Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014"

Transkript

1 Podklady pro jednání valné hromady ČKA 2014 XXI. VH ČKA 2014 OBSAH Návrh programu ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGÁNŮ ČKA Zpráva o činnosti představenstva ČKA Výroční zpráva o činnosti dozorčí rady ČKA Výroční zpráva o činnosti Stavovského soudu ČKA Výroční zpráva o činnosti autorizační rady ČKA Výroční zpráva NF Arcus NÁVRHY ZMĚN VNITŘNÍCH ŘÁDŮ ČKA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČKA ZA ROK 2013 NÁVRH ČINNOSTI ČKA Plán činnosti ČKA Plán činnosti PS Návrh rozpočtu ČKA na rok 2014 PODKLADY Z PLÉNA VOLBY DO ORGÁNŮ ČKA ZÁVĚR PŘÍLOHOVÉ MATERIÁLY

2 V souladu s ustanovením 25 odst. 1 a odst. 2 zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, se představenstvem svolává XXI. VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ dne 26. dubna 2014 ČVUT Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6 NÁVRH PROGRAMU XXI. VALNÉ HROMADY ČKA Registrace účastníků Zahájení jednání Vystoupení hostů Návrh a odsouhlasení předsedajícího valné hromady, programu valné hromady, složení návrhové, volební a mandátové komise Otevření kandidátních listin Zprávy o činnosti těles ČKA a plnění usnesení XX. valné hromady ČKA Zprávy o činnosti představenstva ČKA, dozorčí rady ČKA, Stavovského soudu ČKA, autorizační rady ČKA, výsledcích hospodaření ČKA Vystoupení kandidátů do samosprávních orgánů Komory včetně možnosti položit otázku Přestávka Diskuse na téma strategie ČKA Navržení, projednání a schválení programu činnosti ČKA na příští období Uzavření kandidátních listin a zahájení voleb Oběd Rozpočet diskuse, schválení Představení pracovních skupin diskuse Přestávka Uzavření volebních uren a ukončení voleb Změny řádů ČKA diskuse, schválení Vyhlášení výsledků voleb do samosprávních orgánů ČKA Usnesení XXI. valné hromady ČKA Závěrečné slovo, předsedající Ukončení XXI. valné hromady ČKA Časový program je orientační a může být v průběhu valné hromady usnesením změněn. Podrobnější informace o programu spolu s dalšími podklady pro konání valné hromady naleznete na a v souladu s 3 odst. 1 Jednacího řádu VH ČKA vám budou odeslány em nejpozději 10 dnů před jejím konáním.

3 ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGÁNŮ ČKA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČKA ZA OBDOBÍ 04/ /2014 Představenstvo České komory architektů předkládá k projednání a schválení valné hromadě zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období, tedy od dubna 2013 do dubna Zpráva o plnění usnesení XX. VH ČKA Činnost ČKA v období Závěry a zhodnocení činnosti představenstva ČKA za období 04/ / ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ XX. VH ČKA 2013 Valná hromada, která se uskutečnila v Praze dne 20. dubna 2013, představenstvu uložila: 1.1. aby rozpočet byl stanovován na základě příjmů a výdajů, nikoliv na základě výnosů a nákladů; Plnění: Rozpočet pro rok 2014 je sestaven na základě příjmů a výdajů. Vzhledem k tomu, že z rozhodnutí VH došlo ke změně v systému zpracování rozpočtu, není kopírován systém podvojného účetnictví vedeného ČKA dle ustanovení příslušných právních předpisů. Dochází tak k narušení historické linky pro sledování plnění rozpočtu v ČKA aby se beta verze webu spustila, jak je připravena, avšak jen pro autorizované osoby. Zároveň VH zavazuje představenstvo, aby stanovilo datum pro podání připomínek a náležitě je vypořádalo. Plnění: Beta verze webu byla neveřejně spuštěna na počátku roku 2014 (15. ledna 2014) pro okruh autorizovaných osob. Na základě spuštění testovací verze byla ve stanovené lhůtě přijata více než stovka připomínek, které byly v průběhu měsíce února a března zapracovány do projektu. Ostrá verze bude spuštěna v průběhu dubna Po spuštění ostré verze se budou nové webové stránky i nadále vyvíjet a v dalších fázích vývoje rovněž doplňovat o přídavné aplikace (intranet, diskuse či aplikace týkající se zadávání architektonických soutěží apod.). Spolu s novými webovými stránkami poběží souběžně omezenou dobu i stávající webové stránky. Bližší informace o přípravách na spuštění nových webových stránek a vyjádření předsedy PS propagace architektury naleznete na straně ČINNOST ČKA V OBDOBÍ Představenstvo ČKA se i v roce 2013 a 2014 zaměřilo na zlepšení služeb pro své členy a na propagaci profese architekta i architektury obecně. Pokračovaly práce na nové vizuální identitě ČKA a na nových webových stránkách. Rozsah zadávání úkolů představenstva Kanceláři ČKA se oproti předchozím letům navýšil, což s sebou přineslo i vyšší nasazení pracovníků Kanceláře. Tím došlo k mírnému zdržení či opoždění některých plánovaných akcí. Kancelář se navíc zaměřila na budování mediálního obrazu ČKA, zejména s ohledem na plnění úkolů vyplývajících z již schválené strategie komunikace, v rozšířené podobě začala poskytovat právní poradenství, postupně realizovala nový vizuální styl či odvedla svoji práci v oblasti tvorby nových webových stránek. Nadstandardním úkolem, který je objemově velmi pracný, a kterým byla Kancelář zatížena smluvními závazky z minulosti, je projekt CEC 5. Koncem roku 2013 docházelo k vyhraněným diskusím týkajícím se směřování Komory, a v Kanceláři nastala vypjatá situace. To vedlo představenstvo k odvolání stávajícího předsedy Josefa Panny na I. zasedání představenstva v lednu roku Do čela Komory (do konání VH) byl po odvolání stávajícího předsedy zvolen na II. zasedání představenstva 11. února 2014 Petr Lešek, který si stanovil pro období do konání VH dva cíle: stabilizaci situace v Kanceláři a zajištění chodu Komory do valné hromady 2014 včetně zdárné přípravy jejího průběhu Postavení architekta ve společnosti a aktivity ČKA Dva týdny před konáním mimořádných voleb do poslanecké sněmovny vydala ČKA podnětný materiál nazvaný Politika architektury České komory architektů 2013, viz str. 8, který vyjadřuje postoj ČKA v oblasti strategie rozvoje stavební kultury. ČKA ho směruje nejen k zástupcům měst a obcí, kteří mají na starosti územní plánování a rozvoj, ale rovněž k politickým stranám, kterým jej zaslala spolu s nabídkou spolupráce na utváření veřejného prostoru. Mezi jeho hlavní cíle patří pozvednutí kvality vystavěného prostředí (tedy urbanistické a architektonické kvality) měst a obcí České republiky. Z obsahu je zároveň zřejmé, že ČKA klade velký důraz na prohloubení spolupráce mezi architekty a státní správou. Materiál je koncipován do dvanácti okruhů, které ČKA považuje za málo diskutované, či přímo problematické. Dokument však na tyto aspekty nejen poukazuje, ale zároveň 3

4 zakládá vhodnou půdu pro další polemiku nad opravdu klíčovými otázkami rozvoje architektury a stavebnictví. Zásadní pak je, že nabízí též konkrétní návrhy opatření určené pro činnost státní správy Představenstvo se zaměřilo na zlepšování mediálního obrazu Komory, ale také na rozvoj partnerství a spolupráci Komory s dalšími subjekty. Poměrně složitě se to dařil o do období do sestavení nové vlády. Prakticky ihned po jejím sestavení pak zástupci ČKA zahájili jednání s nově zvolenými ministry a osobně navštívili i některé poslance Vzhledem ke svým povinnostem vyplývajícím ze zákona, tedy především péči o vystavěné prostředí a stavební kulturu, Komora hodlá v aktivním oslovování politické a státní správy i nadále pokračovat. Cílem je zejména zvýšení informovanosti politiků a možnost ovlivnit jejich rozhodování v otázkách spojených s agendou Komory. Kromě dokumentu Politika architektury ČKA 2013, který řeší konkrétní problémy, je znovu otevřena propagace obecného textu Politiky architektury Národního programu stavební kultury pro jeho přijetí vládou ČR. Dokument, který je pro většinu evropských států standardem, Česká republika prozatím oficiálně nepřijala. Komora si slibuje, že by díky svému aktivnímu přístupu mohla tuto skutečnost změnit Téma komunikace se stalo, stejně jako v období předcházejícím, významným a můžeme říci i nosným tématem působení stávajícího představenstva v období 4/2013 4/2014. Formát Newsletteru ČKA se velmi osvědčil a začal členskou základnu ve víceméně pravidelných intervalech informovat o dění v oblasti architektury a o zajímavých akcích či dalších podstatných událostech z oblasti architektury. Nahradil mnohdy s nevolí přijímané hromadné y a přinesl více informací. Díky nástupu nových pracovníků došlo i k rozpohybování dalších sociálních sítí, které se staly významným informačním kanálem, jak pro informace o činnosti Komory, tak i pro zpětnou vazbu. Neopomenutelnou součástí komunikační strategie je i zasílání pravidelného monitoringu z oblasti architektury, který je zasílán více než třem stovkám odběratelů, mezi nimiž jsou kromě členů ČKA i partneři z oblasti státní správy a samosprávy V oblasti propagace architektury rovněž Komora uspořádala 14. ročník Přehlídky diplomových prací, ve které bylo celkem 95 přihlášených prací, prezentovalo se 9 škol a fakult architektury, zúčastnilo se jí 40 žen, 55 mužů, 3 práce byly oceněny a 2 odměněny. O vítězích rozhodla pětičlenná porota vedená architektkou Evou Jiřičnou. Diplomové práce byly mimo jiné vystaveny i v rámci další úspěšné akce Architekti na jedné lodi (již 3. ročník), spojené s tiskovým setkáním na téma Zákon o veřejných zakázkách a VŠ a kvalita architektury. Při příležitosti Světového dne architektury se na lodi setkali a diskutovali zástupci České komory architektů, proděkanka pro rozvoj Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Marie Pětová a architekti, kteří mají za sebou projekční zkušenosti s univerzitními areály. Poctu ČKA za rok 2012 získal architekt David Kopecký (in memoriam). Společné slavnostní vyhlášení Pocty 2012 a vyhlášení pocty 2013 je plánováno na jarní měsíce letošního roku. Na podzim pak bude vyhlášena Pocta Velmi úspěšným formátem, podporujícím vnímání Komory jako platformy pro sdílení idejí, se stala diskusní fóra OTTA. V období proběhla tato debatní setkání na téma architektonických soutěží, grantů, strategie ČKA, aktivismu a participace v architektuře, vzdělávání, zahraničních zkušeností, městského architekta, povodní, Grand Prix/Národní ceny za architekturu. Byli zajištěni kvalitní řečníci a ve většině případů byla diskuse velmi aktivní a směřovala ke konkrétním výstupům či řešením. Z debat jsou na webu ČKA dostupné záznamy a texty. Výstupy z nich ČKA využila a využije ke své další práci. Důležitým momentem bylo v daných otázkách zapojení odborníků, kteří nejsou členy Komory, včetně novinářů a politiků. Výstupy z debatních setkání OTTA se zároveň objevily v širokém spektru médií, což dokládá fakt, že tato akce má své opodstatnění jako vhodný nástroj pro komunikaci nejen s předními odborníky, ale i s veřejností Legislativa V roce 2013 se ČKA pečlivě věnovala přípravě prováděcí vyhlášky Zákona o veřejných zakázkách upravující soutěž o návrh ČKA připravila metodiku k soutěži o návrh, která podrobně upravuje postupy v architektonické soutěži. Cílem je nyní její projednání s MMR, které by ji následně mělo začít doporučovat jako vlastní doporučení ČKA nadále spolupracovala s Ministerstvem kultury na přípravě nového zákona o památkovém fondu, který je nyní ve fázi projednávání paragrafového znění ČKA připravila v návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku návrhy na jeho nezbytnou novelizaci z hlediska výkonu profese architekta ČKA intenzivně pracuje na doporučení pro MMR k návrhu nového zákona o veřejných zakázkách, který bude MMR zpracovávat v roce ČKA připravila návrh definice autorského dozoru k prosazení do stavebního zákona při jeho příští novelizaci ČKA připravila pro své členy vzorové smlouvy o dílo 4

