KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT"

Transkript

1

2 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5

3 Konsolidovaná výroční zpráva 5

4 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report from the Board Report from the Supervisory Board The PROMET INVEST Group Chart of Subsidiaries Corporate Bodies Manegement of the Companies within the Group Corporate Governance Sponsorship and Humanitarian Activity Consolidated Audit Report FINAL ACCOUNTS OF THE CONSOLIDATED GROUP Complete Consolidated Balance Sheet Complete Consolidated Profit and Loss Statement Consolidated Cash-Flow Review Appendix of Consolidated Final Accounts CONTROLLING COMPANY OF THE CONSOLIDATED GROUP PROMET INVEST, a.s. Key Data of the Company Business Activity and Assets Status Research and Development Environmental Protection Labour Relations CONTROLLED COMPANIES OF THE CONSOLIDATED GROUP PROCENTO, spol. s r.o. Key Data of the Company Business Policy and Results Performances Assets and Liabilities Business and Financial Risks Market Forecast Research and Development Environmental Protection Labour Relations Certification PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Key Data of the Company Business Policy and Results Performances Assets and Liabilities Market Forecast Commercial and Financial Risks Research and Development Environmental Protection Labour Relations Certification PROMET FOUNDRY s.r.o. Key Data of the Company Business Policy and Results Performances Assets and Liabilities Market Forecast Business and Financial Risks Research and Development Environmental Protection Labour Relations Certification Obsah KONSOLIDOVANÝ CELEK Hlavní ekonomické údaje konsolidovaného celku Zpráva představenstva společnosti Zpráva dozorčí rady Popis skupiny Schéma dceřinných podniků ve skupině Orgány společnosti Management společností ve skupině Corporate Governance Sponzorská a humanitární činnost Konsolidovaná zpráva auditora ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Příloha konsolidované účetní závěrky ŘÍDÍCÍ SPOLEČNOST KONSOLIDOVANÉHO CELKU PROMET INVEST, a.s. Základní údaje o společnosti Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy ŘÍZENÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÉHO CELKU PROCENTO, spol. s r.o. Základní údaje o společnosti Obchodní politika a výsledky Výkony Stav majetku a závazků Obchodní a finanční rizika Prognóza vývoje trhu Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy Certifikace PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Základné udaje o spoločnosti Obchodná politika a výsledky Výkony Stav majetku a záväzkov Prognóza vývoja trhu Obchodné a finančné riziká Aktivity v oblasti výskumu a vývoja Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia Pracovnoprávne vzťahy Certifikace PROMET FOUNDRY s.r.o. Základní údaje o společnosti Obchodní politika a výsledky Výkony Stav majetku a závazků Prognóza vývoje trhu Obchodní a finanční rizika Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy Certifikace

5 CONSOLIDATED GROUP KONSOLIDOVANÝ CELEK

6

7 KEY DATA OF THE CONSOLIDATED GROUP HLAVNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE KONSOLIDOVANÉHO CELKU 4 Konsolidovaná výroční zpráva 5

8 Konsolidovaná výroční zpráva 5 5 In terms of consolidated sales, we have witnessed a general decline in the sales of raw steel, caused by changes in the proportion of raw foundry steel and metal waste per batch. In terms of iron for steelworks, the decrease in sales to one of our customers was due to a change in that company's ownership, and the decision to manage the supply of that particular commodity from within its own production capacity. At the same time, we witnessed positive exponential growth in the most popular commodities, such as ferroalloys, metals, and inoculants. The sale of coke-chemical products and coal, which are not among the company's key strategic interests, stabilized. For the coming period, the company will continue to strive to provide quality service to our customers, further expand our business activities and commodities, especially in neighbouring markets, and to offer our supply services in other national markets. Z pohledu konsolidovaných prodejů můžeme sledovat snižující se trend prodeje surových želez, který je zapříčiněn především změnou poměru slévárenského surového železa a kovového odpadu ve vsázce, u ocelárenského železa pak snížením prodeje na jednoho z našich zákazníků z důvodu změny vlastníka, který si v současné době zajišťuje dodávky této komodity z vlastních výrobních kapacit. Pozitivní trend množstevních nárustů prodeje zaznamenáváme u komodit prvořadého zájmu, kterými jsou feroslitiny, kovy a očkovadla. Prodej koksochemických výrobků a uhlí, které nepatří do strategického zájmu společnosti se stabilizoval. Pro následující období bude snahou společnosti dále poskytovat kvalitní služby našim zákazníkům, další rozšiřování obchodních aktivit a komodit zejména na okolních trzích se snahou nabídnout náš dodavatelský servis i na ostatní prodejní teritoria. 5

