NABÍJEČKA BATERIE ČESKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍJEČKA BATERIE ČESKY"

Transkript

1 NABÍJEČKA BATERIE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si prosím z bezpečnostních důvodů přečtěte a nastudujte návod k použití. Návod si ponechejte na snadno přístupném místě pro budoucí použití. ČESKY Přednosti Tento výrobek je určen výhradně pro lithium-iontové baterie Olympus LI-10B. Výrobek lze napájet z běžného domovního elektrického rozvodu. Pokud používáte nabíječku v cizině, budete patrně potřebovat redukci, která přizpůsobí vidlici nabíječky pro zásuvku používanou v dané zemi. Před vlastní cestou se informujte na potřebné redukce u své cestovní agentury. 1

2 Pro zákazníky v Evropě Značka CE symbolizuje, že tento produkt splňuje evropské požadavky na bezpečnost, zdraví, životní prostředí a ochranu zákazníka. Výrobky označené symbolem CE jsou určeny pro prodej v Evropě. Pro zákazníky ze Severní a Jižní Ameriky Obecná poznámka POKYN pro použití v jiných zemích než v USA. Odpojitelný napájecí kabel musí zcela splňovat požadavky a předpisy platné v zemi, kde je používán. Pokyny platné pro U.S.A. a Kanadu: Napájecí kabel musí být součástí dodávky, musí být odpojitelný, minimálně 1,8 m dlouhý a maximálně 3 m dlouhý. Minimální zátěž 6A/125Vac, musí mít atest 18 AWG a být typu SVT, SJT nebo NISPT-2. Jeden konec musí být ukončen zalisovanou paralelní vidlicí s příslušnou izolací pro 10A/125V (NEMA1-15P). Druhý konec musí být ukončen aplikačním konektorem. Pro ostatní země Zařízení musí být dodáno s napájecím kabelem, který plně odpovídá místním regulativům. Poznámka k rušení Pro USA Toto zařízení splňuje Část 15 pravidel FCC. Jeho provozování nesmí způsobovat rušení. Toto zařízení je zcela v souladu s Částí 15 pravidel FCC, která umožňují jeho nasazení v televizní kabelové službě. Toto zařízení splňuje Část 15 pravidel FCC. Podle nich musí provoz přístroje splňovat dvě následující podmínky: (1) Zařízení nevydává škodlivé rušení a (2) zařízení musí odolávat veškerému přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nevyžádanou činnost. 2

3 Důležité bezpečností pokyny V tomto návodu i na vlastním výrobku jsou použity různé běžně používané symboly a značky. Jejich úkolem je chránit uživatele, jejich okolí a majetek před úrazem a poškozením. S těmito níže uvedenými symboly a jejich významem se prosím seznamte ještě před tím, než začnete číst vlastní bezpečnostní pokyny. NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Symbol označuje nebezpečí, která mohou způsobit těžké poškození zdraví nebo smrt. Takto jsou označeny položky nebo úkony, které mohou vést k poškození zdraví nebo smrti. Takto jsou označeny položky nebo úkony, které mohou vést ke zranění nebo škodě na majetku. Symboly zakazující daný úkon Symboly vyžadující daný úkon Zakázáno Nerozebírat Povinné Odpojte napájení Poznámky k používání (nabíječky baterií LI-10C) NEBEZPEČÍ Nepokoušejte se používat nabíječku pro žádnou jinou baterii, než je Lithium-iontová baterie LI-10B. Kombinace této nabíječky a jiné baterie může způsobit požár, výbuch, vytečení baterie nebo její přehřátí. Nabíječku nenořte do vody. Používání nabíječky v mokrých nebo vlhkých prostorách (jako je například koupelna) může způsobit požár, přehřátí nebo úraz elektrickým proudem. Do nabíječky nevkládejte (nestrkejte) kovové dráty nebo podobné objekty. Výsledkem může být požár, přehřátí nebo úraz elektrickým proudem. Nesnažte se nabíjet přepólovanou baterii (otočené kontakty 3 a #). Výsledkem může být požár, výbuch, vytečení baterie, její přehřátí nebo poškození. 3

