na Mírovém námìstí, kde bude veøejnosti pøedstaven nový Katalog sociálních slueb Broumovska spoleènì s prezentací poskytovatelù sociálních slueb pùsobících na Broumovsku. Jsou srdeènì zváni vichni obèané Broumova i okolních spádových obcí, které problematika sociálních slueb zajímá a chtìjí o ní získat ucelenìjí informace. Akce bude doplnìna i dalí doprovodné programy, o kterých bude veøejnost dodateènì informována. Za øídicí skupinu pro plánování sociálních slueb Ing. Milo Andr Rozlouèili jsme se s: Martou Pulchartovou Karlem Hejnyem Josefem tìpánem Martou Berkovou Pavlem Hubálkem tefanem Kuruczem Rudolfem Blechou Frantikem Kontárem Za SPOZ: N Burdychová - matrikáøka NOVÌ OTEVØENÁ ORDINACE ORL Od otevøena nová ordinace ORL MUDr. Prouzová v Polici nad Metují na poliklinice (døíve VI- SUS) Ordinaèní hodiny: PO ÚT ST ÈT PÁ Tel.: ABBA STARS - open air Pátek 2. èervence 2010 od 20 hodin Kláterní Zahrada* v Broumovì. Vstupné: 150 Kè v pøedprodeji a 180 Kè na místì Pøedprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Broumov, tel.: , Poøádá: Agentura pro rozvoj Broumovska a Mìsto Broumov. Skupina ABBA STARS oslavila na podzim roku 2009 pìtileté výroèí svojí existence. Bìhem této doby se skupina ABBA STARS stala jednou z nejúspìnìjích svìtových revivalù, odehrála pøes 600 koncertních vystoupení u nás i v zahranièí a získala si respekt fanoukù i kritikù. Má na svém kontì 2 CD, mnoho televizních vystoupení a nìkolik zajímavých cen ta poslední z francouzské televize FT 1 z podzimu 2009 ze soutìe Nejvìrnìjí dvojníci na svìtì! Soutì sledovalo 70mil lidí.

7 Den Zemì v Broumovì Od roku 1970 je 22. duben vyhláen Dnem Zemì. V na- em mìstì ji øadu let v tento den nebo v den kolem tohoto data organizují koly a DDM Ulita akce oslavující planetu Zemi. V letoním roce Mìsto Broumov ve spolupráci s Ulitou, Základní kolou v Olivìtínì a pracovníky mìstského úøadu pøipravilo v rámci oslav Dne Zemì Cestu broumovskými parky, která se konala v sobotu 24. dubna Trasa zaèínala v parku Alejka a odtud pokraèovala pøes velké námìstí do klátera a Kláterní zahrady, Schrollova parku, Naí zahrady 2007 (u Ulity a Masarykovy základní koly) a dále pøes Èernou stezku kolem bývalého náhonu do parku Základní koly v Olivìtínì, kde celé putování úèastníci zavrili. Zámìrem bylo na zaèátku jara provést úèastníky broumovskými veøejnými parky a zahradami a ukázat rozmanitost a rozlehlost veøejné zelenì v Broumovì a nabídnout pøedevím rodinám s dìtmi, ale rovnì mládei a seniorùm zajímavé sobotní odpoledne s moností pìí turistiky na trase pøiblinì 6 km dlouhé. Pøi plnìní úkolù na stanovitích v prùbìhu trasy motivovat ke tøídìní odpadù, ochranì pøírody, dodrování pravidel bezpeènosti silnièního provozu a vhodnému chování k veøejné zeleni. Bìhem Cesty mohly pøedevím dìti plnit rùzné poznávací a zábavné úkoly a odpovídat na otázky. Pøipraveno bylo celkem 11 stanovi Mìstská policie a pracovníci Mìstského úøadu a CHKO Broumovsko v parku Alejka, pracovníci Agentury pro rozvoj Broumovska U císaøského dubu v Kláterní zahradì, pracovníci z odboru dopravy MÚ ve Schrollovì parku u Zahradního altánu, pracovníci na stanovitích U domu dìtí a mládee Ulita, v altánu Naí zahrady 2007 za Masarykovou kolou a v parku u Základní koly v Olivìtínì. Na trase bylo pøipraveno i drobné obèerstvení (nealkoholické nápoje zdarma) a závìreèné stanovitì u Z v Olivìtínì vybízelo k opékání buøtù. Putování se zúèastnilo více jak 100 lidí, z toho bylo pøes 70 dìtí. Poøadatelé byli pøíjemnì pøekvapeni i v cíli, kam dola odhadem polovina úèastníkù. Také poèasí Dni Zemì pøálo a sluneèní paprsky doprovázely na kadém kroku. JUDr. Libue Rùèková, Bc. Lucie Lesáková Aktivní záloha ozbrojených sil ÈR Pøemýlíte-li o monosti pøihlásit se do aktivních záloh, navtivte Krajské vojenské velitelství Hradec Králové, kde získáte vechny potøebné informace. Kdo se mùe stát pøísluníkem AZ? Pøísluníkem aktivní zálohy mùe být obèan Èeské republiky, který: - dosáhne vìku 18 let a nepøesáhne vìk 60 let - písemnì poádá krajské vojenské velitelství (KVV) podle trvalého pobytu o dobrovolné pøevzetí výkonu branné povinnosti a o zaøazení do jednotky AZ Jaké dalí podmínky musí pøísluník AZ splòovat? - zdravotní zpùsobilost adatele, trestní bezúhonnost adatele - potøeba ozbrojených sil, tedy e je k dispozici volné místo jednotce AZ, pro kterou uchazeè splòuje podmínky - uzavøení dohody mezi adatelem a KVV Kolik èasu èinnost v AZ zabere? Za standardních mírových podmínek musí pøísluník AZ absolvovat kadoroènì cvièení v délce trvání do tøí týdnù. Na jaké finanèní náleitostí má pøísluník AZ nárok? Pøi plnìní podmínek dohody o zaøazení do AZ má voják nárok na odmìnu ve výi 500 Kè mìsíènì. Voják v AZ má pøi povolání na vojenské cvièení nárok na pomìrnou èást dvojnásobného základního mìsíèního sluného podle dosaené hodnosti. Voják v AZ má nárok na náhradu mzdy. Má pøi povolání na vojenské cvièení nárok na proplacení jízdného do místa urèení nástupu na vojenské cvièení a zpìt do místa trvalého pobytu. Po dobu výkonu vojenského cvièení má nárok na bezplatné stravování a ubytování. Kontakt: Velké námìstí 33, Hradec Králové tel.: , , fax: AUTOKOLA Fiedler, s. r. o. zahajuje kurzy skupin øidièského oprávnìní A1, A, B, C, T, E, D Zahájení kurzù: BROUMOV POLICE NAD METUJÍ alounova listopadu od 15 hod od 15 hod. informace na tel. èíslech ,

