MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: Datum: Městský úřad Žamberk obdržel dne žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žadatel požadoval informace hlasování ve věci Polikliniky, jak jednotliví přítomní členové hlasovali; žadateli byla tato informace poskytnuta od počátku volebního období r Dne obdržel městský úřad od stejného žadatele žádost o poskytnutí informace, a to hlasování RM a ZM ve věci Polikliniky Žamberk s.r.o., resp. Podorlické polikliniky s.r.o., a to za období od r Žadateli byla informace poskytnuta. Dne obdržel městský úřad od stejného žadatele žádost o poskytnutí informace, a to hlasování RM a ZM ve věci Polikliniky Žamberk s.r.o, za období od r Žadateli bylo sděleno, že informace za období r nemůže povinný orgán poskytnout, neboť dokumenty toto období nemá již povinný subjekt k dispozici (předány do archivu). Za období r byly informace poskytnuty. Všechny poskytnuté informace jsou níže uvedeny v časovém přehledu.

2 Přehled hlasování zastupitelstva a rady města Žamberka, týkající se Polikliniky Žamberk s.r.o. Zastupitelstvo města /ZAST/3 ze dne Usnesení: MZ schvaluje rozpočtovou změnu ve výši ,00 Kč pro Polikliniku Žamberk s.r.o. na nákup vybavení pro rychlou záchrannou pomoc. Hlasování: 00/ZAST/9 z Usnesení: MZ schvaluje rozpočet města na r (v rámci rozpočtu příspěvek na vybavení vozidla RZP 80 tis. Kč) Hlasování: 20 : 0 : 0 00/ZAST/13 z Usnesení: MZ bere na vědomí informaci paní ing. Jany Cvikové o stavu rozpočtu ke dni (v rámci rozpočtu příspěvek na vybavení vozidla RZP 50 tis. Kč) Hlasování 19:0:1 01/ZAST/15 z Usnesení: MZ bere na vědomí finanční situaci společnosti Poliklinika s.r.o. Žamberk Zastupitelstvo města /ZAST/ Usnesení č. 128/03 ZM schvaluje příspěvek města Žamberka na dofinancování nákladů na rok 2003 na provoz LSPP v Žamberku, ve výši 20,- Kč na jednoho občana Žamberka. Hlasování: 16 : 0 : 0 04/ZAST/ /04 ZM neschvaluje prodej obchodního podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o., směnou za zpětný převod Panoramy. Hlasování 19:0:1 Usnesení č. 318/04 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2004 společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. na polohovací lůžka ve výši ,- Kč. Hlasování : 16 : 0 : 0 Usnesení č. 321/04 ZM ruší své usnesení č. 128/03. ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku města na dofinancování nákladů na rok 2004 na provoz LSPP v Žamberku ve výši 120 tis Kč. Hlasování : 19 : 0 : 0

3 05/ZAST/20 z /05 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2004 Poliklinice Žamberk s.r.o. na provoz LSPP v roce 2004 ve výši ,00 Kč Hlasování 18:0:0 05/ZAST/20 z Usnesení č. 505/05 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a finančního daru z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám.Gen.Knopa 837, na nákup vozidla pro sestry domácí péče ve výši ,- Kč, Hlasování: 18 : 0 : 0 05/ZAST/22 z /05 ZM schvaluje záměr výstavby stanoviště RLP v Žamberku v areálu Polikliniky s.r.o. (garáže) a ukládá starostovi nadále jednat o realizaci s vedením Polikliniky Hlasování 16:0:1 05/ZAST/24 z /05 ZM schvaluje koupi objektu prádelny na části pozemku p.č. 3946/2 v k.ú.žamberk od prodávající firmy Poliklinika Žamberk spol. s r.o. za následujících podmínek: - Kupní cena bude stanovena ve výši tržního ocenění, tj ,00 Kč, - Prodávající zřídí na pozemcích 742/2 a 742/6 ve prospěch nemovitosti objektu prádelny věcné břemeno příjezdu a příchodu - Bude vyhotoven GP na oddělení části pozemku p.č. 3946/2 v k.ú. Žamberk, a to na náklady kupujícího - Objekt prádelny na části pozemku p.č. 3946/2 město následně převede do vlastnictví Pardubického kraje pro vybudování výjezdového stanoviště RLP Žamberk - Prodávající zajistí souhlas Fondu národního majetku s prodejem nemovitostí městu Žamberk (předkupní právo FNM) nejpozději do nebo kupní smlouva bude uzavřena nejdříve (předkupní právo je zřízeno do ) ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy za výše uvedených podmínek ZM vyhlašuje na rok 2006 dotační titul na akci rekonstrukce Rehabilitace a vybudování pracoviště jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za následujících podmínek: - výše dotace 1,2 mil. Kč - doložení projektové dokumentace rekonstrukce nebo stavebních prací - doložení rozpočtu akce - dotace bude proplacena po ukončení akce, tj. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rehabilitace a předložení originálů a kopií dodavatelských faktur, případně jiných účetních dokladů, které budou investorem zaplaceny. - ZM schvaluje podporu rozvoje ambulantních služeb na poliklinice v Žamberku v kontextu s předloženým návrhem. Hlasování 18:0:0

