Vysoké učení technické v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoké učení technické v Brně"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně

2 Vysoké učení technické v Brně Počet studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 1 28 % bakal. progr % magister. progr. 3 9 % magister. navaz % doktor. progr. Vysoké učení technické (VUT) v Brně je nejstarší brněnská vysoká škola. Její počátky sahají až do roku 1849, kdy v Brně vzniklo německo-české technické učiliště. Česká vysoká škola technická byla císařem Františkem Josefem I. zřízena v roce 1899, a tak v letošním roce slaví VUT významné jubileum 105. výročí svého založení. V roce 1939 byla Česká vysoká škola technická násilně uzavřena. Nový rozvoj nastal až po skončení druhé světové války. V roce 1951 byla však Vysoká škola technická komunistickým režimem znovu zrušena a na jejím místě vznikla Vojenská technická akademie jako jeden z důsledků agresivní politiky tehdejšího politického systému. Ve stejném roce se podařilo založit Vysokou školu stavitelství a o pět let později obnovit VUT v Brně, které se v roce 1961 zkonstituovalo do své dnešní podoby. Se svými studenty (k ) je VUT druhou největší univerzitou v Brně a třetí největší univerzitou v celé České republice. V současné době do svazku VUT náleží osm fakult. Tradiční studijní obory poskytované Fakultou stavební, Fakultou strojního inženýrství, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakultou architektury byly v posledních letech postupně doplněny a obměněny o obory nové. Díky založení Fakulty podnikatelské, Fakulty výtvarných umění, znovuobnovení Fakulty chemické a od roku 2002 nově vzniklé Fakulty informačních technologií se paleta oborů ještě dále rozšířila a nyní jako jediná technická univerzita v ČR pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických věd: strojírenství, elektrotechniku, informatiku, stavitelství, architekturu, chemii, podnikání a management, návrhářství a design. Je to ideální půda pro vznik mezioborových studijních programů či oborů (např. mechatronika, materiálové inženýrství, biomedicíncké inženýrství, průmyslový design, kombinované obory technicko-ekonomické, informaticko-ekonomické atd.), z nichž se některé stávají těžištěm dalšího vědeckého a technického rozvoje, říká rektor VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. VUT poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském, inženýrském (magisterském) studiu a ve vybraných oborech v doktorandském studiu. Fakulta podnikatelská navíc nabízí prestižní mezinárodně uznávané MBA studium (Master of Business Administration) a mezinárodní manažersko-marketingové studium, které je organizováno společně s univerzitou Mikuláše Koperníka v Toruni. Začátek 90. let znamenal pro VUT intenzivní navázání kontaktů a spolupráce s evropskými vysokými školami, zejména ve Velké Británii, Francii, Německu, USA či Rakousku, díky které mají příležitost vycestovat na studijní pobyty a stáže i posluchači školy. Další možnosti pro studenty vznikly díky zapojení VUT do řady mezinárodních projektů. Na fakultách VUT pracuje několik nadací, které podporují studentské projekty a aktivity a umožňují nadaným studentům navštívit zahraniční univerzity. Všichni posluchači I. ročníku absolvují výuku moderních informačních technologií. Do struktury VUT náleží Ústav soudního inže- 2

3 nýrství, který je zapsán do seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti ČR. Struktura absolventů 1 18 % Bc % Ing./Mgr. 3 6 % Ph.D. Kontaktní údaje VUT v Brně Antonínská 548/1, Brno Tel.: www: Rektor: prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. Prorektoři: doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. studium a záležitosti studentů prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. tvůrčí rozvoj prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. vnější vztahy prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA strategický rozvoj Fakulta strojního inženýrství Fakulta strojního inženýrství (FSI) je umístěna v areálu pod Palackého vrchem, jehož součástí je i komplex vysokoškolských kolejí a menz a moderní sportovní areál. Do budoucna počítá fakulta i s aktivní spoluprací s Českým technologickým parkem, který na areál fakulty těsně navazuje. Odbor strojírenský byl na České vysoké škole technické v Brně otevřen již v roce Po mnohdy složitém vývoji nastalo po roce 1989 nové období rozvoje fakulty. FSI se otevřela světu a staly se jí vlastní principy demokracie. Její činnost jako moderní otevřené vzdělávací instituce se zaměřila do mnoha oblastí. V dnešní době kromě poskytování kvalitního vzdělání se stává fakulta také uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu. Vedle tradičních strojírenských oborů konstrukčního a technologického charakteru se silně rozvíjí směr aplikovaných věd s disciplínami jako jsou např. aplikovaná mechanika, přesná mechanika a optika, řízení jakosti, inženýrská informatika, materiálové inženýrství apod. Od 90. let 20. století fakulta čerpá z mnoha poznatků získaných v zahraničí. Má desítky kontaktů s univerzitami v Evropě i Spojených státech. Řada získaných mezinárodních projektů financovaných např. EU umožnila studentům i pedagogům pracovat na zahraničních univerzitách a přinášet dobré zkušenosti do českého akademického prostředí. FSI patří k největším fakultám VUT Brno, co se týče kvantitativních ukazatelů (počet studentů, zaměstnanců, budov apod.), tak i kvalitativních (počet aktuálně běžících vědecko výzkumných projektů a jejich finanční objem). Vedle tradičních strojírenských oborů konstrukčního a technologického charakteru se silně rozvíjí směr aplikovaných věd s disciplinami, jako jsou např. matematické inženýrství, fyzikální inženýrství, materiálové inženýrství, aplikovaná mechanika, biomechanika a mechatronika, řízení jakosti, inženýrská informatika, průmyslový design apod. Na nové kvalitativní úrovni je pojímáno konstruování strojů a zařízení, kde jsou v maximální míře využívány prostředky počítačové podpory práce konstruktéra či projektanta. Velká pozornost je věnována i vzdělávání v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, která je rozvíjena v rámci řady studijních oborů, zejména v oborech souvisejících s energetikou a procesním a ekologickým inženýrství. Počet studentů: K studovalo na FSI v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech studentů. Počet absolventů: V roce 2003 řádně ukončilo studium 762 absolventů, v roce 2004 se předpokládá, že bude ve dvou termínech (letní a podzimní) promováno 3

