Shromáždění delegátů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shromáždění delegátů 26. 5. 2011"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 2/2011 Shromáždění delegátů Shromáždění delegátů (SD) bytového družstva DRUŽBA se konalo dne 26. května letošního roku v Domě techniky v Ústí nad Labem. Zastoupení samospráv delegáty bylo početné - 84%. Ze 131 pozvaných delegátů bylo přítomno 110 delegátů. Přišli, aby projednali písemné materiály podle předloženého programu. V úvodu vystoupila předsedkyně představenstva paní Monika Sobotková, která přivítala přítomné delegáty, členy představenstva, členy kontrolní komise, zástupce vedení BD DRUŽ- BA a ředitele rady Svč. BD SČMBD Ing. Chalupného. Po odsouhlasení programu jednání, byla připomenuta životní jubilea delegátů, kterým byl předán květinový dar a poděkováno nejen za funkcionářskou činnost. Předsedkyně představenstva předala slovo řídícímu jednání Ing. Shýbalovi místopředsedovi představenstva. Následovala volba členů mandátové a návrhové komise a jmenování zapisovatele. Všechny členy komisí delegáti schválili a pak už probíhalo projednávání jednotlivých materiálů dle programu. Písemným materiálem číslo 1 byla Zpráva představenstva, kterou prezentovala předsedkyně představenstva. V úvodním slovu byla kontrola usnesení ze SD konaného , dále byli přítomní seznámeni se zhodnocením Obvodových konferencí, činností představenstva. Delegáti byli seznámeni s tím, že představenstvo schválilo přijetí 31 nových členů, 210 podnájmů družstevních bytů a vzalo na vědomí 266 převodů členských práv a povinností dle 230 Obchod. zákoníku. Dále představenstvo schválilo 66 rozhodnutí o vyloučení z družstva. Uskutečnilo se 29 výběrových řízení na fi rmy, které budou u BD pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích objektů. Výběr fi rem je ponížen o ty, které prováděly montáž výplní otvorů po etapách a nyní se na objektech dokončuje tato výměna, a to již vybranými firmami tak, jak si jednotlivé samosprávy domů rozhodly. Bylo pohovořeno o modernizacích výtahů s tím, že do konce roku 2011 bude cca 53 ks nových výtahů. Vady panelové výstavby vč. zateplení máme na našem družstvu odstraněny na 97 % objektů a okna vyměněna u cca 85 % bytových jednotek. Snaha BD a představenstva je zajistit maximum Z OBSAHU Usnesení ze Shromáždění delegátů str. 2 Stanovisko auditora str. 3 Výrok auditora str. 3 Zpráva o ekonomických výsledcích BD DRUŽBA str. 4 Vyúčtování topné sezóny 2010 str. 4 Informace z jednání představenstva str. 5 těchto činností v co nejkratší době nejen z důvodu neustálého navyšování cen za materiály, ale i za práci a nyní zejména i s hrozícím zvýšením DPH. Dále byli delegáti informováni o činnosti jednotlivých pracovišť družstva organizačně právní úsek řeší členskou a bytovou evidenci, převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, nájmy nebytových prostor a v neposlední řadě je zde řešen stav pohledávek vč. jejího vymáhání, vyklizování bytů po vyloučení atd., dále o provozně technickém úseku a ekonomickém úseku. Z hlediska dosahovaných výsledků hospodaření patří naše družstvo ke stabilním firmám. Schválená koncepce družstva je průběžně plněna. Podrobná zpráva byla předána všem delegátům. Písemný materiál číslo 2 Zpráva vedoucího ekonomického úseku pana Simkoviče viz informace v další části zpravodaje. V dalším bodě seznámil předseda kontrolní komise Ing. Rejholec se zprávou o činnosti KK za rok 2010, vyjádřil se k návrhu na schválení hospodářského výsledku BD za rok 2010 a jeho rozdělení. SD schválilo předloženou účetní závěrku za rok 2010, kde s výrokem auditora seznámil vedoucí EÚ p. Simkovič. Delegáti projednali a schválili zástavní práva na domy, které jsou zařazeny v programu NOVÝ PANEL. Delegáti schválili Volební řády - pro volby Jarní obvodové konference Tradičně předchází Shromáždění delegátů, jako vrcholnému orgánu našeho družstva, konání Obvodových konferencí. V letošním roce se Obvodové konference konaly již ve smyslu změn Stanov našeho družstva. Byly zrušeny Obvodové rady jako orgán družstva a byly nahrazeny Obvodovými komisemi zřízenými Představenstvem družstva jako poradní orgány, na základě návrhu jednotlivých obvodů. Obvodové komise jsou ustanoveny v obvodech Střekov, Krásné Březno a Severní Terasa, kde došlo ke sloučení s obvodem Stříbrníky a Dobětice. V obvodu Bukov nebyla Obvodová komise ustanovena. Bez ohledu na to, zda je v obvodu Obvodová komise (OKom), konaly se Obvodové konference (OK) delegátů před Shromážděním delegátů (SD), kde se projednávají materiály předkládané na jednáni SD týkající se jednotlivých obvodů. Stěžejními problémy letošních OK byly kromě již zaběhlých problémů jako jsou plány investic, vyhodnocení hospodaření obvodů, hodnocení činnosti samospráv domů v obvodech, hlavně příprava voleb delegátů SD podle nově navržených volebních okrsků, projednání a schválení těchto volebních okrsků, návrhy členů do komisí jarního SD a návrhy členů do volební komise pro volby Představenstva družstva (PD) a Kontrolní komise (KK) na další volební období. V neposlední řadě bylo náplní těchto OK velmi diskutované téma delegátů na shromáždění delegátů a pro volby členů představenstva a kontrolní komise BD DRUŽBA. Tím, že rok 2011 je rokem volebním, byla uskutečněna volba členů volební komise. Do volební komise byli zvoleni tito kandidáti: Ing. Šefl Jaromír, p. Dyrynk Josef, Ing. Štěpánová Vlasta, pan Lícha Vlastimil, paní Špidlenová Iva, pan Matěka Miloslav, pan Dudek Milan, paní Máchová Markéta, pan Hašek Petr. Náhradníci byli zvoleni: pan Krivošič Petr, paní Laurová Monika a paní Valentová Otilie. Mezi poslední body k projednání patří odvolání vyloučených členů BD ke SD, projednání žádostí členů BD o převod bytů do OV mimo zákonnou lhůtu tam, kde ze zákona vzniká společenství vlastníků jednotek (SVJ), se kterým vystoupil JUDr. Machala a za dceřinou společnost DELMAX s.r.o. vystoupil jednatel Ing. Korbel. V průběhu jednání se vedly obšírné diskuse. Usnesení bylo schváleno většinou přítomných, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování. Na závěr bylo poděkováno všem přítomným, kteří se zúčastnili náročného jednání a vydrželi až do jeho konce. Já si dovoluji touto cestou poděkovat Ing. Shýbalovi za řízení velice náročného jednání, kterého se zhostil a samozřejmě všem, kteří se podíleli na přípravě shromáždění, včetně písemných podkladů. Monika Sobotková předseda představenstva a to, převody bytů do osobního vlastnictví mimo zákonnou lhůtu stanovenou zákonem o vlastnictví bytů č.72/94 Sb. Chci se pozastavit pouze u těchto stěžejních problémů letošních jarních OK. V našem družstvu SD nahrazuje konání členské schůze jako vrcholného orgánu družstva. Je to plně v souladu se zákonem, 239 odst.7. Obchodního zákoníku, kde je stanoveno: Každý z delegátů se volí stejným počtem hlasů. Stanovy mohou určit odchylky, pokud jsou nutné vzhledem k organizačnímu uspořádání družstva. Naše stanovy obsahovaly ustanovení, že delegáti jsou voleni, jeden delegát na sto bytových jednotek. V současných stanovách je stanoveno, že Delegát zastupuje volební okrsek, který tvoří jedna, či více samospráv (správních celků). Volební klíč je stanoven ve volebním řádu. Volební řád byl navržen tak, aby nebyl v zásadním rozporu s ustanovením zákona. K návrhu těchto změn nás vedly podstatné skutečnosti. 1. Počet 140 delegátů, co dům - samospráva to jeden delegát, je příliš velký. Byli jsme si plně vědomi, že to v minulosti byly objektivní, ale i subjektivní podmínky, aby jeden obvod nemohl zásadně rozhodovat o dění v celém družstvu apod. 2. V souvislosti s převody bytů do osobního (Pokračování na 2. straně)

