PSS. Optika ADSL. pásmo 0kHz 1104kHz, 256 kanálů po 4,31kHz prvních 6 kanálů pro hlas (0-26kHz) rozdělení na down/upstream (obvykle UDDDDD) VDSL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSS. Optika ADSL. pásmo 0kHz 1104kHz, 256 kanálů po 4,31kHz prvních 6 kanálů pro hlas (0-26kHz) rozdělení na down/upstream (obvykle UDDDDD) VDSL"

Transkript

1 PSS Optika WDM - vlnový multiplex multiplexace v optických vlíknech pomocí různých vlnových délek světla rošíření kapacity full duplex DWDM hustý multiplex CWDM -hrubý multiplex kombinace CWDM/DWDM PDH - Pleisynchronous digital hierarchy časová multiplexace více kanálů nedokonalá synchronizace stuffing bits zarovnávání, synchronizace SDH Synchronous digital hierarchy jako PDH, ale synchronizace přes atomové hodiny napříč celou sítí omezení nutnosti pro buffery útlumy absorbce vlastní nevlastní nečistoty rozptyly ohyby disperze (různá rychlost šíření různých délek, různé lomy) mezisymbolová interference matriálová vlnovodná spoje ztráty Vlastní různé parametry vlákna zpětný odraz rozdílná numerická apertura rozdílný průměr Nevlastní špatné zarovnání vláken ADSL VDSL pásmo 0kHz 1104kHz, 256 kanálů po 4,31kHz prvních 6 kanálů pro hlas (0-26kHz) rozdělení na down/upstream (obvykle UDDDDD) pásmo až do 30MHz různé plány pro rozdělení down/upstreamu (DDUDDU...) Přepojování paketů Přepojování buňek podobné jako u paketů, ale buňky jsou stejné délky Přepojování rámců rámec je jednotka na 2.vrstvě Přepojování okruhů garantovaná kapacita

2 ISDN (Integrated Services Digital Network) až 8 zařízení na jedné lince plně digitalní přenos, převodník na koncovém zařízení BRI Basic Rate Interface, pro koncová zařízení, 2 kanály 64kbps a 1 16kbps pro signalizaci PRI Primary Rate Interface, pro ústředny 30 kanálů 64kbps a jeden 64kbps pro signalizaci ATM (Asynchronous Transfer Mode) přepínání paketů pevné délky (buněk) 48B data + 5B header asynchoní multiplexování buňek jednotlivé buňky nejsou nikomu pevně přiděleny statistický multiplex podpora QoS definuje první tři vrstvy OSI vytváří virtuální kanály mezi účastníky virtuální cesty sdružující více kanálů (portů) VPI virtual path identifier VCI virtual circuit identifier (port) přepínače mění VPI/VCI AAL (ATM adapation layer) adaptační vrstva rozdělování dat z vyšších vrstvev na buňky řízení přenosových funkcí ATM (QoS) dvě podvrstvy SAR - rozdělování CS - kvalita AAL1 - spojované s konstantní rychlostí, real time AAL2 - komprimované přenosy zvuku a obrazu s variabilní kapacitou, nepoužívá se AAL3/4 - proměnná kapacita, non-realtime AAL5 - zjednodušená adaptace, 48bitů buňky je dostupno pro data LANE (LAN Emulation) implemantace ARP dotazů (jakou ATM adresu ma dana MAC adresa) Třídy služeb CBR - trvalé vyhrazení kapacity VBR - proměnná rychlost přenosu ABR - nárazový charakter. aplikace si vyžádá minimální kapacitu a maximální. ATM pak garantuje minimální a v případě potřeby se pokusí vyhovět požadavku na maximální. umožňuje zpětnou vazbu - v případě přehlcení může dostat aplikace informaci a třeba UBR - unspecified. prostě se snaží přenést co nejvíc, ale negarantuje vůbec nic, ani zpětnou vazbu zpomalí Směrování pomocí přepojování kanálů, zpráv, paketů. Směrovací metody Záplavové - všechno všem, může se zahltit, potřeba TTL pro zahazování dlouhých cest Náhodné, horký brambor - náhodně, nemusí vést k nejlepší cestě. brambor - pošli náhodné Statické - statická tabulka, nereaguje na změnu Adaptivní Algoritmy směrování RIP - používá metriku počtu směrovačů, max 16 OSPF - sítě dělí na obasti, pak jsou hraniční směrovače, interní směrovače, páteřní BGP - používá se pro backbones, používá TCP, komunikují spolu jednotlivé autonomní systémy Řízení toku QoS Dá se řídit na síťové vrstvě, kde je třeba zabránit zahlcení, buď odmítat pakety nebo je zahazovat Taky na transportní vrstvě, kde je třeba řídit rozumné využívání paměti

