VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti H & M spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti H & M spol. s r.o."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti H & M spol. s r.o. platné pro závazkové vztahy řídící se obchodním zákoníkem (pro fyzické osoby-podnikatelé a právnické osoby) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti společností H&M spol. s r.o. se sídlem ul. 8. května 122, Kuchařovice, IČ: (dále jen "Dodavatel") a fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby (dále jen Odběratel), která s Dodavatelem uzavřela smlouvu o dílo nebo kupní smlouvu (dále jen Smlouva ). Tyto VOP jsou tak nedílnou součástí každé Smlouvy Ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito VOP. Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito VOP zvláště neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Ustanovení 436, 437, 439, 441 obchodního zákoníku se však ve vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem nepoužijí, pokud ve Smlouvě nebude výslovně uvedeno jinak. Odpovědnost za vady díla/zboží, záruka za jakost a uplatnění práv z odpovědnosti za vady je ve vztahu mezi Dodavatelem a Odběratelem upraveno Reklamačním řádem Dodavatele Platné znění VOP je publikováno na webových stránkách Dodavatele (www.ham.cz, ) a je k dispozici na všech jeho pobočkách v tištěné podobě Odběrateli bude umožněno se před uzavřením Smlouvy s VOP seznámit. Za seznámení se s VOP se považuje: a) jejich doručení elektronickými prostředky na e- mailovou adresu Odběratele nebo b) umožnění Odběrateli seznámit se s VOP v tištěné podobě jejich zpřístupněním v místě prodeje zboží Dodavatelem, případně na provozovně Dodavatele, v níž se sjednává či podepisuje s Odběratelem Smlouva nebo c) poskytnutí informace Odběrateli o tom, že VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Dodavatele (www.ham.cz, Uzavřením Smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem souhlasí Odběratel se zněním aktuálně platných VOP. 2. Cena a platební podmínky 2.1. Cena za dílo je ve Smlouvě stanovena dle položkového rozpočtu Objeví-li se v průběhu realizace díla potřeba provedení činností či dodávky výrobků nebo materiálu nezahrnutých do položkového rozpočtu uvedeného ve Smlouvě (vícepráce), odsouhlasí smluvní strany provedení příslušných prací resp. dodání výrobků předem. Jedná-li se o práce či výrobky uvedené v cenové nabídce, která byla podkladem pro uzavření Smlouvy, budou tyto účtovány dle cen uvedených v této nabídce. Nebylali cenová nabídka ze strany Dodavatele před uzavřením Smlouvy učiněna, nebo nebyly-li nutné práce a výrobky v této nabídce zahrnuty, budou oceněny následovně: a) vícepráce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu uvedeném ve Smlouvě, budou oceněny v cenové úrovni dle položkového rozpočtu, b) vícepráce, jejichž položky nejsou obsaženy v položkového rozpočtu se budou oceňovat ve výši dle platného ceníku společnosti H & M, spol. s r.o Odběratel je povinen dodržet platební podmínky sjednané ve Smlouvě. Odběratel je zejména povinen zaplatit dohodnutou cenu díla/zboží a případnou zálohu hotově nebo bezhotovostním převodem na účet Dodavatele, a to ve sjednané lhůtě splatnosti. Bankovní poplatky za převod jsou hrazeny Odběratelem Peněžité závazky Odběratele se považují za uhrazené až dnem připsání peněžních prostředků na účet Dodavatele anebo složení hotovosti v místě sídla Dodavatele či v jinak dohodnutém místě ve stanoveném termínu. Záloha, jejíž splatnost byla sjednána v hotovosti je splatná nejpozději v den podpisu Smlouvy, nebude-li ve Smlouvě písemně ujednáno jinak Je-li ve Smlouvě sjednána povinnost Odběratele zaplatit dodavateli zálohu, není Dodavatel povinen začít se zhotovováním díla (případně předat zboží), dokud nebude záloha Odběratelem zaplacena. V případě prodlení Odběratele s úhradou zálohy se Dodavatel nedostává do prodlení s plněním a termín plnění dohodnutý ve Smlouvě se posouvá o tolik dní, kolik trvalo prodlení Odběratele Dodavatel má právo vyžádat si v jednotlivých případech i jinou formu zajištění úhrady ceny díla/zboží, např. zřízení zástavního práva či ručení osoby ve funkci statutárního orgánu Odběratele nebo ručení osob, jež jsou členem statutárního orgánu Odběratele, vystavením směnky bez protestu 1

