HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo"

Transkript

1 HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi vámi. Nebudeme se nyní zdržovat popisem okolností, které umožnily tato shromáždní, snad jen jednou vtou: stál za tím Bh. Jeden bratr ekl: Hospodin dal, Hospodin též odjal. Bu požehnáno jméno Hospodinovo. (Job 1:21) Když to íkal, zaal to ke mn promlouvat Duch svatý: Hospodin dal, Hospodin též odal. Bu požehnáno jméno Hospodinovo. Pipomnlo mi to, že Hospodin dal. Vrátily se mi nkteré z pocit, které lovk má, když nco dostane od Pána, a rozpomnl jsem se, kdy a jakým zpsobem dal. Bylo mi 14 let a odjel jsem tehdy na venkov, abych strávil njaký as v Manchesteru se svými bratranci. Jednoho dne jsme zvenku zaslechli zvuk nárazu. Hned jsme vdli, že se stalo nco hrozného, ale nebyli jsme pipraveni na to, co jsme uvidli. Stalo se to bratrovi Mavis. Náklaák ho odhodil pes násep a na míst ho zabil. Mj syn Steve je mu podobný, modré oi a tak. Šli jsme k nim dom, abychom vyjádili svou soustrast. Bylo mi 14 a Mavis bylo 9. Vyšla ven a stála pod zvonicí. Pošeptal jsem bratranci: Vidíš tu dívku? Ta bude mojí manželkou. Sklapni! ekl. Zmlkni! Nemluv o manželce. Radši zsta tady, vbec necho do domu. Pan Johny by se poádn naštval, kdybys tam te pišel s ním takovým. A tak m tam nechal a já musel ekat, až vyjde ven, abychom se vrátili dom. Amen. as bžel, a já na vše zapomnl. Po deseti letech jsem se do té oblasti vrátil a pracoval pro Ministerstvo zemdlství jako pomocný úetní. Už jsem pijal Ježíše a modlil jsem se tehdy k Bohu: Mj Pane, prosím, dej mi manželku. Abych byl upímný, neml jsem ženy rád. Pestal jsem je mít rád, protože píliš mluví. Nevím, jestli mi odpustíte, ale to, co m obtžovalo, bylo práv mluvení. Nemohl jsem ho vystát. Moje máma a sestra si povídaly 1

2 a povídaly a povídaly, jedna druhou pedhánly. ekl jsem: Mj Pane, jestli mi chceš dát ženu, nedávej mi žádnou takovou, jako je má matka nebo sestra. Byly to dv nádherné ženy..., ale takovou opravdu ne. Trochu jsem ml podezení, že všechny ženy jsou stejné jako moje matka a sestra. Nechtl jsem nkoho, jako jsou ony, modlil jsem se, a Pán mou modlitbu vyslyšel. Jednoho dne, když jsem spal, jsem najednou uvidl paprsek slunce, který pronikl z nebes a ozáil mj pokoj. Rozeznal jsem ní postavu, jak ke mn v tom svtle sestupuje. Pišla a uchopila mé ruce. Tolik jsem ji toužil zahlédnout, protože jsem vdl, že ke mn práv pišlo Boží zaslíbení. Pak náhle zmizela. Pán ekl: Až ji uvidíš, poznáš ji. Neml jsem jméno, nic, jen porozumní v Duchu, že ji poznám. Jednoho dne jsem byl ve své kancelái, vyploval jsem platební píkaz nebo nco takového. Nkdo cizí vešel a byl mi pedstaven. Neml jsem ani as vzhlédnout od papír, ale tu pivedli tu osobu až k mému stolu. Potásl jsem jí rukou: Tší m, že Vás poznávám, pak jsem se podíval, a celým mým tlem jako by projel blesk. Boží zaslíbení! Zapadl jsem zpátky do kesla, netuše, jak by se mohlo naplnit. Ale sebhlo se to tak, že jsem uíval tsnopis, úetnictví a psaní na stroji, prost všechny tyto vci. Chtla se nauit tsnopis a psát na stroji, a tak m doma navštívila, abych ji uil. Pán se jí tam dotkl, a tak to zaalo. Te mluvím o Pán dal. Boží dar je vný, bratí! Pro Boha je nemožné odstoupit od smlouvy, kterou ustanovil. Smlouva je nco, co je vné. A Bh nás iní lidem smlouvy. To je vná vc. Njakým zpsobem jsme se v tom cítili vní a nesmrtelní zárove. Nevím, jak to vysvtlit, ale smrt nebyla souástí našeho myšlení. Halelujah! Njakou pípravu jsme asi udlali, protože jsme si tady koupili místo pro hrob. Tak se stalo, že jsme nyní zde. Místo, kde jsme vera byli, abychom uložili Mavis do zem, jsme koupili ped mnoha lety a zapomnli na to. Úpln jsme na to zapomnli, ani jsme nevdli, že nkdo zeme. ekl jsem Bohu: Pane, pro jsi mi to neekl? Pro jsi mi neekl, že si vezmeš Mavis? Ukázal mi, že mi to íkal mnohokrát, ale tak jako v Bibli, zapsal to do tajemství. Ukázal mi napíklad, že nco budu dlat. Nco jsem dlal, a Mavis tam nebyla. V nitru, v mém srdci klíil malý strach. Nechtl jsem elit faktu, že jednoho dne budeme sedt v tomto sále bez ní, a tak jsem se ped tím ukryl. Víte, lovk mže sám sebe hodn oklamat. 2

3 Nejprve se m zeptal: Jak se te cítíš? ekl jsem: Pane Bože, nevím, jak bez ní budu elit zítku. Za šedesát let se stala souástí mého tla a duše, nevím, jak pro m bude možné elit zítejšímu dni. Odpovdl: Dejme tomu, že bych ti o tom ekl. Od té chvíle bys prožíval tyto pocity. Rozumíte? Nkterá tajemství náleží Bohu. Neíká nám o nich. Halelujah. Se vzpomínkou na ni bych chtl toto slovo zaít tím, že vám zazpívám jednu z jejích písní Down from His Glory (Dol ze své slávy). Byli jsme v Londýn a složili jsme hodn takových písní. Tuto píse však složil jeden lovk na nápv O sole mio. Onen muž sedl v obývacím pokoji bratra Warnocka v Kanad, pišel na nj Boží Duch a on na ten nápv napsal dv sloky. Zpívali jsme ty dv sloky a cítili, že to není dost. A tak jsme zaali skládat, jen to z nás obou plynulo, ádek za ádkem. Díky, Ježíši. Díky, Ježíši. Dol ze své slávy, to navždy živý píbh, mj Pán a Spasitel pišel, Ježíš je Jeho jméno. Narozen v jeslích, svým vlastním cizinec, muž bolestí, zármutk a zápas. Ó, jak jej miluji, jak jej uctívám! Mj dech, mé slunce, mé vše ve všem. Veliký stvoitel se stal mým Spasitelem, a všechna Boží plnost pebývá v Nm. Jaká blahosklonnost, pinášející nám vykoupení, aby ve smrti noci nikdo nezemdlel s nadjí na dohled. Bh milostivý a nžný, odložil svou zái, sklonil se, aby získal, dobyl, spasil moji duši. Bez váhání tlo a krev Jeho podstata, vzal podobu lovka, zjevil Boží skrytý plán. Ó, slavné tajemství, ob z Golgoty. Nyní vím: Ty jsi ten velký Já jsem. Jeho život byl zlomen, to pro mou duši znamení. Ale nyní znovu žije zproštn bolesti zármutku. Budu navždy zpívat o Jeho velkém úsilí, celou vnost v zemi slávy. 3

