Studijní řád pro program MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní řád pro program MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Studijní řád pro program MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/11

2 Část první Charakter programu MBA, jeho řídící a organizační orgány Charakter programu 1.1 Program studia Master of Business Administration in Executive Leadership (dále jen MBA) je realizován na základě Smlouvy mezi Liverpool John Moores University (dále jen LJMU) a Vysokou školou báňskou Technickou universitou Ostrava (dále jen VŠB TU Ostrava). Tato smlouva je právně nadřazenou normou tohoto řádu. 1.2 Program MBA je profesně odborně významná, dlouhodobá forma manažerské přípravy v systému celoživotního vzdělávání v souladu s paragrafem 60 Zákona o vysokých školách č.111/98 Sb. a je podporou profesionálního vývoje manažerů. Studium v rámci programu probíhá na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava (dále jen EkF VŠB - TUO) a je odborně zajišťováno spolu s LJMU na základě výše uvedené smlouvy. Program poskytuje vyvážené teoretické i praktické poznatky s aplikacemi na bázi případových studií, didaktických her, hraní rolí apod. v různých manažerských disciplínách a v jejich systémových vazbách. Orgány programu 2.1 Řídícím orgánem odpovědným za odbornou úroveň, kvalitu, obsah i metody výuky v MBA je Rada studijního programu MBA, jmenovaná garantem programu MBA. 2.2 Rada studijního programu MBA je tvořena garanty všech předmětů programu, externím examinátorem, případně zástupcem studentů. Rada se zabývá strukturou programu a otázkami zabezpečení jeho kvality po stránce obsahové i metodické. Rada se schází zpravidla 2x ročně. Jednání Rady studijního programu MBA řídí garant programu MBA, jmenovaný děkankou EkF VŠB - TUO. 2.3 Hodnotícím orgánem v rámci studia MBA je Rada pro hodnocení programu MBA (Programme Assessment Board, dále jen PAB), tvořená členy Rady studijního programu MBA reprezentujícími hodnocené moduly, nebo školiteli disertačních prací, a dále zástupci LJMU určenými touto institucí. 2.4 Rada pro hodnocení programu MBA (PAB) souhrnně hodnotí výsledky studia dosažené za období od svého minulého zasedání. Rada může rozhodnout o konání opravné zkoušky z daného modulu před komisí, kterou jmenuje. Rozhoduje o výsledcích disertačních prací a může také rozhodnout o konání opravné zkoušky v prodlouženém termínu. Rada má právo upravit individuální hodnocení v případě rozdílu v hodnocení examinátorů. Rada se schází v případě potřeby, zpravidla 2x ročně, a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/11

3 2.5 Organizačním orgánem zabezpečujícím administrativu, propagaci a materiální podporu programu MBA je Institut doktorských studií a MBA, oddělení manažerských studií (165). Část druhá Struktura programu, doba jeho trvání a úhrada studia Struktura programu 1.1 Studium v programu MBA se skládá z výukové části (fáze I, celkem deset modulů) a z disertační části (fáze II, disertace). V rámci každé fáze je učební plán rozdělen do studijních jednotek nazývaných moduly. Každý výukový modul je ohodnocen 15 kredity. K tomu, aby se student kvalifikoval k získání titulu MBA, musí obdržet 120 kreditů ve fázi I a 60 kreditů za disertaci ve fázi II. 1.2 Struktura modulů a jejich ohodnocení kredity jsou znázorněny v tabulce. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/11

4 FÁZE II (Disertace) 7526OSTME Disertační práce 60 kreditů 1.3 Ukončí-li student studium v programu MBA před úspěšným zpracováním disertační práce, je mu přiznán, v závislosti na dosažených studijních výsledcích, pouze jeden kvalifikační doklad (certifikát nebo diplom v Business Administration). Přitom platí, že k získání certifikátu je potřebné úspěšně ukončit jakékoliv čtyři kreditované moduly, k získání diplomu je pak nutné úspěšně dokončit všech osm kreditovaných modulů. 1.4 První fáze studia pokrývá veškeré výukové komponenty programu (8 kreditovaných modulů plus 2 nekreditované), druhá fráze pokrývá disertaci. Disertační fáze začíná vždy až po dokončení všech výukových modulů. Specifickou podmínkou pro vstup do disertační fáze je absolvování modulu Research Methods in Management, v rámci něhož studenti musejí konzultovat a posléze nechat schválit námět na tematické zaměření své budoucí disertační práce. Tato problematika může být vždy diskutována s garantem modulu nebo garantem programu MBA. Doba trvání studia 2.1 Doba trvání studia MBA ve fázi I je 24 měsíců. Standardní délka celého studia MBA, tj. obou jeho fází, je 3 roky Maximální délka studia je 5 let, a to včetně případných přerušení studia. Úhrada studia 3.1 Roční poplatek pro každý ročník studia MBA je ve výši stanovené EkF VŠB - TUO. Úhrada poplatku musí být provedena před zahájením studia na určený účet EkF VŠB - TUO. 3.2 V případě, že student v dané fázi studia MBA předčasně studium ukončí, nemá nárok na vrácení poplatku zaplaceného za daný ročník studia, a to ani jeho poměrné části. O udělení výjimky z tohoto ustanovení, ze závažných zdravotních důvodů, může student písemně požádat garanta programu či děkanku EkF VŠB TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/11

