Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva"

Transkript

1 OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 2 a) Generální projektant 2 b) Hlavní inženýr projektu 2 c) Projektanti jednotlivých částí 2 2) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 4 3) ÚDAJE O ÚZEMÍ 4 a) Rozsah řešeného území 4 b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 4 c) Údaje o odtokových poměrech 4 d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 4 e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 4 f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 4 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 4 h) Seznam výjimek a úlevových řešení 4 i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 4 j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 5 4) ÚDAJE O STAVBĚ 5 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 5 b) Účel užívání stavby 5 c) Trvalá nebo dočasná stavba 5 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 5 e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 5 f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 5 g) Seznam výjimek a úlevových řešení 5 h) Navrhované kapacity stavby 5 i) Základní bilance stavby 6 j) Základní předpoklady výstavby 6 k) Orientační náklady stavby 6 5) ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 6 1/7

2 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ a) Název stavby Klimentská Rekonstrukce 2.NP b) Místo stavby Místo stavby Klimentská 1246/ Praha 1 Katastrální území Katastrální území Nové Město (okres Hlavní město Praha); Parcelní čísla pozemků č.p. 324 c) Předmět projektové dokumentace Rekonstrukce 2.NP úprava dispozic kanceláří a sociálního zařízení, včetně úpravy rozvodů zdravotně technických instalací, vytápění a elektroinstalací 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI HOMEGLOBE a.s. Klimentská 1246/ Praha 1 IČO: ) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE a) Generální projektant IČ jednatel společnosti b) Hlavní inženýr projektu Ing. Marek Pícl ČKAIT IP00 Pozemní stavby 2/7

3 c) Projektanti jednotlivých částí Autor, architekt Ing. arch. Rostislav Matrka Stavební řešení Ing. Marek Pícl ČKAIT IP00 Pozemní stavby Statické řešení Ing. Petr Šimák ČKAIT IS00 Statika a dynamika staveb Požárně bezpečnostní řešení AMPeng s.r.o. Štěrboholská 1434/102a Praha 10 Hostivař Dipl. Ing. Miroslav Praxl ČKAIT IH00 Požární bezpečnost staveb Ing. Martina Andrášková Zdravotně technické instalace Vytápění Ing. arch. Rostislav Matrka Alfatherm projekce tepelné techniky Bubenská Praha 7 Martin Plecitý ČKAIT TE01 Technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika Jana Líšková 3/7

4 Elektroinstalace Elepro s.r.o. Havířská Havlíčkův Brod Ing. František Dvořák ČKAIT IP00 Pozemní stavby Ing. Vít Zvolánek 2) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Studie návrhu interiéru od Ing. Kamily Samcové 3) ÚDAJE O ÚZEMÍ a) Rozsah řešeného území Stavba se nachází na pozemku p.č. 324, k.ú. Nové Město (okres Hlavní město Praha) na křižovatce ulic Klimentská a Revoluční. b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů Pozemek se stavbou se nachází v Pražské památkové rezervaci, jež byla vyhlášena Nařízením vlády č. 66/1971 Sb. c) Údaje o odtokových poměrech Vzhledem k charakteru navrhované stavby se odtokové poměry nemění. d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Stavba se nachází ve funkční ploše SMJ smíšené městské jádro. Vzhledem k charakteru navrhované stavby se nemění způsob využití území. e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím Vzhledem k stáří stavby nebylo vydávané územní rozhodnutí. Pro uvažované stavební úpravy nebylo vyžadováno územní rozhodnutí. f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Vzhledem k charakteru navrhované stavby se nemění způsob využití území. g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Bude doplněno po vyjádření jednotlivých dotčených orgánů v rámci vyjádření k DSP. h) Seznam výjimek a úlevových řešení V území nebyla řešena žádná výjimka z obecně platných předpisů např. Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, či Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic Vzhledem k charakteru stavby nejsou potřeba žádné související či podmiňující investice. 4/7

5 j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby Pozemek č. 324, k.ú. Nové Město (okres Hlavní město Praha); ) ÚDAJE O STAVBĚ a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby Změna dokončené stavby b) Účel užívání stavby Administrativní budova c) Trvalá nebo dočasná stavba Trvalá stavba d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů Stavba se nachází v Pražské památkové rezervaci, jež byla vyhlášena Nařízením vlády č. 66/1971 Sb. Na stavbě je umístěna chráněná značka geodetického bodu. e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Obecně je navržená stavba v souladu s požadavky ČSN a ČSN a v souladu s Vyhláškami č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů Bude doplněno po vyjádření jednotlivých dotčených orgánů v rámci vyjádření k DSP. g) Seznam výjimek a úlevových řešení V rámci stavby nebyla řešena žádná výjimka z obecně platných předpisů např. Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, či Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. h) Navrhované kapacity stavby Užitná plocha Kancelářské prostory původní 404,44 m 2 Kancelářské prostory nové prostory A 248,66 m 2 Kancelářské prostory nové prostory B 151,52 m 2 Kancelářské prostory nové celkem 400,18 m 2 Obsazenost kanceláří Kancelářské prostory nové prostory A 17 lidí 5/7

