Zamýšleli jsme se nad činností Pražského sdružení JČP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zamýšleli jsme se nad činností Pražského sdružení JČP"

Transkript

1 Zamýšleli jsme se nad činností Pražského sdružení JČP Dne 11. března 2008 se uskutečnila na právnické fakultě výroční členská schůze Pražského sdružení JČP, která hodnotila činnost v uplynulém roce 2007 a projednávala i náměty a zaměření činností Pražského sdružení v dalším období. ( Úplné znění výroční zprávy je uvedeno dále) Na pořadu jednání této výroční schůze byla i volba nového výboru a kontrolní komise. Výroční schůze zvolila nové orgány Pražského sdružení v tomto složení : Členové výboru: JUDr. Eva Barešová JUDr. Antonín Mokrý JUDr. Pavel Blanický JUDr. Ilona Mouchová JUDr.Dominik Brůha JUDr. Ludmila Suchá JUDr.Marek Bukva JUDr. Zdeňka Třešňáková JUDr. Božena Burdychová JUDr. Pavel Tuma JUDr. Jan Kotous JUDr. Karel Wawerka Členové kontrolní komise JUDr. Ladislav Jouza JUDr. Daniela Sezemská JUDr. Pavlína Vondráčková: 1

2 Výroční zpráva Pražského sdružení JČP za rok 2007 přednesená předsedou JUDr. Antonínem Mokrým na výroční členské schůzi dne 11.března 2008 Dovolte mi, abych se pokusil v této zprávě rekapitulovat činnost Pražského sdružení JČP za minulý rok 2007 a nastínit v hrubých rysech program na letošní rok Kdybych měl tuto rekapitulaci vyjádřit velmi stručně, řekl bych, že se sice podařilo silami nečetných dosáhnout mnohého, ale s vynakládáním stále většího úsilí a při stále vyšších nákladech. Snad si pamatujete, že problémy se zabezpečením financí sice existují již řadu let, ale právě vloni jsme byli nuceni přikročit k určitým výdajovým omezením, ale přestože např. nyní musíme na nájemném a službách v novém sídle platit podstatně více než dříve, na významnějším omezení našich aktivit se to zatím neprojevilo. Vše závisí na tom, jak se nám bude v budoucnu dařit rozvíjet hlavní zdroj našich příjmů, tj. pořádání placených seminářů. Z pouhých příspěvků bychom toho mnoho nepořídili. Začnu tedy naší vzdělávací a popularizační činností. V uplynulém roce jsme uspořádali celkem 11 seminářů, z toho jich bylo v prvním pololetí 6 a zbytek v pololetí druhém. Výběr témat byl zřejmě atraktivní, protože až na výjimky zájem posluchačů byl vysoký. Máme výhodu, že je můžeme pořádat za pro nás velmi výhodných finančních podmínek v prostorách Justiční akademie. Rostou ovšem náklady na lektory a obtíže při jejich náboru. Konkurence soukromých podnikatelů v tomto oboru sílí a roste. Přesto jsme udrželi na dosavadní výši vložné 950 Kč pro nečleny a 500 Kč pro členy JČP. 2

3 K jednotlivým seminářům: Úvodní se týkal nového zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. účinného od jeho nových prováděcích předpisů jako vyhl.č. 503/2006 Sb. a vyhl.č. 526/2006 Sb., jakož i na zákon navazujících právních předpisů jako vyvlastňovacího zákona č. 184/2006 Sb. a změnového zákona č. 186/2006 Sb., kterým byly provedeny změny dalších jedenapadesáti zákonů. Vzhledem k obsáhlosti změn se lektoři ing.tomáš Sklenář a JUDr.Zdeňka Vobrátilová soustředili jen na zásadní změny. Další semináře se z podnětů a návrhů členů zaměřily převážně na oblast občanskoprávní. Lektorkou tématu o náhradě škody byla JUDr. Marta Škárová, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu, prof. JUDr. Josef Fiala CSc. vedl dva semináře týkající se vypořádání společného jmění manželů a převodů a přechodů vlastnictví k nemovitostem. Jeho přednášky vhodně skloubily otázky teorie a praxe. Notář JUDr. Karel Wawerka, člen našeho výboru sdružení se ujal semináře na téma bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, kde případně reagoval i na problémy praxe. JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze vedl seminář týkající se jak hmotněprávních, tak i procesněprávních otázek platného dědického práva a JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně okresního soudu Prahavýchod, naše osvědčená lektorka, uskutečnila seminář o soudních exekucích a jejich odlišnostech ve vztahu k soudnímu vykonávacímu řízení. V oblasti obchodního práva byly uspořádány dva odborné semináře, z nichž první se týkal obchodního práva po vstupu ČR do EU a přednesl jej JUDr.Petr Čech, LL.M. z Právnické fakulty UK v Praze, druhý byl věnován použití směnky k zajištění závazků a jeho přednášejícím byl JUDr. Zdeněk Kovařík, předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Nejdiskutovanějším problémům nového zákoníka práce a jeho poslední tzv. technické novely byl věnován poslední seminář v roce 2007, který přednesl JUDr.Ladislav Jouza, lektor MPSV a člen naší revizní komise, který se také účastnil legislativních prací na uvedených zákonech. 3

4 Navíc jsme v loňském roce již tradičně uspořádali v listopadu pro členy zcela zdarma jeden prestižní seminář na téma Praktické problémy medicínského práva. Seminář měl vysokou odbornou úroveň, týkal se velmi aktuální problematiky trestněprávní a civilní odpovědnosti za škody na zdraví způsobené ve zdravotnických zařízeních a s tím souvisejících otázek právních i medicínských. Byl souborem čtyř přednášek, jež pronesli JUDr. Jaromír Jirsa, prezident Soudcovské unie ČR, advokát JUDr. Jan Mach, advokátní koncipient MUDr. Mgr. Mario Švehelka a člen našeho výboru advokát JUDr. Dominik Brůha., jemuž děkujeme i za jeho aktivní přínos k uspořádání semináře, který měl velmi příznivý ohlas.. Běžné semináře se odbývají ve zdařilé režii doktorek Suché, Burdychové a Mouchové. Ač se i nadále naše podvečerní diskusní setkání s právními odborníky nesetkávají s vyšší návštěvností a mají spíše jen omezený okruh určitých členů, snažíme se je udržet. Mají dlouholetou tradici, jsou bezplatné, neformální a je tu možno bez problémů konsultovat aktuální otázky s vybranými specialisty různých právních oborů. Diskusních setkání bylo vloni osm. Dvakrát k problematice zákoníku práce (Dr. Jouza), po jednom k odpovědnosti za vady v obchodním právu ( doc. Plíva), ke katastru nemovitostí (Dr. Barešová), k odpovědnosti za přestupky a jiné správní delikty ( Dr. Prášková), ke smírčímu řízení (Mgr. Kraus), k dědickému právu (Dr.Mikeš) a k předmanželským smlouvám ( Dr. Květ). Vítáme, že nám zasíláte četné návrhy a podněty k naší vzdělávací činnosti a prosíme Vás, abyste v tom pokračovali. Sami můžeme jen ztěží plně vystihnout poptávku po vhodných tématech. Říká se právem, že nejen chlebem živ je člověk. Ke spolkové činnosti neodlučně patří i rozvíjení a upevňování společenských vztahů členů. Myslím si snad právem, že vloni jsme nezaháleli ani v tomto ohledu. Tradičně jsme spolu s ústředím JČP uspořádali v Karolinu již tradiční udílení Randových medailí, které tentokrát překročilo obvyklý rámec tím, že byla po prvé v historii této pocty udělena medaile v nejvyšším stupni, tedy zlatá, a to předsedovi JČP 4

