ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 1/8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 1/8"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k podání nabídek Název zakázky: Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínckých technologiích Zadavatel: Ústav experimentální medicíny AV ČR Vídeňská 1083, Praha 4 Krč Zastoupený: Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka ústavu IČ: Kontaktní osoba: Doc.RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc Tel.: , Druh zakázky: Služby 1. Vymezení předmětu zakázky: Všestranně zabezpečit dořešení projektu (cca 80%), který byl zahájen 1/ 006 a který bude ukončen 12/07 (dosavadní management projektu byl odvolán). Následující text tohoto odstavce je vyňat z elektronického podkladu: Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 registrační číslo CZ / (Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: ) Stručný obsah projektu: Cílem projektu je podpořit rozvoj konkurenceschopnosti v oboru biomedicínských technologií prostřednictvím vzdělávání všem subjektům dané sféry (tj. studentům, vědeckým pracovníkům, pracovníkům malých a středních podniků i managementu v daném oboru a zájemcům o vytvoření nových firem) po stránce odborné, ve znalostech potřebných pro efektivní zakládání a vedení high-tech firem, podpory jejich vzájemné spolupráce a transferu výsledku výzkumu a vývoje do průmyslu. Za tímto účelem se předpokládá během dvou let vybudovat centrum poskytující komplexní vzdělávací, poradenské a benchmarkingové služby pro zákazníky z akademické i podnikatelské sféry v oboru biomedicínských technologií a vytvořit platformu pro efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu,vývoj a transfer technologií. Identifikace partnerů žadatele: Asociace inovačního podnikání, Business Angels Czech, Informacní centrum neziskových organizací, Minerva vzd. společnost, Buněčná terapie občanské sdružení, Ekonomický organizační poradce, Zdůvodnění potřebnosti projektu: Presto, že biomedicínský výzkum v CR je zejména v některých oblastech na světové špičce, existuje zde zatím jen malý počet biotechnologických firem a rust tohoto vysoce perspektivního oboru není zdaleka takový, jaký by mohl při využití dané vědecké základny být. Z vládního dokumentu Strategie hospodářského růstu, z diskusí odborné veřejnosti i z vlastních zkušeností předkladatelů projektu vyplývá, že příčinami jsou mj.: nedostatečné propojení výzkumu a vývoje s praxí a neefektivní transfer technologií, nedostatečná spolupráce mezi akademickou a privátní sférou. Zapojení malých a středních podniku do společných výzkumných projektu s akademickými pracovišti je minimální a chybí systém vzdělávání studentu zejm. lékařských a přírodovědeckých fakult a pracovníku výzkumu a vývoje v podnikatelských a manažerských dovednostech, tj. není splněn jeden ze ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 1/8

2 základních předpokladů tzv. spin-off firem. Získávání financí a úvěru na podnikatelské záměry v daném oboru je problematické a nejsou podchyceny možnosti spolupráce s tzv. Business Angels, kteří mohou poskytnout rizikový (startovní) kapitál. Předkládaný projekt poskytuje nástroj k odstranění uvedených bariér. Chceme podpořit rozvoj konkurenceschopnosti v oboru biomedicínských technologií prostřednictvím vzdělávání všech subjektu dané sféry (tj. studentu, vědeckých pracovníků, pracovníků SMEs v daném obor i zájemců o vytvoření nových firem) po stránce odborné, ve znalostech potřebných pro efektivní zakládání a vedení high-tech firem, podpory jejich vzájemné spolupráce a transferu výsledku výzkumu a vývoje do průmyslu. Cílem projektu je během 2 let vybudovat centrum poskytující komplexní vzdělávací, poradenské a benchmarkingové služby pro zákazníky z akademické i podnikatelské sféry v oboru biomedicínských technologií a vytvořit platformu pro efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji a transfer technologií v daném oboru. K naplnění projektu povedou následující specifické cíle, které zároveň odpovídají cílům opatření 4.2. tohoto programu. Jsou to zejména: 1. Zvýšení kvality spolupráce pracovišť vědy a základního výzkumu a podnikatelské sféry v oblasti biomedicínských technologií. 