MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: Datum: Městský úřad Žamberk obdržel dne žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žadatel požadoval informace hlasování ve věci Polikliniky, jak jednotliví přítomní členové hlasovali; žadateli byla tato informace poskytnuta od počátku volebního období r Dne obdržel městský úřad od stejného žadatele žádost o poskytnutí informace, a to hlasování RM a ZM ve věci Polikliniky Žamberk s.r.o., resp. Podorlické polikliniky s.r.o., a to za období od r Žadateli byla informace poskytnuta. Dne obdržel městský úřad od stejného žadatele žádost o poskytnutí informace, a to hlasování RM a ZM ve věci Polikliniky Žamberk s.r.o, za období od r Žadateli bylo sděleno, že informace za období r nemůže povinný orgán poskytnout, neboť dokumenty toto období nemá již povinný subjekt k dispozici (předány do archivu). Za období r byly informace poskytnuty. Všechny poskytnuté informace jsou níže uvedeny v časovém přehledu.

2 Přehled hlasování zastupitelstva a rady města Žamberka, týkající se Polikliniky Žamberk s.r.o. Zastupitelstvo města /ZAST/3 ze dne Usnesení: MZ schvaluje rozpočtovou změnu ve výši ,00 Kč pro Polikliniku Žamberk s.r.o. na nákup vybavení pro rychlou záchrannou pomoc. Hlasování: 00/ZAST/9 z Usnesení: MZ schvaluje rozpočet města na r (v rámci rozpočtu příspěvek na vybavení vozidla RZP 80 tis. Kč) Hlasování: 20 : 0 : 0 00/ZAST/13 z Usnesení: MZ bere na vědomí informaci paní ing. Jany Cvikové o stavu rozpočtu ke dni (v rámci rozpočtu příspěvek na vybavení vozidla RZP 50 tis. Kč) Hlasování 19:0:1 01/ZAST/15 z Usnesení: MZ bere na vědomí finanční situaci společnosti Poliklinika s.r.o. Žamberk Zastupitelstvo města /ZAST/ Usnesení č. 128/03 ZM schvaluje příspěvek města Žamberka na dofinancování nákladů na rok 2003 na provoz LSPP v Žamberku, ve výši 20,- Kč na jednoho občana Žamberka. Hlasování: 16 : 0 : 0 04/ZAST/ /04 ZM neschvaluje prodej obchodního podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o., směnou za zpětný převod Panoramy. Hlasování 19:0:1 Usnesení č. 318/04 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2004 společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. na polohovací lůžka ve výši ,- Kč. Hlasování : 16 : 0 : 0 Usnesení č. 321/04 ZM ruší své usnesení č. 128/03. ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku města na dofinancování nákladů na rok 2004 na provoz LSPP v Žamberku ve výši 120 tis Kč. Hlasování : 19 : 0 : 0

