HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo"

Transkript

1 HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi vámi. Nebudeme se nyní zdržovat popisem okolností, které umožnily tato shromáždní, snad jen jednou vtou: stál za tím Bh. Jeden bratr ekl: Hospodin dal, Hospodin též odjal. Bu požehnáno jméno Hospodinovo. (Job 1:21) Když to íkal, zaal to ke mn promlouvat Duch svatý: Hospodin dal, Hospodin též odal. Bu požehnáno jméno Hospodinovo. Pipomnlo mi to, že Hospodin dal. Vrátily se mi nkteré z pocit, které lovk má, když nco dostane od Pána, a rozpomnl jsem se, kdy a jakým zpsobem dal. Bylo mi 14 let a odjel jsem tehdy na venkov, abych strávil njaký as v Manchesteru se svými bratranci. Jednoho dne jsme zvenku zaslechli zvuk nárazu. Hned jsme vdli, že se stalo nco hrozného, ale nebyli jsme pipraveni na to, co jsme uvidli. Stalo se to bratrovi Mavis. Náklaák ho odhodil pes násep a na míst ho zabil. Mj syn Steve je mu podobný, modré oi a tak. Šli jsme k nim dom, abychom vyjádili svou soustrast. Bylo mi 14 a Mavis bylo 9. Vyšla ven a stála pod zvonicí. Pošeptal jsem bratranci: Vidíš tu dívku? Ta bude mojí manželkou. Sklapni! ekl. Zmlkni! Nemluv o manželce. Radši zsta tady, vbec necho do domu. Pan Johny by se poádn naštval, kdybys tam te pišel s ním takovým. A tak m tam nechal a já musel ekat, až vyjde ven, abychom se vrátili dom. Amen. as bžel, a já na vše zapomnl. Po deseti letech jsem se do té oblasti vrátil a pracoval pro Ministerstvo zemdlství jako pomocný úetní. Už jsem pijal Ježíše a modlil jsem se tehdy k Bohu: Mj Pane, prosím, dej mi manželku. Abych byl upímný, neml jsem ženy rád. Pestal jsem je mít rád, protože píliš mluví. Nevím, jestli mi odpustíte, ale to, co m obtžovalo, bylo práv mluvení. Nemohl jsem ho vystát. Moje máma a sestra si povídaly 1

2 a povídaly a povídaly, jedna druhou pedhánly. ekl jsem: Mj Pane, jestli mi chceš dát ženu, nedávej mi žádnou takovou, jako je má matka nebo sestra. Byly to dv nádherné ženy..., ale takovou opravdu ne. Trochu jsem ml podezení, že všechny ženy jsou stejné jako moje matka a sestra. Nechtl jsem nkoho, jako jsou ony, modlil jsem se, a Pán mou modlitbu vyslyšel. Jednoho dne, když jsem spal, jsem najednou uvidl paprsek slunce, který pronikl z nebes a ozáil mj pokoj. Rozeznal jsem ní postavu, jak ke mn v tom svtle sestupuje. Pišla a uchopila mé ruce. Tolik jsem ji toužil zahlédnout, protože jsem vdl, že ke mn práv pišlo Boží zaslíbení. Pak náhle zmizela. Pán ekl: Až ji uvidíš, poznáš ji. Neml jsem jméno, nic, jen porozumní v Duchu, že ji poznám. Jednoho dne jsem byl ve své kancelái, vyploval jsem platební píkaz nebo nco takového. Nkdo cizí vešel a byl mi pedstaven. Neml jsem ani as vzhlédnout od papír, ale tu pivedli tu osobu až k mému stolu. Potásl jsem jí rukou: Tší m, že Vás poznávám, pak jsem se podíval, a celým mým tlem jako by projel blesk. Boží zaslíbení! Zapadl jsem zpátky do kesla, netuše, jak by se mohlo naplnit. Ale sebhlo se to tak, že jsem uíval tsnopis, úetnictví a psaní na stroji, prost všechny tyto vci. Chtla se nauit tsnopis a psát na stroji, a tak m doma navštívila, abych ji uil. Pán se jí tam dotkl, a tak to zaalo. Te mluvím o Pán dal. Boží dar je vný, bratí! Pro Boha je nemožné odstoupit od smlouvy, kterou ustanovil. Smlouva je nco, co je vné. A Bh nás iní lidem smlouvy. To je vná vc. Njakým zpsobem jsme se v tom cítili vní a nesmrtelní zárove. Nevím, jak to vysvtlit, ale smrt nebyla souástí našeho myšlení. Halelujah! Njakou pípravu jsme asi udlali, protože jsme si tady koupili místo pro hrob. Tak se stalo, že jsme nyní zde. Místo, kde jsme vera byli, abychom uložili Mavis do zem, jsme koupili ped mnoha lety a zapomnli na to. Úpln jsme na to zapomnli, ani jsme nevdli, že nkdo zeme. ekl jsem Bohu: Pane, pro jsi mi to neekl? Pro jsi mi neekl, že si vezmeš Mavis? Ukázal mi, že mi to íkal mnohokrát, ale tak jako v Bibli, zapsal to do tajemství. Ukázal mi napíklad, že nco budu dlat. Nco jsem dlal, a Mavis tam nebyla. V nitru, v mém srdci klíil malý strach. Nechtl jsem elit faktu, že jednoho dne budeme sedt v tomto sále bez ní, a tak jsem se ped tím ukryl. Víte, lovk mže sám sebe hodn oklamat. 2

3 Nejprve se m zeptal: Jak se te cítíš? ekl jsem: Pane Bože, nevím, jak bez ní budu elit zítku. Za šedesát let se stala souástí mého tla a duše, nevím, jak pro m bude možné elit zítejšímu dni. Odpovdl: Dejme tomu, že bych ti o tom ekl. Od té chvíle bys prožíval tyto pocity. Rozumíte? Nkterá tajemství náleží Bohu. Neíká nám o nich. Halelujah. Se vzpomínkou na ni bych chtl toto slovo zaít tím, že vám zazpívám jednu z jejích písní Down from His Glory (Dol ze své slávy). Byli jsme v Londýn a složili jsme hodn takových písní. Tuto píse však složil jeden lovk na nápv O sole mio. Onen muž sedl v obývacím pokoji bratra Warnocka v Kanad, pišel na nj Boží Duch a on na ten nápv napsal dv sloky. Zpívali jsme ty dv sloky a cítili, že to není dost. A tak jsme zaali skládat, jen to z nás obou plynulo, ádek za ádkem. Díky, Ježíši. Díky, Ježíši. Dol ze své slávy, to navždy živý píbh, mj Pán a Spasitel pišel, Ježíš je Jeho jméno. Narozen v jeslích, svým vlastním cizinec, muž bolestí, zármutk a zápas. Ó, jak jej miluji, jak jej uctívám! Mj dech, mé slunce, mé vše ve všem. Veliký stvoitel se stal mým Spasitelem, a všechna Boží plnost pebývá v Nm. Jaká blahosklonnost, pinášející nám vykoupení, aby ve smrti noci nikdo nezemdlel s nadjí na dohled. Bh milostivý a nžný, odložil svou zái, sklonil se, aby získal, dobyl, spasil moji duši. Bez váhání tlo a krev Jeho podstata, vzal podobu lovka, zjevil Boží skrytý plán. Ó, slavné tajemství, ob z Golgoty. Nyní vím: Ty jsi ten velký Já jsem. Jeho život byl zlomen, to pro mou duši znamení. Ale nyní znovu žije zproštn bolesti zármutku. Budu navždy zpívat o Jeho velkém úsilí, celou vnost v zemi slávy. 3