4 cca 850 studentů bakalářského a magisterského studia. Doktorské studijní programy ukončilo v roce absolventů, kteří získali titul Ph.D. Profil absolventa: Absolvent fakulty je schopen (v závislosti na dosaženém stupni technického VŠ vzdělání) řešit problémy zejména inženýrské praxe, související se základním výzkumem, vývojem, konstrukcí, technologií, instalací, provozem, obsluhou a řízením zejména: Stavby výrobních strojů a zařízení Strojírenské technologie Strojírenské technologie a průmyslového managementu Slévárenské technologie Techniky prostředí Přesné mechaniky a optiky Procesního inženýrství Energetického inženýrství Fluidního inženýrství Letadlové techniky Řízení leteckého provozu Dopravní a manipulační techniky Průmyslového designu ve strojírenství Aplikované mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Matematického inženýrství Technické aplikované ekologie Inženýrské informatiky a automatizace Fyzikálního inženýrství Matematického inženýrství Materiálového inženýrství Řízení jakosti Metrologie a zkušebnictví Studijní programy: Fakulta zabezpečuje tři řádně akreditované studijní programy: bakalářské (Bc.), magisterské (Ing.) a doktorské studijní programy (Ph.D.) FSI se podílí na organizování a realizaci studijních pobytů a stáží jak studentů v zahraničí (zejména v evropských zemích), tak i zaměstnanců, v rámci běžících projektů mezinárodních mobilit, např. Socrates/Erasmus apod. Získávání praktických zkušeností studentů není zakotveno v osnovách a je případně zajišťováno studenty samotnými, dle jejich individuálních potřeb. Výjimku tvoří zpracovávání diplomových prací u studentů, kteří mají externí zadání a mají možnost pobytu u firem během práce na svých projektech. Rovněž společnosti, mající vážný zájem na získání kvalitního absolventa (svého budoucího zaměstnance), nabízejí krátkodobé praxe. Významné oblasti ve výzkumu a vývoji (VaV) na FSI: Všechny ústavy se účastní VaV činnosti formou národních i mezinárodních grantů, a to jak s finanční podporou Grantové agentury ČR, tak i rezortních ministerstev. Rámcové oblasti VaV odrážejí činnosti a zaměření jednotlivých ústavů fakulty matematiky, fyzikálního inženýrství, mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, materiálových věd a inženýrství, konstruování, energetiky, strojírenské technologie, metrologie a zkušebnictví, výrobních strojů, systémů a robotiky, procesního a ekologického inženýrství, dopravní techniky, letectví, automatizace a informatiky, přenosu tepla a proudění. FSI soustřeďuje svoji personální a přístrojovou kapacitu do několika perspektivních směrů VaV: Počítačová podpora konstruování, výrobních technologií a procesů a obecně procesů, využívaných v inženýrství, včetně diagnostiky a měření (modelování a simulace procesů, databanky technologických informací, expertní databázové systémy atd.). Progresivní technologie (povrchové inženýrství, moderní lité materiály, moderní systémy CAM atd.). Automatizace a robotizace výrobních procesů. Moderní, ekonomicky a ekologicky příznivé zdroje energie. Progresivní materiály. Letectví a kosmonautika. Jako příklad významných praktických inženýrských výstupů pracovníků Energetického ústavu, odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana, lze uvést: Vývoj nové, tzv. vírové turbiny (patent:

5 z r. 2003). Je určena pro nízké spády a relativně vysoké průtoky. Může být využita na většině evropských a světových řek. Projekt byl oceněn Cenou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v roce První zařízení tohoto typu je již realizováno na řece Oslavě, lokalita Krásněves u Žďáru nad Sázavou a bude uvedeno do provozu v letošním roce. Návrh nové řady jednostupňových spirálních čerpadel pro firmu ISH Čerpadla a.s. Olomouc. Čerpadlo BETA 26 bylo oceněno 2. místem v soutěži o zlatou medaili na brněnském mezinárodním strojírenském veletrhu. Návrh pulzní trysky pro ostřikovače čelních skel automobilů pro firmu ETA Litovel (patent: z r. 2000). Výkonové a kavitační charakteristiky odstředivých čerpadel a vodních turbin pro firmy: ISH Čerpadla a. s. Olomouc, Sigma VVÚ, s. r. o. Lutín, HTO, s. r. o. Olomouc, CINK vodní elektrárny a. s. Karlovy Vary a jiné. Letecký ústav realizoval např.: Vývoj dvousedadlového letounu ultralehké kategorie KP 2 U SOVA s firmou KAPPA 77, a. s. v Jihlavě. Tvarově vycházel z předchozích typů Z 80 a Z 90. Podíl Leteckého ústavu byl v návrhu, aerodynamických a pevnostních výpočtech a zejména pevnostních zkouškách ve vlastní certifikované zkušebně. Letoun je vyráběn sériově bylo vyrobeno asi 120 kusů s dodávkami do celého světa. S podporou grantu MPO ČR byla vyvíjena verze letounu KP 2 U SOVA v kategorii Very Light Aircraft s firmou KAPPA 77, a. s. Výsledky byly použity pro novou kategorii Sportclass, u které se počítá s dodávkami do USA a Austrálie. V návaznosti na předchozí studie letounů Z 80 a Z 90 Letecký ústav získal grant MPO ČR pro vývoj a realizaci čtyřsedadlového letounu nové generace, který má označení VUT 100. Projekt byl veden z Leteckého ústavu, který zabezpečoval návrh, výpočty a koordinaci v konsorciu firem EVEKTOR, s. r.o. realizace prototypu a sériové výroby, Technometra Radotín, a. s. vývoj a výroba podvozků. Letoun je před dokončením prototypu s plánovaným prvním letem na podzim Finanční objem činí k dnešnímu dni necelých 200 mil. Kč, atd. Kontaktní údaje Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, Brno tel.: děkan: prof. Ing. Josef Vačkář, CSc. proděkani: prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. vědeckovýzkumná činnost doc. Dr. Ing. Radek Knoflíček vnější styky Odkazy na internet: veškeré základní informace o fakultě a jejich ústavech, lze nalézt na Jednotlivé ústavy mají své servery, na kterých jsou dostupné velmi rozsáhlé informace o struktuře, pedagogickém a vědeckém profilu i odborné spolupráci. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií První elektrotechnické disciplíny byly na VUT vyučovány již od roku Od roku 1959, kdy byla založena samostatná Fakulta energetická, následně transformovaná na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně na ní dokončilo inženýrské studium přes 22 tisíc absolventů. V roce 1993 byla struktura fakulty změněna a fakulta získala název Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI). V roce 2001 došlo k transformaci kmenové Fakulty elektrotechniky a informatiky na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a Fakulty informačních technologií (FIT). 5

6 Počet studentů: K studovalo na FEKT v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech studentů. Počet absolventů: Tab. 1: Souhrnné počty absolventů magisterského studia Obor Elektrotechnická výroba a management Kybernetika, automatizace a měření Elektronika a sdělovací technika Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika Celkem Studijní programy V současné době dochází na FEKT k překryvu dřívějšího pětiletého inženýrského studijního programu Elektrotechnika a informatika (v akademickém roce 2004/05 studenti 4. a 5. ročníku) s novým tříletým bakalářským a navazujícím dvouletým magisterským studijním programem Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (v akademickém roce 2004/05 studenti 1. až 3. ročníku). V následujících odstavcích se věnujeme pouze novému studijnímu programu. Tříletý bakalářský program Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika Studijní program poskytuje vysokoškolské bakalářské vzdělání ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a elektroniky, komunikačních technologií a řídicí techniky. Je zaměřen na výchovu provozních odborníků elektrotechniků a elektroniků se znalostmi konstruování, provozu a aplikačního využití elektrotechnických a elektronických obvodů, zařízení a systémů. Studenti se vzdělávají v různých oblastech aplikované elektroniky a komunikační techniky, teleinformatiky, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, mikroelektroniky a elektrotechnologie a automatizační a měřicí techniky. Získávají potřebné znalosti z vyšší matematiky, fyziky, teoretické elektrotechniky, použití a programování počítačů, aplikované informatiky a rovněž základní jazykové, ekonomické a manažerské znalosti. Absolventi jsou schopni pracovat jako odborníci v provozech elektrotechnických a elektronických výrobních, distribučních a obchodních firem a společností, ve firmách zabývajících se návrhem, výrobou a provozem komunikačních a automatizačních systémů a zařízení, a v servisních organizacích. Na potřeby praxe orientované vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventa do výrobní, provozní či servisní technické činnosti a současně poskytuje dobrý základ pro doplnění hlubších teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu. Díky dostatečně širokému základu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventů různých studijních oborů na konkrétní požadavky jejich budoucí profesionální praxe ve všech oblastech elektrotechniky, elektroniky, komunikační a řídicí techniky. Dvouletý magisterský program Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika Studijní program navazujícího magisterkého studia poskytuje specializované univerzitní magisterské vzdělání absolventům bakalářského studia ve všech inženýrských oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a elektroniky, komunikačních technologií, kybernetiky, řídicí a měřicí techniky. Studenti se vzdělávají v různých oblastech elektroniky a rádiových komunikací, telekomunikační a informační techniky, biomedicínského a ekologického inženýrství, silnoproudé elektrotechniky, výkonové elektroniky a elektroenergetiky, mikroelektroniky, kybernetiky, automatizace a měření, elektrotechnické výroby a managementu. Ve všech těchto oblastech si rovněž prohlubují své teoretické znalosti z vybraných částí vyšší matematiky a fyziky a získávají též potřebné hlubší vědomosti a praktické dovednosti z aplikované informatiky a výpočetní techniky a prohlubují své odborné jazykové znalosti. Absolventi magisterského programu jsou schopni pracovat jako inženýři v oblasti základního či aplikovaného výzkumu, vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných 6

