KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT"

Transkript

1

2 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5

3 Konsolidovaná výroční zpráva 5

4 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report from the Board Report from the Supervisory Board The PROMET INVEST Group Chart of Subsidiaries Corporate Bodies Manegement of the Companies within the Group Corporate Governance Sponsorship and Humanitarian Activity Consolidated Audit Report FINAL ACCOUNTS OF THE CONSOLIDATED GROUP Complete Consolidated Balance Sheet Complete Consolidated Profit and Loss Statement Consolidated Cash-Flow Review Appendix of Consolidated Final Accounts CONTROLLING COMPANY OF THE CONSOLIDATED GROUP PROMET INVEST, a.s. Key Data of the Company Business Activity and Assets Status Research and Development Environmental Protection Labour Relations CONTROLLED COMPANIES OF THE CONSOLIDATED GROUP PROCENTO, spol. s r.o. Key Data of the Company Business Policy and Results Performances Assets and Liabilities Business and Financial Risks Market Forecast Research and Development Environmental Protection Labour Relations Certification PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Key Data of the Company Business Policy and Results Performances Assets and Liabilities Market Forecast Commercial and Financial Risks Research and Development Environmental Protection Labour Relations Certification PROMET FOUNDRY s.r.o. Key Data of the Company Business Policy and Results Performances Assets and Liabilities Market Forecast Business and Financial Risks Research and Development Environmental Protection Labour Relations Certification Obsah KONSOLIDOVANÝ CELEK Hlavní ekonomické údaje konsolidovaného celku Zpráva představenstva společnosti Zpráva dozorčí rady Popis skupiny Schéma dceřinných podniků ve skupině Orgány společnosti Management společností ve skupině Corporate Governance Sponzorská a humanitární činnost Konsolidovaná zpráva auditora ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Příloha konsolidované účetní závěrky ŘÍDÍCÍ SPOLEČNOST KONSOLIDOVANÉHO CELKU PROMET INVEST, a.s. Základní údaje o společnosti Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy ŘÍZENÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÉHO CELKU PROCENTO, spol. s r.o. Základní údaje o společnosti Obchodní politika a výsledky Výkony Stav majetku a závazků Obchodní a finanční rizika Prognóza vývoje trhu Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy Certifikace PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Základné udaje o spoločnosti Obchodná politika a výsledky Výkony Stav majetku a záväzkov Prognóza vývoja trhu Obchodné a finančné riziká Aktivity v oblasti výskumu a vývoja Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia Pracovnoprávne vzťahy Certifikace PROMET FOUNDRY s.r.o. Základní údaje o společnosti Obchodní politika a výsledky Výkony Stav majetku a závazků Prognóza vývoje trhu Obchodní a finanční rizika Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy Certifikace

5 CONSOLIDATED GROUP KONSOLIDOVANÝ CELEK

6

7 KEY DATA OF THE CONSOLIDATED GROUP HLAVNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE KONSOLIDOVANÉHO CELKU 4 Konsolidovaná výroční zpráva 5

8 Konsolidovaná výroční zpráva 5 5 In terms of consolidated sales, we have witnessed a general decline in the sales of raw steel, caused by changes in the proportion of raw foundry steel and metal waste per batch. In terms of iron for steelworks, the decrease in sales to one of our customers was due to a change in that company's ownership, and the decision to manage the supply of that particular commodity from within its own production capacity. At the same time, we witnessed positive exponential growth in the most popular commodities, such as ferroalloys, metals, and inoculants. The sale of coke-chemical products and coal, which are not among the company's key strategic interests, stabilized. For the coming period, the company will continue to strive to provide quality service to our customers, further expand our business activities and commodities, especially in neighbouring markets, and to offer our supply services in other national markets. Z pohledu konsolidovaných prodejů můžeme sledovat snižující se trend prodeje surových želez, který je zapříčiněn především změnou poměru slévárenského surového železa a kovového odpadu ve vsázce, u ocelárenského železa pak snížením prodeje na jednoho z našich zákazníků z důvodu změny vlastníka, který si v současné době zajišťuje dodávky této komodity z vlastních výrobních kapacit. Pozitivní trend množstevních nárustů prodeje zaznamenáváme u komodit prvořadého zájmu, kterými jsou feroslitiny, kovy a očkovadla. Prodej koksochemických výrobků a uhlí, které nepatří do strategického zájmu společnosti se stabilizoval. Pro následující období bude snahou společnosti dále poskytovat kvalitní služby našim zákazníkům, další rozšiřování obchodních aktivit a komodit zejména na okolních trzích se snahou nabídnout náš dodavatelský servis i na ostatní prodejní teritoria. 5

