INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Reforma ve školních lavicích [Reform at school desks] / Barbara Čechová. -- cze In: Děti a my : Časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. -- [CZ] -- Roč. 37, č. 6 (2007), s fot. Změny, ke kterým dochází na českých školách v rámci nových školních vyučovacích programů. Méně memorování, více rozvíjet dovednosti. Aktivní metody výuky, zapojování žáků. Učitel se stává organizátorem, rádcem. Každá škola označila své priority. Existují očekávané výstupy. Součástí článku je Slovník moderní školy a dva názory - Pro a proti reformě. aktivní metoda ; reforma ; školní vzdělávací program ; skupinová práce ; dovednost ; učební plán ; rozvíjení schopností ; 2. Tvorba učebních osnov v ŠVP [Formation of teaching programme in school educational programme] / Miroslav Marada. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 7 In: Geografické rozhledy : Výuka a popularizace geografie, ekologická výchova. -- [CZ] -- Roč. 16, č. 5 (2006/2007), s. 14, 19. Další pokračování seriálu článků k tvorbě školních vzdělávacích programů pro základní školy (ZŠ) se zaměřuje na tvorbu učebních osnov předmětu zeměpis. Osnovy zeměpisu musí obsahovat jeho charakteristiku (tj. obsahové, časové a organizační vymezení), popis používaných výchovných a vzdělávacích strategií, rozpracování vzdělávacího obsahu (tj. očekávané výstupy, tematickou strukturu učiva a tematické okruhy průřezových témat), atd. Uvedena ukázka obsahu geografického vzdělávání pro ZŠ ve Velké Británii z roku

2 zeměpis ; školní vzdělávací program ; učební osnovy ; učební plán ; vývoj kurikula ; učivo ; základní škola ; metodika ; obsah výuky ; ukázka ; Velká Británie ; Česká republika 3. Maminka na den aneb Školky ve Švédsku [Mum for daytime, or Kindergartens in Sweden] / Marie Těthalová. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 7 (2007), s. 12. Informace o předškolním vzdělávání ve Švédsku - režim dne, zaměstnání dětí apod. Systém maminka na den - zařízení pro děti od 10 měsíců do 6 let a odpolední družina pro školáky provozované v soukromém domě učitelky zaměstnávané obcí. Podmínky pro vznik takového zařízení, pobyt dětí v něm, financování. předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; mateřská škola ; obsah výchovy ; režim dne ; Švédsko 4. Adaptace nováčků - úkol pro učitelku [Adaptation of newcomers - task for the teacher] / Daniela Kramulová. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 7 (2007), s fot. Adaptace na počátek docházky do mateřské školy - nároky na dítě, učitelky i rodinu dítěte. Překonávání chvíle rozloučení dítěte s rodičem - rady psycholožky jak se zachovat v různých situacích. Nutnost zachování principu spravedlivého rozdělování pozornosti učitelky vůči všem dětem (včetně taktilního kontaktu). Nutnost konzultace s odborníkem v případě přetrvávání potíží s adaptací dítěte. předškolní dítě ; předškolní věk ; mateřská škola ; adaptace ; školní adaptace ; 5. Jak řešit testy SCIO? [Solving SCIO tests] / Jiří Mazurek. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Matematika, fyzika, informatika : Časopis pro výuku na základních a středních školách. -- [CZ] -- Roč. 17, č. 3 (2007/2008), s Testy firmy SCIO při přijímacích zkouškách. Tyto testy zahrnují verbální oddíl, analytický oddíl a kvantitativní oddíl. Analytický oddíl typu zebra činí žákům největší problémy. Je to úloha, která obsahuje dvě nebo tři množiny s několika prvky. Zadání a výpočet dvou úloh z testů SCIO. 2

