Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi zpracovala samostatně a použila pouze zdroje, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 30. června 2010 Iveta Havelková

3 Anotace: Tato bakalářská práce obsahuje seznámení s technologií bezdrátových sítí, bezpečností bezdrátové komunikace, popis základních charakteristik Wi-Fi sítí, vytvoření a zabezpečení bezdrátové Wi-Fi sítě pro malou firmu. V teoretické části práce jsou popsány základní charakteristiky o počítačových sítích, jako je vyuţití bezdrátových sítí, rozdělení bezdrátových počítačových sítí. Dále jsou popsány základní technologické charakteristiky Wi-Fi sítí, jako jsou IEEE standardy, zabezpečení. Také popisuji bezpečnost bezdrátové komunikace a útoky na bezdrátové sítě. V praktické části je vytvoření a zabezpečení počítačové sítě. Zabezpečení pomocí WEP, kontrola prolomení hesla pomocí programu a následné zabezpečení pomocí modemu, který nepodporuje RADIUS server a zabezpečení pomocí routeru, který podporuje RADIUS server.

4 Obsah: Úvod... 9 Teoretická část Základní charakteristiky počítačové sítě Definice počítačové sítě Vznik, vývoj a význam počítačové sítě Vyuţití bezdrátové počítačové sítě Rozdělení bezdrátové počítačové sítě Architektury počítačových sítí Architektura OSI Architektura TCP/IP Základní technologické charakteristiky Wi-Fi sítí Úvod do Wi-Fi Co je to Wi-Fi Historický vývoj IEEE standardy Porovnání rychlostí Základní komponenty WLAN WEP IEEE 802.1x WPA i Porovnání WEP, WPA a WPA Ad-hoc sítě Zabezpečení Autentizace Open-system autentizace Shared-key autentizace Zabezpečení sítě Wi-Fi

5 Reálná podoba hrozby Obranné kroky Seznámení s firewally Bezpečnosti bezdrátové komunikace Základní bezpečnost sítě Bezpečnostní politika Šifrování Symetrické šifrování Asymetrické šifrování Virtuální privátní sítě Bezpečnost bezdrátové komunikace Vzdálený přístup Vysílání SSID Filtrace MAC adres Protokol WEP RADIUS server Digitální certifikát Útoky na bezpečnost sítě Praktická část Vytvoření a zabezpečení Wi-Fi sítě vhodné pro malou firmu Získání hesla pomocí programu Aircrack Zabezpečení pomocí modemu nepodporující RADIUS server Zabezpečení pomocí digitálního certifikátu a RADIUS serveru pomocí routeru Závěr Použité zdroje Seznam obrázků

6 Seznam použitých zkratek: ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. Vysokorychlostní připojení na Internet po telefonní lince. AES Advanced Encryption Standard. Vyuţívá symetrického klíče. AP Access point (přístupový bod) nezbytná součást Wi-Fi sítě (infrastrukturní). Plní funkci mostu mezi kabelovou a bezdrátovou sítí a poskytuje další doplňkové funkce. Broadcast Všesměrová adresa. DES Data Encryption Standard. Symetrický šifrovací algoritmus. DNS Domain Name System. Systém doménových jmen. EAP Extensible Authentication Protocol. Ethernet Technologie přenosu dat po kabelovém vedení nečastěji kroucené dvoulince, ale i jiných typech kabelů. FTP File Transfer Protocol. Protokol je určen pro předávání souborů ze serveru a na server. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Standardizační procesy. IEEE Wi-Fi standard s dalšími doplňky pro lokální bezdrátové sítě. ISO/OSI Referenční model organizace ISO. Nespecifikuje implementaci (realizaci) systémů, ale uvádí všeobecné principy sedmivrstvé síťové. LAN Local Area Network lokální počítačová síť. MAC adresa neboli hardwarová adresa je součástí kaţdého zařízení komunikujícího v počítačových sítích (switch, síťová karta, AP). Je dána výrobcem a je unikátní (nelze se setkat se dvěma zařízeními se stejnou MAC adresou od výrobce). MAC jde softwarově změnit (pouze v operační paměti počítače). MAN Metropolitan Area Network metropolitní síť. NAT Network Address Translation. Překlad síťových adres. NFS Network File System. Internetový protokol pro vzdálený přístup k souborům přes počítačovou síť. RAM Andom-access Memory. V informačních technologiích paměť s libovolným přístupem pouţívaná v počítačích. RFC 791 Postup pro fragmentaci IP datagramů. 7

7 RIP Routing Information Protocol. Směrovací protokol umoţňující směrovačům (routerům) komunikovat mezi sebou. RSA Šifra s veřejným klíčem. SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty. SSID Service Set Identifier identifikátor bezdrátové sítě. TCP Transmission Control Protocol. Protokol sady protokolů Internetu, konkrétně představuje transportní vrstvu. TCP/IP Protokolová architektura definována sadou protokolů pro komunikaci v počítačové síti. Telnet Telecommunication Network. Protokol na aplikační vrstvě pouţívaný v počítačových sítích. TKIP Šifrovací algoritmus pouţitý u WPA zabezpečení. Odstraňuje hlavní chyby WEPu. UDP User Datagram Protocol. Protokol ze sady protokolů internetu. VPN Virtual Private Network. Prostředek k propojení několika počítačů. WAN Wide Area Network metropolitní síť. WEP Wired Equivalent Privacy. Zabezpečení Wi-Fi sítí a je součástí IEEE standardu. Wi-Fi Wirelless fidelity. Zkratka pouţívaná pro bezdrátové sítě. WLAN Lokální bezdrátové sítě. WMAN Bezdrátové metropolitní sítě. WPAN Bezdrátové osobní sítě. WPA Wi-Fi Protected Access. Zabezpečení bezdrátových počítačových sítí. WWAN Bezdrátové rozlehlé sítě. 8

8 Úvod Téma bakalářské práce Bezpečnost počítačové sítě se zaměřením na Wi-Fi jsem si vybrala, protoţe v současné době se v mnoha případech přechází z komunikace přes kabel na bezdrátovou komunikaci, buď s moţností Bluetooth nebo Wi-Fi apod. Je důleţité, aby síť Wi-Fi byla správně a dostatečně zabezpečená proti útokům. Samotné slovo počítačová síť je slovo, které je v současné době často pouţívané. Mezi první pokusy o vytvoření počítačové sítě pro komunikaci počítačů se připisuje období do 60. let 20. století. V té době se jednalo o zjištění potřeby vytvořit počítačovou síť do budoucnosti. Postupem času se objevovali nové a lepší potřeby počítačové sítě, spojení a komunikace mezi počítači. V současné době se stále objevují stále nové moţnosti vyuţití počítačové sítě. Před několika lety se připojení k internetu provádělo přes pevnou telefonní linku. V té době bylo připojení velmi pomalé a cena byla vysoká. Pak bylo vytvořeno připojení ADSL. Toto připojení je sice také přes pevnou telefonní linku, ale v současné době patří mezi nejvyuţívanější připojení k internetu v České republice. Oproti předchozímu připojení přes pevnou linku se v dnešní době výrazně zvýšila rychlost a sníţila cena. Nicméně stále oblíbenější připojení k internetu je prostřednictvím bezdrátové komunikace Wi-Fi. Lidé si Wi-Fi oblíbili natolik, ţe se s ní můţeme setkat například v restauracích, kavárnách, školách, firmách apod. Někdo si vlastní bezdrátovou komunikaci vytvořil i doma. Vytvoření vlastní sítě Wi-Fi není nic sloţitého. V dnešní době jiţ existuje několik odborných publikací, které Vás krok za krokem provedou vytvořením vlastní sítě. Bezdrátová síť má několik výhod, zejména nejsme vázáni na ţádné kabelové připojení. Například s notebookem se můţeme pohybovat kdekoliv po bytě, protoţe signál je dost silný. Bezdrátové připojení Wi-Fi má i své nevýhody, například rychlost připojení je menší neţ u připojení přes ADSL a setkala jsem se i s tím, ţe čím více počítačů je připojeno na jednu bezdrátovou síť Wi-Fi, tím je rychlost přenosu niţší. Cílem bakalářské práci je popis technologií bezdrátových sítí, bezpečností bezdrátové komunikace, popis základních charakteristik Wi-Fi sítí, vytvoření a zabezpečení bezdrátové Wi-Fi sítě pro malou firmu. Myslím si, ţe by mé řešení mohlo velice zjednodušit práci při zabezpečování. Zaměřím se tedy především na zabezpečení bezdrátové komunikace a zaměřím se na Wi-Fi. Ve své práci chci poukázat na popis mechanismů moderního zabezpečení počítačových sítí (moţnosti jak technologické, tak i moţnosti zabezpečení koncových stanic). 9

9 Na úvod bakalářské práce se zaměřím na teoretické znalosti a informace o bezdrátové komunikaci, zejména o Wi-Fi. Vymezím pojmy, jako je bezdrátová komunikace, Wi-Fi, a jiné. V praktické části bych Vám chtěla ukázat vytvoření sítě Wi-Fi. Vytvořím si bezdrátovou síť Wi-Fi se šifrováním WEP. Pomocí programu si zobrazím dostupné bezdrátové sítě. Pak bych chtěla získat heslo, mnou vytvořené Wi-Fi sítě, pomocí programu pouţívaného na prolomení hesel. Po získání hesla se pokusím zabezpečit Wi-Fi síť dalším způsobem. V jednou případě se pokusím o nejlepší zabezpečení v případě, ţe máme modem, který nepodporuje RADIUS server. V druhém případě se pokusím o zabezpečení pomocí routeru, který podporuje RADIUS server a digitální certifikát. 10

10 Teoretická část 11

11 1. Základní charakteristiky počítačové sítě V kapitole Základní charakteristiky počítačové sítě píši o základních znalostech o počítačových sítích. Dočtete se zde základní definici o počítačové síti, jaký byl vznik a vývoj počítačových sítí a jejich význam. Dále se dozvíte jaké je vyuţití bezdrátových počítačových sítí v současné době. Uvádím i to, jak se sítě rozdělují. Dále popisuji architekturu OSI a architekturu TCP/IP. U kaţdé architektury popisuje jednotlivé vrstvy, které jsou jejich součástí Definice počítačové sítě Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení a využívání společných zdrojů nebo výměny dat. [23] Historie sítí sahá až do 60. let 20. století, kdy začaly první pokusy s komunikací počítačů. V průběhu vývoje byla vyvinuta celá řada síťových technologií. V poslední době jsou všechny sítě postupně spojovány do globální celosvětové sítě Internet, která používá sadu protokolů TCP/IP. [23] Vzájemné propojení počítačů, popřípadě jiných komunikačních zařízení umoţňujících jejich komunikaci, sdílení hardwaru, softwaru a různých dat Vznik, vývoj a význam počítačové sítě Za posledních 40 let dochází ve světě k informační explozi, která se projevuje obrovským nárůstem objemu a zároveň komplexnosti informací. Kaţdé odvětví lidské činnosti vyţaduje pro dosaţení kvality a efektivnosti aktuální a relevantní informace. Donedávna patřila mezi standardní dobu, doba papírová, tak ale nenávratně pryč. Místo ní se úspěšně prosazuje pouţívání jiných alternativních médií, vhodných pro pouţití výpočetní techniky, jeţ je jediná schopná pomoci člověku zdolávat informační problémy. Velmi rychle bylo překonáno období spojené s izolovanými počítači pro uchování a zpracování dat. Pro kvalitní práci bylo nutno získat údaje z okolí, analyzovat je, zpracovávat podle zadaných algoritmů a dále je distribuovat. Z toho vyplynuly poţadavky na úzký kontakt mezi jednotlivými počítači a jejich okolím. Od té doby se začala prosazovat úsporná filozofie zaloţená na úvaze, ţe informace stačí vloţit do systému jen jednou a otázka jejich dalšího vyuţívání spočívá pouze v jejich přenosu a vhodné technologii zpracování. Mezi jeden základní předpoklad patří pokrok v oblasti výpočetní techniky a vyšetření vzájemné komunikace. 12

