Shromáždění delegátů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shromáždění delegátů 26. 5. 2011"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 2/2011 Shromáždění delegátů Shromáždění delegátů (SD) bytového družstva DRUŽBA se konalo dne 26. května letošního roku v Domě techniky v Ústí nad Labem. Zastoupení samospráv delegáty bylo početné - 84%. Ze 131 pozvaných delegátů bylo přítomno 110 delegátů. Přišli, aby projednali písemné materiály podle předloženého programu. V úvodu vystoupila předsedkyně představenstva paní Monika Sobotková, která přivítala přítomné delegáty, členy představenstva, členy kontrolní komise, zástupce vedení BD DRUŽ- BA a ředitele rady Svč. BD SČMBD Ing. Chalupného. Po odsouhlasení programu jednání, byla připomenuta životní jubilea delegátů, kterým byl předán květinový dar a poděkováno nejen za funkcionářskou činnost. Předsedkyně představenstva předala slovo řídícímu jednání Ing. Shýbalovi místopředsedovi představenstva. Následovala volba členů mandátové a návrhové komise a jmenování zapisovatele. Všechny členy komisí delegáti schválili a pak už probíhalo projednávání jednotlivých materiálů dle programu. Písemným materiálem číslo 1 byla Zpráva představenstva, kterou prezentovala předsedkyně představenstva. V úvodním slovu byla kontrola usnesení ze SD konaného , dále byli přítomní seznámeni se zhodnocením Obvodových konferencí, činností představenstva. Delegáti byli seznámeni s tím, že představenstvo schválilo přijetí 31 nových členů, 210 podnájmů družstevních bytů a vzalo na vědomí 266 převodů členských práv a povinností dle 230 Obchod. zákoníku. Dále představenstvo schválilo 66 rozhodnutí o vyloučení z družstva. Uskutečnilo se 29 výběrových řízení na fi rmy, které budou u BD pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích objektů. Výběr fi rem je ponížen o ty, které prováděly montáž výplní otvorů po etapách a nyní se na objektech dokončuje tato výměna, a to již vybranými firmami tak, jak si jednotlivé samosprávy domů rozhodly. Bylo pohovořeno o modernizacích výtahů s tím, že do konce roku 2011 bude cca 53 ks nových výtahů. Vady panelové výstavby vč. zateplení máme na našem družstvu odstraněny na 97 % objektů a okna vyměněna u cca 85 % bytových jednotek. Snaha BD a představenstva je zajistit maximum Z OBSAHU Usnesení ze Shromáždění delegátů str. 2 Stanovisko auditora str. 3 Výrok auditora str. 3 Zpráva o ekonomických výsledcích BD DRUŽBA str. 4 Vyúčtování topné sezóny 2010 str. 4 Informace z jednání představenstva str. 5 těchto činností v co nejkratší době nejen z důvodu neustálého navyšování cen za materiály, ale i za práci a nyní zejména i s hrozícím zvýšením DPH. Dále byli delegáti informováni o činnosti jednotlivých pracovišť družstva organizačně právní úsek řeší členskou a bytovou evidenci, převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, nájmy nebytových prostor a v neposlední řadě je zde řešen stav pohledávek vč. jejího vymáhání, vyklizování bytů po vyloučení atd., dále o provozně technickém úseku a ekonomickém úseku. Z hlediska dosahovaných výsledků hospodaření patří naše družstvo ke stabilním firmám. Schválená koncepce družstva je průběžně plněna. Podrobná zpráva byla předána všem delegátům. Písemný materiál číslo 2 Zpráva vedoucího ekonomického úseku pana Simkoviče viz informace v další části zpravodaje. V dalším bodě seznámil předseda kontrolní komise Ing. Rejholec se zprávou o činnosti KK za rok 2010, vyjádřil se k návrhu na schválení hospodářského výsledku BD za rok 2010 a jeho rozdělení. SD schválilo předloženou účetní závěrku za rok 2010, kde s výrokem auditora seznámil vedoucí EÚ p. Simkovič. Delegáti projednali a schválili zástavní práva na domy, které jsou zařazeny v programu NOVÝ PANEL. Delegáti schválili Volební řády - pro volby Jarní obvodové konference Tradičně předchází Shromáždění delegátů, jako vrcholnému orgánu našeho družstva, konání Obvodových konferencí. V letošním roce se Obvodové konference konaly již ve smyslu změn Stanov našeho družstva. Byly zrušeny Obvodové rady jako orgán družstva a byly nahrazeny Obvodovými komisemi zřízenými Představenstvem družstva jako poradní orgány, na základě návrhu jednotlivých obvodů. Obvodové komise jsou ustanoveny v obvodech Střekov, Krásné Březno a Severní Terasa, kde došlo ke sloučení s obvodem Stříbrníky a Dobětice. V obvodu Bukov nebyla Obvodová komise ustanovena. Bez ohledu na to, zda je v obvodu Obvodová komise (OKom), konaly se Obvodové konference (OK) delegátů před Shromážděním delegátů (SD), kde se projednávají materiály předkládané na jednáni SD týkající se jednotlivých obvodů. Stěžejními problémy letošních OK byly kromě již zaběhlých problémů jako jsou plány investic, vyhodnocení hospodaření obvodů, hodnocení činnosti samospráv domů v obvodech, hlavně příprava voleb delegátů SD podle nově navržených volebních okrsků, projednání a schválení těchto volebních okrsků, návrhy členů do komisí jarního SD a návrhy členů do volební komise pro volby Představenstva družstva (PD) a Kontrolní komise (KK) na další volební období. V neposlední řadě bylo náplní těchto OK velmi diskutované téma delegátů na shromáždění delegátů a pro volby členů představenstva a kontrolní komise BD DRUŽBA. Tím, že rok 2011 je rokem volebním, byla uskutečněna volba členů volební komise. Do volební komise byli zvoleni tito kandidáti: Ing. Šefl Jaromír, p. Dyrynk Josef, Ing. Štěpánová Vlasta, pan Lícha Vlastimil, paní Špidlenová Iva, pan Matěka Miloslav, pan Dudek Milan, paní Máchová Markéta, pan Hašek Petr. Náhradníci byli zvoleni: pan Krivošič Petr, paní Laurová Monika a paní Valentová Otilie. Mezi poslední body k projednání patří odvolání vyloučených členů BD ke SD, projednání žádostí členů BD o převod bytů do OV mimo zákonnou lhůtu tam, kde ze zákona vzniká společenství vlastníků jednotek (SVJ), se kterým vystoupil JUDr. Machala a za dceřinou společnost DELMAX s.r.o. vystoupil jednatel Ing. Korbel. V průběhu jednání se vedly obšírné diskuse. Usnesení bylo schváleno většinou přítomných, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování. Na závěr bylo poděkováno všem přítomným, kteří se zúčastnili náročného jednání a vydrželi až do jeho konce. Já si dovoluji touto cestou poděkovat Ing. Shýbalovi za řízení velice náročného jednání, kterého se zhostil a samozřejmě všem, kteří se podíleli na přípravě shromáždění, včetně