Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Leden Exkurze Ml. Bol. Porthemika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Leden 2008. Exkurze Ml. Bol. Porthemika"

Transkript

1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Leden Exkurze Ml. Bol. Porthemika 16 6 Házená Nanotechnologie 20

2 OBSAH: Obsah:... 2 SLOVO ŘEDITELE... 3 NAHLÍŢÍME DO LEDNOVÉ HISTORIE... 4 Svátek Tří králů... 4 Dobrý den v novém roce!... 4 Program leden a únor 2008:... 5 PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC NAŠICH STUDENTŮ... 5 Procházka Prahou... 5 Zápis ze schůze Rady rodičů konané dne 8.ledna HÁZENÁ MISTŘI!!! MISTŘI!!!... 6 NIKDO NÁS NEZASTAVÍ... 8 ANKETA PRO HRÁČE ŠKOLNÍHO DRUŢSTVA HÁZENÉ... 9 Středoškolská florbalová liga OTEVÍRÁME NOVÝ SERIÁL - POZNEJ OKOLÍ SVÉ ŠKOLY Co po maturitě! OBORY UPLATNĚNÍ Nano-technologická revoluce je symbolem 21. století Nano-technologie v dnešním světě Budoucnost NT Základy jazyka (ANSI) C - Kurzy Něco se Vám na škole nelíbí? Dejte vědět na fóru Kurz umění Zkuste vyhrát zájezd do Anglie! Tabákové výrobky Exkurze do automobilky Škoda Mladá Boleslav Historie závodu Škoda Mladá Boleslav Sportovní úspěchy firmy Laurin a Klement VOLEJBAL DVOJIC další školní turnaj Názory ţáků na The action z Úvaha Byla nebyla, jedna velká Studentská rada

3 SLOVO ŘEDITELE Váţení studenti, rodiče studentů, kolegové! Dovolte mi, abych vám všem i touto cestou popřál mnoho zdraví, štěstí i úspěchů v novém kalendářním roce Nás kantory a vás studenty i v nadcházejícím roce čeká mnoho starostí a povinností, které budou vyţadovat naši i vaši vysokou píli. Jen tak se tyto úkoly dají zvládnout. O tom, zda je škola úspěšná či neúspěšná, rozhoduje především zájem o ni. Vzhledem k počtu 618 studentů ve 20 třídách denního studia, patří naše škola s průměrem 30,9 studenta na třídu k těm nejvíce naplněným středním školám v Praze. Jsem rád, ţe ve velké většině i dobrými studenty. Abych ale mohl školu povaţovat za skutečně úspěšnou, je nutná ještě jedna podmínka, a tou je kvalitní pedagogický sbor, kvalitní studenti a jejich vzájemná spolupráce. Z anket, které prováděli studenti technického lycea čtvrtého ročníku v rámci svých ţákovských projektů, vyplývá uspokojivé hodnocení studentů většiny vyučujících i kvality výuky, ale také, a to nelze zastírat, i nedostatky. Především v oblasti komunikace. Nezapomínejme, ţe vţdy má kaţdá mince dvě strany, nelze jednu oddělit od druhé. Vztah kantora a studenta je sloţitý a jen vzájemný respekt k autoritě a osobnosti toho druhého můţe vést k úspěšnému vyučovacímu procesu. Vţdy je co zlepšovat, i kdyţ se nám daný stav jeví jako uspokojivý. Dovolím si vypůjčit jeden citát jednoho amerického prezidenta (naschvál, studenti, jestlipak víte, který to byl), který řekl: Neptej se, co můţe udělat Amerika pro tebe, ale co můţeš ty udělat pro Ameriku. Nechci samozřejmě nic tak vznešeného, ale apeluji na vysokou aktivitu nás všech, kteří do školy docházíme, zaměstnanců i studentů. Máme velkou moţnost ovlivnit atmosféru na škole, ale i kvalitu vyučovacího procesu, zpětnou vazbu. U vyučujících se předpokládá aktivní přístup k přípravě výuky, hledání nových forem předávání informací i za pomoci moderních technologií, zapojování se do různých projektů, které přinesou další potřebné prostředky do školy. Vstřícný postoj ke studentům a jejich problémům, ale přísné vyţadování jejich svědomitého přístupu ke studiu, dodrţování termínů i slušného chování. U studentů se předpokládá aktivní přístup ke studiu, moţnost zapojit se do dalších aktivit, vyuţívat svou Studentskou radu i jako zpětnou vazbu pro vedení školy. Vystupování, které bude vyjadřovat jejich statut středoškolského studenta. Samozřejmě, ne vţdy se vše vydaří, přicházejí na kaţdého z nás občas slabší chvilky, i dobrý záměr nemusí mít kýţený efekt, i přes snahu se výsledky nedostavují. Ale vţdy bychom měli být bez studu schopni sami sobě se podívat do očí a říci si, ano, udělal jsem maximum moţného pro úspěšné zvládnutí daného úkolu. Svůj příspěvek zakončím jedním příkladem z historie, který můţe být pro nás všechny poučný. Ivan Lendl, výborný český a později i americký tenista, dlouhou dobu světová jednička v tomto sportu, nikdy nevyhrál Wimbledon. Kaţdý rok však dřel, měnil způsoby přípravy. Kdyţ se ho ptali, zda má toto snaţení cenu a zda věří, ţe někdy tento specifický turnaj na trávě vyhraje, odpověděl dle mého velmi inspirativně. Asi nikdy ten Wimbledon nevyhraji, ale aţ skočím, budu vědět, ţe jsem udělal skutečně všechno, abych ho vyhrál. Přeji tedy škole a nám všem, kteří jsme s ní nějakým způsobem spjatí, úspěšný rok V Praze dne 25. listopadu 2007 Ing. Radko Sáblík, ředitel školy 3

4 NAHLÍŢÍME DO LEDNOVÉ HISTORIE Tříkrálová deklarace Tříkrálová deklarace byla prohlášením generálního sněmu českých poslanců říšské rady, zemských sněmů historických českých zemí se spoluúčastí představitelů české kultury ze dne 6. ledna 1918, poţadující autonomii pro Čechy a Slováky a jejich spojení v jeden státní celek v rámci Rakousko-Uherska. Události, které předcházely Tříkrálové deklaraci Po bolševické revoluci schválil 8. listopadu 1917 II. všeruský kongres dělnických a vojenských sovětů výzvu všem národům světa k uzavření míru. Dne 10. listopadu zveřejnily noviny v Rakousku-Uhersku Dekret o míru, který vyzýval k zahájení mírových jednání o uzavření spravedlivého, demokratického míru bez anexí a kontribucí. Na základě nabídky k jednání ruské bolševické vlády byla v Brestu Litevském zahájena mírová jednání. Jednání měla odezvu ve vnitropolitické situaci Rakouska-Uherska. Na ruský návrh, aby právo na sebeurčení národů bylo rozhodnuto lidovým hlasováním, ministr hrabě Czernin odpověděl, ţe státní příslušnost národů, které nemají státní samostatnost, musí být řešena v rámci ústavy států, ve kterých ţijí. Čeští poslanci na toto prohlášení reagovali 6. ledna 1918 Tříkrálovou deklarací, ve které byla propagována myšlenka svrchovanosti a právo na obhájení svých práv na mírovém kongresu. Němečtí poslanci z českých zemí na to reagovali poţadavkem na vytvoření samostatné provincie Deutschböhmen, oddělené od českého státu. Zbyněk Kalina 1.C SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je svým obsahem téměř totoţný s vánočním svátkem Narození Páně. Svátek "Tří králů" klade ale důraz na něco trochu jiného. V obou jde o to, ţe se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě. K nově narozenému dítěti Jeţíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuţ dítěti o něco málo později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, ţe se narodí velký král a to bude v Izraeli. Ve svátku Tří Králů se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím a jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmoţů a králů vazalských zemí nově korunovanému králi. Svátek Tří Králů odjakţiva doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zaţité ţehnání domů, při němţ se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrţ zkratka latinského "Christus mansionem benedicat" - "Kristus ţehnej tomuto domu". Filipčuk, Dohnal DOBRÝ DEN V NOVÉM ROCE! Vánoční prázdniny (u nás o něco delší) jsou minulostí! Vysvědčení se blíţí! Výsledek pololetního snaţení se rýsuje. Věřím, ţe bude spokojenost u ţáků, učitelů i u rodičů. Máme za sebou tři dny otevřených dveří. A vzhledem k demografické křivce byly podle mého názoru úspěšné. První ročníky se chystají na hory a v den vydání Presíku si jiţ budou uţívat lyţařský výcvikový kurz v Peci pod Sněţkou. Jistě je to událost v prvním ročníku významná a věřím, ţe si to prváci v dobrém smyslu slova uţijí. 4

5 Velkou událostí posledního lednového dne je maturitní ples naší školy. Tato po desetiletí udrţovaná tradice si ţádá naši účast. Kaţdý středoškolák má jednou svůj maturitní ples. Ne kaţdý prvák na střední škole má moţnost být slavnostně zařazen do rodiny středoškoláků, jak se to děje právě u nás. A třetáci by si měli prohlédnou vše na vlastní oči a promyslet si, jak ples za rok zorganizovat.věřím, ţe bude povedený, plný radostných záţitků, společenské elegance, taktu a slušnosti. Prosím, přijďte. Maturitní ples bez studentů a učitelů není dokonalý! Maturitní ples bez Vás nemyslitelný! PROGRAM LEDEN A ÚNOR 2008: (změna vyhrazena) LEDEN uzavření klasifikace za 1. pololetí lyţařský výcvikový kurz 1. ročníků pedagogická porada hodnocení 1. pololetí den otevřených dveří SSPŠ (úterý) ukončení 1. pololetí, maturitní ples v Lucerně (čtvrtek) ÚNOR pololetní prázdniny (pátek) jarní prázdniny Mgr. Zbyšek Nechanický PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC NAŠICH STUDENTŮ Váţený pane řediteli, rád bych Vám a Vašim studentům vyjádřil své poděkování za spolupráci při výstavě Schola Pragensis Velice mě potěšila pomoc Aleše Bakly, Lukáše Čermáka. Dominika Matějky a Lukáše Váchy při zabezpečení návozu vystavovatelů na uvedené výstavě ve dnech 20. a S pozdravem V Praze dne 11. prosince 2007 PhDr. Mgr. Pavel Drtina, ředitel odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP PROCHÁZKA PRAHOU 21. prosince 2007 se v 9.30 sešla celá 1.C u Švandova divadla. Byla sice velká zima, ale stejně nás naše paní profesorka donutila jít na vycházku. Společně s paní profesorkou Emingerovou s námi vyrazila i paní profesorka Stuchlíková. Vydali jsme se směrem k Petřínu a první plánovanou zastávkou byla hradní zeď - tzv. hladová. Šli jsme pořád a pořád do kopce. Cesta byla únavná a nás při ţivotě drţela jen představa, ţe tam někde v dálce je malý McDonald. Konečně jsme byli u cíle. O zdi jsme nevěděli nic. To však napravili spoluţáci Cejnar a Indra svými referáty. Po chvíli jsme pokračovali k další památce premonstrátskému klášteru na Strahově. Referát měl tentokrát Tomáš Pokorný. Kdyţ jsme se pokochali pohledem na klášter, vedla naše cesta směrem k Loretě a opět další referát. Odzvonila dvanáctá hodina a nás uvítal Praţský hrad. Chvilku jsme si o 5

6 něm popovídali, podívali se z jiného pohledu na Petřín a rozešli se do vánoční Prahy, o které jsme se dozvěděli zase něco více. F. Škobis, P. Tománek ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY RODIČŮ KONANÉ DNE 8.LEDNA 2008 Přítomni: ředitel školy Ing. R. Sáblík, hospodářka školy pí. Karanská, Mgr. L. Matoušek,4 rodiče! 1. Informace pana ředitele: - probíhají Dny otevřených dveří - účast školy na výstavě Schola Pragensia - spolupráce mezi studenty diskusního fóra a správci oficiálních stránek studentů - volba nového předsedy Studentské rady - kandidáti představeni v prosincovém Presíku - představení připravovaného projektu,,virtuální škola kaţdý předmět bude i na internetu (co se v jednotlivých hodinách probírá, úkoly, doplňující texty, odkazy ) 2. Mgr. Matoušek informoval o nadcházejícím maturitním plese / v Lucerně (lístky právě v prodeji, připravovaný program) 3. Aktuální zůstatek na účtu RR k byl ,- Kč Příští schůze Rady rodičů se uskuteční v úterý 12.února 2008 od 17 hodin a srdečně jsou zváni všichni rodiče, kteří se zajímají o dění ve škole, kam chodí jejich děti. A. Šťastná HÁZENÁ MISTŘI!!! MISTŘI!!! Uţ loňský rok naznačil, ţe i výkonnostně slabší tým, můţe bojovat o medailová umístění. Sice jsme museli nahradit tři hráče, kteří jiţ školu úspěšně opustili, ale i tak jsme chtěli opět zabojovat a třeba to vyjde. Zvolili jsme stejnou strategii, tým jsme sestavili z bojovníků, z hráčů, kteří se chtěli rvát za Smíchováky. A kdyţ jsme soupeřům vyjmenovali, kdo za nás nastupuje, tak nás okamţitě podcenili. A to se nám hodilo. Ale posuďte sami, jak vypadala naše sestava. V brance nastoupil zkušený mazák,badmintonista, Jakub Ludvík ze 4.S (z počátku se trochu bál, ale pak v bráně doslova čaroval. Jeho chvilky přišly vţdy v závěrech utkání. Pustil gól přímo z výhozu, ale také kryl několik sedmimetrových hodů). Pravé křídlo obsadil atlet, volejbalista, Michal Lhoták, také strojař, maturant. Perfektně bránil a snaţil se prosazovat i střelecky. Na levém křídle dřel fotbalista Štěpán Čenský (4.L). Velký dříč, výborný obranář a spolehlivý střelec. Pokud tedy netrefoval tyče a břevna. Pravá spojka, konečně házenkář. Ale bývalý. Nyní uţ hraje Michal Krčil ze 3.A fotbal a bylo to znát. Přesto patřil k našim oporám, jak v obraně, tak v útoku. Na levé spojce nastupoval opět bývalý hráč házené (skončil před několika lety), Tomáš Duba ze 3.L. Náš nejvyšší hráč se sice tolik nehrnul do střelby, ale kdyţ se k ní odhodlal, tak nekompromisně zavěsil. A většinou v rozhodujících fázích zápasu. Na střední spojce zazářil náš nejlepší hráč Zdeněk Bělina (2.A). Škoda,ţe s házenou také seknul. Náš školní tým však dovedl k celkovému úspěchu. Přestoţe ho soupeř vůbec nešetřil, mnohdy osobně bránil, tak to nestačilo. Zdeněk si na hřišti dělal, co chtěl. 6