2 2 Družstevník červen 2011 Jarní obvodové konference (Pokračování z 1. strany) vlastnictví v našem družstvu vznikají Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jejich počet a nárůst bude mít vliv i na počet delegátů a tento by se zásadně měnil. 3. Zvýšení odpovědnosti delegátů v SD. Mnozí naši delegáti si neuvědomují, že nejsou orgánem družstva. Orgánem je až samotné jednání Shromáždění delegátů. V tomto orgánu rozhodují, nebo se snaží rozhodovat, ve jménu svého domu a v jeho zájmu. Toto SD nepřísluší. SD rozhoduje a odpovídá ve smyslu koncepce a existence družstva za družstvo, nikoliv za jednotlivé domy. Svoji existenci naši delegáti v SD zdůvodňují a cítí takto: Chci být u toho za svůj dům. Někteří delegáti to dávají v průběhu jednání OK a SD velmi zřetelně najevo. Na OK je schváleno usnesení, se kterým se má jít na SD a znovu se delegát vrací k problému, který byl na jejich OK schválen a uzavřen v zájmu sebe sama nebo svého domu. Toto není smyslem jednání a posláním SD. Na OK byly projednány i návrhy na členy pracovních komisí SD a zejména návrhy na členy volební komise pro volby členů PD a KK na další volební období. Návrhy byly předloženy s podmínkou, že člen volební komise nemůže kandidovat do některého z těchto orgánů. Na OK zazněly také výzvy k tomu, aby na kandidáty do PD a KK byli navrhováni členové BD, kteří mají všechny předpoklady pro výkon těchto funkcí po stránce intelektuální, erudice, časové a fyzické tak, aby zvolené orgány byly plně funkční pro výkon svého poslání. Na všech OK byly v rámci diskuse projednávány otázky kolem převodů bytů do osobního vlastnictví. Detailně musel být vysvětlován soudní spor, jehož výsledek byl v zásadním bodu zveřejněn ve zpravodaji Družstevník. Návrh přednesený na SD na změnu stanov v této oblasti byl schválen. Samotný průběh OK byl z mého pohledu pracovní a věcný. Na OK Severní Terasa byla schválena účast pana Koubka. Ve svém vystoupení napadal delegáty, kteří podali námitku a následně žalobu ke Krajskému soudu proti bodu usnesení SD ze dne o schválení převodů bytů do osobního vlastnictví mimo zákonnou lhůtu a tím jednali proti zájmům družstva. Tito delegáti využili svého zákonného práva, stejně jako tři delegáti, kteří podali návrh na doplnění programu jednání SD dne Soud rozhodl tak, jak rozhodl a kdo jiný než delegáti by toto rozhodnutí měli respektovat? Ale pan Koubek byl hrdina. Další delegát se v průběhu této OK omluvil a na SD žádal o vysvětlení pojmů ze stanov, stejně jako delegát z Bukova. Toto se mělo vysvětlit právě na OK a ne na samotném SD. OK Severní Terasa schválila zrušení Obvodové komise k podzimní OK letošního roku. Na OK Střekov byl pozván pan Oldřich Týle, kterému předsedkyně PD předala gratulaci a pozornost u příležitosti jeho životního jubilea. Z mého pohledu a pohledu přítomných hodnotíme nejlépe připravenou a celý průběh OK na Bukově, kde není ustanovena Obvodová komise a celou OK připravoval a řídil vedoucí Obvodové bytové správy sám. Za Představenstvo BD a vedení družstva JUDr.Machala Miroslav U S N E S E N Í ze Shromáždění delegátů BD DRUŽBA, konaného dne v Domě techniky v Ústí nad Labem, Veleslavínova 14 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTU I. b e r e n a v ě d o m í: 1. zprávu předsedy představenstva o splněných úkolech ze shromáždění delegátů konaného dne ekonomickou zprávu k výsledkům hospodaření BD za rok účetní audit za rok vystoupení jednatele společnosti DELMAX s. r.o. Ing. Korbela ných domech. Zástavní právo se zřídí na dobu, po kterou se bude splácet úvěr. 8. finanční odměny funkcionářů pro skupinu A dle Zásad pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů BD na rok 2011 v zálohové výši ,- Kč s tím, že se k tomuto bodu vrátí na podzimním SD, na které představenstvo předloží nový návrh HS adresa účel úvěru Obvodová 733/1 zateplení stropů, ostění, opravy lodžií, výměna oken vč. LO sestav, sklep. oken vč. mříží, vchody, výtah, oprava porušené části okap.chodníčku 789 Obvodová 734/2 zateplení stropů, ostění, opravy lodžií, výměna oken vč. LO sestav, sklep. oken vč. mříží, vchody, výtah 792 Neštěmická 726/27 sanace a dozateplení objektu, výměna oken vč. LO sestav, sklep. oken, vchody, výtah 263 Poláčkova 3243/ /18 sanace vč. zateplení objektu, opravy LO ve SP, výměny oken vč. LO ve SP a sklep. oken, GO střechy vč. zateplení a výtah 264 Poláčkova 3245/ /22 sanace vč. zateplení objektu, opravy LO ve SP, výměny oken vč. LO ve SP a sklep. oken, GO střechy vč. zateplení a výtah předpoklad. výše úvěru pozemek parcel. č ,- 861/ ,- 861/ ,- 861/ ,- 175/18, 175/ ,- 175/20, 175/21 II. s ch v a l u j e: 1. zprávu předsedy představenstva družstva o činnosti představenstva družstva za rok rozhodnutí učiněná představenstvem družstva v období od do výsledek hospodaření družstva za rok výsledek hospodaření ostatního střediska, tj. zisk ve výši: ,65 Kč převést do nedělitelného fondu 5. zprávu kontrolní komise o činnosti komise za rok 2010 a stanovisko k návrhu představenstva družstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok účetní závěrku družstva za rok zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne BD DRUŽBA v Ústí nad Labem pro tyto domy úvěry účelově vázané na sanaci a zateplení domu, výměnu oken, vstupních dveří a modernizaci výtahů na dále uvede- na tyto odměny a návrh bude doplněn o rozčlenění odměn po organizačních jednotkách a porovnáním s předchozím rokem 9. volební řád pro volby delegátů na SD vč. voleb. okrsků v předloženém znění. Volební řád pro volby členů představenstva a kontrolní komise s vypuštěním čl. 4, odst. 3, 3. odsek zohledňuje teritoriální a vlastnické zastoupení kandidátů 10. volební komisi ve složení: náhradníci: Šefl Jaromír Ing. Valentová Ilka Dyrynk Josef Krivošič Petr Štěpánová Vlasta Ing. Laurová Monika Lícha Vlastimil Špidlenová Iva Matěka Miloslav Dudek Milan Máchová Markéta Hašek Petr

