MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: Datum: Městský úřad Žamberk obdržel dne žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žadatel požadoval informace hlasování ve věci Polikliniky, jak jednotliví přítomní členové hlasovali; žadateli byla tato informace poskytnuta od počátku volebního období r Dne obdržel městský úřad od stejného žadatele žádost o poskytnutí informace, a to hlasování RM a ZM ve věci Polikliniky Žamberk s.r.o., resp. Podorlické polikliniky s.r.o., a to za období od r Žadateli byla informace poskytnuta. Dne obdržel městský úřad od stejného žadatele žádost o poskytnutí informace, a to hlasování RM a ZM ve věci Polikliniky Žamberk s.r.o, za období od r Žadateli bylo sděleno, že informace za období r nemůže povinný orgán poskytnout, neboť dokumenty toto období nemá již povinný subjekt k dispozici (předány do archivu). Za období r byly informace poskytnuty. Všechny poskytnuté informace jsou níže uvedeny v časovém přehledu.

2 Přehled hlasování zastupitelstva a rady města Žamberka, týkající se Polikliniky Žamberk s.r.o. Zastupitelstvo města /ZAST/3 ze dne Usnesení: MZ schvaluje rozpočtovou změnu ve výši ,00 Kč pro Polikliniku Žamberk s.r.o. na nákup vybavení pro rychlou záchrannou pomoc. Hlasování: 00/ZAST/9 z Usnesení: MZ schvaluje rozpočet města na r (v rámci rozpočtu příspěvek na vybavení vozidla RZP 80 tis. Kč) Hlasování: 20 : 0 : 0 00/ZAST/13 z Usnesení: MZ bere na vědomí informaci paní ing. Jany Cvikové o stavu rozpočtu ke dni (v rámci rozpočtu příspěvek na vybavení vozidla RZP 50 tis. Kč) Hlasování 19:0:1 01/ZAST/15 z Usnesení: MZ bere na vědomí finanční situaci společnosti Poliklinika s.r.o. Žamberk Zastupitelstvo města /ZAST/ Usnesení č. 128/03 ZM schvaluje příspěvek města Žamberka na dofinancování nákladů na rok 2003 na provoz LSPP v Žamberku, ve výši 20,- Kč na jednoho občana Žamberka. Hlasování: 16 : 0 : 0 04/ZAST/ /04 ZM neschvaluje prodej obchodního podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o., směnou za zpětný převod Panoramy. Hlasování 19:0:1 Usnesení č. 318/04 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2004 společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. na polohovací lůžka ve výši ,- Kč. Hlasování : 16 : 0 : 0 Usnesení č. 321/04 ZM ruší své usnesení č. 128/03. ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku města na dofinancování nákladů na rok 2004 na provoz LSPP v Žamberku ve výši 120 tis Kč. Hlasování : 19 : 0 : 0

