Mesto Mimon. Mírová , Mimon III, podatelna~mestomimon.cz.1i , ~ USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ"

Transkript

1 Mesto Mimon Mírová , Mimon III, podatelna~mestomimon.cz.1i , ~ USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon Zahájení a schválení programu Rada mcsta Mimone s c h val u j e program na zasedání rady v tomto poradí: 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva o kontrole plnení usnesení 3. Prodej/pronájem pozemku a) manž. Samkovi, A. Rampas b) Euroczech spol. s.r.o. c) pan Moravec 4. Zrízení vccného bremene a) Energie Holding a.s. b) CEZ Distribuce a.s. 5. Budoucí kupní smlouva na pozemek - pan Kracík 6. Prevod Vlastnictví pozemku a garáží - AMK Mimon 7. Ceník prodeje dreva 8. Zmena ubytovacího rádu ubytovny Pražská cp. 10, Mimon I 9. Infotabule na území mesta 10. Žádosti o vydání souhlasu s pridelením bytu (a-i) 11. Žádost o výmenu bytu 12. Poskytnutí bytu pro zajištení ubytování azylantum 13. Prestehování z bytu z Ploucnice do Mimone a) pí Ginová b) pí Myslivecková 14. Vyrazení majetku a) vyrazení radou mesta b) doporucení schválení zastupitelstvem 15. Stavební úpravy v objektu Sídlište pod Ralskem Smlouva o dílo - provoz studia televizního vysílání 17. Zarazení reditelky ZŠ a MŠ Mírová do stupne rízení 18. Žádost ZŠ praktické - použití rezervního fondu 19. Výrocní zpráva - Domov duchodcu Mimon 20. Smlouva o dílo - PD - Zámecký most - nátok

2 21. V)'stavba bytových domu u Mitexu 22. Ceny za plakátování 23. Nová smernice na pronájem DKR 24. Nové ceny a) Mestské knihovny b) Informacního centra 25. Informace - Sportovište Základní škola Pod Ralskem 26. Inventarizace majetku za rok Žádosti o dotace z rozpoctu Mesta MimoD 28. Zámecký park - rekonstrukce vodovodu 29. Prodloužení pronájmu sberny surovin. Kovošrot Group CZ a.s. 30. Zrušení prodeje obchodního podílu spolecnosti Mijana s.r.o. 31. Úprava nevyužitého detského hrište na Dolním sídlišti pod Ralskem 32. Rozpis rozpoctu na rok 2009 R Zpráva o kontrole plnení usnesení Rada mesta Mimone schvaluje zprávu o kontrole plnení usnesení dle upravené prílohy. R Prodej pozemku na Husove ulici - manž. Samkovi, A. Rampas Rada mesta Mimone bere na vedomí stav žádostí o prodej pozemku v lokalite Husovy ul. a ukládá OSM zverejnit zámer prodeje pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 3307/1, parc.c. 3311/1, parc.c. 3309/1, parc.c. 3309/7, parc.c. 3309/10 na úrední desce na dobu 90 dní. Rada mesta Mimone ukládá ORM zajistit zpracování zástavbové studie objektu obcanské vybavenosti v lokalite Husovy ul. T: R Prodej pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 2053, parc.c. 2054, parc.c. 2055, parc.c. 2056, parc.c Rada mesta Mimone odkládá projednání prodeje pozemku v k.ú. MimoD parc.c. 2053, parc.c. 2054, parc.c. 2055, parc.c. 2056, parc.c, 2057 na príští jednání a ukládá vedoucímu odboru správy majetku pozvat na jednání rady mesta zástupce žadatele. R Pronájem pozemkú v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.c. 414, 415, J. Moravec Rada mesta Mimone rozhodla zverejnit nemovitosti v k.ú. Vranov pod Ralskem parc,c. 414, trvalý travní porost o výmere 1591 m2, parc.c. 415, orná puda o výmere 2980 m2, na 2

