Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s."

Transkript

1 Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ , se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 961 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne v 14:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Danuše Motáčkové, notářky v Brně, na adrese Brno, Panská 12/14, PSČ Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele valné hromady. 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady. 3. Změna stanov společnosti spočívající v úpravě sídla společnosti, předmětu podnikání společnosti a způsobu jednání za společnost. 4. Změna stanov společnosti spočívající v přizpůsobení stanov jako celku platné právní úpravě České republiky včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jako celku. 5. Odvolání členů představenstva. 6. Odvolání členů dozorčí rady. 7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku za rok Závěr. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je Prezence akcionářů bude probíhat od 13:30hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni uvedeni v seznamu akcionářů. Akcionáři k prezenci předloží svůj průkaz totožnosti, jejich zástupci navíc předloží písemně udělenou plnou moc zastupovaného, a to s jeho úředně ověřeným podpisem. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Podklady pro jednání valné hromady, zejména návrh stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od , a to každé úterý a čtvrtek v době od do hodin, návrh stanov je též uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. V Brně dne Ing. František Tomášek předseda představenstva Součástí této pozvánky je návrh usnesení valné hromady.

2 Plemenáři Brno, a.s., IČ Brno, Optátova 708/37, PSČ zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 961 Návrh usnesení valné hromady společnosti Plemenáři Brno, a.s. svolané na den Valná hromada společnosti Plemenáři Brno, a.s. rozhoduje takto: Pod bodem 3. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov takto: 1. Sídlo společnosti se mění a nově zní: Brno 2. Předmět podnikání se mění a nově zní: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zámečnictví, nástrojářství opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 3. Způsob jednání za společnost se mění a nově zní: Za společnost jedná jediný člen představenstva. Pod bodem 4. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti se zcela nahrazuje novým úplným zněním, jak bylo předloženo vlané hromadě představenstvem společnosti. Schválením této změny stanov se společnosti současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení: Valná hromada odvolává Martina Tomáška, nar , Zlín, Slezská 4769, PSČ a Ing. Lubomíra Trantírka, nar , Moravská Třebová, Sušice 17, PSČ , z představenstva společnosti, den zániku funkce Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení: Valná hromada odvolává Martu Tomáškovou, nar , Zlín, Slezská 4769, PSČ a Martina Novotného, nar , Sobůlky 288, PSČ , z dozorčí rady společnosti, den zániku funkce Pod bodem 7. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.

3 STANOVY akciové společnosti I. Firma a sídlo společnosti 1. Firma společnosti zní: Plemenáři Brno, a.s Sídlem společnosti je: Brno II. Internetová stránka Na adrese jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře III. Předmět podnikání a činnosti společnosti Předmětem podnikání společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zámečnictví, nástrojářství opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence ---- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče IV. Výše základního kapitálu a akcie 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč, slovy třicet osm milionů sedm set sedmdesát devět tisíc korun českých, a je rozdělen: ks kmenových akcií, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každá ,- Kč, ks kmenových akcií, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každá ,- Kč, ks kmenových akcií, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je V. Orgány společnosti 1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada (popř. jediný akcionář vykonávající její působnost) b) představenstvo c) dozorčí rada

4 2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen VI. Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, a to pozvánkou na valnou hromadu uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a současně zaslanou akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady Nepřipouští se rozhodování per rollam podle zákona o obchodních korporacích. Nepřipouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -- b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy VII. Představenstvo 1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Pokud má představenstvo jednoho člena, plní funkci předsedy představenstva Za společnost jedná jediný člen představenstva Délka funkčního období člena představenstva je pět let

5 4. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání Pozvánka musí být doručena nejméně dvacet dnů přede dnem konání zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může ho svolat jakýkoliv člen představenstva nebo dozorčí rady Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí to však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupením z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce VIII. Dozorčí rada 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Pokud má dozorčí rada jednoho člena, plní funkci předsedy dozorčí rady Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, žádný z členů dozorčí rady nemůže hlasovat proti. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně dvacet dnů přede dnem konání zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva a nebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon

6 působnosti představenstva, nebo jí bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může ho svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí to však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupením z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce IX. Prokurista 1. Prokuru uděluje a odvolává představenstvo. Prokurista je oprávněn ke všem právním jednáním k nimž dochází při provozu obchodní společnosti. Prokurista není oprávněn zcizovat nemovité věci a zatěžovat je Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti, za kterou jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis X. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka XI. Závěrečná ustanovení 1. Vztahy, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí příslušnými právními předpisy Společnost se v souladu s ustanovením 776 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako

7 celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporací jako celku v obchodním rejstříku

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Firma společnosti zní: PALOMO, a.s. Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo společnosti Sídlo společnosti je: Loštice, Olomoucká č.p. 580, PSČ 789

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti 1.1. Akciová společnost OBRUČ - Agro, a.s., se sídlem Černovice 126, PSČ 679 75, IČ 25304101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému

Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému Stanovy akciové společnosti v dualistickém systému 1. Založení společnosti 1.1. Akciová společnost REPROCENTRUM, a.s., se sídlem Blansko, Bezručova 1547/29, PSČ 678 01, IČ 25504835, zapsaná v obchodním

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost LHProjekt a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 5. 1996, upsáním celého základního kapitálu

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více