PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO"

Transkript

1 PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO xposs04

2 01 Obchodní právo a obchodní zákoník 02 Podnikání a obchodní firma 03 Jednání podnikatele 04 Základní pojmy obchodního práva 05 Právní podmínky podnikání 06 Živnost a živnostenské oprávnění 07 Obchodní rejstřík, sbírka listin 08 Obchodní společnosti, jejich vznik a zánik 09 Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost 10 Společnost s ručeným omezením 11 Akciová společnost 12 Orgány obchodních společností 13 Přeměny obchodních společností 14 Zrušení obchodních společností s likvidací 15 Obchodní závazkové vztahy 16 Vznik závazků (postup při uzavírání smluv) 17 Zvláštní způsoby uzavírání smluv (zadávání veřejných zakázek) 18 Změny závazků 19 Zajištění závazků věcně právními zajišťovacími prostředky 20 Zajištění závazků obligačními zajišťovacími prostředky 21 Zánik závazku splněním 22 Zánik nesplněného závazku na základě právního úkonu 23 Zánik nesplněného závazku na základě právní události 24 Odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku 25 Odpovědnost za vady a za prodlení 26 Kupní smlouva a smlouva o dílu 27 Smlouvy příkazního typu 28 Smlouvy o dopravě 29 Nájemní smlouvy 30 Hospodářská soutěž, její ochrana a nekalá soutěž 31 Kartelové právo 32 Rozhodování sporů mezi podnikateli před soudy 33 Rozhodování sporů mezi podnikateli v rozhodčím řízení

3 01 OBCHODNÍ PRÁVO A OBCHODNÍ ZÁKONÍK Pojem obchodního práva Soubor právních norem, které upravují majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností Je to součást soukromého práva, jeho kodifikace (obchodní zákoník) stojí vedle kodifikace občanského práva (občanský zákoník) = dualismus soukromého práva Pojetí obchodního práva Objektivní úprava se týká obchodních smluv (obchodních aktů) Subjektivní úprava se týká pouze podnikatelů Smíšené úprava se týká podnikatelů i smluv Obchodní zákoník Struktura Obecná ustanovení základní pojmy obchodního práva Úpravy obchodní společnosti a družstva Úpravy obchodně závazkových vztahů Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Vztah obchodního a občanského zákoníku úprava se týká obchodních smluv (obchodních aktů) Úpravu řeší jen jeden výlučné používání daného zákoníku, analogické použití druhého vyloučeno Úpravu občanský řeší obecně, obchodní dílčí aspekty přednost má speciální úprava v obchodním Úpravu neřeší žádný pokud se strany nedohodnou, vychází se ze zvyklostí a ze zásad obchodního z. Vývoj obchodního práva Po vzniku Československé republiky V platnosti zůstaly zákoníky z Rakouska (Všeobecný zákoník občanský z roku 1811 a Všeobecný zákoník obchodní z roku 1863 převzatý z Německa) Po roce 1948 V roce 1950 byly zákoníky v souvislosti se společenskými změnami nahrazeny občanským zákoníkem Po roce 1960 (přijetí Ústavy socialistického Československa) Součástí práva rozvinuté socialistické společnosti se staly tři samostatné, nepropojené zákoníky Občanský zákoník úprava vztahů mezi občany a socialistickými organizacemi a mezi občany navzájem Hospodářský zákoník plánovité řízení hospodářství, společenské vlastnictví, hospodaření soc. organizací Zákoník mezinárodního obchodu upravoval majetkové vztahy v mezinárodním obchodním styku Po roce 1989 V roce 1992 byl novelizován občanský zákoník a vznikl nově koncipovaný obchodní zákoník Nový občanský zákoník by měl mít rysy komercializace právní úpravy soukromoprávních vztahů Prameny obchodního práva Základní Vnější Mezinárodní smlouvy závazné Nařízení Rady a Komise ES přímý a bezprostřední účinek Směrnice Rady a Komise ES povinnost splnit ve stanovené lhůtě Vnitřní Obchodní zákoník postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy některé vztahy s podnikáním související Občanský zákoník Další Obecně závazné právní akty zákony o živnostenském podnikání, o státním podniku, o cenných papírech, o veřejných zakázkách, o podnikání na kapitálovém trhu, o Evropském hospodářském zájmovém sdružení, o evropské společnosti Procesní předpisy občanský soudní řád, o rozhodčím a výkonném řízení, o konkurzu a vyrovnání Pomocné Vnější Judikatura soudů a jiných orgánů, Obchodní podmínky, Vzorové smlouvy a smluvní formuláře, Vykládací pravidla, Obchodní zvyklosti, Zásady obchodního práva

4 Podnikání a podnikatel Podnikání 02 PODNIKÁNÍ A OBCHODNÍ FIRMA Činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku Podnikatel Subjekt podnikatelské činnosti Definice obchodního zákoníku Osoba zapsaná do obchodního rejstříku Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů Právnické osoby Obchodní společnosti Družstva Ty, u nichž to stanoví zákon Ty se sídlem mimo území ČR Fyzické osoby Ty, které jsou podnikatelem ve smyslu zákona Výše jejich výnosů za dvě po sobě jdoucí období dosáhla minimálně 120 milionů Kč Provozují živnost průmyslovým způsobem, nebo tak stanoví zvláštní předpis Zahraniční osoby ze členských státu EU podnikají stejně jako české fyzické osoby Obchodní firma Základní identifikační znak, název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku Význam obchodní firmy Atribut právní subjektivity podnikatele Ochranné označení, jež může být předmětem průmyslového vlastnictví Speciální typ hmotného statku vyznačující osobitost podnikatele Základní principy tvorby firmy Nezaměnitelnost Neklamavost Prioritu Zákonem stanovený povinný obsah Firma fyzické osoby Jméno a příjmení, může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání Firma právnické osoby Název kmen splňující principy tvorby firmy, je libovolný, pokud nejsou zvláštní požadavky (např. banky) Ochrana obchodní firmy Každý, kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav Zdržení se jednání Odstranění závadného stavu Vydání bezdůvodného obohacení Poskytnutí zadostiučinění Náhrada škody Sídlo podnikatele Sídlo právnické osoby Sídlo musí být určeno adresou, kde skutečně sídlí a kde se s ní může stýkat veřejnost Význam zakládá příslušnost soudu, správce daně či jiného úřadu, může být místem plnění smlouvy Místo podnikání fyzické osoby Adresa zapsaná v obchodním rejstříku osoba má k jeho užívání vlastnické nebo užívací právo a pravidelně tam vstupuje do právních vztahů se svými zákazníky

