v souvislosti s obstarání věci obecného zájmu přijme nebo si dá slíbit úplatek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v souvislosti s obstarání věci obecného zájmu přijme nebo si dá slíbit úplatek."

Transkript

1 Dne 3. ledna 2008 požádal šéfredaktor deníku Mladá fronta DNES okresního státního zástupce v Jihlavě JUDr. Arifa Salichova o poskytnutí informací k rozhodnutím v trestní věci obviněných ing. Petra Hurty a Jiřího Čunka. Dne 18. ledna 2008 okresní státní zástupce JUDr. Arif Salichov informace deníku Mladá fronta poskytnul. Stejnou informaci poskytl v následujících dnech i deníkům Právo a Hospodářské noviny., Vzhledem k tomu, že i přes urgence do dnešního dne nebyla poskytnutá informace zveřejněna, zveřejňuje Krajské státní zastupitelství v Brně po dohodě s dozorovým státním zástupcem JUDr. Arifem Salichovem následující informaci samo na informačním serveru justice: Pan Jiří Čunek byl stíhán policejním orgánem od pro trestný čin přijímání úplatku podle 160 odst.1, 3 písm.b) trestního zákona spočívající v tom, že měl dne v kanceláři starosty v budově Městského úřadu Vsetín osobně převzít prostřednictvím M.H. od spoluobviněného Ing. P.H. finanční částku nejméně ,- Kč, která pocházela z finančních prostředků společnosti H&B REAL kom. spol. a představovala neoprávněnou výhodu, na níž neměl Jiří Čunek nárok, a takto učinil v souvislosti s výkonem funkce jednatele ve společnosti Vsetínské byty, s.r.o., v níž zastupoval zájmy majoritního společnosti Město Vsetín, a to za realizovaný převod obchodního podílu právnické osoby Vsetínské byty, s.r.o., ke kterému bylo přistoupeno dle Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi převodcem Městem Vsetín a nabyvatelem H&B REAL kom. spol. dne , na základě které byl 51% obchodní podíl převodce úplatně převeden na společnost H&B REAL kom. spol. za znalcem vyčíslenou cenu ,- Kč, jež byla pro město Vsetín se zřetelem k celkovým vysokým aktivům společnosti finančně nevýhodná, neboť hodnota 51% podílu na základním kapitálu společnosti činila nejméně částku ,- Kč, když následně dne si z takto převzaté částky vložil v hotovosti na svůj soukromý účet částku ,- Kč. Státní zástupce po doplnění dokazování, nařízeném nejvyšší státní zástupkyní, usnesením ze dne trestní stíhání Jiřího Čunka podle 172 odst. 1 písm. a) tr. řádu zastavil, když dospěl k závěru, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání vedlo. Vycházel přitom z následujícího: Trestní řád, ale i platná interní úprava státního zástupce zavazuje, aby před eventuálním podáním obžaloby pečlivě přezkoumal výsledky přípravného řízení a posoudil, zda dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud. Má-li státní zástupce podat obžalobu, musí dospět k závěru, že postavení obviněného před soud je důvodné a mít tedy sám přesvědčení o jeho vině. K tomuto přesvědčení zákonitě dochází na základě objektivního zjištění, že obviněný svým jednáním naplnil všechny zákonem dané znaky skutkové podstaty trestného činu. V tomto konkrétním případě pak pachatel trestného činu přijímání úplatku podle 160 odst. 1 trestního zákona naplní všechny znaky zákonem předpokládané tím, že slíbí nebo dá si slíbit úplatek a to v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu. Nestačí tedy k podání žaloby nižší nebo vyšší míra pravděpodobnosti, že úplatek byl slíben nebo dokonce přijat, tento akt pachatele musí být činěn prokazatelně v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu. Při hodnocení důkazní situace pro případnou úvahu o podání žaloby byl shledán jediný přímý důkaz, vázající se k převzetí úplatku, a to výpověď svědkyně MÚ. Pokud by tento důkaz byl jednoznačný, logický, měl oporu v dalších,

