KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT"

Transkript

1

2 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5

3 Konsolidovaná výroční zpráva 5

4 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report from the Board Report from the Supervisory Board The PROMET INVEST Group Chart of Subsidiaries Corporate Bodies Manegement of the Companies within the Group Corporate Governance Sponsorship and Humanitarian Activity Consolidated Audit Report FINAL ACCOUNTS OF THE CONSOLIDATED GROUP Complete Consolidated Balance Sheet Complete Consolidated Profit and Loss Statement Consolidated Cash-Flow Review Appendix of Consolidated Final Accounts CONTROLLING COMPANY OF THE CONSOLIDATED GROUP PROMET INVEST, a.s. Key Data of the Company Business Activity and Assets Status Research and Development Environmental Protection Labour Relations CONTROLLED COMPANIES OF THE CONSOLIDATED GROUP PROCENTO, spol. s r.o. Key Data of the Company Business Policy and Results Performances Assets and Liabilities Business and Financial Risks Market Forecast Research and Development Environmental Protection Labour Relations Certification PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Key Data of the Company Business Policy and Results Performances Assets and Liabilities Market Forecast Commercial and Financial Risks Research and Development Environmental Protection Labour Relations Certification PROMET FOUNDRY s.r.o. Key Data of the Company Business Policy and Results Performances Assets and Liabilities Market Forecast Business and Financial Risks Research and Development Environmental Protection Labour Relations Certification Obsah KONSOLIDOVANÝ CELEK Hlavní ekonomické údaje konsolidovaného celku Zpráva představenstva společnosti Zpráva dozorčí rady Popis skupiny Schéma dceřinných podniků ve skupině Orgány společnosti Management společností ve skupině Corporate Governance Sponzorská a humanitární činnost Konsolidovaná zpráva auditora ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Příloha konsolidované účetní závěrky ŘÍDÍCÍ SPOLEČNOST KONSOLIDOVANÉHO CELKU PROMET INVEST, a.s. Základní údaje o společnosti Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy ŘÍZENÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÉHO CELKU PROCENTO, spol. s r.o. Základní údaje o společnosti Obchodní politika a výsledky Výkony Stav majetku a závazků Obchodní a finanční rizika Prognóza vývoje trhu Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy Certifikace PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Základné udaje o spoločnosti Obchodná politika a výsledky Výkony Stav majetku a záväzkov Prognóza vývoja trhu Obchodné a finančné riziká Aktivity v oblasti výskumu a vývoja Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia Pracovnoprávne vzťahy Certifikace PROMET FOUNDRY s.r.o. Základní údaje o společnosti Obchodní politika a výsledky Výkony Stav majetku a závazků Prognóza vývoje trhu Obchodní a finanční rizika Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Pracovněprávní vztahy Certifikace

5 CONSOLIDATED GROUP KONSOLIDOVANÝ CELEK

6

7 KEY DATA OF THE CONSOLIDATED GROUP HLAVNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE KONSOLIDOVANÉHO CELKU 4 Konsolidovaná výroční zpráva 5

8 Konsolidovaná výroční zpráva 5 5 In terms of consolidated sales, we have witnessed a general decline in the sales of raw steel, caused by changes in the proportion of raw foundry steel and metal waste per batch. In terms of iron for steelworks, the decrease in sales to one of our customers was due to a change in that company's ownership, and the decision to manage the supply of that particular commodity from within its own production capacity. At the same time, we witnessed positive exponential growth in the most popular commodities, such as ferroalloys, metals, and inoculants. The sale of coke-chemical products and coal, which are not among the company's key strategic interests, stabilized. For the coming period, the company will continue to strive to provide quality service to our customers, further expand our business activities and commodities, especially in neighbouring markets, and to offer our supply services in other national markets. Z pohledu konsolidovaných prodejů můžeme sledovat snižující se trend prodeje surových želez, který je zapříčiněn především změnou poměru slévárenského surového železa a kovového odpadu ve vsázce, u ocelárenského železa pak snížením prodeje na jednoho z našich zákazníků z důvodu změny vlastníka, který si v současné době zajišťuje dodávky této komodity z vlastních výrobních kapacit. Pozitivní trend množstevních nárustů prodeje zaznamenáváme u komodit prvořadého zájmu, kterými jsou feroslitiny, kovy a očkovadla. Prodej koksochemických výrobků a uhlí, které nepatří do strategického zájmu společnosti se stabilizoval. Pro následující období bude snahou společnosti dále poskytovat kvalitní služby našim zákazníkům, další rozšiřování obchodních aktivit a komodit zejména na okolních trzích se snahou nabídnout náš dodavatelský servis i na ostatní prodejní teritoria. 5