5 03 JEDNÁNÍ PODNIKATELE Projednávání vůle podnikatelského subjektu navenek vůči třetím osobám, tj. realizace právních úkonů. Přímé jednání podnikatele Podnikatel projevuje navenek vlastní vůli a činí tak vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost Jednání fyzických osob Fyzická osoba může projevovat vůli vůči třetím osobám jen přímo, osobně Jednání právnických osob Právnické osoby jsou oprávněny přímo jednat Statutární orgán - vnitřní struktura právní osoby, která jí umožní vytvořit a projevit její vůli navenek U veřejné obchodní společnosti všichni společníci, společ. smlouva jím může ustanovit jen některé U komanditní společnosti všichni komplementáři U společnosti s ručeným omezením jeden nebo více jednatelů, i z osob stojících mimo společnost U akciové společnosti - představenstvo U družstva v závislosti na tom, kolik má družstvo členů, min. dvoučlenné představenstvo (nad 50 členů), představenstvo nebo jen předseda družstva (pod 50 členů), nebo podle stanov zákoníku (pod 5 členů) Nepřímé jednání podnikatele Jednání (zastoupení), při němž se výsledky projevu vůle jedné osoby (zástupce) přičítají osobě od zástupce odlišné (zastoupenému) Zákonné zastoupení Mají na něj právo podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku Vytvoří se organizační složka (např. odštěpný závod) a zástupcem je její vedoucí Vedoucí organizační složky je ze zákona oprávněn za podnikatele činit všechny právní úkony, které se příslušné složky týkají Smluvní zastoupení Plná moc Právní úkon, kterým zastoupený (zmocnitel) projevuje vůči třetím osobám, že jím určený zástupce (zmocněnec) je oprávněn za něj jeho jménem jednat v dohodnutém rozsahu Plná moc může být udělena jedné nebo několika osobám, a to jak písemně (zákon vyžaduje, má-li úkon, který má zmocněnec činit, stanovenou písemnou formu, nebo týká-li se plná moc více úkonů) tak ústně Prokura Zastoupení upravené speciálně pro podnikatele, mohou ji udělit pouze podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku Po smrti podnikatele, co prokuru udělil, prokura na rozdíl od plné moci nezaniká, trvá s omezenými podmínkami Rozsah jednání prokuristy je upraven přímo zákonem, prokurista je oprávněn činit za podnikatele všechny právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku Nezmocněné jednatelství Umožňuje, aby podnikatele zavazovalo i jednání osoby, která nebyla k provedení právního úkonu zmocněna, za daných podmínek: Jednání muselo být uskutečněno v provozovně podnikatele Jednající osoba k jednání jménem podnikatele nebyla oprávněna Třetí osoba, s níž bylo jednáno, nemohla vědět, že jednající osoba k tomu nebyla oprávněna

6 04 ZÁKLADNÍ POJMY OBCHODNÍHO PRÁVA Základní pojmy obchodního práva Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Náleží k němu věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku, nebo k tomuto účelu sloužit mají Vklad Majetek, který se společník zavazuje vložit do společnosti Peněžitý peníze nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty Nepeněžitý Jeho hospodářská hodnota je zjistitelná je ocenitelný v korunách, hodnota je stanovena znalcem Je hospodářsky využitelný posuzuje se podle vztahu k předmětu podnikání společnosti Je samostatně převoditelný majetek, který existuje nezávisle na osobě vkladatele (např. know-how musí být zdokumentován) Základní kapitál Peněžní vyjádření souhrnu všech peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti Vlastní kapitál Vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele Jeho výše se zjišťuje na základě účetní závěrky z hodnot, které jsou vykazovány v účetnictví společnosti Podíl Účast společníka na společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti Oceňuje se mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti Vypořádací podíl Zjišťuje se z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní uzávěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti Dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku Obchodní majetek Souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot), které patří společnosti Čistý obchodní majetek obchodní majetek po odečtení závazků Obchodní jmění Souhrn majetku společnosti a jejích závazků Má význam především při zrušení společnosti bez likvidace, kdy ze zákona přechází obchodní jmění na jejího právního nástupce

7 05 PRÁVNÍ PODMÍNKY PODNIKÁNÍ Podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Neživnostenským podnikáním jsou činnosti, z nichž se každá řídí samostatným právním předpisem. Provozování živností Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem Živnost mohou provozovat tuzemské i zahraniční fyzické i právnické osoby a fyzické osoby, jimž byl udělen statut azylanta podle zvláštních předpisů Podmínky provozování živností Všeobecné podmínky provozování živnosti Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Bezúhonný není ten, kdo spáchal trestný čin úmyslně a byl odsouzen nejméně na rok nebo trestný čin úmyslně či z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním Je-li trestný čin zahlazen podle trestního zákona, osoba je považována za bezúhonnou Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zvláštní podmínky provozování živnosti Nemusí být splněny u všech druhů živností, ale jen tam, kde to stanoví zákon Odborná způsobilost Kvalifikační předpoklady pro výkon živnosti stanovené zákonem a praxe Lze nahradit tím, že podnikatel bude ustanoví způsobilého zástupce Jiná způsobilost Zvláštní spolehlivost vyžadovaná u koncesovaných živností Nelze nahradit způsobilým zástupcem Překážky provozování živnosti Překážka soukromoprávní povahy Živnost nemůže provozovat osoba, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurz Živnost nemůže provozovat osoba, vůči níž bylo navrženo prohlášení konkurzu, byť návrh nebyl přijat pro nedostatek majetku dostačujícího k úhradě nákladů řízení Překážku lze prominout, nasvědčují-li poměry a chování osoby tomu, že bude řádně plnit závazky (nelze ale uplatnit u obchodních společností a družstev) Překážka veřejnoprávní povahy Živnost nemůže provozovat fyzická osoba, které byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce Odpovědný zástupce provozuje živnost na jméno a účet podnikatele, ale v živnostenskoprávních věcech vystupuje ve vztahu k příslušným státním orgánům jako reprezentant živnosti odpovědný zástupce Obligatorní odpovědný zástupce V případech, že zákon ukládá podnikateli povinnost odpovědného zástupce ustanovit: Podnikatelem je právnická osoba se sídlem v ČR Podnikatelem je zahraniční právnická osoba Podnikatelem je fyzická osoba, která nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti Fakultativní odpovědný zástupce U osoby, která by sice mohla provozovat živnost osobně, ale z jakéhokoli důvodu to nechce

