Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů"

Transkript

1 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů Vít Lidinský Ministerstvo zahraničních věcí Ivana Švarcová Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze "Legislativa a technologie musejí jít ruku v ruce" DUEL je poetickou zkratkou problematiky dlouhodobého uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů. Tato problematika je pro dnešní informatiky jedním z hlavních úkolů k řešení. Pro mnoho uživatelů elektronického styku je totiž právě problematika dlouhodobého uchovávání brzdou zavedení e- fakturace, elektronického zadávání veřejných zakázek, e-governmentu apod. Bez problémů lze dnes mnoho administrativních úkonů realizovat čistě elektronicky, a to jak směrem do státní správy, tak i mezi komerčními subjekty. Přispělo k tomu mnoho zákonných norem, např. zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), novela zákona o dani z přidané hodnoty (č. 322/2003 Sb.), zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) a další. To ovšem nestačí. Otázkou, kterou si položí každá právnická či fyzická osoba, je: "Jak dokumenty v elektronické podobě uchovám? Jak zajistím jejich dostupnost a čitelnost při finanční kontrole za 10 let? Jak prokáži, že jsem nemovitost opravdu koupil před 50 lety?" Na tyto a další otázky se budeme snažit odpovědět v tomto článku. Každý zákonodárce dnes v případě potřeby dlouhodobého uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů vkládá do právního předpisu odkaz na zákon o archivnictví (č. 499/2004 Sb.). Je to zcela správně, zákonodárci ani nic jiného nezbývá. Jedná se o problematiku, která do zákona o archivnictví patří a gesčně spadá pod Ministerstvo vnitra. Při pečlivém studiu tohoto zákona najdeme zmínku o elektronických dokumentech celkem dvakrát. Poprvé v 2 písm. d), který uvádí, že dokumentem je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam. Toto ustanovení lze označit za správné a dostatečně nadčasové. Druhou zmínkou je 8 odst. 8 prováděcího právního předpisu (vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby), kde se dočteme toto: "Dokument v digitální podobě musí být zapsán ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následné čtení. Pokud tuto podmínku nemůže původce zabezpečit, převede takové dokumenty do analogové formy odpovídající době jejich vyřízení a opatří je náležitostmi originálu, a to nejpozději před jejich zařazením do skartačního řízení." Rozhodně můžeme říci, že toto ustanovení by bylo možné formulovat i lépe. Jeho podoba v současné době není vyhovující a hlavně je obtížně realizovatelná. Jisté je, že formát, který by zaručil neměnnost a umožnil následné čtení dokumentu (po neomezeně dlouhou dobu), dnes nemáme k dispozici. A i kdybychom ho měli, ukáže to až další vývoj. Zbývá tedy druhá možnost, převedení do analogové podoby. Je jedno, za jak dlouho od vytvoření dokumentu bude probíhat skartační řízení, stačí i jediný den na to, aby osoba, která měla oprávnění podepsat dokument v elektronické podobě a učinila to, zemřela, odjela do Karibiku, byla odvolána nebo rezignovala. V tom případě dokument náležitostmi originálu opatřit nelze. Navíc je problematika tohoto ustanovení 42 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2007

2 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů umocněna i tím, že skartační řízení probíhá za značně dlouhou dobu od vzniku elektronického dokumentu (zpravidla 10 let). Vzhledem k předcházejícím řádkům je jasné, že legislativa se v oblasti dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů příliš nevyznamenala. Ale aby toho nebylo málo, v dané situaci nám nepomůže ani technologie. 100% technologické řešení, které by umožnilo uchovávat elektronický dokument "neomezeně" dlouhou dobu a navíc ještě zajistilo jeho autenticitu (například ve vztahu k připojenému elektronickému podpisu, elektronické značce nebo časovému razítku), není. Legislativa a technologie musejí jít ruku v ruce. V oblasti technologické je třeba pochválit Ministerstvo vnitra, kde probíhá projekt výzkumu a vývoje s názvem "Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem" (zahájeno ještě Ministerstvem informatiky). Na řešení se podílejí přední čeští i zahraniční odborníci na kryptologii, právo a informatiku. Závěry některých oblastí tohoto projektu byly předloženy v únoru roku 2007, zbytek projektu by měl být dokončen na podzim roku Projekt digitálního archivu (v souladu s usnesením vlády č. 11, ze ), který se v mnohých ohledech dotkne řešené problematiky, začal probíhat také v Národním archivu. Na rozdíl od projektu Ministerstva informatiky je projekt Národního archivu zaměřen na projekt pracoviště pro uchovávání elektronických dokumentů včetně dodání pilotního pracoviště. Při zadání obou projektů byla samozřejmě vzorem situace v zahraničí. Poznatky z jiných zemí ovšem na Národní archiv v České republice nelze aplikovat, protože tyto archivy plní zcela jiný účel. Archiv v západních vyspělých zemích tvoří dokumenty s historickou hodnotou, které slouží ke studiu historie, bádání apod. V naší zemi má archiv jinou pozici. Vzhledem k dlouhému vládnutí KSČ je archiv mimo jiné také informační základnou pro řadu oblastí. Informace a podklady pro restituce, lustrační osvědčení nebo důkazy o vykonstruovaných procesech jsou čerpány hlavně z archivu a jsou předmětem mnoha soudních sporů. Jednotlivé dokumenty předané do archivu musí být průkazné. Ač by to někomu mohlo přijít nesmyslné, západní vyspělé země problematiku průkaznosti dokumentů neřeší. Autenticita dokumentu a průkaznost podpisu vzhledem k historické hodnotě skutečnosti není určující. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že od elektronického archivu lze očekávat mnoho výhod, které v klasickém archivu nejsou dostupné. Elektronická forma záznamů přináší pořádek, přehled, rychlost vyhledávání a jistotu. V případě elektronicky podepsaného dokumentu můžeme vyloučit možnost padělání, přitom dnes se odhaduje podíl padělků v Národním archivu asi na 10 % všech předaných dokumentů. A jaké jsou další výhody elektronické formy? Pokud badatel vyhledává a používá elektronické dokumenty ke své činnosti, lze ho jasně identifikovat a dále "v elektronickém prostoru archivu" sledovat jeho činnost, jaké dokumenty otevřel, jaké četl, kopíroval, lze nastavit jeho práva, jednoduše řečeno takový archiv lze monitorovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jakékoliv zásahy mohou být ihned zjištěny. "Jak na DUEL aneb metoda dlouhodobého uchovávání" Pro dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů lze využít tří základních metod. Tyto metody jsou teoretickými východisky problematiky dlouhodobého uchovávání. Všechny tři již byly (v omezeném rozsahu) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