9 REPORT FROM THE BOARD Ladies and Gentlemen, The group of companies that make up Promet Invest, a.s. is one of the most significant in the area of raw materials delivery for the foundry and steelworks industries in Central Europe. With the resources it has at its disposal, including producers from Western and Central Europe, as well as countries of the former Soviet Union, the company has managed to ensure deliveries and stay on top of strong price fluctuations in various commodities markets. Thanks to our diverse portfolio of suppliers, and the variety of commodities we trade in, we have been able to meet the demands of our customers while emphasising a high level of service. The visible decline, especially in domestic consumption, led to a 13.9% decrease in overall tonnage year on year. In addition to the reduction in material, there was also a seasonal reduction in commodities prices, which influenced the selling prices of raw steel and ferroalloys. Nevertheless, our overall market share is comparable to last year, and in certain commodities, has actually increased. Consolidated revenues declined year on year by 9.5% to 3 15 million CZK. Consolidated after tax profits amounted to million CZK, which we consider quite acceptable, given the market indicators. As forecast economic results were not met in any of the group's subsidiary companies, no dividends were paid out, not even for Promet Invest, a.s. A total of 7 CZK was paid out to members of the Board of Directors and Supervisory Board from Promet Invest funds. The year 5 was marked by a reduction in the overall book value of the group to 1 45 million CZK. At the same time shareholder capital increased year on year by 9.39% to million CZK. Considering the development of revenues and the market situation the volume of circulating assets was reduced by %, especially in the volume of stock, to 46.6 million CZK (a reduction of 3.6%). On the other hand, liquid assets were maintained, critical for business activities, where short term financial assets rose by 4%. At the same time, credit debt was reduced by around 15% to 339 million CZK. The Board of Directors is obliged to underline the long term, stable and mutually beneficial cooperation with the financial groups KBC and Volksbank CZ. On the basis of the above mentioned results, the Board of Directors presented shareholders with consolidated results, assets account, cash-flow overview, and the auditor's report. These documents were discussed and approved without reserve. In terms of assets transfer, Promet Invest, a.s., 4% of the company's shares were transferred among the current owners. The results from 5 were marked by high levels of service, the professional approach of our workforce, and the fulfilment of the needs of our clients within the framework of stable logistics and financial systems. Our goal is to maintain the position we have built up in the market and further develop new activities that will help the company to grow over the long term. Ing. René Matera Chairman of the board of Directors předseda představenstva 6 Consolidated Annual Report 5