9 REPORT FROM THE BOARD Ladies and Gentlemen, The group of companies that make up Promet Invest, a.s. is one of the most significant in the area of raw materials delivery for the foundry and steelworks industries in Central Europe. With the resources it has at its disposal, including producers from Western and Central Europe, as well as countries of the former Soviet Union, the company has managed to ensure deliveries and stay on top of strong price fluctuations in various commodities markets. Thanks to our diverse portfolio of suppliers, and the variety of commodities we trade in, we have been able to meet the demands of our customers while emphasising a high level of service. The visible decline, especially in domestic consumption, led to a 13.9% decrease in overall tonnage year on year. In addition to the reduction in material, there was also a seasonal reduction in commodities prices, which influenced the selling prices of raw steel and ferroalloys. Nevertheless, our overall market share is comparable to last year, and in certain commodities, has actually increased. Consolidated revenues declined year on year by 9.5% to 3 15 million CZK. Consolidated after tax profits amounted to million CZK, which we consider quite acceptable, given the market indicators. As forecast economic results were not met in any of the group's subsidiary companies, no dividends were paid out, not even for Promet Invest, a.s. A total of 7 CZK was paid out to members of the Board of Directors and Supervisory Board from Promet Invest funds. The year 5 was marked by a reduction in the overall book value of the group to 1 45 million CZK. At the same time shareholder capital increased year on year by 9.39% to million CZK. Considering the development of revenues and the market situation the volume of circulating assets was reduced by %, especially in the volume of stock, to 46.6 million CZK (a reduction of 3.6%). On the other hand, liquid assets were maintained, critical for business activities, where short term financial assets rose by 4%. At the same time, credit debt was reduced by around 15% to 339 million CZK. The Board of Directors is obliged to underline the long term, stable and mutually beneficial cooperation with the financial groups KBC and Volksbank CZ. On the basis of the above mentioned results, the Board of Directors presented shareholders with consolidated results, assets account, cash-flow overview, and the auditor's report. These documents were discussed and approved without reserve. In terms of assets transfer, Promet Invest, a.s., 4% of the company's shares were transferred among the current owners. The results from 5 were marked by high levels of service, the professional approach of our workforce, and the fulfilment of the needs of our clients within the framework of stable logistics and financial systems. Our goal is to maintain the position we have built up in the market and further develop new activities that will help the company to grow over the long term. Ing. René Matera Chairman of the board of Directors předseda představenstva 6 Consolidated Annual Report 5