3 Vít Lidinský, Ivana Švarcová implementovány různými odbornými a pracovními skupinami na světě. Zajímavé je, že pohled na to, jakou metodu vybrat, se stále liší. Všechny nejasnosti musí nakonec řešit finanční stránka projektů, která je z hlediska výběru metody jasná a neúprosná. Ale nepředbíhejme. První metodou DEULu je emulace. Jedná se o metodu, jejíž základem je emulace původního prostředí (které zná a podporuje formát konkrétního dokumentu). Emulaci je možno provést na jakékoli úrovni počítače (hardware, operační systém, aplikace podporující formát). Emulace skýtá mnoho výhod (zj. týkající se autenticity dokumentu), ovšem z jiných hledisek je metodou nepoužitelnou [1]. Prvním z těchto hledisek je spolehlivost emulátorů a to zejména v případech, kdy pracuje několik emulátorů současně. Pro praktický příklad lze uvést situaci, kdy byl vyvinut emulátor pro Windows 3.1, který je určen pro operační systém Windows 95. Následně byl vyvinut emulátor pro Windows 95, který je určen pro Windows XP atd. Pro práci s aplikací pod Windows 3.1 tedy musí být v provozu několik emulátorů. Při tomto provozu dochází k vysoké chybovosti. Druhým hlediskem je cena vývoje emulátorů. Vzhledem k neustálému vývoji a množství formátů, HW i operačních systémů ji můžeme označit za velmi vysokou [2]. Druhou metodou DUELu je virtualizace. Tato metoda je založena na existenci UVC (Univerzální virtuální počítač). UVC je strojovou řečí pro současné, minulé i budoucí HW, která bude všemi typy HW podporována. Potom stačí každý soubor uchovat s programem, ve kterém byl vytvořen. Program musí podporovat interpretaci formátu pro UVC. U této metody je třeba podotknout, že je pro DUEL mimořádně datově náročná. Navíc je u této metody zapotřebí navrhnout UVC a implementovat do všech stávajících programů zavedení jeho interpretace. Z hlediska rychlé potřeby řešení DUELu je tato metoda také nevyhovující. Třetí metodou DUELu je migrace. Tato metoda je založena na transformaci formátu dokumentu. V případě, že by daný formát přestal být podporován nebo byl nahrazen formátem novějším nebo perspektivnějším, byl by dokument vytvořený ve starším formátu migrován do formátu novějšího. Tato metoda bohužel přináší problémy se změnou dokumentu. Těmito problémy jsou například problémy s vlastností migrační metody (komprese), problémy se změnou struktury dokumentu nebo ztrátou autentizace. Jednoduchým příkladem migrace může být převod dokumentu. Při převodu dokumentu v rozsahu cca 500 stran vytvořeném v MS Word 95 do formátu MS Word 2003 dojde i přes to, že oba formáty jsou kompatibilní, ke změně formátování a změně délky dokumentu až o několik stran. Migrace ovšem přináší řadu výhod oproti předchozím metodám. Jsou to v současné době nízké náklady na DUEL, které však budou v budoucnosti vyváženy vyšší pracností při správě většího množství těchto dokumentů, dále je to fakt, že některé elektronické dokumenty (například ve formátech pdf nebo txt) jsou poměrně stálé a dnes se zdá, že v blízké budoucnosti nebude tyto dokumenty třeba migrovat [3]. Pro zajištění DUELu známe i další metody. Zmíním ještě např. metodu udržování technologického muzea. Tato metoda je založena na udržování kompletního technologického zařízení pro práci se zastaralými formáty (dnes například čtečky děrných pásek, děrných štítků), je velmi nákladná a vysoce neefektivní [10]. 44 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2007