4 05/ZAST/25 z /05 ZM schvaluje bezúplatný převod objektu prádelny s pozemkem na části pozemku p.č. 3946/4 v k.ú. Žamberk na Pardubický kraj za účelem její rekonstrukce na stanici RLP. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o převodu Hlasování 17:0:0 06/ZAST/27 z /06 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Gen.Knopa 837, Žamberk, na rekonstrukci prostor pro jednodenní chirurgii ve výši ,00 Kč Hlasování 20:0:1 06/ZAST/32 z /06 ZM revokuje Usnesení č., 640/05, část třetí z jednání ZM Žamberka konaného dne a nahrazuje ho následujícím usnesením: ZM vyhlašuje na rok 2007 dotační titul na akci rekonstrukce Rehabilitace a vybudování pracoviště jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za následujících podmínek: - výše dotace 1,2 mil. Kč - doložení projektové dokumentace rekonstrukce nebo stavebních prací - doložení rozpočtu akce - dotace bude proplacena po ukončení akce, tj. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rehabilitace a předložení originálů a kopií dodavatelských faktur, případně jiných účetních dokladů, které budou investorem zaplaceny Hlasování 19:0:0 3/2007-ZAST Usnesení č. 52/07 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2007 viz. Příloha (23. Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Náměstí generála Knopa 837, PSČ Žamberk, na nákup pomůcek pro nemohoucí občany v domácí péči realizovaný v roce 2007, ve výši Kč ,--) Hlasování: 17 : 0 : 3 ZM 9/2008-ZAST /08 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Nám. GenKnopa 837, Žamberk na nákup polohovacího lůžka a zdravotnické materiály nehrazené pojišťovnami v roce 2008, ve výši ,00 Kč, a pověřuje starostu jejich podpisem Hlasování 20:0:0

5 238/08 ZM schvaluje podporu záměru vybudování jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za podmínky, že tento projekt získá dotaci z fondů EU. Zároveň si vyhrazuje právo rozhodnout o výši podpory samostatným usnesením. Hlasování 20:0:0 ZM 14/2008-ZAST /08 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Žamberka v roce 2008 uzavřené mezi městem Žamberk a 1. Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Gen.Knopa 837, Žamberk, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků měste Žamberka na projekt zařízení rehabilitace ve výši ,00 Kč 2. Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Genn.Knopa 837, Žamberk, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků města Žamberk na projekt stavební úpravy vnitřních prostor pro LSPP na oddělení rehabilitace realizovaný v roce 2008 ve výši ,00 Kč Hlasování 16:0:0 (nehlasovali MUDr. Jansa a MUDr. Chocholatý) ZM 16/2008-ZAST /08 ZM deleguje v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Dytrta k zastupování města Žamberka jako společníka na valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol s.r.o. do Hlasování: 13:0:1 ZM 22/2009.ZAST /09 ZM schvaluje poskytnutí dotace spol. Poliklinika Žamberk spol s r.o. ve výši 2,6 mil. Kč, rozloženo do splátek 5 let a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování 17:0:1 ZM 25/2009-ZAST /09 ZM bere na vědomí nabídku Z.S. k prodeji obchodního podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a neschvaluje jeho odkup Hlasování 12:0:0 ZM 26/2009-ZAST /09 ZM schvaluje předložený návrh způsobu řešení parkování v ul. U Polikliniky dle varianty předložené Poliklinikou Žamberk a ukládá Ing. Vladimíru Fabiánovi zajistit realizaci. Hlasování 17:0:0 1186/09 ZM bere na vědomí informaci starosty o zrušení LSPP v Žamberku a ukládá starostovi v této věci konat Hlasování 16:0:0