7 Pivota jsem nechal na konec. Tam se postavil basketbalista Pepa Novák. Duše týmu postrach soupeřů i rozhodčích. Neustále hecoval všechny kluky, nikdy se nevzdával. Sice byl třikrát vyloučený, ale tým tím nakopl. A ve finále hrál velice disciplinovaně. Rozhodčím nedal šanci k napomenutí. Lavička náhradníků, to byl náš malý fan klub. Sice se na hřiště nedostali, ale fandili, povzbuzovali a byli tak součástí veškerého dění. Tvořili ji: fotbalisté Pitauer Jiří (2.A), Škarda Jan (2.D), basketbalista Ondra Fišer (2.L), atlet Jakub Jirman (2.L). Jak celý turnaj vypadal? ZÁKLADNÍ SKUPINA Tvořily jí čtyři školy, které se utkaly systémem kaţdý s kaţdým. První dvě druţstva postoupila do závěrečného FINAL FOUR. SMÍCHOVSKÁ SPŠ SPŠS J.Gočára 10:7 V prvním utkání jsme hráli dost nervózně. Naštěstí se brzy projevila naše bojovnost a nakonec i větší kvalita. Zvítězili jsme zaslouţeně a začali věřit v postup. SMÍCHOVSKÁ SPŠ OA Kubelíkova 7:4 Rozhodující utkání jsme vyhráli důslednou obranou. O postupujícím nebylo pochyb. SMÍCHOVSKÁ SPŠ - SPŠ Na Třebešíně 7:11 Oba týmy jiţ měly postup zajištěn. Tak jsme dali šanci náhradníkům. Ti sice neměli proti profesionálům šanci, ale jejich bojovnost nakonec poloţila základ k finálové odvetě. FINÁLE Hrálo se hned druhý den, ve stejné hale (Skandinávia v Ruzyni), ve stejné sestavě, se stejnými chaotickými pořadateli. Pouze rozhodčí byli jiní. A jedním z nich byl náš absolvent Petr Rams, který nezapomněl, kde vystudoval a za koho hrával. My jsme jiţ svůj cíl splnili, postupem, k favoritům jsme nepatřili. To nám vyhovovalo. SMÍCHOVSKÁ SPŠ - OA KOLLÁROVA 10:10 Naše první finálové utkání mělo stejný scénář. Velké odhodlání, bojovnost, ale také nervozita. Dlouho to vypadalo na vyrovnaný zápas, ale najednou se dostal soupeř do trháku. Z ničeho nic vedl aţ o 4 branky, ale pak se strhl drtivý preslovácký finiš. Uţ, uţ to vypadalo, ţe prohrajeme o gól. 10 s před koncem jsme totiţ neúspěšně zakončili náš útok naděje. Soupeř nás podcenil, podcenil Pepu Nováka. Ten získal pomocí malinkého faulíčku znovu míč a Zdeněk Bělina se závěrečným klaksonem vyrovnal. Radost byla veliká a začalo se kalkulovat, jak získat bronz. Čekala nás však odveta s Třebešínem, který nás jiţ jednou lehce porazil. Kluci si však věřili, narozdíl od soupeřů. Na nich bylo vidět velké zklamání z úvodní prohry. SMÍCHOVSKÁ SPŠ - SPŠS NA TŘEBEŠÍNĚ 10:9 Tentokráte jsme začali skvěle. Pevná obrana, nasazení a disciplína. Vydrţeli jsme takto hrát celý zápas. Aţ na ten závěr. Jako bychom se zalekli vítězství. Najednou jsme začali kupit chybu za chybou a soupeři dovolili vyrovnat. Naneštěstí asi 15 sekund před koncem. Zapracovalo však naše kouzlo posledních vteřin. Při poslední akci jsme se ještě jednou dostali aţ na brankoviště. Míč jsme zahodili směr branka a k údivu všech si ho brankář srazil ramenem do růţku. Opět šťastné vítězství, ale podle předvedené hry, zcela zaslouţené.czase vybuchl gejzír radosti a znovu se začalo spekulovat, jak odehrát poslední zápas, abychom vyválčili stříbro. Na dopravku z Masné jsme si moc nevěřili. Jako jediný tým měli výborného gólmana (profíka) a navíc získali o bod více. Stačila jim remíza. SMÍCHOVSKÁ SPŠ - SPŠD MASNÁ 6:5 7

8 Jak jinak. Začalo se nervózně. Ani jeden z týmů se nemohl střelecky prosadit. Masná byla o něco lepší, ale my jsme bojovali. Lavička šílela a fandila zároveň. Pořád to bylo vyrovnané. A z ničeho nic jsme se ujali vedení. Dokonce dvougólového. Soupeř sníţil a měl výhodu sedmimetrového pokutového hodu. Naštěstí frajersky provedený pokus brankáře Masné, fantasticky vykryl čaroděj Ludvík. Ještě jednou jsme dali soupeři šanci. Nechtělo se nám zdrţovat a netakticky jsme míč ztratili. Pak uţ jsme to ukřičeli a ubránili. Dlouho jsme nemohli uvěřit, ţe jsme to celé vyhráli, a ţe jsme nejlepší v Praze. A ţe nás čeká ještě kvalifikace na Republikové finále. cbyla to však pravda. Pořadatelé se ještě pokusili o poslední manévr, provedli konfrontaci celého druţstva. Bezúspěšně. A ještě si museli vyslechnout vtipné poznámky radujících se borců z Preslovky. DĚKUJI VŠEM! Krásný dvoudenní záţitek pro PRESÍK okomentoval vedoucí druţstva Mgr. Liboslav Matoušek (mne nekontrolovali, zda ve škole učím). NIKDO NÁS NEZASTAVÍ Spanilá jízda našich házenkářů nadále pokračuje. Tentokráte začala v pátek 11.ledna, brzo ráno.museli jsme se přesunout do Sokolova.Cesta byla hrozná, počasí nám nepřálo. Naštěstí nám ji zpříjemnily dívky z Gymnázia Postupická, které cestovaly stejným autobusem, na stejnou soutěţ. Na kvalifikační turnaj třech krajů (Karlovarský, Ústecký, Praha) v házené. Z této kvalifikace nejlepší druţstvo postupovalo na Republikové finále středních škol. Šance gymnazistek z Prahy byly obrovské, naše skoro ţádné. Do Sokolova jsme odjíţděli spíše na výlet. Na místě se vše změnilo. Zjistili jsme, ţe domácí hráči z nás mají pěkný vítr a Louny se báli tolik, ţe vůbec nepřijeli. Po slavnostním nástupu a krátké rozcvičce jsme fandili samozřejmě Praţankám. Moc to nepotřebovaly. Cheb rozdrtily a zvítězily rozdílem dvou tříd. To bylo dobře, protoţe jim zbylo dostatek sil na povzbuzování muţských protějšků. A bylo to potřeba, protoţe domácí měli obrovskou podporu od svých spoluţáků a spoluţaček. Holky z Postupické se snaţily a byly slyšet po celou dobu utkání. Zápas začal naší vstřelenou brankou, ale pak jsme začali odpadat. Nervozita byla znát. Během pár minut domácí vedli o dva góly. Hlediště šílelo. Naštěstí jsme se z toho nepo Tvrdou, precizní, neprostupnou obranou jsme začali získávat půdu pod nohama. A skóre se pomalu začalo otáčet na naší stranu. V poločase jsme vedli 7:5. Do druhé půle jsme vlítli impozantně. Soupeři jsme 10 minut nepovolili dosáhnout ţádné branky. Za celý poločas dali pouhé 3 góly. Ţádné drama se nakonec nekonalo, soupeř odpadl, diváci také, a tak byl slyšet pouze náš Jarin. V závěru zazněl v náš prospěch skandovaný potlesk. A tak se stal malý zázrak. Naše házenkářké neházenkářské druţstvo postoupilo mezi posledních 6 škol. Díky obrovské bojovnosti a perfektní obranné práci. Koho vyzdvihnout? Celé druţstvo. Ale přeci jen Ludvík v brance byl bezchybný, Bělina si v útoku moc nezahrál, díky těsné osobní obraně, ale jeho obranná činnost neměla chybu. Soupeře přes sebe nepustil. A pokud ano, tak je tam zpracoval zbytek. No a Pepa Novák. Tahoun, hecíř týmu. Podívejte se na fotky, ty hovoří za vše. A ještě dal dokonce 4 góly. Gymnázium SOKOLOV - SMÍCHOVSKÁ SPŠ 8:13 (5:7) Hráli: LUDVÍK LHOTÁK M., KRČIL M. (4 branky), BĚLINA Z. (2), NOVÁK J. (4), DUDA T. (2), ČENSKÝ Š.(1) Byli připraveni a fandili: VESELÝ V., ŠKARDA J., PITAUER J., KOTÁPIŠ J. REPUBLIKOVÉ FINÁLE SE USKUTEČNÍ V PLZNI Liboslav Matoušek, vyučující TV 8

9 ANKETA PRO HRÁČE ŠKOLNÍHO DRUŢSTVA HÁZENÉ Zdeněk Bělina Třída: 2.A Ročník narození: 90 Výška: 177 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? Hrál jsem házenou za TJ Dukla Praha, ale před několika měsíci jsem skončil. 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Myslím, ţe jsme byly velice uspěšní, jelikoţ minulý rok jsme skončili aţ 4. a tento rok rovnou 1. Letošní rok nám pomohl velice brankář, který podal výborný výkon. 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? Můj cíl je dostat se aţ k maturitě a tu také zvládnout. 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Ze školou bych se chtěl dostat co nejdál a nejlépe skončit s pohárem. 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? Nejdřív škola, a pak aţ vše ostatní. Sportovní vzor: Arron Chase Oblíbená hudba: Hip-Hop & Rap Oblíbené pití: Zázvorová limonáda Oblíbené jídlo: Řízek Oblíbený film: Transformers Oblíbená barva: modrá Oblíbená počítačová hra: Crysis Záliby, koníčky: Dirt/Street MTB Na co se nejraději díváš v televizi: Dr. House Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: Házenou Štěpán Čenský Třída: 4.L Ročník narození: Výška: asi 185cm 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? No tak hraji fotbal asi tak 13 let za Všenorské Kobry! 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Řekl bych,ţe od loňského roku jsme slabší, ale vyrovnáváme to naší bojovností a kolektivností (nehrajeme na sebe ) 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? No tak určitě jelikoţ jsem ve čtvrtém ročníku, tak úspěšně odmaturovat a potom kdyţ mi bude štěstí přát tak se dostat na nějakou tu vysokou školu, ale to je ještě v budoucnu. 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Ţádné nemám, sport mě baví a dělám ho velmi rád.beze sportu bych asi neexistoval 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? 9

10 Kdyţ něco dělám, kdyţ mě tedy někdo k něčemu donutí, tak to dělám na plno. Sportovní vzor: Cristiano Ronaldo Oblíbená hudba: Hip hop Oblíbené pití: Dţus a. Oblíbené jídlo: Smaţený sýr + tatarka + hranolky Oblíbený film: Já legenda Oblíbená barva: Modrá Oblíbená počítačová hra: Crysis, Deseti prsty Záliby, koníčky: Sport, přátelé Na co se nejraději díváš v televizi: Na fotbal, hokej Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: Fotbalové Tomáš Duda Třída: 3.L Ročník narození: 1990 Výška: 200cm 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? Hrál jsem házenou za Duklu Praha. 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Určitě je to veliký úspěch, všechny zápasy byli vyrovnané a rozhodovalo nasazení týmu. My jsme si věřili a bojovali do poslední chvíle a vyplatilo se to. 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? Nejbliţší, dostat se do čtvrtého ročníku a zakončit ho maturitou. Dlouhodobé, dostat se na vysokou školu a vystudovat jí. 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Jelikoţ ţádný sport aktivně nedělám tak nemám ani cíle. 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? Ţít, přeţít a pořádně si to uţít. Sportovní vzor: Nemám Oblíbená hudba: Rock Oblíbené pití: Pivečko Oblíbené jídlo: Smaţený sýr s hranolkama Oblíbený film: Pulp fiction Oblíbená barva: Modrá Oblíbená počítačová hra: World of warcraft Záliby, koníčky: Sport, počítač Na co se nejraději díváš v televizi: Akční filmy Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: Pravidelně nesleduji nic, ale rád se koukám na fotbal, hokej. Ondřej Fišer Třída: 2.L Ročník narození: 1991 Výška:

11 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? Basket za SK Velká Ohrada 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Letošní ročník byl v pohodě, někdy se rozhodčí upískl, ale to k tomu patří. Přeborníky jsme se stali letos. 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? Úspěšně dokončit druhý ročník a pak spokojeně odmaturovat 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Ani ne, budu se drţet basketu 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? Na prvním místě jsou povinnosti, takţe teď škola a potom to ostatní Sportovní vzor: Alan Iverson Oblíbená hudba: vše Oblíbené pití: voda Oblíbené jídlo: kuře s rýţí Oblíbený film: Hladina adrenalinu Oblíbená barva: zelená Oblíbená počítačová hra: nemám Záliby, koníčky: sport, hudba Na co se nejraději díváš v televizi: na komedie Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: pravidelně nesleduji, není čas, ale občas basket Jakub Jirman Třída: 2.L Ročník narození: 1991 Výška: 183 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? Závodně dělám uţ sedmým rokem atletiku za Duklu Praha. 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Letošní ročník nám opravdu skvěle vyšel. Šli jsme do soutěţe jako jasní outsideři, ale pak jsme nastoupili do hry s maximálním nasazením a vyšlo nám to! 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? Nejbliţší cíle mám projít druhým ročníkem a dlouhodobé? Tak jestli úspěšně odmaturuji, tak bych zkusil štěstí na nějaké vysoké škole. 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Z těch krátkodobých mám za cíl určitě být na bedně MČR jak ve víceboji, tak v překáţkách a skoku do dálky a z dlouhodobých, bych se rád dostal na ME do 17 let. 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? Řekl bych to asi takhle: Dopoledne škola, hned po škole na trénink, po tréninku najíst a spát! Na nic jiného mi času moc nezbývá, protoţe mi tenhle denní program nedovoluje nic moc jiného. Jinak jsem společenský typ, takţe zapadnu téměř do kaţdé party lidí. Ve volném čase rád si zajdu s kamarády třeba na bowling, do kina nebo jen tak někde posedět. 11

12 Sportovní vzor: Tomáš Dvořák Oblíbená hudba: Hard rock, heavy metal Oblíbené pití: voda s cytomaxem Oblíbené jídlo: Svíčková Oblíbený film: Pulp fiction Oblíbená barva: Modrá Oblíbená počítačová hra: MU online Záliby, koníčky: Jakýkoliv sport, kamarádi, PC Na co se nejraději díváš v televizi: Na Simpsny Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: Golden league a jakoukoliv atletiku Michal Krčil Třída: 3.A Ročník narození:1990 Výška: 185cm 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? Hraju fotbal za Všenorský kobry a házenou taky za Všenory 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Řekl bych, ţe oproti loňsku máme slabší tým, ale letos jsme měli mnohem více štěstí, které nám loni chybělo 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? Příští rok úspěšně odmaturovat a pak se pokusit dostat na VŠ 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Hrát jako do teď.pro zábavu 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? Dělat všechno naplno Sportovní vzor: Štěpán Čenský ze 4.L Oblíbená hudba: Hip hop Oblíbené pití: Coca Cola + Oblíbené jídlo: Česká kuchyně Oblíbený film: Trestná lavice Oblíbená barva: Modrá Oblíbená počítačová hra: Nemám Záliby, koníčky: Sport a přátelé Na co se nejraději díváš v televizi: Komedie Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: Fotbal a hokej Michal Lhoták Třída: 4.S Ročník narození: 1988 Výška: 187cm (asi) 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? Atletika-AC Slávia Praha; Intercross- Severka; Volejbal-Junior Praha, Beach volejbal-pankrác 12

13 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Senzace 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? Udělat maturitu 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Ne 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? Sportem ku zdraví Sportovní vzor: Roman Šebrle Oblíbená hudba: Rock Oblíbené pití: Pivo Oblíbené jídlo: Pizza Oblíbený film: Poslední samuraj Oblíbená barva: Modrá Oblíbená počítačová hra: Athens 2004 Záliby, koníčky: Sport Na co se nejraději díváš v televizi: Sport Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: Golden league, Tour de ski, O2 extraliga (Plzeň 4EVER) Jakub Ludvík Třída: 4.S Ročník narození: 1989 Výška: 190cm (asi ) 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? Badminton - Sokol Svatá; Fotbal - Svatá B 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Já nevím. Kdy? No tak bylo to úterý den fakt nevím 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? Doufám, ţe se dohrabu k Maturitě. A dál no chtěl bych asi Policejní academii zkusit 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Nezranit se jelikoţ sport dělám uţ jen pro zábavu, tak bych se pak nudil 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? Ţivot je jen jeden, tak si ho musíme uţít. Sportovní vzor: nemám Oblíbená hudba: poslouchám, vše co se poslouchat dá Oblíbené pití: Pepsi Oblíbené jídlo: Ehm. Asi nejvíc Svíčková, Řízek kuřecí a Fast foody Oblíbený film: Pelíšky Oblíbená barva: modrá Oblíbená počítačová hra:uţ nehraju, takţe nemám oblíbenou hru Záliby, koníčky: fotbal, badminton Na co se nejraději díváš v televizi: co tam zrovna běţí, kdyţ ji pustím Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: občas Liga mistrů 13

14 Josef Novák Třída: 4.L Ročník narození: 1989 Výška: 192 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? Hraji basketbal uţ 13 rokem, momentálně hraji za tým Basket Ţiţkov 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Týmy proti, kterým jsme nastoupili byly velmi dobře technicky vybaveny, takţe toho, ţe náš tým vyhrál,si velice váţím 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? Maturita a pak se uvidi 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Vyhrát přebor Prahy i v basketbale 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? Nějak to dopadne ;-) Sportovní vzor: Tracy Mc Grady Oblíbená hudba: Hip hop a rap Oblíbené pití: Cola Oblíbené jídlo: Cokoliv z Jerry s (fastfood) Oblíbený film: Top Gun Oblíbená barva: Modrá Oblíbená počítačová hra: NBA 07 Záliby, koníčky: Basket, hudba Na co se nejraději díváš v televizi: Basket Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: Skoky na lyţích a basketbal Jan Škarda Třída: 2.D Ročník narození: 1989 Výška: 172 cm 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? Hraju fotbal za Slavoj Řevnice. Hrál sem Florbal za Řevnice a házenou. 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Jo je to super. 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? Asi v klidu projít 2. ročník a postupovat dále aţ k maturitní zkoušce. 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Ani ne. Sem spokojený s dosavadním vývojem. 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? Kdyţ vím, ţe to něčemu je, jdu do toho na plno. Sportovní vzor: Nemám 14

15 Oblíbená hudba: Poslouchám všechno Oblíbené pití: Minerální voda Oblíbené jídlo: Asi klasický řízek Oblíbený film: Okresek 13. Oblíbená barva: Modrá Oblíbená počítačová hra: Nehraju Záliby, koníčky: Sport, Posezení s přáteli Na co se nejraději díváš v televizi: Zprávy, sport, Občas nějaký film Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: Fotbal, Hokej Viktor Veselý Třída: 3.L Ročník narození:1989 Výška: 186 cm 1) Děláš nebo jsi dělal nějaký sport ve sportovním klubu a pokud ano, jaký sport a v jakém klubu? V mládí jsem dělal 6 let judo, za Tatran Praha, 1 rok florbal za Chodov. Jinak profesionálně nic, zato hodně příleţitostných sportů. 2) Jak hodnotíš ze svého pohledu letošní ročník soutěţe v házené, kdy jste se stali přeborníky Prahy mezi středními školami? Překvapilo mě to, opravdu, ač sem na přeboru Prahy chyběl, udělalo mi ti velkou radost. 3) Jaké jsou tvoje nejbliţší a dlouhodobé cíle ve studiu? Nejbliţší cíle máme asi všichni stejné, odmaturovat..v delší době to jsou i úspěšné zkoušky na vysokou školu. 4) Máš nějaké krátkodobé a dlouhodobé cíle v oblasti sportu? Aktivně se nechci zavazovat k ţádnému sportu, ale na druhou stranu nechci sedět jenom doma. Vţdy se dokáţu zabavit nějakým sportem. 5) Jak bys vyjádřil svoji ţivotní filozofii, jinými slovy svůj přístup k ţivotu, povinnostem, sportu, zábavě atd.? Myslím a doufám, ţe mám zodpovědný přístup k ţivotu. Povinnosti čím dál tím častěji předhánějí ostatní věci, i sport. Nicméně na zábavu a koníčky se vţdy čas najde, to je důleţité.:). Sportovní vzor: Milan Hnilička Oblíbená hudba: Trance, Jazz Oblíbené pití: čaj a pivko Oblíbené jídlo: všechno s masem Oblíbený film: Pelíšky Oblíbená barva: černá a bílá Oblíbená počítačová hra: NHL 08 Záliby, koníčky: auta, kamarádi, pc, historie Na co se nejraději díváš v televizi: dokumenty o historii (hlavně světové války) Které sportovní přenosy pravidelně sleduješ: extraliga, fotbal, občas turnaje v házené. Ing. Radko Sáblík STŘEDOŠKOLSKÁ FLORBALOVÁ LIGA I v letošním školním roce se, jako obvykle, účastníme dlouhodobé soutěţe - Středoškolské florbalové ligy. Máme nově sloţený tým z převáţně mladších ročníků a zatím se mu daří. Kluci nejdříve vybojovali po dlouhé době postup v Poprasku a pak ve Středoškolské florbalové lize nedali soupeřům šanci a suverénně postoupili z prvního místa skupiny C do dalších bojů. 15

16 16 Všechny čtyři zápasy základní skupiny vyhráli lichotivým skóre 36:5. Postupně zdolali soupeře z Gymnázia Jana Nerudy (5:0), Gymnázia Jiţní Město (11:0), SŠ Polygrafická (7:1) a SSOŠ Bean (13:4). I kdyţ samozřejmě výsledky někdy sváděly aţ k exhibičnímu pojetí hry a v počátcích posledního zápasu moţná i k podceněním soupeře, pozitivní je, ţe nově sloţený tým měl šanci se sehrát a do kolektivu překvapivě lehce zapadli a prosadili se někteří hráči z prvních ročníků. Bohuţel slabší soupeři ne zcela prověřili naše brankáře, ale jejich výkony byly spolehlivé a jen doufám, ţe i se silnějšími týmy se jim bude dařit. Celkově musím kluky za předvedenou hru pochválit - tedy aţ na jedno nesmyslné vyloučení našeho kapitána Jakuba Musílka ze 4.L (nejspíše se nechtěl nechat zahanbit svými spoluţáky ze třídy, kteří v té době bojovali za školu v házené:-). Myslím, ţe tento mladý tým, ve kterém je pouze jeden student čtvrtého ročníku, má budoucnost a ještě se ve svých výkonech bude zlepšovat. Do dalších bojů přeji klukům hodně štěstí, ať se týmu daří i dál a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Sestava: útočníci: Heřmanský 1.L (11b.), Musílek 4.L (10b.), Praţák 1.A (10b.), Sladký 3.L (7b.), Školník 3.L (6b.), Čermák 2.A (3b.), Šereda 1.B (1b.), Urban 1.A (1b.), Vincenc 1.C (1b.) obránci: Kropáček 3.L (9b), Musil 2.D (5b.), Pilný 2.D (4b.), Kvasnička 2.A, Hnízdil3.I, Hejna 3.I brankáři: Farský 4.B (gól/zápas 2/2), Čermák 3.I (3/2, 1b.),Podrouţek 1.C (0/1) Markéta Parkanová OTEVÍRÁME NOVÝ SERIÁL - POZNEJ OKOLÍ SVÉ ŠKOLY Portheimka V místech letohrádku stával nejstarší český kartuziánský klášter - Zahrada Panny Marie, zaloţený r Janem Lucemburským. Roku 1419 husité klášter vypálili a během dalších let zcela rozebrali. Během 17. a 18. století začaly vznikat na území dnešního Smíchova, který byl tehdy venkovem s mnoţstvím zahrad a vinic, reprezentativní usedlosti a letohrádky. Roku 1722 získal část kartouzské zahrady Kilián Ignác Dienzenhofer, v té době jiţ významný a známý architekt. V letech tu postavil jednopatrovou stavbu jako letní sídlo pro svou vlastní rodinu. Letohrádek byl situován hlavním průčelím do zahrady, která dosahovala aţ k Vltavě, a zády ke zbraslavské silnici, tehdy jediné cestě na levém vltavském břehu z Prahy na jih. Nároţí byla zaoblena a balkon v patře byl přístupný francouzským oknem. Průčelí je ozdobeno dvěma bustami - alegoriemi Dne a Noci. Dnes jsou originály nahrazeny replikami. K ústřední patrové budově přistavěl Dienzenhofer ještě dvě přízemní symetrická křídla, zakrytá plochou střechou, později přestavěná na patrové budovy. Jiţní křídlo bylo v r zbouráno při stavbě kostela sv. Václava, severní křídlo se zachovalo. V přízemí hlavní budovy byla zřízena sala terrena, kde byla při rekonstrukci objevena unikátní původní zděná studna. Zde Dienzenhofer pracoval a přijímal návštěvy. V prvním patře nad ní byl oválný hlavní sál, obloţený umělým barevným mramorem, na stropě vyzdobený freskou od Dienzenhoferova přítele a spolupracovníka Václava Vavřince Reinera. V letech byla freska restaurována. Po Dienzenhoferově smrti rodina dům prodala a vystřídalo se tu několik majitelů. V roce 1758 letohrádek koupil hrabě František Leopold Buquoy, který nechal v zahradě postavit tehdy módní skleníky, fíkovny, oranţerie a interiér dostal rokokovou výzdobu. Později vlastnil