5 JUDr. Otakaru Motejlovi, který dosáhl významného životního jubilea. Stříbrnou medaili obdržela jako doklad vysokého uznání dlouholeté obětavé práce pro Jednotu členka výboru PS JČP JUDr. Ludmila Suchá, která již od r byla nositelkou bronzové medaile. Další stříbrná medaile byla udělena prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, PhD., soudci Nejvyššího soudu ČR a inspirátorovi několika významných novel trestněprávních předpisů, jakož i jejich připravované rekodifikace. Bronzové medaile tentokrát připadly soudci Nejvyššího soudu ČR JUDr.Ludvíku Davidovi, Csc. a JUDr.Věře Kličkové za jejich práci pro brněnské sdružení JČP. Podrobně je tato akce vylíčena ve Zpravodaji č. 1/2008. Navázali jsme spolupráci se společností E-právo, která je organizátorkou každoročního udílení ocenění Právník roku, jež má velkou publicitu, na níž se takto budeme moci podílet. V květnu jsme uspořádali pro členy v krásných prostorách vyšehradské kapituly májový koncert vážné hudby spojený s pohoštěním, prohlídkou historické budovy a vylíčením její slavné minulosti, což vše zajistil a provedl člen našeho výboru a kancléř kapituly JUDr. Jan Kotous. Začátkem června jsme uskutečnili spolu se žďárskými kolegy zájezd po stopách výtvarných umělců Vysočiny se současnou návštěvou hradu Pernštejna a v listopadu jsme zakoupili pro členy 150 vstupenek do divadla Komorní Fidlovačka na veseloherní představení hry Motýli. Obě akce byly zdařilé a měly velmi příznivý ohlas. V oblasti publikační a ediční činnosti jsme oproti předchozím létům rozhodně nezaostali. Zpravodaj v rámci úsporných opatření sice vyšel jen třikrát, ale za to byl obsáhlejší a redaktorce Dr. Suché se podařilo jej zase dále obsahově obohatit, a to nejen o další rubriky ze života Jednoty, ale i pokud se týče odborných článků. Lze právem konstatovat, že Zpravodaj se stává hodnotným periodikem odborného právnického zaměření. Uvítali bychom více příspěvků z našich mimopražských sdružení Jednoty. Zejména Brno jako justiční centrum 5

6 státu by zajisté mělo pro to všechny předpoklady a po rozšíření publikační činnosti na našich konferencích volalo. Nemusím snad rozvádět, že náklady s časopisem spojené neustále rostou, a to zejména pokud jde poštovné. Mohli bychom se sice spokojit jen s jeho elektronickým šířením na našich webových stránkách, ale zatím nechceme tradiční papírovou formu opustit, a to i s ohledem na ty členy, kteří zatím na elektronické formy komunikace nepřešli. Se sponzorskou pomocí profesních právnických komor se nám zdařilo v minulém roce z iniciativy a s pomocí našeho člena JUDr. Trapla vydat tištěný Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR, který může být dobrým pomocníkem všem právníkům, kteří se zabývají obchodním právem, zejména pak advokátům. Rozeslali jsme jej zdarma všem členům. Bohužel dokončení již několik let chystaného a z valné části napsaného sborníku, věnovaného některým zajímavým stránkám života prof. Antonína Randy, vázne na zatím nepřekonané překážce jednoho ze spoluautorů. Webové stránky JČP existují již od dubna Uveřejňujeme tam celý Zpravodaj, jakož i všechny ostatní podstatné akce sdružení, takže k nim má přístup i širší veřejnost. V současné době se o ně stará Dr. Bukva a zajímaly by nás vaše podněty k jejich případnému zdokonalení nebo doplnění. Rádi bychom např. informovali i o odborných publikacích našich členů, které vycházejí mimo naší ediční produkty, ale potřebujeme se o nich od vás dozvědět. Pokud jde o činnost výboru našeho PS JČP, můžeme s povděkem konstatovat, že několik mladších členů se práce účastní čím dál tím aktivněji. Jde zejména o Dr. Bukvu a Dr. Brůhu. První z nich se stará o webové stránky JČP, pravidelně výbor navštěvuje, pořizuje z něj zápisy a zařizuje za výbor i četné další dílčí činnosti. Nejmladší člen výboru Dr. Brůha nás v minulém roce potěšil zorganizováním podzimního prestižního semináře o medicínském právu, kde sám též přednesl hodnotný referát. Musíme být také vděčni Práv.fakultě UK v Praze, že pro nás do revizní komise po smrti jejího dosavadního předsedy Dr.Borovičky vyslala jako jeho nástupkyni Dr. Pavlínu Vondráčkovou. Vedení PS JČP bohužel během roku ztratilo dva své členy. Šlo o 6

