ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 1/8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 1/8"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k podání nabídek Název zakázky: Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínckých technologiích Zadavatel: Ústav experimentální medicíny AV ČR Vídeňská 1083, Praha 4 Krč Zastoupený: Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka ústavu IČ: Kontaktní osoba: Doc.RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc Tel.: , Druh zakázky: Služby 1. Vymezení předmětu zakázky: Všestranně zabezpečit dořešení projektu (cca 80%), který byl zahájen 1/ 006 a který bude ukončen 12/07 (dosavadní management projektu byl odvolán). Následující text tohoto odstavce je vyňat z elektronického podkladu: Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 registrační číslo CZ / (Žádost finálně uložena v IS Benefit dne: ) Stručný obsah projektu: Cílem projektu je podpořit rozvoj konkurenceschopnosti v oboru biomedicínských technologií prostřednictvím vzdělávání všem subjektům dané sféry (tj. studentům, vědeckým pracovníkům, pracovníkům malých a středních podniků i managementu v daném oboru a zájemcům o vytvoření nových firem) po stránce odborné, ve znalostech potřebných pro efektivní zakládání a vedení high-tech firem, podpory jejich vzájemné spolupráce a transferu výsledku výzkumu a vývoje do průmyslu. Za tímto účelem se předpokládá během dvou let vybudovat centrum poskytující komplexní vzdělávací, poradenské a benchmarkingové služby pro zákazníky z akademické i podnikatelské sféry v oboru biomedicínských technologií a vytvořit platformu pro efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu,vývoj a transfer technologií. Identifikace partnerů žadatele: Asociace inovačního podnikání, Business Angels Czech, Informacní centrum neziskových organizací, Minerva vzd. společnost, Buněčná terapie občanské sdružení, Ekonomický organizační poradce, Zdůvodnění potřebnosti projektu: Presto, že biomedicínský výzkum v CR je zejména v některých oblastech na světové špičce, existuje zde zatím jen malý počet biotechnologických firem a rust tohoto vysoce perspektivního oboru není zdaleka takový, jaký by mohl při využití dané vědecké základny být. Z vládního dokumentu Strategie hospodářského růstu, z diskusí odborné veřejnosti i z vlastních zkušeností předkladatelů projektu vyplývá, že příčinami jsou mj.: nedostatečné propojení výzkumu a vývoje s praxí a neefektivní transfer technologií, nedostatečná spolupráce mezi akademickou a privátní sférou. Zapojení malých a středních podniku do společných výzkumných projektu s akademickými pracovišti je minimální a chybí systém vzdělávání studentu zejm. lékařských a přírodovědeckých fakult a pracovníku výzkumu a vývoje v podnikatelských a manažerských dovednostech, tj. není splněn jeden ze ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 1/8