3 05/ZAST/20 z /05 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2004 Poliklinice Žamberk s.r.o. na provoz LSPP v roce 2004 ve výši ,00 Kč Hlasování 18:0:0 05/ZAST/20 z Usnesení č. 505/05 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a finančního daru z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám.Gen.Knopa 837, na nákup vozidla pro sestry domácí péče ve výši ,- Kč, Hlasování: 18 : 0 : 0 05/ZAST/22 z /05 ZM schvaluje záměr výstavby stanoviště RLP v Žamberku v areálu Polikliniky s.r.o. (garáže) a ukládá starostovi nadále jednat o realizaci s vedením Polikliniky Hlasování 16:0:1 05/ZAST/24 z /05 ZM schvaluje koupi objektu prádelny na části pozemku p.č. 3946/2 v k.ú.žamberk od prodávající firmy Poliklinika Žamberk spol. s r.o. za následujících podmínek: - Kupní cena bude stanovena ve výši tržního ocenění, tj ,00 Kč, - Prodávající zřídí na pozemcích 742/2 a 742/6 ve prospěch nemovitosti objektu prádelny věcné břemeno příjezdu a příchodu - Bude vyhotoven GP na oddělení části pozemku p.č. 3946/2 v k.ú. Žamberk, a to na náklady kupujícího - Objekt prádelny na části pozemku p.č. 3946/2 město následně převede do vlastnictví Pardubického kraje pro vybudování výjezdového stanoviště RLP Žamberk - Prodávající zajistí souhlas Fondu národního majetku s prodejem nemovitostí městu Žamberk (předkupní právo FNM) nejpozději do nebo kupní smlouva bude uzavřena nejdříve (předkupní právo je zřízeno do ) ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy za výše uvedených podmínek ZM vyhlašuje na rok 2006 dotační titul na akci rekonstrukce Rehabilitace a vybudování pracoviště jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za následujících podmínek: - výše dotace 1,2 mil. Kč - doložení projektové dokumentace rekonstrukce nebo stavebních prací - doložení rozpočtu akce - dotace bude proplacena po ukončení akce, tj. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rehabilitace a předložení originálů a kopií dodavatelských faktur, případně jiných účetních dokladů, které budou investorem zaplaceny. - ZM schvaluje podporu rozvoje ambulantních služeb na poliklinice v Žamberku v kontextu s předloženým návrhem. Hlasování 18:0:0

4 05/ZAST/25 z /05 ZM schvaluje bezúplatný převod objektu prádelny s pozemkem na části pozemku p.č. 3946/4 v k.ú. Žamberk na Pardubický kraj za účelem její rekonstrukce na stanici RLP. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o převodu Hlasování 17:0:0 06/ZAST/27 z /06 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Gen.Knopa 837, Žamberk, na rekonstrukci prostor pro jednodenní chirurgii ve výši ,00 Kč Hlasování 20:0:1 06/ZAST/32 z /06 ZM revokuje Usnesení č., 640/05, část třetí z jednání ZM Žamberka konaného dne a nahrazuje ho následujícím usnesením: ZM vyhlašuje na rok 2007 dotační titul na akci rekonstrukce Rehabilitace a vybudování pracoviště jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za následujících podmínek: - výše dotace 1,2 mil. Kč - doložení projektové dokumentace rekonstrukce nebo stavebních prací - doložení rozpočtu akce - dotace bude proplacena po ukončení akce, tj. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rehabilitace a předložení originálů a kopií dodavatelských faktur, případně jiných účetních dokladů, které budou investorem zaplaceny Hlasování 19:0:0 3/2007-ZAST Usnesení č. 52/07 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2007 viz. Příloha (23. Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Náměstí generála Knopa 837, PSČ Žamberk, na nákup pomůcek pro nemohoucí občany v domácí péči realizovaný v roce 2007, ve výši Kč ,--) Hlasování: 17 : 0 : 3 ZM 9/2008-ZAST /08 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Nám. GenKnopa 837, Žamberk na nákup polohovacího lůžka a zdravotnické materiály nehrazené pojišťovnami v roce 2008, ve výši ,00 Kč, a pověřuje starostu jejich podpisem Hlasování 20:0:0