8 8 broumovský zajímavosti zpravodaj zajímavosti Sestro, proè to sem ti lidi házejí? a proè to musíme po nich uklízet právì my? Takové a podobné otázky slýchají a hlavnì na nì trpìlivì odpovídají a vysvìtlují vedoucí malých svìtluek a vlèat ze skautského støediska JUNÁK Broumov pøi kadoroèním úklidu lesa podél silnice pøes Pasa a do Bøezové. Tato akce, která se koná kadý rok v dubnu ve spolupráci s Lesy ÈR, firmou Rumpold a odborem ivotního prostøedí MÚ Broumov pøi pøíleitosti Dne Zemì, je ji tak tradièní a samozøejmá, e se o ní ani mnoho nemluví a mezi ostatními medializovanými aktivitami zaniká. Kadým rokem vak mladí broumovtí skauti, skautky, svìtluky a vlèata pomáhají pøírodì, která se bez jejich pomoci neubrání nánosùm odpadkù, které tam zase jiní lidé, kteøí pøemýlejí jinak (pøemýlejí?) odhodí. My ostatní pak jistì oceníme pøíjemný jarní pohled tøeba z okna auta èi autobusu na èistou okolní krajinu a jsme rádi, e se to letos zase uklidilo (bylo jen 45 pytlù). DÌKUJEME! Milada Kubalíková Zajímá nás pøedevím období mezi koncem II. svìtové války a dnekem. V kadém z tìch pováleèných desetiletí proívali obyvatelé východních Èech spoleèenské i hospodáøské zmìny, bylo to velmi neklidné pùlstoletí. O to více zajímavých pøíbìhù, na které by se nemìlo zapomenout, by se mohlo od pamìtníkù, obecních kronikáøù, seniorù a dalích pøispìvatelù sejít dokonèil Vojvodík. Projekt ivá pamì Královéhradeckého kraje potrvá a do podzimu Více na Na území Královéhradeckého kraje se projekt koná pod zátitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France. Kontakt: Mgr. Jan Vojvodík, pøedseda CENTRED o.s. tel.: , mali: Stromodìní Stromodìní je obèanské sdruení, jeho cílem je peèovat o krajinu a ochraòovat ji a tím zpìtnì pùsobit na mylení a postoje lidí, pøedevím mladé generace. Cílovou skupinou naí èinnosti jsou hlavnì rodiny s dìtmi, ale také vichni ti, kteøí chtìjí spoleènì proít krásné chvíle v pøírodì. A pøírodì nìco vrátit. Hlavnì dìti chceme nauèit lásce a úctì k pøírodì. A tim, e si zde zasadí své stromy, utuit vztah k jejich domovu. Letoní první akce probíhaly v prùbìhu dubna v obci Bo- anov, onov a Bìlý na Policku, kde jsme vysázeli postupnì 10 solitérních katanù. PAMÌTNÍCI, KRONIKÁØI, SENIOØI: POSÍLEJTE PØÍBÌHY, NA KTERÉ BY SE NEMÌLO ZAPOMENOUT! Komunitní web èeských seniorù realizuje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem rozsáhlý projekt sbìru, archivace a zveøejnìní zapomenutých osudù, jmen a ivotních pøíbìhù. Cílem projektu je uchovat pamì souèasných generací pro budoucnost. Za sto let budou lidé, kteøí se budou ptát po naí dobì, odkázáni na archívy, protoe z nás, pamìtníkù, u nikdo ít nebude. Uchová se pøitom jen zlomek historie, statisíce osudù a zajímavých, pouèných pøíbìhù zmizí spolu s námi. Proto jsme se rozhodli pøipravit projekt ivá pamì krajù Èeské republiky, abychom v kadém regionu vytvoøili miniarchív pøíbìhù nevýznamných pro historiky, ale vypovídajících o souèasné a nedávno minulé dobì, vysvìtluje Jan Vojvodík z obèanského sdruení CENTRED, které web pro seniory provozuje. Pøíbìhy je moné zasílat potou na adresu: CENTRED o.s., Labský palouk 495, Pardubice, nebo elektronicky na ovou adresu: Královéhradecký kraj je jedním z prvních èeských krajù, které se k projektu pøipojily. Projekt se bude postupnì vìnovat celému území Èeské republiky. Pro letoní podzim máme naplánováno vysázet alej v obci Heømánkovice. Délka Aleje bude záviset i na Vaem zájmu a výi Vaich sponzorských darù. Je moné koupit si i vlastní strom. Strom je jedním ze symbolù budoucího ivota. Jste-li i vy zastánci této mylenky, pøijïte mezi nás nebo nás podpoøte na úètì: /0800. Kontakt na nás: tel: Stromodìní je i výzva pro majitele pozemkù, kteøí by mìli zájem o výsadbu aleje nebo zvýení biodiverzity sázením mezí. Eva Janeèková Pozvánka Dne 18. èervna 2010 od 8:30 hodin se uskuteèní na høiti v Olivìtínì ukázka haení a vyprotìní osoby z havarovaného vozidla za úèasti vech sloek Integrovaného záchranného systému. Akce je urèena pro áky broumovských kol a obèany mìsta. Poøádá SDH Hejtmánkovice

9 Ze ivota Poární stanice Broumov Pøehled zásahù, ke kterým v dobì od do vyjídìla jednotka HZS Královéhradeckého kraje - Poární stanice Broumov Broumov, Sladovnická ul. otevøení bytu za pøítomnosti Policie ÈR a ZZS Broumov Broumov, Soukenická ul. - ohláený kouø na chodbì bytového domu. Po pøíjezdu na místo zásahu bylo zjitìno, e hoøel koèárek, který byl pøed pøíjezdem jednotky uhaen. Bylo provedeno odvìtrání chodby. Bez zranìní. Na místì také zasahovala Policie ÈR Teplice n. Metují, Lachov výjezd na poár automobilu. Poár byl pøed pøíjezdem jednotek uhaen. Spolupráce s JSDH Police nad Metují a Policií ÈR Broumov, U Dolní brány odtraení nepojízdného autobusu, který bránil plynulému provozu Dolní Adrpach otevøení zabouchnutých dveøí osobního automobilu Jetøichov, Pasa dopravní nehoda dodávkového automobilu. Provedeny úkony k zabezpeèení vozidla proti poáru. Spolupráce s PoliciíÈR Broumov, Masarykova ul.- poár v motorovém prostoru osobního automobilu. Spolupráce s vyetøovatem HZS a Policií ÈR Mezimìstí, 5. kvìtna odstranìní pout z rukou mue, který byl pøipoután v jednom z mezimìstských barù Police nad Metují, Na Splachovì poár chalupy. Spolupráce s HZS Velké Poøíèí, JSDH Police n. Metují a JSDH Bukovice. Na místì také zasahoval vyetøovatel HZS a Policie ÈR Broumov, Malé Námìstí - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Hejtmánkovice otevøení zabouchnutých dveøí rodinného domu, uvnitø se nacházelo dítì Broumov, Pionýrská ul. - otevøení zabouchnutých bytových dveøí, kde se nacházela nepohyblivá osoba. Následná pomoc pøi transportu do vozidla ZZS Horní Adrpach - otevøení zabouchnutých dveøí osobního automobilu, uvnitø bylo malé dítì Teplice n. Metují - likvidace následkù dopravní nehody osobního automobilu. Bez zranìní. Spolupráce s Policií ÈR Teplice n. Metují, Lachov - likvidace následkù dopravní nehody osobního a dodávkového automobilu. Dvì osoby zranìny a oetøeny ZZS Broumov. Spolupráce s Policií ÈR. npor. Bc. Plachta Luká, velitel PS Broumov Informace Mìstské policie Za nákupem do Penny Ji podruhé se rozjel nakupovat jistý obèan z Borohrádku do prodejny Penny v Broumovì. Nákup 12 lahví Praské vodky uschoval v tace, stejnì jako v prosinci loòského roku, a byl rovnì stejnì zadren po zaplacení drobného nákupu za pokladnou ve zmínìné provozovnì ostrahou prodejny. Následnì by za opakovaný pøestupek vyøeen pøivolanou hlídkou mìstské policie. Broumovské parky Místa aktivního odpoèinku v Broumovì - Alejku, Schrollùv park, kláterní zahradu, Dìtské høítì, park u Ulity, kolní 9 zahradu v Olivìtínì nám Broumovákùm jistì závidí spousta turistù z jiných èeských nebo zahranièních mìst. Chovejme se proto k nim tak, aby zùstaly broumovskýmpokladem i pro dalí generace a ne místy pro odkládání odpadkù, rozbitých lavièek, rozházených koù...tak, jak obèas vypadají po setkáních s nìkterou broumovskou mládeí. Spolupráce s PèR, kamerový systém V prùbìhu mìsíce dubna spolupracovali stráníci mìstské policie s OOP v Broumovì, HZS celkem ve 12 rùzných pøípadech. Kamerový systém a jeho záznamové zaøízení bylo vyuito pro potøeby OOP v pìti pøípadech. Zprávièky z útulku V souèasné dobì je umístìno v útulku na ÈOV v Broumovì 8 psù. Jedná se o 5 dospìlých psù a 3 tìòata. Pøijïte se na nì podívat, svoji pøípadnou návtìvu útulku si mùete domluvit telefonicky pøedem na tel , nebo a budete tøeba odcházet spokojení jako noví majitelé na fotografii, kteøí si ji svého ètyønohého kamaráda v útulku vybrali. Za MP v Broumovì str. rytr Jan broumovský chcete mì zpravodaj chcete mì