písemných podkladů. Monika Sobotková předseda představenstva a to, převody bytů do osobního vlastnictví mimo zákonnou lhůtu stanovenou zákonem o vlastnictví bytů č.72/94 Sb. Chci se pozastavit pouze u těchto stěžejních problémů letošních jarních OK. V našem družstvu SD nahrazuje konání členské schůze jako vrcholného orgánu družstva. Je to plně v souladu se zákonem, 239 odst.7. Obchodního zákoníku, kde je stanoveno: Každý z delegátů se volí stejným počtem hlasů. Stanovy mohou určit odchylky, pokud jsou nutné vzhledem k organizačnímu uspořádání družstva. Naše stanovy obsahovaly ustanovení, že delegáti jsou voleni, jeden delegát na sto bytových jednotek. V současných stanovách je stanoveno, že Delegát zastupuje volební okrsek, který tvoří jedna, či více samospráv (správních celků). Volební klíč je stanoven ve volebním řádu. Volební řád byl navržen tak, aby nebyl v zásadním rozporu s ustanovením zákona. K návrhu těchto změn nás vedly podstatné skutečnosti. 1. Počet 140 delegátů, co dům - samospráva to jeden delegát, je příliš velký. Byli jsme si plně vědomi, že to v minulosti byly objektivní, ale i subjektivní podmínky, aby jeden obvod nemohl zásadně rozhodovat o dění v celém družstvu apod. 2. V souvislosti s převody bytů do osobního (Pokračování na 2. straně)

2 2 Družstevník červen 2011 Jarní obvodové konference (Pokračování z 1. strany) vlastnictví v našem družstvu vznikají Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a jejich počet a nárůst bude mít vliv i na počet delegátů a tento by se zásadně měnil. 3. Zvýšení odpovědnosti delegátů v SD. Mnozí naši delegáti si neuvědomují, že nejsou orgánem družstva. Orgánem je až samotné jednání Shromáždění delegátů. V tomto orgánu rozhodují, nebo se snaží rozhodovat, ve jménu svého domu a v jeho zájmu. Toto SD nepřísluší. SD rozhoduje a odpovídá ve smyslu koncepce a existence družstva za družstvo, nikoliv za jednotlivé domy. Svoji existenci naši delegáti v SD zdůvodňují a cítí takto: Chci být u toho za svůj dům. Někteří delegáti to dávají v průběhu jednání OK a SD velmi zřetelně najevo. Na OK je schváleno usnesení, se kterým se má jít na SD a znovu se delegát vrací k problému, který byl na jejich OK schválen a uzavřen v zájmu sebe sama nebo svého domu. Toto není smyslem jednání a posláním SD. Na OK byly projednány i návrhy na členy pracovních komisí SD a zejména návrhy na členy volební komise pro volby členů PD a KK na další volební období. Návrhy byly předloženy s podmínkou, že člen volební komise nemůže kandidovat do některého z těchto orgánů. Na OK zazněly také výzvy k tomu, aby na kandidáty do PD a KK byli navrhováni členové BD, kteří mají všechny předpoklady pro výkon těchto funkcí po stránce intelektuální, erudice, časové a fyzické tak, aby zvolené orgány byly plně funkční pro výkon svého poslání. Na všech OK byly v rámci diskuse projednávány otázky kolem převodů bytů do osobního vlastnictví. Detailně musel být vysvětlován soudní spor, jehož výsledek byl v zásadním bodu zveřejněn ve zpravodaji Družstevník. Návrh přednesený na SD na změnu stanov v této oblasti byl schválen. Samotný průběh OK byl z mého pohledu pracovní a věcný. Na OK Severní Terasa byla schválena účast pana Koubka. Ve svém vystoupení napadal delegáty, kteří podali námitku a následně žalobu ke Krajskému soudu proti bodu usnesení SD ze dne o schválení převodů bytů do osobního vlastnictví mimo zákonnou lhůtu a tím jednali proti zájmům družstva. Tito delegáti využili svého zákonného práva, stejně jako tři delegáti, kteří podali návrh na doplnění programu jednání SD dne Soud rozhodl tak, jak rozhodl a kdo jiný než delegáti by toto rozhodnutí měli respektovat? Ale pan Koubek byl hrdina. Další delegát se v průběhu této OK omluvil a na SD žádal o vysvětlení pojmů ze stanov, stejně jako delegát z Bukova. Toto se mělo vysvětlit právě na OK a ne na samotném SD. OK Severní Terasa schválila zrušení Obvodové komise k podzimní OK letošního roku. Na OK Střekov byl pozván pan Oldřich Týle, kterému předsedkyně PD předala gratulaci a pozornost u příležitosti jeho životního jubilea. Z mého pohledu a pohledu přítomných hodnotíme nejlépe připravenou a celý průběh OK na Bukově, kde není ustanovena Obvodová komise a celou OK připravoval a řídil vedoucí Obvodové bytové správy sám. Za Představenstvo BD a vedení družstva JUDr.Machala Miroslav U S N E S E N Í ze Shromáždění delegátů BD DRUŽBA, konaného dne v Domě techniky v Ústí nad Labem, Veleslavínova 14 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTU I. b e r e n a v ě d o m í: 1. zprávu předsedy představenstva o splněných úkolech ze shromáždění delegátů konaného dne ekonomickou zprávu k výsledkům hospodaření BD za rok účetní audit za rok vystoupení jednatele společnosti DELMAX s. r.o. Ing. Korbela ných domech. Zástavní právo se zřídí na dobu, po kterou se bude splácet úvěr. 8. finanční odměny funkcionářů pro skupinu A dle Zásad pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů BD na rok 2011 v zálohové výši ,- Kč s tím, že se k tomuto bodu vrátí na podzimním SD, na které představenstvo předloží nový návrh HS adresa účel úvěru Obvodová 733/1 zateplení stropů, ostění, opravy lodžií, výměna oken vč. LO sestav, sklep. oken vč. mříží, vchody, výtah, oprava porušené části okap.chodníčku 789 Obvodová 734/2 zateplení stropů, ostění, opravy lodžií, výměna oken vč. LO sestav, sklep. oken vč. mříží, vchody, výtah 792 Neštěmická 726/27 sanace a dozateplení objektu, výměna oken vč. LO sestav, sklep. oken, vchody, výtah 263 Poláčkova 3243/ /18 sanace vč. zateplení objektu, opravy LO ve SP, výměny oken vč. LO ve SP a sklep. oken, GO střechy vč. zateplení a výtah 264 Poláčkova 3245/ /22 sanace vč. zateplení objektu, opravy LO ve SP, výměny oken vč. LO ve SP a sklep. oken, GO střechy vč. zateplení a výtah předpoklad. výše úvěru pozemek parcel. č ,- 861/ ,- 861/ ,- 861/ ,- 175/18, 175/ ,- 175/20, 175/21 II. s ch v a l u j e: 1. zprávu předsedy představenstva družstva o činnosti představenstva družstva za rok rozhodnutí učiněná představenstvem družstva v období od do výsledek hospodaření družstva za rok výsledek hospodaření ostatního střediska, tj. zisk ve výši: ,65 Kč převést do nedělitelného fondu 5. zprávu kontrolní komise o činnosti komise za rok 2010 a stanovisko k návrhu představenstva družstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok účetní závěrku družstva za rok zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne BD DRUŽBA v Ústí nad Labem pro tyto domy úvěry účelově vázané na sanaci a zateplení domu, výměnu oken, vstupních dveří a modernizaci výtahů na dále uvede- na tyto odměny a návrh bude doplněn o rozčlenění odměn po organizačních jednotkách a porovnáním s předchozím rokem 9. volební řád pro volby delegátů na SD vč. voleb. okrsků v předloženém znění. Volební řád pro volby členů představenstva a kontrolní komise s vypuštěním čl. 4, odst. 3, 3. odsek zohledňuje teritoriální a vlastnické zastoupení kandidátů 10. volební komisi ve složení: náhradníci: Šefl Jaromír Ing. Valentová Ilka Dyrynk Josef Krivošič Petr Štěpánová Vlasta Ing. Laurová Monika Lícha Vlastimil Špidlenová Iva Matěka Miloslav Dudek Milan Máchová Markéta Hašek Petr