7 a vývojových institucích, elektrotechnických a elektronických výrobních firmách a společnostech a u výrobců či uživatelů komunikačních a automatizačních systémů a zařízení, přičemž jsou zde schopni tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní, automatizační, komunikační a měřicí techniku. Díky kvalitnímu rozvinutému teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu v jednotlivých aplikačně zaměřených oborech je současně zajištěna vysoká adaptabilita absolventa-inženýra na konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe ve všech oblastech elektrotechniky, elektroniky, komunikační a řídicí techniky. Nejlepší absolventi magisterského programu jsou tak dobře připraveni pro možné další studium v doktorském studijním programu. Doktorský program Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika Studijní program poskytuje specializované univerzitní doktorské vzdělání absolventům magisterského studia ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky, elektroniky, komunikačních technologií, řídicí a měřicí techniky. Studenti se vzdělávají v různých oblastech teoretické i aplikované elektroniky, komunikační techniky, teleinformatiky, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, mikroelektroniky a technologie, automatizační a měřicí techniky, příp. biomedicínské elektroniky a biokybernetiky. Ve všech těchto oblastech si rovněž prohlubují své teoretické znalosti z vybraných částí vyšší matematiky a fyziky a získávají též potřebné hluboké vědomosti a praktické dovednosti z aplikované informatiky a výpočetní techniky. Absolventi doktorského programu jsou podle konkrétního oboru svého studia schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci v oblasti základního či aplikovaného výzkumu, specializovaní odborníci vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných a vývojových institucích, elektrotechnických a elektronických výrobních firmách a společnostech a u výrobců či uživatelů komunikačních a automatizačních systémů a zařízení, přičemž jsou zde schopni tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní, automatizační, komunikační a měřicí techniku. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a specializaci ve vybraném oboru jsou absolventi doktorského studia vyhledáváni jako specialisté ve všech oblastech elektrotechniky, elektroniky, komunikační a řídicí techniky. Praktický výcvik studentů V bakalářském programu je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 4 týdnů. Praxe může být absolvována v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu, v resortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období). Firmy pro vykonání praxe jsou voleny podle studijních oborů. V navazujícím magisterském programu je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 2 týdnů. Podmínky pro vykonání praxe jsou stejné jako u bakalářského programu. V doktorském studijním programu není zahrnuta odborná praxe. Významné oblasti výzkumu a vývoje Elektronika a sdělovací technika Zájem je zde soustředěn na bezdrátové a mobilní širokopásmové komunikační systémy nových technologií, multimediální a hypermediální komunikační služby, výzkum a vývoj vysokofrekvenčních a mikrovlnných struktur komunikačních systémů včetně satelitních, vyspělé technologie integrovaných komunikačních systémů, výzkum a vývoj speciálních elektronických obvodů a bloků pro komunikační systémy a na číslicové metody analýzy, zpracování a přenosu multimediálních signálů a obrazů. Ústavy FEKT Ústav radioelektroniky, Ústav telekomunikací, Ústav biomedicínského inženýrství, Ústav teoretické a experimentální elektroniky Spolupráce s průmyslem: T-Mobile, AMIs, Flextronics, GiTy, Siemens, ApS Brno, VÚSH, TheNet a další. 7

8 Mikroelektronika Výzkumná činnost v této oblasti se zaměřuje na návrh a diagnostiku nízkonapěťových a nízkopříko nových integrovaných obvodů, modelování a simulaci integrovaných obvodů, na výzkum nových obvodových principů pro moderní integrované obvody, na perspektivní problematiku mikrosystémů a nanosystémů, na technologie pro mikroelektroniku a nanoelektroniku a na diagnostiku materiálů a součástek. Ústavy FEKT Ústav mikroelektroniky, Ústav fyziky, Ústav matematiky Spolupráce s průmyslem: Motorola, On Semiconductor, AVX, AMIs, ASICentrum, BD Sensors, CEDO a další. Pokročilé technologie pro mikro- a nanoelektroniku. Návrh a modelování integrovaných obvodů (TESLA SEZAM, Terrosil), výzkum v oblasti hybridních integrovaných obvodů a povrchové montáže ( TESLA Lanškroun), výzkum v oblasti magnetronové naprašování kovů a jejich oxidů v oblasti fotovoltaiky (Solartec s.r.o.). Silnoproudá elektronika a elektrotechnologie Zájem je věnován elektrochemickým zdrojům elektrické energie včetně výzkumu palivových článků, dopravním systémům s alternativními zdroji energie, optimalizaci provozu fotovoltaických měničů energie, malých vodních elektráren a malých kogeneračních jednotek, jejich spolupráci ve větších soustavách, efektivnímu využívání energie, netradičním nízkopotenciálním zdrojům tepla a netradičním způsobům akumulace energie. Ústavy FEKT Ústav elektrotechnologie, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Ústav elektroenergetiky Spolupráce s průmyslem: Škoda-Auto, ČEZ, Siemens, Solartec, Eta, Eprona, Prototypa, Magneton a další. Vývoj startér-generátoru pro spalovací motor osobního automobilu. Fakultní zakázka pro ŠKODA AUTO Mladá Boleslav (r. 2001). Měnič 36 V / 200 A, elektrický stroj 160 Nm / ot/min. Nízkoemisní turbínový zdroj (NETZ). Spolupráce na projektu FD-K50 v rámci progra mu KONSORCIA vypsaného MPO (r až 2003). Záložní síťový zdroj V, 100 kw sestávající z turbíny ot/min na zemní plyn (PBS Velká Bíteš), synchron ního generátoru (VUES Brno) a trojfázového měniče 100 kw (FEKT VUT Brno, UNIS Brno). Tým navrhl výkonovou část měniče s tranzistory IGBT 1200V/400A i řídicí ob vody na bázi signálového procesoru MOTOROLA DSP56F808 a hradlového pole XIL LINX. Automatizace a řídicí technika Výzkum je orientován na aplikace umělé inteligence v systémech řízení, na řízení a modelování robotických systémů, na problematiku počítačových sítí pro automatizaci, na modelování technologických procesů, na techniku snímání a zpracování obrazu a na moderní metody a prostředky automatického měření. Ústavy FEKT Ústav automatizace a měřicí techniky Spolupráce s průmyslem: Honeywell, Rockwell, Siemens, Beta Control, Moravské přístroje, GMC a další. Vývoj a realizace embedded zařízení s rozhraním Ethernet a zařízení umožňujících vizualizaci, sběr dat a ovládání pomocí internetu. Spolupráce na realizaci konvertoru RS/232/Ethernet (Gossen- -Mettrawat, GmbH., SRN), datového koncentrátoru s rozhraním Ethernet, senzorů tlaku s rozhraním Ethernet, senzorů tlaku s rozhraním Bluetooth (zadavatel BD SENSORS, s.r.o). Kontaktní údaje Adresa: Údolní 53, Brno Tel.: Fax: www: děkan: prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. proděkani: prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida tvůrčí činnost doc. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. vnější vztahy Další informace jsou k dispozici ve výročních zprávách fakulty: vyrzpravy/index.php.en (anglicky) vyrzpravy/index.php.cz (česky) 8