17 letohrádek výrobce cikorky - Holanďan Ferdinand Delormé, který objekty vyuţil pro svou továrnu a také zde otevřel kavárnu.v roce 1828 jiţ dosti zchátralý objekt získali v draţbě podnikatelé bratři Juda a Moric Porgesové z Portheimu, majitelé továrny na plátno a karton, ve které poprvé v tomto oboru pouţili parního stroje. Továrna stávala v části zahrady, kde je dnes náměstí 14. října, jinou část zahrady prodali majitelé městu pro stavbu smíchovského farního kostela sv. Václava. Ač kolem rychle rostl průmyslový Smíchov, v oválném mramorovém sále se konaly komorní koncerty, na nichţ často hrával např. Antonín Dvořák, konala se tu různá společenská setkání a přednášky. Od začátku 20. století objekt opět postupně chátral, roku 1919 byla část zahrady prodána smíchovské obci pro výstavbu domů s malými byty. Před druhou světovou válkou ve vile sídlila Československá amatérská atletická unie, po válce zde byly i nájemní byty. V 50. letech byl v několika místnostech Portheimky uloţen archiv a knihovna Spolku přátel Smíchova. V 60. letech prošla budova velkou rekonstrukcí a byla zde také zřízena Galerie D. Písmeno D bylo připomínkou velkého barokního stavitele a původního majitele. Od roku 1989 byl letohrádek prázdný. V současné době zde funguje kavárna a pořádají se zde menší výstavy. CO PO MATURITĚ! Inspirací pro tento článek byl obdobný článek asociace IEEE Computer Society, který radil americkým studentům v jejich počítačové kariéře. Jsem si vědom mnoha rozdílu mezi americkým světem a naším, ale vstupem ČR do EU se otevírá i českým studentům stejné perspektivy jako mají američtí studenti. Potřeba počítačových profesionálů roste po celém světě a zejména pak s postupnou globalizací světa, kdy čím dál víc organizací začíná působit mezinárodně nebo působí. V převáţně kaţdé větší výzvě, které dnes svět čelí, se obrací ve svém řešení na počítače, ať je to zdolávání nemocí, odstraňování hladu, zlepšení vzdělávání a ochrana prostředí. Růst pracovního trhu počítačových profesí v celém světě lze charakterizovat jednoznačně velký. Ve Spojených státech se odhaduje nárůst 38 aţ 56% napříč segmentu počítačových profesí. Obdobný trend lze očekávat v EU i u nás. Dnešní pracovní trh má na počítačové profesionály velké poţadavky a současně nabízí všem i mladým kvalifikovaným profesionálům velké výdělky. Bakalářské studium na vysokých školách v ČR připravující počítačové profesionály nabízí vše potřebné, co její absolvent bude pravděpodobně v práci potřebovat. Ačkoliv běţně vysoké školy vysloveně nepoţadují po svých studentech nastupující do prvních ročníků předběţné znalosti a dovednosti v počítačích, můţe střední škola se zaměřením na informační technologie však usnadnit start studia na vysoké školy s takovým zaměřením. Zvaţte si, ţe řada vysokých škol zejména praţských škol, dává moţnost přijetí mnoha studentům, ale následně v prvních ročnících prověřuje dost nekompromisně jejich studijní způsobilost. Mnoho studentů nevydrţí nápor prvního ročníku a předčasně odchází z vysokých škol. V dnešní době moţností a výběru je dobré si začít plánovat kariéru v předstihu a neponechat takové zásadní ţivotní rozhodnutí náhodě. Neostýchejte se proto a mluvte s pedagogickými pracovníky školy o moţnostech vašeho uplatnění. Vyuţívejte kaţdé moţnosti se dozvědět víc i z jiných zdrojů, jako jsou zejména dnů otevřených dveří resp. webové stránky vysokých škol. Zde se dozvíte nejen podmínky pro přijetí na studium, ale i obsah studia a zejména pak moţnosti uplatnění absolventa. Pro přípravu jak na přijetí ke studiu, ale i pro dobou přípravu na studium vyuţijte řady přípravných kurzů téţ pořádaných přímo vysokými školami, ale i specializovanými organizacemi (Scio, Tutor,...). Smíchovská střední průmyslová škola se svým zaměření na informační technologie je dobrou vstupní branou pro stadium na vysoké školy s tímto zaměřením. 17

18 OBORY UPLATNĚNÍ Chcete se zúčastnit při vytváření nové generace mobilních telefonů, drobných multimediálních přehrávačů nebo jiné spotřební high-techniky? Nebo vytvářet nové a moderní lékařské nástroje? Počítačoví inţenýři (PI) studují digitální hardware a software - komunikační systémy, počítače a zařízení jako jsou telefony, MP3 přehrávače, DVR, alarm systémy, rentgenová zařízení, laserové lékařské přístroje. PI specialisté stále více zařazují přizpůsobený hardware a software k vylepšení současných technologií a vynalézání nových technologií. Máte zálibu v řešení hádanek? Hledání nových cest pouţívání počítačů? Nebo si rádi vyměňuje názory o nových koncepcích v této oblasti? Počítačová věda (PV) představuje především teorii, ale nevyhýbá se praktickému vyuţití vynálezů s pouţitím nejaktuálnější špičkových moţností. PV seznamuje s novými technologiemi a novými představami a tak je základem pro mnohé počítačové kariéry od návrhu a tvorbu softwaru a tvorbu výkonných řešení reálných problémů světa v oblastech jako např. robotika, počítačově rozšířené vidění a podpora intelektuálních procesu člověka. Individuální programy PV umoţňují studentům se pak specializovat v některé oblasti. Vyhledáváte cesty, aby se věci dařily lépe řešit pomocí počítačů? Zajímáte se o pochopení, jak mohou počítače dělat lépe práci? Informační systémy (IS) jejich specialisté navrhují počítačové řešení tak, aby poskytovali společnostem, neziskovým a vládním organizacím poţadované informace k jejich cílům. IS vyuţívají počítačové systémy k realizaci a zlepšení práce organizace. IS profesionálové kombinují počítačové a organizační znalosti k překlenutí mezery mezi počítačovými specialisty a ostatními pracovníky organizace. Většina vzdělávacích IS programů jsou součástí programů VŠ pod jmény manaţerské informační systémy, počítačové informační systémy nebo podnikové informační systémy. Všechny vzdělávací programy kombinují počítačové a podnikové oblasti s různým důrazem mezi technické a organizační předměty. Jste ten, koho ostatní volají, kdyţ chtějí mít vlastní webovou prezentaci nebo mají problém s nefunkčním počítačem? Profesionálové v informačních technologiích (IT) si vydělávají řešením, podporou, odstraňováním závad a návrhem IT řešení od webových portálů aţ po sítě, v organizacích podnikových, vládních, školních atp. IT specialisté kombinují ideálně teoretické a praktické znalosti, praktickou odbornost k podpoře organizačně- technologické infrastruktury a lidí, kteří ji vyuţívají. Jsou zodpovědní za vhodný výběr hardwarových a softwarových výrobků pro organizaci. IT profesionálové vytváří a udrţují webové stránky a sítě tak, aby zajistili bezpečný, výkonný a produktivní prostředí pro kohokoliv z organizace. Ředitelé, skladatelé a architekti - ti všichni vidí svět jako velký obraz. Taky tak vidíte svět kolem sebe? Tvorba software totiţ zahrnuje v sobě trochu víc neţ jen psaní kódu. Softwaroví inţenýři (SI) vidí téţ počítačový svět jako velký obraz, kde ţivotní cyklus softwarového produktu v sobě zahrnuje výkonnost a spolehlivost, dodrţování rozpočtů organizace, vhodné testování a údrţbu. Rozsáhlé nákladné softwarové systémy často hrají podstatnou aţ kritickou roli v ţivotě organizace a tak představují bezpečnostní riziko. Skládají se z mnoha menších bloků, a proto softwaroví inţenýři kombinují zkušenost v PV, inţenýrské a matematické znalosti při návrhu, definování a organizování ke zvládnutí realizace softwarového produktu. KARIÉRA 18

19 Lékařské zobrazovací systémy Lékaři dnes umí čistit tepny srdce pacienta jako prevenci infarktu Moderní lékařské zobrazovací systémy odhalují podrobný náhled na problémové ucpané oblasti bez nutnosti chirurgie. CT (počítačový tomograf), MRI (magnetická rezonance) a ultrazvuk jsou všechno produkty počítačových profesionálů. Počítačoví inţenýři navrhují hardware Počítačoví vědci navrhují algoritmy ke zpracování obrázků z elektrických impulzů. Softwaroví inţenýři píší software a zajišťují lékařské standardy kvality. IT profesionálové propojují zobrazovací systém se zbytkem technického vybavení nemocnice. IS specialisté zajišťují správnou informaci včas na správné místo. V řádu několika let budou doktoři v polovině světa schopni operovat pomocí vzdálených kamer a robotů. Počítačoví profesionálové stále pokračují ve své účasti na rozšiřování hranic medicíny. Hledání informací na Webu Většina lidí vyuţívá denně vyhledávací stroje jako je např. Google a Yahoo. Ale vyhledávací stroje by mohly být lepší neţ ty dnešní. Co s objekty na obrázkách? Nebo zvuky? Scénkami ve filmech? Informace na Webu neustále rostou.vyhledávací stroje se potřebují naučit, co informace znamená. Počítačoví vědci navrhují revoluční přístupy pro vyhledání. Softwaroví inţenýři vyvíjí prostředky pro výběr výsledků. IS specialisté navrhují řešení pro prodej přiměřené reklamy. Počítačoví inţenýři navrhují sloţité vysoce výkonné sítě ke zvládnutí ohromného mnoţství dat. Vyhledávací technologie mají dlouhou cestu ještě před sebou a budou potřebovat mnoho počítačových profesionálů ke splnění všech úkolů. Mobilní zařízení Brzy představa pouţívat mobil jen k hlasové sluţbě se stane zastaralou. Jiţ dnes píšete textové zprávy svým přátelům, ale brzy to bude víc. Jiţ dnes mají přístup na Web, hrají hry, koupit si lístky na koncert nebo na MHD a dokonce řeknou, kde se právě nacházíte. Počítačoví inţenýři vyvíjí menší a méně energeticky náročné čipy. Počítačoví vědci vytvoří kompresní algoritmy pro efektivnější přenos informací. «IS specialisté navrhují propojení mezi obchodníky a zákazníky. «IT specialisté zajišťují, aby pouţitý hardware a software byl aktuální. Hry Microsoft Xbox 360, Sony Playstation 3, Nintendo Wii jsou velké hrací stroje, ale technologie ukrytá v nich není vůbec hračkou, ale skutečně váţná věc. Hry dávnou nejsou jen pro děti. Dospělí hrají nejen dnešní video hry, ale vytváří je téţ. Jádrem platforem této virtuální reality je počítačový systém s posledními vymoţenostmi. Počítačoví inţenýři vytváří rychlejší výkonnější čipy schopné zobrazovat čím dál víc ţivotnější postavy 3-rozměrných světů. PV a SI experti vytváří umělou inteligenci, která dělá z kaţdé hry výzvu a nutí hráče se k ní vracet. IT profesionálové vytváří systémy pro sledování zpětné vazby zákazníka, chování a poţadavků. IT profesionálové podporují sítě infrastrukturu, aby umoţnili rozvoj her. Online distribuce muziky & filmů Budoucnost muziky, filmů a médií je na Internet. Od itunes aţ k YouTube, komerční zábava se rychle přesouvá na Web. Většina největších studií plánuje distribuci filmů online. Průmysl zábavy se otřásá a celková revoluce je poháněná novými technologiemi a počítačovými profesionály. Počítačoví vědci navrhují ohromné databáze pro uloţení muziky, TV pořadů a filmů. Specialisté v SI, IT a PV pracují s umělci k vytvoření atraktivního a přitaţlivého spojení s diváky. 19

