Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP"

Transkript

1 Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám Demonstrační cvičení 5 INP

2 Princip kódování, pojmy Tady potřebujeme informaci zabezpečit, utajit apod. zpráva kodér dekodér Kódová slova zdrojová abeceda (abeceda zprávy) = {0, 1} kódová abeceda (abeceda kódových slov) = {0, 1} slovo nad danou abecedou 0, 1 (ve zdrojové) 000, 111 (v kódové); pozn. 001, 010, 011, 100, 101, 110 nejsou kódová slova kódovací předpis (např , v kódu ztrojení bitů)

3 O kódování Obecně je kódování předpis, který každému prvku konečné množiny A přiřazuje právě jedno slovo z konečné množiny B. Stručněji, kódování je zobrazení K: A B*. Pojem slova v množině B znamená konečnou (a neprázdnou posloupnost) prvků této množiny. Množinu všech kódových slov označujeme B*. Množina A se nazývá zdrojová abeceda a její prvky zdrojové znaky, množina B se nazývá kódová abeceda a její prvky kódové znaky. Nejdůležitější je případ binárního kódování, které má dva kódové znaky, B={0, 1}. Množinu všech kódových slov K(a) pro všechna a A nazýváme kód. Význam mají jen prostá kódování, tj. taková, kdy různým zdrojovým znakům odpovídají vždy různá kódová slova. Prefixem slova b 1 b 2 b k se rozumí každé ze slov b 1, b 1 b 2,, b 1 b 2 b k. Kódování se nazývá prefixové, jestliže je prosté a žádné kódové slovo není prefixem jiného kódového slova. Prefixové kódování je vždy jednoznačně dekódovatelné: pokud známe zprávu K*(a 1 a 2 a m ), potom v ní najdeme nejmenší počet znaků (zleva), které tvoří kódové slovo, a ty jsou kódem znaku a 1. Dekódované znaky umažeme a zase hledáme nejmenší počet znaků tvořících kódové slovo, to je kód znaku a 2, atd. Příklad: prefixový kód 01 neprefixový kód Nejkratším n-znakovým kódováním zdrojové abecedy a 1, a 2,, a r s pravděpodobnostmi výskytu p 1, p 2,, p r se rozumí prefixové kódování této abecedy pomocí n znaků, které má nejmenší možnou průměrnou délku slova. Nejkratší kód lze zkonstruovat pomocí Huffmanova algoritmu.

4 Typy kódů (podle účelu) Pro odstranění redundance Př. Huffmanovo kódování Př. aplikace: komprese obrazu (JPG=kosinová transformace + Huffmanovo kódování, ztrátová komprese; GIF LZW bezeztrátová komprese) Pro zabezpečení proti chybě parita, ztrojení bitu Hammingův kód cyklické kódy, CRC, a další Pro utajení - šifrování princip: zpráva xor klíč = zakódovaná zpráva DES (symetrické šifrování) RSA (asymetrické šifrování)

5 Huffmanovo kódování (pro odstranění redundance) Lze sestrojit nejkratší možný kód Potřebujeme znát četnosti výskytu jednotlivých kódovaných symbolů Uděláme statistickou analýzu, popř. odhadneme Huffmanův kód - prefixový V INP např. pro instrukce (krátké značky pro nejčastější instrukce, delší pro méně časté) Příklad: Pomocí Huffmanova kódování zakódujte znaky 0-9 vyskytující se s uvedenou četností: Znak: Četnost: Poznámka: bez použití Huffmanova kódování potřebujeme 4 bity na znak a to chceme vylepšit.

6 Algoritmus: (1) sestavíme ohodnocený strom Spojujeme uzly s nejnižším ohodnocením Každým spojením redukujeme počet uzlů o jeden Takto postupujeme až k jedinému uzlu s ohodnocením 1 znak četnost

7 Algoritmus: (2) uzly systematicky očíslujeme 0 k horním hranám, 1 ke spodním hranám Cestou od vrcholu ke znakům vytvoříme kód kód znak četnost Pokud je číslování systematické, je kód prefixový, tj začátek každé značky je unikátní.