4 Chci mluvit o Boží pravici. Boží pravice dnes sedí zde pede mnou. Je v nebesích i na zemi. Bh skrze ni zamýšlí na konci asu naplnit uritou vc, která dosud nikdy nebyla naplnna. Dokonat Boží vli tím, že pivede lovka do Boha. Halelujah. Podívejme se nyní na Boží vli od poátku. Bible íká, že Bh stvo- il lovka. Amen. Genesis 1:26: ekl opt Bh: Uime lovka k obrazu našemu... Jinými slovy: Uime lovka, aby vypadal jako my. Bh nemá žádný fyzický vzhled, Bh má duchovní podobu. Takže se chystal stvoit fyzickou bytost podle Božího duchovního obrazu. Jinými slovy, Bh se chystal stvoit fyzickou bytost, která by vypadala jako Bh. Bh vidí, Bh cítí, Bh se dotýká, Bh slyší, Bh mluví. Halelujah. Uiním stvoení s intelektem, takové, které pemýšlí, které mluví, které slyší, které rozumí, které zvažuje, které ví, které je schopno pochybovat... A tady nastává problém. Pokud uinil lovka schopného vit, pak aby byl úplným obrazem Boha, musí mít schopnost pochybovat. Amen. Pokud uinil lovka, který vidí, musí též mít schopnost být slepý. Když uinil lovka, který cítí, musí mít schopnost cítit jak dobro, tak zlo! Chvála bu Bohu! Rozumíte? A tak Bh ml problém. Už jste to nkdy slyšeli? Bh ml problém, protože se chystal uinit stvoení, jež mže být jako Bh, nebo jako ábel. V té dob nebyl ábel tedy, ano, byl ábel, ale v tom ase, kdy Bh stvoil své Slovo, ješt ábel nebyl. Bh však ví, že Jeho stvoení mají schopnost volby být Bohem, nebo ábly. To je velkou báze budící zodpovdnost, že si mžete vybrat, zda budete Bohem, nebo áblem. Pokud si nevyberete, stanete se áblem! Slyšíte? Takže máte ti možnosti volby: být Bohem, být áblem a odmítnutí volby žádná volba. Ob poslední volby hrají proti Bohu, protože abyste se stali Bohem, musíte nco uinit, ale abyste byli áblem, staí, když neudláte nic. Jinými slovy, není možné upadnout do zbožnosti. Je možné upadnout do híchu, ale nemžete upadnout do zbožnosti. Na tom už musíte pracovat! Snažím se vám to pedat, tak jak to Bh pedal mn. Nkdy si sednete a pemítáte ped Bohem. Napadá vás: Pane Bože, pro jsi to udlal? Pro jsi stvoil lovka k híchu? Protože Bh ekl: iním dobré 4

5 a tvoím zlo. 1 To íká vše. Bh ml problém, jakmile totiž uinil dobro, zárove stvoil zlo. Vždy se vám snažím jednoduše pedat toto: Bh uinil lovka, a stvoil automobil. Je to jednoduché. Bh musí pevzít zodpovdnost za stvoení automobilu. Musí pevzít zodpovdnost za stvo- ení letadla, protože tentýž Bh, který uinil lovka, mu také dal schopnost udlat auto, letadlo, udlat dobré, udlat zlé. Amen. Pak je toto bemeno, tato zodpovdnost vložena zpt na církev. Nevím, jestli si uvdomujete, jaká je vaše zodpovdnost, ale je to zpátky na nás. Jsme naprosto nechápaví. Amen. Míním tím toto: podívám se na sebe a íkám: Mj Bože, mn to vbec nedochází. Kdyby mi to docházelo, jsem okamžit jako Bh. eknu vám pro. Kdybych byl pi smyslech, kdybych byl opravdu tím, kým mám být, povstal bych tady práv te jako Ježíš Kristus. Nebo On ekl, že uiní lovka ke svému obrazu a podle svého podobenství. 2 Co znamená podle? Znamená to potom. Pointa stvoení lovka je to, že se má stát podobný Jemu. Nemusíte zstat Božím obrazem. Bh chce, abyste byli jako On. Pedstavte si, jak vám Bh dává svj trn. Pedstavte si, jak nám Bh dává svj trn. íká, že nás uiní podle svého obrazu a podle svého podobenství. To znamená, že máme schopnost se vyvinout. (Od této chvíle si mžete zamilovat slovo evoluce.) Máte schopnost se vyvinout v samého Boha, takže po zemi bude chodit mnoho Krist, mnoho spasitel. 3 Kdykoliv v sob naleznete schopnost spasit, pomoci lidem, nco pro n udlat, je to Bh, který pichází a povstává ve vás. Jsme Jím stvoeni k záchran ostatního stvoení. Stvoil nás se schopností vývoje, ne náhodným evoluním procesem, ale rstu do Boží podoby na základ vdomého rozhodnutí. Abychom byli jako Bh, aby slunce zstalo stát, když promluvíme. Ano! Ano! Copak už to lovk neudlal? Slunce v Gabaon zastav se, a msíc v údolí Aialon. (Joz 10:12-13) Ano, uinil to Jozue! Amen. Bh nás celým tím vývojem 1 Genesis 1:31 A vidl Bh vše, což uinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl veer a bylo jitro, den šestý. Izaiáš 45:7 Kterýž formuji svtlo, a tvoím tmu, psobím pokoj, a tvoím zlé, já Hospodin iním to všecko. 2 Genesis 1:26 ekl opt Bh: Uime lovka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a a panují nad rybami moskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zemplazem hýbajícím se na zemi. 3 Abdiáš 1:21 I vstoupí vysvoboditelé na horu Sion, aby soudili horu Ezau, a tak bude Hospodinovo království. 5