2 atd. Tato forma zajištění musí být sjednána písemně ve Smlouvě Nárok Dodavatele na zaplacení zbývající části ceny po odečtení zaplacené zálohy vzniká dnem, kdy je dílo (zboží) předáno Odběrateli na základě předávacího protokolu nebo dodacího listu anebo, kdy se má zato, že bylo předáno (čl. 5.2.). Úhradu ceny (dílčí ceny) za zboží nebo dílo (část díla) podle Smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je odběratel povinen provést nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře-daňovém dokladu V případě prodlení s úhradou ceny díla/zboží zaplatí Odběratel Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % a smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti uvedeném na faktuře - daňovém dokladu (zálohové faktuře) 2.9. Bude-li Odběratel v prodlení s úhradou ceny díla/zboží po dobu delší než 30 dnů, je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy Uplatnění práv z odpovědnosti za vady ze strany Odběratele není důvodem k prodlení s úhradou ceny díla/zboží ze strany Odběratele Daňové doklady vystavené Dodavatelem musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu uvedené v 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Odběratel může daňový doklad bez zbytečného odkladu vrátit, bude-li obsahovat neúplné údaje. V tomto případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený Pokud zákon o dani z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění Dodavatelem změněn, bude Dodavatel připočítávat k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 3. Termín plnění 3.1. Pokud není zboží odebíráno ze skladu, platí individuální dodací lhůty určené ve Smlouvě. Zboží (dílo) se považuje za dodané okamžikem předání v místě plnění uvedeném ve Smlouvě. Byla-li dodací lhůta stanovena v závislosti na splnění povinností Odběratele (např. úhrada zálohy, stavební připravenost apod.), začíná dodací lhůta běžet ode dne splnění této povinnosti Přesné datum a orientační čas montáže v případě provedení díla sdělí Odběrateli pověřený zástupce Dodavatele alespoň tři pracovní dny před plánovaným termínem plnění Nesplní-li Dodavatel svůj závazek včas v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, včetně zpoždění dodávek od jeho dodavatelů a subdodavatelů, nebude toto zpoždění považováno za prodlení a doba plnění se přiměřeně přizpůsobí charakteru a délce trvání okolností vylučujících odpovědnost Dodavatel se nedostane do prodlení z důvodů na straně Odběratele (platební neschopnost, stavební nepřipravenost, dlouhodobá nepřítomnost, nepředvídatelné události v rodině, aj.) Nedodržení sjednaného termínu plnění (celkové nebo částečné) nebo prodlení s plněním závazků Dodavatele z důvodu vyšší moci se nepovažuje za porušení smluvních povinností a Odběrateli nevznikne právo na odstoupení od Smlouvy, rovněž tak ani nárok na smluvní či zákonem nebo smlouvou stanovené sankce. Pokud zásah tzv. vyšší moci způsobí, že se Dodavatel ocitne v prodlení s plněním svého závazku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou tzv. zásah vyšší moci trval. Za vyšší moc se považují zejména živelné události (požár, povodeň aj.), svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze Smlouvy, poruchy v dopravě, omezení dodávek energie, technické závady, přerušení nebo ukončení výroby materiálu nebo jakákoli jiná podobná příčina Dodavatel se nedostane do prodlení s plněním dle Smlouvy, je-li mu v jeho plnění bráněno povětrnostními vlivy, zejména je-li teplota vzduchu nižší než -10 C Dodavatel se nedostane do prodlení v případě, že se smluvní strany dohodnou novou Smlouvou nebo dodatkem ke stávající Smlouvě na změně předmětu díla. V takovém případě se termíny plnění oddalují o počet dní potřebný pro provedení změny. Pokud však již Dodavatel zhotovil dílo/dodal zboží nebo jeho část dle původní Smlouvy, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli jeho cenu dle původní Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 4. Práva a povinnosti smluvních stran 4.1. Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli při provádění díla veškerou nutnou součinnost, zejména 2

