Aktualizace dlouhodobého záměru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace dlouhodobého záměru"

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2005 VŠMIE květen 2004 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) Vltavská 14/585, Praha 5 IČ: tel.: DIČ: CZ fax.: Zelená linka: Bankovní spojení: ebanka, a. s. Václavské náměstí 43, Praha 1, číslo účtu: /2400 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka: B. 7345

2 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. ISBN

3 1. Aktualizace základních strategických cílů a priorit VŠMIE Při aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti pro rok 2005 vycházíme ze základních materiálů, které byly v této oblasti již zpracovány a pokoušíme se je dále rozvíjet a plynule aktualizovat. Jedná se především o formulaci základních východisek, které byly součástí žádosti o udělení státního souhlasu a o aktualizaci pro rok 2004 (dále jen Aktualizace 2004). V dlouhodobém záměru VŠMIE, předloženém pro akreditační řízení, se konstatuje, že pro současné období je charakteristická snaha o vybudování a rozvíjení informační společnosti umožňující zefektivnění státní správy a samosprávy, intenzivnější podporu rozvoje podnikání a zlepšení kvality života jednotlivých občanů. Souvisí to s tím, že postupně dochází k posunu od interních informačních systémů k systémům využívajícím externí komunikaci a k vytváření předpokladů k tvorbě a přenosu znalostí. Zkušenosti posledních let ukazují, že přes veškeré výhrady se východiskem ke zvládání počítačové gramotnosti ve stále větší míře jak v evropském, tak i v celosvětovém měřítku stává systém ECDL, což je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Úspěšní absolventi získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Všechny tyto skutečnosti nás v Aktualizaci 2004 vedly k záměru zesílit při dalším rozvoji VŠMIE vazbu mezi výukou informatických disciplin v řádném studiu, v programech celoživotního vzdělávání, v našich aktivitách celostátního i regionálního charakteru a mezi programem ECDL. V rámci řádného akreditovaného studia je připraven návrh na úpravu požadavků na absolvování jednotlivých disciplin informatického charakteru tak, aby se všichni studenti VŠMIE mohli přihlásit ke složení testů ECDL v plném rozsahu do konce jejich studia na škole. Pokud se to ukáže jako nezbytné, bude připravena rovněž inovace odpovídajících studijních plánů a předložena na podzimním zasedání Akademické radě. Vzhledem k tomu, že chceme po dobu trvání jednoho cyklu bakalářského studia dosáhnout co nejvyšší stability učebních plánů, případné změny osnov by byly zavedeny až od akademického roku 2005/2006. Škola pro studenty absolvující testování zajistí finanční zvýhodnění poplatků, které s testováním ECDL souvisí. Rovněž programy celoživotního vzdělávání jsou nově koncipovány tak, aby jejich absolvování umožnilo získání minimálně Osvědčení ECDL Start. Zkušenosti uplynulých dvou let existence VŠMIE ukazují na nezbytnost věnovat maximální úsilí zvyšování počtu studujících. Tomuto cíli je podřízena intenzivní propagační činnost školy. Rozhodující ale bude, jak se nám podaří přesvědčit zájemce o studium o kvalitě naší školy a o schopnosti vybavit absolventy znalostmi, které budou potřebovat v praxi. Jako jednu z cest ke zvýšení počtu studujících vidíme v zavedení kombinovaného studia. Tento záměr byl obsažen v Aktualizaci 2004 s tím, že by v akademickém roce 2003/2004 měla být připravena žádost o akreditaci tohoto typu studia. Při přípravě této žádosti byly zpracovány tyto podklady: 3