10 Vážené dámy, vážení pánové, Společnosti skupiny Promet Invest, a.s. jsou jednou z významných uskupení společností zabývajících se surovinovým dodavatelským systémem pro slévárenský a ocelárenský průmysl, zvláště v teritoriu střední Evropy. Svým zdrojovým zázemím, a to zejména jak od výrobců ze zemí bývalého Sovětského svazu, tak i produkce z oblasti západní a střední Evropy, dokázaly zajistit požadovaný přísun surovin a rovněž zvládnout cenové výkyvy - protichůdné pro jednotlivé druhy komodit. Díky nezávislosti podmíněné dodavatelským portfoliem, tak i komoditní různorodosti společnosti úspěšně dokázaly vyhovět požadavkům zákazníků s důrazem na kvalitu servisu a služeb. Zjevné snížení, obzvláště domácí spotřeby, vedlo k poklesu celkové tonáže dodávek v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku o 13,9 %. Kromě hmotnostního snížení odbytu lze poukázat na sezónní snižování cen zboží, které zejména ovlivnily finanční hodnotu prodeje surových želez a feroslitin. Nicméně, celkový tržní podíl našich společností lze porovnat se stejným obdobím loňského roku, naopak u některých komodit můžeme zaznamenat své posílení na trhu. Konsolidované výnosy poklesly v porovnání se stejným obdobím minulého účetního roku o 9,5 % na hodnotu 3.15 mil. Kč. Konsolidovaný hospodářský výsledek dosáhl po zdanění hodnoty 44,979 mil., který vzhledem k ukazatelům rentability se jeví jako uspokojivý. Vzhledem k očekávané predikci hospodářského výsledku a objemu výnosu nebylo přistoupeno u žádné z dceřinných společností, ani u Promet Invest, a.s., k rozpuštění hospodářského výsledku minulých let formou výplaty dividend. Výplata tantiem v hodnotě 7 tis. Kč pro statutární orgány představenstva a dozorčí rady byla realizována z vlastních prostředků Promet Invest, a.s. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Rok 5 je doprovázen rovněž redukcí celkové bilanční sumy na hodnotu 1,45 mil. Kč. Z celkové rozvahové struktury lze vyzvednout zejména meziroční nárůst vlastního kapitálu o 9,39 %, který činil 33,17 mil. Kč. Vzhledem k vývoji výnosu a situaci na trhu byl cíleně rovněž zredukován objem oběžných aktiv cca o %, a to zejména v objemu zásob, které představovaly hodnotu 46,6 mil. Kč (snížení o 3,6 %). Na druhé straně byla samozřejmě udržena stávající pohotová likvidita, tak důležitá obzvláště pro obchodní činnost, kde v krátkodobém finančním majetku došlo k nárůstu o 4 %. Rovněž bylo počítáno se sníženou potřebou úvěrové angažovanosti, která byla snížena o cca 15 % na hodnotu 339 mil. Kč. Zde je představenstvo povinno poukázat na dlouhodobou, stabilní a vzájemně prospěšnou spolupráci s finanční skupinou KBC a Volksbank CZ. Na základě výše zmiňovaných skutečností předložilo představenstvo valné hromadě konsolidované výsledky hospodaření, bilanční účet, přehled cash-flow, včetně potvrzující auditorské zprávy. Tyto dokumenty byly projednány a odsouhlaseny bez připomínek. Z hlediska pohybu změny majetkového vlastnictví společnosti Promet Invest, a.s. došlo k přesunu akcií v rozsahu cca 4 %. Tyto transfery byly uskutečněny v rámci okruhu dosavadních majitelů. Výsledku roku 5 bylo dosaženo kvalitou servisu, profesionálním přístupem kolektivu našich spolupracovníků a plnění požadavků našich zákazníků bylo v souladu se stabilním dodavatelským systémem podmíněným platebními a dodavatelskými podmínkami. Strategickým cílem skupiny je nadále udržet si dosavadní vybudovanou pozici na trhu a dále rozvíjet nové aktivity, vedoucí k dlouhodobému růstu společnosti. Konsolidovaná výroční zpráva 5 7

11 REPORT FROM THE SUPERVISORY BOARD The supervisory board of PROMET INVEST, a.s., on the basis of tabled documents, and the executive board of PROMET INVEST, a.s. in documents under discussion, examined the final accounting statement of PROMET INVEST, a.s. for 5, and went over the option of dividing profits for 5. The supervisory board has no objections to the Report on the relationship between associated individuals. On the basis of the statement issued by CSA, spol. s.r.o, the supervisory board of PROMET INVEST, a.s. recommends that the shareholders approve the final accounting statement of PROMET INVEST, a.s. for the year 5, including the proposal made by the executive board to divide the profits of the company for 5. Ing. Zbyněk Martinek Chairman of the Supervisory Board PROMET INVEST, a.s. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo společnosti jí poskytovalo veškeré potřebné podklady a informace o činnosti společnosti a jejím podnikatelském vývoji v roce 5 a o činnosti dceřinných společností. Dozorčí rada podávala představenstvu společnosti svá stanoviska, podněty a názory na řešení klíčových problémů. Dozorčí rada PROMET INVEST, a.s. na základě předložených a v představenstvu PROMET INVEST, a.s. projednaných dokumentů přezkoumala účetní závěrku PROMET INVEST, a.s. za rok 5 a projednala návrh na rozdělení zisku na rok 5. Dozorčí rada taktéž nemá námitek ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě výroku auditora CSA, spol.s r.o. dozorčí rada PROMET INVEST, a.s. doporučuje Valné hromadě schválit účetní závěrku PROMET INVEST, a.s. za rok 5 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 5. Ing. Zbyněk Martinek předseda dozorčí rady společnosti PROMET INVEST, a.s. Ing. Zbyněk Martinek Chairman of the Supervisory Board,PROMET INVEST, a.s. předseda dozorčí rady PROMET INVEST, a.s. 8