12 Na začátku 80. let 20. století se začaly ve vysoké míře rozšiřovat osobní počítače. Tento pokrok ve výpočetní technice byl přijímán se značným nadšením. Kaţdý měl svůj počítač a mohl často pracovat nezávisle na výpočetním centru či na jiných spolupracovnících. Brzy však nastal problém se sdílením dat i počítačového vybavení. Data bylo nutno přenášet na disketách, problémem byla jejich synchronizace, problém byl s tiskem na jiných počítačích apod. Proto se začali počítače mezi sebou propojovat kabely. Nejdříve bylo toto propojování postaveno na standardním vybavení počítače. Toto spojení bylo velmi pomalé a velmi poruchové. Později se začaly pouţívat speciální moduly a kabeláţ, které propojení počítačů zrychlily a zkvalitnily. Pro propojení počítačů bylo samozřejmě nutné i odpovídající softwarové vybavení. Tento nástup sítí nepostřehla firma Microsoft a lídrem této oblasti se stala firma Novell. S mohutným rozvojem sítí se začaly prosazovat i produkty dalších firem. Velký podíl na trhu získala firma Microsoft a za zmínku stojí i angaţovanost a úspěch malých českých firem se specializovanými produkty Vyuţití bezdrátové počítačové sítě Vyuţití bezdrátový sítí přináší nové moţnosti a větší efektivitu v široké škále prostředí od skladníků kontrolujících skladové zásoby, přes mobilní prodejní terminály aţ po zdravotní personál, který se pohybuje v areálu léčebných zařízení. Přístup k Internetu je moţný kdykoliv a kdekoliv. Stále hustější bezdrátové přístupové body například u benzinových pump, na letištích, v metru, veřejných budovách nebo i restauracích a kavárnách umoţňují mobilní přístup k Internetu v podstatě nonstop. Výhodou je flexibilita a ochrana investice. Na rozdíl od pevných sítí nepředstavuje rozšíření nebo i stěhování firmy u bezdrátových sítí ţádný problém Rozdělení bezdrátové počítačové sítě Dělení skupin bezdrátových datových technologií je nejobvyklejší v závislosti na míře vzdálenosti uţivatele od přípojného bodu k Internetu, coţ je tedy hlavním kritériem u typologií těchto technologií, které se ve značné míře snaţí normalizovat institut IEEE. Na obrázku č. 1 vidíme schéma rozdělení bezdrátových počítačových sítí. Dělení používaných technologií bezdrátový sítí: Bezdrátové soukromé sítě (Wireless Personal Area Network) Tato kategorie bezdrátového přenosu dat zahrnuje datové technologie pro sítě s velmi malým dosahem (přibliţně 10 metrů). Umoţňuje sice uţivateli bezdrátové připojení k Internetu, ovšem takové spojení můţe být vyuţito prakticky pouze v jedné místnosti, a sice v rámci sdíleného připojení k Internetu přes počítač 13

13 vyuţívající jiný typ připojení k Internetu. Technologie této kategorie tedy nejsou příliš vhodné pro zprostředkování Internetového připojení. Tato skupina tedy slouţí především k propojování zařízení (např. mobilního telefonu či PDA) mezi sebou, primárně v seskupení označovaném jako reţim ad-hoc, coţ znamená, ţe jednotlivé koncové stanice komunikují přímo mezi sebou bez jakéhokoliv prostředníka. V této kategorii bezdrátových sítí jsou v současnosti vyuţívány především technologie Bluetooth, IrDA, atd. Bluetooth: Bluetooth je průmyslová specifikace pro bezdrátovou osobní oblast sítí. Bluetooth můţe vyměňovat informace mezi mobilními telefony, laptopy, tiskárnami, digitálními kamerami a dalšími prostředky. IrDA: Definuje fyzické specifikace pro komunikační protokol pro krátký rozsah a vyměňování informací přes infračervený paprsek. [21] Bezdrátové místní sítě (Wireless Local Area Network) Do této skupiny patří standard Wi-Fi, normalizovaný Institucí IEEE ve skupině , který byl vyvinut za účelem nahrazení do té doby pouţívaných drátových sítí s cílem dosaţení vyšší vnitřní mobility v podniku a současně odstranění leckdy obtíţně instalovatelné síťové kabeláţe. Wi-Fi: Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN), vychází ze specifikace IEEE Wi-Fi je bezdrátová technologie na bázi mikrovlnného spojení. Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů. Uživatelé tak spolu mohou komunikovat, sdílet data, dělit se o připojení k Internetu nebo spolu hrát počítačové hry, a to vše bezdrátově. [15] Bezdrátové metropolitní sítě (Wireless Metropolitan Area Network) Tato kategorie je navrţena pro bezdrátový přenos v rámci metropolitní oblasti. V současnosti je tato kategorie nejčastěji zastoupena prudce se rozrůstající technologií označenou jako WiMax, institucí IEEE, která je díky moţnosti přenosu dat bez nutnosti přímé viditelnosti i většímu dosahu daleko vhodnější, neţ výše zmiňovaná technologie Wi-Fi a ideálně můţe být pouţívána i institucemi jako jsou školy apod. WiMax: Standard pro bezdrátovou distribuci dat zaměřený na venkovní sítě, tedy jako doplněk k Wi-Fi chápanému jako standard pro vnitřní sítě. 14

14 Bezdrátové rozsáhlé sítě (Wireless Wide Area Network) Tato skupina se od ostatních liší tím, ţe má vyšší dosah bezdrátového přenosu dat a vyuţívá infrastruktury mobilních operátorů. Technologie z této skupiny nabízejí dosaţení nejvyšší mobility. V této kategorii bezdrátových sítí jsou v současnosti v České Republice využívány především mobilní síť GSM (s technologiemi GPRS a EDGE), ale i rozrůstající se síť UMTS či síť CDMA2000. [14] GPRS: GPRS je zkratka pro General Packet Radio Service (rádiový přenos datových paketů). Tento standard umoţňuje připojení na principu přepojování paketů v mobilních sítích. Celková dostupná šířka pásma technologie GPRS lze okamţitě přidělit uţivatelům, kteří aktuálně odesílají data, poskytnout vyšší vyuţití v porovnání s uţivateli, kteří data odesílají a přijímají pouze příleţitostně. Poskytuje vysokorychlostní mobilní přístup a připojení k mobilní síti s moţností připojení k Internetu. EDGE: EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) je technologie poskytující vysokorychlostní připojení pro mobilní zařízení. Jedná se o globální standard pro bezdrátovou širokopásmovou datovou komunikaci, kterou stále častěji používají operátoři sítí GSM na celém světě. [20] UMTS: UMTS je jedna z hlavních technologií, která se v současnosti používá pro širokopásmové sítě WWAN. [20] Podle dosahu se bezdrátové sítě dělí na: - bezdrátové osobní sítě (WPAN) dosah do 10 metrů - bezdrátové lokální sítě (WLAN) dosah do 100 metrů - bezdrátové metropolitní sítě (WMAN) dosah do 50 km - bezdrátové rozlehlé sítě (WWAN) dosah 100 km a více Obrázek č. 1: Přehled rozdělení bezdrátových sítí [14] 15

15 1.5. Architektury počítačových sítí Technické prostředky, které vytvářejí spojení a výměnu dat mezi počítači je síťová architektura. Umoţňuje uţivatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení vyuţívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. Na začátku budování sítí se objevovala snaha o vytvoření univerzálního konceptu sítě. V oblasti počítačových sítí pracovalo několik nezávislých světových firem, jako je například IBM, odborníci z oblasti informačních systémů, telekomunikací a mezinárodních standardizačních komisí (ISO, IEEE, apod.), proto postupem času vzniklo několik architektur. Za všechny uvádím ty nejpouţívanější: OSI architektura, která slouţí pro komunikaci tzv. otevřených systémů, TCP/IP architektura, která slouţí pro heterogenní počítačové sítě Architektura OSI Referenční model OSI obsahuje sedm vrstev (Obrázek č. 2), které definují funkci datových komunikačních protokolů. Kaţdá vrstva OSI modelu představuje určitou funkci, která se provádí při přenosu dat mezi spolupracujícími aplikacemi po existující síti. Na obrázku vidíte názvy všech vrstev. Kvůli tomuto vzhledu se celá struktura často nazývá zásobník nebo protokolový zásobník. Obrázek č. 2: Schéma referenčního modelu OSI Jedna vrstva nedefinuje jeden protokol, definuje obecné datové komunikace, které mohou být prováděny řadou protokolů, proto můţe kaţdá vrstva obsahovat několik protokolů. Každý protokol komunikuje se svým partnerem. Partner představuje implementaci stejného protokolu v ekvivalentní vrstvě na vzdáleném systému, například lokální protokol pro přenos dat je partnerem vzdáleného protokolu 16

16 pro přenos dat. Aby mohla komunikace fungovat, musí být standardizována komunikace na úrovni partnerů. Obecně řečeno, každý protokol se stará pouze o komunikaci se svým partnerem. [5] Dále musí však existovat dohoda, jak na jednom počítači bude probíhat předávání dat mezi jednotlivými vrstvami. Realizaci provádí kaţdá vrstva, zaslání dat probíhá z lokální aplikace do odpovídající vzdálené aplikace. Vyšší vrstvy spoléhají na niţší vrstvy, které zajistí přenos dat po fyzické síti. Zásobníkem se předávají data z jedné vrstvy do druhé, aţ do té doby, neţ dojde prostřednictvím protokolů fyzické vrstvy k jejich přenosu. Vzhůru k přijímací aplikaci se data předávají zásobníkem na vzdáleném konci. Ţádná vrstva nepotřebuje vědět, jak pracuje vrstva nad ní nebo pod ní. Vrstvy potřebují vědět jen to, jak se jim mají data předat. Rozdělení funkcí síťové komunikace na jednotlivé vrstvy minimalizuje dopad technologických změn na celý protokolový systém. Bez změny fyzické vrstvy mohou být přidány nové aplikace. Bez této změny můţeme také nainstalovat nový síťový hardware a nemusíme přepisovat aplikační software. OSI model je uţitečný. Protokoly TCP/IP nesledují jeho strukturu do detailů, proto popisujeme jednotlivé vrstvy takto: Fyzická vrstva Fyzická vrstva se definuje jako hardware, který je nutný pro přenos datového signálu. V této vrstvě se definují takové věci jako je úroveň napětí či počet a umístění kolíků na konektorech. Fyzická vrstva umožňuje přenos jednotlivých bitů komunikačním kanálem bez ohledu na jejich význam. Zabezpečuje také synchronizaci fyzického vysílače a přijímače. Vrstva rovněž předepisuje požadované vlastnosti přenosu média, mechanické a elektrické charakteristiky rozhraní. [12] Linková vrstva Spolehlivé doručení dat zajišťuje linková vrstva. Doručení zajišťuje po základní fyzické vrstvě. V linkové vrstvě vytváří TCP/IP protokoly jen velmi zřídka. Linková vrstva dohlíží na vlastní přenos paketů. Jsou zde kontrolovány kontrolní součty jednotlivých paketů a ty jsou zde duplikovány. V této vrstvě se obvykle drží kopie jednotlivých paketů až do okamžiku, kdy je bezchybný přenos paketu následující mezistanicí potvrzen. V případě chybného přenosu paketu musí tato vrstva zabezpečit jeho opětovné vyslání a je v ní také hlídána možná duplicita přijatých paketů. [3] Síťová vrstva Správcem spojení po síti a izolace mezi protokoly vyšších vrstev od detailů o fyzické síti je síťová vrstva. Jako síťová vrstva se v TCP/IP obvykle označuje 17

17 Internet Protocol (IP). Tento protokol izoluje vyšší vrstvy od základní sítě, zajišťuje adresaci a doručení dat. Síťová vrstva vybírá optimální cesty, po kterých bude zpráva přenášena k cílové stanici. Všechny síťové stanice mají společné síťové médium u jednoduchých lokálních sítí. Transportní vrstva Transportní vrstva se stará o ochranu přenášených dat. Data jsou v této vrstvě rozdělena do paketů. V této vrstvě se vytvářejí kontrolní součty pro kontrolu správnosti přenosu. V referenčním modelu OSI zajišťuje transportní vrstva to, že příjemce dostane data v přesně stejné podobě, v jaké byly poslány. [5] Relační vrstva Relační vrstva zajišťuje zabezpečení spojení mezi síťovými stanicemi. Rozhoduje se o tom, jakým způsobem bude spojení realizováno. Relační vrstva nepředstavuje v protokolové hierarchii TCP/IP samostatnou vrstvu. V OSI spravuje relační vrstva tzv. relace (spojení) mezi spolupracujícími aplikacemi. Prezentační vrstva Prezentační vrstva obsahuje zprávu, která je zaznamenána v aplikační vrstvě. V této vrstvě je zpráva převedena do formy, která je vhodná pro přenos a je srozumitelná pro cílový počítač. V této vrstvě se také provádí komprese a překódování dat. V prezentační vrstvě je zpráva, zaznamenaná v aplikační vrstvě, převedena do formy vhodné pro přenos a srozumitelné pro cílový počítač a je-li nutné, provádí se zde také komprese a překódování dat. K takto zpracované zprávě je opět připojena hlavička s údaji o použité kompresní a kódovací metodě a o použité formě zápisu dat. [3] Aplikační vrstva V aplikační vrstvě se vyskytují uţivatelem řízené síťové procesy. V protokolové hierarchii je aplikační vrstva určitá úroveň. TCP/IP aplikace představuje určitý proces, který se vyskytuje nad transportní vrstvou. Na této úrovni jsou zahrnuty všechny procesy, s nimiţ uţivatel přímo komunikuje a všechny ostatní procesy, o které se uţivatel nemusí nutně starat Architektura TCP/IP Neexistuje ţádná obecně platná dohoda o popisu TCP/IP pomocí vrstev. Model TCP/IP se povaţuje za sloţený z méně vrstev, neţ model OSI, který je sloţený ze sedmi vrstev. Porovnání vidíme na obrázku č. 3. Většina popisů TCP/IP definuje 18

