Zamýšleli jsme se nad činností Pražského sdružení JČP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zamýšleli jsme se nad činností Pražského sdružení JČP"

Transkript

1 Zamýšleli jsme se nad činností Pražského sdružení JČP Dne 11. března 2008 se uskutečnila na právnické fakultě výroční členská schůze Pražského sdružení JČP, která hodnotila činnost v uplynulém roce 2007 a projednávala i náměty a zaměření činností Pražského sdružení v dalším období. ( Úplné znění výroční zprávy je uvedeno dále) Na pořadu jednání této výroční schůze byla i volba nového výboru a kontrolní komise. Výroční schůze zvolila nové orgány Pražského sdružení v tomto složení : Členové výboru: JUDr. Eva Barešová JUDr. Antonín Mokrý JUDr. Pavel Blanický JUDr. Ilona Mouchová JUDr.Dominik Brůha JUDr. Ludmila Suchá JUDr.Marek Bukva JUDr. Zdeňka Třešňáková JUDr. Božena Burdychová JUDr. Pavel Tuma JUDr. Jan Kotous JUDr. Karel Wawerka Členové kontrolní komise JUDr. Ladislav Jouza JUDr. Daniela Sezemská JUDr. Pavlína Vondráčková: 1

2 Výroční zpráva Pražského sdružení JČP za rok 2007 přednesená předsedou JUDr. Antonínem Mokrým na výroční členské schůzi dne 11.března 2008 Dovolte mi, abych se pokusil v této zprávě rekapitulovat činnost Pražského sdružení JČP za minulý rok 2007 a nastínit v hrubých rysech program na letošní rok Kdybych měl tuto rekapitulaci vyjádřit velmi stručně, řekl bych, že se sice podařilo silami nečetných dosáhnout mnohého, ale s vynakládáním stále většího úsilí a při stále vyšších nákladech. Snad si pamatujete, že problémy se zabezpečením financí sice existují již řadu let, ale právě vloni jsme byli nuceni přikročit k určitým výdajovým omezením, ale přestože např. nyní musíme na nájemném a službách v novém sídle platit podstatně více než dříve, na významnějším omezení našich aktivit se to zatím neprojevilo. Vše závisí na tom, jak se nám bude v budoucnu dařit rozvíjet hlavní zdroj našich příjmů, tj. pořádání placených seminářů. Z pouhých příspěvků bychom toho mnoho nepořídili. Začnu tedy naší vzdělávací a popularizační činností. V uplynulém roce jsme uspořádali celkem 11 seminářů, z toho jich bylo v prvním pololetí 6 a zbytek v pololetí druhém. Výběr témat byl zřejmě atraktivní, protože až na výjimky zájem posluchačů byl vysoký. Máme výhodu, že je můžeme pořádat za pro nás velmi výhodných finančních podmínek v prostorách Justiční akademie. Rostou ovšem náklady na lektory a obtíže při jejich náboru. Konkurence soukromých podnikatelů v tomto oboru sílí a roste. Přesto jsme udrželi na dosavadní výši vložné 950 Kč pro nečleny a 500 Kč pro členy JČP. 2

3 K jednotlivým seminářům: Úvodní se týkal nového zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. účinného od jeho nových prováděcích předpisů jako vyhl.č. 503/2006 Sb. a vyhl.č. 526/2006 Sb., jakož i na zákon navazujících právních předpisů jako vyvlastňovacího zákona č. 184/2006 Sb. a změnového zákona č. 186/2006 Sb., kterým byly provedeny změny dalších jedenapadesáti zákonů. Vzhledem k obsáhlosti změn se lektoři ing.tomáš Sklenář a JUDr.Zdeňka Vobrátilová soustředili jen na zásadní změny. Další semináře se z podnětů a návrhů členů zaměřily převážně na oblast občanskoprávní. Lektorkou tématu o náhradě škody byla JUDr. Marta Škárová, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu, prof. JUDr. Josef Fiala CSc. vedl dva semináře týkající se vypořádání společného jmění manželů a převodů a přechodů vlastnictví k nemovitostem. Jeho přednášky vhodně skloubily otázky teorie a praxe. Notář JUDr. Karel Wawerka, člen našeho výboru sdružení se ujal semináře na téma bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, kde případně reagoval i na problémy praxe. JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze vedl seminář týkající se jak hmotněprávních, tak i procesněprávních otázek platného dědického práva a JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně okresního soudu Prahavýchod, naše osvědčená lektorka, uskutečnila seminář o soudních exekucích a jejich odlišnostech ve vztahu k soudnímu vykonávacímu řízení. V oblasti obchodního práva byly uspořádány dva odborné semináře, z nichž první se týkal obchodního práva po vstupu ČR do EU a přednesl jej JUDr.Petr Čech, LL.M. z Právnické fakulty UK v Praze, druhý byl věnován použití směnky k zajištění závazků a jeho přednášejícím byl JUDr. Zdeněk Kovařík, předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Nejdiskutovanějším problémům nového zákoníka práce a jeho poslední tzv. technické novely byl věnován poslední seminář v roce 2007, který přednesl JUDr.Ladislav Jouza, lektor MPSV a člen naší revizní komise, který se také účastnil legislativních prací na uvedených zákonech. 3