2 byť nepřímých důkazech a samozřejmě bylo zjištěno, že na něj navazuje prokazatelná souvislost s obstaráním věci obecného zájmu, byla by na místě úvaha o podání obžaloby. Tento důkaz však zůstal ve světle celého provedeného dokazování zcela osamocený bez podpory důkazů dalších, logiky věci a rozhodně i ve vlastní vnitřní rozpornosti. Naopak, ostatní skutková zjištění svědčila pro závěr, že část skutku, spočívající v převzetí úplatku se nestala, přičemž další část skutku, spočívající v motivaci obstarání věci obecného zájmu, neexistuje vůbec a není ji o co opřít. Jak bylo shora uvedeno, trestného činu příjímání úplatku podle 160 trestního řádu se dopouští ten, kdo v souvislosti s obstarání věci obecného zájmu přijme nebo si dá slíbit úplatek. V dané věci měl být úplatek Jiřím Čunkem přijat v souvislosti s proklamovaným finančním zvýhodněním firmy HB Real městem Vsetín při převodu majetkového podílu města na ni. Od počátku trestního stíhání se dovozovalo zvýhodnění firmy při zmiňovaném převodu v tom, že celá transakce byla pro město nevýhodná a podle znaleckých posudků mohlo a mělo město prodat svůj majetkový podíl ve společnosti Vsetínské byty za mnohonásobně vyšší cenu než tu, kterou požadovalo a byla mu skutečně také zaplacena. Z tohoto finančního rozdílu, který byl hodnocen pro město jako ztráta, bylo pak dovozováno, že Jiří Čunek jako starosta města Vsetín a jednatel společnosti Vsetínské byty, svým vlivem zařídil nízkou cenu převodu a zvýhodnil tak společnost HB Real o mnoho milionů Kč. Tímto způsobem bylo vedeno celé vyšetřování před jeho odnětím nejvyšší státní zástupkyní v dozoru OSZ Přerov a přikázání OSZ Jihlava. Policejní orgán při prokazování skutkové podstaty trestného činu úplatkářství ze strany Jiřího Čunka, kde měl obstarat či pokusil se obstarat obecný zájem, se spokojil přibráním znalců z oboru ekonomiky a oceňování podniků a dokazoval, že tržní hodnota převedeného obchodního podílu městem na HB Real byla výrazně vyšší než ta, která byla podkladem kupní ceny. Toto konstatování samo o sobě mohlo být závažnou indicií pro úplatkářství, pokud by současně policejní orgán intenzivně ověřoval, zda Jiří Čunek buď z titulu funkce starosty nebo jednatele Vsetínských bytů takovéto pro město nevýhodné rozhodnutí sám vydal a pokud rozhodovali jiní, pokusil se je ovlivnit nebo je dokonce úspěšně ovlivnil. Policejní orgán i dozorový státní zástupce přitom zcela přehlédli, že podmínky pro vznik obchodní společnosti Vsetínské byty, mechanismus fungování této společnosti, stejně jako i obchodní cíl, kterým bylo nakoupit byty od správce konkursní podstaty a následně je prodat současným nájemníkům, včetně podmínek převodu majetkového podílu městem na HB Real, byly závazně stanoveny již v roce 1999 Usnesením zastupitelstva města Vsetín. O tom, proč vznikne společnost Vsetínské byty, kdo do ní vstoupí a s jakým majetkovým podílem, za jakou cenu budou byty prodávány a za jakou cenu nakonec město prodá svému společníku i vlastní majetkový podíl ve společnosti, bylo rozhodnuto předem. Rozhodnuto bylo Usnesením zastupitelstva, které bylo samozřejmě veřejně publikováno ještě dříve, než sama společnost Vsetínské byty vznikla. V odůvodnění tohoto postupu zastupitelé města Vsetín konstatovali, že po krachu největšího vsetínského podniku Zbrojovka Vsetín je nebezpečí, že byty Zbrojovky, spadnuvších do konkursní podstaty, by mohly být odkoupeny spekulanty a ti pak by byty i s nájemníky mohli rozprodávat za spekulativní ceny. Bytový fond úpadkové Zbrojovky činil přitom více než 10% bytového fondu města Vsetín a