18 protokolovou architekturu pomocí tří aţ pěti funkčních úrovní. Čtyřúrovňový model na obrázku je zaloţen na třech vrstvách (aplikační, transportní a síťové). Obrázek č. 3: Porovnání modelu TCP/IP a referenčního modelu OSI Stejně jako v modelu OSI, i v tomto modelu jsou vysílána data předávána zásobníkem shora dolů a zdola nahoru při příjmu předávaných dat. Čtyřvrstvová struktura TCP/IP reprezentuje způsob manipulace s daty při průchodu protokolovým zásobníkem od aplikační vrstvy aţ po základní fyzickou síť. Kaţdá vrstva na zásobníku přidává k datům řídící informace, které zajišťují jejich správné doručení. Řídící informace jsou tzv. hlavičky, protoţe se přidávají na začátek vysílaných dat. Kaţdá vrstva chápe informace, které obdrţí z vyšší vrstvy, jako prostá data a na začátek informace vţdy doplní svou vlastní hlavičku. Doplnění doručovaných informací v kaţdé vrstvě se nazývá zapouzdření. Opačný postup se dělá při příjmu dat. Kaţdá vrstva odřízne svou hlavičku a poté předá data podřízené vrstvě. Zásobníkem přecházejí informace, které jsou převzaté z niţší vrstvy. Tyto informace se nazývají jako hlavička a data. Nyní podrobněji popíši činnosti jednotlivých vrstev, začnu nejniţší vrstvou síťovou aţ k nejvyšší vrstvě aplikační. Síťová vrstva Síťová vrstva je nejniţší vrstvou v protokolové hierarchie TCP/IP. V této vrstvě jsou prostředkem protokoly, které systémem doručují data jiným zařízením na přímo připojené síti. V této vrstvě je definován způsob, jakým se po síti přenášejí IP datagramy. Na rozdíl od vrstev na vyšší úrovni musí protokoly síťové vrstvy znát detaily o síti, aby byly schopny data naformátovat tak, aby vyhovovala poţadavkům sítě. Tato vrstva TCP/IP můţe zahrnovat funkce tří vrstev referenčního modelu OSI (síťové, linkové a fyzické). 19

19 Hlavním rysem modelu TCP/IP je jeho adresovací schéma. Toto schéma je schopné jednoznačně identifikovat kaţdý prostředek na Internetu. Tyto IP adresy musí být změněny na příslušné adresy konkrétní fyzické sítě, po které se datagram přenáší. Internetová vrstva Internetová vrstva leţí v protokolové hierarchii nad síťovou vrstvou. Pro doručování paketů slouţí IP, které poskytuje základní sluţbu. Na této sluţbě jsou vystavěny TCP/IP sítě. Všechny protokoly ve vrstvách nad i pod IP pouţívají k doručování dat právě protokol IP. Všechny toky dat v TCP/IP, buď příchozí nebo odchozí, vedou vţdy přes IP. A to bez ohledu na jejich konečné určení. Internetový protokol je základním stavebním kamenem Internetu. Jeho funkce zahrnují: - definice datagramu, což je základní přenášená jednotka v Internetu, - definice internetového adresovacího schématu, - přenos dat mezi síťovou vrstvou a transportní vrstvou, - směrování datagramů na vzdálené cíle, - zajištění fragmentace a složení datagramů. [5] Transportní vrstva Protokolová vrstva přímo nad internetovou vrstvou je transportní vrstva. Mezi nejdůleţitější protokoly transportní vrstvy patří Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP). Protokol TCP poskytuje spolehlivé doručení dat a opravou chyb. Protokol UDP poskytuje jednoduchou doručovací sluţbu bez navazování spojení. Tyto dva protokoly přenášejí data mezi aplikační vrstvou a internetovou vrstvou. Aplikační vrstva Aplikační vrstva je nejvyšším stupněm protokolové architektury TCP/IP. Tato vrstva zahrnuje všechny procesy, které zajišťují doručení dat. V této vrstvě existuje řada aplikačních protokolů. Většina aplikačních protokolů zajišťuje uţivatelské sluţby. Vrstva se neustála rozrůstá o nové sluţby. Mezi nejznámější a nejčastěji implementované protokoly patří následující: - TELNET (Network Terminal Protocol) zajišťuje vzdálené přihlášení přes síť, - FTP (File Transfer Protocol) používaný pro interaktivní přenos souborů, - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) doručující elektronickou poštu. [5] FTP, SMTP a TELNET představují nejčastěji implementované TCP/IP aplikace. Mezi ostatní často používané TCP/IP aplikace patří následující: - Domain Name Service (DNS) rovněž se někdy označuje jako name service. Tato aplikace mapuje IP adresy na jména přiřazená siťovým zařízením, 20

20 - Routing Information Protocol (RIP) směrování představuje významnou část funkce TCP/IP. Protokol RIP používají síťová zařízení k výměně směrovacích informací, - Network File System (NFS) tento protokol umožňuje sdílení souborů mezi různými zařízeními na síti. [5] Některé protokoly, jako například TELNET nebo FTP, můţeme pouţít jen v tom případě, ţe uţivatel má nějaké znalosti o síti. Ostatní protokoly, mezi které patří například RIP, pracují tak, aby o jejich činnosti uţivatel nevěděl. Závěr k této kapitole: V této kapitole se čtenář dočetl o tom, jaké jsou definice počítačové sítě. Některé zdroje uvádějí různé moţnosti definování počítačových sítí. Také se zde čtenář dozvěděl jak počítačové sítě vznikly, jaký byl jejich vývoj a význam. Podrobněji bylo popsáno rozdělení bezdrátových počítačových sítí, kde se čtenář dočetl například o tom co je GPRS, Bluetooth, WiMax atd. V závěru této kapitoly je popsán rozdíl mezi architekturou počítačových sítí OSI a TCP/IP. 21

21 2. Základní technologické charakteristiky Wi-Fi sítí V kapitole Základní technologické charakteristiky Wi-Fi sítí se dočtete o tom co vlastně je Wi-Fi, jaký byl historický vývoj. Dále popisuji jednotlivé protokoly IEEE, porovnání rychlostí. V další části popisuji jaké jsou základní komponenty, jako je distribuční systém, přístupový bod, přenosové médium a klient. Dále píši o síťových komponentech, jako jsou opakovač, most, přepínač, směrovač a brána. V další části popisuji WLAN. Zde se dozvíte informace o WEP, protokol IEEE 802.1x, WPA, jejich porovnání. V této kapitole se také dočtete o zabezpečení, co je autentizace, open-system autentizace, a shared key autentizace. Také popisuji zabezpečení sítě Wi-Fi, jaké jsou reálné hrozby, jaké jsou obranné kroky a seznámení s firewally Úvod do Wi-Fi Wi-Fi je technologie, která se objevila dost neočekávaně a následně poměrně rychle rostla, což je dáno zejména její nenákladností a dokonalým naplněním běžných potřeb. Původně bylo Wi-Fi jen zajímavou alternativou pro bezdrátové připojení notebooku k síti využívající rádiové spektrum, za které se nemusí platit. [4] V současné době Wi-Fi stále roste. Je lepší, bezpečnější a rychlejší. Uţivatelé chtěli vyšší zabezpečení a zlepšení vzájemné spolupráce zařízení Co je to Wi-Fi Wi-Fi je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE Název původně neměl znamenat nic, ale časem se z něj stala slovní hříčka vůči Wi-Fi (tzn. analogicky k high fidelity vysoká věrnost), která by se dala chápat jako zkratka k wireless fidelity (bezdrátová věrnost). [25] Cílem Wi-Fi sítě bylo, aby zajišťovala vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a připojování na lokální sítě LAN. Později byla pouţita k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlejších lokalit a tzv. hotspotů. V dnešní době se Wi-Fi pouţívá prakticky ve všech přenosných počítačích a v některých mobilních telefonech. Bezlicenční pásmo, které se pouţívá, mělo úspěch. Bezlicenční pásmo má i negativní důsledky ve formě silného narušení příslušného frekvenčního spektra a bezpečnostních incidentů. Wi-Fi (Wireless Fidelity) je bezdrátová, síť určená primárně k náhradě kabelového ethernetu v bezlicenčním pásmu, které je dostupné prakticky v celém civilizovaném světě. 22

22 Hlavní výhodou této technologie je její nízká cena, způsobená mimo jiné tím, ţe certifikovaná zařízení jsou k dispozici ve velkých sériích. Protoţe poţadavky na certifikaci zařízení jsou běţně dostupné a norma b dokonce volně k dispozici na webu, existují řádově desítky (moţná jiţ stovky) různých výrobců Historický vývoj Wi-Fi vychází ze standardu IEEE , který se dříve nazýval bezdrátový ethernet. Je to technologie pro bezdrátové sítě. Wi-Fi vznikla v roce Vývoji pomohl americký regulátor FCC (Federal Communication Commission), který povolil uvolnění tří frekvenčních pásem pro bezlicenční pouţití. Do této doby se mohli některé frekvence vyuţívat jen s individuálním povolením FCC. Na tato pásma se vztahují určité podmínky. Mezi podmínky patří nepřekročení maximálního vysílacího výkonu a pouţití širokopásmových řešení, které fungují na principu rozprostření frekvenčního spektra. Tyto podmínky jsou z důvodu ochrany ţivotního prostředí IEEE standardy IEEE je Wi-Fi standard s dalšími doplňky pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN). Výraz x se pouţívá pro mnoţinu doplňků. Standard zahrnuje šest druhů modulací pro posílání radiového signálu, přičemž všechny používají stejný protokol. Nejpoužívanější modulace jsou definované v dodatcích k původnímu standardu s písmeny a, b, g n přináší další techniku modulace. Původní zabezpečení bylo vylepšeno dodatkem i. Další dodatky (c f, h, j) pouze opravují nebo rozšiřují předchozí specifikaci. [26] Standardy b a g pouţívají 2.4 GHz pásmo. Zařízení můţe pronikat s mikrovlnnými troubami, bezdrátovými telefony, s Bluetooth a dalšími zařízeními. Přehled všech standardů spolu s rokem vydání, pásmem a maximální rychlostí vidíme na obrázku č. 4. Obrázek č. 4: Přehled standardů IEEE [25] 23

23 IEEE a Standard vyuţívá Wi-Fi v pásmu 5 GHz. Tento standard je stabilnější a vyspělejší neţ standard IEEE b a IEEE g. Má i větší vyzařovací výkon, který můţeme pouţít pro delší vzdálenosti. IEEE b Tento standard se zabývá definicí bezdrátového komunikačního standardu, který se nazývá Wi-Fi. Od roku 1999 navyšuje tento standard přenosovou rychlost na 11 Mbit/s v přenosovém pásmu 2,4 GHz. IEEE g Standard vysílá ve stejném frekvenčním pásmu MHz. Maximální rychlost je 54 Mbit/s, to odpovídá přenosům o velikosti 25 Mbit/s. IEEE n IEEE n je Wi-Fi standard, který má za cíl upravit fyzickou vrstvu a podčást linkové vrstvy. Maximální fyzická rychlost můţe být aţ 600 Mbit/s při MAC rychlosti aţ 400Mbit. IEEE y Doplněk, který by měl umoţnit vyuţití pásma MHz v USA Porovnání rychlostí Porovnání rychlostí většiny bezdrátových standardů je zobrazeno na obrázku č. 5. Do schémy je zahrnuta i odhadovaná reálná propustnost b i teoretické maximum tohoto standardu. Obrázek č. 5: Porovnání rychlostí bezdrátových standardů [4] 2.2. Základní komponenty Kaţdá bezdrátová síť standardu se skládá z čtyř základních komponent: - distribuční systém - access point (přístupový bod) - přenosové médium - klient 24

