Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy"

Transkript

1 Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy zpracovatel: SANTIS a.s. Brněnská Žďár nad Sázavou registrace na Živnostenském úřadě ve Žďáře nad Sázavou pod č.j. Živ/0/679/98/Ma Ing. Zdeněk Tulis, autorizovaný inženýr ČKAIT č vypracoval: 1/13

2 Ing. arch. Martin Zezula / / revize Obsah Obsah Popis zadání Vstupní podklady Základní požadavky na prostory Učebny pro hromadnou výuku Komorní sál s jevištěm pro 100 osob Učebny pro hudební obor Ostatní prostory Doplňující specifikace Základní umělecká škola Obecná charakteristika Stávající objekt Nový objekt Hodnocení objektu VZP Širší souvislosti Současné využití a stav objektu Silné a slabé stránky Koncepce umístění ZUŠ do objektu Celková koncepce Dispoziční řešení Nezbytné stavební zásahy Investiční náklady na adaptaci objektu Zhodnocení 1. Popis zadání Prověření prostorových možností objektu VZP za účelem změny využití objektu pro potřeby ZUŠ. Záměrem Města je zajistit ZUŠ větší prostory a avizovaný prodej objektu VZP se jeví jako možnost jak tyto prostory v centru města získat. Pro zodpovědné rozhodnutí je nezbytné si udělat představu zda a za jakých podmínek je možné objekt pro potřeby ZUŠ využít a zda je v tomto způsobu nějaká přidaná hodnota nebo pouze riziko nepředvídaných nákladů a komplikací. 2/13

3 2. Vstupní podklady Pro zpracování posouzení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: soupis požadavků na prostory pro výuku (bod 3) půdorysná studie rozmístění místností ZUŠ do budovy VZP (Envigest PRO, srpen 2014) zajištění obhlídky objektu VZP kontakt na paní Mošnerová (ředitelka ZUŠ, ) doplňující specifikace k zadání (bod 4) 3. Základní požadavky na prostory Soupis požadavků na prostory pro výuku, připravené vedením ZUŠ. Požadavky vycházejí z vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pro účely zpracovávaného posouzení jsou tyto požadavky považovány za nezbytné minimum rozsahu. Umístění těchto prostor do objektu je považováno za limitní pro vyhodnocení vhodnosti umístění ZUŠ do objekt VZP Učebny pro hromadnou výuku Učebna hudební nauky / 60m 2 včetně místa pro pomůcky k výuce (max.20 dětí) Zkušebna pro souborovou hru a výuku bicích nástrojů /100m 2 + místnost s proskleným výhledem a dveřmi do učebny 20m 2 pro nahrávací účely ( max.40 dětí) Výtvarný obor / 2 třídy á 60m 2 (max.15 žáků v každé třídě) + keramická dílna 15m x sklad 15 m 2 + kabinet 12m 2 Taneční obor / sál 120m 2 (max.15 žáků) + kabinet 12 m 2 + šatna 20m 2 oddělená pro chlapce a dívky + WC chlapci a dívky + 2x sprcha Dramatický obor / 60m 2 (15 dětí) + kabinet 12m 2 + 2x sprcha 3.2. Komorní sál s jevištěm pro 100 osob 150m 2 hlediště, 40 m 2 jeviště + předsálí s šatnou 40m 2 + 2x toalety 3.3. Učebny pro hudební obor 8 větších učeben pro klavírní, dechové, kytarové a pěvecké oddělení, á 25m 2 5 menších učeben pro akordeonové, klávesové, houslové a flétnové oddělení, á 20m Ostatní prostory Ředitelství: 3 místnosti: po 20 m 2 Sborovna: 30m 2 (pro cca 22 osob) Šatny: 40m 2 3/13

4 Sociální zařízení pro děti: WC pro chlapce a dívky Sociální zařízení pro kantory: 2x WC + sprcha Úklidová komora: 6m 2 Zázemí pro školníka (dílna): 16m 2 Skladovací místnost: 25m 2 4. Doplňující specifikace Zadavatel požaduje v posouzení zohlednit uvedené: 4.1. pro umístění Výtvarného oboru najít jiné umístění, než je uvažováno v půdorysné studii, je nutné respektovat nízkou výšku stropu v podkrovním prostoru a najít jiné využití 4.2. pro umístění Komorního sálu najít jiné umístění, než je uvažováno v půdorysné studii, je nutné respektovat umístění garážových stání v suterénu objektu a vyhnout se vysokým investičním nákladům 5. Základní umělecká škola 5.1. Obecná charakteristika 4/13