4 Navíc jsme v loňském roce již tradičně uspořádali v listopadu pro členy zcela zdarma jeden prestižní seminář na téma Praktické problémy medicínského práva. Seminář měl vysokou odbornou úroveň, týkal se velmi aktuální problematiky trestněprávní a civilní odpovědnosti za škody na zdraví způsobené ve zdravotnických zařízeních a s tím souvisejících otázek právních i medicínských. Byl souborem čtyř přednášek, jež pronesli JUDr. Jaromír Jirsa, prezident Soudcovské unie ČR, advokát JUDr. Jan Mach, advokátní koncipient MUDr. Mgr. Mario Švehelka a člen našeho výboru advokát JUDr. Dominik Brůha., jemuž děkujeme i za jeho aktivní přínos k uspořádání semináře, který měl velmi příznivý ohlas.. Běžné semináře se odbývají ve zdařilé režii doktorek Suché, Burdychové a Mouchové. Ač se i nadále naše podvečerní diskusní setkání s právními odborníky nesetkávají s vyšší návštěvností a mají spíše jen omezený okruh určitých členů, snažíme se je udržet. Mají dlouholetou tradici, jsou bezplatné, neformální a je tu možno bez problémů konsultovat aktuální otázky s vybranými specialisty různých právních oborů. Diskusních setkání bylo vloni osm. Dvakrát k problematice zákoníku práce (Dr. Jouza), po jednom k odpovědnosti za vady v obchodním právu ( doc. Plíva), ke katastru nemovitostí (Dr. Barešová), k odpovědnosti za přestupky a jiné správní delikty ( Dr. Prášková), ke smírčímu řízení (Mgr. Kraus), k dědickému právu (Dr.Mikeš) a k předmanželským smlouvám ( Dr. Květ). Vítáme, že nám zasíláte četné návrhy a podněty k naší vzdělávací činnosti a prosíme Vás, abyste v tom pokračovali. Sami můžeme jen ztěží plně vystihnout poptávku po vhodných tématech. Říká se právem, že nejen chlebem živ je člověk. Ke spolkové činnosti neodlučně patří i rozvíjení a upevňování společenských vztahů členů. Myslím si snad právem, že vloni jsme nezaháleli ani v tomto ohledu. Tradičně jsme spolu s ústředím JČP uspořádali v Karolinu již tradiční udílení Randových medailí, které tentokrát překročilo obvyklý rámec tím, že byla po prvé v historii této pocty udělena medaile v nejvyšším stupni, tedy zlatá, a to předsedovi JČP 4

5 JUDr. Otakaru Motejlovi, který dosáhl významného životního jubilea. Stříbrnou medaili obdržela jako doklad vysokého uznání dlouholeté obětavé práce pro Jednotu členka výboru PS JČP JUDr. Ludmila Suchá, která již od r byla nositelkou bronzové medaile. Další stříbrná medaile byla udělena prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, PhD., soudci Nejvyššího soudu ČR a inspirátorovi několika významných novel trestněprávních předpisů, jakož i jejich připravované rekodifikace. Bronzové medaile tentokrát připadly soudci Nejvyššího soudu ČR JUDr.Ludvíku Davidovi, Csc. a JUDr.Věře Kličkové za jejich práci pro brněnské sdružení JČP. Podrobně je tato akce vylíčena ve Zpravodaji č. 1/2008. Navázali jsme spolupráci se společností E-právo, která je organizátorkou každoročního udílení ocenění Právník roku, jež má velkou publicitu, na níž se takto budeme moci podílet. V květnu jsme uspořádali pro členy v krásných prostorách vyšehradské kapituly májový koncert vážné hudby spojený s pohoštěním, prohlídkou historické budovy a vylíčením její slavné minulosti, což vše zajistil a provedl člen našeho výboru a kancléř kapituly JUDr. Jan Kotous. Začátkem června jsme uskutečnili spolu se žďárskými kolegy zájezd po stopách výtvarných umělců Vysočiny se současnou návštěvou hradu Pernštejna a v listopadu jsme zakoupili pro členy 150 vstupenek do divadla Komorní Fidlovačka na veseloherní představení hry Motýli. Obě akce byly zdařilé a měly velmi příznivý ohlas. V oblasti publikační a ediční činnosti jsme oproti předchozím létům rozhodně nezaostali. Zpravodaj v rámci úsporných opatření sice vyšel jen třikrát, ale za to byl obsáhlejší a redaktorce Dr. Suché se podařilo jej zase dále obsahově obohatit, a to nejen o další rubriky ze života Jednoty, ale i pokud se týče odborných článků. Lze právem konstatovat, že Zpravodaj se stává hodnotným periodikem odborného právnického zaměření. Uvítali bychom více příspěvků z našich mimopražských sdružení Jednoty. Zejména Brno jako justiční centrum 5

6 státu by zajisté mělo pro to všechny předpoklady a po rozšíření publikační činnosti na našich konferencích volalo. Nemusím snad rozvádět, že náklady s časopisem spojené neustále rostou, a to zejména pokud jde poštovné. Mohli bychom se sice spokojit jen s jeho elektronickým šířením na našich webových stránkách, ale zatím nechceme tradiční papírovou formu opustit, a to i s ohledem na ty členy, kteří zatím na elektronické formy komunikace nepřešli. Se sponzorskou pomocí profesních právnických komor se nám zdařilo v minulém roce z iniciativy a s pomocí našeho člena JUDr. Trapla vydat tištěný Glosář výrazů a zkratek rozhodčího řízení a ADR, který může být dobrým pomocníkem všem právníkům, kteří se zabývají obchodním právem, zejména pak advokátům. Rozeslali jsme jej zdarma všem členům. Bohužel dokončení již několik let chystaného a z valné části napsaného sborníku, věnovaného některým zajímavým stránkám života prof. Antonína Randy, vázne na zatím nepřekonané překážce jednoho ze spoluautorů. Webové stránky JČP existují již od dubna Uveřejňujeme tam celý Zpravodaj, jakož i všechny ostatní podstatné akce sdružení, takže k nim má přístup i širší veřejnost. V současné době se o ně stará Dr. Bukva a zajímaly by nás vaše podněty k jejich případnému zdokonalení nebo doplnění. Rádi bychom např. informovali i o odborných publikacích našich členů, které vycházejí mimo naší ediční produkty, ale potřebujeme se o nich od vás dozvědět. Pokud jde o činnost výboru našeho PS JČP, můžeme s povděkem konstatovat, že několik mladších členů se práce účastní čím dál tím aktivněji. Jde zejména o Dr. Bukvu a Dr. Brůhu. První z nich se stará o webové stránky JČP, pravidelně výbor navštěvuje, pořizuje z něj zápisy a zařizuje za výbor i četné další dílčí činnosti. Nejmladší člen výboru Dr. Brůha nás v minulém roce potěšil zorganizováním podzimního prestižního semináře o medicínském právu, kde sám též přednesl hodnotný referát. Musíme být také vděčni Práv.fakultě UK v Praze, že pro nás do revizní komise po smrti jejího dosavadního předsedy Dr.Borovičky vyslala jako jeho nástupkyni Dr. Pavlínu Vondráčkovou. Vedení PS JČP bohužel během roku ztratilo dva své členy. Šlo o 6