4 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů "Migrace a elektronický podpis" Migrace, jak bylo řečeno, znamená transformaci dokumentu ze starého formátu do formátu novějšího a je v současnosti jedinou rychle aplikovatelnou, levnou a efektivní metodou pro DUEL. Autenticita elektronických dokumentů je dnes zajišťována za pomoci elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronický podpis je na elektronickém dokumentu vytvořen tak, že za pomoci hash funkce je nejprve vypočítán hash (někdy se setkáte také s pojmem otisk) elektronického dokumentu, který má předem definovanou délku např. 160 bitů. Tento hash je za pomoci soukromého klíče vlastníka elektronického podpisu zašifrován a k zašifrovanému hash je připojen kvalifikovaný (nebo jiný) certifikát vydaný poskytovatelem certifikačních služeb. Tímto způsobem je spojen elektronický dokument s elektronickým podpisem. V případě potřeby lze vždy vypočíst hash dokumentu a porovnat ho s hash podepsaného dokumentu. Způsob podepisování hash reprezentace souboru je velmi efektivním z důvodu náročnosti šifrování prostředky asymetrické kryptografie. Pokud by měl být soukromým klíčem (1024 bit) šifrován například soubor velikosti desítek MB, jednalo by se o operaci SW velmi výpočetně náročnou. Elektronická značka je z technologického hlediska obdobou elektronického podpisu, jediný rozdíl je zde v právním pohledu. Elektronická značka na rozdíl od elektronického podpisu může být vydána kromě fyzické také právnické osobě. Pro orgány veřejné správy musí být navíc kvalifikovaný systémový certifikát a soukromý klíč pro elektronickou značku umístěn na čipové kartě, případně v jiném externím HW prostředku (vyhláška č. 378/2006 Sb.). Časové razítko (případně kvalifikované časové razítko) je založeno na velmi podobné technologii jako elektronický podpis a elektronická značka. Žadatel o časové razítko vypočte hash dokumentu (který může být elektronicky podepsán nebo značen) a tento hash zašle poskytovateli certifikačních služeb, který k této reprezentaci elektronického dokumentu připojí důvěryhodný časový údaj (z kalibrovaného časového zdroje v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii) a označí hash s časovým údajem svou elektronickou značkou. Takto utvořené časové razítko garantuje, že elektronický dokument byl vytvořen před časem uvedeným v časovém razítku. Dokument, který obsahuje elektronický prvek autenticity, je následně dlouhodobě uchováván. Formát tohoto elektronického dokumentu zastarává, až dochází k tomu, že je potřeba jej migrovat. Migrací dokumentu dojde ke změně jeho binárního zápisu a hash migrovaného dokumentu již není shodný s hash, který byl vypočítán před jeho migrací. Dochází tedy k tomu, že spojení mezi elektronickým dokumentem a jeho podpisem, které je na hash založeno, dále neexistuje. Není tedy možno prokázat, že elektronický podpis náleží k migrovanému elektronickému dokumentu, protože se vypočítané hash liší. V případě použití migrace jako metody DUELu není tento problém technologicky odstranitelný a je třeba jej řešit ve spolupráci s legislativou. Při dlouhodobém uchovávání elektronických dokumentů je třeba předeslat ještě jeden problém týkající se prvků autenticity elektronických dokumentů. Jedná se o stárnutí kryptografických algoritmů. Tyto algoritmy (např. hash funkce (SHA-512, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

5 Vít Lidinský, Ivana Švarcová RIPEMD..)) jsou z podstaty své existence kolizní, což lze jednoduše dokázat. Pokud existuje počet elektronických dokumentů na vstupu hash funkce a výsledkem této funkce je konečný počet hashů (např. při RIPEMD se jedná o (případně dvě na délku hash) možností). V případě, kdy má nekonečný počet dokumentů jednoznačně reprezentovat konečný počet hashů, je kolize hash funkce zřejmá a při používání hash funkce se dva dokumenty se stejným hash mohou vyskytnout. Z praktického hlediska je vždy otázka času (dnes odhad cca 10 let), kdy bude konkrétní hash funkce prolomena. To znamená, kdy se najde způsob, jak cíleně vytvořit dva elektronické dokumenty, jejichž hash je shodný. Vztah stárnutí kryptografických algoritmů a migrace je následující. Elektronický dokument, který je dlouhodobě uchováván a má elektronický podpis a kryptografický algoritmus, na jehož základě byl elektronický podpis vytvořen, stárne (dnes odhad bezpečné doby uchovávání cca 10 let). I pokud by elektronický dokument byl ve formátu, který není třeba migrovat, je zapotřebí důvěryhodnou cestou ošetřit to, že kryptografický algoritmus může být prolomen. Tato problematika se týká zejména legislativy a důvěryhodného prostředí archivu a bude podrobněji řešena dále. Řešením je důvěryhodnost V předcházejících odstavcích, věnovaných problematice dlouhodobého uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů byly zmíněny hlavní problémy, které je zapotřebí aktivně řešit v důsledku rozvoje egovernmentu, efakturace a dalších elektronických agend v České republice. V této části budou představeny jednotlivé koncepční požadavky pro DUEL. Problematika tvorby a provozu archivu, který zabezpečí DUEL, je velmi široká, pozornost tedy bude věnována pouze jádru problému. Formáty Počet formátů, které budou archivním pracovištěm přijímány musí být omezen. Pro jednotlivé formáty musí být jasně vymezen způsob jejich dlouhodobého uchovávání včetně postupů při jejich migraci. Předpokládanými druhy formátů pro DUEL jsou Textové formáty ODF, TXT, všechny formáty typu DOC, RTF, 602, WPD, SAM, EML, MSG, PDF... Tabulky ODS, XLS, XLS, SXC aj. Prezentace PPT, PPS, ODT, SXI..... Rastrová grafika TIFF, BMP, JPG, PCX, PNG, XCF atp. Vektorová grafika WMF, AI, CDR, SXD... Audiovizuální soubory WMA, WAV, MP3, OCG, AAC, MPEG, AVI atd. Databáze CSV, DBF, MDB, MS-SQL, My-SQL, Lotus Notes, Oracle. Jiné HTML, XML aj. Z množství souborů, které připadají pro DUEL v úvahu a jejichž výčet není zdaleka úplný, je zřejmé, že jejich výčet je potřeba pevně stanovit. Vzhledem k tomu, že největším původcem dokumentů pro jejich dlouhodobé uchovávání je dnes veřejná správa, musí být právně zajištěny nejen výstupy z orgánů veřejné správy, ale také vstupy dokumentů do orgánu veřejné správy, viz následující obrázek. 46 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2007