8 06 DĚLENÍ ŽIVNOSTÍ A ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Dělení živností Ohlašovací Mohou být provozovány již na základě ohlášení, pokud ohlašovatel splňuje podmínky stanovené zákonem Živnosti řemeslné Jen řemesla, která mohou ohrozit životy nebo zdraví lidí Podmínkou provozování je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru Např. hodinářství, pekařství, cukrářství, pivovarnictví, pedikúra, manikúra, kosmetické služby Ostatní řemesla jsou živ. volnými, nepatří-li mezi vázané ani koncesované, a nevyžaduje se kvalifikace Živnosti vázané Podmínkou provozování je odborná způsobilost získaná jinak než vyučením v oboru Např. poskytování telekomunikačních služeb, projektová činnost ve výstavbě, provozování autoškoly, průvodcovská činnost, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, zpracování tabáku Živnosti volné Není vyžadována odborná ani jiná způsobilost Např. výroba nápojů, výroba krmiv, umělecko-řemeslné zpracování kovů, stavba lodí a člunů, zprostředkování obchodu, velkoobchod, maloobchod se smíš. zbožím, organizování sportovních soutěží Koncesované živnosti Mohou být provozovány jen na základě státního povolení koncese ve formě koncesní listiny Jsou to živnosti, které mohou zvlášť výrazně ohrozit životy a zdraví lidí, majetková práva osob Provozování střelnic, směnárenská činnost, silniční motorová doprava, taxislužba, cestovní kancelář Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činnosti, které samy naplňují znaky živnosti využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů a členění těchto prací podle jednotlivých profesí Živnostenské oprávnění Oprávnění provozovat živnost U ohlašovacích živností vzniká dnem ohlášení, u koncesovaných dnem nabytí právní moci koncese Průkazem je u ohlašovacích živností živnostenský list, u koncesovaných koncesní listina Zánik živnostenského oprávnění Ze zákona smrtí podnikatele; zánikem právnické osoby; uplynutím doby, byla-li daná v živnostenském oprávnění; výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku; rozhodnutím živnostenského úřadu; stanoví-li tak zvláštní právní předpis Obligatorním rozhodnutím soudu ztratil-li podnikatel plnou způsobilost k právním úkonům; podnikatel přestal být bezúhonný; nastala překážka provozování živnosti; podnikatel o zrušení požádá; na návrh z důvodu, že podnikatel porušuje podmínky dané koncesí, živnostenským zákonem nebo předpisy; pokud zahraniční fyzická osoba nemá povolení k pobytu v ČR a oprávnění to vyžaduje Fakultativním rozhodnutím soudu (může, ale nemusí) podnikatel porušuje podmínky dané koncesí, živnostenským zákonem nebo předpisy; na návrh správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu; podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; pokud podnikatel neprovede odstranění závad do jednoho roku od uložení Rozsah živnostenského oprávnění Činnosti, jaké je podnikatel oprávněn provozovat Maloobchod a velkoobchod Maloobchod je nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli, velkoobchod za účelem prodeje k další podnikatelské činnosti Podnikatel je oprávněn také pronajímat zboží, zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech, provádět na zboží drobná přizpůsobení, provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, provádět servis zboží Výrobní činnost právo vyrábět, prodávat, opravovat, nakupovat za účelem dalšího prodeje, vyrábět a potiskovat obaly, pronajímat výrobky vlastní výroby; výrobní činnost musí převažovat nad obchodní Činnosti poskytující služby činnosti, při kterých podnikatel poskytuje opravy nebo údržbu věcí, přepravu osob nebo věcí, ubytování, hostinskou činnost, zastavárenskou činnost, zastavárenskou činnost a jiné; až na speciální úpravy platí stejná práva jako u výrobních činností

9 07 OBCHODNÍ REJSTŘÍK, SBÍRKA LISTIN Obchodní rejstřík Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích Subjekty zapisované do obchodního rejstříku Obchodní společnosti a družstva Osoby, u kterých to stanoví zvláštní předpis Zahraniční osoby, u kterých to stanovuje obchodní zákoník Fyzické osoby, u kterých to stanovuje obchodní zákoník Výnosy nebo příjmy po zdanění dosahuje 120 milionů Kč Provozují živnost průmyslovým způsobem Údaje zapisované do obchodního rejstříku U všech podnikatelů Firma, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání Předmět podnikání Právní forma právnické osoby U fyzické osoby rodné číslo nebo datum narození Identifikační číslo Jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem s uvedením způsobu, jak jménem právnické osoby jedná, a den vzniku a zániku její funkce Skutečnosti, které stanoví právní předpis U právnických osob podle toho, co stanovuje obchodní zákoník Veřejná obchodní společnost jméno, bydliště a místo podnikání nebo firma a sídlo jejích společníků Komanditní společnost jméno, bydliště a místo podnikání nebo firma a sídlo jejích společníků s uvedením, který je komplementářem, který komanditou a výše vkladu každého komandisty Společnost s ručeným omezením - jméno, bydliště a místo podnikání nebo firma a sídlo jejích společníků, výše základního kapitálu, výše vkladu každého společníka, výše podílu každého společníka, jméno a bydliště členů dozorčí rady, byla-li zřízena Akciová společnost výše základního kapitálu, počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií, jméno a bydliště členů dozorčí rady, jméno, bydliště a místo podnikání akcionáře, je-li jediný Družstvo výše zapisovatelného základního kapitálu a výše základního členského vkladu nebo vkladů Státní podnik zakladatel, výše a minimální výše kmenového jmění, kterou je podnik povinen zachovávat a určený majetek Účinky zápisů do obchodního rejstříku Konstitutivní zápisy Zakládají účinky zapisovaných skutečností Např. zápis vzniku či zániku obchodní společnosti, zápis vedoucího odštěpného závodu Deklaratorní zápisy Nezakládají účinky zapisovaných skutečností, tyto účinky nastávají nezávisle na zápisu do obchodního rejstříku Např. změna v osobě statutárního orgánu, změna sídla Princip publicity Princip publicity ve formálním smyslu obchodní rejstřík je každému přístupný, každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něj kopie a výpisy Princip materiální publicity Pozitivní skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne zveřejnění; Negativní proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v obchodním rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti Sbírka listin Součást obchodního rejstříku, kam se zakládají informace o zapisovaném podnikateli, o nichž to stanoví zákon - Např. společenská smlouva, zakladatelská listina a zakladatelská smlouva společnosti, stanovy akciové společnosti a družstva a změny těchto dokumentů, rozhodnutí o volbě nebo jmenování a odvolání statutárního orgánu, likvidátora, vedoucího organizační složky podniku