2. Založení podnikatelského inkubátoru a školicího centra. 3. Poskytování znalostí zaměstnavatelům a zaměstnancům v oblasti využití nových technologií v oboru biomedicínských technologií. 4. Vybudování základu systému vzdělávání studentů,doktorandů,mladých vědeckých pracovníků pro aplikovaný výzkum a zakládání nových technologicky orientovaných firem. 5. Vytvoření a rozvíjení informačního systému pro urychlené zavádění výsledku vývoje a výzkumu do praxe, což přispěje k maximálnímu zhodnocení existujícího vědeckého potenciálu a rozvoji jednoho z nejperspektivnějších oborů. 6. Rozvoj společných inovačních programů VŠ, výzkumných pracovišť i podnikatelské sféry v oblasti regenerativní medicíny, buněčné terapie a medicínských biotechnologií. Cíle projektu: 1. Vybudování základu systému vzdělávání studentu, doktorandu a vědeckých pracovníků poskytujícího znalosti potřebné pro zakládání a rozvoj vysoce inovativních high-tech firem. 2. Zvýšení kvality spolupráce pracovišť vědy a výzkumu a podnikatelské sféry v oblasti biomedicínských technologií. 3. Zprostředkovávání poznatku v oblasti využití nových biomedicínských technologií. 4. Vytvoření systému pro urychlené zavádění výsledku vývoje a výzkumu do praxe. 5. Rozvoj společných inovačních programu VŠ, výzkumných pracovišť a podnikatelské sféry v oblasti regenerativní medicíny, buněčné terapie a biomedicínských technologií. 6. Založení podnikatelského inkubátoru a školícího a vzdělávacího centra, které přispějí k naplnění výše uvedených cílů. Cílové skupiny: NNO zaměstnanci doktorandi a mladí vědečtí pracovníci řídící pracovníci studenti zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy Přínos pro cílovou skupinu: Prínosem pro cílové skupiny bude zejména zvýšení kvalifikace a tím vetší možnost uplatnění jako zaměstnanců inovativních biotechnologických firem, vzdělání v oblasti podnikání a tím ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 2/8

3 snadnější start při zakládání nových firem, podpora inovativních firem a tím zlepšení možnosti "přežití" a dalšího rozvoje, zvyšování konkurenceschopnosti daných firem (jednak díky odbornému školení zaměstnanců a jednak díky možné spolupráci s výzkumnými pracovišti a tím větším inovačním potenciálem). Těchto přínosů bude dosaženo následujícími činnostmi: - Poskytování informací o nejnovějších postupech v oboru biomedicínských technologií - Vzdělávání v základech podnikání (zakládání firem, legislativa, daňový systém, financování podniku a projektu, řízení projektu a podniku, marketing, legislativa atd.) - Možnost konzultací a poradenství ve výše uvedených oborech pro malé a střední společnosti - Podpora vzniku nových inovativních firem se zaměřením na biomedicínské technologie - Kontakty na výzkumná pracoviště i malé a střední podniky v oboru biomedicínských technologií a možnost spolupráce na společných výzkumných projektech - Stáže a benchmarking v inovativních firmách a výzkumných pracovištích - Možnost využít v budoucnu služeb podnikatelského inkubátoru - Zprostředkování kontaktu na potencionální investory - Benchmarking - Poskytování zpětné vazby - Možnost pro inovativní společnosti vytipovávat si nadané budoucí pracovníky (absolventy a vědce) a navázat s nimi spolupráci např.formou zadávání témat pro doktorandské práce. - Navázání kontaktu a spolupráce s obdobnými centry široce rozšířenými v evropských