NABÍJEČKA BATERIE ČESKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍJEČKA BATERIE ČESKY"

Transkript

1 NABÍJEČKA BATERIE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si prosím z bezpečnostních důvodů přečtěte a nastudujte návod k použití. Návod si ponechejte na snadno přístupném místě pro budoucí použití. ČESKY Přednosti Tento výrobek je určen výhradně pro lithium-iontové baterie Olympus LI-10B. Výrobek lze napájet z běžného domovního elektrického rozvodu. Pokud používáte nabíječku v cizině, budete patrně potřebovat redukci, která přizpůsobí vidlici nabíječky pro zásuvku používanou v dané zemi. Před vlastní cestou se informujte na potřebné redukce u své cestovní agentury. 1

2 Pro zákazníky v Evropě Značka CE symbolizuje, že tento produkt splňuje evropské požadavky na bezpečnost, zdraví, životní prostředí a ochranu zákazníka. Výrobky označené symbolem CE jsou určeny pro prodej v Evropě. Pro zákazníky ze Severní a Jižní Ameriky Obecná poznámka POKYN pro použití v jiných zemích než v USA. Odpojitelný napájecí kabel musí zcela splňovat požadavky a předpisy platné v zemi, kde je používán. Pokyny platné pro U.S.A. a Kanadu: Napájecí kabel musí být součástí dodávky, musí být odpojitelný, minimálně 1,8 m dlouhý a maximálně 3 m dlouhý. Minimální zátěž 6A/125Vac, musí mít atest 18 AWG a být typu SVT, SJT nebo NISPT-2. Jeden konec musí být ukončen zalisovanou paralelní vidlicí s příslušnou izolací pro 10A/125V (NEMA1-15P). Druhý konec musí být ukončen aplikačním konektorem. Pro ostatní země Zařízení musí být dodáno s napájecím kabelem, který plně odpovídá místním regulativům. Poznámka k rušení Pro USA Toto zařízení splňuje Část 15 pravidel FCC. Jeho provozování nesmí způsobovat rušení. Toto zařízení je zcela v souladu s Částí 15 pravidel FCC, která umožňují jeho nasazení v televizní kabelové službě. Toto zařízení splňuje Část 15 pravidel FCC. Podle nich musí provoz přístroje splňovat dvě následující podmínky: (1) Zařízení nevydává škodlivé rušení a (2) zařízení musí odolávat veškerému přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nevyžádanou činnost. 2

3 Důležité bezpečností pokyny V tomto návodu i na vlastním výrobku jsou použity různé běžně používané symboly a značky. Jejich úkolem je chránit uživatele, jejich okolí a majetek před úrazem a poškozením. S těmito níže uvedenými symboly a jejich významem se prosím seznamte ještě před tím, než začnete číst vlastní bezpečnostní pokyny. NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Symbol označuje nebezpečí, která mohou způsobit těžké poškození zdraví nebo smrt. Takto jsou označeny položky nebo úkony, které mohou vést k poškození zdraví nebo smrti. Takto jsou označeny položky nebo úkony, které mohou vést ke zranění nebo škodě na majetku. Symboly zakazující daný úkon Symboly vyžadující daný úkon Zakázáno Nerozebírat Povinné Odpojte napájení Poznámky k používání (nabíječky baterií LI-10C) NEBEZPEČÍ Nepokoušejte se používat nabíječku pro žádnou jinou baterii, než je Lithium-iontová baterie LI-10B. Kombinace této nabíječky a jiné baterie může způsobit požár, výbuch, vytečení baterie nebo její přehřátí. Nabíječku nenořte do vody. Používání nabíječky v mokrých nebo vlhkých prostorách (jako je například koupelna) může způsobit požár, přehřátí nebo úraz elektrickým proudem. Do nabíječky nevkládejte (nestrkejte) kovové dráty nebo podobné objekty. Výsledkem může být požár, přehřátí nebo úraz elektrickým proudem. Nesnažte se nabíjet přepólovanou baterii (otočené kontakty 3 a #). Výsledkem může být požár, výbuch, vytečení baterie, její přehřátí nebo poškození. 3