10 Vážené dámy, vážení pánové, Společnosti skupiny Promet Invest, a.s. jsou jednou z významných uskupení společností zabývajících se surovinovým dodavatelským systémem pro slévárenský a ocelárenský průmysl, zvláště v teritoriu střední Evropy. Svým zdrojovým zázemím, a to zejména jak od výrobců ze zemí bývalého Sovětského svazu, tak i produkce z oblasti západní a střední Evropy, dokázaly zajistit požadovaný přísun surovin a rovněž zvládnout cenové výkyvy - protichůdné pro jednotlivé druhy komodit. Díky nezávislosti podmíněné dodavatelským portfoliem, tak i komoditní různorodosti společnosti úspěšně dokázaly vyhovět požadavkům zákazníků s důrazem na kvalitu servisu a služeb. Zjevné snížení, obzvláště domácí spotřeby, vedlo k poklesu celkové tonáže dodávek v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku o 13,9 %. Kromě hmotnostního snížení odbytu lze poukázat na sezónní snižování cen zboží, které zejména ovlivnily finanční hodnotu prodeje surových želez a feroslitin. Nicméně, celkový tržní podíl našich společností lze porovnat se stejným obdobím loňského roku, naopak u některých komodit můžeme zaznamenat své posílení na trhu. Konsolidované výnosy poklesly v porovnání se stejným obdobím minulého účetního roku o 9,5 % na hodnotu 3.15 mil. Kč. Konsolidovaný hospodářský výsledek dosáhl po zdanění hodnoty 44,979 mil., který vzhledem k ukazatelům rentability se jeví jako uspokojivý. Vzhledem k očekávané predikci hospodářského výsledku a objemu výnosu nebylo přistoupeno u žádné z dceřinných společností, ani u Promet Invest, a.s., k rozpuštění hospodářského výsledku minulých let formou výplaty dividend. Výplata tantiem v hodnotě 7 tis. Kč pro statutární orgány představenstva a dozorčí rady byla realizována z vlastních prostředků Promet Invest, a.s. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Rok 5 je doprovázen rovněž redukcí celkové bilanční sumy na hodnotu 1,45 mil. Kč. Z celkové rozvahové struktury lze vyzvednout zejména meziroční nárůst vlastního kapitálu o 9,39 %, který činil 33,17 mil. Kč. Vzhledem k vývoji výnosu a situaci na trhu byl cíleně rovněž zredukován objem oběžných aktiv cca o %, a to zejména v objemu zásob, které představovaly hodnotu 46,6 mil. Kč (snížení o 3,6 %). Na druhé straně byla samozřejmě udržena stávající pohotová likvidita, tak důležitá obzvláště pro obchodní činnost, kde v krátkodobém finančním majetku došlo k nárůstu o 4 %. Rovněž bylo počítáno se sníženou potřebou úvěrové angažovanosti, která byla snížena o cca 15 % na hodnotu 339 mil. Kč. Zde je představenstvo povinno poukázat na dlouhodobou, stabilní a vzájemně prospěšnou spolupráci s finanční skupinou KBC a Volksbank CZ. Na základě výše zmiňovaných skutečností předložilo představenstvo valné hromadě konsolidované výsledky hospodaření, bilanční účet, přehled cash-flow, včetně potvrzující auditorské zprávy. Tyto dokumenty byly projednány a odsouhlaseny bez připomínek. Z hlediska pohybu změny majetkového vlastnictví společnosti Promet Invest, a.s. došlo k přesunu akcií v rozsahu cca 4 %. Tyto transfery byly uskutečněny v rámci okruhu dosavadních majitelů. Výsledku roku 5 bylo dosaženo kvalitou servisu, profesionálním přístupem kolektivu našich spolupracovníků a plnění požadavků našich zákazníků bylo v souladu se stabilním dodavatelským systémem podmíněným platebními a dodavatelskými podmínkami. Strategickým cílem skupiny je nadále udržet si dosavadní vybudovanou pozici na trhu a dále rozvíjet nové aktivity, vedoucí k dlouhodobému růstu společnosti. Konsolidovaná výroční zpráva 5 7

11 REPORT FROM THE SUPERVISORY BOARD The supervisory board of PROMET INVEST, a.s., on the basis of tabled documents, and the executive board of PROMET INVEST, a.s. in documents under discussion, examined the final accounting statement of PROMET INVEST, a.s. for 5, and went over the option of dividing profits for 5. The supervisory board has no objections to the Report on the relationship between associated individuals. On the basis of the statement issued by CSA, spol. s.r.o, the supervisory board of PROMET INVEST, a.s. recommends that the shareholders approve the final accounting statement of PROMET INVEST, a.s. for the year 5, including the proposal made by the executive board to divide the profits of the company for 5. Ing. Zbyněk Martinek Chairman of the Supervisory Board PROMET INVEST, a.s. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo společnosti jí poskytovalo veškeré potřebné podklady a informace o činnosti společnosti a jejím podnikatelském vývoji v roce 5 a o činnosti dceřinných společností. Dozorčí rada podávala představenstvu společnosti svá stanoviska, podněty a názory na řešení klíčových problémů. Dozorčí rada PROMET INVEST, a.s. na základě předložených a v představenstvu PROMET INVEST, a.s. projednaných dokumentů přezkoumala účetní závěrku PROMET INVEST, a.s. za rok 5 a projednala návrh na rozdělení zisku na rok 5. Dozorčí rada taktéž nemá námitek ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě výroku auditora CSA, spol.s r.o. dozorčí rada PROMET INVEST, a.s. doporučuje Valné hromadě schválit účetní závěrku PROMET INVEST, a.s. za rok 5 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 5. Ing. Zbyněk Martinek předseda dozorčí rady společnosti PROMET INVEST, a.s. Ing. Zbyněk Martinek Chairman of the Supervisory Board,PROMET INVEST, a.s. předseda dozorčí rady PROMET INVEST, a.s. 8