4 NEBEZPEČÍ Nabíječku nepoužívejte ani neponechávejte na místech s vysokou teplotou způsobenou přímým slunečním zářením nebo blízkostí jiného tepelného zdroje. Výsledkem může být požár, výbuch, vytečení baterie, její přehřátí nebo poškození. Nabíječku nepoužívejte, pokud na ní něco leží (například přikrývka). Výsledkem může být požár, přehřátí nebo poškození. Nabíječku nikdy neupravujte ani nerozebírejte. Porušení izolace nebo jiných bezpečnostních prvků může způsobit požár, přehřívání, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění. Vždy se ubezpečte, že je nabíječka napájena jí příslušným napětím ( V střídavého napětí). Při jiných hodnotách napětí může dojít k požáru, explozi, přehřátí, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poranění. Z bezpečnostních důvodů se vždy před začátkem údržby nebo čištění nabíječky ujistěte, že jste odpojili napájecí zástrčku od elektrické sítě. Napájecí zástrčku nikdy nepřipojujte ani neodpojujte od elektrické sítě mokrýma rukama. Výsledkem může být úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění. Nepoužívejte tento výrobek jako zdroj stejnosměrného napětí. Výsledkem může být požár nebo přehřátí. Nerozebírat. Vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky. VAROVÁNÍ Pracující nabíječky se nedotýkejte příliš dlouho. Výsledkem mohou být vážné, nízkoteplotní popáleniny. Pokud zpozorujete něco podezřelého (například deformaci nebo vytečení baterie), přestaňte nabíječku ihned používat. Výsledkem může být exploze nebo přehřátí. Nabíječku uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem používat tento výrobek bez dozoru dospělých. 4 Za bouřky odpojte nabíječku od napájecí sítě. Úder blesku může způsobit požár, přehřátí, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění. Vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky.

5 UPOZORNĚNÍ Nabíječku nepoužívejte, pokud je její napájecí šňůra poškozená nebo pokud není zástrčka zcela zasunuta do zásuvky. Výsledkem může být požár, přehřátí, úraz elektrickým proudem, zkrat nebo jiné poškození. Pokud nabíječka nepracuje (nenabíjí) odpojte ji od elektrické sítě. Pokud tento pokyn nebude dodržen, hrozí požár, přehřátí nebo úraz elektrickým proudem. Vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky. Při odpojování uchopte napájecí kabel vždy až za zástrčku. Napájecí kabel neohýbejte (nepřelamujte) ani na něj nestavte těžké předměty. Výsledkem může být požár, přehřátí, úraz elektrickým proudem nebo jiné poškození. Jestliže se při používání produktu objeví něco neobvyklého, odpojte síťový kabel a kontaktujte vám nejbližší servisní středisko. Další používání takové nabíječky může způsobit požár, přehřátí, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění. Je-li v nabíječce vložená baterie, s nabíječkou netřeste. Výsledkem by mohlo být vypadnutí baterie. Nenabíjejte nikdy déle než 24 hodin. V opačném případě může dojít k požáru, explozi, vytečení nebo přehřátí baterie. Nabíjení provádějte vždy v rozmezí teplot od 0 C do 40 C. V opačném případě hrozí výbuch, vytečení, přehřátí, poškození, snížení výkonu nebo životnosti baterie. Na nabíječku nepokládejte těžké předměty ani ji neponechávejte v nestabilních pozicích, respektive na vlhkých nebo prašných místech. Výsledkem může být požár, exploze, vytečení baterie nebo její přehřátí, úraz elektrickým proudem případně jiné zranění. Jestliže nabíjení není po obvyklé době ukončeno (kontrolka nabíjení se nerozsvítí zeleně), je pravděpodobné, že došlo k poškození nabíječky. Okamžitě vytáhněte vidlici napájecího kabelu z elektrické zásuvky a problém konzultujte s prodejcem, u kterého jste nabíječku zakoupili nebo v nejbližším servisním středisku. Nabíječku nepoužívejte ani neskladujte na nestabilních místech. Při případném pádu může dojít k poškození nabíječky nebo ke zranění. 5