2 základních předpokladů tzv. spin-off firem. Získávání financí a úvěru na podnikatelské záměry v daném oboru je problematické a nejsou podchyceny možnosti spolupráce s tzv. Business Angels, kteří mohou poskytnout rizikový (startovní) kapitál. Předkládaný projekt poskytuje nástroj k odstranění uvedených bariér. Chceme podpořit rozvoj konkurenceschopnosti v oboru biomedicínských technologií prostřednictvím vzdělávání všech subjektu dané sféry (tj. studentu, vědeckých pracovníků, pracovníků SMEs v daném obor i zájemců o vytvoření nových firem) po stránce odborné, ve znalostech potřebných pro efektivní zakládání a vedení high-tech firem, podpory jejich vzájemné spolupráce a transferu výsledku výzkumu a vývoje do průmyslu. Cílem projektu je během 2 let vybudovat centrum poskytující komplexní vzdělávací, poradenské a benchmarkingové služby pro zákazníky z akademické i podnikatelské sféry v oboru biomedicínských technologií a vytvořit platformu pro efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji a transfer technologií v daném oboru. K naplnění projektu povedou následující specifické cíle, které zároveň odpovídají cílům opatření 4.2. tohoto programu. Jsou to zejména: 1. Zvýšení kvality spolupráce pracovišť vědy a základního výzkumu a podnikatelské sféry v oblasti biomedicínských technologií. 2. Založení podnikatelského inkubátoru a školicího centra. 3. Poskytování znalostí zaměstnavatelům a zaměstnancům v oblasti využití nových technologií v oboru biomedicínských technologií. 4. Vybudování základu systému vzdělávání studentů,doktorandů,mladých vědeckých pracovníků pro aplikovaný výzkum a zakládání nových technologicky orientovaných firem. 5. Vytvoření a rozvíjení informačního systému pro urychlené zavádění výsledku vývoje a výzkumu do praxe, což přispěje k maximálnímu zhodnocení existujícího vědeckého potenciálu a rozvoji jednoho z nejperspektivnějších oborů. 6. Rozvoj společných inovačních programů VŠ, výzkumných pracovišť i podnikatelské sféry v oblasti regenerativní medicíny, buněčné terapie a medicínských biotechnologií. Cíle projektu: 1. Vybudování základu systému vzdělávání studentu, doktorandu a vědeckých pracovníků poskytujícího znalosti potřebné pro zakládání a rozvoj vysoce inovativních high-tech firem. 2. Zvýšení kvality spolupráce pracovišť vědy a výzkumu a podnikatelské sféry v oblasti biomedicínských technologií. 3. Zprostředkovávání poznatku v oblasti využití nových biomedicínských technologií. 4. Vytvoření systému pro urychlené zavádění výsledku vývoje a výzkumu do praxe. 5. Rozvoj společných inovačních programu VŠ, výzkumných pracovišť a podnikatelské sféry v oblasti regenerativní medicíny, buněčné terapie a biomedicínských technologií. 6. Založení podnikatelského inkubátoru a školícího a vzdělávacího centra, které přispějí k naplnění výše uvedených cílů. Cílové skupiny: NNO zaměstnanci doktorandi a mladí vědečtí pracovníci řídící pracovníci studenti zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy Přínos pro cílovou skupinu: Prínosem pro cílové skupiny bude zejména zvýšení kvalifikace a tím vetší možnost uplatnění jako zaměstnanců inovativních biotechnologických firem, vzdělání v oblasti podnikání a tím ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 2/8

3 snadnější start při zakládání nových firem, podpora inovativních firem a tím zlepšení možnosti "přežití" a dalšího rozvoje, zvyšování konkurenceschopnosti daných firem (jednak díky odbornému školení zaměstnanců a jednak díky možné spolupráci s výzkumnými pracovišti a tím větším inovačním potenciálem). Těchto přínosů bude dosaženo následujícími činnostmi: - Poskytování informací o nejnovějších postupech v oboru biomedicínských technologií - Vzdělávání v základech podnikání (zakládání firem, legislativa, daňový systém, financování podniku a projektu, řízení projektu a podniku, marketing, legislativa atd.) - Možnost konzultací a poradenství ve výše uvedených oborech pro malé a střední společnosti - Podpora vzniku nových inovativních firem se zaměřením na biomedicínské technologie - Kontakty na výzkumná pracoviště i malé a střední podniky v oboru biomedicínských technologií a možnost spolupráce na společných výzkumných projektech - Stáže a benchmarking v inovativních firmách a výzkumných pracovištích - Možnost využít v budoucnu služeb podnikatelského inkubátoru - Zprostředkování kontaktu na potencionální investory - Benchmarking - Poskytování zpětné vazby - Možnost pro inovativní společnosti vytipovávat si nadané budoucí pracovníky (absolventy a vědce) a navázat s nimi spolupráci např.formou zadávání témat pro doktorandské práce. - Navázání kontaktu a spolupráce s obdobnými centry široce rozšířenými v evropských zemích. Zapojení cílových skupin: Cílové skupiny pro jednotlivé vzdělávací programy budou vybírány dle zaměření programu. Biomedicíncké technologie jsou v CR teprve se rozvíjejícím oborem a vědecká i podnikatelská komunita v daném oboru je poměrně úzká a žadatel i většina zamýšlených účastníků projektu (kromě studentů) se navzájem znají z odborných akcí. Proto nebude pravděpodobně nutné poskytovat informace o jednotlivých akcích formou inzerce v médiích. Cílové skupiny budou kontaktovány následujícími způsoby: 1. Informace o projektu a primární kontakt s potenciálními zákazníky: - po zahájení projektu budou obeslána všechna výzkumná pracoviště, univerzitní pracoviště a malé a střední podniky z oblasti biomedicínských technologií dopisem či em, v němž budou stručně seznámeni s projektem a jeho cílem, činnostmi Centra pro podporu konkurenceschopnosti biomedicínských technologií, poskytovanými službami a programem akcí pro první semestr. Zároveň budou požádáni, o předání informací dalším osobám o nichž se domnívají, že by se mohli akcí centra účastnit. 2. Informace o jednotlivých akcích: - prostřednictvím www stránek a odkazu z www stránek partneru projektu - prostřednictvím u a dopisu (zejména zaměstnanci malých a středních firem a pracovišť výzkumu a vývoje) - prostřednictvím zvacích plakátů na školách a pracovištích (zejména studenti a zaměstnanci výzkumných pracovišt) - ústním sdělením při veřejných přednáškách. Účastníci každé akce budou mít možnost zhodnotit její přínos prostřednictvím vyplnění dotazníku a program dalších akcí bude event. upravován na základe této zpětné vazby. Účast na většině akcí nebude vzhledem k úzké komunitě omezena na akce obecnějšího zaměření a první moduly kursu lze pořádat formou přednášek. Pro moduly 2 vybraných kursu (Financování projektu, Firemní management, Management projektu) budou vybírání ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 3/8

