Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010"

Transkript

1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu, schváleném Akreditační komisí v roce Škola získala oprávnění provozovat vysokoškolské vzdělávání rozhodnutím MŠMT ČR z 23. června 2001 jako vysoká škola neuniverzitního typu s bakalářským studijním programem. Dlouhodobý záměr školy z roku 2001 byl orientován na jeden studijní program (Právní specializace) a jeden studijní obor (Veřejná správa). V roce 2002 škola získala rozšíření akreditace ve studijním programu Právní specializace (studijní obor Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví). V roce 2002 získala akreditaci také ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia (studijní obor Mezinárodní vztahy a evropská studia). Tento studijní obor začala škola realizovat v bakalářském typu studia v roce 2003, v magisterském typu studia pak v roce Od roku 2005/2006 škola zahájila vzdělávání studentů v novém oboru Humanitní studia, jehož akreditaci v rámci stejnojmenného studijního programu obdržela VŠVSMV v roce Na základě nově udělené akreditace zahájí škola od akademického roku 2006/2007 výuku magisterského i bakalářského studia oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia v kombinované formě, jakož i výuku magisterského i bakalářského studia anglicky vyučovaného oboru International Relations and European Studies. Projekt dlouhodobého záměru i jeho aktualizace formulují úkoly spojené s vysokoškolským vzděláváním úředníků veřejné správy (územních samosprávných celků, státní správy), pracovníků v oblasti ochrany duševního vlastnictví (patentů, vynálezů aj.) a v oblasti mezinárodních vztahů (diplomacie, mezinárodní obchod apod.). VŠVSMV v Praze navázala úzkou spolupráci s různými institucemi územních samosprávných celků a s ústředními úřady (Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo průmyslu a 1

2 obchodu ČR, Úřad průmyslového vlastnictví ČR). Udržuje kontakty se soudcovskými orgány státní moci a s českou advokacií. Škola získala akreditaci MV ČR pro další vzdělávání úředníků územně samosprávných celků. VŠVSMV začala realizovat projekt pomoci handicapovaným uchazečům o vysokoškolské studium. V akademickém roce 2005/2006 má VŠVSMV následující počty studentů: Studijní obor Počet studentů Mezinárodní vztahy a evropská studia 485 (bakalářské studium) Veřejná správa (kombinovaná forma) 161 Právní administrativa v průmyslovém 111 vlastnictví Mezinárodní vztahy a evropská studia 96 (magisterské studium) Veřejná správa (prezenční forma) 61 Humanitní studia 16 Celkem 930 2

3 2. Záměry rozvoje vzdělávací činnosti, rozvoj akreditovaných studijních programů Cílem vysoké školy pro následující období v této oblasti je především: 1) Udržení vysoké úrovně vzdělávacího procesu na VŠVSMV v Praze ve všech probíhajících studijních oborech, tj. ve studijním programu Právní specializace ve studijním oboru Veřejná správa (prezenční a kombinovaná forma studia), ve studijním oboru Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví (kombinovaná forma studia), ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia ve studijním oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční forma studia), a ve studijním programu i oboru Humanitní studia (prezenční forma studia). 2) Zvýšená pozornost bude věnována zejména dalšímu profesnímu rozvoji nově akreditovaných studijních oborů a programů. Jedná se zejména o magisterské studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, jehož výuku jsme zahájili v roce 2004/2005, a dále o rozvoj studijního oboru Humanitní studia, jehož výuku jsme zahájili v roce 2005/ ) V akademickém roce 2006/2007 zahájíme výuku dalších nově akreditovaných studijních programů a oborů, a to: V anglickém jazyce vyučovaného oboru International Relations and European Studies Kombinované formy bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. Příprava kvalitního zajištění výuky v těchto oborech bude hlavní náplní činnosti VŠVSMV v roce

4 4) Zahájení kombinované formy studia pro studenty, kteří jsou zaměstnáni na úseku územně samostatných celků. Od roku 2005/2006 zahajujeme výuku oboru Veřejná správa v kombinované formě studia. 5) Příprava k akreditaci nových studijních oborů a programů se záměrem zvýšit úroveň současného výchovně vzdělávacího procesu na VŠ: VŠVSMV připravuje rozšíření počtu studijních oborů o další obor, a to Mezinárodní obchod (ve studijním programu Mezinárodní ekonomické vztahy). Zavedení tohoto studijního oboru s předpokládaným začátkem výuky v roce 2006 v případě kladného vyjádření Akreditační komise výrazně posílí ekonomickou složku výuky na škole a rozšíří nabídku předmětů z oblasti matematiky, statistiky a informatiky. Předpokládáme jednak rozšíření počtu studentů, jednak rozšíření nabídky volitelných předmětů pro ostatní studenty. Předměty pro nový obor jsou koncipovány tak, aby byly využity kapacitní možnosti učitelů, kteří v současné době působí na škole. V současné době je na MŠMT předložena žádost o akreditaci navazujícího magisterského studia oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (v rámci studijního programu Mezinárodní teritoriální studia). Tento obor by měl nabídnout teoreticky prohloubené a o mezinárodní vztahy rozšířené vzdělání zejména pro absolventy oboru Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví a oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia a dalších příbuzných oborů, jejichž absolventi prokáží předpoklady pro absolvování studia tohoto náročného oboru. Dále VŠVSMV připravuje k akreditaci projekt navazujícího magisterského studia oboru Veřejná správa a evropská studia (v rámci studijního programu Mezinárodní teritoriální studia). Tento obor by měl nabídnout prohloubené a rozšířené vzdělání pro absolventy bakalářského oboru Veřejná správa, který naše vysoká škola realizuje již od svého vzniku. Při 4