3 v bytech bydleli především dělníci ze Zbrojovky, kteří přišli o práci. Je přirozené, že si nemohli dovolit kupovat střechu nad hlavou za tržní cenu. Zastupitelé města proto zcela osvíceně rozhodli o vzniku obchodní společnosti, která by od správce konkursní podstaty všechny tyto byty odkoupila (42 milionů Kč) a následně pak měla za povinnost a podmínek, které závazně stanovilo město, je prodat těm, kteří v nich bydlí. Město mělo celkem 3 podmínky. 1/ Aby celá transakce se nedotkla jejího rozpočtu, neboť 42 milionů Kč na odkoupení bytů nebylo možné z městské pokladny uvolnit. Bylo tedy třeba zajistit finančně silného a současně důvěryhodného partnera, který tak vysokou částku bude ochoten zajistit a v nové společnosti ponese riziko její návratnosti s případným ziskem až v letech budoucích. Samo město se rozhodlo ponechat si ve společnosti Vsetínské byty majoritní podíl 51% a ten ohodnotilo symbolicky finanční částkou ,- Kč, kterou jako svůj vklad do společnosti vložilo. 2/ V odůvodnění svého usnesení město závazně stanovilo, že mu nejde o zisk v této transakci, nýbrž sociální pomoc občanům. Proto jednotlivé byty musí strategický partner prodat nájemníkům za nejnižší možnou cenu, tj. zůstatkovou cenu bytů, navýšenou pouze o náklady, spojené s převody bytů a samozřejmě i náklady společnosti Vsetínské byty na tuto transakci (tato cena byla stanovena na 1963,- Kč za 1 m 2 ). 3/ Třetí podmínka pak směřovala vůči strategickému partneru a v ní se město Vsetín zavázalo, že po uskutečnění prodeje bytů mu odprodá svůj 51% majetkový podíl ve Vsetínských bytech za cenu, rovnající se původnímu vkladu města, tj ,- Kč. Město Vsetín, kde celou transakci připravoval odbor správy majetku města a jeho materiály schvalovala rada, která je pak předkládala ke konečnému rozhodnutí zastupitelům města, si bylo vědomo toho, že podle obchodního zákoníku může převést svůj majetkový podíl v obchodní společnosti i bezúplatně, popř. za 1 Kč, v tomto případě zvolilo symbolických ,- Kč. Činilo tak zjevně při vědomí, že převodní částka vlastního majetkového podílu se bude rozpočítávat do nákladů hodnoty jednotlivých bytů, které budou prodávány nájemníkům. Jinými slovy, čím více bude za svůj 51% podíl chtít, tím více vytáhne z peněženek nájemníků. Proto od počátku neuvažovalo o tržní ceně svého obchodního podílu a prodej chtělo realizovat za cenu fakticky symbolickou, která by nenavyšovala i tak poměrně vysokou cenu bytů, jež museli nájemníci zaplatit. Zde je třeba podotknout, že v té době prodávalo Město Vsetín své byty za cenu 1.700,- Kč za 1 m 2. Ze shora uvedených důvodů byl proto státní zástupce, dozorující kauzu Čunek, ihned po přikázání věci, povinen zmiňované skutečnosti vyhodnotit a adekvátně na ně procesně reagovat. Zaměřil tedy vyšetřování na to, co pod vlivem mediální vřavy v celé věci unikalo pozornosti nejen médií, ale i bohužel orgánů činných v trestním řízení. Byl tedy povinen fakticky respektovat skutečnost, že částka, kterou si město v závazné smlouvě řeklo za svůj majetkový podíl, je jeho věcí a není ničím trestným, pokud je tato suma nižší, než jaká odpovídá tržní hodnotě podílu. Důvod byl vysvětlen shora. Všechny znalecké posudky, které byly proto v průběhu dlouhého vyšetřování vyžádány a zpracovány v původním i následném přípravném řízení, nebyly v konečné fázi pro zavinění údajných pachatelů rozhodné. Ohodnocovaly tržně něco, co tržně nemuselo být a z jasných důvodů také nemohlo být prodáno.