zemích. Zapojení cílových skupin: Cílové skupiny pro jednotlivé vzdělávací programy budou vybírány dle zaměření programu. Biomedicíncké technologie jsou v CR teprve se rozvíjejícím oborem a vědecká i podnikatelská komunita v daném oboru je poměrně úzká a žadatel i většina zamýšlených účastníků projektu (kromě studentů) se navzájem znají z odborných akcí. Proto nebude pravděpodobně nutné poskytovat informace o jednotlivých akcích formou inzerce v médiích. Cílové skupiny budou kontaktovány následujícími způsoby: 1. Informace o projektu a primární kontakt s potenciálními zákazníky: - po zahájení projektu budou obeslána všechna výzkumná pracoviště, univerzitní pracoviště a malé a střední podniky z oblasti biomedicínských technologií dopisem či em, v němž budou stručně seznámeni s projektem a jeho cílem, činnostmi Centra pro podporu konkurenceschopnosti biomedicínských technologií, poskytovanými službami a programem akcí pro první semestr. Zároveň budou požádáni, o předání informací dalším osobám o nichž se domnívají, že by se mohli akcí centra účastnit. 2. Informace o jednotlivých akcích: - prostřednictvím www stránek a odkazu z www stránek partneru projektu - prostřednictvím u a dopisu (zejména zaměstnanci malých a středních firem a pracovišť výzkumu a vývoje) - prostřednictvím zvacích plakátů na školách a pracovištích (zejména studenti a zaměstnanci výzkumných pracovišt) - ústním sdělením při veřejných přednáškách. Účastníci každé akce budou mít možnost zhodnotit její přínos prostřednictvím vyplnění dotazníku a program dalších akcí bude event. upravován na základe této zpětné vazby. Účast na většině akcí nebude vzhledem k úzké komunitě omezena na akce obecnějšího zaměření a první moduly kursu lze pořádat formou přednášek. Pro moduly 2 vybraných kursu (Financování projektu, Firemní management, Management projektu) budou vybírání ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 3/8

4 účastníci, kteří absolvovali modul 1 a příp. pokročilost jejich projektu bude odpovídat zaměření kursu. Činnosti realizované projektem: Vyšší zapojení zaměstnavatelů do zvyšování vlastní kvalifikace a kvalifikace svých zaměstnanců Vytváření partnerství pracovišť výzkumu a vývoje a podnikatelských subjektu Zakládání nových technologických spin-off firem Zavádění výsledku vědy a výzkumu do praxe Aktivity sloužící k propagaci nových technologií Motivace vysokých škol a v2deckých pracovišť k vytvoření komplexního systému podpory vytvářením spin off společností Podpora existujících i nových konzultačních firem podporující RLZ v oblasti využívání výsledku výzkumu Podpora vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem Stáže a odborná příprava personálu na podporu inovací Doprovodná opatření Popis doprovodných opatření: V rámci projektu budou poskytnuta následující doprovodná opatření (krytí nákladu): Náklady na konference a stáže pro cca 50 účastníků. Náklady na ubytování a stravné na cca 960 člověkodní Další náklady: Umožnění studia MBA budoucímu manažerovi podnikatelského inkubátoru Poskytnutí podpory na jazykové kursy pro cca 15 subjektu Poskytnutí stravného během seminářů a kursů pro cca 2388 účastníků Hlavním doprovodným opatřením projektu je podpora vzdělávacího systému, který má nejen přímou souvislost s trhem práce (v rámci projektu vznikne min. 1 nové pracovní místo, vyškolení účastníci aktivit budou velmi dobře připraveni pro práci jak ve výzkumu a vývoji, tak pro práci ve vysoce inovativních biotechnologických společnostech a společnostech podobného typu), ale i celkový dopad na rozvoj ekonomiky a prestiže České republiky. Biotechnologie jsou velmi progresívní odvětví, ve kterém se předpokládá prudký rozvoj (např. společnost Jain Pharma Biotech ve výhledových studiích předpokládá nárůst trhu s produkty pro regenerativní medicínnu