10 10 Pokraèování ze str. 3 Karel Grötzbach pak pøedal grunt svému synu Josefovi, jeho zde pøipomíná jetì k r badatel Langer a kterého máme v tomto pozdním vìku podchyceného jetì nìkolika dalími dokumenty. Josef se rozhodl, e nebude doívat ve starém roubeném výmìnku jako otec a r si nechal vypracovat plán na výstavbu nového stavení, jím by podobu dvora sjednotil. Patrnì na to konto nechal zbourat jak starý výmìnek vzadu, tak i pøední stodolu, místo ní byl nový výmìnek plánován. Z výstavby nakonec oèividnì selo, nebo jak na fotografiích, tak i srovnávacích malovaných obrázcích opublikovaných v minulých dvou èíslech a datovatelných krátce po r vidíme, e kamenná podezdívka zbourané stodoly byla vyuita jako terasa vyrovnávající sva- itý terén. Je osazena plotem, co vypadá jako definitivní øe- ení, a tuto dispozici si také statek zachovává dodnes. Snad Josef, kterého jsem minule identifikoval na fotce, kde sedí bez eny, mezitím ovdovìl a pak mu mohla staèit i nìjaká mení svìtnièka pod støechou mladého hospodáøe. Ten se na fotkách vyskytuje se enou a dítìtem spolu s dalím man- elským párem a dalím muem - pravdìpodobnì se jedná o tøi Josefovy syny. Jeden z nich, nesoucí otcovo jméno, je posléze uveden mezi padlými v 1. svìtové válce. Na statku pak podle dochovaných plánù z 30. let 20. století hospodaøili Karel, jmenovec svého slavného dìdeèka, spolu s Augustem. Plány zamìøené na vylepení provozních èástí dvora dokládají, e se oba snaili o moderní zpùsob hospodaøení. August vak pøímo na statku neil. Postavil si na pozemku gruntu, stranou bratrova obydlí, mení rodinný domek è.p. 8 a zastával také úøad køinického starosty (pøedposledního pøed r. 1945, tedy pravdìpodobnì nìkdy do konce 30. let). Po válce jejich stopa na Broumovsku samozøejmì konèí, stejnì jako mùj seriál. Zaèalo to výstavou o kroji a pruhem papíru s nejstarím vyobrazením broumovských vesnièanù jedoucích ke korunovaci èeského krále Ferdinanda. Ne jsem se pustil do psaní, víc jsem o tom nevìdìl. Mìli jste tak monost sledovat mé objevitelsko - popularizaèní bádání za pochodu. il jsem horkou jehlou vìtinou tìsnì pøed uzávìrkou kadého èísla a pøi tomto systému jsem se èasto ocitnul na pokraji situace odvolávám, co jsem odvolal. Ve druhém dílu jsem v souvislosti s místním odíváním vzpomnìl a opublikoval jetì starí vyobrazení rodiny pekaøe Watzkeho. Poté jsem byl konfrontován s pøátelskou kritickou poznámku pana Otteho, e jsem jaksi ráèil opomenout jetì starí obraz rodiny Fabriciovy. Jestlie ale na mìstských atech hlavnì paní Watzkeové bylo mono spatøit nìjakou analogii s pozdìji nám známým odìvem venkovským, pak se domnívám, e u renesanèního atstva pøední mìanské rodiny Fabriciových tomu tak není. Pøedstavení tohoto vyobrazení si proto ponechám tøeba samostatnì na jindy. lo mi zde toti o venkovský odìv. A pak jsem si tedy ovem vzpomnìl jetì na jeden obrázek, který jsem ji kdysi zaregistroval a neúspìnì fotil ve vambeøické bazilice. A to jsem si pro vás nechal na závìr jako bonbónek. Vypravil jsem se do Vambeøic znovu. Pøestoe zdejí pani kocielna zakrystianka byla vcelku ochotná, zcela ideálnì mi obrázek nafotit pøeci jen neumonila. Pokusil jsem se to sice dohnat v poèítaèi, ale i tak musíte omluvit sníenou kvalitu (viz titul, resp. str. 3). Obrázek je to vak pùvabný a hlavnì je jetì o 32 let starí ne nae korunovaèní vyobrazení. Nadto zpodobòuje broumovské venkovany daleko detailnìji. Jistì zde opìt mùe dojít k námitce, nakolik vìrnì se lidovému výtvarníkovi podaøilo zachytit realitu. Je pravdìpodobné, e Matznerovi z Otovic si po zázraèném uzdravení svého synka objednali zhotovení dìkovného obrázku pøímo ve Vambeøicích, kde pro tyto pøípady byli pøipraveni specializovaní výrobci poutních pøedmìtù veho druhu. Ti pak tvoøili rutinérsky a do znaèné míry schematicky. Tento obrázek vak podle mne nese rysy individuálního pøístupu, i kdy nelze pøedpokládat, e by Matznerovi sedìli tvùrci pøímo modelem. A u si ale obrázek objednali u kohokoliv, nedovedu si pøedstavit, e by se spokojili se svým vyobrazením, které by bylo v zásadním rozporu se skuteèností, na nìm by se zkrátka nepoznali. Jejich odìv má pak v r jetì daleko blíe k atùm zmínìných Watzkeových z r. 1745, ne ke kroji, jak jsme ho poznali pøi korunovaci k r Tento seriál vznikl na podporu výstavy o broumovském selském kroji ve výstavní síni Muzea Broumovska a vypadalo to, e pøesáhne dobu jejího trvání. Výjimeèná výstava vak byla na èetné ádosti prodlouena, take kdo byste si téma rádi oivili, nebo kdo jste ji dosud nevidìli, neváhejte. K dispozici je barevný katalog a pro koly monost domluvit si výklad. Srdeènì Vás zve Karel Franze, Muzeum Broumovska OKRUNÍ JÍZDA EVROPSKÝMI BROUMOVY Okruní jízda evropskými Broumovy aneb tøi Broumovy za ètyøi dny. Tuto túru jsem ve dnech dubna podnikl s panem Pavlem Trojanem z naeho Broumova do rakouského Braunau am Inn 470 km odtud do výcarského Braunau 400 km a zpìt. Pøi mém zpáteèním letu z Austrálie po návtìvì Køinièáka Rudolfa Schramma v prosinci minulého roku jsem pøistál v Mnichovì a odtud jsem jel autem domù. Protoe jsem projídìl okolo Braunau am Inn, tak jsem se zastavil na infocentru a nabídl jim pøednáku o jihoamerických jmenovcích, které zaloili kolonisté z naeho Broumova koncem 19. století. Bìhem nìkolika dní mì kontaktoval tamní rodák Alois Rögl a oznámil mi termín pøednáky 9. dubna v 19 hodin v sále místního divadla. S panem Trojanem jsme pøijeli u veèer pøed pøednákou, ubytovali jsme se v hotelu Post na námìstí a s panem Röglem jsme dohodli nìkteré podrobnosti. Dalí den dopoledne jsem v hale divadla pøipravil malou výstavu dokumentù o Nueva Braunau v Chile a Braúna v Brazílii. Velký zájem vzbudily napøíklad kopie rakouských pasù naich Broumovákù, na kterých doslovnì stálo: IM NAMEN SEINER KAISERL. UND KÖNIGL. MAJESTÄT FRANZ JOSEF I., KAISERS VON ÖSTERREICH, KÖNIGS VON BÖHMEN. Protoe vechny dokumenty (køestní listy, jmenovité lodní listy, rodokmeny apod.) byly vystaveny v nìmèinì, byly návtìvníkùm srozumitelné. Divadelní sál s 200 místy se zaèal plnit u hodinu pøed zahájením. Pøili nejen místní, ale i mnoho naich krajanù, kteøí odeli z naeho Broumova po druhé svìtové válce a kteøí bydlí nedaleko Braunau am Inn na nìmecké stranì. Velmi mì pøekvapili bratøi Helmut a Herbert Hitschfelové, pùvodem Køinièáci, kteøí na pøednáku pøijeli z 250 km vzdáleného Pappenheimu. Nìkolik posluchaèù bylo ze 40 km vzdáleného Tögingu z tohoto mìsta u nás byla vloni skupina 45 obèanù vèele se starostou pìt dní a tuto skupinu jsem doprovázel. Pøed pøednákou úèastníky pozdravila paní místostarostka Brigitte Zeillinger (v zastoupení pùvodnì ohláeného pana starosty, který se nemohl dostavit), dále redaktor èasopisu TIPS Mgr. Gerald Ecker, který u nìkolik týdnù pøed pøednákou psal reportáe o jednotlivých Broumovech a nakonec

11 Divadelní sál s 200 místy se zaèal plnit u hodinu pøed zahájením. Pøili nejen místní, ale i mnoho naich krajanù, kteøí odeli z naeho Broumova po druhé svìtové válce a kteøí bydlí nedaleko Braunau am Inn na nìmecké stranì. Velmi mì pøekvapili bratøi Helmut a Herbert Hitschfelové, pùvodem Køinièáci, kteøí na pøednáku pøijeli z 250 km vzdáleného Pappenheimu. Nìkolik posluchaèù bylo ze 40 km vzdáleného Tögingu z tohoto mìsta u nás byla vloni skupina 45 obèanù v èele se starostou pìt dní a tuto skupinu jsem doprovázel. Pøed pøednákou úèastníky pozdravila paní místostarostka Brigitte Zeillinger (v zastoupení pùvodnì ohláeného pana starosty, který se nemohl dostavit), dále redaktor èasopisu TIPS Mgr. Gerald Ecker, který u nìkolik týdnù pøed pøednákou psal reportáe o jednotlivých Broumovech, a nakonec úèastníky pozdravil pan Siegfried Scholz, pùvodnì Køinièák, v zastoupení naich krajanù. Na zaèátku pøednáky pan Alois Rögl pøedstavil nìmecký a výcarský Braunau. Mimochodem ten nìmecký jsme s panem Trojanem pøed tøemi roky také navtívili a v kvìtnu 2008 k nám pøijela na pìt dní skoro 50 èlenná skupina (viz Broumovské noviny 5/2008). Potom jsme s panem Trojanem pøedstavili nae Broumovy v Jiní Americe a také ná Broumov. Pan Trojan promítal své fotografie na obrovské plátno cca 3 x 4 m a já jsem fotky komentoval. Zøejmì se ná Broumov líbil, protoe na podzim u je ohláena autobusová skupina. Dalí den jsme jetì vyrazili do výcarského Braunau. Malá obec se 680 obyvateli leí 30 km jinì od Bodamského jezera v nadmoøské výce cca 670 m. Osobnosti v názvech broumovských ulic V hodinách volitelného pøedmìtu spoleèenskovìdní semináø jsme si dali za cíl vytvoøit seznam broumovských ulic pojmenovaných po významných osobnostech, vyhledat o nich informace a veøejnì je prezentovat. Dnes jsme zavítali do nové ulice, kde vyrùstají moderní rodinné domy, a oslovili jsme osobnost, jeho jméno má ulice ve svém názvu, broumovského mìana pana Johanna Hesselia. Dobrý den, jak se jmenujete? Jmenuji se Johann Hesselius, celým jménem Johann Georg Albert Hesselius. Kdy a kde jste se narodil? Narodil jsem se roku 1630 v Broumovì, kde jsem také proil svùj ivot. Kdo byl vá otec? Mùj otec se jmenoval Baltazar Hesselia, byl významným broumovským kláterním úøedníkem a správcem kláterního panství v dobì tøicetileté války. Také byl listovní písaø. Kde jste studoval? Chodil jsem na broumovské kláterní gymnázium a ukonèil studium v roce A jakou práci jste dìlal? Byl jsem mìstským úøedníkem a výbìrèím daní. V roce 1670 také mìstským písaøem. Co jste napsal? V letech jsem sepsal Urbáø broumovského panství a v roce 1680 Kroniku poddanské rebelie na Broumovsku. Kolika let jste se doil? Doil jsem se 65 let. Zemøel jsem roku Klára Packová, Jaroslav Korityák, 8. B Z Hradební 11 Má ale bohatou historii. První zmínka o obci, kterou tehdy nazvali Pramacunauia, pochází z roku 762, take za dva roky oslaví jubileum. Pøi pøíjezdu do obce jsme nejprve navtívili místní restauraci Zun Ochsen majitelka paní Anna Zimmermann pochází z rakouského Braunau am Inn a také je matkou místního starosty. Po obìdì nám pracovnice obecního úøadu paní Weber nabídla prohlídku pamìtihodností obce, které se zúèastnil i Pan Hans Hugentobler, který nae mìsto navtívil v roce Odpoledne jsme mìli jetì èas, a tak jsme navtívili 25 km vzdálenou Kostnici, známou tím, e tam byl upálen Jan Hus, jeho muzeum jsme ve mìstì nali. Pøespali jsme v místní èásti Riethüsli a druhý den ráno jsme se vydali na 900 km dlouhou zpáteèní cestu. Na zpáteèní cestì jsme z dálnice odboèili do nìkolik km vzdáleného Rohru, kde jsme pozdravili nae benediktiny, a potom zbývalo rovných 500 km do Broumova. Ing. Jan Neumann, foto: Pavel Trojan