5 238/08 ZM schvaluje podporu záměru vybudování jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za podmínky, že tento projekt získá dotaci z fondů EU. Zároveň si vyhrazuje právo rozhodnout o výši podpory samostatným usnesením. Hlasování 20:0:0 ZM 14/2008-ZAST /08 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Žamberka v roce 2008 uzavřené mezi městem Žamberk a 1. Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Gen.Knopa 837, Žamberk, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků měste Žamberka na projekt zařízení rehabilitace ve výši ,00 Kč 2. Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Genn.Knopa 837, Žamberk, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků města Žamberk na projekt stavební úpravy vnitřních prostor pro LSPP na oddělení rehabilitace realizovaný v roce 2008 ve výši ,00 Kč Hlasování 16:0:0 (nehlasovali MUDr. Jansa a MUDr. Chocholatý) ZM 16/2008-ZAST /08 ZM deleguje v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Dytrta k zastupování města Žamberka jako společníka na valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol s.r.o. do Hlasování: 13:0:1 ZM 22/2009.ZAST /09 ZM schvaluje poskytnutí dotace spol. Poliklinika Žamberk spol s r.o. ve výši 2,6 mil. Kč, rozloženo do splátek 5 let a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování 17:0:1 ZM 25/2009-ZAST /09 ZM bere na vědomí nabídku Z.S. k prodeji obchodního podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a neschvaluje jeho odkup Hlasování 12:0:0 ZM 26/2009-ZAST /09 ZM schvaluje předložený návrh způsobu řešení parkování v ul. U Polikliniky dle varianty předložené Poliklinikou Žamberk a ukládá Ing. Vladimíru Fabiánovi zajistit realizaci. Hlasování 17:0:0 1186/09 ZM bere na vědomí informaci starosty o zrušení LSPP v Žamberku a ukládá starostovi v této věci konat Hlasování 16:0:0

6 Zastupitelstvo města dosud 2/2010-ZAST /10 ZM deleguje v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Dytrta k zastupování města Žamberka jako společníka na valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol s.r.o., a to v období od do /2011-ZAST /11 ZM uplatňuje předkupní právo na odkup obchodního podílu Z.S. a H.H. ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ZM schvaluje odkup obchodního podílu Z.S. a H.H. za cenu , Kč/obchodní podíl. Hlasování 20 :0:0 8/2011-ZAST /11 ZM bere na vědomí informace Ing. Karla Vojty jednatele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Hlasování 20:0:0 386/11 ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010 a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2010 společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovanou pro město Žamberk společností AV-AUDITING spol. s r.o. Pardubice Hlasování 18:0:1 387/11 ZM bere na vědomí zápis z konání mimořádné valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., která se konala dne Hlasování 19:0:1 388/11 ZM bere na vědomí informaci o změnách společenské smlouvy společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., které byly schváleny na valné hromadě společnosti dne Hlasování 18:0:2 389/11 ZM bere na vědomí informaci o probíhající veřejnosprávní kontrole ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., jejímž předmětem je prověření čerpání, zaúčtování a kontrola originálních dokladů příspěvků poskytnutých z rozpočtu města Žamberka v roce 2010 na provoz domácí péče v roce 2010 ve výši Kč ,- a na úhradu jistiny z půjčky v roce 2010 ve výši ,00 Kč Hlasování 16:0:4 390/11 ZM schvaluje posunutí termínu poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2011 ve výši 520 tis. Kč společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. na

7 vybudování jednodenní chirurgie dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol. s r.o. do Hlasování 19:0:1 391/11 ZM schvaluje dodatek číslo 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol s r.o., a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování 20:0:0 434/11ZM ukládá KV prověřit zákonnost průběhu valných hromad společnosti Poliklinika s.r.o. konaných v roce 2011, jejich usnesení, přijatých změn společenské smlouvy a okolností prodeje podílů vystupujících společníků Hlasování 19:0:0 10/2011-ZAST /11 ZM pověřuje zastupováním města ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. 1.místostarostu ing. Petra Novotného a současně tím odvolává starostu Jiř ího Dytrta ze zastupování města v této společnosti s účinností od Hlasování 13:0:4 11/2012-ZAST /12 ZM neschvaluje změny společenské smlouvy společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. dle přílohy a pověřuje zástupce města Ing. Petra Novotného na valné hromadě společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. hlasovat proti přijetí navržených změn Hlasování 11:0: /2012-ZAST/703 ZM neschvaluje prodej podílu města Žamberka ve společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem Praha 6, Vítězné náměstí 576/1 Hlasování 6:1:11 18/2012-ZAST/704 ZM odkládá rozhodnutí o příplatku do předložení písemného zdůvodnění vzniku účetní ztráty ke dni vykázané spol. Podorlická poliklinika s.r.o. jednateli této společnosti Hlasování 12:0:4 20/2012-ZAST ZM bere na vědomí zprávu Ing. Petra Novotného z jednání valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne Hlasování 9:0:11 20/2012-ZAST/753 ZM odvolává Ing. Petra Novotného jako zástupce Podorlické polikliniky s.r.o. Hlasování 14:6:1

