11. Mechanika tekutin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. Mechanika tekutin"

Transkript

1 . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický tlak v hloubce h pod povrchem kapaliny o hustotě p = hg. Archimedův zákon Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou F vz směřující svisle vzhůru. Velikost této síly je rovna velikosti tíhy kapaliny o stejném objemu V, jakou má ponořená část tělesa, tj. F vz = V k g, kde k je hustota kapaliny. Tlaková síla r r F = p ds, ( S ) kde S r d je vektor elementu plochy kolmý na plochu o velikosti ds v místě, kde je tlak p. Barometrický tlak p ve výšce h 0g h p0 p p0 e =, kde p 0 je tlak při hladině moře, tj. ve výšce h = 0 a 0 je hustota vzduchu pro h = 0. Rovnice kontinuity Sv = konst., případně S v = S v, kde S je průřez trubice, je hustota kapaliny a v je rychlost jejího proudění. Při ustáleném proudění ideální kapaliny projde každým průřezem trubice za jednotku času stejné množství kapaliny. Objemový tok Q = S v, kde v je rychlost proudění kapaliny v trubici s průřezem S. Výtoková rychlost v kapaliny otvorem v nádobě ( p ) p v =, kde p je tlak uvnitř kapaliny v místě otvoru, p tlak vně nádoby a hustota kapaliny. 8

2 Bernoulliho rovnice (viz obr. 48) p + h g + v = konst., příp. pro = konst. p + h g + v = p + h g + v. obr. 48 Objemová hustota energie proudící ideální kapaliny je stálá a ve všech bodech trubice stejná. Síla, kterou působí kapalina na stěnu trubice při změně rychlosti z v r na v r (věta o zachování hybnosti) r r r F = Qm ( v v ), m kde Q m = je tzv. hmotnostní tok. t Viskozita kapaliny η ν =, kde ν je součinitel kinematické viskozity, η je dynamická viskozita a hustota kapaliny. Reynoldsovo číslo vd R =, ν kde v je rychlost kapaliny, d průměr trubice a ν součinitel kinematické viskozity. Hagenův Poisseuillův vztah Q V 4 = πr Δp. 8 η Δl Objemový tok Q V viskózní tekutiny při laminárním proudění trubicí kruhového průřezu je Δp přímo úměrný tlakovému spádu a čtvrté mocnině poloměru trubice r a nepřímo úměrný Δl dynamické viskozitě η. 9

3 Odpor prostředí Stokesův vztah r r F = 6πηrv, kde F r je síla odporu, který klade prostředí s dynamickou viskozitou η kulovitému tělesu o poloměru r pohybujícímu se rychlostí v r. Obecně r r F = kηlv, kde k je konstanta závislá na tvaru tělesa a l je tzv. charakteristický rozměr tělesa. Newtonův vztah F = C Sv, kde C je tvarový součinitel odporu, S příčný průřez tělesa, je hustota prostředí a v je rychlost pohybu tělesa. Obecně síla odporu prostředí F = Av + Bv, kde A, B jsou pro dané těleso a tekutinu konstanty... Otázky a problémové úlohy... Charakterizujte skupenství pevné, kapalné a plynné z hlediska jejich struktury a vlastností.... Vysvětlete a rozlište pojmy tekutina, kapalina, plyn, ideální kapalina, ideální plyn, skutečná kapalina, skutečný plyn...3. Formulujte Pascalův zákon. Jak lze dokázat, že tlak tekutiny je vždy kolmý na stěnu nádoby?..4. Co je hydrostatické paradoxon? Vysvětlete fyzikálně...5. Odvoďte platnost Pascalova zákona ze zákona zachování energie...6. Proč je povrch klidné kapaliny vodorovný? Jaký tvar má povrch kapaliny, která rotuje spolu s válcovou nádobou?..7. Co je hydrostatický tlak vznikající účinkem tíhy?..8. Na čem závisí velikost tlakové síly na dno nádoby způsobené hydrostatickým tlakem?..9. Nádoba mající tvar kvádru je naplněna kapalinou až po okraj. Jak vypočítáme velikost tlakové síly na svislou stěnu nádoby?..0. Na čem závisí velikost vztlakové síly? Vyslovte zákon o vztlakové síle. 0