5 Základní umělecká škola je součástí sítě vzdělávání ve městě a zároveň součástí veřejné vybavenosti v širším slova smyslu. Nejenže se zde vzdělávají děti, ale zároveň se zde pořádají kulturní akce a setkávání. Pokud má být umělecká škola víceúčelovým kulturním centrem města, musí být situována v centrální poloze a musí nabízet dostatečně variabilní a reprezentativní prostory pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí Stávající objekt Stávající umístění ZUŠ v prostorách domu č.p. 121 na Vratislavově náměstí splňuje urbanistická hlediska dostupnosti a centrálního umístění. Objekt nemá dostatek větších prostor a neumožňuje sborovou výuku ani pořádání kulturních akcí. V současné době jsou kulturní akce pořádané ZUŠ situovány především do Kulturního domu a ostatních sálů ve městě. Především pro koncertní a sborové akce je tento stav trvale nevhodný a limitující Nový objekt Záměr rozšíření výukových prostor ZUŠ je možné řešit novou výstavbou, přičemž urbanistické souvislosti jsou pro provoz ZUŠ zásadní. Objekt musí být situován v užším centru města, v dobré vazbě na školní budovy a dopravní terminál, aby využil v maximální míře synergii ze stávající občanské vybavenosti (parkování, zastávka autobusu, restaurace apod). Dobrá dostupnost (dětí i rodičů), stejně tak veřejnosti při pořádání kulturních akcí je pro provoz ZUŠ zásadní. Nabídka nezastavěných pozemků splňující daná kritéria je však velice omezená. 5/13

6 SANTIS,a.s.,Brněnská126/38,59101ŽďárnadSázavou IČ ZtohotopohledujeadaptaceobjektuVZPvícenežvhodnéamápotenciálnabídnout ZUŠicelémuměstupřidanouhodnotuvyplývajícízurbanistickéhokontextu. 6. Hodnocení objektu VZP 6.1. Širšísouvislosti ObjektVZPsenacházínacentrálnímVratislavověnáměstí,všišíchsouvislostechvpoloze obdobnéstávajícímuumístěnízuš.pěšídostupnostobjektujevynikající,vblízkosti centrálníhoparkovištěnanáměstí,vdocházkovévzdálenostiodautobusovéhoterminálu Současnévyužitíastavobjektu Objektbylpostavennakonci90.let20.stoletíproadministrativníúčel(pobočkaVZP)a sloužísvémuúčeludodnesbezvětšíchúprav. Jednáseotřípodlažníobjektsčástečnýmsuterénemvjednostrannéblokovézástavběs vnitřnímiatriipřesvšechnapodlaží.veřejnostipřístupnépřepážkyakancelářsképrostory jsoukoncipoványvpředníčástiobjektu,zadníčástdomusloužíprointerníadministrativua zázemíobjektu. 6/13

7 Dominantou objektu je zastřešené vnitřní atrium vytvářející reprezentativní prosvětlený prostor (viz. foto). Stav budovy je dobrý, budova nevyžaduje větší opravy. 7/13

8 6.3. Silné a slabé stránky Pro adaptaci na prostory ZUŠ jsou zásadní uvedené parametry + udržovaný stav objektu + reprezentativní centrální prostor + vazba na městskou vybavenost parametry kancelářských prostor nekompatibilita provozních požadavků zásah do všech systémů budovy (rozvody, PBŘ ) 7. Koncepce umístění ZUŠ do objektu 7.1. Idea Objekt VZP umožňuje vytvořit reprezentativní a živý prostor, který dává možnost nejen žáky učit hře na klavír nebo malování, ale zároveň umožní jejich setkávání, vzájemnou interakci oborů a vzniku tvůrčího prostředí, které může zrodit nové talenty a začlenit umění a kulturu do společnosti. A nebo možná jen udělat lidi šťastnými... 8/13