10 08 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, JEJICH VZNIK A ZÁNIK Obchodní společnost Právní forma, ve které se provozuje podnikatelská činnost Právnická osoba založená za účelem podnikání Dělení obchodních společností Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručeným omezením Akciová společnost Evropská společnost Evropské hospodářské zájmové sdružení Založení a vznik obchodní společnosti Založení K založení obchodních společností dochází uzavřením společenské smlouvy, která musí mít písemnou formu a musí být podepsána všemi společníky Obsahové náležitosti zakladatelských dokumentů jsou upraveny u jednotlivých právních forem společností Obchodní společnost musí být založena alespoň dvěma osobami (s výjimkou společnosti s ručeným omezením a akciové společnosti) U kapitálových společností musí být před vznikem prokázáno, že byly všechny příslušné části vkladu splaceny (nepeněžité 100%, peněžité 30%), což před vznikem spravuje správce vkladu Vznik Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku Návrh na zápis musí společnost podat do 90 dnů od založení Návrh na zápis veřejné obchodní a komanditní společnosti podepisují všichni společnící, návrh na zápis společnosti s ručeným omezením všichni jednatelé a návrh na zápis akciové společnosti všichni členové představenstva Zrušení a zánik obchodních společností Zrušení Právní skutečnost, jež je předpokladem zániku obchodí společnosti Může k němu dojít na základě rozhodnutí společníků nebo na základě rozhodnutí soudu (v případě závažných porušení povinností daných zákonem) Zrušení společnosti s likvidací likvidace obchodního jmění Rozhodnutí společníků uplynutím doby, dosažením účelu Rozhodnutí soudu dané zákonem Neplatnost společnosti institut, který řeší důsledky vad postupu při zakládání a vzniku společnosti, vyhlašuje ji pouze soud Zrušení společnosti bez likvidace pouze na základě rozhodnutí společníků tehdy, kdy dochází k přeměně společnosti (přesunu jmění na právního nástupce) Fúze sloučení nebo splynutí Převod jmění na společníka - Rozdělení se založením nových společností; sloučením; kombinací forem Změna právní formy jen změna vnitřních právních poměrů a právního postavení společníků Zánik Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku Končí právní subjektivita obchodní společnosti jako právnické osoby Ručení společníků po zániku společnosti nezaniká, za závazky společnosti společníci dále ručí do výše svého podílu

11 09 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ A KOMANDITNÍ SPOLEČNOST Veřejná obchodní společnost Společnost, ve které min. dvě osoby podnikají pod spol. firmou a ručí za závazky společně celým majetkem Vysoká míra osobní účasti společníka na vedení (úzká vazba mezi společníkem a společností) Obligatorní orgán je jen statutární orgán; jsou jím všichni spol., neurčí-li společenská smlouva jen některé Založení a vznik Zakládá se podpisem společenské smlouvy všemi zakladateli; žádná jiná smlouva není přípustná Vzniká po splnění podmínek zápisem do rejstříku; návrh na zápis musí být podepsán všemi společníky Společníci Společníkem mohou být fyzické i právnické osoby, které nejsou společníkem s neručeným omezením v jiné společnosti a které splňují podmínky dané obchodním zákoníkem Práva společníka právo být statutárním orgánem společnosti; právo k obchodnímu vedení této společnosti; právo rozhodovat o všech významných záležitostech společnosti Povinnosti společníka povinnosti se pojí s právy, využije-li je, musí jednat s péči řádného hospodáře; další povinnosti: povinnost vkladová, pov. nést ztrátu společnosti, pov. dodržovat zákaz konkurence Vznik a zánik účasti Vznik uzavřením společenské smlouvy nebo přistoupením ke společnosti Zánik z vůle společníka (vystoupení ze společnosti a výpovědí), nebo nezávisle na vůli společníka (zánikem společnosti, smrtí nebo zánikem společníka, prohlášením konkurzu na majetek spol., postižením podílu spol., zbavením spol. způsobilosti k právním úkonům, přestane-li společník splňovat předpoklady) Zrušení a zánik Zrušení z obecného důvodu vstup do likvidace dnem zrušení Zrušení ze speciálního důvodu týká-li se důvod zrušení jednoho společníka; vstup do likvidace uplynutím lhůty, během níž mohou zbylí společníci rozhodnout o dalším trvání společnosti Zrušení na základě návrhu společníka vstup likvidace dnem zrušení, zbylí společníci mají smůlu Nástupnickou spol. fúze, rozdělení nebo změny právní formy může být veřejná nebo komanditní společnost Komanditní společnost Společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu (komandisté) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementáři) Obligatorní orgán je jen statutární orgán; jsou jím všichni spol., neurčí-li společenská smlouva jen některé Založení a vznik Zakládá se podpisem společenské smlouvy všemi zakladateli; žádná jiná smlouva není přípustná Vzniká po splnění podmínek zápisem do rejstříku; návrh na zápis musí být podepsán všemi společníky Společníci Dvě skupiny společníků s rozdílným právním postavením ve společnosti (komplementáři nesmí být společníci s neomezeným ručením v jiných společnostech a komandisté meze se nekladou) Práva společníků jen komplementáři právo k obchodnímu vedení, právo být statutárním orgánem; všichni právo na informace, na podíl ze zisku, na vypořádací podíl na podíl na likvidačním zůstatku Povinnosti společníků jen komandisté vkladová povinnost; jen komplementáři zákaz konkurence, všichni povinnost podílet se na úhradě ztráty společnosti (u komandistů to musí stanovit smlouva) Vznik a zánik účasti Vznik všichni (originárně) uzavřením společenské smlouvy nebo přistoupením ke společnosti; komplementáři (derivativně) dědění, přechod podílu na právního nástupce; komandanti (derivativně) jako u komplementářů, navíc převodem podílu Zánik všichni zánik společnosti, smrt nebo zánik společníka, prohlášením konkurzu na majetek spol., postižením podílu); komandisté vyloučením, převod obchodního podílu, dohoda o ukončení účasti; komplementáři vystoupením; výpovědí; vyloučením, omezením způsobilosti, nesplněním předpokladů Zrušení a zánik Zanikne-li účast všech komplementářů, je důsledkem zrušení společnosti s likvidací Zanikne-li účast všech komandistů, mohou se zbylí komplementáři dohodnout na přeměně ve veřejnou obchodní společnost; zbude-li jen jeden, může převzít jmění společnosti Nástupnickou spol. fúze, rozdělení nebo změny právní formy může být veřejná nebo komanditní společnost

