1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Účel smlouvy. 2. Smluvní strany"

Transkript

1 Číslo:.. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. (Obchodního zákoníku) v platném znění 1. Účel smlouvy Účelem smlouvy je zhotovení restaurátorských prací realizovaných v rámci projektu Revitalizace historického hřbitova v Albrechticích nad Vltavou (registrační číslo projektu CZ.1.14/3.2.00/ ). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. 2. Smluvní strany Objednatel: Obec Albrechtice nad Vltavou Sídlo: Albrechtice nad Vltavou 79, Albrechtice nad Vltavou zastoupený: Ing. Václav Kaifer, starosta obce IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba pro realizaci zakázky: Jméno a příjmení: Ing. Václav Kaifer Telefon: Zhotovitel: Sídlo: Zastoupený: IČ: DIČ: Název banky: Číslo účtu: Kontaktní osoba pro realizaci zakázky: Jméno a příjmení: Telefon: 3. Předmět díla Předmětem díla je realizace restaurátorských prací na malbách v arkádových kapličkách č a (celkem 59 kapliček). Bude provedeno jejich tmelení, rozsáhlé partie bez historického povrchu budou doštukovány. Dochované malby budou retušovány, míra retuší bude vycházet z již restaurovaných maleb, z minulých let. Rekonstrukce chybějících partií jednotlivých maleb budou

2 vycházet z dochovaného historického fotografického materiálu a z dostupných analogií. Restaurátorské a rekonstrukční práce budou konzultovány a upřesňovány v průběhu prací se zástupci investora, se zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, Národním památkovým ústavem - Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích a se zástupci Městského úřadu Písek. Po dokončení všech plánovaných prací bude vyhotovena závěrečná zpráva restaurátora o průběhu a způsobu provedení restaurátorských prací (textová a fotografická část v počtu 3 paré). 4. Místo plnění Místem plnění dodávky je ohradní zeď hřbitova v Albrechticích nad Vltavou (Obec Albrechtice nad Vltavou, katastrální území Albrechtice nad Vltavou - parcela č. 5). 5. Termín plnění Restaurátorské práce budou zahájeny ihned po podpisu této smlouvy, předpokládaný termín zahájení je Výše specifikované práce budou ukončeny nejpozději do Cena za dílo Odměna za provedení restaurátorských prací se sjednává dohodou objednatele se zhotovitelem ve výši stanovené nabídkou zhotovitele předloženou v rámci veřejné zakázky Revitalizace historického hřbitova v Albrechticích nad Vltavou. Zhotovitel je není* plátcem DPH (* nehodící se škrtněte). Cenová specifikace dodávky: Položka rozpočtu Cena bez DPH Sazba DPH DPH v Kč Cena včetně DPH Soubor restaurátorských prací dle předmětu plnění vymezeném v Zadávací dokumentaci Závěrečná zpráva restaurátora CELKEM Cena včetně DPH celkem slovy:

3 Smluvní strany prohlašují, že cena může být navýšena pouze v případě změny výše relevantní sazby DPH, která bude mít prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. 7. Platební podmínky Cena předmětu plnění bude splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem do 14 dnů od předání a převzetí předmětu plnění a odstranění všech případných vad a nedodělků. Podmínkou vystavení daňového dokladu je úplné a řádné dokončení díla, jeho předání a převzetí objednatelem (na základě oboustranně podepsaného protokolu). Splatnost faktur je stanovena na 30 dní. 8. Kvalita prací, záruční podmínky Smluvní účastníci dohodli a zhotovitel souhlasí s tím, že poskytne objednateli na provedenou restaurátorskou práci záruční dobu 10 let, která začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Jde o ručení za vady díla, které by se vyskytly v době záruční. V této době bude zhotovitel každoročně odstraňovat vady, které se na předmětu zakázky vyskytnou. Zhotovitel však ručí jen za takové vady, jejichž vznik zavinil nesprávnými či neodbornými postupy při restaurátorských pracích či použitím nevhodného materiálu, nebo vady způsobené přirozeným opotřebováním použitého materiálu. Zhotovitel neručí za vady způsobené 3. osobou. Vady zjištěné v záruční lhůtě, u kterých je dána povinnost zhotovitele k jejich odstranění, je povinen zhotovitel odstranit v co nejkratší době, po dohodě s objednatelem (záleží na vhodných klimatických podmínkách), a to bez nároku na odměnu. 9. Smluvní pokuty Objednatel je povinen dílo pravidelně kontrolovat a na zjevné vady zhotovitele upozornit, a to písemnou formou. Na zjevné vady je objednatel povinen upozornit nejpozději při prohlídce hotového díla v protokolu o předání a převzetí, jinak se jejich bezplatného odstranění nemůže domáhat. Výše pokuty v případě prodlení zhotovitele s plněním části nebo i celého předmětu smlouvy je 0,5 % z hodnoty celého díla, a to za každý týden prodlení. Smluvní pokuta vůči zhotoviteli se neuplatní, pokud nedodržení nebo nesplnění termínu zhotovitelem bylo zapříčiněno nesplněním povinností, vyplývajících ze smlouvy o dílo nebo jinými zásahy či úkony objednatele. Za prodlení objednatele s převzetím řádně nabídnutého plnění má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z hodnoty celého díla, a to za každý týden prodlení, přesáhne-li prodlení dobu 7 dnů. Za prodlení objednatele se zaplacením vyúčtované odměny za dílo faktury - má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % fakturované částky za každý týden prodlení.

4 10. Odpovědnost za škodu Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu obchodního zákoníku. 11. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele Objednatel je povinen předat dílo, které je předmětem smlouvy dnem podepsání této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou pro splnění dodávky, zejména zajistit vlastním nákladem pomocná zařízení a pomocné práce v rozsahu: voda, elektrický proud, možnost práce i v mimopracovní dobu, možnost uskladnění věcí. Pokud se v průběhu restaurátorských prací objeví nutnost dodání dalších podkladů nebo jiné součinnosti objednatele, zavazuje se objednatel tuto součinnost poskytnout v rozsahu a termínu, který bude stanoven dodatkem k této smlouvě o dílo. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli tuto součinnost, vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu termínu plnění smlouvy o dílo a na uplatnění náhrady vzniklé škody. Bude-li objednatel sám nebo z nařízení vyšších orgánů, popř. na základě požadavku orgánu památkové péče požadovat změny nebo doplňky předmětu smlouvy, vyhrazuje si zhotovitel právo změny termínu plnění případně změny ceny za dílo. Totéž právo má zhotovitel, jestliže v průběhu prací budou zjištěny skutečnosti, jejichž důsledkem je nutnost rozšíření, nebo změny předmětu plnění. Nedojde - li z důvodů na straně objednatele k úplné realizaci restaurátorských prací, které tvoří předmět smlouvy, zavazuje se objednatel, že nahradí zhotoviteli vzniklou škodu. Má-li zhotovitel za to, že řádné provádění díla je ztíženo překážkami, je tuto skutečnost povinen objednateli neprodleně písemně oznámit. Zanedbá-li toto oznámení, má nárok na zohlednění okolností tvořících překážku pouze tehdy, jestliže byla objednateli dotyčná skutečnost a její omezující účinky zřejmě známy. Prodloužení lhůt se počítá podle trvání překážky s připočtením další lhůty na znovuzahájení prací a na přesun do příznivého ročního období. Jakékoliv změny termínů musí být řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo. Dojde-li k poškození nebo zničení, zcela nebo částečně provedeného díla, před jeho předáním vyšší mocí nebo jinými objednatelem neodvratitelnými okolnostmi, má zhotovitel právo na úhradu nákladů za tyto provedené části předmětu smlouvy. Pokud v souvislosti s restaurátorským úkolem vznikne nové dílo nebo nové dílo tvůrčím