3 Družstevník červen odvolání vyloučených členů ke SD tak, jak bylo předneseno JUDr. Machalou, se změnou na: vyhovět Ing. Lacinovi Břetislavu. Jmenný seznam bude součástí zápisu 12. žádosti členů BD o převod bytů do OV mimo zákonnou lhůtu Severní Terasa: HS 142 Ladova 2543, 2544, 2545 Ladova 2543 byt č. 15 JUDr. Coufalová Miloslava Ladova 2544 byt č. 11 Maštálko Lukáš HS 147 Gagarinova 2688, 2689, 2690 Gagarinova 2688 byt č. 13 Zikmund Marek Gagarinova 2688 byt č. 22 Laníčková Alena Gagarinova 2689 byt č. 16 MUDr. Fišerová Jarmila Gagarinova 2689 byt č. 17 Krejčová Eva Gagarinova 2689 byt č. 22 Bartoš Milan HS 148 Gagarinova 2691, 2692, 2693 Gagarinova 2691 byt č. 08 Abl Petr HS 252 Jizerská 2944, 2945, 2946 Jizerská 2944 byt č. 03 Stupka Jiří Jizerská 2944 byt č. 05 Hejkal Josef Jizerská 2944 byt č. 11 Mužíková Eva Jizerská 2944 byt č. 22 Váňa Václav Jizerská 2944 byt č. 23 Sokolová Veronika Jizerská 2945 byt č. 07 Liška Josef Jizerská 2945 byt č. 08 Kohoutek Karel Jizerská 2945 byt č. 13 Černohorská Libuše Jizerská 2945 byt č. 15 Kindlová Jarmila Jizerská 2946 byt č. 08 Jeřábková Helena Jizerská 2946 byt č. 13 Mildner Miroslav Střekov: HS 351 Nová 1408, 1409 Nová 1409 byt č. 01 Kučerová Eva Nová 1409 byt č. 07 Mudruňková Pavlína HS 352 Nová 1410, 1411 Nová 1410 byt č. 03 Jedličková Naděžda Nová 1410 byt č. 13 Krejčová Ivana Nová 1411 byt č. 18 Bláhová Milena HS 357 Tolstého 1181, 1182 Tolstého 1181 byt č. 02 Hrabinová Helena Tolstého 1181 byt č. 10 Moravcová Alena HS 366 Tolstého 1233, 1234, 1235 Tolstého 1233 byt č. 08 Tomsová Denisa Tolstého 1235 byt č. 06 Hrušková Petra Bukov Všebořice: HS 549 Návětrná 596, 597 Návětrná 596 byt č. 05 Makovcová Jiřina Návětrná 597 byt č. 02 Nepraš Karel Návětrná 597 byt č. 10 Jirsáková Kateřina III. u k l á d á: 1. Výborům samospráv domů a správcům domů a) svolat schůze samospráv domů do a odevzdat zápis ze schůze samosprávy domu na OKom/OBS nejpozději do Termín: b) na schůzích samospráv domů zvolit nové funkcionáře VS, delegáty a náhradníky na SD, event. tyto potvrdit Termín: c) na schůzích samospráv domu informovat o prioritách velkých oprav schválených SD, odstranění VPV, vč. zateplení objektu, modernizaci výtahů, výměna oken atd. Termín: průběžně 2. Delegátům a) informovat o průběhu SD do na schůzi samosprávy domu, bude-li P VS vyzván Termín: Představenstvu BD a) nadále zajišťovat další možnosti financování oprav a rekonstrukce domů např. NOVÝ PANEL, ZELENÁ ÚSPORÁM jednat individuálně se samosprávami Termín: trvale b) plnit plán velkých oprav dle rozhodnutí představenstva Termín: trvale c) věnovat pozornost vymáhání dluhů na úhradách za užívání bytů a služeb s tím spojených vč. dluhů na vyúčtování Termín: trvale d) sledovat a uplatňovat legislativní změny do činnosti družstva Termín: trvale e) prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD Termín: č. 2/2011 f) připravit návrh na změnu stanov, která by umožňovala převody bytů do osobního vlastnictví u žádostí podaných mimo zákonnou lhůtu po Termín: podzimní SD 2011 V Ústí nad Labem, dne Sobotková Monika v.r., předseda představenstva Ing. Kreč Jiří v.r., předseda návrhové komise Ing. Shýbal Luděk v.r., řídící jednání