3 05/ZAST/20 z /05 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2004 Poliklinice Žamberk s.r.o. na provoz LSPP v roce 2004 ve výši ,00 Kč Hlasování 18:0:0 05/ZAST/20 z Usnesení č. 505/05 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a finančního daru z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám.Gen.Knopa 837, na nákup vozidla pro sestry domácí péče ve výši ,- Kč, Hlasování: 18 : 0 : 0 05/ZAST/22 z /05 ZM schvaluje záměr výstavby stanoviště RLP v Žamberku v areálu Polikliniky s.r.o. (garáže) a ukládá starostovi nadále jednat o realizaci s vedením Polikliniky Hlasování 16:0:1 05/ZAST/24 z /05 ZM schvaluje koupi objektu prádelny na části pozemku p.č. 3946/2 v k.ú.žamberk od prodávající firmy Poliklinika Žamberk spol. s r.o. za následujících podmínek: - Kupní cena bude stanovena ve výši tržního ocenění, tj ,00 Kč, - Prodávající zřídí na pozemcích 742/2 a 742/6 ve prospěch nemovitosti objektu prádelny věcné břemeno příjezdu a příchodu - Bude vyhotoven GP na oddělení části pozemku p.č. 3946/2 v k.ú. Žamberk, a to na náklady kupujícího - Objekt prádelny na části pozemku p.č. 3946/2 město následně převede do vlastnictví Pardubického kraje pro vybudování výjezdového stanoviště RLP Žamberk - Prodávající zajistí souhlas Fondu národního majetku s prodejem nemovitostí městu Žamberk (předkupní právo FNM) nejpozději do nebo kupní smlouva bude uzavřena nejdříve (předkupní právo je zřízeno do ) ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy za výše uvedených podmínek ZM vyhlašuje na rok 2006 dotační titul na akci rekonstrukce Rehabilitace a vybudování pracoviště jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za následujících podmínek: - výše dotace 1,2 mil. Kč - doložení projektové dokumentace rekonstrukce nebo stavebních prací - doložení rozpočtu akce - dotace bude proplacena po ukončení akce, tj. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rehabilitace a předložení originálů a kopií dodavatelských faktur, případně jiných účetních dokladů, které budou investorem zaplaceny. - ZM schvaluje podporu rozvoje ambulantních služeb na poliklinice v Žamberku v kontextu s předloženým návrhem. Hlasování 18:0:0

4 05/ZAST/25 z /05 ZM schvaluje bezúplatný převod objektu prádelny s pozemkem na části pozemku p.č. 3946/4 v k.ú. Žamberk na Pardubický kraj za účelem její rekonstrukce na stanici RLP. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o převodu Hlasování 17:0:0 06/ZAST/27 z /06 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Gen.Knopa 837, Žamberk, na rekonstrukci prostor pro jednodenní chirurgii ve výši ,00 Kč Hlasování 20:0:1 06/ZAST/32 z /06 ZM revokuje Usnesení č., 640/05, část třetí z jednání ZM Žamberka konaného dne a nahrazuje ho následujícím usnesením: ZM vyhlašuje na rok 2007 dotační titul na akci rekonstrukce Rehabilitace a vybudování pracoviště jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za následujících podmínek: - výše dotace 1,2 mil. Kč - doložení projektové dokumentace rekonstrukce nebo stavebních prací - doložení rozpočtu akce - dotace bude proplacena po ukončení akce, tj. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rehabilitace a předložení originálů a kopií dodavatelských faktur, případně jiných účetních dokladů, které budou investorem zaplaceny Hlasování 19:0:0 3/2007-ZAST Usnesení č. 52/07 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2007 viz. Příloha (23. Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Náměstí generála Knopa 837, PSČ Žamberk, na nákup pomůcek pro nemohoucí občany v domácí péči realizovaný v roce 2007, ve výši Kč ,--) Hlasování: 17 : 0 : 3 ZM 9/2008-ZAST /08 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Nám. GenKnopa 837, Žamberk na nákup polohovacího lůžka a zdravotnické materiály nehrazené pojišťovnami v roce 2008, ve výši ,00 Kč, a pověřuje starostu jejich podpisem Hlasování 20:0:0

