Aktualizace dlouhodobého záměru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace dlouhodobého záměru"

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2005 VŠMIE květen 2004 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) Vltavská 14/585, Praha 5 IČ: tel.: DIČ: CZ fax.: Zelená linka: Bankovní spojení: ebanka, a. s. Václavské náměstí 43, Praha 1, číslo účtu: /2400 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka: B. 7345

2 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. ISBN

3 1. Aktualizace základních strategických cílů a priorit VŠMIE Při aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti pro rok 2005 vycházíme ze základních materiálů, které byly v této oblasti již zpracovány a pokoušíme se je dále rozvíjet a plynule aktualizovat. Jedná se především o formulaci základních východisek, které byly součástí žádosti o udělení státního souhlasu a o aktualizaci pro rok 2004 (dále jen Aktualizace 2004). V dlouhodobém záměru VŠMIE, předloženém pro akreditační řízení, se konstatuje, že pro současné období je charakteristická snaha o vybudování a rozvíjení informační společnosti umožňující zefektivnění státní správy a samosprávy, intenzivnější podporu rozvoje podnikání a zlepšení kvality života jednotlivých občanů. Souvisí to s tím, že postupně dochází k posunu od interních informačních systémů k systémům využívajícím externí komunikaci a k vytváření předpokladů k tvorbě a přenosu znalostí. Zkušenosti posledních let ukazují, že přes veškeré výhrady se východiskem ke zvládání počítačové gramotnosti ve stále větší míře jak v evropském, tak i v celosvětovém měřítku stává systém ECDL, což je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Úspěšní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Všechny tyto skutečnosti nás v Aktualizaci 2004 vedly k záměru zesílit při dalším rozvoji VŠMIE vazbu mezi výukou informatických disciplin v řádném studiu, v programech celoživotního vzdělávání, v našich aktivitách celostátního i regionálního charakteru a mezi programem ECDL. V rámci řádného akreditovaného studia je připraven návrh na úpravu požadavků na absolvování jednotlivých disciplin informatického charakteru tak, aby se všichni studenti VŠMIE mohli přihlásit ke složení testů ECDL v plném rozsahu do konce jejich studia na škole. Pokud se to ukáže jako nezbytné, bude připravena rovněž inovace odpovídajících studijních plánů a předložena na podzimním zasedání Akademické radě. Vzhledem k tomu, že chceme po dobu trvání jednoho cyklu bakalářského studia dosáhnout co nejvyšší stability učebních plánů, případné změny osnov by byly zavedeny až od akademického roku 2005/2006. Škola pro studenty absolvující testování zajistí finanční zvýhodnění poplatků, které s testováním ECDL souvisí. Rovněž programy celoživotního vzdělávání jsou nově koncipovány tak, aby jejich absolvování umožnilo získání minimálně Osvědčení ECDL Start. Zkušenosti uplynulých dvou let existence VŠMIE ukazují na nezbytnost věnovat maximální úsilí zvyšování počtu studujících. Tomuto cíli je podřízena intenzivní propagační činnost školy. Rozhodující ale bude, jak se nám podaří přesvědčit zájemce o studium o kvalitě naší školy a o schopnosti vybavit absolventy znalostmi, které budou potřebovat v praxi. Jako jednu z cest ke zvýšení počtu studujících vidíme v zavedení kombinovaného studia. Tento záměr byl obsažen v Aktualizaci 2004 s tím, že by v akademickém roce 2003/2004 měla být připravena žádost o akreditaci tohoto typu studia. Při přípravě této žádosti byly zpracovány tyto podklady: 3