5 přípravě akreditačního materiálu chceme využít veškerých zkušeností se vzděláváním v rámci tohoto oboru, kterých jsme doposud nabyli. VŠVSMV bude v akademickém roce 2005/2006 realizovat transformaci bakalářského oboru veřejná správa na Evropský kreditní systém ECTS, což studentům tohoto oboru umožní studovat na zahraničních univerzitách. 6) Po stránce kvalitativní škola plánuje využívání moderních metod výuky v základních předmětech. Zejména právní disciplíny budou založeny na využívání simulačních metod a her. Jazyková výuka bude sledovat moderní trendy v metodice a využívat pomůcky k rozšiřování individualizace. Do výuky bude škola více zapojovat představitele praxe. Zkvalitní průběh a organizaci praxí studentů. Zracionalizuje její zařazení do studijního programu. 3. Spolupráce v rámci evropského vzdělávacího prostoru Záměry v oblasti mezinárodní spolupráce a) studijní (pedagogické) záměry VŠVSMV se již v akademickém roce 2004/05 zapojila do programu SOCRATES/ERASMUS a uzavřela bilaterální smlouvy se dvěma britskými univerzitami (v Nottinghamu a Coventry). Pro akademický rok 2005/2006 jsme uzavřeli dalších devět bilaterálních smluv (univerzity v Brémách, Hamburku, Magdeburku, Kentu, Twente, Monsu, Rennes, Santiagu de Compostela a Trentu). Počet vyjíždějících studentů se zvýšil na šestnáct. Plánujeme postupné uzavírání nových dvoustranných smluv s partnerskými školami v dalších zemích Evropské unie a do roku 2010 předpokládáme takový nárůst smluv a dojednaných počtů studentských výměn, aby každoročně mohla pětina studentů absolvovat alespoň jeden semestr na zahraničním partnerském pracovišti. Obdobně předpokládáme zvyšovat i objem výjezdů pedagogů. 5

6 Vzhledem k tomu, že od akademického roku 2004/2005 máme akreditováno magisterské studium v programu Mezinárodní vztahy a evropská studia, chceme se zapojit i do programu ERASMUS MUNDUS ( ), který je zaměřen na podporu spolupráce a mobility v kvalitních magisterských programech zemí EU a zemí třetího světa. Tento program nabízí stipendia pro více než akademiků ze třetích zemí přijíždějících na evropské vysoké školy a pro obdobný počet vyjíždějících akademických pracovníků ze zemí EU do třetích zemí. Erasmus Mundus v neposlední řadě podpoří zhruba 100 partnerství mezi konsorcii magisterských programů Erasmus Mundus a vysokoškolskými institucemi ve třetích zemích. Naším úmyslem je stát se členem některého z těchto konsorcií, eventuelně se pokusit sami iniciovat vznik nového konsorcia. Jednalo by se o projekt v oblasti Aktivita 4: Zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského vzdělávání pro třetí země. Velké úsilí vynaložíme na zkvalitnění, rozšíření a také propagaci naší výuky v anglickém jazyce, aby narůstal i počet zahraničních studentů přijíždějících studovat na naší vysokou školu. Předpokládáme, že vhodnou a cílenou propagací se nám podaří získat jak studenty ve smluvním rámci programu SOCRATES/ERASMUS, tak mimo něj. Dlouhodobě totiž usilujeme o to, aby VŠVSMV měla skutečně mezinárodní a tím i multikulturní a bilingvní charakter, aby se studenti již v průběhu výukového procesu učili praktické mezinárodní spolupráci. Týmová práce na studijních projektech poskytuje k takové spolupráci skvělou příležitost. Tomu by měla napomáhat i výuka zahraničních přednášejících, pro jejichž působení u nás budeme vytvářet příznivé podmínky. Od akademického roku 2005/2006 již škola přijala do pracovního poměru dva zahraniční lektory, odborníky na problematiku mezinárodních vztahů. Zahraniční oddělení naší VŠ bude (vedle organizace výše zmíněných programů) ve spolupráci se všemi pedagogy upozorňovat studenty na možnosti získání stipendií na studijní pobyty i na praxi v zahraničí ze všech dostupných zdrojů (např. stipendia NATO, program Aktion, stáže v institucích EU apod.). Náplní a cílem budovaného zahraničního oddělení se stane aktivní podpora a vytváření kvalitního zázemí jak pro studenty, tak pro pedagogy při přípravě a uskutečňování jejich pobytu na zahraničních institucích, a to jak vysokých škol, tak např. mezinárodních politických organizacích (např.stáže v orgánech EU, OECD, OSN, UNESCO apod.). 6