5 na zpracování projektu stavby a územního plánu a rovněž vzorovou smlouvu licenční. Vzory odpovídají novému občanskému zákoníku účinnému od a na webu Komory jsou k dispozici též s podrobným komentářem Zahraniční vztahy Pracovní skupina pro zahraniční aktivity vyhodnocuje svou roční činnost sledováním aktivit v zahraniční organizaci ACE, kterou zahájila v říjnu Zapojila do své činnosti i členy jiných skupin v rámci sledování aktivit Evropské rady architektů ACE (Architects Council of Europe), která sdružuje jednotlivé architektonické komory zemí EU PS pro zahraniční aktivity jmenovala v listopadu 2012 ACE tým a provedla základní průzkum aktivit některých pracovních skupin ACE (WG Working Groups). Pracovní skupina se rozhodla sledovat činnost u skupin Standardů, Udržitelného rozvoje, Urbanismu, Uznávání profesních kvalifikací, Veřejných zakázek a Soutěží. Informace o účasti členů ČKA na jednáních ACE Komora pravidelně umisťuje na své webové stránky a informuje o nich prostřednictvím článků v Bulletinu. ČKA odstoupila od aktivit ve fóru EFAP, organizace propagující Politiky architektury, dále ČKA vystoupila z České národní sekce UIA. PS pro zahraniční aktivity byla pořadatelem oficiální návštěvy delegace architektů z Číny. Zúčastnila se schůzky s architekty Kazachstánu. Setkala se se zástupkyní agentury pro mezinárodní propagaci bruselských a valonských architektů a pomohla při zajištění výstavy pana architekta Bočana v Londýně a Tbilisi. Na podzim 2013 se zástupci ČKA zúčastnili prvního sjezdu Národní komory architektů Ruska a jednali i se zástupci Svazu architektů Ruska PS pro zahraniční aktivity si vytyčila prioritně využívat zahraničních zkušeností a zpřístupnit je do pracovních skupin ČKA a k autorizovaným členům. Skupina v lednu kontaktovala zástupce polské a slovenské Komory architektů a dohodla společné zastoupení na jednáních ACE, sdílení informací a společnou zahraniční spolupráci. Zájmem pracovní skupiny ČKA je zapojit se do evropské diskuse o architektuře, pracovních podmínkách, vzdělávání a možnosti využívání evropských grantů Autorizace a registrace V současné době je uděleno 3767 autorizací 3512 osobám, 67 osob je registrováno jako osoba usazená Dne ministr pro místní rozvoj pan Kamil Jankovský jmenoval s účinností od pro tříleté funkční období do novou Autorizační radu. Novela zákona č. 360/1992 Sb. z ukládá v AR povinně zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí, ČKAIT a po jednou zástupci každého oboru autorizace ČKA. AR rada nyní pracuje v tomto složení: Akad. arch. Irena Falkum, zástupce Ministerstva kultury, Ing. Radmila Fingerová, zástupce ČKA pro obor krajinářská architektura, prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, zástupce ČKA pro obor architektura, Ing. arch. Martin Tunka, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, Ing. arch. Jan Sedlák, zástupce ČKA pro obor územní plánování, Ing. Pavel Štěpán, zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ing. Eva Voženílková, zástupce Ministerstva pro životní prostředí Autorizační rada již v předchozím období a složení připravila a odsouhlasila návrh novely Autorizačního řádu ČKA, který nebyl schválen ministrem pro místní rozvoj. V současné době je nový autorizační řád ve fázi příprav. Dalšími projednávanými tématy byly systém vzdělávání, odborná profesní praxe pod vedením autorizovaného architekta a podmínky a náležitosti ověřování odborných znalostí, které tvoří základ zkoušky odborné způsobilosti Byl aktualizován seznam členů zkušebních komisí, zejména s přihlédnutím k jejich dosavadnímu angažmá a jejich odbornému zaměření V únoru 2013 byl schválen aktualizovaný Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním, přičemž zvláštní pozornost AR věnovala koncepci výuky architektonických oborů na stavebních fakultách v Praze, Brně a Ostravě Vzdělání, praxe, celoživotní vzdělávání V lednu 2013 zahájila pracovní skupina pro vzdělávání svou činnost v rozšířeném personálním složení Okruhy činnosti pracovní skupiny: Spolupráce s vysokými školami spolupráce s MŠMT při notifikaci architektonických studijních programů v EU a na aktualizaci nové evropské směrnice 2005/36/EC, národní koordinátorkou pro uznávání odborných kvalifikací při notifikaci studijních programů EK a při implementaci novely evropské směrnice o uznávání kvalifikací do české legislativy, spolupráce s Autorizační radou, zejména při jednáních o novelizaci Autorizačního řádu, došlo k významnému rozhodnutí úpravy Seznamu škol s uznaným a příbuzným vzděláním, spolupráce s VŠ architektury na koordinaci vzájemné hori- 5

6 zontální propojenosti škol při přechodů studentů z Bc. na Mgr. programy, termínů obhajob a přijímacích řízení a při sledování profilu a uplatnění absolventů. Celoživotní profesní vzdělávání po vyhodnocení dvouletého cyklu pokračuje práce na systému celoživotního profesního vzdělávání (CPV): nabídky, ohodnocování a propagace akcí CPV s autorizovanými osobami. Oblast základního a středního školství na základě zmapování stávajícího stavu výuky a struktury institucí příprava strategie prosazování architektury a kultury vystavěného prostředí do ZŠ a SŠ, její naplnění v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, koordinace a sjednocení jednotlivých aktivit vytvořením jednotného webového portálu (shromáždění kontaktů, sdílení metodologie a zkušeností z různých škol a regionů, vytvoření sítě organizací), zajištění financování (granty, veřejné i soukromé zdroje), spoluorganizace konference Architektura ve vzdělávání v rámci otevřeného think tanku OTTA dne Spolupráce při vzdělávání pracovníků státní správy proběhlo zmapování a analýza současného stavu profesního vzdělávání pracovníků státní správy, program profesního vzdělávání na základě analýzy stávajících programů. Spolupráce a koordinace činnosti s PS pro zahraničí a granty v souvislosti s uplatněním novely evropské směrnice o uznávání odborných kvalifikací od ledna 2014, rovněž spolupráce s PS pro legislativu při její implementaci do zákona 360/1992 Sb. U PS pro vzdělávání bylo změněno složení PS s ohledem na požadované rozšíření činnosti této skupiny o problematiku celoživotního vzdělávání, kterým se prozatím zabývala samostatná PS, a o problematiku spolupráce se středními i základními školami a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy Informační systém Na základě výsledků veřejné neanonymní soutěže na koncept nové jednotné vizuální identity ČKA s důrazem na digitální média, jejímž vítězem se v roce 2012 stal Jakub Straka, začaly práce na nových webových stránkách i na novém vizuálním stylu. Jak již bylo popsáno výše, jedná se o poměrně rozsáhlý projekt, kdy v důsledku rozsahu zadání a činností a v důsledku personálních změn v Kanceláři došlo k pozdržení některých aktivit. V průběhu roku 2014 se bude v nastavených činnostech ve vazbě na schválený rozpočet pro rok 2014 pokračovat Pracovní skupiny Představenstvo se zaměřilo na koordinaci a prolnutí aktivit činnosti pracovních skupin, a to zejména formou zadávání jednotlivých termínových úkolů a průběžným vyhodnocováním jejich činnosti na zasedání představenstva. V posledních měsících pracovní skupiny podávaly souhrnné jednoduché zprávy o své činnosti a finanční stránka byla kontrolována jak předsedy PS, tak i gestorem pro pracovní skupiny J. Smutným v součinnosti s Kanceláří Práce PS granty byla z velké části odsunuta do roku 2014, a to z důvodu vyjasňování finančních nákladů na tuto PS Pokračovaly práce na standardech výkonu profese. Byly vypracovány srovnávací diagramy výkonových fází, tak jak se vyvíjely do roku 2013, a srovnány s aktuálním pohledem evropských a britských architektů. Na tomto základě bylo navrženo nové rozdělení výkonových fází zohledňující současné poznatky a evropský vývoj (evropské normy pren 16311:2011(E)) Podpora soutěží o návrh byla nosným celokomorovým tématem, které bylo diskutováno a odpracováno v rámci PS pro soutěže, ale toto téma spolu s tématem bezpečná cena bylo prosazováno i při všech jednáních vedení Komory, a to jak s představiteli státní správy, tak i ve vztahu k veřejnosti či na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Hospodaření a pojištění Rozpočet 2013 XX. valná hromada ČKA 2013 projednala a schválila dne 20. dubna 2013 v Praze rozpočet na rok 2013 jako vyrovnaný: v celkové výši výnosů Kč, v celkové výši nákladů Kč. Celkové výnosy ČKA za rok 2013 činí Kč, což je 103,13 % schváleného rozpočtu, celkové náklady dosáhly částky Kč, tj. 97,9 % schváleného rozpočtu. Ve výsledku skončilo tedy hospodaření České komory architektů v roce 2013 v zisku (před zdaněním) ve výši Kč v zisku (po zdanění) ve výši Kč. Stavy účtů ČKA k Stavy účtů k činily Kč. 6

