MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: Datum: Městský úřad Žamberk obdržel dne žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žadatel požadoval informace hlasování ve věci Polikliniky, jak jednotliví přítomní členové hlasovali; žadateli byla tato informace poskytnuta od počátku volebního období r Dne obdržel městský úřad od stejného žadatele žádost o poskytnutí informace, a to hlasování RM a ZM ve věci Polikliniky Žamberk s.r.o., resp. Podorlické polikliniky s.r.o., a to za období od r Žadateli byla informace poskytnuta. Dne obdržel městský úřad od stejného žadatele žádost o poskytnutí informace, a to hlasování RM a ZM ve věci Polikliniky Žamberk s.r.o, za období od r Žadateli bylo sděleno, že informace za období r nemůže povinný orgán poskytnout, neboť dokumenty toto období nemá již povinný subjekt k dispozici (předány do archivu). Za období r byly informace poskytnuty. Všechny poskytnuté informace jsou níže uvedeny v časovém přehledu.

2 Přehled hlasování zastupitelstva a rady města Žamberka, týkající se Polikliniky Žamberk s.r.o. Zastupitelstvo města /ZAST/3 ze dne Usnesení: MZ schvaluje rozpočtovou změnu ve výši ,00 Kč pro Polikliniku Žamberk s.r.o. na nákup vybavení pro rychlou záchrannou pomoc. Hlasování: 00/ZAST/9 z Usnesení: MZ schvaluje rozpočet města na r (v rámci rozpočtu příspěvek na vybavení vozidla RZP 80 tis. Kč) Hlasování: 20 : 0 : 0 00/ZAST/13 z Usnesení: MZ bere na vědomí informaci paní ing. Jany Cvikové o stavu rozpočtu ke dni (v rámci rozpočtu příspěvek na vybavení vozidla RZP 50 tis. Kč) Hlasování 19:0:1 01/ZAST/15 z Usnesení: MZ bere na vědomí finanční situaci společnosti Poliklinika s.r.o. Žamberk Zastupitelstvo města /ZAST/ Usnesení č. 128/03 ZM schvaluje příspěvek města Žamberka na dofinancování nákladů na rok 2003 na provoz LSPP v Žamberku, ve výši 20,- Kč na jednoho občana Žamberka. Hlasování: 16 : 0 : 0 04/ZAST/ /04 ZM neschvaluje prodej obchodního podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o., směnou za zpětný převod Panoramy. Hlasování 19:0:1 Usnesení č. 318/04 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2004 společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. na polohovací lůžka ve výši ,- Kč. Hlasování : 16 : 0 : 0 Usnesení č. 321/04 ZM ruší své usnesení č. 128/03. ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku města na dofinancování nákladů na rok 2004 na provoz LSPP v Žamberku ve výši 120 tis Kč. Hlasování : 19 : 0 : 0