9 REPORT FROM THE BOARD Ladies and Gentlemen, The group of companies that make up Promet Invest, a.s. is one of the most significant in the area of raw materials delivery for the foundry and steelworks industries in Central Europe. With the resources it has at its disposal, including producers from Western and Central Europe, as well as countries of the former Soviet Union, the company has managed to ensure deliveries and stay on top of strong price fluctuations in various commodities markets. Thanks to our diverse portfolio of suppliers, and the variety of commodities we trade in, we have been able to meet the demands of our customers while emphasising a high level of service. The visible decline, especially in domestic consumption, led to a 13.9% decrease in overall tonnage year on year. In addition to the reduction in material, there was also a seasonal reduction in commodities prices, which influenced the selling prices of raw steel and ferroalloys. Nevertheless, our overall market share is comparable to last year, and in certain commodities, has actually increased. Consolidated revenues declined year on year by 9.5% to 3 15 million CZK. Consolidated after tax profits amounted to million CZK, which we consider quite acceptable, given the market indicators. As forecast economic results were not met in any of the group's subsidiary companies, no dividends were paid out, not even for Promet Invest, a.s. A total of 7 CZK was paid out to members of the Board of Directors and Supervisory Board from Promet Invest funds. The year 5 was marked by a reduction in the overall book value of the group to 1 45 million CZK. At the same time shareholder capital increased year on year by 9.39% to million CZK. Considering the development of revenues and the market situation the volume of circulating assets was reduced by %, especially in the volume of stock, to 46.6 million CZK (a reduction of 3.6%). On the other hand, liquid assets were maintained, critical for business activities, where short term financial assets rose by 4%. At the same time, credit debt was reduced by around 15% to 339 million CZK. The Board of Directors is obliged to underline the long term, stable and mutually beneficial cooperation with the financial groups KBC and Volksbank CZ. On the basis of the above mentioned results, the Board of Directors presented shareholders with consolidated results, assets account, cash-flow overview, and the auditor's report. These documents were discussed and approved without reserve. In terms of assets transfer, Promet Invest, a.s., 4% of the company's shares were transferred among the current owners. The results from 5 were marked by high levels of service, the professional approach of our workforce, and the fulfilment of the needs of our clients within the framework of stable logistics and financial systems. Our goal is to maintain the position we have built up in the market and further develop new activities that will help the company to grow over the long term. Ing. René Matera Chairman of the board of Directors předseda představenstva 6 Consolidated Annual Report 5