12 A DESCRIPTION OF THE GROUP In 5, PROMET INVEST a. s. successfully fulfilled its role as a property company which task is first of all to manage holding structure of controlled firms and set up as favourable general conditions for their business activity as possible. Among others they rent out attractive sales and office space in its own estates, carry out its administration and not least they provide the general services for controlled companies. The Company PROMET INVEST a. s. is a sole partner of the biggest firm within the group, PROCENTO, spol. s r. o. that controls the company PROMET SLOVAKIA, s. r. o. by a two thirds interest in the registered capital, the control of company PROMET FOUNDRY, s. r. o. was based by the end of first quarter of 4 on a direct interest in the registered capital at the amount of 1 %. Since the second quarter of 4, the interest of PROMET INVEST a.s. in the registered capital of PROMET FOUNDRY, s. r. o. at the amount of 99,85 %. PROCENTO, spol. s r. o. and PROMET SLOVAKIA, spol. s r. o. are trading companies that are interested in deliveries of materials, especially of pig iron into the steel works and foundries in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Germany, Croatia, Poland. In addition they also provide deliveries of ferro alloys, inoculants, scrap, coke, non-ferrous materials and metallurgical production. Their purchase business activities are realised in the markets of the Czech Republic, Slovakia, Poland, Russia, Ukraine, Norway, Slovenia, China etc. PROMET FOUNDRY, spol. s r. o. (till 4 PROCENTO- METALURGIE, spol. s r. o.) is a production plant. Their main line of business is production and selling of grey and nodular cast iron and job-order manufacture of models. The production is putting up to sale in the markets of the Czech Republic and Europe. POPIS SKUPINY Společnost PROMET INVEST, a. s. v roce 5 zdárně plnila svou funkci jako majetková společnost, jejímž úkolem je v prvé řadě řídit holdingovou strukturu ovládaných firem a vytvářet co nejpříznivější rámcové podmínky pro jejich podnikatelskou činnost. Mimo jiné je předmětem činnosti společnosti pronájem atraktivních obchodních a kancelářských prostor ve vlastních nemovitostech, jejich správa a provádění režijních činností pro své dceřiné společnosti. Společnost PROMET INVEST, a. s. je jediným společníkem největší firmy ve skupině - PROCENTO, spol. s r. o. Prostřednictvím PROCENTO, spol. s r. o. ovládá dvoutřetinovým podílem na základním kapitálu také společnost PROMET SLOVAKIA, s. r. o. Ovládání společnosti PROMET FOUNDRY, spol. s r. o. bylo do konce 1. čtvrtletí roku 4 dáno přímým podílem na základním kapitálu ve výši 1 %. Od počátku. čtvrtletí roku 4 klesl podíl PROMET INVEST, a. s. na základním kapitálu PROMET FOUNDRY spol. s r. o. na,15 %, a to na základě nepeněžitého vkladu PROCENTA, spol. s r. o., jehož hodnota k dnešnímu dni představuje obchodní podíl ve společnosti PROMET FOUNDRY spol. s r. o. 99,85 %. PROCENTO, spol. s r.o. a PROMET SLOVAKIA, spol. s r. o. jsou obchodními společnostmi, které se zabývají dodávkami surovin, především surových želez pro ocelárny a slévárny v Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Německu, Chorvatsku, Polsku. Kromě surových želez realizují dodávky feroslitin, očkovadel, šrotu, koksu, barevných kovů a hutní produkce. V oblasti nákupu těchto surovin spolupracují firmy s renomovanými dodavateli a výrobci těchto materiálů v České republice, Slovensku, Polsku, Rusku, Ukrajině, Norsku, Slovinsku, Číně apod. PROMET FOUNDRY, spol. s r. o. (do roku 4 PROCENTO- METALURGIE, spol. s r. o.) je výrobním podnikem. Hlavní komoditou podnikatelské činnosti společnosti PROMET FOUNDRY, s. r. o. je výroba a prodej odlitků z šedé litiny, odlitků z litiny tvárné a zakázková výroba modelových zařízení. Produkce je realizována na trzích tuzemska a Evropy. Konsolidovaná výroční zpráva 5 9 A CHART OF THE COMPANIES IN THE GROUP as of Dec SCHÉMA DCEŘINNÝCH PODNIKŮ VE SKUPINĚ k