6 Poznámka k používání (lithium-iontové baterie LI-10B) NEBEZPEČÍ Baterii skladujte mimo dosah dětí tak, aby ji nemohly spolknout. Pokud dojde k polknutí baterie, kontaktujte okamžitě vašeho lékaře nebo místní stanici hygienické kontroly. Baterii nevystavujte plamenům ani ji nezahřívejte. Baterii nepoužívejte ani neponechávejte na horkých místech (například na přímém slunci nebo v blízkosti tepelných zdrojů). Přívodní vodiče ani konektory nikdy nepájejte přímo na baterii ani je nijak nepozměňujte. Nezkratujte 3 a # póly baterie a zabraňte kontaktu baterie s kovovými předměty (jako jsou například kroužky na klíče). Baterii nikdy přímo nepřipojujte k elektrické zásuvce ani k automobilovému konektoru pro zapalovač cigaret. Baterii nikdy nevkládejte tak, aby došlo k prohození 3 a # kontaktu. Nepoužívejte hrubou sílu, pokud baterie nejde zlehka zasunout. Pokud se tekutina z baterie dostane do kontaktu s okem, vypláchněte ho čistou vodou a ihned se obraťte na lékaře. V opačném případě může tekutina způsobit ztrátu zraku. VAROVÁNÍ Zabraňte tomu, aby baterie nebo jejich kontakty přišly do styku s vodou. Baterii chraňte před nárazem a neházejte s ní. Pouzdro baterie neodstraňujte ani nepoškozujte. Nepoužívejte baterie, u kterých jste zpozorovali něco neobvyklého, například vytečení obsahu, ztrátu barevnosti nebo deformaci. Pokud dojde k potřísnění pokožky nebo oblečení tekutinou z baterie, smyjte ji okamžitě čistou vodou. V opačném případě hrozí poškození vaší pokožky. 6

7 UPOZORNĚNÍ Lithium-iontové baterie LI-10B jsou určeny výhradně pro digitální fotoaparáty Olympus. Nepoužívejte je pro napájení jiných zařízení. Před použitím baterie ověřte, že jsou její kontakty čisté. Znečištěné kontakty mohou bránit průtoku elektrického proudu. Nedotýkejte se baterií bezprostředně poté, co byly delší dobu používány. Budou horké a mohli byste se spálit. Obsah balení / Názvosloví Indikátor nabíjení Po dobu nabíjení svítí kontrolka červeně. Po ukončení nabíjení začne kontrolka svítit zeleně. Napájecí kabel * Vzhled kabelu se může v jednotlivých zemích a regionech lišit. Návod k použití (Tato příručka) Konektor pro napájení 7

8 Jak vložit baterii Ujistěte se, že jste baterii dokonale a ve správném směru zasunuli tak, jak to vidíte na obrázku. K nabíjení baterie nedojde, dokud její kladný a záporný pól nebudou doléhat na příslušné protikusy na nabíječce respektive, dokud nedojde k dokonalému propojení konektorů. Dbejte na to, aby nedošlo k zasunutí baterie pod nevhodným úhlem. 8

9 Jak nabíjet Koncovku síťového napájecího kabelu zasuňte do napájecího konektoru na nabíječce. Podle návodu v části Jak vložit baterii zasuňte baterii do nabíječky. Vidlici síťového napájecího kabelu zasuňte do zásuvky elektrického rozvodu ( V). Indikátor nabíjení se rozsvítí červeně a začne nabíjení baterie. Po ukončení nabíjení se indikátor nabíjení rozsvítí zeleně. Po dokončení nabíjení nezapomeňte odpojit napájecí kabel od rozvodu elektrické energie. Poté vyjměte baterii. * Tvar vidlice elektrické zástrčky závisí na zemi nebo regionu, ve kterém jste nabíječku zakoupili. Poznámky: I když je nabití baterie garantováno v teplotním rozsahu od 0 C do 40 C, doporučujeme vám pro dosažení optimálních výsledků nabíjet při teplotách vzduchu od 10 C do 30 C. Pokud indikátor nabíjení bliká červeně, může být baterie poškozena (proražena) nebo nesprávně vložena. Při nabíjení baterie může dojít k jejímu zahřátí, v takovém případě se nejedná o závadu. Pokud jsou do stejné zásuvky jako nabíječka připojeny i další elektrické spotřebiče (rádio nebo televize), může dojít k jejich rušení. V takovém případě zasuňte nabíječku baterie do jiné zásuvky. 9