7 zesnulého kolegu Dr. Borovičku a dále resignovala Dr. Kovářová, která je zaneprázdněna, ale bude nám i dále v AK ČR pomáhat jinak. Soustavně se výbor věnuje získávání dalších mladých členů. Není to jednoduché, protože pracovní zatížení mladých právníků je obecně vysoké. Hledíme i k tomu, aby v čele sdružení byly tradičně pokud možno významné osobnosti, protože těm se pochopitelně lépe daří prosazovat ve veřejném životě zájmy Jednoty. Dbáme z těchže důvodů také, abychom mezi sebou vždy měli ve vedení členy významných právnických institucí, s nimiž spolupracujeme, např. PF UK, soudů, advokátů apod. Chod kanceláře je díky naší pracovnici paní Haně Hůlové bez jakýchkoliv problémů, naše nové umístění v budově soudu na Ovocném trhu je výborné, byť nepoměrně dražší než tomu bylo dříve. Neustále jednáme o dosažení alespoň částečných úlev s ohledem na nižší frekvenci a intensitu našeho využívání najatých prostor. Rozhodli jsme se napříště nekandidovat do výboru členy, kteří jej sice svým významem ozdobovali, ale neměli časové možnosti v něm pracovat. Získáváme jiné, kteří projevili zájem a doufáme, že to přinese oživení a prohloubení činnosti. I tak je dvanáctičlenný výbor na velikost našeho sdružení zdánlivě vysoký, ale máme za to, že více hlav více ví a více rukou více stihne, v což doufáme. Např. se velmi osvědčilo doplnění revizní komise o Dr. Jouzu a Dr. Vondráčkovou, kteří se zpravidla i s další členkou Dr. Sezemskou navíc zúčastňují i schůzí výboru. Ten zasedal pravidelně každý měsíc a při nahromaděni problémů se konaly i některé dílčí porady. Činnost sdružení a jeho výboru není nárazová, ale probíhá podle zavedeného ustáleného rytmu daného sledem jednotlivých akcí po celý rok. Jak už bylo naznačeno, řada právnických institucí je nám nakloněna a spolupráce s nimi probíhá podle našich představ a možností. Tradičně úzké vztahy máme s PF UK, jejíž současný děkan i jednotliví proděkani, tajemník fakulty a další její členové nám vycházejí vstříc a mají pro nás pochopení. Podobné je to i pokud jde o rektorát University Karlovy, nynější rektor rád přijímá pozvání na některé naše významné akce, např. udělování Randových medailí, pro něž nám přenechává prostory Vlasteneckého sálu. Jsme v neustálém prospěšném kontaktu s představiteli celostátních profesních komor 7

8 advokátní, notářské a soudních exekutorů, nacházíme pochopení i u představitelů všech stupňů soudů, Soudcovské unie ČR a často i Ústavního soudu. Navázali jsme spolupráci s Unií podnikových právníků a Společností E-právo, která každoročně pořádá spolu s komorou advokátů prestižní ocenění významných právníků. Byli jsme velmi potěšeni, když se na nás začátkem letošního roku obrátil ministr spravedlnosti Dr. Pospíšil se žádostí o naše vyjádření ke koncepci reformy justice v letech 2008 a 2009 a pozval nás na setkání významných právníků u kulatého stolu na toto téma. Jednota tedy nezůstává mimo pozornost českého právnického světa, ale podle svých možností v něm zastává nikoliv bezvýznamné místo. Jsme přesvědčeni, že i její vzdělávací a ediční činnost je pro náš stav přínosná a má svůj hluboký smysl. Pokud jde o náměty pro činnost sdružení v r. 2008, chceme přirozeně pokračovat v organizování vzdělávací činnosti formou seminářů a diskusních setkání. Program na první pololetí byl již rozeslán spolu se Zpravodajem. Také ve II. pololetí doufáme ve 3 až 4 semináře, konkurence ziskových společností na tomto poli neustále přituhuje. Naší jedinou zbraní je dumping spočívající v prezentaci kvalitních lektorů a vstřícnost Justiční akademie, pokud jde o místnosti pro přednášky. V květnu bychom chtěli uspořádat společný výlet do nějakého zajímavého bližšího okolí Prahy a uspořádat též na Vyšehradě jarní koncert. Zakládáme tím určitou kulturní tradici Jednoty. Ve druhém pololetí uvažujeme o divadelním představení. Rádi bychom se vrátili do Violy, která má nenahraditelnou intimitu a zázemí pro bližší přátelské posezení. Chceme se podílet na akci Právník roku, ke které jsme byli přizváni. V ediční činnosti, jak jsem již naznačil, plánujeme spolu s fakultou v edici Memorabilia iuridica publikaci Kuklíkovy biografie o významném předválečném profesorovi PF UK Krčmářovi, která by vhodně navázala na předchozí cenné životopisy jiných významných právnických pedagogů. Vážené kolegyně a vážení kolegové, děkuji Vám za pozornost a těším se na Vaši následující diskusi a na další spolupráci s Vámi v letošním roce. 8