10 Vážené dámy, vážení pánové, Společnosti skupiny Promet Invest, a.s. jsou jednou z významných uskupení společností zabývajících se surovinovým dodavatelským systémem pro slévárenský a ocelárenský průmysl, zvláště v teritoriu střední Evropy. Svým zdrojovým zázemím, a to zejména jak od výrobců ze zemí bývalého Sovětského svazu, tak i produkce z oblasti západní a střední Evropy, dokázaly zajistit požadovaný přísun surovin a rovněž zvládnout cenové výkyvy - protichůdné pro jednotlivé druhy komodit. Díky nezávislosti podmíněné dodavatelským portfoliem, tak i komoditní různorodosti společnosti úspěšně dokázaly vyhovět požadavkům zákazníků s důrazem na kvalitu servisu a služeb. Zjevné snížení, obzvláště domácí spotřeby, vedlo k poklesu celkové tonáže dodávek v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku o 13,9 %. Kromě hmotnostního snížení odbytu lze poukázat na sezónní snižování cen zboží, které zejména ovlivnily finanční hodnotu prodeje surových želez a feroslitin. Nicméně, celkový tržní podíl našich společností lze porovnat se stejným obdobím loňského roku, naopak u některých komodit můžeme zaznamenat své posílení na trhu. Konsolidované výnosy poklesly v porovnání se stejným obdobím minulého účetního roku o 9,5 % na hodnotu 3.15 mil. Kč. Konsolidovaný hospodářský výsledek dosáhl po zdanění hodnoty 44,979 mil., který vzhledem k ukazatelům rentability se jeví jako uspokojivý. Vzhledem k očekávané predikci hospodářského výsledku a objemu výnosu nebylo přistoupeno u žádné z dceřinných společností, ani u Promet Invest, a.s., k rozpuštění hospodářského výsledku minulých let formou výplaty dividend. Výplata tantiem v hodnotě 7 tis. Kč pro statutární orgány představenstva a dozorčí rady byla realizována z vlastních prostředků Promet Invest, a.s. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Rok 5 je doprovázen rovněž redukcí celkové bilanční sumy na hodnotu 1,45 mil. Kč. Z celkové rozvahové struktury lze vyzvednout zejména meziroční nárůst vlastního kapitálu o 9,39 %, který činil 33,17 mil. Kč. Vzhledem k vývoji výnosu a situaci na trhu byl cíleně rovněž zredukován objem oběžných aktiv cca o %, a to zejména v objemu zásob, které představovaly hodnotu 46,6 mil. Kč (snížení o 3,6 %). Na druhé straně byla samozřejmě udržena stávající pohotová likvidita, tak důležitá obzvláště pro obchodní činnost, kde v krátkodobém finančním majetku došlo k nárůstu o 4 %. Rovněž bylo počítáno se sníženou potřebou úvěrové angažovanosti, která byla snížena o cca 15 % na hodnotu 339 mil. Kč. Zde je představenstvo povinno poukázat na dlouhodobou, stabilní a vzájemně prospěšnou spolupráci s finanční skupinou KBC a Volksbank CZ. Na základě výše zmiňovaných skutečností předložilo představenstvo valné hromadě konsolidované výsledky hospodaření, bilanční účet, přehled cash-flow, včetně potvrzující auditorské zprávy. Tyto dokumenty byly projednány a odsouhlaseny bez připomínek. Z hlediska pohybu změny majetkového vlastnictví společnosti Promet Invest, a.s. došlo k přesunu akcií v rozsahu cca 4 %. Tyto transfery byly uskutečněny v rámci okruhu dosavadních majitelů. Výsledku roku 5 bylo dosaženo kvalitou servisu, profesionálním přístupem kolektivu našich spolupracovníků a plnění požadavků našich zákazníků bylo v souladu se stabilním dodavatelským systémem podmíněným platebními a dodavatelskými podmínkami. Strategickým cílem skupiny je nadále udržet si dosavadní vybudovanou pozici na trhu a dále rozvíjet nové aktivity, vedoucí k dlouhodobému růstu společnosti. Konsolidovaná výroční zpráva 5 7

11 REPORT FROM THE SUPERVISORY BOARD The supervisory board of PROMET INVEST, a.s., on the basis of tabled documents, and the executive board of PROMET INVEST, a.s. in documents under discussion, examined the final accounting statement of PROMET INVEST, a.s. for 5, and went over the option of dividing profits for 5. The supervisory board has no objections to the Report on the relationship between associated individuals. On the basis of the statement issued by CSA, spol. s.r.o, the supervisory board of PROMET INVEST, a.s. recommends that the shareholders approve the final accounting statement of PROMET INVEST, a.s. for the year 5, including the proposal made by the executive board to divide the profits of the company for 5. Ing. Zbyněk Martinek Chairman of the Supervisory Board PROMET INVEST, a.s. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo společnosti jí poskytovalo veškeré potřebné podklady a informace o činnosti společnosti a jejím podnikatelském vývoji v roce 5 a o činnosti dceřinných společností. Dozorčí rada podávala představenstvu společnosti svá stanoviska, podněty a názory na řešení klíčových problémů. Dozorčí rada PROMET INVEST, a.s. na základě předložených a v představenstvu PROMET INVEST, a.s. projednaných dokumentů přezkoumala účetní závěrku PROMET INVEST, a.s. za rok 5 a projednala návrh na rozdělení zisku na rok 5. Dozorčí rada taktéž nemá námitek ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě výroku auditora CSA, spol.s r.o. dozorčí rada PROMET INVEST, a.s. doporučuje Valné hromadě schválit účetní závěrku PROMET INVEST, a.s. za rok 5 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 5. Ing. Zbyněk Martinek předseda dozorčí rady společnosti PROMET INVEST, a.s. Ing. Zbyněk Martinek Chairman of the Supervisory Board,PROMET INVEST, a.s. předseda dozorčí rady PROMET INVEST, a.s. 8