4 účastníci, kteří absolvovali modul 1 a příp. pokročilost jejich projektu bude odpovídat zaměření kursu. Činnosti realizované projektem: Vyšší zapojení zaměstnavatelů do zvyšování vlastní kvalifikace a kvalifikace svých zaměstnanců Vytváření partnerství pracovišť výzkumu a vývoje a podnikatelských subjektu Zakládání nových technologických spin-off firem Zavádění výsledku vědy a výzkumu do praxe Aktivity sloužící k propagaci nových technologií Motivace vysokých škol a v2deckých pracovišť k vytvoření komplexního systému podpory vytvářením spin off společností Podpora existujících i nových konzultačních firem podporující RLZ v oblasti využívání výsledku výzkumu Podpora vzniku a rozvoje technologicky orientovaných firem Stáže a odborná příprava personálu na podporu inovací Doprovodná opatření Popis doprovodných opatření: V rámci projektu budou poskytnuta následující doprovodná opatření (krytí nákladu): Náklady na konference a stáže pro cca 50 účastníků. Náklady na ubytování a stravné na cca 960 člověkodní Další náklady: Umožnění studia MBA budoucímu manažerovi podnikatelského inkubátoru Poskytnutí podpory na jazykové kursy pro cca 15 subjektu Poskytnutí stravného během seminářů a kursů pro cca 2388 účastníků Hlavním doprovodným opatřením projektu je podpora vzdělávacího systému, který má nejen přímou souvislost s trhem práce (v rámci projektu vznikne min. 1 nové pracovní místo, vyškolení účastníci aktivit budou velmi dobře připraveni pro práci jak ve výzkumu a vývoji, tak pro práci ve vysoce inovativních biotechnologických společnostech a společnostech podobného typu), ale i celkový dopad na rozvoj ekonomiky a prestiže České republiky. Biotechnologie jsou velmi progresívní odvětví, ve kterém se předpokládá prudký rozvoj (např. společnost Jain Pharma Biotech ve výhledových studiích předpokládá nárůst trhu s produkty pro regenerativní medicínnu pro rok 2007 jen v USA na 81,3 miliardy dolaru). Pokud se České republice podaří zachytit nástup daného odvětví, výsledkem bude nejen nárůst ekonomických ukazatelů a podstatné zvýšení hospodářského kreditu v CR. Dalším doprovodným opatřením je zvyšování informovanosti veřejnosti nejen o současném stavu výzkumu v biotechnologických vědách, ale také v oblastech týkajících se zdravotnictví (klinické studie a ověřování léčebných metod a přípravků). Dopady projektu přesahují také do efektivní podpory sociálního a zdravotního systému - díky rozvoji biotechnologických metod a podpoře malých a středních firem v této oblasti se stanou dostupnými nejmodernější lékařské technologie pro léčbu řady onemocnění, která v současné době mají za následek doživotní invaliditu ci smrt (úrazy mozku a míchy, infarkt myokardu, krvácení do mozku, diabetes, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, kloubní degenerativní onemocnění a jiné). Udržitelnost Popis pokračování činností po skončení podpory: 1. Veškerá činnost Centra pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích bude pokračovat a dále se rozvíjet i po skončení projektu. 2. Na základe plánování a přípravných studií provedených v rámci projektu bude zahájena výstavba podnikatelského inkubátoru pro inovativní biomedicínské malé a střední ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 4/8