12 12 broumovský zpravodaj kolství kolství kolství Gastronomické okénko hronovské hotelové koly Povìsti naeho kraje a gastronomie V 17. století suovala ná kraj vleklá tøicetiletá válka, neustále tudy procházeli vojáci, drancovali, znásilòovali, vradili a utrpení obyvatel nebralo konce. Dne 9. èervna roku 1639 vpadli védové do Police nad Metují. Vylomili dveøe kostela a pobrali vekeré cennosti. Koøistili i ve mìstì, ádný dùm neuel jejich øádìní. Dolo i na pøíbytek bohatého pláteníka ida Löbla. Ten mìl jedinou dceru, nejkrásnìjí dívku ve mìstì, pùvabnou Ester. Marnì ji pøed vojáky ukrýval v podkrovní komùrce, vojáci vypáèili vchod a dìvèe unesli. Nepomohlo ani to, e neastný otec nabídl svùj majetek jako výkupné. Okradli ho a jetì zbili. Zhruba po mìsíci se védové chystali do Police znovu, a proto se Poliètí, které mezitím nìkdo vèas varoval, radìji skryli ve skalách Boru u nedaleké Machovské Lhoty. Kdy bylo nebezpeèí zaehnáno, bázlivì se vraceli domù. Cesta je vedla lesnatým údolím od Nízké Srbské. V dubovém porostu blízko øeky Stekelnice s hrùzou objevili mrtvou dívku s dýkou v srdci. Löbl v nebohé poznal svou ztracenou dceru. Na tom místì sousedé vyhloubili hrob a s hlubokým zármutkem Ester pohøbili. Neuplynulo ani ètrnáct dní a na tomté místì uloili i jejího otce. Zemøel alem. Tento smutný pøíbìh nám pøipomíná jméno údolí i øíèky, která jím protéká. A tak a budete v letních dnech projídìt nebo procházet tímto malebným koutem naeho kraje, vzpomeòte si, proè se místo sevøené lesnatými vrchy smìrem od mlýna na Kozínku k Nízké Srbské jmenuje idovka. My jsme si pro ètenáøe na èerven pøipravili veselejí téma recepty rozmanité idovské kuchynì. I slavný francouzský básník Guillaume Apollinaire prohlaoval, e idovská kuchynì spolu s ruskou, francouzskou a italskou patøí k nejlepím na svìtì. Bráno na dnení pomìry je v podstatì velmi racionální, málo tuèná a bohatá na vlákninu. Nìkolikrát do roka je ozvlátnìna nìjakou tou husièkou, jinak je ale jejím základem hovìzí, telecí a skopové, hodnì ryb a drùbee. Z teologických dùvodù se nepouívá vepøové sádlo, ale rostlinné tuky nebo chutné husí sádlo, které dodává idovským pokrmùm nenapodobitelnou chu. Koøením se neetøí. Hojnì jsou uívána i ostrá koøení, citron, paprika a èesnek. K nìmu se váe i tato idovská moudrost: Pìt vlastností chová èesnek - sytí, zahøívá, rozveseluje líc, rozmnouje semeno a hubí èervy ve støevech. Mnozí dodávají, e probouzí lásku a zahání árlivost. A nyní ji slibované recepty. Jedná se o tradièní prastaré recepty, nejsou tedy vìtinou zpracovány obvyklým zpùsobem, protoe zkuené kuchaøky vaøily od oka. Plnìná rajèata po idovsku Sedmi velkým rajèatùm seøízneme vrky a opatrnì vybereme vnitøek. Necháme okapat potøebné mnoství sterilovaného hráku a pøidáme 300 g telecího nebo kuøecího vaøeného masa pokrájeného na kostièky. Pøimícháme nìkolik lic majonézy a dochutíme posekaným koprem, solí, pepøem a trokou cukru. Rajèata naplníme pøipravenou smìsí a podáváme na míse, zalité rosolem. idovské cibuláèky Smísíme 400 g itné mouky, 150 ml oleje, 250 ml vody a kvásek z 25 g drodí. Vypracujeme tìsto a necháme kynout. Na pomouèeném vále tìsto tence rozválíme a vykrajujeme z nìho hrnkem koleèka. Klademe je pak na vymazaný plech, potøeme rozlehaným vajíèkem a posypeme 200 g drobnì pokrájené cibule. Osolíme, cibuli vmáèkneme do tìsta a necháme jetì kynout. Peèeme ve støednì vyhøáté troubì asi 25 minut. Bábovka podle idovských babièek Smísíme 450 g prosáté mouky s 80 g cukru, solí, vanilkou a trochou strouhané citronové kùry. Z 250 ml mléka nebo vody pouijeme malou èást na pøípravu kvásku. Ten vyrobíme ze 30 g drodí, trochy cukru a mléka. Ve zbytku mléka nebo vody dobøe rozmícháme 3 loutky. Vzelý kvásek pøidáme k mouce, pøilijeme loutky s vodou a 120 g oleje nebo rozputìného másla. Vypracujeme øidí tìsto a dáme vykynout. Vykynuté tìsto rozválíme na vále v obdélník, posypeme skoøicí, trochou cukru, rozinkami a ustrouhanými mandlemi. Zakapeme rozputìným máslem. Místo nìj lze rozválené tìsto hned na zaèátku potøít lehce tukem. Zavineme a vloíme do bábovkové formy, dobøe vymazané máslem a vysypané strouhankou. Necháme jetì asi pùl hodiny kynout. Peèeme v troubì pøi mírnìjí teplotì 45 minut a hodinu. Kdy bábovka trochu prochladne, vyklopíme ji a posypeme cukrem. Pøi kakaové variantì rozválené tìsto rovnì pomaeme tukem, posypeme silnì kakaem, krystalovým cukrem, rozinkami, nasekanými mandlemi, zavineme a pak je ji postup stejný. Dobrou chu pøejí v èervnu vem ètenáøùm áci a pracovníci Støední koly hotelnictví a podnikání SÈMSD, Hronov, s. r. o. Z èinnosti ZU Broumov Dne se konal v divadle od 18 hodin Jarní ákovský koncert, kde se pøedstavily vechny obory. Ve foyer divadla probìhla výstava prací ákù výtvarného oboru p. rùtkové. V sobotu a odjely taneènice p. Ogrièenkové na soustøedìní do Nové Rudy, kde spoleènì s polskými taneèníky secvièují spoleènou choreografii na vystoupení v kláterní zahradì k projektu Roztanèená zahrada. V Nové Pace se dne konala soutì Novopacký slavíèek, v duetech ve své kategorii získala Radka Chudomská a Sabina Roková druhé místo. V kategorii - volná seskupení získala Sabina a její matka v duetu také druhé místo. Vechny zúèastnìné zazpívaly na koncertì vítìzù soutìe Novopacký slavíèek na hradì Pecka dne