9 výukových prostor, technického vybavení a především personálního obsazení s cílem dosáhnout kapacity až 2500 studentů ve všech programech. Počet absolventů: V roce absolventů. Fakulta informačních technologií Fakulta informačních technologií (FIT) VUT v Brně vznikla z Ústavu informatiky a výpočetní techniky FEI VUT v Brně. V současné době zajišťuje fakulta výchovu odborníků s kvalifikací bakalář a inženýr v oboru Výpočetní technika a informatika a doktorů (Ph.D.) ve vědním oboru Informační technologie. Počínaje akademickým rokem 2002/2003 je otevřen na FIT nově koncipovaný tříletý bakalářský studijní program Informační technologie (titul Bc.). Od akademického roku 2005/2006 pak bude otevřen navazující dvouletý magisterský studijní program Informační technologie (titul Ing.). Významnou součástí činnosti fakulty je také práce na výzkumných projektech, a to za účasti studentů vyšších ročníku a studentů doktorského studijního programu. Podstatná část výuky a výzkumu je soustředěna do Centra výpočetní techniky. Kromě organizované laboratorní výuky a cvičení zde studenti samostatně pracují na semestrálních, ročníkových a diplomových projektech. K dispozici mají řadu volně přístupných laboratoří vybavených osobními počítači a také laboratoř pracovních stanic. Všechny počítače jsou propojeny lokální počítačovou sítí, která je napojena na síť Internet. Základní charakteristiky studijních programů Koncepce nových studijních programů FIT je založena na dvou základních stupních studia, a to na tříletém bakalářském a na bezprostředně navazujícím dvouletém magisterském. Bakalářský studijní program Bakalářský tříletý studijní program Informační technologie je otevřen od akad. roku 2002/ Jeho cílem je získání odborné kvalifikace, se kterou absolvent může nastoupit do praxe v nejrůznějších oborech oblasti IT, a současně příprava ke studiu v navazujících magisterských studijních programech orientovaných na IT. Je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se v praxi uplatní jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových a informačních systémů apod. Z hlediska praktické přípravy studentů je významná spolupráce s firmou Microsoft, Česká republika. V letním semestru šk. roku 2002/03 byl ve spolupráci se Školicím centrem informačních technologií a společností Microsoft realizován pilotní běh nové sady kurzů, které jsou zaměřeny na prohlubování praktických znalostí Počet studentů: Ve školním roce 2003/2004 studovalo na FIT ve všech programech (včetně doktorského) 1329 studentů. Dobíhající 5-letý studijní program Výpočetní technika a informatika se studuje ve 3., 4. a 5. ročníku. Nový 3-letý jednooborový bakalářský studijní program Informační technologie, zakončený akademickým titulem Bc., se studuje ve svých prvních dvou ročnících. Navazující dvouletý (čtyřoborový) magisterský studijní program (Ing.) bude zahájen ve šk. r. 2005/6. Nominálně tříleté doktorské studium Informační technologie se studuje podle nově akreditovaného modelu. Aktuální plán rozvoje FIT předpokládá cílový stav 1500 studentů. Dlouhodobý plán rozvoje počítá s rozšířením 9

10 a zkušeností systémů a sítí na bázi technologií Microsoft, především operačních systémů MS Windows Od šk. roku 2003/04 je studentům 2. ročníku standardně nabízeno 5 kurzů, které zároveň připravují zájemce k získání mezinárodně uznávaného certifikátu MCP Microsoft Certified Professional. Pro absolvování bakalářského programu IT je třeba doložit 180 kreditů v předepsané skladbě, vypracovat bakalářskou práci a obhájit ji, a také úspěšně složit ústní část státní závěrečné zkoušky. Ve studijním plánu jsou v nabídce kromě technických předmětů také jazykové a pedagogicky zaměřené předměty. Absolventi bakalářského studijního programu získávají titul bakalář (Bc.) uváděný přede jménem. Předpokládaný počet přijímaných studentů je 400 v ak. r. 2004/2005 s postupným nárůstem na 600 v ak. r. 2006/2007. Magisterský studijní program Navazující dvouletý magisterský studijní program Informační technologie nabízí předměty, ve kterých absolventi získají hlubší znalosti ve zvoleném oboru, a získají návrhářské a uživatelské dovednosti, které jim umožní uplatnit se v praxi jako tvůrčí pracovníci daného oboru informačních technologií: informačních systémů, počítačové grafiky a multimédií, inteligentních systémů, počítačových systémů a sítí. Pro absolvování magisterského programu je třeba doložit 120 kreditů v předepsané skladbě, vypracovat a obhájit diplomovou práci, a také složit ústní část státní závěrečné zkoušky. Skladba povinných předmětů je připravena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí teoretický základ. Absolventi získají titul inženýr (Ing.) uváděný přede jménem. Předpokládaný počet studentů přijímaných do navazujícího magisterského programu je 200. Program bude otevřen od ak. r. 2005/2006. Doktorský studijní program Doktorský program Informační technologie je připravený pro vynikající absolventy magisterského studia. Vzdělání získané v tomto programu zahrnuje také průpravu a atestaci k vědecké práci. Absolventi doktorského studijního programu jsou připraveni pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a řídicí práci. Absolventi nachází uplatnění jako tvůrčí pracovníci na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů, a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic ve větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně a tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy, a navrhovat a realizovat nová, originální řešení. Absolventi získají akademický titul doktor (Ph.D.) uváděný za jménem. Předpokládaný počet přijímaných studentů je ročně. Věda, výzkum a tvůrčí činnosti Fakulta pokračuje v úspěšné tradici základního a aplikovaného výzkumu v oblasti technických a programových prostředků počítačů, tvorby prototypů systémů založených na počítačích a na aplikacích informačních technologií v praxi. Nosné okruhy výzkumu na FIT VUT tvoří: Informační systémy Modelování a simulace systémů Umělá inteligence Počítačová grafika a multimédia Architektury počítačů 10