12 A DESCRIPTION OF THE GROUP In 5, PROMET INVEST a. s. successfully fulfilled its role as a property company which task is first of all to manage holding structure of controlled firms and set up as favourable general conditions for their business activity as possible. Among others they rent out attractive sales and office space in its own estates, carry out its administration and not least they provide the general services for controlled companies. The Company PROMET INVEST a. s. is a sole partner of the biggest firm within the group, PROCENTO, spol. s r. o. that controls the company PROMET SLOVAKIA, s. r. o. by a two thirds interest in the registered capital, the control of company PROMET FOUNDRY, s. r. o. was based by the end of first quarter of 4 on a direct interest in the registered capital at the amount of 1 %. Since the second quarter of 4, the interest of PROMET INVEST a.s. in the registered capital of PROMET FOUNDRY, s. r. o. at the amount of 99,85 %. PROCENTO, spol. s r. o. and PROMET SLOVAKIA, spol. s r. o. are trading companies that are interested in deliveries of materials, especially of pig iron into the steel works and foundries in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Germany, Croatia, Poland. In addition they also provide deliveries of ferro alloys, inoculants, scrap, coke, non-ferrous materials and metallurgical production. Their purchase business activities are realised in the markets of the Czech Republic, Slovakia, Poland, Russia, Ukraine, Norway, Slovenia, China etc. PROMET FOUNDRY, spol. s r. o. (till 4 PROCENTO- METALURGIE, spol. s r. o.) is a production plant. Their main line of business is production and selling of grey and nodular cast iron and job-order manufacture of models. The production is putting up to sale in the markets of the Czech Republic and Europe. POPIS SKUPINY Společnost PROMET INVEST, a. s. v roce 5 zdárně plnila svou funkci jako majetková společnost, jejímž úkolem je v prvé řadě řídit holdingovou strukturu ovládaných firem a vytvářet co nejpříznivější rámcové podmínky pro jejich podnikatelskou činnost. Mimo jiné je předmětem činnosti společnosti pronájem atraktivních obchodních a kancelářských prostor ve vlastních nemovitostech, jejich správa a provádění režijních činností pro své dceřiné společnosti. Společnost PROMET INVEST, a. s. je jediným společníkem největší firmy ve skupině - PROCENTO, spol. s r. o. Prostřednictvím PROCENTO, spol. s r. o. ovládá dvoutřetinovým podílem na základním kapitálu také společnost PROMET SLOVAKIA, s. r. o. Ovládání společnosti PROMET FOUNDRY, spol. s r. o. bylo do konce 1. čtvrtletí roku 4 dáno přímým podílem na základním kapitálu ve výši 1 %. Od počátku. čtvrtletí roku 4 klesl podíl PROMET INVEST, a. s. na základním kapitálu PROMET FOUNDRY spol. s r. o. na,15 %, a to na základě nepeněžitého vkladu PROCENTA, spol. s r. o., jehož hodnota k dnešnímu dni představuje obchodní podíl ve společnosti PROMET FOUNDRY spol. s r. o. 99,85 %. PROCENTO, spol. s r.o. a PROMET SLOVAKIA, spol. s r. o. jsou obchodními společnostmi, které se zabývají dodávkami surovin, především surových želez pro ocelárny a slévárny v Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Německu, Chorvatsku, Polsku. Kromě surových želez realizují dodávky feroslitin, očkovadel, šrotu, koksu, barevných kovů a hutní produkce. V oblasti nákupu těchto surovin spolupracují firmy s renomovanými dodavateli a výrobci těchto materiálů v České republice, Slovensku, Polsku, Rusku, Ukrajině, Norsku, Slovinsku, Číně apod. PROMET FOUNDRY, spol. s r. o. (do roku 4 PROCENTO- METALURGIE, spol. s r. o.) je výrobním podnikem. Hlavní komoditou podnikatelské činnosti společnosti PROMET FOUNDRY, s. r. o. je výroba a prodej odlitků z šedé litiny, odlitků z litiny tvárné a zakázková výroba modelových zařízení. Produkce je realizována na trzích tuzemska a Evropy. Konsolidovaná výroční zpráva 5 9 A CHART OF THE COMPANIES IN THE GROUP as of Dec SCHÉMA DCEŘINNÝCH PODNIKŮ VE SKUPINĚ k