4 ... Jaká podmínka musí být splněna, aby těleso plovalo na hladině kapaliny?... Proveďte rozbor stability plovoucích těles...3. Popište Torricelliho pokus. Co dokazuje tento pokus?..4. Vysvětlete funkci a princip následujících přístrojů a zařízení barometr, otevřený manometr, uzavřený manometr, hustilka, kompresor, vývěva...5. Objasněte fyzikálně princip spojených nádob a uveďte, jak jich lze užít k měření hustoty...6. Vysvětlete fyzikální podstatu hydraulického lisu...7. Vysvětlete pojmy stacionární proudění, proudnice, proudová trubice, proudové vlákno, objemový průtok, hmotnostní průtok...8. Jakými grafickými prostředky mapujeme rychlostní pole proudící tekutiny?..9. Co je rovnice kontinuity toku? Platí pouze pro ideální kapalinu nebo i pro kapalinu skutečnou?..0. Ukažte, že tlak v kapalině lze pokládat za energii objemové jednotky kapaliny. Odvoďte vztah pro rychlost vytékání kapaliny otvorem ve stěně nádoby. Jaký tvar má tento vztah, vytéká-li kapalina jen účinkem vlastní tíhy?... Vyslovte Bernoulliho rovnici, formulujte ji matematicky, proveďte její rozbor.... Vysvětlete pojmy rychlostní výška, tlaková výška, tlakový spád...3. Vysvětlete fyzikální podstatu tzv. hydrodynamického paradoxu. Kde je tento jev využíván v praxi?..4. Co je hydrodynamický tlak? Může tento tlak být záporný?..5. Jak lze změřit dynamický a jak statický tlak proudící kapaliny?..6. Vysvětlete fyzikální funkci Mariottovy láhve (obr. 49), z níž vytéká voda stálou rychlostí...7. Jak vysvětlíme skutečnost, že foukáme-li mezi dvě aerodynamicky prohnuté pohlednice (obr. 50), přitahují se pohlednice k sobě, místo aby se odpuzovaly? obr. 49 obr. 50

5 ..8. Co je Prandtlova trubice a k čemu se používá?..9. Vysvětlete funkci Venturiho trubice Míček stolního tenisu vložíme do proudícího vzduchu. Vysvětlete chování míčku v situacích, které jsou znázorněny na obr. 5. obr Co je proudění laminární a co turbulentní?..3. Co je dynamická a co kinematická viskozita?..33. Na čem závisí velikost tečného napětí při proudění skutečné kapaliny Platí při proudění skutečné kapaliny věta o zachování mechanické energie?..35. Kterými metodami lze měřit viskozitu? Jak závisí viskozita kapalin na teplotě?..36. Na čem závisí odporová síla prostředí?..37. Co vyjadřuje Stokesův zákon?..38. Odvoďte Newtonův vzorec pro odpor prostředí Vysvětlete podstatu vzniku dynamického vztlaku na nosnou plochu letadla Jak vypočteme rychlost, kterou na povrch Země dopadne kapka vody, padá-li z velké výšky?..4. Na kterém zákonu jsou založeny průtokové viskozimetry?.3. Řešené úlohy.3.. Na klidné vodní hladině plave míč, jehož vnitřní poloměr je r a tloušťka stěny je d. Hustota materiálu, z něhož je míč vyroben je m. Vložíme-li do míče těleso o hmotnosti m, bude se míč s tělesem v kapalině volně vznášet tak, že bude celý ponořený. Jaká je hmotnost m tělesa? Hmotnost vzduchu uvnitř míče zanedbejte, hustota vody je v. Řešení: Nejdříve určíme hmotnost m s celé soustavy míč + těleso. Platí 4 m s = m + m π m π ( r + d ) πr = m + ( 3r d + r d d )