13 Ing. René Matera (*1963) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders, at the initial meeting of that statutory body he was appointed in a position of the Chairman of the Board of Directors. Ing. Matera is a graduate of the Faculty of Metallurgy of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of Economy and Management in Metallurgy. In companies making up the consolidated group of PROMET INVEST, a.s., executive authority and management is exercised by PROCENTO, spol. s.r.o.. Ing. Radim Cvikl (*1958) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders, at the initial meeting of that statutory body he was appointed in a position of the Deputy Chairman of the Board of Directors. Ing. Cvikl is a graduate of the Faculty of Engineering of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of Engineering Technology. In companies making up the consolidated group, PROMET INVEST, a.s. acts as the executive authority and Head of Steel Department, Sales Division at PROCENTO, spol. s.r.o. Ing. Jan Kolář (*197) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders. Ing. Kolář is a graduate of the Faculty of Metallurgy and Material Engineering of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of Automated Control System, interdisciplinary specialization in the Quality Management Systems. In companies making up the consolidated group, PROMET INVEST, a.s. acts on position of Head of Iron Alloys and Inoculants Department, Sales Division at PROCENTO, spol. s.r.o. ING. RENÉ MATERA, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ING. RADIM CVIKL, DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ING. JAN KOLÁŘ, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS ČLEN PŘEDSTAVENSTVA STATUTORY BODY - BOARD OF DIRECTORS 1 STATUTÁRNÍ ORGÁN - PŘEDSTAVENSTVO Ing. René Matera (*1963) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů, na prvním zasedání tohoto statutárního orgánu byl stanoven předsedou představenstva. Ing. Matera je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra ekonomiky a řízení hutnictví. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROCENTO, spol.s r.o. Ing. Radim Cvikl (*1958) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů, na prvním zasedání tohoto statutárního orgánu byl stanoven místopředsedou představenstva. Ing. Cvikl je absolventem Fakulty strojní Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra strojírenské technologie. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího úseku Železo na obchodním oddělení ve společnosti PROCENTO, spol.s r.o. Ing. Jan Kolář (*197) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů. Ing. Kolář je absolventem Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra automatizovaných systémů řízení, mezioborové zaměření na systémy řízení jakosti. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci vedoucího úseku Feroslitiny a očkovadla na obchodním oddělení ve společnosti PROCENTO, spol.s r.o.

14 Ing. Zbyněk Martinek (*1969) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of the founders, at the meeting of that supervising body dated December,, he was elected its Chairman. Ing. Martinek is a graduate of the Faculty of Economics of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of National Economy. Mgr. Martin Skyba (*1971) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of the founders. Mgr. Skyba is a graduate of the Faculty of Law of the Charles s University in Prague, he is a partner of the Lawyers s Office of Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři. Ing. Pavol Konečný (*1959) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of shareholders at the general meeting dated November 9,. Ing. Konečný is a graduate of the Faculty of Metallurgy of the Mining University in Ostrava, Department of Economy and Management in Metallurgy. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Executive and Senior Manager of the company PROMET SLOVAKIA, s.r.o. ING. ZBYNĚK MARTINEK, CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY MGR. MARTIN SKYBA, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD ČLEN DOZORČÍ RADY ING. PAVOL KONEČNÝ, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD ČLEN DOZORČÍ RADY SUPERVISING BODY - SUPERVISORY BOARD 11 DOZORČÍ ORGÁN - DOZORČÍ RADA Ing. Zbyněk Martinek (*1969) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím zakladatelů, na zasedání tohoto kontrolního orgánu dne.1. byl stanoven jeho předsedou. Ing. Martinek je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra národohospodářská. Ve společnosti vykonává funkci asistenta předsedy představenstva. Mgr. Martin Skyba (*1971) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím zakladatelů. Mgr. Skyba je absolventem Právní fakulty Karlovy University v Praze, je společníkem advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři. Ing. Pavol Konečný (*1959) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím akcionářů na valné hromadě dne Ing. Konečný je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra ekonomiky a řízení hutnictví. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o.