24 Distribuční systém je Wi-Fi síť, které obsahují několik access pointů (AP), umoţňují pohyb klientů mezi těmito AP bez ztráty spojení. Pro toto je nutná komunikace mezi AP v síti. Tato komunikace je realizována přes distribuční systém. Většinou se pouţívá Ethernet, ale ve standardu není médium definováno. Můţeme pouţívat i jinou technologii. Přístupový bod je přemostění kabelové a bezdrátové sítě je hlavní funkcí. Další funkce, které poskytuje, jsou definované standardem nebo předané výrobcem. Klient se musí připojit k AP a projít autentizací. Přenosové médium slouţí k přenosu dat. V kabelových sítích je médiem kabeláţ. V bezdrátových sítích se data přenášejí vzduchem. Bezdrátové sítě fungují i ve vakuu. Tady jsou médiem rádiové frekvence. Norma definuje dvě frekvence (2,4 a 5 GHz), po kterých se přenáší data mezi klienty apod. Data se mohou přenášet i mezi dvěma a více. Mezi klienty ve Wi-Fi sítích patří stolní počítače, notebooky, PDA a mobilní telefony. V současné době se v zámoří šíří trend vyuţívat Wi-Fi pro spojení se spotřebiči v domácnosti. Například tzv. chytrá chladnička, která monitoruje stav potravin a přes Wi-Fi předává informace centrálnímu počítači WLAN WLAN umoţňuje uţivatelům podnikových sítí volný pohyb mezi kancelářemi bez přerušení jejich připojení k podnikovým síťovým prostředkům. Týká se to zejména datové komunikace, ale také stále častěji i hlasové komunikace WEP Pro b je protokol WEP volitelným doplňkem. Protokol WEP pracuje jako doplněk pro řízení přístupu k síti a zabezpečení přenášených dat. WEP byl určený pro dosaţení bezpečnosti komunikace v bezdrátové síti, která odpovídá bezpečnosti v tradičních LAN, ale ve výsledku tato očekávání nesplnil. Pro autentizaci a pro šifrování se WEP nemusí pouţívat. Pro autentizaci a šifrování jej můţeme provést jinými metodami, je to vhodné vzhledem k slabinám autentizace WEP. WEP pouţívá symetrický postup, tedy pro šifrování a dešifrování se pouţívá stejný algoritmus i stejný klíč. Autentizace se provádí otevřeně (open system) nebo pomocí sdíleného klíče (shared key). WEP používá dva druhy sdílených klíčů: - relační klíč na ochranu jedinečně adresovaného provozu (unicast) mezi klientem a AP a současně na ochranu provozu skupinového a všeobecného (multicast a broadcast) od klienta směrem k AP, 25

25 - skupinový/globální klíč na ochranu skupinového provozu od AP ke všem připojeným bezdrátovým klientům. [9] IEEE 802.1x Obecný bezpečnostní rámec pro LAN je IEEE 802.1x. Tento protokol zahrnuje autentizaci uţivatelů, integritu zpráv a distribuci klíčů. Autentizace se v případě WLAN realizuje na úrovni logických portů přístupového bodu. Cílem protokolu je blokování přístupu k segmentu lokální sítě pro neoprávněné uţivatele, slouţí také jako transport na spojové vrstvě pro zprávy autentizačního protokolu vyšší vrstvy. Protokol 802.1x umoţňuje dynamické generování klíčů. Toto generování je vůči uţivatelům transparentní a nahrazuje jinak časově náročnou a potenciálně nebezpečnou distribuci šifrovacích klíčů. Hrubou sílu nemůţeme pouţít na rozlomení tohoto dynamického klíče WPA WPA představuje podmnožinu prvků i. Volily se ty prvky, které nevyžadovaly změny v hardwaru, takže modernizace většiny zařízení šla provést pouze prostřednictvím softwarových změn. Proto také WPA používá stejný šifrovací mechanismus jako WEP. Nicméně protokol použitý ve WPA (TKIP) má kvůli své vyšší složitosti určitý vliv na výkonnost zařízení. [9] Pro řešení nedostatků WEP je určen protokol TKIP. Tento protokol má funkci dynamického regenerování klíčů, kontroly integrity zpráv a číslování paketů na ochranu proti útokům i i je velice podobný WPA. Tento protokol doplňuje nové prvky jako protokol CCMP s šifrováním podle AES, volitelnou předběţnou autentizaci, která umoţňuje rychlý a bezpečný roaming mezi přístupovými body s minimalizací zpoţdění. Nad těmito protokoly TKIP nebo CCMP pracuje 802.1x, starající se o robustní autentizaci a správu klíčů. Tento protokol nabízí dvojí reţim pro autentizaci, PSK a 802.1x. Autentizace probíhá oboustranně. Pro docílení co nejvyšší náhodnosti pro PSK, definuje se funkce pro generování PSK z PMK. 26

26 Porovnání WEP, WPA a WPA2 Odolnost všech vývojových stupňů bezpečnostního řešení, které jsou dnes k dispozici pro WLAN, vůči různým typům útoků na podnikové sítě. Na obrázku č. 6 vidíme porovnání zabezpečení WEP, WPA a WPA2 v porovnání s autentizací, šifrováním a moţnými útoky Ad-hoc sítě Obrázek č. 6: Porovnání WEP, WPA a WPA2 [9] Wi-Fi síť, která neobsahuje žádný přístupový bod, je známa jako ad-hoc Wi-Fi síť. Aby se zařízení mohla připojit k síti, musí být nakonfigurována pro komunikaci v ad-hoc režimu. V ad-hoc sítích spolu komunikují jednotlivé stanice přímo (bez prostředníka) jedná se tedy o peer-to-peer sítě. Tento způsob se ale hodí pouze pro různé nárazové akce nebo pro opravdu velmi malé sítě, jednotlivá zařízení spolu musí být v rádiovém dosahu. [27] V počítačových sítích je autentizace velmi obtíţně proveditelná, protoţe vzhledem k chybějící infrastruktuře je obtíţné identifikovat uţivatele. Jsou zde problémy s mechanismy důvěryhodné třetí strany a mechanismy zaloţenými na identitě pro dohodu o klíčích. 27

27 2.5. Zabezpečení Autentizace Autentizace podle standardu je jednosměrný proces. Stanice musí ţádat o autentizaci, aby jí byl umoţněn přístup. Přístupový bod se vůči stanici autentizovat nemusí. Toto pomáhá útočníkům v realizaci útoku. To je vloţení falešného přístupového bodu mezi stanice a skutečný přístupový bod. Jaké máme tedy moţnosti autentizace stanic? Buď ponecháme otevřený systém, ve kterém můţe být kaţdá stanice autentizována, nebo pouţijeme WEP, který nám poskytuje autentizaci pomocí tajného klíče Open-system autentizace Metoda open-system funguje tak, ţe AP přijme stanici na základě údajů, které mu stanice poskytne, ale AP je nijak neověřuje. Stanice posílá údaje o sobě, identifikaci v podobě SSID (Service Set Identifier). V okamţiku, kdy AP vysílá své SSID, můţe kaţdá stanice v dosahu, která není nastavená na svoje SSID, přijmout SSID přístupového bodu. Za pomoci takto získaného SSID můţe stanice vstoupit do sítě. Je tedy dobré vysílání SSID vypínat a zabránit tak přístup do sítě uţivatelům, kteří neznají SSID přístupového bodu Shared-key autentizace Při pouţití autentizace sdíleným klíčem se musí v síti také pouţívat WEP. Je vyţadováno standardem , aby zařízení s WEP mohlo pouţívat shared-key autentizaci. Základem této metody je klíč známý všem zařízením v síti. Stanice se při autentizaci musí prokázat tímto klíčem, který přístupový bod klíč ověří. Pokud klíč souhlasí, je teprve stanice autentizována. Ověření spočívá v tom, ţe AP generuje náhodné číslo, které pošle stanici. Stanice zakóduje toto náhodné číslo pomocí sdíleného klíče. Přístupový bod pak zprávu dekóduje pokud se dekódované číslo rovná odesílanému číslu, je zařízení autentizováno. Metoda sdíleného klíče se však v praxi příliš neprosadila. Není zcela vyřešena bezpečná distribuce a obměna sdíleného klíče (stejně jako v případě WEP). Metoda shared-key otevírá malá bezpečnostní dvířka, protoţe dokáţeme odposlechnout vygenerovaný text a poté jeho zašifrovanou podobu. Derivovat klíč, pokud známe původní a šifrovanou podobu zprávy, je totiţ mnohem snazší. Takţe je paradoxně bezpečnější vyuţití standardního mechanismu ověřování klienta přístupovým bodem (Open Key Authentication), při kterém se ţádné autentizační údaje nepředávají. Autentizace je jednoduše zajištěna tím, ţe AP i klient mají stejný šifrovací klíč. 28

28 2.6. Zabezpečení sítě Wi-Fi Sítě Wi-Fi jsou velmi pohodlné, krásně se s nimi pracuje a velmi jednoduše se vytvářejí. Provozování bezdrátové sítě ale také představuje značné bezpečnostní riziko Reálná podoba hrozby Kdyţ porovnáme bezdrátovou síť s konvenční kabelovou sítí, jsou bezpečnostní rizika v obou případech stejná, aţ na jeden zásadní rozdíl. Rozdílem je skutečnost, ţe bezdrátová síť nenabízí ţádné fyzické zajištění. Bezdrátovou síť můţe sledovat kdokoliv. Pro sledování provozu na kabelové síti potřebujeme získat fyzický přístup ke komunikačním kabelům. Další problém je v tom, ţe výchozí nastavení bezdrátového přístupového bodu a směšovače jen zajistí spuštění a fungování sítě Wi-Fi. Neprovede vás procesem rozšíření sítě o bezpečnostní prvky, jako je šifrování. Odhady říkají, ţe aţ 80% sítí Wi-Fi běţí bez zapnutých bezpečnostních prvků. Je-li vaše síť Wi-Fi zcela nezabezpečená, někdo v dosahu vysílání vašeho přístupového bodu, ale pravděpodobně mimo vaše fyzické místnosti, se můţe stát uzlem sítě. To se někdy označuje za průnik. Jako uzel (neboli klient) vaší sítě můţe onen útočník přistupovat k souborům na síti. Přístup k souborovým systémům v počítačích znamená více, neţ ţe je jenom můţe číst. Útočník můţe smazat celý váš systém. Tento útočník můţe v závislosti na vašem nastavení změnit dokonce i nastavení správy sítě. Mohl by vás tak odříznout od vaší vlastní sítě. Pokud nezměníte heslo svého přístupového bodu, můţe si útočník otevřít jeho stránku správy, tedy za předpokladu, ţe vaše zařízení pouţívá webovou správu. Pak můţe změnit nastavení tak, ţe naruší další aplikované bezpečnostní prvky Obranné kroky Prostředky, které by měl aplikovat každý správce sítě Wi-Fi: - změnit výchozí bránu SSID neboli název sítě, - zrušit vysílání SSID. Když nebudete vysílat svůj identifikátor SSID, bude pro útočníka obtížnější přihlásit se k vaší síti, - implementovat šifrování WEP, - změnit výchozí heslo aplikace správy přístupového bodu, - zapnout firewall v nastavení směšovače, - zajistit běh antivirového softwaru na všech síťových počítačích a přibližně týdenní aktualizaci definic virů. Tato věc souvisí s obecnou ochranou sítě, než se zabezpečením sítě Wi-Fi, je to ale věc skutečně důležitá. [4] 29