8 20/2012-ZAST/754 ZM bere na vědomí žádost Podorlické polikliniky s.r.o. o změnu zástupce města ve společnosti Hlasování 15:0:5 22/2013-ZAST ZM ukládá starostovi města vyvolat jednání s jednateli společnosti se zdůvodněním písemné účetní ztráty ke dni Podorlická poliklinika s.r.o. na příštím ZM Hlasování 5:0:13 24/2013-ZAST/ ZM jmenuje zástupcem města ve společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., Vítězné náměstí 576/1, Praha 6, JUDr. Jitku Kubovou od Hlasování 14:0:2 24/2013-ZAST ZM pověřuje zástupce města v Podorlické poliklinice s.r.o. JUDr. Jitku Kubovou prověřením a podáním písemné zprávy o příčinách vzniku účetní a ekonomické ztráty, snížení tržeb o 60%, snížení hotovosti na pokladně a snížení stavu hmotného a investičního majetku a zpracování do příštího jednání ZM Hlasování: 9:0:7 Rada města /RADA/32 z Usnesení: RM ukládá p. Bajtovi připravit řešení parkování a průchod pro chodce před poliklinikou. RM bere na vědomí informace o chodu Polikliniky Žamberk a RZP přednesené Ing. Vojtou 01/RADA/64 z Usnesení: RM bere na vědomí dopis Ing. K.Vojty, jednatele Polikliniky s.r.o. Žamberk RM ukládá p. místostarostovi zanést do požadavků rozpočtu r žádost p.ing. K.Vojty jednatele Polikliniky s.r.o. Žamberk o poskytnutí finančních prostředků na rok Hlasování: 6:0:0 Rada města /RADA/ Usnesení č. 1562/04 RM schvaluje žádost Ing. Vojty ředitele Polikliniky o poskytnutí městských znaků na sanitní vozidla. Hlasování 5:0:0

9 04/RADA/ Usnesení č. 1822/04 RM bere na vědomí žádost MUDr. Jaslovské, Žamberk o odkoupení obchodního podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. směnou za zpětný převod Panoramy a nedoporučuje ZM tuto směnu schválit. Hlasování 6:0:1 Usnesení č. 1823/04 RM bere na vědomí žádost společnosti Správa obchodních aktiv s.r.o., Častolovice o odkoupení podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a nedoporučuje ZM převod uvedeného podílu provést. 04/RADA/ Usnesení č. 2583/04 RM schvaluje finanční příspěvek na provoz LSPP za rok 2004 ve výši 12636,- Kč z kapitoly rezerva rozpočtu Ekola. Usnesení č. 2584/04 RM neschvaluje příspěvek na úhradu studie na rekonstrukci bývalé prádelny na objekt ZZS ve výši 5 000,- Kč. 05/RADA/ Usnesení č. 2942/05 RM doporučuje ZM směnu nemovitého majetku ( garáže za poliklinikou ) za 2% podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. 05/RADA/ Usnesení č. 3031/05 RM ruší usnesení č. 2942/05, kterým doporučila ZM směnu nemovitého majetku (garáže za poliklinikou) za 2 % podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o., a pověřuje starostu dalším jednáním se společností v uvedené věci. 05/RADA/ Usnesení č. 3469/05 RM bere na vědomí vyjádření společnosti Poliklinika s.r.o. ve věci zástupů na chirurgické ambulanci. 06/RADA/ Usnesení č. 3860/06 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o., o finanční prostředky pro další služby pro občany a schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč na nákup zdravotnického materiálu pro občany.