3 se zavazuje umožnit Dodavateli volný přístup ke stavebním otvorům v termínu určeném Smlouvou. Nesplní-li Odběratel tuto povinnost, nemůže se po dobu, kdy není součinnost poskytována, dostat Dodavatel do prodlení a o dobu, po kterou je Odběratel v prodlení, se prodlužuje lhůta pro zhotovení díla Dodavatelem Odběratel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní. Právem kontroly se rozumí možnost kdykoliv vstoupit na stavbu s možností prověřit, zda práce na díle jsou prováděny v souladu s uzavřenou Smlouvou a technickými normami Odběratel je povinen zajistit na své náklady pro Dodavatele na staveništi elektrickou přípojku 220 V, zdroj vody a vhodné stavební mechanismy pro vertikální přepravu výrobků a materiálu (vrátek, výtah aj.) v případě montáže výplní otvorů či příslušenství v prvním a vyšším nadzemním podlaží, funkčním schodištěm zajistit zpřístupnění všech prostor, ve kterých budou probíhat stavební práce. Bude-li plnění Dodavatele rozvrženo na více než jeden den, je Odběratel povinen zajistit na své náklady pro Dodavatele odpovídající uzavřený skladovací prostor na celou dobu provádění montáže a přístup k sociálnímu zařízení pro pracovníky montážní skupiny Odběratel je povinen umožnit pracovníku Dodavatele přesné zaměření stavebních otvorů za účelem získání výrobních rozměrů otvorových výplní, které tvoří nedílnou součást díla. Jsou-li výrobní rozměry stanoveny jiným způsobem (např. na základě zaměření Odběratele, anebo dle údajů Odběratele o velikosti stavebního otvoru, když tento stavební otvor není dosud připraven), přechází odpovědnost za výrobní rozměr na Odběratele, tj Dodavatel neodpovídá za to, že zhotovené výplně neodpovídají stavebním otvorům Dodavatel nenese zodpovědnost za vydání, správnost a úplnost stavebního povolení ke stavbě, na níž dodavatel provádí montáž oken a rovněž nenese zodpovědnost za soulad stavebního povolení s předmětem díla sjednaným ve Smlouvě. Odběratel nese odpovědnost za zajištění všech dalších nutných povolení, ohlášení či projednání stavby se státními orgány. Odběratel prohlašuje, že ke dni započetí montáže Dodavatelem jsou veškerá potřebná správní rozhodnutí vydána a v právní moci, stejně jako jsou zajištěna všechna další nezbytná projednání se státními orgány. Odběratel odpovídá za poskytnutí souhlasu vlastníka stavby, na níž je dílo prováděno, s realizací díla podle Smlouvy v případě, že Odběratel je osobou odlišnou od vlastníka takové stavby Dodavatel se zavazuje při plnění předmětu díla: a) postupovat s odbornou péčí a dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní, požární a technické normy, technologické postupy a podmínky Smlouvy, b) použit pouze materiály a výrobky splňující požadované kvalitativní a technické podmínky (např. české technické normy, mechanická pevnost a stabilita, BOZP) a použit pouze materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost, c) včas informovat Odběratele o nevhodnosti požadovaného nebo jím dodaného materiálu či nevhodnosti jeho pokynů, d) provést zednické práce dle uvedeného typu ve Smlouvě o dílo. Přesná specifikace jednotlivých typů zednických prací je součástí těchto VOP: Z1: Zahrnuje zapravení typizovaných oken v cihlovém domě v interiéru pomocí omítkových směsí vč. osazení parapetů. pomocí jemné omítkové směsi. Mimo osazení venkovního parapetu jsou všechny práce prováděny pouze v interiéru. Zapravení venkovní spáry není součástí této položky. Z2: Zahrnuje zapravení kastlových oken v cihlovém domě v interiéru pomocí omítkových směsí vč. osazení parapetů. Tato položka zahrnuje: oříznutí pěny, zapravení větších otvorů hrubou omítkovou směsí, osazení parapetů a finální povrchovou úpravu pomocí jemné omítkové směsi. Mimo osazení venkovního parapetu jsou všechny práce prováděny pouze v interiéru. Zapravení venkovní spáry není součástí této položky. Z3: Zahrnuje zapravení typizovaných oken v panelovém domě v interiéru pomocí omítkových směsí a PVC lišt vč. osazení parapetů. vyrovnání panelu pomocí jemné omítkové směsi, osazení parapetů a nalepení PVC lišt s praporkem na boky a nadpraží. Mimo osazení venkovního parapetu jsou všechny práce prováděny pouze v interiéru. Zapravení venkovní spáry není součástí této položky. Z4: Zahrnuje zapravení typizovaných oken v interiéru a exteriéru v panelovém domě pomocí omítkových směsí, PVC lišt, POLYETYLENOVÉHO PROVAZCE a tmelů vč. osazení parapetů. vyrovnání panelu pomocí jemné omítkové směsi, 3