4 a) obsah přednášek z každého předmětu k zahájení kombinovaného studia bude rozložen do třinácti resp. dvanácti výukových celků, které odpovídají počtu výukových týdnů v každém semestru. Pro každou přednášku a cvičení budou mít studenti k dispozici na webových stránkách školy sylaby přednášek a cvičení, což zlepší přehled o průběhu studia studentům jak prezenčního, tak i kombinovaného studia. b) pro předměty, které budou vyučovány distanční formou, jsou postupně připravovány studijní opory. Při podání žádosti byly zpracovány, resp. vyhodnoceny studijní opory pro předměty zařazené do prvého roku studia a pro většinu předmětů zařazených do druhého roku studia. Jedná se o tyto materiály: učebnice a sbírky příkladů, které jsou dostupné na tuzemském trhu, pokud jejich zpracování odpovídá potřebám distančního studia Příklad: M. Synek a kol: Podniková ekonomika. Beck, Praha, 2003 individuálně na VŠMIE zpracované učební texty Příklad: Učebnice Linuxu. VŠMIE, 2004 audio a video nahrávky přednášek a seminářů, které budou k dispozici ve studovně Příklad: přednášky kurzu Podniková ekonomika 1 vybrané učební pomůcky a materiály, které budou umístěny na intranetu VŠMIE, ev. internetu jiných organizací Příklad: příklady k ekonomice podniku : http//nb.vse.cz/~mares výuková aplikace na CD/DVD Příklad: CD Úvod do informatiky c) je připravena organizace průběhu distančního studia, tj.způsob komunikace studentů s učiteli, kontrola domácí práce studentů, pravidelné tutoriály, kontrola studijních výsledků. Po schválení Akademickou radou dne byla žádost o akreditaci postoupena MŠMT k dalšímu řízení. Pokud bude žádost kladně posouzena do září 2004 předpokládáme zavedení kombinovaného studia od zimního semestru akademického roku 2004/2005, v případě pozdějšího schválení od letního semestru 2004/2005. Při úvahách o dalším zdokonalování studia vycházíme z poznání, že jak ve vlastním vzdělávacím procesu, tak i při rozšiřování a praktickém uplatňování poznatků a znalostí je nezbytné všestranné využívání možností, poskytovaných širokou aplikací informačních technologií, a to nejenom z pozice pasivních uživatelů těchto technologií, ale i formou aktivního vytváření dalších aplikačních možností. Přes vysokou finanční náročnost máme v plánu permanentně rozšiřovat technické zázemí školy tak, aby naši studenti měli možnost nejenom se seznámit, ale i prakticky využívat nejmodernější výpočetní techniku a počítačové programy. S tímto cílem byla již v roce 2003 zahájena jednání s firmami Hewlett Packard a Microsoft o společném projektu maximalizace elektronizace výuky. V jeho rámci by studenti a vyučující měli 4

5 dostat Tablet PC. Je to pokrokové zařízení, které by mělo v budoucnu nahradit notebook. Svými parametry je identické s běžným notebookem současných parametrů a je s ním plně kompatibilní. Jeho hlavní předností je ovládání pomocí speciální tužky, kterou se píše přímo po displeji místo používání klávesnice. Zařízení úspěšně rozeznává psané texty a slouží studentům místo bloku pro psaní. Vyučujícímu naopak nahrazuje tabuli texty psané na Tablet PC jsou promítány pomocí projektoru na zeď. Naplňuje tak i naši vizi elektronické tabule z loňské zprávy. Protože je všechno v elektronické podobě, lze snadno všechny informace vyměňovat (studenti mají zápisy přednášek, vyučující může studentům poslat vše, co napsal na tabuli apod.). Jednání se zdají být úspěšná a proto předpokládáme, že v roce 2004 škola skutečně tato zařízení pro vyučující a studenty zajistí. Tím by bylo dosaženo nejširšího nasazení těchto zařízení pro výuku v ČR a dle slov zástupců firmy Hewlett Packard i v celé Evropě. Současně máme v plánu ve spolupráci resp. na objednávku výrobce testovat možnosti využití zařízení při naší činnosti, a to i při nasazení alternativních operačních systémů jako je např. Linux. Průběh přijímacího řízení ukazuje, že zájem o studium mají i uchazeči, kteří jsou zaměstnáni. Na tuto skutečnost jsme reagovali při přípravě rozvrhu tak, aby během každého semestru byly některé předměty zařazeny do výuky po sedmnácté hodině, popř. byly vypisovány dodatečné sobotní konzultace, které umožnily doplnění látky těm posluchačům, kteří se nemohli některý den výuky zúčastnit. V letním semestru akademického roku 2003/2004 došlo k obměně předmětů zařazených do výuky po sedmnácté hodině, takže všichni studující při zaměstnání měli možnost se zúčastnit výuky v akreditovaném rozsahu. Jako významné doplnění studia se ukázaly elektronické učební podpory v podobě sylabů zpracovaných pro jednotlivé předměty a umístěné na školním intranetu. Nově jsou pro tyto studenty k dispozici učební opory zpracované pro kombinované studium, které jsou průběžně, podle míry jejich dokončení, umísťovány na intranet nebo jsou k dispozici ve studovně. Je tomu např. u videozáznamů přednášek z podnikové ekonomiky. Požadavky studentů a rovněž zkušenosti z jiných vysokých škol vedly Akademickou radu na jejím zasedání dne k doporučení, aby v zájmu získání dalších studentů orgány školy zvážily zavedení prezenčního blokového (tzv. víkendového) studia, který by po akreditaci kombinovaného studia byl rozšířen i o distančně vyučované discipliny. V současné době probíhá marketingové ověřování tohoto námětu s tím, že by tento studia byl realizován v příštím akademickém roce. V dlouhodobém záměru se předpokládá, že po zahájení činnosti školy na základě zájmu posluchačů, vývoje vědního poznání, požadavků praxe, vyhodnocení zahraničních zkušeností a získání dalších vyučujících dojde k další úpravě studijního curricula. Nevylučujeme, že další tlak na zvyšování rozsahu informatických znalostí může vyústit ve vznik dvou studijních programů, z nichž jeden by byl zaměřen na problematiku podnikové a manažerské ekonomiky a druhý by ještě ve větší míře než dosud akcentoval problematiku informatickou. V rámci nově vzniklých oborů by tak vznikl prostor pro formulaci nových studijních oborů, vycházejících ze stávajících výběrových bloků, popř. doplněných o další oblasti. V současnosti ale před vznikem nových oborů studia preferujeme přípravu nových volitelných bloků. V současnosti byla dokončena příprava bloku Digitální média, který po schválení Akademickou radou, bude spolu s již existujícími bloky nabízen ve 5