5 Část třetí Přijetí ke studiu v programu Vstupní předpoklady a pohovor 1.1 Vstupním předpokladem k přijetí ke studiu MBA je ukončené vysokoškolské vzdělání, věk nejméně 26 let a minimálně 3 roky řídící praxe, výjimečně též úplné středoškolské vzdělání s dlouhodobou řídící praxí. 1.2 Vlastní přijetí uchazeče ke studiu v programu je uskutečněno na základě vstupního pohovoru před komisí jmenovanou garantem programu MBA. Účelem tohoto pohovoru je zjištění předpokladů uchazeče pro úspěšné absolvování studia. V případě nesplnění těchto předpokladů komise zamítne přijetí uchazeče ke studiu. Vedle předpokladu vzdělání a praxe je při vstupním pohovoru hodnocena vstupní odborná úroveň uchazeče v oblasti základů managementu. Přihlášení ke studiu 2.1 Uchazeči jsou povinni vyplnit a odevzdat na oddělení manažerských studií přihlášku ke studiu a registrační formuláře, které musí být vyplněny pravdivě a správně. Za splnění těchto náležitostí nese plnou odpovědnost uchazeč, jenž je rovněž povinen bezodkladně oddělení informovat o veškerých změnách v požadovaných údajích. Přihlášku ke studiu a registrační formuláře uchazeč vyplňuje a odevzdává podle pokynů oddělení manažerských studií. Registrační formuláře jsou uchovávány jednak na tomto oddělení, jednak na LJMU. 2.2 Studijní skupina je vytvořena pro cca 20 studentů. Pro jednu studijní skupinu lze otevřít nejvýše 3 volitelné předměty, uchazeči jsou tedy povinni ujednotit se na jejich volbě. Přijetí ke studiu a přestup z jiné instituce 3.1 Uchazeč je o přijetí či nepřijetí ke studiu informován do 30 dnů po vstupním pohovoru, jehož se zúčastnil. Uchazeč je ke studiu formálně přijat po vyplnění a podepsání registračního listu, a zaplacení úhrady za příslušný stupeň studia. 3.2 Přestup z jiné instituce působící v ČR do programu MBA na EkF VŠB - TUO je možný za předpokladu doložení absolvování studia s obdobnou strukturou předmětů a v podobném rozsahu žadatelem o přestup. Garant programu MBA na základě dokladů předložených žadatelem, které postoupí na LJMU, spolu s orgány LJMU rozhodne o uznání předmětů a zařazení žadatele do příslušné fáze studia. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/11

6 Část čtvrtá Průběh studia, jeho hodnocení a podpora Fáze I Průběh studia 1.1 Program MBA je realizován ve výukových blocích v rozsahu zpravidla 15 hodin výuky za měsíc v jednotlivých fázích studia. V období prázdnin se výuka nekoná. 1.2 Zkoušky a odevzdávání závěrečných písemných prací modulu probíhají dle příslušného rozvrhu studijní skupiny v období do 35 dnů po ukončení výuky v modulu. Pouze v případě úspěšného ukončení všech fází studia získává student titul MBA. Podmínky úspěšného hodnocení 2.1 Hodnocení, které umožňuje úspěšné ukončení každého modulu, činí 40 %. Opakované hodnocení modulu nebo jeho části může vést maximálně k výsledku 40 %. Ukončí-li student úspěšně 4 kreditované výukové moduly a nepokračuje ve studiu, obdrží certifikát v oboru Business Administration, ukončí-li úspěšně 8 kreditovaných výukových modulů a nepokračuje dále ve studiu, obdrží diplom v oboru Business Administration. Po získání 120 kreditů ve výukové části programu by měli být studenti schopni: Demonstrovat synergické pojetí managementu. Kriticky analyzovat klíčové problémy v řadě oblastí managementu. Demonstrovat komunikační dovednosti a schopnosti řešit problémy, spolu s dovedností určovat priority a pracovat v rámci striktních časových omezení. Kvalitativně a kvantitativně zkoumat manažerské problémy. Na základě analýzy dat poskytovat doporučení pro budoucí činnosti. Pozitivně přispívat k probíhající změně v rámci organizace. Řídit konkrétní projekty. Vyhodnocovat manažerská rozhodnutí v příslušném kontextu. Hodnotit a stanovovat firemní strategii. Hodnotit a aplikovat strategické modely při řešení teoretických problémů. Zpětná vazba a zástupce studentů 3.1 V programu MBA je kladen důraz na vyhodnocování zpětnovazební informace vyplývající jak z formální, tak i z neformální komunikace. Studenti mohou kdykoliv kontaktovat garanty modulů, garanta programu MBA či administrativní pracovníky a sdělit jim své názory, a to buďto přímo, nebo prostřednictvím svých zástupců. Studenti jsou rovněž vyzývání, aby se účastnili formálního hodnocení modulů a programu na dobrovolném Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/11