6 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů Z obrázku vyplývá, že dokumenty, které putují do archivu vznikají na konkrétním orgánu veřejné správy, jsou mu poskytovány ostatními orgány veřejné správy a jsou mu předávány komerčními subjekty a občany. Legislativním nástrojem pro stanovení výčtu formátů je zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcí právní předpisy (nebo nový zákon, který bude řešit problematiku DUEL). Vzhledem k tomu, že archiv bude muset reagovat na vznik a používání nových formátů, bude vhodné seznam formátů přijímaných archivem k dlouhodobému uchovávání stanovit vyhláškou. Současně se zákonem č. 499/2004 Sb., je třeba promítnout omezení formátů také například do zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je žádoucí, aby byla zahájena diskuse o tom, zda omezovat z hlediska počtu formátů i takové vstupy do orgánu veřejné správy, které zpravidla nejsou předmětem předání do archivu (zpravidla 10 let po vzniku dokumentu). Příkladem takového právního předpisu je například nařízení vlády č. 495/2004 Sb., o zřízení elektronických podatelen. Třídění formátů Pro jednotlivé formáty musí být vypracovány plány, ve kterých bude odhadnuta jejich podpora. Respektive jak dlouho se předpokládá, že tento formát bude výrobci softwaru podporován a tudíž soubory v daném formátu nebude třeba migrovat. Na základě doby podpory konkrétního formátu budou při příjmu soubory tříděny do dvou kategorií migrovat a uchovat. Soubory spadající do kategorie migrovat je zapotřebí ihned při vstupu do archivu migrovat do formátu, který zajistí jejich čitelnost. Do této kategorie mohou být zahrnuty také soubory, které nejsou ve formátu, který byl archivem přijímán, ovšem jejich uchování je vysoce žádoucí. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

7 Vít Lidinský, Ivana Švarcová Soubory spadající do kategorie uchovat mají čitelnost, alespoň z pohledu daného časového okamžiku, zajištěnu. Tyto soubory jsou uchovávány ve formátu, ve kterém byly přijaty a v okamžiku jejich přijetí se tedy není třeba zabývat jejich migrací, respektive zajištěním autenticity při jejich migraci. Migrace a formáty Pro výběr vhodných formátů pro dlouhodobé uchovávání je třeba vzít v úvahu samozřejmě jejich rozšířenost, ale také jejich dokumentovatelnost. Pokud je totiž formát elektronického dokumentu proprietárním formátem tj. řešením, které není plně dokumentováno pro svoji implementaci, jeho migrace může být těžko proveditelná. Pokud formát není dokumentován, je lépe jej nahradit plně zdokumentovaným formátem a soubory proprietárního formátu označit jako migrovat. V případě rozhodnutí o tom, že formát nebude archivem podporován, je třeba vzít v úvahu i další fakta jako jsou situace výrobce tohoto formátu a zajištění jeho budoucí podpory, rozšířenost tohoto formátu, rozšířenost konkurenčního formátu, počet konkurenčních formátů apod. Zajištění autenticity Jak bylo vysvětleno v předcházejících dílech této série, v případě migrace nelze prokázat platnost elektronického podpisu/značky nebo časového razítka. Vazba těchto autentizačních prvků na konkrétní soubor je porušena změnou hash souboru. Tento proces je nezvratný. Čistě technologickým postupem nemůže být tato problematika řešena, musí být řešena ve spolupráci s legislativou. Otázkou je, zda má vzniknout zcela nový právní předpis, či zda má být pouze doplněn a rozšířen současný zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Správně by měl právní předpis zajistit, aby byly garantovány zmíněné vlastnosti. Prostředí archivu, které je zajištěné fyzicky, personálně, technicky a administrativně je důvěryhodné. Důvěryhodnost prostředí archivu bude využita pro provádění migrací dokumentů. Migrace, provedená 1. vhodným technickým nástrojem, 2. za přítomnosti například notáře nebo jiné zákonem určené osoby, 3. s patřičnou dokumentací nebo zápisem, který je podepsán stanoveným počtem přítomných oprávněných pracovníků, 4. tak, že původní dokumenty (migrované dokumenty) zůstávají v archivu uloženy a jsou provázány s dokumenty migrovanými, 5. tak, že u nových dokumentů jsou metadata, ve kterých je uveden původ tohoto dokumentu a také autentizační prvky, které byly na tomto dokumentu použity, včetně záznamu o jejich platnosti v době podepsání 1, případně označení e-značkou, je označena jako migrace důvěryhodná, kdy po této migraci je na migrované dokumenty ze strany legislativy pohlíženo jako na originál elektronického dokumentu. 1 Dobu podepsání případně existence dokumentu můžeme prokázat připojeným časovým razítkem, případně jiným úředním záznamem (například záznamem o platnosti e-podpisu nebo e-značky učiněným při přijetí dokumentu do správního řízení). 48 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2007