6 provedl, jsme schopni obrátit na útk mocnosti temnoty. Máme schopnost dlat všechny tyto vci, ale mžeme se jim také poddat, být padavkové a ztratit Boží slávu. Bože všemohoucí, bu nám milostiv! Bh má pravici, která je u díla po všechny vky. Amen. Ode dne, kdy stvoil Adama, po všechny vky pracovala Boží pravice. A levice, která je tlesná, fyzická, híšná, se jí snažila vždycky pedstihnout. Kain zabil Ábela. Ábel byl ustanoven Bohem, aby byl pravicí, a proto jej Kain zabil. Amen. Adam s Evou si ekli: Udlali jsme chybu. Pivedli jsme na svt muže, pacholíka, a stvoili tak vraha. Slyšíte m? Uinili jsme lovka, a stvoili jsme vraha. Trvalo 130 let, než Adam znovu poznal svou ženu, protože se báli, že stvoí další Kainy. Amen. Tak se sešli a ekli: Pane Bože, dej nám muže, který obhájí Boží vc. Takto se modlili a za 130 let se jim narodil další chlapec. Eva dkovala Bohu za narození Seta: Nakonec jsi mi dal syna (pacholíka), který obhájí spravedlivou vc. 4 Tak to bylo. Pokud pozorn tete svou Bibli, všimli jste si, že v každé generaci se zrodil muž. Amen. Hích však pedil spravedlnost. Slyšíte? Hích pedil spravedlnost, zaal se mezi lidmi rozmnožovat. Lidé zaali dlat všemožné pevrácenosti. Zašli tak daleko, že hrozilo zniení Božího plánu, aby byla na svt pivedena spravedlivá generace, která bude vládnout po vné vky. Zašli tak daleko, že Bh musel nalézt ešení. Našel jednoho muže a tento muž ml ti syny. Dejte pozor na své dti. Ujistte se, že nemáte dti, které vyrstají s pevrácenostmi, které byly ve vaší generaci, ale že rostou se zbožností, která je ve vás. Slyšíte? Skrze modlitbu a víru Všichni jsme udlali chyby, vtšina z nás je už v pokroilém vku. Ale vy mladí: dejte pozor na dti, které jsou ješt v lnu. Vkládejte na n své ruce, brate Patriku, a oba se modlete: Žehnám ti ve jménu Ježíše Krista. Bu Božím synem. O Ježíši Kristu bylo eeno: Syn Boží od lna matky. Kdybychom mli rozeznání, které jsme mli mít, byli bychom pivedli na svt spravedlivou generaci, ale my jsme ho nemli. Nyní máme rozpoznání a použijeme moc, kterou nám Bh dal, a tak se naplní to, že v každé generaci Bh najde muže. Když se lidé v dob Noema rozhodli zniit možnost, že Boží království pijde na svt, litoval Hospodin, že uinil lovka na zemi, a bolest 4 Genesis 4:25 Poznal pak ješt Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jméno jeho Set; nebo ekla: Dal mi Bh jiné sím místo Abele, kteréhož zabil Kain. 6

7 ml v srdci svém. (Gen 6:6) Neznamená to, že Bh inil pokání, jako když je vám líto, že jste uinili nco špatného. Ne. Znamená to: Musím to zmnit, musím je zniit. Ano. To je význam slov litoval Hospodin. Znamená to: Musím pozmnit plán, protože pevrácenost se šíí píliš rychle a píliš mnoho. Dva tisíce let, a pevrácenost pedstihla spravedlnost. Nebyla žádná nadje, že by to spravedlnost mohla dohnat. A tak je Bh všechny utopil v potop. Potopa byla pedobrazem ktu, nebo je ponoila do smrti, a mnozí byli spaseni, možná miliony z nich. Halelujah. Jist, protože když Ježíš sestoupil do pekla, sestoupil tam zvlášt proto, aby kázal tm, kdo v dob Noema pišli o život. 5 Ti všichni mli od Boha v pekle pipravené místo, kde zstávali, než Ježíš pišel. Ježíš sestoupil do pekla, aby zachránil Noemovy souasníky a svým kázáním je vyprostil z vzení. Bh si vyvolil lid. V jedné chvíli prohlásil, že našel spravedlivého lovka, který miloval Boha. Byl synem Seta. Bh ekl: V poádku, vyvolím si tohoto muže, a vyvolil si Abrahama. Prohlásil: Z tohoto muže stvoím pokrevní linii, generaci lidí. Tato generace musí pinést spravedlnost na zemi jako záplavu, která svrhne pevrácenost a hích a nakonec naplní Boží plán uinit lovka k Božímu obrazu. Bh nechce jen uinit spravedlivého lovka, ale chce zastavit hích na vky vk, tak aby už nikdy žádný hích nepišel na zemi. Doufám, že tomu rozumíte. A tak musí naložit se vším, co se obrací k híchu, a se vším, co je schopné se odvrátit nebo odpadnout. S tím vším musí skoncovat. To je Boží plán. Boží plán je uinit vás podobné Ježíši Kristu. Jak ten plán fungoval? Bh vzal jednoho lovka, Abrahama. Z Abrahama mla povstat spravedlivá generace, která zachrání zemi. Nyní se Boží pravice znovu pozdvihla. Zpsobil, že ten lovk ml ve svých 99 letech syna. Ale vstoupil do toho ábel, protože Abraham nebyl dokonalý. V Abrahamov povaze našel náchylnost k podvodu. A tak ml Abraham Izmaela. Jak vidíte, máme tu dobré a zlé. Z Izáka ml povstat Boží lid a Izmael se mu ml protivit až do poslední chvíle. Jinými slovy, museli zvítzit nad Izmaelem, který byl v nich Petrova 3:19-20 Skrze nhož i tm, kteíž jsou již v žalái, duchm picházeje kázával, nkdy nepovolným, když ono jednou oekávala Boží snášelivost za dn Noé, když dlán byl koráb, v kterémžto málo, to jest osm duší, zachováno jest u vod. 7

8 Chci, abyste si všimli, že Bible je plná Božího promlouvání k lovku. Kde byl Bh, když mluvil k tmto lidem? Byl vn. Ale chtl uinit lovka takového, aby už k nmu nemusel mluvit skrze uši, ale zevnit. Amen. A proto nás stvoil jako nádobu. A znovu jsme u toho. Jsme náchylní ke zlému, protože jsme-li nádobou, která má obsahovat Boha, máme také schopnost být naplnni áblem. Bh a ábel nebudou žít spolu ve stejné nádob, proto došlo k vyhlášení války. Odehrává se v nás neustálý boj, v nmž Bh bojuje proti áblu v nás. Do té míry, že nebojujeme píliš proti áblu, který je vn, ale bojujeme proti áblu, který je v nás. Je eeno: Zákon života v Kristu Ježíši... 6 Co je zákon života? Kdož ví v Syna, má život vný. (Jan 3:36) Ale zákon smrti je hích. A proto pokud hešíš, jsi služebník híchu. Jsi pod zákonem smrti. A mžeš být vykoupen jedin skrze zákon života. Jak se to stane? Bh navrhl plán a ten se uskutenil u Abrahama: V Bohu, a bude ti to poteno za spravedlnost. 7 Boží víra vás dovede na místo, kde do vás mže vstoupit Bh. Jakmile to uiní, vytsní z vás ábla. Je to jednoduché. Zní to jednoduše, že? ábel ekl: Dobrá, jestli Bh vstupuje do lidí, musím se tam také dostat. A on už tam je, protože výbava vašich pedk je píinou toho, že se navracíte k tomu, co dlával váš otec a co dlávala vaše matka. A tak má Bh v Abrahamovi zvláštní rodinu, kterou se vine pramének spravedlnosti, pramének podobnosti Bohu. Pamatujte, Bh ješt není v nich, je zcela mimo n, ale ásteka zbožnosti se v nich pedávala a Bh všemohoucí skrze tuto rodinu pracoval. Nazýváme je židé, nazýváme je Izrael. Je to rodina, kterou si Bh vyvolil. Ukazuji vám dležitou vc. Bh chce, abyste ji dnes veer uchopili, i kdybyste nepijali nic jiného. Výbava, kterou Bh vložil do žid, ásteka zbožnosti byla v dveti, které si vyvolil. Dve pocházející ze semene jejích praotc, kde se toto ddictví pedávalo z generace na generaci a získal semeno, které chtl. Nazval ji Marie a práv jejím úkolem bylo pivést na svt Krista, protože neml pijít na svt obtížen pemírou tlesného lidství. Bh chtl vnést do lidské oblasti Boží pirozenost, ale také se musel stát lovkem. Musel být lovkem a musel 6 ímanm 8:2 Nebo zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hícha a smrti. 7 ímanm 4:3 Nebo co praví Písmo? Uvil pak Abraham Bohu, i poteno jemu za spravedlnost. 8