13 Dne probìhla taneèní soutì ve scénickém tanci v Rokotovì divadle v Ústí nad Orlicí. Bylo pøihláeno 41 choreografií z celé republiky. Nae ZU získala ocenìní za scénický nápad (choreografie s názvem Tanec vloèek). Na Habermanovì základní umìlecké kole v Hradci Králové se konalo krajské kolo soutìe s pøevahou smyècových nástrojù, a to dne Violoncellové duo p. uè. Dolealové získalo krásné tøetí místo, takté smyècový kvartet p. Vogelové získal 3. místo vystoupili áci p. Pøibyla v Domovì dùchodcù. V sobotu probìhla ve zcela zaplnìném divadle (s minutou ticha za obìti leteckého netìstí) repríza koncertu ákù p. Rokové. V úterý áci VO p. uè. rùtkové jeli na plenér do sousední Nové Rudy do kulturního støediska MOK. áci p. temberka a p. Rokové úèinkovali dne ve ètvrtek v sále Støelnice pro Svaz tìlesnì postiených. V pátek si na Dìtském høiti zazpívaly ákynì p. Rokové na halfplaybacky se konala v Hradci Králové taneèní soutì Hradecká Odette, reprezentovat nai ZU jela Bára Hovorková a Jana Kejzlarová. Dne úèinkoval esový kvintet p. Pøibyla za úèasti královéhradeckého hejtmana na slavnostním otevøení geoparku v 10 hodin v obci Viòov. V sobotu 8. kvìtna slavila obec Køinice 75O let svého zalo- ení. Na akci bylo pozváno pìvecké oddìlení p. Rokové. Ve støedu odjel se svým vystoupením do Klodska literárnì dramatický obor pod vedením p. Holka. Pìvecký sbor zazpíval jubilantùm v Domovì dùchodcù ve støedu dne Dne se konal veèírek klávesových nástrojù od 17 hodin (áci p. Øezníèkové a p. ikuta). Ve dnech probíhalo soustøedìní literárnì dramatického oboru. Vystoupení LDO pro veøejnost bylo v divadle od 17 hodin dne Závìreèný koncert ákù HO se konal dne v sále Støelnice vystoupili v sále ZU áci p. Dvoøákové a p. Mìdílka. V pátek probìhl multikulturní mezinárodní akce Roztanèená zahrada. V Nové Rudì se koná soutì rockových kapel v pátek dne Nai ZU pojedou reprezentovat kapely p. uè. Machka. Vinum et cetera je akce na Rùovém dvoøe místního klátera, která se bude konat dne Pøedstaví se p. uè. Pøibyl a ukázkami z muzikálové tvorby souèasní a bývalí áci p. Rokové. Dne se bude konat závìreèné vystoupení taneèního oboru v divadle od 18 hodin. Pro místní Z se TO pøedstaví ve dvou frekvencích dne v parku Alejka program dechového orchestru, es- ù, maoretek, scénického tance, Stìnavanu a smyècového souboru od 14 do 18 hodin Nowa Ruda áci VO p. rùtkové workshop sál Kreslírny APRB 17 hodin Absolventský koncert ákù Den otevøených dveøí ZU od 14 do vystoupení ákù pøed ZU (dopoledne nábory dìtí z M) sál ZU v koncert klavírní oddìlení POU broumovské námìstí - TO tøídní besídka ákù p. Dvoøákové od 16 hodin v sále ZU ZU Mateřská škola Broumov, Masarykova 233 Pozvánka na oslavy 50. výročí založení 1. mateřské školy v Broumově aneb den otevřených dveří Termín: 18. června 2010 Program: 8.00 hodin volná prohlídka školy celodenní provoz ve 3 odděleních vernisáž výstavy výtvarných prací přátelské posezení všech účastníků oslav seznámení s kronikou školy hodin srdečné pozvání na společné posezení bývalých i současných zaměstnanců školy Kontakt: Jitka Ducháčová tel.: , mobil , 13 Dìkujeme paní Kaèerové, e nám umonila ve výloze obchodu Látky, koberce realizaci naeho ivého tabla. Oktáva Gymnázia Broumov ÚSPÌCHY STUDENTÙ BROUMOVSKÉHO GYMNÁZIA Petr Kujal, student Gymnázia Broumov, zvítìzil v krajském kole Matematické olympiády kategorie C. Dìkujeme za vzornou reprezentaci koly. Okresní kolo Pythagoriády 2010 v kategorii 6. roèníkù - 1. Ondøej Hofman, 2. Aneka Haruáková v konkurenci 39 úèastníkù. V kategorii 7. roèníkù na výborném 7. místì Josef Rýdl. V krajském kole Fyzikální olympiády zazáøila dvojice studentù Jiøího leise - na 4. místì skonèil Pavel Gajdo, tìsnì za ním na 5. místì Martin Doleal. Oba dvou jsou studenty kvarty. TOMÁ WEISSAR NA FANTASTICKÉM 3. MÍSTÌ V ÈR Student 3. roèníku broumovského gymnázia Tomá Weissar obsadil výborné 3. místo v celostátním finále soutìe v latinském jazyce Certamen Latinum. Na vynikající reprezentaci naeho mìsta má bezesporu zásluhu vyuèující latiny Mgr. Magda Hanuschová. -mk-

14 14 SLAVNÉ NÁMOØNÍ VÝPRAVY VE 4. TØÍDÁCH Z HRADEBNÍ V dubnu probíhal u nás ve kole projekt o objevování svìta. Nae tøída se spojila se 4. A. Polovina ákù zùstala ve kole a druhá la do Ulity. Druhý den jsme se vymìnili. Ve støedu jsem byl ve kole, kde jsme zkoueli hrát divadlo. Nae hra byla o prvním obeplutí svìta. Kadý z nás mìl nìjakou roli. Já jsem hrál domorodce a prase, kamarád kapitána Magalhaese, druhý vùdce domorodcù. Hraní se mi moc líbilo. S Járou jsme namalovali loï Trinidad, to byla vlajková loï. (Vojta) Nae skupina nacvièovala divadlo Krytof Kolumbus. Mým úkolem bylo nejdøív vyrobit z modré a bílé hebké látky moøské vlny. Dalí dìti vyrábìly svìtadíly, lodì, ostrov a pøístav. Pak jsme hráli, jak Kolumbus pøesvìdèoval krále a královnu, e se dostane pøes Atlantik do Indie. Dostal svolení a tøi lodì. Zahájil plavbu, ale ani po dvou mìsících nevidìli pevninu. Námoøníci se bouøili, ale nakonec objevili Ameriku, i kdy o tom nevìdìli Nacvièování se mi moc líbilo (Aneka) Druhý den jsme hráli s paní uèitelkou divadlo o Vascovi da Gama. My s Janou a Áïou jsme hrály èernoky a kluci hráli námoøníky. Bylo to bezva, protoe jsme vlastnì vichni byli dobøí lidé (Karolína) My jsme nacvièovali o Jamesi Cookovi. Já jsem hrála námoøníka. Zpoèátku jsme pluli na moøi. Najednou jeden námoøník uvidìl pevninu a na ní nìjaké divochy. A ti dokola opakovali HATATATA HATATATA a tanèili v krouku. Potom byla pranice. Cook zavelel: Zpátky na palubu! Potom jsme zakotvili u neznámého ostrova. Vidìli jsme klokany, sklípkany, korálovce, papouky Pluli jsme dál a na Havaj, kde nás vechny zabili. Nacvièování byla veliká sranda a stranì se mi to líbilo (Monika) Mnì se líbilo, jak jsme dìlali mule z keramiky. Nejdøív jsme vytvarovali muli z hlíny, pak jsme na ni natøeli rùzné barvy a nakonec jsme na tu muli udìlali rùzné ozdùbky Pak se mi jetì líbilo, jak jsme foukali foukacími fixami rybky na prostìradlo. Nejdøív jsme si vymysleli a vyrobili ablony ryb, korálù, chobotnic a vrakù, tu ablonu jsme poloili na prostìradlo a foukali okolo fixami. Moc se mi to líbilo! (Adéla) V Ulitì jsme vyrábìli kulisy k divadlu, napø. lodì z krabic. Poté jsme foukacími fixami na látku vytváøeli podmoøský svìt. V keramice jsme vyrábìli mule, které jsme po odehraném pøedstavení darovali svým rodièùm (Adélka) Po skonèení pøedstavení pro rodièe jsme si vzali vyrobené mule. Nala jsem ale jen tøi svoje a ta ètvrtá, nejkrásnìjí, byla pryè. To mì stranì mrzí a stále na ni myslím. Pøítì bych chtìla øíkat delí text (Kaèka) A nakonec podìkování: Dìkujeme tìm, kteøí nám pomohli s realizací projektu p. uè. idové a Dáe Zboøilové, Pavlu Nyèovi a Helenì z Ulity! (A. Mikloová a M. Schejbalová) NADÌJE je také Centrum sociálních slueb v Broumovì Pokraèování II. Jak jsem slíbila, v dnením pokraèování naeho povídání o sociálních slubách, které poskytuje Centrum sociálních slueb Nadìje Broumov, pootevøeme moná tajemná vrátka skrývající financování sociálních slueb. Dozvíte se tedy kdo to vechno platí. V pøípadì obou naich slueb (domov pro seniory a peèovatelská sluba) se jedná o takzvané vícezdrojové financování, tedy sloek, které se podílejí na vytváøení rozpoètu sluby, je nìkolik. Mnozí, kteøí jste jakýmkoliv zpùsobem pøili blíe do styku s nìjakou sociální slubou, anebo o ní víte jen zprostøedkovanì, máte moná dojem, jak je to vechno drahé a co vechno si dnes èlovìk musí zaplatit. Jaká je skuteènost, nejlépe pøedvedou následující tabulky a grafy. Vechny uvedené údaje jsou za rok 2009, tabulky i grafy je uvádìjí v % celkových nákladù na slubu. DOMOV PRO SENIORY 60,00 50,00 40,00 % 30,00 20,00 10,00 - Struktura zdrojů financování - Domov pro seniory, rok 2009, podíl v % Zdroj Zdroje financování