12 A DESCRIPTION OF THE GROUP In 5, PROMET INVEST a. s. successfully fulfilled its role as a property company which task is first of all to manage holding structure of controlled firms and set up as favourable general conditions for their business activity as possible. Among others they rent out attractive sales and office space in its own estates, carry out its administration and not least they provide the general services for controlled companies. The Company PROMET INVEST a. s. is a sole partner of the biggest firm within the group, PROCENTO, spol. s r. o. that controls the company PROMET SLOVAKIA, s. r. o. by a two thirds interest in the registered capital, the control of company PROMET FOUNDRY, s. r. o. was based by the end of first quarter of 4 on a direct interest in the registered capital at the amount of 1 %. Since the second quarter of 4, the interest of PROMET INVEST a.s. in the registered capital of PROMET FOUNDRY, s. r. o. at the amount of 99,85 %. PROCENTO, spol. s r. o. and PROMET SLOVAKIA, spol. s r. o. are trading companies that are interested in deliveries of materials, especially of pig iron into the steel works and foundries in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Germany, Croatia, Poland. In addition they also provide deliveries of ferro alloys, inoculants, scrap, coke, non-ferrous materials and metallurgical production. Their purchase business activities are realised in the markets of the Czech Republic, Slovakia, Poland, Russia, Ukraine, Norway, Slovenia, China etc. PROMET FOUNDRY, spol. s r. o. (till 4 PROCENTO- METALURGIE, spol. s r. o.) is a production plant. Their main line of business is production and selling of grey and nodular cast iron and job-order manufacture of models. The production is putting up to sale in the markets of the Czech Republic and Europe. POPIS SKUPINY Společnost PROMET INVEST, a. s. v roce 5 zdárně plnila svou funkci jako majetková společnost, jejímž úkolem je v prvé řadě řídit holdingovou strukturu ovládaných firem a vytvářet co nejpříznivější rámcové podmínky pro jejich podnikatelskou činnost. Mimo jiné je předmětem činnosti společnosti pronájem atraktivních obchodních a kancelářských prostor ve vlastních nemovitostech, jejich správa a provádění režijních činností pro své dceřiné společnosti. Společnost PROMET INVEST, a. s. je jediným společníkem největší firmy ve skupině - PROCENTO, spol. s r. o. Prostřednictvím PROCENTO, spol. s r. o. ovládá dvoutřetinovým podílem na základním kapitálu také společnost PROMET SLOVAKIA, s. r. o. Ovládání společnosti PROMET FOUNDRY, spol. s r. o. bylo do konce 1. čtvrtletí roku 4 dáno přímým podílem na základním kapitálu ve výši 1 %. Od počátku. čtvrtletí roku 4 klesl podíl PROMET INVEST, a. s. na základním kapitálu PROMET FOUNDRY spol. s r. o. na,15 %, a to na základě nepeněžitého vkladu PROCENTA, spol. s r. o., jehož hodnota k dnešnímu dni představuje obchodní podíl ve společnosti PROMET FOUNDRY spol. s r. o. 99,85 %. PROCENTO, spol. s r.o. a PROMET SLOVAKIA, spol. s r. o. jsou obchodními společnostmi, které se zabývají dodávkami surovin, především surových želez pro ocelárny a slévárny v Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Německu, Chorvatsku, Polsku. Kromě surových želez realizují dodávky feroslitin, očkovadel, šrotu, koksu, barevných kovů a hutní produkce. V oblasti nákupu těchto surovin spolupracují firmy s renomovanými dodavateli a výrobci těchto materiálů v České republice, Slovensku, Polsku, Rusku, Ukrajině, Norsku, Slovinsku, Číně apod. PROMET FOUNDRY, spol. s r. o. (do roku 4 PROCENTO- METALURGIE, spol. s r. o.) je výrobním podnikem. Hlavní komoditou podnikatelské činnosti společnosti PROMET FOUNDRY, s. r. o. je výroba a prodej odlitků z šedé litiny, odlitků z litiny tvárné a zakázková výroba modelových zařízení. Produkce je realizována na trzích tuzemska a Evropy. Konsolidovaná výroční zpráva 5 9 A CHART OF THE COMPANIES IN THE GROUP as of Dec SCHÉMA DCEŘINNÝCH PODNIKŮ VE SKUPINĚ k