12 10 SPOLEČNOST S RUČENÝM OMEZENÍM Společnost s ručeným omezením Společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky do zapsání vkladů Založení a vznik Zakládá-li společnost více osob, uzavírá se společenská smlouva, zakládá-li ji jedna osoba, nahrazuje smlouvu zakladatelská listina Náležitosti smlouvy i listiny je firma, sídlo, určení společníků, předmět podnikání, výše základního kapitálu, určení správce vkladu, určení právních jednatelů společnosti, členů dozorčí rady Práva a povinnosti společníků Společník musí na společnosti mít obchodní podíl, Práva základní práva právo účastnit se na řízení společnosti a kontroly její činnosti; právo požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady; právo podat žalobu jménem společnosti; právo nakládat s obchodním podílem; právo ukončit účast na společnosti; majetková práva právo na podíl ze zisku, na vypořádací podíl, na podíl na likvidačním zůstatku, právo k účasti na zvýšení základního kapitálu Povinnosti povinnost splatit vklad, příplatková povinnost, ručební povinnost, zákaz konkurence Vznik a zánik účasti Vznik originárně nabytí členství při vzniku společnosti a při přistoupení do společnosti derivativně převod a přechod obchodního podílu Zánik za trvání společnosti převod podílu, dohoda, smrt nebo zánik společníka, vyloučení, rozhodnutí soudu při zániku společnosti Orgány Valná hromada tvořena všemi společníky, provádí usnesení, je-li přítomna polovina všech hlasů Zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje 2/3 všech hlasů; probíhá buď novými vklady nebo z vlastních zdrojů z pasiv společnosti Jednatel statutární orgán společnosti, nemusí to být společník; musí mu být aspoň 18 let, musí být právně způsobilý, bezúhonný, nesmí nastat překážka provozování živnosti ani překážka výkonu funkce Dozorčí rada fakultativní orgán; vytvořena, stanoví-li to společenská smlouva Zrušení a zánik Obecné případy Situace, kdy se všechny vklady ocitnou v rukou jednoho společníka a vklady nejsou splaceny nepřevedeli je na jinou osobu do tří měsíců nebo vklady nesplatí, soud společnost bez návrhu zruší s likvidací Situace, kdy na společnost přejde obchodní podíl a ta s ním nenaloží podle zákona Přeměny Fúze připuštěno sloučení s akciovou společností, nástupnická společnost může bát akciová nebo s ručeným omezením Převod jmění na společníka jen v případě, že jeho podíl představuje nejméně 90% Změna právní formy možnost změny na veřejnou, komanditní, akciovou společnost i družstvo

13 Akciová společnost 11 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě; společnost za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem; akcionář za její závazky neručí Založení a vznik Zakládá se zakladatelskou listinou (jediný zakladatel) nebo zakladatelskou smlouvou (alespoň dva zakladatelé); obě vyžadují notářský zápis Postupné (sukcesivní) založení tvorba základního kapitálu (min. 20 mil. Kč) veřejnou nabídkou akcií; kapitál převyšuje hodnotu zakladateli upsaných akcií; v praxi se kvůli riziku moc nepoužívá Jednorázové (simultánní) založení tvorba základního kapitálu (min. 2 mil. Kč) bez veřejné nabídky akcií; zakladatelé upisují akcie na celý základní kapitál Po uzavření zakladatelského dokumentu musí dojít ke schválení prospektu cenného papíru Komisí pro cenné papíry Ustavující valná hromada schvaluje upisování akcií nad rámec základního kapitálu Výsledkem založení jsou stanovy akciové společnosti Akcionáři Práva akcionářů právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, právo na podíl na zisku (dividenda) Povinnosti akcionářů povinnost splatit včas emisní kurz akcií nejpozději do roka od vzniku společnosti Orgány Valná hromada kolektivní orgán, který tvoří všichni akcionáři; koná se neméně jednou za rok; je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Představenstvo statutární orgán společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem navenek Dozorčí rada kontrolní orgán společnosti; má právo svolat valnou hromadu, je-li to žádoucí; počet jejích členů musí být dělitelný třemi Zrušení a zánik Platí obecná pravidla, speciálně se upravuje jmenování a odvolání likvidátora a způsob rozdělení likvidačního zůstatku Cenné papíry Korporační cenné papíry Papíry, do kterých jsou inkorporována práva a povinnosti akcionáře Akcie podílnický, účastnický, deklaratorní, investiční papír Kmenové akcie akcie, které inkorporují práva a povinnosti akcionáře, aniž by obsahovaly jakákoli zvláštní práva Prioritní akcie akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku akciové společnosti Akcie může společnost vydat, je-li základní kapitál společnosti zapsán v obchodním rejstříku a je-li plně splacen emisní kurs akcie, jinak může vydat další cenné papíry Další cenné papíry Zatímní list nahrazuje všechny akcie jednoho druhu, jejichž emisní kurs akcionář dosud nesplatil; až to splní, předloží zatímní list k výměně za akcie Poukázky na akcie nahrazují akcie do doby, než je zvýšený kapitál zapsán do obchodního rejstříku Další druhy cenných papírů Dluhopisy je s nimi spojeno právo na výnos z dluhopisu a právo požadovat splacení dlužné částky určené v hodnotě dluhopisu; vyměnitelné dluhopisy lze navíc vyměnit za akcie; prioritní dluhopisy v sobě mají navíc právo na přednostní upisování akcií; podřízené dluhopisy jsou takové dluhopisy, jejichž pohledávky budou např. v případě likvidace uspokojeny až nakonec Opční listy jsou s nimi spojena některá práva jinak spojená s akcií přednostní právo na upisování akcií a přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů Kupony může s nimi být pevně spojeno právo na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu

14 12 ORGÁNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Orgány obchodních společností obecně Osoby nebo skupiny osob, které plní úlohy společnosti ve vztahu k třetím osobám nebo uvnitř společnosti. Zákon umožňuje uzavřít smlouvu o výkonu funkce, jíž je možné odchylně od obchodního zákoníku upravit vzájemná práva a povinnosti společnosti a osoby. Hlasování per rollam umožňuje přijímat usnesení mimo zasedání orgánu společnosti, povoluje-li to společenská smlouva a jsou-li všichni členové pro Obligatorní orgány Orgány, jejichž existenci vyžaduje zákon Statutární orgán Právnická osoba jím jedná U osobních obchodních společností mají postavení statutárního orgánu všichni společníci U kapitálových obchodních společností mohou být statutárním orgánem jak společníci, tak třetí osoby Shromáždění všech společníků U kapitálových obchodních společností je označován jako valná hromada Společníci se účastní na jeho činnosti Nikdy nemá právo jednat jménem společnosti to je na statutárním orgánu Fakultativní orgány Orgány, které vznikají z vůle společníků, i když zákon jejich zřízení nevyžaduje Dozorčí orgán Obligatorní jen u akciové společnosti Sleduje a kontroluje statutárních orgánů, dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti a kontroluje hospodaření společnosti Zákaz konkurence Osoby podléhají zákazu konkurence, který zabraňuje v nepoctivém a spekulativním jednání na úkor společnosti V případě porušení je osoba povinna vydat prospěch ze zakázaného obchodu, převedla tomu odpovídající práva na společnost a nahradila škodu

15 13 ZRUŠENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ BEZ LIKVIDACE (PŘEMĚNA) Může k ní dojít jen na základě dobrovolného rozhodnutí společníků, a to tehdy, pokud přechází obchodní jmění společnosti na jejího právního nástupce (přeměna společnosti). Je to možné i v případě, zrušuje-li se společnost, je-li její majetek příliš malý na úhradu nákladů konkurzu, který na ní byl uvalen. Fúze Zanikající i nástupnické společnosti musí mít stejnou právní formu, nestanoví-li zákon jinak Sloučení Splynutí Převod jmění na společníka Připouští se jen tehdy, jde-li o převod na tuzemského společníka Veřejná obchodní společnost jen tehdy, jsou-li v ní dva společníci a na straně jednoho je důvod pro zrušení společnosti Komanditní společnost jen tehdy, pokud zaniká účast komandistů a zůstává jediný komplementář Společnost s ručeným omezením jen na společníka, jehož podíl představuje nejméně 90% Akciová společnost jen na akcionáře, hodnota jehož akcií přesahuje 90% Rozdělení Rozděluje-li se akciová společnost nebo společnost s ručeným omezením, je povinna nechat ocenit svoje jmění posudkem znalce Založením nových společností Sloučením Kombinací forem Změna právní formy Nedochází k přeměně celé společnosti, jen právních poměrů uvnitř a právního postavení společníků Osobní obchodní společnosti rozhodují o ní všichni společníci Kapitálové obchodní společnosti stačí souhlas valné hromady

16 14 ZRUŠENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S LIKVIDACÍ Základ likvidace Rozhodnutí společníků Uplynutím doby, na kterou byla společnost založena Dosažením účelu, pro který byla založena Dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato Rozhodnutí soudu V uplynulých letech se nekonala valná hromada, Pozbytí oprávnění k podnikatelské činnosti Zaniknou předpoklady pro vznik společnosti, nebo vzniknou nepřekonatelné rozpory mezi společníky Společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond Společnost porušuje povinnost vykonávat činnost, kterou podle předpisů mohou vykonávat pouze fyzické osoby Společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Likvidace Likvidací obchodní společnosti se rozumí likvidace jejího obchodního jmění Cílem je uspokojení všech věřitelů a rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky Likvidátor Likvidátora jmenuje statutární orgán nebo při zbytečných odkladech soud Může jím být jen fyzická osoba, nestanoví-li zákoník nebo předpis jinak Průběh likvidace Likvidátor sestaví likvidační účetní rozvahu a soupis jmění, oznámí vstup společnosti do likvidace všem věřitelům Přednostně uspokojí mzdové nároky zaměstnanců společnosti Likvidace nepředlužené společnosti společnost má majetek, který stačí k úhradě všech závazků Likvidátor sestaví návrh na rozdělení zůstatků mezi společníky Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku Likvidace předlužené společnosti společnost má majetek, který nestačí k úhradě všech závazků Likvidátor zpeněží majetek Likvidace končí použitím prostředků z výtěžku z prodeje majetku společnosti k uspokojení věřitelů Likvidátor nezpeněží majetek Nabídne zůstatek věřitelům k úhradě dluhů podle pořadí splatnosti jejich pohledávek Likvidace končí převzetím majetku společnosti věřiteli společnosti k úhradě jejich pohledávek Likvidátor je povinen do 30 dnů po skončení likvidace podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku Zjistí-li se po skončení likvidace neznámý majetek, likvidace se obnoví