20 20 IS profesionálové navrhují logiku pro zachycení zájmů diváků a doporučení. Počítačoví inţenýři vytváří ipod a další přenosné zařízení na kterých lze přehrávat stahované média. V Praze dne 14. ledna 2008 Připravil Ing. Josef Neumann NANO-TECHNOLOGICKÁ REVOLUCE JE SYMBOLEM 21. STOLETÍ Článek jsem převzal od IEEE, profesionální sdruţení pro vyspělou technologii s víc neţ členů ze 160 zemí světa, kterého jsem členem. Je adresovaný studentům s cílem získat jejich zájem o nové technologie. Jsme v období nástupu nanotechnologií (dále jen NT), experti se shodnou na velikosti NT tedy nano - něco menší neţ deset na minus devátou metru. Neshodnou se uţ na tom co označit za NT a co ne. Pro lepší pochopení se podívejme na historické kořeny NT tedy k čemu a proč jsou tak důleţité dnes a v budoucnosti. Příběh NT začal v padesátých a šedesátých letech minulého století. Většina lidí přemýšlela tehdy ve velkých měřítcích. Bylo to období velkých věcí - aut, atomových bomb, letadel, kosmických plánů a mrakodrapů jako Světové obchodní centrum (dokončené v r. 1970), vybudování největších měst světa i největší ropné tankery, křiţníky, mosty, mezistátní dálnice a elektrárny, to všechno jsou produkty té doby. Jiní výzkumníci se jiţ tenkrát zaměřili naopak na tvorbu malých věcí. V létech padesátých a šedesátých začala trvalá záliba elektronického průmyslu ve výrobě menších věcí. Vynález transistoru v roce 1947, později i prvního integrovaného obvodu (dále jen IO) v roce 1959 odstartovaly miniaturizaci elektroniky. S pouţitím vyvinutých technologií se konstruují mikročipy, inţenýři umí jiţ nyní konstruovat stroje mikroskopických rozměrů (jako převody zobrazené na obrázku elektronového mikroskopu pro porovnání velikosti je na obrázku okem neviditelné zvířátko roztoč dosahující velikosti pod 1mm ţijící v prachu v naších postelích). Budoucí nano-generace strojírenství slibují dokonce i menší stroje. Zdroj: Sandia National Laboratories. Je ironií, ţe tyto malé součástky umoţnily vytvoření tak velkých zařízení jako jsou kosmické lodě. Po několik dalších desetiletí se zvětšovaly jak výpočetní aplikace, tak i poţadavky v této oblasti, takţe transistory a IO se zmenšovaly a tak rokem 1980 si inţenýři jiţ předurčili mez miniaturizace a proto začali hledat zcela nový přístup. Jelikoţ se elektroinţenýři zaměřili na tvorbu věcí menších. Inţenýři a vědci z jiných oblastí obrátili pozornost atomům a molekulám. Úspěšné štěpení atomu se povedlo před druhou světovou válkou a tak se fyzikové snaţili porozumět částicím tvořícím atomy a silám, které je drţí dohromady. Ve stejný čas pracovali chemici na kombinaci atomů do nových druhů molekul a měli úspěch při konverzi sloţitých molekul ropy na všechny druhy uţitečných plastů. Genetici objevili, ţe genetická informace je uloţena v buňkách - v dlouhých, sloţitých molekulách nazývaných jako DNA (dva metry takové DNA je zabaleno v kaţdé buňce!). Tyto i jiné práce vedly k většímu poznání molekul. V letech osmdesátých pak vyznačily nové směry inţenýrského výzkumu. Kořeny NT leţí na spojnici tří směrů myšlení - atomové fyziky, chemie a elektroniky. V osmdesátých letech dostala tato nová oblast své jméno - NT. K jejímu zpopularizování přispěl fyzik K. Eric Drexler, poukázal na to, ţe NT byla předpovězena mnohem dříve a to v téměř zapomenuté přednášce nositele Nobelovy ceny Richarda Feynmana z roku Ten vyslovil myšlenku budování Fyzik Richard Feynman strojů z jednotlivých atomů. Tvořené stroje by skutečně byly umělé molekuly tvořené atomy. Zatímco samotné výsledné molekuly by mohly být větší neţ nano.

21 Podstata myšlenky byla manipulace s věcmi na atomové úrovni. V té době takový druh manipulace nebyl moţný, ale bylo pár lidí sdílející tuto ideu, ţe by to mohlo být uţitečné! S novými poznatky výzkumu oţivil Drexler Feynmanovou vizi a pomohl uvést základní koncepty NT do všeobecného povědomí veřejnosti. Ačkoliv se NT datují od let padesátých, největší změny nastaly aţ v posledních několika letech. Koncem devadesátých let začaly proudit peníze na výzkum NT ze zdrojů firemních a státních. V době několika let odstartovaly vlády vyspělých států tři velké (a mnoho jiných menších) nové výzkumné programy včetně National Nanotechnology Initiative v USA a NT filiálky European Research Area. Japonsko má svůj vlastní obrovský NT program, s penězi pocházejícími ze soukromého průmyslu a vládních agentur jako je Ministerstvo obchodu a průmyslu. NT je teprve vznikající oblast s velkými plány. Většinu toho co vytvořili NT technologové, lze rozdělit do tří kategorií: nové materiály obvykle chemické látky vytvořené sloţením atomů novým způsobem; nové nástroje k vytvoření těchto materiálů a začátky malých molekulárních strojů. Některé ze základních NT stavebních bloků jsou buckminsterovy fullerenesy, známé spíš jako buckybally (rozházené míčky) nebo fullerenesy, představují shluky molekul vypadající jako rozházené fotbalové míče. V roce 1984 Richard Smalley, Robert Curl a Harold Kroto zkoumali úţasnou molekulu sestavenou ze 60 spojených atomů uhlíku C 60. Smalley zpracoval tyto atomy do tvarů, které nazval fullerenes, pojmenované podle kopule navrţené architektem Buckminster Fulleren Buckybaly.- U.S.Dept of energy. z třicátých let. Japonec Eiji Osawa byl první, kdo předpověděl existenci C 60. Sumio Iijima, Smalley a další našli podobné struktury ve tvaru trubic, které mají jedinečné chemické a elektrické vlastnosti. Fullerenesy se staly prvním významnějším novým NT materiálem. Inţenýři obrátili pozornost k praktickému vyuţití těchto zajímavých molekul. Zatímco inţenýři přemýšleli o praktickém vyuţití fullerenesů, byl udělán další objev při hledání jejich vyuţití. V roce 1981 Gerd Karl Binnig a Heinrich Rohrer vynalezli skenovací tunelový mikroskop tzv. STM, který Ned Seeman pokročil v manipulaci vláken DNA do upravených molekul s vícenásobnými propojeními a věří, že toto je první krok při dělání složitějších věcí s DNA, jako je např. jejich použití k vytvoření molekulárního stroje. Zdroj: NYU. má tak malý hrot, ţe je tak citlivý, ţe můţe prakticky cítit povrch jednotlivého atomu. Tento odvysílá Písmena IBM hláskované xenonovými atomy zobrazené AFM mikroskopem. Zdroj: IBM. informace o povrchu do počítače, který zrekonstruuje obrázek atomového povrchu na monitorovací obrazovce. To by bylo dost fantastické, ale trochu později výzkumníci objevili, ţe STM hrot by mohl skutečně posunout atomy do kola a Donald Eigler a tým u IBM zinscenovali působivou ukázku nové schopnosti hláskováním IBM. Výzkumníci věřili, ţe mají prostředek tzv. atomic force microscope (AFM), který by mohl budovat věci po jednotlivých atomech. Ale podobně jako objev fullerenesu, zůstalo jen u představy o uţitečnosti. Vývoj prostředků jako např. AFM se kryl s nástupem velmi silných nových počítačů a softwaru, které se mohli pouţít k simulaci a vizualizaci chemických reakcí nebo budování virtuálních atomů a molekul. To bylo zejména uţitečné pro vědce pracující se sloţitými chemickými molekulami - DNA. Výzkumníci rozpoznali, ţe činnosti DNA připomínají věci NT technologů poţadující pouţití molekul ke konstrukci jiných molekul, auto-replikace molekul a pouţití mechanických zařízení molekulární velikosti. Moţná by mohl být DNA (nebo její bratranec RNA) modifikován k tvorbě prvních NT strojů? Genetici jiţ nalezli způsoby vyuţití DNA odebrané z bakterií k tvorbě nano-replikátoru pouţité pro vědecký výzkum. Modifikováním některých chemických reakcí, které se odehrávají 21

22 v přírodní DNA, vyznačili genetičtí inţenýři cestu, jak udělat kopie téměř z jakékoliv DNA molekuly, kterou chtějí studovat. Ale s počítači a prostředky dostupnými v letech devadesátých, je začali pouţívat jako molekuly k dělání jiných věcí jako tvorbu nových chemických látek nebo malých strojů. Mnozí výzkumníci začali zkoumat cesty jak vyrábět proteiny komponenty z kterých je DNA vyrobeno ty by mohly provádět uţitečné úkoly jako např. v interakci s jinými materiály nebo ţivými buňkami tvořit nové materiály nebo moţná atakovat nemoc. Jedním z prvních průlomů byla ukázka profesora Nadriana Seemana - malá ruka robota vyrobeného z modifikované DNA. I kdyţ tato nano-ruka ještě nic reálně uţitečného nedělala, demonstrovala koncept. Elektroničtí výzkumníci přistoupili k NT z jiného směru. Od roku 1959 ryli a potahovali inţenýři křemíkové čipy pomocí řady procesů k výrobě integrovaných obvodů (IO). Transistory a ostatní čipové součástky dosáhly nano velikosti koncem devadesátých let. Pouţívají téţ stejné techniky k vývoji mikrostrojů mikroskopická zařízení se skutečně pohyblivými částmi. Některé z dřívějších verzí byly jednoduše zacílené, aby demonstrovaly proces bez praktického vyuţití např. drobná kytara se strunou, na kterou by mohl brnknout atomický mikroskop. Ale koncem let osmdesátých došlo ke komerčnímu vyuţití např. strojů na čipech nebo mikro-elektricko-mechanické systémy (MEMS), které kombinují IO a drobné mechanické prvky. Jakkoliv jsou uţitečné MEMS, většina inţenýrů cítí, ţe techniky vyuţívané k výrobě obyčejných IO, nebudou zdokonaleny tak, aby byly opravdovou NT. Z tohoto důvodu se inţenýři nyní soustřeďují na objevení nových způsobů výroby IO - budováním zdola nahoru (tedy z předem připravených komponent) neţ řezáním a rytím velkovýroby křemíkových plátků. S objevením chemie zaloţené na proteinech a ostatní techniky se v devadesátých letech výzkumníci začali ohlíţet po praktickém vyuţití NT a nových způsobech tvorby nano-molekul nebo mikro-strojů. Odlišný, ale podobný problém byla tvorba makromolekul ve velkém mnoţství. Jednoduchý nano-stroj nebo nano-obvod neumí zatím udělat mnoho práce, zejména v pohledu poţadavku reálného světa na masovou výrobu. Inţenýři potřebovali způsoby vyrábět nano-stroje ve velkém mnoţství a tak začali hledat způsob jak vyrobit nano-stroj nebo molekulu, který by skládal jiné stroje nebo molekuly v nano-měřítku. K. Eric Drexler to nazval jako samosestavovatel a vědci si myslí, ţe to bude jeden z uţitečných a praktických klíčů k tvorbě jistých druhů NT. K dnešku je velmi málo praktických NT a ţádné samo-sestavovatelé nebyly pouţity mimo laboratoř. NANO-TECHNOLOGIE V DNEŠNÍM SVĚTĚ MEMS mikro-gyroskop, Georgia Institute of Technology. NT je věda na svém začátku, ale to neznamená, ţe ji nelze jiţ vyuţívat. Co se prakticky uţ uskutečnilo, je práce v měřítku nano-velikosti - s částicemi různých materiálů nebo v IO, spíš neţ ty sloţité molekulární stroje - původní představa inţenýrů. Současné NT se stále dělají metodou top down (podobné těm pouţívaných v chemické výrobě a IO) spíš neţ značně neprověřené techniky bottom up tak předpovídaných NT propagátory. Mnohé současné NT např. IO, sestávají ze stále se zmenšujících transistorů, propojených drátky. Jelikoţ v roce 2005 mají některé IO transistory velikosti kolem 50 nanometrů splňují rozměrovou definici NT. Ale čipy se stále vyrábějí pomocí vyspělých verzí litografických procesů vyvinutých v IBM Millipede - stonožkový padesátých letech, tedy vykrojením IO. paměťový čip. Jinými slovy, nejsou vytvořeny molekulou po molekule IBM Zürich Research Laboratory. 22

23 metodou bottom up. Výrobci čipů však poukazují na to, ţe pracují s extrémně malými obvodovými prvky, kdy se mění vlastnosti elektronů, takţe jejich práce je zaloţena na zcela nových principech. Téţ pro nejmenší nový čip si jaksi můţe nárokovat označení nanotechnologický. Je to IBM Millipede (stonoţka) paměťový čip inspirovaný přímo AFM mikroskopem. Výrobci elektroniky poukazují na to, ţe poslední generace hard disků s vysokou hustotou má tenký nátěr tloušťky několika atomů tvořících povrch disků, vyráběný procesem označovaným jako chemické parní nanášení. Zatímco se takové nano-čipy začínají objevovat ve velkém mnoţství, většina z nás se častěji setkává s pouţitím NT materiálů vyráběných ve velkém, které jsou přidávané do jiných výrobků. Aţ dosud jsou nejznámějších z nich - kontroverzní NT tzv. nešpinící se kalhoty zavedené v roce 2005 v obchodech The Gap a Eddie Bauer. Tyto jednoduché, obyčejné bavlněné kalhoty jsou ošetřené novými nano-částicemi odolnými proti špíně, jako chemická přísada k molekulám bavlny. BUDOUCNOST NT Budoucnost NT je do značné míry velkým otazníkem. Futurologové říkají, ţe s NT vstupujeme do nové éry, něco jako byla průmyslová revoluce v 18. a 19. století. Ta tehdy změnila prakticky vše, v čem lidé ţili. Ale nikdo z futurologů v tomto čase neumí předpovědět, jak se tyto změny projeví. Jsme na začátku dalšího překotného období důmyslných technologických a sociálních změn? Kdy nastane NT revoluce, se nedá dlouhodobě předurčit, ale vědci a inţenýři předkládají některé pěkně fantastické předpovědi pro blízkou budoucnost. Např. někteří vidí velký potenciál ve vyuţití nano-trubic pro super-odolné materiály. Ačkoliv dnes vyráběné plastické sloţky s pouţitím krátkých nano-trubic nedosahují té odolnosti jako předcházející typy. Pouţití dlouhých nano-trubic se uvaţuje pro výjimečné aplikace jako je zobrazený kosmický výtah. Takový dopravní systém nahradí raketovou dopravu nákladů a lidí na orbitální stanice. Další největší oblast se senzačními změnami NT technologové předpokládají v lékařství. Představte si svět, kde nikdo váţně neonemocní, nezestárne nebo dokonce nezemře (pokud sám nechce). Proroci NT vidí tuto vizi jako charakteristickou pro 21. století! Dnešní vyuţití NT v lékařství nabízí jen skromné přínosy jako např. schopnost zacílit nemocné, karcinogenní buňky a tak je snadněji lokalizovat. Struktura složitého dendrimeru vytvořeného Michigan univerzitou. Molekula nese folátové molekuly (aniony kyseliny listové), které zaměřují karcinogenní buňky a molekuly léku ošetří rakovinu. Michigan Nanotechnology Institute for Medicine and the Biological Sciences. Umělecká představa kosmického výtahu v budoucnosti. Zdroj: IEEE Spectrum, srpen 2005 V blízké budoucnosti inţenýři říkají, ţe budou umět takové buňky dokonce změnit. Malé molekulární stroje zaloţené na sloţitě větvených molekulách tzv. dendrimers se budou vstřikovat do těla nejen pro lokalizování rakoviny, ale k vyhledání a opravě buněk poškozených nemocí nebo věkem. Játra a srdce poškozené přirozeným opotřebením, zděděnými nemocemi, špatnou výţivou nebo alkoholismem budou zabezpečené nebo dokonce vyměněné. Onemocnění genetické povahy bude léčené záměnou chybných genů. Někteří futurologové předpovídali, ţe však nejhlubší změny způsobí zavedení molekulárních továren dokonce moţná tak malých, ţe se vejdou na stůl. Ty by, jak někteří říkají, umoţnily komukoliv navrhovat a budovat vlastně cokoliv s pomocí nano-robotů nebo 23