10 Informace o dobíjitelných bateriích Tato baterie je určena výhradně pro digitální fotoaparáty od společnosti Olympus. Před použitím si v návodu k vašemu fotoaparátu ověřte, že lze baterii LI-10B použít ve vašem přístroji. Nabíječku nikdy nekombinujte s jiným příslušenstvím. Jak používat nově zakoupenou baterii Baterie ztrácí svou kapacitu i v případě, že nejsou používány. Nově zakoupenou baterii proto nezapomeňte před použitím nabít. Teplota Baterie používejte ve stejném teplotním rozsahu, který je předepsán pro provoz fotoaparátu. Nedodržení této zásady může vést ke ztrátě výkonu nebo zkrácení životnosti baterie. Je normální, že kapacita baterie kolísá i v rámci doporučného teplotního rozsahu. Protože baterie mají tendenci ztrácet kapacitu při nízkých teplotách, měli byste je před použitím uchovávat v teple (například v kapse). * Před vložením baterie do kapsy se ujistěte, že v ní nemáte žádné kovové předměty (například kroužky od klíčů), které by mohly způsobit zkrat. Skladování Nepoužívané baterie nenechávejte v nabíječce ani ve fotoaparátu. V takovém případě totiž bateriemi stále protéká slabý elektrický proud, který může snižovat jejich výkonnost. Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je ze zařízení a uložte na suchém a chladném místě. Při skladování zabraňte tomu, aby se + a póly navzájem dotýkaly. V opačném případě může dojít ke zkratu, který může způsobit přehřátí, popáleniny nebo jiné zranění. Životnost baterií Čím jsou baterie starší, tím kratší je doba mezi jednotlivými nabitími. Jakmile je tato doba neúnosná, pořiďte si nové baterie. 10

11 Recyklace Prosím recyklujte vaše baterie LI-10B a pomozte tím zachránit zdroje na naší planetě. Při likvidaci opotřebených baterií, vždy překryjte + a konektory a vlastní likvidaci proveďte v souladu s místními zákony a nařízeními. Pro zákazníky v Německu Baterie vhoďte do k tomu určených recyklačních kontejnerů, umístěných v prodejnách, kde jste je zakoupili. Společnost Olympus je v Německu v kontaktu s GRS a zajišťuje takovou likvidaci baterií, která je šetrná k životnímu prostředí. Předtím, než vyhodíte lithiové baterie se zbytkem energie, proveďte kroky, které zabrání případnému zkratu (odizolujte lepící páskou kontakty baterie apod.). Jak používat LI-10C v cizích zemích Chcete-li používat nabíječku v cizích zemích, budete patrně potřebovat redukci na vidlici, která umožní její zasunutí do síťové zásuvky. O potřebě případných redukcí se informujte ve vaší cestovní kanceláři. Před nabíječkou nepoužívejte (auto)transformátor napětí, výsledkem může být zničení nabíječky. Údržba Aby nedošlo k poškození, doporučujeme odstraňovat prach měkkou a suchou tkaninou. Čištění vlhkou tkaninou může vést k poškození. Stejně tak nepoužívejte k čištění alkohol, ředidlo, benzen ani čističe skvrn, které mohou poškodit plastový obal výrobku. Pravidelně čistěte kladné a záporné konektory na nabíječce i na baterii a to suchou tkaninou. Zachycené nečistoty mohou zabránit nabití baterie. 11

12 Technické parametry Nabíječka baterií LI-10C Napájecí napětí Výstup Doba nabíjení Rozměry Hmotnost Doporučená teplota AC V Hz DC 4,2 V 700 ma Přibližně 120 minut 46 mm x 37,5 mm x 86 mm Přibližně 75 g (bez baterie) 0 C 40 C (pracovní) -20 C 60 C (skladovací) Lithium-iontová baterie LI-10B Typ Standardní napětí Standardní kapacita Životnost baterie Doporučená teplota Rozměry Hmotnost Lithium-iontová dobíjitelná baterie DC 3,7 V 1090 mah Přibližně 300 úplných nabíjecích cyklů 0 C 40 C (nabíjecí) -10 C 60 C (pracovní) 0 C 30 C (skladovací) 31,9 mm x 45,8 mm x 10 mm Přibližně 35 g * Vzhled a technické parametry mohou být měněny bez předchozího upozornění. 12

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

Bezdrátová nabíječka K7

Bezdrátová nabíječka K7 Bezdrátová nabíječka K7 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaší bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje. Prosíme Vás o pročtení

Více

Externí baterie 10000 mah

Externí baterie 10000 mah Externí baterie 10000 mah Uživatelská příručka 31888 I. Úvod Tuto lehkou, vysokokapacitní a stylovou mobilní externí baterii, která je šetrná k životnímu prostředí, lze kdekoliv a kdykoliv použít pro většinu