3 Družstevník červen odvolání vyloučených členů ke SD tak, jak bylo předneseno JUDr. Machalou, se změnou na: vyhovět Ing. Lacinovi Břetislavu. Jmenný seznam bude součástí zápisu 12. žádosti členů BD o převod bytů do OV mimo zákonnou lhůtu Severní Terasa: HS 142 Ladova 2543, 2544, 2545 Ladova 2543 byt č. 15 JUDr. Coufalová Miloslava Ladova 2544 byt č. 11 Maštálko Lukáš HS 147 Gagarinova 2688, 2689, 2690 Gagarinova 2688 byt č. 13 Zikmund Marek Gagarinova 2688 byt č. 22 Laníčková Alena Gagarinova 2689 byt č. 16 MUDr. Fišerová Jarmila Gagarinova 2689 byt č. 17 Krejčová Eva Gagarinova 2689 byt č. 22 Bartoš Milan HS 148 Gagarinova 2691, 2692, 2693 Gagarinova 2691 byt č. 08 Abl Petr HS 252 Jizerská 2944, 2945, 2946 Jizerská 2944 byt č. 03 Stupka Jiří Jizerská 2944 byt č. 05 Hejkal Josef Jizerská 2944 byt č. 11 Mužíková Eva Jizerská 2944 byt č. 22 Váňa Václav Jizerská 2944 byt č. 23 Sokolová Veronika Jizerská 2945 byt č. 07 Liška Josef Jizerská 2945 byt č. 08 Kohoutek Karel Jizerská 2945 byt č. 13 Černohorská Libuše Jizerská 2945 byt č. 15 Kindlová Jarmila Jizerská 2946 byt č. 08 Jeřábková Helena Jizerská 2946 byt č. 13 Mildner Miroslav Střekov: HS 351 Nová 1408, 1409 Nová 1409 byt č. 01 Kučerová Eva Nová 1409 byt č. 07 Mudruňková Pavlína HS 352 Nová 1410, 1411 Nová 1410 byt č. 03 Jedličková Naděžda Nová 1410 byt č. 13 Krejčová Ivana Nová 1411 byt č. 18 Bláhová Milena HS 357 Tolstého 1181, 1182 Tolstého 1181 byt č. 02 Hrabinová Helena Tolstého 1181 byt č. 10 Moravcová Alena HS 366 Tolstého 1233, 1234, 1235 Tolstého 1233 byt č. 08 Tomsová Denisa Tolstého 1235 byt č. 06 Hrušková Petra Bukov Všebořice: HS 549 Návětrná 596, 597 Návětrná 596 byt č. 05 Makovcová Jiřina Návětrná 597 byt č. 02 Nepraš Karel Návětrná 597 byt č. 10 Jirsáková Kateřina III. u k l á d á: 1. Výborům samospráv domů a správcům domů a) svolat schůze samospráv domů do a odevzdat zápis ze schůze samosprávy domu na OKom/OBS nejpozději do Termín: b) na schůzích samospráv domů zvolit nové funkcionáře VS, delegáty a náhradníky na SD, event. tyto potvrdit Termín: c) na schůzích samospráv domu informovat o prioritách velkých oprav schválených SD, odstranění VPV, vč. zateplení objektu, modernizaci výtahů, výměna oken atd. Termín: průběžně 2. Delegátům a) informovat o průběhu SD do na schůzi samosprávy domu, bude-li P VS vyzván Termín: Představenstvu BD a) nadále zajišťovat další možnosti financování oprav a rekonstrukce domů např. NOVÝ PANEL, ZELENÁ ÚSPORÁM jednat individuálně se samosprávami Termín: trvale b) plnit plán velkých oprav dle rozhodnutí představenstva Termín: trvale c) věnovat pozornost vymáhání dluhů na úhradách za užívání bytů a služeb s tím spojených vč. dluhů na vyúčtování Termín: trvale d) sledovat a uplatňovat legislativní změny do činnosti družstva Termín: trvale e) prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD Termín: č. 2/2011 f) připravit návrh na změnu stanov, která by umožňovala převody bytů do osobního vlastnictví u žádostí podaných mimo zákonnou lhůtu po Termín: podzimní SD 2011 V Ústí nad Labem, dne Sobotková Monika v.r., předseda představenstva Ing. Kreč Jiří v.r., předseda návrhové komise Ing. Shýbal Luděk v.r., řídící jednání

4 4 Družstevník červen 2011 ZPRÁVA o ekonomických výsledcích BD DRUŽBA za rok 2010 Zpráva o ekonomických výsledcích BD DRUŽ- BA byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví a Českých účetních standardů. Ověření správnosti sestavení účetní závěrky za rok 2010 bylo provedeno auditorskou společností EKORA s.r.o. zastoupené auditorem Ing. Evou Voráčovou. Daňové přiznání za rok 2010 zpracovala daňová poradkyně paní Pavla Suchá daňový poradce evidovaný pod evidenčním číslem Zpráva o výsledcích hospodaření našeho bytového družstva za rok 2010 byla předmětem jednání na zasedání představenstva BD DRUŽBA dne Představenstvo doporučilo zprávu projednat a schválit na Shromáždění delegátů BD DRUŽBA dne S hospodářskými výsledky družstva za rok 2010 byly seznámeny i jednotlivé jarní obvodové konference. Současně byly výsledky hospodaření našeho družstva za rok 2010 předmětem kontroly Kontrolní komise BD DRUŽBA a závěry této kontroly budou součástí vystoupení zástupce kontrolní komise na shromáždění delegátů. Zpráva je rozdělena na část hospodaření střediska ostatního hospodaření, tedy střediska správy družstva, dále na část hospodaření bytových středisek, tzn. samospráv a na závěrečnou část, která se týká auditorského výroku a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku BD DRUŽBA. K datu spravovalo BD DRUŽBA celkem bytových jednotek, z toho družstevních bytů, bytů bylo k tomuto datu převedeno do osobního vlastnictví a spravujeme 6 bj. cizích (SVJ Chuderov). Z celkového počtu vlastnických bytů jsme k datu spravovali 4 SVJ s právní subjektivitou, která vznikla z našich bytových domů, jedná se o celkem 114 bytů, a to 45 bj. SVJ Kozinova 1163/7, 1164/9 a 1165/11, 24 bj. SVJ Dukelských hrdinů 572/37 a 573/39, 39 bj. SVJ Nová 1404/32 a 1405/34, 6 bj. SVJ Podhájí 970/11 a 1 SVJ cizí, tj. 6 bj. Chuderov. Dále uvádím, že naše bytové družstvo disponuje a spravuje majetek ve výši 1 656,1 mil.kč, na fondech oprav a údržby je evidována částka 139,2 mil. Kč, v této souvislosti uvádím, že k datu byly do fondů oprav a údržby samospráv na základě rozhodnutí delegátů z května 2010 rozpuštěny finanční prostředky v objemu 24,8 mil.kč z tzv. dalšího členského vkladu. Výše nedělitelného fondu k datu činí tis.kč, celková tvorba je tis.kč, použití tis.kč, zůstatek dosud nesplacených půjček z nedělitelného fondu činí ,6 tis.kč. V roce 2010 byly poskytnuty dvě vnitrodružstevní půjčky v celkové výši 1 293,1 tis.kč, a to samosprávám HS 369 Novoveská 6,8,10 a HS 800 Obvodová 7. Na běžných účtech u peněžního ústavu eviduje BD DRUŽBA průměrný denní zůstatek 198,6 mil.kč. Výše bankovních úvěrů činí 201,2 mil.kč a tyto jsou řádně spláceny. K eviduje BD pohledávky z titulu dlužného nájemného ve výši 6 749,8 mil.kč, dále pohledávku za firmou Hampejz ve výši 219,0 tis.kč, která je dále sledována, další evidovanou pohledávkou je částka 63,2 tis.kč, což je pohledávka z titulu dlužného nájemného z nebytových prostor firmy JH Stavby s.r.o. v nebytovém prostoru družstva U chemičky 5. Pohledávky z titulu dlužného nájemného jsou řádně vymáhány standardními cestami, pohledávka za firmou JH Stavby s.r.o. je řešena odstoupením od smlouvy a platebním kalendářem. 