Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů"

Transkript

1 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů Vít Lidinský Ministerstvo zahraničních věcí Ivana Švarcová Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze "Legislativa a technologie musejí jít ruku v ruce" DUEL je poetickou zkratkou problematiky dlouhodobého uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů. Tato problematika je pro dnešní informatiky jedním z hlavních úkolů k řešení. Pro mnoho uživatelů elektronického styku je totiž právě problematika dlouhodobého uchovávání brzdou zavedení e- fakturace, elektronického zadávání veřejných zakázek, e-governmentu apod. Bez problémů lze dnes mnoho administrativních úkonů realizovat čistě elektronicky, a to jak směrem do státní správy, tak i mezi komerčními subjekty. Přispělo k tomu mnoho zákonných norem, např. zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), novela zákona o dani z přidané hodnoty (č. 322/2003 Sb.), zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) a další. To ovšem nestačí. Otázkou, kterou si položí každá právnická či fyzická osoba, je: "Jak dokumenty v elektronické podobě uchovám? Jak zajistím jejich dostupnost a čitelnost při finanční kontrole za 10 let? Jak prokáži, že jsem nemovitost opravdu koupil před 50 lety?" Na tyto a další otázky se budeme snažit odpovědět v tomto článku. Každý zákonodárce dnes v případě potřeby dlouhodobého uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů vkládá do právního předpisu odkaz na zákon o archivnictví (č. 499/2004 Sb.). Je to zcela správně, zákonodárci ani nic jiného nezbývá. Jedná se o problematiku, která do zákona o archivnictví patří a gesčně spadá pod Ministerstvo vnitra. Při pečlivém studiu tohoto zákona najdeme zmínku o elektronických dokumentech celkem dvakrát. Poprvé v 2 písm. d), který uvádí, že dokumentem je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam. Toto ustanovení lze označit za správné a dostatečně nadčasové. Druhou zmínkou je 8 odst. 8 prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby), kde se dočteme toto: "Dokument v digitální podobě musí být zapsán ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následné čtení. Pokud tuto podmínku nemůže původce zabezpečit, převede takové dokumenty do analogové formy odpovídající době jejich vyřízení a opatří je náležitostmi originálu, a to nejpozději před jejich zařazením do skartačního řízení." Rozhodně můžeme říci, že toto ustanovení by bylo možné formulovat i lépe. Jeho podoba v současné době není vyhovující a hlavně je obtížně realizovatelná. Jisté je, že formát, který by zaručil neměnnost a umožnil následné čtení dokumentu (po neomezeně dlouhou dobu), dnes nemáme k dispozici. A i kdybychom ho měli, ukáže to až další vývoj. Zbývá tedy druhá možnost, převedení do analogové podoby. Je jedno, za jak dlouho od vytvoření dokumentu bude probíhat skartační řízení, stačí i jediný den na to, aby osoba, která měla oprávnění podepsat dokument v elektronické podobě a učinila to, zemřela, odjela do Karibiku, byla odvolána nebo rezignovala. V tom případě dokument náležitostmi originálu opatřit nelze. Navíc je problematika tohoto ustanovení 42 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2007