29 2.7. Seznámení s firewally Firewall je program, který chrání vaše prostředky filtrováním síťových paketů. Firewally mohou běţet jako součást jiného softwaru. Například kombinované zařízení přístupového bodu Wi-Fi a směšovače nabízí formu firewallu. Firewally mohou také na počítačích běţet jako samostatné programy. Firewally dovolují správcům sítě stanovit, kteří klienti v síti mohou přistupovat k síťovým prostředkům a které porty mohou být vyuţívány z vnějšku pro přístup k síti. Síťový port je logický koncový bod na síti. Číslo portu určuje druh provozu vyuţívající daný port. Softwarový firewall Integrovaný v operačním systému nebo jej můţeme stáhnout jako software z webových portálů. Mezi kvalitnější firewally patří Outpost Firewall, Comodo Firewall, Sunbelt Personal Firewall, FortKnox Personal Firewall a nakonec i takové, které jsou integrovány do antivirových programů jako například NOD32. Softwarový firewall není tak účinný jako hardwarový. Hardwarový firewall Tento způsob obrany je účinnější, ale neumí automaticky pracovat se softwarem, který máme v počítači. Základní prvky hardwarového firewallu jsou filtry na domény, filtry na příchozí/odchozí spojení, blokování, kontrola MAC adres a další specifická nastavení jako povolení/zakázání vzdálené administrace routeru, povolení/zakázání reakce na PING, která uţ záleţí na výrobci routeru. Závěr k této kapitole: V úvodu této kapitoly jsou uvedeny základní definice o Wi-Fi a její historický vývoj. Dále jsou popsány jednotlivé standardy IEEE a porovnání rychlostí jednotlivých standardů IEEE. Další část této kapitoly obsahovala popis základních komponentů v počítačových sítích. Tato kapitola obsahuje porovnání jednotlivých moţností zabezpečení jako je WEP, WPA a WPA2. Je zde také popsáno co je autentizace, open-systém autentizace a shared key autentizace. V závěru této kapitoly je seznámení s firewally a jejich rozdělením. 30

30 3. Bezpečnosti bezdrátové komunikace V kapitole o Bezpečnosti bezdrátové komunikace uvádím jakou ochranu sítě vyţaduji, co je bezpečnostní politika. Dále píši o šifrování, jaké jsou přístupy k šifrování. V další části uvádím informace o tom, co jsou virtuální privátní sítě a útoky na bezpečnost sítě. Dále píši o bezpečnosti bezdrátové komunikace. V této části se dočtete o klasifikaci bezdrátových sítí, vzdáleném přístupu, vysílání SSID, filtraci MAC adres, protokolu WEP, RADIUS serveru a digitálním certifikátu Základní bezpečnost sítě Bezpečnost sítě je vlastně minimalizace zranitelných míst síťových prostředků. Určitou ochranu v síti vyţadují: - informace a data (hesla), - sluţby přenosu a zpracování dat, - zařízení, - uţivatelé. Vlastní ohroţení komunikačního systému obsahuje zničení, poškození, modifikaci, ukradení či ztrátu informací, případně zdrojů, odhalení soukromé informace, nebo přerušení sluţeb. K těmto ohroţením dochází úmyslně, a to buď zvenčí nebo zevnitř Bezpečnostní politika Bezpečnostní politika je obecně založena na principu rozpoznání autorizovaného a neautorizovaného chování. Dohodnutá bezpečnostní politika se implementuje za použití různých mechanismů, které slouží k prevenci, detekci nebo nápravě. Bezpečnostní politika podnikové sítě musí podporovat cíle celého podniku, musí být jasně definovaná jako součást organizačního řízení a odpovědnosti musí být jasně deklarovány. Politiku je třeba také periodicky prověřovat, nejlépe externími zdroji. Současně musí být použité bezpečnostní prostředky i nákladově efektivní, s vědomím, že 100% zabezpečení nelze nikdy dosáhnout. Bezpečnostní politika musí být také naplnitelná a použitelná zaměstnanci, proto při její přípravě musí být brán ohled na potřeby všech podnikových oddělení. [9] Mezi bezpečnostní sluţby v sítích patří následující kategorie: - autentizace (authentication) ověření totoţnosti druhé strany, se kterou komunikujeme (druhá strana je tím, kým tvrdí, ţe je), - řízení přístupu (access control) identifikace uţivatele, která nám umoţnění přístup do systému, na jehoţ základě nám je umoţněno přidělení práv, 31

31 - zajištění utajení a důvěrnosti přenášených dat (data confidentiality a privacy) ochrana před jakýmkoli únikem informací, například šifrováním, - zabezpečení integrity dat (data integrity) ochrana proti jakékoli změně dat zabráněním modifikaci, duplikaci nebo zničení posílaných dat, - ochrana proti odmítnutí původní zprávy (nepopiratelnost nonrepudiation) snaha o zabránění odesílateli nebo příjemci odmítnout potvrzení o vyslání nebo přijetí zprávy, například pomocí důkazu o původu nebo důkazu o doručení Šifrování Existují dva základní přístupy k šifrování: symetricky (soukromým klíčem) a asymetricky (dvěma klíči soukromým a veřejným) Symetrické šifrování Symetrické šifrování je metoda při níţ dochází pomocí šifrovacího klíček zašifrování nebo odšifrování zprávy. Před komunikací musíme nejdříve druhé straně důvěryhodným způsobem předat šifrovací klíč a údaje o pouţitém algoritmu. Při šifrování soukromým klíčem (private key) musí obě strany pro komunikaci pouţívat stejný klíč. Tento klíč se pouţívá symetricky, a to pro šifrování i dešifrování. Šifrování můţeme pouţít pro autentizaci a pro ochranu dat při přenosu. Při distribuci soukromého klíče je potřeba zajistit bezpečnost přenosu samotného klíče po síti. Z tohoto důvodu se soukromý klíč často mění. I přesto můţe být soukromý klíč uloţen na počítači nebo na čipové kartě a bude to bezpečné. Příklad šifrování soukromým klíčem: - AES (Advanced Encryption Standard) délky klíčů 128, 192 nebo 256 bitů se používají na šifrování bloků o délce 128, 192 nebo 256 bitů. [9] Asymetrické šifrování Asymetrické šifrování se pouţívá při šifrování pomocí dvou klíčů, a to veřejného a soukromého klíče. Uţivatel si tyto klíče vygeneruje pomocí nějakého softwaru. Kaţdý uţivatel má svůj veřejný a soukromý klíč. Soukromý klíč si kaţdá uţivatel uschová a veřejný klíč můţe posílat dalším uţivatelům. Odesílatel pomocí svého soukromého klíče zprávu zašifruje. S veřejným klíčem (public key) se šifrování provádí asymetricky, kdy data zašifrovaná jedním klíčem lze dešifrovat klíčem druhým. Tyto klíče tvoří jedinečný pár vzájemně klíčů, jeden klíč je pak veřejně dostupný komukoli, zatímco druhý je soukromý. Asymetrické šifrování tedy slouţí k ochraně přenášených dat. Kaţdé dvě stanice mohou bezpečně komunikovat bez předchozího předávání klíčů dvojím šifrováním, soukromým a veřejným klíčem. 32

32 Příklad asymetrického šifrování: - RSA spolehlivost závisí na délce použitého klíče, s delším klíčem se zvyšuje. RSA lze využít jak pro šifrování, tak pro autentizaci. RSA má široké využití v elektronické poště, digitálních podpisech nebo při budování virtuálních privátních sítích. [9] Výhodou asymetrického šifrování je jednoduchá správa šifrovacích klíčů, protoţe pro distribuci veřejných klíčů není potřeba zabezpečená komunikace. Soukromý klíč je v bezpečí v systému a sítí se nedistribuuje. Vygeneruje novou dvojici klíčů pro kaţdou novou relaci nebo transakci. Při změně soukromého klíče se vygeneruje odpovídající veřejný klíč. Nevýhodou šifrování veřejným klíčem je sloţitost pouţitého algoritmu. Šifrování soukromým klíčem je o mnoho rychlejší Virtuální privátní sítě Virtuální neveřejné (privátní) sítě (VPN Virtual Private Network) jsou zásadní důleţité pro realizaci bezpečného vzdáleného přístupu. Uţivatelé, kteří se připojují z domova nebo uţivatelé, kteří se připojují na cestách je nutné autentizovat a autorizovat přístup k prostředkům a k síti. VPN je virtuální sítí. V tomto případě se jedná o komunikační infrastrukturu, pro pouţívání určité organizace, pro kterou je vyhrazena. Ve skutečnosti je tato infrastruktura spojená i s dalšími uţivateli. VPN můžeme použít pro řešení různých požadavků. Tyto požadavky zahrnují potřebu bezpečně komunikovat přes veřejnou síť, které můžeme popsat takto: - propojení distribuovaných pobočkových intranetů (site-to-site) do jednoho velkého podnikového intranetu, - vzdálený přístup (repote access) připojení vzdáleného uživatele k podnikovému intranetu, VPN pro vzdálený přístup kladou nároky na řešení autentizace klientů, protože se uživatelé mohou připojovat opravdu odkudkoli a kdykoli, - extranet vytvoření sítě vně podnikového intranetu, která je přístupná pouze partnerským organizacím. [9] Úkolem bran VPN je dohodnutí a poskytnutí bezpečnostních sluţeb. Klíčovou pozici tady mají brány. Brány se musí postarat o bezpečný přístup do sítě pro oprávněné uţivatele, o udrţení neoprávněného provozu vně sítě, šifrování komunikace mezi sítěmi a překlad adres NAT. Brány podporují autentizační mechanismy, digitální podpisy atd. Totoţnost dvou koncových bodů VPN a uţivatelů, kteří posílají zprávy přes VPN, ověřuje autentizace. Pro přístup uţivatele do internetu otevře VPN server port firewallu aţ po autentizaci. Veřejný klíč se pouţívá pro výměnu bezpečných klíčů a pro další komunikaci mezi klienty se pouţívá bezpečný klíč. Toto pouţití vyuţívá většina VPN. VPN směšovače se z důvodu narušení bezpečnosti při potenciálním odposlechu se musejí 33

33 pravidelně měnit klíče v průběhu relace. VPN můţeme vyuţít i při změnách šifrování v rámci jedné relace, které mohou sníţit úspěšnost útoků na šifrovací klíče Bezpečnost bezdrátové komunikace Bezdrátové řešení není nikdy bez problémů. Rádiové spojení na náchylné na rušení všemi moţnými zařízeními. Optické bezdrátové sítě nebo sítě zaloţené na infračerveném záření se nemusí snést s různými překáţkami mezi zdrojem a cílem komunikace. Dosah a rychlost vysílání závisí na tom, jaké kmitočty pouţijeme a s kvalitou přenosu je omezena velikost sítě i počet systémů, které se mohou nacházet v rámci daného prostoru, aby nemohlo dojít k neţádoucímu rušení Vzdálený přístup Velkým rizikem pro bezpečnost podniku je například, kdyţ zaměstnanec přistupuje do podnikové sítě zvnějšku a to, buď z domova, od klienta nebo z nějakého místa na cestě při pracovních povinnostech. Další bezpečnostní problém je bezdrátový přístup. Tento přístup se provádí pomocí rádiové sítě: veřejně přístupovou WLAN. Pravidla pro zabezpečení vzdáleného přístupu: Zabezpečení na straně vzdáleného uţivatele: - autentizace uţivatele, - šifrování přenášených dat, - personál threat management, - osobní firewall, - vynucení bezpečnostní politiky, - ochrana lokálně uloţených dat, - ochrana zařízení. Zabezpečení na straně podnikové sítě: - autentizace uţivatele, - šifrování přenášených dat, - řízení přístupu, - network threat management, - autorizace, řízení přístupu k jednotlivým prostředkům, - vynucení bezpečnostní politiky, - host theat management. 34