4 Chci mluvit o Boží pravici. Boží pravice dnes sedí zde pede mnou. Je v nebesích i na zemi. Bh skrze ni zamýšlí na konci asu naplnit uritou vc, která dosud nikdy nebyla naplnna. Dokonat Boží vli tím, že pivede lovka do Boha. Halelujah. Podívejme se nyní na Boží vli od poátku. Bible íká, že Bh stvo- il lovka. Amen. Genesis 1:26: ekl opt Bh: Uime lovka k obrazu našemu... Jinými slovy: Uime lovka, aby vypadal jako my. Bh nemá žádný fyzický vzhled, Bh má duchovní podobu. Takže se chystal stvoit fyzickou bytost podle Božího duchovního obrazu. Jinými slovy, Bh se chystal stvoit fyzickou bytost, která by vypadala jako Bh. Bh vidí, Bh cítí, Bh se dotýká, Bh slyší, Bh mluví. Halelujah. Uiním stvoení s intelektem, takové, které pemýšlí, které mluví, které slyší, které rozumí, které zvažuje, které ví, které je schopno pochybovat... A tady nastává problém. Pokud uinil lovka schopného vit, pak aby byl úplným obrazem Boha, musí mít schopnost pochybovat. Amen. Pokud uinil lovka, který vidí, musí též mít schopnost být slepý. Když uinil lovka, který cítí, musí mít schopnost cítit jak dobro, tak zlo! Chvála bu Bohu! Rozumíte? A tak Bh ml problém. Už jste to nkdy slyšeli? Bh ml problém, protože se chystal uinit stvoení, jež mže být jako Bh, nebo jako ábel. V té dob nebyl ábel tedy, ano, byl ábel, ale v tom ase, kdy Bh stvoil své Slovo, ješt ábel nebyl. Bh však ví, že Jeho stvoení mají schopnost volby být Bohem, nebo ábly. To je velkou báze budící zodpovdnost, že si mžete vybrat, zda budete Bohem, nebo áblem. Pokud si nevyberete, stanete se áblem! Slyšíte? Takže máte ti možnosti volby: být Bohem, být áblem a odmítnutí volby žádná volba. Ob poslední volby hrají proti Bohu, protože abyste se stali Bohem, musíte nco uinit, ale abyste byli áblem, staí, když neudláte nic. Jinými slovy, není možné upadnout do zbožnosti. Je možné upadnout do híchu, ale nemžete upadnout do zbožnosti. Na tom už musíte pracovat! Snažím se vám to pedat, tak jak to Bh pedal mn. Nkdy si sednete a pemítáte ped Bohem. Napadá vás: Pane Bože, pro jsi to udlal? Pro jsi stvoil lovka k híchu? Protože Bh ekl: iním dobré 4

5 a tvoím zlo. 1 To íká vše. Bh ml problém, jakmile totiž uinil dobro, zárove stvoil zlo. Vždy se vám snažím jednoduše pedat toto: Bh uinil lovka, a stvoil automobil. Je to jednoduché. Bh musí pevzít zodpovdnost za stvoení automobilu. Musí pevzít zodpovdnost za stvo- ení letadla, protože tentýž Bh, který uinil lovka, mu také dal schopnost udlat auto, letadlo, udlat dobré, udlat zlé. Amen. Pak je toto bemeno, tato zodpovdnost vložena zpt na církev. Nevím, jestli si uvdomujete, jaká je vaše zodpovdnost, ale je to zpátky na nás. Jsme naprosto nechápaví. Amen. Míním tím toto: podívám se na sebe a íkám: Mj Bože, mn to vbec nedochází. Kdyby mi to docházelo, jsem okamžit jako Bh. eknu vám pro. Kdybych byl pi smyslech, kdybych byl opravdu tím, kým mám být, povstal bych tady práv te jako Ježíš Kristus. Nebo On ekl, že uiní lovka ke svému obrazu a podle svého podobenství. 2 Co znamená podle? Znamená to potom. Pointa stvoení lovka je to, že se má stát podobný Jemu. Nemusíte zstat Božím obrazem. Bh chce, abyste byli jako On. Pedstavte si, jak vám Bh dává svj trn. Pedstavte si, jak nám Bh dává svj trn. íká, že nás uiní podle svého obrazu a podle svého podobenství. To znamená, že máme schopnost se vyvinout. (Od této chvíle si mžete zamilovat slovo evoluce.) Máte schopnost se vyvinout v samého Boha, takže po zemi bude chodit mnoho Krist, mnoho spasitel. 3 Kdykoliv v sob naleznete schopnost spasit, pomoci lidem, nco pro n udlat, je to Bh, který pichází a povstává ve vás. Jsme Jím stvoeni k záchran ostatního stvoení. Stvoil nás se schopností vývoje, ne náhodným evoluním procesem, ale rstu do Boží podoby na základ vdomého rozhodnutí. Abychom byli jako Bh, aby slunce zstalo stát, když promluvíme. Ano! Ano! Copak už to lovk neudlal? Slunce v Gabaon zastav se, a msíc v údolí Aialon. (Joz 10:12-13) Ano, uinil to Jozue! Amen. Bh nás celým tím vývojem 1 Genesis 1:31 A vidl Bh vše, což uinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl veer a bylo jitro, den šestý. Izaiáš 45:7 Kterýž formuji svtlo, a tvoím tmu, psobím pokoj, a tvoím zlé, já Hospodin iním to všecko. 2 Genesis 1:26 ekl opt Bh: Uime lovka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a a panují nad rybami moskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zemplazem hýbajícím se na zemi. 3 Abdiáš 1:21 I vstoupí vysvoboditelé na horu Sion, aby soudili horu Ezau, a tak bude Hospodinovo království. 5