3 úrední desce k pronájmu za cenu v souladu s platnými "Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Mesta Mimone". Rada mesta Mimonc souhlasí s oplocením pozemku (formou ohradníku) za úcelem chovu ovcí. Rada mesta Mimone neschvaluje pronájem pozemku parc.c. 411 v k.ú. Vran ov pod Ralskem z duvodu rozporu využitelnosti s konceptem územního plánu. R09117l Zrízení vecného bremene horkovodní odbocky k prípojce k objektu špitálu - Energie Holding a.s. Rada mcsta Mimone doporucuje zastupitelstvu schválit zrízení vecného bremene spocívající v právu chuze, jízdy pres cást pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 1444, za úcelem strpení, opravy a údržby horkovodní odbocky a šachty ve prospech Energie Holding a.s., IC R09/l72 Zrízení vecného bremene k preložce distribucní síte nízkého napetí - CEZ Distribuce a.s. Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu schválit zrízení vecného bremene spocívající v právu chuze a jízdy pres cásti pozemku v k.ú. Mimon parc.c a parc.c. 1940, za úcelem strpení, opravy a údržby preložky distribucní sítc nízkého napetí ve prospech CEZ Distribuce a.s., IC R Budoucí kupní smlouva pozemek v k.ú. Mimon parc.c Jaroslav Kracík Rada mesta Mimone schvaluje uzavrení budoucí kupní smlouvy s Jaroslavem Kracíkem, o prodeji pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 2641, která je prílohou tohoto usnesení c. R09/173, a ukládá starostovi smlouvu podepsat. pro 3 neprítomen 1 R Prevod vlastnictví pozemku a garáží v k.ú. Mimon parc.c. 1722, AMK Mimon Rada mcsta Mimone rozhodla zverejnit zámcr prodeje pozemku v k.ú. Mimon parc.c. 1722, parc.c a prevod vlastnictví staveb garáží na techto pozemcích, v souladu se "Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Mesta Mimon". Rada mcsta rozhodla vyzvat uživatele techto garáží, AMK Mimon, k predložení podkladu prokazující právní nárok na vlastnictví staveb garáží. 3

4 pro 3 neprítomen 1 R09/175 Ceník prodeje dreva Rada mesta Mimone rozhodla stanovit od cenu lmj palivového dreva ve výši 300,- Kc s DPH. Rada mesta Mimone ukládá tajemnici predkládat ke schválení do rady mesta jednorázové odbery dreva nad 5 mj. R091l76 Zmena ubytovacího rádu ubytovny Pražská c.p. 10, Mimon I Rada mesta Mimone ruší Ubytovací rád ubytovny Pražská c.p. 10 schválený usnesením R 03/501 ze dne a schvaluje Ubytovací rád s úcinností pro nové nájemní smlouvy od , jehož znení je prílohou usnesení c. R09/176. R091l77 Infotabule na území mesta Rada mesta Mimone rozhodla neuzavrít Smlouvu o úplatném prevodu movitého majetku - infotabulí na území mesta s Regionálním sdružením Euroregion Nisa, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec 1, a ukládá v budoucnu rešit havarijní stav infotabulí jejich odstranením z pozice spoluvlastníka. R091l78 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Tamilu Pelcovou Rada mesta Mimone schvaluje pridelení bytu max z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Tamile Pelcové. R09/179 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Irenu Zelenkovou Rada mcsta Mimone schvaluje pridelení bytu max. 1+2 z majetku Mesta MimoD a MK a.s. Irene ZcIenkové. 4

5 R09/180 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Mariána Bílého Rada mesta Mimone schvaluje pridelení bytu max. 1+1 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Mariánu Bílému. R09/181 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Annu Grigorievu Rada mesta Mimone schvaluje pridelení bytu max. 1+2 z majetku Mesta Mimon na sídlišti Ploužnice Anne Grigorjeve. R091l82 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Zinaidu Zherebovou Rada mesta Mimone neschvaluje pridelení bytu z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Zinaide Zherebové. R091l83 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Kvetuši Suchomelovou Rada mesta Mimone schvaluje pridelení bytu max. 1+2 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Kvetuši Suchomelové. R091l84 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Janu Rambouskovou Rada mesta Mimone schvaluje pridelení bytu max. 1+2 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Jane Rambouskové. pro zdržel se 3 1 R09/185 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Zuzanu Bobkovou Rada mesta Mimone schvaluje pridelení bytu max. 1+1 z majetku Mesta Mimon a MK a.s. Zuzane Bobkové. pro 3 proti 1 5

6 R09/186 Žádost o vydání souhlasu s pridelením bytu pro Tarkhana Ekazheva Rada mesta Mimone schvaluje pridelení bytu na Ploužnici cp. 344, c. bytu 14 o velikosti 1+1 z majetku Mesta Mimon Tarkhanu Ekazhevovi. Nájemné bude cinit 31,88 Kc/m2 R09/187 Žádost o výmenu bytu pro Kapustyanskij Alexandr Rada mesta Mimone rozhodla nevydat souhlas s výmenou bytu 1+2 za 1+3 na Ploužnici panu Kapustianskému Alexandrovi a jmenovanému doporucuje získat byt formou výberového rízení. pro zdržel se 3 1 R09/188 Poskytnutí bytu pro zajištení ubytování azylantum Rada mesta Mimone souhlasí s obsazením bytu Ploužnice c.p. 340, c. bytu 10, o velikosti 1+2 azylantem a rozhodla nabídnout uvedený byt Ministerstvu vnitra, Praha pro zajištení bydlení azylantu na další období s tím, že bude Mestu Mimon umožneno cerpání neinvesticní dotace na rozvoj infrastruktury obce podle varianty I. R09!189 Prestehování paní Ginové z bytu z Ploužnice do Mimone Rada mesta Mimone neschvaluje pridelení bytu paní Ginové v Mimoni bez výberového rízení. R09!190 Prestehování paní Mysliveckové z bytu v Mimoni na Ploužnici Rada mesta Mimone schvaluje výmenu bytu dle Smernice c. 7/2008 odstavec V, bod 3 z Mimone na Ploužnici, do bytu o vel. 1+2 Marii Mysliveckové. Nájemné bude cinit v domech Kyjev: 31,88 Kc/m2 Banks: 27,20 Kc/m2 Rada mesta Mimone ukládá OSM vyhledat vhodný byt na Ploužnici pro p. Mysliveckovou. 6