34 Vysílání SSID Každé AP pravidelně vysílá administrativní signalizaci, kterým ohlašuje svou přítomnost. Zpráva obsahuje různé informace o AP, například SSID (název sítě), podporované rychlosti a sílu signálu. Tyto zprávy můžeme chápat jako jistý typ námluv. Jako sirény tak AP kolem sebe volají. [1] Na jednu stranu vypadá funkce jako vynikající. V některých příkladech to je skutečnost. Kdyţ ve Windows XP zvolíme funkci Zobrazit dostupné sítě, seznam sítí se generuje právě podle přijatých signalizačních rámců. Tato funkce je velmi pohodlná, ale pouze v případě, ţe se nacházíme u nějakého veřejného přístupového bodu. Jen v této situaci velmi snadno zjistíme SSID, které potřebujeme pro připojení k síti. Na druhé straně je nevhodné vysílání SSID, a to z bezpečnostního pohledu. Útočník můţe získat moţnost nalézt a identifikovat naši síť. Výrobci hardwaru zavedli proptietární řešení tohoto problému, které se nazývá uzavřená síť. AP se stále vysílá administrativní signalizaci, prázdná je hodnota SSID. Například NetStumbler, nástroj pro detekci AP, naši bezdrátovou síť neuvidí. Standardní SSID - Správce sítě často pouţívá veřejný SSID, který je nastaven na přístupný bod a vysílá ke všem bezdrátovým zařízením, které má ve svém rozsahu. Nevysílající SSID (not broadcasting SSID) Většina přístupových bodů (AP) v základní konfiguraci posílá informaci o své skupině SSID. Pro větší bezpečnost se vypíná vysílání SSID. V závislosti na bezdrátovém softwaru se uživateli síť buď neukazuje, nebo je zobrazená jako nepojmenovaná síť. V každém případě, někdo potřebuje manuálně vstoupit do správy SSID pro připojení k síti. Tato metoda není bezpečná, protože pokaždé, když se někdo připojí k síti, odesílá SSID nekódovaným textem, i když síťové spojení je jinak zakódované. Bezpečnostní experti považují vypínání SSID za bezpečnostní slabinu. Měly by být používány i další druhy šifrování a identifikace WEP a nebo WPA. [26] V současné době jsou nové bezdrátové přístupové body, které zablokují automatickou SSID vysílající vlastnost v pokusu zlepšit síťové zabezpečení. Bezdrátové přístupové body (AP), které jsou na pokročilejší úrovni, podporují vysílání mnohanásobných SSIDů Filtrace MAC adres MAC adresa (Media Access Control) je stanovena výrobcem u kaţdé ethernetové karty. MAC adresa se někdy nazývá jako hardwarová adresa. Tuto adresu mají i bezdrátové karty. Filtrace MAC adres je zaloţena proto, aby se v AP 35

35 udrţoval seznam autorizovaných MAC adres a povolení provozu pouze kartám s těmito adresami. Problém je, ţe většina bezdrátových karet mívá ovladač, který umoţňuje uţivateli změnit MAC adresu. Například SpoofMAC je nástroj, který také umoţňuje měnit MAC adresu. Tento program je dostupný na Internetu. Zdrojová a cílová adresa se posílá nešifrovaná, proto můţe dojít k tomu, ţe útočník můţe odposlechnout hodnoty povolených MAC adres. Po odposlechnutí si můţe svoji bezdrátovou kartu nastavit tak, aby pouţila takovou adresu, která je platná. Pokud bude karta povaţována za kartu s povolenou MAC adresou, AP bude přesvědčeno, ţe jde o legitimní provoz Protokol WEP Mezi základní slabinu patří prolomení klíče brutální silou. Další slabinou je chybná implementace WEP. Větší problém neţ je prolomení, je implementace klíčů. Jsou dva základní faktory pro standardní implementaci: - klíč pro skupinu uţivatelů; - dlouhodobé trvání platnosti klíče. Podstata chybné implementace Brutální síla Dvěma způsoby můţeme prolomit protokol WEP. První způsob je brutální síla. V tomto případě se při dostatečném výpočetním výkonu můţe testováním různých klíčů najít ten správný. V dnešní době je prolomení 40ti bitového klíče moţné během několika minut. Klíč o délce 128 bitů je povaţován za neprolomitelný. Slabina v implementaci Aby byla zvýšena bezpečnost prolomení klíče používaného pro šifrování obsahu paketů, používá se náhodně generovaný 24bitový řetězec nazývaný initialization vector (IV). Hlavičku protokolu WEP si lze zjednodušeně představit na základě následujícího obrázku. To co je žlutě, je otevřený text. To co je oranžově, je zašifrováno. [22] RADIUS server Při připojení k poskytovateli Internetu pomocí vytáčeného připojení, DSL, nebo Wi-Fi je u některých poskytovatelů vyţadováno přihlašovací uţivatelské jméno a heslo. Tato informace je poslána do Network Access Server (NAS) zařízení přes Point-to-Point Protocol (PPP). Poté je předána RADIUS serveru přes RADIUS protokol. RADIUS server ověří pravost informace pouţitím autentizačních schémat. Pokud je 36

36 uţivatelské jméno a heslo přijato, server autorizuje přístup k poskytovateli internetu a vybere IP adresu a další parametry spojení. RADIUS server bude také upozorněn na spuštění nebo ukončení sezení, takţe uţivatel můţe platit přesně podle těchto RADIUS informací nebo mohou být tyto pouţity pro statistické účely. Na Obrázku č. 7 vidíme schéma RADIUS serveru. Obrázek č. 7: Schéma RADIUS serveru [28] Digitální certifikát Pro zajištění bezpečného přístupu k osobním stránkám podporuje webový server technologii SSL, která automaticky vytváří kanál pro šifrovanou komunikaci mezi klientem a serverem. Sluţby, které na webovém serveru běţí, mají vygenerovány své certifikáty podepsané certifikační autoritou UTB. Tyto certifikáty si internetové prohlíţeče stahují automaticky sami a uţivatelé je obvykle jen potvrdí (buď při kaţdém startu klienta anebo častěji jen jednou do doby, neţ vyprší jejich platnost a jsou pak nahrazeny novými). Někteří klienti, jako např. Internet Explorer verze 6, vyţadují ověření certifikátu proti certifikátu certifikační autority, kterou byl podepsán. Pokud nemají k dispozici certifikát příslušné certifikační autority, informují při kaţdém startu klienta uţivatele o tom, ţe pouţitý zabezpečovací certifikát nelze ověřit. Pro moţnost ověření certifikátu je proto nutné importovat do operačního systému pracovní stanice uţivatele platný certifikát certifikační autority UTB. 37

37 Závěr k této kapitole: V kapitole jsou popsány jednotlivé metody a způsoby šifrování. Dále jsou podrobně popsány jednotlivé moţnosti bezpečnosti bezdrátové komunikace, do kterých patří například RADIUS server a digitální certifikát, které jsem pouţila v praktické části. 38

38 4. Útoky na bezpečnost sítě V této kapitole, kterou jsem nazvala Útoky na bezpečnost sítě se dozvíte jaké jsou potenciální útoky na bezdrátové sítě. V další části se dočtete jak postupu útočník, v případě, ţe chce získat naše heslo a připojit se na naši Wi-Fi síť. Mezi potenciální útoky na bezdrátové sítě patří: - falšování identity zdroje (address spoofing) při útoku přes falešnou adresaci se mění zdrojová adresa datagramu z adresy zakázané na adresu povolenou pro vstup do podnikové sítě. Útočník, který můţe pouţít falešnou zdrojovou adresu, můţe vypadat jakou důvěryhodný uţivatel a můţe poţadovat sluţby. Zjišťování informací o oprávněných uţivatelích patří mezi jednu z nejnebezpečnějších dopadů falešné adresace. Útočník můţe při tomto útoku zjistit informace o účtech uţivatelů, heslech, můţe i přidat nebo změnit konfiguraci vnitřního serveru, - man-in-the-middle (MITM) v tomto případě se také vyuţívá falšování. Útočník se vydává za jednu z důvěryhodných stran v dané konverzaci. Mezi tyto útoky patří i zachytávání zpráv, které jsou přenášeny sítí. Kdyţ útočník dokáţe udrţet konverzaci po určitou dobu, tento útok bývá velmi často úspěšným. Útočník musí byt schopný posílat pakety a odposlouchávat odpovědi. Tohoto je schopný, kdyţ umístí svoje zařízení na cestě mezi oprávněným uţivatelem a cílovou stanicí nebo změní cestu oběma komunikujícím stranám, aby vedla přes jeho zařízení. Cílovou stanicí je oběť, - útoky na přístupová hesla moţným zdrojem útoků na síťové systémy jsou slabá hesla. Pomocí různých mechanismů, protokolových analyzátorů, falešnou IP adresací nebo prostřednictvím programů podobného typu jako je trojský kůň nebo opakovaných pokusů o uhodnutí hesla můţeme heslo odhalit. V případě opakovaných pokusů o uhodnutí hesla je důsledkem nejen uhodnutí hesla, ale i blokování přístupu ke sluţbám pro oprávněné uţivatele, - útoky prostřednictvím odposlechu (sniffing) datagramy se získávají někde po cestě nebo vypracovanou odbočkou. Tímto způsobem můţeme získat přímo z datagramu informace. Můţeme je měnit, ničit, získávat přístup ke zdrojům sítě v rámci otevřených spojení a analýzou datagramů odhalovat informace o vnitřní síti a uţivatelích, - útoky vedoucí k odmítnutí sluţby (Denial of Service) v tomto případě nejsou útoky zaměřeny na přístup do sítě, na zneuţití systému, ale znemoţňují práci uţivatele na cílovém systému. Zahlcení nebo vyčerpání některých síťových zdrojů je nejčastější děj. Mezi časté děje patří i sloţité výpočetní úlohy jako šifrování nebo dešifrování. 39

39 Jak postupuje útočník [24]: Pokud se útočník snaţí ovládnout určitý počítač nebo získat nějaká data, nejprve si vyhledává moţnost, jak toho dosáhnout. Nejdříve ho tak zajímá, které sluţby počítač nabízí. K tomu pouţije skenování portů. Tím objeví, které porty jsou otevřeny, a podle nich si můţe odvodit o jaké sluţby se jedná. Ovšem jak jiţ bylo napsáno, sluţby můţou běţet i na jiných neţ svých výchozích portech. Proto útočník provede staţení takzvaného banneru sluţby. Jedná se o akci, kdy se ke sluţbě přihlásí a většinou server (sluţba) ho přivítá určitou hláškou. Právě tato hláška obsahuje jméno programu, který na tomto portu běţí a dále informaci o verzi programu nebo platformě či operačním systému. Útočník provede staţení banneru u kaţdé sluţby. Další kroky jsou jasné: Útočník se snaţí odchytit hesla k určitým sluţbám nebo je získat sociotechnikou od uţivatelů. Nejlehčím způsobem je nalezení nějakého exploitu. To mu umoţní zjištění verze a jmen programů, které běţí na serveru. Nyní se zmíním o jednotlivých technikách pojmenovaných jako Connect, Stealth SYN, FIN, X-MAS, NULL, ACK, Window, UDP a Idle skenování. Connect skenování (pouze TCP) Jméno tohoto skenování vychází ze způsobu, jakým je prováděno. Jedná se totiţ o klasické připojování k TCP portům, kde proběhne obvyklý TCP handshake. K tomuto skenování vám stačí i obyčejný Telnet. Zadáte IP adresu a port vzdáleného počítače a Telnet se k němu bude snaţit připojit. Kdyţ se spojení podaří, port je otevřen, v opačném případě nikoliv. Stealth SYN skenování (pouze TCP) Pro ověření, zda je port otevřen, není potřeba úplného spojení, ale stačí, kdyţ nám server odpoví TCP paketem s příznaky SYN+ACK. My uţ neodpovíme, tudíţ spojení nebude navázáno a naše IP adresa nebude zapsána v logovacích souborech. FIN, X-mas a Null skenování (pouze TCP) Spočívá v posílání neočekávaných dat na porty. Pokud na portu běţí nějaká sluţba, měly by být tyto pakety ignorovány. Pokud na portu nic neběţí, měl by být zpátky poslán TCP paket s příznaky RST a ACK. UDP skenování (pouze UDP) Toto je jediné skenování, které umí odhalit otevřené UDP porty. Skenování tedy spočívá v posílání prázdných UDP paketů oběti na skenované porty. Pokud na portu není ţádná sluţba, tak nám zpátky přijde ICMP paket s tím, ţe port je nedostupný. V opačném případě nám přijdou nějaká data z onoho UDP portu, nebo nepřijde nic. 40