9 být Bohem. Povstal z generace, která mla zkušenost s vítzením nad áblem, a pak poslal svatého Ducha. ábel protestoval, protože nemže oplodnit lidstvo. To je jedna z vcí, kterou Bh zachoval pro sebe. Žádný ábel nemže mít dít se ženou. Nkteí kážou, že Eva byla v zahrad oplodnna áblem, že ábel na sebe vzal podobu lovka, dal jí Kaina, protože Bible íká, že Kain byl synem ábla. Mžete se stát synem ábla, ale ne proto, že vaše matka mla pohlavní styk s áblem. A proto je to lež. Nebo Bh byl tvrcem semene. On byl stvoitelem lovka, proto mohl uinit dalšího lovka. Vydal se naprosto pirozenou cestou, vzal semeno ze svého lna jako poprvé a vložil je do lna ženy. Žena mla dít s ddinou Boží pirozeností. Bh byl jeho pedkem stejn jako Abraham a David. 8 Jist víte, jak hrozná byla Davidova situace. Vyšel si na stechu, uvidl ženu, a nebyl schopen se ovládnout. Zabil muže, aby ji dostal. Byla to hrozná vražda, pesto však byl mužem podle Božího srdce. 9 inil pokání. Zákon života íká, že pokud kdokoliv zheší, má obhájce u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. 10 David ml obhájce, šel za svým obhájcem, a Bh mu odpustil. lovk, který se narodil, Ježíš, byl lovk a Bh v jedné osob. Chci se s vámi podlit o zjevení, které mi Bh dal. Muž Ježíš, když vstoupil do služby, ve chvíli, kdy byl naplnn Duchem svatým, musel jít na tyicet dní na pouš, aby se postil a modlil, a zbavil se tak Marie. Musel se zbavit své lidské pirozenosti. Musel se zbavit výbavy Davidových pedk, nebo v této výbav byl každý hích: byla tam vražda, byly tam všechny druhy zloin. Byla tam hrozná tlesnost, která zpsobila, že ml Šalomoun sedm set manželek. Dokážete si to pedstavit? Muž sotva zvládne jednu ženu. Je tak obtížná vc postarat se o jednu ženu, a ten lovk ml tisíc manželek a konkubín. (1Král 11:3) To je neuvitelné. Tém nemožné si to pedstavit. Kdybych to neetl v Bibli, nikdy bych tomu nevil. Amen. 8 Matouš 1:1 Kniha (o) rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova. 9 Skutky 13:22 A když toho zavrhl, vzbudil jim Davida krále, kterémužto svdectví dávaje, ekl: Nalezl jsem Davida, syna Jesse, muže podle srdce svého, kterýž bude initi všecku vli mou Janova 2:1 Synákové moji, toto vám píši, abyste nehešili. Pakli by kdo zhešil, pímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. 9

10 Ježíš se musel postit tyicet dní a tyicet nocí, aby se zbavil svého pedka Davida. Všimnte si pokušení, do kterých Ho ábel uvedl. Byla to pokušení, kterým Davidova linie podlehla. Amen. Ježíš použil svou autoritu nad áblem: Jdi pry ode mne, satanáši; nebo psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého. (Luk 4:8,12) Nyní už nebyl lovkem, Mariiným synem, kterého mžete pokoušet, ale byl Bohem. Odstup, ekl, nemžeš pokoušet Boha! Halelujah. Pamatujte, Božím plánem je mít lovka, který bude chodit a mluvit jako Bh. Božím plánem je mít mnoho Ježíš Krist chodících po zemi. Rozumíte? Vzorový syn, kterého poslal, musí být rozmnožen. A nyní je to na nás, nebo ta práce musí být na konci asu dokonána. Musí být dokonána v naší dob. Halelujah. Bible íká, že šestého dne Bh uinil lovka. 11 Tak jsme vstoupili do šestého milénia. Podle našeho kalendáe jsme již pokroili do rána sedmého milénia. Bh ekl, že lovk byl dokonán sedmého dne. Dovolte, abych to peetl, protože tomu nkteí nerozumjí. V Genesis 2:2 ekl, že dokonal práci, kterou dlal šest dn. Genesis 2:2: A dokonal Bh dne sedmého dílo své, kteréž dlal; a odpoinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dlal. Díky, Ježíši. Pán dokonal své dílo sedmého dne a odpoinul. Mezi námi, doposud neodpoívá, protože ta práce ješt musí být dokonána. Te se dostáváme k nám. Byl jsem Pánem povolán, byl jsem Pánem vycvien a byl jsem Pánem poslán. Ml bych naplnit to, co Pán vyžadoval, ale nenaplnil jsem. Dovolte, abych vám vysvtlil, co se stalo. Mavis i já jsme byli nemocní. Nikdy dív jsme nebyli tak nemocní. Ona bývala nemocná, ale já jsem nikdy díve nemocný nebyl. Kázával jsem, že nezememe, protože musíme projít tímto soužením, vyjít na druhé stran a nabídnout ob ervené jalovice. (Num 19:2) Mluvím v podobenstvích? Vysvtlím vám ob ervené jalovice. Ráno byl obtí beránek. Beránek reprezentuje Ježíše, to každý ví. Ale naveer byla obtována ob ženského rodu. Tato ženská ob mla reprezentovat Ježíše, který je obtí. Nyní máme Ježíše v nás. Amen. Ježíš v nás nás znovu vede na Golgotu. Ve Zjevení 14 teme: Na hoe Sión stál Beránek a s ním Také oni byli beránci v Jeho spolenosti beránk, spolenosti ervené jalovice, pravice Boží, jež musí být obtována na konci asu, aby dokon- 11 Genesis 1:27,31 I stvoil Bh lovka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvoil jej, muže a ženu stvoil je. A vidl Bh vše, což uinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl veer a bylo jitro, den šestý. 10