9 Zpravodaj představuje Rozhovor s prof. JUDr. Václavem Pavlíčkem, CSc. Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. je předním českým ústavním právníkem, profesorem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, autorem četných vědeckých i populárně-vědeckých prací, komentářů a učebnic a nevyhýbá se ani působení ve veřejném životě. Je dlouholetým členem JČP a v roce 2004 byl vyznamenán stříbrnou medailí Antonína Randy. Vážíme si toho, že pan profesor je i přispěvatelem našeho Zpravodaje. 1. Pane profesore, jste již řadu let předsedou Nadání J., M., Z. Hlávkových. V čem je letošní rok pro tuto historickou instituci významný? V letošním roce uplynulo 100 let od úmrtí významného architekta, stavitele, největšího českého mecenáše a prvního předsedy České akademie pro vědu, slovesnost a umění Josefa Hlávky. Z podnětu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jehož Hlávka pověřil, aby spravovalo veškerý jeho majetek určený pro kulturní povznesení českého národa a Akademie věd České republiky se uskutečňuje řada vzpomínkových akcí k jeho poctě. Světová organizace OSN pro kulturu UNESCO z podnětu Nadání rozhodlo, aby toto výročí osobnosti Josefa Hlávky se stalo v letošním roce světovým kulturním výročím. Prezident republiky převzal nad uskutečňovanými akcemi k poctě Josefa Hlávky svou záštitu. Výbor, který vzpomínkové akce organizuje je složen z předních vědeckých a kulturních činitelů. Již počátkem ledna byly tyto akce zahájeny koncertem České filharmonie v Rudolfinu a Josef Hlávka byl vzpomenut v projevech prof.václava Pačese, předsedy AV ČR a prof. Václava Riedelbaucha, generálního ředitele ČF. V lednu uspořádalo Nadání spolu s Grantovou agenturou ČR konferenci o financování vědy a o úloze nadací a jiných neziskových organizací v této oblasti. V hlavní budově AV ČR byla uspořádána při této příležitosti výstava o Josefu Hlávkovi. Městská knihovna ve spolupráci 9

10 s Nadáním uspořádala v únoru cyklus přednášek o Josefu Hlávkovi. Všechny vzpomínkové akce v prvém čtvrtletí vyvrcholily v Praze dne 10. března 2008 v Pantheonu Národního muzea odhalením busty Josefa Hlávky, kterou Nadání muzeu darovalo a prezentací stříbrné pamětní mince v nominální hodnotě 200,- Kč, věnované Josefu Hlávkovi. Večer byla v Lobkovickém paláci otevřena výstava o Josefu Hlávkovi, která potrvá do Ve výroční den Hlávkova úmrtí 11. března 2008 byla v přeštickém chrámu, který je dílem vynikajícího architekta Dienzenhofera sloužena vzpomínková mše tamním děkanem ThDr. Plavcem. Podle sdělení plzeňského biskupa Radkovského i on vzpomněl v ranních hodinách v Plzni Josefa Hlávky. U hrobky Josefa Hlávky na přeštickém hřbitově, která byla Nadáním na podzim loňského roku restaurována, účastníci shromáždění vzpomněli Josefa Hlávku a představitelé samospráv a Nadání položili k jeho hrobce květiny. V průběhu celého dne byl lužanský zámek otevřen pro zvané hosty i další návštěvníky. V odpoledních hodinách byla v Přešticích na rodném domě Josefa Hlávky odhalena pamětní deska a v kulturním zařízení města se uskutečnilo vzpomínkové odpoledne, kde mimo jiné spisovatelka prof. MUDr. Valja Stýblová podepisovala knihy, které vydala o Josefu Hlávkovi. Ve večerních hodinách v Plzni ve výstavních prostorách Masných krámů byla prezentována vzpomínková dopisnice na Josefa Hlávku, vydaná Českou poštou za přítomnosti představitelů Plzeňského kraje, poslanců, senátorů. ministra JUDr. Pospíšila a katolického biskupa ThDr. Radkovského. V plzeňském chrámu sv. Bartoloměje se poté uskutečnil koncert Plzeňské filharmonie a vídeňského pěveckého sboru Schola Cantorum. Řada dalších akcí bude probíhat i v dalších měsících v České republice i v zahraničí. Významná vědecká konference proběhne např. v květnu v Černovicích na Ukrajině i v Praze. 2. Jaký význam mělo životní dílo Josefa Hlávky pro českou společnost druhé poloviny 19. a začátek 20. století? Josef Hlávka zasáhl do mnoha oblastí veřejného a kulturního života české společnosti. Nejprve vynikal jako stavitel a architekt a projektoval a vytvořil významné stavby ve Vídni, na jiných místech 10

11 Rakouska, v Praze i v Bukovině (v Černovcích), a to světského i církevního učení. Ve Vídni je nejznámější stavba Vídeňské opery, v Praze projekt a stavba Zemské porodnice, v Černovcích majestátní komplex církevního areálu. Díky své podnikatelské činnosti velmi zbohatl. Zřejmě z vyčerpanosti posléze ochrnul a na delší dobu musel zanechat jakékoliv činnosti. Po uzdravení se věnoval expertní a organizátorské činnosti, zejména v Čechách a rozvinul své nezapomenutelné mecenášské aktivity v oblasti podpory vzdělávání. Mecenášství zahájil založením Nadání pro českou Karlovu Univerzitu a Českou techniku. Zasloužil se o postátnění malířské akademie, do které získal jako profesory významné české umělce působící zejména ve Francii. Dosáhl založení České akademie pro vědu, slovesnost a umění, do jejíhož čela byl posléze zvolen. (Protikandidátem byl prof. Randa). S Hlávkovým jménem je spojeno otevření nové budovy Národního muzea a postavení sochy sv. Václava před touto budovou, oprava Karlova mostu postiženého katastrofální povodní a restaurace řady dalších kulturních památek. Pro české studenty založil studentské koleje a podporoval jejich cesty do ciziny. Jeho byty v Praze a na zámku v Lužanech se staly centrem českého kulturního života. Ve své poslední vůli z roku 1904 odkázal veškerý svůj obrovský majetek ke kulturnímu povznesení českého národa a určil, aby jím založené Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových zabezpečovalo uskutečnění tohoto cíle, a to v souladu se statutem, který vypracoval. Ačkoliv byl výrazným konzervativním činitelem, podporoval kulturní osobnosti bez rozdílu jejich politického zaměření, ale odmítal poskytnout podporu jakýmkoliv politickým aktivitám, i když ho o to jeho političtí přátelé žádali. 3. V čem spatřujete hlavní poslání Nadání J., M. a Z. Hlávkových v dnešní době? Nadání Hlávkových působí nepřetržitě s výjimkou doby války. Díky ústavnímu dekretu prezidenta republiky o obnově právního pořádku, byla obnovena jeho kontinuita i po válce. Majetková podstata Nadání byla ovšem v průběhu doby hospodářskými otřesy značně ztenčena. Zůstaly jen nadační domy v Praze a zámek se zámeckým 11