7 zesnulého kolegu Dr. Borovičku a dále resignovala Dr. Kovářová, která je zaneprázdněna, ale bude nám i dále v AK ČR pomáhat jinak. Soustavně se výbor věnuje získávání dalších mladých členů. Není to jednoduché, protože pracovní zatížení mladých právníků je obecně vysoké. Hledíme i k tomu, aby v čele sdružení byly tradičně pokud možno významné osobnosti, protože těm se pochopitelně lépe daří prosazovat ve veřejném životě zájmy Jednoty. Dbáme z těchže důvodů také, abychom mezi sebou vždy měli ve vedení členy významných právnických institucí, s nimiž spolupracujeme, např. PF UK, soudů, advokátů apod. Chod kanceláře je díky naší pracovnici paní Haně Hůlové bez jakýchkoliv problémů, naše nové umístění v budově soudu na Ovocném trhu je výborné, byť nepoměrně dražší než tomu bylo dříve. Neustále jednáme o dosažení alespoň částečných úlev s ohledem na nižší frekvenci a intensitu našeho využívání najatých prostor. Rozhodli jsme se napříště nekandidovat do výboru členy, kteří jej sice svým významem ozdobovali, ale neměli časové možnosti v něm pracovat. Získáváme jiné, kteří projevili zájem a doufáme, že to přinese oživení a prohloubení činnosti. I tak je dvanáctičlenný výbor na velikost našeho sdružení zdánlivě vysoký, ale máme za to, že více hlav více ví a více rukou více stihne, v což doufáme. Např. se velmi osvědčilo doplnění revizní komise o Dr. Jouzu a Dr. Vondráčkovou, kteří se zpravidla i s další členkou Dr. Sezemskou navíc zúčastňují i schůzí výboru. Ten zasedal pravidelně každý měsíc a při nahromaděni problémů se konaly i některé dílčí porady. Činnost sdružení a jeho výboru není nárazová, ale probíhá podle zavedeného ustáleného rytmu daného sledem jednotlivých akcí po celý rok. Jak už bylo naznačeno, řada právnických institucí je nám nakloněna a spolupráce s nimi probíhá podle našich představ a možností. Tradičně úzké vztahy máme s PF UK, jejíž současný děkan i jednotliví proděkani, tajemník fakulty a další její členové nám vycházejí vstříc a mají pro nás pochopení. Podobné je to i pokud jde o rektorát University Karlovy, nynější rektor rád přijímá pozvání na některé naše významné akce, např. udělování Randových medailí, pro něž nám přenechává prostory Vlasteneckého sálu. Jsme v neustálém prospěšném kontaktu s představiteli celostátních profesních komor 7

8 advokátní, notářské a soudních exekutorů, nacházíme pochopení i u představitelů všech stupňů soudů, Soudcovské unie ČR a často i Ústavního soudu. Navázali jsme spolupráci s Unií podnikových právníků a Společností E-právo, která každoročně pořádá spolu s komorou advokátů prestižní ocenění významných právníků. Byli jsme velmi potěšeni, když se na nás začátkem letošního roku obrátil ministr spravedlnosti Dr. Pospíšil se žádostí o naše vyjádření ke koncepci reformy justice v letech 2008 a 2009 a pozval nás na setkání významných právníků u kulatého stolu na toto téma. Jednota tedy nezůstává mimo pozornost českého právnického světa, ale podle svých možností v něm zastává nikoliv bezvýznamné místo. Jsme přesvědčeni, že i její vzdělávací a ediční činnost je pro náš stav přínosná a má svůj hluboký smysl. Pokud jde o náměty pro činnost sdružení v r. 2008, chceme přirozeně pokračovat v organizování vzdělávací činnosti formou seminářů a diskusních setkání. Program na první pololetí byl již rozeslán spolu se Zpravodajem. Také ve II. pololetí doufáme ve 3 až 4 semináře, konkurence ziskových společností na tomto poli neustále přituhuje. Naší jedinou zbraní je dumping spočívající v prezentaci kvalitních lektorů a vstřícnost Justiční akademie, pokud jde o místnosti pro přednášky. V květnu bychom chtěli uspořádat společný výlet do nějakého zajímavého bližšího okolí Prahy a uspořádat též na Vyšehradě jarní koncert. Zakládáme tím určitou kulturní tradici Jednoty. Ve druhém pololetí uvažujeme o divadelním představení. Rádi bychom se vrátili do Violy, která má nenahraditelnou intimitu a zázemí pro bližší přátelské posezení. Chceme se podílet na akci Právník roku, ke které jsme byli přizváni. V ediční činnosti, jak jsem již naznačil, plánujeme spolu s fakultou v edici Memorabilia iuridica publikaci Kuklíkovy biografie o významném předválečném profesorovi PF UK Krčmářovi, která by vhodně navázala na předchozí cenné životopisy jiných významných právnických pedagogů. Vážené kolegyně a vážení kolegové, děkuji Vám za pozornost a těším se na Vaši následující diskusi a na další spolupráci s Vámi v letošním roce. 8

9 Zpravodaj představuje Rozhovor s prof. JUDr. Václavem Pavlíčkem, CSc. Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. je předním českým ústavním právníkem, profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, autorem četných vědeckých i populárně-vědeckých prací, komentářů a učebnic a nevyhýbá se ani působení ve veřejném životě. Je dlouholetým členem JČP a v roce 2004 byl vyznamenán stříbrnou medailí Antonína Randy. Vážíme si toho, že pan profesor je i přispěvatelem našeho Zpravodaje. 1. Pane profesore, jste již řadu let předsedou Nadání J., M., Z. Hlávkových. V čem je letošní rok pro tuto historickou instituci významný? V letošním roce uplynulo 100 let od úmrtí významného architekta, stavitele, největšího českého mecenáše a prvního předsedy České akademie pro vědu, slovesnost a umění Josefa Hlávky. Z podnětu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jehož Hlávka pověřil, aby spravovalo veškerý jeho majetek určený pro kulturní povznesení českého národa a Akademie věd České republiky se uskutečňuje řada vzpomínkových akcí k jeho poctě. Světová organizace OSN pro kulturu UNESCO z podnětu Nadání rozhodlo, aby toto výročí osobnosti Josefa Hlávky se stalo v letošním roce světovým kulturním výročím. Prezident republiky převzal nad uskutečňovanými akcemi k poctě Josefa Hlávky svou záštitu. Výbor, který vzpomínkové akce organizuje je složen z předních vědeckých a kulturních činitelů. Již počátkem ledna byly tyto akce zahájeny koncertem České filharmonie v Rudolfinu a Josef Hlávka byl vzpomenut v projevech prof.václava Pačese, předsedy AV ČR a prof. Václava Riedelbaucha, generálního ředitele ČF. V lednu uspořádalo Nadání spolu s Grantovou agenturou ČR konferenci o financování vědy a o úloze nadací a jiných neziskových organizací v této oblasti. V hlavní budově AV ČR byla uspořádána při této příležitosti výstava o Josefu Hlávkovi. Městská knihovna ve spolupráci 9