8 Příklad: dekódujte posloupnosti kód znak četnost Dekódujte tuto posloupnost 20 bitů: Jedná se o 8 znaků. Při použití běžného kódování by bylo třeba 8x4=32bitů! (úspora) Posloupnost 9999 představuje v tomto Huffmanově kódu 4x5=20 jedniček (bitů). Při použití běžného kódování by bylo třeba jen 4x4=16 bitů. Výskyt této posloupnosti je však málo pravděpodobný.

9 Vlastnosti kódu kód znak L i f i průměrná délka značky: L p = ΣL i /n = 3.7 (i=0 9) střední dynamická délka značky: L stř = ΣL i *f i = 2* *0.04 = 3.04 teoretická optimální délka značky: L opt = -Σ f i * log 2 f i = 3.01 Redundance kódu: R = (L stř -L opt )/L stř = 0.98% Pozn.: log 2 x = log 10 x / log 10 2

10 Kódy pro zabezpečení a opravu Př. Na 8 bitech zprávy (256 inf. kombin.) nelze detekovat chybu. Pokud chceme umět zjišťovat chyby a opravovat je, musíme přidat nějakou redundanci!! Tj., k informačním bitům zprávy vhodně doplníme nějaké bity kontrolní. Separabilní kód - lze oddělit kontrolní a informační bity Na tomto cvičení: parita (redundance 1 bit, počet zabezpečených kombinací je 128, na 8 bitech), ztrojení bitu, Hammingův kód. Cyklické kódy a další - viz speciální kurz na FIT

11 Def: Hammingova vzdálenost d Nejmenší počet bitů, v nichž se dvojice kódových kombinací liší (počítáno přes všechny možné dvojice) kód d bez zabezpečení 1 SED 2 SEC 3 SEC - DED 4 DEC 5 S/D = simple/double E = error D/C = detection/correction

12 Příklad SED - sudá parita d=2 vzniká doplněním jednoho bitu ke značce tak, aby počet jedniček byl sudý odhalí chybu v jednom bitu, ale nedokáže určit její pozici (tj. opravit) Příklad: 8b informačních, 1b kontrolní (zabezpečovací) při chybě => lichý počet 1 => chyba při chybě => sudý počet 1 => hlásí, že je vše OK, nepozná chybu

13 Příklad SEC - ztrojení bitu d=3 vzniká ztrojením každého bitu: 0 000, při výskytu jedné chyby v trojici dokáže odvodit původní hodnotu z majority Kódové kombinace: 000, 111 Nekódové kombinace: 001, 010, 011, 100, 101, 110 Opravy: (001, 010, 100) 0, (011, 101, 110) 1 Příklad: Zpráva: Zakódováno: Při chybě: se správně opraví na Při chybě: se chybně opraví na , tj. nedokáže detekovat dvojchybu

14 Příklad SEC - Hammingův kód (HK) d = 3 kódové slovo obsahuje navíc kontrolní bity, jejichž umístění je dáno pozicí (indexem i) bitu ve slově pokud je i mocnina 2, je bit kontrolní (C) - jinak je to bit informační (I) kontrolní bity jsou tvořeny pomocí funkce XOR z informačních bitů minimální možná redundance pro SEC Hammingův kód je separovatelný

15 HK (n, k) n délka kódového slova (v bitech) k počet informačních bitů m počet kontrolních bitů n = 2 m 1 n = m + k HK(7, 4), HK(15, 11) apod. pro větší n je poměr k/n příznivější

16 HK(7,4) Jak určit informační a kontrolní bity? i binárně Generující matice I7 I6 I5 C4 I3 C2 C C4 C2 C1 i Pokud je i mocnina 2, je bit kontrolní (C) - jinak je to bit informační (I)

17 Hammingův kód (7,4) - kodér I(0) I(1) I(2) I(3) C(1) C(2) I(3) C(4) I(5) I(6) I(7) Generující rovnice (pro výpočet kontrolních bitů): C 1 = I 3 xor I 5 xor I 7 C 2 = I 3 xor I 6 xor I 7 C 4 = I 5 xor I 6 xor I I7 I6 I5 C4 I3 C2 C i C4 C2 C1