13 Ing. René Matera (*1963) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders, at the initial meeting of that statutory body he was appointed in a position of the Chairman of the Board of Directors. Ing. Matera is a graduate of the Faculty of Metallurgy of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of Economy and Management in Metallurgy. In companies making up the consolidated group of PROMET INVEST, a.s., executive authority and management is exercised by PROCENTO, spol. s.r.o.. Ing. Radim Cvikl (*1958) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders, at the initial meeting of that statutory body he was appointed in a position of the Deputy Chairman of the Board of Directors. Ing. Cvikl is a graduate of the Faculty of Engineering of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of Engineering Technology. In companies making up the consolidated group, PROMET INVEST, a.s. acts as the executive authority and Head of Steel Department, Sales Division at PROCENTO, spol. s.r.o. Ing. Jan Kolář (*197) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders. Ing. Kolář is a graduate of the Faculty of Metallurgy and Material Engineering of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of Automated Control System, interdisciplinary specialization in the Quality Management Systems. In companies making up the consolidated group, PROMET INVEST, a.s. acts on position of Head of Iron Alloys and Inoculants Department, Sales Division at PROCENTO, spol. s.r.o. ING. RENÉ MATERA, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ING. RADIM CVIKL, DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ING. JAN KOLÁŘ, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS ČLEN PŘEDSTAVENSTVA STATUTORY BODY - BOARD OF DIRECTORS 1 STATUTÁRNÍ ORGÁN - PŘEDSTAVENSTVO Ing. René Matera (*1963) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů, na prvním zasedání tohoto statutárního orgánu byl stanoven předsedou představenstva. Ing. Matera je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra ekonomiky a řízení hutnictví. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROCENTO, spol.s r.o. Ing. Radim Cvikl (*1958) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů, na prvním zasedání tohoto statutárního orgánu byl stanoven místopředsedou představenstva. Ing. Cvikl je absolventem Fakulty strojní Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra strojírenské technologie. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího úseku Železo na obchodním oddělení ve společnosti PROCENTO, spol.s r.o. Ing. Jan Kolář (*197) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů. Ing. Kolář je absolventem Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra automatizovaných systémů řízení, mezioborové zaměření na systémy řízení jakosti. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci vedoucího úseku Feroslitiny a očkovadla na obchodním oddělení ve společnosti PROCENTO, spol.s r.o.

14 Ing. Zbyněk Martinek (*1969) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of the founders, at the meeting of that supervising body dated December,, he was elected its Chairman. Ing. Martinek is a graduate of the Faculty of Economics of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of National Economy. Mgr. Martin Skyba (*1971) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of the founders. Mgr. Skyba is a graduate of the Faculty of Law of the Charles s University in Prague, he is a partner of the Lawyers s Office of Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři. Ing. Pavol Konečný (*1959) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of shareholders at the general meeting dated November 9,. Ing. Konečný is a graduate of the Faculty of Metallurgy of the Mining University in Ostrava, Department of Economy and Management in Metallurgy. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Executive and Senior Manager of the company PROMET SLOVAKIA, s.r.o. ING. ZBYNĚK MARTINEK, CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY MGR. MARTIN SKYBA, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD ČLEN DOZORČÍ RADY ING. PAVOL KONEČNÝ, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD ČLEN DOZORČÍ RADY SUPERVISING BODY - SUPERVISORY BOARD 11 DOZORČÍ ORGÁN - DOZORČÍ RADA Ing. Zbyněk Martinek (*1969) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím zakladatelů, na zasedání tohoto kontrolního orgánu dne.1. byl stanoven jeho předsedou. Ing. Martinek je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra národohospodářská. Ve společnosti vykonává funkci asistenta předsedy představenstva. Mgr. Martin Skyba (*1971) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím zakladatelů. Mgr. Skyba je absolventem Právní fakulty Karlovy University v Praze, je společníkem advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři. Ing. Pavol Konečný (*1959) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím akcionářů na valné hromadě dne Ing. Konečný je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra ekonomiky a řízení hutnictví. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o.