10 s Nadáním uspořádala v únoru cyklus přednášek o Josefu Hlávkovi. Všechny vzpomínkové akce v prvém čtvrtletí vyvrcholily v Praze dne 10. března 2008 v Pantheonu Národního muzea odhalením busty Josefa Hlávky, kterou Nadání muzeu darovalo a prezentací stříbrné pamětní mince v nominální hodnotě 200,- Kč, věnované Josefu Hlávkovi. Večer byla v Lobkovickém paláci otevřena výstava o Josefu Hlávkovi, která potrvá do Ve výroční den Hlávkova úmrtí 11. března 2008 byla v přeštickém chrámu, který je dílem vynikajícího architekta Dienzenhofera sloužena vzpomínková mše tamním děkanem ThDr. Plavcem. Podle sdělení plzeňského biskupa Radkovského i on vzpomněl v ranních hodinách v Plzni Josefa Hlávky. U hrobky Josefa Hlávky na přeštickém hřbitově, která byla Nadáním na podzim loňského roku restaurována, účastníci shromáždění vzpomněli Josefa Hlávku a představitelé samospráv a Nadání položili k jeho hrobce květiny. V průběhu celého dne byl lužanský zámek otevřen pro zvané hosty i další návštěvníky. V odpoledních hodinách byla v Přešticích na rodném domě Josefa Hlávky odhalena pamětní deska a v kulturním zařízení města se uskutečnilo vzpomínkové odpoledne, kde mimo jiné spisovatelka prof. MUDr. Valja Stýblová podepisovala knihy, které vydala o Josefu Hlávkovi. Ve večerních hodinách v Plzni ve výstavních prostorách Masných krámů byla prezentována vzpomínková dopisnice na Josefa Hlávku, vydaná Českou poštou za přítomnosti představitelů Plzeňského kraje, poslanců, senátorů. ministra JUDr. Pospíšila a katolického biskupa ThDr. Radkovského. V plzeňském chrámu sv. Bartoloměje se poté uskutečnil koncert Plzeňské filharmonie a vídeňského pěveckého sboru Schola Cantorum. Řada dalších akcí bude probíhat i v dalších měsících v České republice i v zahraničí. Významná vědecká konference proběhne např. v květnu v Černovicích na Ukrajině i v Praze. 2. Jaký význam mělo životní dílo Josefa Hlávky pro českou společnost druhé poloviny 19. a začátek 20. století? Josef Hlávka zasáhl do mnoha oblastí veřejného a kulturního života české společnosti. Nejprve vynikal jako stavitel a architekt a projektoval a vytvořil významné stavby ve Vídni, na jiných místech 10

11 Rakouska, v Praze i v Bukovině (v Černovcích), a to světského i církevního učení. Ve Vídni je nejznámější stavba Vídeňské opery, v Praze projekt a stavba Zemské porodnice, v Černovcích majestátní komplex církevního areálu. Díky své podnikatelské činnosti velmi zbohatl. Zřejmě z vyčerpanosti posléze ochrnul a na delší dobu musel zanechat jakékoliv činnosti. Po uzdravení se věnoval expertní a organizátorské činnosti, zejména v Čechách a rozvinul své nezapomenutelné mecenášské aktivity v oblasti podpory vzdělávání. Mecenášství zahájil založením Nadání pro českou Karlovu Univerzitu a Českou techniku. Zasloužil se o postátnění malířské akademie, do které získal jako profesory významné české umělce působící zejména ve Francii. Dosáhl založení České akademie pro vědu, slovesnost a umění, do jejíhož čela byl posléze zvolen. (Protikandidátem byl prof. Randa). S Hlávkovým jménem je spojeno otevření nové budovy Národního muzea a postavení sochy sv. Václava před touto budovou, oprava Karlova mostu postiženého katastrofální povodní a restaurace řady dalších kulturních památek. Pro české studenty založil studentské koleje a podporoval jejich cesty do ciziny. Jeho byty v Praze a na zámku v Lužanech se staly centrem českého kulturního života. Ve své poslední vůli z roku 1904 odkázal veškerý svůj obrovský majetek ke kulturnímu povznesení českého národa a určil, aby jím založené Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových zabezpečovalo uskutečnění tohoto cíle, a to v souladu se statutem, který vypracoval. Ačkoliv byl výrazným konzervativním činitelem, podporoval kulturní osobnosti bez rozdílu jejich politického zaměření, ale odmítal poskytnout podporu jakýmkoliv politickým aktivitám, i když ho o to jeho političtí přátelé žádali. 3. V čem spatřujete hlavní poslání Nadání J., M. a Z. Hlávkových v dnešní době? Nadání Hlávkových působí nepřetržitě s výjimkou doby války. Díky ústavnímu dekretu prezidenta republiky o obnově právního pořádku, byla obnovena jeho kontinuita i po válce. Majetková podstata Nadání byla ovšem v průběhu doby hospodářskými otřesy značně ztenčena. Zůstaly jen nadační domy v Praze a zámek se zámeckým 11

12 areálem v Lužanech. Některé části svého majetku, o které Nadání přišlo po roce 1948, si mohlo po roce 1989 odkoupit zpět. Učinilo tak, pokud jde o budovy bezprostředně navazující na zámecký areál. Restituční předpisy se na nadace nevztahovaly, což pocítily i jiné nadace, které usilovaly o svou obnovu např. nadace založená jiným staročeským politikem, podnikatelem a významným mecenášem Aloisem Olivou. V limitech těchto možností určených zbylým majetkem Hlávkovo Nadání pokračuje v činnosti určené svým zakladatelem Josefem Hlávkou. Podporujeme studenty (zejména doktorského studia) poskytováním stipendií k ubytování na Hlávkově koleji, udělujeme cestovní stipendia a podle Hlávkova odkazu oceňujeme Hlávkovou cenou nejlepší studenty pražských vysokých škol a brněnské techniky. Dále se podílíme spolu s Literárním fondem na Hlávkových literárních cenách za nejlepší vědeckou práci. Hlávkovou medailí oceňujeme zakladatelské osobnosti české vědy a vysokých škol, atd. Prostřednictvím Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, který jsme obnovili, podporujeme vědeckou činnosti v oblasti českých národních zájmů. Pokud jde o uvedené grantové a soutěžní oceňování, využíváme i prostředků z druhé a třetí etapy výnosu z Nadačního investičního fondu, jinak ostatní aktivity financujeme z výnosů nájemních domů v Praze. Od roku 1990 do roku 2007 věnovalo Nadání na realizaci odkazu Josefa Hlávky téměř 60 milionů korun. Nadání muselo ovšem přistoupit i k obnově Hlávkova majetku, který v průběhu doby značně zchátral. Objekty v Lužanech byly rovněž postiženy velkou povodní v roce V posledních letech jsme tedy opravili i některé objekty v zámeckém areálu v Lužanech a koncem loňského roku se podařilo zrestaurovat Hlávkovu hrobku v Přešticích (s malbami rakouského malíře Jobsta), kterou jsme nedávno získali zpět do svého vlastnictví. 4. Jaké byly osobní vztahy a veřejná spolupráce Josefa Hlávky a spoluzakladatele Právnické jednoty Antonína rytíře Randy? Josef Hlávka a Antonín Randa byli krajané a přátelé. Spojovaly je i obdobné politické názory. Profesor Randa býval hostem na Hlávkově zámku v Lužanech, kde je ostatně vystavena i jeho busta a portrét. 12