18 Příklad Zakódujte v HK(7,4): 1001 Kódové slovo: I 7 I 6 I 5 C 4 I 3 C 2 C 1 I 3 = 1, I 5 = 0, I 6 = 0, I 7 = 1 C 1 = I 3 xor I 5 xor I 7 = 1 xor 0 xor 1 = 0 C 2 = I 3 xor I 6 xor I 7 = 1 xor 0 xor 1 = 0 C 4 = I 5 xor I 6 xor I 7 = 0 xor 0 xor 1 =

19 Hammingův kód (7,4) kodér ve VHDL library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.numeric_std.all; entity enchk4to7 is port ( input: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); -- i7 i6 i5 i3 output: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 1) -- i7 i6 i5 c4 i3 c2 c1 ); end enchk4to7; architecture enchk4to7 of enchk4to7 is begin output(1) <= input(0) xor input(1) xor input(3); -- c1 = i3 xor i5 xor i7 output(2) <= input(0) xor input(2) xor input(3); -- c2 = i3 xor i6 xor i7 output(3) <= input(0); -- i3 = i3 output(4) <= input(1) xor input(2) xor input(3); -- c4 = i5 xor i6 xor i7 output(5) <= input(1); -- i5 = i5 output(6) <= input(2); -- i6 = i6 output(7) <= input(3); -- i7 = i7 end enchk4to7;

20 HK (7,4) - dekodér a oprava chyby Možné poškození I 7 I 6 I 5 I 3 I 7 I 6 I 5 C 4 I 3 C 2 C 1 I 7 I 6 I 5 C 4 I 3 C 2 C 1 I 7 I 6 I 5 I 3 S je syndrom určující pozici chyby ve slově: I 7 I 6 I 5 C 4 I 3 C 2 C 1 C 1 xor C 1 = C 1 xor I 3 xor I 5 xor I 7 C 2 xor C 2 = C 2 xor I 3 xor I 6 xor I 7 C 4 xor C 4 = C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 S 1 = C 1 xor I 3 xor I 5 xor I 7 S 2 = C 2 xor I 3 xor I 6 xor I 7 S 4 = C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 S 1 0 S 2 1 S 4 2 DC Vše OK I3 xor I5 xor I6 xor I7 xor I3 I5 I6 I7

21 Příklad Bylo zakódováno: Dekódujte a opravte: (a) Přijaté slovo: S 1 = C 1 xor I 3 xor I 5 xor I 7 = 0 xor 1 xor 0 xor 1 = 0 S 2 = C 2 xor I 3 xor I 6 xor I 7 = 0 xor 1 xor 0 xor 1 = 0 S 4 = C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 = 1 xor 0 xor 0 xor 1 = 0 S = 000 => nedošlo k chybě (b) Přijaté slovo: S 1 = C 1 xor I 3 xor I 5 xor I 7 = 0 xor 0 xor 0 xor 1 = 1 S 2 = C 2 xor I 3 xor I 6 xor I 7 = 0 xor 0 xor 0 xor 1 = 1 S 4 = C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 = 1 xor 0 xor 0 xor 1 = 0 S = 011 = 3 > došlo k chybě na pozici 3, po opravě Co se stane při dvojchybě?