7 b) vědecké záměry Na jaře roku 2005 rozhodl Evropský parlament a Evropská rada o sedmém rámcovém programu Evropských společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace pro období VŠVSMV v rámci tohoto rámcového programu ES zváží své možnosti a vědeckou kapacitu a pokusí se buď zformulovat téma a přizvat k němu kolegy z evropských univerzit, nebo se připojí k již formulovaným tématům zveřejňovaným na informačním portálu 7.RP EU. Jsme přesvědčeni, že v kapitole 8. Sociálně-ekonomické a humanitní vědy (s cílem: Důkladné a sdílené pochopení složitých a vzájemně souvisejících sociálně-ekonomických výzev, s nimiž je Evropa konfrontována, jako je růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost, sociální soudržnost a udržitelnost, kvalita života a celosvětová vzájemná závislost, zejména s ohledem na poskytnutí zdokonalené znalostní základny pro politiky v dotyčných oblastech), zejména v podkapitolách Evropa ve světě 1 a Občan v Evropské unii 2 bychom měli reálnou šanci s vhodně formulovaným tématem a dobře vybraným týmem spolupracovníků uspět. Bude potřeba soustředit se na přípravné semináře a konzultace k podávání projektů a poté projekt pečlivě připravit a realizovat. VŠVSMV se zapojí do středoevropské spolupráce v rámci Visegrádské skupiny (V4) v oblasti vědy, především do komparativních studií sociálně politického vývoje zemí tzv. Visegrádské skupiny. Náměty a podněty na vědeckou spolupráci tuzemskou Vedle Asociace mezinárodních studií pro střední a východní Evropu naše vysoká škola zváží zapojení do: 1 Evropa ve světě: pochopení měnícího se vzájemného působení a vzájemné závislosti mezi regiony a jejich důsledky pro dotyčné regiony, zejména Evropu; a řešení vznikajících hrozeb a rizik bez narušování lidských práv, svobod a dobrých životních podmínek. 2 Občan v Evropské unii: v kontextu budoucího rozvoje EU, řešení otázek dosažení smyslu demokratického vlastnictví a aktivní účasti národů Evropy; efektivní a demokratické vládnutí, včetně řízení hospodářských záležitostí; a budování společného porozumění a respektování evropských rozdílných a společných prvků, co se týče kultury, institucí, historie, jazyků a hodnot. 7

8 a) programu MZV Moderní společnost vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů ( ) b) konsorcia EUROPEUM Náměty a podněty k rozvoji školy, grantům Ke zkvalitnění a rozšíření studia na VŠVSMV máme v úmyslu využívat vlastních zdrojů a vnitřních kapacit, ale budeme se rovněž ucházet o pomoc z nejrůznějších programů tomu určených. V akademickém roce 2005/06 podáváme dva granty na Magistrát Hlavního města Prahy, jeden na podporu zavedení výuky českého jazyka pro cizince a zřízení katedry českého jazyka, druhý na rozšíření Denního centra pro handicapované studenty. I přes formální a obsahovou náročnost máme v úmyslu ucházet se o podporu z Evropského sociálního fondu (ESF), konkrétně budeme reagovat na druhou výzvu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3,2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, program podpory C: Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách. Po zveřejnění druhé výzvy v listopadu 2005 a vyhlášení jednotlivých okruhů podpory zvážíme, ve kterém z nich bychom mohli (v souladu s našimi záměry rozšířit doposud akreditované programy) uspět a budeme se s konkrétním projektem ucházet o grant z ESF. 4. Záměry rozvoje výzkumné, vědecké a další tvůrčí činnosti Dominantní postavení společenských věd (zaměřených svým obsahem především k otázkám veřejné správy a politiky), a zejména studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na naší škole, opravňuje VŠVSMV k založení vědecko-výzkumného centra, které by mohlo svými výstupy přispívat nejen k rozvoji realizovaných studijních oborů (a dalších společenských věd), ale také a to ve velké míře k prezentaci naší školy před širokou veřejností jako pracoviště, kde se realizuje nejen činnost vzdělávací, ale také jako instituce s ambicemi vědeckými. Dne se uskutečnila mezinárodní konference v angličtině v budově VŠVSMV na téma Souvislosti amerického a českého ústavního práva, referáty účinkujících byly uloženy 8