15 MANAGEMENT OF THE COMPANIES WITHIN THE GROUP There were introduced bodies of mother corporation, together with their functions in companies within the group, in previous text.we introduce next individuals of management of companies within the group to the date December 31 st, 5 with mentioning of changes to the date of June 3, 6. PROMET INVEST, a.s. ACCOUNTING DEPARTMENT Pavla Vodvářková, HEAD OF ACCOUNTING Pavla Vodvářková loosen her employment as of July 31 st, 6. Her position took over by the form of outsourcing the company CSA ltd. Jana Swiechová, DEPUTY HEAD OF ACCOUNTING Bc. Zdeňka Pospíchalová, DELIVERED INVOICES SECTION HEAD Ing. Prajzová Jana, RECEIVED INVOICES SECTION HEAD Jitka Haburová Head of Department of assets, cash and wages FINANCE DEPARTMENT Ing. Zbyněk Martinek, HEAD OF FINANCE DEPARTMENT Zbyňek Martinek acted as Head of Finance Department until April 6. Since following month he has moved into position of Chairman of the board of directors assistant. The position of the Head of finance department is disengaged. Ing. Eva Manderlová, HEAD CASH MANGER Ing. Gabriela Zdražilová, HEAD RISK MANAGER Ing. Miroslav Brežný, HEAD CONTROLLER DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Ing. Lenka Olivková, SECTION HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MARKETING DEPARTMENT Ing. Zdeněk Bednarčík MBA, HEAD OF MARKETING DEPARTMENT Ing. Aleš Kostelka, Ing. Aleš Kostelka CSc. acted as Executive director of PROMET FOUNDRY, ltd. until These days he is a member of Marketing department team. 1 Consolidated Annual Report 5 PROMET INVEST, a.s. MANAGEMENT SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ V předešlém textu byly představeny Orgány mateřské společnosti, s uvedením svých pracovních funkcí u společností ve skupině. Dále představujeme další osoby managementu společností ve skupině ke dni s uvedením změn do data ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ Pavla Vodvářková, HLAVNÍ ÚČETNÍ Pavla Vodvářková ke dni rozvázala pracovní poměr. Její funkci bude vykonávat formou outsourcingu společnost CSA, spol.s r.o. Jana Swiechová, ASISTENTKA HLAVNÍ ÚČETNÍ Bc. Zdeňka Pospíchalová, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VYDANÉ FAKTURACE Ing. Jana Prajzová, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PŘIJATÉ FAKTURACE Jitka Haburová, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MAJETKU, POKLADNY A MEZD FINAČNÍ ODDĚLENÍ Ing. Zbyněk Martinek, VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODDĚLENÍ Zbyněk Martinek vykonával funkci vedoucího finančního oddělení do dubna 6. Od následujícího měsíce přešel na funkci asistenta předsedy představenstva společnosti. Funkce vedoucího finančního oddělení je neobsazena. Ing. Eva Manderlová, HEAD CASH MANAGER Ing. Gabriela Zdražilová, HEAD RISK MANAGER Ing. Miroslav Brežný, HEAD CONTROLLER ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Lenka Olivková, ÚTVAR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ Ing. Zdeněk Bednarčík MBA, vedoucí marketingového oddělení Ing. Aleš Kostelka, Ing. Aleš Kostelka CSc. vykonával do funkci výkonného ředitele a jednatele ve společnosti PROMET FOUNDRY s.r.o. Nyní je členem týmu marketingového oddělení.

16 PROCENTO, spol. s r.o. SALES DEPARTMENT Ing. Jan Kolář, HEAD OF IRON ALLOYS AND INOCULANTS DEPARTMENT Ing. Jan Kolář acted as the Head of Sales Department until the end of year 5. Since January 6 he has moved to the position of Head Iron Alloys and Inoculants Department. Position of Head of Sales Department is disengaged. Ing. Radim Cvikl, HEAD OF STEEL DEPARTMENT Ing. Martin Mikeš, HEAD OF METALS MATERIALS AND METALLURGICAL DEPARTMENT LOGISTICS AND STRAGE DEPARTMENT Ing. Jiří Guňka HEAD OF LOGISTICS AND STORAGE PROMET SLOVAKIA, s.r.o. PROMET FOUNDRY s.r.o. Ing. Petr Hlásný, EXECUTIVE DIRECTOR Ing. Petr Hlásný (*1966) acts as executive director. He is a graduate of the faculty of Metallurgy of the VŠB Technical university of Ostrava, Foundry department. On March 31 st, 6 he was delegated to the position of executive director. Ing. Daniel Grzych, EXECUTIVE AND DIRECTOR OF SALES Ing. Daniel Grzych (*1973) was elected to the role of executive at a share holder meeting on January nd, 3. He is a graduate of the Faculty of Metallurgy and Mechanical Engineering at the VŠB Technical University of Ostrava. He is currently Director of Sales. Ing. Jiří Riegel, HEAD OF THE PRODUCTION AND TECHNICAL SECTION Ing. Leand Jeřábek, HEAD OF ECONOMIC SECTION Petr Juhaňák, HEAD PERSONNEL CLERK Mgr. Ján Konečný, HEAD OF SALES DEPARTMENT Ing. Ivan Feješ, HEAD SALES AGENT Zuzana Konečná, HEAD OF ACCOUNTING 13 PROCENTO, spol. s r.o. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Ing. Jan Kolář, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ FEROSLITINY A OČKOVADLA Ing. Jan Kolář vykonával funkci vedoucího obchodního oddělení do konce roku 5. Od ledna 6 přešel na funkci vedoucího úseku Feroslitiny a očkovadla. Funkce vedoucího obchodního oddělení je neobsazena. Ing. Radim Cvikl, VEDOUCÍ ÚSEKU ŽELEZO Ing. Martin Mikeš, VEDOUCÍ ÚSEKU KOVY A HUTNÍ MATERIÁLY ODDĚLENÍ LOGISTIKA A SKLADOVÁNÍ Ing. Jiří Guňka VEDOUCÍ ODDĚLENÍ LOGISTIKA A SKLADOVÁNÍ PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Ing. Ján Konečný, VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ Ing. Ivan Feješ, VEDOUCÍ REFERENT PRODEJE Zuzana Konečná, HLAVNÍ ÚČETNÍ Ing. Petr Hlásný PROMET FOUNDRY s.r.o. Ing. Petr Hlásný, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A VÝKONNÝ ŘEDITEL Ing. Petr Hlásný (*1966) vykonává funkci výkonného ředitele. Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty hutnické, katedry slévárenství. Dne byl pověřen funkcí jednatele společnosti. Ing. Daniel Grzych, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ ŘEDITEL Ing. Daniel Grzych (*1973) byl zvolen členem statutárního orgánu do funkce jednatele společnosti rozhodnutím Valné hromady dne.1.3. Je absolventem Fakulty Metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - technické univerzity v Ostravě-Porubě. Ve společnosti vykonává funkci obchodního ředitele. Ing. Jiří Riegel, VEDOUCÍ VÝROBNÍHO A TECHNICKÉHO ÚSEKU Ing. Leandr Jeřábek, VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Petr Juhaňák, VEDOUCÍ PERSONALISTA Ing. Daniel Grzych