15 MANAGEMENT OF THE COMPANIES WITHIN THE GROUP There were introduced bodies of mother corporation, together with their functions in companies within the group, in previous text.we introduce next individuals of management of companies within the group to the date December 31 st, 5 with mentioning of changes to the date of June 3, 6. PROMET INVEST, a.s. ACCOUNTING DEPARTMENT Pavla Vodvářková, HEAD OF ACCOUNTING Pavla Vodvářková loosen her employment as of July 31 st, 6. Her position took over by the form of outsourcing the company CSA ltd. Jana Swiechová, DEPUTY HEAD OF ACCOUNTING Bc. Zdeňka Pospíchalová, DELIVERED INVOICES SECTION HEAD Ing. Prajzová Jana, RECEIVED INVOICES SECTION HEAD Jitka Haburová Head of Department of assets, cash and wages FINANCE DEPARTMENT Ing. Zbyněk Martinek, HEAD OF FINANCE DEPARTMENT Zbyňek Martinek acted as Head of Finance Department until April 6. Since following month he has moved into position of Chairman of the board of directors assistant. The position of the Head of finance department is disengaged. Ing. Eva Manderlová, HEAD CASH MANGER Ing. Gabriela Zdražilová, HEAD RISK MANAGER Ing. Miroslav Brežný, HEAD CONTROLLER DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Ing. Lenka Olivková, SECTION HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MARKETING DEPARTMENT Ing. Zdeněk Bednarčík MBA, HEAD OF MARKETING DEPARTMENT Ing. Aleš Kostelka, Ing. Aleš Kostelka CSc. acted as Executive director of PROMET FOUNDRY, ltd. until These days he is a member of Marketing department team. 1 Consolidated Annual Report 5 PROMET INVEST, a.s. MANAGEMENT SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ V předešlém textu byly představeny Orgány mateřské společnosti, s uvedením svých pracovních funkcí u společností ve skupině. Dále představujeme další osoby managementu společností ve skupině ke dni s uvedením změn do data ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ Pavla Vodvářková, HLAVNÍ ÚČETNÍ Pavla Vodvářková ke dni rozvázala pracovní poměr. Její funkci bude vykonávat formou outsourcingu společnost CSA, spol.s r.o. Jana Swiechová, ASISTENTKA HLAVNÍ ÚČETNÍ Bc. Zdeňka Pospíchalová, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VYDANÉ FAKTURACE Ing. Jana Prajzová, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PŘIJATÉ FAKTURACE Jitka Haburová, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MAJETKU, POKLADNY A MEZD FINAČNÍ ODDĚLENÍ Ing. Zbyněk Martinek, VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODDĚLENÍ Zbyněk Martinek vykonával funkci vedoucího finančního oddělení do dubna 6. Od následujícího měsíce přešel na funkci asistenta předsedy představenstva společnosti. Funkce vedoucího finančního oddělení je neobsazena. Ing. Eva Manderlová, HEAD CASH MANAGER Ing. Gabriela Zdražilová, HEAD RISK MANAGER Ing. Miroslav Brežný, HEAD CONTROLLER ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Lenka Olivková, ÚTVAR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ Ing. Zdeněk Bednarčík MBA, vedoucí marketingového oddělení Ing. Aleš Kostelka, Ing. Aleš Kostelka CSc. vykonával do funkci výkonného ředitele a jednatele ve společnosti PROMET FOUNDRY s.r.o. Nyní je členem týmu marketingového oddělení.

16 PROCENTO, spol. s r.o. SALES DEPARTMENT Ing. Jan Kolář, HEAD OF IRON ALLOYS AND INOCULANTS DEPARTMENT Ing. Jan Kolář acted as the Head of Sales Department until the end of year 5. Since January 6 he has moved to the position of Head Iron Alloys and Inoculants Department. Position of Head of Sales Department is disengaged. Ing. Radim Cvikl, HEAD OF STEEL DEPARTMENT Ing. Martin Mikeš, HEAD OF METALS MATERIALS AND METALLURGICAL DEPARTMENT LOGISTICS AND STRAGE DEPARTMENT Ing. Jiří Guňka HEAD OF LOGISTICS AND STORAGE PROMET SLOVAKIA, s.r.o. PROMET FOUNDRY s.r.o. Ing. Petr Hlásný, EXECUTIVE DIRECTOR Ing. Petr Hlásný (*1966) acts as executive director. He is a graduate of the faculty of Metallurgy of the VŠB Technical university of Ostrava, Foundry department. On March 31 st, 6 he was delegated to the position of executive director. Ing. Daniel Grzych, EXECUTIVE AND DIRECTOR OF SALES Ing. Daniel Grzych (*1973) was elected to the role of executive at a share holder meeting on January nd, 3. He is a graduate of the Faculty of Metallurgy and Mechanical Engineering at the VŠB Technical University of Ostrava. He is currently Director of Sales. Ing. Jiří Riegel, HEAD OF THE PRODUCTION AND TECHNICAL SECTION Ing. Leand Jeřábek, HEAD OF ECONOMIC SECTION Petr Juhaňák, HEAD PERSONNEL CLERK Mgr. Ján Konečný, HEAD OF SALES DEPARTMENT Ing. Ivan Feješ, HEAD SALES AGENT Zuzana Konečná, HEAD OF ACCOUNTING 13 PROCENTO, spol. s r.o. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Ing. Jan Kolář, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ FEROSLITINY A OČKOVADLA Ing. Jan Kolář vykonával funkci vedoucího obchodního oddělení do konce roku 5. Od ledna 6 přešel na funkci vedoucího úseku Feroslitiny a očkovadla. Funkce vedoucího obchodního oddělení je neobsazena. Ing. Radim Cvikl, VEDOUCÍ ÚSEKU ŽELEZO Ing. Martin Mikeš, VEDOUCÍ ÚSEKU KOVY A HUTNÍ MATERIÁLY ODDĚLENÍ LOGISTIKA A SKLADOVÁNÍ Ing. Jiří Guňka VEDOUCÍ ODDĚLENÍ LOGISTIKA A SKLADOVÁNÍ PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Ing. Ján Konečný, VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ Ing. Ivan Feješ, VEDOUCÍ REFERENT PRODEJE Zuzana Konečná, HLAVNÍ ÚČETNÍ Ing. Petr Hlásný PROMET FOUNDRY s.r.o. Ing. Petr Hlásný, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A VÝKONNÝ ŘEDITEL Ing. Petr Hlásný (*1966) vykonává funkci výkonného ředitele. Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty hutnické, katedry slévárenství. Dne byl pověřen funkcí jednatele společnosti. Ing. Daniel Grzych, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ ŘEDITEL Ing. Daniel Grzych (*1973) byl zvolen členem statutárního orgánu do funkce jednatele společnosti rozhodnutím Valné hromady dne.1.3. Je absolventem Fakulty Metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - technické univerzity v Ostravě-Porubě. Ve společnosti vykonává funkci obchodního ředitele. Ing. Jiří Riegel, VEDOUCÍ VÝROBNÍHO A TECHNICKÉHO ÚSEKU Ing. Leandr Jeřábek, VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Petr Juhaňák, VEDOUCÍ PERSONALISTA Ing. Daniel Grzych