3 05/ZAST/20 z /05 ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2004 Poliklinice Žamberk s.r.o. na provoz LSPP v roce 2004 ve výši ,00 Kč Hlasování 18:0:0 05/ZAST/20 z Usnesení č. 505/05 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a finančního daru z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám.Gen.Knopa 837, na nákup vozidla pro sestry domácí péče ve výši ,- Kč, Hlasování: 18 : 0 : 0 05/ZAST/22 z /05 ZM schvaluje záměr výstavby stanoviště RLP v Žamberku v areálu Polikliniky s.r.o. (garáže) a ukládá starostovi nadále jednat o realizaci s vedením Polikliniky Hlasování 16:0:1 05/ZAST/24 z /05 ZM schvaluje koupi objektu prádelny na části pozemku p.č. 3946/2 v k.ú.žamberk od prodávající firmy Poliklinika Žamberk spol. s r.o. za následujících podmínek: - Kupní cena bude stanovena ve výši tržního ocenění, tj ,00 Kč, - Prodávající zřídí na pozemcích 742/2 a 742/6 ve prospěch nemovitosti objektu prádelny věcné břemeno příjezdu a příchodu - Bude vyhotoven GP na oddělení části pozemku p.č. 3946/2 v k.ú. Žamberk, a to na náklady kupujícího - Objekt prádelny na části pozemku p.č. 3946/2 město následně převede do vlastnictví Pardubického kraje pro vybudování výjezdového stanoviště RLP Žamberk - Prodávající zajistí souhlas Fondu národního majetku s prodejem nemovitostí městu Žamberk (předkupní právo FNM) nejpozději do nebo kupní smlouva bude uzavřena nejdříve (předkupní právo je zřízeno do ) ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy za výše uvedených podmínek ZM vyhlašuje na rok 2006 dotační titul na akci rekonstrukce Rehabilitace a vybudování pracoviště jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za následujících podmínek: - výše dotace 1,2 mil. Kč - doložení projektové dokumentace rekonstrukce nebo stavebních prací - doložení rozpočtu akce - dotace bude proplacena po ukončení akce, tj. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rehabilitace a předložení originálů a kopií dodavatelských faktur, případně jiných účetních dokladů, které budou investorem zaplaceny. - ZM schvaluje podporu rozvoje ambulantních služeb na poliklinice v Žamberku v kontextu s předloženým návrhem. Hlasování 18:0:0

4 05/ZAST/25 z /05 ZM schvaluje bezúplatný převod objektu prádelny s pozemkem na části pozemku p.č. 3946/4 v k.ú. Žamberk na Pardubický kraj za účelem její rekonstrukce na stanici RLP. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy o převodu Hlasování 17:0:0 06/ZAST/27 z /06 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Gen.Knopa 837, Žamberk, na rekonstrukci prostor pro jednodenní chirurgii ve výši ,00 Kč Hlasování 20:0:1 06/ZAST/32 z /06 ZM revokuje Usnesení č., 640/05, část třetí z jednání ZM Žamberka konaného dne a nahrazuje ho následujícím usnesením: ZM vyhlašuje na rok 2007 dotační titul na akci rekonstrukce Rehabilitace a vybudování pracoviště jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za následujících podmínek: - výše dotace 1,2 mil. Kč - doložení projektové dokumentace rekonstrukce nebo stavebních prací - doložení rozpočtu akce - dotace bude proplacena po ukončení akce, tj. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí rehabilitace a předložení originálů a kopií dodavatelských faktur, případně jiných účetních dokladů, které budou investorem zaplaceny Hlasování 19:0:0 3/2007-ZAST Usnesení č. 52/07 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2007 viz. Příloha (23. Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Náměstí generála Knopa 837, PSČ Žamberk, na nákup pomůcek pro nemohoucí občany v domácí péči realizovaný v roce 2007, ve výši Kč ,--) Hlasování: 17 : 0 : 3 ZM 9/2008-ZAST /08 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Nám. GenKnopa 837, Žamberk na nákup polohovacího lůžka a zdravotnické materiály nehrazené pojišťovnami v roce 2008, ve výši ,00 Kč, a pověřuje starostu jejich podpisem Hlasování 20:0:0