6 provedl, jsme schopni obrátit na útk mocnosti temnoty. Máme schopnost dlat všechny tyto vci, ale mžeme se jim také poddat, být padavkové a ztratit Boží slávu. Bože všemohoucí, bu nám milostiv! Bh má pravici, která je u díla po všechny vky. Amen. Ode dne, kdy stvoil Adama, po všechny vky pracovala Boží pravice. A levice, která je tlesná, fyzická, híšná, se jí snažila vždycky pedstihnout. Kain zabil Ábela. Ábel byl ustanoven Bohem, aby byl pravicí, a proto jej Kain zabil. Amen. Adam s Evou si ekli: Udlali jsme chybu. Pivedli jsme na svt muže, pacholíka, a stvoili tak vraha. Slyšíte m? Uinili jsme lovka, a stvoili jsme vraha. Trvalo 130 let, než Adam znovu poznal svou ženu, protože se báli, že stvoí další Kainy. Amen. Tak se sešli a ekli: Pane Bože, dej nám muže, který obhájí Boží vc. Takto se modlili a za 130 let se jim narodil další chlapec. Eva dkovala Bohu za narození Seta: Nakonec jsi mi dal syna (pacholíka), který obhájí spravedlivou vc. 4 Tak to bylo. Pokud pozorn tete svou Bibli, všimli jste si, že v každé generaci se zrodil muž. Amen. Hích však pedil spravedlnost. Slyšíte? Hích pedil spravedlnost, zaal se mezi lidmi rozmnožovat. Lidé zaali dlat všemožné pevrácenosti. Zašli tak daleko, že hrozilo zniení Božího plánu, aby byla na svt pivedena spravedlivá generace, která bude vládnout po vné vky. Zašli tak daleko, že Bh musel nalézt ešení. Našel jednoho muže a tento muž ml ti syny. Dejte pozor na své dti. Ujistte se, že nemáte dti, které vyrstají s pevrácenostmi, které byly ve vaší generaci, ale že rostou se zbožností, která je ve vás. Slyšíte? Skrze modlitbu a víru Všichni jsme udlali chyby, vtšina z nás je už v pokroilém vku. Ale vy mladí: dejte pozor na dti, které jsou ješt v lnu. Vkládejte na n své ruce, brate Patriku, a oba se modlete: Žehnám ti ve jménu Ježíše Krista. Bu Božím synem. O Ježíši Kristu bylo eeno: Syn Boží od lna matky. Kdybychom mli rozeznání, které jsme mli mít, byli bychom pivedli na svt spravedlivou generaci, ale my jsme ho nemli. Nyní máme rozpoznání a použijeme moc, kterou nám Bh dal, a tak se naplní to, že v každé generaci Bh najde muže. Když se lidé v dob Noema rozhodli zniit možnost, že Boží království pijde na svt, litoval Hospodin, že uinil lovka na zemi, a bolest 4 Genesis 4:25 Poznal pak ješt Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jméno jeho Set; nebo ekla: Dal mi Bh jiné sím místo Abele, kteréhož zabil Kain. 6

7 ml v srdci svém. (Gen 6:6) Neznamená to, že Bh inil pokání, jako když je vám líto, že jste uinili nco špatného. Ne. Znamená to: Musím to zmnit, musím je zniit. Ano. To je význam slov litoval Hospodin. Znamená to: Musím pozmnit plán, protože pevrácenost se šíí píliš rychle a píliš mnoho. Dva tisíce let, a pevrácenost pedstihla spravedlnost. Nebyla žádná nadje, že by to spravedlnost mohla dohnat. A tak je Bh všechny utopil v potop. Potopa byla pedobrazem ktu, nebo je ponoila do smrti, a mnozí byli spaseni, možná miliony z nich. Halelujah. Jist, protože když Ježíš sestoupil do pekla, sestoupil tam zvlášt proto, aby kázal tm, kdo v dob Noema pišli o život. 5 Ti všichni mli od Boha v pekle pipravené místo, kde zstávali, než Ježíš pišel. Ježíš sestoupil do pekla, aby zachránil Noemovy souasníky a svým kázáním je vyprostil z vzení. Bh si vyvolil lid. V jedné chvíli prohlásil, že našel spravedlivého lovka, který miloval Boha. Byl synem Seta. Bh ekl: V poádku, vyvolím si tohoto muže, a vyvolil si Abrahama. Prohlásil: Z tohoto muže stvoím pokrevní linii, generaci lidí. Tato generace musí pinést spravedlnost na zemi jako záplavu, která svrhne pevrácenost a hích a nakonec naplní Boží plán uinit lovka k Božímu obrazu. Bh nechce jen uinit spravedlivého lovka, ale chce zastavit hích na vky vk, tak aby už nikdy žádný hích nepišel na zemi. Doufám, že tomu rozumíte. A tak musí naložit se vším, co se obrací k híchu, a se vším, co je schopné se odvrátit nebo odpadnout. S tím vším musí skoncovat. To je Boží plán. Boží plán je uinit vás podobné Ježíši Kristu. Jak ten plán fungoval? Bh vzal jednoho lovka, Abrahama. Z Abrahama mla povstat spravedlivá generace, která zachrání zemi. Nyní se Boží pravice znovu pozdvihla. Zpsobil, že ten lovk ml ve svých 99 letech syna. Ale vstoupil do toho ábel, protože Abraham nebyl dokonalý. V Abrahamov povaze našel náchylnost k podvodu. A tak ml Abraham Izmaela. Jak vidíte, máme tu dobré a zlé. Z Izáka ml povstat Boží lid a Izmael se mu ml protivit až do poslední chvíle. Jinými slovy, museli zvítzit nad Izmaelem, který byl v nich Petrova 3:19-20 Skrze nhož i tm, kteíž jsou již v žalái, duchm picházeje kázával, nkdy nepovolným, když ono jednou oekávala Boží snášelivost za dn Noé, když dlán byl koráb, v kterémžto málo, to jest osm duší, zachováno jest u vod. 7

8 Chci, abyste si všimli, že Bible je plná Božího promlouvání k lovku. Kde byl Bh, když mluvil k tmto lidem? Byl vn. Ale chtl uinit lovka takového, aby už k nmu nemusel mluvit skrze uši, ale zevnit. Amen. A proto nás stvoil jako nádobu. A znovu jsme u toho. Jsme náchylní ke zlému, protože jsme-li nádobou, která má obsahovat Boha, máme také schopnost být naplnni áblem. Bh a ábel nebudou žít spolu ve stejné nádob, proto došlo k vyhlášení války. Odehrává se v nás neustálý boj, v nmž Bh bojuje proti áblu v nás. Do té míry, že nebojujeme píliš proti áblu, který je vn, ale bojujeme proti áblu, který je v nás. Je eeno: Zákon života v Kristu Ježíši... 6 Co je zákon života? Kdož ví v Syna, má život vný. (Jan 3:36) Ale zákon smrti je hích. A proto pokud hešíš, jsi služebník híchu. Jsi pod zákonem smrti. A mžeš být vykoupen jedin skrze zákon života. Jak se to stane? Bh navrhl plán a ten se uskutenil u Abrahama: V Bohu, a bude ti to poteno za spravedlnost. 7 Boží víra vás dovede na místo, kde do vás mže vstoupit Bh. Jakmile to uiní, vytsní z vás ábla. Je to jednoduché. Zní to jednoduše, že? ábel ekl: Dobrá, jestli Bh vstupuje do lidí, musím se tam také dostat. A on už tam je, protože výbava vašich pedk je píinou toho, že se navracíte k tomu, co dlával váš otec a co dlávala vaše matka. A tak má Bh v Abrahamovi zvláštní rodinu, kterou se vine pramének spravedlnosti, pramének podobnosti Bohu. Pamatujte, Bh ješt není v nich, je zcela mimo n, ale ásteka zbožnosti se v nich pedávala a Bh všemohoucí skrze tuto rodinu pracoval. Nazýváme je židé, nazýváme je Izrael. Je to rodina, kterou si Bh vyvolil. Ukazuji vám dležitou vc. Bh chce, abyste ji dnes veer uchopili, i kdybyste nepijali nic jiného. Výbava, kterou Bh vložil do žid, ásteka zbožnosti byla v dveti, které si vyvolil. Dve pocházející ze semene jejích praotc, kde se toto ddictví pedávalo z generace na generaci a získal semeno, které chtl. Nazval ji Marie a práv jejím úkolem bylo pivést na svt Krista, protože neml pijít na svt obtížen pemírou tlesného lidství. Bh chtl vnést do lidské oblasti Boží pirozenost, ale také se musel stát lovkem. Musel být lovkem a musel 6 ímanm 8:2 Nebo zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hícha a smrti. 7 ímanm 4:3 Nebo co praví Písmo? Uvil pak Abraham Bohu, i poteno jemu za spravedlnost. 8