22 HK(7,4) dekodér ve VHDL entita DEC3TO8 library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity dec3to8 is port ( addr: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); err: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) ); end dec3to8; architecture dec3to8 of dec3to8 is begin with addr select err <= " " when "111", " " when "110", " " when "101", " " when "100", " " when "011", " " when "010", " " when "001", " " when others; end dec3to8;

23 HK (7,4) dekodér - VHDL (1) library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity dechk7to4 is port ( input: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 1); -- vstupni data correct: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) -- opraveny vystup ); end dechk7to4; architecture dechk7to4 of dechk7to4 is component dec3to8 port ( addr: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); err: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) ); end component; signal s : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); -- syndrom signal fromdc : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- vystup dekoderu

24 HK (7,4) dekodér -VHDL (2) begin -- s1 = c1 xor i3 xor i5 xor i7 s(0) <= input(1) xor input(3) xor input(5) xor input(7); -- s2 = c2 xor i3 xor i6 xor i7 s(1) <= input(2) xor input(3) xor input(6) xor input(7); -- s4 = c4 xor i5 xor i6 xor i7 s(2) <= input(4) xor input(5) xor input(6) xor input(7); DEC: dec3to8 port map ( addr => s, -- syndrom pripojime na adresove vstupy dekoderu err => fromdc -- vystup dekoderu ); correct(0) <= fromdc(3) xor input(3); -- oprav i3 correct(1) <= fromdc(5) xor input(5); -- oprav i5 correct(2) <= fromdc(6) xor input(6); -- oprav i6 correct(3) <= fromdc(7) xor input(7); -- oprav i7 end dechk7to4;

25 Rozšířený Hammingův kód (8,4) Stejný jako (7,4), ale je přidán jeden paritní bit pro všech 7 bitů. SEC DED lze detekovat dvojchyby d = 4

26 Rozšířený HK (8,4) - kodér I7 I6 I5 C4 I3 C2 C1 C C0 C4 C2 C1 Definujeme kontrolní bit: C 0 = C 1 xor C 2 xor I 3 xor C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7

27 Rozšířený HK (8,4) - dekodér Definujeme: S 0 = C 0 xor C 1 xor C 2 xor I 3 xor C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 S 1 S 2 S 4 vypočteme stejně jako v HK(7,4) Definujeme syndrom chyby: S = S 1 or S or S 2 4 (detekce nenuloveho syndromu) S 1 = C 1 xor I 3 xor I 5 xor I 7 S 2 = C 2 xor I 3 xor I 6 xor I 7 S 4 = C 4 xor I 5 xor I 6 xor I 7 Chyby klasifikujeme podle tabulky: S S 0 Význam 0 0 Bez chyby 0 1 Neopravitelná chyba (porucha hlídače, vícenásobná chyba) 1 0 Neopravitelná 2-chyba, 4-chyba, atd. 1 1 Opravitelná 1-chyba

28 Kód zbytkových tříd (KZT) Převedeme binárníčísla do KZT a tam budeme provádět aritmetické operace. Proč? Protože tyto operace lze v KZT implementovat velmi jednoduše bez přenosů, tj. budou rychlejší než konvenční. Operace: sčítání, odčítání a násobení Nefunguje dělení (nejednoznačný výsledek), jednoduché porovnání Nepolyadická soustava: soustava modulů (prvočísel) c i = (a i op b i ) mod m i

29 m 1 m 2 m 3 No Opakuje se 30 = 2*3*5 Zakódování čísel a aritmetické operace (3) (4) bez přenosu! (6) (-5) (4) *1 2 0 (5) (15) /1 2 0 (5)??? c i = (a i + b i ) mod m i c i = (a i - b i ) mod m i c i = (a i * b i ) mod m i c i (a i / b i ) mod m i

30 m 1 m 2 m 3 No Opakuje se 30 = 2*3*5 Obvodová realizace: sčítačka Řád 2 Řád 3 Řád 5 Řád 2 Řád 3 Řád 5 A B + A 2 B 2 C =1 C Řád 2 Řád 3 Řád 5 Řád 2: XOR C 2 = A 2 XOR B 2

31 m 1 m 2 m 3 No Opakuje se 30 = 2*3*5 Obvodová realizace: sčítačka (2) A 3 B 3 C Řád 2 Řád 3 Řád 5 Řád 2 Řád 3 Řád 5 A 3 B 3 C 3 ab cd uv A B + C Řád 3: Řád 2 Řád 3 Řád 5 u = f1(a,b,c,d) v = f2(a,b,c,d) Řád 5: obdobně jako řád 3 -,* obdobně jako +