13 Ing. René Matera (*1963) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders, at the initial meeting of that statutory body he was appointed in a position of the Chairman of the Board of Directors. Ing. Matera is a graduate of the Faculty of Metallurgy of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of Economy and Management in Metallurgy. In companies making up the consolidated group of PROMET INVEST, a.s., executive authority and management is exercised by PROCENTO, spol. s.r.o.. Ing. Radim Cvikl (*1958) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders, at the initial meeting of that statutory body he was appointed in a position of the Deputy Chairman of the Board of Directors. Ing. Cvikl is a graduate of the Faculty of Engineering of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of Engineering Technology. In companies making up the consolidated group, PROMET INVEST, a.s. acts as the executive authority and Head of Steel Department, Sales Division at PROCENTO, spol. s.r.o. Ing. Jan Kolář (*197) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders. Ing. Kolář is a graduate of the Faculty of Metallurgy and Material Engineering of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of Automated Control System, interdisciplinary specialization in the Quality Management Systems. In companies making up the consolidated group, PROMET INVEST, a.s. acts on position of Head of Iron Alloys and Inoculants Department, Sales Division at PROCENTO, spol. s.r.o. ING. RENÉ MATERA, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ING. RADIM CVIKL, DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ING. JAN KOLÁŘ, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS ČLEN PŘEDSTAVENSTVA STATUTORY BODY - BOARD OF DIRECTORS 1 STATUTÁRNÍ ORGÁN - PŘEDSTAVENSTVO Ing. René Matera (*1963) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů, na prvním zasedání tohoto statutárního orgánu byl stanoven předsedou představenstva. Ing. Matera je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra ekonomiky a řízení hutnictví. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROCENTO, spol.s r.o. Ing. Radim Cvikl (*1958) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů, na prvním zasedání tohoto statutárního orgánu byl stanoven místopředsedou představenstva. Ing. Cvikl je absolventem Fakulty strojní Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra strojírenské technologie. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího úseku Železo na obchodním oddělení ve společnosti PROCENTO, spol.s r.o. Ing. Jan Kolář (*197) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů. Ing. Kolář je absolventem Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra automatizovaných systémů řízení, mezioborové zaměření na systémy řízení jakosti. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci vedoucího úseku Feroslitiny a očkovadla na obchodním oddělení ve společnosti PROCENTO, spol.s r.o.

14 Ing. Zbyněk Martinek (*1969) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of the founders, at the meeting of that supervising body dated December,, he was elected its Chairman. Ing. Martinek is a graduate of the Faculty of Economics of the VŠB Technical University of Ostrava, Department of National Economy. Mgr. Martin Skyba (*1971) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of the founders. Mgr. Skyba is a graduate of the Faculty of Law of the Charles s University in Prague, he is a partner of the Lawyers s Office of Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři. Ing. Pavol Konečný (*1959) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of shareholders at the general meeting dated November 9,. Ing. Konečný is a graduate of the Faculty of Metallurgy of the Mining University in Ostrava, Department of Economy and Management in Metallurgy. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Executive and Senior Manager of the company PROMET SLOVAKIA, s.r.o. ING. ZBYNĚK MARTINEK, CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY MGR. MARTIN SKYBA, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD ČLEN DOZORČÍ RADY ING. PAVOL KONEČNÝ, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD ČLEN DOZORČÍ RADY SUPERVISING BODY - SUPERVISORY BOARD 11 DOZORČÍ ORGÁN - DOZORČÍ RADA Ing. Zbyněk Martinek (*1969) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím zakladatelů, na zasedání tohoto kontrolního orgánu dne.1. byl stanoven jeho předsedou. Ing. Martinek je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra národohospodářská. Ve společnosti vykonává funkci asistenta předsedy představenstva. Mgr. Martin Skyba (*1971) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím zakladatelů. Mgr. Skyba je absolventem Právní fakulty Karlovy University v Praze, je společníkem advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři. Ing. Pavol Konečný (*1959) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím akcionářů na valné hromadě dne Ing. Konečný je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra ekonomiky a řízení hutnictví. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o.