24 24 moţná novou technologií zvanou nanoink, vytvořenou zakladatelem NanoInk - Chad Mirkinem. NT výzkumníci jako K. Eric Drexler a Ralph Merkle říkají, ţe by to mohlo být uděláno napodobením a vylepšením procesu DNA, který se uskutečňuje v těle. V roce 1999 výzkumníci jako Nadrian Seeman na New York University demonstrovali princip pouţitím modifikovaných DNA molekul k vybudování malého stroje a o něco později demonstroval zakladatel Nanoink Chad Mirkin vybudování nano-struktur ukládáním vrstev materiálů na ţivnou půdu (substrát). Tyto a další experimenty vedou výzkumníky k víře, ţe budou schopni sestavovat obvody atom po atomu s cílem vytvořit příští generaci počítačových čipů. Tyto obvody na těchto čipech budou mnohem menší neţ je současně moţné a umoţní stavět mnohem silnější počítače. Někteří, jako inţenýr Raymond Kurzweil si dokonce myslí, ţe počítače v rozsahu 20 let budou osobnosti a budou stejně bystré jako lidé. Budeme dokonce schopni downloadovat naši vlastní osobnost do počítačů, aby se staly skutečnými lidmi. S téměř neomezenou výpočetní kapacitou jsou si programátoři jisti, ţe budou schopni vytvářet software, které zcela překoná cokoliv dnes moţného. Není překvapující, ţe tyto úţasné předpovědi oţivily strach, rovněţ jako údiv. Zachránci ekologie a ostatní poukazují, ţe NT mohou přinést s sebou neočekávaná nebezpečí. Nanomateriály vyráběné dnes fullerenesy jsou často ve formě extrémně malých částic. Dokonce i kdyţ tyto částice jsou vyrobeny z obyčejných materiálů jako je uhlík, mohou působit na lidské tělo nebo prostředí způsoby, které jsou rozdílné od přirozených částic stejného materiálu. Někteří tvrdí, ţe povolit začlenění nano-částic do výrobků přijímaných jako potrava nebo pouţité v těle např. lékařské sondy, můţe představovat zdravotní rizika pro spotřebitele. Jiní předpovídají, ţe NT se mohou vymknout kontrole a způsobit ohromnou lidskou katastrofu. Eric Drexler a další, jako např. počítačový inţenýr Bill Joy ze Sun Microsystems varoval v roce 2000, ţe samo-replikující stroje se mohou vymknout kontrole a uniknout do prostředí, kde budou soutěţit o přirozené zdroje s přírodními bakteriemi, rostlinami a lidmi. Mezitím se v roce 2002 dostala do povědomí veřejnosti tato problematika a její špatná stránka byla široce rozvedena autorem Michaelem Crichtonem. V jeho dobře prodávaném příběhu Prey, o malých samo-reprodukujících nano-robotech, které se spojí a pokusí se převzít kontrolu nad světem. Strach veřejnosti se zakládá na skutečnosti, ţe budoucnost NT vzbuzuje oprávněně opatrnost i optimismus. V reakci na veřejný protest začali výzkumníci jako je Dr. Vicky Colvin z Rice University vyhodnocovat rizika a výhody současných NT, kteří věří, ţe rozumné vyuţití NT můţe přinést zázraky bez neřešitelných problémů. Uhlíkové nano-trubice, které mohou být vyráběné téţ ve velkém mnoţství při relativně nízkých nákladech např. firmou Hyperion Catalysis International Inc., jsou zařazené do široké škály jiných výrobků. Jelikoţ tyto vlákna vedou dobře elektřinu, Hyperion se mohl míchat do plastických částic, z kterých výrobci aut tvoří části vedoucí elektřinu. To je uţitečné pro ochranu proti statické elektřině u dílů, jako např. plastický palivový systém, kde by mohlo dojít ke zničení nebo v některých případech způsobit jiskru. Nano-trubice přidávané do plastů jsou velmi odolné a lehké, proto se vyuţívají při výrobě karoserií aut, tenisových raket atp. Vyuţívají se ke zlepšení výkonností baterií a moţná najdou uplatnění i v jiných techno-logiích, kde se Různé druhy uhlíkových nano-trubic. NASA. tradičně pouţívá uhlík nebo kovy k vedení elektřiny. V roce 2002 Infineon Technologies v Německu demonstroval pouţití trubic k propojení komponent na mikročipu, umoţňující náhradu kovových drátků s moţností přenášet víc proudu na menším pouţitém prostoru. To by mělo přínos v počítačových čipech při větší integraci - jeden z dlouhodobých cílů návrhářů čipů.

25 Výzkumníci jako např. Xiaohu Gao z University of Washington hledají cesty k zavedení kvantového bodu do těla. Krysám jsou vstřikovány tyto body, které si nacházejí cestu ke karcinogenním buňkám. Když jsou takové buňky přítomné, rakovina může být lokalizována lékařskou zobra-zovací technikou. Xiaohu Gao, University of Washington. Jeden velmi uţitečný nový materiál je polovodičový kvantový bod. nepouţívá se v elektronických obvodech, přestoţe je udělán ze stejného křemíku, pouţitého v počítačových čipech. Tyto malé kousky materiálu nacházejí široké pouţití v experimentální biologii a v omezené míře při lékařském vyšetření. Tyto body mohou být obalené chemikáliemi, speciálně tvořenými k navázání na konkrétní prvky např. RNA, buněčné stěny nebo jiné typy molekul nacházející se v buňkách. Zajímavým příkladem této technologie je její pouţití při analýze DNA materiálu odebraného z těla. Tyto DNA skenery zavedla prvně do prodeje Matsushita Corporation, kombinují IO technologii kvantových bodů pro odebraný genetický materiál. Tak lze provést analýzu mnohem rychleji neţ bylo moţné před tím a to můţe vést k rychlejšímu určení nemocí. Druhé pouţití obalených kvantových bodů je jejich vstříknutí do těla, kde cirkulují tak dlouho, dokud nepřijdou do kontaktu s jakýmkoliv typem buňky, na který je povlak navrţen k jeho ataku. Potom kdyţ je osvíceno tělo silným infračerveným zdrojem, které pronikne tělem, osvětlí nahromaděné kvantové body a odrazy mohou být detekované jako ţivý obrázek orgánu, svalu, rakovinového růstu nebo jiných vnitřní částí bez nutnosti chirurgie. Bohuţel ne všechny kvantové body jsou vhodné pro vstřiknutí do ţivého lidského těla a některé jsou dokonce jedovaté, ale bioinţenýři pracují na tomto problému. I s těmito skutečnými aplikacemi zůstává současné vyuţití NT (jiné neţ práce s částicemi nano-velikostí) velmi omezené. Ve skutečnosti několik rychle slibujících NT zavedených v letech devadesátých do výroby se nesetkaly s úspěchem, jako např. trubice zaloţené Field Emission displeje navrhované jako konkurence k plochým displejům. Výzkumníci dělají ovšem rychle pokrok směrem k tomu, co si myslí, ţe jsou opravdové NT. Tedy samo-sestavujícím, strojům molekulové velikosti provádějícím různé druhy úkolů (včetně výroby materiálů nano-velikostí dnes jiţ vyráběných jinými metodami). Vy, kteří jste vydrţeli přečíst tento článek dokonce, doporučuji vám si přečíst fantastickou kníţku Feynmana Šest snadných kapitol (2007). Je to kníţka napsaná pro myslící mladé lidi se zájmem vidět věci nově, i kdyţ je to jen o fyzice, dnešní svět moderních technologií jako je NT si lze těţko představit bez dobrých znalostí fyziky. V Praze dne ZÁKLADY JAZYKA (ANSI) C - KURZY Ing. Josef Neumann V příštím roce (a pravděpodobně i v části tohoto) budou na škole probíhat kurzy jazyka C. Jazyk C se všeobecně řadí mezi niţší jazyky a z jeho syntaxe ("pravopisu") vychází mnoho dalších pouţívaných jazyků jako jsou Java, C++ (to snad ani není nutné psát), PHP, JavaScript a svým způsobem i Perl a další. Pokud tedy některý z těchto jazyků ovládáte, můţete se tedy přiučit něco nového, aniţ byste museli věnovat příliš pozornosti některým nudným věcem, které jste jiţ absolvovali. To samozřejmě neznamená, ţe nemůţete přijít i jako úplný nováček. Tím ţe se budete učit C se můţete (dle vaší chuti) dozvědět spoustu zajímavých věcí i o jiných programovacích jazycích, operačních systémech a všem okolo (o těch, které vás zajímají) a případně také o tom, jak skutečně funguje počítač (setkání vnitřní a vnější pravdy, kterou máte například z PAPu, atp...). Stačí vám pochopit některé věci a to co jste se moţná pracně šprtali na některé předměty, se pro vás stane jen zjednodušeným popsáním primitivního sytému, ve skutečnosti ty věci, se kterými se moţná trápíte, můţete pochopit prohlédnutím a pochopením pár jednoduchých obrázků. 25

26 To je samozřejmě tak trochu navíc a bude to záleţet pouze na vašem inviduálním zájmu. V základě se jen naučíte jazyk C (pokud jste pochopili třeba PHP nebo Javu, tak věřím, ţe to pro vás nebude problém). Je tedy jedno, jestli se chcete naučit jednoduchý jazyk, který si svým výkonem ani elegancí ani nezadá s něčím jako je VB. Jde o nejvýkonnější a nejlehčí jazyk, ve kterém jde rozumně psát a dá se říct, ţe o znalost C se dá opírat mnoho dalších věcí, které se o počítačích můţete dozvědět, kdyţ budete chtít. Spousta profesionálů i nadšenců vám řekne "C je základ". C je také jazyk, ve kterém je napsáno několik operačních systémů a nepřeberné mnoţství kódu, které je nutné dále vyvíjet a opravovat. O programátory v C je tedy stále velký zájem ať uţ jde o údrţbu kódu nebo úplně nové projekty. Můţete tedy s C počítat i ve své kariéře. Kurzy mají několik základních lekcí (připravená jsou i skripta), jejihţ rozsah bude upraven dle vašich schopností a zájmu. Na konci kurzů bude prostor pro vaši fantazii realizovanou jako samostatné projekty. Tyto projekty budete moci zkonzultovat s lektorem, který vám případně ukáţe, co by se dalo doladit. Kaţdopádně na konci kurzů by kaţdý zájemce měl být schopný vytvořit pěkný program případně i s grafickým rozhraním. Kdy se budou kurzy konat, je na vás. Programování - Skripta Tomáš Mudruňka, 3. I Kromě jazyka C (já) jsou také hotová skripta na jazyky Java (Tomáš Strejček), PHP a JavaScript (oboje Marek Keřka). Skripta budou vyuţívány jak při běţné výuce, tak na bezplatných kurzech (pravděpodobně podrobnějších) pro zájemce. InstallFest 2oo7? Jelikoţ studenti FELu mají zřejmě další nabitý rok, ročník 2oo7 populárního Linuxového festivalu InstallFest se zřejmě bude konat aţ v roce 2oo8 ;D Více informací najdete na webu installfest.cz. Bezpečnost školní sítě z pohledu studenta Moţná to nevíte, ale tím ţe jste v jedné síti (libovolné) s jiným člověkem, dotyčnému vydáváte mu na milost veškerá data, která po této síti posíláte (jména, hesla, zprávy na ICQ, maily). Doporučuji vám tedy, abyste vyuţívali nějakou formu šifrování. Pokud jde o WiFi sítě, které jsou ještě náchylnější neţ všechny ostatní je ideální, pokud má kaţdý klient svůj vlastní certifikát, který zajistí, ţe ostatní klienti se nedostanou k datům, které jim klient nechce výslovně poslat. Jako uţivatelé ale pro svou bezpečnost samozřejmě také můţete něco udělat. Pokud jste v síti, které z nějakého důvodu nemůţete věřit (typicky všechny veřejné sítě), je dobré namísto běţného "plaintext" protokolu (HTTP, FTP, ICQ, IRC, POP, IMAP, Telnet,...) pouţít bezpečnou TLS alternativu, která poskytuje bezpečné šifrování, které vám zajistí, ţe ani správce sítě nebude mít šanci vaše spojení odposlouchávat, nebo dokonce narušit. Mezi tyto protokoly patří HTTPS, FTPS (ještě lépe SCP), ICQ s bezpečným přihlášením (v qipu zaškrtněte při přihlašování box "Secure login"), SSL IRC, SSL/POP, SSL/IMAP a SSH. Druhou věcí je samozřejmě, ţe tento protokol musí podporovat klient i server. Mimochodem, pokud se budete například přihlašovat přes webové rozhraní ke svému bankovnímu účtu a v adresním řádku nebude https:// nebo alespoň ikonka zamčeného zámku, můţete se se svými penězi rozloučit, zvláště pokud to takto děláte často. Pro libovolný počítač v síti je velmi jednoduché zařídit, aby dokázal přijímat i pakety určené jiným počítačům (a které síťová karta běţně ignoruje). To se dělá přepnutím karty do tzv. "promiskuitního reţimu" (v ifconfigu se zobrazuje jako PROMISC). Pomocí speciálních programů je pak moţné tyto data číst, prohlíţet a prohledávat je. 26