4 4 Družstevník červen 2011 ZPRÁVA o ekonomických výsledcích BD DRUŽBA za rok 2010 Zpráva o ekonomických výsledcích BD DRUŽ- BA byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví a Českých účetních standardů. Ověření správnosti sestavení účetní závěrky za rok 2010 bylo provedeno auditorskou společností EKORA s.r.o. zastoupené auditorem Ing. Evou Voráčovou. Daňové přiznání za rok 2010 zpracovala daňová poradkyně paní Pavla Suchá daňový poradce evidovaný pod evidenčním číslem Zpráva o výsledcích hospodaření našeho bytového družstva za rok 2010 byla předmětem jednání na zasedání představenstva BD DRUŽBA dne Představenstvo doporučilo zprávu projednat a schválit na Shromáždění delegátů BD DRUŽBA dne S hospodářskými výsledky družstva za rok 2010 byly seznámeny i jednotlivé jarní obvodové konference. Současně byly výsledky hospodaření našeho družstva za rok 2010 předmětem kontroly Kontrolní komise BD DRUŽBA a závěry této kontroly budou součástí vystoupení zástupce kontrolní komise na shromáždění delegátů. Zpráva je rozdělena na část hospodaření střediska ostatního hospodaření, tedy střediska správy družstva, dále na část hospodaření bytových středisek, tzn. samospráv a na závěrečnou část, která se týká auditorského výroku a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku BD DRUŽBA. K datu spravovalo BD DRUŽBA celkem bytových jednotek, z toho družstevních bytů, bytů bylo k tomuto datu převedeno do osobního vlastnictví a spravujeme 6 bj. cizích (SVJ Chuderov). Z celkového počtu vlastnických bytů jsme k datu spravovali 4 SVJ s právní subjektivitou, která vznikla z našich bytových domů, jedná se o celkem 114 bytů, a to 45 bj. SVJ Kozinova 1163/7, 1164/9 a 1165/11, 24 bj. SVJ Dukelských hrdinů 572/37 a 573/39, 39 bj. SVJ Nová 1404/32 a 1405/34, 6 bj. SVJ Podhájí 970/11 a 1 SVJ cizí, tj. 6 bj. Chuderov. Dále uvádím, že naše bytové družstvo disponuje a spravuje majetek ve výši 1 656,1 mil.kč, na fondech oprav a údržby je evidována částka 139,2 mil. Kč, v této souvislosti uvádím, že k datu byly do fondů oprav a údržby samospráv na základě rozhodnutí delegátů z května 2010 rozpuštěny finanční prostředky v objemu 24,8 mil.kč z tzv. dalšího členského vkladu. Výše nedělitelného fondu k datu činí tis.kč, celková tvorba je tis.kč, použití tis.kč, zůstatek dosud nesplacených půjček z nedělitelného fondu činí ,6 tis.kč. V roce 2010 byly poskytnuty dvě vnitrodružstevní půjčky v celkové výši 1 293,1 tis.kč, a to samosprávám HS 369 Novoveská 6,8,10 a HS 800 Obvodová 7. Na běžných účtech u peněžního ústavu eviduje BD DRUŽBA průměrný denní zůstatek 198,6 mil.kč. Výše bankovních úvěrů činí 201,2 mil.kč a tyto jsou řádně spláceny. K eviduje BD pohledávky z titulu dlužného nájemného ve výši 6 749,8 mil.kč, dále pohledávku za firmou Hampejz ve výši 219,0 tis.kč, která je dále sledována, další evidovanou pohledávkou je částka 63,2 tis.kč, což je pohledávka z titulu dlužného nájemného z nebytových prostor firmy JH Stavby s.r.o. v nebytovém prostoru družstva U chemičky 5. Pohledávky z titulu dlužného nájemného jsou řádně vymáhány standardními cestami, pohledávka za firmou JH Stavby s.r.o. je řešena odstoupením od smlouvy a platebním kalendářem. 1. Hospodaření střediska správy 1.1. Zisk ostatního hospodaření Za rok 2010 vykazuje středisko ostatního hospodaření, tedy správy družstva čistý zisk ve výši ,65 Kč. Daň z příjmu právnických osob představuje částku ,-Kč Náklady Celkové náklady střediska ostatního hospodaření představovaly za rok 2010 částku ,42 Kč, což je oproti plánovaným předpokladům překročení nákladů o tis.kč. V tomto překročení je zásadní částka ,35 Kč, tj. vytvořená opravná položka na krytí rozdílů mezi předpisem penále a vymoženou částkou penále. Tato nákladová položka byla vytvořena na základě požadavku auditora a vzhledem k příznivému vývoji hospodářského výsledku družstva. Pokud jde o další nákladové položky střediska správy, je potřebné komentovat překročení mzdových nákladů o částku 528 tis.kč, která byla vyplacena navíc jako roční odměny zaměstnancům družstva na základě příznivého hospodářského výsledku družstva za rok 2009 a byla schválena představenstvem družstva. U ostatních nákladových položek nebyly zaznamenány oproti plánovaným předpokladům žádné zásadní výkyvy. Lze zmínit překročení položky sociálního a zdravotního pojištění o částku 251 tis.kč v souvislosti se změnami v této