15 MANAGEMENT OF THE COMPANIES WITHIN THE GROUP There were introduced bodies of mother corporation, together with their functions in companies within the group, in previous text.we introduce next individuals of management of companies within the group to the date December 31 st, 5 with mentioning of changes to the date of June 3, 6. PROMET INVEST, a.s. ACCOUNTING DEPARTMENT Pavla Vodvářková, HEAD OF ACCOUNTING Pavla Vodvářková loosen her employment as of July 31 st, 6. Her position took over by the form of outsourcing the company CSA ltd. Jana Swiechová, DEPUTY HEAD OF ACCOUNTING Bc. Zdeňka Pospíchalová, DELIVERED INVOICES SECTION HEAD Ing. Prajzová Jana, RECEIVED INVOICES SECTION HEAD Jitka Haburová Head of Department of assets, cash and wages FINANCE DEPARTMENT Ing. Zbyněk Martinek, HEAD OF FINANCE DEPARTMENT Zbyňek Martinek acted as Head of Finance Department until April 6. Since following month he has moved into position of Chairman of the board of directors assistant. The position of the Head of finance department is disengaged. Ing. Eva Manderlová, HEAD CASH MANGER Ing. Gabriela Zdražilová, HEAD RISK MANAGER Ing. Miroslav Brežný, HEAD CONTROLLER DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Ing. Lenka Olivková, SECTION HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MARKETING DEPARTMENT Ing. Zdeněk Bednarčík MBA, HEAD OF MARKETING DEPARTMENT Ing. Aleš Kostelka, Ing. Aleš Kostelka CSc. acted as Executive director of PROMET FOUNDRY, ltd. until These days he is a member of Marketing department team. 1 Consolidated Annual Report 5 PROMET INVEST, a.s. MANAGEMENT SPOLEČNOSTÍ VE SKUPINĚ V předešlém textu byly představeny Orgány mateřské společnosti, s uvedením svých pracovních funkcí u společností ve skupině. Dále představujeme další osoby managementu společností ve skupině ke dni s uvedením změn do data ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ Pavla Vodvářková, HLAVNÍ ÚČETNÍ Pavla Vodvářková ke dni rozvázala pracovní poměr. Její funkci bude vykonávat formou outsourcingu společnost CSA, spol.s r.o. Jana Swiechová, ASISTENTKA HLAVNÍ ÚČETNÍ Bc. Zdeňka Pospíchalová, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VYDANÉ FAKTURACE Ing. Jana Prajzová, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PŘIJATÉ FAKTURACE Jitka Haburová, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MAJETKU, POKLADNY A MEZD FINAČNÍ ODDĚLENÍ Ing. Zbyněk Martinek, VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODDĚLENÍ Zbyněk Martinek vykonával funkci vedoucího finančního oddělení do dubna 6. Od následujícího měsíce přešel na funkci asistenta předsedy představenstva společnosti. Funkce vedoucího finančního oddělení je neobsazena. Ing. Eva Manderlová, HEAD CASH MANAGER Ing. Gabriela Zdražilová, HEAD RISK MANAGER Ing. Miroslav Brežný, HEAD CONTROLLER ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Lenka Olivková, ÚTVAR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ Ing. Zdeněk Bednarčík MBA, vedoucí marketingového oddělení Ing. Aleš Kostelka, Ing. Aleš Kostelka CSc. vykonával do funkci výkonného ředitele a jednatele ve společnosti PROMET FOUNDRY s.r.o. Nyní je členem týmu marketingového oddělení.