5 zpracováním díla původního, autorské právo zůstává vyhrazeno restaurátorovi. Autorská práva zůstávají vyhrazena zhotoviteli také, pokud se týká dokumentace a jejich příloh (restaurátorských zpráv, náčrtů, plánů, fotografií atd.). Může jich být použito jen za podmínek, stanovených autorským zákonem. Po ukončení díla a převzetí objednatelem jsou smluvní účastníci povinni sepsat zápis, kde zejména objednatel stvrdí příjem restaurovaného díla. Objednatel v tomto předávacím protokolu je povinen potvrdit nejen příjem věci, ale i skutečnost, že po prohlídce uměleckého díla neshledal vady a poškození a pokud by tyto zjistil, pak je povinen do zápisu je přesně vytknout. Zhotovitel je povinen, pokud oprávněnost vytknuté vady uznává, se zavázat v dohodnuté lhůtě bez nároku na odměnu vytknuté vady odstranit. Z provedených prací bude vyhotovena restaurátorská zpráva (textová a fotografická část), v počtu 3 paré. Zhotovitel odpovídá za dodržení povinností stanovených zák. č. 20/87 Sb. a vyhl. č. 66/88 Sb., zejména za součinnost s příslušnými památkovými orgány. 12. Odstoupení od smlouvy Objednatel i zhotovitel mohou, až do ukončení díla, od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených touto smlouvou. Odstoupení musí být dáno písemně. Odstoupení objednatele: 1) Objednatel může od smlouvy odstoupit, vykazují-li zhotovitelem prováděné práce a dodávky trvalé nedostatky nebo jsou-li tyto práce a dodávky prováděny nekvalitně. Již provedené práce a dodávky do termínu odstoupení objednatele od smlouvy však zhotoviteli nebudou uhrazeny v plné výši. Objednatel při vzájemném vyrovnání uplatní srážku z důvodu nekvality. 2) Zhotovitel může požadovat posouzení a převzetí prací a dodávek, které provedl, co nejdříve po odstoupení. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit ověřitelné vyúčtování provedených prací a dodávek. 3) Smluvní pokuta uplatněná z titulu prodlení, jejíž výše se určuje podle času, může být požadována pouze za dobu do dne vypovězení smlouvy. Odstoupení zhotovitele: 1) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, jestliže objednatel zanedbá jednání, k němuž je povinen, a tím zhotoviteli znemožní provedení díla. 2) Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, zastaví-li objednatel vůči zhotoviteli své platby, dostane-li se objednatel do platební neschopnosti nebo je v úpadku. 3) Do té doby provedené práce a dodávky je nutno vyúčtovat podle smluvních cen. Případné další nároky zhotovitele zůstávají nedotčeny.

6 13. Závěrečná ustanovení Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami. Pokud touto smlouvou nejsou výslovně upravena vzájemná práva a povinnosti účastníků, platí pro jejich určení příslušné obecně závazné právní předpisy. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni a ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech 2 paré obdrží objednatel, 1 paré zhotovitel. Smlouva nabývá účinnosti, pokud dojde k dohodě stran o celém jejím obsahu dnem podepsání oběma smluvními stranami. Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba provedení dalších prací (víceprací), které nebyly předvídatelné, musí být dohodnuty jejich provedení i cena, a to písemně. V dne V dne Za objednatele:. Za zhotovitele:.

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce související, Brno Líšeň. Smluvní strany: Smluvní strany:

RÁMCOVÁ SMLOUVA Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce související, Brno Líšeň. Smluvní strany: Smluvní strany: RÁMCOVÁ SMLOUVA Malířství, lakýrnictví, natěračství a práce související, Brno Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Smlouva o dílo. 0.0. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 0.0. I. Smluvní strany Číslo SOD objednatele: 4/2006 Číslo SOD zhotovitele: Příloha č. 1 Smlouva o dílo uzavřená na zakázku zpracování Management planu Lednicko-valtického areálu a jeho osnovy podle 536 a následujících zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více