11 Zpracování řeči Vysoce náročné výpočty Petriho sítě Řadu činností FIT v oblasti vědy a výzkumu lze doplnit ještě o další důležité akce, které rovněž dokumentují činnost fakulty v této oblasti nebo ovlivní její rozvoj v příštích letech: Habilitační řízení tří pracovníků FIT a jednoho pracovníka zahraniční univerzity. Práce koordinační skupiny pro zvýšení účasti fakulty v řešení grantových projektů vědy a výzkumu včetně projektů EU. 2 projekty řešení v rámci EU. 11 projektů řešených v rámci GAČR. Výzkumný záměr Výzkum informačních a řídicích systémů. Vytvoření prezentačního CD s nabídkou spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje (celkem 16 příspěvků za fakultu). Nabídka bude po zpracování zveřejněna na stránkách Technologického centra AV ČR projekty/circ/ Rozsáhlá publikační činnost fakulty (jedna monografie, 30 článků v časopisech a 146 příspěvků ve sbornících konferencí). Působení členů fakulty v mezinárodních organizacích vědy a výzkumu, redakčních radách časopisů a programových výborech konferencí. Organizace a pořádání pravidelných odborných seminářů všech ústavů fakulty. Další rozvíjení a využívání informačního systému fakulty, který významně podporuje rovněž zvyšování kvality fakultní infrastruktury vědy a výzkumu. Spolupráce s průmyslem Mezi strategické partnery lze uvést především: ANF Siemens Austria: Prezentace firmy pro studenty. Smlouva o spolupráci. Vybavení počítačové laboratoře. Zadávání diplomových projektů. Microsoft, Česká republika: Prezentace profilu firmy pro studenty. Realizace kurzů k získání mezinárodně uznávaného certifikátu MCP Microsoft Certified Professional. Další spolupráce je vedena s řadou firem a podniků jako např: Application Software, s.r.o. systémová spolupráce na základě smluvních vztahů. Autocont a.s.: Školicí kurzy, zadání diplomových prací. MP-Soft, s.r.o.brno realizace celostátního veletrhu vzdělávání Gaudeamus. InterSystems B.V. LBMS, s.r.o. Praha Minolta, s.r.o. STAVCERT, s.r.o. Praha UNIS, s.r.o., Brno VEMA, a.s. OnDemand Ltd., Austria Camea, s.r.o., Brno Auris, s.r.o. Další detailní informace na internetových stránkách fakulty a jejích výročních zpráv viz. odst. Kontaktní údaje. Několik postřehů proděkana pro vnější vztahy FIT VUT v Brně prof. Ing. Jana M. Honzíka, CSc., týkajících se spolupráce fakulty s průmyslovou praxí. Jakým způsobem se podle Vašich zkušeností spolupráci daří navázat a jak funguje? Prakticky vždy na základě interpersonálních vztahů. Nejčastější formou spolupráce je významnější či méně významný sponzoring některých akcí, zejména studentské tvůrčí činnosti a její soutěže, zadávání námětů a zadání diplomních projektů, možnost stáží a praxí studentů. Jaké jsou výhody pro fakultu a jaké pro podnik? Firma má přístup k podílu na formování absolventů, kteří mohou pro ni být budoucími zaměstnanci. Názor zástupců průmyslu se promítá do tvorby studijních programů. Studenti se formou diplomních projektů mohou podílet na řešení některých problémů firmy. Fakulta rozšiřuje své vzdělávací kapacity a zkušenosti z aplikační sféry, získává drobné prostředky na dovybavení laboratoří a někdy snadnější přístup k náročnému nebo speciálnímu programovému vybavení. Co byste doporučili podniku, který má zájem o užší spolupráci s vysokou školou? Kdo hledá skutečný partnerský vztah, tomu není třeba radit... 11

12 Vidíte někde nějaké překážky vzájemné spolupráce? Univerzity mají delší časovou konstantu, průmysl má často velmi krátké termíny a problémy na operativní úrovni. VŠ tíhne k základnímu výzkumu a k teoretickým problémům, firmy očekávají rychlé a často pragmatické řešení aplikačních problémů. Průmysl ještě nepřijal dostatečně (nebo vůbec) svou roli v Evropském vzdělávacím prostoru. Většina výsledků spolupráce VŠ s průmyslem nehraje významnější roli pro akademickou kariéru vysokoškolského učitele. Co by měl stát udělat pro to, aby se spolupráce ještě zvýšila? Vytvořit pozitivní koncepci státní politiky VŠ vzdělávání, systému financování VŠ, daňového systému podporujícím vzdělávání, tvůrčí činnosti a spolupráci, atd. Tak, aby různé zákony a předpisy případný zájem o spolupráci alespoň neztěžovaly. Kontaktní údaje Adresa: Božetěchova 2, Brno 12 Souhrn informací o fakultě: t.vutbr.cz Výroční zpráva: t.vutbr.cz/vz t.vutbr.cz tel: Vedení fakulty prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. děkan fakulty prof. RNDr. Milan Češka, CSc. proděkan pro tvůrčí činnost prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. proděkan pro vnější vztahy, statutární zástupce děkana Fakulta obnovila svoji činnost ve školním roce 1992/93 s omezeným počtem studentů a minimálními počty vědeckopedagogických pracovníků. Znovuobnovení chemické fakulty na VUT v Brně bylo nutností jak z hlediska doplnění brněnské technické univerzity o obor nezbytný k jejímu integrovanému výchovně-vzdělávacímu působení a komplexní vědecko-výzkumné činnosti, tak především z hlediska potřeb industriálního rozvoje moravských regionů, kde byla zřetelně pociťována přetržka ve výchově chemiků s inženýrským vzděláním, trvající několik desetiletí. Koncepce studijních oborů reflektuje potřeby trhu práce moravských regionů v blízké i vzdálenější budoucnosti. Počet studentů: V akademickém roce 2003/2004 studovalo na fakultě 956 studentů. Počet absolventů: V roce absolventů. Studijní programy na Fakultě chemické: Bakalářské (tříleté): Chemie a chemická technologie Chemie a technologie potravin Studijní obory: Technická chemie, Potravinářská chemie, Biotechnologie Magisterské (dvouleté a pětileté): Chemie a technologie ochrany životního prostředí Spotřební chemie Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie potravin Fakulta chemická Fakulta chemická VUT v Brně navazuje od roku 1992 svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně, zahájenou zřízením chemického odboru České vysoké školy technické v listopadu 1911 a přerušenou v roce 1951 přeměnou brněnské techniky na Vojenskou technickou akademii. 12

13 Studijní obory: Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Spotřební chemie, Chemie materiálů, Potravinářská chemie a biotechnologie Doktorské (tříleté): Fyzikální chemie Makromolekulární chemie Chemie a technologie ochrany životního prostředí Materiálové vědy Studijní obory: Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Chemie životního prostředí, Chemie materiálů Připravuje se mezioborový bakalářský studijní program Krizové řízení a ochrana obyvatelstva. Seznam pracovišť: Ústav fyzikální a spotřební chemie Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Ústav chemie materiálů Ústav chemie potravin a biotechnologií Kontaktní údaje Adresa: Purkyňova 464/118, Brno tel.: děkan: prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc. proděkani: prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. tvůrčí činnost RNDr. Ivana Márová, CSc. vnější vztahy Fakulta stavební Historie Fakulty stavební (FAST) velmi úzce souvisí s historií Vysokého učení technického nejstarší brněnské vysoké školy. Česká vysoká škola technická byla císařem Františkem Josefem I. zřízena v roce Jejím prvním oborem byl právě stavební obor. Až po něm byly postupně otevřeny obory strojního inženýrství, zeměměřičský kurz, oddělení elektrotechnického inženýrství, obor kulturního inženýrství a obor chemického inženýrství. Po první světové válce byl založen i obor architektury. Počet studentů: K studovalo na Fakultě stavební formou prezenčního, kombinovaného a doktorského studia studentů. Počet absolventů: V roce absolventů. Ústavy: Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Ústav fyziky, Ústav chemie, Ústav stavební mechaniky, Ústav geodézie, Ústav geotechniky, Ústav pozemního stavitelství, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Ústav betonových a zděných konstrukcí, Ústav pozemních komunikací, Ústav železničních konstrukcí a staveb, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Ústav vodního hospodářství obcí, Ústav vodních staveb, Ústav vodního hospodářství krajiny, Ústav technických zařízení budov, Ústav automatizace inženýrských úloh, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Ústav stavebního zkušebnictví, Ústav společenských věd. Kontaktní údaje Adresa: Veveří 331/95, Brno tel.: Děkan: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Proděkani: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 13