7 2.8.2 Rozpočet 2014 Představenstvo ČKA projednalo a schválilo na svém II. zasedání 11. února 2014 a III. zasedání 11. března 2014 s úpravou i 3. dubna 2014 návrh rozpočtu a rozpočet je doporučen ke schválení valné hromadě dne 26. dubna 2014 podle 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Předložený návrh rozpočtu byl představenstvem zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA ( 4a, 4b) jako vyrovnaný v celkové výši příjmů Kč, v celkové výši výdajů Kč Pojištění ČKA má s ČSOB Pojišťovnou, a. s., uzavřeno AKTUÁLNÍ POJISTNÉ KRYTÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY, sjednané prostřednictvím ČKA: č základní pojištění, č připojištění, č udržovací pojištění. V roce 2013 pokračovala snaha o vyjednání dalších výhod oproti stávajícímu pojistnému krytí. ZMĚNY V PROFESNÍM POJIŠTĚNÍ S ÚČINNOSTÍ OD DATA S ČSOB Pojišťovnou, a. s., byly k datu prostřednictvím makléře, společnosti MARSH, s. r. o., dohodnuty následující změny a doplnění stávajícího rozsahu pojistného krytí: 1. NEMAJETKOVÁ ÚJMA rozšíření pojistného krytí v základním pojištění se sublimitem Kč, u připojištění možnost zvolit Kč (nemajetkovou újmou je například bolestné či ztížení společenského uplatnění). 2. DELŠÍ DOBA NA DOHLÁŠENÍ NÁROKŮ po skončení pojištění (tzv. discovery clause) z 60 na 90 dní SUBJEKTY NA 1 PŘIHLÁŠKU pro připojištění (PO + FO, jedná-li se současně o majitele a jednatele společnosti; finančně zvýhodňuje řadu subjektů provozujících současně PO). 4. LEVNĚJŠÍ RETROAKTIVNÍ KRYTÍ snížení koeficientů pro výpočet pojistného pro připojištění. 3. ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ ČINNOSTI PRÁCE PŘEDSTAVENSTVA ČKA ZA OBDOBÍ 04/ /2014 Představenstvo se ve své činnosti zaměřilo na dopracování informačního systému, sledovalo činnost Kanceláře a jejího hospodaření tak, aby prostředky vynaložené na její činnost byly účelně zhodnocovány. Zároveň byla zajištěna výměna serveru a vybrán nový dodavatel na správu a obnovu sítě PC. V poslední době pak postupně dochází k obměňování PC techniky tak, aby nedocházelo k jejímu kolapsu, a v letošním roce dojde i k realizaci, výměny pevných telefonních linek a ke změně internetového zabezpečení Kanceláře Praha a Brno, a to bez jakýchkoliv počátečních investic či zvýšení provozních nákladů. Konečně tak bude možné pořádat videokonference, a tím snížit náklady na cestovné. Představenstvo svou činností prosazovalo upevnění postavení Komory jako profesního sdružení, a to jak na úrovni státní správy, tak i směrem k veřejnosti. Prostřednictvím PS pro standardy se např. ČKA snažila o definování a vydání standardů profese. Je též postupně budován obraz Komory jako centra profese. Kladně hodnocena jsou zejména diskusní fóra ve formátu OTTA, která se výrazně osvědčila jako platforma pro sdílení idejí, zpětnou vazbu a zapojení i mimokomorových odborníků to vše bez honorování příspěvků a moderátorů. Představenstvo se zaměřilo v uvedeném období i na pozorné sledování zájmů profese a kvality vystavěného prostředí v legislativních procesech příprav zákonů a vyhlášek. Neopomíjelo ani společenské působení v různých oblastech, které by mělo vést k posílení role architekta, neodmyslitelně do této oblasti spadá spolupráce s médii a tvorba žádoucího mediálního obrazu Komory. Tomu posloužilo i vydání dokumentu Politika architektury ČKA 2013 a v dalším výsledku by mělo vést i k prosazení Politiky architektury národního programu stavební kultury. Péče o členskou základnu a zajišťování služeb také doznaly vylepšení. Bylo rozšířeno právní poradenství a podpořena vnitřní komunikace (např. vydávání Newsletteru či práce se sociálními sítěmi). Byly vyjednány výhodné změny profesního pojištění a v jednáních se dále pokračuje. Pečlivě byl sledován aspekt ekonomičnosti činnosti ČKA. Díky přehodnocení podávaného daňového přiznání došlo ke snížení daňového odvodu ČKA. V maximální míře je usilováno o zajištění externích zdrojů pro činnost ČKA. Otázkou je nicméně vhodnost zapojení ČKA do nadnárodních týmových grantů typu CEC5. V neposlední řadě plnilo představenstvo úkoly i v široké mezioborové spolupráci, kdy velmi úzká spolupráce byla nastavena jak s ČKAIT a MMR, tak i s mezinárodními organizacemi. Představenstvo ČKA text projednalo a schválilo na IV. zasedání 8. dubna

8 3.1. Příloha ke Zprávě o činnosti představenstva ČKA za období 04/ /2014 POLITIKA ARCHITEKTURY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ PROSINEC 2013 Tento dokument vznikl jako odborný podklad ke zpracování návrhu politiky rozvoje stavební kultury (architektury) a vyjadřuje postoj České komory architektů. Dokument vychází z Analýzy stavební kultury zpracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj. 1 Stavební kultura určuje vystavěné prostředí pro člověka a ovlivňuje tak zásadním způsobem kvalitu života. Architektura a stavební kultura je proto tématem, kterému se stát musí věnovat a politicky jej v systému rozhodování pevně ukotvit. Péčí o architekturu a stavební kulturu se zajistí dobré sociální, ekonomické, ekologické a kulturní podmínky pro současné i budoucí generace. 1. Cíle 1.1. Urbanistická kvalita stavba jako součást osídlení Každá stavba je vždy součástí širšího celku, ať už je to město, vesnice nebo volná krajina. Na stavbu nelze nikdy nahlížet jako na pouhý solitér bez vztahu ke svému okolí. Péče o urbanistickou kvalitu znamená vzájemnou koordinaci všech staveb, aby společně a nerozdílně vytvářely dobře vystavěné prostředí pro život člověka. Urbanistická kvalita je přímo úměrná usilování o harmonii a kvalitu řízení procesů výstavby státem a samosprávou měst a obcí. Dobrým plánováním sídel stát ušetří nemalé náklady na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, zlepší sociální soudržnost a životní prostředí Architektonická kvalita pevnost, účelnost, krása Za stavbu architektonicky kvalitní lze podle starořímské definice architekta Vitruvia 2 považovat tu, která je pevná, účelná a krásná. Pevnost je určena trvanlivostí stavebních materiálů a způsobem jejich užití. Účelnost je ovlivněna zejména způsobem zadání stavebního programu, zpracováním návrhu stavby, a tím její využitelností v průběhu času. Krása (resp. estetické působení stavby) je sice v čistě matematických kategoriích sama o sobě neuchopitelná, přesto je však od architektonické kvality stavby neodlučitelná a společensky velmi významná. Lze ji posuzovat pomocí měřítka, proporcí, povrchů, struktur a barev, dále lze popisovat její symboliku jako nositele významu 3 a reprezentace, tedy toho, co stavba vyjadřuje. Krása staveb nicméně bude vždy otázkou společenské dohody a konsenzu. Japonský architekt Fumihiko Maki říká, že latinské venustas by se v tomto případě mělo spíše než jako krása překládat jako radost nebo potěšení. Její posouzení bude vždy výsostně lidské. Architektonicky kvalitní stavba má mimo jiné velkou šanci stát se udržitelnou stavbou, protože nehrozí její zbourání po pár letech existence pro její technické a morální opotřebení. V době technicistního pojetí světa je to jeden z vážných argumentů, proč se o venustas zajímat. Má přímý dopad na svět ekonomického profitu a hospodárného zacházení se zdroji. 2. Opatření pro činnost veřejné správy 2.1. Kvalitní územně plánovací dokumentace Kvalita územních plánů je v současné době negativně ovlivňována způsobem výběru jejich zpracovatelů. Naprostá většina územně plánovacích dokumentací je zadávána tak, že jediným kritériem výběru zpracovatele je výše nabídkové ceny. Nejlevnější nabídka vede ve výsledku k nekvalitním, a tudíž nehospodárným řešením. Ve výběrových řízeních se musí hledat kvalitní zpracovatel, nikoli ten nejlevnější. Architekt by měl v procesu zpracování dokumentace sloužit jako moderátor (mediátor) různorodých vlivů a pomoci dohodě mezi občany, státem a obcí o využívání území. Zastupitelé měst a obcí, kteří jsou v tomto procesu klientem, nemusí mít potřebnou kvalifikaci, a tudíž jim nedostatky územního plánu mohou velmi snadno uniknout. Dopad těchto důsledků se v území projevuje až po čase, je dlouhodobý a často nezvratný. Návrh opatření: zamezit výběru zpracovatele dokumentace nejnižší cenou. Nejlépe využít výběr soutěží o návrh (viz 2.3.), prosazovat uplatnění standardů výkonu při zpracování dokumentace, požadovat spoluúčast projektanta již při zpracování fáze zadání, lépe a více zapojit veřejnost do procesu plánování, klást důraz na urbanistickou koncepci a vizi rozvoje, klást důraz na kvalitu veřejných prostranství, podporovat regulační plány, aby byly dány přesné podmínky pro jednotlivé stavebníky Kvalitní projektová dokumentace staveb Kvalita staveb z veřejných rozpočtů dnes bohužel zaostává 4 za soukromými investicemi, a přitom by to naopak měly být právě veřejné stavby, které budou pro ostatní vzorem. Je to nejlepší způsob, jak stát může ostatním investorům ukázat správnou cestu. Propady v kvalitě jsou 8

9 způsobeny neodborností na straně zadavatelů, kteří nemají dostatečné zkušenosti s výstavbou. Vzhledem k volební a personální periodě se zpravidla stávají poprvé a jednou investorem. S tím dále souvisí, podobně jako u územně plánovací dokumentace, výběr projektantů dle jediného kritéria nabídkové ceny za dokumentaci. Cenová válka a zlevňování projektových prací vede nutně ke snížení počtu hodin věnovaných zpracování jednotlivých fází, a tudíž ke zhoršující se kvalitě provedení díla. Nejedná se v tomto případě o marži, kterou obchodník přidává k prodávanému zboží, ani o možnost redukce nákladů díky tovární výrobě velkých množství kusů. Architektura není dodávka předem daných položek. Nejedná se o nákup počítačů, automobilů či jiného zboží s přesně stanovenými požadavky. Architektura standardy teprve definuje. A na nich pak závisí, kolik bude stát výstavba, provoz, jak dlouho stavba vydrží, jak ji lidé přijmou, jak ji budou obývat, a mnoho dalších faktorů. A právě proto je ve výsledku velmi drahé, pokud se příprava stavby ošidí. Práce architektů a inženýrů je specifickou intelektuální činností a řádně provedený projekt vyžaduje ke svému zpracování řádné množství odborných analýz, úsudků, péče a času. Návrh opatření: zamezit výběru projektanta nejnižší cenou. Nejlépe využít výběr soutěží o návrh (viz 2.3.), stanovit pro jednotlivé výkonové fáze projektové dokumentace objem času podle objemu stavebních prací nutný k jejím řádnému provedení, 5 lépe zadávat projekty. Při zadávání projektů (přípravě stavby) dnes mnohdy na straně veřejných zadavatelů chybí odborná zkušenost. Pokud se tato fáze pokazí, dochází k obrovským škodám, držet kontinuitu 1 stavba = 1 architekt (projektant) a nedělit fáze salámovou metodou. Ztrácí se odpovědnost za dílo. Autorský dozor musí být součástí práce na návrhu stavby. Kdo jiný by měl hlídat správnost a úplnost dokumentace než autor návrhu, 6 podporovat větší důraz na návrhovou část projektu včetně prověřování alternativ během práce na projektu Soutěže o návrh Soutěž o návrh se pro výběr projektanta pro návrhy staveb, veřejných prostranství, územních a regulačních plánů používá u méně než 1 % veřejných investic. 7 Princip soutěže je přitom jednoduchý. Pro zadané řešení existuje více návrhů, z nichž převážně odborná a nezávislá porota vybírá nejvhodnější řešení. Takový princip je snadné použít i u zakázek malého rozsahu. Návratnost tohoto postupu je nejen v kvalitnějším prostředí pro život občanů, ale i v úsporných a udržitelných stavbách. V soutěži návrhů je totiž možné tyto parametry porovnat a vybrat tak po všech stránkách nejlepší návrh a jeho autora. Návrh opatření: preferovat výběr projektantů soutěží o návrh, poskytnout veřejným zadavatelům odbornou podporu pro seznámení se s principy soutěže o návrh včetně verze pro zakázky malého rozsahu. Připravit semináře a metodické pokyny, propagovat institut soutěže o návrh jak u veřejných zadavatelů, tak u veřejnosti, podporovat kvalitní přípravu zadání pro výběr projektantů včetně zapojení veřejnosti pomocí participace, shromažďovat, vyhodnocovat a zveřejňovat data o uskutečněných soutěžích o návrh včetně jejich realizací, udržovat zpětnou vazbu pro zlepšení postupů a vyzdvihovat kvalitní příklady pomocí soutěží a výměny informací, po ukončení soutěže o návrh zadávat autorovi soutěžního návrhu projektové práce jako celek, nikoliv po částech, a to z důvodu zachování odpovědnosti a komplexity navrhování Role odbornosti a kompetence Na straně veřejné správy musí stát odborníci, kteří budou co do odbornosti a kvalifikace rovnocennými partnery soukromému sektoru. Nerovnováha znalostí a zkušeností vede k neuváženým investicím a k plýtvání veřejnými prostředky. Veřejná správa musí hledat lidi zkušené a kompetentní, skutečné osobnosti. Ten, kdo práci zadává, musí vědět, co zadává, musí umět práci převzít a kontrolovat. Návrh opatření: posílit roli odbornosti a kompetence v oblasti architektury a stavebnictví, průběžně posilovat odbornost úředníků veřejné správy působících v oblasti výstavby kontinuálním vzděláváním, vytvořit prostředí motivující kvalifikované odborníky ke vstupu do veřejné správy, obnovit prestiž úřednického stavu, více osobní odpovědnosti. Stát potřebuje odpovědnost konkrétních osob za konkrétní kroky. K tomu musí umět nabídnout adekvátní ohodnocení, obnovit pozici hlavních architektů s náležitými pravomocemi, aby mohli vložit svoji odbornost do rozhodování. Ve větších městech by se mělo jednat o vícečlenný orgán složený z dalších odborných profesí. 9