9 na CD (sborník z konference). Jedná se o vystoupení prof. Michaela P. Senga z John Marshall Law School v Chicagu, doc. JUDr. Martina Boháčka, CSc. a doc. JUDr. Radima Seltenreicha, CSc.- obou z katedry právních disciplin VŠVSMV a Terezy Němcové studentky VŠVSMV a dále asi 60 studentů VŠVSMV v Praze. Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze uspořádala dne 27. listopadu 2004 mezinárodní konferenci Kam kráčíš Evropská unie?. V prostorách vysoké školy se sešlo celkem přes 100 účastníků. Konference se zúčastnili zástupci Ministerstva zahraničí ČR, členové Parlamentu ČR a další významní hosté. Mezi účastníky byli i mnozí naši studenti z bakalářského a magisterského stupně studia. Přijeli i doktorandi z Bratislavy, Olomouce, Plzně a samozřejmě z Prahy. Všichni účastníci s velkým zájmem vyslechli referáty předních českých a zahraničních politologů, sociologů, právníků a odborníků na mezinárodní vztahy. V konferenčních panelech se diskutovala taková témata jako Evropský parlament po květnových volbách, evropská ústava, či problematika rozšiřování Evropské unie. Konference byla zakončena kulatým stolem, v rámci kterého se debatovalo o perspektivách dalšího vývoje Evropské unie. Na počátku roku 2005 vydala VŠVSMV z konference sborník referátů a dalších odborných příspěvků (Klíma, Michal; Bureš, Jan: Kam kráčíš, Evropská unie?, sborník z mezinárodní vědecké konference, pořádané Vysokou školou veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, Aleš Čeněk, Plzeň, 2005, ISBN ). Dne 18. června 2005 uspořádala VŠVSMV mezinárodní konferenci k aktuálním otázkám průmyslového a jiného duševního vlastnictví po přístupu k Evropské unii. Konference se vedle předních českých odborníků z oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví zúčastnil i předseda úřadu průmyslového vlastnictví a zástupce Evropské patentové organizace z Mnichova. Vedle otázek spojených s vývojem v oblasti průmyslově právní ochrany v české republice a s přípravou nového patentového zákona a vývoje v Evropské patentové organizaci ve vztahu k Úmluvě o udělování evropských patentů byly předneseny referáty k ochranné známce Společenství, k Působnosti Komory patentových zástupců k autorskoprávní ochraně a k právům na označení ve Slovenské republice. Se značným zájmem se setkal i příspěvek o vysokoškolské výuce práv k průmyslovému vlastnictví v České republice. Účastníky bylo mimořádně hodnoceno, že všichni obdrželi již na této konferenci Sborník přednesených příspěvků. 9

10 Vyučující katedry právních disciplin VŠVSMV (doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. a Mgr. Radoslav Kačín) řešili v r a v lednu 2005 obhájili výzkumný grantový úkol MŠMT "FRVŠ 1436-F5d/2004/2004 Multimediální podoba kursu amerického práva. Úkol byl řešen na VŠE i na VŠVSMV a výsledky jsou užívány na obou školách ve společně vedeném kursu Americké právo. Centrum pro studia Středního východu VŠVSMV zakládá k 19. říjnu 2005 Centrum pro studia Středního východu (Center for Middle Eastern Studies CMES) Založení takového vědeckovýzkumného centra především umožní zahájit vědecký výzkum na naší škole jako záležitost běžnou, pravidelnou a trvalou. Očekáváme zároveň, že založení CMES naší škole přinese i větší zájem odborníků, pedagogických pracovníků z ČR i zahraničí, což může jen obohatit celkový odborný i lidský potenciál VŠVSMV. Struktura CMES CMES je zřízeno jako autonomní akademické pracoviště v rámci katedry Mezinárodních vztahů a evropských studií. Jeho činnost koordinují především dva zahraniční lektoři, působící na naší vysoké škole. Obsah a náplň práce CMES Náplní práce CMES je organizování vědeckých konferencí, odborných seminářů, diskusních panelů či workshopů v problematice daného regionu. Na tyto akce budou zváni přední čeští, časem i zahraniční odborníci. Touto aktivitou se CMES bude snažit podporovat rozvoj vysoce specializované výuky na VŠVSMV a přispět tak do diskuse a výzkumu týkající se této oblasti světa. Domníváme se, že největší přínos přinese založení a činnost CMES především studentům VŠVSMV, kterým bude tato činnost přinášet především pravidelný kontakt s odborníky a odbornou veřejností. Přísně badatelská atmosféra vědeckých konferencí, pořádaných 10