14 Fakulta podnikatelská Fakulta podnikatelská byla založena v roce Fakulta navázala na dlouholetou tradici ekonomického vzdělávání na VUT v Brně a jejím posláním je rozvíjet u svých posluchačů podnikavost, serióznost, racionalitu, orientaci na budoucnost a člověka. Fakulta připravuje kvalifikované pracovníky pro řízení velkých, středních i malých firem. Talentovaným studentům umožňuje absolvovat studium vybraných předmětů na partnerských fakultách téměř po celé Evropě a v USA. Významným prvkem v činnosti fakulty se stal také výzkum a vývoj. Od podzimu letošního roku přesídlí fakulta do nového moderního integrovaného objektu v areálu VUT Pod Palackého vrchem v Brně-Králově poli, což ji umožní další kvalitativní rozvoj. Počet studentů: K studovalo na fakultě v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech studentů. Počet absolventů: V roce absolventů. Studijní programy na Fakultě podnikatelské: Bakalářské: Ekonomika a management studijní obor Daňové poradenství Systémové inženýrství a informatika studijní obor Manažerská informatika program Business Management and Finance, pořádaný ve spolupráci s The Nottingham Trent University ve Velké Británii. Ústav nadstavbových studií Brno Business School poskytuje studia a kurzy celoživotního vzdělávání v oblasti ekonomiky, managementu a marketingu. Jeho nosným programem je studium MBA (Master of Business Administration), pořádané ve spolupráci s The Nottingham Trent University ve Velké Británii a s Dominican University, Chicago v USA. S univerzitou M. Koperníka v Toruni (Polsko) organizuje fakulta mezinárodní manažersko-marketingová studia pro vrcholové řídící pracovníky. Ústavy: Ústav aplikovaných disciplin, Ústav ekonomiky a managementu, Ústav nadstavbových studií Brno Business School Kontaktní údaje Adresa: Technická 4, Brno Tel Magisterské: Ekonomika a management studijní obor Podnikové finance a obchod - studijní obor Řízení a ekonomika podniku Doktorské: Ekonomika a management studijní obor Řízení a ekonomika podniku V rámci programu celoživotního vzdělávání poskytuje fakulta britský bakalářský studijní Fakulta architektury Česká škola architektury v Brně byla ustavena v roce 1919 po vzniku československého státu, kdy se naplnily dlouholeté snahy o zřízení tehdy 14

15 tura fakulty. Z původních kateder byly vytvořeny ústavy a zaveden nový dvoustupňový model studia bakalářský a inženýrský. Počet studentů: V akademickém roce 2003/2004 studovalo na fakultě 521 student. Počet absolventů: V roce absolventů. Studijní programy na Fakultě architektury: Bakalářské Architektura a urbanismus Magisterské Architektura a urbanismus Doktorské Architektura, Urbanismus Odboru architektury a pozemního stavitelství na České vysoké škole technické v Brně (ČVŠT). Ve školním roce 1919/1920 byl otevřen první ročník studia. Nový odbor se vytvářel postupně. Přestože se jej nepodařilo v době první republiky plně dobudovat, vykonal se ve svízelných podmínkách velký kus práce. Brněnská škola architektury se v tomto období rozvinula ve výraznou školu, kde bylo architektonické studium pozvednuto na evropskou úroveň. Škola se stala jedním ze středisek teoretické a tvůrčí práce, z něhož čerpala česká pokroková architektura. V roce 1945 došlo k obnově brněnské techniky se samostatným odborem architektury a pozemního stavitelství. V roce 1951 byla Fakulta architektury a pozemního stavitelství začleněna do nově vytvořené Vysoké školy stavitelství (VŠS). K 1. září 1956 došlo k obnovení brněnské techniky v téměř celém původním rozsahu s novým názvem Vysoké učení technické v Brně. V roce 1960 byla Fakulta architektury a pozemního stavitelství sloučena s Fakultou inženýrského stavitelství v nově ustavenou Fakultu stavební. V roce 1976 byla vyčleněním ze stavební fakulty ustanovena samostatná Fakulta architektury se studijním oborem architektura a územní plánování. Po listopadu 1989 Fakulta architektury nastoupila cestu zásadní reorganizace. Byla přijata nová koncepce studia architektury a změněna struk- Ústavy a pracoviště: Ústav kreslení a modelování, Ústav techniky tvorby, Ústava teorie architektury, ústav teorie urbanismu, Ústav techniky staveb, Ústav stavitelství, Ateliér obytných staveb, Ateliér veřejných staveb, Ateliér výrobních staveb, Ateliér rekonstrukcí památek, Ateliér urbanismu, Ateliér interiéru a výstavnictví. Kontaktní údaje Adresa: Poříčí 237/5, Brno Tel.: Děkan: doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Proděkani: Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. vnější vztahy Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. tvůrčí činnost 15

16 Fakulta výtvarných umění Součástí VUT v Brně je i Fakulta výtvarných umění O zřízení výtvarné akademie na Moravě usilovaly zdejší umělecké kruhy již od počátku 18. století. Po mnoha bezvýsledných pokusech se podařilo až v říjnu 1992 založit na Fakultě architektury VUT Ústav výtvarných umění,který se stal zárodkem Fakulty výtvarných umění (FaVU), jež zahájila činnost 1. ledna Spojení výtvarné fakulty s fakultami technického zaměření představuje zatím jediný případ svého druhu v České republice. Také s ohledem na to byla utvářena její oborová skladba, vyznačující se výrazným zastoupením disciplin, které svým charakterem a využíváním nejnovějších technologií směřují ke spojení umění s technikou. V souhrnu oborů volného umění, užité tvorby a aktuálních tendencí pokrývá FaVU víceméně celé spektrum současného výtvarného umění. V současné době je na FaVU akreditováno sedm studijních oborů: malířství, sochařství, grafika, grafický design, průmyslový design, konceptuální tendence VMP (video-multimédia-performance), z nichž každý je zastoupen dvěma ateliéry. Ateliérovou výuku doplňují teoretické přednášky z dějin umění, estetiky, filozofie, sociologie a řada volitelných předmětů podle potřeb jednotlivých ateliérů. Pedagogické a technologické úkoly celofakultního rázu zajišťují navíc čtyři kabinety: večerní kresba, fotografie, informační technologie a video. Šestileté studium probíhá ve dvou stupních, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském, absolventi získávají titul BcA. a MgA. V akademickém roce 2003/ 2004 studovalo na FaVU 260 studentů, přičemž zájem o studium každoročně mnohonásobně převyšuje počet přijatých uchazečů. V roce 2003 absolvovalo na FaVU 69 posluchačů. Kontaktní údaje Adresa: Rybářská 125/13/15, Brno Tel.: Děkan: PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c. Proděkan: doc. Dr. Jiří H. Kocman tvůrčí činnost a vnější vztahy 16