pro rok 2007 jen v USA na 81,3 miliardy dolaru). Pokud se České republice podaří zachytit nástup daného odvětví, výsledkem bude nejen nárůst ekonomických ukazatelů a podstatné zvýšení hospodářského kreditu v CR. Dalším doprovodným opatřením je zvyšování informovanosti veřejnosti nejen o současném stavu výzkumu v biotechnologických vědách, ale také v oblastech týkajících se zdravotnictví (klinické studie a ověřování léčebných metod a přípravků). Dopady projektu přesahují také do efektivní podpory sociálního a zdravotního systému - díky rozvoji biotechnologických metod a podpoře malých a středních firem v této oblasti se stanou dostupnými nejmodernější lékařské technologie pro léčbu řady onemocnění, která v současné době mají za následek doživotní invaliditu ci smrt (úrazy mozku a míchy, infarkt myokardu, krvácení do mozku, diabetes, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, kloubní degenerativní onemocnění a jiné). Udržitelnost Popis pokračování činností po skončení podpory: 1. Veškerá činnost Centra pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích bude pokračovat a dále se rozvíjet i po skončení projektu. 2. Na základe plánování a přípravných studií provedených v rámci projektu bude zahájena výstavba podnikatelského inkubátoru pro inovativní biomedicínské malé a střední ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 4/8

5 společnosti. Předpokládáme, že prvními společnostmi umístěnými v inkubátoru budou ty inovativní začínající podniky, jejichž zakladatelé a pracovníci byli vyškoleni v rámci tohoto programu. V rámci podnikatelského inkubátoru budou poskytovány veškeré poradenské služby v oblasti podnikání, bude pokračováno ve spolupráci s vyškolenými subjekty a budou dále využívány zkušenosti partneru projektu. 3. Pracovníci vyškolení v manažerských dovednostech v rámci projektu budou podporováni v zakládání nových (zejména spin-off) inovativních firem a nadále jim bude poskytována podpora v rámci podnikatelského inkubátoru. 4. Spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou, soukromou a veřejnou sférou bude dále rozvíjena zejména formou společných výzkumných a vývojových projektu, spoluprací pri vzdělávání studentu a zaměstnanců včetně stáží ve spolupracujících firmách. 5. Bude dále rozvíjena spolupráce s NNO zejména v oblasti vzdělávací, PR a poskytování informací o výsledcích výzkumu a vývoje. 6. Bude dále rozvíjena spolupráce s tzv. Business Angels, mezi kterými budou vyhledávání potencionální investoři pro podnikatelský inkubátor jako celek i pro jednotlivé společnosti a projekty, které z podnikatelského inkubátoru budou vycházet. 7. Nadále bude rozvíjena spolupráce s odbornými asociacemi v oblasti inovativního podnikání zejména formou benchmarkingu. Po skončení projektové podpory bude další činnost financována částečně z prostředků podnikatelského inkubátoru, částečně z prostředků AV ČR, MŠMT, MPO a soukromých subjektů. Rizika Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet: Rizika předkládaného projektu jsou následující: 1. Nedostatek financí na veškeré plánované aktivity - pri nedostatku financí a následujícím omezení plánovaných činností by byl projekt poškozen ve své komplexnosti, byla by ohrožena jeho návaznost na program JPD2 a další projekty. Projekt má význam právě tehdy, budou-li naplněny veškeré plánované aktivity. V opačném případě by nebyly bariéry růstu konkurenceschopnosti biomedicínských technologií odstraněny a CR by se nepodařilo zachytit nástup vysoce perspektivního biotechnologického oboru, ačkoliv má vědecké předpoklady být v tomto oboru na špičce. 