8 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů Současně s podmínkami důvěryhodnosti migrace musí být stanoveny další podmínky, které zajistí důvěryhodný systém archivu. Jedná se o zajištění 1. zabezpečení vstupu do prostor, kde je pracováno s originály dokumentů, které jsou migrovány. Osoby, které vstupují, musí být patřičným způsobem prověřeny a oprávněny ke vstupu, 2. systému pracoviště, který je využíván pro zpracování originálů dokumentů a kde je prováděna migrace dokumentů a kde jsou tyto originály a migrované originály uloženy. Tento systém, kromě naplnění požadavků stanovených zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS, nesmí být přístupný z veřejné sítě (Internet) a přístup do systému je možný pouze za použití např. biometrických údajů oprávněných osob 2, 3. vytváření záznamů o událostech (logy), všechny činnosti v systému jsou monitorovány a logovány 3, logy jsou kontrolovány (je ověřována jejich integrita), vyhodnocovány a v souladu s formátem souboru, v němž jsou uloženy, také dlouhodobě uchovávány, 4. vymezení kritických činností a zajištění, že tyto činnosti jsou v důvěryhodném systému archivu vždy zachovány, 5. provádění pravidelného auditu/kontroly bezpečnostní shody nezávislou třetí stranou, jehož výsledky jsou zveřejňovány. Opatření proti stárnutí kryptografických algoritmů Tato problematika je u různých světových projektů řešena systémem nabalování časových razítek. Vždy, když je kryptografický algoritmus, na němž je založen současný e-podpis/značka nebo časové razítko slabý (tzn. je teoreticky nebo kryptograficky prolomen), dojde k tomu, že dokument je orazítkován časovým razítkem, které je založeno na algoritmu v dané době silným. Tímto způsobem dochází k nabalování časových razítek na daný elektronický dokument. Dobu, po kterou je kryptografický algoritmus silný (při použití RSA šifrovacího algoritmu, SHA 256 hash funkce a soukromým klíčem (data pro vytváření elektronického podpisu podle zákona č. 227/2000 Sb.) v délce 2048 bitů) můžeme vzhledem k rozvoji informačních technologií odhadovat na 5 let. Tento způsob ochrany elektronického dokumentu má být využit u jeho originálu a také u jeho migrovaných originálů. Způsob zajištění časovými razítky je z hlediska evidence použitých kryptografických algoritmů u jednotlivých souborů poměrně náročný. Druhým možným řešením je opět zajištění důvěryhodným systémem archivu jako takovým. Pokud je důvěryhodný systém archivu, v němž jsou umístěny elektronické dokumenty, zabezpečen takovým způsobem, že je v něm z hlediska zákona možno provádět migraci, poskytuje také dostatečně důvěryhodné prostředí pro dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů, jejichž e-podpis/e-značka 2 Jednotlivé archiválie samozřejmě budou přístupné veřejnosti, ale vše se týká jiného informačního systému, který slouží pro zpřístupňování a který nebude pracovat s originály elektronických dokumentů. 3 Problematika logování je jednou z hlavních výhod správy elektronických dokumentů. V případě, že vpustíte osobu do papírového archivu, nelze ji do jisté míry kontrolovat. V digitálním archivu lze kontrolovat vše, čtení souborů, manipulace, kopírování aj. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

9 Vít Lidinský, Ivana Švarcová nebo časové razítko jsou vytvořeny na základě slabých nebo prakticky prolomených kryptografických algoritmů 4. Migrace důvěryhodného systému archivu Důvěryhodný systém archivu by měl splňovat následující požadavky důvěryhodný systém by měl být schopen svého rozšiřování tj. stabilní růst výkonu a kapacity datových úložišť, zajištění důvěryhodnosti systému viz výše, různorodost technologií různé technologie (jak pro uložení informací, tak pro jejich zpracovávání, zpřístupňování apod.) musí být vhodným způsobem integrovány, přitom je třeba mít na zřeteli, že právě různorodostí technologií (například různá média pro ukládání dokumentů) je řešena bezpečnost uložených elektronických dokumentů v důvěryhodném systému, schopnost důvěryhodného systému podporovat migraci sebe sama. Vzhledem k nutnosti dlouhodobé existence samotného důvěryhodného systému archivu je nutné, aby byl tento systém navržen, vytvořen a udržován tak, aby bylo možné provést jeho migraci tak, aby nemohla být zpochybněna důvěryhodnost systému archivu, včetně všech archivovaných dokumentů. Zejména musí být přesně zdokumentováno vytváření, údržby a změny v tomto systému, včetně odůvodnění existence jednotlivých funkcionalit systému. Zdrojový kód musí být dostupný pro vývojáře nové (zmigrované) verze důvěryhodného systému archivu. Průkaznost dlouhodobě uchovávaných dokumentů na evropské úrovni Úprava na evropské úrovni (direktiva) neexistuje a vzhledem k potřebě konsensu 25 členských států (pro přijetí nové direktivy) a technické různorodosti dané problematiky ji nelze v několika dalších letech očekávat. Zákon upravující archivaci elektronických dokumentů v České republice bude technickým právním předpisem, součástí jeho legislativní tvorby by měla být jeho notifikace v Bruselu. V tomto ohledu mají orgány EU možnost se k navrhované právní úpravě vyslovit. V současné době není DUEL komplexně upraven v žádném členském státě EU. Závěr Závěrem lze říci, že je v rámci DUEL potřeba udělat mnoho práce. Z hlediska přípravy nového zákona musí být diskutovány a stanoveny požadavky na důvěryhodnost prostředí archivu a důvěryhodnost systému, ve kterém bude 4 Pro zajištění autenticity e-podpisu nebo e-značky je nutná existence metadat a ověření e-podpisu, e-značky v době jejich přijetí orgánem veřejné správy. Součástí metadat by měl být například i Certification revocation list (CRL)konkrétního poskytovatele certiifkačních služeb. U dokumentů s mimořádnou historickou hodnotou je možno uchovat i takové, které byly podepsány v době, kdy certifikát, na němž je e-podpis nebo e-značka založen je zneplatněn, v těchto případech jsou metadata včetně CRL důležitou informací. 50 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2007