11 ila dílo. Tato ob musí vyistit chrám. Zjevení 14:1: Tedy pohledl jsem, a aj, Beránek stál na hoe Sion, a s ním sto tyidceti a tyi tisíc majících jméno Otce jeho napsané na elích svých. Je zde psáno: tou patros autou, to znamená: Otec a On sám. Takže správn by mlo být peloženo:...majíce jeho jméno a jméno jeho Otce napsané na elích svých. Jaký to má význam? Za prvé, kde byli? Byli na hoe Sión. Sión je výšina Božího lidu. Když mluvíte o Siónu, pedevším mluvíte o Izraeli, pak o Jeruzalému a pak o Siónu. Izrael je kes an, Jeruzalém je svatyn a Sión je svatyn svatých. Takže je skupina lidí, kteí musí vstoupit do svatyn svatých s Bohem. Tam je možné vstoupit jen s obtí sebe sama. Nemžete zstávat, jak jste, a vit, že budete prvotina Boží. Když bratr Alade kázal o Probu se Sióne, radovali jsme se: ano, to jsme my! Kdo my? Podívejme se na sebe. Pichází totiž veliké rozdlení do našeho stedu, nebo z ista jasna byla nevsta v nevstin komrce, pipravená, ekající na plnoní hodinu. ekáte? Víte, mže to pijít zítra. Nevsta tam ekala na plnoní hodinu a pak, když pišel ten hlas Aj, Ženich jde, vyjdte proti nmu. (Mat 25:6) Nkdo vyskoil a zjistil, že jeho lampa zhasla. Bože, mj s námi milosrdenství! Mj Bože! Bohatý mládenec pišel k Ježíši Kristu a ekl: Všeho toho ostíhal jsem od své mladosti. ehož mi se ješt nedostává? Ježíš mu odpovdl: To je dobe. Udlej pro mne jednu malikost. Jdi a prodej všechno bohatství, které máš, dej peníze chudým, a pak budeš mít, o žádáš. (Mat 19:20-21) Nevidíte, že jsme shledáni lehcí, 12 a nemžeme se posunout dál, tak jak jsme? Nevidíte, že nás zastihla noc, plnoc je blízko a Bh nám pestal kázat? Nevím, jestli to víte. Bh už nám nekáže. To, ím tady procházíme, je jen procviování toho, co už nám ekl díve. Bh už se vás z nieho nesnaží usvdit. Musíte jednat, jinak jste souástí bláznivých panen. Dokážete si to pedstavit? Bu musíte jednat podle toho, co vám nyní Bh íká, nebo jste souástí bláznivých panen. Nyní je as vzdát se zem. Nyní je as vzdát se svtskosti. Vra me se k hoe Sión. (Zj 14:1) Je as, aby knz prošel oponou. Ale než knz prošel oponou, musel obtovat svou duši. Rozumíte tomu? Než knz prošel oponou, musel vzít kadidlo a vložit je na oltá se slovy: Pane Bože, za mou duši a za duše Izraele! Zapalte to! Musí to shoet. Nesmí zstat žádná usazenina, žádný popel. Amen. Všemohoucí Bh vás 12 Daniel 5:27 Tekel, zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký. 11

12 provádí procesem, jímž jste nikdy dív neprocházeli. Spálení duše, konec vašeho já. Bože, všechno ti odevzdávám! A tam na hoe Sión, to znamená ve svatyni svatých, stál Ježíš Kristus, Beránek, který již byl ukižován, ale bude ukižován nyní ve vás. 12 dokonený lovk; 12 x 12, tj. 144 dokonená církev; 000 plnost Krista plnost Krista v Jeho Tle Než bratr Alade odešel, mluvil jsem s ním o probu se, probu se a amen, amen. V našem jazyku toto nemáme. Pokud v hebrejštin nebo v etin opakujete vc dvakrát, má to vtší dležitost, než když to eknete jednou. Když eknu: Probute se! je vám pikázáno se probudit. Ale v jistém okamžiku se to stává naléhavé: Probute se, probute se! Ježíš ekl: Amen, amen, pravím tob, což znamenalo, že není možné, aby nedošlo k naplnní, nebo je to již naplnno v nebesích. Halelujah. A tak plán všemohoucího Boha jde dál. Pokud si nedáme pozor, Jeho plán nás pedbhne a mine. Nechá nás za sebou, protože Bh nemže ekat. Halelujah. Musí dovést lovka k dokonalosti, do podoby Krista v konkrétní as podle svého plánu. Jsme v sedmém miléniu a Boží plán musí být naplnn. Halelujah. Amen. Dotazovali jsme se Boha: Odložíš to, Pane? Bože, prosím, odložíš to? Bible íká, že pouze ten, který nyní zdržuje, dokud se ze stedu nezrodí (v etin ek mesou genetai ). 13 Bh se drží zpt, dokud vše neuvolní. Víte, co mi Bh ukázal? áblové mli urené období, kdy mli jisté množství moci a autority, protože jim Adam uritou úrove moci penechal. Tak vaše adamovská pirozenost odkázala áblu uritou moc. Dále hraje roli skutenost, že jsme tlo a krev, fakt, že se musíme vzdát misce polévky. Amen. lovk si zvolil misku s polévkou a vzdal se svého práva prvorozenství a svého požehnání. (Gn 25:31-34) To, že se musíme poddat míse polévky, abychom byli schopni jít dál a pežili, znamená, že náš Adam má uritou autoritu. Ale je na nás, abychom mu tuto autoritu odali! Amen. Kvli tomu šel Ježíš do Gadary, kde proti nmu vyšel lovk, který byl právoplatn posedlý legií ábl. (Mk 5:9) V souladu se Tessalonicenským 2:7 Nebo již tajemství nepravosti psobí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostedku byl vyvržen. 12

13 zákonem, slyšíte m? Zákon Ducha života v Kristu Ježíši vysvobodil mne od zákona hícha a smrti. Nevíme, co ten lovk udlal, že byl posedlý legií ábl. Když vidl Ježíše, áblové zvolali: Co je nám po tob, Ježíši, Synu Boží? Pišel jsi sem ped asem trápiti nás. (Mat 8:29) Pišlo vám nkdy na mysl, že jednoho dne pijde as, aby byli trápeni, a my pijmeme moc, abychom dokonili dílo, které Ježíš dokonat nemohl? Nemohl to uinit, protože je uvolnil. Zajímalo by m, jestli té celé situaci rozumíte. as je dležitý! Ptali jsme se Boha: Mžeš odložit ten as? Mohlo by to být pozdji než v roce 2008? ekl: Ne. Nemže to být znovu zmnno. Dnes je 7. prosince Rok 2008 v souladu s naším kalendáem brzy skoní. Nevím, jestli podle Božího kalendáe koní až v dubnu, ale to, co vím, je, že mi ekl, že rok 2008 je rok konce soužení. Bh mi ekl, že soužení zapoalo, když byl Izrael napaden. Že ten as je asem poátku soužení a že soužení trvalo 40 let. tyicet let koní v roce Bh všemohoucí íká, že áblv as pichází. Co se tedy musí stát? Musí rozvázat duchy, kteí jsou spoutáni u eky Eufratu. 14 O em mluvíme? O duchách spoutaných v ece? Pímo tam dosáhl satan svého prvního vítzství nad lidstvem. Pímo tam, v oblasti okolo Eufratu, satan poprvé pokoušel Adama a Evu. Poprvé je piml k híchu a vzal jim jejich autoritu. Proto tam musíme získat své první vítzství a vzít si zpt ztracenou autoritu. Ale Bh musel ty duchy v Eufratu rozvázat. Duchové, kteí vládnou Íránu, Iráku, všem místm okolo, lidem, kteí jsou v té oblasti... Tito duchové jsou rozvázáni. Bh chránil zemi, aby ji ábel nezniil. ekl jsem Bohu: Nedovolíš áblu zniit svou zemi? Bh mi odpovdl: Mohl by ji zniit. A pak mi ekl zvláštní vc: Ale pro vyvolené budou ty dny ukráceny, jinak by nebyl spasen žádný lovk. 15 Co íká? Ale pro Boží pravici, stejnou pravici, která zpsobila, že je lovk Mojžíš vyvedl z egyptské zem, stejnou pravici Boží, jež pracovala s Abrahamem a Izákem, stejnou Boží pravici, která prochází celým obdobím Izraele, tu pravici, která prošla až na Golgotu. Halelujah. Všude, 14 Zjevení 9:14 koucí k šestému andlu, kterýž ml troubu: Rozvž ty tyi andly, kteíž jsou u vzení pi veliké ece Eufrates. 15 Matouš 24:22 A by nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný lovk. Ale pro vyvolené ukráceni budou dnové ti. 13