13 Blízký vztah profesora Randy k Josefu Hlávkovy vyjadřuje i jeho účast na Hlávkových mecenášských aktivitách. Hlávka s ním konzultoval základní dokumenty svého mecenášského odkazu, které se zejména vztahovaly k založení České akademie pro vědu, slovesnost a umění, ke statutu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových nebo k Hlávkově poslední vůli. Na dochovaných fotografiích nacházíme Randu po boku Josefa Hlávky při návštěvě císaře v Praze před Hlávkovou kolejí nebo při jiných příležitostech. Jako Hlávkovu nástupci ve funkci předsedy Akademie a Nadání mu připadl úkol uskutečnit jeho odkaz v oblasti ideové i materiální. Byl to úkol nemalý. V nedávné době jsem tyto Randovy zásluhy popsal ve stati Prof. JUDr. Antonín Randa a odkaz Josefa Hlávky, která byla publikována v poctě k 60 narozeninám prof. J. Pánka. Svůj přátelský vztah k Josefu Hlávkovi vyjádřil prof. Randa i při posledním rozloučení v Pantheonu Národního muzea. Uvedl tam: Co v jiných zemích ke kulturním účelům poskytuje stát nebo země, to pro národ český vykonal skoro sám jediný, z lidu vyšlý bohatýr ducha a práce, Josef Hlávka! Až do posledního dechu pracoval pro svůj národ, jemuž bezmeznou láskou oddán byl. Kéž krásný a velkolepý příklad Tvůj vzbudí a nadchne všechny kruhy českého národa v následování, plodné a svorné práci, v které jedině spočívá naše síla, naše spása, naše budoucnost! O ideovém odkazu obou těchto osobností velmi působivě hovořil na vědecké konferenci i potomek A. Randy, dr. J. Krulis-Randa, při příležitosti stého výročí od Hlávkovy poslední vůle v roce Existuje dnes nějaký prostor pro spolupráci Nadání a Jednoty českých právníků? Nadání bylo vytvořeno k podpoře vzdělanosti českého národa a jeho zakladatel mu určil způsoby, jak k tomu má přispívat. Stoletá existence Nadání a jeho osudy vedou k tomu, aby přispívalo i k udržování historické paměti českého národa. Na historické tradice kladl důraz Josef Hlávka a v tomto odkazu rovněž pokračujeme. K vědeckým prioritám Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky patří i zpracování osudů představitelů Nadání. Patří k nim i profesor Antonín Randa, dřívější významný představitel Jednoty právníků a ve 13

14 své době i český mecenáš, jehož odkaz připomíná i Nadace, která nese jeho jméno. V minulosti se řada českých právníků podílela na uskutečňování odkazu Josefa Hlávky ve prospěch českého národa a jeho kulturního povznesení. Řada právníků se účastnila v institucích zřízených Josefem Hlávkou, např. za 1. republiky jiní podporovali hmotně odkaz Josefa Hlávky. V tomto směru se vzpomíná např. podpora advokáta JUDr. Leopolda Katze, jehož fond pro podporu výtvarných umělců obnášel v roce 1938 více jak 1,5 milionu korun. V publikacích z doby 1. republiky vzpomínají na takové mecenáše studenti na Hlávkově koleji a uvádění příklady těch, bez nichž by se nemohl Hlávkův odkaz bez překážky uskutečňovat. Myslím, že i návštěva Hlávkova zámku v Lužanech, který bude v průběhu prázdnin pro veřejnost otevřen, může přinést řadu inspirativních podnětů k uskutečnění Hlávkova odkazu a ke vzájemné spolupráci. 6. Domníváte se, že doba velkých mecenášů vědy a umění již definitivně pominula a že již jich není zapotřebí, nebo se jich zase někdy v budoucnu dočkáme? Nadační činnost nezačala Josefem Hlávkou a také neskončila jeho úmrtím. Má bohatou historii a zejména vzdělávací (školní) nadání byla spojena často s osobnostmi z řad české inteligence. I Hlávka se inspiroval příkladem svých předchůdců, např. svým dobrodincem, českým vlastencem a stavitelem ve Vídni, Františkem Šebkem, který Hlávkovi věnoval svou stavební firmu a sám byl zakladatelem dvou školních nadací. V současnosti někteří právníci, zejména advokáti, působí v orgánech různých nadací a nadačních fondů. I ze současného prostředí se zrodily některé osobnosti, které učinily mnoho pro cíle, o nichž hovořili Hlávka a Randa. Je ovšem pravda, že po Josefu Hlávkovy nebyla žádná osobnost, která by učinila tolik pro povznesení vzdělanosti českého národa, jako byl on. V tomto směru je pozoruhodná zpráva v roce 1931 uveřejněná v časopise Právník, který byl tehdy vydáván Jednotou českých právníků, jež byla věnována shromáždění v Pantheonu Národního muzea k 100 výročí narození Josefa Hlávky. Na tomto shromáždění