6 třetím ročníku studia. Zkušenosti se zjišťováním zájmu o volitelné bloky a výběrové předměty nás vedou k rozšíření počtu volitelných předmětů. Z diskuse se zástupci studentské samosprávy vyplynulo, že mezi studenty je zájem o úvod do studia třetího jazyka a o předmět, zabývající se problematikou živnostenského podnikání. Do podzimního zasedání Akademické rady bude připravena anotace těchto, popř. i dalších předmětů a ověřena možnost zajištění jejich výuky kvalifikovanými pedagogy. I v této souvislosti ale platí, že je nutné respektovat počet studentů, protože by nebylo ekonomické tyto předměty vypisovat jen pro několik zájemců. 2. Mezinárodní spolupráce V souvislosti s přistoupením Česka k Evropské unii se zvýšily možnosti a rovněž potřeba spolupráce především s vysokými školami v ostatních zemích EU. Proto si VŠMIE jako jednu z priorit stanoví zintenzivnění aktivit v této oblasti. Budou využívány především následující možnosti: - budeme pokračovat v další spolupráci s Donau-Universität Krems. V rámci dosavadních kontaktů se VŠMIE podílela na organizování dvou výukových modulů v Praze (marketing a příprava Česka na vstup do EU - únor 2003, březen 2004). Připravuje se uzavření smlouvy o spolupráci, podle které by VŠMIE mj. poskytla zázemí pro studentskou firmu posluchačů z DU Krems v Praze. Dále je sondována možnost organizování společného česko-německého programu MBA, který by probíhal částečně v Rakousku a částečně v Česku. - zintenzivníme naši snahu o uzavření smluv o spolupráci s dalšími zahraničními školami. V roce 2004 zahájila VŠMIE vyjednávání s European Business Scool Dublin (EBS) o vzájemné spolupráci. EBS je členem asociace European Schools International Group (ESIG), jejíž součástí je řada škol ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii, Rusku a v Litvě a která se zabývá zprostředkováváním zahraničních studijních pobytů pro studenty. Do budoucna by se tato asociace měla dále rozšiřovat do dalších zemí. Spolupráce s EBS by měla být navázána v několika rovinách. VŠMIE by především chtěla nabídnout svým studentům možnost studia v zahraničí, a to právě prostřednictvím EBS. VŠMIE vyjednala speciální podmínky pro své studenty, pro které EBS snížila školné na polovinu, tedy na 1000,-. Stejně tak očekáváme zájem z řad zahraničních studentů studovat v ČR na naší škole. Další úrovní spolupráce by měla být výměna zkušeností. Tu bychom chtěli uskutečňovat jak výměnou pedagogů mezi školami, tak i výměnou částí studijních programů. Jednání probíhají také s IHI Zittau o možnosti společných výzkumných programů a studijních pobytů. Naší snahou bude využít možnosti dofinancování mobility studentů, resp. učitelů v rámci programu Socrates-Erasmus 2 a Leonardo da Vinci. Počítáme i nadále s tím, že by při dostatečném počtu zájemců mohla proběhnout blokovým způsobem výuka jednoho informatického předmětu v němčině. Tuto výuku nám přislíbil ředitel Institutu pro informační a komunikační systémy na Universitě v Saarbrückenu Prof. Dr. Peter Sokolowsky, se kterým jsme v průběžném kontaktu. 6