5 238/08 ZM schvaluje podporu záměru vybudování jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za podmínky, že tento projekt získá dotaci z fondů EU. Zároveň si vyhrazuje právo rozhodnout o výši podpory samostatným usnesením. Hlasování 20:0:0 ZM 14/2008-ZAST /08 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Žamberka v roce 2008 uzavřené mezi městem Žamberk a 1. Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Gen.Knopa 837, Žamberk, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků měste Žamberka na projekt zařízení rehabilitace ve výši ,00 Kč 2. Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Genn.Knopa 837, Žamberk, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků města Žamberk na projekt stavební úpravy vnitřních prostor pro LSPP na oddělení rehabilitace realizovaný v roce 2008 ve výši ,00 Kč Hlasování 16:0:0 (nehlasovali MUDr. Jansa a MUDr. Chocholatý) ZM 16/2008-ZAST /08 ZM deleguje v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Dytrta k zastupování města Žamberka jako společníka na valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol s.r.o. do Hlasování: 13:0:1 ZM 22/2009.ZAST /09 ZM schvaluje poskytnutí dotace spol. Poliklinika Žamberk spol s r.o. ve výši 2,6 mil. Kč, rozloženo do splátek 5 let a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování 17:0:1 ZM 25/2009-ZAST /09 ZM bere na vědomí nabídku Z.S. k prodeji obchodního podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a neschvaluje jeho odkup Hlasování 12:0:0 ZM 26/2009-ZAST /09 ZM schvaluje předložený návrh způsobu řešení parkování v ul. U Polikliniky dle varianty předložené Poliklinikou Žamberk a ukládá Ing. Vladimíru Fabiánovi zajistit realizaci. Hlasování 17:0:0 1186/09 ZM bere na vědomí informaci starosty o zrušení LSPP v Žamberku a ukládá starostovi v této věci konat Hlasování 16:0:0

6 Zastupitelstvo města dosud 2/2010-ZAST /10 ZM deleguje v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Dytrta k zastupování města Žamberka jako společníka na valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol s.r.o., a to v období od do /2011-ZAST /11 ZM uplatňuje předkupní právo na odkup obchodního podílu Z.S. a H.H. ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ZM schvaluje odkup obchodního podílu Z.S. a H.H. za cenu , Kč/obchodní podíl. Hlasování 20 :0:0 8/2011-ZAST /11 ZM bere na vědomí informace Ing. Karla Vojty jednatele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Hlasování 20:0:0 386/11 ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010 a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2010 společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovanou pro město Žamberk společností AV-AUDITING spol. s r.o. Pardubice Hlasování 18:0:1 387/11 ZM bere na vědomí zápis z konání mimořádné valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., která se konala dne Hlasování 19:0:1 388/11 ZM bere na vědomí informaci o změnách společenské smlouvy společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., které byly schváleny na valné hromadě společnosti dne Hlasování 18:0:2 389/11 ZM bere na vědomí informaci o probíhající veřejnosprávní kontrole ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., jejímž předmětem je prověření čerpání, zaúčtování a kontrola originálních dokladů příspěvků poskytnutých z rozpočtu města Žamberka v roce 2010 na provoz domácí péče v roce 2010 ve výši Kč ,- a na úhradu jistiny z půjčky v roce 2010 ve výši ,00 Kč Hlasování 16:0:4 390/11 ZM schvaluje posunutí termínu poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2011 ve výši 520 tis. Kč společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. na

7 vybudování jednodenní chirurgie dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol. s r.o. do Hlasování 19:0:1 391/11 ZM schvaluje dodatek číslo 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol s r.o., a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování 20:0:0 434/11ZM ukládá KV prověřit zákonnost průběhu valných hromad společnosti Poliklinika s.r.o. konaných v roce 2011, jejich usnesení, přijatých změn společenské smlouvy a okolností prodeje podílů vystupujících společníků Hlasování 19:0:0 10/2011-ZAST /11 ZM pověřuje zastupováním města ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. 1.místostarostu ing. Petra Novotného a současně tím odvolává starostu Jiř ího Dytrta ze zastupování města v této společnosti s účinností od Hlasování 13:0:4 11/2012-ZAST /12 ZM neschvaluje změny společenské smlouvy společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. dle přílohy a pověřuje zástupce města Ing. Petra Novotného na valné hromadě společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. hlasovat proti přijetí navržených změn Hlasování 11:0: /2012-ZAST/703 ZM neschvaluje prodej podílu města Žamberka ve společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem Praha 6, Vítězné náměstí 576/1 Hlasování 6:1:11 18/2012-ZAST/704 ZM odkládá rozhodnutí o příplatku do předložení písemného zdůvodnění vzniku účetní ztráty ke dni vykázané spol. Podorlická poliklinika s.r.o. jednateli této společnosti Hlasování 12:0:4 20/2012-ZAST ZM bere na vědomí zprávu Ing. Petra Novotného z jednání valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne Hlasování 9:0:11 20/2012-ZAST/753 ZM odvolává Ing. Petra Novotného jako zástupce Podorlické polikliniky s.r.o. Hlasování 14:6:1