15 února 1931, jehož organizátory byly Akademie pro vědu slovesnost a umění, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a další instituce, vzniklé díky Hlávkovi, vzpomínal na setkání s Hlávkou a na uskutečňování jeho odkazu ve slavnostním projevu architekt Jiří Stíbral. Autor zprávy v časopise Právník si povzdechl, že sice po převratu v roce 1918 se zrodilo mnoho milionářů, ale již žádný Hlávka. V letošním roce při vzpomínkových akcích na Josefa Hlávku zazněly i hlasy, že ani 1. republika nebyla jeho odkazu nakloněna pro jeho prorakouské smýšlení. Není to pravda. Svědčí o tom vzpomínky tehdejších studentů Hlávkovy koleje, řada osobností, které přispívaly k pokračování v Hlávkově odkazu a konečně i průběh zmíněného shromáždění v Pantheonu Národního muzea. I do současného hodnocení oceňování Hlávkova odkazu se promítá obecnější jev. Minulost často hodnotí ti, kteří ji posuzují jakoby nová etapa v dějinách nastala tehdy, když oni začali společenské dění vnímat a hodnotit. Československá republika si Hlávkova odkazu vážila a z projevů i publikací v tehdejší době to nepochybně vyplývá, právě tak jako z materiální podpory české vzdělanosti ze strany svobodného československého státu. Vedle svobodné soukromé iniciativy se podstatně zvýšila pomoc státu. Velmi přesvědčivě o tom hovořil T.G. Masaryk při 10 výročí vzniku Československa. Hlávkovo jméno ostatně zcela nezmizelo z veřejného vnímání ani v minulém režimu, i když byl zcela potlačen jeho odkaz soukromé iniciativy ve prospěch vzdělanosti českého národa a Nadání bylo připraveno o naprostou většinu své majetkové základny. O Hlávkovi vycházely publikace (např. monografie A. Lodra), k jeho výročí byla vydána pamětní známka, apod. Činnost Nadání byla ovšem spíše jen trpěna, obdobně jako byly trpěny jiné nesocialistické organizace, např. církve. Proto zdůrazňujeme význam obnovení nadační činnosti ve prospěch hodnot důležitých pro český národ a jeho státnost i obnovení historické paměti, z které by neměly být již vytěsňováni ti, kteří neodpovídají právě vládnoucí ideologii, jako tomu bylo v minulosti. Proto se vracíme i k odkazu vynikajících českých právníků, z nichž někteří se výrazně na prosazování odkazu Josefa Hlávky podíleli. 15 Rozmlouval JUDr. Antonín Mokrý

16 DĚDICTVÍ A DLUHY ( část I.) Dluhy přestaly být v současné době výjimečným jevem. Podléhání reklamám, které se předhánějí v nabídkách výhodných úvěrů, neúspěchy v podnikání, ale někdy i nutné řešení základních potřeb, spojené s náklady, které nelze hradit z průměrných příjmů (např. vlastnické bydlení), jsou jen některé z příčin vzniku dluhů. Ze stejných důvodů přibývá zadlužených nebo dokonce předlužených dědictví, dojde-li k úmrtí dlužníka. Dědici a věřitelé jsou někdy takovou situací zaskočeni a nemají přesnou představu, jak lze tento stav řešit. Nedostatek informací může vést i ke zbytečným omylům, které pro ně mají nepříznivé důsledky. Tento článek chce na některé takové omyly upozornit a zároveň naznačit, jaké možnosti mají dle platné právní úpravy v podobných případech dědici a věřitelé. Přechod dluhů na dědice Úmrtím dlužníka jeho dluhy nezanikají, nejde-li o závazky, jejichž obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem ( 579 odst. 1 o.z.). Dědic odpovídá za dluhy zůstavitele (zemřelého dlužníka), které na něj přešly smrtí zůstavitele a za přiměřené náklady jeho pohřbu do výše ceny nabytého dědictví ( 470 odst. 1 obč. zák.). Je-li dědiců několik, odpovídají za tyto dluhy a náklady pohřbu poměrně, a to v poměru, který je dán poměrem ceny toho, co z dědictví nabyli, k celému dědictví ( 470 odst. 2 obč. zák.). Povinnost dědiců plnit dluhy zůstavitele je tedy omezena hodnotou nabytého dědictví. Povinnost dědiců platit dluhy zůstavitele vyplývá z práva hmotného. Věřitel, který nebyl účastníkem dědického řízení (účastníkem dědického řízení je věřitel spíše výjimečně, jak bude ještě uvedeno) se může svého práva domáhat v řízení sporném, bez ohledu na výsledek řízení o dědictví ( 175y odst. 2 o.s.ř.). 16

17 Vzhledem k vazbě odpovědnosti za dluhy na cenu majetku náležejícího do dědictví může úmrtím dlužníka nastat z hlediska dopadu na úhradu jeho dluhů některá z dále uvedených situací: I. Dlužník nezanechal žádný majetek. II. Dlužník zanechal majetek nepatrné hodnoty. III. Dlužník zanechal majetek, který nabude jeden či několik dědiců nebo který připadne státu dle 462 o.z.. IV. Dlužník zanechal majetek, který bude buď přímo nebo nepřímo použit k uspokojení pohledávek věřitelů. I. Dlužník nezanechal žádný majetek: Nezanechal-li zemřelý majetek, soud zastaví dědické řízení ( 175h odst. 1 o.s.ř.). V takovém případě není žádný dědic, který by platil zůstavitelovy dluhy a není ani majetek, ze kterého by bylo možné tyto dluhy uspokojit. Žádné z pohledávek věřitelů nebudou proto uspokojovány. II. Dlužník zanechal majetek nepatrné hodnoty: Zanechal-li zemřelý dlužník majetek jen nepatrné hodnoty, může soud tento majetek vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb a dědické řízení zastavit ( 175h odst. 2 o.s.ř.). Tento postup představuje určitou formu uspokojení pohledávky na nákladech pohřbu, která je i v jiných souvislostech považována za pohledávku přednostní (např. při rozvrhu výtěžku likvidace dědictví). V jistém smyslu jde o obdobu přenechání předluženého dědictví věřitelům (viz dále pod IV.), s tím rozdílem, že se přenechává pouze nepatrný majetek, přenechává se jen vypraviteli pohřbu (tj. věřiteli z přednostní pohledávky), a není mu přenecháván dohodou s dědici, ale vydán soudem. Vypravitel pohřbu musí s vydáním souhlasit, jinak by tento postup nebyl možný a muselo by se i při nepatrném majetku postupovat způsobem uvedeným v bodě III. nebo IV. Při tomto postupu nejde o přesnou ekvivalenci mezi výší nákladů pohřbu a hodnotou nepatrného majetku. Vypraviteli pohřbu může být 17