5 238/08 ZM schvaluje podporu záměru vybudování jednodenní chirurgie v objektu Polikliniky Žamberk za podmínky, že tento projekt získá dotaci z fondů EU. Zároveň si vyhrazuje právo rozhodnout o výši podpory samostatným usnesením. Hlasování 20:0:0 ZM 14/2008-ZAST /08 ZM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Žamberka v roce 2008 uzavřené mezi městem Žamberk a 1. Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Gen.Knopa 837, Žamberk, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků měste Žamberka na projekt zařízení rehabilitace ve výši ,00 Kč 2. Poliklinika Žamberk s.r.o., nám. Genn.Knopa 837, Žamberk, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků města Žamberk na projekt stavební úpravy vnitřních prostor pro LSPP na oddělení rehabilitace realizovaný v roce 2008 ve výši ,00 Kč Hlasování 16:0:0 (nehlasovali MUDr. Jansa a MUDr. Chocholatý) ZM 16/2008-ZAST /08 ZM deleguje v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Dytrta k zastupování města Žamberka jako společníka na valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol s.r.o. do Hlasování: 13:0:1 ZM 22/2009.ZAST /09 ZM schvaluje poskytnutí dotace spol. Poliklinika Žamberk spol s r.o. ve výši 2,6 mil. Kč, rozloženo do splátek 5 let a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování 17:0:1 ZM 25/2009-ZAST /09 ZM bere na vědomí nabídku Z.S. k prodeji obchodního podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a neschvaluje jeho odkup Hlasování 12:0:0 ZM 26/2009-ZAST /09 ZM schvaluje předložený návrh způsobu řešení parkování v ul. U Polikliniky dle varianty předložené Poliklinikou Žamberk a ukládá Ing. Vladimíru Fabiánovi zajistit realizaci. Hlasování 17:0:0 1186/09 ZM bere na vědomí informaci starosty o zrušení LSPP v Žamberku a ukládá starostovi v této věci konat Hlasování 16:0:0

6 Zastupitelstvo města dosud 2/2010-ZAST /10 ZM deleguje v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Dytrta k zastupování města Žamberka jako společníka na valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol s.r.o., a to v období od do /2011-ZAST /11 ZM uplatňuje předkupní právo na odkup obchodního podílu Z.S. a H.H. ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ZM schvaluje odkup obchodního podílu Z.S. a H.H. za cenu , Kč/obchodní podíl. Hlasování 20 :0:0 8/2011-ZAST /11 ZM bere na vědomí informace Ing. Karla Vojty jednatele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Hlasování 20:0:0 386/11 ZM bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010 a zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2010 společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovanou pro město Žamberk společností AV-AUDITING spol. s r.o. Pardubice Hlasování 18:0:1 387/11 ZM bere na vědomí zápis z konání mimořádné valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., která se konala dne Hlasování 19:0:1 388/11 ZM bere na vědomí informaci o změnách společenské smlouvy společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., které byly schváleny na valné hromadě společnosti dne Hlasování 18:0:2 389/11 ZM bere na vědomí informaci o probíhající veřejnosprávní kontrole ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., jejímž předmětem je prověření čerpání, zaúčtování a kontrola originálních dokladů příspěvků poskytnutých z rozpočtu města Žamberka v roce 2010 na provoz domácí péče v roce 2010 ve výši Kč ,- a na úhradu jistiny z půjčky v roce 2010 ve výši ,00 Kč Hlasování 16:0:4 390/11 ZM schvaluje posunutí termínu poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2011 ve výši 520 tis. Kč společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. na

7 vybudování jednodenní chirurgie dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol. s r.o. do Hlasování 19:0:1 391/11 ZM schvaluje dodatek číslo 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol s r.o., a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování 20:0:0 434/11ZM ukládá KV prověřit zákonnost průběhu valných hromad společnosti Poliklinika s.r.o. konaných v roce 2011, jejich usnesení, přijatých změn společenské smlouvy a okolností prodeje podílů vystupujících společníků Hlasování 19:0:0 10/2011-ZAST /11 ZM pověřuje zastupováním města ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. 1.místostarostu ing. Petra Novotného a současně tím odvolává starostu Jiř ího Dytrta ze zastupování města v této společnosti s účinností od Hlasování 13:0:4 11/2012-ZAST /12 ZM neschvaluje změny společenské smlouvy společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. dle přílohy a pověřuje zástupce města Ing. Petra Novotného na valné hromadě společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. hlasovat proti přijetí navržených změn Hlasování 11:0: /2012-ZAST/703 ZM neschvaluje prodej podílu města Žamberka ve společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., se sídlem Praha 6, Vítězné náměstí 576/1 Hlasování 6:1:11 18/2012-ZAST/704 ZM odkládá rozhodnutí o příplatku do předložení písemného zdůvodnění vzniku účetní ztráty ke dni vykázané spol. Podorlická poliklinika s.r.o. jednateli této společnosti Hlasování 12:0:4 20/2012-ZAST ZM bere na vědomí zprávu Ing. Petra Novotného z jednání valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne Hlasování 9:0:11 20/2012-ZAST/753 ZM odvolává Ing. Petra Novotného jako zástupce Podorlické polikliniky s.r.o. Hlasování 14:6:1