11 Centrem, pomůže našim studentům naučit se pohybovat ve společnosti vědecky pracujících lidí, včetně takových návyků, jako je učit se naslouchat argumentům druhých, umět formulovat své vlastní názory, a veřejně je prezentovat a obhajovat. Další, a patrně nejdůležitější součástí činnosti CMES bude založení a vydávání vlastního odborného časopisu školy, který by se věnoval problematice politického vývoje regionu v mezinárodním kontextu. Časopis bude v podobě informačního bulletinu nejprve sloužit jako platforma oznamující chystané události a zprávy o předchozích akcích CMES. Tato publikace bude k dispozici jak v elektronické, tak tištěné formě. Bulletin (později časopis) bude vycházet čtyřikrát ročně. Schematicky řečeno, náplň práce Centra pro studia Středního východu bude spočívat především v těchto aktivitách: hlavním posláním CMES je zvýšit informovanost o záležitostech Středního východu a rozličných národů a kultur tohoto regionu, a to cestou propagace specializovaných vědomostí, akademických kurzů a veřejného porozumění. organizování pravidelných (menších) odborných seminářů a diskusních panelů za účasti politologů a studentů školy na aktuální témata daného regionu organizování (větších) vědeckých konferencí s tematikou, reagující na události a jevy v regionu Středního východu a severní Afriky vydávání sborníků a pracovních sešitů, shrnujících poznatky a závěry z těchto odborných seminářů a vědeckých konferencí vydávání odborného časopisu školy Centrum pro studia Středního východu předpokládá v příštích 12 měsících následující činnost:: 1. Konference: První výroční konference na téma Středního východu se bude konat v dubnu Tématem konference bude válka v Iráku a její význam pro nové členy EU. Zorganizování této konference bude vyžadovat vynaložení maximálního úsilí k definitivním stanovení témat 11

12 konference, seznamu řečníků a hostů, k propagaci této události a jejímu následnému zhodnocení. 2. Diskuse u kulatého stolu: Diskuse u kulatého stolu se budou konat každou čtvrtou středu a to počínaje 19. říjnem 2005 v v Denním centru VŠVSMV (další dvě se budou konat 16. listopadu a 14. prosince 2005). Tyto diskuse budou přístupné studentům. První diskuse u kulatého stolu proběhne jako neoficiální zahájení činnosti CMES. 3. Dvojjazyčný časopis o politice Středního východu. 4. Webové stránky: CMES bude vytvářet své webové stránky, které budou součástí oficiálních stránek VŠVSMV. Tyto stránky budou sloužit nejen k propagaci CMES, ale měly by být motivací pro vlastní tvůrčí činnost studentů. 5. Networking & výměnné programy: Intenzivní networking bude realizován ihned od zahájení činnosti CMES, aby byla zajištěna kontinuální propagace Centra. Ve spolupráci s IT odborníky VŠVSMV bude vytvořena databáze spolupracovníků CMES. 6. Realizace specializovaných výukových kurzů, věnovaných dané problematice (např. Mezinárodní politika Středního východu; Arabská kultura, společnost a politika, atd.) Střednědobý a dlouhodobý plán činnosti CMES Po jarní konferenci v roce 2006 CMES vyhodnotí zájem studentů a akademické obce o jeho činnost. Následuje výčet otázek, které budou hrát klíčovou roli v aktivitách CMES: 1. Public Outreach Programme : tento program bude zahrnovat zainteresované strany v rámci centra. Public Outreach Programme bude mít mezinárodní rozměr, který pomůže zvýšit znalosti a porozumění o Středním východě. Public Outreach Programme bude úzce spojen s ostatními iniciativami CMES. 2. Publikace: Kromě již zmíněného časopisu/bulletinu by CMES mělo přispět k vydávání dalších akademických publikací. Toho lze docílit několika způsoby: 12

13 a) vyzvat vědce a badatele k publikační činnosti b) publikace z výroční konference c) výzkumné publikace CMES, které by zahrnovaly vědeckou práci lidí přímo spojených s CMES. V případě všech těchto publikací musí být stanoveny standardy/normy, témata, redakční struktura, harmonogram, atd. 3. Dokumentační centrum pro Střední východ a specializovaná knihovna: CMES bude muset vybudovat vlastní knihovnu. Důležitější však bude vybudování dokumentačního centra pro Střední východ, které bude sloužit jako zdroj informací z první ruky. Zdroje dokumentačního centra a knihovny by měly existovat i v online verzi. To vyžaduje určité prostory, personál, stanovení organizačních standardů, atd. 4. Hostující výzkumní pracovníci/přednášející: jejich aktivní působení na VŠVSMV povede ke zvýšení zájmu domácích badatelů o aktivity naší vysoké školy a tím k dalšímu zkvalitnění akademické práce; zvýší se také prestiž VŠVSMV a studentům bude poskytnut mezioborový pohled na danou problematiku. 5. Personální vývoj: CMES bude investovat do personálního vývoje. Cílem je zvýšení počtu akademických pracovníků v hlavním pracovním poměru. Materiálně-technické zázemí činnosti CMES Finanční výdaje Centra budou směřovat k těmto základním aktivitám: diskuse u kulatého stolu, konference, časopis, náklady spojené s hostujícími přednášejícími. CMES bude v rozpočtu vysoké školy vyjádřeno formou samostatné rozpočtové položky; bude také hledat možnosti samofinancování. Toho lze docílit prodejem publikací, zapojením do grantů GAČR, cestou grantů EU (EUROMED, atd.) či sponzorů, atd. IT podpora - konzultace a zřízení webových stránek a databáze. Oddělení vnějších vztahů - vybudování a koordinace sítě Public Relations. 13