oblasti v roce 2010, dále položku příspěvek odborům o částku 250 tis.kč, neboť tato částka dle kolektivní smlouvy nebyla vyplacena v roce Ostatní nákladové položky se v roce 2010 čerpaly v souladu s předpoklady plánu Výnosy Celkové výnosy za rok 2010 střediska správy představovaly částku ,07 Kč. Z jednotlivých položek, které ovlivnily výši výnosů lze uvést režii na správu ve výši tis.kč, částku 816 tis.kč za převody družstevních bytů (Pokračování na 8. straně) VYÚČTOVÁNÍ TOPNÉ SEZÓNY 2010 a REKLAMACE s tím spojené REKLAMACE TOPNÉ SEZÓNY Ve lhůtě 21 dnů od doručení bylo přijato 45 písemných reklamací, z nichž 33 reklamací bylo neoprávněných a 12 oprávněných. Neoprávněné reklamace převážně vyplývaly z neznalosti rozúčtování nákladů tepla, TUV a SV - tedy z neznalosti vnitrodružstevní směrnice č.4/2006 Směrnice pro rozúčtování nákladů za služby poskytované s užívání bytů pro nájemce a vlastníky, respektive z neznalosti vládní vyhlášky č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Ve vyúčtování je nutné brát v potaz, že cena teplé vody a tepla, studené vody a elektrické energie se navýšila v rozmezí od 5-7,5 %, dále od je na tato média vyšší i DPH. Toto jsou aspekty, které ovlivňují výsledek vyúčtování. Nelze jednostranně srovnávat pouze výsledek vyúčtování topné sezóny po sobě jdoucích let, ale vyúčtování jako komplex a také brát zřetel na to, že každé topné období je jiné (tak, jako každá zima jiná) a jiné jsou také teplotní rozdíly mezi byty, jiná je i naměřená hodnota nákladů na SV a TUV v bytech. Ze strany uživatelů v pozici konečných spotřebitelů docházelo pouze k jednostranné kontrole vyúčtování - tedy ke kontrole s odečtovými listy z 12/2010 a byla zásadně opomenuta část za celý objekt, která je naprosto nezbytně nutná v globálním náhledu na celkový výsledek. Názor:...za rok 2009 jsme dobírali tolik a za rok 2010 tak málo nebyl ojedinělý, ale převládající. Oprávněné reklamace se týkaly chybných údajů při samotných odečtech. Na jednu stranu je tato skutečnost paradoxní: uživatelé si odečty nekontrolují ve chvíli, kdy doklad o odečtu podepisují a ke kontrole přistoupí až ve chvíli, kdy jim přijde samotné vyúčtování. V tomto meziobdobí (cca 4-5 měsíců) se nezajímají o to, co jim bude do nákladů zaúčtováno a dalo by se to jednodušším způsobem opravit dřív, než jim přijde nákladový list s resumé rozdílu nákladů a záloh. Na odečtovém listu, který odečítač firmy DELMAX - První družstevní spol.s r.o. nechává v kopii uživateli a originál se zakládá na firmě, je napsáno zcela jasně, že Spotřebitel svým podpisem potvrzuje správnost odečtených stavů EITN a vodoměrů. Je zřejmé, že odečítač by se neměl splést a údaje zapsat správně. Jsme ovšem jen lidé - tedy omylní a na obranu odečítačů: v bytech, kde není přístup k jednotlivým měřičům jednoduchý (překážky - stoly, skříně, postele, místnost ve stylu skladiště, špatné či žádné osvětlení, apod.), v bytech, kde je nahlas puštěna televize či jiné podobné zařízení, štěkají psi a odečítač neslyší vlastního slova, je možné udělat chybu. Je tedy nutné znovu doporučit, aby v termínu odečtů každý ve svém vlastním zájmu zpřístupnil měřiče tím nejvhodnějším způsobem (i pohledem ze špatného úhlu je možné např. na EITN zaevi- 73 % 27 % 33 neoprávněných reklamací 12 oprávněných reklamací dovat špatný údaj) a jsou i uživatelé, kteří si stavy jednotlivých měřičů tepla, TUV či SV zapíší již před samotným odečtem a pak si je před podpisem odečtového listu jen zkontrolují. V průběhu měsíce května tedy v průběhu reklamačního řízení přišly na bytové družstvo nejen písemné reklamace, ale desítky lidí požádat o kontrolu či vysvětlení samotného vyúčtování, které jim bylo vysvětleno a předešlo se tak zmiňovaným neoprávněným reklamacím. Vždy je to jen otázka přístupu a výkladu samotných položek tak, aby i laik porozuměl. Reklamace byly konzultovány především s fi r- mou DELMAX s.r.o., dále s ekonomickým úsekem - účtárnou nájmu a v neposlední řadě také v několika případech prostřednictvím Obvodních bytových správ s jednotlivými samosprávami (položka - Pokuty za úklid). Na všechny reklamace bylo v zákonné lhůtě odpovězeno. Pokud měli uživatelé zájem, pro odpověď si přišli osobně a zároveň jim vše, co jim nebylo tak jasné, bylo vysvětleno. Ostatní odpovědi na reklamace odešly doporučenými dopisy na kontaktní či požadované adresy. Ilona Neumannová energetik BD