32 library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity KZT is port ( -- rad 2 A1 : in std_logic; B1 : in std_logic; C1 : out std_logic; -- rad 3 A2 : in std_logic_vector(1 downto 0); B2 : in std_logic_vector(1 downto 0); C2 : out std_logic_vector(1 downto 0); -- rad 5 A3 : in std_logic_vector(2 downto 0); B3 : in std_logic_vector(2 downto 0); C3 : out std_logic_vector(2 downto 0)); end KZT; Sčítačka KZT(5,3,2) ve VHDL architecture A1 of KZT is begin C1 <= A1 xor B1; C2(0) <= (not A2(1) and not A2(0) and not B2(1) and B2(0)) or (not A2(1) and A2(0) and not B2(1) and not B2(0)) or (A2(1) and not A2(0) and B2(1) and not B2(0)); C2(1) <= (not A2(1) and not A2(0) and B2(1) and not B2(0)) or (not A2(1) and A2(0) and not B2(1) and B2(0)) or (A2(1) and not A2(0) and not B2(1) and not B2(0)); -- zde bude implementace radu 5 end A1;

33 ALU v kódu zbytkových tříd A bin2kzt B bin2kzt ALU KZT kzt2bin C Vyplatí se to? selektor funkce (+,-,*)

34 Literatura Drábek, V.: Výstavba počítačů, skriptum VUT v Brně, 1995.

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner

Kódování cyklické kódy Coding cyclic code. Jakub Kettner Kódování cyklické kódy Coding cyclic code Jakub Kettner Bakalářská práce 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Mřížkové kódování. Ivan Pravda

Mřížkové kódování. Ivan Pravda Mřížkové kódování Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Mřížkové kódování Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace

Více

PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích

PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích PŘEDNÁŠKA PS 6 Přenos dat v počítačových sítích Část 2 Osnova Metody detekce chybovosti Pravděpodobnost chyby ve zprávě Parita Kontrolní blokový součet (pseudosoučet) Redundantní cyklické kódy Jiný způsob

Více

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec

MVDP 2014. operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec MVDP 2014 1. Komunikační řetězec, vrstvový model datového přenosu, základní operace při zpracování signálu u digitálního komunikačního systému. Komunikační řetězec Format - digitalizace signálu: vzorkování,

Více

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů

Číslicová elektronika. Ondřej Novák a kolektiv autorů Číslicová elektronika Ondřej Novák a kolektiv autorů Liberec 24 Bibliografická reference těchto skript: NOVÁK, O. a kol. Číslicová elektronika.. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta

Více

Úvod do jazyka VHDL. Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz. Návrh číslicových systémů 2007-2008

Úvod do jazyka VHDL. Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz. Návrh číslicových systémů 2007-2008 Úvod do jazyka VHDL Návrh číslicových systémů 2007-2008 Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz Jak popsat číslicový obvod Slovně Navrhněte (číslicový) obvod, který spočte sumu všech členů dané posloupnosti slovní

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Datové struktury. ztexali a doplnili Martin Vidner Vladimír Kotal Universita Karlova

Datové struktury. ztexali a doplnili Martin Vidner <mvidner@atlas.cz> Vladimír Kotal <vlada@devnull.cz> Universita Karlova Datové struktury přednáší RNDr. Václav Koubek, DrSc. ztexali a doplnili Martin Vidner Vladimír Kotal Universita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta 2004 Obsah 1

Více

dr. Gollové vyjít, se podívat sem. Když si budete ty příklady jen tupě pročítat, tak se naučíte lim 0. Pokud máte

dr. Gollové vyjít, se podívat sem. Když si budete ty příklady jen tupě pročítat, tak se naučíte lim 0. Pokud máte Úvod Právě se díváte na moje řešení příkladů z X01AVT z roku 2007/2008. Zajisté obsahují spousty chyb a nedokáže je pochopit nikdo včetně autora, ale aspoň můžou posloužit jako menší návod k tomu, jak

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah Organizace kurzu... 7 Organizace výukových lekcí... 8 Úvodní lekce... 11 Cíl lekce... 11 Architektura počítačů - ARPOC... 11 Obsah kurzu...