4 Nicméně je třeba konstatovat, že důkladným vyhodnocením všech znaleckých posudků bylo zjištěno, že původní znalecký posudek opatřený Městem Vsetín v době prodeje obchodního podílu byl co do ocenění obchodního podílu správný. K tomu, aby byl vyjasněn podíl Jiřího Čunka na celé, pro HB Real údajně výhodné transakci, bylo třeba zaměřit dále vyšetřování kromě jiného na zjištění, zda jakýmkoliv nezákonným či alespoň profesně a lidsky nepřijatelným způsobem, intervenoval ve prospěch jakékoliv výhody v celé transakci pro HB Real. To se mohlo dít tím, že HB Real byla nezákonným nebo alespoň netransparentním způsobem zvýhodněna při hledání strategického partnera a vstupu do společnosti Vsetínské byty. Dále to mohlo být tím, že v samém počátku celé akce, ještě před rozhodnutím zastupitelstva z roku 1999, svým vlivem zajistil, aby majetkový podíl města ve Vsetínských bytech byl co nejnižší, v tomto případě tedy ,- Kč a následný profit z jeho pozdějšího převodu byl pro strategického partnera tudíž co nejvyšší. I když věc neměla zásadní význam, přesto bylo pro úplnost zkoumáno, zda Jiří Čunek neovlivňoval znalce, který stanovil později skutečnou cenu, za kterou byl majetkový podíl města převeden. Město Vsetín totiž oproti původní smlouvě vyjednalo pro Město Vsetím výhodnější podmínky, a to prodej obchodního podílu za částku ,- Kč podle opatřeného znaleckého posudku na cenu obchodního podílu. Bylo proto provedeno rozsáhlé šetření, spojené se svědeckými výslechy, jehož výsledkem bylo zjištění, zda Jiří Čunek či druhý partner Ing. P.H. neovlivňovali zastupitele města v jejich shora popsané rozhodovací činnosti. Byli slyšeni správní úředníci města Vsetín, kteří se od roku 1999 do roku 2001 transakcí zabývali, stejně jako většina radních a zastupitelů města. Vyjadřovali se k tomu, zda je Jiří Čunek nějak neovlivňoval v rozhodování o Vsetínských bytech, zda neslyšeli, že by snad ovlivňoval některého z jejich kolegů, popř. zda ve věci nevyvíjel jinou podezřelou aktivitu, která by ve svém výsledku mohla být hodnocena jako snaha obstarat věc obecného zájmu. Odpovědi slyšených osob byly jednotvárně stejné. Jiří Čunek nikoho neovlivňoval, neboť způsob, který zvolilo město k řešení velmi nebezpečně vyhlížející bytové situace nájemníků bytových domů Zbrojovky Vsetín, vycházel ze zdravého rozumu každého funkcionáře města a pocitu odpovědnosti před voliči. Slyšení poukazovali na to, že tato mimořádně veřejně sledovaná akce prakticky neměla kritiky a oponenty, přičemž zastupitelé napříč politickým spektrem města Vsetín se na ní hladce dohodli. Navíc tato transakce byla předmětem několika následných kontrol a trvalé přísné kontroly veřejnosti. Bylo zjištěno, že Jiří Čunek jako starosta a statutární zástupce společnosti Vsetínské byty zajišťoval procedurálně chod města a obchodní společnosti a využil v rámci rozhodovací činnosti o Vsetínských bytech pouze svého vlastního hlasu člena rady a zastupitele Města Vsetín. Bylo tedy najisto provedeným vyšetřováním dokázáno, že Jiří Čunek neobstaral a ani se nepokusil obstarat věc obecného zájmu, jak má na mysli ustanovení 160 trestního zákona. Jelikož jde o zákonný znak skutkové podstaty trestných činů úplatkářství, kde souvislost mezi převzatou peněžní částkou a takovýmto jednáním musí být prokázána, nebyly naplněny všechny zákonné znaky trestného činu úplatkářství podle 160 odst. 1 tr. řádu. Zatímco v prvém případě zastavení trestního stíhání opřel státní zástupce svoje rozhodnutí zastavit trestní stíhání především o vyhodnocení všech důkazů, které měly osvětlit převzetí či nepřevzetí finanční částky ve výši ,- Kč dne Jiřím Čunkem v jeho kanceláři starosty, po zrušení tohoto zastavovacího usnesení doplnil přípravné řízení o další důkazy, které ve svém závěru nejenom posílily tuto jeho původní úvahu, nýbrž současně i zcela vyvrátily podezření, že Jiří Čunek ovlivňoval při shora