10 2.5. Propagace architektury a stavební kultury Rada EU vyzývá členské státy, aby architektura měla v procesu udržitelného rozvoje integrující a inovační úlohu a byla řešena na vládní úrovni. Obor architektury je ve všech vyspělých evropských zemích státem různým způsobem podporován, protože mu přináší pozitivní výsledky. Například v Nizozemsku a dalších zemích je architektura dokonce předmětem exportu. Jedním z fenoménů dnešní doby jsou úzké odborné specializace, které sice dokážou přinést ve svém oboru obdivuhodné výsledky, avšak jejich protagonisté málokdy nahlížejí na svět v jeho celistvosti a vidí jej jen úzkým prizmatem svého oboru. Proto je pro vývoj sídel zásadní mezi všemi důležitými aspekty hledat rovnováhu a synergie. Architektura a urbanismus působí jako svorník mezi různorodými disciplínami. Tento obor zahrnuje veškeré fyzické plánování a ovlivňuje život všech obyvatel. Architektura se tak stává koordinátorem různorodých specializací. Návrh opatření: založit fond na podporu architektury a stavební kultury, 8 podporovat výzkum a inovace, založit centrum architektury podporovat ukázky dobré praxe, kultivovat prostředí, srozumitelnou formou informovat širokou veřejnost a přiblížit obor lidem, zajistit u veřejnoprávních médií prostor věnovaný architektuře a urbanismu, podporovat stávající instituce a sdružení, které se věnují propagaci architektury Vzdělání Kvalita vystavěného prostředí je především určena těmi, kdo zadávají stavební práce. Pro stát je výhodné, aby se zvyšovalo základní povědomí o architektuře a urbanismu. To pak vytváří aktivní poptávku po kvalitním prostředí. Návrh opatření: rozšířit vzdělání na základních a středních školách vzdělávacím modulem architektura a urbanismus, podpořit vědu a výzkum na vysokých školách, posílit obor urbanismu a územního plánování na vysokých školách, náležitě ohodnotit učitele, podporovat výchovu ke vnímání prostředí již od předškolního věku Koncepce sociálního bydlení Stimulací rozvoje bydlení pro různé příjmové skupiny si města zajišťují sociální soudržnost. Ideálem je promíchání více sociálních vrstev na jednom území. Pokud stát tomuto nepomůže, může dojít k sociálnímu vyloučení a vytvoření celých problematických čtvrtí, kde roste kriminalita. Problém je pak velmi nákladné a obtížné řešit, proto má většina vyspělých evropských zemí systém prevence ve formě subvencí sociálního bydlení, protože tím ve výsledku ušetří. Návrh opatření: zpracovat a následně uplatňovat koncepci sociálního bydlení, zvýhodnit poskytování dotací při použití soutěže o návrh pro výběr projektanta Energetická náročnost budov Hrozba vyčerpání přírodních zdrojů vede k nutným úvahám o udržitelném rozvoji. Podle odhadů spotřebují budovy na výstavbu a provoz zhruba 60 až 70 % celkové světové energie. Udržitelný rozvoj hraje v oblasti výstavby zásadní roli. Vedle otázek spojených s problematikou vytápění budov a nově s výrobou stavebních materiálů je především potřeba věnovat pozornost urbanismu. Pokud je vystavěn dokonale pasivní dům v oblasti mimo zastavěné území a lze se k němu dostat pouze automobilem po drahé dálnici, může být ve výsledku energeticky mnohem náročnější než obyčejnější stavba v rámci kompaktní zástavby. Pro zodpovědné úvahy je nutné zohlednit energetickou náročnost v její komplexnosti a vedle hledisek pro samotné budovy dbát na hlediska urbanistická. Pouze při komplexním přístupu k výstavbě lze efektivně dosáhnout úspor energií. Návrh opatření: zohlednit urbanistická hlediska při navrhování sídel, počítat s vlivem na další vyvolané investice, umožnit výstavbu kompaktních sídel a šetřit tak náklady (energie) na dopravní a technickou infrastrukturu Legislativa v oblasti výstavby V návaznosti na výše uvedené lze část opatření přenést i do legislativy v oblasti výstavby. Zásadním problémem je roztříštěnost požadavků a kompetencí mezi různá ministerstva a další instituce a nedostatek jejich koordinace. Povolování staveb navíc zpravidla prochází dvěma samostatnými řízeními, mezi kterými se setřely rozdíly natolik, že to vyvolává pochybnosti o potřebnosti dvou oddělených procesů. Existence těchto dvou řízení značně prodlužuje a zdražuje proces přípravy staveb a vytváří podmínky pro nejrůznější obstrukce. Stavební úřady se často obávají, že ve stavebním řízení bude už pozdě vznášet některé požadavky na stavebníky, a tak je vyžadují již v územním řízení. Proti smyslu územního řízení se v této fázi mnohdy řeší velmi detailní 10

11 stavební otázky, jako např. materiálové řešení. Územní řízení svou podrobností přestává být koncepčním vypořádáním vztahů v území a velmi se přiblížilo fázi stavebního povolení. K tomu u nás narůstá enormní administrativní zátěž v podobě obstarání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Jejich množství a závaznost de facto přesouvá rozhodování o konkrétních projektech ze stavebních úřadů na dotčené orgány státní správy a správce sítí. Proces povolování staveb se tak stal pro samotnou státní správu nejednoznačný, značně komplikovaný a pro odbornou veřejnost nečitelný. Je to způsobeno velmi širokým výkladem zákonné úpravy tohoto procesu, který se tak stává právně nejistým a nepředvídatelným. Řešením je přenesení odpovědnosti za obstarání a koordinaci závazných stanovisek na stavební úřad a současné posílení jeho pravomoci a vedení jediného řízení o povolení stavby, jak se uplatňuje například v Německu. Dlouhodobější úprava je potřebná taktéž u územně plánovací dokumentace. Ta se obyčejně zpracovává pouze v úrovni územních plánů, podrobnější dokumentace formou regulačního plánu je raritou. Důvodem je značná administrativní náročnost jeho pořízení. V Německu, Rakousku, Švýcarsku a Nizozemsku je přitom plánování nastaveno tak, že územní plány jsou koncepčními dokumenty, které samy o sobě nezakládají jednotlivým stavebníkům žádné právní nároky ani povinnosti. Územní plány tvoří přípravnou část procesu plánování 5 a jsou závazné pro veřejné instituce a pro zpracovatele podrobnější dokumentace, nikoli však pro jednotlivé stavebníky. Ti se řídí až podrobnější dokumentací, kterou bývá většinou regulační plán (ten může nahradit rozhodnutí o umístění staveb). Tento systém dovoluje, aby územní plány mohly být zpracovány volněji a soustředily se především na urbanistickou koncepci. Její naplnění a právní přesnost se objevuje až u podrobnější dokumentace. Česká praxe, kdy se po jediném druhu dokumentace vyžaduje jak koncepčnost, tak zároveň přesnost odpovídající požadavku na právní závaznost, je nutně problematická. S tímto souvisí i další problém se zakládáním veřejných prostranství a vedením uliční sítě. V územním plánu se stanoví možnost zastavět určité pozemky, aniž by byla jasně daná povinnost přesně a závazně vymezit uliční síť. Pokud se pozemky již jednou ocitnou v tzv. zastavitelných plochách, je vyjednávací pozice samosprávy zbytečně velmi slabá. Jedním z vážných problémů v přípravě a realizaci staveb je přílišné zaměření pouze na cenu dodávky projektových a stavebních prací. Vybraný dodavatel vyhraje výběrové řízení na základě nejnižší nabídkové ceny a pak se zákonitě snaží náklady dorovnat formou tzv. víceprací nebo úpravou projektu. Projektant, který je zpravidla také vybrán na základě nejnižší ceny, snadno nabídce podlehne a podílí se na úpravě parametrů, které se od původního výběrového řízení výrazně liší. Veřejný zadavatel, který by neměl tyto změny umožnit, je může odsouhlasit, protože se zároveň ocitá pod tlakem realizování svěřených finančních prostředků v předem daných termínech. Výběr dodavatelů musí být vždy podle ceny a kvality, nikoli jen podle ceny. Návrh opatření: sjednotit požadavky na výstavbu pod jedno ministerstvo (resortní roztříštěnost nepřináší dobré výsledky), přenést odpovědnost na pořízení stanovisek od dotčených orgánů na stavební úřad, zredukovat administrativní zátěž na jedno řízení, druhý stupeň stavebního povolení ponechat už bez procesu řízení, pouze u větších a komplikovaných staveb jako odbornou technickou kontrolu zapracování podmínek z řízení, výrazně omezit počet dotčených orgánů státní správy nutných k získání povolení stavby, upravit obecně technické požadavky na výstavbu tak, aby podporovaly kompaktní výstavbu (hospodárně využívat území dle Politiky územního rozvoje) a aby se zpřesnily požadavky na stavby a bylo možné předjímat požadavky úřadů (právní jistota), územní plán vést ke koncepci, teprve podrobnější dokumentaci připravit jako právně závaznou, podobně jako tomu je v Německu a Rakousku. Zjednodušit institut regulačních plánů, aby byly snadněji projednatelné a častěji pořizované. Důraz na uliční a stavební čáry. Nedovolit stavět, když není určena a dohodnuta uliční síť (dle principu napřed plán, pak stavba), požadovat účast zpracovatele územního plánu při tvorbě jeho zadání, změnit proces zadávání veřejných zakázek na projektovou dokumentaci staveb a na realizaci staveb tak, aby se posuzovala nejen cena, ale i kvalita díla, tedy celková hospodárnost vzhledem k trvanlivosti. U projektových prací preferovat soutěž o návrh jako obvyklý model a požadovat zdůvodnění při jeho nepoužití Úloha hlavních architektů měst Vytvoření funkce hlavního architekta města pečujícího o veřejný prostor se stalo součástí volebních programů řady politických subjektů a koalic ve volebních kampaních v komunálních volbách v mnoha městech České republiky. Příčinou je zřejmě nespokojenost široké veřejnosti se stavebními zásahy ve městech a obcích, s bezkoncepčností jejich rozvoje, s účelovým zasaho- 11