4 osazení parapetů a nalepení PVC lišt s praporkem na boky a nadpraží. Utěsnění venkovní spáry mezi oknem a panelem pomocí polyetylenového provazce a následné zatmelení pomocí pružného tmelu - SIKAFLEX. Z5: Zahrnuje zapravení typizovaných oken v interiéru a exteriéru v cihlovém domě pomocí omítkových směsí vč. osazení parapetů. pomocí jemné omítkové směsi. Zapravení venkovní spáry a to dle její velikosti buď omítkovou směsí u větších spár, nebo akrylovým tmelem u spár malých. Z6: Zahrnuje zapravení kastlových oken v interiéru a exteriéru v cihlovém domě pomocí omítkových směsí vč. osazení parapetů. pomocí jemné omítkové směsi. Zapravení venkovní spáry a to dle její velikosti buď omítkovou směsí u větších spár, nebo akrylovým tmelem u spár malých. Toto rozčlenění je platné ve většině případů. Pokud technik při měření zjistí, že budou potřeba zednické práce ve větším rozsahu, tak bude provedeno individuelní nacenění těchto prací. Vymalování ostění a nadpraží není součástí žádného typy zednických prací. e) vyklidit po předání díla staveniště a vrátit bez zbytečného odkladu Odběrateli ty podklady a věci, které mu byly předány k provedení díla a nebyly při provádění díla zpracovány V případě, že dílo nebylo provedeno v sjednané lhůtě, náleží Dodavateli jednaná cena, byl-li ochoten dílo provést a zabránily-li mu v tom okolnosti na straně Odběratele. Je však povinen dát si započíst to, co ušetřil neprovedením díla, co vydělal jinak, nebo co úmyslně zameškal vydělat. Byl-li Dodavatel zdržen v provádění díla okolnostmi na straně Odběratele, náleží mu za to smluvní pokuta, pokud byla pro tento případ sjednána ve Smlouvě Dodavatel nenese zodpovědnost za kvalitu stavby, do které se otvorové výplně dodávají a zabudovávají, zejména za kvalitu a stav vnitřních a venkovních omítek, malby, překladů, zdiva, za statiku jednotlivých zdí a budovy jako celku, za rovnost zdiva apod. ani za rozdíly mezi vnitřním a venkovním rozměrem stavebního otvoru Předání a převzetí, vlastnické právo a nebezpečí škody 5.1. Dílo (zboží) se považuje za dokončené a předané dnem protokolárního předání a převzetí a podpisem předávacího protokolu (dílčího předávacího protokolu) nebo dodacího listu. Odběratel nemůže odmítnout převzetí díla (zboží), pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje jen ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání a bezpečnému provozování zhotoveného díla (zboží). Vady a nedodělky zjištěné v okamžiku převzetí jsou smluvní strany povinny uvést v předávacím protokolu (na dodacím listu) s uvedením čísla pozice a okenního (dveřního) křídla a přesného popisu závady Při předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec Odběratele i Dodavatele. Za Dodavatele předání díla v místě plnění provádí montážní skupina. Povinnost dodavatele dodat zboží nebo předat dílo je splněna i tehdy, jestliže odběratel v rozporu se Smlouvou a těmito VOP dílo (zboží) ve sjednaném čase a místě nepřevezme nebo odmítne podepsat předávací protokol (dodací list) V případě nestandardního průběhu prací potvrdí Odběratel svým vlastnoručním podpisem v předávacím protokolu/dodacím listu důvody, ze kterých k odchylkám došlo a uvede veškeré vlastní požadavky, ke kterým bylo přihlédnuto při realizaci stavebních prací (nesvislé osazení výrobků, neobvyklé usazení parapetů, rozměr (hloubka) venkovní a vnitřní špalet, popř. odlišnosti u různých otvorů apod.). Dále Odběratel potvrdí stavební nepřipravenost, která znemožnila provést objednané stavební práce nebo dodávky a služby ve stanovených termínech. V takovém případě vzniká Dodavateli nárok na dílčí fakturaci již provedených dodávek a služeb dle dílčích předávacích protokolů a dodacích listů Dodavatel při převzetí díla Odběratelem předá Odběrateli jedno vyhotovení předávacího protokolu a/nebo dodacího listu Vlastnictví k předmětu Smlouvy přejde na Odběratele až úplným uhrazením ceny včetně daně z přidané hodnoty. Do této doby zůstává majitelem zboží/díla Dodavatel. Odběratel si je vědom své právní odpovědnosti, že do úplného zaplacení smluvní ceny zachází s cizím majetkem a není oprávněn s ním dále disponovat Nebezpečí škody na zhotovovaném díle (dodávaném zboží) přechází z Dodavatele na Odběratele řádným předáním a převzetím díla/zboží Odběratelem, nebo jestliže je Odběratel nepřevezme