9 7.2. Celková koncepce Při návrhu koncepce umístění prostor ZUŠ do objektu byla snaha v maximální možné míře zachovat stávající dispoziční řešení a koncepci prostor umístěných kolem centrální převýšeného atria. Vyhodnotili jsme plošné a prostorové parametry objektu a naznačili optimální rozvržení nových prostor. Dospěli k názoru, že umístění koncertního sálu do prostoru 1.NP není možné bez výraznějších zásahů do objektu především nová vzduchotechnika a zásah do požárně bezpečnostního řešení (vzniká shromažďovací prostor) zároveň daná plocha a konstrukční výška patra neumožní vybudovat kvalitní víceúčelový prostor. Proto navrhuje namísto složité adaptace vybudovat plnohodnotný koncertní sál s dobrými akustickými vlastnostmi v samostatné přístavbě. Koncepci samostatné přístavby pro koncertní sál považujeme za klíčovou pro optimální zhodnocení objektu VZP a kvalitu nových prostor pro ZUŠ, s pozitivním dopadem na účelnost a výši investičních nákladů Dispoziční řešení Dispoziční řešení v maximální možné míře ctít stávající uspořádání a logické členění budovy a umožnit adaptaci bez zbytečných nákladů. V dispozičním uspořádání jsou zapracovány všechny požadavky na prostory ZUŠ s tím, že respektují plošné parametry objektu a pro koncertní sál je navržena samostatná přístavba. Toto řešení se vyhýbá zásahu do stávajících konstrukcí a obtížné adaptaci na koncertrní sál. Tím i všech obtížních návazností (shromažďovací prostor, únikové trasy, výška sálu, akustické parametry). Domníváme se, že toto řešení vynakládá účelněji prostředky určené na adaptaci. Přístavba koncertního sálu může být řešena v samostatné etapě. 9/13

10 SANTIS,a.s.,Brněnská126/38,59101ŽďárnadSázavou IČ SCHÉMA1NP Adaptacezachovávádominantucentrálníhoprosvětlenéhoatriasprostoryprokavárnu, prodejnuainformačníkoutek.jsouzdeumístěnyšatnovéskříňkyprožákyičekacízónypro rodiče.naprostornavazujepřesdruhéprosvětlenéatriumfoyerkoncertníhosáluvzadní části.tentocelýprostorjevnímánjakoveřejný,sloužíksetkávání,výstavámaprezentaci. Vytvářímoderněpojatýkonceptvzdušněapříjemné instituceproveřejnost. Vpřízemíjsounavrženyprostorysnejvětšímpočtemžáků,tzn.hudebnínaukaasborová zkušebna.největšístavebnízásahznamenávybudovánítoaletproveřejnost.. SCHÉMA2NP Prostoryvdruhémpodlažíjsourozdělenynasamostatnécelkyprodramatickýatanečníobor. Ostatnímístnostijsouvyužityprosamostatnéhudebníučebny.Prostorprodramatickýobor vzniknespojenímdvouvětšíchmístnostívpředníčástiobjektu.protanečnísáljeuvažováno svybudovánímšatenaumýváren. SCHÉMA3NP Třetípodlažíjeurčenozvětšíčástiprovýtvarnýobor,jezdesituovánoněkolikmenších hudebníchučebenavznikázdečástproučitelskýsborsezázemím.proučiteleje navrhovánovybudovatvětšíspolečenskyřešenousborovnuaněkoliknezbytných samostatnýchkanceláříproprovozškoly.považujemezavhodnějšívybudovatpříjemnou společnousborovnunežmnožstvísamostatnýchkabinetů. 10/13

11 SCHÉMA SUTERÉN Zásahy do spodního podlaží jsou minimální, technické zázemí ii garáže jsou zachovány a sklad bude využit jako zázemí pro školníka. Pod přístavbou koncertního sálu je možné vytvořit buď pomocné prostory nebo například krytá parkovací místa Nezbytné stavební zásahy Uvědomujeme si náročnost transformace funkčního kancelářského objektu na budovu pro školní účely. Domníváme se, ale zároveň, že objekt VZP je řešen nadstandardně a s velkým smyslem pro reprezentativnost celého objektu. A tuto hodnotu objektu bychom chtěli zachovat a využít ku prospěchu školních prostor. Škola nemusí být jen instituce, může být inspirujícím prostorem, navíc škola umělecká. Proto návrh počítá z větší části se zachováním stávajícího členění prostorů, komunikačních tras a systému jednotlivých místností, větší stavební úpravy (budování toalet, šaten a umýváren) jsou situovány v rámci půdorysu do jednoho místa v každém podlaží. Nepředpokládají se zásahy do hlavní nosné konstrukce objektu. Vnější vzhled stávající budovy bude zachován. Přístavba koncertního sálu je řešena jako konstrukčně samostatná. Design přístavby by měl být pojatý moderně a reflektovat výraznou polohu ve vztahu k hlavní komunikaci. Má potenciál se stát architektonicky významnou budovou města. 11/13