5 společnosti. Předpokládáme, že prvními společnostmi umístěnými v inkubátoru budou ty inovativní začínající podniky, jejichž zakladatelé a pracovníci byli vyškoleni v rámci tohoto programu. V rámci podnikatelského inkubátoru budou poskytovány veškeré poradenské služby v oblasti podnikání, bude pokračováno ve spolupráci s vyškolenými subjekty a budou dále využívány zkušenosti partneru projektu. 3. Pracovníci vyškolení v manažerských dovednostech v rámci projektu budou podporováni v zakládání nových (zejména spin-off) inovativních firem a nadále jim bude poskytována podpora v rámci podnikatelského inkubátoru. 4. Spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou, soukromou a veřejnou sférou bude dále rozvíjena zejména formou společných výzkumných a vývojových projektu, spoluprací pri vzdělávání studentu a zaměstnanců včetně stáží ve spolupracujících firmách. 5. Bude dále rozvíjena spolupráce s NNO zejména v oblasti vzdělávací, PR a poskytování informací o výsledcích výzkumu a vývoje. 6. Bude dále rozvíjena spolupráce s tzv. Business Angels, mezi kterými budou vyhledávání potencionální investoři pro podnikatelský inkubátor jako celek i pro jednotlivé společnosti a projekty, které z podnikatelského inkubátoru budou vycházet. 7. Nadále bude rozvíjena spolupráce s odbornými asociacemi v oblasti inovativního podnikání zejména formou benchmarkingu. Po skončení projektové podpory bude další činnost financována částečně z prostředků podnikatelského inkubátoru, částečně z prostředků AV ČR, MŠMT, MPO a soukromých subjektů. Rizika Popis rizik a návrh opatření jak jim předcházet: Rizika předkládaného projektu jsou následující: 1. Nedostatek financí na veškeré plánované aktivity - pri nedostatku financí a následujícím omezení plánovaných činností by byl projekt poškozen ve své komplexnosti, byla by ohrožena jeho návaznost na program JPD2 a další projekty. Projekt má význam právě tehdy, budou-li naplněny veškeré plánované aktivity. V opačném případě by nebyly bariéry růstu konkurenceschopnosti biomedicínských technologií odstraněny a CR by se nepodařilo zachytit nástup vysoce perspektivního biotechnologického oboru, ačkoliv má vědecké předpoklady být v tomto oboru na špičce. 2. Organizační rizika - vzhledem k rozsáhlosti projektu by mohla být riziková organizační stránka projektu, např. odřeknutí termínu kursu ze strany vzdělávací společnosti apod. Řešení: V rámci projektu budeme spolupracovat s partnery, kteří jsou: a) schopni pokrýt část akcí poskytovaných jiným partnerem b) schopni pomoci se zabezpečením účasti náhradní vzdělávací agentury. V průběhu projektu bude dále navázána spolupráce s Asociací institucí pro vzdělávání dospělých a Asociací pro poradenství v podnikání, na než bychom se obrátili v případe potřeby dodatečného zajištění akcí. 3. Termíny - riziko zvolení nevhodného termínu a tím i malá účast na vzdělávacích kursech Řešení: Většina akcí (zejména těch, kde se předpokládá účast studentů) bude realizovány v průběhu studijního roku VŠ (tj. období říjen - červen), termíny akcí budou v době plánování předběžně konzultovány alespoň se vzorkem zamýšlených účastníků. Pracovníci žadatele mají velkou zkušenost s pořádáním přednášek a vzdělávacích akcí a tudíž i zkušenosti týkající se vhodných termínů. Na základě zpětné vazby od účastníků projektu mohou být termíny pro další akce případně přehodnoceny. 4. Přiměřenost úrovně vzdělávacích akcí úrovni předpokládaných účastníků - rizikem je např. příliš nízká i vysoká náročnost studijních programu neodpovídajících stupni znalostí účastníků. ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 5/8