6 Tedy na celou soustavu působí tíhová síla 3 ( 3r d + r d d ) 4 F G = mg + π m g Současně je celá soustava nadnášena hydrostatickou vztlakovou silou F vz, pro kterou platí podle Archimédova zákona 3 3 ( r + 3r d + r d d ) 4 F vz = V v g = π v g Při volném plování tělesa musejí být obě síly v rovnováze, tedy porovnáním pravých stran předchozích rovnic dostaneme po úpravě pro hledanou hmotnost m vztah 3 3 [( 3r d + r d + d ) ( ) r ] 4 m = π 3 v m + v Tenká homogenní tyčinka je jedním koncem připevněna ke stěně nádoby a druhým koncem je ponořena do kapaliny. Tyčinka se může volně otáčet kolem bodu připevnění na stěně umístěného nad volnou hladinou kapaliny. Určete hustotu materiálu tyčinky, je-li ve stavu rovnováhy pouze n tina tyčinky neponořena. Hustota kapaliny je k. Kapilární jevy a tření v bodě otáčení zanedbejte. Řešení: Na tyčinku působí v jejím těžišti tíhová síla F G a ve středu ponořené části hydrostatická vztlaková síla F vz daná Archimédovým zákonem. Obě tyto síly mají nenulový moment vzhledem k bodu upevnění tyčinky. Oba momenty musejí být v okamžiku rovnováhy stejně velké a opačně orientované. Pro síly platí n F G = S l g, Fvz = S l k g, n kde S je průřez tyčinky a l je její délka. Označme α úhel, který svírá tyčinka s boční stěnou nádoby. Pro ramena obou předchozích sil tak platí r = l sinα n l n + G, r vz = l l sinα = sinα. n n Z rovnosti velikostí obou momentů sil F G r G = F vz r vz plyne pro hledanou hustotu = k. n.3.3. Vodorovně položená trubice malého průřezu a délky l je naplněná ideální kapalinou. Trubice rotuje s konstantní úhlovou rychlostí ω kolem svislé osy procházející jedním jejím koncem. Ve druhém konci je malý otvor, kterým může kapalina vytékat. 3

7 Určete závislost výtokové rychlosti v kapaliny na délce h kapalinového sloupce v trubici. Řešení: obr. 5 Zvolme si element hmotnosti dm kapaliny v trubici. Označme vzdálenosti l, h, x a dx tak, jak ukazuje obr. 5. Odstředivá síla působící na element hmotnosti dm vyvolá v kapalině tlak o velikosti ( x + l h) dm ω dp = = ω S ( x + l h) dx kde S je průřez trubice a je hustota kapaliny. Celkový tlak kapaliny vyvolaný odstředivou silou je h x p = dp = ω ( x + l h) dx = ω + lx hx = ω h ( l h). 0 Zanedbáme-li tlak vzduchu v okolí otvoru, plyne z Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu p = v. Porovnáním s předchozím vztahem dostaneme po úpravě hledanou rychlost v ( l h) v = ω h V boční stěně nádoby se nachází malý otvor, jehož hrana je ve výšce h nad vodorovnou rovinou. Určete velikost vodorovného zrychlení a nádoby, se kterým by se musela pohybovat, aby z ní kapalina otvorem nevytékala. Výška sloupce kapaliny v nádobě je H a šířka přední stěny nádoby je l. Řešení: Pokud by se nádoba nepohybovala, vytékala by kapalina otvorem rychlostí ( H h) v = g., h 0 4