4 a) obsah přednášek z každého předmětu k zahájení kombinovaného studia bude rozložen do třinácti resp. dvanácti výukových celků, které odpovídají počtu výukových týdnů v každém semestru. Pro každou přednášku a cvičení budou mít studenti k dispozici na webových stránkách školy sylaby přednášek a cvičení, což zlepší přehled o průběhu studia studentům jak prezenčního, tak i kombinovaného studia. b) pro předměty, které budou vyučovány distanční formou, jsou postupně připravovány studijní opory. Při podání žádosti byly zpracovány, resp. vyhodnoceny studijní opory pro předměty zařazené do prvého roku studia a pro většinu předmětů zařazených do druhého roku studia. Jedná se o tyto materiály: učebnice a sbírky příkladů, které jsou dostupné na tuzemském trhu, pokud jejich zpracování odpovídá potřebám distančního studia Příklad: M. Synek a kol: Podniková ekonomika. Beck, Praha, 2003 individuálně na VŠMIE zpracované učební texty Příklad: Učebnice Linuxu. VŠMIE, 2004 audio a video nahrávky přednášek a seminářů, které budou k dispozici ve studovně Příklad: přednášky kurzu Podniková ekonomika 1 vybrané učební pomůcky a materiály, které budou umístěny na intranetu VŠMIE, ev. internetu jiných organizací Příklad: příklady k ekonomice podniku : http//nb.vse.cz/~mares výuková aplikace na CD/DVD Příklad: CD Úvod do informatiky c) je připravena organizace průběhu distančního studia, tj.způsob komunikace studentů s učiteli, kontrola domácí práce studentů, pravidelné tutoriály, kontrola studijních výsledků. Po schválení Akademickou radou dne byla žádost o akreditaci postoupena MŠMT k dalšímu řízení. Pokud bude žádost kladně posouzena do září 2004 předpokládáme zavedení kombinovaného studia od zimního semestru akademického roku 2004/2005, v případě pozdějšího schválení od letního semestru 2004/2005. Při úvahách o dalším zdokonalování studia vycházíme z poznání, že jak ve vlastním vzdělávacím procesu, tak i při rozšiřování a praktickém uplatňování poznatků a znalostí je nezbytné všestranné využívání možností, poskytovaných širokou aplikací informačních technologií, a to nejenom z pozice pasivních uživatelů těchto technologií, ale i formou aktivního vytváření dalších aplikačních možností. Přes vysokou finanční náročnost máme v plánu permanentně rozšiřovat technické zázemí školy tak, aby naši studenti měli možnost nejenom se seznámit, ale i prakticky využívat nejmodernější výpočetní techniku a počítačové programy. S tímto cílem byla již v roce 2003 zahájena jednání s firmami Hewlett Packard a Microsoft o společném projektu maximalizace elektronizace výuky. V jeho rámci by studenti a vyučující měli 4

5 dostat Tablet PC. Je to pokrokové zařízení, které by mělo v budoucnu nahradit notebook. Svými parametry je identické s běžným notebookem současných parametrů a je s ním plně kompatibilní. Jeho hlavní předností je ovládání pomocí speciální tužky, kterou se píše přímo po displeji místo používání klávesnice. Zařízení úspěšně rozeznává psané texty a slouží studentům místo bloku pro psaní. Vyučujícímu naopak nahrazuje tabuli texty psané na Tablet PC jsou promítány pomocí projektoru na zeď. Naplňuje tak i naši vizi elektronické tabule z loňské zprávy. Protože je všechno v elektronické podobě, lze snadno všechny informace vyměňovat (studenti mají zápisy přednášek, vyučující může studentům poslat vše, co napsal na tabuli apod.). Jednání se zdají být úspěšná a proto předpokládáme, že v roce 2004 škola skutečně tato zařízení pro vyučující a studenty zajistí. Tím by bylo dosaženo nejširšího nasazení těchto zařízení pro výuku v ČR a dle slov zástupců firmy Hewlett Packard i v celé Evropě. Současně máme v plánu ve spolupráci resp. na objednávku výrobce testovat možnosti využití zařízení při naší činnosti, a to i při nasazení alternativních operačních systémů jako je např. Linux. Průběh přijímacího řízení ukazuje, že zájem o studium mají i uchazeči, kteří jsou zaměstnáni. Na tuto skutečnost jsme reagovali při přípravě rozvrhu tak, aby během každého semestru byly některé předměty zařazeny do výuky po sedmnácté hodině, popř. byly vypisovány dodatečné sobotní konzultace, které umožnily doplnění látky těm posluchačům, kteří se nemohli některý den výuky zúčastnit. V letním semestru akademického roku 2003/2004 došlo k obměně předmětů zařazených do výuky po sedmnácté hodině, takže všichni studující při zaměstnání měli možnost se zúčastnit výuky v akreditovaném rozsahu. Jako významné doplnění studia se ukázaly elektronické učební podpory v podobě sylabů zpracovaných pro jednotlivé předměty a umístěné na školním intranetu. Nově jsou pro tyto studenty k dispozici učební opory zpracované pro kombinované studium, které jsou průběžně, podle míry jejich dokončení, umísťovány na intranet nebo jsou k dispozici ve studovně. Je tomu např. u videozáznamů přednášek z podnikové ekonomiky. Požadavky studentů a rovněž zkušenosti z jiných vysokých škol vedly Akademickou radu na jejím zasedání dne k doporučení, aby v zájmu získání dalších studentů orgány školy zvážily zavedení prezenčního blokového (tzv. víkendového) studia, který by po akreditaci kombinovaného studia byl rozšířen i o distančně vyučované discipliny. V současné době probíhá marketingové ověřování tohoto námětu s tím, že by tento studia byl realizován v příštím akademickém roce. V dlouhodobém záměru se předpokládá, že po zahájení činnosti školy na základě zájmu posluchačů, vývoje vědního poznání, požadavků praxe, vyhodnocení zahraničních zkušeností a získání dalších vyučujících dojde k další úpravě studijního curricula. Nevylučujeme, že další tlak na zvyšování rozsahu informatických znalostí může vyústit ve vznik dvou studijních programů, z nichž jeden by byl zaměřen na problematiku podnikové a manažerské ekonomiky a druhý by ještě ve větší míře než dosud akcentoval problematiku informatickou. V rámci nově vzniklých oborů by tak vznikl prostor pro formulaci nových studijních oborů, vycházejících ze stávajících výběrových bloků, popř. doplněných o další oblasti. V současnosti ale před vznikem nových oborů studia preferujeme přípravu nových volitelných bloků. V současnosti byla dokončena příprava bloku Digitální média, který po schválení Akademickou radou, bude spolu s již existujícími bloky nabízen ve 5