12 váním do platných územních plánů pod vlivem rozličných zájmových skupin a jednotlivců, se zhoršujícím se stavem životního prostředí, s často problematickým stavem dopravy a dalšími problémy. Je to volání po odbornících, kteří by dokázali takovýmto stavům zabránit nebo je alespoň omezit. Předpokladem jejich působnosti je vzdělanost, zkušenost a odpovědnost, a tím i vyvolání náležitého respektu ze strany samospráv. Jsou zapotřebí pravomoci a pravidla, které budou vzájemně dodržovány. Funkce hlavních architektů nemá jasnou oporu v právním řádu ČR. Pokud v některých obcích dnes zvykově hlavní architekt ještě existuje, jde buď o jiný název pro orgán plnící funkci úřadu územního plánování nebo rozhodování dle stavebního zákona, nebo jde skutečně o osobu nebo skupinu osob (hlavní architekt, útvar hlavního architekta, odbor hlavního architekta), jíž jsou vymezeny jen některé pravomoci orgánu územního plánování obce dle 6 stavebního zákona a jež je součástí orgánu územního plánování a působí v rámci a struktuře příslušné obce. Podmínky pro smysluplnou práci hlavních architektů jsou tímto řešením přinejmenším nejasné a mlhavé. Základem úspěšného fungování hlavních architektů měst je spolupráce odborníků, přinášejících a formulujících vize a koncepce, s politickou reprezentací samosprávy, která bude mít politickou vůli tyto koncepce dodržovat a prosazovat jejich realizaci a ochotu odborné názory respektovat. Návrh opatření: upravit daň z nemovitosti tak, aby stimulovala vlastníky pozemků v tzv. zastavitelných plochách k jejich zastavění nebo vrácení do nezastavěného území, připravit daňové úlevy pro plochy přestaveb a brownfields a motivovat tak investory k jejich obnově a využití, připravit daňové úlevy pro rekonstrukce památkově chráněných staveb a při záchraně kulturního dědictví Podpora exportu služeb Mezi kvalitní komodity, jejichž export je vhodné podporovat, patří kromě výrobků i služby. Podpora exportu služeb navíc na sebe často váže i snazší prosazení výrobků. Například kvalitní české projekty do zahraničí přinesou větší šanci na úspěch české firmy při dodávce staveb nebo zařízení podle těchto projektů. Přitom je na čem stavět. Česká architektura je ve světě známá a je vhodné tuto známost udržovat a šířit. Podobné nástroje přitom používá řada evropských zemí a přínos je patrný (Německo, Nizozemsko). Návrh opatření: podpora prezentace české architektury v zahraničí historické i nové, zpracování části služeb v rámci proexportní politiky. Návrh opatření: pro smysluplné fungování hlavních architektů měst je nutné vytvořit řádné legislativní předpoklady, pravomoci a podmínky, aby hlavním architektům měst umožnily dobře vykonávat svou funkci a plnit očekávání, která jsou s jejich rolí spojena Daně Nehospodárnému využívání území napomáhají spekulace s pozemky. Investorům se vyplácí nakoupit levné pozemky (pole a louky) a spekulativně je držet, aniž by je využili, i když jsou v územních plánech zařazeny do tzv. zastavitelných ploch. Daňová úprava by měla vlastníky stimulovat k využití těchto pozemků nebo k jejich vrácení do tzv. nezastavěného území. Nehospodárné využívání území vede k rozvoji suburbanizace a k vysokým nárokům na dopravní a technickou infrastrukturu. V oblasti záchrany kulturního dědictví, památkově chráněných staveb, je nutné stimulovat stavebníky úlevou na dani tak, aby byli motivováni vložit vyšší náklady na záchranu památky. Účinně se tak zvýší vymahatelnost památkového zákona. Za Českou komoru architektů zpracoval kolektiv autorů: Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur Ing. arch. Milan Košař Ing. arch. Petr Lešek Ing. arch. Josef Panna Ing. arch. Radim Václavík Autoři jsou členy představenstva České komory architektů. 12

13 Poznámky 1 Analýza stavební kultury, Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZ- VOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY). Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; zpracovatelský tým odborného podkladu: Maier Karel, prof., Ing. arch., CSc. (vedoucí týmu), Hugová Markéta, Ing. arch., Klápště Petr, Ing. arch., Veselý Martin, Mgr., a Ústav územního rozvoje. 2 Pollio Marcus Vitruvius: Deset knih o architektuře, BASET, Praha Norberg-Schulz, Christian: Genius loci. Praha Hnilička, Pavel: Ročenka české architektury , Prostor architektura, interiér, design, o. p.s., Praha Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI) SZ Projektová činnost ve výstavbě, odst. (1): Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány. 7 Odborný odhad pracovní skupiny pro soutěže ČKA. 8 Viz například: (architectural policy) (Initiative Architektur und Baukultur) Např. v německém stavebním zákoně je v druhém oddílu územní plán označen přímo jako přípravný plán a závazný plán je ve třetím oddílu plán zastavovací (u nás regulační) Baugesetzbuch (BauGB) Zweiter Abschnitt: Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan) Dritter Abschnitt: Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan) Obdobně je úprava řešena např. ve Vídni: 4 B Bauordnung für Wien: (1) Die Flächenwidmungspläne haben in großen Zügen darzustellen, nach welchen Grundsätzen der geordnete Ausbau der Stadt vor sich gehen soll und die Bebauungspläne ( 5 Abs. 1) zu verfassen sind; die Flächenwidmungspläne begründen unmittelbar weder Rechte noch Verpflichtungen. ZPRÁVY O ČINNOSTECH PS PS Standardy výkonů povolání předseda Radim Václavík Mimo členy pracovní skupiny PS Standardy se na práci podíleli také členové PS Krajinářská architektura a PS Územní plánování, urbanismus a krajina. Cenné rady poskytli také architekti žijící a praktikující v zahraničí. V roce 2013 se pracovní skupina sešla na čtyřech jednáních společně se členy ČKAIT, byla zahájena jednání s autory UNI- KA ohledně honorářů a spolupráce na aktualizacích standardů pro následující období. S ohledem na úsporu nákladů se pro práci ve skupině více začala využívat elektronická písemná komunikace. Práce byla rozdělována na dílčí úkoly pro konkrétní osoby Představenstvo schvaluje doplněné základní teze pracovní skupiny pro Standardy na období Byly vypracovány srovnávací diagramy výkonových fází, tak, jak se vyvíjely do roku 2013, a srovnány s aktuálním pohledem evropských a britských architektů. Na tomto základě bylo navrženo nové rozdělení výkonových fází zohledňující současné poznatky a evropský vývoj (evropské normy pren 16311:2011(E)). Probíhá aktualizace dílčích částí standardů. Do června 2014 budou standardy části II. Projektování staveb, oddíl pozemní stavby ve spolupráci s ČKAIT vydány v PROFE- SISU a na webu ČKA. Následovat budou ostatní části, především Krajinářská architektura a Urbanismus, územní plánování a obory související ve spolupráci s ČKAIT a MMR. Pracovní skupinu vedl do Jan Vrana, který pro dlouhodobé neporozumění s některými členy představenstva ČKA rezignoval. V době rezignace byly standardy části II. Projektování staveb oddíl pozemní stavby aktualizovány a připraveny pro jazykové a grafické korekce. Především byla práce pracovní skupiny pod vedením Jana Vrany zúročena ve vyhlášce 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Společný tým ČKA a ČKAIT pod vedením Jana Vrany připravil komplexní rozsáhlé dílo, které je však neustále nutné revidovat podle nových vyhlášek a požadavků praxe. Z těchto důvodů pro neustálou nutnost upravovat dílčí částí standardů bylo rozhodnuto pro následující období, že standardy budou detailněji rozděleny podle potřeb jednotlivých oborů na samostatné na sobě nezávislé části, které bude možné samostatně vydávat v elektronické podobě. Novým předsedou byl představenstvem ČKA zvolen Radim Václavík, který zprostředkoval po nástupu dohodu jako předpoklad další konstruktivní práce tak, aby práce na standardech mohla plynule pokračovat. Vzhledem k rozdílným názorům v představenstvu ČKA na problematiku vzájemného vypořádání došlo k prodlení několika měsíců proběhlo jednání (František Novotný, Radim Vác- 13

14 lavík, Jan Vrana) a předávání poznatků PS Standardy představenstvo odsouhlasilo základní teze pracovní skupiny pro Standardy na období V říjnu 2013 došlo k vyrovnání závazků původního předsedy, byly předány architektem Vranou aktualizované standardy části II. Projektování staveb aktualizované dle připomínek z května Zdržení prací na standardech vyvolané pozdním předáním rozpracovaných materiálů bylo zmírněno průběžným intenzivním vyhledáváním aktuálních informací majících vliv na podobu standardů. Také zkušenosti jednotlivých architektů z práce podle nové vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, získané díky odstupu několika měsíců v souvislosti s informacemi o solidární odpovědnosti obsažené v novém občanském zákoníku potvrdily v českém právním systému opodstatněnost podrobnosti standardů, obsažených také ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. O této podrobnosti se vedly a stále vedou v pracovní skupině PS Standardy diskuse, stejně tak jako o celé české velice složité legislativě související s výkony autorizovaných osob. Jako odpověď na stále se měnící legislativu se pracovní skupina věnovala obecným principům, které jsou více konstantní. V této práci bylo navázáno na souběžně se vyvíjející návrh evropské normy pren 16311:2011(E). Byla vypracována nová struktura (MATRICE) výkonů pro české prostředí. Tato nová struktura se v současné době konzultuje s ČKAIT. Podle konečné podoby tohoto dokumentu budou průběžně aktualizovány následně i všechny starší části dříve vypracovaných standardů. Základní teze pracovní skupiny pro Standardy na období Standard (rozsah) profesních výkonů a souvisejících činností je vzájemná dohoda mezi autorizovanou osobou a klientem o rozsahu služby. Autorizovaná osoba má mít možnost na vlastní zodpovědnost stanovit takový rozsah projektu, který je pro danou zakázku pro klienta optimální. Struktura Standardů vychází z principu generálního projektanta a celistvého výkonu profese. Každý stupeň dokumentace (projektová fáze) či činnosti je přiměřeně svému účelu komplexní a kompletní. Členění na jednotlivé fáze má mít možnost autorizovaná osoba na vlastní zodpovědnost stanovit po dohodě s klientem. Členění na stupně projektové dokumentace se volí s ohledem na druh a velikost stavebního záměru, způsob povolování, způsob dodávky stavby a účel dokumentace v časové posloupnosti. Členění na stupně dokumentace je prostředek objektivního odhadu pracnosti dokumentace v časovém sledu. Jednotlivé výkony autorizované osoby se obvykle v čase během zpracování stupňů dokumentace prolínají, proto se doporučuje upřednostnit celistvé zadání od návrhu až po spolupráci při výstavbě díla. Samotný standard výkonů a souvisejících činností je metodická pomůcka. Tento manuál není sám o sobě zárukou kvalitního stavebního díla. Projektová dokumentace a související činnosti jsou prostředkem, vlastním cílem je kvalitní stavební dílo. Z hlediska tohoto cíle je možno na rozsah a obsah standardu projektové dokumentace a souvisejících činností nahlížet takto: ZADÁNÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍKEM STANDARD DOKUMENTACE STAVEBNÍKA (ZADAVATELE) PRO AR- CHITEKTA/INŽENÝRA (TECHNIKA) Standard dokumentace zadání a postup přípravy povinný pro veřejné zadavatele a doporučený pro zadavatele soukromé. Ten, kdo zadává, musí vědět, co zadává a musí to umět převzít a zkontrolovat, musí za svou práci také ručit. Například spojování průzkumných prací (stavebně-fyzikální průzkumy, geologické a hydrogeologické práce apod.) s vlastním projektováním do společné cenové položky je nepřípustné. ROZSAH PLNĚNÍ ARCHITEKTEM STANDARD DOKU- MENTACE ARCHITEKTA/INŽENÝRA (TECHNIKA) PRO STAVEBNÍKA (ZADAVATELE) Standard dokumentace pro investora je dán dohodou (smlouvou) mezi autorizovanou osobou a klientem. Autorizovaná osoba má mít možnost na vlastní zodpovědnost stanovit po dohodě s klientem takový rozsah dokumentace, který je pro danou zakázku optimální. Obvyklý a osvědčený způsob je koordinace celé zakázky architektem. Podrobnější dokumentace umožní během realizace stavebního díla lepší řízení stavby. Tato část dokumentace hájí zájmy klienta, ale zatím nemá dostatečnou oporu v zákonech a prováděcích vyhláškách. STANDARD DOKUMENTACE ARCHITEKTA/INŽENÝRA (TECHNIKA) A STAVEBNÍKA (ZADAVATELE) PRO SOULAD S VEŘEJNÝM ZÁJMEM Standard dokumentace pro vlastní povolovací proces je dán zákonem a vyhláškami. Nad rámec zákonných povinností není potřebné ani vhodné přidávat žádné další činnosti a výkony. Tato část dokumentace prokazuje soulad s veřejným zájmem v rozsahu dle zákona č. 183/2006 stavební zákon. Z hlediska profesní odpovědnosti i zodpovědnosti hlavního projektanta (podle stavebního zákona č. 183/2006) se jako nejpřirozenější a nejefektivnější jeví takový postup přípravy stavebního díla, kdy dokumentace pro stavebníka a dokumentace pro stát má ve všech svých fázích shodného autora. 14