6 Zastupitelstvo města dosud 2/2010-ZAST /10 ZM deleguje v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Dytrta k zastupování města Žamberka jako společníka na valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol s.r.o., a to v období od do /2011-ZAST /11 ZM uplatňuje předkupní právo na odkup obchodního podílu Z.S. a H.H. ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ZM schvaluje odkup obchodního podílu Z.S. a H.H. za cenu , Kč/obchodní podíl. Hlasování 20 :0:0 8/2011-ZAST /11 ZM bere na vědomí informace Ing. Karla Vojty jednatele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Hlasování 20:0:0 386/11 ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010 a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2010 společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovanou pro město Žamberk společností AV-AUDITING spol. s r.o. Pardubice Hlasování 18:0:1 387/11 ZM bere na vědomí zápis z konání mimořádné valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., která se konala dne Hlasování 19:0:1 388/11 ZM bere na vědomí informaci o změnách společenské smlouvy společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., které byly schváleny na valné hromadě společnosti dne Hlasování 18:0:2 389/11 ZM bere na vědomí informaci o probíhající veřejnosprávní kontrole ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., jejímž předmětem je prověření čerpání, zaúčtování a kontrola originálních dokladů příspěvků poskytnutých z rozpočtu města Žamberka v roce 2010 na provoz domácí péče v roce 2010 ve výši Kč ,- a na úhradu jistiny z půjčky v roce 2010 ve výši ,00 Kč Hlasování 16:0:4 390/11 ZM schvaluje posunutí termínu poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2011 ve výši 520 tis. Kč společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. na

7 vybudování jednodenní chirurgie dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol. s r.o. do Hlasování 19:0:1 391/11 ZM schvaluje dodatek číslo 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol s r.o., a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování 20:0:0 434/11ZM ukládá KV prověřit zákonnost průběhu valných hromad společnosti Poliklinika s.r.o. konaných v roce 2011, jejich usnesení, přijatých změn společenské smlouvy a okolností prodeje podílů vystupujících společníků Hlasování 19:0:0 10/2011-ZAST /11 ZM pověřuje zastupováním města ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. 1.místostarostu ing. Petra Novotného a současně tím odvolává starostu Jiř ího Dytrta ze zastupování města v této společnosti s účinností od Hlasování 13:0:4 11/2012-ZAST /12 ZM neschvaluje změny společenské smlouvy společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. dle přílohy a pověřuje zástupce města Ing. Petra Novotného na valné hromadě společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. hlasovat proti přijetí navržených změn Hlasování 11:0: /2012-ZAST/703 ZM neschvaluje prodej podílu města Žamberka ve společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem Praha 6, Vítězné náměstí 576/1 Hlasování 6:1:11 18/2012-ZAST/704 ZM odkládá rozhodnutí o příplatku do předložení písemného zdůvodnění vzniku účetní ztráty ke dni vykázané spol. Podorlická poliklinika s.r.o. jednateli této společnosti Hlasování 12:0:4 20/2012-ZAST ZM bere na vědomí zprávu Ing. Petra Novotného z jednání valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne Hlasování 9:0:11 20/2012-ZAST/753 ZM odvolává Ing. Petra Novotného jako zástupce Podorlické polikliniky s.r.o. Hlasování 14:6:1