1. Hospodaření střediska správy 1.1. Zisk ostatního hospodaření Za rok 2010 vykazuje středisko ostatního hospodaření, tedy správy družstva čistý zisk ve výši ,65 Kč. Daň z příjmu právnických osob představuje částku ,-Kč Náklady Celkové náklady střediska ostatního hospodaření představovaly za rok 2010 částku ,42 Kč, což je oproti plánovaným předpokladům překročení nákladů o tis.kč. V tomto překročení je zásadní částka ,35 Kč, tj. vytvořená opravná položka na krytí rozdílů mezi předpisem penále a vymoženou částkou penále. Tato nákladová položka byla vytvořena na základě požadavku auditora a vzhledem k příznivému vývoji hospodářského výsledku družstva. Pokud jde o další nákladové položky střediska správy, je potřebné komentovat překročení mzdových nákladů o částku 528 tis.kč, která byla vyplacena navíc jako roční odměny zaměstnancům družstva na základě příznivého hospodářského výsledku družstva za rok 2009 a byla schválena představenstvem družstva. U ostatních nákladových položek nebyly zaznamenány oproti plánovaným předpokladům žádné zásadní výkyvy. Lze zmínit překročení položky sociálního a zdravotního pojištění o částku 251 tis.kč v souvislosti se změnami v této oblasti v roce 2010, dále položku příspěvek odborům o částku 250 tis.kč, neboť tato částka dle kolektivní smlouvy nebyla vyplacena v roce Ostatní nákladové položky se v roce 2010 čerpaly v souladu s předpoklady plánu Výnosy Celkové výnosy za rok 2010 střediska správy představovaly částku ,07 Kč. Z jednotlivých položek, které ovlivnily výši výnosů lze uvést režii na správu ve výši tis.kč, částku 816 tis.kč za převody družstevních bytů (Pokračování na 8. straně) VYÚČTOVÁNÍ TOPNÉ SEZÓNY 2010 a REKLAMACE s tím spojené REKLAMACE TOPNÉ SEZÓNY Ve lhůtě 21 dnů od doručení bylo přijato 45 písemných reklamací, z nichž 33 reklamací bylo neoprávněných a 12 oprávněných. Neoprávněné reklamace převážně vyplývaly z neznalosti rozúčtování nákladů tepla, TUV a SV - tedy z neznalosti vnitrodružstevní směrnice č.4/2006 Směrnice pro rozúčtování nákladů za služby poskytované s užívání bytů pro nájemce a vlastníky, respektive z neznalosti vládní vyhlášky č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Ve vyúčtování je nutné brát v potaz, že cena teplé vody a tepla, studené vody a elektrické energie se navýšila v rozmezí od 5-7,5 %, dále od je na tato média vyšší i DPH. Toto jsou aspekty, které ovlivňují výsledek vyúčtování. Nelze jednostranně srovnávat pouze výsledek vyúčtování topné sezóny po sobě jdoucích let, ale vyúčtování jako komplex a také brát zřetel na to, že každé topné období je jiné (tak, jako každá zima jiná) a jiné jsou také teplotní rozdíly mezi byty, jiná je i naměřená hodnota nákladů na SV a TUV v bytech. Ze strany uživatelů v pozici konečných spotřebitelů docházelo pouze k jednostranné kontrole vyúčtování - tedy ke kontrole s odečtovými listy z 12/2010 a byla zásadně opomenuta část za celý objekt, která je naprosto nezbytně nutná v globálním náhledu na celkový výsledek. Názor:...za rok 2009 jsme dobírali tolik a za rok 2010 tak málo nebyl ojedinělý, ale převládající. Oprávněné reklamace se týkaly chybných údajů při samotných odečtech. Na jednu stranu je tato skutečnost paradoxní: uživatelé si odečty nekontrolují ve chvíli, kdy doklad o odečtu podepisují a ke kontrole přistoupí až ve chvíli, kdy jim přijde samotné vyúčtování. V tomto meziobdobí (cca 4-5 měsíců) se nezajímají o to, co jim bude do nákladů zaúčtováno a dalo by se to jednodušším způsobem opravit dřív, než jim přijde nákladový list s resumé rozdílu nákladů a záloh. Na odečtovém listu, který odečítač firmy DELMAX - První družstevní spol.s r.o. nechává v kopii uživateli a originál se zakládá na firmě, je napsáno zcela jasně, že Spotřebitel svým podpisem potvrzuje správnost odečtených stavů EITN a vodoměrů. Je zřejmé, že odečítač by se neměl splést a údaje zapsat správně. Jsme ovšem jen lidé - tedy omylní a na obranu odečítačů: v bytech, kde není přístup k jednotlivým měřičům jednoduchý (překážky - stoly, skříně, postele, místnost ve stylu skladiště, špatné či žádné osvětlení, apod.), v bytech, kde je nahlas puštěna televize či jiné podobné zařízení, štěkají psi a odečítač neslyší vlastního slova, je možné udělat chybu. Je tedy nutné znovu doporučit, aby v termínu odečtů každý ve svém vlastním zájmu zpřístupnil měřiče tím nejvhodnějším způsobem (i pohledem ze špatného úhlu je možné např. na EITN zaevi- 73 % 27 % 33 neoprávněných reklamací 12 oprávněných reklamací dovat špatný údaj) a jsou i uživatelé, kteří si stavy jednotlivých měřičů tepla, TUV či SV zapíší již před samotným odečtem a pak si je před podpisem odečtového listu jen zkontrolují. V průběhu měsíce května tedy v průběhu reklamačního řízení přišly na bytové družstvo nejen písemné reklamace, ale desítky lidí požádat o kontrolu či vysvětlení samotného vyúčtování, které jim bylo vysvětleno a předešlo se tak zmiňovaným neoprávněným reklamacím. Vždy je to jen otázka přístupu a výkladu samotných položek tak, aby i laik porozuměl. Reklamace byly konzultovány především s fi r- mou DELMAX s.r.o., dále s ekonomickým úsekem - účtárnou nájmu a v neposlední řadě také v několika případech prostřednictvím Obvodních bytových správ s jednotlivými samosprávami (položka - Pokuty za úklid). Na všechny reklamace bylo v zákonné lhůtě odpovězeno. Pokud měli uživatelé zájem, pro odpověď si přišli osobně a zároveň jim vše, co jim nebylo tak jasné, bylo vysvětleno. Ostatní odpovědi na reklamace odešly doporučenými dopisy na kontaktní či požadované adresy. Ilona Neumannová energetik BD