2 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů umocněna i tím, že skartační řízení probíhá za značně dlouhou dobu od vzniku elektronického dokumentu (zpravidla 10 let). Vzhledem k předcházejícím řádkům je jasné, že legislativa se v oblasti dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů příliš nevyznamenala. Ale aby toho nebylo málo, v dané situaci nám nepomůže ani technologie. 100% technologické řešení, které by umožnilo uchovávat elektronický dokument "neomezeně" dlouhou dobu a navíc ještě zajistilo jeho autenticitu (například ve vztahu k připojenému elektronickému podpisu, elektronické značce nebo časovému razítku), není. Legislativa a technologie musejí jít ruku v ruce. V oblasti technologické je třeba pochválit Ministerstvo vnitra, kde probíhá projekt výzkumu a vývoje s názvem "Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem" (zahájeno ještě Ministerstvem informatiky). Na řešení se podílejí přední čeští i zahraniční odborníci na kryptologii, právo a informatiku. Závěry některých oblastí tohoto projektu byly předloženy v únoru roku 2007, zbytek projektu by měl být dokončen na podzim roku Projekt digitálního archivu (v souladu s usnesením vlády č. 11, ze ), který se v mnohých ohledech dotkne řešené problematiky, začal probíhat také v Národním archivu. Na rozdíl od projektu Ministerstva informatiky je projekt Národního archivu zaměřen na projekt pracoviště pro uchovávání elektronických dokumentů včetně dodání pilotního pracoviště. Při zadání obou projektů byla samozřejmě vzorem situace v zahraničí. Poznatky z jiných zemí ovšem na Národní archiv v České republice nelze aplikovat, protože tyto archivy plní zcela jiný účel. Archiv v západních vyspělých zemích tvoří dokumenty s historickou hodnotou, které slouží ke studiu historie, bádání apod. V naší zemi má archiv jinou pozici. Vzhledem k dlouhému vládnutí KSČ je archiv mimo jiné také informační základnou pro řadu oblastí. Informace a podklady pro restituce, lustrační osvědčení nebo důkazy o vykonstruovaných procesech jsou čerpány hlavně z archivu a jsou předmětem mnoha soudních sporů. Jednotlivé dokumenty předané do archivu musí být průkazné. Ač by to někomu mohlo přijít nesmyslné, západní vyspělé země problematiku průkaznosti dokumentů neřeší. Autenticita dokumentu a průkaznost podpisu vzhledem k historické hodnotě skutečnosti není určující. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že od elektronického archivu lze očekávat mnoho výhod, které v klasickém archivu nejsou dostupné. Elektronická forma záznamů přináší pořádek, přehled, rychlost vyhledávání a jistotu. V případě elektronicky podepsaného dokumentu můžeme vyloučit možnost padělání, přitom dnes se odhaduje podíl padělků v Národním archivu asi na 10 % všech předaných dokumentů. A jaké jsou další výhody elektronické formy? Pokud badatel vyhledává a používá elektronické dokumenty ke své činnosti, lze ho jasně identifikovat a dále "v elektronickém prostoru archivu" sledovat jeho činnost, jaké dokumenty otevřel, jaké četl, kopíroval, lze nastavit jeho práva, jednoduše řečeno takový archiv lze monitorovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jakékoliv zásahy mohou být ihned zjištěny. "Jak na DUEL aneb metoda dlouhodobého uchovávání" Pro dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů lze využít tří základních metod. Tyto metody jsou teoretickými východisky problematiky dlouhodobého uchovávání. Všechny tři již byly (v omezeném rozsahu) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

3 Vít Lidinský, Ivana Švarcová implementovány různými odbornými a pracovními skupinami na světě. Zajímavé je, že pohled na to, jakou metodu vybrat, se stále liší. Všechny nejasnosti musí nakonec řešit finanční stránka projektů, která je z hlediska výběru metody jasná a neúprosná. Ale nepředbíhejme. První metodou DEULu je emulace. Jedná se o metodu, jejíž základem je emulace původního prostředí (které zná a podporuje formát konkrétního dokumentu). Emulaci je možno provést na jakékoli úrovni počítače (hardware, operační systém, aplikace podporující formát). Emulace skýtá mnoho výhod (zj. týkající se autenticity dokumentu), ovšem z jiných hledisek je metodou nepoužitelnou [1]. Prvním z těchto hledisek je spolehlivost emulátorů a to zejména v případech, kdy pracuje několik emulátorů současně. Pro praktický příklad lze uvést situaci, kdy byl vyvinut emulátor pro Windows 3.1, který je určen pro operační systém Windows 95. Následně byl vyvinut emulátor pro Windows 95, který je určen pro Windows XP atd. Pro práci s aplikací pod Windows 3.1 tedy musí být v provozu několik emulátorů. Při tomto provozu dochází k vysoké chybovosti. Druhým hlediskem je cena vývoje emulátorů. Vzhledem k neustálému vývoji a množství formátů, HW i operačních systémů ji můžeme označit za velmi vysokou [2]. Druhou metodou DUELu je virtualizace. Tato metoda je založena na existenci UVC (Univerzální virtuální počítač). UVC je strojovou řečí pro současné, minulé i budoucí HW, která bude všemi typy HW podporována. Potom stačí každý soubor uchovat s programem, ve kterém byl vytvořen. Program musí podporovat interpretaci formátu pro UVC. U této metody je třeba podotknout, že je pro DUEL mimořádně datově náročná. Navíc je u této metody zapotřebí navrhnout UVC a implementovat do všech stávajících programů zavedení jeho interpretace. Z hlediska rychlé potřeby řešení DUELu je tato metoda také nevyhovující. Třetí metodou DUELu je migrace. Tato metoda je založena na transformaci formátu dokumentu. V případě, že by daný formát přestal být podporován nebo byl nahrazen formátem novějším nebo perspektivnějším, byl by dokument vytvořený ve starším formátu migrován do formátu novějšího. Tato metoda bohužel přináší problémy se změnou dokumentu. Těmito problémy jsou například problémy s vlastností migrační metody (komprese), problémy se změnou struktury dokumentu nebo ztrátou autentizace. Jednoduchým příkladem migrace může být převod dokumentu. Při převodu dokumentu v rozsahu cca 500 stran vytvořeném v MS Word 95 do formátu MS Word 2003 dojde i přes to, že oba formáty jsou kompatibilní, ke změně formátování a změně délky dokumentu až o několik stran. Migrace ovšem přináší řadu výhod oproti předchozím metodám. Jsou to v současné době nízké náklady na DUEL, které však budou v budoucnosti vyváženy vyšší pracností při správě většího množství těchto dokumentů, dále je to fakt, že některé elektronické dokumenty (například ve formátech pdf nebo txt) jsou poměrně stálé a dnes se zdá, že v blízké budoucnosti nebude tyto dokumenty třeba migrovat [3]. Pro zajištění DUELu známe i další metody. Zmíním ještě např. metodu udržování technologického muzea. Tato metoda je založena na udržování kompletního technologického zařízení pro práci se zastaralými formáty (dnes například čtečky děrných pásek, děrných štítků), je velmi nákladná a vysoce neefektivní [10]. 44 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2007