8 20/2012-ZAST/754 ZM bere na vědomí žádost Podorlické polikliniky s.r.o. o změnu zástupce města ve společnosti Hlasování 15:0:5 22/2013-ZAST ZM ukládá starostovi města vyvolat jednání s jednateli společnosti se zdůvodněním písemné účetní ztráty ke dni Podorlická poliklinika s.r.o. na příštím ZM Hlasování 5:0:13 24/2013-ZAST/ ZM jmenuje zástupcem města ve společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., Vítězné náměstí 576/1, Praha 6, JUDr. Jitku Kubovou od Hlasování 14:0:2 24/2013-ZAST ZM pověřuje zástupce města v Podorlické poliklinice s.r.o. JUDr. Jitku Kubovou prověřením a podáním písemné zprávy o příčinách vzniku účetní a ekonomické ztráty, snížení tržeb o 60%, snížení hotovosti na pokladně a snížení stavu hmotného a investičního majetku a zpracování do příštího jednání ZM Hlasování: 9:0:7 Rada města /RADA/32 z Usnesení: RM ukládá p. Bajtovi připravit řešení parkování a průchod pro chodce před poliklinikou. RM bere na vědomí informace o chodu Polikliniky Žamberk a RZP přednesené Ing. Vojtou 01/RADA/64 z Usnesení: RM bere na vědomí dopis Ing. K.Vojty, jednatele Polikliniky s.r.o. Žamberk RM ukládá p. místostarostovi zanést do požadavků rozpočtu r žádost p.ing. K.Vojty jednatele Polikliniky s.r.o. Žamberk o poskytnutí finančních prostředků na rok Hlasování: 6:0:0 Rada města /RADA/ Usnesení č. 1562/04 RM schvaluje žádost Ing. Vojty ředitele Polikliniky o poskytnutí městských znaků na sanitní vozidla. Hlasování 5:0:0

9 04/RADA/ Usnesení č. 1822/04 RM bere na vědomí žádost MUDr. Jaslovské, Žamberk o odkoupení obchodního podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. směnou za zpětný převod Panoramy a nedoporučuje ZM tuto směnu schválit. Hlasování 6:0:1 Usnesení č. 1823/04 RM bere na vědomí žádost společnosti Správa obchodních aktiv s.r.o., Častolovice o odkoupení podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a nedoporučuje ZM převod uvedeného podílu provést. 04/RADA/ Usnesení č. 2583/04 RM schvaluje finanční příspěvek na provoz LSPP za rok 2004 ve výši 12636,- Kč z kapitoly rezerva rozpočtu Ekola. Usnesení č. 2584/04 RM neschvaluje příspěvek na úhradu studie na rekonstrukci bývalé prádelny na objekt ZZS ve výši 5 000,- Kč. 05/RADA/ Usnesení č. 2942/05 RM doporučuje ZM směnu nemovitého majetku ( garáže za poliklinikou ) za 2% podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. 05/RADA/ Usnesení č. 3031/05 RM ruší usnesení č. 2942/05, kterým doporučila ZM směnu nemovitého majetku (garáže za poliklinikou) za 2 % podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o., a pověřuje starostu dalším jednáním se společností v uvedené věci. 05/RADA/ Usnesení č. 3469/05 RM bere na vědomí vyjádření společnosti Poliklinika s.r.o. ve věci zástupů na chirurgické ambulanci. 06/RADA/ Usnesení č. 3860/06 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o., o finanční prostředky pro další služby pro občany a schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč na nákup zdravotnického materiálu pro občany.