6 třetím ročníku studia. Zkušenosti se zjišťováním zájmu o volitelné bloky a výběrové předměty nás vedou k rozšíření počtu volitelných předmětů. Z diskuse se zástupci studentské samosprávy vyplynulo, že mezi studenty je zájem o úvod do studia třetího jazyka a o předmět, zabývající se problematikou živnostenského podnikání. Do podzimního zasedání Akademické rady bude připravena anotace těchto, popř. i dalších předmětů a ověřena možnost zajištění jejich výuky kvalifikovanými pedagogy. I v této souvislosti ale platí, že je nutné respektovat počet studentů, protože by nebylo ekonomické tyto předměty vypisovat jen pro několik zájemců. 2. Mezinárodní spolupráce V souvislosti s přistoupením Česka k Evropské unii se zvýšily možnosti a rovněž potřeba spolupráce především s vysokými školami v ostatních zemích EU. Proto si VŠMIE jako jednu z priorit stanoví zintenzivnění aktivit v této oblasti. Budou využívány především následující možnosti: - budeme pokračovat v další spolupráci s Donau-Universität Krems. V rámci dosavadních kontaktů se VŠMIE podílela na organizování dvou výukových modulů v Praze (marketing a příprava Česka na vstup do EU - únor 2003, březen 2004). Připravuje se uzavření smlouvy o spolupráci, podle které by VŠMIE mj. poskytla zázemí pro studentskou firmu posluchačů z DU Krems v Praze. Dále je sondována možnost organizování společného česko-německého programu MBA, který by probíhal částečně v Rakousku a částečně v Česku. - zintenzivníme naši snahu o uzavření smluv o spolupráci s dalšími zahraničními školami. V roce 2004 zahájila VŠMIE vyjednávání s European Business Scool Dublin (EBS) o vzájemné spolupráci. EBS je členem asociace European Schools International Group (ESIG), jejíž součástí je řada škol ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii, Rusku a v Litvě a která se zabývá zprostředkováváním zahraničních studijních pobytů pro studenty. Do budoucna by se tato asociace měla dále rozšiřovat do dalších zemí. Spolupráce s EBS by měla být navázána v několika rovinách. VŠMIE by především chtěla nabídnout svým studentům možnost studia v zahraničí, a to právě prostřednictvím EBS. VŠMIE vyjednala speciální podmínky pro své studenty, pro které EBS snížila školné na polovinu, tedy na 1000,-. Stejně tak očekáváme zájem z řad zahraničních studentů studovat v ČR na naší škole. Další úrovní spolupráce by měla být výměna zkušeností. Tu bychom chtěli uskutečňovat jak výměnou pedagogů mezi školami, tak i výměnou částí studijních programů. Jednání probíhají také s IHI Zittau o možnosti společných výzkumných programů a studijních pobytů. Naší snahou bude využít možnosti dofinancování mobility studentů, resp. učitelů v rámci programu Socrates-Erasmus 2 a Leonardo da Vinci. Počítáme i nadále s tím, že by při dostatečném počtu zájemců mohla proběhnout blokovým způsobem výuka jednoho informatického předmětu v němčině. Tuto výuku nám přislíbil ředitel Institutu pro informační a komunikační systémy na Universitě v Saarbrückenu Prof. Dr. Peter Sokolowsky, se kterým jsme v průběžném kontaktu. 6