12 areálem v Lužanech. Některé části svého majetku, o které Nadání přišlo po roce 1948, si mohlo po roce 1989 odkoupit zpět. Učinilo tak, pokud jde o budovy bezprostředně navazující na zámecký areál. Restituční předpisy se na nadace nevztahovaly, což pocítily i jiné nadace, které usilovaly o svou obnovu např. nadace založená jiným staročeským politikem, podnikatelem a významným mecenášem Aloisem Olivou. V limitech těchto možností určených zbylým majetkem Hlávkovo Nadání pokračuje v činnosti určené svým zakladatelem Josefem Hlávkou. Podporujeme studenty (zejména doktorského studia) poskytováním stipendií k ubytování na Hlávkově koleji, udělujeme cestovní stipendia a podle Hlávkova odkazu oceňujeme Hlávkovou cenou nejlepší studenty pražských vysokých škol a brněnské techniky. Dále se podílíme spolu s Literárním fondem na Hlávkových literárních cenách za nejlepší vědeckou práci. Hlávkovou medailí oceňujeme zakladatelské osobnosti české vědy a vysokých škol, atd. Prostřednictvím Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, který jsme obnovili, podporujeme vědeckou činnosti v oblasti českých národních zájmů. Pokud jde o uvedené grantové a soutěžní oceňování, využíváme i prostředků z druhé a třetí etapy výnosu z Nadačního investičního fondu, jinak ostatní aktivity financujeme z výnosů nájemních domů v Praze. Od roku 1990 do roku 2007 věnovalo Nadání na realizaci odkazu Josefa Hlávky téměř 60 milionů korun. Nadání muselo ovšem přistoupit i k obnově Hlávkova majetku, který v průběhu doby značně zchátral. Objekty v Lužanech byly rovněž postiženy velkou povodní v roce V posledních letech jsme tedy opravili i některé objekty v zámeckém areálu v Lužanech a koncem loňského roku se podařilo zrestaurovat Hlávkovu hrobku v Přešticích (s malbami rakouského malíře Jobsta), kterou jsme nedávno získali zpět do svého vlastnictví. 4. Jaké byly osobní vztahy a veřejná spolupráce Josefa Hlávky a spoluzakladatele Právnické jednoty Antonína rytíře Randy? Josef Hlávka a Antonín Randa byli krajané a přátelé. Spojovaly je i obdobné politické názory. Profesor Randa býval hostem na Hlávkově zámku v Lužanech, kde je ostatně vystavena i jeho busta a portrét. 12

13 Blízký vztah profesora Randy k Josefu Hlávkovy vyjadřuje i jeho účast na Hlávkových mecenášských aktivitách. Hlávka s ním konzultoval základní dokumenty svého mecenášského odkazu, které se zejména vztahovaly k založení České akademie pro vědu, slovesnost a umění, ke statutu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových nebo k Hlávkově poslední vůli. Na dochovaných fotografiích nacházíme Randu po boku Josefa Hlávky při návštěvě císaře v Praze před Hlávkovou kolejí nebo při jiných příležitostech. Jako Hlávkovu nástupci ve funkci předsedy Akademie a Nadání mu připadl úkol uskutečnit jeho odkaz v oblasti ideové i materiální. Byl to úkol nemalý. V nedávné době jsem tyto Randovy zásluhy popsal ve stati Prof. JUDr. Antonín Randa a odkaz Josefa Hlávky, která byla publikována v poctě k 60 narozeninám prof. J. Pánka. Svůj přátelský vztah k Josefu Hlávkovi vyjádřil prof. Randa i při posledním rozloučení v Pantheonu Národního muzea. Uvedl tam: Co v jiných zemích ke kulturním účelům poskytuje stát nebo země, to pro národ český vykonal skoro sám jediný, z lidu vyšlý bohatýr ducha a práce, Josef Hlávka! Až do posledního dechu pracoval pro svůj národ, jemuž bezmeznou láskou oddán byl. Kéž krásný a velkolepý příklad Tvůj vzbudí a nadchne všechny kruhy českého národa v následování, plodné a svorné práci, v které jedině spočívá naše síla, naše spása, naše budoucnost! O ideovém odkazu obou těchto osobností velmi působivě hovořil na vědecké konferenci i potomek A. Randy, dr. J. Krulis-Randa, při příležitosti stého výročí od Hlávkovy poslední vůle v roce Existuje dnes nějaký prostor pro spolupráci Nadání a Jednoty českých právníků? Nadání bylo vytvořeno k podpoře vzdělanosti českého národa a jeho zakladatel mu určil způsoby, jak k tomu má přispívat. Stoletá existence Nadání a jeho osudy vedou k tomu, aby přispívalo i k udržování historické paměti českého národa. Na historické tradice kladl důraz Josef Hlávka a v tomto odkazu rovněž pokračujeme. K vědeckým prioritám Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky patří i zpracování osudů představitelů Nadání. Patří k nim i profesor Antonín Randa, dřívější významný představitel Jednoty právníků a ve 13