7 3. Záměry rozvoje vzdělávací činnosti a studijních programů Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky realizuje v současnosti formou presenčního studia dva bakalářské studijní programy manažerská informatika a manažerské ekonomika. Základní cíl obou studijních programů je připravit odborníky, kteří budou vybaveni kvalitními znalostmi v oblasti informačních technologií, ekonomiky a managementu. Studijní program obou oborů Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky je založen na kreditním principu. Student má na oborou oborech za povinnost v rámci bakalářského programu získat celkem 180 kreditů. Kreditní systém byl založen jako flexibilní, což umožňuje studentům jednak rozložit si studijní program až na pět let a rovněž si zvolit takovou kombinaci předmětů z daného výběru, která nejvíce koresponduje s jejich zájmy. Výuka na škole byla zahájena v září 2002, v současnosti studenti uzavírají čtvrtý semestr výuky. Na základě dosud získaných zkušeností došlo k následujícím změnám ve studijním programu: uskutečnilo se odlehčení prvního semestru přesunem výuky makroekonomie do 2. semestru, do studijního a zkušebního řádu byla zařazena možnost složit část státní zkoušky (z ekonomie) již po absolvování předmětů, které tvoří součást této zkoušky, tj. již po třetím semestru. Obě tyto změny, které byly schváleny MŠMT byly vedeny snahou umožnit studentům kvalitnější přípravu na zkoušky. Dosavadní zkušenosti vypovídají, že se tyto změny osvědčily. V prvé části této zprávy dále informujeme o tom, že byl zpracován a k akreditaci podán návrh na zavedení kombinovaného studia. Od tohoto návrhu si slibujeme jednak zvýšení počtu posluchačů, což mj. umožní stabilizovat a zkvalitnit personální substrát VŠMIE a více využívat volitelnosti bloků a výběrových předmětů. Okamžitý přínos této změny spočívá v tom, že materiály, připravené pro distanční formu výuky jsou k dispozici i studentům prezenčního studia a umožňují tak zvýšit kvalitu jejich studijní přípravy. Na základě studentských anket, výsledků hospitací, diskusí na Akademické radě i poznatků jednotlivých pedagogů se připravují další návrhy na úpravy studijního curricula, které by měly umožnit jeho zkvalitnění a aktualizaci. Ztotožňujeme se se stanoviskem Akademické rady, kde byly některé z těchto námětů projednávány, že k výraznější inovaci studijního programu by mělo dojít až po uzavření prvního výukového cyklu. Podobně respektujeme doporučení Akademické rady, že se prozatím nejeví jako účelné pokoušet se o akreditaci magisterských programů. Pro studenty, kteří po absolvování bakalářského programu uvažují o dalším studiu v magisterském programu, jsme již v akreditovaném programu zařadili do výuky blok předmětů, který jim má toto studium usnadnit. Tímto způsobem by se nám mělo podařit zvýšit prostupnost mezi jednotlivými studijními programy akreditovanými na ostatních vysokých školách. Z průzkumu zájmu o pokračování ve studiu na magisterském stupni vyplývá, že nadpoloviční většina studentů předpokládá, že po uzavření bakalářských 7