4 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů "Migrace a elektronický podpis" Migrace, jak bylo řečeno, znamená transformaci dokumentu ze starého formátu do formátu novějšího a je v současnosti jedinou rychle aplikovatelnou, levnou a efektivní metodou pro DUEL. Autenticita elektronických dokumentů je dnes zajišťována za pomoci elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronický podpis je na elektronickém dokumentu vytvořen tak, že za pomoci hash funkce je nejprve vypočítán hash (někdy se setkáte také s pojmem otisk) elektronického dokumentu, který má předem definovanou délku např. 160 bitů. Tento hash je za pomoci soukromého klíče vlastníka elektronického podpisu zašifrován a k zašifrovanému hash je připojen kvalifikovaný (nebo jiný) certifikát vydaný poskytovatelem certifikačních služeb. Tímto způsobem je spojen elektronický dokument s elektronickým podpisem. V případě potřeby lze vždy vypočíst hash dokumentu a porovnat ho s hash podepsaného dokumentu. Způsob podepisování hash reprezentace souboru je velmi efektivním z důvodu náročnosti šifrování prostředky asymetrické kryptografie. Pokud by měl být soukromým klíčem (1024 bit) šifrován například soubor velikosti desítek MB, jednalo by se o operaci SW velmi výpočetně náročnou. Elektronická značka je z technologického hlediska obdobou elektronického podpisu, jediný rozdíl je zde v právním pohledu. Elektronická značka na rozdíl od elektronického podpisu může být vydána kromě fyzické také právnické osobě. Pro orgány veřejné správy musí být navíc kvalifikovaný systémový certifikát a soukromý klíč pro elektronickou značku umístěn na čipové kartě, případně v jiném externím HW prostředku (vyhláška č. 378/2006 Sb.). Časové razítko (případně kvalifikované časové razítko) je založeno na velmi podobné technologii jako elektronický podpis a elektronická značka. Žadatel o časové razítko vypočte hash dokumentu (který může být elektronicky podepsán nebo značen) a tento hash zašle poskytovateli certifikačních služeb, který k této reprezentaci elektronického dokumentu připojí důvěryhodný časový údaj (z kalibrovaného časového zdroje v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii) a označí hash s časovým údajem svou elektronickou značkou. Takto utvořené časové razítko garantuje, že elektronický dokument byl vytvořen před časem uvedeným v časovém razítku. Dokument, který obsahuje elektronický prvek autenticity, je následně dlouhodobě uchováván. Formát tohoto elektronického dokumentu zastarává, až dochází k tomu, že je potřeba jej migrovat. Migrací dokumentu dojde ke změně jeho binárního zápisu a hash migrovaného dokumentu již není shodný s hash, který byl vypočítán před jeho migrací. Dochází tedy k tomu, že spojení mezi elektronickým dokumentem a jeho podpisem, které je na hash založeno, dále neexistuje. Není tedy možno prokázat, že elektronický podpis náleží k migrovanému elektronickému dokumentu, protože se vypočítané hash liší. V případě použití migrace jako metody DUELu není tento problém technologicky odstranitelný a je třeba jej řešit ve spolupráci s legislativou. Při dlouhodobém uchovávání elektronických dokumentů je třeba předeslat ještě jeden problém týkající se prvků autenticity elektronických dokumentů. Jedná se o stárnutí kryptografických algoritmů. Tyto algoritmy (např. hash funkce (SHA-512, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