5 Družstevník červen Informace z jednání představenstva Na 4. jednání PD konaném dne PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 3/2011, b) vyhodnocení plesu konaného dne v sále Setuzy, c) postup s vlastníky bytů nečleny BD DRUŽBA a se správou jejich bytů, d) kontrolu plnění usnesení ze SD 5/2010, e) návrh volebních okrsků, f) seznámení s projednáním stížnosti pana Berky na paní Tietzovou Evu, Poláčkova 3250/30, g) informace člena představenstva Ing. Jíry v záležitosti obsluhy plynových zařízení v panelových domech. Referent PO a BOZP p. Brož je proškolen a může vykonávat svou činnost, h) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, i) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, j) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) rozdělení zálohových odměn pro členy PD na 1. Q 2011 dle návrhu hodnotitelské komise, b) odložení zprávy o splněných úkolech OKom, o schůzích samospráv domu na další jednání představenstva dne , c) přesunutí bodu programu druhé čtení rozpočtu na rok 2011 na další jednání dne , d) úpravu částky ,- Kč na provedení výměny oken na budově U Chemičky 5 (DELMAX První družstevní, spol. s r.o.) č. smlouvy 2011/2/0050 fy. Radek Tuček, na částku ,- Kč, e) navýšení plánu velkých oprav na rok 2011 za Krásné Březno o ,- Kč na částku ,- Kč, f) pronájem SP za výtahem (2 m 2 ) v domě Keplerova 694/4, VII. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí, , Zuzana Trpišovská, Keplerova 694/4, g) pronájem nebytového prostoru (kolárna) v domě Rozcestí 756/17, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep, , Milan Bažant, Rozcestí 756/17, h) příjem nových členů, kteří splnili podmínky znovupřijetí, i) podnájmy družstevních bytů, j) výměnu bytů včetně převodu čl. práv a povinností a vzájemného majetkového vypořádání. PD nedoporučuje: a) vyloučení z BD DRUŽBA paní Evy Teitzové, bytem Poláčkova 3250/30. Na 5. jednání PD konaném dne PD dále projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 4/2011, b) plnění plánu oprav za 2010 a rozpracovanost plánu oprav v roce 2011, c) informace vedoucích OBS k problematice jednotlivých obvodů, d) druhé čtení návrhu rozpočtu na rok 2011, e) pozvánku na jarní OK, f) porovnání hospodaření a spotřeb energií za roky , g) termíny konání jednání OKom s jednotlivými VS před jarní OK. V Krásném Březně ; na Střekově , na Severní Terase Lokalita Bukov nebude jednání svolávat a pan Dyrynk nahradí toto jednání ovou korespondencí s jednotlivými VS, h) návrh volebních okrsků, i) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, j) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, k) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu v dražbě, l) změny v evidenci vlastník, m) změny v evidenci bydlících družstevníků, n) dohoda o zániku společného členství, o) informace Ing. Jaroslava Jíry na téma fotovoltaických elektráren, navrhoval ved. PTÚ p. Haškovi, vytipovat dům na který by se nechala zpracovat studie ohledně nákladů na pořízení a spočítat ziskovost této investice, p) informaci předsedkyně představenstva o nařízení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva a nařízení exekuce prodejem 45 družstevních bytů na pohledávku ve výši ,50 Kč dle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j 11Co 788/ ze dne , který nabyl právní moci dne , která byla uhrazena před vydáním usnesení. Nařízení exekuce bylo vydáno dle omluvného dopisu exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň město, omylem vinou systémové chyby exekutorského úřadu. Současně PD vzalo na vědomí potvrzení o zániku pověření exekutora k provedení exekuce ze dne , dle kterého je příslušný Katastrální úřad povinen vymazat poznámky zapsané v rámci tohoto řízení na příslušném listu vlastnictví. PD projednalo a schválilo: a) projednání KZ č. 4/2010, 5/2010, 7/2010, 8/2010 a 9/2010 na jednání PD za účasti celé KK (termín bude upřesněn), b) přesunutí zprávy o splněných úkolech OKom na příští jednání dne , c) organizační zajištění jarních OK v květnu 2011, d) přípravu písemných materiálů na OK a SD, e) přeložení projednání návrhu směrnice o kontrolní činnosti na příští jednání představenstva dne , f) snížení tvorby FP o - 5,- Kč/m 2 tj. z 30,- Kč/m 2 na 25,- Kč/m 2 s účinností od na HS 790, Neštěmická 724/23, g) zaúčtování částky 963,- Kč a 825,- Kč do vyúčtování topné sezóny roku 2010 pí. Gabriely Janíkové, Jizerská 2902/15 ( ) a následně do FP HS 242, h) zaúčtování částky 440,- Kč do vyúčtování topné sezóny roku 2010 p. Miroslavu Vondráškovi, Rabasova 3188/29 ( ) a následně do FP HS 259, i) zaúčtování částky 2 596,- Kč do vyúčtování topné sezóny roku 2010 pí. Běle Stibůrkové, Nová 1395/14 ( ) a následně do FP HS 353, j) zaúčtování částky 2 530,- Kč do vyúčtování topné sezóny roku 2010 p. Miroslavu Morávkovi, Jizerská 2896/3 ( ) a následně do FP HS 240, k) zrušení členství v SČMBD pro SVJ Nová 1404/32 a 1405/34, l) ukončení členství v BD DRUŽBA dohodou po založení SVJ Vinařská 743/22, m) sponzorský příspěvek pro občanské sdružení sportovní školy Vinařská 743/22 ve výši ,- Kč z výtěžku plesu BD DRUŽBA, n) účast dle Stanov BD DRUŽBA paní Vilemíny Filipové na SD dne , o) umístění administrativního sídla firmy NX Computers s.r.o., IČ: syna Ing. Jana Hromádky v bytě č. 36 v VIII. podlaží, ulice Dr. Horákové 647/4, , Jiří Hromádka, Dr. Horákové 647/4, p) příjem nových členů, q) příjem nových členů, kteří splnili podmínky znovupřijetí, r) podnájmy družstevních bytů, s) postoupení pohledávky přidělení bytu, t) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst.1, písm. b): , Kateřina Salavcová, Kojetická 1388/4; , Radek Horňák, Zahradní 303/10; , Jana Senderiová, Dr. Horákové 648/6; , Věra Hlaváčková, Keplerova 697/10; , Lukáš Salavec, Keplerova 728/48. PD zamítá: a) prominutí penále pana Fr. Dudy, Keplerova 710/28 ( ). Na 6. jednání PD konaném dne PD dále projednalo a bere na vědomí : a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 5/2011, b) informace Ing. Jíry o činnosti a spolupráci se společností DELMAX První družstevní, spol. s r.o., c) vyhodnocení spolupráce se společností DELMAX První družstevní spol. s r.o., d) zhodnocení společných jednání zástupců PD s P-OKom, e) informace člena PD Ing. Macury o splnění úkolů OKom schůzích samospráv domů, f) návrh usnesení na jarní OK v 