5 popisované transakci ty subjekty, které rozhodovaly a tak se pokusil ovlivnit nebo dokonce ovlivnil jako starosta a jednatel Vsetínských bytů obecní zájem. V průběhu doplňovaného vyšetřování byla vedena rozsáhlá veřejná i odborná debata o tom, zda státní zástupce je či není oprávněn při značných pochybnostech o spáchání trestného činu trestní stíhání zastavit, zda musí podat obžalobu a unést hrozící riziko vynesení zprošťujícího rozsudku soudem. Opakovaně bylo zdůrazňováno, že obviněný má právo na očištění fakticky pouze v důsledku rozhodnutí soudu. Nemohu než označit takovýto výklad za demagogický, neboť jím by státní zástupce porušoval zákon a zpronevěřil se nezávislému výkonu svých kompetencí. Podání žaloby je aktem, v němž státní zástupce vyjadřuje výrazně vyšší míru pravděpodobnosti spáchání trestného činu, než která je dána v okamžiku obvinění pachatele. Lidově řečeno, před revolucí ten, kdo byl obžalován, byl také téměř bez výhrady odsouzen. Postavení státního zástupce se výrazně změnilo a jeho odpovědnost za zákonnost přípravného řízení se promítá i do rozhodovacích kompetencí po skončení přípravného řízení. Není pouhou loutkou, nebo dle sloganu jednoho z bývalých ministrů spravedlnosti pošťákem mezi policí a státním zástupcem. Za výsledky práce policie, kterou dozoruje, nese plnou odpovědnost a tu musí ustát při veřejně prováděném dokazování před soudem. Musí mít tedy alespoň minimální víru v úspěšnost podávané žaloby, podloženou přesvědčením o symptomech viny pachatele, nacházejících se v trestním spise. Jen tehdy si může dovolit v celé nahotě předstoupit před veřejnost s obžalobou a připustit, aby byla integrita předpokládaného pachatele, včetně všech citlivých údajů o jeho osobnosti, projednána veřejně před soudem. V tomto případě jsem již při prvém zastavení trestního stíhání vyhodnotil jednoznačně v kontextu všech prováděných důkazů výpověď očité svědkyně za nevěrohodnou. Můj úsudek následně jenom podepřely důkazy, provedené v doplnění vyšetřování a nakonec osvětlily i fakt, že pachatel část skutkové podstaty vůbec nenaplnil, když se takového jednání ani dopustit nemohl. Proto jsem rozhodl nezávisle na vůli kohokoliv podle svého svědomí, po skutkovém a právním zhodnocení věci o zastavení trestního stíhání. Svůj postup považuji a vždy budu považovat za právně zcela relevantní, z pohledu státního zástupce čestný a správný.

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ

Č.j. KRPS-26732-97/TČ-2009-011191 Příbram 29.09.2010 Počet listů: 11 USNESENÍ P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Odbor hospodářské kriminality detašované pracoviště Příbram Žežická 498,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní

Více

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů Radka Pavlišová Martin Novák 1. Úvod... 3 2. Změny hmotněprávní a procesní úpravy úplatkářských trestných

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 4To 170/2011-1349 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem projednal ve veřejném zasedání konaném dne 16. července 2012 v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Věry Kloudové

Více

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 168/2013-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

Závěrečné sdělení soudu ve věci č. j. 18 T 134 / 2011

Závěrečné sdělení soudu ve věci č. j. 18 T 134 / 2011 Závěrečné sdělení soudu ve věci č. j. 18 T 134 / 2011 Výrok jednoho klasika říká, že dějiny se neopakují a když, tak poprvé je to tragédie a podruhé fraška. Mnohokrát jsem si tento výrok vybavil od 15.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 9/2012-97 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 61/2008-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze ve veřejném zasedání konaném dne 16. listopadu 2011 projednal odvolání, která podali obžalovaná Mgr. Anna Benešová, roz.