15 Zodpovědnost musí být vyvážena pravomocí: maximální zodpovědnost hlavního projektanta musí proto být podmíněna možností autorizované osoby vykonat pro stavebníka (zadavatele) všechny výkonové fáze. Standardy je potřebné mít popsány obecněji s ohledem na to, že zákony a vyhlášky se neustále mění. Jinými slovy, aby standardy platily, i když se změní vyhláška nebo zákon. Je nehospodárné neustále přepisovat texty standardů proto, abychom je uvedli v soulad s právě novelizovanou vyhláškou. K tomu, aby vznikl kvalitní projekt stavby a následně stavba, budou vždy potřeba profesně odborné kroky a postupy, které po určitých neměnných fázích stále zpřesňují zadání a podklady v obecně platné analytické a vývojové stupnici. Priority: 1. Navázat na předchozí dokumenty o STANDARDECH a aktualizovat je dle současných podmínek. 2. Budoucí úpravy standardů budou vycházet v maximální možné míře z evropské normy pren 16311:2011(E) 3. Aktualizovat STANDARDY v součinnosti s ČKAIT. 4. ČKA spolu s ČKAIT musí být vykladačem odborných termínů v zákoně pokračování v již vypracovaném slovníku odborných pojmů a zkratek (vypracovaný ČKAIT). 5. Konzultovat STANDARDY se zástupci konkrétních zadavatelů veřejných zakázek, odborné veřejnosti a dotčené státní správy. Pokračovat v jednáních s MMR a vytvořit metodiku. 6. Interpretovat ve spolupráci s MMR ustanovení vyhlášky 499 s cílem vytvořit metodický pokyn: dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení (dále jen stavba ) a podmínkám v území. 7. Pokračovat v jednáních s UNIKA ohledně honorářů. Celkové náklady na PS Standardy od roku 2011 činní ,00 Kč V kapitole Závěr přílohové materiály naleznete Výhled struktury výkonových fází Tabulka č. 1 Srovnání různých struktur standardů (postupů prací) Tabulka č. 2 Podrobnější zobrazení standardů, ve kterých je zdůrazněn vztah jednotlivých aktérů výstavby Tabulka č. 3 Rozepsání činností a procesů podle různých kritérií Tabulka č. 4 Postup prací výkonových fází Tabulka č. 5 Postup tvorby honorářů PS Legislativa předseda Pavel Hnilička V roce 2013 přistoupila k efektivnějšímu systému práce, když omezila četnost setkávání, a bylo-li to možné, zpracovávala agendu em. Těžiště fungování pracovní skupiny by mělo nadále spočívat zejména v činnosti právního oddělení Kanceláře s tím, že od členů skupiny má vycházet iniciační činnost a nezbytná součinnost s právníky v oblasti věcného pohledu na legislativu. Pracovní skupina se již druhým rokem věnuje přípravě a projednávání prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách, která upravuje náležitosti a průběh soutěže o návrh. Vyhláška nebyla prozatím ministerstvem přijata, zejména s ohledem na změny na ministerstvu související parlamentními volbami Je to právě zákon o veřejných zakázkách, který bude v příštím roce středem zájmu pracovní skupiny, jelikož v návaznosti na evropskou směrnici vydanou v lednu 2014 čeká MMR práce na zákoně zcela novém. ČKA se těchto prací po dohodě s ministryní Věrou Jourovou znovu intenzivně zapojí, jelikož se jedná o jeden ze zákonů, který má na výkon profese zřetelný dopad. Na konci roku 2013 se pracovní skupina pustila do přípravy nových vzorů profesních smluv smlouvy o dílo na projekt stavby, smlouvy na návrh územního plánu a smlouvy licenční. Nedostatky v úpravě smluvních vztahů působí v projekční praxi architektů časté problémy. Také z toho důvodu byly všechny smlouvy připraveny ve verzi s komentářem, který vysvětluje význam a smysl jednotlivých smluvních ustanovení. Smluvní vzory lze nalézt ke stažení na komorovém webu. Vedle toho pracovní skupina spolupracovala na úkolech dalších pracovních skupin s legislativním přesahem, a to zejména s PS Soutěže na přípravě metodiky k soutěži o návrh a úpravách soutěžního řádu ČKA a s PS pro památkovou péči na formulaci úprav stávajícího návrhu zákona o památkovém fondu. Pracovní skupina se nadále podílela též na organizaci vzdělávacích akcí. V návaznosti na nový občanský zákoník, který vešel v účinnost dne , iniciovala PS uspořádání seminářů v Praze a Brně (seminář v Brně byl pro nedostatek zájmu zrušen). Konání seminářů bude v závislosti na zájmu pokračovat též v druhé části roku. K šíření legislativní osvěty slouží také semináře pro uchazeče o autorizační zkoušku konané v listopadu a prosinci 2013, které se budou opakovat vždy 3 ročně před konáním zkoušek. PS se dále průběžně zabývala přípravou legislativních návrhů změn vnitřních řádů. Výraznější změny byly připraveny ke schválení valné hromadě zejména v Soutěžním řádu, kde návrh úpravy směřuje k dosažení úplného souladu se zákonem o veřejných zakázkách, a řádu Disciplinárním a smírčím, v němž bylo cílem nově upravit pravidla pro vedení rozhodčího řízení tak, aby to odpovídalo účelu, k jakému je tento druh řízení nejčastěji využíván (rozhodčí řízení vedené mezi vyhlašovatelem soutěže a jejím účastníkem podle soutěžního řádu). 15

16 PS Transparentní zadávání veřejných zakázek předseda Petr Lešek PS Transparence se kromě propagace vzoru pro zakázky malého rozsahu věnovala projednávání nové Evropské direktivy o veřejných zakázkách díky komentářům ACE, včetně návštěvy českého europoslance Edvarda Kožušníka, který patří do týmu, který se nové ED v Evropském parlamentu věnuje. Dále s pomocí právního oddělení kontaktovala vytipované obce podezřelé ze zpracování územního plánu za mimořádně nízkou nabídkovou cenu s požadavkem o poskytnutí informací. Cílem je posoudit kvalitu takto zpracovaných územních plánů. Za svoji činnost, s výjimkou ACE, si neúčtovala náhrady. Dle rozhodnutí představenstva byla činnost PS Transparence ukončena a její úkoly převedeny na PS Legislativa (připomínkování nového zákona o veřejných zakázkách v návaznosti na přijatou Evropskou direktivu), PS Soutěže (poskytování vzorů pro zakázky malého rozsahu včetně připraveného vzoru vyzvané soutěže) a Dozorčí radu (podpora veřejných zadavatelů při určování mimořádně nízké nabídkové ceny). Význam zakázek malého rozsahu vzrostl díky zvýšení limitu z 1 mil na 2 mil Kč u služeb. Kromě toho bude usilováno o získání podpory MMR k sestavení databáze Listů akce (údaje o ceně projektu, stavby a jejího provozu). PS Zahraniční aktivity předseda Josef Smutný Pracovní skupina se v tomto období zúčastnila osmi jednání Evropské rady architektů (ACE) a byla účastníkem mezinárodní konference komor střední a východní Evropy v polské Ustroni. ČKA neměla zastoupení oproti letům předchozím na jednání Evropské sítě kompetentních orgánů v architektuře (ENACA) a nezúčastnila se žádné z konferencí Evropského fóra politik architektury (EFAP). Hlavní spolupráce probíhá s ACE, mezinárodní organizací se sídlem v Bruselu, jejímiž členy jsou profesní organizace celé EU. PS zahraniční aktivity se zaměřila na účast v několika pracovních skupinách (PS) ACE za účelem zajištění informací v rámci dané skupiny v okolních státech a propojení s PS naší Komory. V současnosti je zájem ACE soustředěn na projednávání v pracovních skupinách Scope of Services (Standardy), Architectural Design Contests + Public Procurement (Soutěže + novelizace evropské směrnice o zadávání veřejných zakázek), Professional Qualification Directive (přepracování směrnice o uznávání kvalifikací PQD), která stanoví podmínky pro výkon praxe na území EU, a Urban Issues (Urbanismus), věnující se stavu měst a možností čerpání evropských fondů na tuto činnost. ACE se stále zaměřuje na zlepšení efektivnosti pracovních skupin jakožto hlavních pilířů její činnosti. PS zahraniční aktivity založila v roce 2012 tzv. ACE tým. Členové ACE týmu, kteří jsou rovněž členy pracovních skupin Komory, sledují práci vybraných skupin ACE, zúčastňují se jednání a komunikují s členy evropských architektonických organizací. Po vyhodnocení nejaktivnějších skupin se PS rozhodla pro rok 2014 být dále aktivní u ACE Standardů, které jsou spojeny s problematikou pojištění a odpovědnosti. Dále je to důležitá skupina Soutěže. Svou roli nachází mezi sledovanými PS také Celoživotní profesní vzdělávání, které patří zatím mezi činnosti nepovinné, nicméně tato skutečnost by se mohla změnit a je třeba se připravit. Směrnice EU o uznávání profesních kvalifikací (PQD), jejíž modernizace byla zahájena roku 2009 a dokončena v prosinci 2013 uveřejněním novelizované formy v úředním věstníku EU, je hlavním tématem stejnojmenné skupiny ACE, která spolupracuje s ENACA. To je neformální síť kompetentních orgánů v architektuře, jež se zabývají uznáváním odbornosti architektů mezi státy unie. Jednání ENACA se ČKA v uvedeném období nezúčastnila, plánuje nicméně účast na jednom mítinku. Informace z ACE a ENACA jsou významné pro práci implementační pracovní skupiny při Ministerstvu školství (MŠMT), neboť probíhá dvouletá transpozice s ukončením v lednu Zástupce PS zahraniční aktivity vyslala do polské Ustroně, kde se konala konference visegrádské čtyřky. V plánu má skupina využít kontaktů V4 a zorganizovat jednání na české půdě s cílem zlepšení komunikace mezi Českem, Polskem Slovenskem s efektivnějším předáváním informací a možné zastupitelnosti u zahraničních organizací. PS zahraniční aktivity byla pořadatelem oficiální návštěvy delegace architektů z Číny. Zúčastnila se schůzky s architekty Kazachstánu. Setkala se se zástupkyní agentury pro mezinárodní propagaci bruselských a valonských architektů a pomohla při zajištění výstavy pana architekta Jana Bočana v Londýně a Tbilisi. Na podzim 2013 se zástupci ČKA zúčastnili prvního sjezdu ruských architektů v Moskvě. Klíčovým aspektem činnosti všech pracovních skupin ČKA je limitovaný rozpočet. Pracovní skupina v tomto a dalších obdobích důsledně zracionalizovala své aktivity. Skupina v lednu kontaktovala zástupce polské a slovenské komory architektů a dohodla společné zastoupení na jednáních ACE a sdílení všech informací. Detaily této spolupráce budou dohodnuty na společné schůzce v dubnu PS zahraniční aktivity a PS standardy v maximální možné míře sdílí obsazení svých jednání v ACE jednou osobou, která mezi skupinami zajišťuje přímou výměnu informací. PS Památková péče předseda Ladislav Kuba Jako hlavní úkol pracovní skupiny je stanovena účast České komory architektů na přípravě nového zákona o památkové péči a případná úprava komorových řádů a souvisejících předpisů. Ve dnech 19. dubna 2013, 21. června 2013 a 17. října 2013 proběhla na Ministerstvu kultury jednání poradního sboru 16