4 NEBEZPEČÍ Nabíječku nepoužívejte ani neponechávejte na místech s vysokou teplotou způsobenou přímým slunečním zářením nebo blízkostí jiného tepelného zdroje. Výsledkem může být požár, výbuch, vytečení baterie, její přehřátí nebo poškození. Nabíječku nepoužívejte, pokud na ní něco leží (například přikrývka). Výsledkem může být požár, přehřátí nebo poškození. Nabíječku nikdy neupravujte ani nerozebírejte. Porušení izolace nebo jiných bezpečnostních prvků může způsobit požár, přehřívání, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění. Vždy se ubezpečte, že je nabíječka napájena jí příslušným napětím ( V střídavého napětí). Při jiných hodnotách napětí může dojít k požáru, explozi, přehřátí, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poranění. Z bezpečnostních důvodů se vždy před začátkem údržby nebo čištění nabíječky ujistěte, že jste odpojili napájecí zástrčku od elektrické sítě. Napájecí zástrčku nikdy nepřipojujte ani neodpojujte od elektrické sítě mokrýma rukama. Výsledkem může být úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění. Nepoužívejte tento výrobek jako zdroj stejnosměrného napětí. Výsledkem může být požár nebo přehřátí. Nerozebírat. Vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky. VAROVÁNÍ Pracující nabíječky se nedotýkejte příliš dlouho. Výsledkem mohou být vážné, nízkoteplotní popáleniny. Pokud zpozorujete něco podezřelého (například deformaci nebo vytečení baterie), přestaňte nabíječku ihned používat. Výsledkem může být exploze nebo přehřátí. Nabíječku uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem používat tento výrobek bez dozoru dospělých. 4 Za bouřky odpojte nabíječku od napájecí sítě. Úder blesku může způsobit požár, přehřátí, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění. Vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.

5 UPOZORNĚNÍ Nabíječku nepoužívejte, pokud je její napájecí šňůra poškozená nebo pokud není zástrčka zcela zasunuta do zásuvky. Výsledkem může být požár, přehřátí, úraz elektrickým proudem, zkrat nebo jiné poškození. Pokud nabíječka nepracuje (nenabíjí) odpojte ji od elektrické sítě. Pokud tento pokyn nebude dodržen, hrozí požár, přehřátí nebo úraz elektrickým proudem. Vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky. Při odpojování uchopte napájecí kabel vždy až za zástrčku. Napájecí kabel neohýbejte (nepřelamujte) ani na něj nestavte těžké předměty. Výsledkem může být požár, přehřátí, úraz elektrickým proudem nebo jiné poškození. Jestliže se při používání produktu objeví něco neobvyklého, odpojte síťový kabel a kontaktujte vám nejbližší servisní středisko. Další používání takové nabíječky může způsobit požár, přehřátí, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění. Je-li v nabíječce vložená baterie, s nabíječkou netřeste. Výsledkem by mohlo být vypadnutí baterie. Nenabíjejte nikdy déle než 24 hodin. V opačném případě může dojít k požáru, explozi, vytečení nebo přehřátí baterie. Nabíjení provádějte vždy v rozmezí teplot od 0 C do 40 C. V opačném případě hrozí výbuch, vytečení, přehřátí, poškození, snížení výkonu nebo životnosti baterie. Na nabíječku nepokládejte těžké předměty ani ji neponechávejte v nestabilních pozicích, respektive na vlhkých nebo prašných místech. Výsledkem může být požár, exploze, vytečení baterie nebo její přehřátí, úraz elektrickým proudem případně jiné zranění. Jestliže nabíjení není po obvyklé době ukončeno (kontrolka nabíjení se nerozsvítí zeleně), je pravděpodobné, že došlo k poškození nabíječky. Okamžitě vytáhněte vidlici napájecího kabelu z elektrické zásuvky a problém konzultujte s prodejcem, u kterého jste nabíječku zakoupili nebo v nejbližším servisním středisku. Nabíječku nepoužívejte ani neskladujte na nestabilních místech. Při případném pádu může dojít k poškození nabíječky nebo ke zranění. 5