5 Družstevník červen Informace z jednání představenstva Na 4. jednání PD konaném dne PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 3/2011, b) vyhodnocení plesu konaného dne v sále Setuzy, c) postup s vlastníky bytů nečleny BD DRUŽBA a se správou jejich bytů, d) kontrolu plnění usnesení ze SD 5/2010, e) návrh volebních okrsků, f) seznámení s projednáním stížnosti pana Berky na paní Tietzovou Evu, Poláčkova 3250/30, g) informace člena představenstva Ing. Jíry v záležitosti obsluhy plynových zařízení v panelových domech. Referent PO a BOZP p. Brož je proškolen a může vykonávat svou činnost, h) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, i) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, j) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) rozdělení zálohových odměn pro členy PD na 1. Q 2011 dle návrhu hodnotitelské komise, b) odložení zprávy o splněných úkolech OKom, o schůzích samospráv domu na další jednání představenstva dne , c) přesunutí bodu programu druhé čtení rozpočtu na rok 2011 na další jednání dne , d) úpravu částky ,- Kč na provedení výměny oken na budově U Chemičky 5 (DELMAX První družstevní, spol. s r.o.) č. smlouvy 2011/2/0050 fy. Radek Tuček, na částku ,- Kč, e) navýšení plánu velkých oprav na rok 2011 za Krásné Březno o ,- Kč na částku ,- Kč, f) pronájem SP za výtahem (2 m 2 ) v domě Keplerova 694/4, VII. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí, , Zuzana Trpišovská, Keplerova 694/4, g) pronájem nebytového prostoru (kolárna) v domě Rozcestí 756/17, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep, , Milan Bažant, Rozcestí 756/17, h) příjem nových členů, kteří splnili podmínky znovupřijetí, i) podnájmy družstevních bytů, j) výměnu bytů včetně převodu čl. práv a povinností a vzájemného majetkového vypořádání. PD nedoporučuje: a) vyloučení z BD DRUŽBA paní Evy Teitzové, bytem Poláčkova 3250/30. Na 5. jednání PD konaném dne PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 4/2011, b) plnění plánu oprav za 2010 a rozpracovanost plánu oprav v roce 2011, c) informace vedoucích OBS k problematice jednotlivých obvodů, d) druhé čtení návrhu rozpočtu na rok 2011, e) pozvánku na jarní OK, f) porovnání hospodaření a spotřeb energií za roky , g) termíny konání jednání OKom s jednotlivými VS před jarní OK. V Krásném Březně ; na Střekově , na Severní Terase Lokalita Bukov nebude jednání svolávat a pan Dyrynk nahradí toto jednání ovou korespondencí s jednotlivými VS, h) návrh volebních okrsků, i) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, j) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, k) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu v dražbě, l) změny v evidenci vlastník, m) změny v evidenci bydlících družstevníků, n) dohoda o zániku společného členství, o) informace Ing. Jaroslava Jíry na téma fotovoltaických elektráren, navrhoval ved. PTÚ p. Haškovi, vytipovat dům na který by se nechala zpracovat studie ohledně nákladů na pořízení a spočítat ziskovost této investice, p) informaci předsedkyně představenstva o nařízení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva a nařízení exekuce prodejem 45 družstevních bytů na pohledávku ve výši ,50 Kč dle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j 11Co 788/ ze dne , který nabyl právní moci dne , která byla uhrazena před vydáním usnesení. Nařízení exekuce bylo vydáno dle omluvného dopisu exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň město, omylem vinou systémové chyby exekutorského úřadu. Současně PD vzalo na vědomí potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce ze dne , dle kterého je příslušný Katastrální úřad povinen vymazat poznámky zapsané v rámci tohoto řízení na příslušném listu vlastnictví. PD projednalo a schválilo: a) projednání KZ č. 4/2010, 5/2010, 7/2010, 8/2010 a 9/2010 na jednání PD za účasti celé KK (termín bude upřesněn), b) přesunutí zprávy o splněných úkolech OKom na příští jednání dne , c) organizační zajištění jarních OK v květnu 2011, d) přípravu písemných materiálů na OK a SD, e) přeložení projednání návrhu směrnice o kontrolní činnosti na příští jednání představenstva dne , f) snížení tvorby FP o - 5,- Kč/m 2 tj. z 30,- Kč/m 2 na 25,- Kč/m 2 s účinností od na HS 790, Neštěmická 724/23, g) zaúčtování částky 963,- Kč a 825,- Kč do vyúčtování topné sezóny roku 2010 pí. Gabriely Janíkové, Jizerská 2902/15 ( ) a následně do FP HS 242, h) zaúčtování částky 440,- Kč do vyúčtování topné sezóny roku 2010 p. Miroslavu Vondráškovi, Rabasova 3188/29 ( ) a následně do FP HS 259, i) zaúčtování částky 2 596,- Kč do vyúčtování topné sezóny roku 2010 pí. Běle Stibůrkové, Nová 1395/14 ( ) a následně do FP HS 353, j) zaúčtování částky 2 530,- Kč do vyúčtování topné sezóny roku 2010 p. Miroslavu Morávkovi, Jizerská 2896/3 ( ) a následně do FP HS 240, k) zrušení členství v SČMBD pro SVJ Nová 1404/32 a 1405/34, l) ukončení členství v BD DRUŽBA dohodou po založení SVJ Vinařská 743/22, m) sponzorský příspěvek pro občanské sdružení sportovní školy Vinařská 743/22 ve výši ,- Kč z výtěžku plesu BD DRUŽBA, n) účast dle Stanov BD DRUŽBA paní Vilemíny Filipové na SD dne , o) umístění administrativního sídla firmy NX Computers s.r.o., IČ: syna Ing. Jana Hromádky v bytě č. 36 v VIII. podlaží, ulice Dr. Horákové 647/4, , Jiří Hromádka, Dr. Horákové 647/4, p) příjem nových členů, q) příjem nových členů, kteří splnili podmínky znovupřijetí, r) podnájmy družstevních bytů, s) postoupení pohledávky přidělení bytu, t) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst.1, písm. b): , Kateřina Salavcová, Kojetická 1388/4; , Radek Horňák, Zahradní 303/10; , Jana Senderiová, Dr. Horákové 648/6; , Věra Hlaváčková, Keplerova 697/10; , Lukáš Salavec, Keplerova 728/48. PD zamítá: a) prominutí penále pana Fr. Dudy, Keplerova 710/28 ( ). Na 6. jednání PD konaném dne PD dále projednalo a bere na vědomí : a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 5/2011, b) informace Ing. Jíry o činnosti a spolupráci se společností DELMAX První družstevní, spol. s r.o., c) vyhodnocení spolupráce se společností DELMAX První družstevní spol. s r.o., d) zhodnocení společných jednání zástupců PD s P-OKom, e) informace člena PD Ing. Macury o splnění úkolů OKom schůzích samospráv domů, f) návrh usnesení na jarní OK v 5/2011, g) předání návrhu směrnice o kontrolní činnosti vnitřní kontrola, h) kopie odpovědi od P KK ke stížnostem Ing. Laciny ke KK k silniční dani a k plnění pracovních povinností JUDr. Machaly a paní Sobotkové a pozastavení jejich členství v PD, PD žádosti Ing. Laciny nevyhovuje, i) přehled přijatých a vyřízených stížností za 1.Q 2011, j) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, k) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, l) změna v evidenci vlastník bytu, m) změny v evidenci bydlících družstevníků, n) zánik členství vlastník bytu, o) zánik členství, PD projednalo a schválilo: a) rozpočet BD na rok 2011, b) organizační zajištění SD, které se uskuteční , c) stanoviska ke KZ č. 4/2010, č. 5/2010, č. 7/2010, č. 8/2010 a č. 9/2010, d) navýšení částky o + 30,- Kč/byt/ měsíc do položky úklid na HS 258, Poláčkova 3186/ /27 s účinností od , e) neúčtování poplatků z prodlení z důvodů dlouhodobé hospitalizace v nemocnici požár v bytě č. 8 ( žádá dcera pí Naďa Hanousková) Irena Kubínová, Žežická 671/33, f) ukončení členství v BD DRUŽ- BA dohodou na bytě č. 38, Nová 1392/8, Ivana Eisenhammerová, g) navýšení tvorby FP o +2,- Kč/m 2 tj. na 28,- Kč/m 2 s účinností od na HS 788, Obvodová 733/1, h) navýšení tvorby FP o +2,- Kč/m 2 tj. na 28,- Kč/m 2 s účinností od na HS 792, Neštěmická 726/27, i) zařazení objektu 788 Obvodová 733/1, objektu 789 Obvodová 734/2, objektu 792 Neštěmická 726/27, objektu 263 Poláčkova 3243/ /18 a objektu 264 Poláčkova 3245/ /22 do programu NOVÝ PANEL a zřízení zástavního práva na tyto domy, j) Kolektivní smlouvu BD DRUŽBA pro rok , k) žádost o pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě Střekovské nábřeží 1160/1 za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep Věra Abdulová, Střekovské nábřeží 1160/1, l) příjem nových členů, m) příjem členů, kteří splnili podmínky pro znovupřijetí, n) podnájmy družstevních bytů, o) zánik členství na základě exekučního příkazu, p) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1 písmeno (Pokračování na 6. straně)