17 Některé výstupy výzkumu a vývoje na VUT v Brně VUT v Brně má vlastní Technologický inkubátor VUT v Brně jako vůbec první vysoká škola v České republice otevřela ve svém kampusu Pod Palackého vrchem vlastní Technologický inkubátor. Slavnostního otevření se 16. září 2003 zúčastnil i člen Evropské komise pro vědu a výzkum Phillip Busquin. Otevření vlastního inkubátoru chápeme jako rozšíření působnosti naší univerzity i do oblasti realizační transferu výsledků vědy a výzkumu do průmyslové praxe. Realizace vlastních unikátních nápadů je mnohdy velmi obtížná. Chceme našim studentům a zaměstnancům, ale i ostatním zájemcům, prostřednictvím inkubátoru nabídnout pomoc v začátcích jejich podnikání. Chápeme to i jako výrazný signál vůči cizině. Po vstupu do EU bude naše republika posuzována i podle toho, jakým způsobem přispěje k celkové ekonomické prosperitě Evropy. Podpora inovačního podnikání je jedním z důležitých předpokladů této prosperity, uvedl rektor VUT profesor Jan Vrbka. Výstavba dvoupodlažního objektu o celkové užitné ploše m 2 v ulici U Vodárny v těsném sousedství budovy Fakulty strojního inženýrství začala na podzim Pronajímatelná plocha (cca 800 m 2 ) je členěna do jednotlivých segmentů s výměrou 20 m 2, které je podle aktuální potřeby možné variabilně propojovat. V budově je k dispozici i laboratoř. Na nákladech výstavby ve výši 28,5 milionu korun se desetimilionovým grantem podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zbytek uhradilo VUT v Brně z vlastních prostředků. Označení inkubátor, které se již u odborné i laické veřejnosti široce vžilo, přesně odpovídá smyslu tohoto zařízení. Nové firmy vznikají vždy na základě nějaké myšlenky. K její realizaci ve výrobě vede ovšem ještě obtížná a dlouhá cesta. Většina návrhů inovací výrobků nebo technologií vychází od techniků, kteří ovšem málo vědí o tom, jak se financuje výroba, jak se hledají dodavatelé a zaměstnanci nebo jak se prosadit na trhu. Jejich dobrý nápad proto potřebuje pomoc. Vznik Slavnostního otevření Tecnologického inkubátoru se zúčastnil i člen Evropské komise pro vědu a výzkum Phillip Busquin nové výroby a firmy tak lze přirovnat k narození nedonošeného dítěte, které se bez zvýšené péče v inkubátoru neobejde. A stejnou péči potřebují i začínající firmy. Technologický inkubátor jim právě takovou péči a zázemí zajistí. Podle prorektora pro tvůrčí rozvoj VUT v Brně prof. Josefa Jančáře je inkubátor jednou z nejefektivnějších forem transferu výsledků vědy a výzkumu do průmyslové praxe a tím i jejich komercionalizace. Tak jako vysoké školy jinde ve světě, má na tom samozřejmě zájem i naše univerzita. Vidíme v tom jeden ze způsobů, jak se může Česká republika, již jako jeden z členů EU, přiblížit dynamice hospodářského růstu nejvyspělejších světových ekonomik, je přesvědčen prorektor Jančář. Manažersky chod Technologického inkubátoru zajišťuje Jihomoravské inovační centrum, které v něm má i své sídlo. Jihomoravské inovační centrum ( JIC) bylo založeno jako zájmové sdružení čtyř právnických osob VUT v Brně, Masarykovy univerzity v Brně, Jihomoravského kraje a města Brna. Smyslem inkubátoru je transfer výsledků vědy a výzkumu do podnikatelského sektoru. Inkubátor je prostorem, kam mohou začínající firmy přijít se svým projektem a kde získají pomoc nutnou 17

18 k jeho realizaci. Servis, poskytovaný firmám v inkubátoru, lze rozdělit do dvou oblastí. V té první je to pronájem prostoru kancelářské a výrobní plochy, laboratoře včetně nezbytného sociálního zázemí a základní infrastruktury. Poskytované služby jsou dotované a finančně velmi výhodné. Druhou oblastí jsou služby vyšší úrovně. Patří mezi ně např. ekonomické, právní a patentové poradenství, vyhledávání partnerů, vypracování business plánu, marketingové studie, technologické audity, příprava evropských projektů a řada dalších. Technologický inkubátor je zaplněn z 90 procent v současnosti je v něm osm firem. Produkt fir- my Microset nyní přechází již do komerční fáze, kdy byla vyrobena první série a rozbíhá se prodej. Jedná se o alternativní systém programovatelného ovládání osvětlení místností. Na vývoji výrobku v inkubátoru se podílelo i několik doktorandů VUT. Dobře pokračuje i projekt firmy Meltit, která chce využít patent na mikrovlnné tavení čediče k výrobě bazaltických vláken pro průmysl. V krátké době se chystá přechod z laboratorních zkoušek ke spuštění čtvrtprovozu. Dosavadní úspěšný rozvoj Technologického inkubátoru inicioval snahu o jeho rozšíření. Pracujeme na přípravě projektu, podle kterého by měla být v sousedství současného inkubátoru postavena ještě jedna budova. Na nákladech výstavby ve výši cca 60 mil. korun by se z 25 procent podílel kraj, 75 procent by měly pokrýt peníze ze strukturálních fondů EU, potvrdil člen Rady Jihomoravského kraje Venclík. Nový inkubátor má mít plochu 2,5 tisíce metrů čtverečních. Budova, která vznikne má mít propojení tunelem se stávajícím inkubátorem. V novém inkubátoru by měl být menší podíl kancelářských ploch a větší zastoupení ploch výrobních včetně tzv. špinavých provozů, které umožní pracovat s těžší výrobou, rozpouštědly, nebezpečnějšími látkami, odpady apod. Prototyp letounu VUT 100 vzlétne koncem letošního roku Rektor VUT v Brně bude možná v blízké budoucnosti jako jediný z evropských rektorů létat na mezinárodní konference letadlem vyvinutým vlastní školou. Na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství se totiž velmi úspěšně naplňuje ambiciózní projekt vývoje malého letounu nové generace. Letová zkouška prvního prototypu letadla vývojové řady s označením podle místa svého vzniku VUT 100 by se měla uskutečnit ještě do konce letošního roku. Po získání certifikace a výběru výrobní firmy by se za další rok mohla rozběhnout sériová produkce. Tým konstruktérů z VUT v Brně nepracuje ovšem na vývoji pouze jednoho typu letounu, ale připravuje celou modelovou rodinu strojů s velkou technologickou a konstrukční dědičností. Univerzální použitelnost většiny konstrukčních částí pro všechny modely přispěje k větší ekonomické efektivnosti výroby. Profesor Antonín Píštěk seznamuje s parametry letounu VUT 100 Na financování projektu, který přijde včetně výroby tří prototypů na více než 200 milionů korun, se jednou třetinou podílí ministerstvo 18