8 20/2012-ZAST/754 ZM bere na vědomí žádost Podorlické polikliniky s.r.o. o změnu zástupce města ve společnosti Hlasování 15:0:5 22/2013-ZAST ZM ukládá starostovi města vyvolat jednání s jednateli společnosti se zdůvodněním písemné účetní ztráty ke dni Podorlická poliklinika s.r.o. na příštím ZM Hlasování 5:0:13 24/2013-ZAST/ ZM jmenuje zástupcem města ve společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., Vítězné náměstí 576/1, Praha 6, JUDr. Jitku Kubovou od Hlasování 14:0:2 24/2013-ZAST ZM pověřuje zástupce města v Podorlické poliklinice s.r.o. JUDr. Jitku Kubovou prověřením a podáním písemné zprávy o příčinách vzniku účetní a ekonomické ztráty, snížení tržeb o 60%, snížení hotovosti na pokladně a snížení stavu hmotného a investičního majetku a zpracování do příštího jednání ZM Hlasování: 9:0:7 Rada města /RADA/32 z Usnesení: RM ukládá p. Bajtovi připravit řešení parkování a průchod pro chodce před poliklinikou. RM bere na vědomí informace o chodu Polikliniky Žamberk a RZP přednesené Ing. Vojtou 01/RADA/64 z Usnesení: RM bere na vědomí dopis Ing. K.Vojty, jednatele Polikliniky s.r.o. Žamberk RM ukládá p. místostarostovi zanést do požadavků rozpočtu r žádost p.ing. K.Vojty jednatele Polikliniky s.r.o. Žamberk o poskytnutí finančních prostředků na rok Hlasování: 6:0:0 Rada města /RADA/ Usnesení č. 1562/04 RM schvaluje žádost Ing. Vojty ředitele Polikliniky o poskytnutí městských znaků na sanitní vozidla. Hlasování 5:0:0

9 04/RADA/ Usnesení č. 1822/04 RM bere na vědomí žádost MUDr. Jaslovské, Žamberk o odkoupení obchodního podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. směnou za zpětný převod Panoramy a nedoporučuje ZM tuto směnu schválit. Hlasování 6:0:1 Usnesení č. 1823/04 RM bere na vědomí žádost společnosti Správa obchodních aktiv s.r.o., Častolovice o odkoupení podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a nedoporučuje ZM převod uvedeného podílu provést. 04/RADA/ Usnesení č. 2583/04 RM schvaluje finanční příspěvek na provoz LSPP za rok 2004 ve výši 12636,- Kč z kapitoly rezerva rozpočtu Ekola. Usnesení č. 2584/04 RM neschvaluje příspěvek na úhradu studie na rekonstrukci bývalé prádelny na objekt ZZS ve výši 5 000,- Kč. 05/RADA/ Usnesení č. 2942/05 RM doporučuje ZM směnu nemovitého majetku ( garáže za poliklinikou ) za 2% podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. 05/RADA/ Usnesení č. 3031/05 RM ruší usnesení č. 2942/05, kterým doporučila ZM směnu nemovitého majetku (garáže za poliklinikou) za 2 % podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o., a pověřuje starostu dalším jednáním se společností v uvedené věci. 05/RADA/ Usnesení č. 3469/05 RM bere na vědomí vyjádření společnosti Poliklinika s.r.o. ve věci zástupů na chirurgické ambulanci. 06/RADA/ Usnesení č. 3860/06 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o., o finanční prostředky pro další služby pro občany a schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč na nákup zdravotnického materiálu pro občany.