14 Pro kalendářní rok 2006 požádala VŠVSMV Magistrát hlavního města Prahy o udělení grantu na projekt, nazvaný Zavedení výuky českého jazyka pro cizince a postupné zřízení katedry českého jazyka pro cizince Zřízením katedry chceme pomoci zahraničním studentům překonat co nejrychleji a účinně jazykovou bariéru při vzdělávání na VŠVSMV. Kapacitu katedry nabídneme neziskovým organizacím pomáhajícím azylantům zapojit se do života české společnosti. Organizováním průběžných i intenzivních kurzů budeme metodicky pomáhat učitelům základních a středních škol s výukou žáků, kteří neovládají dostatečně český jazyk,. VŠVSMV poskytuje bakalářské i magisterské vzdělání denní i kombinovanou formou ve všech oborech nejen studentům české národnosti. Ve všech ročnících studují i studenti cizinci (1. ročník 30 studentů, 2. ročník 26 studentů, 3. ročník 11 studentů, 4. ročník 9 studentů). Jejich vstupní úroveň znalosti českého jazyka je značně různorodá a pro některé představuje překážku úspěšného zahájení náročného odborného studia. Zvláštní skupinu tvoří studenti programu SOCRATES-ERASMUS přijíždějící na základě bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami, jimž škola poskytuje výuku v anglickém jazyce. I pro ně by však základní orientace v českém jazyce byla přínosem pro jejich začlenění do studentského i běžného života v českém prostředí. Totéž se bude týkat studentů přijíždějících od letního semestru akademického roku 2005/06 studovat speciální anglickou verzi programu Certifikát v International and European Studies. Kurzy českého jazyka by VŠVSMV ráda nabídla také žadatelům o trvalý pobyt v ČR z humanitárních důvodů a jejich dětem. VŠVSMV se vzhledem k charakteru studijních programů záměrně neorientuje jen na české studenty. Za své působení si vydobyla pověst školy, o niž mají cizinci zájem. Mnohé z nich však právě jazyková bariéra může od studia odrazovat. Zavedení kvalifikované kvalitní výuky českého jazyka jako cizího jazyka jim tuto bariéru pomůže překonat. 14

15 Výuka češtiny bude probíhat ve dvou skupinách podle toho, zda by se jednalo o studenty hovořící slovanským jazykem, či na základě angličtiny a kurzy by byly odstupňovány podle vstupní jazykové úrovně studentů. Výuka bude doplněna o základy českých reálií a to formou přednáškových bloků, seznamujících cizince s českou kulturou, literaturou, filmem, historií - zejména s ekonomickou transformací po roce 1989 i geografií, a bude doplněna fakultativními výlety s prohlídkami českých pamětihodností. V této výuce bude využíváno video s nahrávkami českých filmů s anglickými titulky a zrcadlových /tj. dvojjazyčných/ vydání české literární klasiky s anglickým překladem. Završením praktické výuky jazyka bude čtení textů ekonomicko-právní povahy. Na výuce bude VŠVSMV spolupracovat např. s FF UK v Praze. Přínos a) Řešitelé z VŠVSMV jsou přesvědčeni, že zavedení výuky českého jazyka jako jazyka cizího zvýší přitažlivost studia na naší škole a povede k větší konkurenci pří výběru studentů a tím i ke zkvalitnění vlastní výuky. Domníváme se, že pro studenty programu SOCRATES- ERASMUS bude existence výuky českému jazyku jedním z rozhodujících faktorů při výběru studijního pobytu na VŠVSMV, stejně tak jako pro studenty hlásící se do programu Certifikát v International and European Studies. Vyšší počet zahraničních studentů bude přínosem i pro studenty české. Dojde tak totiž k naprosto přirozenému vzájemnému poznávání a ve studentských projektech si pak všichni bez rozdílu státní příslušnosti vyzkoušejí mezinárodní spolupráci při řešení studijních úkolů, což se v budoucnu stane nedílnou součástí profese mnohých z nich. b) Kapacitu vybudované katedry bychom perspektivně rádi nabídli i nevládním neziskovým organizacím (jako např. Organizaci pro pomoc uprchlíkům), které se zabývají integrací azylantů do české společnosti. Domníváme se, že pomoc těmto skupinám obyvatel ze strany státu je stále ještě velmi nedostatečná. Mnohdy žádají z humanitárních důvodů o trvalý pobyt v České republice lidé vysoce kvalifikovaní, často vysokoškolsky vzdělaní s dlouholetou úspěšnou praxí ve svém oboru. Nedostatečná znalost českého jazyka jim však bohužel brání pokračovat v jejich profesní praxi, ze které by mohl mít nemalý užitek i český stát. Tito lidé jsou kvůli jazykové bariéře nuceni přijímat nekvalifikované práce, a tak jim jejich společenská degradace spolu 15