14 kde k nám Duch mluvíval, už k nám více nemluví. Mluví v nás, dal nám toto veliké vybavení, ale my tomu nevíme. ekl jsem Bohu: Pane Bože, zachra Mavis. Zachra ji. Bh ekl: Ano, ano, zachránit Mavis. Ale pro to neudláš ty? Bože, já? Mám moc ji zachránit? Vzal m do Písem. Dávám vám moc... Aj, dávám vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepítele, a nic vám neuškodí. (Luk 10:19) Amen. Když pochopíte, co se mi toho dne s Pánem v pokoji stalo, dostanete odlišný pohled na celou situaci. Pojme do Matouše 16:13: Pišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se uedlník svých, ka: Kým mne praví lidé býti, mne Syna lovka? A oni ekli: Nkteí Janem Ktitelem, a jiní Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z prorok. I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte? I odpovdv Šimon Petr, ekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého. Ješua ha Mašia ty jsi Mesiáš. To bylo nco! A odpovídaje Ježíš, ekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášv; nebo tlo a krev nezjevilo tob toho, ale Otec mj, kterýž jest v nebesích. Chci, abyste si te uvdomili jednu vc. Zjevení, že Ježíš je Kristus, je koen a základ celého našeho života a duchovní výbavy. Jestli nevíte, že Ježíš je Kristus, pak nemáte žádnou duchovní výbavu, nic, na co byste se mohli tšit. Ale když to víte, budete na základ toho jednat. Musíte se k nmu zaít chovat jako ke Kristu. Práv v tom selháváme. Nejednáme s Ježíšem jako s Kristem. Slyšíme jemný hlas ve svém nitru a íkáme si: Rád bych vdl, jestli tohle není ábel. Trpíte tím také? Ano? Bh vám nco íká, a vy zanete pemítat nad tím, jestli to není ábel. Nevíte, co dlat, a tak se zeptáte toho a tady toho a tamtoho: Co mám dlat? Pomoz mi tady a tam. Nevíte, že Ježíš je Kristus. Ó Bože, pomoz nám! Vyprávím vám tu, co se stalo mezi Ježíšem a mnou. Ve verši 18 se Ježíš obrátil k Petrovi a íká: I já pravím tob, že jsi ty Petr, a na té skále vzdlám církev svou, a brány pekelné nepemohou jí. Slovo Petr znamená malý kámen. Ale On použil jiné slovo už nebudeš jen malý kámen, ale budeš skála. Na té skále (na tomto vyznání) vzdlám svou církev a pekelné brány ji nepemohou. Pojme kousek dál. A tob dám klíe království nebeského... Slyšíte to? Ano! Postavím svou církev na této skále a brány pekla ji nepemohou. Tob dám klíe království. 14

15 Pak ke mn Bh promluvil: To slovo nebylo eeno pro jednoho lovka. Je vyeno pro mnoho dalších, které On ustanoví. ekl: Ano. Dávám ti klíe Božího království. Ježíš ke mn promluvil a ekl: Dal jsem ti klíe nebeského království. (Te to sledujte.) A což bys koli svázal na zemi, bude svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, bude rozvázáno i na nebi. (Mat 16:19) ekl jsem: Ano, Pane. Pipomnl mi, co se stalo. Ježíš Kristus picházel do mého pokoje sedm msíc. Celý ten píbh znáte. Jednoho dne se posadil a ekl: Chci, abys šel a kázal evangelium. Odpovdl jsem: Ale, Bože, já nevím, co íct, neznám žádná slova, nejsem kazatel. Jsem úetní. ekl mi: Otevi svá ústa, a naplním je. Když jsem se ptal Boha na Mavis, zaal mi vyprávt o povolání, k nmuž m povolal, o pozici v pravici Boží pro tento as, pro tuto generaci, pro tento lid, a ekl: Cokoli svážeš, bude svázáno. Cokoli rozvážeš, bude rozvázáno. K tomu jsem t povolal. Ale ty nevíš. ekl jsem: Pane? Odvtil: Nevíš. A co h, lidé, které jsem ti poslal... Vdli jste, bratí, že jste byli konkrétn vybráni? Lidé, které jsem ti poslal, také neví. Následují tvj píklad. ekl jsem: Jak to, že jsem nevil? ekl: ekl jsem ti, že cokoli svážeš na zemi, je svázáno v nebi. Šel jsi do Indie a zaútoil na tebe velký andl smrti. Skrze Boží moc jsem ti zašeptal do uší a ekl, abys vzýval krev, a krev srazila andla temnoty, který v Indii zabil apoštola Tomáše. Pímo tam, poblíž hrobky apoštola Tomáše ta vc pišla a zaútoila na m osobn. Zápasili jsme na podlaze. Já jsem íkal: Ve jménu Ježíše, napomínám t, zatímco on se posouval jenom dopedu a dozadu a držel m, tak jako jsem držel já jeho. Bh pišel a zašeptal mi do uší: Krev. Vzýval jsem krev Ježíše Krista a uvidl jsem, jako by strop krvácel. Kapka krve mu ukápla pímo na hlavu a srazila ho na podlahu. Takový dostal zásah ten velký andl smrti Kali v Indii. Nikdy nedostal takovou ránu za celý svj as. ekl mi: Otevi svá ústa, a naplním je. Pán mi pipomnl: Poddal jsem temnotu Indie pod tvoji ruku. Šel jsi do Nigérie a duch Mammi-Vater na tebe jedné noci zaútoil v Prezidentském hotelu v Port Harcourt. A znovu, Bh srazil toho ducha a zniil jej. Ukázal mi, že kamkoliv m poslal, tam jsem uspl a zniil ty duchy. Ale nikdy jsem neekl bratím: Toto je vaše povolání! Amen. 15