40 Idle skenování (pouze TCP) Tento způsob skenování je z technik uváděných v tomto článku nejsloţitější a nejzajímavější. Nabízí nám totiţ moţnost skenovat oběť, aniţ by se k ní někdy dostala naše IP adresa. K provedení tohoto skenování je vyuţíváno prostředníka a určitých faktů o síťové komunikaci. Způsoby ochrany proti skenování Zamezit takovémuto skenování je velice obtíţné. Můţeme alespoň sníţit dopady tohoto skenování tím, ţe vypneme všechny nepotřebné sluţby. Trasování Pomocí trasování můţeme odhalit hlavní směšovače, které se nacházejí mezi námi a cílovým počítačem. To je dobrý začátek v odhalování základních stavebních kamenů síťové infrastruktury. Poslední zařízení před cílovým počítačem bývá zpravidla směrovač, který zpracovává pakety pro celou cílovou síť. Bude tedy hlavním cílem, který si útočník vybere. Obrana proti trasování Spočívá v nastavení směrovače tak, aby neodpovídal na ICMP pakety. Výhodnější je však povolit komunikaci ICMP protokolem pouze v sítích, ke kterým máme důvěru a všechny ostatní sítě blokovat. Útoky na Firewally Identifikace Firewallu U většiny firewallů jsou známa jejich slabá místa, proto je pro útočníka významné zjistit, jaký firewall mu stojí v cestě. Většina firewallů zanechává svojí přítomností v síti jednoznačnou elektronickou stopu. To znamená, že pomocí skenování a pročítání úvodních bannerů může útočník poměrně snadno zjistit typ, verzi a konfigurační pravidla téměř každého firewallu. [24] Přímé skenování Nejjednodušší způsob jak identifikovat firewall je skenování specifických portů. Stačí pouze vědět, co hledat. Obrana proti přímému skenování Metody jsou ve velké míře shodné s těmi, které jsme uváděli pro ochranu před skenováním portů. Buď musíme blokovat tyto skeny na hraničních směrovačích sítě. 41

41 Útoky typu DoS DoS (Denial Of Service odepření služby) jsou útoky způsobující nedostupnost služeb systému či sítí. Tyto útoky způsobují buď zahlcení síťových linek či prostředků serveru. Narušit činnost sítě nebo systému je totiž často mnohem jednodušší než do ní získat přístup. Protokoly TCP/IP byly navrženy pro použití v otevřeném a důvěryhodném prostředí, takže i verze používané v současné době obsahují mnoho zděděných nedostatků. Mnohé operační systémy a síťová zařízení navíc obsahují chyby v implementaci těchto protokolů, takže jen velice těžko DoS útokům odolávají. [24] Obsazení přenosové kapacity linky Nejskrytějším a zároveň jedním z nejjednodušších způsobů útoků je obsazení kapacity přenosové linky. Pomocí tohoto útoku můţe útočník prakticky zablokovat přístup do sítě. K těmto útokům vedou dvě moţné cesty. V prvním případě útočník pouţije linku s vyšší kapacitou neţ je kapacita cílové linky. Ve druhém případě zaútočí z více počítačů, které mohou být připojené linkami s menší kapacitou Přivlastnění systémových zdrojů Pouţívá se například metoda SYN FLOOD, která vyuţívá toho jak funguje navazování TCP spojení. To probíhá ve třech krocích. V běţném případě je ze specifického portu systému A odeslán paket SYN (synchronizace) na specifický port systému B. Před přijetím paketu je port systému B ve stavu LISTEN (naslouchání). Jakmile je paket přijat, přejde port do stavu SYN_RECV (přijat SYN) a na port systému A je odeslán paket SYN/ACK (synchronizace/potvrzení). Chyby v programech Chyby v programech způsobují, ţe aplikace operační systém nebo logika hardwaru není schopna zpracovat neobvyklé situace navozené útočníkem. Neobvyklá situace vzniká například zadáním neočekávaných argumentů, nebo datových vstupů. Útoky na DNS a systémy směrování paketů Zaloţeny na manipulaci se směrovacími tabulkami, která můţe způsobit znepřístupnění sluţeb. Většina směrovacích protokolů má jen velmi slabou nebo dokonce ţádnou autentizaci. Nedostatečná autentizace umoţňuje útočníkům změnit směrovací tabulky a přesměrovat tak datový tok do svojí sítě nebo do takzvané černé díry. Útoky jinudy Doteď jsme se zabývali útoky na sítě, kdy se útočník pokouší dostat do sítě zdánlivě jediným možným místem, které může být dobře zabezpečeno. Ale mnohdy se stává, že se do sítě dá proniknout i jinak. Nejčastější varianty bývají tyto dvě. První z nich je nezabezpečený nebo jen špatně zabezpečený Wi-Fi access point. 42

42 V takovém případě se útočník nemusí trápit s překonáváním firewallu, stačí mu pouze se úspěšně připojit k tomuto AP. [24] Dalším z případů můţeme popsat jako, ţe se do vnitřní sítě připojí svým notebookem oprávněný uţivatel. Protoţe se mu však nechce respektovat omezení připojení k internetu stanovená bezpečnostní politikou, vyuţije k připojení na internet svůj mobil s neomezeným připojením. Tento uţivatel většinou nemá na počítači nainstalován ţáden firewall, nebo ho nemá dostatečně dobře nakonfigurovaný. Útočníkovi pak stačí zjistit jeho IP adresu a cesta do sítě je volná. Závěr k této kapitole: Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých potenciálních útoků na bezdrátové sítě. Dále je zde uvedeno jak postupuje útočník v případě, ţe se snaţí o ovládnutí určitého počítače. Jsou zde popsány jednotlivé techniky útoku, například útoky na firewall, útoky typu DoS, útoky na DNS a systémy směrování paketů a také útoky jinudy. 43

43 Praktická část 44

44 5. Vytvoření a zabezpečení Wi-Fi sítě vhodné pro malou firmu V praktické části jsem si vytvořila Wi-Fi se zabezpečením WEP. Myslím si, ţe zabezpečení WEP je velmi jednoduché, proto jsem se názorně pokusila získat heslo pomocí programu Aircrack. Pomocí programů Aircrack a NetStumbler jsem si nejdříve zobrazila dostupné bezdrátové sítě. Poté jsem provedla samotné získávání hesla v programu Aircrack. Pomocí CD s programem Aircrack, které jsem zakoupila na internetu. V programu jsem do příkazového řádku zadávala příkazy, za účelem získání hesla a připojení se na Internet. Získání hesla a připojení se na Internet, bylo úspěšné. Získání hesla bylo jednoduché, proto jsem se rozhodla, ţe se pokusím o lepší zabezpečení. Zabezpečení, u kterého bude podobný postup o mnoho sloţitější. Jako lepší způsob zabezpečení jsem vybrala RADIUS server a digitální certifikát. Bohuţel jsem měla k dispozici pouze modem, který nepodporuje RADIUS server a digitální certifikát, proto jsem zvolila zabezpečení pomocí protokolu WPA2. Postup tohoto zabezpečení uvádím v další části této kapitoly. Tento způsob je vhodný pro firmy, které nepotřebují příliš důkladné zabezpečení svých dat v počítačích. Pro firmy, které svoje data potřebují velmi důkladně chránit, jsem pouţila zakoupený router od společnosti Zyxel, který podporuje RADIUS server a digitální certifikát. Postup tohoto zabezpečení uvádím na konci této kapitoly. Nyní popíši postup při vytvoření sítě Wi-Fi: Pomocí instalačního CD od společnosti O2, jsem provedla nastavení, které uvidíte v několika následujících bodech. Společnost O2 je poskytovatelem internetu v mém bytě a CD bylo součástí balíčku. Jedním z prvních kroků je odsouhlasení licenčního ujednání. Pokud bych zde nezaškrtla odsouhlasení, Průvodce by nás dále nepustil. V dalším kroku Průvodce sám provede kontrolu všech potřebných poţadavků pro vytvoření sítě. Musíme splňovat poţadavky na Microsoft Internet Explorer, Flash player, Operační systém, Rychlost procesoru, Volné místo na systémovém disku a Operační paměť. V následujícím kroku se nás program zeptá jaký typ instalace chceme pouţit, zda chceme nastavit připojení k internetu nebo nastavit bezdrátovou síť nebo připojit další počítač. V dalším kroku nám Průvodce nalezl Firewall. Při vytváření sítě Wi-Fi musí být Firewall vypnutý, proto jsem ihned Firewall vypnula. Firewall nalezneme pod nabídkou Start v Ovládacích panelech. Po vypnutí Firewallu můţeme dále pokračovat ve vytváření sítě Wi-Fi. 45

45 Dále po nás Průvodce poţaduje výběr modemu, který pouţíváme. Po zaškrtnutí správného modelu můţeme pokračovat dále. V našem případě pouţíváme modem Huawei, protoţe nám tento modem zakoupili od provozovatele našeho Internetu. V následujícím kroku program poţaduje výběr připojení k Internetu, který chceme pouţívat. Dále nám program nabídne několik síťových karet, které nalezne v našem počítači. Musíme zvolit, kterou kartu chceme pouţívat. V dalším kroku nám průvodce pomocí animace ukáţe, jak předně máme mít zapojená kabel v modemu v počítači. Přesně které zásuvky pouţít, pro správné dokončení vytvoření sítě Wi-Fi. V dalším kroku se nám zobrazí, ţe další potřebné aplikace pro vytvoření sítě byly úspěšně nainstalovány. Při nastavení bezdrátové sítě se nám zobrazí nalezená síťová karta, kterou jsme si zvolili dříve. V tomto případě musíme potvrdit, ţe chceme pouţívat tuto síťovou kartu. Při kontrole bezdrátové připojení se nám objevila chyba, protoţe bezdrátové připojení ještě nebylo plně funkční. Na obrázku č. 8 vidíme potřebné informace o bezdrátové síti jako je název sítě, šifrování a šifrovací klíč. Obrázek č. 8: Data o bezdrátové síti V dalším kroku se nám ukáţe úspěšné dokončení instalace bezdrátové sítě. 46

46 Na obrázku č. 9 vidíme schéma jak postupovat při získávání hesla sítě. start detekce a výběr bezdrátové sítě známe SSID? pomocí injekce death paketů zjistíme SSID sítě zač neme s odposlechem sítě začneme s odovozováním WEP klíče urychlíme získávání IV generováním provozu paketů pokrač ujeme s odposlechem máme dost IV pro odvození WEP klíče? nastavíme si zjištěný WEP klíč na naši bezdrátové kartě změní MAC naší bezdrátové karty na MAC klienta sítě z odposlechnutého provozu zjistíme MAC adresu některého z připojených klientů podařilo se připojit do sítě? analýzou provozu v síti zjistíme bránu, DNS a vhodnou IP přidělilo vám IP adresu DHCP? konec Obrázek č. 9: Schéma procesu získávání hesla 47

47 Na obrázku č. 10 vidíme v programu Network Stumbler seznam všech sítí Wi-Fi, které jsou v našem dosahu. Nejdůleţitější pro nás je, ţe zde vidíme naší Wi-Fi bakule, její MAC adresu (fyzickou adresu) a kanál, na kterém vysílá. Obrázek č. 10: Nalezené sítě Wi-Fi pomocí programu Network Stumbler 48

48 5.1. Získání hesla pomocí programu Aircrack Pomocí zakoupeného CD s programem Aircrack jsem do příkazového řádku vkládala příkazy, které jsem získala pomocí zdroje [13]. Tady jsem do příkazového řádku napsala příkaz airmon-ng. Tento příkaz nám zobrazí aktuální rozhraní (interface). Pak jsem zadala příkaz start wlan0 11. V tomto případě se nám spustí monitorovací reţim (airmon), rozhraní wlan0 a kanál 11. (Obrázek č. 11) Obrázek č. 11: Zobrazení aktuálního rozhraní 49

49 Kdyţ nyní spustíme bez parametrů airmon, ukáţe diagnostiku. Diagnostika je výčet aktivních rozhraní. Přibylo nám rozhraní mon0, které jsem vytvořila v předchozím kroku, aby monitoroval kanál 11. Toto je jen softwarové (virtuální) rozhraní oproti fyzickému. Wlan0 a mon0 jsou dvě softwarová rozhraní na jedné fyzické kartě. Příkaz iwconfig nám ukáţe stav těchto rozhraní. Důleţité tady je, ţe jsme v monitoru mode. Vidíme všechny cesty na síti, i kdyţ nejsou určeny pro náš počítač. (Obrázek č. 12) Obrázek č. 12: Zobrazení aktivního rozhraní Na obrázku č. 13 jsem napsala příkaz airodump-ng mon0. Tento příkaz slouţí k zachytávání síťového provozu na mon0. Ukáţe nám všechny další rozhraní, které uvidí na síti. Obrázek č. 13: Zachytávání síťového provozu 50