17 CORPORATE GOVERNMENT PROMET INVEST, a.s. was founded on October 15th, 1 and registered at the Regional Court in Ostrava under file number 58. Shares issued: Kind: shares Form: by name Appearance: paper Number of shares: Face value: 1 CZK Total value of issue: CZK The shares are not traded on the Prague Stock Exchange, a.s. or the RM-System, a.s. CORPORATE GOVERNMENT Společnost PROMET INVEST, a.s. byla založena jako akciová společnost dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 58. Vydané cenné papíry: druh: akcie forma: na jméno podoba: listinná počet kusů: jmenovitá hodnota: 1.,--Kč celková hodnota emise:..,--kč Akcie nejsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha, a.s. a v RM-Systému, a.s. Capital structure in terms of profit Kapitálová struktura v jednotlivých letech se zohledněním rozdělení dosaženého čistého zisku 14 Consolidated Annual Report 5 Město Vítkovice, David s street (nowadays Mírova street), 193 Vítkovice City, Davidova třída (dnešní Mírová ulice), r.193

18 SPONSORSHIP AND HUMANITARIAN ACTIVITY SPONZORSKÁ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST The PROMET INVEST group supports social activities that benefit not only companies within the group, but a variety of communities in several countries. The group contributes financial and non-financial support to activities in the area of culture, healthcare, sports, and education, especially in the regions in which PROMET INVEST operates. By advertising at sports events both in the Czech Republic and abroad, the company plays an active role in supporting meaningful activities. The PROMET INVEST group sponsors healthcare activities at the Rehabilitation Institute in Hrabině, and the Faculty Hospital and Policlinic in Ostrava-Poruba. In terms of culture, the group also supports the Ondřejnica Lašský Folk Ensemble, and the Hlučín Friends of Dance Club, with gifts. The PROMET INVEST group is most financially active in the area of youth education and sport, supporting such groups as the Stará Ves nad Ondřejnicí Parents Association, the Civic Association of František Hajda Gymnasium in Ostrava- Hrabůvka, the Sports Gymnasium in Ostrava-Zabřeh, the Czech Foundry Company, the Riding Club of Stará Ves nad Ondřejnicí, the Huslenka Association of víceúčelových ZO and technical sports, DTJ Handball Polanka nad Ondrou, KČT SPRINT Ostrava, the karate, tennis and hunting clubs of Dolný Kubín, and the Jasenová Youth Music Ensemble. We further promote the company name in competitions and world-class events. We actively cooperate with the TJ Mittal Steel sports grounds during sports events held there, the HC Oceláří Třinec Hockey Club, canoeist David Knebel and the crew of POLAR SAILING, who participate in ocean yachting regattas. The PROMET INVEST group also supported the European Weightlifting Championships for Veterans in Dolný Kubín, Slovakia. Skupina PROMET INVEST působí jak ve svém oboru tak i finančně podporuje společenské aktivity, a to nejen k vnějšímu podnikatelskému prostředí, ale také pociťuje širší společenskou odpovědnost, a z tohoto důvodu přispívá jak finančně, tak i dary, na společenské aktivity v oblasti kultury, zdravotnictví, sportu a vzdělání, a to zejména v regionech, ve kterých skupina PROMET INVEST působí. Propagací svého jména v rámci reklamy při sportovních podnicích, jak v České republice, tak i v zahraničí, podporuje sportovní aktivity zástupců regionu. Skupina PROMEST INVEST finančně sponzoruje v oblasti zdravotnictví Rehabilitační ústav Hrabyně a Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. K dalším obdarovaným subjektům v oblasti kultury patří Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica a Klub přátel tanečních aktivit Hlučín, a to formou přímých darů. Skupina PROMET INVEST se finančně nejvíce zaměřuje na oblast vzdělání a sportu mládeže, mezi které patří Unie