9 být Bohem. Povstal z generace, která mla zkušenost s vítzením nad áblem, a pak poslal svatého Ducha. ábel protestoval, protože nemže oplodnit lidstvo. To je jedna z vcí, kterou Bh zachoval pro sebe. Žádný ábel nemže mít dít se ženou. Nkteí kážou, že Eva byla v zahrad oplodnna áblem, že ábel na sebe vzal podobu lovka, dal jí Kaina, protože Bible íká, že Kain byl synem ábla. Mžete se stát synem ábla, ale ne proto, že vaše matka mla pohlavní styk s áblem. A proto je to lež. Nebo Bh byl tvrcem semene. On byl stvoitelem lovka, proto mohl uinit dalšího lovka. Vydal se naprosto pirozenou cestou, vzal semeno ze svého lna jako poprvé a vložil je do lna ženy. Žena mla dít s ddinou Boží pirozeností. Bh byl jeho pedkem stejn jako Abraham a David. 8 Jist víte, jak hrozná byla Davidova situace. Vyšel si na stechu, uvidl ženu, a nebyl schopen se ovládnout. Zabil muže, aby ji dostal. Byla to hrozná vražda, pesto však byl mužem podle Božího srdce. 9 inil pokání. Zákon života íká, že pokud kdokoliv zheší, má obhájce u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. 10 David ml obhájce, šel za svým obhájcem, a Bh mu odpustil. lovk, který se narodil, Ježíš, byl lovk a Bh v jedné osob. Chci se s vámi podlit o zjevení, které mi Bh dal. Muž Ježíš, když vstoupil do služby, ve chvíli, kdy byl naplnn Duchem svatým, musel jít na tyicet dní na pouš, aby se postil a modlil, a zbavil se tak Marie. Musel se zbavit své lidské pirozenosti. Musel se zbavit výbavy Davidových pedk, nebo v této výbav byl každý hích: byla tam vražda, byly tam všechny druhy zloin. Byla tam hrozná tlesnost, která zpsobila, že ml Šalomoun sedm set manželek. Dokážete si to pedstavit? Muž sotva zvládne jednu ženu. Je tak obtížná vc postarat se o jednu ženu, a ten lovk ml tisíc manželek a konkubín. (1Král 11:3) To je neuvitelné. Tém nemožné si to pedstavit. Kdybych to neetl v Bibli, nikdy bych tomu nevil. Amen. 8 Matouš 1:1 Kniha (o) rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova. 9 Skutky 13:22 A když toho zavrhl, vzbudil jim Davida krále, kterémužto svdectví dávaje, ekl: Nalezl jsem Davida, syna Jesse, muže podle srdce svého, kterýž bude initi všecku vli mou Janova 2:1 Synákové moji, toto vám píši, abyste nehešili. Pakli by kdo zhešil, pímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. 9

10 Ježíš se musel postit tyicet dní a tyicet nocí, aby se zbavil svého pedka Davida. Všimnte si pokušení, do kterých Ho ábel uvedl. Byla to pokušení, kterým Davidova linie podlehla. Amen. Ježíš použil svou autoritu nad áblem: Jdi pry ode mne, satanáši; nebo psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého. (Luk 4:8,12) Nyní už nebyl lovkem, Mariiným synem, kterého mžete pokoušet, ale byl Bohem. Odstup, ekl, nemžeš pokoušet Boha! Halelujah. Pamatujte, Božím plánem je mít lovka, který bude chodit a mluvit jako Bh. Božím plánem je mít mnoho Ježíš Krist chodících po zemi. Rozumíte? Vzorový syn, kterého poslal, musí být rozmnožen. A nyní je to na nás, nebo ta práce musí být na konci asu dokonána. Musí být dokonána v naší dob. Halelujah. Bible íká, že šestého dne Bh uinil lovka. 11 Tak jsme vstoupili do šestého milénia. Podle našeho kalendáe jsme již pokroili do rána sedmého milénia. Bh ekl, že lovk byl dokonán sedmého dne. Dovolte, abych to peetl, protože tomu nkteí nerozumjí. V Genesis 2:2 ekl, že dokonal práci, kterou dlal šest dn. Genesis 2:2: A dokonal Bh dne sedmého dílo své, kteréž dlal; a odpoinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dlal. Díky, Ježíši. Pán dokonal své dílo sedmého dne a odpoinul. Mezi námi, doposud neodpoívá, protože ta práce ješt musí být dokonána. Te se dostáváme k nám. Byl jsem Pánem povolán, byl jsem Pánem vycvien a byl jsem Pánem poslán. Ml bych naplnit to, co Pán vyžadoval, ale nenaplnil jsem. Dovolte, abych vám vysvtlil, co se stalo. Mavis i já jsme byli nemocní. Nikdy dív jsme nebyli tak nemocní. Ona bývala nemocná, ale já jsem nikdy díve nemocný nebyl. Kázával jsem, že nezememe, protože musíme projít tímto soužením, vyjít na druhé stran a nabídnout ob ervené jalovice. (Num 19:2) Mluvím v podobenstvích? Vysvtlím vám ob ervené jalovice. Ráno byl obtí beránek. Beránek reprezentuje Ježíše, to každý ví. Ale naveer byla obtována ob ženského rodu. Tato ženská ob mla reprezentovat Ježíše, který je obtí. Nyní máme Ježíše v nás. Amen. Ježíš v nás nás znovu vede na Golgotu. Ve Zjevení 14 teme: Na hoe Sión stál Beránek a s ním Také oni byli beránci v Jeho spolenosti beránk, spolenosti ervené jalovice, pravice Boží, jež musí být obtována na konci asu, aby dokon- 11 Genesis 1:27,31 I stvoil Bh lovka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvoil jej, muže a ženu stvoil je. A vidl Bh vše, což uinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl veer a bylo jitro, den šestý. 10