7 a anonymním základě. Smyslem těchto hodnocení je, aby garanti modulů a garant programu MBA získali informace o kvalitě výuky v programu a náměty na případná zlepšení. 3.2 Studenti dané studijní skupiny si mohou zvolit svého zástupce. Zástupce studentů má právo: Být jmenován členem Rady studijního programu MBA, účastnit se zasedání Rady a hlasovat v Radě. Komunikovat se všemi orgány spravujícími a řídícími studium tak, aby mohl být jakýkoliv problém rychle a účinně řešen. Tlumočit těmto orgánům názory studentů na kvalitu programu a její zlepšení. Prodloužení termínů, odklad zkoušek a přerušení studia 4.1 V případě, že se vyskytnou závažné problémy objektivně bránící studentu v řádném plnění studijní povinnosti, může student písemně požádat o prodloužení termínu odevzdání práce nebo o odklad zkoušky. Tuto žádost je třeba adresovat garantovi programu MBA. 4.2 Při posuzování žádosti nelze považovat problémy pracovního charakteru za důvod hodný zřetele. Závěrečné písemné práce a ústní zkoušky 5.1 Garanti modulů zadávají studentům k vypracování závěrečné písemné práce (projekty, eseje, courseworks apod.), jejichž systém hodnocení vyplývá z výše uvedené tabulky a je detailně propracován. Tyto práce musí být zpracovány v textovém editoru a musí být studenty odevzdány ve stanoveném termínu na oddělení manažerských studií. 5.2 Studenti mohou být vyzváni k účasti na ústní zkoušce, a to ve lhůtě minimálně 24 hodin před začátkem zkoušky. Ústní zkoušky slouží k získání dodatečných a upřesňujících informací o schopnostech studenta, zejména při pochybnostech hodnotitelů o původnosti jeho písemných prací nebo v případě jakýchkoliv nejasností s nimi spojených. Proces hodnocení a jeho výsledky 6.1 Veškeré specifikace hodnocení studentů v jednotlivých modulech, a rovněž zkušební otázky, jsou konzultovány s partnery z LJMU a s externím zkoušejícím. 6.2 Veškeré písemné práce jsou hodnoceny interně hodnotiteli z EkF VŠB-TUO. 6.3 Vybrané práce a všechny práce, které při interním hodnocení neuspěly, jsou přeloženy do angličtiny a zaslány LJMU k paralelnímu hodnocení, jiné práce jsou zaslány externímu hodnotiteli. Jedná-li se o disertace, musí být všechny takové práce předloženy rovněž v angličtině a jsou po předložení zaslány LJMU a externímu hodnotiteli. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/11

8 6.4 Výsledné známky, kterými byly práce ohodnoceny, jsou schváleny na nejbližším zasedání PAB. 6.5 Každý student obdrží výpis svých studijních výsledků po zasedání PAB. Studenti nejsou oprávněni žádat od pedagogů sdělení známek, kterých dosáhli, tyto jsou jim sdělovány prostřednictvím oddělení manažerských studií. 6.6 V odůvodněných případech student může, na základě písemné žádosti zaslané garantu programu MBA, požádat o přerušení studia. Celková délka přerušení studia v ročníku nebo mezi ročníky může činit nejvýše 1 rok. Ukončení studia Část pátá Ukončení studia Fáze II 1.1 Po dokončení všech modulů výukové části začíná fáze II (disertace). Tato fáze je ukončena předložením zpracované disertační práce, jejíž příznivé hodnocení je podmínkou udělení titulu MBA. 1.2 K disertaci je možné přikročit až po úspěšném absolvování modulu Research Methods in Management. Hlavním účelem tohoto modulu je umožnit, aby si studenti zvolili předmět zkoumání pro budoucí disertační práci. Téma disertace pak určí s konečnou platností garant programu MBA, a to na základě návrhu předloženého studentem po konzultaci s předpokládaným školitelem. 1.3 Při zpracovávání disertace se předpokládá pravidelný kontakt studenta se školitelem. Rozsah disertační práce je stanoven na slov. Část šestá Podpora studia a komunikace Studijní a administrativní podpora 1.1 Administrativní podpora studia v programu MBA je zabezpečena Institutem doktorských studií a MBA, oddělením manažerských studií. Tato podpora zahrnuje propagaci kurzu, zasílání přihlášek zájemcům, poskytování informací o struktuře studia, jeho časovém harmonogramu a termínech, zajišťování výukových prostor, předávání aktuálních informací o průběhu studia jeho účastníkům, zajišťování pomůcek účastníkům. Prostřednictvím oddělení manažerských studií se též administrativně vyřizují veškeré dotazy, stížnosti a požadavky. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/11