10 32/2007-RADA z /07 RM vede na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-- Kč na polohovací postel a ošetřovací materiál a ukládá odboru FIN částku zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2008 Hlasování 6:0:0 39/2008-RADA z /08 RM pověřuje starostu města Mgr. Tomáše Kalouse, a vedoucí právního odboru JUDr. Jitku Kubovou nahlédnutím do všech dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., IČ , se sídlem Žamberk, nám. Gen.Knopa 837, ve smyslu čl. 7 společenské smlouvy a 122 obchodního zákoníku. Zároveň pověřuje Hanu Matějíčkovou a Roberta Charfreitaga provedením veřejnosprávní kontroly ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., jako žadatele o veřejnou finanční podporu, ve smyslu zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Hlasování 5:0:0 42/2008-RADA /08 RM bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příjemce příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2006 a 2007 Poliklinika spol. s r.o. Žamberk 43/2008-RADA /08 RM nedoporučuje k realizaci požadavek č.2 žádosti ředitele Polikliniky spol. s r.o. ohledně umístění stožáru veřejného osvětlení na dvůr Polikliniky Hlasování 6:0:0 46/2008-RADA /08 RM pověřuje starostu města Mgr. Tomáše Kalouse, a mzdovou účetní Kateřinu Prokopcovou, nahlédnutím do dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., IČ , se sídlem Žamberk, nám. Gen.Knopa 837, ve smyslu čl. 7 společenské smlouvy a 122 obchodního zákoníku Hlasování 5:0:0 57/2008-RADA /08 RM bere na vědomí žádost ředitele Polikliniky spol. s r.o. a nedoporučuje k realizaci požadavek č. 1 a č. 3 uvedené žádosti a ukládá REUP připravit rozpočet na realizaci usnesení RM č. 1517/08. (chodník) Hlasování 4:0:0

11 60/2008-RADA /08 RM doporučuje ZM delegovat v souladu s ust. 84 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Organizačním řádem města Žamberka Jiřího Dytrta k zastupování města žamberka jako společníka na všech valných hromadách společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Hlasování 4:0:2 65/2008-RADA /08 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o finanční příspěvek pro oddělení domácí zdravotní péče a ukládá odboru FIN zařadit částku ve výši ,00 Kč do rozpočtu /2009/RADA /09 RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám. Gen.Knopa 837, IČ , na nákup polohovacího lůžka, rehabilitačních pomůcek pro imobilní pacienty a zdravotnické materiály nehrazené pojišťovnami v roce 2009 ve výši ,00 Kč. Hlasování 6:0:0 79/2009-RADA /09 RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace spol. Poliklinika Žamberk spol. s r.o., ve výši 2,6 mil. Kč rozloženo do splátky 5 let. 81/2009-RADA /09 RM bere na vědomí dopis M.H. a ukládá právnímu odboru podat v této věci stanovisko. Hlasování 6:0:0 84/2009-RADA /09 RM bere na vědomí vyjádření JUDr. Kubové k dopisu M.H. a pověřuje starostu zasláním odpovědi M.H. Hlasování 6:0:0 90/2009-RADA /09 RM bere na vědomí nabídku MUDr. Z.Stráníka na prodej obchodního podílu společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. a nedoporučuje ZM nákup obchodního podílu. Hlasování 5:0:1 91/2009-RADA /09