14 své době i český mecenáš, jehož odkaz připomíná i Nadace, která nese jeho jméno. V minulosti se řada českých právníků podílela na uskutečňování odkazu Josefa Hlávky ve prospěch českého národa a jeho kulturního povznesení. Řada právníků se účastnila v institucích zřízených Josefem Hlávkou, např. za 1. republiky jiní podporovali hmotně odkaz Josefa Hlávky. V tomto směru se vzpomíná např. podpora advokáta JUDr. Leopolda Katze, jehož fond pro podporu výtvarných umělců obnášel v roce 1938 více jak 1,5 milionu korun. V publikacích z doby 1. republiky vzpomínají na takové mecenáše studenti na Hlávkově koleji a uvádění příklady těch, bez nichž by se nemohl Hlávkův odkaz bez překážky uskutečňovat. Myslím, že i návštěva Hlávkova zámku v Lužanech, který bude v průběhu prázdnin pro veřejnost otevřen, může přinést řadu inspirativních podnětů k uskutečnění Hlávkova odkazu a ke vzájemné spolupráci. 6. Domníváte se, že doba velkých mecenášů vědy a umění již definitivně pominula a že již jich není zapotřebí, nebo se jich zase někdy v budoucnu dočkáme? Nadační činnost nezačala Josefem Hlávkou a také neskončila jeho úmrtím. Má bohatou historii a zejména vzdělávací (školní) nadání byla spojena často s osobnostmi z řad české inteligence. I Hlávka se inspiroval příkladem svých předchůdců, např. svým dobrodincem, českým vlastencem a stavitelem ve Vídni, Františkem Šebkem, který Hlávkovi věnoval svou stavební firmu a sám byl zakladatelem dvou školních nadací. V současnosti někteří právníci, zejména advokáti, působí v orgánech různých nadací a nadačních fondů. I ze současného prostředí se zrodily některé osobnosti, které učinily mnoho pro cíle, o nichž hovořili Hlávka a Randa. Je ovšem pravda, že po Josefu Hlávkovy nebyla žádná osobnost, která by učinila tolik pro povznesení vzdělanosti českého národa, jako byl on. V tomto směru je pozoruhodná zpráva v roce 1931 uveřejněná v časopise Právník, který byl tehdy vydáván Jednotou českých právníků, jež byla věnována shromáždění v Pantheonu Národního muzea k 100 výročí narození Josefa Hlávky. Na tomto shromáždění

15 února 1931, jehož organizátory byly Akademie pro vědu slovesnost a umění, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a další instituce, vzniklé díky Hlávkovi, vzpomínal na setkání s Hlávkou a na uskutečňování jeho odkazu ve slavnostním projevu architekt Jiří Stíbral. Autor zprávy v časopise Právník si povzdechl, že sice po převratu v roce 1918 se zrodilo mnoho milionářů, ale již žádný Hlávka. V letošním roce při vzpomínkových akcích na Josefa Hlávku zazněly i hlasy, že ani 1. republika nebyla jeho odkazu nakloněna pro jeho prorakouské smýšlení. Není to pravda. Svědčí o tom vzpomínky tehdejších studentů Hlávkovy koleje, řada osobností, které přispívaly k pokračování v Hlávkově odkazu a konečně i průběh zmíněného shromáždění v Pantheonu Národního muzea. I do současného hodnocení oceňování Hlávkova odkazu se promítá obecnější jev. Minulost často hodnotí ti, kteří ji posuzují jakoby nová etapa v dějinách nastala tehdy, když oni začali společenské dění vnímat a hodnotit. Československá republika si Hlávkova odkazu vážila a z projevů i publikací v tehdejší době to nepochybně vyplývá, právě tak jako z materiální podpory české vzdělanosti ze strany svobodného československého státu. Vedle svobodné soukromé iniciativy se podstatně zvýšila pomoc státu. Velmi přesvědčivě o tom hovořil T.G. Masaryk při 10 výročí vzniku Československa. Hlávkovo jméno ostatně zcela nezmizelo z veřejného vnímání ani v minulém režimu, i když byl zcela potlačen jeho odkaz soukromé iniciativy ve prospěch vzdělanosti českého národa a Nadání bylo připraveno o naprostou většinu své majetkové základny. O Hlávkovi vycházely publikace (např. monografie A. Lodra), k jeho výročí byla vydána pamětní známka, apod. Činnost Nadání byla ovšem spíše jen trpěna, obdobně jako byly trpěny jiné nesocialistické organizace, např. církve. Proto zdůrazňujeme význam obnovení nadační činnosti ve prospěch hodnot důležitých pro český národ a jeho státnost i obnovení historické paměti, z které by neměly být již vytěsňováni ti, kteří neodpovídají právě vládnoucí ideologii, jako tomu bylo v minulosti. Proto se vracíme i k odkazu vynikajících českých právníků, z nichž někteří se výrazně na prosazování odkazu Josefa Hlávky podíleli. 15 Rozmlouval JUDr. Antonín Mokrý

