Oprava a doplnění výroční zprávy za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava a doplnění výroční zprávy za rok 2007"

Transkript

1 Lázně Poděbrady, akciová společnost, Jiřího náměstí 39, Poděbrady, PSČ Oprava a doplnění výroční zprávy za rok 2007 Na základě oznámení ČNB, jako správního orgánu dohledu nad kapitálovým trhem, o neúplnosti výroční zprávy naší společnosti za rok 2007 jsme provedli opravu a doplnění výroční zprávy za rok 2007 takto: 1. Provedení nekonsolidované účetní závěrky Lázně Poděbrady, a.s. dne nabyly 100 % podíl ve společnosti Léčebna Dr. L. Filipa, s.r.o., se sídlem nám. T.G.Masaryka 482/2, Poděbrady , čímž se pro tuto společnost staly osobu ovládající. Tímto nabytím vznikl konsolidační celek. Lázně Poděbrady, a.s., jako emitent kótovaného cenného papíru, účtuje dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Ve standardu IAS 1 Prezentace účetní závěrky je uveden mimo jiné princip významnosti při sestavování závěrky. Tento princip využila a.s. při posuzování vypracování účetní závěrky za rok A na základě níže uvedených hodnot vybraných ukazatelů rozhodla a.s., jako konsolidující účetní jednotka, že podíl konsolidované účetní jednotky (Léčebna Dr. L. Filipa, s.r.o) na konsolidačním celku není významný a konsolidace se neprovede. Lázně Poděbrady, a.s. (IFRS) Léčebna Dr. L. Filipa, s.r.o. (ČÚS) Konsolidační celek Podíl LDF na konsolidačním celku Aktiva (bilance) ,19% Vlastní kapitál ,27% Čistý obrat ,77% Hospodářský výsledek ,32% Dalším důvodem pro nesestavení konsolidované účetní závěrky byla skutečnost, že Lázně Poděbrady, a.s. koupily Léčebnu Dr. L. Filipa, s.r.o. za účelem fúze, která má proběhnout na konci roku Léčebna Dr. L. Filipa, s.r.o. tudíž jako samostatná obchodní společnost zanikne.

2 2. Doplnění informací o členech orgánů a vedoucích pracovnících společnosti (doplnění odstavce: Jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození statutárních orgánů nebo jejich členů, členů dozorčích orgánů a vedoucích pracovníků s uvedením jejich funkcí, dosaženého vzdělání a praxe ; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu emitenta právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, str. 48 a 49) a) Představenstvo společnosti Ing. Jiří Odcházel, MBA - hlavní činnosti vně společnosti: - výstavnictví ve společnosti Výstaviště Lysá n.l., s.r.o. a ve firmě Jiří Odcházel JOLY - lázeňství ve společnosti Léčebna Dr.L.Filipa - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - jako jednatel ve výše uvedených společnostech - v roce 2007 úspěšně ukončil studium MBA - Výstaviště Lysá n. L., s.r.o. - jednatel - Jiří Odcházel JOLY - jednatel - Léčebna Dr.L.Filipa, s.r.o. - jednatel Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc - hlavní činnosti vně společnosti: - lékař Dětské kardicentrum Motol - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - mnoholetá funkce jako přednosta Dětského kardiocentra v Motole Ing. Antonín Surka - hlavní činnosti vně společnosti: - poradenská činnost - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - mnoholetá funkce jako generální ředitel Veletrhy Brno, a.s. - FAIRMA,s.r.o., Jírovcová 40, Brno - HELIAN DEVELOP, s.r.o., Břeclav