15 zdroj podíl v % 1 pøíjmy od obyvatel 58,91 2 dotace Ministerstvo práce a sociálních vìcí 20,00 3 zøizovatel - mìsto Broumov 11,57 4 ostatní pøíjmy- hospodáøská èinnost 7,43 5 dotace - Královéhradecký kraj 1,23 6 zdravotní pojiovny 0,86 Mìsíèní náklad na provoz jednoho lùka v Domovì pro seniory, tedy vytvoøení podmínek pro to, aby jeden senior mohl celý mìsíc v domovì ít, èiní zhruba 22 tisíc Kè (jedná se zejména o náklady na provoz budovy, bydlení a stravování obyvatel a platy zamìstnancù). Z toho kadý obyvatel v roce 2009 mìsíènì zaplatil prùmìrnì Kè za ubytování a stravu, pøíspìvek na péèi prùmìrnì èinil Kè, dohromady prùmìrnì úhrada jednoho obyvatele za mìsíc èinila Kè. Zbylých Kè mìsíènì na jednoho obyvatele je pokryto dotací ministerstva práce a sociálních vìcí, zøizovatelem Domova pro seniory, tedy mìstem Broumov, pøíjmy z hospodáøské èinnosti, dotací Královéhradeckého kraje a hrazenými výkony od zdravotních pojioven. V Pøípadì PEÈOVATELSKÉ SLUBY vypadá struktura zdrojù následovnì: 70,00 60,00 50,00 40,00 % 30,00 20,00 10,00 - Struktura financování - Pečovatelská služba, rok 2009, podíl v % zdroj Zdroj financování Je vidìt, e zdroje pøíjmù zùstávají v podstatì stejné, jen jejich procentuální úèast na financování je jiná: 1 zøizovatel - mìsto Broumov 2 pøíjmy od klientù zdroj podíl v % 3 dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí 4 dotace Královéhradecký kraj 5 ostatní pøíjmy - okolní obce 64,40 18,10 13,40 2,79 1,31 To, e k Vaim blízkým mohou jezdit domù dìvèata (a jeden mládenec) z peèovatelské sluby, je témìø výhradnì zásluhou mìsta Broumova. Poèítáme-li 105 uivatelù peèovatelské sluby, je prùmìrný mìsíèní náklad na jednoho klienta 2 132,- Kè, z toho tento uivatel zaplatí mìsíènì prùmìrnì 386,- Kè. V pøípadì peèovatelské sluby jsou uvedená èísla opravdu hodnì prùmìrná, nebo úhrady jednotlivých klientù se velmi lií v závislosti na odebíraných slubách od sto korun po nìkolik tisíc Kè mìsíènì. V tuto chvíli je jetì potøeba zmínit, e jsme se a dosud bavili o penìzích provozních. Pokud je potøeba zakoupit vybavení draí ne 40tis. Kè nebo provést úpravy na budovì, 15 jde vìtinou o finance z jiných zdrojù (napø. v roce 2008 výmìna oken a oprava fasády na budovì Domova pro seniory z tzv. Norských fondù + podíl zøizovatele a Královéhradeckého kraje). Vzhledem k tomu, e hospodaøíme s veøejnými prostøedky, podléhá toto nae hospodaøení pravidelným kontrolám vemi monými smìry a úrovnìmi (zøizovatel, Èeská správa sociálního zabezpeèení apod.), kadoroèní vyúètování poskytnutých dotací je samozøejmostí. A dosud pøi vech kontrolách nebyly shledány nedostatky a pochybení. Vìøím, e i díky uvedenému struènému pøehledu si nyní ètenáø dovede snáze pøedstavit nároènost financování sociálních slueb. Levná záleitost to jistì není, rozhodnì vak má smysl se touto sférou zabývat a odpovìdnì do ní investovat prostøedky. Mùe se stát, e její sluby bude jednou potøebovat kdokoliv z nás. Milada Kubalíková Centrum sociálních slueb Nadìje Broumov Jiráskova 193, Broumov Domov pro seniory Jiráskova 193, tel.: Peèovatelská sluba Dìlnické domy 78, tel.: STAVEBNINY BUSPOL Èervený Kostelec Lhota (u vlakového nádraí) nabízí - BETONOVÉ DLABY BEST, DITON (certifikovaná prodejna) - OSTATNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL - KERAMICKÉ ZBOÍ Dùm koupelen - DOPRAVU auta s rukou Novì otevøená Polská prodejna v Broumovì na námìstí. Otevøeno dennì od 8 do hodin.

16 16 Park Alejka Nenechte si ujít! Slavnost parku Alejka symbolicky zakonèí jeho tøíletou promìnu. Pøijïte spoleènì se vemi pøíznivci Alejky odstartovat její první sezónu: 12. èervna od 14 hodin. Program slavnosti Alejka_pozvanka:Layout 1 5/19/10 10:46 PM Page a Zahájení slavnosti a kulturní èást programu na nové letní scénì (pod hlavním schoditìm z Máchovy ulice) a Volnoèasové aktivity a soutìe v prostoru celého parku a Doprovodný program (výstava, promítání) v budovì gymnázia (2. stupeò Z) Oivená historie parku Alejka (dobová prohlídka parku v podání studentù kvarty gymnázia) sraz zájemcù u informaèní tabule na východním konci aleje Vyhláení výsledkù soutìí a ukonèení slavnosti na letní scénì Koncert Annabase na letní scénì Pøímo na akci budou vyvìeny plánky parku s rozmístìním stanovi a podrobnìjím harmonogramem Slavnosti. Zmìna programu vyhrazena. Letní scéna oije Zrekonstruované schoditì z Máchovy ulice otevøelo výhled na katanovou alej a park pod ní. Místo bastionu pod schoditìm bylo upraveno tak, e mùe slouit jako divadelní scéna èi venkovní podium pro koncerty. iroké schoditì umoòuje posezení a pohled na jevitì jako v divadle. Prostor letní scény poprvé oije bìhem èervnové slavnosti. A na jaká pøedstavení se mùete tìit? Program zahájí fanfárový kvintet pana Pøibyla ve 14 hodin. Po úvodním slovì bude následovat dvouhodinové pásmo hudebních, taneèních a divadelních vystoupení. Vystøídají se v nìm napø. pìvecký soubor Stìnavan, hip-hopper Petr Ptáèek nebo místní Základní umìlecká kola. Ta pásmo zpestøí vystoupením svých maoretek a dechového souboru. Dvì divadelní vystoupení si pøipravili také áci sekundy Gymnázia Broumov. Závìr kulturního programu bude patøit divadelnímu spolku Geisslers a jejich pøedstavení Køesanské hodiny, hranému v barokních kostýmech a na chùdách. Slavnost zakonèí jazzová kapela Annabase, která na letní scénì vystoupí od 18 hodin. Návrat do minulosti Chtìli byste vìdìt, jak Alejka vypadala kdysi? Cestujte v èase se studenty kvarty Gymnázia Broumov a vydejte se na dobovou prohlídku parku Alejka. Sraz zájemcù o prohlídku je v 17 hodin u informaèní tabule na východním konci aleje. Studenti vás v originálních kostýmech provedou po devíti zastaveních v Alejce, pøipomínajících známé i ménì známé okamiky z minulosti parku i samotného Broumova. :BROUMOV Inspirujte se Umíte onglovat, lézt po lanì mezi stromy nebo hrát pétanque? Nejen tyto netradièní volnoèasové aktivity si mùete vyzkouet 12. èervna od 14 do 18 hodin na stanovitích v prostoru celého parku. Èeká vás vysoká lanová pøekáka, výuka lukostøelby, pétanque, onglování, výtvarná dílna nebo bubnování na djembe. Místní Junák se ujme výuky vázání uzlù jako pøipomínku tradice provaznictví - øemesla kdysi provozovaného právì v aleji. Zapojit se mùete také do soutìí o ceny. V budovì gymnázia (v prostoru 2. stupnì Z) najdete doprovodný program slavnosti výstavu o promìnì parku Alejka doplnìnou prezentací gymnázia na téma ivot stromu. Prohlédnout si mùete také originální Deník parku Alejka, kam postupnou pøemìnu parku zaznamenávali áci vech tøíd Z Broumov Hradební. Souèástí doprovodného programu bude promítání videodokumentu o promìnì Alejky, který natoèili studenti 3. A Gymnázia Broumov. Více o programu Slavnosti najdete adrese: -promeny.cz nebo na Okénko broumovských en Informace o akcích, které se konaly nebo se budou konat pro eny a veøejnost v naem mìstì. CO PØIPRAVUJEME NA MÌSÍC ÈERVEN 2010 V sobotu 5. èervna 2010 se koná VINUM ET CETERA, veøejná ochutnávka pièkových èeských a moravských vín s bohatým kulturním programem v prostorách broumovského klátera. Nae èlenky budou na této akci zajiovat poøadatelskou slubu a ostatní eny zveme k hojné úèasti. V sobotu 12. èervna 2010 bude probíhat od 14 do 19 hodin SLAVNOST PARKU ALEJKA. Srdeènì vás zveme na zahájení první sezóny promìnìného parku Alejka. Èekají vás hudební a divadelní vystoupení, netradièní aktivity a prohlídky v celém parku. Nae èlenky se budou spolupodílet na programu a vás ostatní zveme se svými rodinami k aktivnímu odpoèinku. V sobotu 26. èervna 2010 nás najdete na BROUMOVSKÉ POUTI. Na Mírovém námìstí zahájíme v 8 hodin v naem stánku prodej tradièních pouových koláèù a jiných dobrot, dále nabídneme aktuální propagaèní materiály z Infocentra Broumov a dalí zajímavé materiály. V pondìlí 28. èervna 2010 uctíme PAMÁTKU SPISOVA- TELKY Marie Stryjové Loewensteinové. Sraz na místním høbitovì u rodinné hrobky je v hodin. Poloením kvìtin na hrob a pøipomínkou jejího ívota a díla uctíme památku této pro ná kraj významné eny. Srdeènì zve výbor ÈS