12 Vybudování přístavby je možné realizovat jako samostatnou etapu. 8. Investiční náklady na adaptaci objektu Na základě dlouhodobých zkušeností a hrubého propočtu z podlahových ploch odhadujeme celkové náklady na adaptaci objektu VZP pro účely ZUŠ ve výši: stavební adaptace objektu mil. Kč přístavba koncertního sálu 8 10 mil. Kč celkem mil. Kč Uvedené investiční náklady vycházejí z předpokladu určitého standardu provedení a vybavení, samozřejmě při splnění požadovaných parametrů pro školní výukové prostory. Orientační propočet nákladů položka jednotka (Kč/j) náklady (Kč) rekonstrukce objektu základní zóna 1475m rekonstrukce objektu intenzivní zóna 300m akustická opatření stropy a příčky 1775m akustická opatření ostatní soubor nové osvětlení, elektrorozvody 1775m nové rozvody slaboproudu, AV technika 1775m přístavba koncertního sálu 1200m vybavení koncertního sálu soubor požárně bezpečnostní opatření soubor mobiliář vstupní haly a foyer soubor rezerva soubor celkem /13

13 9. Zhodnocení Z výše uvedeného vyplývá, že považujeme objekt budovy VZP za velice kvalitní a zároveň inspirující při hledání výrazu objektu ZUŠ. Objekt má potenciál vytvořit multifunkční městský objekt a sídlo důležité městská instituce. Už jen samotné úvahy o adaptaci objektu v rámci historického centra města ze strany zastupitelů považujeme za chválihodné a prospěšné. Vytvořili jsme si vlastní názor na samotný objekt i na potřeby základní umělecké školy a domníváme se, že využít nabízenou možnost umístit ZUŠ do reprezentativního objektu v centru města je cesta správným směrem. Pokud se při adaptaci objektu zachová pohled z širší perspektivy se smyslem pro celek, dá se ve spolupráci s Městem, učitelským sborem i širší veřejností vytvořit velice zajímavý a živoucí organismus. 13/13

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt Městská část Praha 8 Koncesní projekt výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka 19. dubna 2010 Koncesní projekt Obsah: 1 Strategický rámec... 8 1.1 Vyhodnocení potřeb Zadavatele 8 1.1.1 Současný stav...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚVOD 3. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 4. CHARAKTERISTIKA LOKALITY A ŘEŠENÝCH OBJEKTŮ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod Zhotovitel: GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště Zak. číslo: 3271 Stupeň: investiční

Více

Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA. Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01.

Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA. Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01. stavba : R E K O N S T R U K C E S O C I Á L N Í H O Z A Ř Í Z E N Í V B U D O V Ě Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace

Více

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Ing. Robert Václavík, architekt Prosinec 2013 Obsah Stadion na Kounicově ulici Textová

Více

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou dle Směrnice Městské části Praha Zbraslav č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 18 odst. 5 dle

Více

01 číslo paré: SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - KONCEPT 5

01 číslo paré: SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - KONCEPT 5 ROSA - ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz číslo zakázky: 0700902 IČ: 866 91 783 investor: revize: 00 01 číslo paré: MĚSTO

Více

Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol

Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol Název programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky Evidenční číslo programu: 133 310 Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI

KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI ZPRACOVATEL: JVM-RPIC, spol. s r.o. Štefánikova 167, 760 30 Zlín Web: www.jvmrpic.cz Tel.: 577 210 729 IČ: 46961429 Ve Zlíně 26.4.2007 Koncepce rozvoje kultury

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III pro 3. roãník SP stavebních SOBOTÁLES Ing. arch. VÁCLAV HÁJEK a kolektiv Pozemní stavitelství III pro 3. roãník SP stavebních Tfietí, upravené vydání Praha 2004 Tato kniha je třetím

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

4. Administrativní budovy

4. Administrativní budovy 4. Administrativní budovy ČSN 73 5305 Administrativní budovy Názvosloví Dělení administrativních budov Kategorie administrativních budov Urbanistické požadavky a parkování Prostory administrativních budov

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen 2011 1 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl B Údaje o splnění zadání Obsah Obsah...3 1. Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP...5 1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy...5 1.2 Požadavky

Více

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 40 OBSAH 1. Slovník... 3 2. Specifikace věcných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více