17 CORPORATE GOVERNMENT PROMET INVEST, a.s. was founded on October 15th, 1 and registered at the Regional Court in Ostrava under file number 58. Shares issued: Kind: shares Form: by name Appearance: paper Number of shares: Face value: 1 CZK Total value of issue: CZK The shares are not traded on the Prague Stock Exchange, a.s. or the RM-System, a.s. CORPORATE GOVERNMENT Společnost PROMET INVEST, a.s. byla založena jako akciová společnost dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 58. Vydané cenné papíry: druh: akcie forma: na jméno podoba: listinná počet kusů: jmenovitá hodnota: 1.,--Kč celková hodnota emise:..,--kč Akcie nejsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha, a.s. a v RM-Systému, a.s. Capital structure in terms of profit Kapitálová struktura v jednotlivých letech se zohledněním rozdělení dosaženého čistého zisku 14 Consolidated Annual Report 5 Město Vítkovice, David s street (nowadays Mírova street), 193 Vítkovice City, Davidova třída (dnešní Mírová ulice), r.193

18 SPONSORSHIP AND HUMANITARIAN ACTIVITY SPONZORSKÁ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST The PROMET INVEST group supports social activities that benefit not only companies within the group, but a variety of communities in several countries. The group contributes financial and non-financial support to activities in the area of culture, healthcare, sports, and education, especially in the regions in which PROMET INVEST operates. By advertising at sports events both in the Czech Republic and abroad, the company plays an active role in supporting meaningful activities. The PROMET INVEST group sponsors healthcare activities at the Rehabilitation Institute in Hrabině, and the Faculty Hospital and Policlinic in Ostrava-Poruba. In terms of culture, the group also supports the Ondřejnica Lašský Folk Ensemble, and the Hlučín Friends of Dance Club, with gifts. The PROMET INVEST group is most financially active in the area of youth education and sport, supporting such groups as the Stará Ves nad Ondřejnicí Parents Association, the Civic Association of František Hajda Gymnasium in Ostrava- Hrabůvka, the Sports Gymnasium in Ostrava-Zabřeh, the Czech Foundry Company, the Riding Club of Stará Ves nad Ondřejnicí, the Huslenka Association of víceúčelových ZO and technical sports, DTJ Handball Polanka nad Ondrou, KČT SPRINT Ostrava, the karate, tennis and hunting clubs of Dolný Kubín, and the Jasenová Youth Music Ensemble. We further promote the company name in competitions and world-class events. We actively cooperate with the TJ Mittal Steel sports grounds during sports events held there, the HC Oceláří Třinec Hockey Club, canoeist David Knebel and the crew of POLAR SAILING, who participate in ocean yachting regattas. The PROMET INVEST group also supported the European Weightlifting Championships for Veterans in Dolný Kubín, Slovakia. Skupina PROMET INVEST působí jak ve svém oboru tak i finančně podporuje společenské aktivity, a to nejen k vnějšímu podnikatelskému prostředí, ale také pociťuje širší společenskou odpovědnost, a z tohoto důvodu přispívá jak finančně, tak i dary, na společenské aktivity v oblasti kultury, zdravotnictví, sportu a vzdělání, a to zejména v regionech, ve kterých skupina PROMET INVEST působí. Propagací svého jména v rámci reklamy při sportovních podnicích, jak v České republice, tak i v zahraničí, podporuje sportovní aktivity zástupců regionu. Skupina PROMEST INVEST finančně sponzoruje v oblasti zdravotnictví Rehabilitační ústav Hrabyně a Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. K dalším obdarovaným subjektům v oblasti kultury patří Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica a Klub přátel tanečních aktivit Hlučín, a to formou přímých darů. Skupina PROMET INVEST se finančně nejvíce zaměřuje na oblast vzdělání a sportu mládeže, mezi které patří Unie rodičů při ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, Občanské sdružení pro gymnázium Františka Hajdy v Ostravě-Hrabůvce, Sport mladých při sportovním gymnáziu Ostravě-Zábřehu, Česká slevárenská společnost, Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí, Asociace víceúčelových ZO a technických sportů Huslenky, DTJ Polanka nad Odrou - oddíl házené, KČT SPRINT Ostrava, současně i oddíl karate, tenisový klub a myslivecké sdružení v Dolnom Kubíně, a také hudební kroužek mládeže v Jasenové. Dále pak propagujeme a zviditelňujeme své jméno na soutěžích oblastního i celosvětového charakteru. A to nejvíce při propagaci ve sportovních akcích konaných v rámci sportovního areálu TJ Mittal Steel, hokejového klubu HC Oceláři Třinec a na celosvětových soutěžích, ve kterých je propagátorem jmen našich společností kanoista David Knebel a posádka POLAR SAILING, která se účastní sportovních klání v námořním jachtingu. Skupina PROMET INVEST rovněž finančně přispěla na konání ME veteránů ve vzpírání v Dolnom Kubíně ve Slovenské republice. Konsolidovaná výroční zpráva 5 15 David Knebel