3 Mechanismy potvrzování porvrzení vysílači, že zpráva dorazila k cíli ACK Pozitivní pokud vysílač neobdrží do timeoutu ACK, posílá paket znovu Negativní vysílač očekává NAK, pokud ho neobdrží do timeoutu, považuje ho za doručený piggybacking Komunikace synchronní vlákno vysílače se zastaví dokud není obdržena odpověď synchronní AJAX asynchronní vlákno vysílače po odeslání pokračuje dále AJAX RPC remote procedure call CORBA používá IDL (interface definiton language) pro popis objektů, které budou poskytovat služby ORB (object request broker) zajišťuje komunikaci (včetně (de)serializace) [client]-[obj.reference]-[orb]-net-[orb]-[skeleton]-[implementation]-[server] Java RMI Původně pouze pro volaní mezi dvěma JVM, nyní CORBA verze propojující jakékoliv prostředí RMI deklarace, i vzdálené volání metod má shodnou syntaxi, jako při práci s lokálními objekty SOAP (Simple Object Access Protocol, hlavně webové služby) založeno na XML (pomalé) <soap:envelope><soap:body> <fahrenheittocelsius> <fahrenheit> Distribuované výpočty Asymetrické procesy spolu pouze komunikují spolupráce se omezuje na předávání výsledků kód programu i chování procesů se liší typické architektury: pipeline (výstup jednoho procesu je vstupem do druhého), client-server (klient žádá provedení určité služby serverem) Symetrické výsledek je produktem spolupráce procesy jsou si podobné (v kódu ichování) Lamportovy hodiny skalární logický čas není důležitý fyzický čas, ale sekvence událostí před každou událostí se čítač inkrementuje při odeslání se vloží časové razítko do odesílané zprávy při příjmu se nastaví čítač na max( můj čítač, časové razítko příchozí události ) a inkrementuje se dle bodu 1. čítače procesů se inicializují náhodně, nebo podle čísel procesů Vektorový logický čas lokální čítač (časové razítko) je vektor složek čítačů pro jednotlivé procesory zachovává kauzalitu čítač inkrementuje při události, příjmu i odeslání zprávy při příchodu zprávy se upravují čítače ostatních procesů Algoritmy výlučného přístupu a výběru

4 vyhrazování prostředků jednotlivým procesům Semafor proces rozešle požadavek REQUEST ostatní mu potvrdí zasláním REPLY uvolnění zprávou RELEASE vše obsahuje časové známky Zablokování coffamnovy podminky nutne pro vznik deadlocku 1) Přidělení prostředku je výlučné v čase. 2) Při čekání na prostředek může mít už jiný přidělený. 3) Uvolnění prostředku jen z vlastní iniciativy. 4) V grafu závislostí může vzniknout cyklus. Zablokování je možné I při komunikaci (synchronní) prevence (pesimistické) - Lomet předběžné zažádání o prostředky před vlastním začátkem jejich využívání pokud by přidělení vytvořilo cyklus v grafu závislosti, přidělení se zamítne (pozdrží) narušení jedné z coffmanových podmínek modifikovaný graf závislosti opatření požadavků o časové známky detekce a zotavení (optimistické) při detekování zablokování se jeden proces ukončí a sebere se mu prostředek Detekce ukončení jak ukončit výpočet, když jsou všechny procesy již pasivní Odolnost proti chybám, quorum Tady k tomu moc není. Asi říct, že algoritmy mohou být odolné, poté prostě přežijí výpadek až n uzlů, nebo samostabilizující, kdy výpadek způsobí, že se dostanou do nějakého jiného stavu, opraví se. Quorum jsou v podstatě systémy určující majoritu. Může to být singleton (1 uzel), majorita nebo třeba?maekawa?. LOS Multiplexing časový frekvenční kódový u každé stanice se používá jiný, vhodně navržený kód kombinovaný Přidělování média jak zařídit aby dva nevysílali najednou a jak takové situace případně detekovat deterministické přístup není náhodný, každý nemůže vysílat kdy se mu zachce možnosti centrální řízení - jedna stanice je řidicí, přiděluje kapacitu na výzvu - řidicí stanice vyzývá řízené k vysílání binární výzva - opět výzva, ale teď jsou stanice rozděleny do skupin, ty se dále půlí až na úroveň jedné stanice. v případě výzvy se ta posílá skupině. pokud ve skupině chce vysílat jen jeden, může. pokud ne, tak se skupina rozdělí a výzva se pošle do té rozdělené. takhle se dostaneme až místu kdy chce vysílat jen jedna na žádost - stanice vysílají žádost o vysílání po samostatném kanále (ať už fyzickém nebo virtuálním (třeba pomocí FDM)) logický kruh - stanice tvoří cyklickou posloupnost, předávají si token, který opravňuje vysílat. problém může být rekonfigurace výpadek jedné stanice může zablokovat celou komunikaci