8 studií odejde do praxe. Pozitivní ohlas mezi studenty má prezentace výukových materiálů na počítačové síti Internet. Umožňuje to školou budovaný rozsáhlý systém elektronické podpory studia, který je vytvářen ve spolupráci učitelů se studenty. Předpokládáme, že forma prezentace studijních materiálů prostřednictvím počítačových sítí bude dále rozšiřována i u těch předmětů, kde se v současné době v návrhu na akreditaci kombinovaného studia předpokládá jejich výuka prezenčním způsobem. Mimořádná pozornost je věnována hodnocení kvality vzdělávacího procesu, a to jak jeho průběhu, tak i výsledkům v podobě znalostí posluchačů. Osvědčil se systém hodnocení kvality výuky, který je založen na třech prvcích: a) prezentace informací o jednotlivých předmětech prostřednictvím počítačové sítě b) hospitace výuky c) hodnocení výuky studenty formou studentských anket Prezentace informací o jednotlivých předmětech je postupně budována. Pro tento účel byl vytvořen informační systém, v rámci kterého jsou pro jednotlivé předměty prezentovány tyto informace: časový průběh studia v daném semestru (včetně termínů zápočtů a zkoušek) povinná a nepovinná literatura obsah jednotlivých přednášek nebo výukových celků ukázkové příklady a příklady pro samostatnou domácí přípravu. Cílem je umožnit studentům, aby měli stále k dispozici aktuální informace pro případ, že se z vážných důvodů nemohou některé z přednášek zúčastnit, resp. si mohou předem vytisknout teze přednášek, což jim umožňuje snadnější a aktivnější sledování obsahu přednášky. Výsledky hospitací a studentské ankety vedly k tomu, že s jedním vyučujícím, byť měl vědeckou hodnost, nebyl obnoven pracovní poměr. U dalších dvou vyučujících byly tyto výsledky použity k pohovoru o možnostech zkvalitnění jimi uskutečňované výuky. Ukázalo se, že není dostatečně aktualizována počítačová informační síť, zvláště u ukázkových příkladů. Tato situace by se měla v krátké době zlepšit. 8

9 4. Záměry rozvoje tvůrčí činnosti Výzkum a vývoj je nejnáročnější formou tvůrčí činnosti, pro kterou musí být vytvořeny adekvátní personální, pedagogické, přístrojové a finanční předpoklady. Z těchto důvodů lze u začínajících vysokých škol počítat se zapojením do výzkumu a vývoje postupně, podle toho, jak se daří tyto podmínky naplňovat. Moderní ekonomický výzkum není možný bez empirického zázemí, které je možné získat jednak v rámci přímé spolupráce s praxí, ale především v rámci studentských praxí při zpracovávání bakalářské práce. Do této etapy se VŠMIE dostane až za rok, proto by v současné době měly převažovat ostatní formy tvůrčí činnosti. Za ty v souladu se základními východisky dlouhodobého záměru ve vědecké, výzkumné a ostatní tvůrčí činnosti považujeme spolupráci s podniky a institucemi v oblasti informačních technologií formou přímé spolupráce, řešením grantových programů apod. V následujícím roce chceme navázat na výsledky, dosažené v roce V roce 2004 byl dořešen grantový projekt MHMP - vzdělávací server třídění.cz (MHMP-/OMZ/III-716/01/Jel) a připravujeme v jednání s MHMP jeho pokračování, dále proběhl půlroční informatický kurz pro pracovníky Ministerstva vnitra a vzdělávací cyklus pro pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj. Pracovníci VŠMIE zpracovali rovněž posudky pro oponenturu realizace webového serveru sdružení E.W.A. a projektu OKO 440 Integrovaný informační systém poznatků VaV pro podporu účasti českých subjektů v mezinárodní spolupráci, dále Posudek garanta řešení postdoktorandského grantového projektu číslo 402/01/P074 - Systém pro výběr vhodné profese a posudek prací dosažených v rámci Výzkumného záměru CEZ:J18/98: Modely a metody pro ekonomická rozhodování. Se společností e-webmastr spolupracovala VŠMIE na analýze a implementaci informačního systému pro dodavatele služeb. VŠMIE a její pracovníci se dále podílí na celé řadě dalších projektů, které zvyšují jejich zkušenosti a odbornou způsobilost. V dalších letech se tvůrčí aktivita zaměří především na činnosti a oblasti, kde již proběhla předběžná jednání, byly podány přihlášky na získání grantů nebo se již grantové projekty řeší. Jedná se konkrétně o: - řešení výzkumného úkolu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a PVT) pro návrh a realizaci informačního systému průmyslových podniků (FD-K3/028). Práce na projektu již probíhají. - egrant vyhlášený ÚMČP5 Internet bez tajemství pro podporu vzdělávání v oblasti informatiky - přípravu programu vzdělávání úředníků, který je připraven k předání do výběrového řízení na ministerstvu vnitra. V dalších oblastech : - se sdružením manažerů informačních technologií (Cacio) jednáme o naší spoluúčasti na přípravě konference o krizovém řízení 9