10 32/2007-RADA z /07 RM vede na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-- Kč na polohovací postel a ošetřovací materiál a ukládá odboru FIN částku zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2008 Hlasování 6:0:0 39/2008-RADA z /08 RM pověřuje starostu města Mgr. Tomáše Kalouse, a vedoucí právního odboru JUDr. Jitku Kubovou nahlédnutím do všech dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., IČ , se sídlem Žamberk, nám. Gen.Knopa 837, ve smyslu čl. 7 společenské smlouvy a 122 obchodního zákoníku. Zároveň pověřuje Hanu Matějíčkovou a Roberta Charfreitaga provedením veřejnosprávní kontroly ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., jako žadatele o veřejnou finanční podporu, ve smyslu zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Hlasování 5:0:0 42/2008-RADA /08 RM bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příjemce příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2006 a 2007 Poliklinika spol. s r.o. Žamberk 43/2008-RADA /08 RM nedoporučuje k realizaci požadavek č.2 žádosti ředitele Polikliniky spol. s r.o. ohledně umístění stožáru veřejného osvětlení na dvůr Polikliniky Hlasování 6:0:0 46/2008-RADA /08 RM pověřuje starostu města Mgr. Tomáše Kalouse, a mzdovou účetní Kateřinu Prokopcovou, nahlédnutím do dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., IČ , se sídlem Žamberk, nám. Gen.Knopa 837, ve smyslu čl. 7 společenské smlouvy a 122 obchodního zákoníku Hlasování 5:0:0 57/2008-RADA /08 RM bere na vědomí žádost ředitele Polikliniky spol. s r.o. a nedoporučuje k realizaci požadavek č. 1 a č. 3 uvedené žádosti a ukládá REUP připravit rozpočet na realizaci usnesení RM č. 1517/08. (chodník) Hlasování 4:0:0

11 60/2008-RADA /08 RM doporučuje ZM delegovat v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Organizačním řádem města Žamberka Jiřího Dytrta k zastupování města žamberka jako společníka na všech valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Hlasování 4:0:2 65/2008-RADA /08 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o finanční příspěvek pro oddělení domácí zdravotní péče a ukládá odboru FIN zařadit částku ve výši ,00 Kč do rozpočtu /2009/RADA /09 RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám. Gen.Knopa 837, IČ , na nákup polohovacího lůžka, rehabilitačních pomůcek pro imobilní pacienty a zdravotnické materiály nehrazené pojišťovnami v roce 2009 ve výši ,00 Kč. Hlasování 6:0:0 79/2009-RADA /09 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace spol. Poliklinika Žamberk spol. s r.o., ve výši 2,6 mil. Kč rozloženo do splátky 5 let. 81/2009-RADA /09 RM bere na vědomí dopis M.H. a ukládá právnímu odboru podat v této věci stanovisko. Hlasování 6:0:0 84/2009-RADA /09 RM bere na vědomí vyjádření JUDr. Kubové k dopisu M.H. a pověřuje starostu zasláním odpovědi M.H. Hlasování 6:0:0 90/2009-RADA /09 RM bere na vědomí nabídku MUDr. Z.Stráníka na prodej obchodního podílu společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a nedoporučuje ZM nákup obchodního podílu. Hlasování 5:0:1 91/2009-RADA /09

12 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o řešení dopravní situace před poliklinikou a postupuje žádost na jednání ZM Hlasování 6:0:0 106/2010-RADA /10 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám.Gen.Knopa 837,, IČ na provoz zdravotní domácí péče v roce 2010 ve výši ,00 Kč Hlasování 6:0: č. 3/2010- RADA Usnesení č. 189/10 RM bere na vědomí žádost společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. o finanční příspěvek na zajištění služeb pro občany a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč a zároveň ukládá odboru FIN částku zahrnout do návrhu rozpočtu na rok č. 16/2011-RADA Usnesení č. 863/11 RM doporučuje ZM pověřit Kontrolní výbor a Finanční výbor Poliklinika Žamberk spol. s r.o. kontrolou společnosti č. 20/2011-RADA Usnesení č. 1047/11 RM bere na vědomí informaci o zahájení a průběhu veřejnoprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. a o odložení termínu dokončení veřejnoprávní kontroly do a RM doporučuje ZM schválit posunutí termínu poskytnutí příspěvku ve výši Kč 520 tis. dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk, IČO a společností Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., IČO , do Usnesení č. 1102/11 RM souhlasí s vyhrazeným parkováním v počtu 11 míst pro Poliklinika Žamberk spol. s r. o. od do na parkovišti v ul. U Polikliniky. Usnesení č. 1121/11 RM bere na vědomí stížnost M.H. na jednatele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. K.V., V.Ch. a ukládá odboru právnímu podat v této věci stanovisko č. 21/2011-RADA Usnesení č. 1124/11