16 s jazykovou bariérou brání v úspěšném zapojení do života české společnosti. Smutným průvodním jevem jejich izolace je i svízelné postavení, někdy rovněž izolace jejich dětí v českých školách. Žadatelé o grant z VŠVSMV si onen palčivý problém našich nečeských spoluobčanů nejen uvědomují, ale rádi by jej svými silami pomohli řešit. Navrhovaná katedra českého jazyka by svou kapacitu nabídla také organizacím zabývajícím se integrací cizinců do české společnosti, ale organizovali bychom také kurzy češtiny pro děti základních škol a studenty škol středních. Nedílnou součástí takových kurzů by se také stala metodická pomoc učitelům a profesorům zmíněných typů škol, aby pod záštitou metodického vedení odborníků vysokoškolských učitelů naší VŠ mohli obdobnou výuku zavádět i na svých školách. V době školních prázdnin by VŠVSMV poskytovala i intenzivní jazykové kurzy pro zájemce obracející se o pomoc na nevládní neziskové organizace, či dokonce na odbory MHMP. S nimi v poslední době stále častěji spolupracují odborníci z orgánů EU, kteří pomáhají rozvíjet v ČR některé evropské programy, a projevují zájem naučit se česky. Pro kalendářní rok 2006 dále VŠVSMV požádala Magistrát Hlavního města Prahy o udělení grantu na projekt, nazvaný Vzdělávání koordinátorů a dobrovolníků Denního centra pro VŠ studenty s handicapem Cíl projektu Systém vzdělávání a supervidované praxe dobrovolných koordinátorů a dobrovolníků Denního centra pro VŠ studenty s handicapem při VŠ VSMV v Praze 10 (dále jen DC). Základní charakteristika projektu V průběhu akademického roku 2004/2005 zahájilo provoz DC VŠVSMV v Praze s bezbariérovým přístupem. Toto centrum poskytuje komplexní služby spojené se studiem handicapovaným studentům VŠ VSMV i dalších pražských vysokých škol. DC je provozováno v pracovní dny od 9 do 18 hodin s celodenní informační a podpůrnou službou zajišťovanou dobrovolnými koordinátory centra a dalšími dobrovolníky a dále s odbornou službou zajišťovanou odbornými asistenty a dalšími pedagogy VŠVSMV. 16

17 V DC je k dispozici knihovna se studovnou a přístup na internet s možností pořádání tématických kurzů. Garantem chodu DC je Mgr. Jaroslava Kněnická (VŠ vzdělání, 36 roků praxe ve školství). Management dobrovolníků zajišťuje Hestia Národní dobrovolnické centrum. Běžný denní chod centra pod vedením jeho garanta a supervizora zajišťují dobrovolní koordinátoři centra, kteří budou mít k dispozici další dobrovolníky z řad studentů. Koordinátoři i dobrovolníci jsou připravováni na svou činnost podle zásad managementu dobrovolnictví (Tošner, J., Sozanská, O.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Portál, Praha, 2002). Management dobrovolníků se prakticky neliší od běžného managementu profesionálů studenti tak pod odborným vedením a supervizí získají při studiu i praxi v práci s lidskými zdroji. Aktivity projektu aktualizace harmonogramu chodu DC z hlediska odborného, informačního i podpůrného; příprava vzdělávacího programu pro dobrovolné koordinátory a další dobrovolníky DC (celkem cca osob); výběr a příprava dobrovolníků, kteří budou v DC působit jako koordinátoři jeho provozu ze studentů s handicapem i dalších zájemců o dobrovolnictví v DC; průběžná supervize činnosti koordinátorů i dobrovolníků; evaluace činnosti DC a návrhy pro další období. Zdůvodnění projektu Projekt umožňuje studentům s handicapem kompenzovat jejich znevýhodnění při studiu na VŠ handicap pohybového ústrojí a závislost na berlích, resp. vozíku. Projekt napomáhá k odstraňování bariér ve společnosti mezi všemi zúčastěnými studenty VŠVSMV, dobrovolnými asistenty i pedagogy a studenty s handicapem při jejich začleňování do běžného života školy i společnosti. Zkušenosti z prvního roku provozu tento záměr plně potvrzují. Projekt je zároveň příspěvkem k Národnímu plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 17

18 Přínos projektu DC se systémem dobrovolné osobní asistence a doprovázení VŠ studentů s handicapem je provozováno převážně na dobrovolné bázi, tedy s podstatně menšími nároky na finance. Studenti s handicapem zapojení do dobrovolné činnosti podle svých možností budou zároveň získávat praxi v organizaci a vedení lidských zdrojů, což zvýší po dosažení VŠ vzdělání jejich cenu na trhu práce a podpoří jejich ekonomickou samostatnost. Škola v rámci DC studentům poskytuje tyto služby: - informace o studijních oborech na VŠVSMV, jejich náplni a možnostech uplatnění absolventů; - zapůjčování odborné studijní literatury z knihovny VŠVSMV; - přístup do studovny, vybavené 18 moderními počítači s připojením na internet, přímo spojené s knihovnou VŠVSMV; tato studovna je plně bezbariérově přístupná, a zajišťuje klid potřebný pro samostatné studium; - realizace speciálního výukového kurzu výpočetní techniky pro tělesně postižené, včetně možnosti testování znalosti práce na počítači v rámci certifikátu ECDL pro tělesně postižené; - poradenství v oblasti možností dopravy po Praze, bezbariérovosti přístupu do různých institucí a organizací, dále v oblasti využití volného času a zábavy v Praze, možností dalšího vzdělávání, apod.; - školení dobrovolníků a osobních asistentů ZTP; - vzdělávání v oblasti neziskového sektoru. V oblasti studijního oboru Veřejná správa realizuje VŠVSMV několik projektů či akreditovaných vzdělávacích programů. Jedná se zejm. o: 1. Projekt ECDL pro státní a veřejnou správu 2. Projekt Certifikace počítačové gramotnosti pro veřejnou správu 18