5 Vít Lidinský, Ivana Švarcová RIPEMD..)) jsou z podstaty své existence kolizní, což lze jednoduše dokázat. Pokud existuje počet elektronických dokumentů na vstupu hash funkce a výsledkem této funkce je konečný počet hashů (např. při RIPEMD se jedná o (případně dvě na délku hash) možností). V případě, kdy má nekonečný počet dokumentů jednoznačně reprezentovat konečný počet hashů, je kolize hash funkce zřejmá a při používání hash funkce se dva dokumenty se stejným hash mohou vyskytnout. Z praktického hlediska je vždy otázka času (dnes odhad cca 10 let), kdy bude konkrétní hash funkce prolomena. To znamená, kdy se najde způsob, jak cíleně vytvořit dva elektronické dokumenty, jejichž hash je shodný. Vztah stárnutí kryptografických algoritmů a migrace je následující. Elektronický dokument, který je dlouhodobě uchováván a má elektronický podpis a kryptografický algoritmus, na jehož základě byl elektronický podpis vytvořen, stárne (dnes odhad bezpečné doby uchovávání cca 10 let). I pokud by elektronický dokument byl ve formátu, který není třeba migrovat, je zapotřebí důvěryhodnou cestou ošetřit to, že kryptografický algoritmus může být prolomen. Tato problematika se týká zejména legislativy a důvěryhodného prostředí archivu a bude podrobněji řešena dále. Řešením je důvěryhodnost V předcházejících odstavcích, věnovaných problematice dlouhodobého uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů byly zmíněny hlavní problémy, které je zapotřebí aktivně řešit v důsledku rozvoje egovernmentu, efakturace a dalších elektronických agend v České republice. V této části budou představeny jednotlivé koncepční požadavky pro DUEL. Problematika tvorby a provozu archivu, který zabezpečí DUEL, je velmi široká, pozornost tedy bude věnována pouze jádru problému. Formáty Počet formátů, které budou archivním pracovištěm přijímány musí být omezen. Pro jednotlivé formáty musí být jasně vymezen způsob jejich dlouhodobého uchovávání včetně postupů při jejich migraci. Předpokládanými druhy formátů pro DUEL jsou Textové formáty ODF, TXT, všechny formáty typu DOC, RTF, 602, WPD, SAM, EML, MSG, PDF... Tabulky ODS, XLS, XLS, SXC aj. Prezentace PPT, PPS, ODT, SXI..... Rastrová grafika TIFF, BMP, JPG, PCX, PNG, XCF atp. Vektorová grafika WMF, AI, CDR, SXD... Audiovizuální soubory WMA, WAV, MP3, OCG, AAC, MPEG, AVI atd. Databáze CSV, DBF, MDB, MS-SQL, My-SQL, Lotus Notes, Oracle. Jiné HTML, XML aj. Z množství souborů, které připadají pro DUEL v úvahu a jejichž výčet není zdaleka úplný, je zřejmé, že jejich výčet je potřeba pevně stanovit. Vzhledem k tomu, že největším původcem dokumentů pro jejich dlouhodobé uchovávání je dnes veřejná správa, musí být právně zajištěny nejen výstupy z orgánů veřejné správy, ale také vstupy dokumentů do orgánu veřejné správy, viz následující obrázek. 46 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2007