3 matematika ; řešení úloh ; učivo ; písemný test ; přijímací zkouška ; SCIO 6. Jak přizpůsobit výuku možnostem žáků [How to adjust instruction to the abilities of pupils] / Štěpánka Rajchlová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 13, č. 7 (2007), s fot. Článek je zaměřen na výuku českého jazyka na 2. stupni základní školy - přizpůsobení výuky schopnostem a možnostem žáků formou vrstvení výuky, kdy žáci řeší úkoly s různou náročností tak, aby všichni měli možnost uspět a aby byli plně vytíženi během celého určeného času. Příklady takto vedené výuky. základní škola ; druhý stupeň ; čeština ; diferencovaná výuka ; diferenciace podle schopností ; 7. Doučování sociálně znevýhodněných dětí [Extra tuition for socially disadvantaged children] / Jana Straková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 13, č. 8 (2007), s fot. Doučování dětí jako jedna ze služeb poskytovaných pobočkami společnosti Člověk v tísni v rámci komplexní péče o sociálně slabé rodiny. Úkoly terénních sociálních pracovníků v oblasti sociálního a právního poradenství. Doučování v rodině jako pomoc dítěti, aby uspělo mezi vrstevníky i jako výchova rodiny k podpoře vzdělávání dětí (vytvoření podmínek pro školní přípravu apod.). Spolupráce dobrovolníků se školou (informace o dítěti, zadávání práce). Článek je doplněn rozhovorem s jednou z koordinátorek tohoto programu o zkušenostech s praktickou realizací doučování sociálně znevýhodněných žáků. sociálně znevýhodněný ; zaostávající žák ; zaostávání v učení ; doučování ; individuální výuka ; sociální práce ; streetwork ; dobrovolná práce ; dobrovolná organizace ; Člověk v tísni 8. Netradiční vzdělávání učitelského sboru [Non-traditional education of school faculty] / Maja Bihelerová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 13, č. 8 (2007), s fot. 3

4 Kurzy pro učitele - Týmová sborovna zaměřené na změnu stylu práce učitele, na utváření týmu, podporu týmové spolupráce učitelů i žáků dané školy. Cílem kurzů je seznámit učitele s moderními metodami výuky, vyzkoušet si je na vlastní kůži a umět je aplikovat v učitelské práci. Kurz byl rozdělen na několik vzdělávacích dílen - autorka textu popisuje činnosti realizované v těchto dílnách, rozvíjené kompetence i způsoby hodnocení jednotlivých aktivit. vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; spolupráce ; týmové vyučování ; vzdělávací kursy pro dospělé ; učitel ; rozvíjení schopností ; inovace ve vzdělávání ; tvůrčí dílna ; budování týmu 9. Co všechno leží na bedrech učitelů [Teachers are responsible for all kinds of things] / Václav Mertin. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 54, č. 8 (2007), s fot. Dnes nestačí, aby učitel na úrovni zvládal svůj předmět a rozvíjel kognitivní předpoklady žáků. Má navíc spoustu dalších povinností. Mění se sociální status učitele. Existuje nepříznivý obraz učitele u veřejnosti. Řešením je nutnost posunout postgraduální vzdělávání učitelů k dovednostem podporujícím řešení problémů, snižování počtu žáků ve třídě, vytvoření reálných podmínek pro práci. učitel ; role učitele ; učitelský status ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; pracovní podmínky učitelů ; 10. Postavení průřezových témat v RVP a odbornost učitele pro jejich výuku [Position of cross-curricular themes in the framework educational programme and qualification of teacher for teaching them] / Vladimíra Neužilová. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 4 (2007/2008), s Charakteristika průřezových témat: směřují k utváření hodnot a postojů a k rozvoji osobnosti žáka. V čem je oproti dřívějšku problematika průřezových témat v rámcovém vzdělávacím programu (RVP) nová. Co se chce od žáka podle RVP v oblasti vědomostí a dovedností a co v oblasti postojů a hodnot. Z toho vyplývající nové požadavky na učitele: tvořivost, znalost nových postupů, vyučovacích metod a strategií. rámcový vzdělávací program ; mezipředmětové téma ; výchovně vzdělávací cíle ; učitel ; pracovní požadavky ; pedagogická dovednost ; role učitele ; 4