11 ila dílo. Tato ob musí vyistit chrám. Zjevení 14:1: Tedy pohledl jsem, a aj, Beránek stál na hoe Sion, a s ním sto tyidceti a tyi tisíc majících jméno Otce jeho napsané na elích svých. Je zde psáno: tou patros autou, to znamená: Otec a On sám. Takže správn by mlo být peloženo:...majíce jeho jméno a jméno jeho Otce napsané na elích svých. Jaký to má význam? Za prvé, kde byli? Byli na hoe Sión. Sión je výšina Božího lidu. Když mluvíte o Siónu, pedevším mluvíte o Izraeli, pak o Jeruzalému a pak o Siónu. Izrael je kes an, Jeruzalém je svatyn a Sión je svatyn svatých. Takže je skupina lidí, kteí musí vstoupit do svatyn svatých s Bohem. Tam je možné vstoupit jen s obtí sebe sama. Nemžete zstávat, jak jste, a vit, že budete prvotina Boží. Když bratr Alade kázal o Probu se Sióne, radovali jsme se: ano, to jsme my! Kdo my? Podívejme se na sebe. Pichází totiž veliké rozdlení do našeho stedu, nebo z ista jasna byla nevsta v nevstin komrce, pipravená, ekající na plnoní hodinu. ekáte? Víte, mže to pijít zítra. Nevsta tam ekala na plnoní hodinu a pak, když pišel ten hlas Aj, Ženich jde, vyjdte proti nmu. (Mat 25:6) Nkdo vyskoil a zjistil, že jeho lampa zhasla. Bože, mj s námi milosrdenství! Mj Bože! Bohatý mládenec pišel k Ježíši Kristu a ekl: Všeho toho ostíhal jsem od své mladosti. ehož mi se ješt nedostává? Ježíš mu odpovdl: To je dobe. Udlej pro mne jednu malikost. Jdi a prodej všechno bohatství, které máš, dej peníze chudým, a pak budeš mít, o žádáš. (Mat 19:20-21) Nevidíte, že jsme shledáni lehcí, 12 a nemžeme se posunout dál, tak jak jsme? Nevidíte, že nás zastihla noc, plnoc je blízko a Bh nám pestal kázat? Nevím, jestli to víte. Bh už nám nekáže. To, ím tady procházíme, je jen procviování toho, co už nám ekl díve. Bh už se vás z nieho nesnaží usvdit. Musíte jednat, jinak jste souástí bláznivých panen. Dokážete si to pedstavit? Bu musíte jednat podle toho, co vám nyní Bh íká, nebo jste souástí bláznivých panen. Nyní je as vzdát se zem. Nyní je as vzdát se svtskosti. Vra me se k hoe Sión. (Zj 14:1) Je as, aby knz prošel oponou. Ale než knz prošel oponou, musel obtovat svou duši. Rozumíte tomu? Než knz prošel oponou, musel vzít kadidlo a vložit je na oltá se slovy: Pane Bože, za mou duši a za duše Izraele! Zapalte to! Musí to shoet. Nesmí zstat žádná usazenina, žádný popel. Amen. Všemohoucí Bh vás 12 Daniel 5:27 Tekel, zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký. 11

12 provádí procesem, jímž jste nikdy dív neprocházeli. Spálení duše, konec vašeho já. Bože, všechno ti odevzdávám! A tam na hoe Sión, to znamená ve svatyni svatých, stál Ježíš Kristus, Beránek, který již byl ukižován, ale bude ukižován nyní ve vás. 12 dokonený lovk; 12 x 12, tj. 144 dokonená církev; 000 plnost Krista plnost Krista v Jeho Tle Než bratr Alade odešel, mluvil jsem s ním o probu se, probu se a amen, amen. V našem jazyku toto nemáme. Pokud v hebrejštin nebo v etin opakujete vc dvakrát, má to vtší dležitost, než když to eknete jednou. Když eknu: Probute se! je vám pikázáno se probudit. Ale v jistém okamžiku se to stává naléhavé: Probute se, probute se! Ježíš ekl: Amen, amen, pravím tob, což znamenalo, že není možné, aby nedošlo k naplnní, nebo je to již naplnno v nebesích. Halelujah. A tak plán všemohoucího Boha jde dál. Pokud si nedáme pozor, Jeho plán nás pedbhne a mine. Nechá nás za sebou, protože Bh nemže ekat. Halelujah. Musí dovést lovka k dokonalosti, do podoby Krista v konkrétní as podle svého plánu. Jsme v sedmém miléniu a Boží plán musí být naplnn. Halelujah. Amen. Dotazovali jsme se Boha: Odložíš to, Pane? Bože, prosím, odložíš to? Bible íká, že pouze ten, který nyní zdržuje, dokud se ze stedu nezrodí (v etin ek mesou genetai ). 13 Bh se drží zpt, dokud vše neuvolní. Víte, co mi Bh ukázal? áblové mli urené období, kdy mli jisté množství moci a autority, protože jim Adam uritou úrove moci penechal. Tak vaše adamovská pirozenost odkázala áblu uritou moc. Dále hraje roli skutenost, že jsme tlo a krev, fakt, že se musíme vzdát misce polévky. Amen. lovk si zvolil misku s polévkou a vzdal se svého práva prvorozenství a svého požehnání. (Gn 25:31-34) To, že se musíme poddat míse polévky, abychom byli schopni jít dál a pežili, znamená, že náš Adam má uritou autoritu. Ale je na nás, abychom mu tuto autoritu odali! Amen. Kvli tomu šel Ježíš do Gadary, kde proti nmu vyšel lovk, který byl právoplatn posedlý legií ábl. (Mk 5:9) V souladu se Tessalonicenským 2:7 Nebo již tajemství nepravosti psobí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostedku byl vyvržen. 12

13 zákonem, slyšíte m? Zákon Ducha života v Kristu Ježíši vysvobodil mne od zákona hícha a smrti. Nevíme, co ten lovk udlal, že byl posedlý legií ábl. Když vidl Ježíše, áblové zvolali: Co je nám po tob, Ježíši, Synu Boží? Pišel jsi sem ped asem trápiti nás. (Mat 8:29) Pišlo vám nkdy na mysl, že jednoho dne pijde as, aby byli trápeni, a my pijmeme moc, abychom dokonili dílo, které Ježíš dokonat nemohl? Nemohl to uinit, protože je uvolnil. Zajímalo by m, jestli té celé situaci rozumíte. as je dležitý! Ptali jsme se Boha: Mžeš odložit ten as? Mohlo by to být pozdji než v roce 2008? ekl: Ne. Nemže to být znovu zmnno. Dnes je 7. prosince Rok 2008 v souladu s naším kalendáem brzy skoní. Nevím, jestli podle Božího kalendáe koní až v dubnu, ale to, co vím, je, že mi ekl, že rok 2008 je rok konce soužení. Bh mi ekl, že soužení zapoalo, když byl Izrael napaden. Že ten as je asem poátku soužení a že soužení trvalo 40 let. tyicet let koní v roce Bh všemohoucí íká, že áblv as pichází. Co se tedy musí stát? Musí rozvázat duchy, kteí jsou spoutáni u eky Eufratu. 14 O em mluvíme? O duchách spoutaných v ece? Pímo tam dosáhl satan svého prvního vítzství nad lidstvem. Pímo tam, v oblasti okolo Eufratu, satan poprvé pokoušel Adama a Evu. Poprvé je piml k híchu a vzal jim jejich autoritu. Proto tam musíme získat své první vítzství a vzít si zpt ztracenou autoritu. Ale Bh musel ty duchy v Eufratu rozvázat. Duchové, kteí vládnou Íránu, Iráku, všem místm okolo, lidem, kteí jsou v té oblasti... Tito duchové jsou rozvázáni. Bh chránil zemi, aby ji ábel nezniil. ekl jsem Bohu: Nedovolíš áblu zniit svou zemi? Bh mi odpovdl: Mohl by ji zniit. A pak mi ekl zvláštní vc: Ale pro vyvolené budou ty dny ukráceny, jinak by nebyl spasen žádný lovk. 15 Co íká? Ale pro Boží pravici, stejnou pravici, která zpsobila, že je lovk Mojžíš vyvedl z egyptské zem, stejnou pravici Boží, jež pracovala s Abrahamem a Izákem, stejnou Boží pravici, která prochází celým obdobím Izraele, tu pravici, která prošla až na Golgotu. Halelujah. Všude, 14 Zjevení 9:14 koucí k šestému andlu, kterýž ml troubu: Rozvž ty tyi andly, kteíž jsou u vzení pi veliké ece Eufrates. 15 Matouš 24:22 A by nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný lovk. Ale pro vyvolené ukráceni budou dnové ti. 13