13 RM zmocňuje AV AUDITING spol. s r.o., Pardubice nahlížet do dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., se sídlem Žamberk, Nám. Gen. Knopa 837, IČ ,, a kontrolovat tam obsažené údaje, a to ve smyslu ust. 122 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů č. 22/201-RADA Usnesení č. 1157/11 RM bere na vědomí stanovisko právního odboru ke stížnosti M.H. Usnesení č. 1176/11 RM bere na vědomí oznámení společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. k oznámenému auditu. Usnesení č. 1179/11 RM bere na vědomí žádost M.H. o ustanovení ověřovatele zápisu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1179/11 RM bere na vědomí žádost MUDr. Hlaváče o ustanovení ověřovatele zápisu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 24/2011-RADA Usnesení č. 1209/11 RM bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010 a Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2010 společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovanou pro město Žamberk společností AV-AUDITING spol. s r.o. Pardubice. Usnesení č. 1282/11 RM bere na vědomí dopis ředitele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. adresovaný Ing. arch. V. Středové ze dne a odpověď Ing. arch. Středové na tento dopis č. 27/2011-RADA Usnesení č. 1436/11 RM bere na vědomí dopis ředitele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ze dne a ukládá právnímu odboru připravit odpověď do příští RM č. 28/2011-RADA Usnesení č. 1463/11 RM bere na vědomí informaci společnosti AV-AUDITING, spol. s r.o. o možnosti prověření skutečností v hospodaření společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. v souladu s ustanovením bodu číslo 7. Sdělení pro zástupce města Žamberk Zprávy o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010.

14 Usnesení č. 1465/11 RM svým usnesením číslo 1465/11 ruší poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2011 Poliklinice Žamberk spol. s r.o., Žamberk na zajištění služeb pro občany ve výši Kč ,-- v roce 2011, které bylo schváleno usnesením číslo 624/11 z jednání rady města 12/2011-RADA ze dne č. 29/2011-RADA Usnesení č. 1503/11 RM bere na vědomí zpracování odpovědi Ing. Karlu Vojtovi, jednateli spol. Poliklinika Žamberk spol. s r.o., odborem PRAV. Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1523/11 RM bere na vědomí stanovisko dopravní komise ve věci realizace dopravního značení před budovou Polikliniky dle projektové dokumentace a ukládá odboru REUP zahrnout dokončení akce do plánu akcí pro rok č. 30/2011-RADA Usnesení č. 1540/11 RM pověřuje starostu v součinnosti s právním odborem zpracovat žalobu o neplatnosti Valné hromady Polikliniky Žamberk s.r.o. ze dne s termínem do č. 31/2011-RADA Usnesení č. 1543/11 RM schvaluje zadání zpracování žaloby Mgr. Pavlu Střelečkovi o neplatnosti valné hromady Polikliniky Žamberk s.r.o. ze dne s termínem do Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 32/2011-RADA Usnesení č. 1547/11 RM schvaluje plnou moc Mgr. Pavlu Střelečkovi, advokátovi se sídlem v Hradci Králové k právním úkonům k řízení proti společnosti Poliklinika Žamberk spol. s.r.o. ve věci neplatnosti valné hromady Polikliniky Žamberk spol.s.r.o. ze dne Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2011-RADA Usnesení č. 1649/11 RM pověřuje tajemníka zajistit provedení tržního odhadu podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk spol.s r.o. k a ke dni přijetí návrhu na prodej podílu MUDr.H. Hurdesové a MUDr. Z. Stráníkovi. Termín do příští RM. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