7 3. Záměry rozvoje vzdělávací činnosti a studijních programů Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky realizuje v současnosti formou presenčního studia dva bakalářské studijní programy manažerská informatika a manažerské ekonomika. Základní cíl obou studijních programů je připravit odborníky, kteří budou vybaveni kvalitními znalostmi v oblasti informačních technologií, ekonomiky a managementu. Studijní program obou oborů Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky je založen na kreditním principu. Student má na oborou oborech za povinnost v rámci bakalářského programu získat celkem 180 kreditů. Kreditní systém byl založen jako flexibilní, což umožňuje studentům jednak rozložit si studijní program až na pět let a rovněž si zvolit takovou kombinaci předmětů z daného výběru, která nejvíce koresponduje s jejich zájmy. Výuka na škole byla zahájena v září 2002, v současnosti studenti uzavírají čtvrtý semestr výuky. Na základě dosud získaných zkušeností došlo k následujícím změnám ve studijním programu: uskutečnilo se odlehčení prvního semestru přesunem výuky makroekonomie do 2. semestru, do studijního a zkušebního řádu byla zařazena možnost složit část státní zkoušky (z ekonomie) již po absolvování předmětů, které tvoří součást této zkoušky, tj. již po třetím semestru. Obě tyto změny, které byly schváleny MŠMT byly vedeny snahou umožnit studentům kvalitnější přípravu na zkoušky. Dosavadní zkušenosti vypovídají, že se tyto změny osvědčily. V prvé části této zprávy dále informujeme o tom, že byl zpracován a k akreditaci podán návrh na zavedení kombinovaného studia. Od tohoto návrhu si slibujeme jednak zvýšení počtu posluchačů, což mj. umožní stabilizovat a zkvalitnit personální substrát VŠMIE a více využívat volitelnosti bloků a výběrových předmětů. Okamžitý přínos této změny spočívá v tom, že materiály, připravené pro distanční formu výuky jsou k dispozici i studentům prezenčního studia a umožňují tak zvýšit kvalitu jejich studijní přípravy. Na základě studentských anket, výsledků hospitací, diskusí na Akademické radě i poznatků jednotlivých pedagogů se připravují další návrhy na úpravy studijního curricula, které by měly umožnit jeho zkvalitnění a aktualizaci. Ztotožňujeme se se stanoviskem Akademické rady, kde byly některé z těchto námětů projednávány, že k výraznější inovaci studijního programu by mělo dojít až po uzavření prvního výukového cyklu. Podobně respektujeme doporučení Akademické rady, že se prozatím nejeví jako účelné pokoušet se o akreditaci magisterských programů. Pro studenty, kteří po absolvování bakalářského programu uvažují o dalším studiu v magisterském programu, jsme již v akreditovaném programu zařadili do výuky blok předmětů, který jim má toto studium usnadnit. Tímto způsobem by se nám mělo podařit zvýšit prostupnost mezi jednotlivými studijními programy akreditovanými na ostatních vysokých školách. Z průzkumu zájmu o pokračování ve studiu na magisterském stupni vyplývá, že nadpoloviční většina studentů předpokládá, že po uzavření bakalářských 7

8 studií odejde do praxe. Pozitivní ohlas mezi studenty má prezentace výukových materiálů na počítačové síti Internet. Umožňuje to školou budovaný rozsáhlý systém elektronické podpory studia, který je vytvářen ve spolupráci učitelů se studenty. Předpokládáme, že forma prezentace studijních materiálů prostřednictvím počítačových sítí bude dále rozšiřována i u těch předmětů, kde se v současné době v návrhu na akreditaci kombinovaného studia předpokládá jejich výuka prezenčním způsobem. Mimořádná pozornost je věnována hodnocení kvality vzdělávacího procesu, a to jak jeho průběhu, tak i výsledkům v podobě znalostí posluchačů. Osvědčil se systém hodnocení kvality výuky, který je založen na třech prvcích: a) prezentace informací o jednotlivých předmětech prostřednictvím počítačové sítě b) hospitace výuky c) hodnocení výuky studenty formou studentských anket Prezentace informací o jednotlivých předmětech je postupně budována. Pro tento účel byl vytvořen informační systém, v rámci kterého jsou pro jednotlivé předměty prezentovány tyto informace: časový průběh studia v daném semestru (včetně termínů zápočtů a zkoušek) povinná a nepovinná literatura obsah jednotlivých přednášek nebo výukových celků ukázkové příklady a příklady pro samostatnou domácí přípravu. Cílem je umožnit studentům, aby měli stále k dispozici aktuální informace pro případ, že se z vážných důvodů nemohou některé z přednášek zúčastnit, resp. si mohou předem vytisknout teze přednášek, což jim umožňuje snadnější a aktivnější sledování obsahu přednášky. Výsledky hospitací a studentské ankety vedly k tomu, že s jedním vyučujícím, byť měl vědeckou hodnost, nebyl obnoven pracovní poměr. U dalších dvou vyučujících byly tyto výsledky použity k pohovoru o možnostech zkvalitnění jimi uskutečňované výuky. Ukázalo se, že není dostatečně aktualizována počítačová informační síť, zvláště u ukázkových příkladů. Tato situace by se měla v krátké době zlepšit. 8