Více

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX,

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX, -2672 Č E S K Á R E P U B L I K A R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Českém Krumlově rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ondřeje Círka a přísedících Jany Kovaříkové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 85/2009-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, se sídlem Prokopova 339/14, Písek,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : JUDr. S. P., nar. X, soudní exekutor Exekutorského úřadu Písek, se sídlem Prokopova 339/14, Písek, 14 Kse 4/2011-79 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a členů JUDr. Zdeňka Novotného, Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Mgr. Stanislava

Více

Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva

Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 IV. ročník SVOČ Autor: Martin

Více

Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona ve prospěch obviněného podle ustanovení 266 a následující trestního řádu

Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona ve prospěch obviněného podle ustanovení 266 a následující trestního řádu Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská 16 128 10 Praha 2 k rukám ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila V Praze, dne 30.4. 2012 Navrhovatel: Ing. arch. Josef Marek, dříve Marek Řičář, nar. 7.

Více

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany Občan proti korupci Příručka občanské protikorupční sebeobrany Praha, únor 2013 Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu. Petr Uhl. V Praze 2. května 2010

Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu. Petr Uhl. V Praze 2. května 2010 1 Řízení proti Jiřímu Čunkovi jako selhání právního státu Petr Uhl V Praze 2. května 2010 Obsah: 1. Úvod 1 2. Základní listinné důkazy případu 2 3. Do zahájení trestního stíhání Jiřího Čunka Romové a sociální

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 14/2011-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka

Více

R O Z H O D N U T Í. 12 Ksz 2/2008-124

R O Z H O D N U T Í. 12 Ksz 2/2008-124 12 Ksz 2/2008-124 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný, v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně senátu JUDr. Karla Podolky a přísedících JUDr.

Více

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU AK HJF Obsah: Úvod... 2 Andrea Vejběrová: Trestní odpovědnost právnických osob... 3-7 Josef Zeman: Souběh trestní odpovědnosti právnické

Více

Východiska a principy nového trestního řádu

Východiska a principy nového trestního řádu Východiska a principy nového trestního řádu II. I. Přehled, stav a zhodnocení platné právní úpravy Trestní právo procesní, jehož základním pramenem je trestní řád, je odvětvím práva, které upravuje trestní

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Jaroslava Fenyka a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky

Více

Právní rozbor privatizace OKD s důrazem na majetkovou část OKD tvořící bytový fond

Právní rozbor privatizace OKD s důrazem na majetkovou část OKD tvořící bytový fond V E V E R K A & M A R V A N OVÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Sídlo - Londýnská 59, Praha 2, 120 00 Tel: (420) 221 620 444 Exekuční odd. - Londýnská 81, Praha 2, 120 00 Fax: (420) 221 620 440 Archiv Libušská 79,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj),

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R180/2012/VZ-10715/2013/310/MŠe Brno 10. června 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R180/2012/VZ-10715/2013/310/MŠe Brno 10. června 2013 *UOHSX00509RV* UOHSX00509RV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R180/2012/VZ-10715/2013/310/MŠe Brno 10. června 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 29. 6. 2012 (doručeném

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání

Více

Transparency International Česká republika (TIC)

Transparency International Česká republika (TIC) Transparency International Česká republika (TIC) ZAVEDENÍ ČERNÝCH LISTIN JAKO PROTIKORUPČNÍHO NÁSTROJE DO SYTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 1. ÚVOD Je nepochybné, že zadávání veřejných zakázek je a vždy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 39/2012-126 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Musila a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Vladimíra Kůrky o ústavní stížnosti

Více