17 Ministerstva kultury k předmětnému zákonu, kterých se zúčastnili Ladislav Kuba a Petr Všetečka dne 17. října Dne 24. června 2013 proběhlo zasedání pracovní skupiny v brněnské Kanceláři, na kterém byla dohodnuta další strategie jednání s Ministerstvem kultury. Vzhledem k požadavku Ministerstva kultury na dokončení věcného záměru památkového zákona do konce září roku 2013 se členové pracovní skupiny shodli na potřebě soustředit se na nejpodstatnější zájmy architektů, zejména na vazbu památkového zákona na zákon č. 360/1992 Sb. a na zpracování SHP kvalifikovanými osobami. Dne 27. července 2013 byly odeslány náměstkyni ministryně kultury PhDr. Anně Matouškové nejpodstatnější připomínky České komory architektů, koordinující památkový zákon zejména se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dopis obdobného znění byl odeslán i všem členům poradního orgánu zřízeného k přípravě nového památkového zákona při Ministerstvu kultury. Ačkoliv byl rozsah připomínek České komory architektů k památkovému zákonu z důvodu extrémního časového tlaku na přípravu památkového zákona maximálně zúžen, nebyly požadavky České komory architektů na vazbu památkového zákona na zákon č. 360/1992 Sb. do návrhu památkového zákona zapracovány. Požadavek na zpracování SHP kvalifikovanými osobami byl do návrhu památkového zákona promítnut. Členové pracovní skupiny zastávají názor, že státní památková péče je nutná, ale zároveň usilují o takovou památkovou péči, která umožní vznik nových hodnot v historickém kontextu a bude postavena na odbornosti a osobní odpovědnosti jak na straně architektů, tak i na straně památkářů. PS Územní plánování, urbanismus a krajina předseda Milan Košař Pracovní skupina se scházela průměrně 1 měsíčně a kromě průběžných úkolů, mezi něž patří např. vyřizování kauz a podnětů týkajících se urbanismu a územního plánování, evidování podnětů pro změny legislativy nebo vyhodnocování dostupných informací o uskutečněných výběrech zpracovatelů územních plánů, se zaměřila na řešení některých nových úkolů a aktuálních témat, vyplývajících ze současné situace v praxi. Členové pracovní skupiny se podíleli např. na vypracování standardů pro obor územní plánování nebo na základě požadavku MMR na vypracování stanoviska ČKA k urbanistické koncepci v územním plánu. V návaznosti na obsahový standard územního plánu zpracovala PS návrh stanovení pracnosti ÚP v závislosti na kvalitativních i kvantitativních parametrech řešeného území včetně vzorce pro stanovení pracnosti ÚP. Tím je vytvořen základní rámec pro obhajobu cen za práci projektantů ÚP. V dubnu 2013 zorganizovala PS Workshop ČKA ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky na téma Výběr zhotovitele územního plánu. Témata, kterými se PS zabývá, např.: vyhodnocení ekonomické výhodnosti nabídky pro výběr zhotovitele ÚP a doporučení pro zadavatele, návod na zapojení zhotovitele ÚP do přípravy jeho zadání, složení porot v případě soutěže o návrh, mapování činnosti pořizovatelů, ORP, a zejména nadřízených orgánů a následné jednání s MMR, v současnosti s PS pro legislativu příprava vzorových smluv o dílo, analýza soudního rozhodnutí týkající se vymezení ÚSES. V poslední době se činnost PS rozšířila o téma městských architektů, a na činnost PS tak navazují dva zástupci nově vzniklé Platformy městských architektů. Cílem je v součinnosti s MMR a Svazem měst a obcí ČR posílit postavení a pravomoci architektů měst v rámci současné legislativy. Na letošní rok připravujeme ve spolupráci s PS Krajinářská architektura OTTU na téma Systémy zeleně v územním plánu, případně další workshop na aktuální téma. PS pro soutěže předseda Petr Lešek Přehled činnosti: konzultace 39 regulérních soutěží, vydání 14 neregulérností, 3 neregulérní soutěže, resp. výběrová řízení byla na doporučení PS zrušena vyhlašovatelem, školení porotců, OTTA na téma architektonických soutěží proběhlých v r. 2012, oslovení 34 potenciálních vyhlašovatelů soutěží, příprava soutěžní přehlídky realizací z architektonických soutěží, příprava vzoru vyzvané soutěže pro zakázky malého rozsahu, jednání s MMR ohledně soutěžní vyhlášky, zpracování metodiky k SoN, návrh na změny Soutěžního řádu, aktualizace vzorových soutěžních podmínek. PS pro soutěže má 8 členů, proběhlo celkem 5 zasedání, konzultace 39 regulérních soutěží a vydala 14 neregulérností. 17

18 Regulérní soutěže (nejvíce za dobu trvání ČKA), z toho: 31 klasických soutěží, 7 soutěží pro studenty, 1 soutěžní přehlídka Název soutěže Vyhlašovatel 1. Památník aviatika Jana Kašpara Pardubice 2. Modernizace smuteční síně v Plané Planá 3. Urbanistická a dopravní koncepce centra města Karlovy Vary Karlovy Vary 4. Sportovní areál Vodňany-Blanice Vodňany 5. Cena architekta Antonína Raymonda Kladno 6. Active House Award 2012/2013 Velux 7. Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli Nadace Proměny 8. Město bez smogu Českomoravský Cement 9. Územní plán Čelákovic Čelákovice 10. Řešení obnovy historické části Podmokel Děčín 11. Kasárna Jičín Jičín 12. Cena Petra Parléře 2013 SPP, s. r. o. 13. Radnice a knihovna v Kardašově Řečici Kardašova Řečice 14. Obnova náměstí Smiřických Kostelec nad Černými lesy 15. Územní rozvoj Starých Kyjí, potenciální nové lokální centrum MČ Praha 14 Praha Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra Chrudim 17. ÚP Nelahozeves Nelahozeves 18. Řešení vstupního prostoru budovy ZŠ Jasanová 2 a přilehlé prostranství Brno-Judrov 19. Špitálský vrch a kasárna Zlatý vrch v Chebu Cheb 20. Přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení Planá 21. Pravobřežní mezimostní městský parter v Písku Písek 22. Cemex beton v architektuře 2013 Cemex Czech rep. 23. Dostavba základní školy Roztoky u Prahy Helika, a. s. 24. Revitalizace centra města Planá nad Lužnicí Planá nad Lužnicí 25. Územní plán Mělník Mělník 26. Zástavba území pod Cvrčkovem v Prachaticích Prachatice 27. Provozní budova městského stadionu v Semilech Semily 28. Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany Psáry 29. Komenského most v Jaroměři Jaroměř 30. Brick Award Cihla v 21. století Wienerberger, a. s. 31. Návrh urbanistické koncepce obce Úholičky Úholičky 32. Nový koupelnový nábytek Dřevojas 33. Moderní výšková stavba jako novodobá dominanta Prahy Central Group 34. Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 35. Vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky CzechTourism Stará pošta Běchovice nádvoří MČ Praha Běchovice 37. Novostavba farního kostela Seslání Ducha Svatého se zázemím v Brně-Líšni Selesiánská Provincie Praha 38. Lávka přes Labe v Hradci Králové Hradec Králové 39. Městská knihovna Písek, Alšovo nám. č. p Písek Neregulérní soutěže Reakce Vyhlašovatel Název neregulérnost neregulérnost neregulérnost Institut umění Divadelní ústav Hovorčovice Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně neregulérnost Ministerstvo obrany neregulérnost / pak dodatečná neregulérnost zrušeno na žádost ČKA neregulérnost neregulérnost neregulérnost zrušili požadavek na návrh budoucího plnění zrušeno na žádost ČKA zrušeno na žádost ČKA / pak vyhlášena regulérní soutěž CzechTourism Jesenice Kníničky Albrechtice Muzeum Karlovy Vary, p. o. MU Brno Štětí Úholičky Vizuální koncepce Pražského Quadriannale 2015 veřejné zakázka na přístavbu a stavební úpravy budový bývalé ZŠ Návrh a realizace výtvarného řešení pohledových stěn Laboratorního centra Fakulty technologie Návrh architektonického řešení výstavy VHÚ Praha Vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky Sportovní areál Jesenice Revitalizace restauračního zařízení Hříbek Studie využitelnosti II. NP měšťanského domu č. p. 21/22 Vytvoření projektu stálé expozice Muzea Karlovy Vary včetně vnitřního vybavení Výstavní expozice k 95. výročí založení univerzity Ateliér ZUŠ ÚP Úholičky neregulérnost Třinec Památník obětem 2. světové války neregulérnost Přeštice Rozšíření ZUŠ v Přešticích neregulérnost Český rozhlas Zpracování design manuálu neregulérnost neregulérnost neregulérnost Hradec Králové Dubňany Fakulta výtvarných umění Novostavba šatnového objektu mládežnické základny FC HK areál Háječek Rekonstrukce ZUŠ včetně všech exteriérů Fakulta výtvarných umění VUT v Brně Kromě těchto akcí se PS věnovala také 29 akcím, které buď přesahují do roku 2014, byly zastaveny, nebo nebyly dále komentovány. 18