17 65.Mykologické okénko Jarní houby a v kvìtnu - Terminologie ji z dob Karla IV. Znáte chøíè? Jarní houby a v kvìtnu Dobrá zima s dostatkem vláhy je pøíslibem dobré houbaøské sezony. Zaèátek je zatím ale troku rozpaèitý, bøeznové a dubnové houby se objevily a v kvìtnu, a to jetì velmi sporadicky. Monitoring místní mykologické organizace zachytil pøedevím výskyt avnatky bøeznovky, penízovky sametonohé a penízovky smrkové a také èirùvky dvojbarevné. Terminologie ji z dob Karla IV. Ji v dobì Karla IV. pøed více ne esti sty lety nai pøedkové houby dobøe znali a mìli pro nì pìkná a výstiná jména. Klaretùv latinsko-èeský slovník z té doby uvádí ji 39 rozlièných názvù hub. Pøi ètení seznamu hub zjistíme, e øadu z nich jsme si udreli do dnení doby vedle høibu tu je pojmenován køemenáè, kozák, podmáselník, kolodìj, ryzec, muchomùrka, pýchavka, holubka dnení nae holubinka, dále liky, pièky a peèárky. Znáte chøíè? broumovský na cestách zpravodaj na cestách díl Studijní cesta Alee Ottmára v Japonsku Ale Ottmár je absolventem broumovského gymnázia, vystudoval geografii na Osravské univerzitì, kde nyní pokraèuje v doktorandském studiu. Pøináíme jeho postøehy ze studijního pobytu v Japonsku. Obìd Tradièní japonská restaurace ve ètvrti, kde pronájem 1 m2 pøesahuje reálnou mysl Støedoevropana (30 mil.yenù/ 100yenu je asi 20Kè), byla velmi zajímavá, ostatnì jako ve co, jsme doposud mìli anci vidìt. Pøed vstupem do restaurace byl uzamykatelný stojan na detníky. Velmi zajímavé. Nezbylo ne si zout boty a vyrazit za pomoci japonských en v kimonu do naí místnosti. Na stole byl pøipraven chod. Vybrané japonské vybrané speciality. Neodvauji se hádat, kolik to asi stálo, kdy na ulici normální sui v øase stojí okolo 50 korun za kus. Japonsko je velmi drahá zemì. Za pøipojení k internetu v hotelu platím v pøepoètu 10 kè za minutu. V èervené misce bylo pøipraveno nìkolik kouskù sui. Ryby byly rùzných druhù a na talíøi se objevilo i chapadlo chobotnice. No, posuïte sami, jakou mòamku nám k obìdu pøipravili. Snad jen na závìr, japonské jídlo je velmi zdravé a lehké, moná právì proto Japonci málo trpí srdeèními problémy atp. Osobnì se po jídle cítím, vdy pln, ale velmi lehce. Neznáte? Napovíme patøí mezi èasté houby naich lesù, rostou jich desítky druhù, øada houbaøù je nesbírá, èím se pøipravují o kulináøský záitek. Chøíèem oznaèují v západních Èechách / jen v nìkolika vesnicích kolem Pøetic/ holubinku osmahlou a holubinku èernající. Tyto druhy si jsou tak navzájem podobné, e je praktiètí houbaøi vìtinou nerozliují. Tìmto holubinkám se zde øíká i køíè, nìkdy i køí. I dalí náøeèní názvy naich holubinek jsou zajímavé posuïte sami: chrusák, chrousták, chroustalka, chrupna, køupák, vrzák, vrzavka. M. Kulhánek I S I N S T A L A T É R S T V Í nabízí kompletní vodoinstalatérské práce montá vod. potrubí z plastù montá kanalizaèního potrubí montá a dodávku zaøizovacích pøedmìtù opravy zdravotnì technické instalace Na Pøíkopech 45, Broumov Tel.: Mobil: Akihabara Dali jsme si vìci na pokoj a za 10 minut jsme byli ve vstupní hale, abychom vyrazili na prohlídku noèního Tokia. Vyrazili jsme do oblasti Akihabara, která je známá díky obchodùm s elektronikou. Proli jsme se a vidìli jsme spoustu zajímavých obchodù plných elektroniky a dalích zajímavostí. Ale Ottmár Pokraèování pøítì

18 18 broumovský zpravodaj Elfriede Jelineková: Vyvrhelové Román o skupinì mladých lidí, kteøí se èetbou existenciální literatury a také drsným násilím snaí pøekonat pocit zmaru a neuspokojení stejnì jako potøebu generaèního vzdoru. kultura kultura Broumovsko v povìstech Koncem bøezna letoního roku jsme v dìtském oddìlení v kultura Mìstské knihovnì v Broumovì èetli z knihy Evy Koudelkové Tipy Mìstské knihovny (Tucet kniních novinek) Jiøí Kratochvil: Femme fatale Hrdinkou románu je nekonformní spisovatelka, která ivot bezvýhradnì podøídila potøebám svého psaní. Pøíbìh o tvùrèí svobodì a jejích temných a zrádných podobách s fantasknì imaginativními prvky. Miroslav Polreich: Utajená zákulisí Domácí a zahranièní politika oèima bývalého diplomata Autor sleduje geopolitické zájmy a mj. nahlíí do pøípravy a prùbìhu transformaèních procesù. Zvlátní kapitola se vìnuje rozpadu Jugoslávie a Kosovu. Miriam Löwensteinová: V Koreji se Korejcùm nevyhneme Dcera spisovatelky Marie Stryjové, nae pøední koreanistka, seznamuje s bìným ivotem souèasné jiní Koreje. Emil Hakl: Pravidla smìného chování Tøi vzájemnì provázané hoøce ironické povídky navazují na autorovu knihu O rodièích a dìtech. Xind X Monika imkovièová: Bruno v hlavì Kniha èeského písnièkáøe a slovenské výtvarnice vypráví o enì, která pøila o vztah s milovaným manelem a vzápìtí shledala, e je tìce nemocná. Hanif Kureishi: Láska ve smutné dobì Milostné povídky, jejich postavy vìtinou mají mládí za sebou a nejsou si jisti, co by mìlo následovat. Katherine Centerová: Vechno zlé je k nìèemu dobré Svìtlo na konci prùseru Román líèí humorné i hoøkosladké zasvìcování své hrdinky do rodièovství. Marc Bekoff: Na zvíøatech záleí Populárnì nauèná kniha o chování a proívání zvíøat. Autor vysvìtluje, proè se zvíøaty zacházet s respektem a soucitem. Josef Hausmann: Základy muského ovinismu S nadsázkou psané eseje o vztazích muù k enám jsou mj. autorovou osobitou reakcí na feminismus. Jana Solemová: Pùlmìsíc nad Dunajem Milostný historický román, odehrávající se na Slovensku za habsbursko-turecké války v letech 1663 a Maggie Stiefvaterová: Mrazení Nìný fantastický milostný pøíbìh. Jí fascinují vlci, on ije dva ivoty. Zimy tráví ve vlèí kùi v létì je na pár mìsícù èlovìkem, ne ho mráz opìt promìní ve vlka. Knihovna je otevøena pondìlí ètvrtek od 8 do 17 hodin (v úterý a do 18 hodin), v sobotu od 8.30 do Dìtské oddìlení: pondìlí støeda, pátek od do (ve støedu a do 16.30). Tel , Internetový katalog: Broumovsko v povìstech. Sice se nás selo pouze est, ale o to víc jsme si dané, mnohdy straidelné povìsti uívali. Následnì, v mìsíci dubnu, probìhla dìtská výtvarná soutì opìt na dané téma, tj. povìsti z Broumovska. Selo se nám osm stejnì pìkných ákovských prací. Vichni malí výtvarníci byli po zásluze odmìnìni sladkou èokoládou. Me Akademické týdny 20. roèník Akademických týdnù , Nové Mìsto nad Metují, Pavlátova louka. Cyklus pøednáek, debat a koncertù v pøírodním prostøedí. Naimi hosty budou mimo jiné RNDr. J. Grygar, Prof. J. Sokol, PhDr. J. Klime, P. ustrová Blií podrobnosti viz DÌTSKÝ DEN S LESY ÈR Kláterní Zahrada* Broumov, sobota 12. èervna 2010 od 8:45 do 11:30 hod.. Soutìe a hry pro dìti s doprovodným programem. Vstup zdarma. Od hodin pohádka Tøi veselá prasátka s písnièkami Jaromíra Nohavici. Poøádá Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. ve spolupráci s Lesní správou Dvùr Králové, CHKO Broumovsko a Lesní spoleèností Broumov Holding a.s.. Nové internetové stránky Informaèního centra Broumovska