5 virtuální logický kruh - velmi podobné, nicméně stanice co chce vysílat počká čas X od doby co skončila vysílání předchozí stanice, pokud se nic nestane, může. odpadá potřeba tokenu. nedeterministické náhodný přístup, mohou vzniknout kolize ALOHA ne každý slyší všechny (rádio) Prostá využití kanálu 18% pakety každý vysílá, jak se mu zachce, pokud nastane kolize (úplné nebo částečné překrytí rámců), stanice, které vysílají se přeplánují náhodným časem a po něm to zkusí znovu kolize je detekována vypršením časového intervalu pro příjem potvrzení délka kolizního slotu = 2x délka rámce Taktovaná ALOHA využití kanálu 47% všechny stanice smějí začít vysílání v dané (a pro všechny stejné) časové okamžiky pakety se překryjí buď celé nebo vůbec zmenšení kolizního slotu na délku jednoho paketu větší využití kanálu Řízená ALOHA jako výše, akorát čas přeplánování jsme schopni řídit a vyladit tak kanál na co největší propustnost (řídíme intenzitu přeplánování α) Stabilita (propustnost, četnost kolizí) je závislá na počtu stanic a zvolených parametrech CSMA (Carrier-Sense Multiple Access) všichni slyší všechny (kabel, znalost obsazení kanálu) náhodný přístup k médiu s příposlechem Naléhající CSMA průchodnost 53% stanice chce vysílat - testuje stav média, je-li volné, vyšle hned paket, neni-li volné čeká a hned jak bude volné, tak vysílá pokud zacne vysilat vice stanic najednou (kolize), vsechny to zjisti a preplanuji se (rozdil od alohy, kde to nezjisti) Nenaléhající CSMA testuje stav media, je li volne, vysila, kdyz ne tak se preplanuje nahodnym casem a po vyprseni opakuje postup, pokud je volne tak hned vysila p-nalehájící CSMA pokud je kanal obsazen, generuje pravděpodobnost p odvysilani za urcity cas s pravděpodobností p začne vysílat a s pravděpodobností q = 1 - p odloží vysílání o krátký čas. Interval Stabilita (propustnost, četnost kolizí) je závislá na počtu stanic a zvolených parametrech CSMA/CD (collission detection) například u Ethernetu dokáže detekovat kolizi již během vysílání paketu a jeho vysílání přerušit a vyslat ostatním kolizní posloupnost JAM (že došlo ke kolizi), opakování po náhodné době např. u Ethernetu to pozná tak, že ma na RX i TX data IEEE Wifi IEEE ,4 2 DSSS a FHSS IEEE a OFDM IEEE b ,4 11 DSSS IEEE g ,4 54 OFDM IEEE n ,4/5 600 MIMO IEEE y ,7 54 Bluetooth Class metrů (maximální teoretický dosah) Class metrů Class metr master/slave topologie (rozdělení zajišťují protokoly) zařízení může komunikovat maximalne se sedmi dalšimi stanicemi (aktivni), celkem až 255 stanic (pasivni,