12 RM bere na vědomí žádost Polikliniky Žamberk s.r.o. o řešení dopravní situace před poliklinikou a postupuje žádost na jednání ZM Hlasování 6:0:0 106/2010-RADA /10 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., Žamberk, Nám.Gen.Knopa 837,, IČ na provoz zdravotní domácí péče v roce 2010 ve výši ,00 Kč Hlasování 6:0: č. 3/2010- RADA Usnesení č. 189/10 RM bere na vědomí žádost společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. o finanční příspěvek na zajištění služeb pro občany a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč a zároveň ukládá odboru FIN částku zahrnout do návrhu rozpočtu na rok č. 16/2011-RADA Usnesení č. 863/11 RM doporučuje ZM pověřit Kontrolní výbor a Finanční výbor Poliklinika Žamberk spol. s r.o. kontrolou společnosti č. 20/2011-RADA Usnesení č. 1047/11 RM bere na vědomí informaci o zahájení a průběhu veřejnoprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. a o odložení termínu dokončení veřejnoprávní kontroly do a RM doporučuje ZM schválit posunutí termínu poskytnutí příspěvku ve výši Kč 520 tis. dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne uzavřené mezi městem Žamberk, IČO a společností Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., IČO , do Usnesení č. 1102/11 RM souhlasí s vyhrazeným parkováním v počtu 11 míst pro Poliklinika Žamberk spol. s r. o. od do na parkovišti v ul. U Polikliniky. Usnesení č. 1121/11 RM bere na vědomí stížnost M.H. na jednatele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. K.V., V.Ch. a ukládá odboru právnímu podat v této věci stanovisko č. 21/2011-RADA Usnesení č. 1124/11

13 RM zmocňuje AV AUDITING spol. s r.o., Pardubice nahlížet do dokladů společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., se sídlem Žamberk, Nám. Gen. Knopa 837, IČ ,, a kontrolovat tam obsažené údaje, a to ve smyslu ust. 122 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů č. 22/201-RADA Usnesení č. 1157/11 RM bere na vědomí stanovisko právního odboru ke stížnosti M.H. Usnesení č. 1176/11 RM bere na vědomí oznámení společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. k oznámenému auditu. Usnesení č. 1179/11 RM bere na vědomí žádost M.H. o ustanovení ověřovatele zápisu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1179/11 RM bere na vědomí žádost MUDr. Hlaváče o ustanovení ověřovatele zápisu ve společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 24/2011-RADA Usnesení č. 1209/11 RM bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010 a Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2010 společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovanou pro město Žamberk společností AV-AUDITING spol. s r.o. Pardubice. Usnesení č. 1282/11 RM bere na vědomí dopis ředitele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. adresovaný Ing. arch. V. Středové ze dne a odpověď Ing. arch. Středové na tento dopis č. 27/2011-RADA Usnesení č. 1436/11 RM bere na vědomí dopis ředitele společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ze dne a ukládá právnímu odboru připravit odpověď do příští RM č. 28/2011-RADA Usnesení č. 1463/11 RM bere na vědomí informaci společnosti AV-AUDITING, spol. s r.o. o možnosti prověření skutečností v hospodaření společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. v souladu s ustanovením bodu číslo 7. Sdělení pro zástupce města Žamberk Zprávy o kontrole hospodaření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. v roce 2009 a 2010.

14 Usnesení č. 1465/11 RM svým usnesením číslo 1465/11 ruší poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2011 Poliklinice Žamberk spol. s r.o., Žamberk na zajištění služeb pro občany ve výši Kč ,-- v roce 2011, které bylo schváleno usnesením číslo 624/11 z jednání rady města 12/2011-RADA ze dne č. 29/2011-RADA Usnesení č. 1503/11 RM bere na vědomí zpracování odpovědi Ing. Karlu Vojtovi, jednateli spol. Poliklinika Žamberk spol. s r.o., odborem PRAV. Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1523/11 RM bere na vědomí stanovisko dopravní komise ve věci realizace dopravního značení před budovou Polikliniky dle projektové dokumentace a ukládá odboru REUP zahrnout dokončení akce do plánu akcí pro rok č. 30/2011-RADA Usnesení č. 1540/11 RM pověřuje starostu v součinnosti s právním odborem zpracovat žalobu o neplatnosti Valné hromady Polikliniky Žamberk s.r.o. ze dne s termínem do č. 31/2011-RADA Usnesení č. 1543/11 RM schvaluje zadání zpracování žaloby Mgr. Pavlu Střelečkovi o neplatnosti valné hromady Polikliniky Žamberk s.r.o. ze dne s termínem do Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 32/2011-RADA Usnesení č. 1547/11 RM schvaluje plnou moc Mgr. Pavlu Střelečkovi, advokátovi se sídlem v Hradci Králové k právním úkonům k řízení proti společnosti Poliklinika Žamberk spol. s.r.o. ve věci neplatnosti valné hromady Polikliniky Žamberk spol.s.r.o. ze dne Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2011-RADA Usnesení č. 1649/11 RM pověřuje tajemníka zajistit provedení tržního odhadu podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk spol.s r.o. k a ke dni přijetí návrhu na prodej podílu MUDr.H. Hurdesové a MUDr. Z. Stráníkovi. Termín do příští RM. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