10 32/2007-RADA z /07 RM vede na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-- Kč na polohovací postel a ošetřovací materiál a ukládá odboru FIN částku zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2008 Hlasování 6:0:0 39/2008-RADA z /08 RM pověřuje starostu města Mgr. Tomáše Kalouse, a vedoucí právního odboru JUDr. Jitku Kubovou nahlédnutím do všech dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., IČ , se sídlem Žamberk, nám. Gen.Knopa 837, ve smyslu čl. 7 společenské smlouvy a 122 obchodního zákoníku. Zároveň pověřuje Hanu Matějíčkovou a Roberta Charfreitaga provedením veřejnosprávní kontroly ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., jako žadatele o veřejnou finanční podporu, ve smyslu zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Hlasování 5:0:0 42/2008-RADA /08 RM bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příjemce příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2006 a 2007 Poliklinika spol. s r.o. Žamberk 43/2008-RADA /08 RM nedoporučuje k realizaci požadavek č.2 žádosti ředitele Polikliniky spol. s r.o. ohledně umístění stožáru veřejného osvětlení na dvůr Polikliniky Hlasování 6:0:0 46/2008-RADA /08 RM pověřuje starostu města Mgr. Tomáše Kalouse, a mzdovou účetní Kateřinu Prokopcovou, nahlédnutím do dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., IČ , se sídlem Žamberk, nám. Gen.Knopa 837, ve smyslu čl. 7 společenské smlouvy a 122 obchodního zákoníku Hlasování 5:0:0 57/2008-RADA /08 RM bere na vědomí žádost ředitele Polikliniky spol. s r.o. a nedoporučuje k realizaci požadavek č. 1 a č. 3 uvedené žádosti a ukládá REUP připravit rozpočet na realizaci usnesení RM č. 1517/08. (chodník) Hlasování 4:0:0

11 60/2008-RADA /08 RM doporučuje ZM delegovat v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Organizačním řádem města Žamberka Jiřího Dytrta k zastupování města žamberka jako společníka na všech valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Hlasování 4:0:2 65/2008-RADA /08 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o finanční příspěvek pro oddělení domácí zdravotní péče a ukládá odboru FIN zařadit částku ve výši ,00 Kč do rozpočtu /2009/RADA /09 RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám. Gen.Knopa 837, IČ , na nákup polohovacího lůžka, rehabilitačních pomůcek pro imobilní pacienty a zdravotnické materiály nehrazené pojišťovnami v roce 2009 ve výši ,00 Kč. Hlasování 6:0:0 79/2009-RADA /09 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace spol. Poliklinika Žamberk spol. s r.o., ve výši 2,6 mil. Kč rozloženo do splátky 5 let. 81/2009-RADA /09 RM bere na vědomí dopis M.H. a ukládá právnímu odboru podat v této věci stanovisko. Hlasování 6:0:0 84/2009-RADA /09 RM bere na vědomí vyjádření JUDr. Kubové k dopisu M.H. a pověřuje starostu zasláním odpovědi M.H. Hlasování 6:0:0 90/2009-RADA /09 RM bere na vědomí nabídku MUDr. Z.Stráníka na prodej obchodního podílu společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a nedoporučuje ZM nákup obchodního podílu. Hlasování 5:0:1 91/2009-RADA /09

12 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o řešení dopravní situace před poliklinikou a postupuje žádost na jednání ZM Hlasování 6:0:0 106/2010-RADA /10 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám.Gen.Knopa 837,, IČ na provoz zdravotní domácí péče v roce 2010 ve výši ,00 Kč Hlasování 6:0: č. 3/2010- RADA Usnesení č. 189/10 RM bere na vědomí žádost společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. o finanční příspěvek na zajištění služeb pro občany a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč a zároveň ukládá odboru FIN částku zahrnout do návrhu rozpočtu na rok č. 16/2011-RADA Usnesení č. 863/11 RM doporučuje ZM pověřit Kontrolní výbor a Finanční výbor Poliklinika Žamberk spol. s r.o. kontrolou společnosti č. 20/2011-RADA Usnesení č. 1047/11 RM bere na vědomí informaci o zahájení a průběhu veřejnoprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. a o odložení termínu dokončení veřejnoprávní kontroly do a RM doporučuje ZM schválit posunutí termínu poskytnutí příspěvku ve výši Kč 520 tis. dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk, IČO a společností Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., IČO , do Usnesení č. 1102/11 RM souhlasí s vyhrazeným parkováním v počtu 11 míst pro Poliklinika Žamberk spol. s r. o. od do na parkovišti v ul. U Polikliniky. Usnesení č. 1121/11 RM bere na vědomí stížnost M.H. na jednatele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. K.V., V.Ch. a ukládá odboru právnímu podat v této věci stanovisko č. 21/2011-RADA Usnesení č. 1124/11