16 DĚDICTVÍ A DLUHY ( část I.) Dluhy přestaly být v současné době výjimečným jevem. Podléhání reklamám, které se předhánějí v nabídkách výhodných úvěrů, neúspěchy v podnikání, ale někdy i nutné řešení základních potřeb, spojené s náklady, které nelze hradit z průměrných příjmů (např. vlastnické bydlení), jsou jen některé z příčin vzniku dluhů. Ze stejných důvodů přibývá zadlužených nebo dokonce předlužených dědictví, dojde-li k úmrtí dlužníka. Dědici a věřitelé jsou někdy takovou situací zaskočeni a nemají přesnou představu, jak lze tento stav řešit. Nedostatek informací může vést i ke zbytečným omylům, které pro ně mají nepříznivé důsledky. Tento článek chce na některé takové omyly upozornit a zároveň naznačit, jaké možnosti mají dle platné právní úpravy v podobných případech dědici a věřitelé. Přechod dluhů na dědice Úmrtím dlužníka jeho dluhy nezanikají, nejde-li o závazky, jejichž obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem ( 579 odst. 1 o.z.). Dědic odpovídá za dluhy zůstavitele (zemřelého dlužníka), které na něj přešly smrtí zůstavitele a za přiměřené náklady jeho pohřbu do výše ceny nabytého dědictví ( 470 odst. 1 obč. zák.). Je-li dědiců několik, odpovídají za tyto dluhy a náklady pohřbu poměrně, a to v poměru, který je dán poměrem ceny toho, co z dědictví nabyli, k celému dědictví ( 470 odst. 2 obč. zák.). Povinnost dědiců plnit dluhy zůstavitele je tedy omezena hodnotou nabytého dědictví. Povinnost dědiců platit dluhy zůstavitele vyplývá z práva hmotného. Věřitel, který nebyl účastníkem dědického řízení (účastníkem dědického řízení je věřitel spíše výjimečně, jak bude ještě uvedeno) se může svého práva domáhat v řízení sporném, bez ohledu na výsledek řízení o dědictví ( 175y odst. 2 o.s.ř.). 16

17 Vzhledem k vazbě odpovědnosti za dluhy na cenu majetku náležejícího do dědictví může úmrtím dlužníka nastat z hlediska dopadu na úhradu jeho dluhů některá z dále uvedených situací: I. Dlužník nezanechal žádný majetek. II. Dlužník zanechal majetek nepatrné hodnoty. III. Dlužník zanechal majetek, který nabude jeden či několik dědiců nebo který připadne státu dle 462 o.z.. IV. Dlužník zanechal majetek, který bude buď přímo nebo nepřímo použit k uspokojení pohledávek věřitelů. I. Dlužník nezanechal žádný majetek: Nezanechal-li zemřelý majetek, soud zastaví dědické řízení ( 175h odst. 1 o.s.ř.). V takovém případě není žádný dědic, který by platil zůstavitelovy dluhy a není ani majetek, ze kterého by bylo možné tyto dluhy uspokojit. Žádné z pohledávek věřitelů nebudou proto uspokojovány. II. Dlužník zanechal majetek nepatrné hodnoty: Zanechal-li zemřelý dlužník majetek jen nepatrné hodnoty, může soud tento majetek vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb a dědické řízení zastavit ( 175h odst. 2 o.s.ř.). Tento postup představuje určitou formu uspokojení pohledávky na nákladech pohřbu, která je i v jiných souvislostech považována za pohledávku přednostní (např. při rozvrhu výtěžku likvidace dědictví). V jistém smyslu jde o obdobu přenechání předluženého dědictví věřitelům (viz dále pod IV.), s tím rozdílem, že se přenechává pouze nepatrný majetek, přenechává se jen vypraviteli pohřbu (tj. věřiteli z přednostní pohledávky), a není mu přenecháván dohodou s dědici, ale vydán soudem. Vypravitel pohřbu musí s vydáním souhlasit, jinak by tento postup nebyl možný a muselo by se i při nepatrném majetku postupovat způsobem uvedeným v bodě III. nebo IV. Při tomto postupu nejde o přesnou ekvivalenci mezi výší nákladů pohřbu a hodnotou nepatrného majetku. Vypraviteli pohřbu může být 17

18 vydán i majetek, jehož cena převyšuje pohledávku na nákladech pohřbu, jde-li o majetek nepatrné hodnoty. Přesná hranice, při které lze majetek považovat za nepatrný, není stanovena, závisí na úvaze soudu a konkrétních okolnostech případu a je ovlivňována zejména obvyklými náklady přiměřeného pohřbu v daném místě a čase. Ani v tomto případě zde není žádný dědic, který by platil zůstavitelovy dluhy, ani majetek, ze kterého by bylo možné jiné dluhy uspokojit. Vypravitel pohřbu nenabývá nepatrný majetek jako dědic, a to ani v tom případě, kdyby jinak jako dědic přicházel v úvahu. Pohledávky jiných věřitelů nebudou v tomto případě uspokojovány. Pokud by se dodatečně objevil další majetek a došlo k uspokojování pohledávek věřitelů způsobem uvedeným v bodě III. nebo IV., bylo by nezbytné vzít v úvahu, že pohledávka na nákladech pohřbu již byla zcela nebo zčásti uspokojena nepatrným majetkem; vypravitel pohřbu by pak mohl požadovat úhradu jen té části pohledávky, která přesahuje hodnotu nepatrného majetku, který mu byl vydán. III. Dlužník zanechal majetek, který nabude jeden či několik dědiců nebo který připadne státu: Nejběžnějším postupem v dědickém řízení je projednání dědictví, které nabude jeden či několik dědiců nebo které připadne státu podle 462 o.z. Tento postup je obvyklý i u zadluženého dědictví a není předem vyloučen ani u dědictví předluženého, mají-li dědici (stát) o takové dědictví zájem a nebyl podán návrh na likvidaci dědictví. V těchto případech odpovídají za dluhy dědictví dědici zůstavitele, případně stát, a to svým vlastním majetkem, i když jen do výše ceny nabytého dědictví (pro viribus hereditatis). Určitá výjimka platí pro stát, který má možnost za stanovených podmínek použít k úhradě dluhů věcí z dědictví a odmítne-li věřitel přijetí těchto věcí na úhradu dluhu, navrhnout likvidaci dědictví ( 472 odst. 2 o.z.); musel by to však provést ještě před pravomocným ukončením dědického řízení (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2143/2000, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 13/2003). Tam by však šlo již o postup uvedený pod bodem IV., nikoli o případ, který zde 18