14 kde k nám Duch mluvíval, už k nám více nemluví. Mluví v nás, dal nám toto veliké vybavení, ale my tomu nevíme. ekl jsem Bohu: Pane Bože, zachra Mavis. Zachra ji. Bh ekl: Ano, ano, zachránit Mavis. Ale pro to neudláš ty? Bože, já? Mám moc ji zachránit? Vzal m do Písem. Dávám vám moc... Aj, dávám vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepítele, a nic vám neuškodí. (Luk 10:19) Amen. Když pochopíte, co se mi toho dne s Pánem v pokoji stalo, dostanete odlišný pohled na celou situaci. Pojme do Matouše 16:13: Pišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se uedlník svých, ka: Kým mne praví lidé býti, mne Syna lovka? A oni ekli: Nkteí Janem Ktitelem, a jiní Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z prorok. I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte? I odpovdv Šimon Petr, ekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého. Ješua ha Mašia ty jsi Mesiáš. To bylo nco! A odpovídaje Ježíš, ekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášv; nebo tlo a krev nezjevilo tob toho, ale Otec mj, kterýž jest v nebesích. Chci, abyste si te uvdomili jednu vc. Zjevení, že Ježíš je Kristus, je koen a základ celého našeho života a duchovní výbavy. Jestli nevíte, že Ježíš je Kristus, pak nemáte žádnou duchovní výbavu, nic, na co byste se mohli tšit. Ale když to víte, budete na základ toho jednat. Musíte se k nmu zaít chovat jako ke Kristu. Práv v tom selháváme. Nejednáme s Ježíšem jako s Kristem. Slyšíme jemný hlas ve svém nitru a íkáme si: Rád bych vdl, jestli tohle není ábel. Trpíte tím také? Ano? Bh vám nco íká, a vy zanete pemítat nad tím, jestli to není ábel. Nevíte, co dlat, a tak se zeptáte toho a tady toho a tamtoho: Co mám dlat? Pomoz mi tady a tam. Nevíte, že Ježíš je Kristus. Ó Bože, pomoz nám! Vyprávím vám tu, co se stalo mezi Ježíšem a mnou. Ve verši 18 se Ježíš obrátil k Petrovi a íká: I já pravím tob, že jsi ty Petr, a na té skále vzdlám církev svou, a brány pekelné nepemohou jí. Slovo Petr znamená malý kámen. Ale On použil jiné slovo už nebudeš jen malý kámen, ale budeš skála. Na té skále (na tomto vyznání) vzdlám svou církev a pekelné brány ji nepemohou. Pojme kousek dál. A tob dám klíe království nebeského... Slyšíte to? Ano! Postavím svou církev na této skále a brány pekla ji nepemohou. Tob dám klíe království. 14

15 Pak ke mn Bh promluvil: To slovo nebylo eeno pro jednoho lovka. Je vyeno pro mnoho dalších, které On ustanoví. ekl: Ano. Dávám ti klíe Božího království. Ježíš ke mn promluvil a ekl: Dal jsem ti klíe nebeského království. (Te to sledujte.) A což bys koli svázal na zemi, bude svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, bude rozvázáno i na nebi. (Mat 16:19) ekl jsem: Ano, Pane. Pipomnl mi, co se stalo. Ježíš Kristus picházel do mého pokoje sedm msíc. Celý ten píbh znáte. Jednoho dne se posadil a ekl: Chci, abys šel a kázal evangelium. Odpovdl jsem: Ale, Bože, já nevím, co íct, neznám žádná slova, nejsem kazatel. Jsem úetní. ekl mi: Otevi svá ústa, a naplním je. Když jsem se ptal Boha na Mavis, zaal mi vyprávt o povolání, k nmuž m povolal, o pozici v pravici Boží pro tento as, pro tuto generaci, pro tento lid, a ekl: Cokoli svážeš, bude svázáno. Cokoli rozvážeš, bude rozvázáno. K tomu jsem t povolal. Ale ty nevíš. ekl jsem: Pane? Odvtil: Nevíš. A co h, lidé, které jsem ti poslal... Vdli jste, bratí, že jste byli konkrétn vybráni? Lidé, které jsem ti poslal, také neví. Následují tvj píklad. ekl jsem: Jak to, že jsem nevil? ekl: ekl jsem ti, že cokoli svážeš na zemi, je svázáno v nebi. Šel jsi do Indie a zaútoil na tebe velký andl smrti. Skrze Boží moc jsem ti zašeptal do uší a ekl, abys vzýval krev, a krev srazila andla temnoty, který v Indii zabil apoštola Tomáše. Pímo tam, poblíž hrobky apoštola Tomáše ta vc pišla a zaútoila na m osobn. Zápasili jsme na podlaze. Já jsem íkal: Ve jménu Ježíše, napomínám t, zatímco on se posouval jenom dopedu a dozadu a držel m, tak jako jsem držel já jeho. Bh pišel a zašeptal mi do uší: Krev. Vzýval jsem krev Ježíše Krista a uvidl jsem, jako by strop krvácel. Kapka krve mu ukápla pímo na hlavu a srazila ho na podlahu. Takový dostal zásah ten velký andl smrti Kali v Indii. Nikdy nedostal takovou ránu za celý svj as. ekl mi: Otevi svá ústa, a naplním je. Pán mi pipomnl: Poddal jsem temnotu Indie pod tvoji ruku. Šel jsi do Nigérie a duch Mammi-Vater na tebe jedné noci zaútoil v Prezidentském hotelu v Port Harcourt. A znovu, Bh srazil toho ducha a zniil jej. Ukázal mi, že kamkoliv m poslal, tam jsem uspl a zniil ty duchy. Ale nikdy jsem neekl bratím: Toto je vaše povolání! Amen. 15