9 1.2 Studenti programu MBA mají právo využívat veškerých zařízení, určených studentům EkF VŠB TUO (počítače, knihovna), při respektování platného rozvrhu, úředních hodin a předpisů (Knihovní řád, Provozní řád počítačových učeben na EkF VŠB - TUO). Komunikace 2.1 Dobrá spolupráce pedagogů, administrátorů a studentů je založena na efektivní vzájemné komunikaci. Tato komunikace probíhá především prostřednictvím: Elektronické pošty, kdy ové adresy garantů modulů jsou uvedeny v příručce programu MBA a ostatní pedagogové mohou být kontaktování prostřednictvím garantů příslušných modulů. Osobních konzultací v rámci konzultačních hodin pedagogů zveřejněných na nástěnkách, na webových stránkách, a v informačním systému fakulty. Oddělení manažerských studií, kde lze zanechat vzkaz příslušnému pedagogovi. Nástěnky programu MBA, jež se nachází na oddělení manažerských studií a na níž jsou zveřejňovány informace pro studenty. 2.2 Velký důraz je kladen na sdělování názorů studentů tak, aby mohla být provedena zlepšení ku prospěchu veškerých zúčastněných. Programový tým vítá reakce a náměty od všech studentů programu. Postup při stížnostech 3.1 Cílem akademických pracovníků i administrativního personálu je co nejvíce napomoci studentům při jejich studiu. Má-li student přesto určitý problém související s výukou, jejím obsahem, organizací studia, či osobně s některým pracovníkem fakulty, může se obrátit - podle charakteru problému - na oddělení manažerských studií, na garanta modulu, na školitele, případně na garanta programu MBA. 3.2 V případě, že záležitost nebude tímto postupem vyřešena, může se obrátit na děkanku fakulty. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/11

10 Rovné příležitosti a hendikepovaní studentů 4.1 Program MBA je založen na principu rovných příležitostí studentů z hlediska pohlaví, rasy či náboženství. Konkrétně se jedná o rovný přístup ke všem částem studijního programu, jenž se rovněž promítá do struktury učebních materiálů, stylu přednášek a cvičení, zkoušení a hodnocení apod. 4.2 Integrální částí EkF VŠB - TUO je specializované pracoviště Slunečnice, jež: Zajišťuje podporu studentům se specifickými požadavky. Zpřístupňuje studium zdravotně postiženým studentům. Respektuje sebeurčení studentů při zachování náročnosti studia. 4.3 Znevýhodnění studenti se specifickými potřebami mohou konzultovat svoji situaci s oddělením manažerských studií, které za podpory Slunečnice zajistí potřebná opatření pro zabezpečení výuky a hodnocení prací. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/11

11 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta dokumentu A První vydání B Změna po revizi Provedena revize Provedena revize Provedena revize C Aktualizace dokumentu dle směrnice TUO_SME_07_ Provedena revize beze změn Provedena revize beze změn D Aktualizace dokumentu, změna garanta dokumentu E Změna dokumentu v části čtvrté, 1.2 doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/11

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení

PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ. Část první Základní ustanovení PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE, FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ Část první Základní ustanovení Článek 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Řízený dokument: R 02-VOSZ/05 Školní řád Vydání: 5 Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Strana 1 (celkem 16) Dokumentace integrovaného systému R 02-VOSZ/05 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel školy Jméno Ing. Jana Žižlavská

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 25) Dokumentace integrovaného systému R 02-VSLG/02 STATUT VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti Jméno Dana

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY č.j.: 1473/2011/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. 9. 2011 Školní řád VOŠ, verze platná od 1.9. 2011 1 Obsah Čl. 1 Organizace vzdělávání... 3 Čl. 2 Přijímací řízení... 3 Čl. 3 Zápis

Více