13 RM zmocňuje AV AUDITING spol. s r.o., Pardubice nahlížet do dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., se sídlem Žamberk, Nám. Gen. Knopa 837, IČ ,, a kontrolovat tam obsažené údaje, a to ve smyslu ust. 122 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů č. 22/201-RADA Usnesení č. 1157/11 RM bere na vědomí stanovisko právního odboru ke stížnosti M.H. Usnesení č. 1176/11 RM bere na vědomí oznámení společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. k oznámenému auditu. Usnesení č. 1179/11 RM bere na vědomí žádost M.H. o ustanovení ověřovatele zápisu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1179/11 RM bere na vědomí žádost MUDr. Hlaváče o ustanovení ověřovatele zápisu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 24/2011-RADA Usnesení č. 1209/11 RM bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010 a Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2010 společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovanou pro město Žamberk společností AV-AUDITING spol. s r.o. Pardubice. Usnesení č. 1282/11 RM bere na vědomí dopis ředitele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. adresovaný Ing. arch. V. Středové ze dne a odpověď Ing. arch. Středové na tento dopis č. 27/2011-RADA Usnesení č. 1436/11 RM bere na vědomí dopis ředitele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ze dne a ukládá právnímu odboru připravit odpověď do příští RM č. 28/2011-RADA Usnesení č. 1463/11 RM bere na vědomí informaci společnosti AV-AUDITING, spol. s r.o. o možnosti prověření skutečností v hospodaření společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. v souladu s ustanovením bodu číslo 7. Sdělení pro zástupce města Žamberk Zprávy o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010.

14 Usnesení č. 1465/11 RM svým usnesením číslo 1465/11 ruší poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2011 Poliklinice Žamberk spol. s r.o., Žamberk na zajištění služeb pro občany ve výši Kč ,-- v roce 2011, které bylo schváleno usnesením číslo 624/11 z jednání rady města 12/2011-RADA ze dne č. 29/2011-RADA Usnesení č. 1503/11 RM bere na vědomí zpracování odpovědi Ing. Karlu Vojtovi, jednateli spol. Poliklinika Žamberk spol. s r.o., odborem PRAV. Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1523/11 RM bere na vědomí stanovisko dopravní komise ve věci realizace dopravního značení před budovou Polikliniky dle projektové dokumentace a ukládá odboru REUP zahrnout dokončení akce do plánu akcí pro rok č. 30/2011-RADA Usnesení č. 1540/11 RM pověřuje starostu v součinnosti s právním odborem zpracovat žalobu o neplatnosti Valné hromady Polikliniky Žamberk s.r.o. ze dne s termínem do č. 31/2011-RADA Usnesení č. 1543/11 RM schvaluje zadání zpracování žaloby Mgr. Pavlu Střelečkovi o neplatnosti valné hromady Polikliniky Žamberk s.r.o. ze dne s termínem do Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 32/2011-RADA Usnesení č. 1547/11 RM schvaluje plnou moc Mgr. Pavlu Střelečkovi, advokátovi se sídlem v Hradci Králové k právním úkonům k řízení proti společnosti Poliklinika Žamberk spol. s.r.o. ve věci neplatnosti valné hromady Polikliniky Žamberk spol.s.r.o. ze dne Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2011-RADA Usnesení č. 1649/11 RM pověřuje tajemníka zajistit provedení tržního odhadu podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk spol.s r.o. k a ke dni přijetí návrhu na prodej podílu MUDr.H. Hurdesové a MUDr. Z. Stráníkovi. Termín do příští RM. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