17 15 OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY Závazkové právní vztahy Právní vztahy, v nichž osoba (věřitel) má právo na určité plnění (pohledávku) od jiné určité osoby (dlužníka) a právo tuto pohledávku v sobě splatnosti požadovat a dlužník má povinnost tento dluh věřiteli splnit, jeho právo uspokojit Závazky mohou vznikat ze smluv, z nedovoleného jednání nebo na základě jiných právních skutečností Rysy Individuálně určený počet subjektů minimálně dva subjekty, na jejich stranách může být i více osob Relativní povaha závazkového vztahu souhrn práv a povinností, jejichž základem je povinnost něco dát, konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět Vzájemnost práv a povinností právu jednoho subjektu odpovídá povinnost druhého Majetkový charakter plnění musí být schopno hospodářského ocenění Druhy Podle počtu subjektů Jednoduché na straně věřitele i dlužníka vystupuje jedna osoba Společné na jedné či obou stranách vystupuje osob několik Dílčí (dluhy) každý ze spoluvěřitelů má právo požadovat od dlužníků pouze splnění svého podílu a každý ze spoludlužníků je povinen splnit věřiteli jen na něj připadající část dluhu Solidární každý ze spoluvěřitelů má právo požadovat plnění v celém rozsahu na kterémkoli ze spoludlužníků Nedílné předmět plnění je nedělitelný a vyžaduje nedílnou činnost spoluvěřitelů a spoludlužníků Podle určení předmětu (dluhu) a podle způsobu plnění Individuální (určení předmětu jej odlišuje od jiných předmětů, např. auto podle čísla motoru), generické - druhové (určení předmětu plnění jej odlišuje od plnění jiného druhu) a alternativní (dává osobě oprávnění určit předmět nebo způsob plnění z několika možných) Vzájemné (strany si poskytují vzájemný prospěch) a jednostranné (jedna str. práva, druhá povinnosti) Závazky s plněním jednorázovým (dluh splněn naráz, jinak jde o plnění částečné nebo ve splátkách), opakovaným (plnění v intervalech, např. nájemné) a nepřetržitým (např. pečování o uskladněné věci) Závazky ve prospěch třetího ze smluv vznikají i práva třetí osobě, která není smluvní stranou Podle právních odvětví občanskoprávní, obchodní, pracovněprávní, rodinně právní Obchodní závazkové vztahy Druhy Relativní je pro ně určující povaha subjektů těchto vztahů Vztahy mezi podnikateli týkající se podnikatelské činnosti Vztahy mezi státem nebo samosprávní jednotkou a podnikateli týkající se veřejných potřeb Absolutní je pro ně určující předmět těchto vztahů Vztahy mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a společností a mezi společníky Vztahy mezi zakladateli družstva, mezi členem družstva a družstvem a mezi členy družstva Vztahy mezi obchodní společností nebo družstvem a jejím statutárním orgánem nebo jeho členem Vztahy burzovních obchodů a smluv týkajících se cenných papírů Vztahy ze smluv vyjmenovaných taxativně (smlouva o prodeji podniku, o úvěru, o kontrole ) Vztah stran se může na základě jejich dohody řídit obchodním zákoníkem, i když mu normálně podřízeny nejsou (jedna ze stran není podnikatelem), ale nesmí se tím zhoršit právní postavení jedné ze stran a i tak nemohou úplně vyloučit aplikaci občanského zákoníku Na vztah, ve kterém figuruje zahraniční subjekt, se bude aplikovat ustanovení obchodního zákoníku v případě, že se vztah řídí českým právem, ať již proto, že si jeho použití strany dohodly, nebo proto, že je jako rozhodné určily kolizní normy

18 16 VZNIK ZÁVAZKŮ (POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV) Smlouva je nejčastější důvod vzniku obchodních závazkových vztahů. Jejím předmětem je určitý, vymezený převod věcí z jedné strany na druhou, provedení činností jednou stranou pro druhou, nebo poskytnutí jiného určitého plnění. Návrh a přijetí smlouvy Je třeba, aby jedna ze stran učinila návrh na uzavření smlouvy a druhá tuto nabídku (objednávku) přijala Náležitosti návrhu Musí být dodatečně určitý Musí z něj vyplývat vůle navrhovatele být vázán v případě jeho přijetí Musí být určen jedné nebo více určitým osobám Akceptační lhůta Konkrétní délka lhůty pro přijetí návrhu Nemusí být obsažena v návrhu, pak je jej třeba přijmout v době přiměřené Kdy začíná běžet, záleží na formě návrhu Telegraficky lhůta běží od odeslání Dopisem běží od data uvedeného v dopise (není-li uvedeno, tak od data na obálce) Telefonicky, faxem, em běží od okamžiku, kdy návrh dojde druhé straně Zrušení, odvolání a zánik návrhu smlouvy Zrušení Je možné, dojde-li projev o zrušení osobě, které je určen, dříve než návrh na přijetí Odvolání Je možné do doby, než adresát odešle přijetí návrhu Není možné, je-li neodvolatelnost v návrhu vyjádřena nebo je-li v návrhu stanovena lhůta pro jeho přijetí Zánik Uplynutím akceptační lhůty, je-li uvedena Uplynutím tzv. přiměřené doby, není-li uvedena akceptační lhůta Dojitím odmítnutí návrhu Uzavření smlouvy Včasné přijetí přijetí návrhu představuje dohodu o celém jeho rozsahu Opožděné přijetí ke vzniku smlouvy se vyžaduje výslovný souhlas navrhovatele Přijetí s doplňky přijetí návrhu s doplňky představuje odmítnutí návrhu a zároveň nový návrh smlouvy, vyžaduje se souhlas navrhovatele Forma smlouvy Písemná Nutná, stanoví-li to zákon (např. smlouva o budoucí smlouvě, o prodeji podniku, o koupi najaté věci) Nutná, projeví-li alespoň jedna ze stran vůli, aby byla smlouva uzavřená písemně Ústní Možná, není-li nutná písemná smlouva