18 vydán i majetek, jehož cena převyšuje pohledávku na nákladech pohřbu, jde-li o majetek nepatrné hodnoty. Přesná hranice, při které lze majetek považovat za nepatrný, není stanovena, závisí na úvaze soudu a konkrétních okolnostech případu a je ovlivňována zejména obvyklými náklady přiměřeného pohřbu v daném místě a čase. Ani v tomto případě zde není žádný dědic, který by platil zůstavitelovy dluhy, ani majetek, ze kterého by bylo možné jiné dluhy uspokojit. Vypravitel pohřbu nenabývá nepatrný majetek jako dědic, a to ani v tom případě, kdyby jinak jako dědic přicházel v úvahu. Pohledávky jiných věřitelů nebudou v tomto případě uspokojovány. Pokud by se dodatečně objevil další majetek a došlo k uspokojování pohledávek věřitelů způsobem uvedeným v bodě III. nebo IV., bylo by nezbytné vzít v úvahu, že pohledávka na nákladech pohřbu již byla zcela nebo zčásti uspokojena nepatrným majetkem; vypravitel pohřbu by pak mohl požadovat úhradu jen té části pohledávky, která přesahuje hodnotu nepatrného majetku, který mu byl vydán. III. Dlužník zanechal majetek, který nabude jeden či několik dědiců nebo který připadne státu: Nejběžnějším postupem v dědickém řízení je projednání dědictví, které nabude jeden či několik dědiců nebo které připadne státu podle 462 o.z. Tento postup je obvyklý i u zadluženého dědictví a není předem vyloučen ani u dědictví předluženého, mají-li dědici (stát) o takové dědictví zájem a nebyl podán návrh na likvidaci dědictví. V těchto případech odpovídají za dluhy dědictví dědici zůstavitele, případně stát, a to svým vlastním majetkem, i když jen do výše ceny nabytého dědictví (pro viribus hereditatis). Určitá výjimka platí pro stát, který má možnost za stanovených podmínek použít k úhradě dluhů věcí z dědictví a odmítne-li věřitel přijetí těchto věcí na úhradu dluhu, navrhnout likvidaci dědictví ( 472 odst. 2 o.z.); musel by to však provést ještě před pravomocným ukončením dědického řízení (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2143/2000, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 13/2003). Tam by však šlo již o postup uvedený pod bodem IV., nikoli o případ, který zde 18

19 máme na mysli, kdy dědictví připadlo státu podle 462 o.z., tj. kdy dědické řízení bylo ukončeno pravomocným usnesením, kterým soud potvrdil podle 175q odst. 1 písm. b) o.s.ř., že dědictví připadlo státu. Pak má totiž stát z hlediska odpovědnosti za dluhy zůstavitele stejné postavení jako dědic ( 472 odst. 1 o.z.). I když odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele je podle 470 odst. 1 o.z. omezena cenou nabytého majetku, je nezbytné, aby v případě předluženého dědictví (nedojde-li k některému z postupů uvedených v bodě IV.), dodrželi při úhradě dluhů pravidla platná pro uspokojování věřitelů při likvidaci dědictví, tj. pravidla (pořadí a poměr uspokojování pohledávek) uvedená v 175v odst. 2 a 3 o.s.ř.; k těmto pravidlům viz blíže v části IV. Pokud by nabyvatelé dědictví tato pravidla porušili a uspokojili věřitele, který nebyl na řadě nebo uspokojili některého věřitele ve větším rozsahu než mu náleží, trvala by jejich povinnost řádně uspokojit i věřitele, kterým neplnili, ačkoli podle uvedených pravidel jim plnit měli. Pro tuto povinnost by pak nebylo rozhodující, že uspokojením pohledávek jiných věřitelů již cenu nabytého dědictví vyčerpali. Tento problém vystupuje do popředí zejména proto, že odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele vyplývá z práva hmotného a není tak zásadně závislá na tom, zda v dědickém řízení byly všechny dluhy zůstavitele zjištěny. Pokud nedošlo k likvidaci dědictví (viz bod IV.), mohou věřitelé uplatňovat pohledávky vůči dědicům i po skončení dědického řízení a dědici za ně odpovídají podle hmotného práva ( 470, 471 o.z.). Předluženost dědictví proto může vyjít najevo i po skončení dědického řízení a v důsledku nově objevených dluhů se pak způsob, jakým dědici uhradili známé dluhy, může ukázat jako nesprávný. Prostředkem, který těmto důsledkům může zabránit, je tzv. konvokace (svolání) věřitelů. Konvokace věřitelů Na návrh dědiců může soud vydat usnesení, kterým vyzve zůstavitelovy věřitele, aby mu oznámili své pohledávky ve lhůtě, kterou v usnesení stanoví. V usnesení poučí věřitele o tom, že dědici 19

20 neodpovídají věřitelům, kteří své pohledávky včas neoznámili, pokud je uspokojením pohledávek ostatních věřitelů vyčerpána cena dědictví, kterého dědici nabyli. Usnesení se uveřejňuje vyvěšením na úřední desce soudu. Obsah úřední desky je v současné době zveřejňován i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento postup ( 175n o.s.ř.), který má pro dědice a věřitele shora uvedené hmotněprávními důsledky (viz 471 odst. 2 druhá věta o.z.), není zatím v praxi příliš využíván. Pramení to nejspíše z toho, že je podmíněn návrhem dědiců, kteří si zpravidla význam účinků konvokace neuvědomují a proto ji nenavrhují. Účel konvokace je dvojí: a) zjistit zůstavitelovy dluhy, b) zabránit tomu, aby od dědiců byla dodatečně a úspěšně požadována úhrada dluhů, o kterých nevěděli, bude-li cena jimi nabytého dědictví vyčerpána úhradou dluhů známých; jsou-li známé (přihlášené) dluhy dědictví vyšší než cena nabytého dědictví, získají dědici potřebné informace, které jim umožní určit pořadí a rozsah, v jakém mají uspokojit jednotlivé věřitele. Byla-li provedena konvokace a dodrží-li dědici při plnění dluhů pořadí a poměr, podle kterého se věřitelé uspokojují při likvidaci dědictví, nehrozí jim, že by při nabytí předluženého dědictví (nebo i při nabytí dědictví nepředluženého, které se v důsledku později uplatněných dluhů dodatečně ukáže z hlediska hmotného práva jako předlužené) museli hradit dluhy přesahující cenu nabytého dědictví. To může mít pro dědice značný význam. Obava z nabytí předluženého dědictví a z následné povinnosti platit dluhy značného rozsahu (tj. obava, že se dědic úhradou dluhů dostane do minusu a bude muset věřitelům zaplatit více než je cena nabytého majetku) je často důvodem odmítání dědictví, snahy o přenechání dědictví věřitelům nebo důvodem návrhů na likvidaci dědictví, a to i v případech, kdy v aktivech dědictví je majetek, o který by jinak dědici měli značný zájem (např. nemovitosti, které dědici užívali již za života zůstavitele; věci, ke kterým mají úzký osobní vztah apod.). Odmítnou-li dědictví, přenechají-li dědictví věřitelům nebo dojde-li k likvidaci dědictví, skončí tento majetek v rukou jiných osob. 20

NOTAM Z OBSAHU: STRANY 1-64 16. ROČNÍK 23. SRPNA 2010 2010. Články

NOTAM Z OBSAHU: STRANY 1-64 16. ROČNÍK 23. SRPNA 2010 2010. Články 4 Ad Notam 4/2010 STRANY 1-64 SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 16. ROČNÍK 23. SRPNA 2010 2010 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Jiří Svoboda: Využívání rodných čísel v souvislosti