19 Projekt ECDL pro státní a veřejnou správu Neustálý tlak na zkvalitňování služeb poskytovaných státní a veřejnou správou s sebou nese i logickou snahu o dosažení co nejvyšší kvalifikace u zaměstnanců těchto orgánů. Jednou z oblastí certifikovaného vzdělávání je i oblast informačních technologií. Dle Státní informační a telekomunikační politiky e-česko 2006 (dále jen SIP) by do roku 2006 mělo být dosaženo základní certifikace počítačové gramotnosti u vybraných vedoucích a odborných pracovníků veřejné správy. K certifikovanému vzdělávání vyzývá všechny kandidátské země akční plán eeurope Získání počítačových dovedností jako hlavních dovedností ve znalostní ekonomice je pak obsaženo v Akčním plánu eeurope 2005: Informační společnost pro všechny. Navrhovaný projekt se snaží v souladu se SIP a doporučeními Evropské komise (včetně cílů navržených v akčních plánech eeurope) nejprve zjistit úroveň počítačové gramotnosti u vybraného vzorku cca. 100 úředníků státní a veřejné správy, případné doškolení těchto úředníků na požadovanou úroveň a zajištění složení zkoušky ECDL minimálně ve verzi Start. Na základě provedeného průzkumu pak bude možné učinit další kroky pro efektivnější vzdělávání většího počtu státních úředníků tak, aby bylo dosaženo cíle stanového v SIP. Věcný popis projektu Po ukončení procesu certifikace Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s., jako autorizovaného ECDL střediska byl osloven reprezentativní vzorek úřadů státní a veřejné správy s tím, zda by vyslal do celého projektu své úředníky. Uchazeči z řad pracovníků státní a veřejné správy mohou složit vstupní test buď v prostorách školy nebo při větším počtu úředníků z jednoho úřadu škola zajistí možnost složení testů přímo na pracovišti. Vstupní test odpovídá ECDL testu a je připraven certifikovanými testery ECDL. Po složení testu bude úředníkům nabídnuta jedna z následujících možností: - složení ECDL testu v nejbližším možném termínu 19

20 - možnost doškolení ve vybraných modulech ECDL a to formou účasti na školeních pořádaných Vysokou školou veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. V rámci školení pak budou uchazeči připraveni na složení ECDL certifikátu minimálně v úrovni Start. Celý projekt je chápán jako pilotní. Na základě jeho výsledků chceme najít optimální způsob pro zvýšení počítačové gramotnosti v oblasti státní a veřejné správy, který by umožnil, aby prakticky všichni pracovníci této oblasti měli možnost získání certifikátu ECDL alespoň v úrovni Start. Veškeré získané poznatky budou plně přístupné Ministerstvu informatiky i dalším orgánům státní a veřejné správy. Projekt Certifikace počítačové gramotnosti pro veřejnou správu Věcný popis projektu V rámci tohoto projektu Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů umožní složit zkoušky ECDL 125 vybraným úředníkům veřejné správy a to na následující úrovni obtížnosti: 100 úředníků zkouška ECDL Start (tj. 4 vybrané moduly), 25 úředníků zkouška ECDL Komplet (tj. všech 7 vybraných modulů). Vysoká škola již v současné době realizuje pilotní projekt ECDL pro veřejnou správu, v rámci kterého spolupracuje s 30 státními institucemi (např. Úřad vlády, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Český statistický úřad.), jejichž zaměstnancům umožňuje přípravu na zkoušky a jejich vlastní složení. Dle zkušeností při realizaci projektu se však ukazuje, že někteří úředníci by měli zájem přímo o složení zkoušky, u jiných úředníků ale naopak není příliš silná motivace docházet na zkoušky. Na základě získaných poznatků se tak Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů domnívá, že by bylo efektivnější umožnit pouze složení zkoušek s tím, že v případě zájmu by škola nabídla úřadům individuální školení nad rámec projektu. 20

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004

Rozvojové programy MŠMT na rok Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 269/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram d)

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Programové cíle. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Programové cíle. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Programové cíle Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Fakulta informatiky a statistiky je dnes fakultou, která se zdárně rozvíjí a má pro tento rozvoj veškeré předpoklady. Podařilo se nastartovat mnoho činností

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Inovace BSP Biomedicínsk nská a klinická technika s cílem c zvýšit míru m uplatnění absolventů na trhu práce ce 27. 6. 2006 26. 6. 2008 Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Projekt je realizován v rámci

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více