6 Řešení: Sylaby a náplň kursu budou předem konzultovány s pracovníky vzdělávacích společností i se zástupci potencionálních zákazníků a v případě potřeby (nebo na základe zpětné vazby od účastníků kursu) budou upraveny. 5. Malý zájem ze strany zákazníku - na základe předchozích diskusí s potencionálními účastníky se domníváme, že nízká účast na kursech by byla způsobena spíše malou informovaností o akci, než skutečným nezájmem o problematiku. Řešení: O každé akci bude informována cílová skupina způsobem popsaným v sekci 17. Publicita. V případe nízké účasti na akci bude přehodnocen způsob informování, případně náplň kursu. 6. Nenaplnění očekávání účastníků. Řešení: Po každé akci obdrží účastníci dotazníky, ve kterých budou požádání o vyhodnocení akce po stránce přínosu, odbornosti, kvality, termínu, zajištění a budou dotázáni na další návrhy ohledne připravovaných akcí atd. Dotazníky budou vyhodnoceny a v případe nesplnění očekávání bude příprava příští akce přizpůsobena návrhům účastníků. Popis realizace projektu Klíčové aktivity realizace: Jsou uvedeny v příloze této Zadávací dokumentace 2. Postup řešení projektu Projekt bude realizován v následujících fázích: 1) Studium informací (monitorovací zprávy a korespondence s Řídícím orgánem projektu) a mapování opatření 2) Analýza shromážděných dat a informací rozhodných pro klíčových aktivit, průzkum zkušeností a obecných doporučení od osob z relevantních subjektů 3) Prověření smluv s partnery a jejich plnění. 4) Konzultace s reprezentanty cílových skupin 5) Konzultace s představiteli zamýšlených spin off společností 6) Formulace návrhů a doporučení na základě provedených výzkumů, analýz a rozhovorů 7) Zpracování podrobného harmonogramu aktivit (a jejich personifikace) řešitelského týmu v návaznosti na aktivity vybraných pracovníků zadavatele (ÚEM AV ČR) 8) Zabezpečení realizace klíčových aktivit v rozsahu a termínech, uvedených v tabelárním přehledu, který je přílohou této Zadávací dokumentace (cca 250 školení, přednášek, konzultací, tréninků, vyškolení cca 2000 osob, zabezpečení individuálních zahraničních cest pro cca účastníků, rozvoj www. stránek apod.) 9) Zpracovávání 5 monitorovacích zpráv 10) Zpracování a konzultace návrhu závěrečné zprávy (včetně doporučení následných aktivit) se zadavatelem 11) Dopracování konečného znění a prezentace závěrečné zprávy ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 6/8