15 č, 38/2012- RADA Usnesení č. 1774/12 RM bere na vědomí právní rozbor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka uzavřené mezi městem Žamberk a společností Poliklinika Žamberk spol. s r.o. dne Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1790/12 RM bere na vědomí průběžné plnění usnesení RM č. 1649/11 tajemníkem MěÚ ke dni a RM ukládá starostovi města zajistit doklady nutné k vyhotovení tržního odhadu podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk s. r. o č. 40/2012-RADA Usnesení č. 1819/12 RM bere na vědomí informaci finančního odboru o fakturách neodsouhlasených městem Žamberk, uvedených v tabulce číslo 1) a RM ukládá odboru FIN zajistit úhradu faktury číslo od společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. na částku Kč 772,-- jejím zapracováním do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 do položky zastupitelé nákup služeb. Usnesení č. 1866/12 RM bere na vědomí informaci 1. místostarosty a souhlasí se zasláním dopisu společníkům společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. zpracovaným Mgr. Střelečkem. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: č. 44/2012-RADA Usnesení č. 1942/12 RM bere na vědomí zápis z jednání Valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. ze dne č. 46/2012-RADA Usnesení č. 1967/12 RM bere na vědomí vyjádření Polikliniky Žamberk spol. s r.o. k právnímu rozboru Smlouvy o poskytnutí příspěvku zpracovanému Mgr. Martinem Blohoněm na žádost města. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/2127 informaci společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. o možnosti města zaslat znova požadavky na změnu společenské smlouvy Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

16 /2012-RADA/ Rada města zápis z Valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. ze dne Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města nabídku na odkoupení městského podílu ve společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. a předkládá tuto nabídku ZM k projednání II. zrušuje usnesení č. 1790/2012 z /2012-RADA/ Rada města zápis z jednání Valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., Praha ze dne a výroční zprávu hospodaření společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o., Žamberk za rok 2011 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města sdělení společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., o závazku města uhradit příspěvek na krytí ztráty této společnosti a postupuje ho ZM k projednání. II. pověřuje 1.místostarostu zasláním sdělení o tomto postupu všem společníkům a jednatelům společnosti Podorlická poliklinika s.r.o Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města informaci o ekonomických údajích dosažených společností Podorlická poliklinika s.r.o., IČ , ke dni Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města

17 zápis z Valné hromady Podorlické polikliniky s.r.o. ze dne Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města I. schvaluje použití městského znaku na informační tabulku, která bude umístěna v prostorách nové chirurgie v budově polikliniky žadatel: Podorlická poliklinika s.r.o., Vítězné nám., Praha Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: /2012-RADA/ Rada města žádost Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve věci dopravního značení pro areál Podorlické polikliniky. s.r.o II. doporučuje žadateli řešit předmětnou žádost s vlastníkem areálu Podorlické polikliniky s.r.o. k umístění dopravního značení v jeho areálu a následně jednat s odborem SPDO MěÚ Žamberk o povolení umístění /2012-RADA/ Rada města zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne , pozvánku na Valnou hromadu společnosti dne a vyjádření společnosti k jednání připravované VH Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: /2013-RADA/ Rada města zápis z valné hromady společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. ze dne /2013-RADA/ Rada města usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice č.j. 36 Cm 69/2011 ze dne

18 II. souhlasí s tím, aby ve věci vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady Podorlické polikliniky s.r.o. konané dne bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více