10 - řešíme výzkumný projekt datového skladu umožňující sdílení dat v síti internet na technologii TCP/IP - řešíme projekt Rudolf-NET, umožňující rozvoj infrastruktury bezdrátového připojení k internetu v regionech s nedostatečným pokrytím konektivitou stávajících providerů. Další významnou prioritou v tvůrčí činnosti bude i nadále práce na přípravě elektronických opor studia využitelných jak v současné době studenty prezenčního studia, tak i do budoucna v připravované distanční (kombinované) formě studia. Prozatím byly v elektronické podobě zpracovány a na intranet školy umístěny sylaby, schémata, obrázky apod. ze všech předmětů přednášených v 1. ročníku a v části 2. ročníku studia. V návaznosti na již zpracované učební opory, které se staly součástí žádosti o akreditaci kombinovaného studia, bude pokračovat příprava těch učebních opor, které dosud chybí. Průběžně bude pokračovat aktualizace již zpracovaných učebních pomůcek. V následujících letech zesílí i angažovanost učitelů VŠMIE při přípravě tiskem vydávaných učebních pomůcek. 5. Rozvoj personálního zabezpečení Jak vyplývá z následujících tabulek, personální zabezpečení výuky představuje nejslabší článek v činnosti VŠMIE. Na této situaci se podílí mj. skutečnost, že jeden pracovník s vědecko-pedagogickou hodností docenta (doc. Souček) přes předchozí závazný příslib neuzavřel se školou pracovní poměr na plný úvazek a že s dalším pracovníkem s vědeckou hodností CSc. naopak pro neuspokojivé výsledky v pedagogické práci nebyl pracovní poměr obnoven. Tab. 1 Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků s pracovním úvazkem 0,7 a vyšším a její předpokládaný vývoj věk v letech profesoři Docenti s vědeckou hodností odborní asistenti do 29 1 (2) 2 30 až až 49 1 (3) 50 až až a výše (1) 1 asistenti Pozn.: v závorce je uveden výhled na r

11 Tab. 2 Kvalifikační a věková struktura ostatních vyučujících a její předpokládaný vývoj věk v letech Profesoři docenti s vědeckou hodností odborní asistenti. do až až až až a výše asistenti Při řešení této situace budou přednostně využívány následující postupy : - u mladých učitelů bude zdůrazňováno a motivováno jejich doktorské studium. V současné době jsou takto zapojeni 3 pracovníci s tím, že v dalších letech si budou touto formou zvyšovat kvalifikaci nejméně další 4 pracovníci. - pracovníkům s vědeckou hodností budou vytvářeny podmínky pro habilitaci. V současné době se na zahájení habilitačního řízení připravuje jeden učitel - bude nabídnuto působení na VŠMIE čerstvým absolventům doktorského studia na jiných vysokých školách, kteří nemají uplatnění na mateřském pracovišti Následující grafy vyjadřují předpokládaný vývoj vyučujících na VŠMIE. (srov. obr.1-3) Profesoři a docenti v HPP 19% 16% Profesoři a docenti v jiném než HPP 29% 10% 10% 16% Odborní asistenti s vědeckým titulem v HPP Odborní asistenti s vědeckým titulem v jiném než HPP Ostatní přednášející v HPP Obr. 1: Cílová představa o kvalifikační struktuře vyučujících na VŠMIE 11

12 Obr.2: Předpokládaný vývoj počtu studentů na jednoho vyučujícího úvazek 0,7 a více úvazek do 0, z 2003l 2003z 2004l 2004z 2005l 2005z Obr. 3: Vývoj počtu vyučujících na VŠMIE 12