6 master je může aktivovat) tvori piconet skladaní vice piconetu do scatternetu, nekterá zařízení pak fungují jako bridge Ethernet přenosové médiu dvoulinka (plně duplexní), optika, koax asynchronni paket obsahuje zdrojovou I cilovou MAC adressu (6 znaku), udaj o vyssim protokolu, CRC opakovač: aktivni prvek, ktery zrekonstruuje elektricke parametry signalu a pošle ho dal přístupová metoda: CSMA/CD (naléhající, p-naléhající) - detekuje kolize, limit je 1024 stanic pro skupinu segmentu propojených opakovači, což je kolizní doména kod Manchaster (lepsi synchronizace) kod Manchester 10BASE2 topologie sběrnice, 185m, 30 stanic na segment min. vzdalenost 0,5m konektory T BNC, nebezpeci rozpojeni konektoru, resenim je pouziti EAD zasuvek pri vytazeni kabelu ze zasuvky dojde k automatickemu premosteni, zakoncovaci impedance 10BASE-T (twisted) UTP, staci Cat. 3, pouzity 2 ze 4 paru topologie hvězdice 10BASE-FL (Fiber Link) optika, založeno na FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link): mnohavidový, 1000m když nejsou vysílána data, je funkčnost spoje signalizovana 1Mhz idle signalem (není synchronizován 100BASE-TX(UTP, T=TwistedPait)/FX(optika, F=Fiber) media: 100Mb/s, UTP/FTP Cat. 5, optika mnohavidova 62.5/125 nebo 50/125um vzdalenosti: 100m metalika, optika 412m (poloduplex), 2000m (duplex) 2 pary kabelu, dvojice vicevidovych vlaken 1000BASE gigabitový Ethernet vícevidové optické vlákno (1000BASE-SX, -LX) nebo UTP/FTP Carrier Extension: doba vysílání nejkratšího rámce musí být delší, než dvojnásobek doby potřebné k průchodu signálu mezi dvěma nejodlehlejšími body spoje vysílač musí zůstat v provozu po dobu odeslání 512 B + preambule Frame Bursting: vysílač odešle více sekvencí více rámců zvýšení efektivity mezi stanicemi max. 1 opakovač, kódování 8B10B (mimo 1000BASE-T) 1000BASE-SX: pro levná vícevidová vlákna, laser 850 nm, zhruba 500 m 1000BASE-LX: jedno- i vícevidová vlákna, laser 1300 nm, přes 3 km 1000BASE-CX: metalické vedení Twinax, max. 25 m, 150 Ohm, kroucený dvoudrát, NRZI 1000BASE-T: UTP cat. 5+, 4 páry, plný duplex, kód PAM-5, přenos oktetu je jediná změna úrovně na každém ze 4 párů, max. 100 m, Napetove zmeny a detekci signalu zajistuje scrambler a konvolucni koder, napětí 1 Vpp. Přepojování hub pasivní, přeposílá všechno všem

7 switch rozdeli sit na vice mesich koliznich domen (segmentace site), prenos mezi dvema koliznimi domenamy a jinyma dvema se nijak neovlivnuje a to je velka vyhoda - zvyseni pruchodnosti site směřování na základě MAC adresy Virtuální sítě virtuální lokální sítě umožňuje provozovat více LAN na stejnem fyzikcem mediu oddelene, pro sanice transparentně pri vstupu do switche se oznaci ramec a na vystupu kontroluje jestli se znacka shoduje, kdyz ano znacku vyjme a posle ho dal, pokud ne, tak ramec zahodi Emulace LAN v prostředí ATM potreba doplnit co umi LAN a neumi ATM - broadcasty a adresace stanic LAN (napr. MAC u eth) LEC (LAN Emulation Client) rozhrani mezi LAN stanici a ATM, zastupuje vrstvu MAC skutecne LAN, rozkladani beznych ramcu LAN na bunky ATM (a zpetne slozeni) a vyslani po virtualnim spoji (a prijem) Síťová rozšíření operačních systémů NFS, AFS, Novell SNMP (Simple Network Management Protocol) správa sítí na monitorovaném systému (managed devices) běží agent, na monitorovacím manager manager se dotazuje agenta na hodnoty sledovaných parametrů Komunikace probíhá zasláním dotazu (GET, GET-NEXT atd.) a vrácením odpovědi (typ RESPONSE). MIB (management information base) definované u agenta definuje ktere informace jsou dostupné stromová struktura databáze každému uzlu (objektu) je přiřazeno OID (object identifier), které je součástí paketu OID of Table = => => => => => => => entry does not exist routetable OBJECT-TYPE SYNTAX SEQUENCE OF RouteEntry MAX-ACCESS not-accessible STATUS current DESCRIPTION "This entity s routing table" ::= {NEW-MIB 3} routeentry OBJECT-TYPE SYNTAX RouteEntry MAX-ACCESS not-accessible