3 b) Dozorčí rada společnosti Ing. Libor Olehla - hlavní činnosti vně společnosti: - zaměstnanec ČSOB útvar restrukturalizace - zaměstnanec Energo pro, a.s. od 11/ manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - vedoucí stroj. výroby ve výrob. podniku - zást. ředitele pobočky GE Capital Bank - předseda DR Bohemia Print, a.s. - člen DR Intertour Bratislava, a.s. Ing. Hana Glanzová - hlavní činnosti vně společnosti: - žádné - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - vedoucí odd.plánu a tvorby cen - vedoucí ekonomického úseku - vedoucí zaměstnaneckého odd. - člen dozorčí rady Kolínská mlékárna, a.s. Mgr. Iva Odcházelová - hlavní činnosti vně společnosti: - účetní společnosti - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - vedoucí účetní - LINEA EXPO Lysá n. Lab., a.s. předseda představenstva

4 c) vedení společnosti JUDr. Josef Rambousek Funkce: generální ředitel Bytem: Blahoslavova 6, Praha 3 Datum narození: Vzdělání: VŠ Praxe: 31 let - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - zást.ředitele odb. kapitálových investic ČSOB, a.s. - hlavní auditor ČSOB Leasing, a.s. - člen řady statutárních a dozorčích orgánů - údaje o konkurzních řízeních, správách nebo likvidacích: - ČSOB Investment Banking services, a.s. - Motokov a Motokov International, a.s. - Auxilium, a.s., Škodaexport, a.s., JLR Praha u výše uvedeného činnost ukončena - Rapid a.s. předseda DR - Léčebna Dr.L. Filipa, s.r.o. jednatel - Motokov,a.s. v likvidaci, - Artia,a.s. v likvidaci - Incesty International,a.s. v likvidaci - jednalo se o případy řešení angažovanosti ČSOB z titulu pracovní náplně MUDr. Vít Mařatka - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - nemá Ing. Miloslav Peterka - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - ve funkci ekonoma podniku (18 let) - ve funkci předsedy družstva (9 let) - ve funkci generálního ředitele (6 let)

5 Ing. Luboš Synek - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - řízení osob na všech stupních MO ČR, znalosti v oblasti řízení provozu, oprav a údržby letištní techniky, pozemních staveb a zařízení, řízení plánování akvizic, řízení investičních projektů v národním a mezinárodním prostředí (NATO) Dana Krajhanzlová - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - vedoucí oddělení stravování (15 let) Jaroslav Kepka - hlavní činnosti vně společnosti: - osoba samostatně výdělečně činná - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - řízení týmů prodejních a realizačních oddělení CK (4 roky) - generální ředitel hotelu (4 roky) Ing. Hana Glanzová Funkce: vedoucí zaměstnaneckého oddělení Bytem: Prokopa Holého 570, Velký Osek Datum narození: Vzdělání: VŠ Praxe: 24 let - manažerské odborné znalosti a zkušenosti: - vedoucí odd. plánu a tvorby cen - vedoucí ekonomického úseku - vedoucí zaměstnaneckého odd. - člen dozorčí rady Kolínská mlékárna, a.s.

6 d) Veškerá odsouzení za podvodné trestné činy za posledních pět let Dle nejlepšího vědomí společnosti v období pěti let předcházející této výroční zprávě žádný výše uvedený člen představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti nebyl odsouzen za jakýkoliv podvodný trestný čin. e) Údaje o veškerých konkurzních řízeních, správách nebo likvidacích nejméně v předešlých pěti letech S výjimkou výše uvedenou a dle nejlepšího vědomí společnosti, v období pěti let předcházející této výroční zprávě, žádný člen představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti nepůsobil v jakékoli výkonné funkci jako vedoucí manažer či člen správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jakékoli společnosti v době konkurzu, vyrovnání či likvidaci takové společnosti f) Údaje o jakémkoli úředním veřejném obvinění nebo sankcích ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů, soudní zbavení způsobilosti k výkonu funkce Dle nejlepšího vědomí společnosti v období pěti let předcházející této výroční zprávě nebylo vůči žádnému výše uvedenému členovi představenstva, dozorčí rady a vedoucím pracovníkům vzneseno jakékoli úřední veřejné obvinění nebo uložena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů, ani nebyl jakkoli soudně zbaven způsobilosti k výkonu funkce člena správních, řídících nebo dozorčích orgánů kterékoli společnosti nebo funkce ve vedení společnosti g) Střet zájmů členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích pracovníků společnosti V roce 2007 neměli výše uvedení členové představenstva, dozorčí rady a vedoucí pracovníci žádný konflikt zájmů obecné povahy mezi jejich povinnostmi ke společnosti a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi h) Údaje o pracovních smlouvách členů správních, řídících a dozorčích orgánů se společností nebo s jejími dceřinými společnostmi, s uvedením výhod při ukončení zaměstnání Takové smlouvy neexistují. i) Funkční období orgánů společnosti Funkční období představenstva a dozorčí rady společnosti je pětileté a končí s výjimkou člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti, které končí K ing. Libor Olehla na vlastní žádost ukončil působení ve funkci předsedy dozorčí rady. K byl kooptován do dozorčí rady Prof. Ing. J. Veber CSc.