5/2011, g) předání návrhu směrnice o kontrolní činnosti vnitřní kontrola, h) kopie odpovědi od P KK ke stížnostem Ing. Laciny ke KK k silniční dani a k plnění pracovních povinností JUDr. Machaly a paní Sobotkové a pozastavení jejich členství v PD, PD žádosti Ing. Laciny nevyhovuje, i) přehled přijatých a vyřízených stížností za 1.Q 2011, j) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, k) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, l) změna v evidenci vlastník bytu, m) změny v evidenci bydlících družstevníků, n) zánik členství vlastník bytu, o) zánik členství, PD projednalo a schválilo: a) rozpočet BD na rok 2011, b) organizační zajištění SD, které se uskuteční , c) stanoviska ke KZ č. 4/2010, č. 5/2010, č. 7/2010, č. 8/2010 a č. 9/2010, d) navýšení částky o + 30,- Kč/byt/ měsíc do položky úklid na HS 258, Poláčkova 3186/ /27 s účinností od , e) neúčtování poplatků z prodlení z důvodů dlouhodobé hospitalizace v nemocnici požár v bytě č. 8 ( žádá dcera pí Naďa Hanousková) Irena Kubínová, Žežická 671/33, f) ukončení členství v BD DRUŽ- BA dohodou na bytě č. 38, Nová 1392/8, Ivana Eisenhammerová, g) navýšení tvorby FP o +2,- Kč/m 2 tj. na 28,- Kč/m 2 s účinností od na HS 788, Obvodová 733/1, h) navýšení tvorby FP o +2,- Kč/m 2 tj. na 28,- Kč/m 2 s účinností od na HS 792, Neštěmická 726/27, i) zařazení objektu 788 Obvodová 733/1, objektu 789 Obvodová 734/2, objektu 792 Neštěmická 726/27, objektu 263 Poláčkova 3243/ /18 a objektu 264 Poláčkova 3245/ /22 do programu NOVÝ PANEL a zřízení zástavního práva na tyto domy, j) Kolektivní smlouvu BD DRUŽBA pro rok , k) žádost o pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě Střekovské nábřeží 1160/1 za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep Věra Abdulová, Střekovské nábřeží 1160/1, l) příjem nových členů, m) příjem členů, kteří splnili podmínky pro znovupřijetí, n) podnájmy družstevních bytů, o) zánik členství na základě exekučního příkazu, p) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1 písmeno (Pokračování na 6. straně)

6 6 Družstevník červen 2011 Informace z jednání představenstva (Pokračování z 5. strany) b): Eva Zlatová, Návětrná 598/2; Helena Havlíčková, Keplerova 700/16; Petr Horvát, Keplerova 719/44. PD zamítá: a)prominutí poplatků z prodlení Hedi Maatoug, Na Sklípku 705/41. Na 7. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 5/2011, b) opravu v zápise č. 6/2011, c) zprávu o převodech bytů do osobního vlastnictví a vznik SVJ, d) zprávu o stavu pohledávek, výstrahy, vyloučení, žaloby na vyklizení bytu, žaloby na platební rozkazy dohody jejich plnění, e) vyhodnocení vyúčtování zálohových plateb za rok 2010, f) informace ze zprávy na SD o výsledcích hospodaření BD za rok 2010, g) upravený návrh usnesení na jarní OK v 5/2011, h) návrh pozvánky na SD dne , i) úpravu odměn pro funkcionáře VS z důvodů rozšíření počtu HS, j) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, k) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, l) změna v evidenci vlastník bytu, m) změny v evidenci bydlících družstevníků, n) požadavek P- PD na vypracování dodatku ke směrnici č. 1/2010 na výměnu oken, včetně fi nancování, v čl. 5. PD projednalo a schválilo: a) část vnitřní kontroly ze Směrnice o kontrolní činnosti, b) posunutí jednání PD ze dne na den , c) navýšení tvorby FP o +5,- Kč/m 2 tj. na 27,- Kč/m 2 s účinností od na HS 263, Poláčkova 3243/ /18, d) navýšení tvorby FP o +6,- Kč/ m 2 tj. na 28,- Kč/m 2 s účinností od na HS 264, Poláčkova 3245/ /22, e) ukončení členství v BD DRUŽBA dohodou ke dni členům SVJ Kpt. Nálepky 582/15 583/13, f) pověření P-PD pí Sobotkové k zastupování družstva na 22. Konferenci rady bytových družstev svč. oblasti dne a hosta JUDr. Machaly, g) postup proplacení oken na HS 368, Tolstého 1301/29, v roce 2011 mimo plán oprav bude proplaceno ,- Kč, h) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě Žežická 685/3 za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep Jiří Novák, Žežická 685/3, i) příjem nových členů, j) příjem členů, kteří splnili podmínky pro znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů, l) příjem za člena Petrásková Jana Stará 2520/45A nar , m) přidělení bytu HS 776, byt č (původně) Dana Urbanová nyní Lenka Kukeňová , n) svolání schůze samosprávy domu Spartakiádní 259/6 260/8 HS 560. Na 8. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 7/2011, b) návrh hodnotitelské komise na rozdělení odměn na I. pololetí 2011 pro OKom, RR a PD, c) informace k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, d) sdělení členky KK pí Hurtové v záležitosti stanoviska k výsledkům hospodaření BD DRUŽBA za rok 2010 a k návrhu na rozdělení zisku, e) informace o návrhu úpravy Volebních řádů, které vzešly z jarních OK, f) kontrolu organizačního zajištění SD, g) návrhy kandidátů do volební komise: Špidlenová Iva - KB, Matěka Miloslav - KB, Ing. Štěpánová Vlasta Stř., Lícha Vlastimil Stř., Dudek Milan ST, Máchová Markéta ST, Ing. Šefl Jaromír Bu, Dyrynk Josef Bu, Hašek Petr nebydlící člen, náhradníci: Valentová Otílie KB, Krivošič Petr KB, Laurová Monika ST, h) odvolání vyloučených členů BD ke SD, i) návrh usnesení na SD dne , j) zhodnocení jarních OK, k) návrhy na úpravu dodatku ke směrnici č. 1/2010 na výměnu oken, včetně financování v článku 5), l) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, m) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, n) změna v evidenci vlastník bytu, o) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) řídícího jednání SD dne Ing. Jaroslava Jíru a v případě nepřítomnosti Ing. Luďka Shýbala, b) ukončení členství SVJ Návětrná 596/6 597/8 v BD DRUŽBA, c) udělení výstrahy panu Zdeňku Koubkovi, Voskovcova 2749/6 ( ) vlastník bytu členu BD DRUŽBA, d) splacení veškerých pohledávek při převodu bytu do OV budoucího vlastníka vůči BD DRUŽBA s účinností od , e) snížení úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených v položce anuita na HS 541 Vinařská 740/16 s účinností od (anuita uhrazena ), f) snížení úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených v položce anuita na HS 540 Vinařská 736/8 s účinností od (anuita uhrazena ), g) příjem nových členů, h) příjem členů, kteří splnili podmínky pro znovupřijetí, i) podnájmy družstevních bytů, j) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1 písmeno b): Petra Rendlová, Žežická 679/23. PD zamítá: a) prominutí penále p. Františku Dudovi, Keplerova 710/28 ( ), b) odpuštění penále pí Jiřině Břeňové, Keplerova 730/52 ( ), c) prominutí poplatku z prodlení p. Martinu Latínovi, Rabasova 3194/41 ( ), d) rozdělení volebního okrsku a tím 2 delegáty na návrh pí Freiwaldové, e) znovupřijetí za člena BD DRUŽBA pí Marii Zátopkové Žežická 686/5 ( ), f) odpuštění penále p. Petru Horvátovi, Keplerova 719/44 ( ). PD doporučuje SD: a) k projednání a ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku na SD dne , b) návrh členů do pracovních komisí, pracovního předsednictva SD a návrh členů do VK, c) odvolání vyloučených členů BD ke SD tak, jak je přednesl JUDr. Machala. Na 9. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) splnění úkolů ze zápisu PD č. 8/2011, b) zhodnocení SD konaného , c) návrh plánu práce PD na II. pololetí 2011, d) informace o postupu s vlastníky bytů nečleny BD a o jejich správě bytů, e) přesunutí projednání žádosti o příspěvek na činnost odborové organizace - 9/2011, f) informace, že směrnice č. 1/2010 na výměnu oken včetně financování zůstala v původním znění, g) informaci, že společnost DELMAX s.r.o. proplatí BD DRUŽBA výměnu oken na objektu U chemičky 5, ve dvou platbách - k ve výši ,- Kč a k ve výši ,- Kč, h) informaci o volných NP ve druhém podlaží objektu U chemičky 5 a potřebu zajištění je pronajmout, i) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, j) změny v evidenci vlastníka prodej bytu, k) změny v evidenci vlastník bytu, l) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) předpis úhrad za užívání bytu a služeb s tím spojených s účinností od , b) zapracování úkolů ze SD ze dne do plánu práce PD na II. pololetí 2011, c) přesunutí bodu programu jednání - přehled smluv o dílo, rozpracovanost a finanční krytí na další jednání PD dne , d) navýšení tvorby FP o + 8,- Kč/m 2, tj. na 41,- Kč/m 2 s účinností od na HS 579, Bří Čapků 659/13, e) zavedení položky úklid SP ve výši 50,- Kč/byt/měsíc s účinností od HS 811, Čechova 768/18 769/20, f) navýšení finančních prostředků ve výši 2 x ,- Kč na plánovanou opravu střechy HS 347 Nová 1400/ /26 a HS 348 Nová 1402/ /30, g) navýšení tvorby FP o + 2,-Kč/m 2, tj. na 25,- Kč/m 2 s účinností od na HS 252, Jizerská 2944/ /63, h) změnu plánu velkých oprav výměna oken na HS 155, Voskovcova 2750/8 2752/12, provedení výměny i druhé etapy v roce 2011 v celkovém objemu ,- Kč a vyplacení kompenzací ve dvou etapách, v 4/2012 a 12/2012, i) rozdělení odměn za I. pololetí 2011 pro členy PD, OKom a RR, j) revokaci výstrahy p. Koubkovi, schválené na jednání PD dne , k) nahrávání jednání OK u všech lokalit s účinností od podzimních OK roku 2011, l) navýšení mzdových prostředků v souvislosti s rozsahem činnosti správy družstva, m) pronájem nebytového prostoru (46 m 2 ) v domě A. České 645/12, pro podnikatelské účely provozovna kadeřnictví - Javůrková Věra, U Zoologické zahrady 846/4, n) příjem nových členů, o) příjem nových členů, kteří splnili podmínky ke znovupřijetí, p) podnájmy družstevních bytů, q) výměnu bytů včetně převodu členských práv a povinností a vzájemného majetkového vypořádání, r) postoupení pohledávky přidělení bytu, s) přidělení náhradního bytu, t) vyloučení člena BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písm. b): Limburská Helena, Žežická 677/19. PD zamítá: a) prominutí penále ve výši ,- Kč paní Tran Thi Hien, Žežická 659/47 ( ), b) vrácení poplatku z prodlení ve výši 3.636,- Kč paní Aleně Bodrinové, Spartakiádní 270/15 ( ), c) poskytnutí finančního daru pro letní dětský tábor. PD žádá: a) Kontrolní komisi o provedení kontroly převodů bytů do OV mimo zák. lhůtu z důvodu obvinění z nezákonného postupu panem Švarcem, HS 368, údajný převod mimo zák. lhůtu u pí Šolcové.

7

8 8 Družstevník červen 2011 ZPRÁVA o ekonomických výsledcích BD DRUŽBA za rok 2010 (Pokračování ze 4. strany) do osobního vlastnictví, dále částku tis. Kč za přijaté úroky peněžního ústavu vč. výnosů z dluhopisů a v neposlední řadě i poplatky z prodlení ve výši tis.kč. Součástí výnosových položek je i částka 1 481,9 tis.kč, která představuje plnění pojišťovny za nesprávně zpracovanou daň z příjmu právnických osob za léta 2001, 2002 a Hospodaření bytových středisek Do úvodu k této části zprávy připomínám skutečnost, že i v roce 2010 došlo k datu k vyrovnání hospodářských výsledků jak ztrát, tak i zisků jednotlivých hospodářských středisek, resp. samospráv. Vysvětlení a zdůvodnění bylo provedeno ve zprávě za rok Pro úplnost uvádím, že výše zúčtovatelných položek činila v případě zisků středisek bytového hospodářství částku ,5 tis.kč a ztráty středisek bytového hospodářství činily ,4 tis.kč Náklady Celkové náklady středisek bytového hospodářství představovaly za rok 2010 částku ,00 Kč. Z této položky bylo realizováno na opravách a údržbě bytového fondu celkem ,5 tis.kč, z toho objem prací a dodávek realizovaný v rámci programu PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM ve výši ,7 tis.kč. Dceřiná společnost Delmax-První družstevní, spol. s r.o. provedla v roce 2010 údržbářské práce (instalatérské práce, opravy a revize) v celkovém objemu ,1 tis.kč. Prakticky lze konstatovat, že bytové družstvo na všech úrovních řízení s péčí řádného hospodáře věnovalo v roce 2010 a nadále věnuje technickému stavu spravovaných bytových objektů maximální pozornost a do oprav svěřeného bytového fondu investuje značné fi nanční prostředky. Z dalších nákladových položek, které výrazněji ovlivnily celkovou výši nákladů, lze uvést daň z nemovitosti ve výši 5 326,1 tis.kč, pojištění bytových objektů ve výši 797,1 tis.kč, příspěvky Svazu českých a moravských bytových družstev ve výši 293,8 tis.kč, výše splácených komerčních a anuitních úvěrů dle splátkových plánů ve výši ,8 tis.kč, na funkcionářských odměnách a dohodách o provedených pracích bylo vyplaceno celkem 4 193,6 tis.kč, na zpětné proplácení individuálních výměn oken, které si uživatelé realizovali sami a po skončení generální výměny nebo dílčí etapy bylo vynaloženo celkem 5 947,7 tis.kč Výnosy Pokud jde o výnosové položky středisek bytového hospodářství v roce 2010, lze konstatovat, že úhrady za užívání bytů činily ,8 tis.kč, výše dlouhodobých poskytnutých investičních úvěrů činila v roce 2010 v rámci programu PANEL ,1 tis.kč a výše vnitrodružstevní půjčky částku 1 293,1 tis.kč. Celkové výnosy bytových středisek za rok 2010 činí ,98 Kč. 3. Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 a) výsledek hospodaření ostatního střediska ve výši ,65 Kč převést do nedělitelného fondu 4. Audit a schválení účetní závěrky za rok 2010 a) byly ověřeny údaje uvedené ve zprávě o hospodaření Bytového družstva DRUŽBA od do a konstatuji, že tyto údaje jsou shodné s účetní závěrkou za toto období. b) výrok auditora podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a finanční situace Bytového družstva DRUŽBA k datu , nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok 2010 v souladu s mezinárodními účetními předpisy. Proto vydávám výrok: BEZ VÝHRAD Zpracoval a předkládá: Milan Simkovič vedoucí ekonomického úseku V Ústí nad Labem dne Program VÝHODA pojištění domácnosti V červnovém čísle našeho zpravodaje, který máte právě na stole, je vložen informační materiál pojišťovny Kooperativa a.s., který nabízí v rámci programu VÝHODA speciálně navržené pojištění domácnosti určené pouze vám, obyvatelům bytových domů našeho družstva a SVJ. Úvodem bych předeslal, že pojišťovna Kooperativa a.s. na přípravě projektu úzce spolupracovala se společností RENOMIA, a. s., která je pojišťovacím makléřem SČMBD. První prezentace této společnosti proběhla na počátku měsíce května na našich obvodových konferencích. Co program představuje: - jedná se o mimořádnou nabídku pojištění od Kooperativy, které dominuje exkluzivní pojištění domácnosti VÝHODA. Pojištění je určeno vlastníkům, družstevníkům i nájemcům bytových jednotek BD DRUŽBA a jeho členům. - domácnost si lze díky tomu pojistit velmi levně s bezkonkurenční pojistnou ochranou, která zahrnuje i např. riziko ztráty či zalomení klíčů či připojištění v případě ztráty zaměstnání. - program VÝHODA zahrnuje také pojištění vozidel až s 30% slevou, speciální úrazové pojištění a další. - od září 2011 budou poradci Kooperativy navštěvovat bytové domy BD DRUŽBA, kteří zodpoví dotazy, případně zájemcům pomohou uzavřít pojištění. Jejich návštěvě bude předcházet dopis od BD DRUŽBA. - bližší informace najdete v přiloženém letáku, případně na pobočkách Kooperativy, stránkách či infolince Milan Simkovič vedoucí ekonomického úseku JANA ŠÍLENÁ A FILIP SLIČNÝ Tohle přízvisko dostala dcera aragonského krále Ferdinanda a kastilské královny Isabely, kteří sjednotili do té doby rozdělené Španělsko, vytlačili definitivně z Pyrenejského poloostrova muslimské Maury a vyslali v roce 1492 k břehům Nového světa tři lodě janovského mořeplavce Kryštofa Kolumba. Na portrétu, kdy bylo Janě osmnáct let, je žena sice půvabná, ale zádumčivě a nepřítomně hledící a odborníci se domnívají, že už tehdy nebyla psychicky normální. V šestnácti letech byla provdána za flanderského hraběte Filipa syna Maxmiliana I. Filip byl sukničkář, Jana žárlivá. Jejich manželství bylo velmi bouřlivé a duševní stav Jany se zhoršoval. Celé hodiny trávila potmě v naprosté nečinnosti, přestávala se převlékat a začínala zanedbávat i osobní hygienu. Koncem roku 1504 zemřela její matka Isabela a Jana se stala dědičkou trůnu, ovšem neschopná vládnout. V jejím za- stoupení Filip zvolil jako vladařské sídlo zámek v Burgosu a manželé se tam r z Nizozemí přestěhovali. Při uvítacích slavnostech byly součástí míčové hry, které Filip miloval. Uhřátý vypil sklenici studené vody a už nevstal. Ani modlitby a polibky zoufalé Jany nepřivedly osmadvacetiletého Filipa k životu. Šestadvacetiletá Jana se stala vdovou a smrt milovaného manžela ji zcela ochromila. Po Filipově smrti vypukl v zemi hladomor a epidemie dýmějového moru. Jana odmítla opustit Burgos bez svého manžela, přikázala balzamované tělo exhumovat a s mrtvým putovala po Kastilii, přespávajíc na zemi vedle rakve. Za Janu vládl zpočátku její otec Ferdinand Habsburský, po jeho smrti se stal španělským králem její syn Karel V., který ovládl polovinu Evropy, část severoafrického pobřeží a za oceánem pro něj dobyli mořeplavci Cortés Mexiko a Pizarro Peru. Nebohá a nešťastná Jana přivedla na svět dva římské císaře-karla V. a Ferdinanda I. Ten dal pro svou manželku Annu postavit v Praze známý letohrádek Belveder. Její dcery Eleonora, Isabela, Marie a Kateřina se staly královnami: Eleonora portugalskou a poté i francouzskou, Isabela dánskou, Marie byla manželkou českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského, který zahynul po bitvě s Turky r u Mohače. Nezkušený dvacetiletý Ludvík se po drtivé porážce chtěl zachránit útěkem, ale spadl i s koněm do bažiny a utonul. Marie se už neprovdala, z Čech odešla a v nejedné státní potřebě pomáhala svému bratrovi Karlovi V., zejména jako vladařka nizozemská. Kateřina se stala královnou portugalskou. Pro Janu se stal palác v Tordesillasu vězením až do konce života. Jan Bauer: Podivné konce Habsburků a jejich příbuzných Zdeňka Vaisová UPOZORNĚNÍ: s účinností od se mění název naší dceřiné společnosti z DELMAX První družstevní spol. s r.o. na DELMAX s.r.o. Vydává představenstvo a vedení bytového družstva Družba v Ústí nad Labem. Řídí redakční rada ve složení: Ing. Zdeněk Vais, předseda, Milan Simkovič, Josef Dyrynk. Odpovědný zástupce redakce: Ing. Zdeněk Vais. Vychází pro potřeby členů a funkcionářů BD Družba. Sídlo redakce: Ústí nad Labem-Střekov, Dobrovského 15, PSČ , tel.:

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Z Á P I S z jednání shromáždění Společenství domu č.p. 3024, Ostrava, Moravská Ostrava (dále jen společenství ), se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Na Jízdárně 3024/14, PSČ 702 00, IČ 28591658, konaného

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni 18.5.2010: 3.295 Bydlící : 3.190 Nebydlící: 105

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni 18.5.2010: 3.295 Bydlící : 3.190 Nebydlící: 105 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 18. května 2010 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy OBSAH: 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů konaného dne 31. 5. 2011 2. Informace technického úseku k programu

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. 1 ) Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise. Čl.77 Kontrolní komise. 1/ Kontrolní komise

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 1. Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009. 2. Shromáždění

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více