6 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů Z obrázku vyplývá, že dokumenty, které putují do archivu vznikají na konkrétním orgánu veřejné správy, jsou mu poskytovány ostatními orgány veřejné správy a jsou mu předávány komerčními subjekty a občany. Legislativním nástrojem pro stanovení výčtu formátů je zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcí právní předpisy (nebo nový zákon, který bude řešit problematiku DUEL). Vzhledem k tomu, že archiv bude muset reagovat na vznik a používání nových formátů, bude vhodné seznam formátů přijímaných archivem k dlouhodobému uchovávání stanovit vyhláškou. Současně se zákonem č. 499/2004 Sb., je třeba promítnout omezení formátů také například do zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je žádoucí, aby byla zahájena diskuse o tom, zda omezovat z hlediska počtu formátů i takové vstupy do orgánu veřejné správy, které zpravidla nejsou předmětem předání do archivu (zpravidla 10 let po vzniku dokumentu). Příkladem takového právního předpisu je například nařízení vlády č. 495/2004 Sb., o zřízení elektronických podatelen. Třídění formátů Pro jednotlivé formáty musí být vypracovány plány, ve kterých bude odhadnuta jejich podpora. Respektive jak dlouho se předpokládá, že tento formát bude výrobci softwaru podporován a tudíž soubory v daném formátu nebude třeba migrovat. Na základě doby podpory konkrétního formátu budou při příjmu soubory tříděny do dvou kategorií migrovat a uchovat. Soubory spadající do kategorie migrovat je zapotřebí ihned při vstupu do archivu migrovat do formátu, který zajistí jejich čitelnost. Do této kategorie mohou být zahrnuty také soubory, které nejsou ve formátu, který byl archivem přijímán, ovšem jejich uchování je vysoce žádoucí. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

7 Vít Lidinský, Ivana Švarcová Soubory spadající do kategorie uchovat mají čitelnost, alespoň z pohledu daného časového okamžiku, zajištěnu. Tyto soubory jsou uchovávány ve formátu, ve kterém byly přijaty a v okamžiku jejich přijetí se tedy není třeba zabývat jejich migrací, respektive zajištěním autenticity při jejich migraci. Migrace a formáty Pro výběr vhodných formátů pro dlouhodobé uchovávání je třeba vzít v úvahu samozřejmě jejich rozšířenost, ale také jejich dokumentovatelnost. Pokud je totiž formát elektronického dokumentu proprietárním formátem tj. řešením, které není plně dokumentováno pro svoji implementaci, jeho migrace může být těžko proveditelná. Pokud formát není dokumentován, je lépe jej nahradit plně zdokumentovaným formátem a soubory proprietárního formátu označit jako migrovat. V případě rozhodnutí o tom, že formát nebude archivem podporován, je třeba vzít v úvahu i další fakta jako jsou situace výrobce tohoto formátu a zajištění jeho budoucí podpory, rozšířenost tohoto formátu, rozšířenost konkurenčního formátu, počet konkurenčních formátů apod. Zajištění autenticity Jak bylo vysvětleno v předcházejících dílech této série, v případě migrace nelze prokázat platnost elektronického podpisu/značky nebo časového razítka. Vazba těchto autentizačních prvků na konkrétní soubor je porušena změnou hash souboru. Tento proces je nezvratný. Čistě technologickým postupem nemůže být tato problematika řešena, musí být řešena ve spolupráci s legislativou. Otázkou je, zda má vzniknout zcela nový právní předpis, či zda má být pouze doplněn a rozšířen současný zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Správně by měl právní předpis zajistit, aby byly garantovány zmíněné vlastnosti. Prostředí archivu, které je zajištěné fyzicky, personálně, technicky a administrativně je důvěryhodné. Důvěryhodnost prostředí archivu bude využita pro provádění migrací dokumentů. Migrace, provedená 1. vhodným technickým nástrojem, 2. za přítomnosti například notáře nebo jiné zákonem určené osoby, 3. s patřičnou dokumentací nebo zápisem, který je podepsán stanoveným počtem přítomných oprávněných pracovníků, 4. tak, že původní dokumenty (migrované dokumenty) zůstávají v archivu uloženy a jsou provázány s dokumenty migrovanými, 5. tak, že u nových dokumentů jsou metadata, ve kterých je uveden původ tohoto dokumentu a také autentizační prvky, které byly na tomto dokumentu použity, včetně záznamu o jejich platnosti v době podepsání 1, případně označení e-značkou, je označena jako migrace důvěryhodná, kdy po této migraci je na migrované dokumenty ze strany legislativy pohlíženo jako na originál elektronického dokumentu. 1 Dobu podepsání případně existence dokumentu můžeme prokázat připojeným časovým razítkem, případně jiným úředním záznamem (například záznamem o platnosti e-podpisu nebo e-značky učiněným při přijetí dokumentu do správního řízení). 48 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2007