5 11. Klíčová postava ve vzdělávání - učitel [Key person in education - teacher] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 4 (2007/2008), s Z říjnového kulatého stolu SKAV na téma učitelé, jejich role a vzdělávání. Názory představitelů pedagogických fakult, ministerstva školství a pedagogů z praxe. Vliv kurikulární reformy na povolání učitele a nároky na něj kladené. Potřeba definování profesních standardů a zajištění jejich systematického vzdělávání. vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; role učitele ; učitel ; pracovní podmínky ; reforma ; kurikulum ; 12. Aktivizující metody ve výuce geografie na gymnáziu [Activating methods in geography instruction in grammar school] / Erna Pfeiferová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 4 (2007/2008), s Důraz rámcového vzdělávacího programu na aktivizující vyučovací metody. Náměty pro diskuse, řešení problémových úloh a didaktické hry. Uplatnění brainstormingu, inscenačních a situačních metod ve výuce zeměpisu rámcový vzdělávací program ; aktivní metoda ; zeměpis ; gymnázium ; didaktická hra ; brainstorming ; 13. V zeměpise prakticky jinak [Different practice in geography lessons] / Jiří Vorlíček. [Část] 4, Systém skupinových a individuálních referátů [Part 4, System of group and individual abstracts]. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 4 (2007/2008), s Potřeba přehodnotit cíle žákovských referátů v zeměpisu: nejde jen o rozšíření učiva a zvládnutí vyhledávání informací, ale především o dovednost umět využít vyhledané informace ve smysluplném výstupu a prezentovat je před skupinou zvědavých, ale i kritických posluchačů. Formy referátů: nabídka cestovní agentury, přednáška se zpětnou vazbou spolužáků, příspěvek na konferenci, počítačová prezentace, dokumentární film. zeměpis ; samostatná práce ; prezentace ; abstrakt ; žák ; přednáška ; 5

6 14. Jak správně rozhodovat (a jak to nedělat) [How to decide in a right way (and how not to do it)] / Harvey Robbins, Michal Finley. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 4 (2007/2008), s. 2 přílohy Ředitelské listy. Ukázka z knihy Robbinse a Finleyho Šéfem ze dne na den. Co dělat, když musíme nečekaně převzít odpovědnost za lidi a výsledky, vydané v Management Press r Rady pro řídící pracovníky týkající se metod a správného postupu při rozhodování. Charakteristika sedmi základních rozhodovacích metod: konsensu, rozhodování na základě vstupů, shora dolů, hlasování, vnitroskupinového rozhodování, zprůměrování, svěření rozhodnutí odborníkům. řízení ; řízení školy ; rozhodování ; metodika ; 15. Řízení školy v době zavádění ŠVP [School management at the time of the introduction of school educational programmes] / Vít Beran, Jitka Vinklerová. [Část] 4, Týdenní plány a žákovský diář [Part 4, Weekly plans and pupil's diary]. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 15, č. 4 (2007/2008), s. 3-4 přílohy Ředitelské listy. Metodika práce žáků různého věku podle týdenních plánů. Sestavení plánu tak, aby žák byl schopen podle něj samostatně pracovat. Co by měl týdenní plán obsahovat: rozpis práce a úkolů na dané období, všechny školní akce, výročí, oslavy apod., tabulku s výstupy (k sebehodnocení a hodnocení učitelem). Metodika práce s žákovským diářem. Co do diáře patří a jak s ním správně pracovat. plán ; žák ; samostatná práce ; hodnocení žáka ; organizace času ; organizace výuky ; metodika ; plánování výuky ; týdenní plán ; žákovský diář 16. Návrh rozpočtu 2008 : žádná velká radost [Draft budget for 2008 : no big joy] / Zuzana Matušková, Radmil Švancar. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 35 (2007), s tab. Rozhovor s novou vedoucí sekce financování kapitoly školství o návrhu školského rozpočtu pro rok Návrh rozpočtu uveden v podrobné tabulce. rozpočet na vzdělání ; ekonomika školství ; školství ; financování ; přidělení finančních prostředků ; školská politika ; ministerstvo školství ; názor ;