6 Poznámka k používání (lithium-iontové baterie LI-10B) NEBEZPEČÍ Baterii skladujte mimo dosah dětí tak, aby ji nemohly spolknout. Pokud dojde k polknutí baterie, kontaktujte okamžitě vašeho lékaře nebo místní stanici hygienické kontroly. Baterii nevystavujte plamenům ani ji nezahřívejte. Baterii nepoužívejte ani neponechávejte na horkých místech (například na přímém slunci nebo v blízkosti tepelných zdrojů). Přívodní vodiče ani konektory nikdy nepájejte přímo na baterii ani je nijak nepozměňujte. Nezkratujte 3 a # póly baterie a zabraňte kontaktu baterie s kovovými předměty (jako jsou například kroužky na klíče). Baterii nikdy přímo nepřipojujte k elektrické zásuvce ani k automobilovému konektoru pro zapalovač cigaret. Baterii nikdy nevkládejte tak, aby došlo k prohození 3 a # kontaktu. Nepoužívejte hrubou sílu, pokud baterie nejde zlehka zasunout. Pokud se tekutina z baterie dostane do kontaktu s okem, vypláchněte ho čistou vodou a ihned se obraťte na lékaře. V opačném případě může tekutina způsobit ztrátu zraku. VAROVÁNÍ Zabraňte tomu, aby baterie nebo jejich kontakty přišly do styku s vodou. Baterii chraňte před nárazem a neházejte s ní. Pouzdro baterie neodstraňujte ani nepoškozujte. Nepoužívejte baterie, u kterých jste zpozorovali něco neobvyklého, například vytečení obsahu, ztrátu barevnosti nebo deformaci. Pokud dojde k potřísnění pokožky nebo oblečení tekutinou z baterie, smyjte ji okamžitě čistou vodou. V opačném případě hrozí poškození vaší pokožky. 6

7 UPOZORNĚNÍ Lithium-iontové baterie LI-10B jsou určeny výhradně pro digitální fotoaparáty Olympus. Nepoužívejte je pro napájení jiných zařízení. Před použitím baterie ověřte, že jsou její kontakty čisté. Znečištěné kontakty mohou bránit průtoku elektrického proudu. Nedotýkejte se baterií bezprostředně poté, co byly delší dobu používány. Budou horké a mohli byste se spálit. Obsah balení / Názvosloví Indikátor nabíjení Po dobu nabíjení svítí kontrolka červeně. Po ukončení nabíjení začne kontrolka svítit zeleně. Napájecí kabel * Vzhled kabelu se může v jednotlivých zemích a regionech lišit. Návod k použití (Tato příručka) Konektor pro napájení 7

8 Jak vložit baterii Ujistěte se, že jste baterii dokonale a ve správném směru zasunuli tak, jak to vidíte na obrázku. K nabíjení baterie nedojde, dokud její kladný a záporný pól nebudou doléhat na příslušné protikusy na nabíječce respektive, dokud nedojde k dokonalému propojení konektorů. Dbejte na to, aby nedošlo k zasunutí baterie pod nevhodným úhlem. 8

9 Jak nabíjet Koncovku síťového napájecího kabelu zasuňte do napájecího konektoru na nabíječce. Podle návodu v části Jak vložit baterii zasuňte baterii do nabíječky. Vidlici síťového napájecího kabelu zasuňte do zásuvky elektrického rozvodu ( V). Indikátor nabíjení se rozsvítí červeně a začne nabíjení baterie. Po ukončení nabíjení se indikátor nabíjení rozsvítí zeleně. Po dokončení nabíjení nezapomeňte odpojit napájecí kabel od rozvodu elektrické energie. Poté vyjměte baterii. * Tvar vidlice elektrické zástrčky závisí na zemi nebo regionu, ve kterém jste nabíječku zakoupili. Poznámky: I když je nabití baterie garantováno v teplotním rozsahu od 0 C do 40 C, doporučujeme vám pro dosažení optimálních výsledků nabíjet při teplotách vzduchu od 10 C do 30 C. Pokud indikátor nabíjení bliká červeně, může být baterie poškozena (proražena) nebo nesprávně vložena. Při nabíjení baterie může dojít k jejímu zahřátí, v takovém případě se nejedná o závadu. Pokud jsou do stejné zásuvky jako nabíječka připojeny i další elektrické spotřebiče (rádio nebo televize), může dojít k jejich rušení. V takovém případě zasuňte nabíječku baterie do jiné zásuvky. 9