19 PS Propagace architektury předseda Petr Janda Pracovní skupina v uplynulém roce pokračovala v rozpracovaných úkolech směřujících k rozvoji mediálního povědomí o České komoře architektů a jí řešených úkolech. Byl a je to obtížný a ze své podstaty průběžný úkol. Výsledky naší práce nabývají nyní konkrétní podoby, se kterou se průběžně seznamujete prostřednictvím mediálních výstupů. Ty se rozvíjejí ve všech vrstvách tedy koncepčně, formálně i obsahově a máme za to, že vývoj je čitelný. Za svou prací si pevně stojíme, a ačkoli k ní nejsme nekritičtí, myslíme si, že je zacílena a směrována správně. Zasloužila by však silnější zázemí, větší podporu a více energie na všech stranách. Asi nejzásadnějším a nejdiskutovanějším úkolem, který průběžně realizujeme, je vznik nové webové stránky ČKA. Ve chvíli, kdy se k vám dostává toto shrnutí, máte již možnost reálně využívat jeho ostrou verzi. Ta bude nadále rozvíjena, vývoj a rozvoj webu se vzhledem k jeho fluidní podstatě nezastaví nikdy a je jen na nás všech, jak rychle, široce a hluboce bude stránka zasahovat cíl. Naším záměrem je dostat se polohou co nejblíže pozici vstupního portálu do tématu architektury v České republice. Máme za to, že to je místo, kam působnost ČKA jako nejreprezentativnější české architektonické instituce patří, a rádi bychom pro tento názor získali všeobecný konsenzus. Tento cíl vnímáme jako asymptotu našeho snažení, nejsme naivní ani direktivně dominantní a dobře víme, že prostředí architektonické publicistiky není na takovéto zastřešení připraveno. Doufáme však, že nastane čas, kdy si všichni zúčastnění uvědomí dopad synergie strukturované informační sítě na všeobecné povědomí o architektuře. Pomocí čitelného rozdělení na substránky (landing pages) přináší jednodušší orientaci z různých úhlů pohledu a staví těžiště do podstaty profese architekta. Umožňuje spojit jména architektů s jejich stavbami a zároveň představit jednotlivé architekty při současném udržení celé odborné a institucionální struktury webu. Součástí individuální práce s profily architektů je i toužebně očekávaný intranet, který, jak doufáme, bude díky neanonymitě diskutujících víceúrovňovou platformou sloužící k výměně názorů. V neposlední řadě se web spojuje svou výraznou a zároveň důstojnou a nevtíravou grafikou se všemi dalšími mediálními výstupy Komory. Dalšími kroky, na kterých se již intenzivně pracuje, bude zavedení inovativních prvků webu, z nichž bych zmínil záměr vytvoření redakčního systému pro soutěže, usnadňujícího práci vypisovatelům soutěží a umožňujícího elektronické odevzdání a následnou archivaci všech soutěžních návrhů. Dětství mají za sebou také facebookové stránky Komory, které nedávno oslavily svůj vstup mezi podstatné nástroje komory 25tisícovou návštěvností kauzy havířovského nádraží, které Komora zajistila výraznou mediální podporu. Podotýkám, že za takovou sledovanost by se nemusela stydět ani výrazně mainstreamová či lifestylová média, zasahující obvykle veřejnost mnohem třeskutějšími zprávami (podanými většinou tomu odpovídajícím bulvárním způsobem). To, že se ČKA podařilo dostat takto nekompromisně formulovanou, obsahově nepovrchní a pro naše pole působnosti zásadní zprávu k tolika lidem, patří do kategorie malých splněných snů. Ve fázi překonaného funkčního zrodu a nadcházející puberty je také Newsletter ČKA, jenž vás formou em rozesílaného zpravodaje informuje v průběhu celého roku o aktualitách v Komoře a celé oblasti architektury u nás. Koncentrace zpráv v newsletteru umožnila odlehčení nekonečnému proudu zpráv jdoucích hromadnými y ke členům Komory a máme za to, že je již etablovaným nástrojem. Nejdále se aktuálně nacházejí pravidelné tiskoviny Komory, tedy Bulletin a Ročenka. Obsahová i vizuální progrese nám dělá radost a doufáme, že oceníte další posun v letošní řadě, která dále pracuje s našimi tiskovinami jako s živým a výrazným médiem. Graficky konzistentní s vizuálním stylem komory je také katalog Přehlídky diplomových prací. V tomto roce postupně dojde k aplikaci nového vizuálního stylu do všech materiálů ČKA s náklady adekvátními vyváženému stavu mezi investicí a výsledkem. Náklady na nový web do dnešního dne činí ,90 Kč (z toho struktura webu ,50 Kč, grafika ,40 Kč, programování Kč). Tyto náklady čerpají z částky určené pro realizaci webu rozpočtem roku Porovnání s cenami obdobných webů ukazují, že se pohybujeme minimálně na polovině obvyklých nákladů webů obdobného rozsahu. Pro porovnání, náklady na realizaci nového webu ACE činí eur, což je Kč. Interní práce na straně zadavatele nikdy nejsou součástí rozpočtů webů, práce Kanceláře a PSPR tudíž nelze do součtové částky započítávat, jsou pravidelnou činností, která je po tak dlouhé době bez upgradu webu zcela na místě, navíc je vzhledem k objemu práce hrubě podhodnocená. K žádnému zmiňovanému zpoždění o více než rok nedošlo. Výběr grafika webu standardní metodou veřejné soutěže (kterou Komora prosazuje jako své takřka hlavní téma,a je tudíž zavázána být v jejím používání příkladem) s sebou nesl časovou náročnost přípravy, soutěže samotné a jednání s vítězi předcházejícího smluvnímu vztahu. Všechny tyto kroky proběhly v rámci možností v reálných neprodlužovaných lhůtách a všech (vyjma nejobjemnější práce na koncepční a obsahové stránce webu) se aktivním rozhodováním a jednáním zúčastnil i bývalý předseda Josef Panna. Výsledkem byl výběr špičkového grafika pracujícího za adekvátní cenu. Následně bylo v souvislosti s kontinuitou programového řešení webu Komory (specifické prostředí open source systému Plone) jednáno přímo s programátorem stávajícího webu ČKA, čímž se proces naopak výrazně uspíšil, při současném zaručení pro Komoru výhodné ceny realizace. Realizace nového vizuálního stylu je úkolem mnohonásobně schváleným na všech úrovních orgánů ČKA (VH, představen- 19

20 stvo). Obměna vizuálního stylu v institucích typu ČKA probíhá obvykle s výrazně vyšší frekvencí, přičemž souvislost s proměnou všech distribučních médií je pro potřebu nového vizuálního stylu nepřekročitelným závazkem. Skutečné rozpočtované náklady na vizuální styl pro rok 2014 jsou Kč (reálně potřebné definované podrobným rozpisem Kč), přičemž skutečně vynaložené náklady na nový vizuální styl v 2013 činí za grafické práce ,40 Kč. Tato částka je s ohledem na rozsah (hlavičkové a dopisní papíry, vizitky, obálky, desky, certifikáty, roll-up bannery, úpravy prvků v Kanceláři apod.) zcela adekvátní až nízká. to úkol PSG. Možnost čerpat granty je obecně výsledkem dobré propagace, ale propagace musí v ideálním případě grantům předcházet. Jako vhodný tuzemský příklad k následování se jeví situace českého filmu, v zahraničí pak holandský model, kdy je několika ministerstvy zřízen Fond kreativních průmyslů, v němž hlavní obory, jako např. architektura, mají vlastní grantovou sekci a definovanou celkovou sumu peněz na vlastní granty. Proto se nám jako optimální řešení jeví zpracování kvalitního dokumentu (výše zmíněná studie měřitelnosti), který bude pro ministerstva a další orgány důkazem, že architektura hraje důležitou roli. PS Granty předseda Michal Volf Pracovní skupina pro granty (PSG) byla ustavena v únoru 2013 a její cíle byly následující: 1. Prosazení grantů pro architekturu do výzev operačních programů Poskytnout architektům přehled o grantech vytvoření rozcestníku, který bude mapovat aktuální možnosti grantů pro architekturu. 3. Připravit grantovou strategii pro ČKA vyhlášení grantu, který by ČKA každoročně sama za sebe architektům poskytovala a tím šla v tématu grantů příkladem Přehled činnosti v roce 2013: Mapování situace v oboru rešerše, navazování kontaktů. Spolupráce s Institutem umění na dokumentu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR zpracována kapitola o architektuře (díky iniciativě Institutu umění se podařilo kulturní a kreativní průmysly začlenit do Dohody o partnerství, klíčového dokumentu Evropské komise pro nové grantové období ). Účast v PS pro kreativní a kulturní průmysly při MK její činnost zastavena v 10/2013. Účast v PS Kulturní a živé město pro nový strategický plán Prahy, IPR. Rešerše grantových příležitostí pro ČKA nabídka několika možností. Návrh grantu, který by sama poskytovala ČKA zamítnuto představenstvem 06/2013. Konzultace ohledně grantu CEC5. Návrh rozcestníku grantů pro architekty a jeho pravidelné aktualizace bude zpracováno v roce Shrnutí Pozice ČKA a architektury obecně u nás není příliš dobrá, architektura není brána jako důležitý obor, důkazem čehož je například fakt, že řada důležitých pracovních skupin při MMR neobsahuje zástupce ČKA. Zásadním úkolem nejen ČKA by tedy mělo být kontinuálně zvyšovat povědomí o kvalitní architektuře. Je to fakt, na který jsme naráželi neustále, ale není PS Krajinářská architektura předsedkyně Jana Kohlová Přehled činnosti v roce 2013: Dostupnost architektonických soutěží pro krajinářské architekty. Vzhledem k tomu, že se v roce 2013 opět vyskytlo několik případů, kdy krajinářští architekti byli vyloučeni z některých architektonických soutěží, PS navrhla a představenstvo schválilo nového zástupce krajinářských architektů do PS Soutěže. Stal se jím Ing. Maxim Turba. Při dalším chystaném školení pro porotce pro práci v architektonických (urbanistických) soutěžích je potřeba apelovat na proškolení dalších krajinářských architektů (v současnosti je proškoleno jen 15 krajinářských architektů). Byly realizovány dva workshopy zaměřené na téma STAN- DARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ PRO KRAJINÁŘSKOU ARCHITEKTURU (rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu projektování a realizace staveb krajinářské architektury). Během představení standardů Ing. Petrem Veličkou a Ing. & Ing. Tomášem Jiránkem (členy pracovní skupiny pro standardy) se rozproudila diskuse nad obsahem jednotlivých stupňů dokumentace. Všechny připomínky přítomných byly přímo zapracovány do standardů. V současnosti se chystá finální verze standardů. Obsah profese KA a legislativa toto téma je stále nepřesně a nejasně definováno. Je třeba jasně definovat obsah profese KA a následně začít zapracovávat KA do legislativy. Pracovní skupina zajistila 3 překlady definice krajinářské architektury z mezinárodních dokumentů, na základě kterých chce definovat aktuální obsah profese. V současné době je toto téma rozpracované. Výsledek bude zveřejněn v Bulletinu v roce Článek směrovaný ke státní správě a samosprávě co je krajinářská architektura? Pracovní skupina nachystala článek do Bulletinu ČKA na téma krajinářská architektura ve vztahu k státní správě a samosprávě. V článku jsou popsána východiska z legislativy týkající se krajinářské architektury. Dále je zde zdůvodněna důležitost autorizace i z hlediska profesní zodpovědnosti, ochrany veřejného zájmu, pojištění apod. Samostatné téma je zneužívání titulu architekt, v oblasti krajinářské architek- 20

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

Obsah. Návrh řešení instituce městského architekta v Brně

Obsah. Návrh řešení instituce městského architekta v Brně b. ᖗ升 L a W t 5 L ë ù Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Úvod do problematiky... 3 1.2 Obecné údaje o zpracování materiálu... 4 1.3 Přehled městských architektů v České Republice... 5 2 Analýza teoretických podkladů

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více