7 17. Jaké je školství na Islandu? [What is the school system like in Iceland?] / Jana Adamcová. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 110, č. 35 (2007), s. 17. Zkušenosti zástupců několika středních škol Ústeckého kraje z cesty za poznáváním islandského školství. Cílem bylo vzájemné poznání rozdílů a shod středoškolského vzdělávání v ČR a na Islandu. Například na Islandu trvají prázdniny 3 měsíce, žáci jsou hodnoceni pomocí desetistupňové hodnotící stupnice, maturita probíhá v podobě průběžných testů v posledním ročníku, atd. školství ; střední školství ; střední škola ; organizace výuky ; hodnocení žáka ; maturita ; komparace ; výměna učitelů ; pobyt v cizině ; Island ; Česká republika 18. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [Framework educational programme for grammar schools] -- cze In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- [CZ] -- Roč. 63, č. 9 (2007), s Autorský kolektiv (koncepce, autoři a konzultanti VÚP, externí autoři a zpracovatelé podkladových textů, externí spolupracovníci a konzultanti). Vymezení RVP G. Charakteristika vzdělávání. Pojetí a cíle vzdělávání, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, průřezová témata. Rámcový učební plán, zásady pro tvorbu ŠVP pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Slovníček použitých výrazů. rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; učební osnovy ; učební plán ; obsah výchovy ; obsah výuky ; gymnázium ; víceleté gymnázium ; žák ; speciální vzdělávací potřeby ; 19. Počítač deváťákům vybere ideální školu [Computer can assist in choosing ideal secondary school for primary school graduates] / Jana Machálková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 20, č. 218 (18.IX.) (2007), s. 5. Ministerstvo školství zřídilo pro žáky osmých a devátých tříd internetové stránky, které by jim měly usnadnit výběr střední školy. Žáci si do systému například zadají požadavek, zda chtějí získat maturitu nebo jim stačí výuční list. Systém by měl sloužit jako inspirace i jako kariérový poradce. 7

8 volba školy ; profesní poradenství ; volba učebního oboru ; volba studijního oboru ; střední škola ; poradenství ; poradenská služba ; informační služby ; absolvent ; základní škola ; webová stránka ; Internet ; 20. Korejští studenti jsou dříči [Korean students are drudges] / Dita Krejčová ; Ivo Dostál. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 20, č. 221 (21.IX.) (2007), s. 5 přílohy Akademie. 1 fot. Zkušenosti české studentky (z Vysoké školy ekonomické v Praze) ze studia na univerzitě v Soulu v Jižní Koreji. Studium na univerzitě je velice náročné, výuka je vedena většinou klasicky ve formě přednášek (jako v ČR). Není výjimkou, že po skončení denní výuky je pak student ještě pět dní v týdnu k ruce profesorovi. Zkoušení studentů probíhá pouze písemně. Součástí známky je seminární práce. Kvalita stravování v menzách je lepší než v ČR. vysokoškolské studium ; vysoká škola ; univerzita ; vysoká škola ekonomická ; zahraniční studium ; výměna studentů ; organizace výuky ; výuka ; hodnocení studenta ; komparace ; názor ; Korejská republika ; Česká republika ; stravování 21. S volbou SŠ pomůže informační portál [An information portal might be helpful in choosing the right secondary school] / Tereza Píchalová. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 20, č. 228 (1.X.) (2007), s. 5 přílohy. Fot. Před časem zprovoznil Národní ústav odborného vzdělávání Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce ISA. Ten propojuje informace o školách a oborech s poznatky na trhu práce. Žáci 9. tříd si na zmíněném webu najdou informace o všech učebních a studijních oborech otevíraných na středních školách v následujícím školním roce 2008/2009. Pomoc žákům ZŠ nabízí i další poradenské subjekty (viz uvedené internetové adresy). profesní poradenství ; volba školy ; volba studijního oboru ; volba učebního oboru ; střední škola ; poradenství ; poradenská služba ; informační služby ; absolvent ; základní škola ; webová stránka ; Internet ; portál ; NÚOV ; 2008/2009 ; ; ; ; 8