8 STATUS current DESCRIPTION "A route to a particular destination" INDEX {dest, policy} ::= {routetable 1} Monitorovací mechanismy RMON v úseku LAN je sonda, která na vyžádání zasílá informace typy informací: static okamžitý provoz history historie provozu alarms hlídání prahových hodnot hosts statistika pro každý uzel events záznamy události CMIP (Common ManagementInformation Protocol) definován v ISO/OSI modelu správy používá ISO/OSI komunikační protokoly oproti SNMP umí spouštět akce oproti SNMP lepší bezpečnost datový model založen na objektech příliš složitý IP protokoly Ipv4 32bit adresa Adresa sítě Adresa podsítě Adresa počítače Hranici mezi adresou podsítě a počítače určuje maska podsítě (subnet mask). Jedná se o 32bitovou hodnotu zapisovanou stejně jako IP adresa. V binárním tvaru obsahuje jedničky tam, kde se v adrese nachází síť a podsíť, a nuly tam, kde je počítač. Vyhrazené adresy x.x.x.0 - nejnižší adresa v síti (s nulovou adresou stanice) slouží jako označení celé sítě x.x.x nejvyšší adresa v síti (adresa stanice obsahuje samé binární jedničky) slouží jako adresa pro všesměrové vysílání (broadcast) 127.x.x.x localhost loopback Ipv6 128bit adresa Důvod zavedení IPv6 - nedostatek adresního prostoru v Ipv4. Pevná délka hlavičky 40 Bytů + možnost zařadit rozšířenou hlavičku Zavádí tři typy adres: Individuální (unicast) Skupinové (multicast) Výběrové (anycast) skupinu síťových rozhraní, data se však doručují jen jejímu nejbližšímu členovi. IPv6 neobsahuje všesměrové (broadcast) adresy. Byly nahrazeny obecnějším modelem skupinových adres a pro potřeby doručení dat všem zařízením připojeným k určité síti slouží speciální skupinové adresy Směrování routery propojují různé sítě statické (pevně podle směřovací tabulky) dynamické Směrovací metody záplavové směrování - packet je poslán do všech směrů výhody: nejkratší cesta, spolehlivost nevýhody: zahlcení sítě náhodné směrování - packet je poslán do náhodeného směru

9 výhody: odolnost proti změně topologie nevýhody: nezaručuju omezenou dobu doručení, potřeba dodatené informace horký brambor - posílá packet na vstup s nejkraší frontou nebýhody: nezaručená doba doručení zpětné učení nevýhody: pomalá konvergence při chybě (musíme zapomínat) adaptivní směrování - směrování se přizpůsobuje situaci výhody: bezpečnost, reakce na změnu Link State (OSPF), Distance Vector (RIP) Distance Vector Algoritmy výměna kompletních směrovacích tabulek mezi směrovači pomalá konvergence při výpadku RIP RIP (routing information protocol) vyměňují se informace o vzdálenostech k dalším uzlům techniky zrychlení konvergence: Split horizon - uzel nepředává nové informace zpět uzlu od kterého je získal Poison reverse - uzel nepředává informace zpět uzlu, od kterého je získal místo toho mu vrátí hodnotu nekonečna Link State algoritmy výměna změn sítě každý uzel má informace o síti rychlá konvergence, nízské zatížení sítě OSPF OSPF (open shortest path first) v paměti směrovače kompletní mapa sítě nad touto mapou se potom počítá nejvýhodnější cesta síť rozdělena na oblasti, páteř - komunikace mezi oblastmi musí jít přes páteř Šifrování Symetrické šifrování používá se jeden klíč nízká náročnost výpočtu rychlé nevýhoda: distribuce klíče Asymetrické šifrování dva klíče, soukromý (privátní) a veřejný (uložen u CA) pomalejší než symetrické šifrování výhoda: odpadá problém s distribucí klíče IPSec ( IP Security ) IPsec je bezpečnostní rozšíření IP protokolu založené na autentizaci a šifrování každého IP datagramu. V architektuře OSI se jedná o zabezpečení již na síťové vrstvě, poskytuje proto transparentně bezpečnost jakémukoliv přenosu (kterékoliv síťové aplikaci). Vytváří logické kanály security agreements (SA), které jsou vždy jednosměrné, pro duplex se používají dva SA. Bezpečnostní rozšíření vypadá následovně: Ověřování při přijetí paketu může dojít k ověření, zda vyslaný paket odpovídá odesilateli či zda vůbec existuje. Šifrování obě strany se předem dohodnou na formě šifrování paketu. Poté dojde k zašifrování celého paketu krom IP hlavičky, případně celého paketu a bude přidána nová IP hlavička. TLS (Transport Layer Security) tři fáze Dohodu účastníků na podporovaných algoritmech Výměnu klíčů založenou na šifrování s veřejným klíčem a autentizaci vycházející z certifikátů