27 Bezpečné protokoly (skoro všechny obsahují ve svém názvu "Secure" nebo "S") vyuţívají asymetrické šifrování k přenosu jednorázového symetrického šifrovacího klíče pro dané spojení. To po uţivateli vyţaduje, aby ověřil, ţe veřejný asymetrický klíč skutečně patří našemu zvolenému serveru (útočník by také mohl nějakým způsobem přesvědčit náš počítač, ţe jeho server je server ke kterému se chceme přihlásit aby od nás získal například přihlašovací údaje). Proto vám důrazně doporučuji nepouţívat plaintextové protokoly při přenosu čehokoli, na čem vám záleţí. Je moţné, ţe bude v rámci klubové sítě uskutečněn experiment, nebo demonstrace tohoto problému například statistikou nezabezpečených přihlášení (osobně tipuji, ţe jich nebude málo), samozřejmě tak, ţe bude zachováno vaše soukromí (ze strany klubu), ale dotyčný bude varován, protoţe ne kaţdý musí být tak hodný, aby takto získané informace nezneuţil a je třeba si dávat pozor. Existují sice i názornější demonstrace, kterými bychom se ale jiţ dotkly vašeho soukromí a to v ţádném případě nechceme. Například existuje speciálně upravený webový prohlíţeč, který zobrazuje všechny stránky, které si prohlíţí ostatní lidé v síti. Podobně to lze dělat se stahovanými obrázky nebo zvukovými záznamy, tyto metody jiţ ale povaţuji za silně neetické a proto je nebudu pouţívat. Více o bezpečnosti transportní vrstvy se dozvíte zde: Tomáš Mudruňka, 3. I NĚCO SE VÁM NA ŠKOLE NELÍBÍ? DEJTE VĚDĚT NA FÓRU. Není to aţ tak dlouho, co jsem zjistil, ţe studenti nemají téměř ţádný zájem o dění na škole. Podle mě je takovýto přístup špatný. Chápu studenty, většina chce v klidu dostudovat, neřešit nic. Avšak co kdyţ se nějaká nepravost stane Vám? Co potom s tím? Není jednodušší řešení, neţ otevřít adresu zaregistrovat se a do určené kategorie napsat Váš problém, otázku na vedení školy či cokoliv jiného. Klidně můţete přijít jen tak pokecat. Jediné o co bych Vás, jako administrátor fóra a vlastník domény student-ssps.cz poţádal, je zachování slušnosti. Problém (s kýmkoliv či čímkoliv) se za pomocí vulgarismů nevyřeší. Fórum jsem zaloţil proto, aby bylo moţné volně diskutovat o problémech (a nejen to), pokud moţno bez cenzury. Říkám zde jasně, ţe vedení školy nemá moţnost zasahovat do obsahu s jedinou výjimkou. Kaţdý registrovaný má právo přidávat své vlastní příspěvky. Pokud se tedy někdo z profesorského sboru či vedení zaregistruje, můţe se naprosto svobodně vyjádřit. Co bychom to byli za lidi, kdybychom nedali moţnost vyjádření protistraně. Jak jsem psal v jednom příspěvku na fóru: Problémy byly, jsou a budou pořád. Avšak není dobré předstírat, ţe problémy nejsou a měly by se řešit. KURZ UMĚNÍ Jan Drozd, 3.I Naše škola má jeden zásadní nedostatek. Není ani tak v oblasti výpočetní techniky, která se dostává do všech koutů a je nejvíce podporovaná. Tím nedostatkem je moţnost naučit se graficky projevit, naučit se kreslířské techniky. A protoţe výuka nemůţe být jen o tom, ţe si povíme něco o umělecké historii našeho národa, připravili jsme kurz umění, kde si studenti budou moci vyzkoušet kreslířské techniky, naučí se lépe prezentovat svoje nápady a návrhy a poznají spoustu nových technik malby. Jedná se o kurz pro studenty, aby se rozvíjeli v tom, co je baví a v tom, co jim jde. Zároveň jim samozřejmě můţe pomoci při hledání místa na pozici grafika nebo technika DTP. 27

28 O čem se můţete dozvědět? Grafity jsou určitě podceňovány a v našem předmětu se jim nevyhýbáme! Bodypainting jako jeden z novějších způsobů vyjádření, který se v západní společnosti objevil relativně nedávno Tetování jako způsob krášlení těla pouţívaný jiţ pravěkými lidmi a mající za sebou dlouhý vývoj. Kdyţ uţ zde píši o grafitech nebo tetování, nemůţeme k nim nepřidat: Kaligrafii Malování Techniky kresby Stínování Kresbu tuší Rozvoj tvůrčího myšlení Tříbení uměleckého citu Celkový rozsah předmětu není pevně stanoven, takţe se zaměříme na to, CO VÁS LÁKÁ NEJVÍCE. Začínáme v druhém pololetí, kurz vede Ing. Cimlerová s pomocí p. Bayera, tak se prosím přihlaste, buď na nástěnce ve 3. patře nebo em na adrese nebo PS: My nekoušeme! Přejeme našim studentům hodně úspěchů v roce

29 ZKUSTE VYHRÁT ZÁJEZD DO ANGLIE! Stačí odpovědět na následující otázky a přiloţit do obálky kupón. Kupóny si vyzvedněte v kabinetě cizích jazyků ( 205, 2. patro ). Máme 15 kupónů, šanci budou mít jen ti nejrychlejší. TABÁKOVÉ VÝROBKY. vyučující anglického jazyka Česká republika je ke kouření velice tolerantní. Tabákové výrobky jsou droga jako kaţdá jiná. Závislost na nikotinu patří k nejsilnějším a nejhůře léčitelným. Cigarety jsou široce dostupné i mladistvým, ačkoliv pro ně jsou vzhledem k jejich věku tabákové výrobky nelegální drogou. V celorepublikovém šetření má alespoň jednu zkušenost s kouřením v ţivotě 80% studentů. Téměř 40% patří mezi pravidelné kuřáky. Kouření můţe být i důvodem vzniku úrazů ve spojitosti se vznikem poţárů. Jejich příčinou bývá první pokus o kouření s následným odhozením zápalky nebo nedopalku. Následky popálenin mohou být celoţivotní, kůţe nemá schopnost regenerace. Varující je: - vzrůstající kouření mezi dívkami - kouření v těhotenství prokazatelně poškozuje dítě - na přímé důsledky kouření cigaret umírá v ČR kolem šedesáti lidí denně, to je ročně více neţ lidí - riziko rakoviny plic se výrazně zvyšuje jiţ po vykouřených cigaretách, to je při jedné krabičce denně za necelých 7 let - čím dříve začíná člověk kouřit, tím vyšší je pravděpodobnost, ţe se stane silným kuřákem. Ing. Eva Vacková 29

30 EXKURZE DO AUTOMOBILKY ŠKODA MLADÁ BOLESLAV Tak jako vţdy, kdyţ máme šanci jet na výlet spojený se vzděláním, i tentokrát jsme vyuţili moţnosti exkurze a ve čtvrtek, dne , jsme se vydali do Mladé Boleslavi prozkoumat tajemství výroby aut Škoda. Po hodinové cestě jsme vystoupili u muzea plného starých veteránů a aut čekajících na renovaci. Po krátkém filmu o historii značky a počátcích výroby jsme byli puštěni do samotného muzea. Prohlídka byla zajímavá obzvláště pro nás, strojaře. Poté jsme se přesunuli do samotné továrny, konkrétně do haly, kde se vyrábí a montují převodovky do motorů. Následovala cesta do svařovny, kde se za pomoci automatizovaných robotů a lidské síly svařují karoserie automobilů. Platí zde přísná bezpečnostní opatření, která jsme samozřejmě museli dodrţovat. Zajímavostí je, ţe při poruše jediného robota je zastavena z důvodu bezpečnosti celá výroba a není spuštěna aţ do vyřešení závady. Odtud karoserie putují do lakovny, kde probíhá jejich dokončovací fáze a následně do výrobní haly, kde se kompletují celé automobily a kde také naše exkurze končila. Zde máme několik fotek na ukázku: Kolektiv 4.S 30

31 HISTORIE ZÁVODU ŠKODA MLADÁ BOLESLAV Exkurze do závodu ŠKODA - Auto V předvečer premiéry nové verze model Superb navštívili studenti 3.S a 4.S mladoboleslavskou automobilku Škoda. Návštěva byla zahájena v muzeu Škoda. Na úvod jsme shlédli film o historii závodu a pak obdivovali překrásné vozy Škoda. U závodní Fabie nám dělal problém odhad ceny, pro zajímavost činí 25 miliónů korun. Vlastní prohlídka závodu začala v motorárně, ve které se vyrábějí převodovky a spalovací motory. Jsou zde maximálně vyuţity CNC obráběcí stroje, montáţní a kontrolní roboti. Exkurze pokračovala v provozu svařovny karosérií Octavia. Viděli jsme jak ruční bodové svařování, tak plně robotizovanou svařovací linku. Proti odletujícím jiskrám jsme museli mít ochranné brýle. Karosérie jsou svařovány metodami: bodová odporová, v ochranných atmosférách a laserem. Na závěr jsme shlédli montáţní linku Oktávií. I zde stejně jako v předcházejících provozech, byla patrná velká náročnost logistiky k zajištění poţadovaných dílů na patřičné pracoviště. Vozy jsou totiţ montovány na zakázku, to znamená, ţe konkrétní kupec zadal poţadavky na konfiguraci vozu. V průběhu exkurze se nám věnovaly a ochotně zodpovídaly všechny dotazy tři průvodkyně. Aby všichni slyšeli jejich komentář, byly nám zapůjčeny přijímače se sluchátkem. I ve hlučné svařovně nebyl problém se slyšitelností výkladu. Dle reakce studentů soudím, ţe exkurze je zajímala a byla přínosem i z pohledu odborných předmětů. Bc. Miroslav Palek vedoucí předmětové komise PCV SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY FIRMY LAURIN A KLEMENT Při procházení muzea Škody Mladá Boleslav jsem si vybavila film Alfréda Radoka Dědeček automobil. Byl natočen v roce Jeho výtvarné řešení je opravdu působivé a doporučuji ho všem příznivcům historie i automobilů. Líčí skutečné vítězství vozu továrny Laurin a Klement v závodu Le Gailon ve Francii. Nebýt vlastenectví pana Klementa, snad by ani nevznikla firma, na jejímţ kontě bylo mnoho sportovních úspěchů. Pan Václav Klement byl knihkupec a byl spoluzakladatelem cyklistického krouţku v Mladé Boleslavi. Zároveň s knihami prodával i jízdní kola a jejich součásti. Kdyţ s ním odmítla německá firma Seidl a Naumann z Dráţďan korespondovat česky, rozhodl se raději vyrábět kola vlastní výroby. A tak se spojil se strojním zámečníkem Václavem Laurinem a rozjeli v roce 1895 výrobu byciklů, později motocyklů a konečně i automobilů. Vrcholem závodní kariéry motocyklové epochy bylo vítězství v Coupe Internationale ve Francii v roce Do roku 1904 pak startovaly motocykly v 64 závodech a firma získala 56 prvních cen. Tyto sportovní úspěchy s sebou nesly rozšíření výroby a hlavně výrobu automobilů. V letech získala firma L a K v závodech automobilů celkem 57 cen za 1. místo, 25 31