6 6 Družstevník červen 2011 Informace z jednání představenstva (Pokračování z 5. strany) b): Eva Zlatová, Návětrná 598/2; Helena Havlíčková, Keplerova 700/16; Petr Horvát, Keplerova 719/44. PD zamítá: a)prominutí poplatků z prodlení Hedi Maatoug, Na Sklípku 705/41. Na 7. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 5/2011, b) opravu v zápise č. 6/2011, c) zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví a vznik SVJ, d) zprávu o stavu pohledávek, výstrahy, vyloučení, žaloby na vyklizení bytu, žaloby na platební rozkazy dohody jejich plnění, e) vyhodnocení vyúčtování zálohových plateb za rok 2010, f) informace ze zprávy na SD o výsledcích hospodaření BD za rok 2010, g) upravený návrh usnesení na jarní OK v 5/2011, h) návrh pozvánky na SD dne , i) úpravu odměn pro funkcionáře VS z důvodů rozšíření počtu HS, j) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, k) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, l) změna v evidenci vlastník bytu, m) změny v evidenci bydlících družstevníků, n) požadavek P- PD na vypracování dodatku ke směrnici č. 1/2010 na výměnu oken, včetně fi nancování, v čl. 5. PD projednalo a schválilo: a) část vnitřní kontroly ze Směrnice o kontrolní činnosti, b) posunutí jednání PD ze dne na den , c) navýšení tvorby FP o +5,- Kč/m 2 tj. na 27,- Kč/m 2 s účinností od na HS 263, Poláčkova 3243/ /18, d) navýšení tvorby FP o +6,- Kč/ m 2 tj. na 28,- Kč/m 2 s účinností od na HS 264, Poláčkova 3245/ /22, e) ukončení členství v BD DRUŽBA dohodou ke dni členům SVJ Kpt. Nálepky 582/15 583/13, f) pověření P-PD pí Sobotkové k zastupování družstva na 22. Konferenci rady bytových družstev svč. oblasti dne a hosta JUDr. Machaly, g) postup proplacení oken na HS 368, Tolstého 1301/29, v roce 2011 mimo plán oprav bude proplaceno ,- Kč, h) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě Žežická 685/3 za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep Jiří Novák, Žežická 685/3, i) příjem nových členů, j) příjem členů, kteří splnili podmínky pro znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů, l) příjem za člena Petrásková Jana Stará 2520/45A nar , m) přidělení bytu HS 776, byt č (původně) Dana Urbanová nyní Lenka Kukeňová , n) svolání schůze samosprávy domu Spartakiádní 259/6 260/8 HS 560. Na 8. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 7/2011, b) návrh hodnotitelské komise na rozdělení odměn na I. pololetí 2011 pro OKom, RR a PD, c) informace k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, d) sdělení členky KK pí Hurtové v záležitosti stanoviska k výsledkům hospodaření BD DRUŽBA za rok 2010 a k návrhu na rozdělení zisku, e) informace o návrhu úpravy Volebních řádů, které vzešly z jarních OK, f) kontrolu organizačního zajištění SD, g) návrhy kandidátů do volební komise: Špidlenová Iva - KB, Matěka Miloslav - KB, Ing. Štěpánová Vlasta Stř., Lícha Vlastimil Stř., Dudek Milan ST, Máchová Markéta ST, Ing. Šefl Jaromír Bu, Dyrynk Josef Bu, Hašek Petr nebydlící člen, náhradníci: Valentová Otílie KB, Krivošič Petr KB, Laurová Monika ST, h) odvolání vyloučených členů BD ke SD, i) návrh usnesení na SD dne , j) zhodnocení jarních OK, k) návrhy na úpravu dodatku ke směrnici č. 1/2010 na výměnu oken, včetně financování v článku 5), l) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, m) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, n) změna v evidenci vlastník bytu, o) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) řídícího jednání SD dne Ing. Jaroslava Jíru a v případě nepřítomnosti Ing. Luďka Shýbala, b) ukončení členství SVJ Návětrná 596/6 597/8 v BD DRUŽBA, c) udělení výstrahy panu Zdeňku Koubkovi, Voskovcova 2749/6 ( ) vlastník bytu členu BD DRUŽBA, d) splacení veškerých pohledávek při převodu bytu do OV budoucího vlastníka vůči BD DRUŽBA s účinností od , e) snížení úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených v položce anuita na HS 541 Vinařská 740/16 s účinností od (anuita uhrazena ), f) snížení úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených v položce anuita na HS 540 Vinařská 736/8 s účinností od (anuita uhrazena ), g) příjem nových členů, h) příjem členů, kteří splnili podmínky pro znovupřijetí, i) podnájmy družstevních bytů, j) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1 písmeno b): Petra Rendlová, Žežická 679/23. PD zamítá: a) prominutí penále p. Františku Dudovi, Keplerova 710/28 ( ), b) odpuštění penále pí Jiřině Břeňové, Keplerova 730/52 ( ), c) prominutí poplatku z prodlení p. Martinu Latínovi, Rabasova 3194/41 ( ), d) rozdělení volebního okrsku a tím 2 delegáty na návrh pí Freiwaldové, e) znovupřijetí za člena BD DRUŽBA pí Marii Zátopkové Žežická 686/5 ( ), f) odpuštění penále p. Petru Horvátovi, Keplerova 719/44 ( ). PD doporučuje SD: a) k projednání a ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku na SD dne , b) návrh členů do pracovních komisí, pracovního předsednictva SD a návrh členů do VK, c) odvolání vyloučených členů BD ke SD tak, jak je přednesl JUDr. Machala. Na 9. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 8/2011, b) zhodnocení SD konaného , c) návrh plánu práce PD na II. pololetí 2011, d) informace o postupu s vlastníky bytů nečleny BD a o jejich správě bytů, e) přesunutí projednání žádosti o příspěvek na činnost odborové organizace - 9/2011, f) informace, že směrnice č. 1/2010 na výměnu oken včetně financování zůstala v původním znění, g) informaci, že společnost DELMAX s.r.o. proplatí BD DRUŽBA výměnu oken na objektu U chemičky 5, ve dvou platbách - k ve výši ,- Kč a k ve výši ,- Kč, h) informaci o volných NP ve druhém podlaží objektu U chemičky 5 a potřebu zajištění je pronajmout, i) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, j) změny v evidenci vlastníka prodej bytu, k) změny v evidenci vlastník bytu, l) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) předpis úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených s účinností od , b) zapracování úkolů ze SD ze dne do plánu práce PD na II. pololetí 2011, c) přesunutí bodu programu jednání - přehled smluv o dílo, rozpracovanost a finanční krytí na další jednání PD dne , d) navýšení tvorby FP o + 8,- Kč/m 2, tj. na 41,- Kč/m 2 s účinností od na HS 579, Bří Čapků 659/13, e) zavedení položky úklid SP ve výši 50,- Kč/byt/měsíc s účinností od HS 811, Čechova 768/18 769/20, f) navýšení finančních prostředků ve výši 2 x ,- Kč na plánovanou opravu střechy HS 347 Nová 1400/ /26 a HS 348 Nová 1402/ /30, g) navýšení tvorby FP o + 2,-Kč/m 2, tj. na 25,- Kč/m 2 s účinností od na HS 252, Jizerská 2944/ /63, h) změnu plánu velkých oprav výměna oken na HS 155, Voskovcova 2750/8 2752/12, provedení výměny i druhé etapy v roce 2011 v celkovém objemu ,- Kč a vyplacení kompenzací ve dvou etapách, v 4/2012 a 12/2012, i) rozdělení odměn za I. pololetí 2011 pro členy PD, OKom a RR, j) revokaci výstrahy p. Koubkovi, schválené na jednání PD dne , k) nahrávání jednání OK u všech lokalit s účinností od podzimních OK roku 2011, l) navýšení mzdových prostředků v souvislosti s rozsahem činnosti správy družstva, m) pronájem nebytového prostoru (46 m 2 ) v domě A. České 645/12, pro podnikatelské účely provozovna kadeřnictví - Javůrková Věra, U Zoologické zahrady 846/4, n) příjem nových členů, o) příjem nových členů, kteří splnili podmínky ke znovupřijetí, p) podnájmy družstevních bytů, q) výměnu bytů včetně převodu členských práv a povinností a vzájemného majetkového vypořádání, r) postoupení pohledávky přidělení bytu, s) přidělení náhradního bytu, t) vyloučení člena BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b): Limburská Helena, Žežická 677/19. PD zamítá: a) prominutí penále ve výši ,- Kč paní Tran Thi Hien, Žežická 659/47 ( ), b) vrácení poplatku z prodlení ve výši 3.636,- Kč paní Aleně Bodrinové, Spartakiádní 270/15 ( ), c) poskytnutí finančního daru pro letní dětský tábor. PD žádá: a) Kontrolní komisi o provedení kontroly převodů bytů do OV mimo zák. lhůtu z důvodu obvinění z nezákonného postupu panem Švarcem, HS 368, údajný převod mimo zák. lhůtu u pí Šolcové.