9 4. Záměry rozvoje tvůrčí činnosti Výzkum a vývoj je nejnáročnější formou tvůrčí činnosti, pro kterou musí být vytvořeny adekvátní personální, pedagogické, přístrojové a finanční předpoklady. Z těchto důvodů lze u začínajících vysokých škol počítat se zapojením do výzkumu a vývoje postupně, podle toho, jak se daří tyto podmínky naplňovat. Moderní ekonomický výzkum není možný bez empirického zázemí, které je možné získat jednak v rámci přímé spolupráce s praxí, ale především v rámci studentských praxí při zpracovávání bakalářské práce. Do této etapy se VŠMIE dostane až za rok, proto by v současné době měly převažovat ostatní formy tvůrčí činnosti. Za ty v souladu se základními východisky dlouhodobého záměru ve vědecké, výzkumné a ostatní tvůrčí činnosti považujeme spolupráci s podniky a institucemi v oblasti informačních technologií formou přímé spolupráce, řešením grantových programů apod. V následujícím roce chceme navázat na výsledky, dosažené v roce V roce 2004 byl dořešen grantový projekt MHMP - vzdělávací server třídění.cz (MHMP-/OMZ/III-716/01/Jel) a připravujeme v jednání s MHMP jeho pokračování, dále proběhl půlroční informatický kurz pro pracovníky Ministerstva vnitra a vzdělávací cyklus pro pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj. Pracovníci VŠMIE zpracovali rovněž posudky pro oponenturu realizace webového serveru sdružení E.W.A. a projektu OKO 440 Integrovaný informační systém poznatků VaV pro podporu účasti českých subjektů v mezinárodní spolupráci, dále Posudek garanta řešení postdoktorandského grantového projektu číslo 402/01/P074 - Systém pro výběr vhodné profese a posudek prací dosažených v rámci Výzkumného záměru CEZ:J18/98: Modely a metody pro ekonomická rozhodování. Se společností e-webmastr spolupracovala VŠMIE na analýze a implementaci informačního systému pro dodavatele služeb. VŠMIE a její pracovníci se dále podílí na celé řadě dalších projektů, které zvyšují jejich zkušenosti a odbornou způsobilost. V dalších letech se tvůrčí aktivita zaměří především na činnosti a oblasti, kde již proběhla předběžná jednání, byly podány přihlášky na získání grantů nebo se již grantové projekty řeší. Jedná se konkrétně o: - řešení výzkumného úkolu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a PVT) pro návrh a realizaci informačního systému průmyslových podniků (FD-K3/028). Práce na projektu již probíhají. - egrant vyhlášený ÚMČP5 Internet bez tajemství pro podporu vzdělávání v oblasti informatiky - přípravu programu vzdělávání úředníků, který je připraven k předání do výběrového řízení na ministerstvu vnitra. V dalších oblastech : - se sdružením manažerů informačních technologií (Cacio) jednáme o naší spoluúčasti na přípravě konference o krizovém řízení 9