8 20/2012-ZAST/754 ZM bere na vědomí žádost Podorlické polikliniky s.r.o. o změnu zástupce města ve společnosti Hlasování 15:0:5 22/2013-ZAST ZM ukládá starostovi města vyvolat jednání s jednateli společnosti se zdůvodněním písemné účetní ztráty ke dni Podorlická poliklinika s.r.o. na příštím ZM Hlasování 5:0:13 24/2013-ZAST/ ZM jmenuje zástupcem města ve společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., Vítězné náměstí 576/1, Praha 6, JUDr. Jitku Kubovou od Hlasování 14:0:2 24/2013-ZAST ZM pověřuje zástupce města v Podorlické poliklinice s.r.o. JUDr. Jitku Kubovou prověřením a podáním písemné zprávy o příčinách vzniku účetní a ekonomické ztráty, snížení tržeb o 60%, snížení hotovosti na pokladně a snížení stavu hmotného a investičního majetku a zpracování do příštího jednání ZM Hlasování: 9:0:7 Rada města /RADA/32 z Usnesení: RM ukládá p. Bajtovi připravit řešení parkování a průchod pro chodce před poliklinikou. RM bere na vědomí informace o chodu Polikliniky Žamberk a RZP přednesené Ing. Vojtou 01/RADA/64 z Usnesení: RM bere na vědomí dopis Ing. K.Vojty, jednatele Polikliniky s.r.o. Žamberk RM ukládá p. místostarostovi zanést do požadavků rozpočtu r žádost p.ing. K.Vojty jednatele Polikliniky s.r.o. Žamberk o poskytnutí finančních prostředků na rok Hlasování: 6:0:0 Rada města /RADA/ Usnesení č. 1562/04 RM schvaluje žádost Ing. Vojty ředitele Polikliniky o poskytnutí městských znaků na sanitní vozidla. Hlasování 5:0:0

9 04/RADA/ Usnesení č. 1822/04 RM bere na vědomí žádost MUDr. Jaslovské, Žamberk o odkoupení obchodního podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. směnou za zpětný převod Panoramy a nedoporučuje ZM tuto směnu schválit. Hlasování 6:0:1 Usnesení č. 1823/04 RM bere na vědomí žádost společnosti Správa obchodních aktiv s.r.o., Častolovice o odkoupení podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a nedoporučuje ZM převod uvedeného podílu provést. 04/RADA/ Usnesení č. 2583/04 RM schvaluje finanční příspěvek na provoz LSPP za rok 2004 ve výši 12636,- Kč z kapitoly rezerva rozpočtu Ekola. Usnesení č. 2584/04 RM neschvaluje příspěvek na úhradu studie na rekonstrukci bývalé prádelny na objekt ZZS ve výši 5 000,- Kč. 05/RADA/ Usnesení č. 2942/05 RM doporučuje ZM směnu nemovitého majetku ( garáže za poliklinikou ) za 2% podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. 05/RADA/ Usnesení č. 3031/05 RM ruší usnesení č. 2942/05, kterým doporučila ZM směnu nemovitého majetku (garáže za poliklinikou) za 2 % podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o., a pověřuje starostu dalším jednáním se společností v uvedené věci. 05/RADA/ Usnesení č. 3469/05 RM bere na vědomí vyjádření společnosti Poliklinika s.r.o. ve věci zástupů na chirurgické ambulanci. 06/RADA/ Usnesení č. 3860/06 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o., o finanční prostředky pro další služby pro občany a schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč na nákup zdravotnického materiálu pro občany.