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití Verze z 08/09 Solární nabíječka pro mobilní telefony Obj. č. 76 83 35 Návod k použití Důležité upozornění: Vážený zákazníku, Naneštěstí došlo k záměně označení dvou DC zásuvek. Správná interpretace: USB-plug

Více

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ NÁVOD K POUŽITÍ NAPÁJECÍ ZÁSUVKA DO AUTA PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ Obsah VLASTNOSTI... 2 ZÁKLADNÍ OPERACE... 2 ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ... 3

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Konica Minolta - průmyslové přístroje. Bezpečnostní opatření

Konica Minolta - průmyslové přístroje. Bezpečnostní opatření Konica Minolta - průmyslové přístroje Bezpečnostní opatření Bezpečnostní symboly V této příručce jsou použity následující symboly, za účelem předejití možných nehod souvisejících s nesprávným použitím

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook Uživatelská příručka AC síťový kabel LCD obrazovka Charakter výrobku: USB port 1. Nabíjení baterie notebooku mimo notebook. 2. Zdroj energie pro notebooky,

Více

POWLI300-301 3 4 2 5 6 1 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com

POWLI300-301 3 4 2 5 6 1 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300-301 3 4 2 5 1 6 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300-301 CS POWLI300: NABÍJECÍ REFLEKTOROVÁ SVÍTILNA 1000000 CD POWLI301: NABÍJECÍ REFLEKTOROVÁ SVÍTILNA 2.000.000CD UPOZORNĚNÍ!

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D. Návod k použití

Vyhřívané vložky do bot HSP-75D. Návod k použití Vyhřívané vložky do bot HSP-75D - Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 2 POPIS PRODUKTU... 3 MOŽNOSTI POUŽITÍ... 3 PRINCIP POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÝCH VLOŽEK... 3 OBSAH BALENÍ... 3 NABÍJENÍ BATERIÍ... 4

Více

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA Uživatelská příručka 31889 Než tento produkt začnete používat, přečtěte si tuto příručku. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému úrazu. Děkujeme,

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

VAX MACH FLOOR návod na vysavač

VAX MACH FLOOR návod na vysavač VAX MACH FLOOR návod na vysavač Bezpečnostní opatření Tento vysavač je určen pouze pro domácí použití. Není určen pro komerční nebo průmyslové využití. Vysavač nezůstává vzpřímený. Produkt je pouze k vnitřnímu

Více

E-S A D A. TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W

E-S A D A. TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W E-S A D A TranzX ESCALANTE / ACRON PARK CITY / FRANCIS INDUKTORA / TRAMWAY ROSARNO / VIVALO LITHIUM -POLYMER 36/24 V TRANZ X 24V- 250W / 36V-250W OVLÁDACÍ DISPLAY BATERKA MOTOR SENZOR ŠLAPÁNÍ Display PST

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer)

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) MAC46/12G MAC612 MAC812 MAC1012 MAC1212 MAC524 MAC824 Obsah 1. Komplet nabíječe 2. Postup pro zapojení nabíječe k akumulátoru a nabíjení

Více

AA-V40EG/EK AC POWER ADAPTER/CHARGER INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

AA-V40EG/EK AC POWER ADAPTER/CHARGER INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS AC POWER ADAPTER/CHARGER NETZ-/LADEGERÄT ADAPTATEUR SECTEUR/CHARGEUR DE BATTERIE NETADAPTER/ACCULADER ADAPTADOR/CARGADOR DE CA ALIMENTATORE CA/CARICABATTERIE LYSNETADAPTER/OPLADER VERKKOLAITE/AKUN LATAAJA

Více

Digitální nabíječka autobaterií 12V 2A

Digitální nabíječka autobaterií 12V 2A 35903 Digitální nabíječka autobaterií 12V 2A Model: 35903 Napájecí napětí: AC 220-240V, odebíraný proud: 0,1 A Výstupní parametry: DC 12 V, 2 A DŮLEŽITÉ INSTRUKCE K BEZPEČNÉMU VYUŽÍVÁNÍ NABÍJEČKY 1. Tento

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210 CZ Anténa digitální televize Návod k použití 6 Anténa digitální televize CZ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVA- TELE NA

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Antidekubitní matrace AD-1300

Antidekubitní matrace AD-1300 Antidekubitní matrace AD-1300 Návod k použití Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení antidekubitní matrace AD-1300. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili,