9 22. Máte dvojciferné IQ? Na vysokou školu stačí [Has you IQ just two digits? It's enough for higher education] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 20, č. 232 (5.X.) (2007), s. 1 přílohy Akademie. 1 obr. Vysoké školy (VŠ) už přestávají být vyhrazeny pro nadprůměrné studenty. Možnost studovat má totiž více než polovina absolventů středních škol. Přitom polovina populace má průměrnou hodnotu IQ mezi 90 a 110. To znamená, že na VŠ budou odcházet i lidé s IQ 90. V současné době vzniká na MŠMT strategický materiál dalšího rozvoje vysokých škol, podle něhož se VŠ budou lišit z hlediska cílů. Vedle akademicky zaměřených institucí by měla existovat i široká nabídka profesně orientovaných bakalářských studií. VŠ diplom bude mít takovou váhu, jakou má škola, která jej udělila. vysokoškolské studium ; vysoká škola ; vysoké školství ; přístupnost vzdělání ; kvalita vzdělání ; rozvoj vzdělání ; školská politika ; diplom ; kvalita ; podmínky přijetí ; přijetí na vysokou školu ; inteligenční kvocient ; 23. Titul MBA nabízí přes 20 škol : mezi nabízenými programy MBA jsou však velké rozdíly důležitá je prestižní akreditace [The MBA title is offered by 20 schools] / Tereza Píchalová. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený [CZ] -- Roč. 20, č. 262 (9.XI.) (2007), s. 10 přílohy Akademie. 1 fot. Pro studium MBA (Master of Business Administration) je podmínkou ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvou až tříletá manažerská praxe. Jde o postgraduální studium, které probíhá v angličtině a v ČR ho nabízí přes 20 škol. Mezi nabízenou výukou a tím i renomé získaného titulu na trhu práce jsou však rozdíly. V ČR je zárukou kvality členství školy v České asociaci MBA škol (CAMBAS). Ačkoli mnohdy hradí studium zaměstnavatelé, většina českých studentů si cestu k titulu zaplatí ze svého. Ceny se pohybují (podle školy) mezi 200 tisíci a 1 milionem korun. manažerské vzdělávání ; ekonomické vzdělávání ; obchodní vzdělávání ; postgraduální studium ; vysokoškolské studium ; vysoká škola ; studijní program ; akreditace ; kvalita ; hodnotící kritérium ; podmínky přijetí ; studijní poplatky ; Česká asociace MBA ; MBA ; Česká republika 9

10 24. Edukační model školy [Educational model of school] / Zdeněk Kesner. -- cze In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 4, č. 9 (2007/2008), s schem. V článku je uveden stručný, ale výstižný popis vzdělávacího modelu školy, jeho funkcí a charakteristik. Dále jsou zde uvedeny některé související situace, které se v pedagogické praxi vyskytují a na které ředitel školy musí reagovat. Jde též o upozornění na fakt, že škola, která nemá efektivní vzdělávací model a ponechává některé procesy a činnosti samovolnému vývoji, oslabuje svoji výkonnost. řízení školy ; školní vzdělávací program ; učební plán ; organizace výuky ; koncepce ; metodika ; návrh ; Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Obchodník 1 Varianta A-n Naše zboží: znalost a kompetence

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum.

Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum. JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Obor Divadlo a výchova Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum. Diplomová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více