32 32 cen za 2. místo a 11 cen za 3. místo. Významnými byly například Alpské jízdy v Rakousku, v Rusku jízda Petrohrad Moskva a nebo jiţ v úvodu zmíněný závod Le Gailon ve Francii. Ing. Zuzana Cimlerová VOLEJBAL DVOJIC DALŠÍ ŠKOLNÍ TURNAJ Ve středu 9.ledna se v naší školní tělocvičně sešlo 12 druţstev (dvojic) pod vysokou sítí. Odpoledne zde probíhal turnaj ve volejbale. Všichni přítomní diváci a příchozí návštěvníci mohli shlédnout nádherné zápasy, kterým nechyběla dramatičnost, bojovnost a sportovní umění. Hráči (studenti) dokazovali, ţe i v naší hale se dá hrát nádherná odbíjená, a ţe vymlouvat se na nízký strop, je zbytečné. A přitom se na hřišti utkali zástupci různých sportů (fotbalisté, basketbalisté, badmintonisté, házenkáři, florbalisté, plavci, nesportovci ). Finále mezi 4.C a 4.S bylo pravým vyvrcholením. Bojovalo se nejen na hřišti, ale i v hledišti. Oba týmy si totiţ přivedly početné fan kluby. Mezi diváky to skončilo nerozhodně,nad sítí nakonec dominovali STROJAŘI. Čtvrtfinále: 2.B (2) /Brokeš, Rulf/ -- 2.B (3) /Šlahař, Hlavačka/ 1:2 4.C /Kotápiš, Mírka/ -- 1.A /Ztichla, Praţák/ 2:0 3.A /Krčil, Kufa/ -- 2.B /Novotný, David/ 2:0 4.S /Ludvík, Lhoták/ -- 3.B /Krejčí, Modrý/ 2:0 Semifinále: 2.B (3) / Šlahař, Hlavačka/ -- 4.C /Kotápiš, Mírka/ 1:2 4.S /Ludvík, Lhoták/ -- 3.A /Krčil, Kufa/ 2:0 O 3. místo: 2.B (3) /Šlahař, Hlavačka/ -- 3.A /Krčil, Kufa/ 1:2 FINÁLE: 4.C -- 4.S 0:2 BLAHOPŘEJEME NÁZORY ŢÁKŮ NA THE ACTION Z Klady: Většině ţáků se na programu líbilo, ţe příběhy, které vyprávěli účinkující byly pravdivé a z vlastních zkušeností, tak si šlo lépe představit, jak to asi při takové nehodě doopravdy vypadá. Ţáci se z příběhů i poučili a odnesli si z programu ponaučení do budoucnosti. Kladné hodnocení zajisté také dostalo vstupné zdarma. Dalším neméně ţáky kladně hodnoceným prvkem bylo i to, ţe program zasahoval do posledních 2 vyučovacích hodin. Zápory: Několik studentů zkritizovalo krátké taneční nebo hudební vsuvky mezi jednotlivými účinkujícími. Stále je tu ještě menšina ţáků, kteří program váţně nebrali. Celkový dojem většiny ţáků byl kladný E. Fiala ÚVAHA Filosofie je péče (starost) o duši. (Cicero) Ten, kdo se hlouběji nezajímá o podstatu bytí, na kaţdou věc, kterou nechápe se neptá proč anebo snad nedejboţe ani neví co to filosofie je, je podle Cicera člověk se zaostalou duší nebo co, nevim ja tohle prostě nechapu, filosofie mě nebaví, je to kecání o ničem. Nic

33 praktického z toho podle mě nikdy nevyšlo a ani nevyjde. Opravdu mě nezajímá podstata bytí ani co bude po smrti, tohle tady bylo před pár stoletími docela modnim trendem, coţ upalovani čarodejnic taky a dle mého názoru to do dnešního moderniho světa nepatří a do oboru strojírenství uţ vubec ne. Vzhledem k tomu, ţe nejsem příslušník ţádné potrhlé víry ani jiného vyznání, tak samotný pojem duše je pro mě další filosoficky výmysl. Moji,chcete-li, duši bude mnohem lépe, kdyţ budu vytvářet něco praktického, ať uţ duševně či fyzicky a ne spekulovat o tom jestli je bůh omezený nebo ne. To samé je tato práce, mohl sem ten čas stráveny psaním tohoto nesmyslu věnovat mnohem lepším a uţitečnějším činnostem jako například: práce na projektu či úloze z výrobních pomůcek, ale ne, já tady musím sedět a psát a psát a psát. Ale co mě to nevadí, ať si mě klidně, kdo chce, nazývá kulturním barbarem, mě ţádny Cicero ani jeho nesmyslné výroky o filosofii nezajímají. No aţ sem je to 233 slov, jsem zvědav, kde seţenu tu druhou polovinu. Tak třeba muţu "filosofovat" o tom, co se asi cicerovi honilo hlavou, kdyţ tohle řekl. Ani pořádně nevím, kdo to byl. Nějaký řečník? Na práci asi nikdy nešáhl, tak se nudil a nevěděl, co roupama dělat. Nenapadlo ho nic lepšího neţ mi, spolu s Platonem, Aristotelem, Tomášem Akvinským a Reném Descartesem, otrávit sobotní dopoledne. Filosofie je podle mě dobrá jen pro lidi, kterým něco vadí a chtějí to tudíţ změnit, ovšem cestou pro změnu není jen o něčem hovořit a hledat "velké řešení". Cesta jak vyřešit velké problémy je většinou ukryta v maličkostech a hlavně v činech. Filosofie není péče o duši, péče o duši je mít někoho koho máte rád, mít dobrou práci a klidné rodinné zázemí, to je péče o duši. Protoţe, kdyţ máte tohle všechno, tak vám muţe být celá Filosofie ukradená stejně jako mě a pokud člověk místo toho, aby si našel toho někoho, koho bude mít rád, našel si dobrou práci aj., si bude klást furt dokola otázku proč právě on, tak to povede akorát k zániku jeho osobnosti. Autor je se sebou spokojený, 18. letý student 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy s nezájmem o filosofii, který pouze chce splnit podmínku k získání známky v prvním čtvrtletí. Lukáš Kindl BYLA NEBYLA, JEDNA VELKÁ STUDENTSKÁ RADA a ta rada se uţ strašně dlouho nesešla, ale se cosi ve hvězdách změnilo a my se rozhodli to změnit. Přináším vám následující stručný zápis. Událost to byla velmi významná, ti co chyběli, jistě prohloupili. Volby Předsedy Studentské rady (SR) a do Senátu: Prodluţuje se termín pro kandidáty na Předsedu SR. Hledáme komunikativního schopného studenta ročníku ideálně manaţer amatér. Předseda je taková spojka mezi studenty a vedením školy, svolává zasedání SR a také se snaţí směřovat fungování SR a Senátu správným směrem. Zájemci pište pro více info na nebo osobně kontaktujte Janu Pospíšilovou (4L, uč. 207). Uzávěrka kandidátů je Tak pište!!! Po volbách předsedy následují volby do Senátu, takţe pokud se zajímáš o dění ve škole, ale vyhovuje ti spíš kolektivní práce ve stínu Předsedy, tak jsi náš člověk. Senátoři jsou taková spojka mezi studenty a Předsedou SR. Pro více informací platí stejné kontakty, uvedené výše. Uzávěrka kandidátů není stanovena. Naše černošské dítko: Minulý rok jsme se stali adoptivními rodiči černošského chlapečka z Keni jménem Nickson M. Kiboi, je mu 9 let a příspěvkem 3 x 2 400,- ročně mu umoţňujeme chodit do školy. Pro seznámení s Nicksonem a také se situací v Africe nabízím promítání videa, záleţí na zájmu studentů. V během února pak budeme vybírat další peníze na splátku školného. 33

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová Vřískot I2012/2013 Gymnázium Varnsdorf; Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47; +420 412 371 423; www.bgv.cz Dne 12. 10. 2012 přišla paní učitelka Jirchářová na hodinu ČJ jako každý pátek. Stoupla si před tabuli

Více

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ 2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ pod patronací starosty městské části Praha 9 - Satalice SPARŤANKA CUP (pro hráčky narozené po 01.01.1998) Úvodní slovo Váţení sportovní přátelé, vítáme Vás na druhém ročníku

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek)

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek) USK Slavie Ústí n/l FBC Liberec 5:4 (2:3, 1:1, 2:0) Tento zápas ukázal, jak se dá prohrát vítězný zápas. Drtivý nástup, 23s 1:0, po té ústí otočilo na 1:2, aby naši hráči přes velký nápor otočili na 3:2.

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Listopad 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : 2. sportovně zábavné odpoledne...1 Vůně koření...2 Návštěva DDM Duchcov.....3

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo.

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo. Víkendové výsledky vodního póla 3. víkend probíhají nadstavbové turnaje vodního póla, ve kterých se rozhoduje o pořadí v jednotlivých soutěžích. Přebor ČR starších žáků Svoji účast v nadstavbových turnajích

Více

Naši partneři. Partneři extraligy florbalu

Naši partneři. Partneři extraligy florbalu Naši partneři Partneři extraligy florbalu Tatranský úspěch v nároďáku Český národní tým se pod novým trenérem vydal na švýcarskou půdu sehrát první letošní utkání s místní reprezentací. Tato letošní premiéra

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E POHÁR JOSEFA MASOPUSTA. okresní finále. 20. říjen 2011

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E POHÁR JOSEFA MASOPUSTA. okresní finále. 20. říjen 2011 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E POHÁR JOSEFA MASOPUSTA okresní finále 20. říjen 2011 Klub přátel Josefa Masopusta OR AŠSK Jičín SPŠ a VOŠ Jičín A/ Všeobecná ustanovení

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS 2. Koordinátor: Adresa sportovní kanceláře: Mgr. Jindřich Slunečko telefon: 776 193 603 e-mail: jindrichslunecko@seznam.cz. 3. Termín a

Více

TENISKA. Tenisová škola MICHALA JUDY

TENISKA. Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 8 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Zas je tu jaro, je tu,lidí šílí zpívá Lucie Bílá v jedné ze svých písniček. Letos by se určitě dalo říct,že opravdu všichni šílí radostí,že konečně

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Chance 3x3 Tour 2014

Chance 3x3 Tour 2014 PROGRAM Uvnitř programu Kalendář Chance 3x3 Tour Co je basketbal 3x3 a proč ne streetball? Časový harmonogram Praha Pravidla Výsledky Fotogalerie SÁZEJTE ONLINE! TŘEBA NA BASKET www.chance.cz/registrace

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

AR1: KRUTINA Radek z Chomutova

AR1: KRUTINA Radek z Chomutova ZPRAVODAJ SK STRÁŢOV Sokol STAŇKOV HR : ŠIMEK František z Manětína AR1: KRUTINA Radek z Chomutova AR2: CHRAMOSTA DS : HAJŠMAN Pavel z Tlučné Neděle 23.5. 2010 16:00 1 1. A TŘÍDA EUROFOOTBAL DERBY SKONČILY

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Sokol Blovice vs VS PLZEŇ

Sokol Blovice vs VS PLZEŇ Výsledkový zpravodaj Sokola Blovice č.1/07 Sokol Blovice vs VS PLZEŇ Utkání 16. kola I.A třídy 31. března 2007 od 16:30 hod Hl.rozhodčí: Krauz asistenti: Komanec, Rys delegát: ----- Tabulka Program 16.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Předvánoční návštěva kina

Předvánoční návštěva kina Předvánoční návštěva kina Kdy? 22. prosinec 2015 Kde? Kino Vatra Vsetín O co šlo? Poslední vyučovací den v tomto kalendářním roce byla na naší škole speciální výuka. V rámci tohoto projektového dne byl

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz SOBOTA 26.10.2013 Ročník 9. číslo 11. OKRESNÍ PŘEBOR FA ČR Při OFS BRUNTÁL Soutěžní ročník 2013/2014 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz SOBOTA 26.10.2013 Delegace rozhodčích

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha OECD Programme for International Student Assessment 2009 Česká republika Hlavní šetření PISA 2009 Datum testování / / 2009 Den Měsíc ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK O POČÍTAČÍCH Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti viděli několik spontánně hrajících si dětí, pro

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320 Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým Pořadatel: Náš turnaj o.s., Voroněžská 28, Praha 10 Startovné: Kontakty: 1 800 Kč (platí se za každý turnaj samostatně) Radek Kuchař - Marketingová

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 3.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871 564

Více

ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA

ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA V předvečer dne památky zesnulých, v sobotu 1. Listopadu 2014, od 14.30 hod. pořádalo Pražské sdružení Sport pro všechny, ve spolupráci s TJ Slavoj Břevnov v jejich

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina

Propozice 30.ročník Mezinárodního žákovského halového turnaje. Memoriál Evžena Hadamczika 12. 14. 11. 2010. Sportovní hala Dubina Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava Bukovanského /0, 0 00 Slezská Ostrava. Pořadatel, a. s. Bukovanského, 0 00 Slezská Ostrava. Datum turnaje... 00 Propozice 0.ročník Mezinárodního žákovského halového

Více

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Malé granty Výběrová komise konstatovala, že všichni žadatelé splnili podmínky grantového řízení a tudíž všichni uspěli. Celkem se přihlásilo 14 žadatelů a ti

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Informační hodnota školních webů

Informační hodnota školních webů Informační hodnota školních webů Vážení studenti, kolegové, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je, zjistit jaké části školních webů jsou pro vás zajímavé, atraktivní a důležité. Získaná data

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

9.10. nás čekal první zápas nového cyklu ME naší skupiny, která byla přejmenovaná z 2A na 1B z důvodu lepšího marketingu. Tak to vysvětluje FIRA.

9.10. nás čekal první zápas nového cyklu ME naší skupiny, která byla přejmenovaná z 2A na 1B z důvodu lepšího marketingu. Tak to vysvětluje FIRA. Zpráva Česká republika vs. Polsko 9.10. nás čekal první zápas nového cyklu ME naší skupiny, která byla přejmenovaná z 2A na 1B z důvodu lepšího marketingu. Tak to vysvětluje FIRA. Zápasy pro tuto sezónu

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 odpoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU

REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU REKONSTRUKCE KOUPELEN-BYTŮ REALIZOVANÉ NAŠÍ FIRMOU JAK TO ZAČÍNÁ A JAK TO KONČÍ-MUSÍ DOBŘE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA JE NÁŠ VYSNĚNÝ CÍL A JAK TO UDĚLAT? TO JE OTÁZKA??? První, co musíme udělat je co nejdříve

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více