16 ekl jsem Mu: Mám ztuhlý palec a nemžu ho ohnout. Pro je mj palec a celé moje tlo v takovém stavu? ekl: Palec je symbol služby apoštola. Poslal jsem t, dal jsem ti apoštolské povolání. Nemáš zapojení, která dokážou ten palec ohnout. Signály picházejí od hlavy, Krista, a procházejí mnoha rznými svaly a nervy a dalšími vcmi, aby zpsobily, že se to stane. Podívej se na svj palec. Je schopen se pohnout bez všech tchto zapojení? ekl: Dal jsem ti svaly. Ti všichni bratí jsou oznaeni apoštolským povoláním podpory služebnosti na zemi, aby zlomili moc pekla v této dob, v této hodin, ve které žijeme. Mj Bože! Nerozeznals to. Nerozeznals apoštoly, proroky, evangelisty, pastýe, uitele. I nehty na tvých prstech vypadají mrtvé, ale slouží svému úelu. Neuils lidi, aby rozpoznávali jeden druhého a poddávali se evangeliu Ježíše Krista v nich. Ano. Když jsem byl postižen zácpou pes deset, patnáct dní, trpl jsem velkými bolestmi kvli lékm, které jsem užíval. Volal jsem k Bohu: Co mám dlat? Žádné léky nezabírají. Zavolal mi bratr Burt a já slyšel sestru Nancy, jak mu u telefonu íká: Povz mu, a si vezme njaké fíky. Okamžit jsem si vzpomnl na Ježíše, jak pišel k fíkovníku pro fíky. Fíkovník neml fíky a On ten strom proklel. 16 Ten strom ml slyšet Boha šest msíc pedtím. Rozumíte tomu? Ten strom ml slyšet Boha ped šesti msíci a pipravit se na den, kdy Ježíš Kristus bude chtít fíky. Ale v mém pípad tomu tak nebylo. Bratr Gordon a sestra Sandy mi poslali fíky, ležely mi dole v lednice. Slyšíte m? To znamená, že šest msíc pedem pijali poselství, které fíkovník nepijal. Bh k nám mluví tak jednoduché vci. Bh ekl: Ty jsi neustanovil ani jednoho z tch lidí. Ale Boží Duch do nich vložil, co mají dlat. Bratr Gordon tam nkde se sluchátky na uších, bratr David, bratr Gary Ani jednoho z nich jsem nepovolal ani neustanovil k tomu, co mají dlat. Bh všemohoucí vytváí Tlo s mocí, jež v naší dob musí zniit moc satana. Nechápete? To íká Bible. Bojíte se myslet si, že patíte mezi ty vyvolené? Bh ekl: Kdyby nebylo vyvolených, nebyl by spasen žádný lovk. Satan plánuje zniit svt, vymazat veškeré lidstvo a udlat ze zem mrtvou planetu. Ale Bh ekl: Ano, mže to udlat. Kdyby nebylo vyvolených, nebyl by spasen žádný 16 Matouš 21:19 A vida jeden fíkový strom podle cesty, šel k nmu, a nic na nm nenalezl, než listí toliko. I dí tomu stromu: Nikdy více nero se z tebe ovoce na vky. I usechl jest hned fík ten. 16

17 lovk. Kdo je tento vyvolený? Vždycky pemýšlíme o njakých jiných dobrých Božích lidech. Dovolte, abych vám nco ekl. Církev je zmaena. Jdte do jakékoliv církve, a nenajdete nic jiného než odpadky. Satan pracuje, protože vládne lovk. Kdekoliv vládne lovk, ábel má navrch. Všemohoucí Bh ekl, že ustanovil lid. My ten lid nerozpoznáváme. Zanme ode dneška jeden druhého rozeznávat. Amen? Amen, ano? Rozpoznejme tohoto jednotlivce: Bh ti dal hlas, zpívej pro Ježíše. Rozpoznejme tamtoho: Bh iní, že se modlíš. Ty o tom víš. Jen se v tichosti modlíš, a nebesa se pohybují. Bh všemohoucí nám nco íká. Selhali jsme, ale píšt už to zvládneme. Bume pevn odhodláni být tím, ím nás Bh chce mít. Zlomme moci temnoty, které nás tak dlouho poutaly, a hích, který nás tak snadn obkliuje. 17 Svrhnme ábla nyní. Pravdou je, že pokud tomu nevíte, neudláte to. Amen. Jsem velmi požehnaný z toho, že v situaci, kdy David zabil Uriáše, aby získal jeho ženu, a pišel za ním prorok, který mu ekl: Ty jsi ten muž, (2Sam 12:7) David se zlomil ped Bohem a prosil Ho o odpuštní. Bh mu odpustil a uinil z nj toho Davida, který byl prapedkem Ježíše Krista. Dokážete si to pedstavit? Takže pokud nevíte, že Boží moc vás mže vysvobodit, pokud nevíte v Boží moc k vašemu vysvobození od démonické pirozenosti vašich pedk, pokud nevíte... Amen. Bh íká, abyste radji povstali a zaali vit. Halelujah. Vím, že když m Bh vyuoval... Víte, že jsem vidl v ase svého výcviku každý zázrak, který je zapsán v Bibli? Vra me se nyní k tomu, co mi Ježíš ekl. Ježíš mi ekl: Ano, máš moc kísit mrtvé, uzdravovat nemocné, vyhánt démony, svazovat a rozvazovat. Tak to udlej. Vysvobo Mavis. ekl jsem: Ve jménu Ježíše Krista, moci smrti, andli smrti, picházím proti tob. Pikazuji ti, abys nyní uvolnil své sevení! Amen. Té noci jsem ml mít problémy s koleny i se vším ostatním. Ve skutenosti jsem tancoval po pokoji. Dv hodiny ráno, a já potm taním a chválím Boha. Halelujah. Šli jsme ji píští ráno navštívit a vidli jsme ji vzpímen sedt a snídat. Tak jsem zajásal, že jsme pijali zázrak, o který jsme prosili. 17 Židm 12:1 Protož i my, takový oblak svdk vkol majíce, odvrhouce všeliké bím, i snadn obkliující nás hích, skrze trplivost konejme bh uloženého nám boje 17

18 Ale pak se Bh vrátil. ekl: Když jsi posloužil uzdravením Cliftonu Barrymu, lovku, co se narodil bez jazyka a pijal nový jazyk, když ses za nj modlil, jak jsi to udlal? No, pošeptal jsi mi do ucha, že to udláš, a tak jsem vdl, že už se stalo. A když jsi v Mayfield, St. Elisabeth, vzkísil mrtvého ml už vystavený úmrtní list, práv mu kopali venku hrob a ten muž vyskoil a požádal o nco k jídlu jak jsi to udlal? Jen jsme se dostali do Ducha a s kikem pikázali áblu, aby jej uvolnil. Dobe. A kdyby to nebyla Boží vle, myslíš, že bys to byl schopen stejn udlat? Ano. Dláme mnoho vcí, které nejsou Boží vlí. Vdli jste to? Máte moc to udlat a mžete provést spoustu vcí, které nejsou Boží vlí. Proto jsem ekl ano. ekl mi: Chci, abys mi ekl jsi ochoten se Mavis vzdát, pokud je to Boží vle, aby šla tentokrát dom? Víte, to byla tžká chvíle. Chvíli jsem nebyl schopen mluvit. ekl jsem: Bože, Ty jsi Bh. Ty jsi Bh. Mám s tebou takovou zkušenost, že cokoliv dláš, dláš dobe. Když udláš to i ono a na první pohled mi to nepipadá dobré, necítím se u toho dobe a mám pocit, že jsem neš astný poád vím, že je to dobré. Ano, vydávám Ti ji, pokud chceš, aby zemela. Tajn v srdci jsem vil, že m zkouší, jako zkoušel Abrahama. ekl jsem si: Dobrá, prošel jsi test, dokázal jsi ji vydat. Ale hluboko v srdci jsem oekával, že ji dostanu zpt, i když jsme jeli do márnice, kde ji položili. Vidl jsem ji tam v rakvi, mla trošku zkivený ret. ekl jsem: Jak ji mžete, lidi, takhle nechat, a myslet si, že jste zajistili, aby vypadala dobe? Odpovdli mi: Nikdo nám neekl, abychom to zmnili. Zatímco jsem s nimi mluvil, otoil jsem se a všiml si, že se jí rty zmnily, jemn otevely a narovnaly. Oekával jsem, že v tu chvíli vstane, bratí, ale ona nevstala. Až do verejška, kdy zaveli rakev, jsem nebyl pesvd- en o tom, že ji Bh skuten nechá, aby zstala v nebesích. Stále jsem 18