19 17 ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY UZAVÍRÁNÍ SMLUV (ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK) Veřejný návrh na uzavření smlouvy Návrh na uzavření smlouvy, který nemá konkrétního adresáta Smlouva je uzavřena s první osobou, která navrhovateli oznámí, že návrh přijímá; nelze vybírat mezi příjemci Pokud navrhovatel potvrdí příjemci uzavření smlouvy po lhůtě vyplývající z návrhu a obchodního zákoníku, musí uzavření smlouvy potvrdit příjemce Obchodní veřejná soutěž Nástroj umožňující uzavření maximálně výhodné smlouvy Jde o vyhlášení soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy, který musí odpovídat určitým podmínkám Kritéria výběru nejvhodnějšího návrhu si stanoví sám vyhlašovatel Výherce soutěže vyrozumí vyhlašovatel o přijetí návrhu smlouvy, ostatní o tom, že jejich návrhy byly odmítnuty Veřejné zakázky Zakázky zvláštních druhů, které zadává nebo na jejichž zadávání se podílí veřejný zadavatel Zadavatelé Veřejní Česká republika, uzamkni samosprávní celky, městské obvody, Česká televize, ČNB Právnické a fyzické osoby zadávají-li zakázku alespoň z 50% financovanou veřejným zadavatelem Speciální zakladatelé podnikatelé působící v sektoru vodního hospodářství, energetiky, dopravy nebo telekomunikací, kteří jsou ovládáni veřejným zakladatelem, nebo je jejich podnikání podmíněno oprávněním uděleným ze zákona Druhy Podle předmětu Veřejné zakázky na dodávky koupě zboží, nájem zboží, montáž zboží Veřejné zakázky na stavební práce nová stavba, změna stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stavby, montážní práce spojené se stavbou Veřejné zakázky na služby zakázky, které nejsou na dodávky ani na služby; předmětem je dodání zboží nebo provedení stavby, ale i poskytnutí služeb, jejichž cena převýší cenu dodávky nebo stavby Podle ceny předmětu Do dvou milionů korun z právního hlediska nejde o veřejné zakázky, ale způsob zadání je podobný Nad dva miliony korun podle limitů stanovených podle charakteru zakázky a zadavatele se dělí na nadlimitní a podlimitní Průběh uzavírání smlouvy zadávací řízení Typy řízení Podle volby zadavatele zakázky Otevřené řízení Užší řízení vhodné, předpokládá-li se velký počet zájemců o účast jejich redukce Jednací řízení vyjednávání mezi zadavatelem a dodavateli; nutné splnit zákonem stanov. podmínky Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění zahájeno výzvou k jednání Subjekty Dodavatel osoba, která poskytuje služby, dodává zboží, nebo provádí práce Zájemce dodavatel, který se účastní v užším řízení nebo v jednacím řízení Uchazeč dodavatel, který se účastní v otevřeném řízení Průběh Zahájení oznámením řízení nebo výzvou k jednání (u jednacího bez uveřejněním) Nabídky nabídkou se rozumí návrh smlouvy, jeden uchazeč může podat pouze jednu nabídku Vyhodnocení posuzuje a hodnotí nabídky, uchazeči s tou nejlepší udělí zakázku Uzavření písemné smlouvy dojde k němu, neobdrží-li od uchazeče zadavatel do 15 dnů námitky Dohled Provádí ho Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě vlastního podnětu nebo návrhu stěžovatele Návrh lze podat proti zadávacím podmínkám, obsahu oznámení zadávacího řízení nebo obsahu výzvy k podávání nabídek; vyloučení uchazeče z řízení; zadání veřejné zakázky; použití druhu zadávacího řízení

20 18 ZMĚNY ZÁVAZKŮ Změna obsahu Může k ní dojít na základě dohody stran Návrh na změnu musí být přijat včas a řádně Změna v subjektech Postoupení pohledávky Dohoda mezi věřitelem (postupitelem) a třetí osobou (postupníkem), na jejímž základě přechází na třetí osobu spolu s postoupenou pohledávkou i její příslušenství a všechna práva s ní spojená Souhlasu dlužníka při postoupení pohledávky není nutná Nelze postoupit pohledávku, která zaniká nejpozději smrtí věřitele; jejíž obsah by se změnou věřitele změnil; která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí; jejíž postoupení by bylo rozporu s dohodou mezi věřitelem a dlužníkem Forma dohody o postoupení musí být písemná Převzetí dluhu Dohoda dlužníka s třetí osobou, která přijímá jeho dluh a nastupuje v závazkovém vztah na jeho místo Souhlas věřitele s převzetím dluhu je nutný Forma dohody o převzetí dluhu musí být písemná, souhlas věřitele stačí ústní Přistoupení k závazku Dohoda věřitele s třetí osobou, na jejímž základě se třetí osoba zavazuje, že se stane dlužníkem vedle dlužníka původního; souhlas původního dlužníka není nutný; Forma dohody o přistoupení musí být písemná Dohoda dlužníka s třetí osobou je také možná, věřitel pak nemá přímé právo vůči jednotlivým dlužníkům zvlášť Poukázky Trojstranný právní vztah, na jehož základě opravňuje osoba, která poukázku vydala (poukazatel), poukazníka, aby přijal plnění od poukázaného (např. banky) Dokud poukázaný poukázku nepřijme, poukazníkovi vůči němu nevzniká přímý nárok a poukazatel má právo poukázku odvolat

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2008) 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Pojem a předmět obch. práva

Pojem a předmět obch. práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V E Ř E J N Á O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T K O M A N D I T N Í S P O L E Č N O S T VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou Předpis OS KOVO č. 48/2014 - P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou I. Předmět předpisu Tento předpis upravuje vznik, zánik a likvidaci organizačních

Více

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: ,

BÉBR & SEIDLOVÁ. Advokátní kancelář. Ostrovského 3, Praha 5 - Smíchov, tel.: , fax: , BÉBR & SEIDLOVÁ Advokátní kancelář Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel.: 257 003 451, fax: 257 003 455, e-mail: info@akabas.cz Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ATAR s.r.o.,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více