5 řádně a včas (viz. bod 5.2.VOP), v době, kdy mu Dodavatel umožní dílem/zbožím nakládat a Odběratel poruší Smlouvu tím, že dílo/ zboží nepřevezme. 6. Odpovědnost za vady, záruka 6.1. Veškerá ujednání týkající se záruk, odpovědnosti za vady a reklamací se řídí platným Reklamačním řádem společnosti H&M spol. s r.o. a 560 a násl. Obchodního zákoníku. 7. Ostatní ujednání 7.1. Podmínky pro odstoupení od Smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vydat si vzájemně případně poskytnutá plnění Právní úkony směřující ke změně nebo zániku závazkového vztahu založeného Smlouvou musejí mít vždy písemnou formu Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou V konkrétních případech jsou písemně dohodnuté smluvní podmínky uvedené ve Smlouvách nadřazeny těmto VOP Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení těchto VOP neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení VOP. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu úpravy těch ustanovení VOP, která pozbyla platnosti Odběratel fyzická osoba uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nutném pro uzavření Smlouvy (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa stavby). Odběratel souhlasí s tím, že jeho údaje budou po dobu, po kterou bude Dodavatel podnikat v oboru prodeje a montáže oken, nejméně však po dobu 5 let, uchovány v databázi Dodavatele při dodržení podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb. Dodavatel se zavazuje, že osobní údaje Odběratele neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Osobní údaje Odběratele budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi Dodavatelem a Odběratelem. Osobní údaje Odběratele jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků, provedení záručního a pozáručního servisu) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby, učiněné bankovním převodem. Odběratel souhlasí s tím, že údaje Odběratele budou použity při zajištění zlepšení služeb Dodavatele (dotazníky apod.) a k marketingovým účelům za předpokladu dodržení všech zákonných podmínek. Odběratel má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o Odběrateli z databáze vymazat Pokud není ve VOP ujednáno jinak, řídí se právní vztahy ze smluv mezi Dodavatelem a Odběratelem právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem Aktuální znění těchto VOP a REKLAMAČNÍHO ŘÁDU jsou umístěna na internetových stránkách společnosti H&M spol. s r.o. a ve všech jejích prodejnách a odkaz na úplné znění VOP obsahuje každá Smlouva a cenová nabídka. Podpisem Smlouvy popř. objednáním zboží potvrzuje Odběratel svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VEKRA plastová okna s.r.o., se sídlem Plzeň, Alej Svobody 56, PSČ 323 00 IČ: 263 81 893 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C. vložka

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NEVA GROUP s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, výklad pojmů 1.1. Společnost NEVA Group s.r.o., se sídlem Úherce 128, 330 23 Úherce, IČ: 62915274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MPR_VOP_120822CZ 1/16 Všeobecné obchodní podmínky Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností MPR valves, s.r.o., se sídlem Vídeňská 297/99, Brno,

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

EXPOSALE - CZ s.r.o. IČ 25226177

EXPOSALE - CZ s.r.o. IČ 25226177 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY II. (dále jen VOP II. ) Verze 1/2014 1. Platnost VOP II. 1.1. Předmět, obsah. Tyto VOP II. upravují podmínky provedení Díla a poskytování Služeb ze strany společností: EXPOSALE

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014

Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Všeobecné dodací podmínky firmy Ekotechnika spol. s r.o. č. VDP214/2 vydané k 1.6.2014 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále též VDP ) upravují vztahy při dodávkách zboží

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností PODA a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne 31. 8. 2012 1. SMLOUVA,

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více