13 Z tabulek a obrázků vyplývá, že vzhledem ke stávajícímu počtu posluchačů má VŠMIE i přes relativně nízký počet pedagogických pracovníků velmi příznivý poměr počtu studentů, připadajících na jednoho učitele. Tento poměr je dokonce ještě příznivější, než je uvedeno v podkladech pro akreditaci i než tomu je na převážné většině ostatních soukromých a veřejných vysokých školách v Česku. Toto konstatování ale nesnižuje náš zájem a potřebu zvyšování počtu pedagogických pracovníků tak, jak o tom pojednáváme výše. 6. Celoživotní vzdělávání VŠMIE nabízí v rámci studijního programu možnost studia vybraných předmětů v rámci celoživotního vzdělávání. Při jeho koncipování vycházíme z následujících zásad a poznatků : nástup informační společnosti vyžaduje, aby ve všech oblastech společenské činnosti byli pracovníci schopni prakticky využívat informačních technologií a současně aby docházelo k inovaci jejich poznatků a schopností v souvislosti s vývojem v oblasti informačních technologií. Tyto poznatky a schopnosti jsou důležité nejenom pro oblast profesního působení, ale i např. pro komunikaci občanů s orgány veřejné správy apod. v ekonomické praxi, zvláště potom v malých podnicích a živnostech působí mnoho managerů a podnikatelů, kteří dosud nezvládli řadu moderních přístupů v ekonomické oblasti. Dále ekonomická teorie a tuzemská i zahraniční praxe přináší neustále nové poznatky, které vedou k tomu, že poznatky absolventů vysokých škol v relativně krátké době zastarávají a je proto nezbytné je doplňovat a inovovat. V této souvislosti bude VŠMIE organizovat následující typy a formy celoživotního vzdělávání: 1. krátkodobé kurzy ve vybraných oblastech 2. programy a kurzy, realizované podle novely zákona o vysokých školách 3. spoluúčast na uskutečňování programu studia MBA Zajímavost nabídky těchto předmětů stoupá v souvislosti s tím, že jsou zájemcům k dispozici i multimediální učební pomůcky a že je možné začátek výuky organizovat i po sedmnácté hodině. VŠMIE opakovaně podala na Ministerstvo vnitra projekt pro vzdělávání úředníků. Naším záměrem je podílet se na vzdělávání pracovníků státní správy včetně pořádání přípravných kurzů pro testování ECDL a ECDL start. 13

14 7. Zlepšování materiálních, technických a prostorových podmínek V roce 2003 došlo k plánovanému upgrade diskového prostoru na hlavním serveru Linux a současně došlo k přesunu některých činností, které server vykonával na zvláštním hardwarovém zařízení traffic shaper, čímž došlo k odlehčení zátěže hlavního serveru a zvýšení spolehlivosti celého systému. V roce 2004 plánujeme vylepšit chlazení diskového pole serveru a celé místnosti se servery. Nově instalovaný traffic shaper zajišťuje tzv. bandwidth management. Jedná se o rozdělování konektivity. V roce 2003 jsme opět navýšili konektivitu do Internetu, v roce 2004 plánujeme přechod na optické připojení. Počet počítačů připojených do školní sítě stále roste i díky úspěšnosti projektu WiFi (viz. dále). Aby nedocházelo k přetížení sítě při přístupu na internet, traffic shaper rozlišuje podle požadavků, jaká data jsou požadována ( , videokonference, stahování souborů ), od koho jsou požadována (učebna s probíhající výukou, studentské počítače,.) apod. a přiděluje priority přístupu. V roce 2003 došlo přebudování rackovny a jejímu přemístění do samostatné místnosti. Byly vyměněny všechny switche za modernější verze a postaven další rack včetně centrální UPS. Jak bylo uvedeno v Aktualizaci 2004, v roce 2003 se podařilo realizovat projekt Pokrytí budovy betdrátovou sítí WiFi IEEE b (Wireless Fidelity) tj. budovy signálem tak, aby byla školní síť dostupná ve všech učebnách včetně přednáškových místností a studenti si tak mohli dělat poznámky například přímo do svých notebooků. Původně jsme ani neočekávali tak velký zájem studnetů. Po zahájení provozu se zaregistrovalo již teměř 30 účastníků. V roce 2004 a návazně v roce 2005 plánujeme přidání dalších Access Pointů. Pokud dojde v krátké době ke schválení nového bezdrátového standardu h pracujícího v pásmu 5 GHz, plánujeme pokrytí rozšířit i tímto nejnovějším bezdrátovým standardem. V letech jsme vybavili studovnu devíti PC včetně software a dataprojektoru a dále jsme dovybavili počítači rozšiřující se počet pedagogických pracovníků. V současné době tak mají pracovníci školy k dispozici 22 počítačů, včetně příslušných tiskáren a scanerů, což představuje několikanásobný nárůst v porovnání s výchozím stavem. Ve druhé polovině r plánujeme dále nákup multifunkčního kopírovacího stroje do knihovny a dalšího počítačového vybavení v závislosti na počtu nově přijatých studentů. K investicím patří i nákup dataprojektorů, které máme v současné době k dispozici čtyři a dále upgrade resp. výměna vybavení celé jedné počítačové učebny. Veškeré počítače jsou umístěny v budově školy a jsou buď přímo v majetku školy nebo je škola má v pronájmu. Kromě těchto počítačů má škola k dispozici pro využití další velmi dva výkonné servery umístěné v hostingovém sále společnosti Casablanca INT připojené k propojovacímu centru NIX.CZ uzel Želivského, kde v současné době funguje oficiální webová aplikace školy. K dispozici pro výuku je dále projekční technika pro promítání z videa, PC i fólií. 14