16 PROCENTO, spol. s r.o. SALES DEPARTMENT Ing. Jan Kolář, HEAD OF IRON ALLOYS AND INOCULANTS DEPARTMENT Ing. Jan Kolář acted as the Head of Sales Department until the end of year 5. Since January 6 he has moved to the position of Head Iron Alloys and Inoculants Department. Position of Head of Sales Department is disengaged. Ing. Radim Cvikl, HEAD OF STEEL DEPARTMENT Ing. Martin Mikeš, HEAD OF METALS MATERIALS AND METALLURGICAL DEPARTMENT LOGISTICS AND STRAGE DEPARTMENT Ing. Jiří Guňka HEAD OF LOGISTICS AND STORAGE PROMET SLOVAKIA, s.r.o. PROMET FOUNDRY s.r.o. Ing. Petr Hlásný, EXECUTIVE DIRECTOR Ing. Petr Hlásný (*1966) acts as executive director. He is a graduate of the faculty of Metallurgy of the VŠB Technical university of Ostrava, Foundry department. On March 31 st, 6 he was delegated to the position of executive director. Ing. Daniel Grzych, EXECUTIVE AND DIRECTOR OF SALES Ing. Daniel Grzych (*1973) was elected to the role of executive at a share holder meeting on January nd, 3. He is a graduate of the Faculty of Metallurgy and Mechanical Engineering at the VŠB Technical University of Ostrava. He is currently Director of Sales. Ing. Jiří Riegel, HEAD OF THE PRODUCTION AND TECHNICAL SECTION Ing. Leand Jeřábek, HEAD OF ECONOMIC SECTION Petr Juhaňák, HEAD PERSONNEL CLERK Mgr. Ján Konečný, HEAD OF SALES DEPARTMENT Ing. Ivan Feješ, HEAD SALES AGENT Zuzana Konečná, HEAD OF ACCOUNTING 13 PROCENTO, spol. s r.o. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Ing. Jan Kolář, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ FEROSLITINY A OČKOVADLA Ing. Jan Kolář vykonával funkci vedoucího obchodního oddělení do konce roku 5. Od ledna 6 přešel na funkci vedoucího úseku Feroslitiny a očkovadla. Funkce vedoucího obchodního oddělení je neobsazena. Ing. Radim Cvikl, VEDOUCÍ ÚSEKU ŽELEZO Ing. Martin Mikeš, VEDOUCÍ ÚSEKU KOVY A HUTNÍ MATERIÁLY ODDĚLENÍ LOGISTIKA A SKLADOVÁNÍ Ing. Jiří Guňka VEDOUCÍ ODDĚLENÍ LOGISTIKA A SKLADOVÁNÍ PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Ing. Ján Konečný, VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ Ing. Ivan Feješ, VEDOUCÍ REFERENT PRODEJE Zuzana Konečná, HLAVNÍ ÚČETNÍ Ing. Petr Hlásný PROMET FOUNDRY s.r.o. Ing. Petr Hlásný, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A VÝKONNÝ ŘEDITEL Ing. Petr Hlásný (*1966) vykonává funkci výkonného ředitele. Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty hutnické, katedry slévárenství. Dne byl pověřen funkcí jednatele společnosti. Ing. Daniel Grzych, JEDNATEL SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ ŘEDITEL Ing. Daniel Grzych (*1973) byl zvolen členem statutárního orgánu do funkce jednatele společnosti rozhodnutím Valné hromady dne.1.3. Je absolventem Fakulty Metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - technické univerzity v Ostravě-Porubě. Ve společnosti vykonává funkci obchodního ředitele. Ing. Jiří Riegel, VEDOUCÍ VÝROBNÍHO A TECHNICKÉHO ÚSEKU Ing. Leandr Jeřábek, VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Petr Juhaňák, VEDOUCÍ PERSONALISTA Ing. Daniel Grzych

17 CORPORATE GOVERNMENT PROMET INVEST, a.s. was founded on October 15th, 1 and registered at the Regional Court in Ostrava under file number 58. Shares issued: Kind: shares Form: by name Appearance: paper Number of shares: Face value: 1 CZK Total value of issue: CZK The shares are not traded on the Prague Stock Exchange, a.s. or the RM-System, a.s. CORPORATE GOVERNMENT Společnost PROMET INVEST, a.s. byla založena jako akciová společnost dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 58. Vydané cenné papíry: druh: akcie forma: na jméno podoba: listinná počet kusů: jmenovitá hodnota: 1.,--Kč celková hodnota emise:..,--kč Akcie nejsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha, a.s. a v RM-Systému, a.s. Capital structure in terms of profit Kapitálová struktura v jednotlivých letech se zohledněním rozdělení dosaženého čistého zisku 14 Consolidated Annual Report 5 Město Vítkovice, David s street (nowadays Mírova street), 193 Vítkovice City, Davidova třída (dnešní Mírová ulice), r.193