7

8 8 Družstevník červen 2011 ZPRÁVA o ekonomických výsledcích BD DRUŽBA za rok 2010 (Pokračování ze 4. strany) do osobního vlastnictví, dále částku tis. Kč za přijaté úroky peněžního ústavu vč. výnosů z dluhopisů a v neposlední řadě i poplatky z prodlení ve výši tis.kč. Součástí výnosových položek je i částka 1 481,9 tis.kč, která představuje plnění pojišťovny za nesprávně zpracovanou daň z příjmu právnických osob za léta 2001, 2002 a Hospodaření bytových středisek Do úvodu k této části zprávy připomínám skutečnost, že i v roce 2010 došlo k datu k vyrovnání hospodářských výsledků jak ztrát, tak i zisků jednotlivých hospodářských středisek, resp. samospráv. Vysvětlení a zdůvodnění bylo provedeno ve zprávě za rok Pro úplnost uvádím, že výše zúčtovatelných položek činila v případě zisků středisek bytového hospodářství částku ,5 tis.kč a ztráty středisek bytového hospodářství činily ,4 tis.kč Náklady Celkové náklady středisek bytového hospodářství představovaly za rok 2010 částku ,00 Kč. Z této položky bylo realizováno na opravách a údržbě bytového fondu celkem ,5 tis.kč, z toho objem prací a dodávek realizovaný v rámci programu PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM ve výši ,7 tis.kč. Dceřiná společnost Delmax-První družstevní, spol. s r.o. provedla v roce 2010 údržbářské práce (instalatérské práce, opravy a revize) v celkovém objemu ,1 tis.kč. Prakticky lze konstatovat, že bytové družstvo na všech úrovních řízení s péčí řádného hospodáře věnovalo v roce 2010 a nadále věnuje technickému stavu spravovaných bytových objektů maximální pozornost a do oprav svěřeného bytového fondu investuje značné fi nanční prostředky. Z dalších nákladových položek, které výrazněji ovlivnily celkovou výši nákladů, lze uvést daň z nemovitosti ve výši 5 326,1 tis.kč, pojištění bytových objektů ve výši 797,1 tis.kč, příspěvky Svazu českých a moravských bytových družstev ve výši 293,8 tis.kč, výše splácených komerčních a anuitních úvěrů dle splátkových plánů ve výši ,8 tis.kč, na funkcionářských odměnách a dohodách o provedených pracích bylo vyplaceno celkem 4 193,6 tis.kč, na zpětné proplácení individuálních výměn oken, které si uživatelé realizovali sami a po skončení generální výměny nebo dílčí etapy bylo vynaloženo celkem 5 947,7 tis.kč Výnosy Pokud jde o výnosové položky středisek bytového hospodářství v roce 2010, lze konstatovat, že úhrady za užívání bytů činily ,8 tis.kč, výše dlouhodobých poskytnutých investičních úvěrů činila v roce 2010 v rámci programu PANEL ,1 tis.kč a výše vnitrodružstevní půjčky částku 1 293,1 tis.kč. Celkové výnosy bytových středisek za rok 2010 činí ,98 Kč. 3. Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 a) výsledek hospodaření ostatního střediska ve výši ,65 Kč převést do nedělitelného fondu 4. Audit a schválení účetní závěrky za rok 2010 a) byly ověřeny údaje uvedené ve zprávě o hospodaření Bytového družstva DRUŽBA od do a konstatuji, že tyto údaje jsou shodné s účetní závěrkou za toto období. b) výrok auditora podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a finanční situace Bytového družstva DRUŽBA k datu , nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok 2010 v souladu s mezinárodními účetními předpisy. Proto vydávám výrok: BEZ VÝHRAD Zpracoval a předkládá: Milan Simkovič vedoucí ekonomického úseku V Ústí nad Labem dne Program VÝHODA pojištění domácnosti V červnovém čísle našeho zpravodaje, který máte právě na stole, je vložen informační materiál pojišťovny Kooperativa a.s., který nabízí v rámci programu VÝHODA speciálně navržené pojištění domácnosti určené pouze vám, obyvatelům bytových domů našeho družstva a SVJ. Úvodem bych předeslal, že pojišťovna Kooperativa a.s. na přípravě projektu úzce spolupracovala se společností RENOMIA, a. s., která je pojišťovacím makléřem SČMBD. První prezentace této společnosti proběhla na počátku měsíce května na našich obvodových konferencích. Co program představuje: - jedná se o mimořádnou nabídku pojištění od Kooperativy, které dominuje exkluzivní pojištění domácnosti VÝHODA. Pojištění je určeno vlastníkům, družstevníkům i nájemcům bytových jednotek BD DRUŽBA a jeho členům. - domácnost si lze díky tomu pojistit velmi levně s bezkonkurenční pojistnou ochranou, která zahrnuje i např. riziko ztráty či zalomení klíčů či připojištění v případě ztráty zaměstnání. - program VÝHODA zahrnuje také pojištění vozidel až s 30% slevou, speciální úrazové pojištění a další. - od září 2011 budou poradci Kooperativy navštěvovat bytové domy BD DRUŽBA, kteří zodpoví dotazy, případně zájemcům pomohou uzavřít pojištění. Jejich návštěvě bude předcházet dopis od BD DRUŽBA. - bližší informace najdete v přiloženém letáku, případně na pobočkách Kooperativy, stránkách či infolince Milan Simkovič vedoucí ekonomického úseku JANA ŠÍLENÁ A FILIP SLIČNÝ Tohle přízvisko dostala dcera aragonského krále Ferdinanda a kastilské královny Isabely, kteří sjednotili do té doby rozdělené Španělsko, vytlačili definitivně z Pyrenejského poloostrova muslimské Maury a vyslali v roce 1492 k břehům Nového světa tři lodě janovského mořeplavce Kryštofa Kolumba. Na portrétu, kdy bylo Janě osmnáct let, je žena sice půvabná, ale zádumčivě a nepřítomně hledící a odborníci se domnívají, že už tehdy nebyla psychicky normální. V šestnácti letech byla provdána za flanderského hraběte Filipa syna Maxmiliana I. Filip byl sukničkář, Jana žárlivá. Jejich manželství bylo velmi bouřlivé a duševní stav Jany se zhoršoval. Celé hodiny trávila potmě v naprosté nečinnosti, přestávala se převlékat a začínala zanedbávat i osobní hygienu. Koncem roku 1504 zemřela její matka Isabela a Jana se stala dědičkou trůnu, ovšem neschopná vládnout. V jejím za- stoupení Filip zvolil jako vladařské sídlo zámek v Burgosu a manželé se tam r z Nizozemí přestěhovali. Při uvítacích slavnostech byly součástí míčové hry, které Filip miloval. Uhřátý vypil sklenici studené vody a už nevstal. Ani modlitby a polibky zoufalé Jany nepřivedly osmadvacetiletého Filipa k životu. Šestadvacetiletá Jana se stala vdovou a smrt milovaného manžela ji zcela ochromila. Po Filipově smrti vypukl v zemi hladomor a epidemie dýmějového moru. Jana odmítla opustit Burgos bez svého manžela, přikázala balzamované tělo exhumovat a s mrtvým putovala po Kastilii, přespávajíc na zemi vedle rakve. Za Janu vládl zpočátku její otec Ferdinand Habsburský, po jeho smrti se stal španělským králem její syn Karel V., který ovládl polovinu Evropy, část severoafrického pobřeží a za oceánem pro něj dobyli mořeplavci Cortés Mexiko a Pizarro Peru. Nebohá a nešťastná Jana přivedla na svět dva římské císaře-karla V. a Ferdinanda I. Ten dal pro svou manželku Annu postavit v Praze známý letohrádek Belveder. Její dcery Eleonora, Isabela, Marie a Kateřina se staly královnami: Eleonora portugalskou a poté i francouzskou, Isabela dánskou, Marie byla manželkou českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského, který zahynul po bitvě s Turky r u Mohače. Nezkušený dvacetiletý Ludvík se po drtivé porážce chtěl zachránit útěkem, ale spadl i s koněm do bažiny a utonul. Marie se už neprovdala, z Čech odešla a v nejedné státní potřebě pomáhala svému bratrovi Karlovi V., zejména jako vladařka nizozemská. Kateřina se stala královnou portugalskou. Pro Janu se stal palác v Tordesillasu vězením až do konce života. Jan Bauer: Podivné konce Habsburků a jejich příbuzných Zdeňka Vaisová UPOZORNĚNÍ: s účinností od se mění název naší dceřiné společnosti z DELMAX První družstevní spol. s r.o. na DELMAX s.r.o. Vydává představenstvo a vedení bytového družstva Družba v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: Ing. Zdeněk Vais, předseda, Milan Simkovič, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: Ing. Zdeněk Vais. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD Družba. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 Shromáždění delegátů

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Datum a místo konání : 28.5.2003, v ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 - J.M. Jednání započato v 19.00. hod. Úvodem jednání provedl

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013

Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013 Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2012 Shromáždění delegátů

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

b)337 p. Hájková f)341 p. Synek d)339 p. Bělohlávek h)343 p. Becková

b)337 p. Hájková f)341 p. Synek d)339 p. Bělohlávek h)343 p. Becková Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany, IČ: 25992431: Místo: Ostřešany 343, Pardubice Tato schůze svolána je předsedou družstva MUDr. Janem Flašarem Přítomni za č.p.: a) 336 p. Kautský v.z.

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

Zá p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům.

Zá p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům. Zá p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům. Celkem pozvaných delegátů: 66. Celkem přítomných delegátů:

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015

Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Zápis ze Shromáždění vlastníků ze dne 20.5.2015 Schůze byla zahájena v 18:15 předsedou výboru Davidem Vlčkem. Před zahájením byla provedena evidence přítomných vlastníků a jejich podílů na objektu na základě

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více