10 Šifrování provozu symetrickou šifrou SSL (Secure Socket Layer) Šifrování provozu asymetrickou šifrou Autentizace autentizace je poskytnutí informací o identitě jinému subjektu jméno a heslo pomocí certifikátu (uživ. pošle certifikát - server zakóduje náhodně vygenerovaný token a pošle zpět - uživatel rozkóduje odešle zpět - pokud se tokeny rovnají = úspěch) MPLS (Multi protocol label switching) vrstva 2.5, může zastřešovat jiné protokoly L2 (PPP, Frame relay, ATM) MPLS používá pro urychlení cesty paketů sítí princip přepínání značek, založený na důsledném oddělení procesu směrování (routing) od vlastního předávání paketů (forwarding). Směřování se provádí na zálkladě návěští, není potřeba analyzovat paket a vyhve směřovací tabulce ledávat při vstupu paketu do MPLS sítě se obalí sadou návěští, každý MPLS router odebírá odebere jedno návěší, na základě kterého forwarduje paket a návěští odebere routery si vyměňují návěští a informace o dostupnosti sítě s ostatními (LDP Label Distribution Protocol) Frame Relay pakety obsahují FECN a BECN, které mohou být nastaveny při průchodu sítí pokud dochází k přetížení (QoS) FECN Forward Explicit Congestion Notification informuje, že přetížení nastalo ve směru cesty paketu, informuje cíl o přetížení BECN Backwards Explicit Congestion Notification informuje, že přetížení došlo v opačném směru, ionformuje tedy zdroj o přetížení MTI řízení toku pomocí hlavičky TOS (Type Of Service), většinou ale ignorováno pořadavek na nejmenší zpoždění, největší šířku pásma či nejlevnější dopravu QoS Jedná se o soubor technik, které řídí pro toky v síti: zpoždění (delay) fázové chvění (jitter) ztrátovost paketů (packet loss) šířku pásma (bandwidth) RTP (Real Time Transfer Protocol) RTP je protokol standardizující paketové doručování zvukových a obrazových (video) dat po internetu. Protokol se často používá v systémech proudového přenosu (ve spojení s RTSP), jako je telefonie, videokonference a push to talk systémy. Přenáší pro ně datové toky vyjednané signálními protokoly, jako jsou H.323 nebo SIP), čímž je jedním z technických základů VoIP technologií. Data RTP jsou nejčastěji přenášena pomocí UDP protokolu. Podpora Multicast oddělený řídící kanál RTCP VoIP signalizace TCP vyšší spolehlivita protokol H.323 protokol SIP (Session Initiation Protocol) Lokalizace účastníka nalezení spojení s koncovou stanicí Zjištění stavu účastníka zjištění, jestli je účastník schopen relaci navázat (může mít obsazeno, přesměrováno atd.) Zjištění možností účastníka zjištění, jaké jsou možnosti účastníka (typ kodeku, max. přenosová rychlost, audio/video atd.) Vlastní navázání spojení zde vstupuje do hry také protokol SDP, který popisuje navázané spojení a