8 Ze zákona zachování hybnosti plyne, že při výtoku kapaliny o hmotnosti dm danou rychlostí v za dobu dt bude nádobě udělena hybnost dp = v dm = v Sv dt = S g (H h) dt, kde S je plocha otvoru. Na kapalinu o objemu V = Sl, která je ve výšce otvoru uvnitř nádoby, působí síla dp F = = gs dt ( H h). Při pohybu nádoby působí na stejný objem kapaliny setrvačná síla F s, která má opačný směr, než je směr zrychlení a, a která musí mít i opačný směr než síla F a musí být minimálně stejně velká, aby kapalina otvorem nevytékala. Z toho plyne, že nádoba musí mít zrychlení na tu stranu, na kterou míří otvor ve stěně nádoby. Navíc musí platit F s = ma = Sla F. Odsud pro hledanou velikost zrychlení a platí ( H h) g a. l.3.5. Určete konečnou rychlost v pádu dešťové kapky ve tvaru kuličky o poloměru r ve vzduchu, je-li dynamická viskozita vzduchu η a hustota vody. Hustotu vzduchu vzhledem k hustotě vody zanedbejte. Řešení: Při volném pádu je těleso urychlováno směrem k zemi tíhovou sílou F G, pro kterou platí F G 4 3 = mg = vvg = πr v g, 3 kde v je hustota dešťové vody. Při pohybu v odporovém prostředí působí na těleso také odporová síla F o, která je pro tělesa kulovitého tvaru pohybující se rychlostí v dána Stokesovým zákonem, tedy F o = 6π r η v. Obě síly mají navzájem opačný směr a tedy při vyrovnání jejich velikostí bude výsledná síla působící na kapku nulová a podle Newtonova zákona setrvačnosti se bude dále kapka pohybovat rovnoměrně přímočaře rychlostí v. Porovnáním vztahů pro obě síly dostaneme po úpravě r g v =. 9 η 5

9 .4. Úlohy.4.. Průřez vodorovné trubice, kterou proudí voda, se zužuje z hodnoty S = 0 cm na S = 0 cm. Manometrické trubice umístěné v místech obou průřezů, ukazují rozdíl hladin Δh = 0 cm. Určete, jaký objem Q vody proteče trubicí za t = s. Δhg Q = SS =,9 0-3 m 3 s - S S.4.. Určete, do jaké hloubky h l se ponoří plný homogenní kužel výšky h, hustoty, plovoucí na kapalině hustoty a) vrcholem dolů, b) vrcholem nahoru. a) = 3 h h, b) h = h Skleněný válec výšky h = 0 cm a průřezu S = 30 cm naplníme vodou, přikryjeme listem papíru a obrátíme. Jak velkou silou F je papír přitlačován k válci, je-li barometrický tlak p 0 = 9,8 0 4 Pa? F = S (p 0 h v g) = 88 N.4.4. Do nádoby přitéká voda rovnoměrně tak, že za t = s přiteče množství Q V = 50 cm 3 s -. Ve dnu nádoby je otvor o průřezu S = 0,5 cm. V jaké výšce h se ustálí hladina vody v nádobě? Zúžení vodního paprsku vytékajícího otvorem zanedbejte. V Q h = = 45,9 cm gs.4.5. Jak velkou tlakovou silou F působí voda na svislou obdélníkovou stěnu nádoby, je-li výška vody v nádobě h = 40 cm a šířka stěny a = 30 cm? F = ah v g = 35,44 N.4.6. Ve dvouramenné spojené nádobě je nalita rtuť. Do jednoho ramene přilijeme kapalinu o neznámé hustotě. Sloupec této kapaliny má výšku h = 4 cm, rtuť ve druhém rameni (měřeno od společného rozhraní) má výšku h = cm. Určete hustotu kapaliny, je-li hustota rtuti = 3,6 0 3 kg m -3. h = = 33 kg m -3 h 6