2. Organizační rizika - vzhledem k rozsáhlosti projektu by mohla být riziková organizační stránka projektu, např. odřeknutí termínu kursu ze strany vzdělávací společnosti apod. Řešení: V rámci projektu budeme spolupracovat s partnery, kteří jsou: a) schopni pokrýt část akcí poskytovaných jiným partnerem b) schopni pomoci se zabezpečením účasti náhradní vzdělávací agentury. V průběhu projektu bude dále navázána spolupráce s Asociací institucí pro vzdělávání dospělých a Asociací pro poradenství v podnikání, na než bychom se obrátili v případe potřeby dodatečného zajištění akcí. 3. Termíny - riziko zvolení nevhodného termínu a tím i malá účast na vzdělávacích kursech Řešení: Většina akcí (zejména těch, kde se předpokládá účast studentů) bude realizovány v průběhu studijního roku VŠ (tj. období říjen - červen), termíny akcí budou v době plánování předběžně konzultovány alespoň se vzorkem zamýšlených účastníků. Pracovníci žadatele mají velkou zkušenost s pořádáním přednášek a vzdělávacích akcí a tudíž i zkušenosti týkající se vhodných termínů. Na základě zpětné vazby od účastníků projektu mohou být termíny pro další akce případně přehodnoceny. 4. Přiměřenost úrovně vzdělávacích akcí úrovni předpokládaných účastníků - rizikem je např. příliš nízká i vysoká náročnost studijních programu neodpovídajících stupni znalostí účastníků. ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 5/8

6 Řešení: Sylaby a náplň kursu budou předem konzultovány s pracovníky vzdělávacích společností i se zástupci potencionálních zákazníků a v případě potřeby (nebo na základe zpětné vazby od účastníků kursu) budou upraveny. 5. Malý zájem ze strany zákazníku - na základe předchozích diskusí s potencionálními účastníky se domníváme, že nízká účast na kursech by byla způsobena spíše malou informovaností o akci, než skutečným nezájmem o problematiku. Řešení: O každé akci bude informována cílová skupina způsobem popsaným v sekci 17. Publicita. V případe nízké účasti na akci bude přehodnocen způsob informování, případně náplň kursu. 6. Nenaplnění očekávání účastníků. Řešení: Po každé akci obdrží účastníci dotazníky, ve kterých budou požádání o vyhodnocení akce po stránce přínosu, odbornosti, kvality, termínu, zajištění a budou dotázáni na další návrhy ohledne připravovaných akcí atd. Dotazníky budou vyhodnoceny a v případe nesplnění očekávání bude příprava příští akce přizpůsobena návrhům účastníků. Popis realizace projektu Klíčové aktivity realizace: Jsou uvedeny v příloze této Zadávací dokumentace 2. Postup řešení projektu Projekt bude realizován v následujících fázích: 1) Studium informací (monitorovací zprávy a korespondence s Řídícím orgánem projektu) a mapování opatření 2) Analýza shromážděných dat a informací rozhodných pro klíčových aktivit, průzkum zkušeností a obecných doporučení od osob z relevantních subjektů 3) Prověření smluv s partnery a jejich plnění. 4) Konzultace s reprezentanty cílových skupin 5) Konzultace s představiteli zamýšlených spin off společností 6) Formulace návrhů a doporučení na základě provedených výzkumů, analýz a rozhovorů 7) Zpracování podrobného harmonogramu aktivit (a jejich personifikace) řešitelského týmu v návaznosti na aktivity vybraných pracovníků zadavatele (ÚEM AV ČR) 8) Zabezpečení realizace klíčových aktivit v rozsahu a termínech, uvedených v tabelárním přehledu, který je přílohou této Zadávací dokumentace (cca 250 školení, přednášek, konzultací, tréninků, vyškolení cca 2000 osob, zabezpečení individuálních zahraničních cest pro cca účastníků, rozvoj www. stránek apod.) 9) Zpracovávání 5 monitorovacích zpráv 10) Zpracování a konzultace návrhu závěrečné zprávy (včetně doporučení následných aktivit) se zadavatelem 11) Dopracování konečného znění a prezentace závěrečné zprávy ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 6/8