15 Školní knihovna je v dosavadním průběhu roku 2004 průběžně doplňována. Tento fakt má dva důvody. Prvním důvodem je skutečnost, že škola v roce 2003 fungovala teprve druhým rokem, což mělo za následek, že některé předměty ještě nebyly vyučovány a nemělo tedy smysl nakupovat knihy dopředu, aby nedošlo k jejich zbytečnému zastarání. Druhým důvodem je rychlý vývoj v oblasti informačních technologií. Literaturu z této oblasti je třeba průběžně obnovovat a informovat tak studenty o nejnovějších trendech v tomto oboru. Z těchto důvodů bude péče o vybavení knihovny 2005 patřit k našim prioritám i v dalších letech. V uplynulém období byl v knihovně zaveden nový způsob značení veškeré literatury, a to pomocí čárových kódů. Tento způsob značení výrazně zpřehlednil a zjednodušil výpůjční systém. V roce 2005 budeme proto i nadále pokračovat ve vývoji a zlepšování toho systému. V souvislosti se snahou o zavedení kombinovaného studia klademe velký důraz na vytvoření studijních pomůcek v elektronické podobě. Tyto pomůcky by neměly být přístupné pouze studentům kombinovaného, ale i prezenčního studia. Mezi studenty se totiž nachází velké procento těch, kteří vedle studia také pracují a především tito studenti řady pomůcek již využívají. V současné době je třeba do elektronické podpory studia zahrnout především webové stránky všech pedagogů a předmětů, na kterých studenti naleznou jak požadavky k zápočtům a zkouškám, tak elektronické zpracování přednášek a seminářů a další důležité informace k danému předmětu. Další elektronickou oporou studia je informační systém, který umožňuje kontrolu studijních výsledků, informace o dostupnosti publikací v knihovně a v budoucnu bude umožňovat přihlašování studentů ke zkouškám. V akademickém roce 2003/2004 bylo uskutečněno zaznamenávání přednášek z předmětu Podniková ekonomika. Tyto záznamy byly spolu s Powerpointovými prezentacemi zpracovány do unikátního multimediálního pásma s využitím speciálního software Microsoft Producer. Po úplném zpracování budou tyto přednášky přístupné studentům na intranetu školy a to jak studentům prezenční tak i připravované kombinované formy studia. V akademickém roce 2004/2005 se plánuje zpracovat do této formy další předměty. Videotechnika je též využívána na cvičeních v předmětech, kde se mimo jiné studenti zabývají verbálním a mimickým vystupováním. Všichni pracovníci i studenti mají k dispozici ové adresy pod doménou vsmie.cz, které používají pro komunikaci se studenty. Také každý student má zřízenou školní ovou schránku pod doménou vsmie.cz. Také noví zájemci o studium jsou připravováni na využívání elektronických pomůcek. Zájemcům o studium je zasílán studijní program v elektronické podobě. Přihlášku lze odeslat i elektronickou formou, což mezi zájemci zaznamenalo velký úspěch elektronické podoby využilo více než 90 % zájemců. Elektronické podání přihlášky je zvýhodněno snížením administrativního poplatku. 15

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více