10 .4.7. Trubici zahnutou do pravého úhlu vložíme do proudící kapaliny. Do jaké výšky h vystoupí kapalina v této trubici, jestliže ve stejné trubici, která není zahnutá, vystoupí kapalina do výšky h? Rychlost proudění kapaliny v daném místě je v. h = h + v g.4.8. Jaká je plocha S nejmenší ledové kry, která právě unese těleso o hmotnosti m = 96 kg? Tloušťka kry je d = 0,3 m, hustota ledu L = 90 kg m -3. m S = = 4 m d ( ) v L.4.9. Jak velkou silou F zvedneme ve vodě kámen, jehož hustota je K = 500 kg m -3 a hmotnost m = 00 kg? F = mg K K v = 588,6 N.4.0. Ledovec hustoty = 90 kg m -3 plave na mořské hladině. Hustota mořské vody je = 030 kg m -3. Jaká část V celkového objemu V ledovce je nad hladinou? V = V = 0, V, tedy %.4.. Mosazné těleso bylo vyváženo na vzduchu závažím o hmotnosti m = 0,6 kg, ve vodě závažím o hmotnosti m = 0,4 kg. Určete hustotu M mosazi. m M = v = 8000 kg m -3 m m.4.. Do válce Segnerova kola byly nality V = l vody, takže výška vodního sloupce byla h = 60 cm. Určete potenciální energii E p, kterou tato voda v přístroji představuje. E p = vvgh = 5,89 J.4.3. Uzavřená nádoba zčásti naplněná vodou má výtokový otvor v hloubce h = 3 m pod hladinou. Jaká je počáteční výtoková rychlost v vody, má-li vzduch nad hladinou tlak p =,7 0 5 Pa, vzduch vně nádoby tlak p = 0 5 Pa? ( p p ) v = + hg = 9,97 m s - v 7

11 .4.4. Do nádoby přitéká voda rovnoměrným proudem tak, že za t = min přiteče objem V = 30 l. Ve dnu nádoby je otvor o průřezu S = cm. V jaké výšce h se ustálí voda v nádobě? V h = gt S = 3,8 cm.4.5. Ohnutá trubice byla vložena do proudící vody (obr. 53). Rychlost proudu vzhledem k trubici je v =,5 m s -. V uzavřeném horním konci trubice je malý otvor, nacházející se ve výšce h 0 = cm nad hladinou proudící vody. Do jaké výšky h bude stříkat voda z tohoto malého otvoru? v h = h = 9,9 cm g 0 obr Přístroj umožňující vytékání kapaliny z nádoby s konstantní rychlostí je zobrazen na obr. 54 (tzv. Mariottova láhev). Určete rychlost v proudění kapaliny v tomto případě, jestliže známe vzdálenost h. v = gh obr. 54 8

12 .4.7. Ve svislé válcové nádobě je nalita voda do výšky h = 80 cm. Ve stěně nádoby jsou dva otvory nad sebou a proudy vody, které z nich tryskají, dopadají na totéž místo vodorovné roviny, na níž stojí nádoba. V jaké výšce h je druhý otvor, je-li první ve výšce h = 0 cm? h = h h l = 60 cm.4.8. Krychle o hraně a je naplněna až po okraj vodou. V jejím dně je otvor o průřezu S. Za jakou dobu t vyteče voda z krychle? a t = S ga Na vozíku stojí válcová nádoba naplněná vodou do výšky h = m. V nádobě jsou proti sobě vyvrtány dva stejné otvory o průřezu S = 0 cm, jeden ve výšce h = 5 cm a druhý ve výšce h = 50 cm nad dnem nádoby. Jak velikou silou F a ve kterém směru musíme působit na vozík, aby se nepohyboval, vytéká-li volně oběma otvory voda. F = v Sg (h h l ) = 4,9 N směrem od otvoru ve větší výšce k otvoru v menší výšce.4.0. Určete rychlost stacionárního proudění malým otvorem pro ideální kapalinu nacházející se pod tlakem p plynu v uzavřené nádobě (obr. 55), je-li v okolí nádoby barometrický tlak p 0. Otvor se nachází ve hloubce h pod hladinou kapaliny a hustota kapaliny je. ( p p ) 0 v = + hg obr. 55 9