19 průmyslu a obchodu. Zbytek musí vložit firma nebo konsorcium, které bude letouny vyrábět. Je to vůbec poprvé, kdy se nositelem tak rozsáhlého projektu, který je součástí ministerského programu Rozvoje center špičkových průmyslových výrobků a technologií, stala vysoká škola. Vedoucím unikátního projektu a hlavním konstruktérem celé vývojové řady letadel VUT 100 je ředitel Leteckého ústavu FSI profesor Ing. Antonín Píštěk, CSc. Uznávaný letecký odborník přišel na VUT v Brně z akciové společnosti LET Kunovice, kde působil dlouhá léta jako šéfkonstruktér. Lehký, víceúčelový letoun s nejmodernější avionikou pro výcvikové, sportovní, turistické i obchodní lety, který by splňoval požadavky současných náročných leteckých norem, nyní na světovém trhu chybí. Typy, které vznikaly v padesátých a šedesátých letech, již dávno dosluhují a ani renomované světové firmy nové stroje nevyrábějí, vysvětlil ředitel Píštěk. Chceme proniknout na trh s letadlem nové generace, které svými parametry předčí současné světové letouny aerodynamickou čistotou, nízkými pořizovacími a provozními náklady, vyšší rychlostí, bezpečností a spolehlivostí. Naše letadlo bude mít na rozdíl od srovnatelných strojů kromě zatahovacího podvozku a integrální nádrže i nejmodernější avioniku. Půjde tedy sice o malé letadlo, ale s nabídkou standardu, na který jsme zvyklí u těch větších, dodal konstruktér. Projekt letadla VUT může být velmi úspěšný i ekonomicky. Marketingové studie prokázaly, že roční potřeba světového trhu u tohoto typu letounů se pohybuje okolo 500 strojů. Podle Píšťka je reálné obsadit až jednu pětinu této kapacity. Při předpokládané ceně 300 tisíc dolarů za kus by šlo o velice lukrativní obchodní příležitost, která by samozřejmě znamenala i velký finanční přínos pro VUT v Brně. Předpokládá se, že kolem 70 procent produkce by směřovalo na americký trh. I z tohoto důvodu bude zřejmě převážná většina Ultralight Sova, vyvinutý v Leteckém ústavu, vyrábí úspěšně již několik let jihlavská firma KAPPA 77 letadel vybavena motorem Lycoming americké provenience. K realizaci přípravy výroby bylo ustaveno konsorcium firem. Tvoří ho Letecký ústav, EVEK- TOR, s. r. o., Kunovice, LOM, s. p., Praha a Technometra Radotín, a. s. Vzhledem k velké finanční náročnosti se však očekává zapojení i dalších firem, konstatoval profesor Píštěk. Vývoj nového letadla na půdě VUT v Brně nejen výrazně zvyšuje prestiž školy, pomáhá rozšiřovat spolupráci s průmyslovými podniky a slibuje do budoucna finanční přínos, ale má i velký význam pro praktické vzdělávání absolventů. Do projektu jsou totiž zapojeni i studenti doktorandského studia. Díky vývoji letadla i našemu vybavení získají absolventi ve škole srovnatelnou konstrukční praxi jako v leteckých firmách, je přesvědčen ředitel. Konstruktéři Leteckého ústavu VUT v Brně mají s vývojem letadel již velké zkušenosti. Před několika lety úspěšně dokončili vývoj ultralightu Sova, který dnes vyrábí jihlavská firma KAP- PA77, a. s. Bylo vyrobeno a prodáno již 120 těchto letadel, která létají po celém světě od jižní Afriky až po polární kruh. Některá technická data VUT 100 Jednomotorový celokovový čtyř až pětimístný cvičný a turistický letoun s tříkolovým zasouvatelným podvozkem. Maximální rychlost až 340 km/h, dolet 2000 km. Objem paliva 340 l, užitečné zatížení 570 kg. Motor Lycoming IO-360 A, SR 305, ale i český LOM M 337 A. 19

20 Robot-záchranář z VUT v Brně zvítězil ve světové konkurenci Orpheovi se při své návštěvě na VUT obdivoval i český prezident Václav Klaus Velkého úspěchu dosáhli pedagogové a studenti Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně. Jejich tým RoBrno získal v celosvětové soutěži Robo Cup 2003 zlatou medaili. Soutěž se konala v červenci 2003 v italské Padově. Tým brněnské techniky se zúčastnil kategorie robotů-záchranářů, tedy robotů, které lze využívat při přírodních katastrofách. Robot Orpheus za sebou nechal 12 týmů z 10 zemí, včetně takových velmocí v oblasti robotiky a umělé inteligence, jako jsou Japonsko, USA, Kanada nebo Německo. Kdo by si představoval, že Orpheus vypadá jako robot Asimo, který doprovázel japonského premiéra Koizumiho při jeho loňské návštěvě České republiky, byl by zklamán. Orpheus nemá ani nohy ani ruce, ani neumí mluvit. Jeho vzhled se dá asi nejvýstižněji popsat jako krabice na čtyřech kolech vybavená kamerou a různými typy senzorů. Orpheovy schopnosti jsou však obdivuhodné. Robot vidí, slyší, měří dálkově teplotu, dokáže se zorientovat v prostoru nebo vyjet po schodech. Orpheus tak může pomoci při hledání obětí nejrůznějších katastrof. Jeho služeb mohou využívat záchranáři, pyrotechnici, hasiči, policisté nebo vojáci při průzkumu míst, která jsou pro lidi nedostupná nebo smrtelně nebezpečná. V soutěži byly napodobeny podmínky po zemětřesení, kdy úkolem robota bylo najít v troskách co nejvíce obětí představovaných figurínami, zjistit informace o jejich stavu, identifikovat polohu a oznámit to záchranářům. Úspěch robota je závislý na dokonalosti jeho naváděcího systému. Právě systém, který vytvořili odborníci z VUT v Brně a pomocí kterého byl Orpheus ovládán, vzbudil velký obdiv. O jeho vyspělosti svědčí, že tým RoBrno získal nejen celkové vítězství, ale vytvořil i nový rekord šampionátu v počtu bodů získaných v jednom kole za nalezenou oběť. Zatímco ostatní týmy měly komplikovaná zařízení, český operátor ovládal Orphea pouze pomocí notebooku, joysticku a trojrozměrných brýlí virtuální reality. Kamera na těle robota se otáčí stejným způsobem, jakým se rozhlíží operátor. Ten kromě záběrů kamery vidí v brýlích také údaje o teplotě a slyší zvuky přenášené z místa, kde se robot pohybuje, vysvětluje jeden z tvůrců Orphea Ing. Tomáš Neužil. Výzkumníci z brněnské techniky chtějí schopnosti robota ještě zdokonalit: Chceme ho naučit, aby se dokázal sebelokalizovat určit místo, kde se nachází. Dostane ještě další čidla a pomocné pásy. Také hlavní kamera bude sklopná, aby se robot mohl pohybovat i ve složitějších prostorách, slibuje Ing. Lukáš Kopečný. Celosvětová soutěž Robo Cup má již sedmiletou tradici. Hlavním cílem akcí tohoto typu je posílení výzkumu v oblasti robotiky a umělé inteligence. Studenti a pedagogové z VUT v Brně svým vítězstvím skvěle reprezentovali nejen svou školu, ale i celou Českou republiku. 20

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Když jsem včera dělal rozhovor s ing. Petrem Kadaňkou návrhářem integrovaných obvodů společnosti ON Semiconductor,

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Ing. Jiří Apeltauer Ing. Iva Krčmová Ing. Martin Všetečka apeltauer.t@fce.vutbr.cz krcmova.i@fce.vutbr.cz vsetecka.m@fce.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit profil univerzity Univerzita s více než 110letou tradicí Nejstarší brněnská vysoká škola (založena 1899) Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit Prestižní ocenění ECTS a DS Label

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 Plzeň, září 2013 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň - Bory Adresa pro

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Rozvoj vzdělávání na VUT v Brně. Karel Rais

Rozvoj vzdělávání na VUT v Brně. Karel Rais Rozvoj vzdělávání na VUT v Brně Karel Rais Přístup ke vzdělání strategie managementu (1) tlak na kvalitu vzdělávání x finance Dej koze žrádlo jako králíkovi, pak nemůžeš čekat, že ti koza bude dojit jako

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Koleje Harcov Areál TUL 2 Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Spolupráce s průmyslem na VUT v Brně, nové aspekty

Spolupráce s průmyslem na VUT v Brně, nové aspekty Spolupráce s průmyslem na VUT v Brně, nové aspekty Jan Vrbka Útvar transferu technologií VUT v Brně CSVŠ a ACSA, Brno, 2.12.2009 1899 1901 (Ph.D.) Historická budova 1913, nyní FAST Centrum VUT FP and FEKT

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016

Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Vyhlášení a podrobné informace o příjímacím řízení na bakalářské studium FIS na akademický rok 2015/2016 Kontakt: Adresa: nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Webové stránky: http://fis.vse.cz Ing. Jana

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 Fakulta architektury FA adresa Poříčí 5, 639 00 Brno telefon 541 146 620 e-mail letalova@fa.vutbr.cz web www.fa.vutbr.cz PS prezenční studium KS

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více