10 Dlouhodobé uchovávání elektronicky podepsaných elektronických dokumentů dlouhodobé uchovávání prováděno. Následně stanovit podmínky důvěryhodnosti migrace dokumentů, role a požadavky na jednotlivé pracovníky, kteří migraci provádějí apod. Použitá literatura: [1] ROTHENBERG, Jeff. Avoiding technological quicksand : finding a viable technical foundation for digital preservation : report to the Council on Library and Information Resources [online]. Washington, D. C. : CLIR, January 1999 [cit ]. vi, 35 s. Dostupné na WWW: <http://www.clir.org/pubs/reports/rothenberg/pub77.pdf>. ISBN [2] BEARMAN, David. Reality and chimeras of the preservation of electronic records. D-Lib Magazine [online]. 1999, vol. 5, no. 4 [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.dlib.org/dlib/april99/bearman/04/bearman.html>. ISSN [3] Preserving digital information : report of the Task Force on Archiving of Digital Information [online]. Commissioned by the Commission on Preservation and Access and the Research Libraries Group. Mountain View (Calif.) : Research Libraries Group, [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.rlg.org/archtf/tfadi.index.htm>. [4] Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. [5] Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. [6] Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. [7] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. [8] Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. [9] Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. [10] FRESKO, Marc; TOMBS, Kenneth. Digital preservation guidelines : the state of the art in libraries, museums and archives. Luxembourg : European Commission DG XIII/E-4, s,iii, 39 s. příl. Dostupné též na WWW: <ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/digicult/study.zip>. [11] Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy

Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy Právní úprava elektronické spisové služby a digitálního archivnictví Dosavadní vývoj a výhledy 1 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Do dnešního dne 6 x novelizován

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Telefónica O 2. Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů. RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.

Telefónica O 2. Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů. RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. Telefónica O 2 Digitalizace a důvěryhodná archivace dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Dlouhodobá archivace - požadavky legislativy Zákony Pravost dokumentu

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008

Více

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Karel Škrle ICZ a. s. 22.05.2012 1 Co přináší datum 1.7.2012 Končí platnost přechodných ustanovení (čl. II zákona 190/2009 Sb.) Uvést

Více

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví?

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Právní východiska Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ

ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE A VIDITELNÝ Michal Opatřil Jakub Pyszko ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 1 O co jde..? Jedná se o prakticky ověřené řešení elektronizace provozu zdravotnického

Více

Předmět úpravy. 2 Způsob dokládání splnění povinností stanovených v 6 zákona o elektronickém podpisu

Předmět úpravy. 2 Způsob dokládání splnění povinností stanovených v 6 zákona o elektronickém podpisu V Y H L Á Š K A Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. října 2001 o upřesnění podmínek stanovených v 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

TEZE PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. I. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá

TEZE PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. I. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá TEZE PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ I. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

Více

DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY. (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft)

DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY. (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft) DATA ULOŽENÁ NA VĚČNÉ ČASY (ICZ DESA / Microsoft Azure) Mikulov 8. 9. 2015 Michal Matoušek (ICZ) / Václav Koudele (Microsoft) ICZ DESA - Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv ICZ DESA - Důvěryhodná

Více

ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE ELEKTRONICKÝ ARCHIV ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Data ve zdravotnickém zařízení V rámci své činnosti léčby pacientů je generována ZDRAVOTNICKÁ

Více

KDS krajská digitální spisovna. Ing. Vítězslav Mach RNDr. Zdenka Bukvicová oddělení informatiky

KDS krajská digitální spisovna. Ing. Vítězslav Mach RNDr. Zdenka Bukvicová oddělení informatiky KDS krajská digitální spisovna Ing. Vítězslav Mach RNDr. Zdenka Bukvicová oddělení informatiky Účel, využití Krajská digitální spisovna (KDS) je nástroj pro dlouhodobé důvěryhodné a bezpečné uložení a

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail:

Více

496/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 29. července 2004 o elektronických podatelnách

496/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 29. července 2004 o elektronických podatelnách 496/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 29. července 2004 o elektronických podatelnách Ministerstvo informatiky stanoví podle 20 odst. 4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Zveřejňované informace Na webových stránkách původce či na úřední desce by měly být uveřejněny všechny ze zákona požadované informace. Co se dokumentů

Více

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Úvod Aktuální stav novely v legislativním procesu Prezentované znění ještě není

Více

Práce s datovými úložišti (egon)

Práce s datovými úložišti (egon) Práce s datovými úložišti (egon) 1 Rozsah: 3 hodin Anotace: Získat přehled o základních životních fázích dokumentu, povinnostech původce při jeho uchování a typech úložišť digitálních dokumentů. Průvodce

Více

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas Správa a ukládání elektronických dokumentů Úvod Ing. Jaroslav Lubas Složení pracovního teamu Beránek Kamil Fiala Stanislav Frk Jan Kubíček Petr Lubas Jaroslav Rada Michal Tejchman Jan Hlavní cíl pracovního

Více

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky

Elektronický podpis význam pro komunikaci. elektronickými prostředky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Elektronický podpis význam pro komunikaci elektronickými prostředky (seminární práce) Lýdia Regéciová, UČO: 108551 Brno 2005 Úvod Snad každý z nás se v životě

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary 384/OVV/14 Bc. Košíková/223 14. 1. 2014 Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby V souladu s vyhláškou č.