19 16 Consolidated Annual Report 5 CONSOLIDATED AUDIT REPORT KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA AUDITORA AUDIT REPORT for stockholders of the mother company PROMET INVEST, a.s. on the audit of the consolidated financial statement ZPRÁVA AUDITORA pro akcionáře mateřské společnosti PROMET INVEST, a.s. o ověření konsolidované účetní závěrky We examined the consolidated accounts statement to December 31st, 5 of PROMET INVEST, a.s. mentioned in this consolidated accounts report. The senior management of PROMET INVEST, a.s. is responsible for compiling the material present herein. It is our role to issue a report based on the audit of the consolidated account statement. We carried out the audit in accordance with Law Number 54/ Sb, On Auditing and International Auditing Standards and Related Clauses of the Czech Chamber of Auditors. These standards are created in order to ensure that the auditor plans out and executes the audit in a way that limits inaccuracies in the final account statement as much as possible. The audit contains select information to create a full and conclusive evaluation of the consolidated accounts statement. The audit also evaluates the accounting methods and overall verifiability of the consolidated accounts statement. We have concluded that the consolidated accounts statement is an accurate reflection of the assets, debts, and overall financial state of PROMET INVEST, a.s., as of December 31st, 5, and that costs, profits and economic results stated for 5 are in accordance with the accounting standards and regulations of the Czech Republic. Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 5 společnosti PROMET INVEST, a.s. identifikované v této konsolidované účetní závěrce. Za sestavení konsolidované účetní závěrky je zodpovědné vedení mateřské společnosti PROMET INVEST, a.s.. Naší úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 54/ Sb., o auditorech, a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem, provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v konsolidované účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti PROMET INVEST, a.s. k 31. prosinci 5 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 5 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. AUDITOR'S OPINION / VÝROK AUDITORA: WITHOUT QUALIFICATION / BEZ VÝHRAD AUDIT REPORT DATE / DATUM ZHOTOVENÍ ZPRÁVY AUDITORA: Ostrava on 1th July, 6 /1. července 6 v Ostravě PREPARED BY / ZHOTOVITEL: CSA, spol. s r.o. Certificate No. 178 / osvědčení č. 178 Švabinského 1749/19, 7 Ostrava-Moravská Ostrava AUDITED BY / AUDITOR: Ing. Drahomíra Slawiková, Certificate No / osvědčení č. 1414

20 FINAL ACCOUNTS OF THE CONSOLIDATED GROUP ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

.s. a INVEST PROMET KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2004

.s. a INVEST PROMET KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2004 a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 4 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 4 a.s. PROMET INVEST KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 4 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 4 OBSAH CONTENTS 1 4 5 6 7 7 8 1 1 1 14 15 16 4 7 8 8 9 41

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více