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelská příručka pro Mobile Power Pack GoClever Power500

Uživatelská příručka pro Mobile Power Pack GoClever Power500 Uživatelská příručka pro Mobile Power Pack GoClever Power500 Děkujeme, že jste si zakoupili mobilní power pack GoClever Power500 - vysokokapacitní dobíjecí rozšiřující baterii pro nejrůznější mobilní zařízení,

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 284 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Uživatelská příručka Univerzální přenosná nabíječka USB Nokia DC-19

Uživatelská příručka Univerzální přenosná nabíječka USB Nokia DC-19 Uživatelská příručka Univerzální přenosná nabíječka USB Nokia DC-19 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Univerzální přenosná nabíječka USB Nokia DC-19 Obsah Pro vaši bezpečnost 3 Přenosná nabíječka 4 Tlačítka

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002

Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 Audio přijímač Bluetooth s nabíjecím portem USB Uživatelská příručka 50002 PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

HADEX P444 AKU ŠROUBOVÁK 7.2V. Návod k obsluze

HADEX P444 AKU ŠROUBOVÁK 7.2V. Návod k obsluze P444 AKU ŠROUBOVÁK 7.2V Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím stroje důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní bezpečnostní opatření

Více

Čistič Pleti Návod k použití

Čistič Pleti Návod k použití Čistič Pleti Návod k použití Typ: KD-8010 - KD-8020 Před použitím přístroje prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. 1 2 Bezpečnostní instrukce: Přečtěte si prosím pozorně

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

PROFI HOLÍCÍ STROJEK

PROFI HOLÍCÍ STROJEK PROFI HOLÍCÍ STROJEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod. BEZPEČNOSTNÍ

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Uživatelská příručka Bezdrátová nabíječka Nokia DT-601

Uživatelská příručka Bezdrátová nabíječka Nokia DT-601 Uživatelská příručka Bezdrátová nabíječka Nokia DT-601 1.1. vydání CS Části Seznamte se s bezdrátovou nabíječkou. 1 Kabel USB 2 Kontrolka 3 Oblast nabíjení Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl. Některé

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Pet Clipper 6160. Uživatelský manuál

Pet Clipper 6160. Uživatelský manuál Pet Clipper 6160 Uživatelský manuál Technické parametry: Výkon 3W Pohotovostní režim 2 hodiny Specifikace nabíječky :DC/AC 220V-240V 50Hz Upozornění: Používejte přístroj pouze k účelu, k jakému byl vyroben!

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k použití Mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie

Návod k použití Mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie Návod k použití Mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie Děkujeme, že jste si koupili mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie. Tento set slouží k profesionálnímu využití

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory

Automatická programovatelná spínaná nabíječka. olověné akumulátory Automatická programovatelná spínaná nabíječka pro olověné akumulátory Návod k použití 7673-8112-0000 1. Úvod Tato řada nabíječek je určena k nabíjení všech typu olověných baterií včetně baterií s gelovým

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 7. ULA 14.4-18 LED PowerMaxx SLA LED PowerMaxx ULA LED SLA 14.4-18 LED Serial Number 00368.. 00369.. 00367.. 00370.. U V 14,4-18 10,8 10,8 14,4-18 P

Více

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ

TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ PROFI AUTONABÍJEČKA AUTO/MOTO BATERIÍ CZ Model: TE04-0242 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP4829/00. Příručka pro uživatele

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP4829/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 CS Příručka pro uživatele c d b e g a f Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Pro příjemnější život. Vařič rýže model č..g10g01

NÁVOD K POUŽITÍ. Pro příjemnější život. Vařič rýže model č..g10g01 NÁVOD K POUŽITÍ Pro příjemnější život Vařič rýže model č..g10g01 Pokyny k provozu 1. Proplach rýže a dávkování pro vařič: Umyjte rýži v jiné nádobě a po umytí ji vysypte do vařiče. Zhruba dodržte poměr:

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

PROTECOR. aku 7.2V, 1300mAh 51.10-PT-07

PROTECOR. aku 7.2V, 1300mAh 51.10-PT-07 pistole tavná aku 7.2V, 1300mAh PROTECOR 51.10-PT-07 Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1 6 2 3 4 5 7 8 1. lepící tryska 2. spoušť pro vytlačování lepidla 3. dvoubarevná LED dioda

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více