6 Kancelářské prostory nové prostory B Kancelářské prostory nové celkem 13 lidí 30 lidí i) Základní bilance stavby Potřeba vody V rámci rekonstrukce je navrhována změna počtu zařizovacích předmětů ze stávajících 3 umyvadel, 2 záchodových mís, 1 pisoáru a 1 sprchy na 4 umyvadla, 4 záchodové mísy, 2 pisoáry, 2 výlevky a 2 dřezy, což ve výsledku znamená minimální navýšení potřeby vody pro celý objekt. Potřeba plynu Vzhledem k charakteru navrhované stavby se nemění potřeba plynu. Potřeba tepla Vzhledem k charakteru navrhované stavby se nemění potřeba tepla. Hospodaření s dešťovou vodou Vzhledem k charakteru navrhované stavby se nemění způsob hospodaření s dešťovou vodou. Bilance splaškových vod V rámci rekonstrukce je navrhována změna počtu zařizovacích předmětů ze stávajících 3 umyvadel, 2 záchodových mís, 1 pisoáru a 1 sprchy na 4 umyvadla, 4 záchodové mísy, 2 pisoáry, 2 výlevky a 2 dřezy, což ve výsledku znamená pouze minimální navýšení celkového odtoku splaškových odpadních vod do stávající veřejné kanalizační sítě. Množství a druhy odpadů Vzhledem k charakteru navrhované stavby se nemění množství a druhy odpadů a jejich hospodaření s nimi. Třída energetické náročnosti Vzhledem k charakteru navrhované stavby se nemění třída energetické náročnosti. Rekonstrukce se netýká obvodových konstrukcí, ani způsob j) Základní předpoklady výstavby V rámci stavby budou vybourány stávající nenosné zdi, otvory ve vnitřních stěnách pro dveře, zazděny stávající otvory a vybudování nových zděných a sádrokartonových zdí. Časový harmonogram výstavby předpokládá zahájení v 3.Q 2014, její trvání 4 měsíce a ukončení 1.Q k) Orientační náklady stavby Odhadovaná cena investice je 3,5 mil. Kč. 5) ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ SO 01 SO Stavební objekty Bourání a úpravy stávajících konstrukcí 6/7

7 Vybourání stávajících nenosných zdí, vybourání otvorů ve stávajících zdech, zazdění stávajících otvorů. Dveře do toalet, které jsou součástí bouraných konstrukcí, budou zachovány a v rámci navrhovaných úprav budou použity jako vstupní dveře na toalety. SO Nové stavební konstrukce Nové zděné a sádrokartonové stěny, sádrokartonové předstěny, podlahy, sádrokartonové podhledy v rámci sociálního zázemí, zařizovací předměty v sociálním zázemí, kuchyňská linka v čajových kuchyňkách. SO 02 SO Technické zařízení Zdravotní instalace Připojovací kanalizační a vodovodní potrubí včetně zařizovacích předmětů SO Vytápění Rekonstrukce patrových rozvodů včetně nových otopných těles a žebříků SO Elektroinstalace Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně nových osvětlovacích těles Vypracoval Ing. arch. Rostislav Matrka Datum únor /7

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 59. A - průvodní zpráva Souhrnná a technická

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA. Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01.

Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA. Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace Revize 01. stavba : R E K O N S T R U K C E S O C I Á L N Í H O Z A Ř Í Z E N Í V B U D O V Ě Z ÁKL ADNÍ ŠKOLY MAZURSKÁ SVIDNICKÁ č. orient. 1a, č.pop. 599, PRAHA 8 TRO JA Aktualizace a optimalizace projektové dokumentace

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN

A120 MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZLIČÍN AGE project,s.r.o., www.ageproject.cz, ageproject@ageproject.cz STUDIE K PŘEDBĚŽNÉMU PROJEDNÁNÍ A. Průvodní zpráva A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.2. A.3. AGE project,s.r.o., www.ageproject.cz, ageproject@ageproject.cz

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY - STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům David Fretschner Plzeň, 2013

Více

3. Stavební úpravy DK FN Olomouc pro rozšíření provozního zázemí OPS

3. Stavební úpravy DK FN Olomouc pro rozšíření provozního zázemí OPS Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: Stavební úpravy

Více

A. Průvodní technická zpráva

A. Průvodní technická zpráva ČOV A KANALIZACE NEMOJANY Dokumentace pro provádění stavby A. Průvodní technická zpráva Úvod... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.2 Seznam vstupních podkladů... 4 a) základní informace o rozhodnutích nebo

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více