10 - řešíme výzkumný projekt datového skladu umožňující sdílení dat v síti internet na technologii TCP/IP - řešíme projekt Rudolf-NET, umožňující rozvoj infrastruktury bezdrátového připojení k internetu v regionech s nedostatečným pokrytím konektivitou stávajících providerů. Další významnou prioritou v tvůrčí činnosti bude i nadále práce na přípravě elektronických opor studia využitelných jak v současné době studenty prezenčního studia, tak i do budoucna v připravované distanční (kombinované) formě studia. Prozatím byly v elektronické podobě zpracovány a na intranet školy umístěny sylaby, schémata, obrázky apod. ze všech předmětů přednášených v 1. ročníku a v části 2. ročníku studia. V návaznosti na již zpracované učební opory, které se staly součástí žádosti o akreditaci kombinovaného studia, bude pokračovat příprava těch učebních opor, které dosud chybí. Průběžně bude pokračovat aktualizace již zpracovaných učebních pomůcek. V následujících letech zesílí i angažovanost učitelů VŠMIE při přípravě tiskem vydávaných učebních pomůcek. 5. Rozvoj personálního zabezpečení Jak vyplývá z následujících tabulek, personální zabezpečení výuky představuje nejslabší článek v činnosti VŠMIE. Na této situaci se podílí mj. skutečnost, že jeden pracovník s vědecko-pedagogickou hodností docenta (doc. Souček) přes předchozí závazný příslib neuzavřel se školou pracovní poměr na plný úvazek a že s dalším pracovníkem s vědeckou hodností CSc. naopak pro neuspokojivé výsledky v pedagogické práci nebyl pracovní poměr obnoven. Tab. 1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků s pracovním úvazkem 0,7 a vyšším a její předpokládaný vývoj věk v letech profesoři Docenti s vědeckou hodností odborní asistenti do 29 1 (2) 2 30 až až 49 1 (3) 50 až až a výše (1) 1 asistenti Pozn.: v závorce je uveden výhled na r

11 Tab. 2 Kvalifikační a věková struktura ostatních vyučujících a její předpokládaný vývoj věk v letech Profesoři docenti s vědeckou hodností odborní asistenti. do až až až až a výše asistenti Při řešení této situace budou přednostně využívány následující postupy : - u mladých učitelů bude zdůrazňováno a motivováno jejich doktorské studium. V současné době jsou takto zapojeni 3 pracovníci s tím, že v dalších letech si budou touto formou zvyšovat kvalifikaci nejméně další 4 pracovníci. - pracovníkům s vědeckou hodností budou vytvářeny podmínky pro habilitaci. V současné době se na zahájení habilitačního řízení připravuje jeden učitel - bude nabídnuto působení na VŠMIE čerstvým absolventům doktorského studia na jiných vysokých školách, kteří nemají uplatnění na mateřském pracovišti Následující grafy vyjadřují předpokládaný vývoj vyučujících na VŠMIE. (srov. obr.1-3) Profesoři a docenti v HPP 19% 16% Profesoři a docenti v jiném než HPP 29% 10% 10% 16% Odborní asistenti s vědeckým titulem v HPP Odborní asistenti s vědeckým titulem v jiném než HPP Ostatní přednášející v HPP Obr. 1: Cílová představa o kvalifikační struktuře vyučujících na VŠMIE 11

12 Obr.2: Předpokládaný vývoj počtu studentů na jednoho vyučujícího úvazek 0,7 a více úvazek do 0, z 2003l 2003z 2004l 2004z 2005l 2005z Obr. 3: Vývoj počtu vyučujících na VŠMIE 12

13 Z tabulek a obrázků vyplývá, že vzhledem ke stávajícímu počtu posluchačů má VŠMIE i přes relativně nízký počet pedagogických pracovníků velmi příznivý poměr počtu studentů, připadajících na jednoho učitele. Tento poměr je dokonce ještě příznivější, než je uvedeno v podkladech pro akreditaci i než tomu je na převážné většině ostatních soukromých a veřejných vysokých školách v Česku. Toto konstatování ale nesnižuje náš zájem a potřebu zvyšování počtu pedagogických pracovníků tak, jak o tom pojednáváme výše. 6. Celoživotní vzdělávání VŠMIE nabízí v rámci studijního programu možnost studia vybraných předmětů v rámci celoživotního vzdělávání. Při jeho koncipování vycházíme z následujících zásad a poznatků : nástup informační společnosti vyžaduje, aby ve všech oblastech společenské činnosti byli pracovníci schopni prakticky využívat informačních technologií a současně aby docházelo k inovaci jejich poznatků a schopností v souvislosti s vývojem v oblasti informačních technologií. Tyto poznatky a schopnosti jsou důležité nejenom pro oblast profesního působení, ale i např. pro komunikaci občanů s orgány veřejné správy apod. v ekonomické praxi, zvláště potom v malých podnicích a živnostech působí mnoho managerů a podnikatelů, kteří dosud nezvládli řadu moderních přístupů v ekonomické oblasti. Dále ekonomická teorie a tuzemská i zahraniční praxe přináší neustále nové poznatky, které vedou k tomu, že poznatky absolventů vysokých škol v relativně krátké době zastarávají a je proto nezbytné je doplňovat a inovovat. V této souvislosti bude VŠMIE organizovat následující typy a formy celoživotního vzdělávání: 1. krátkodobé kurzy ve vybraných oblastech 2. programy a kurzy, realizované podle novely zákona o vysokých školách 3. spoluúčast na uskutečňování programu studia MBA Zajímavost nabídky těchto předmětů stoupá v souvislosti s tím, že jsou zájemcům k dispozici i multimediální učební pomůcky a že je možné začátek výuky organizovat i po sedmnácté hodině. VŠMIE opakovaně podala na Ministerstvo vnitra projekt pro vzdělávání úředníků. Naším záměrem je podílet se na vzdělávání pracovníků státní správy včetně pořádání přípravných kurzů pro testování ECDL a ECDL start. 13