16 ekl jsem Mu: Mám ztuhlý palec a nemžu ho ohnout. Pro je mj palec a celé moje tlo v takovém stavu? ekl: Palec je symbol služby apoštola. Poslal jsem t, dal jsem ti apoštolské povolání. Nemáš zapojení, která dokážou ten palec ohnout. Signály picházejí od hlavy, Krista, a procházejí mnoha rznými svaly a nervy a dalšími vcmi, aby zpsobily, že se to stane. Podívej se na svj palec. Je schopen se pohnout bez všech tchto zapojení? ekl: Dal jsem ti svaly. Ti všichni bratí jsou oznaeni apoštolským povoláním podpory služebnosti na zemi, aby zlomili moc pekla v této dob, v této hodin, ve které žijeme. Mj Bože! Nerozeznals to. Nerozeznals apoštoly, proroky, evangelisty, pastýe, uitele. I nehty na tvých prstech vypadají mrtvé, ale slouží svému úelu. Neuils lidi, aby rozpoznávali jeden druhého a poddávali se evangeliu Ježíše Krista v nich. Ano. Když jsem byl postižen zácpou pes deset, patnáct dní, trpl jsem velkými bolestmi kvli lékm, které jsem užíval. Volal jsem k Bohu: Co mám dlat? Žádné léky nezabírají. Zavolal mi bratr Burt a já slyšel sestru Nancy, jak mu u telefonu íká: Povz mu, a si vezme njaké fíky. Okamžit jsem si vzpomnl na Ježíše, jak pišel k fíkovníku pro fíky. Fíkovník neml fíky a On ten strom proklel. 16 Ten strom ml slyšet Boha šest msíc pedtím. Rozumíte tomu? Ten strom ml slyšet Boha ped šesti msíci a pipravit se na den, kdy Ježíš Kristus bude chtít fíky. Ale v mém pípad tomu tak nebylo. Bratr Gordon a sestra Sandy mi poslali fíky, ležely mi dole v lednice. Slyšíte m? To znamená, že šest msíc pedem pijali poselství, které fíkovník nepijal. Bh k nám mluví tak jednoduché vci. Bh ekl: Ty jsi neustanovil ani jednoho z tch lidí. Ale Boží Duch do nich vložil, co mají dlat. Bratr Gordon tam nkde se sluchátky na uších, bratr David, bratr Gary Ani jednoho z nich jsem nepovolal ani neustanovil k tomu, co mají dlat. Bh všemohoucí vytváí Tlo s mocí, jež v naší dob musí zniit moc satana. Nechápete? To íká Bible. Bojíte se myslet si, že patíte mezi ty vyvolené? Bh ekl: Kdyby nebylo vyvolených, nebyl by spasen žádný lovk. Satan plánuje zniit svt, vymazat veškeré lidstvo a udlat ze zem mrtvou planetu. Ale Bh ekl: Ano, mže to udlat. Kdyby nebylo vyvolených, nebyl by spasen žádný 16 Matouš 21:19 A vida jeden fíkový strom podle cesty, šel k nmu, a nic na nm nenalezl, než listí toliko. I dí tomu stromu: Nikdy více nero se z tebe ovoce na vky. I usechl jest hned fík ten. 16

17 lovk. Kdo je tento vyvolený? Vždycky pemýšlíme o njakých jiných dobrých Božích lidech. Dovolte, abych vám nco ekl. Církev je zmaena. Jdte do jakékoliv církve, a nenajdete nic jiného než odpadky. Satan pracuje, protože vládne lovk. Kdekoliv vládne lovk, ábel má navrch. Všemohoucí Bh ekl, že ustanovil lid. My ten lid nerozpoznáváme. Zanme ode dneška jeden druhého rozeznávat. Amen? Amen, ano? Rozpoznejme tohoto jednotlivce: Bh ti dal hlas, zpívej pro Ježíše. Rozpoznejme tamtoho: Bh iní, že se modlíš. Ty o tom víš. Jen se v tichosti modlíš, a nebesa se pohybují. Bh všemohoucí nám nco íká. Selhali jsme, ale píšt už to zvládneme. Bume pevn odhodláni být tím, ím nás Bh chce mít. Zlomme moci temnoty, které nás tak dlouho poutaly, a hích, který nás tak snadn obkliuje. 17 Svrhnme ábla nyní. Pravdou je, že pokud tomu nevíte, neudláte to. Amen. Jsem velmi požehnaný z toho, že v situaci, kdy David zabil Uriáše, aby získal jeho ženu, a pišel za ním prorok, který mu ekl: Ty jsi ten muž, (2Sam 12:7) David se zlomil ped Bohem a prosil Ho o odpuštní. Bh mu odpustil a uinil z nj toho Davida, který byl prapedkem Ježíše Krista. Dokážete si to pedstavit? Takže pokud nevíte, že Boží moc vás mže vysvobodit, pokud nevíte v Boží moc k vašemu vysvobození od démonické pirozenosti vašich pedk, pokud nevíte... Amen. Bh íká, abyste radji povstali a zaali vit. Halelujah. Vím, že když m Bh vyuoval... Víte, že jsem vidl v ase svého výcviku každý zázrak, který je zapsán v Bibli? Vra me se nyní k tomu, co mi Ježíš ekl. Ježíš mi ekl: Ano, máš moc kísit mrtvé, uzdravovat nemocné, vyhánt démony, svazovat a rozvazovat. Tak to udlej. Vysvobo Mavis. ekl jsem: Ve jménu Ježíše Krista, moci smrti, andli smrti, picházím proti tob. Pikazuji ti, abys nyní uvolnil své sevení! Amen. Té noci jsem ml mít problémy s koleny i se vším ostatním. Ve skutenosti jsem tancoval po pokoji. Dv hodiny ráno, a já potm taním a chválím Boha. Halelujah. Šli jsme ji píští ráno navštívit a vidli jsme ji vzpímen sedt a snídat. Tak jsem zajásal, že jsme pijali zázrak, o který jsme prosili. 17 Židm 12:1 Protož i my, takový oblak svdk vkol majíce, odvrhouce všeliké bím, i snadn obkliující nás hích, skrze trplivost konejme bh uloženého nám boje 17

18 Ale pak se Bh vrátil. ekl: Když jsi posloužil uzdravením Cliftonu Barrymu, lovku, co se narodil bez jazyka a pijal nový jazyk, když ses za nj modlil, jak jsi to udlal? No, pošeptal jsi mi do ucha, že to udláš, a tak jsem vdl, že už se stalo. A když jsi v Mayfield, St. Elisabeth, vzkísil mrtvého ml už vystavený úmrtní list, práv mu kopali venku hrob a ten muž vyskoil a požádal o nco k jídlu jak jsi to udlal? Jen jsme se dostali do Ducha a s kikem pikázali áblu, aby jej uvolnil. Dobe. A kdyby to nebyla Boží vle, myslíš, že bys to byl schopen stejn udlat? Ano. Dláme mnoho vcí, které nejsou Boží vlí. Vdli jste to? Máte moc to udlat a mžete provést spoustu vcí, které nejsou Boží vlí. Proto jsem ekl ano. ekl mi: Chci, abys mi ekl jsi ochoten se Mavis vzdát, pokud je to Boží vle, aby šla tentokrát dom? Víte, to byla tžká chvíle. Chvíli jsem nebyl schopen mluvit. ekl jsem: Bože, Ty jsi Bh. Ty jsi Bh. Mám s tebou takovou zkušenost, že cokoliv dláš, dláš dobe. Když udláš to i ono a na první pohled mi to nepipadá dobré, necítím se u toho dobe a mám pocit, že jsem neš astný poád vím, že je to dobré. Ano, vydávám Ti ji, pokud chceš, aby zemela. Tajn v srdci jsem vil, že m zkouší, jako zkoušel Abrahama. ekl jsem si: Dobrá, prošel jsi test, dokázal jsi ji vydat. Ale hluboko v srdci jsem oekával, že ji dostanu zpt, i když jsme jeli do márnice, kde ji položili. Vidl jsem ji tam v rakvi, mla trošku zkivený ret. ekl jsem: Jak ji mžete, lidi, takhle nechat, a myslet si, že jste zajistili, aby vypadala dobe? Odpovdli mi: Nikdo nám neekl, abychom to zmnili. Zatímco jsem s nimi mluvil, otoil jsem se a všiml si, že se jí rty zmnily, jemn otevely a narovnaly. Oekával jsem, že v tu chvíli vstane, bratí, ale ona nevstala. Až do verejška, kdy zaveli rakev, jsem nebyl pesvd- en o tom, že ji Bh skuten nechá, aby zstala v nebesích. Stále jsem 18