7 3. Doplnění informace o peněžních a naturálních příjmech členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích pracovníků (doplnění bodu c) na str. 38) Peněžité příjmy Naturální příjmy Tantiémy Celkem příjmy představenstvo tis. Kč dozorčí rada tis. Kč ,5 341,5 vedoucí pracovníci tis. Kč Doplnění informace o hlavních budoucích investicích (doplnění bodu 2) na str. 47) K datu sestavení výroční zprávy společnosti za rok 2007 nebyl přesný rozsah a forma rekonstrukce LD Mír a hotelu Zámeček znám, tudíž nemohou být číselné údaje o rekonstrukci určeny. V návaznosti na tuto skutečnost nemohou být ani přesně kvantifikovány potřebné zdroje. JUDr. Josef Rambousek Generální ředitel a.s.

8

9

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.2011

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.2011 České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 14 16 6193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B vložka 2357 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.211 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva 2006 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje o osobách odpovědných za

Více

1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4. 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2014... 5

1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4. 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2014... 5 Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2014...

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Obsah výroční zprávy Rozsah informací, které musí obsahovat výroční zpráva fondu kolektivního investování je upraven zákonem o účetnictví a nad rámec tohoto zákona pak zejména

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

OBSAH. 1. Základní údaje... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG... 3-5 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku...

OBSAH. 1. Základní údaje... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG... 3-5 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku... LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH Oddíl I. - TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY.. 3-25 1. Základní údaje.... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG.... 3-5 1.2. Základní

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

AVIA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

AVIA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU (zpráva představenstva) 3 AVIA, a.s. strana: B/ INFORMACE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH, FINANČNÍ SITUACI A PODNIKATELSKÉ

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2013

Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Energy for you www.e4u.cz Výroční zpráva 2013 E4U a. s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz TEXTOVÁ ČÁST A. Základní údaje o konsolidačním celku Konsolidující účetní jednotka Obchodní firma : LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Sídlo : Praha 4, Závišova 13, PSČ: 140 00 Identifikační číslo : 61860042

Více

1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4. 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2013... 5

1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4. 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2013... 5 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2013... 5 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 Znění k 25. 4. 2014 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2013 Činnost společnosti v roce 2013 spočívala výhradně v obhospodařování fondu ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 PROSPERITA investiční společnost, a. s. IČ: 26 85 77 91 Sídlo: Nádražní 213/10, 702 00, Moravská Ostrava Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 PROSPERITA investiční společnost, a. s. IČ: 26 85 77 91 Sídlo: Nádražní 213/10, 702 00, Moravská Ostrava Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA K 31. 12. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA A KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA K 31. 12. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA A KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA K 31. 12. 2013 sestavená dle 118 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) a části VII. Burzovních

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 254/16, 657 33 Brno IČ 46347275 Subjekt je zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Zpráva představenstva

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA

SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 09 SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLEČNOST REVOLUČNÍ 1930/86, 400 32 ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 00011789 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více