8 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů Současně s podmínkami důvěryhodnosti migrace musí být stanoveny další podmínky, které zajistí důvěryhodný systém archivu. Jedná se o zajištění 1. zabezpečení vstupu do prostor, kde je pracováno s originály dokumentů, které jsou migrovány. Osoby, které vstupují, musí být patřičným způsobem prověřeny a oprávněny ke vstupu, 2. systému pracoviště, který je využíván pro zpracování originálů dokumentů a kde je prováděna migrace dokumentů a kde jsou tyto originály a migrované originály uloženy. Tento systém, kromě naplnění požadavků stanovených zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS, nesmí být přístupný z veřejné sítě (Internet) a přístup do systému je možný pouze za použití např. biometrických údajů oprávněných osob 2, 3. vytváření záznamů o událostech (logy), všechny činnosti v systému jsou monitorovány a logovány 3, logy jsou kontrolovány (je ověřována jejich integrita), vyhodnocovány a v souladu s formátem souboru, v němž jsou uloženy, také dlouhodobě uchovávány, 4. vymezení kritických činností a zajištění, že tyto činnosti jsou v důvěryhodném systému archivu vždy zachovány, 5. provádění pravidelného auditu/kontroly bezpečnostní shody nezávislou třetí stranou, jehož výsledky jsou zveřejňovány. Opatření proti stárnutí kryptografických algoritmů Tato problematika je u různých světových projektů řešena systémem nabalování časových razítek. Vždy, když je kryptografický algoritmus, na němž je založen současný e-podpis/značka nebo časové razítko slabý (tzn. je teoreticky nebo kryptograficky prolomen), dojde k tomu, že dokument je orazítkován časovým razítkem, které je založeno na algoritmu v dané době silným. Tímto způsobem dochází k nabalování časových razítek na daný elektronický dokument. Dobu, po kterou je kryptografický algoritmus silný (při použití RSA šifrovacího algoritmu, SHA 256 hash funkce a soukromým klíčem (data pro vytváření elektronického podpisu podle zákona č. 227/2000 Sb.) v délce 2048 bitů) můžeme vzhledem k rozvoji informačních technologií odhadovat na 5 let. Tento způsob ochrany elektronického dokumentu má být využit u jeho originálu a také u jeho migrovaných originálů. Způsob zajištění časovými razítky je z hlediska evidence použitých kryptografických algoritmů u jednotlivých souborů poměrně náročný. Druhým možným řešením je opět zajištění důvěryhodným systémem archivu jako takovým. Pokud je důvěryhodný systém archivu, v němž jsou umístěny elektronické dokumenty, zabezpečen takovým způsobem, že je v něm z hlediska zákona možno provádět migraci, poskytuje také dostatečně důvěryhodné prostředí pro dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů, jejichž e-podpis/e-značka 2 Jednotlivé archiválie samozřejmě budou přístupné veřejnosti, ale vše se týká jiného informačního systému, který slouží pro zpřístupňování a který nebude pracovat s originály elektronických dokumentů. 3 Problematika logování je jednou z hlavních výhod správy elektronických dokumentů. V případě, že vpustíte osobu do papírového archivu, nelze ji do jisté míry kontrolovat. V digitálním archivu lze kontrolovat vše, čtení souborů, manipulace, kopírování aj. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