19 oekával, že vyskoí, a všechny nás vyleká. Amen. Ale nakonec jsem ekl: Ano, Pane. Mli bychom jako Boží lid vdt, že toto je dokonalá Boží vle. V dob svého výcviku jsem byl duchovn s lidmi v nebesích. Navštvovali m, pomáhali, vysvobozovali, bojovali s námi. Podívejme se do Efezským 1:9: Oznámiv nám tajemství vle své podle dobré líbosti své, kteroužto líbost peduložil byl sám v sob. Chtl bych, abyste porozumli, co tady Pán íká. Bh má ve své vli tajemství pro lidstvo. Verš 10: Aby v dokonání plnosti as... Plnost as když všechny rozliné Boží asy vstoupily do své plnosti co se stane v tomto asovém rámci?...v jedno shromáždil všecko v Kristu, buto nebeské vci, buto zemské. Halelujah. Bible íká, že máme kolem sebe oblak svdk. Halelujah. To znamená, že nkteí z bratí, kteí nás pedešli a jsou s Pánem, jsou souástí tohoto oblaku svdk. Oni jen tak neinn nepostávají, ale pomáhají nám ve všem, co dláme. Slyšíte m? Musíme pestat s užíváním pirozeného a zaít používat duchovní. Poklonil jsem se ped Pánem. Bylo mi špatn. Ml jsem problémy s lovkem, který m okrádal a tomu podobné vci. Nechal jsem ho být, šel jsem za Bohem a íkám: Mj Bože, nejsem toho lovka schopný dostat k soudu. Nemám energii. Nemám peníze. Nemám as. Pane Bože, udlej pro m nco. Víte, co Bh udlal? Šel k jednomu z bratí, ekl mu pesn, co se dje, a ekl mu, aby se o ten pípad postaral. Lepší ešení byste nevymysleli. Všemohoucí Bh se nás snaží nauit být duchovními, akoliv jsme tlesní. Chtl bych už skonit, ale ješt vám chci nco íct. Zaneme pracovat v nebesích. Bible íká: Nebo není bojování naše proti tlu a krvi... (Ef 6:12) Pokud nezápasíme proti tlu a krvi, jak tedy budeme bojovat? Musíme zápasit duchovní mocí! V první ad musíte pijmout moc, kterou vám Bh dal: Dávám vám moc nad vší mocí nepítele. A nic na zemi ani nebi ani v pekle vás nemže znepokojit anebo zniit! 18 To je lid, který musí pinést vysvobození této generaci. Nechápete, že jsou lidé práv shromažováni? Jste povoláváni na ta pravá místa v Bohu, abyste mohli uinit to, co po vás Bh chce. Halelujah. Vidl jsem nebeské zástupy. Ml jsem potíže a jistá osoba, kterou 18 Lukáš 10:19 Aj, dávám vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepítele, a nic vám neuškodí. 19

20 jsem znal a nyní už byla po smrti, vtrhla mezi m a démona. Pišel a vložil svou ruku ped má ústa. V tom moment, kdy to udlal, jsem ekl: Napomínám t ve jménu Ježíš, a ábel se zarazil. ekl: Dobrá. Jen co jsi ekl:,ve jménu Ježíše, musím jít. Ano, ano, vidl jsem, jak se mnou pracují nebeské zástupy. Vyprávím to nkterým lidem a oni íkají, že jsem arodj. Snažím se vám nco sdlit. Ta moc ve vás se zvtšuje. Amen. Nejsme rádi, když naši bratí odcházejí z tohoto života, ale oni nejsou bez užitku. Jsou souástí práce. Nkdy se práce dostane do bodu, kdy to urití lidé nemohou fyzicky ustát. Bh je vezme do nebes a oni pokraují ve své práci. Halelujah. Vzte tedy, že je Boží vle vzít Mavis ode mne. Jsem rozrušený. Jsem nesmírn zarmoucený, nevím co si poít, ale stále cítím její pítomnost, a tak nyní nejsem osamlý. Ano, nejsem osamlý. Nevím, jestli v budoucnosti budu, ale bu požehnán Pán Bh všemohoucí. Mám jednu nohu v nebesích. Ó ano. Pamatuji na smlouvu, kterou jsme uinili. Neekli jsme: Dokud nás smrt nerozdlí, ale: Vždy a navky. Není nic, nic, co vás mže oddlit od Božího lidu anebo od toho, s kým vás Bh spojí poutem smlouvy. Protože smlouva, kterou jsme uinili, je vná smlouva. Amen. A tak ve Starém zákon, když Bh byl vn, mluvil k nám zvení, až do ktu Duchem svatým, kdy Bh do lovka vstupuje. Nkteí lidé mluví v jazycích, a nejsou poktni v Duchu svatém. Že jste poktni v Duchu svatém, poznáte podle výsledk. Žádným jiným zpsobem. Jazyky jsou zvláštní vc. Mže to být psychologické. Pokud nco dostaten dlouho opakujete, zanete to íkat automaticky. Ale když se ve vás pohybuje pravý Duch Boží, pozvedá vás. Amen. Když ve mn psobí Boží Duch, mé ruce se pozvedají výš, než se byly kdy schopny pozdvihnout. Duch Boží v této dob jedná zpsobem, jenž znií království satana. Ti nejhorší áblové, kteí kdy byli na zemi puštni, jsou uvolnni nyní. Ano. Nyní jsou uvolnni. Co se týe jejich zkrocení, Bh spoléhá na vás. Bh na nás závisí. Pestate si hrát s pirozenými vcmi. Amen. Chvála Bohu. Svatební slib, který jsme si dali s Mavis, íkal: Vždy a navky. Slova manželského slibu zní: Dokud nás smrt nerozdlí. Ale mezi námi to bylo navždy. Vždy a navky. Vdl jsem, že mi ji Bh dal a že mi ji 20

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského )

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) Jidášovo evangelium ( Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) ÚVOD (podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil: Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica) Tajná slova zjevení, která pravil

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více