50 Na obrázku č. 14 vidíme i naši bakuli. Vidíme, ţe je na kanálu č. 11 a má WEP šifrování. V prvním sloupci vidíme i její MAC adresu, kterou jsem viděli i v Network Stumblerovi. Pak jsem zadala příkaz airdump-ng c 11 w bakule --bssid 00:1B:9E:92:58 mon0. Tady zachytáváme všechny pakety na kanálu 11, s MAC adresou našeho routeru a zapisujeme do bakule. Obrázek č. 14: Zachytávání paketů Předchozí příkaz nám spustí zachytávání. Beacons jsou pakety, které jsme odeslali my, abychom vyvolali přirozenou cestu mezi routerem a námi. Tento způsob je neefektivní a zachytáváme málo datových paketů. Kdyţ se jedná o pravidelný poţadavek, slouţí pro identifikaci okolních routerů. Stane se tak jen jednou za čas, aby nebyl na síti zbytečný provoz. #Data jsou datové pakety, kterých potřebujeme nasbírat co nejvíce. Jsou to vlastně všechna data, která letí vzduchem. Datové pakety jsou šifrované šifrovacím klíčem, který chceme získat. (Obrázek č. 15) Obrázek č. 15: Zachytávání datových paketů 51

51 Na obrázku č. 16 jsem zadala příkaz aireplay. Tento příkaz slouţí na packet inection, tedy vysílání námi určených paketů přesto, ţe do přirozeného datového provozu nepatří. Nejdříve si spustíme test. Test nám ukázal všechno v pořádku. Obrázek č. 16: Vysílání paketů Nyní příkazem aireplay pošleme routeru falešné poţadavky o autentizaci. Pokusíme se spojit s routerem tak, aby router přijímal pakety od nás. Aireplay-ng -1 (útok 1, falešná autentizace) 0 (čas, jaký má čekat mezi pokusy) a (MAC adresa routeru) a interface. Na obrázku vidíme, ţe autentizace byla úspěšná a náš počítač vytvořil propojení (asociaci) s routerem. Asociace s routerem byla úspěšná, můţeme mu začít odesílat pakety, apod. si vynutili jeho odpověď a poté začne na síti provoz, který je šifrovaný a můţeme ho odchytit. (Obrázek č. 17) Obrázek č. 17: Falešné poţadavky o autentizace 52

52 Spuštění je stejné jako v předchozím případě, jen místo -1 0, tam dáme -3 (třetí útok, běţné arp poţadavky). Na arp poţadavky router odpovídá. Tady musíme chvilku počkat. (Obrázek č. 18) Obrázek č. 18: Poţadavky o autentizaci aireplay. Na obrázku č. 19 vidíme příkaz airdump, který uţ určitý čas běţí a pod ním Obrázek č. 19: Zobrazení asociace 53

53 Na obrázku č. 20 vidíme ještě asociaci a test v aireplay. Obrázek č. 20: Zobrazení asociace a testu V levém horním obrázku vidíme příkaz airodump, který uţ má nyní hodně datových paketů. Pod ním běţí aireplay, který stále posílá arp poţadavky na router a ten odpovídá. Dal nám uţ hodně paketů. V pravém horním obrázku vidíme jak běţí aireplay, který drţí asociaci. (Obrázek č. 21) Obrázek č. 21: Zachytávání paketů, asociace 54

54 V horním obrázku vidíme, ţe uţ mám paketů, které airdump zapisuje na disk do souboru bakule-01.cap. Spustíme aircrack s tímto názvem jako parametr. (Obrázek č. 22) Obrázek č. 22: Zapisování na disk dešifrovat. Na obrázku č. 23 vidíme, ţe aircrack rozpozná, ţe jde o WEP a začne Obrázek č. 23: Začátek dešifrování 55

55 Na obrázku č. 24 vidíme, ţe po 18 sekundách máme heslo hexadecimálním tvaru. Nezáleţí na sloţitosti hesla. Obrázek č. 24: Výsledek dešifrování 56

56 Na obrázku č. 25 vidíme připojení na internet. Nejdříve musíme kartu vypnout z monitorovacího reţimu, vidíme na pravém obrázku. Kdyţ vypneme mon0, zrušíme virtuální monitorovací rozhraní, ale fyzické zůstane stále nastaveno v monitorovacím reţimu. Přesto musíme vypnout všechna rozhraní. V obrázku vlevo nahoře jsme příkazem iwconfig spustili na rozhraní wlan0 připojení na síť bakule s klíčem, který jsme získali z aircracku, který vidíme na dolním obrázku. Poté nám uţ jen stačí, zapnou DHCP klienta na wlan0. Obrázek č. 25: Připojení na internet Pomocí programu Aircrack jsme zjistili, ţe heslo k naší síti Wi-Fi lze velmi snadno získat. Rozhodla jsem se, ţe zvolím další moţnosti zabezpečení naší sítě. Pouţiji například WPA2-PSK, zabezpečení certifikátem nebo moţnost RADIUS. Při tvorbě zabezpečení naší sítě Wi-Fi jsem zjistila, ţe mám modem, podporuje RADIUS pouze externě. Rozhodla jsem se pro nákup routeru, abych mohla pouţít zabezpečení RADIUS. Proto nyní ukáţu nejlepší zabezpečení naší Wi-Fi, pokud nemáme modem, který by podporoval RADIUS a zabezpečení pomocí certifikátu a RADIUS. 57

57 5.2. Zabezpečení pomocí modemu nepodporující RADIUS server V této části se pokusím o nejlepší variantu zabezpečení naší bezdrátové sítě Wi-Fi bez pomoci moţnosti RADIUS. Rozhodla jsem se pouţít šifrování WAP2-PSK pomocí standardu AES. Do internetového prohlíţeče jsem zadala adresu Otevřela se mi stránka se moţnostmi zabezpečení a nastavení naší bezdrátové sítě W-Fi. Na obrázku vidíme název naší sítě pod SSID. Dále jsem vybrali moţnost šifrování WPA2- PSK a poté jsme měli moţnost výběru ze standardů TKIP a AES. Jako lepší variantu jsem zvolila AES, u kterého je obtíţnější získání hesla. (Obrázek č. 26) Obrázek č. 26: Nastavení modemu na šifrování WPA2-PSK Dále (Obrázek č. 27) jsem chtěla nastavit filtraci MAC adres. Potřebovala jsem zjistit naši MAC adresu. Proto jsem si otevřela příkazový řádek a napsala do něj příkaz ipconfig /all. Tímto příkazem se mi také zobrazila například i naše IP adresa, Maska sítě a další informace. 58

58 Obrázek č. 27: Zjištění MAC adresy Poté co jsem získala naši MAC adresu, vrátila jsem se do internetového prohlíţeče. Do našeho nastavení a zabezpečení sítě jsem dopsala naši MAC adresu. Díky uvedení naší MAC adresy by se na naši síť neměl připojit nikdo jiný. I toto zabezpečení lze prorazit. (Obrázek č. 28) Obrázek č. 28: Nastavení MAC adresy na modemu 59

59 5.3. Zabezpečení pomocí digitálního certifikátu a RADIUS serveru pomocí routeru V této části se pokusím zabezpečit naši Wi-Fi síť pomocí routeru, který podporu RADIUS server. V několika dalších krocích uvidíte postup při zabezpečování přes RADIUS server a digitální certifikát. Nejdříve si musíme nastavit, aby byl router aktivní. Pro tyto účely jsme si museli koupit router, který podporuje RADIUS. Tento router má interní RADIUS (Obrázek č. 29).. Obrázek č. 29: Nastavení routeru uţivatelů. Dále přejdeme do panelu Trusted AP. Tady zadáme jména a hesla povolených 60

60 V dalším kroku (Obrázek č. 30) musíme nastavit vlastnosti sítě pod Protokolem sítě Internet (TCP/IP). Obrázek č. 30: Nastavení Protokolu sítě Internet (TCP/IP) Nyní si musíme najít naši Wi-Fi síť s RADIUS serverem. Pokračujeme kliknutím na vlastnosti (Obrázek č. 31). Obrázek č. 31: Nastavení naší sítě 61

61 Pod vlastnostmi nalezneme nastavení klíče. V našem případě zadáváme ověření v síti WPA a šifrování dat AES (Obrázek č. 32). Obrázek č. 32: Nastavení ověření a šifrování Dále musíme nastavit ověřování. Pod Typem protokolu EAP musíme vybrat Protokol PEAP (Protecte EAP). Dále musíme kliknout na vlastnosti (Obrázek č. 33). Obrázek č. 33: Nastavení ověření 62

62 Nyní si musíme nainstalovat potřebný certifikát, který podporuje tento router. V několika krocích nainstalujeme potřebný certifikát (Obrázek č. 34). Obrázek č. 34: Import certifikátu Dále musíme vybrat, zda chceme pouţít automatický výběr certifikátu (Obrázek č. 35). Obrázek č. 35: Tvorba certifikátu 63

63 Nyní musíme vytvoření certifikátu dokončit (Obrázek č. 36). Obrázek č. 36: Dokončení certifikátu Nyní musíme vybrat protokol (Obrázek č. 37), který náš router podporuje. V našem případě je to certifikát NWA CB8B2288. Také musíme pod Konfigurací vybrat správný způsob ověření. V našem případě je to Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2). Obrázek č. 37: Výběr certifikátu 64

64 Nyní se nám zobrazí, zda chceme pouţít automaticky přihlašovací jméno a heslo (Obrázek č. 38). Obrázek č. 38: Potvrzení vlastností protokolu Při připojování na naši Wi-Fi síť. V pravém dolním rohu se nám zobrazí nápověda pro připojení. Po kliknutí na nápovědu se nám zobrazí obrázek č. 39. Nyní musíme doplnit uţivatelské jméno a heslo. Obrázek č. 39: Zadání pověření 65

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Fakulta Elektrotechnická

Fakulta Elektrotechnická Fakulta Elektrotechnická Předmět: 37MK Mobilní komunikace Úloha : Bezdrátové sítě jako řešení moderní komunikační služby Datum odevzdání: 25-05-2007 Jiří Šmukař Ročník/St.sk.: 5/18 1. Bezdrátové sítě Od

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

ISMS. Autentizace ve WiFi sítích. V Brně dne 5. a 12. prosince 2013

ISMS. Autentizace ve WiFi sítích. V Brně dne 5. a 12. prosince 2013 ISMS Případová studie Autentizace ve WiFi sítích V Brně dne 5. a 12. prosince 2013 Pojmy Podnikové WiFi sítě Autentizace uživatelů dle standardu 802.1X Hlavní výhodou nasazení tohoto standardu je pohodlná

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Standard IEEE

Standard IEEE Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PŘEHLED WI-FI STANDARDŮ Seminární práce 2007 Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN,

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

IEEE aneb WiFi

IEEE aneb WiFi IEEE 802.11 aneb WiFi bezdrátové sítě, v současnosti extrémně populární několik přenosových médií, nejpoužívanější jsou mikrovlny dva režimy práce: PCF (Point Coordination Function) činnost sítě řídí centrální

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Datové komunikace. Informační systémy 2

Datové komunikace. Informační systémy 2 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS2-14-08 1 2 Úroveň integrace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

Identifikátor materiálu: ICT-2-06

Identifikátor materiálu: ICT-2-06 Identifikátor materiálu: ICT-2-06 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Struktura datových sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí historii

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

3.13 Úvod do počítačových sítí

3.13 Úvod do počítačových sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá POČÍTAČOVÉ SÍTĚ První počítačové sítě se začaly objevovat už v padesátých letech minulého století, nicméně jejich mohutný nástup spadá až do začátku let osmdesátých. Tento nástup byl tak razantní, že dnes

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

A7B36PSI Úvod 1/29. Jan Kubr. Honza Kubr - 1_uvod

A7B36PSI Úvod 1/29. Jan Kubr. Honza Kubr - 1_uvod A7B36PSI Úvod 1/29 A7B36PSI přednášející: kubr@fel.cvut.cz,místnost KN:E-435,(22435) 7628 cvičící: Ondřej Votava votavon1@fel.cvut.cz, KN:E-22,(22435) 7296, Michal Medvecký medvem1@fel.cvut.cz, KN:E-435,(22435)

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

Technologie počítačových sítí 2. přednáška

Technologie počítačových sítí 2. přednáška Technologie počítačových sítí 2. přednáška Obsah druhé přednášky Síťové protokoly Síťové protokoly Typy protokolů Protokol ISO OSI - Fyzická vrstva - Linková vrstva - Síťová vrstva - Transportní vrstva

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP: Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v podstatě transportní vrstvě OSI, protože poskytuje mechanismus pro koncový přenos dat mezi dvěma stanicemi. Původně se proto tato vrstva označovala jako

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP 82 83 Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás provede instalací bezdrátového USB2.0 adaptéru GW-7200U a jeho programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 21-22 Číslo: III/2 4. Síťové

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více