15 č, 38/2012- RADA Usnesení č. 1774/12 RM bere na vědomí právní rozbor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol. s r.o. dne Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1790/12 RM bere na vědomí průběžné plnění usnesení RM č. 1649/11 tajemníkem MěÚ ke dni a RM ukládá starostovi města zajistit doklady nutné k vyhotovení tržního odhadu podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s. r. o č. 40/2012-RADA Usnesení č. 1819/12 RM bere na vědomí informaci finančního odboru o fakturách neodsouhlasených městem Žamberk, uvedených v tabulce číslo 1) a RM ukládá odboru FIN zajistit úhradu faktury číslo od společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. na částku Kč 772,-- jejím zapracováním do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 do položky zastupitelé nákup služeb. Usnesení č. 1866/12 RM bere na vědomí informaci 1. místostarosty a souhlasí se zasláním dopisu společníkům společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovaným Mgr. Střelečkem. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 44/2012-RADA Usnesení č. 1942/12 RM bere na vědomí zápis z jednání Valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ze dne č. 46/2012-RADA Usnesení č. 1967/12 RM bere na vědomí vyjádření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. k právnímu rozboru Smlouvy o poskytnutí příspěvku zpracovanému Mgr. Martinem Blohoněm na žádost města. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/2127 informaci společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. o možnosti města zaslat znova požadavky na změnu společenské smlouvy Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

16 /2012-RADA/ Rada města zápis z Valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. ze dne Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města nabídku na odkoupení městského podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. a předkládá tuto nabídku ZM k projednání II. zrušuje usnesení č. 1790/2012 z /2012-RADA/ Rada města zápis z jednání Valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., Praha ze dne a výroční zprávu hospodaření společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., Žamberk za rok 2011 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města sdělení společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., o závazku města uhradit příspěvek na krytí ztráty této společnosti a postupuje ho ZM k projednání. II. pověřuje 1.místostarostu zasláním sdělení o tomto postupu všem společníkům a jednatelům společnosti Podorlická poliklinika s.r.o Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města informaci o ekonomických údajích dosažených společností Podorlická poliklinika s.r.o., IČ , ke dni Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města

17 zápis z Valné hromady Podorlické polikliniky s.r.o. ze dne Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města I. schvaluje použití městského znaku na informační tabulku, která bude umístěna v prostorách nové chirurgie v budově polikliniky žadatel: Podorlická poliklinika s.r.o., Vítězné nám., Praha Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města žádost Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve věci dopravního značení pro areál Podorlické polikliniky. s.r.o II. doporučuje žadateli řešit předmětnou žádost s vlastníkem areálu Podorlické polikliniky s.r.o. k umístění dopravního značení v jeho areálu a následně jednat s odborem SPDO MěÚ Žamberk o povolení umístění /2012-RADA/ Rada města zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne , pozvánku na Valnou hromadu společnosti dne a vyjádření společnosti k jednání připravované VH Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2013-RADA/ Rada města zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne /2013-RADA/ Rada města usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice č.j. 36 Cm 69/2011 ze dne

18 II. souhlasí s tím, aby ve věci vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady Podorlické polikliniky s.r.o. konané dne bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 2.4.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk,

z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, z 12. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 9. června 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-11/2016 Datum jednání: 31.03.2016 4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (USN-Z3-190/2016) Volí Návrhovou komisi ve složení : PhDr. Pavel Kroupa, Mgr. Marek Baroch a Vladimír

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 Zastupitelstvo obce Krhová USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4 KONANÉHO DNE 23.4.2015 Zastupitelstva obce Krhová v souladu s ustanovením

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015

Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015 Jednání Rady města Broumov č. 28 ze dne 19. října 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, JUDr. Tomáš Blažek, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Jiří Myšák, Mgr. Jiří Ringel, Ing. Eva

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005

Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ. z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005 Město Klášterec nad Ohří USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. června 2005 Usn. č. 1/4/2005 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Ivan Dimun, Mgr. Jiří Jedlička. Usn. č. 2/4/2005

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11.10.2010 V 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu pp.

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce.

U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce. U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 08.02.2012 v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce. Veřejnému zasedání je přítomno 8 zastupitelů, 1 omluven. Od Č.j.: 5/2012

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 24. 6. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/7/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30.října 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 12.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 12.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 187/18 Zastupitelstvo městského obvodu 1) určuje ZE DNE 12.6. 2014 (usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 konaného dne 22. dubna 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28 č.j.: 010/48877/2012 V Nymburce dne 21.11.2012 Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více