13 .4.. Průřez vodorovného potrubí se zužuje z S = 40 cm na S = 6 cm. Rychlost vody v širší části je v = m s -, přičemž manometr v této části ukazuje přetlak p = 7500 Pa. Jaký je přetlak p v zúžené části potrubí? p S S = p + vv = 4875 Pa S.4.. Při měření viskozity vody bylo zjištěno, že kapilárou o délce l = 0 cm a vnitřním průměru d = mm protekl za dobu t = 3 min objem V = 0 cm 3 vody, přičemž tlakový rozdíl na koncích kapiláry byl dán vodním sloupcem o výšce h = 50 cm. Určete dynamickou viskozitu η vody. 4 πd h v gt η = = 9, kg m - s - 8 Vl.4.3. Určete konečnou rychlost pádu dešťové kapky, je-li její poloměr r = 0,5 mm a dynamická viskozita vzduchu η =,8 0-5 kg m - s -. Vztlak vzduchu zanedbejte. v gr v = = 30,3 m s - 9η.4.4. Korková kulička o poloměru r = mm a hustotě K = 300 kg.m -3 je upevněna na dně nádrže s vodou. Jakou mezní rychlostí v bude kulička vystupovat, jestliže ji uvolníme? Dynamická viskozita vody je η =, 0-3 kg m - s -. r g v v K = 5,55 m s - 9η = ( ).4.5. Jak velký objem V glycerínu proteče za dobu t = 0 min trubicí o poloměru r = mm a délky l = 0 cm při přetlaku na koncích trubice p = Pa? Dynamická viskozita glycerínu je η =, kg m - s -. 4 πr pt V = = 0,785 l 8ηl 30

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako 1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = = MECHANIKA TEKUTIN I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tekutiny zahrnují kapaliny a plyny. Společnou vlastností tekutin je, že částice mohou být snadno od sebe odděleny (nemají vlastní

Více

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

Síla, vzájemné silové působení těles

Síla, vzájemné silové působení těles Síla, vzájemné silové působení těles Síla, vzájemné silové působení těles Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_02_01 Vytvořeno Leden 2014 Síla, značka a jednotka síly, grafické znázornění

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2. PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným

Více

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MECHANIKA HYDROTATIKA A AEROTATIKA Implementace ŠVP

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

1 Vlastnosti kapalin a plynů

1 Vlastnosti kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů

Více

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2. VII Mechanika kapalin a plynů Příklady označené symbolem( ) jsou obtížnější Příklad 1 Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ Stručné řešení:

Více

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Hydrostatika Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice

Více

Mechanika tekutin Tekutost Nemají stálý tvar pružné při změně objemu stlačitelné Kapaliny stálý objem, málo stlačitelné volnou hladinu Plyny nemají

Mechanika tekutin Tekutost Nemají stálý tvar pružné při změně objemu stlačitelné Kapaliny stálý objem, málo stlačitelné volnou hladinu Plyny nemají Mechanika tekutin FyzikaII základní pojmy Mechanika tekutin studuje podmínky rovnováhy a zákonitosti pohybu kapalin, plynů a pevných těles do nich ponořených Vlastnosti: Částice tekutiny jsou od sebe ve

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA V HYDROMECHANIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Vlastnosti kapalných látek nemají vlastní tvar, mění tvar podle nádoby jsou tekuté, dají se přelévat jejich povrch je vodorovný se Zemí jsou téměř nestlačitelné

Více

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles Hydrodynamika Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles Opakování: Osnova hodin 1. a 2. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles reálnou tekutinou Využití energie proudící tekutiny Archimédes

Více

8. Mechanika kapalin a plynů

8. Mechanika kapalin a plynů 8. Mechanika kapalin a plynů 8. Vlastnosti kapalin a plynů Základní vlastností je tekutost. Tekutost je, když částečky se po sobě velmi snadno a velmi dobře pohybují (platí to pro tekutiny i plyny). Díky

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 28. 3. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY Tekutiny jsou společný název pro kapaliny a plyny. Společná vlastnost tekutin

Více

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné.