7 2. Časový rozvrh realizace projektu Popis Termín - Podepsání smlouvy o dílo Zahájení projektu...n (předpoklad ) - Studium informací, analýza shromážděných dat a informací rozhodných pro klíčových aktivit, průzkum zkušeností a obecných doporučení od osob z relevantních subjektů, formulace návrhů a zpracování podrobného harmonogramu aktivit ( schváleného manažerem projektu Doc.Chvátalem) - Zahájení řízení a zabezpečování aktivit projektu...n + 10 (pracovních dnů) - Řízení a zabezpečování aktivit projektu (v úzké spolupráci s manažerem projektu) n /08 - Zpracovávání monitorovacích zpráv včetně příloh 1/07, 4/07, 7/07, 10/07, 12/07 - Vyřizování požadavků Řídícího orgánu - Administrace projektu.průběžně - Zabezpečování dalších aktivit podle pokynů manažera projektu průběžně - Zpracování a prezentace hrubé verze závěrečné zprávy.11/07 - Formulace připomínek 12/07 - Zapracování připomínek...12/07 - Předání závěrečné zprávy a její prezentace.1/08 3. Časový rámec zadávacího řízení 1) Výzva k podání nabídek zahájení 2) Příjem nabídek ukončení do 12:00 hod. 4) Výběr nabídek do ) Vyrozumění účastníků způsob: účastníci budou vyrozuměni písemně na adresu uvedenou v předložené nabídce (vyrozumění bude odesláno ihned po výběru, vítěz bude kontaktován em i telefonicky, a faxem) ) Podepsání Smlouvy o dílo do ) Průběh projektu / Podmínky řešení projektu 4.1 Obsah a podmínky nabídky a) Podaná nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce.. Listy nabídky budou očíslovány, parafovány, sešity a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. b) Obálka obsahující nabídku bude označena NABÍDKA PROJEKT Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínckých technologiích NEOTVÍRAT!!!. Přijímány budou nabídky pouze v nepoškozeném a neotevřeném obalu. ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 7/8

8 c) Nabídka bude dodána ve 1 originále (podepsaných statutárním zástupcem ) a 3 kopiích. d) Nabídka bude obsahovat: Obsah nabídky Základní informace o dodavateli realizátorovi (realizátor uvede kontaktní osobu, oprávněnou jednat jeho jménem ve věci nabídky, včetně kontaktních údajů (telefonické spojení, elektronická adresa, apod.). Metodický přístup k řešení Popis zkušeností s administrací a řízením a projektů, řešených s přispěním strukturálních fondů EU a zkušenosti týmu s obdobnými zakázkami Předchozí spolupráce týmu na projektech Seznam významných obdobných služeb, poskytnutých v posledních 3 letech ( reference ) Popis realizačního týmu (jeho složení, pozice členů v týmu a zapojení jednotlivých členů do realizace projektu v člověkodnech dle oblastí realizace). Tým musí být schopen předkládat a obhajovat výstupy v projektu českém a anglickém jazyce. Profesní životopisy členů realizačního týmu obsahující odborné zkušenosti a dovednosti Doklad o oprávnění k podnikání Nabídková cena včetně detailní kalkulace nákladů v členění bez DPH a s DPH 4.2 Další podmínky realizace projektu 1) Realizátor vykonává smluvní činnost vlastním jménem, samostatně a za dohledu zadavatele 2) Realizátor vykonává činnost v místě uvedeném v předložené nabídce. Terénní činnost bude prováděna na území konkrétní aktivity. 3) Důležitá je dobrá orientace v dokumentech Evropské unie pro oblast strukturálních fondů, realizátor musí znát principy a nástroje strukturální politiky, rozumět rozdílům mezi nimi z různých hledisek při jejich aplikaci atp., musí znát programové dokumenty JPD3. 4) Veškerá práva, včetně vlastnických, aj., k výstupům projektu přecházejí po ukončení projektu na zadavatele ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 8/8

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005

Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy. Dotace pro rok: 2005 Žádost o dotaci v rámci grantového rízení pro realizaci Koncepce o informování o EU v CR Komunikacní okruhy Dotace pro rok: 2005 Žadatel/predkladatel projektu: (úplný a presný název) Právní forma žadatele:

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více