15 č, 38/2012- RADA Usnesení č. 1774/12 RM bere na vědomí právní rozbor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol. s r.o. dne Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1790/12 RM bere na vědomí průběžné plnění usnesení RM č. 1649/11 tajemníkem MěÚ ke dni a RM ukládá starostovi města zajistit doklady nutné k vyhotovení tržního odhadu podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s. r. o č. 40/2012-RADA Usnesení č. 1819/12 RM bere na vědomí informaci finančního odboru o fakturách neodsouhlasených městem Žamberk, uvedených v tabulce číslo 1) a RM ukládá odboru FIN zajistit úhradu faktury číslo od společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. na částku Kč 772,-- jejím zapracováním do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 do položky zastupitelé nákup služeb. Usnesení č. 1866/12 RM bere na vědomí informaci 1. místostarosty a souhlasí se zasláním dopisu společníkům společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovaným Mgr. Střelečkem. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 44/2012-RADA Usnesení č. 1942/12 RM bere na vědomí zápis z jednání Valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ze dne č. 46/2012-RADA Usnesení č. 1967/12 RM bere na vědomí vyjádření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. k právnímu rozboru Smlouvy o poskytnutí příspěvku zpracovanému Mgr. Martinem Blohoněm na žádost města. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/2127 informaci společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. o možnosti města zaslat znova požadavky na změnu společenské smlouvy Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

16 /2012-RADA/ Rada města zápis z Valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. ze dne Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města nabídku na odkoupení městského podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. a předkládá tuto nabídku ZM k projednání II. zrušuje usnesení č. 1790/2012 z /2012-RADA/ Rada města zápis z jednání Valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., Praha ze dne a výroční zprávu hospodaření společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., Žamberk za rok 2011 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města sdělení společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., o závazku města uhradit příspěvek na krytí ztráty této společnosti a postupuje ho ZM k projednání. II. pověřuje 1.místostarostu zasláním sdělení o tomto postupu všem společníkům a jednatelům společnosti Podorlická poliklinika s.r.o Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města informaci o ekonomických údajích dosažených společností Podorlická poliklinika s.r.o., IČ , ke dni Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města

17 zápis z Valné hromady Podorlické polikliniky s.r.o. ze dne Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města I. schvaluje použití městského znaku na informační tabulku, která bude umístěna v prostorách nové chirurgie v budově polikliniky žadatel: Podorlická poliklinika s.r.o., Vítězné nám., Praha Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města žádost Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve věci dopravního značení pro areál Podorlické polikliniky. s.r.o II. doporučuje žadateli řešit předmětnou žádost s vlastníkem areálu Podorlické polikliniky s.r.o. k umístění dopravního značení v jeho areálu a následně jednat s odborem SPDO MěÚ Žamberk o povolení umístění /2012-RADA/ Rada města zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne , pozvánku na Valnou hromadu společnosti dne a vyjádření společnosti k jednání připravované VH Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2013-RADA/ Rada města zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne /2013-RADA/ Rada města usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice č.j. 36 Cm 69/2011 ze dne

18 II. souhlasí s tím, aby ve věci vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady Podorlické polikliniky s.r.o. konané dne bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30.října 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

U S N E S E N Í z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 30.3.2005 v budově obecního úřadu Dobrá obřadní síň.

U S N E S E N Í z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 30.3.2005 v budově obecního úřadu Dobrá obřadní síň. U S N E S E N Í z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 30.3.2005 v budově obecního úřadu Dobrá obřadní síň. 1. Zahájení. 1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení : Ing. Ladislav Březina ( SNK

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.12.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu Bohuslava

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 120/5/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více