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Fyzika kapalin Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Plyny nemají stálý tvar ani stálý objem, jsou velmi snadno stlačitelné. Tekutina je společný název pro kapaliny

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Člověk a příroda Fyzika Mechanika kapalin

Více

čas t s 60s=1min rychlost v m/s 1m/s=60m/min

čas t s 60s=1min rychlost v m/s 1m/s=60m/min TEKUTINOVÉ MECHANIMY UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY OBAH: Hydraulika... 3 Základní veličiny a jednotky... 3 Molekulové vlastnosti tekutin... 3 Tlak v kapalinách... 4 Hydrostatický tlak... 6 Atmosférický

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles. 2.4 Gravitační pole R2.211 m 1 = m 2 = 10 g = 0,01 kg, r = 10 cm = 0,1 m, = 6,67 10 11 N m 2 kg 2 ; F g =? R2.212 F g = 4 mn = 0,004 N, a) r 1 = 2r; F g1 =?, b) r 2 = r/2; F g2 =?, c) r 3 = r/3; F g3 =?

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?)

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) () Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Popište princip hydraulického lisu 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné

Více

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220, "Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost

Více

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z 5. Práce a energie 5.1. Základní poznatky Práce W jestliže se hmotný bod pohybuje po trajektorii mezi body (1) a (), je práce definována křivkovým integrálem W = () () () F dr = Fx dx + Fy dy + (1) r r

Více

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY 1. TEORIE: Měření viskozity pomocí padající kuličky patří k nejstarším metodám

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4 UNIVERZITA TOMÁŠE ATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE UDOV cvičení 3, 4 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování Mechanické vlastnosti kapalin a plynů opakování 1 Jakým směrem se šíří tlak? 2 Chlapci si zhotovili model hydraulického lisu podle obrázku. Na písty ručních stříkaček působí stejnou silou. Který chlapec

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2004 5. M E C H A N I K A T E K U T I N

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN. MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN. VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ (opakování) Co už víme? Kapaliny: jsou tekuté hladina je vždy vodorovná tvar zaujímají podle nádoby jsou téměř nestlačitelné jsou snadno dělitelné

Více

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. 5. GRAVITAČNÍ POLE 5.1. NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. Newtonův gravitační zákon Znění: Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny 1 Zařazení mechaniky tekutin 2 Rozdělení tekutin 3 Základní pojmy Tekutina je pojem zahrnující kapaliny a plyny. Je to spojité prostředí, které je homogenní

Více

Variace. Mechanika kapalin

Variace. Mechanika kapalin Variace 1 Mechanika kapalin Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Pascalův zákon, mechanické vlastnosti

Více

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu? Rozumíme dobře Archimedovu zákonu? BOHUMIL VYBÍRAL Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové K formulaci Archimedova zákona Archimedův zákon platí za podmínek, pro které byl odvozen, tj. že hydrostatické

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.

Více

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF Václav Uruba uruba@fst.zcu.cz home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF 0.11.14 Mechanika tekumn 1/13 1 Mechanika teku,n - přednášky 1. Úvod, pojmy, definice.

Více

Archimédův zákon, vztlaková síla

Archimédův zákon, vztlaková síla Variace 1 Archimédův zákon, vztlaková síla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vztlaková síla,

Více

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny 125 15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny Na rozdíl od pevných látek, které zachovávají při pohybu svůj tvar, setkáváme se v přírodě s látkami, které

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_7_Mechanika kapalin a plynů Ing. Jakub Ulmann 7.1 Vlastnosti kapalin a plynů Základní a společnou vlastností

Více

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje); Newtonovy pohybové zákony: Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje); předpokládáme soustředění hmoty tělesa a všech

Více

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku Vychází N-S rovnice, kterou ovšem zjednodušuje zavedením určitých předpokladů omezujících předpokladů. Bernoulliova rovnice v základním tvaru je jednorozměrný model stacionárního proudění nevazké a nestlačitelné

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále

Více

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA HYDROMECHANIKA LASTNOSTI KAPALIN Část 2 Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA lastnosti kapalin: Molekulární stavba hmoty Příklad

Více

FYZIKA. Hydrodynamika

FYZIKA. Hydrodynamika Brno 2007 1 Jak je z obrázku patrné, původní studijní pomůcka (opora) vznikla v roce 1992 pro opakování středoškolské fyziky. Pro výrobu byl použit autorský systém Genie, jehož výstupem jsou DOSové aplikace.