Více

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004

Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 Diskrétní matematika Roman Čada Tomáš Kaiser Zdeněk Ryjáček Katedra matematiky FAV Západočeská univerzita v Plzni 2004 ii Úvodem Máte před sebou text k přednášce Diskrétní matematika pro první ročník na

Více

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Texty k Programování na VŠFS Petr Kučera 29. května 2006 Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Obsah Základní informace k předmětu Dynamicky alokovaná paměť Jednoduché dynamicky

Více

uvedení do problematiky i Bezpečnostní kódy: detekční kódy = kódy zjišťující chyby samoopravné kódy = kódy opravující chyby příklady kódů:

uvedení do problematiky i Bezpečnostní kódy: detekční kódy = kódy zjišťující chyby samoopravné kódy = kódy opravující chyby příklady kódů: I. Bezpečnostníkódy úvod základní pojmy počet zjistitelných a opravitelných chyb 2prvkové těleso a lineární prostor jednoduché bezpečnostní kódy lineární kódy Hammingův kód smysluplnost bezpečnostních

Více

6. Členění počítačového hardware Architektura procesoru, Paměťová hierarchie, Systémová rozhranní, Uživatelská rozhraní

6. Členění počítačového hardware Architektura procesoru, Paměťová hierarchie, Systémová rozhranní, Uživatelská rozhraní 1. Základní vlastnosti číslicového počítače: Nespojité diskrétní (digitální, číslicové) zobrazení dat 2. Mooreův zákon o vývoji hustoty integrace Procesory: Logická kapacita: o 30% za rok, Hodinová frekvence:

Více

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN Ing. Pavel Přívětivý ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988 Lektorovali RNDr. Antonín Vrba, CSc., a Marko Genyk-Berezovskyj Vydalo Státní

Více

Komprese XML souborů Compression of XML Files

Komprese XML souborů Compression of XML Files VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Komprese XML souborů Compression of XML Files 2010 Pavel Hruška Souhlasím se zveřejněním této diplomové práce

Více

MKRI Kryptografie v informatice

MKRI Kryptografie v informatice 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý.

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat. Úvod 2. Róbert Lórencz. http://service.felk.cvut.cz/courses/y36bez lorencz@fel.cvut.cz

Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat. Úvod 2. Róbert Lórencz. http://service.felk.cvut.cz/courses/y36bez lorencz@fel.cvut.cz Y36BEZ Bezpečnost přenosu a zpracování dat Róbert Lórencz 2. přednáška Úvod 2 http://service.felk.cvut.cz/courses/y36bez lorencz@fel.cvut.cz Róbert Lórencz (ČVUT FEL, 2007) Y36BEZ Bezpečnost přenosu a

Více

Binární kódování Poznámky pro učitele

Binární kódování Poznámky pro učitele Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Binární kódování Poznámky pro učitele Binární kódování - poznámky pro učitele Tento

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Nechť M je množina. Zobrazení z M M do M se nazývá (binární) operace

Nechť M je množina. Zobrazení z M M do M se nazývá (binární) operace Kapitola 2 Algebraické struktury Řada algebraických objektů má podobu množiny s nějakou dodatečnou strukturou. Například vektorový prostor je množina vektorů, ty však nejsou jeden jako druhý : jeden z

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26

2 Vektory a vektorové prostory 23 2.1 Lineární závislost a nezávislost vektorů... 25 2.2 Souřadná soustava a báze... 26 Obsah 1 Matice 3 11 Operace s maticemi 4 12 Soustavy lineárních rovnic 11 13 Maticové rovnice a výpočet inverzní matice 15 14 Elementární matice 19 15 Cvičení 21 16 Řešení 22 2 Vektory a vektorové prostory

Více

Problémy a algoritmy

Problémy a algoritmy Problémy a algoritmy Algoritmus. Vlastnosti algoritmů. Dělení algoritmů. Složitost algoritmů. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více