Více

Elektronický archiv jako nadstavba DMS

Elektronický archiv jako nadstavba DMS Elektronický archiv jako nadstavba DMS Jak a k čemu může být užitečný Petr Dolejší, Senior Business Consultant Jak nakládáme s dokumenty Papírové dokumenty (podatelna) Elektronické dokumenty SAP EVIS,

Více

Archivace digitálních dokumentů. Elektronická spisovna

Archivace digitálních dokumentů. Elektronická spisovna Archivace digitálních dokumentů Elektronická spisovna ISSS Hradec Králové duben 2010 ICZ, a.s. Motivace 1. Nárůst počtu elektronických dokumentů, zahájení provozu ISDS 2. Legislativní požadavky 3. Technologická

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE Jan Tejchman Electronic Archiving Consultant Vytváření PKI Biometrie Důvěryhodná digitalizace Příchozí dokumenty Důvěryhodný el. dokument Zpracování X Provozní systémy

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Podatelna soudního exekutora mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty)

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů. Miroslav Šedivý, Telefónica CZ

Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů. Miroslav Šedivý, Telefónica CZ Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů Miroslav Šedivý, Telefónica CZ 2 Dokumenty vs. legislativa Co nového v oblasti legislativy? Nic Pokud nepočítáme některé výklady a vyjádření, mající především

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti : veřejný dokument Verze 2.1 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů. (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů (podle 2 odst.3 vyhl. č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) Dokumenty doručované prostřednictvím provozovatele poštovních

Více

Monday, June 13, Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů

Monday, June 13, Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů Garantovaná a bezpečná archivace dokumentů 2 Dokumenty vs. legislativa 2 Dokumenty vs. legislativa Co nového v oblasti legislativy? Nic 2 Dokumenty vs. legislativa Co nového v oblasti legislativy? Nic

Více

Národní digitální archiv 2. 4. 2012

Národní digitální archiv 2. 4. 2012 2. 4. 2012 Představení projektu Název: Národní digitální archiv Číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/10.06977 Cíl: Vybudovat servisní pracoviště zajišťující dlouhodobé uchování digitálních archiválií vybraných

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE. Petr Dolejší Senior Solution Consultant DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE Petr Dolejší Senior Solution Consultant Klasická papírově orientovaná organizace Vytváření Aplikace Tiskárna Prostá digitalizace Příchozí dokumenty Zpracování Papír Provozní

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 29. 9. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM

Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM 1. Doporučené SW a HW nároky Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM SW: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 Microsoft

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální podpisy VY_32_INOVACE_BEZP_08 Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Digitální podpisy Základní myšlenkou elektronického podpisu je obdoba klasického podpisu, jež má zaručit jednoznačnou identifikaci

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

ICZ DESA střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů

ICZ DESA střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ICZ DESA střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů Ukládání elektronických dokumentů s využitím řešení připraveného pro potřeby veřejné správy Roman Kratochvíl, ICZ a. s. 24.11.2011 www.i.cz 1 Agenda

Více

Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv. Jihlava, 31.1.2012

Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv. Jihlava, 31.1.2012 Prokazování dlouhodobé platnosti datových zpráv Jihlava, 31.1.2012 Informační systém datových schránek Aktuální data k 29.1. 2012 431 062 aktivních datových schránek 68 884 490 úspěšně odeslaných datových

Více

Elektronická podatelna. Nabídky školení a nabídky od firem zasílejte na . adresu:

Elektronická podatelna. Nabídky školení a nabídky od firem zasílejte na  . adresu: Směrnice č. 3/2010 Elektronická podatelna Elektronická podatelna obce Podolí je určena pro příjem datových zpráv podle nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

Archivujeme pro budoucnost, nikoliv pro současnost. Miroslav Šedivý Telefónica ČR

Archivujeme pro budoucnost, nikoliv pro současnost. Miroslav Šedivý Telefónica ČR Archivujeme pro budoucnost, nikoliv pro současnost Miroslav Šedivý Telefónica ČR 2 Dokumenty vs. legislativa Archivací rozumíme souhrn činností spojených s řádnou péčí o dokumenty původců Ovšem jak to

Více

Česká pošta důvěryhodný partner státu

Česká pošta důvěryhodný partner státu Česká pošta důvěryhodný partner státu e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6. 9. 2016 Obsah ISDS aktuální čísla Ukládání elektronických dokumentů Ukládání elektronických dokumentů v praxi PostSignum

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autorita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÁ ČASOVÁ RAZÍTKA Stupeň důvěrnosti: veřejný dokument Verze 3.5 Zpráva pro uživatele je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti

Více

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky...

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky... SEZNAM ZKRATEK...Ю ÚVOD...13 1. STRUČNÁ HISTORIE SPISOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE.. 15 2. LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD SPISOVÉ SLUŽBY... 24 2.1 Zákon o archivnictví a spisové službě... 26 2.1.1 Přehled novelizací

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Tomáš Dvořák, Archiv hl. města Prahy Radek Pokorný, Státní okresní archiv Hradec Králové DRMS Forum

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

Národní digitální archiv 9. 11. 2010

Národní digitální archiv 9. 11. 2010 9. 11. 2010 Co je Národní digitální archiv - součást Národního archivu, která - řeší bezpečné, důvěryhodné a dlouhodobé uložení digitálních dokumentů vybraných veřejnými archivy za archiválie - odstraňuje

Více

Převody datových formátů

Převody datových formátů Převody datových formátů Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, vysvětlí převody formátů. Klíčové pojmy: Data Typ souboru (formát