19 oekával, že vyskoí, a všechny nás vyleká. Amen. Ale nakonec jsem ekl: Ano, Pane. Mli bychom jako Boží lid vdt, že toto je dokonalá Boží vle. V dob svého výcviku jsem byl duchovn s lidmi v nebesích. Navštvovali m, pomáhali, vysvobozovali, bojovali s námi. Podívejme se do Efezským 1:9: Oznámiv nám tajemství vle své podle dobré líbosti své, kteroužto líbost peduložil byl sám v sob. Chtl bych, abyste porozumli, co tady Pán íká. Bh má ve své vli tajemství pro lidstvo. Verš 10: Aby v dokonání plnosti as... Plnost as když všechny rozliné Boží asy vstoupily do své plnosti co se stane v tomto asovém rámci?...v jedno shromáždil všecko v Kristu, buto nebeské vci, buto zemské. Halelujah. Bible íká, že máme kolem sebe oblak svdk. Halelujah. To znamená, že nkteí z bratí, kteí nás pedešli a jsou s Pánem, jsou souástí tohoto oblaku svdk. Oni jen tak neinn nepostávají, ale pomáhají nám ve všem, co dláme. Slyšíte m? Musíme pestat s užíváním pirozeného a zaít používat duchovní. Poklonil jsem se ped Pánem. Bylo mi špatn. Ml jsem problémy s lovkem, který m okrádal a tomu podobné vci. Nechal jsem ho být, šel jsem za Bohem a íkám: Mj Bože, nejsem toho lovka schopný dostat k soudu. Nemám energii. Nemám peníze. Nemám as. Pane Bože, udlej pro m nco. Víte, co Bh udlal? Šel k jednomu z bratí, ekl mu pesn, co se dje, a ekl mu, aby se o ten pípad postaral. Lepší ešení byste nevymysleli. Všemohoucí Bh se nás snaží nauit být duchovními, akoliv jsme tlesní. Chtl bych už skonit, ale ješt vám chci nco íct. Zaneme pracovat v nebesích. Bible íká: Nebo není bojování naše proti tlu a krvi... (Ef 6:12) Pokud nezápasíme proti tlu a krvi, jak tedy budeme bojovat? Musíme zápasit duchovní mocí! V první ad musíte pijmout moc, kterou vám Bh dal: Dávám vám moc nad vší mocí nepítele. A nic na zemi ani nebi ani v pekle vás nemže znepokojit anebo zniit! 18 To je lid, který musí pinést vysvobození této generaci. Nechápete, že jsou lidé práv shromažováni? Jste povoláváni na ta pravá místa v Bohu, abyste mohli uinit to, co po vás Bh chce. Halelujah. Vidl jsem nebeské zástupy. Ml jsem potíže a jistá osoba, kterou 18 Lukáš 10:19 Aj, dávám vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepítele, a nic vám neuškodí. 19

20 jsem znal a nyní už byla po smrti, vtrhla mezi m a démona. Pišel a vložil svou ruku ped má ústa. V tom moment, kdy to udlal, jsem ekl: Napomínám t ve jménu Ježíš, a ábel se zarazil. ekl: Dobrá. Jen co jsi ekl:,ve jménu Ježíše, musím jít. Ano, ano, vidl jsem, jak se mnou pracují nebeské zástupy. Vyprávím to nkterým lidem a oni íkají, že jsem arodj. Snažím se vám nco sdlit. Ta moc ve vás se zvtšuje. Amen. Nejsme rádi, když naši bratí odcházejí z tohoto života, ale oni nejsou bez užitku. Jsou souástí práce. Nkdy se práce dostane do bodu, kdy to urití lidé nemohou fyzicky ustát. Bh je vezme do nebes a oni pokraují ve své práci. Halelujah. Vzte tedy, že je Boží vle vzít Mavis ode mne. Jsem rozrušený. Jsem nesmírn zarmoucený, nevím co si poít, ale stále cítím její pítomnost, a tak nyní nejsem osamlý. Ano, nejsem osamlý. Nevím, jestli v budoucnosti budu, ale bu požehnán Pán Bh všemohoucí. Mám jednu nohu v nebesích. Ó ano. Pamatuji na smlouvu, kterou jsme uinili. Neekli jsme: Dokud nás smrt nerozdlí, ale: Vždy a navky. Není nic, nic, co vás mže oddlit od Božího lidu anebo od toho, s kým vás Bh spojí poutem smlouvy. Protože smlouva, kterou jsme uinili, je vná smlouva. Amen. A tak ve Starém zákon, když Bh byl vn, mluvil k nám zvení, až do ktu Duchem svatým, kdy Bh do lovka vstupuje. Nkteí lidé mluví v jazycích, a nejsou poktni v Duchu svatém. Že jste poktni v Duchu svatém, poznáte podle výsledk. Žádným jiným zpsobem. Jazyky jsou zvláštní vc. Mže to být psychologické. Pokud nco dostaten dlouho opakujete, zanete to íkat automaticky. Ale když se ve vás pohybuje pravý Duch Boží, pozvedá vás. Amen. Když ve mn psobí Boží Duch, mé ruce se pozvedají výš, než se byly kdy schopny pozdvihnout. Duch Boží v této dob jedná zpsobem, jenž znií království satana. Ti nejhorší áblové, kteí kdy byli na zemi puštni, jsou uvolnni nyní. Ano. Nyní jsou uvolnni. Co se týe jejich zkrocení, Bh spoléhá na vás. Bh na nás závisí. Pestate si hrát s pirozenými vcmi. Amen. Chvála Bohu. Svatební slib, který jsme si dali s Mavis, íkal: Vždy a navky. Slova manželského slibu zní: Dokud nás smrt nerozdlí. Ale mezi námi to bylo navždy. Vždy a navky. Vdl jsem, že mi ji Bh dal a že mi ji 20

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista Reverend Son Mjong Mun Život a mise Ježíše Krista OBSAH Pedmluva...9 Kapitola 1. Ježíšovo narození a mládí...11 1.1 Na po átku...11 1.2 Jednorozený syn...12 1.3 Ježíšv rodokmen...14 1.4 Zv!stování...16

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více