14 7. Zlepšování materiálních, technických a prostorových podmínek V roce 2003 došlo k plánovanému upgrade diskového prostoru na hlavním serveru Linux a současně došlo k přesunu některých činností, které server vykonával na zvláštním hardwarovém zařízení traffic shaper, čímž došlo k odlehčení zátěže hlavního serveru a zvýšení spolehlivosti celého systému. V roce 2004 plánujeme vylepšit chlazení diskového pole serveru a celé místnosti se servery. Nově instalovaný traffic shaper zajišťuje tzv. bandwidth management. Jedná se o rozdělování konektivity. V roce 2003 jsme opět navýšili konektivitu do Internetu, v roce 2004 plánujeme přechod na optické připojení. Počet počítačů připojených do školní sítě stále roste i díky úspěšnosti projektu WiFi (viz. dále). Aby nedocházelo k přetížení sítě při přístupu na internet, traffic shaper rozlišuje podle požadavků, jaká data jsou požadována ( , videokonference, stahování souborů ), od koho jsou požadována (učebna s probíhající výukou, studentské počítače,.) apod. a přiděluje priority přístupu. V roce 2003 došlo přebudování rackovny a jejímu přemístění do samostatné místnosti. Byly vyměněny všechny switche za modernější verze a postaven další rack včetně centrální UPS. Jak bylo uvedeno v Aktualizaci 2004, v roce 2003 se podařilo realizovat projekt Pokrytí budovy betdrátovou sítí WiFi IEEE b (Wireless Fidelity) tj. budovy signálem tak, aby byla školní síť dostupná ve všech učebnách včetně přednáškových místností a studenti si tak mohli dělat poznámky například přímo do svých notebooků. Původně jsme ani neočekávali tak velký zájem studnetů. Po zahájení provozu se zaregistrovalo již teměř 30 účastníků. V roce 2004 a návazně v roce 2005 plánujeme přidání dalších Access Pointů. Pokud dojde v krátké době ke schválení nového bezdrátového standardu h pracujícího v pásmu 5 GHz, plánujeme pokrytí rozšířit i tímto nejnovějším bezdrátovým standardem. V letech jsme vybavili studovnu devíti PC včetně software a dataprojektoru a dále jsme dovybavili počítači rozšiřující se počet pedagogických pracovníků. V současné době tak mají pracovníci školy k dispozici 22 počítačů, včetně příslušných tiskáren a scanerů, což představuje několikanásobný nárůst v porovnání s výchozím stavem. Ve druhé polovině r plánujeme dále nákup multifunkčního kopírovacího stroje do knihovny a dalšího počítačového vybavení v závislosti na počtu nově přijatých studentů. K investicím patří i nákup dataprojektorů, které máme v současné době k dispozici čtyři a dále upgrade resp. výměna vybavení celé jedné počítačové učebny. Veškeré počítače jsou umístěny v budově školy a jsou buď přímo v majetku školy nebo je škola má v pronájmu. Kromě těchto počítačů má škola k dispozici pro využití další velmi dva výkonné servery umístěné v hostingovém sále společnosti Casablanca INT připojené k propojovacímu centru NIX.CZ uzel Želivského, kde v současné době funguje oficiální webová aplikace školy. K dispozici pro výuku je dále projekční technika pro promítání z videa, PC i fólií. 14