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. XIX Název: Pád koule ve viskózní kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne:

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo. PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZKA 1 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubov@upol.cz Popis

Více

Přípravný kurz - příklady

Přípravný kurz - příklady Přípravný kurz - příklady 1. Cyklista ujel první čtvrtinu cesty rychlostí v 1, další tři čtvrtiny pak rychlostí 20 km/hod, průměrná rychlost na celé dráze byla16 km/hod, jaká byla průměrná rychlost v první

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_368 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ

nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ HYDRODYNAMIKA 5.37 Jaké objemové nmožství nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ. d 0mm v 0.3ms.850kgm

Více

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Dynamika Obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles, případně jejich deformací dynamis = síla

Více

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny Struktura a vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, Povrchová vrstva kapaliny Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost Vlastnosti kapalin Kapalina - tvoří

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Věda, která oisuje kaaliny v klidu se nazývá Věda, která oisuje kaaliny v ohybu se nazývá Věda, která oisuje lyny v klidu se nazývá Věda, která oisuje lyny v ohybu se nazývá VLATNOTI

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc., Vlasta Juránková,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vzájemné působení těles Silové působení je vždy vzájemné! 1.Působení při dotyku 2.Působení na dálku prostřednictvím polí gravitační pole

Více

, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Úvod do předmětu

, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Úvod do předmětu 7..03, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček Mechanika tekutin Úvod do předmětu strana Mechanika tekutin Zabývá se podmínkami rovnováhy kapalin a plynu v klidu, zákonitostmi pohybu kapalin a plynu,

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek ymnázium Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník

Více

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Květen 2012 Ročník 7. Předmět Fyzika Vztlaková Název,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

Clemův motor vs. zákon zachování energie

Clemův motor vs. zákon zachování energie Clemův motor vs. zákon zachování energie (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2009 V učebnicích fyziky se traduje, že energii nelze ani získat z ničeho, ani ji zničit, pouze ji lze přeměnit na jiný druh. Z této

Více

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy - při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu)

Více

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 55 Kapitola 9 Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 9.1 Úvod Hustota látky ρ je hmotnost její objemové jednotky, definované vztahem: ρ = dm dv, kde dm = hmotnost objemového elementu dv. Pro homogenní

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Povrch a objem těles

Povrch a objem těles Povrch a objem těles ) Kvádr: a.b.c S =.(ab+bc+ac) ) Krychle: a S = 6.a ) Válec: π r.v S = π r.(r+v) Obecně: S podstavy. výška S =. S podstavy + S pláště Vypočtěte objem a povrch kvádru, jehož tělesová

Více

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu Mechanika - síla Zápisy do sešitu Síla a její znázornění 1/3 Síla popisuje vzájemné působení těles (i prostřednictvím silových polí). Účinky síly: 1.Mění rychlost a směr pohybu 2.Deformační účinky Síla

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

F - Mechanika kapalin - I

F - Mechanika kapalin - I - Mechanika kapalin - I Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu

Více

4. Práce, výkon, energie a vrhy

4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce Těleso koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a posune jej po určité dráze ve směru síly. Příklad: traktor táhne přívěs, jeřáb zvedá panel Kdy se práce

Více

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: Mechanika tekutin a rovnice kontinuity Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Příklady Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho

Více

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n Ú k o l : Změřit dynamickou viskozitu destilované vody absolutní metodou a její závislost na teplotě relativní metodou. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

Ilustrační animace slon a pírko

Ilustrační animace slon a pírko Disipativní síly Kopírování a šíření tohoto materiálu lze pouze se souhlasem autorky PhDr. Evy Tlapákové, CSc. Určeno pro základní kurz biomechaniky studentů FTVS UK, školní rok 2008/2009 Disipativní síly

Více

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K141) Přednáškové slidy předmětu 1141 HYA (Hydraulika) verze: 09/2008 K141 FSv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu

Více