10 32/2007-RADA z /07 RM vede na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-- Kč na polohovací postel a ošetřovací materiál a ukládá odboru FIN částku zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2008 Hlasování 6:0:0 39/2008-RADA z /08 RM pověřuje starostu města Mgr. Tomáše Kalouse, a vedoucí právního odboru JUDr. Jitku Kubovou nahlédnutím do všech dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., IČ , se sídlem Žamberk, nám. Gen.Knopa 837, ve smyslu čl. 7 společenské smlouvy a 122 obchodního zákoníku. Zároveň pověřuje Hanu Matějíčkovou a Roberta Charfreitaga provedením veřejnosprávní kontroly ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., jako žadatele o veřejnou finanční podporu, ve smyslu zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Hlasování 5:0:0 42/2008-RADA /08 RM bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příjemce příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2006 a 2007 Poliklinika spol. s r.o. Žamberk 43/2008-RADA /08 RM nedoporučuje k realizaci požadavek č.2 žádosti ředitele Polikliniky spol. s r.o. ohledně umístění stožáru veřejného osvětlení na dvůr Polikliniky Hlasování 6:0:0 46/2008-RADA /08 RM pověřuje starostu města Mgr. Tomáše Kalouse, a mzdovou účetní Kateřinu Prokopcovou, nahlédnutím do dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., IČ , se sídlem Žamberk, nám. Gen.Knopa 837, ve smyslu čl. 7 společenské smlouvy a 122 obchodního zákoníku Hlasování 5:0:0 57/2008-RADA /08 RM bere na vědomí žádost ředitele Polikliniky spol. s r.o. a nedoporučuje k realizaci požadavek č. 1 a č. 3 uvedené žádosti a ukládá REUP připravit rozpočet na realizaci usnesení RM č. 1517/08. (chodník) Hlasování 4:0:0

11 60/2008-RADA /08 RM doporučuje ZM delegovat v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Organizačním řádem města Žamberka Jiřího Dytrta k zastupování města žamberka jako společníka na všech valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Hlasování 4:0:2 65/2008-RADA /08 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o finanční příspěvek pro oddělení domácí zdravotní péče a ukládá odboru FIN zařadit částku ve výši ,00 Kč do rozpočtu /2009/RADA /09 RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám. Gen.Knopa 837, IČ , na nákup polohovacího lůžka, rehabilitačních pomůcek pro imobilní pacienty a zdravotnické materiály nehrazené pojišťovnami v roce 2009 ve výši ,00 Kč. Hlasování 6:0:0 79/2009-RADA /09 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace spol. Poliklinika Žamberk spol. s r.o., ve výši 2,6 mil. Kč rozloženo do splátky 5 let. 81/2009-RADA /09 RM bere na vědomí dopis M.H. a ukládá právnímu odboru podat v této věci stanovisko. Hlasování 6:0:0 84/2009-RADA /09 RM bere na vědomí vyjádření JUDr. Kubové k dopisu M.H. a pověřuje starostu zasláním odpovědi M.H. Hlasování 6:0:0 90/2009-RADA /09 RM bere na vědomí nabídku MUDr. Z.Stráníka na prodej obchodního podílu společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a nedoporučuje ZM nákup obchodního podílu. Hlasování 5:0:1 91/2009-RADA /09