19

20 20 broumovský zpravodaj sport sport JUDO CLUB BROUMOV sport Dne 15.dubna se konalo vyhláení nejlepích judistù Královéhradeckého kraje v mládenických kategoriích za rok Z JUDO CLUBU BROUMOV byla vyhláená starí aèka Kateøina Rajnohová Duánková za zisk zlaté medaile a titulu mistrynì republiky do 40kg. Byla ocenìna diplomen a darem od sponzora Mgr.Jiøího Pekaøe, pøedsedy Vesportovního kolegia KHK a ÈSTV. VÝZVA ZÁJEMCÙM O PRONÁJEM SPORTOVNÍ HALY Zájemci o pronájem sportovní haly na sezónu od záøí 2010 do èervna 2011 musí pøedat ádost panu Cvrèkovi v hale nebo ing. Vlèkovi na TS, pøípadnì na podatelnu Mìstského úøadu v Broumovì, nejpozdìji do konce èervna Svoboda Tatra team pøivezl domù vítìzství Ve dnech získal tým bratøí Svobodù z Mezimìstí fantastické 1. místo v rallyovém závodì Baja Saxonia, který se konal nedaleko nìmeckého Lipska. Závodu se úèastnilo pøes 300 posádek v 6 kategoriích. Svobodovi se prosadili v kategorii kamiónù nad 7,5 tuny a se svojí Tatrou 815 4x4 ovládli 3. roèník této soutìe i pøes tvrdou konkurenci 17 posádek z celé Evropy. Po nehodì pøed dvìma lety bylo toto vítìzství o to sladí. Marek Lichter SK Billiard Club Broumov se konala valná hromada, na kterou byl pozván i zástupce Slovanu Broumov, pod který ná club patøí. Nedostavil se, co nás velice mrzí. Hospodaøíme s vyrovnaným rozpoètem díky naemu sponzorovi, kterým je Radek Thér. Ná zástupce se zúèastnil valné hromady Slovanu Broumov, kde pøednesl nae pøipomínky a dotazy ohlednì úètování a fungování Slovanu. 3. dubna ná oddíl poøádal turnaj v tøídì 1. B. Domácí Jiøí Neme skonèil na pìkném tøetím místì. 17. dubna se nai hráèi zúèastnili turnaje dvojic ve tøídì 3.B v Hradci Králové. Za Broumov nastoupila dvojíce Vít- -Dyrc a sloená dvojíce Neme Br. A Mikyska H.K.. Broumovsko Hradecké dvojíci se podaøil husarský kousek, kdy vyøadila mistry republiky, kteøí z dosavadních 10 turnajù vyhráli ve. Turnaje se zúèastnilo celkem 17 dvojic. Neme s Mikyskou se umístil koneènì na 5. a Vít s Dyrcem na celkovém 14. místì. 16. kvìtna poøádal ná oddíl dalí turnaj, a to pøebor 1. tøídy VÈO v 1.B Poøádal ná oddíl pro irokou veøejnost turnaj neregistrovaných. Tím herní sezóna 2009/2010 konèí. w w w. b r o u m o v - m e s t o. c z w w w. b r o u m o v s k o. c z VÝKUP NÁBYTKU A NEPOTØEBNÉ VETEE Likvidace pozùstalosti. P. Vágner Gen. Svobody, Broumov 1/ Platba v hotovosti!!! Program fotbalového oddílu Slovan Broumov jaro Krajský pøebor - mui Støeda :00 Týnitì n.o. Broumov Sobota :00 Èeská Skalice Broumov Nedìle :00 Broumov Nový Bydov B Krajská I.A tøída dorostu Nedìle :45 Babí Broumov Nedìle :45 Broumov Mezimìstí Krajský pøebor starích a mladích ákù st. ml. Støeda :00 17:45 Broumov Náchod B Sobota :30 11:15 Broumov Nové Mìsto n.m. Sobota :30 11:15 Dvùr Králové n.l. Broumov

- k části p.p.č. 300/5 o výměře 35 m2 a části p.p.č. 298/7 o výměře 64 m2 v k.ú. Broumov panu Milanu Nemešovi, bytem Br.IV/Šaldova 16 - k p.p.č. 882 v

- k části p.p.č. 300/5 o výměře 35 m2 a části p.p.č. 298/7 o výměře 64 m2 v k.ú. Broumov panu Milanu Nemešovi, bytem Br.IV/Šaldova 16 - k p.p.č. 882 v Jednání Rady města Broumova č. 93 ze dne 28. dubna 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod: Mgr. Schejbalová

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Jednání Rady města Broumova č. 37 ze dne 7. března 2012

Jednání Rady města Broumova č. 37 ze dne 7. března 2012 Jednání Rady města Broumova č. 37 ze dne 7. března 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, Mgr. Jiří Ringel, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský a Ing. Eva Blažková - tajemnice.

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 50 ze dne 22. 10. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 66 ze dne 6. května 2013

Jednání Rady města Broumova č. 66 ze dne 6. května 2013 Jednání Rady města Broumova č. 66 ze dne 6. května 2013 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Pavel Fröde, pan Arnold Vodochodský a Ing. Eva Blažková, MPA - tajemnice. Omluven: MUDr. Jiří

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

PÙSOBENÍ AKADEMICKÉHO SOCHAØE EMILA SCHWANTNERA NA BROUMOVSKU A TEPLICKU GOETHEHO BUSTA V ADR PACHU

PÙSOBENÍ AKADEMICKÉHO SOCHAØE EMILA SCHWANTNERA NA BROUMOVSKU A TEPLICKU GOETHEHO BUSTA V ADR PACHU 3 Novotou záøící Getheho busta krátce po svém odhalení na dobové pohlednici z r. 1932 spolu s obrázkem dneního stavu. Díky nepøetrité péèi návtìvnických rukou si udruje stále pomìrnì vysoký lesk, jen aby

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010.

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2010

Broumovský zpravodaj listopad 2010 ánrovou scénu z Tölgova obchodu s uhlím ve Velké Vsi si Tinzmann zcela jistì dokomponoval v ateliéru, nebo konì smìøují pøímo na sloup brány, jedinì tak je ale mohl dostat do ádoucího poloprofilu, aby

Více

Jednání Rady města Broumova č. 68 ze dne 5. června 2013

Jednání Rady města Broumova č. 68 ze dne 5. června 2013 Jednání Rady města Broumova č. 68 ze dne 5. června 2013 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Pavel Fröde, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, Arnošt Obst a Ing. Eva

Více

Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935...

Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935... Pomník padlých v 1. sv. válce z øad obyvatel oblasti Teplic nad Metují po svém odhalení v roce 1935...... a dva nejpodstatnìjí díly rozbité sochy trubaèe, spodní èást vojenského plátì s nohama a trup s

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Jednání Rady města Broumov č. 97 dne 9. července 2014

Jednání Rady města Broumov č. 97 dne 9. července 2014 Jednání Rady města Broumov č. 97 dne 9. července 2014 Přítomni: Milan Kotrnec, Kamil Slezák, Pavel Fröde, Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, Arnošt Obst, MUDr. Jiří Veselý, Ing. Eva Blažková, MPA -

Více

Jednání Rady města Broumova č. 20 ze dne 1. 8. 2007. Průběh jednání a přijatá usnesení

Jednání Rady města Broumova č. 20 ze dne 1. 8. 2007. Průběh jednání a přijatá usnesení Jednání Rady města Broumova č. 20 ze dne 1. 8. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - listopad 2015 Fotografie - Podzim v poodøí Rybník Kotvice Foto: Radomír Volek 2005 informace z obecního úøadu Kotlíková dotace Èeská republika se dlouhodobì potýká

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Jednání Rady města Broumova č. 53 ze dne 28. listopadu 2012

Jednání Rady města Broumova č. 53 ze dne 28. listopadu 2012 Jednání Rady města Broumova č. 53 ze dne 28. listopadu 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Pavel Fröde, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Broumovský zpravodaj duben 2010

Broumovský zpravodaj duben 2010 Novì se mi podaøilo zjistit, e nai svatebèané Grötzbachovi bydleli v Køinicích v è.p. 3. Horní mapka je z 2. vojenského mapování, se kterým bylo zapoèato pøesnì v onom korunovaèním roce 1836; spodní pak

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 82 ze dne 21. října 2009. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Dřívější

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více