Více

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Miroslav Kunt, Národní archiv

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Miroslav Kunt, Národní archiv Národní standard pro elektronické systémy spisové služby Miroslav Kunt, Národní archiv Národní standard V souvislosti s novou archivní legislativou zmocnění MV pro vydání Národního standardu pro elektronické

Více

Formáty WWW zdrojů. Mgr. Filip Vojtášek. vojtasek@ikaros.cz. http://webarchiv.nkp.cz

Formáty WWW zdrojů. Mgr. Filip Vojtášek. vojtasek@ikaros.cz. http://webarchiv.nkp.cz Formáty WWW zdrojů Mgr. Filip Vojtášek vojtasek@ikaros.cz Formáty: obecný pohled! Způsob uspořádání dat do sekvence pomocí binární soustavy " bit stream (logický formát)! Způsob vnější prezentace datového

Více

Základní pojmy z oblasti archivnictví a spisové služby

Základní pojmy z oblasti archivnictví a spisové služby Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: Instituce oprávněná poskytovat kvalifikované certifikáty, které jsou nezbytné ověřovací prvky uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

AC Trezor - důvěryhodné úložiště (nejen) pro komunikaci přes datové schránky. Otakar Kalina AutoCont CZ, oddělení ECM

AC Trezor - důvěryhodné úložiště (nejen) pro komunikaci přes datové schránky. Otakar Kalina AutoCont CZ, oddělení ECM AC Trezor - důvěryhodné úložiště (nejen) pro komunikaci přes datové schránky Otakar Kalina AutoCont CZ, oddělení ECM Agenda Elektronické dokumenty a jejich platnost Důvěryhodné ukládání elektronických

Více

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU

ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU ARCHIVACE A SDÍLENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE V SOULADU S LEGISLATIVOU PACS = BEZFILMOVÝ PROVOZ PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATING SYSTEM SYSTÉM PRO ARCHIVACI A DISTRIBUCI OBRAZOVÝCH DAT DICOM (Digital

Více

Archivace Elektronických Dokumentů

Archivace Elektronických Dokumentů Archivace Elektronických Dokumentů Václav Provazník Technology Solutions Manager Oracle Consulting Agenda Výchozí stav Výzvy, Požadavky, Možnosti Řešení Oracle Zkušenosti z praxe

Více

DOKUMENTACE A MANUÁLY

DOKUMENTACE A MANUÁLY Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 DOKUMENTACE A MANUÁLY - elektronické dokumenty - archivace dokumentů - dokumentace k software + CASE systémy - další druhy dokumentace (manuály,

Více

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ Michal Rada Na co se můžete těšit? V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda

Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda Dokumenty dle eidas v praxi Michal Vejvoda neuděluje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských děl ani jiná práva duševního vlastnictví. Dokumenty dle eidas v praxi eidas dokumenty Jak na

Více

Records Management. Úvod do problematiky správy dokumentů a informací

Records Management. Úvod do problematiky správy dokumentů a informací Records Management Úvod do problematiky správy dokumentů a informací 10. 9. 2014 Základní pojmy (1) Records Management Proces nebo obor zaměřený na správu klíčových dokumentů organizace v průběhu celého

Více

E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci

E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci Nejpoužívanější Standardy a Formáty efakturace z pohledu Výstavce a Příjemce efakturace praktická obecná řešení a nástroje Ing. Viktor Petráš, Sales

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání (egon)

Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání (egon) Práce s elektronickými dokumenty a jejich dlouhodobé ukládání (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Víc než kvalifikovaná služba. SecuSign.

Víc než kvalifikovaná služba. SecuSign. Víc než kvalifikovaná služba. SecuSign. Ing. Pavel Nemrava Software602 9. května 2017 Software602 a.s. neuděluje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských děl ani jiná práva duševního vlastnictví.

Více

Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy. Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta

Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy. Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta Obsah prezentace Nové technologie používané v MFZ Využití multifunkčních zařízení pro vstup dokumentů

Více

Signpads GE Money Bank Hana Čuboková. 17.Března 2014

Signpads GE Money Bank Hana Čuboková. 17.Března 2014 Signpads GE Money Bank Hana Čuboková 17.Března 2014 Agenda Agenda Proč Signpads Rozdíl mezi dynamickým biometrickým a klasickým podpisem Zavedení Signpads do pobočkové sítě GE Money Bank Signpads z pohledu

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

eidas 2015 Stav 12/2015 k nařízení EU č. 910/2014 ze dne

eidas 2015 Stav 12/2015 k nařízení EU č. 910/2014 ze dne eidas 2015 Stav 12/2015 k nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23.7.2014 Ing.Robert Piffl Poradce náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Milníky nařízení eidas 17.09.2014

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Právní aspekty archivace elektronických dokumentů. Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát

Právní aspekty archivace elektronických dokumentů. Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát Právní aspekty archivace elektronických dokumentů Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát OBSAH Elektronická v. papírová archivace Právní úprava archivační povinnosti Elektronický podpis právní

Více

Spisová služba základní pojmy. Dokument Spis Spisová služba Spisovna (registratura) Spisový a skartační řád Spisový plán

Spisová služba základní pojmy. Dokument Spis Spisová služba Spisovna (registratura) Spisový a skartační řád Spisový plán Spisová služba základní pojmy Dokument Spis Spisová služba Spisovna (registratura) Spisový a skartační řád Spisový plán Spisová služba - legislativa Zákon č. 499/2004 Sb. v platném znění Novely z roku

Více