12 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o řešení dopravní situace před poliklinikou a postupuje žádost na jednání ZM Hlasování 6:0:0 106/2010-RADA /10 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám.Gen.Knopa 837,, IČ na provoz zdravotní domácí péče v roce 2010 ve výši ,00 Kč Hlasování 6:0: č. 3/2010- RADA Usnesení č. 189/10 RM bere na vědomí žádost společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. o finanční příspěvek na zajištění služeb pro občany a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč a zároveň ukládá odboru FIN částku zahrnout do návrhu rozpočtu na rok č. 16/2011-RADA Usnesení č. 863/11 RM doporučuje ZM pověřit Kontrolní výbor a Finanční výbor Poliklinika Žamberk spol. s r.o. kontrolou společnosti č. 20/2011-RADA Usnesení č. 1047/11 RM bere na vědomí informaci o zahájení a průběhu veřejnoprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. a o odložení termínu dokončení veřejnoprávní kontroly do a RM doporučuje ZM schválit posunutí termínu poskytnutí příspěvku ve výši Kč 520 tis. dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk, IČO a společností Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., IČO , do Usnesení č. 1102/11 RM souhlasí s vyhrazeným parkováním v počtu 11 míst pro Poliklinika Žamberk spol. s r. o. od do na parkovišti v ul. U Polikliniky. Usnesení č. 1121/11 RM bere na vědomí stížnost M.H. na jednatele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. K.V., V.Ch. a ukládá odboru právnímu podat v této věci stanovisko č. 21/2011-RADA Usnesení č. 1124/11

13 RM zmocňuje AV AUDITING spol. s r.o., Pardubice nahlížet do dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., se sídlem Žamberk, Nám. Gen. Knopa 837, IČ ,, a kontrolovat tam obsažené údaje, a to ve smyslu ust. 122 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů č. 22/201-RADA Usnesení č. 1157/11 RM bere na vědomí stanovisko právního odboru ke stížnosti M.H. Usnesení č. 1176/11 RM bere na vědomí oznámení společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. k oznámenému auditu. Usnesení č. 1179/11 RM bere na vědomí žádost M.H. o ustanovení ověřovatele zápisu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1179/11 RM bere na vědomí žádost MUDr. Hlaváče o ustanovení ověřovatele zápisu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 24/2011-RADA Usnesení č. 1209/11 RM bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010 a Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2010 společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovanou pro město Žamberk společností AV-AUDITING spol. s r.o. Pardubice. Usnesení č. 1282/11 RM bere na vědomí dopis ředitele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. adresovaný Ing. arch. V. Středové ze dne a odpověď Ing. arch. Středové na tento dopis č. 27/2011-RADA Usnesení č. 1436/11 RM bere na vědomí dopis ředitele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ze dne a ukládá právnímu odboru připravit odpověď do příští RM č. 28/2011-RADA Usnesení č. 1463/11 RM bere na vědomí informaci společnosti AV-AUDITING, spol. s r.o. o možnosti prověření skutečností v hospodaření společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. v souladu s ustanovením bodu číslo 7. Sdělení pro zástupce města Žamberk Zprávy o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010.

14 Usnesení č. 1465/11 RM svým usnesením číslo 1465/11 ruší poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2011 Poliklinice Žamberk spol. s r.o., Žamberk na zajištění služeb pro občany ve výši Kč ,-- v roce 2011, které bylo schváleno usnesením číslo 624/11 z jednání rady města 12/2011-RADA ze dne č. 29/2011-RADA Usnesení č. 1503/11 RM bere na vědomí zpracování odpovědi Ing. Karlu Vojtovi, jednateli spol. Poliklinika Žamberk spol. s r.o., odborem PRAV. Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1523/11 RM bere na vědomí stanovisko dopravní komise ve věci realizace dopravního značení před budovou Polikliniky dle projektové dokumentace a ukládá odboru REUP zahrnout dokončení akce do plánu akcí pro rok č. 30/2011-RADA Usnesení č. 1540/11 RM pověřuje starostu v součinnosti s právním odborem zpracovat žalobu o neplatnosti Valné hromady Polikliniky Žamberk s.r.o. ze dne s termínem do č. 31/2011-RADA Usnesení č. 1543/11 RM schvaluje zadání zpracování žaloby Mgr. Pavlu Střelečkovi o neplatnosti valné hromady Polikliniky Žamberk s.r.o. ze dne s termínem do Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 32/2011-RADA Usnesení č. 1547/11 RM schvaluje plnou moc Mgr. Pavlu Střelečkovi, advokátovi se sídlem v Hradci Králové k právním úkonům k řízení proti společnosti Poliklinika Žamberk spol. s.r.o. ve věci neplatnosti valné hromady Polikliniky Žamberk spol.s.r.o. ze dne Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2011-RADA Usnesení č. 1649/11 RM pověřuje tajemníka zajistit provedení tržního odhadu podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk spol.s r.o. k a ke dni přijetí návrhu na prodej podílu MUDr.H. Hurdesové a MUDr. Z. Stráníkovi. Termín do příští RM. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