7 R09/191 Vyrazení majetku - I Rada mcsta Mimon schvaluje vyrazení následujícího majetku z evidence majetku mcsta: PC S006HOOOIH7I v hodnote ,30,-Kc PC S006H00035L6 v hodnotc ,80,-Kc PC S006HOOOIH5S v hodnote ,50,-Kc R09/192 Vyrazení majetku - II pro zdržel se 3 1 Rada mesta MimUl~ dupuru~uje zastupitelstvu m~sta vyfadit z evidence majetku m~sta následující: PC S006HOOOIHEJ v hodnotc ,20,-Kc PC S006H0002IJA v hodnote ,30,-Kc PC S006HOOOOPMCv hodnote ,00,-Kc R09/193 Stavební úpravy v obiektu Sídlište pod Ralskem 636 Rada mesta Mimone souhlasí s provedením stavebních úprav prodejny potravin v objektu Sídlište pod Ralskem 636 nájemcem Jednota Liberec IC Rada mesta souhlasí se spoluúcastí prokazatelne vynaložených vícenákladu na zateplení obvodového plášte, pricemž Jednota Liberec zateplí pri své akci celou bocní stenu objektu. Rada mesta schvaluje uzavrení dodatku k nájemní smlouve, ve kterém bude obsaženo: Pronajímatel souhlasí s danovým odepisováním takto porízeného technického zhodnocení do nákladu nájemce ve smyslu zákona 586/1992 Sb. ve znení pozdejších predpisu. Provedené technické zhodnocení objektu, které výhradne souvisí s úcelem použití predmctu pronájmu, provedené z vlastních prostredku nájemce bude v prípade ukoncení nájemní smlouvy a predání predmetu pronájmu upraveno dohodou o odkupu se stanovením zustatkové ceny. R09/194 Smlouva o dílo - provoz studia televizního vysílání Rada mcsta Mimone schvaluje uzavrení Smlouvy o dílo na provozování studia televizního vysílání v Mimoni mezi Mimonskou komunální a.s. Mimon, IC: a Mestem Mimon, která je prílohou tohoto usnesení a ukládá starostovi mesta smlouvu podepsat. 7

8 Smlouva bude uhrazena z rozpoctu mesta z 334 I Rozhlas a televize. R09/195 Platový výmer reditelky Základní školy a Materské školy Mírová 81, Mimon, príspevková organizace Rada mesta Mimone schvaluje nový platový výmer reditelce Základní školy a Materské školy Mírová 81, Mimon, príspevkové organizace Mgr. Eve Majlišové od dle duvodové zprávy. V platovém výmeru se mení výše príplatku rízení. za vedení a to z duvodu zmeny ve stupni R091l96 Žádost Základní školy praktické Mimon, príspevková organizace Rada mesta Mimon ber e n a ved orní použití rezervního fondu Základní školy praktické Mimon, v maximální výši ,- Kc na zhotovení vežních hodin na budovu školy na Letné cp R091l97 Výrocní zpráva - Domov duchodcu Mimon Rada mesta Mimone bere na vedomí Výrocní zprávu Domova duchodcu v Mimoni za rok R091l98 Schválení smlouvy o dílo porízení proiektové dokumentace ke stavebnímu rízení stavby Zámecký most 2. cást - nátok, vcetne zajištení stavebního povolení s firmou Aquion s.r.o., Delnická 38, Praha 7 Rada mesta Mimone schvaluje porízení projektové dokumentace ke stavebnímu rízení stavby - Zámecký most 2. cást - nátok, vcetne zajištení stavebního povolení s firmou Aquion s.r.o., Delnická 38, Praha 7 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. R09/199 Výstavba bytových domú li Mitexu Rada mesta Mimone rozhodla odložit projednání bodu Výstavba bytových domu u Mitexu a ukládá doplnení aktmllních informací o príprave pozemku k bytové zástavbe. 8