7 2. Časový rozvrh realizace projektu Popis Termín - Podepsání smlouvy o dílo Zahájení projektu...n (předpoklad ) - Studium informací, analýza shromážděných dat a informací rozhodných pro klíčových aktivit, průzkum zkušeností a obecných doporučení od osob z relevantních subjektů, formulace návrhů a zpracování podrobného harmonogramu aktivit ( schváleného manažerem projektu Doc.Chvátalem) - Zahájení řízení a zabezpečování aktivit projektu...n + 10 (pracovních dnů) - Řízení a zabezpečování aktivit projektu (v úzké spolupráci s manažerem projektu) n /08 - Zpracovávání monitorovacích zpráv včetně příloh 1/07, 4/07, 7/07, 10/07, 12/07 - Vyřizování požadavků Řídícího orgánu - Administrace projektu.průběžně - Zabezpečování dalších aktivit podle pokynů manažera projektu průběžně - Zpracování a prezentace hrubé verze závěrečné zprávy.11/07 - Formulace připomínek 12/07 - Zapracování připomínek...12/07 - Předání závěrečné zprávy a její prezentace.1/08 3. Časový rámec zadávacího řízení 1) Výzva k podání nabídek zahájení 2) Příjem nabídek ukončení do 12:00 hod. 4) Výběr nabídek do ) Vyrozumění účastníků způsob: účastníci budou vyrozuměni písemně na adresu uvedenou v předložené nabídce (vyrozumění bude odesláno ihned po výběru, vítěz bude kontaktován em i telefonicky, a faxem) ) Podepsání Smlouvy o dílo do ) Průběh projektu / Podmínky řešení projektu 4.1 Obsah a podmínky nabídky a) Podaná nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce.. Listy nabídky budou očíslovány, parafovány, sešity a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. b) Obálka obsahující nabídku bude označena NABÍDKA PROJEKT Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínckých technologiích NEOTVÍRAT!!!. Přijímány budou nabídky pouze v nepoškozeném a neotevřeném obalu. ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 7/8

8 c) Nabídka bude dodána ve 1 originále (podepsaných statutárním zástupcem ) a 3 kopiích. d) Nabídka bude obsahovat: Obsah nabídky Základní informace o dodavateli realizátorovi (realizátor uvede kontaktní osobu, oprávněnou jednat jeho jménem ve věci nabídky, včetně kontaktních údajů (telefonické spojení, elektronická adresa, apod.). Metodický přístup k řešení Popis zkušeností s administrací a řízením a projektů, řešených s přispěním strukturálních fondů EU a zkušenosti týmu s obdobnými zakázkami Předchozí spolupráce týmu na projektech Seznam významných obdobných služeb, poskytnutých v posledních 3 letech ( reference ) Popis realizačního týmu (jeho složení, pozice členů v týmu a zapojení jednotlivých členů do realizace projektu v člověkodnech dle oblastí realizace). Tým musí být schopen předkládat a obhajovat výstupy v projektu českém a anglickém jazyce. Profesní životopisy členů realizačního týmu obsahující odborné zkušenosti a dovednosti Doklad o oprávnění k podnikání Nabídková cena včetně detailní kalkulace nákladů v členění bez DPH a s DPH 4.2 Další podmínky realizace projektu 1) Realizátor vykonává smluvní činnost vlastním jménem, samostatně a za dohledu zadavatele 2) Realizátor vykonává činnost v místě uvedeném v předložené nabídce. Terénní činnost bude prováděna na území konkrétní aktivity. 3) Důležitá je dobrá orientace v dokumentech Evropské unie pro oblast strukturálních fondů, realizátor musí znát principy a nástroje strukturální politiky, rozumět rozdílům mezi nimi z různých hledisek při jejich aplikaci atp., musí znát programové dokumenty JPD3. 4) Veškerá práva, včetně vlastnických, aj., k výstupům projektu přecházejí po ukončení projektu na zadavatele ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 8/8

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel: Kontaktní osoba:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Výzva k předložení národního projektu

Výzva k předložení národního projektu Výzva k předložení národního projektu 1/5 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje Výzvu k předložení žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro oddělení realizace

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu

vypisuje zadávací řízení a vyzývá dodavatele služeb (vzdělávacích kurzů) k podání nabídek pro realizaci projektu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Colosseum, a.s. se sídlem: Londýnská 730 / 59, 120 00 Praha 2 zastoupená Jiřím Šťastným IČ: 25133454 vypisuje

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Bar management zakázky: pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Těšnov 5 110 00 Praha zastoupený Ing. Helenou

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více