11 odkazuje na RTP datový tok Řízení probíhajícího spojení případné změny vlastností v průběhu relace a činnosti spojené s jejím ukončováním data UDP vyšší propustnost, menší režie PIM (Protocol Independent Multicast) Používá se mezi lokálním a vzdáleným multicast routerem pro směrování multicastu od serveru k řadě klientů Je to skupina routovacích protokolů, které zařizují distribuci jeden-mnoha nebo mnoho-mnoha přes internet Rendezvous Point (RP) Setkávací místo pro zdroje a příjemce multicast provozu (obecně známé místo pro obě strany), jedná se společný o kořen pro sdílené stromy, zdroje multicastu posílají provoz na tento bod a ten je přeposílá přes sdílené stromy všem členům skupin, díky RP se lépe využijí síťové zdroje, ale nezaručuje optimální cestu Sparse Mode - PIM-SM Vychází z představy, že klienti, kteří chtějí přijímat multicast, se v síti nachází velmi řídce. Takže Sparse mode posílá provoz pouze routerům, kteří si o něj požádají. Rozšířený routovací protokol pro multicast. Použijeme, pokud ostatní routery jsou různé. Dobře škálovatelný. Router se musí přihlásit do skupiny, aby přijímal provoz IGMP ( Internet Group Management Protocol ) vytváří se skupinu účastníků, účastník se aktivně registruje smeřovače podporující IGMP pak rozesílají multicast zprávy předávání informací o účastníky mezi IGMP směřovači DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) Zpětné zaplavování Zpětné zaplavování cesty vyžaduje, aby směrovač odeslal kopii paketu při jeho přijetí do všech cest. Poté směrovač odešle zpět zprávu ke zdroji, aby zastavil datový tok, pokud je směrovač napojen na LAN, jenž si nepřeje přijímat data příslušné skupiny s přenosem multicast. Nahrazováni multicastu broadcastem zahlcení sítě omezování na základě TTL replicated unicast vysílač vysílá více kopií pro každého účastníka přetížení blízko vysílače DSI Přístupy k simulaci plánování událostí plánování na základě modelového času (globální) seznam událostí odbavován řídícím programem sledování aktivit plánování na základě modelového času nebo splnění podmínek v závislosti na splnění podmínek se aktivita provede nebo ne interakce procesů nezávislé procesy obsluhy, komunikující pomocí požadavků Plánování procesů reactivate at (time) atprior (time)

12 delay(d) delayprior(d) before(process) after(process) OMNET moduly jednoduché rozhraní (vstupy, výstupy) parametry chování (C++) složené rozhraní instance dílčích modulů propojení dílčích modulů (komunikační kanály) komunikace pomocí přenosů zpráv komunikační kanály delay error datarate FEL (future event list) síť výsledné propojení modulů simple Stanice gates: in: in; out: out; endsimple module Sit parameters: pocet_stanic; // celkový počet stanic submodules: sm: Smerovac; parameters:pocet_portu = pocet _stanic; gatesizes: vst_port [ pocet _stanic ], vyst_port [ pocet _stanic ]; st: Stanice [ pocet _stanic ]; connections: for i = 0.. pocet _stanic -1 do st [ i ]. out --> sm. vst_port [ i ]; st [ i ]. in <-- sm. vyst_port [ i ]; endfor; endmodule network sit: Sit parameters: pocet _stanic = 5; endnetwork Metody pro generování, transformaci a testování pseudonáhodných čísel generování, randseed (zdroj, uživatel) kongruentní metody (modulo m) bitové transformace (rotace apod., bitové části) zamítací metoda generování dvojice čísel x1, x2, pokud x2 < f(x1), vrať x1, jinak opakuj f(x) může být např normální funkce/rozdělení opakovatelné sekvence transformace na rozložení (rovnoměrné, normální, binomické atd...)