9 Vít Lidinský, Ivana Švarcová nebo časové razítko jsou vytvořeny na základě slabých nebo prakticky prolomených kryptografických algoritmů 4. Migrace důvěryhodného systému archivu Důvěryhodný systém archivu by měl splňovat následující požadavky důvěryhodný systém by měl být schopen svého rozšiřování tj. stabilní růst výkonu a kapacity datových úložišť, zajištění důvěryhodnosti systému viz výše, různorodost technologií různé technologie (jak pro uložení informací, tak pro jejich zpracovávání, zpřístupňování apod.) musí být vhodným způsobem integrovány, přitom je třeba mít na zřeteli, že právě různorodostí technologií (například různá média pro ukládání dokumentů) je řešena bezpečnost uložených elektronických dokumentů v důvěryhodném systému, schopnost důvěryhodného systému podporovat migraci sebe sama. Vzhledem k nutnosti dlouhodobé existence samotného důvěryhodného systému archivu je nutné, aby byl tento systém navržen, vytvořen a udržován tak, aby bylo možné provést jeho migraci tak, aby nemohla být zpochybněna důvěryhodnost systému archivu, včetně všech archivovaných dokumentů. Zejména musí být přesně zdokumentováno vytváření, údržby a změny v tomto systému, včetně odůvodnění existence jednotlivých funkcionalit systému. Zdrojový kód musí být dostupný pro vývojáře nové (zmigrované) verze důvěryhodného systému archivu. Průkaznost dlouhodobě uchovávaných dokumentů na evropské úrovni Úprava na evropské úrovni (direktiva) neexistuje a vzhledem k potřebě konsensu 25 členských států (pro přijetí nové direktivy) a technické různorodosti dané problematiky ji nelze v několika dalších letech očekávat. Zákon upravující archivaci elektronických dokumentů v České republice bude technickým právním předpisem, součástí jeho legislativní tvorby by měla být jeho notifikace v Bruselu. V tomto ohledu mají orgány EU možnost se k navrhované právní úpravě vyslovit. V současné době není DUEL komplexně upraven v žádném členském státě EU. Závěr Závěrem lze říci, že je v rámci DUEL potřeba udělat mnoho práce. Z hlediska přípravy nového zákona musí být diskutovány a stanoveny požadavky na důvěryhodnost prostředí archivu a důvěryhodnost systému, ve kterém bude 4 Pro zajištění autenticity e-podpisu nebo e-značky je nutná existence metadat a ověření e-podpisu, e-značky v době jejich přijetí orgánem veřejné správy. Součástí metadat by měl být například i Certification revocation list (CRL)konkrétního poskytovatele certiifkačních služeb. U dokumentů s mimořádnou historickou hodnotou je možno uchovat i takové, které byly podepsány v době, kdy certifikát, na němž je e-podpis nebo e-značka založen je zneplatněn, v těchto případech jsou metadata včetně CRL důležitou informací. 50 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2007

10 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů dlouhodobé uchovávání prováděno. Následně stanovit podmínky důvěryhodnosti migrace dokumentů, role a požadavky na jednotlivé pracovníky, kteří migraci provádějí apod. Použitá literatura: [1] ROTHENBERG, Jeff. Avoiding technological quicksand : finding a viable technical foundation for digital preservation : report to the Council on Library and Information Resources [online]. Washington, D. C. : CLIR, January 1999 [cit ]. vi, 35 s. Dostupné na WWW: <http://www.clir.org/pubs/reports/rothenberg/pub77.pdf>. ISBN [2] BEARMAN, David. Reality and chimeras of the preservation of electronic records. D-Lib Magazine [online]. 1999, vol. 5, no. 4 [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.dlib.org/dlib/april99/bearman/04/bearman.html>. ISSN [3] Preserving digital information : report of the Task Force on Archiving of Digital Information [online]. Commissioned by the Commission on Preservation and Access and the Research Libraries Group. Mountain View (Calif.) : Research Libraries Group, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.rlg.org/archtf/tfadi.index.htm>. [4] Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. [5] Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. [6] Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. [7] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. [8] Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. [9] Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. [10] FRESKO, Marc; TOMBS, Kenneth. Digital preservation guidelines : the state of the art in libraries, museums and archives. Luxembourg : European Commission DG XIII/E-4, s,iii, 39 s. příl. Dostupné též na WWW: <ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/digicult/study.zip>. [11] Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a finance Ústav práva a technologií Bakalářská práce Elektronická fakturace a její právní úprava Ing. Miloš Holcner 2011/2012 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM verze 3.0 platná od 1. 7. 2009 Úvod Cílem této brožury

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. fragmentů textu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. fragmentů textu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Sestavování dokumentů z fragmentů textu Plzeň, 2013 Bc. Jan Rabušic Prohlášení Prohlašuji,

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Adéla Jelínková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Název bakalářské práce: Oběh účetních dokladů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/16 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ - ELECTRONIC DATA INTERCHANGE 1.OBSAH 1. 1. OBSAH...2 2. EXECUTIVE SUMMARY...3 3. TEMATICKÁ ČÁST... 3 3.1. EDI DEFINICE A SOUVISEJÍCÍ

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky diplomová práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více