19 máme na mysli, kdy dědictví připadlo státu podle 462 o.z., tj. kdy dědické řízení bylo ukončeno pravomocným usnesením, kterým soud potvrdil podle 175q odst. 1 písm. b) o.s.ř., že dědictví připadlo státu. Pak má totiž stát z hlediska odpovědnosti za dluhy zůstavitele stejné postavení jako dědic ( 472 odst. 1 o.z.). I když odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele je podle 470 odst. 1 o.z. omezena cenou nabytého majetku, je nezbytné, aby v případě předluženého dědictví (nedojde-li k některému z postupů uvedených v bodě IV.), dodrželi při úhradě dluhů pravidla platná pro uspokojování věřitelů při likvidaci dědictví, tj. pravidla (pořadí a poměr uspokojování pohledávek) uvedená v 175v odst. 2 a 3 o.s.ř.; k těmto pravidlům viz blíže v části IV. Pokud by nabyvatelé dědictví tato pravidla porušili a uspokojili věřitele, který nebyl na řadě nebo uspokojili některého věřitele ve větším rozsahu než mu náleží, trvala by jejich povinnost řádně uspokojit i věřitele, kterým neplnili, ačkoli podle uvedených pravidel jim plnit měli. Pro tuto povinnost by pak nebylo rozhodující, že uspokojením pohledávek jiných věřitelů již cenu nabytého dědictví vyčerpali. Tento problém vystupuje do popředí zejména proto, že odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele vyplývá z práva hmotného a není tak zásadně závislá na tom, zda v dědickém řízení byly všechny dluhy zůstavitele zjištěny. Pokud nedošlo k likvidaci dědictví (viz bod IV.), mohou věřitelé uplatňovat pohledávky vůči dědicům i po skončení dědického řízení a dědici za ně odpovídají podle hmotného práva ( 470, 471 o.z.). Předluženost dědictví proto může vyjít najevo i po skončení dědického řízení a v důsledku nově objevených dluhů se pak způsob, jakým dědici uhradili známé dluhy, může ukázat jako nesprávný. Prostředkem, který těmto důsledkům může zabránit, je tzv. konvokace (svolání) věřitelů. Konvokace věřitelů Na návrh dědiců může soud vydat usnesení, kterým vyzve zůstavitelovy věřitele, aby mu oznámili své pohledávky ve lhůtě, kterou v usnesení stanoví. V usnesení poučí věřitele o tom, že dědici 19

20 neodpovídají věřitelům, kteří své pohledávky včas neoznámili, pokud je uspokojením pohledávek ostatních věřitelů vyčerpána cena dědictví, kterého dědici nabyli. Usnesení se uveřejňuje vyvěšením na úřední desce soudu. Obsah úřední desky je v současné době zveřejňován i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento postup ( 175n o.s.ř.), který má pro dědice a věřitele shora uvedené hmotněprávními důsledky (viz 471 odst. 2 druhá věta o.z.), není zatím v praxi příliš využíván. Pramení to nejspíše z toho, že je podmíněn návrhem dědiců, kteří si zpravidla význam účinků konvokace neuvědomují a proto ji nenavrhují. Účel konvokace je dvojí: a) zjistit zůstavitelovy dluhy, b) zabránit tomu, aby od dědiců byla dodatečně a úspěšně požadována úhrada dluhů, o kterých nevěděli, bude-li cena jimi nabytého dědictví vyčerpána úhradou dluhů známých; jsou-li známé (přihlášené) dluhy dědictví vyšší než cena nabytého dědictví, získají dědici potřebné informace, které jim umožní určit pořadí a rozsah, v jakém mají uspokojit jednotlivé věřitele. Byla-li provedena konvokace a dodrží-li dědici při plnění dluhů pořadí a poměr, podle kterého se věřitelé uspokojují při likvidaci dědictví, nehrozí jim, že by při nabytí předluženého dědictví (nebo i při nabytí dědictví nepředluženého, které se v důsledku později uplatněných dluhů dodatečně ukáže z hlediska hmotného práva jako předlužené) museli hradit dluhy přesahující cenu nabytého dědictví. To může mít pro dědice značný význam. Obava z nabytí předluženého dědictví a z následné povinnosti platit dluhy značného rozsahu (tj. obava, že se dědic úhradou dluhů dostane do minusu a bude muset věřitelům zaplatit více než je cena nabytého majetku) je často důvodem odmítání dědictví, snahy o přenechání dědictví věřitelům nebo důvodem návrhů na likvidaci dědictví, a to i v případech, kdy v aktivech dědictví je majetek, o který by jinak dědici měli značný zájem (např. nemovitosti, které dědici užívali již za života zůstavitele; věci, ke kterým mají úzký osobní vztah apod.). Odmítnou-li dědictví, přenechají-li dědictví věřitelům nebo dojde-li k likvidaci dědictví, skončí tento majetek v rukou jiných osob. 20

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv, kubikova@ochrance.cz kulatý stůl Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení, 22. října

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 219/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Změna: 492/2000 Sb. Změna: 229/2001 Sb. Změna: 501/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 280/2002

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ. Článek I: Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ. Článek I: Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ Článek I: Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně,

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s.

Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 Výroční zpráva Česká rozvojová agentura o.p.s. Zdeněk Ertl Česká rozvojová agentura o.p.s. 8.9.2007 Česká rozvojová agentura o.p.s. 2007 výroční zpráva Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Ústavní zakotvení. Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Zdroje judikatury:

Ústavní zakotvení. Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Zdroje judikatury: (1) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR www.nsoud.cz Zdroje judikatury: -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 R Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Soubor Soubor civilních rozhodnutí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Nabývání majetku obcemi a kraji

Nabývání majetku obcemi a kraji Nabývání majetku obcemi a kraji Úvodem obce a kraje potřebují pro výkon své působnosti majetek nabývat o nabývání majetku v pravém slova smyslu se jedná pouze tehdy, když obec/kraj majetek získává od svébytného

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

d r a ž e b n í v y h l á š k a

d r a ž e b n í v y h l á š k a U S N E S E N Í číslo jednací: 125 EX 194/11-596 Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62, dat. nar.: 21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko, PSČ: 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Exekuční a dědické řízení v souběhu

Exekuční a dědické řízení v souběhu Exekuční a dědické řízení v souběhu JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více