15 č, 38/2012- RADA Usnesení č. 1774/12 RM bere na vědomí právní rozbor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol. s r.o. dne Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1790/12 RM bere na vědomí průběžné plnění usnesení RM č. 1649/11 tajemníkem MěÚ ke dni a RM ukládá starostovi města zajistit doklady nutné k vyhotovení tržního odhadu podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s. r. o č. 40/2012-RADA Usnesení č. 1819/12 RM bere na vědomí informaci finančního odboru o fakturách neodsouhlasených městem Žamberk, uvedených v tabulce číslo 1) a RM ukládá odboru FIN zajistit úhradu faktury číslo od společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. na částku Kč 772,-- jejím zapracováním do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 do položky zastupitelé nákup služeb. Usnesení č. 1866/12 RM bere na vědomí informaci 1. místostarosty a souhlasí se zasláním dopisu společníkům společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovaným Mgr. Střelečkem. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 44/2012-RADA Usnesení č. 1942/12 RM bere na vědomí zápis z jednání Valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ze dne č. 46/2012-RADA Usnesení č. 1967/12 RM bere na vědomí vyjádření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. k právnímu rozboru Smlouvy o poskytnutí příspěvku zpracovanému Mgr. Martinem Blohoněm na žádost města. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/2127 informaci společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. o možnosti města zaslat znova požadavky na změnu společenské smlouvy Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

16 /2012-RADA/ Rada města zápis z Valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. ze dne Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města nabídku na odkoupení městského podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. a předkládá tuto nabídku ZM k projednání II. zrušuje usnesení č. 1790/2012 z /2012-RADA/ Rada města zápis z jednání Valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., Praha ze dne a výroční zprávu hospodaření společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., Žamberk za rok 2011 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města sdělení společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., o závazku města uhradit příspěvek na krytí ztráty této společnosti a postupuje ho ZM k projednání. II. pověřuje 1.místostarostu zasláním sdělení o tomto postupu všem společníkům a jednatelům společnosti Podorlická poliklinika s.r.o Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města informaci o ekonomických údajích dosažených společností Podorlická poliklinika s.r.o., IČ , ke dni Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města

17 zápis z Valné hromady Podorlické polikliniky s.r.o. ze dne Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města I. schvaluje použití městského znaku na informační tabulku, která bude umístěna v prostorách nové chirurgie v budově polikliniky žadatel: Podorlická poliklinika s.r.o., Vítězné nám., Praha Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města žádost Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve věci dopravního značení pro areál Podorlické polikliniky. s.r.o II. doporučuje žadateli řešit předmětnou žádost s vlastníkem areálu Podorlické polikliniky s.r.o. k umístění dopravního značení v jeho areálu a následně jednat s odborem SPDO MěÚ Žamberk o povolení umístění /2012-RADA/ Rada města zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne , pozvánku na Valnou hromadu společnosti dne a vyjádření společnosti k jednání připravované VH Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2013-RADA/ Rada města zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne /2013-RADA/ Rada města usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice č.j. 36 Cm 69/2011 ze dne

18 II. souhlasí s tím, aby ve věci vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady Podorlické polikliniky s.r.o. konané dne bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013 Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013 Věc: Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 8/13 - Kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014 100/2014-RADA/4778-100. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 100/2014-RADA/4779-100. Rada města předložený program jednání RM 100/2014-RADA/4780-100. Rada města informaci tajemníka

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015 14/2015-RADA/728-14. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 14/2015-RADA/729-14. Rada města předložený program jednání RM 14/2015-RADA/730-14. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více