9 R09/200 Zmena ceníku - plakátování Rada mcsta Mimone schvaluje ceny za plakátování v Mimoni s úcinností od , které jsou prílohou tohoto usnesení. R09/201 Nová smernice na pronájem DKR Rada mesta Mimone projednala a schvaluje novou smernici na pronájem Domu kultury Ralsko s úcinností od R09/202 Nový ceník Mestské knihovny Rada mcsta Mimone projednala a schvaluje nový ceník Mestské knihovny v Mimoni s úcinností od R09/203 Nový ceník Informacního centra Rada mesta Mimone projednala a schvaluje nový ceník kopírovacích služeb a propagacních materiálu v Informacním centru v Mimoni s úcinností od R09/204 Informace - Sportovište Základní škola a Materská škola Pod Ralskem 1. Rada mesta Mimone bere na vedomí informaci o prubehu realizace "Sportovište u Základní školy Pod Ralskem." 2. Rada mesta Mimonc ukládá odboru rozvoje mesta ve spolupráci s financním odborem pripravit rozpoctovou zmenu na zajištení financování I. Etapy akce ve výši ,-Kc. 3. Rada mesta Mimone ukládá starostovi mesta zajistit podání žádosti o spolufinancování akce za státního rozpoctu prostrednictvím Ministerstva financí CR. 9

10 R09/205 Inventarizace majetku za rok 2008 Rada mesta Mimone bere na vedomí stav majetku k na základe výsledku inventarizace majetku, který je prílohou usnesení. R09/206 Žádosti o dotace z rozpoctu Mesta Mimon Rada mesta MimoD rozhodla odložit projednání žádostí o dotace z rozpoctu Mesta MimoD na mimorádné jednání rady mesta dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti c. 1 MeÚ. R09/207 Zámecký park - rekonstrukce vodovodu Rada mesta Mimone d o por u c u j e Zastupitelstvu mesta schválit následující usnesení: Zastupitelstvo Mesta Mimone s c h val u j e rekonstrukci vodovodního radu, který prochází Zámeckým parkem a její spolufinancování se Severoceskou vodárenskou a.s. za podmínek uvedených v duvodové zpráve. Zastupitelstvo Mesta Mimone u k I á d á realizovat výberové rízení na zhotovitele, zpresnit financní podíly Mesta MimoD a SVS a.s.a predložit návrh na rozpoctovou zmenu. T: Z: ved. ORM R09/208 Prodloužení pronájmu sbemy surovin - Kovošrot Group CZ a.s. Rada mesta Mimone rozhodla schválit uzavrení dodatku c. 2 ke Smlouve o smlouve budoucí nájemní ze dne , v upraveném znení dodatkem c. 1 ze dne , s Kovošrotem Decín a.s., IC , který je prílohou usnesení c. R09/208. R09/209 Sberné suroviny pro zdržel se 3 1 Rada mesta Mimone ukládá místostarostovi mesta predložit návrh rešení sberného dvora. T:

11 R09/210 Zrušení prodeje obchodního podílu spolecnosti Mijana s.r.o. Rada mesta Mimone ukládá starostovi jednat se spoluvlastníky obchodního podílu Mijany s.r.o. o jeho odkoupení s cenou uvedenou v z~ipise. R09/211 Odkoupení obchodních podílu Rada mesta Mimone doporucuje zastupitelstvu mesta zrušit usnesení Z07/234 ze dne a schválit odkoupení obchodních podílu od spoluvlastníku. R09/212 Úprava nevyužitého detského hrište na dolním Sídlišti pod Ralskem v Mimoni Rada mesta Mimone schvaluje zámcr úprav pro využití detského hrište na dolním Sídlišti pod Ralskem v Mimoni dle priloženého nákresu a podání žádosti o dotaci z programu Libereckého kraje G24 Podpora prevence kriminality s tím že spoluúcast mesta bude cinit minimálne 60%. R09/213 Rozpis rozpoctu na rok 2009 Rada mesta Mimone bere na vedomí rozpis rozpoctu tohoto usnesení. na rok 2009, který je prílohou František Kaiser starosta mesta Ing.Stáni~v\!.3aloun místo starosta Mesta Mimon I I

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD

Mesto Mimon USNESENÍ. z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29.4.2009 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ MimoD Mesto Mimon Mírová 20 7 2, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz. a 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ R09/293 z 8. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 29..2009 v zasedací místnosti c. MeÚ

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Výměna střešní krytiny gymnázia - Nám. 25. března 100, Praha 9 - Čakovice 1 Návrh výzvy k zahájení zadávacího řízení na stavební práce malého rozsahu. Usnesení číslo: USN RM 226/2014 související USN RM

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více