10 Informace o dobíjitelných bateriích Tato baterie je určena výhradně pro digitální fotoaparáty od společnosti Olympus. Před použitím si v návodu k vašemu fotoaparátu ověřte, že lze baterii LI-10B použít ve vašem přístroji. Nabíječku nikdy nekombinujte s jiným příslušenstvím. Jak používat nově zakoupenou baterii Baterie ztrácí svou kapacitu i v případě, že nejsou používány. Nově zakoupenou baterii proto nezapomeňte před použitím nabít. Teplota Baterie používejte ve stejném teplotním rozsahu, který je předepsán pro provoz fotoaparátu. Nedodržení této zásady může vést ke ztrátě výkonu nebo zkrácení životnosti baterie. Je normální, že kapacita baterie kolísá i v rámci doporučného teplotního rozsahu. Protože baterie mají tendenci ztrácet kapacitu při nízkých teplotách, měli byste je před použitím uchovávat v teple (například v kapse). * Před vložením baterie do kapsy se ujistěte, že v ní nemáte žádné kovové předměty (například kroužky od klíčů), které by mohly způsobit zkrat. Skladování Nepoužívané baterie nenechávejte v nabíječce ani ve fotoaparátu. V takovém případě totiž bateriemi stále protéká slabý elektrický proud, který může snižovat jejich výkonnost. Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je ze zařízení a uložte na suchém a chladném místě. Při skladování zabraňte tomu, aby se + a póly navzájem dotýkaly. V opačném případě může dojít ke zkratu, který může způsobit přehřátí, popáleniny nebo jiné zranění. Životnost baterií Čím jsou baterie starší, tím kratší je doba mezi jednotlivými nabitími. Jakmile je tato doba neúnosná, pořiďte si nové baterie. 10

11 Recyklace Prosím recyklujte vaše baterie LI-10B a pomozte tím zachránit zdroje na naší planetě. Při likvidaci opotřebených baterií, vždy překryjte + a konektory a vlastní likvidaci proveďte v souladu s místními zákony a nařízeními. Pro zákazníky v Německu Baterie vhoďte do k tomu určených recyklačních kontejnerů, umístěných v prodejnách, kde jste je zakoupili. Společnost Olympus je v Německu v kontaktu s GRS a zajišťuje takovou likvidaci baterií, která je šetrná k životnímu prostředí. Předtím, než vyhodíte lithiové baterie se zbytkem energie, proveďte kroky, které zabrání případnému zkratu (odizolujte lepící páskou kontakty baterie apod.). Jak používat LI-10C v cizích zemích Chcete-li používat nabíječku v cizích zemích, budete patrně potřebovat redukci na vidlici, která umožní její zasunutí do síťové zásuvky. O potřebě případných redukcí se informujte ve vaší cestovní kanceláři. Před nabíječkou nepoužívejte (auto)transformátor napětí, výsledkem může být zničení nabíječky. Údržba Aby nedošlo k poškození, doporučujeme odstraňovat prach měkkou a suchou tkaninou. Čištění vlhkou tkaninou může vést k poškození. Stejně tak nepoužívejte k čištění alkohol, ředidlo, benzen ani čističe skvrn, které mohou poškodit plastový obal výrobku. Pravidelně čistěte kladné a záporné konektory na nabíječce i na baterii a to suchou tkaninou. Zachycené nečistoty mohou zabránit nabití baterie. 11

12 Technické parametry Nabíječka baterií LI-10C Napájecí napětí Výstup Doba nabíjení Rozměry Hmotnost Doporučená teplota AC V Hz DC 4,2 V 700 ma Přibližně 120 minut 46 mm x 37,5 mm x 86 mm Přibližně 75 g (bez baterie) 0 C 40 C (pracovní) -20 C 60 C (skladovací) Lithium-iontová baterie LI-10B Typ Standardní napětí Standardní kapacita Životnost baterie Doporučená teplota Rozměry Hmotnost Lithium-iontová dobíjitelná baterie DC 3,7 V 1090 mah Přibližně 300 úplných nabíjecích cyklů 0 C 40 C (nabíjecí) -10 C 60 C (pracovní) 0 C 30 C (skladovací) 31,9 mm x 45,8 mm x 10 mm Přibližně 35 g * Vzhled a technické parametry mohou být měněny bez předchozího upozornění. 12

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Instalační příručka Přídavný bezdrátový telefon Model č. KX-TPA50 B61 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Toto zařízení je doplňkový mikrotelefon kompatibilní s následujícími řadami

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika...2 4. Nabíjení...3 4.1. Signalizační prvky....3 5. Instalace

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Originál návod k použití. www.metabo.cz

Originál návod k použití. www.metabo.cz Originál návod k použití www.metabo.cz 14 1 2 3 4 5 6 2 A 1. 10 7 8 5 B 1. 2. + 8 7 6 11 9 10 12 13 14 3 2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG EN 60335 2014-08-12 Volker Siegle Direktor Innovation, Forschung

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více