rodičů při ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, Občanské sdružení pro gymnázium Františka Hajdy v Ostravě-Hrabůvce, Sport mladých při sportovním gymnáziu Ostravě-Zábřehu, Česká slevárenská společnost, Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí, Asociace víceúčelových ZO a technických sportů Huslenky, DTJ Polanka nad Odrou - oddíl házené, KČT SPRINT Ostrava, současně i oddíl karate, tenisový klub a myslivecké sdružení v Dolnom Kubíně, a také hudební kroužek mládeže v Jasenové. Dále pak propagujeme a zviditelňujeme své jméno na soutěžích oblastního i celosvětového charakteru. A to nejvíce při propagaci ve sportovních akcích konaných v rámci sportovního areálu TJ Mittal Steel, hokejového klubu HC Oceláři Třinec a na celosvětových soutěžích, ve kterých je propagátorem jmen našich společností kanoista David Knebel a posádka POLAR SAILING, která se účastní sportovních klání v námořním jachtingu. Skupina PROMET INVEST rovněž finančně přispěla na konání ME veteránů ve vzpírání v Dolnom Kubíně ve Slovenské republice. Konsolidovaná výroční zpráva 5 15 David Knebel

19 16 Consolidated Annual Report 5 CONSOLIDATED AUDIT REPORT KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA AUDITORA AUDIT REPORT for stockholders of the mother company PROMET INVEST, a.s. on the audit of the consolidated financial statement ZPRÁVA AUDITORA pro akcionáře mateřské společnosti PROMET INVEST, a.s. o ověření konsolidované účetní závěrky We examined the consolidated accounts statement to December 31st, 5 of PROMET INVEST, a.s. mentioned in this consolidated accounts report. The senior management of PROMET INVEST, a.s. is responsible for compiling the material present herein. It is our role to issue a report based on the audit of the consolidated account statement. We carried out the audit in accordance with Law Number 54/ Sb, On Auditing and International Auditing Standards and Related Clauses of the Czech Chamber of Auditors. These standards are created in order to ensure that the auditor plans out and executes the audit in a way that limits inaccuracies in the final account statement as much as possible. The audit contains select information to create a full and conclusive evaluation of the consolidated accounts statement. The audit also evaluates the accounting methods and overall verifiability of the consolidated accounts statement. We have concluded that the consolidated accounts statement is an accurate reflection of the assets, debts, and overall financial state of PROMET INVEST, a.s., as of December 31st, 5, and that costs, profits and economic results stated for 5 are in accordance with the accounting standards and regulations of the Czech Republic. Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 5 společnosti PROMET INVEST, a.s. identifikované v této konsolidované účetní závěrce. Za sestavení konsolidované účetní závěrky je zodpovědné vedení mateřské společnosti PROMET INVEST, a.s.. Naší úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 54/ Sb., o auditorech, a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem, provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v konsolidované účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti PROMET INVEST, a.s. k 31. prosinci 5 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 5 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. AUDITOR'S OPINION / VÝROK AUDITORA: WITHOUT QUALIFICATION / BEZ VÝHRAD AUDIT REPORT DATE / DATUM ZHOTOVENÍ ZPRÁVY AUDITORA: Ostrava on 1th July, 6 /1. července 6 v Ostravě PREPARED BY / ZHOTOVITEL: CSA, spol. s r.o. Certificate No. 178 / osvědčení č. 178 Švabinského 1749/19, 7 Ostrava-Moravská Ostrava AUDITED BY / AUDITOR: Ing. Drahomíra Slawiková, Certificate No / osvědčení č. 1414

20 FINAL ACCOUNTS OF THE CONSOLIDATED GROUP ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více