Více

Komorní listy. časopis soudních exekutorů. prosinec 2010. páté číslo. vydává Exekutorská komora České republiky

Komorní listy. časopis soudních exekutorů. prosinec 2010. páté číslo. vydává Exekutorská komora České republiky Komorní listy časopis soudních exekutorů prosinec 2010 páté číslo vydává Exekutorská komora České republiky Konference Eurodanubijské skupiny UIHJ (sborník z konference v příloze časopisu) Exekuční versus

Více

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články

NOTAM Z OBSAHU: 18. ROČNÍK 20. PROSINCE 2012. Články 6 Ad Notam 6/2012 18. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2012 2012 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Fiala, Jindřich Mayer: Přechodná ustanovení nového občanského

Více

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 24. DUBNA 2015. Články

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 24. DUBNA 2015. Články Ad Notam 2/2015 21. ROČNÍK 24. DUBNA 2015 JUDIKATURA 2 2015 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Alena Macková: Co dál s civilním procesem? Šimon Klein: Náhrada nákladů

Více

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. úvodník. aktuality. články. z judikatury. z odborné literatury

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. úvodník. aktuality. články. z judikatury. z odborné literatury BULLETIN ADVOKACIE 5/2009 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

NOTAM Z OBSAHU: 17. ROČNÍK 20. PROSINCE 2011. Články

NOTAM Z OBSAHU: 17. ROČNÍK 20. PROSINCE 2011. Články 6 Ad Notam 6/2011 17. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 20. PROSINCE 2011 2011 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Jan Dědič: Úloha notářství a jeho přínos v právu obchodních

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 24. ČERVNA 2013. Články

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 24. ČERVNA 2013. Články 3 Ad Notam 3/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 24. ČERVNA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Petr Filip Schindler: Stručná úvaha o rozhodování per rollam

Více

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 22. ÚNORA 2013. Úvaha. Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí své obnovy jako svobodného povolání

NOTAM Z OBSAHU: 19. ROČNÍK 22. ÚNORA 2013. Úvaha. Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí své obnovy jako svobodného povolání 1 Ad Notam 1/2013 19. ROČNÍK SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 22. ÚNORA 2013 2013 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Úvaha Martin Foukal: České notářství si připomíná dvacetileté výročí

Více

Dědictví a jeho právní úprava (z daňového pohledu)

Dědictví a jeho právní úprava (z daňového pohledu) PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Závěrečná práce kurz práva pro daňové poradce Dědictví a jeho právní úprava (z daňového pohledu) RNDr. Petr Couf 2001 Prohlašuji tímto, že jsem závěrečnou

Více

NOTAM Z OBSAHU: STRANY 1-56 16. ROČNÍK 21. ČERVNA 2010. Články

NOTAM Z OBSAHU: STRANY 1-56 16. ROČNÍK 21. ČERVNA 2010. Články 3 Ad Notam 3/2010 STRANY 1-56 SOUDNÍ ROZHODNUTÍ 16. ROČNÍK 21. ČERVNA 2010 2010 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Jan Svoboda: Zpeněžení nemovitosti prodejem z volné

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax. BULLETIN ADVOKACIE 6/2010 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 22. ČERVNA 2015. Články

NOTAM Z OBSAHU: 21. ROČNÍK 22. ČERVNA 2015. Články 3 Ad Notam 3/2015 21. ROČNÍK JUDIKATURA 22. ČERVNA 2015 2015 AD NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Pavel Bernard: Zápis notářem do veřejných rejstříků Martin Muzikář,

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

BULLETIN ADVOKACIE 20034 OBSAH ESEJE O PRINCIPECH POSTAVENÍ LIBERÁLNÍ ADVOKACIE II. Princip tržního hospodářství (Karel Čermák) 73

BULLETIN ADVOKACIE 20034 OBSAH ESEJE O PRINCIPECH POSTAVENÍ LIBERÁLNÍ ADVOKACIE II. Princip tržního hospodářství (Karel Čermák) 73 BULLETIN ADVOKACIE 20034 OBSAH POCTA JUDr. VÁCLAVU MANDÁKOVI, CSc. (Stanislav Balík) 3 ÚVODNÍK Stanislav Balík: Aktuálně 4 Petr Hajn: K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti 7 Alena

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

Bulletin advokacie. Nový občanský zákoník a odpovědnost sportovců za sportovní úrazy článek Mgr. Michala Králíka, Ph. D., čtěte na str. 37 44.

Bulletin advokacie. Nový občanský zákoník a odpovědnost sportovců za sportovní úrazy článek Mgr. Michala Králíka, Ph. D., čtěte na str. 37 44. držitel prestižního ocenění Právnický časopis ČR 2011, 2012, 2014 a 2015 od 2014 RECENZOVANÝ ČASOPIS 7-8 2015 Bulletin advokacie XXIII. Karlovarské právnické dny Odpovědnost členů statutárních orgánů korporací

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

AD 1 NOTAM Z OBSAHU: 20. ROČNÍK 24. ÚNORA 2014. Články

AD 1 NOTAM Z OBSAHU: 20. ROČNÍK 24. ÚNORA 2014. Články Ad Notam 1/2014 20. ROČNÍK 24. ÚNORA 2014 JUDIKATURA 2014 AD 1 NOTAM Č A S O P I S Č E S K É H O N O T Á Ř S T V Í Z OBSAHU: Články Svatava Trčková, Milan Cellar: Stanovy společenství vlastníků změny od

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky Komorní listy časopis soudních exekutorů 1/2011 III. ročník vydává Exekutorská komora České republiky Diskusní fórum TŘEŠŤ 2011 Novelizace vykonávacího řízení Zákon č. 182/2006Sb. o úpadku a způsobech

Více

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Česká fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem

Více

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. Úvodník. Aktuality. Články. Z judikatury. Z odborné literatury

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. Úvodník. Aktuality. Články. Z judikatury. Z odborné literatury BULLETIN ADVOKACIE 7-8/2011 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax. BULLETIN ADVOKACIE 1-2/2014 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

AD NOTAM 3/2003. Notářský časopis. C. H. BECK Praha. strany 49 72. Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck. Z obsahu

AD NOTAM 3/2003. Notářský časopis. C. H. BECK Praha. strany 49 72. Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck. Z obsahu AD NOTAM Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck Z obsahu J. Fiala, Kompenzace zastavené pohledávky T. Dvořák, Družstevní záložny de lege lata E. Špoková, Dědictví s cizím

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Obor: Veřejná ekonomika a správa Činnost investičního odboru města Ústí nad Orlicí v samostatné působnosti R e n a t a P á v k o v á Bakalářská práce 2010

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více