15 Školní knihovna je v dosavadním průběhu roku 2004 průběžně doplňována. Tento fakt má dva důvody. Prvním důvodem je skutečnost, že škola v roce 2003 fungovala teprve druhým rokem, což mělo za následek, že některé předměty ještě nebyly vyučovány a nemělo tedy smysl nakupovat knihy dopředu, aby nedošlo k jejich zbytečnému zastarání. Druhým důvodem je rychlý vývoj v oblasti informačních technologií. Literaturu z této oblasti je třeba průběžně obnovovat a informovat tak studenty o nejnovějších trendech v tomto oboru. Z těchto důvodů bude péče o vybavení knihovny 2005 patřit k našim prioritám i v dalších letech. V uplynulém období byl v knihovně zaveden nový způsob značení veškeré literatury, a to pomocí čárových kódů. Tento způsob značení výrazně zpřehlednil a zjednodušil výpůjční systém. V roce 2005 budeme proto i nadále pokračovat ve vývoji a zlepšování toho systému. V souvislosti se snahou o zavedení kombinovaného studia klademe velký důraz na vytvoření studijních pomůcek v elektronické podobě. Tyto pomůcky by neměly být přístupné pouze studentům kombinovaného, ale i prezenčního studia. Mezi studenty se totiž nachází velké procento těch, kteří vedle studia také pracují a především tito studenti řady pomůcek již využívají. V současné době je třeba do elektronické podpory studia zahrnout především webové stránky všech pedagogů a předmětů, na kterých studenti naleznou jak požadavky k zápočtům a zkouškám, tak elektronické zpracování přednášek a seminářů a další důležité informace k danému předmětu. Další elektronickou oporou studia je informační systém, který umožňuje kontrolu studijních výsledků, informace o dostupnosti publikací v knihovně a v budoucnu bude umožňovat přihlašování studentů ke zkouškám. V akademickém roce 2003/2004 bylo uskutečněno zaznamenávání přednášek z předmětu Podniková ekonomika. Tyto záznamy byly spolu s Powerpointovými prezentacemi zpracovány do unikátního multimediálního pásma s využitím speciálního software Microsoft Producer. Po úplném zpracování budou tyto přednášky přístupné studentům na intranetu školy a to jak studentům prezenční tak i připravované kombinované formy studia. V akademickém roce 2004/2005 se plánuje zpracovat do této formy další předměty. Videotechnika je též využívána na cvičeních v předmětech, kde se mimo jiné studenti zabývají verbálním a mimickým vystupováním. Všichni pracovníci i studenti mají k dispozici ové adresy pod doménou vsmie.cz, které používají pro komunikaci se studenty. Také každý student má zřízenou školní ovou schránku pod doménou vsmie.cz. Také noví zájemci o studium jsou připravováni na využívání elektronických pomůcek. Zájemcům o studium je zasílán studijní program v elektronické podobě. Přihlášku lze odeslat i elektronickou formou, což mezi zájemci zaznamenalo velký úspěch elektronické podoby využilo více než 90 % zájemců. Elektronické podání přihlášky je zvýhodněno snížením administrativního poplatku. 15

16 8. Rozvoj dalších podmínek pro studenty Na návrh studentské rady a ve spolupráci s ní začala VŠMIE podnikat kroky k založení filmového klubu při VŠMIE. Ve filmovém klubu budou promítána díla nekomerčního charakteru a díla v komerčních kinech běžně nedostupná. Dále je připravováno založení studentského časopisu. Redakce časopisu by měla být složena pouze ze studentů, pracovníci VŠMIE však budou mít v možnost do časopisu přispívat. Obě tyto akce by měly přispět ke stmelení studentského kolektivu a k oživení mimoakademického života školy. K tomu by měl i přispět studentský klub, který má VŠMIE v úmyslu v nejbližších letech vybudovat v části prozatím nevyužitých sklepních prostor budovy. K dosažení těchto investičně náročných cílů souvisejících s investicí do budovy jsme zahájili jednání o spolupráci s Městskou částí Praha 5, která je jejím majitelem. 16

17 Název AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2005 Autor kolektiv vedení VŠMIE Vydavatel Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Počet stran 16 Vydání první Náklad 10 výtisků Tiskárna Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Sazba Autoři Č. publikace Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou ISBN

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2003 VŠMIE květen 2004 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) Vltavská 14/585, 150 00 Praha

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2004 VŠMIE květen 2003 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) Vltavská 14/585, 150 00 Praha

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno Zpráva Akreditační komise o hodnocení Newton College, a.s., Brno září 2007 1) Stručná charakteristika postupu práce Na základě rozhodnutí AK a dle článku 3. jejího Statutu bylo dne 29. 5. 2007 provedeno

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů

Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů Sekretariát Akreditační komise Dotazník pro hodnocení akreditovaných činností - akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a oborů Praha, leden 2005 Dotazník pro hodnocení akreditovaných

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent)

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Závěrečná zpráva o plnění rozvojového projektu (Boloňská deklarace) Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Řešitel: MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. Ostravská univerzita v

Více