13 testování zkoumání statistických vlastností generátoru test shody výstupu generátoru s teoretickými požadovanými vlastnostmi numerické řešení úloh (např výpočet integrálu) Paralelizace kvaziparalelní serializace paralelního výpočtu řízení seznamem událostí problém zpracování dvou správ se stejnou časovou značkou typy konzervativní možnost zablokování každý proces čeká na zprávu jiného procesu (cykl) řešení zablokování nulové zprávy označující doby, kdy proces nebude využívat jiný proces detekce a zotavení optimistické ignorování závislosti příčina-následek, mechanismy na eliminaci vzniklých chyb detekce konfliktů Time Warp historie událostí, při konfliktů návrat k některému z předchozích stavů zpětný běh ASS UML 4+1 Diagrams: Structural view class, object, composite structure/package Implementation view component, composite structure Behavioral view sequence, communication, state, activity, interaction overview, timing Enviroment view deployment, Use case view use case

Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu baseband LAN narrowband telefonní sítě broadband WAN Kódování: Modulace: amplitudová: kmitočtová:

Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu baseband LAN narrowband telefonní sítě broadband WAN Kódování: Modulace: amplitudová: kmitočtová: Šířka pásma = propustnost komunikačního kanálu - zákl. pásmo baseband: pro přenos signálu s jednou frekvencí typicky LAN - úzké pásmo narrowband: pro hlasové přenosy typicky telefonní sítě - široké pásmo

Více

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové

Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové Počítačové sítě studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové 24. února 2004 Download formát HTML (zip) formát pdf formát ps (PostScript) 1 Obsah 1 Úvod - základní pojmy 4 1.1 Základy sítí...............................................

Více

PKO výpisky ke zkoušce

PKO výpisky ke zkoušce PKO výpisky ke zkoušce Úvodem: Podívat se na Xfort, jsou tam nějaké odkazy na to z čeho se učit: http://www.exfort.org/forumbb/viewtopic.php?t=1551 Přednáška 1 úvod Historie síťových technologií: 1. nejdříve

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Historie počítačových sítí

Historie počítačových sítí Historie počítačových sítí Co je to síť Důvody vzájemného sdílení zařízení Co je to rozhraní (interface) a protokol Historicky standardní rozhraní PC Vznik specializovaného síťového rozhraní NIC Vznik

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a MPLS

Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a MPLS Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a MPLS Slide č. 1 co je ATM? (Asynchronous Transfer Mode)

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 7. Otázka : Média a topologie počítačových sítí. Sdílení přenosového média a přenosového kanálu. Přístupové metody. Příklady použití v reálných

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky VoIP hlasová komunikace v IP sítích Bakalářská práce Václav Beran Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ BUDĚJOVICE 2007

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

CCNA Exploration Základy sítí

CCNA Exploration Základy sítí Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004 Studijní materiál CCNA Exploration Základy sítí (Semestr

Více

Počítačové sítě pro začínající správce

Počítačové sítě pro začínající správce K1210.qxd 7.4.2006 12:11 StrÆnka 1 Jaroslav Horák Milan Keršláger Počítačové sítě pro začínající správce 3. aktualizované vydání chybí slovník (je o něm zmínka v textu) str. 46 špatný obrázek obr. na str.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

IP protokol. Leoš Boháč

IP protokol. Leoš Boháč IP protokol Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: IP protokol Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky

a decentralizované pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Ústav informatiky Šárka Vavrečková očítačové sítě a decentralizované systémy pro magisterský stupeň studia Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Opava, poslední aktualizace 4. června

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Slide č. 1, v. 3.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 8: Přístupové metody Jiří Peterka, 2007 multiplex(ování): je n zájemců o využití 1 přenosového

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 7: Přenos hlasu prostřednictvím datových sítí Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 7 Přenos hlasu prostřednictvím

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. bezdrátové sítě IEEE 802.11

DIPLOMOVÁ PRÁCE. bezdrátové sítě IEEE 802.11 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Turek Řízení toku v přístupových bodech bezdrátové sítě IEEE 802.11 Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

V TOMTO ČÍSLE ČÍSLO 28 (4/04) PROSINEC 2004 DICOM INFORM BOJOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

V TOMTO ČÍSLE ČÍSLO 28 (4/04) PROSINEC 2004 DICOM INFORM BOJOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY ČÍSLO 28 (4/04) PROSINEC 2004 V TOMTO ČÍSLE BOJOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY... 1 NOVINKY IP rádiové směrovače IPRS17 a IPRS32... 2 TEORETICKÁ ÈÁST Taktické rádiové datové sítě... 3, 4, 5, 6 ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie

Více