18 SPONSORSHIP AND HUMANITARIAN ACTIVITY SPONZORSKÁ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST The PROMET INVEST group supports social activities that benefit not only companies within the group, but a variety of communities in several countries. The group contributes financial and non-financial support to activities in the area of culture, healthcare, sports, and education, especially in the regions in which PROMET INVEST operates. By advertising at sports events both in the Czech Republic and abroad, the company plays an active role in supporting meaningful activities. The PROMET INVEST group sponsors healthcare activities at the Rehabilitation Institute in Hrabině, and the Faculty Hospital and Policlinic in Ostrava-Poruba. In terms of culture, the group also supports the Ondřejnica Lašský Folk Ensemble, and the Hlučín Friends of Dance Club, with gifts. The PROMET INVEST group is most financially active in the area of youth education and sport, supporting such groups as the Stará Ves nad Ondřejnicí Parents Association, the Civic Association of František Hajda Gymnasium in Ostrava- Hrabůvka, the Sports Gymnasium in Ostrava-Zabřeh, the Czech Foundry Company, the Riding Club of Stará Ves nad Ondřejnicí, the Huslenka Association of víceúčelových ZO and technical sports, DTJ Handball Polanka nad Ondrou, KČT SPRINT Ostrava, the karate, tennis and hunting clubs of Dolný Kubín, and the Jasenová Youth Music Ensemble. We further promote the company name in competitions and world-class events. We actively cooperate with the TJ Mittal Steel sports grounds during sports events held there, the HC Oceláří Třinec Hockey Club, canoeist David Knebel and the crew of POLAR SAILING, who participate in ocean yachting regattas. The PROMET INVEST group also supported the European Weightlifting Championships for Veterans in Dolný Kubín, Slovakia. Skupina PROMET INVEST působí jak ve svém oboru tak i finančně podporuje společenské aktivity, a to nejen k vnějšímu podnikatelskému prostředí, ale také pociťuje širší společenskou odpovědnost, a z tohoto důvodu přispívá jak finančně, tak i dary, na společenské aktivity v oblasti kultury, zdravotnictví, sportu a vzdělání, a to zejména v regionech, ve kterých skupina PROMET INVEST působí. Propagací svého jména v rámci reklamy při sportovních podnicích, jak v České republice, tak i v zahraničí, podporuje sportovní aktivity zástupců regionu. Skupina PROMEST INVEST finančně sponzoruje v oblasti zdravotnictví Rehabilitační ústav Hrabyně a Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě-Porubě. K dalším obdarovaným subjektům v oblasti kultury patří Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica a Klub přátel tanečních aktivit Hlučín, a to formou přímých darů. Skupina PROMET INVEST se finančně nejvíce zaměřuje na oblast vzdělání a sportu mládeže, mezi které patří Unie rodičů při ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, Občanské sdružení pro gymnázium Františka Hajdy v Ostravě-Hrabůvce, Sport mladých při sportovním gymnáziu Ostravě-Zábřehu, Česká slevárenská společnost, Jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí, Asociace víceúčelových ZO a technických sportů Huslenky, DTJ Polanka nad Odrou - oddíl házené, KČT SPRINT Ostrava, současně i oddíl karate, tenisový klub a myslivecké sdružení v Dolnom Kubíně, a také hudební kroužek mládeže v Jasenové. Dále pak propagujeme a zviditelňujeme své jméno na soutěžích oblastního i celosvětového charakteru. A to nejvíce při propagaci ve sportovních akcích konaných v rámci sportovního areálu TJ Mittal Steel, hokejového klubu HC Oceláři Třinec a na celosvětových soutěžích, ve kterých je propagátorem jmen našich společností kanoista David Knebel a posádka POLAR SAILING, která se účastní sportovních klání v námořním jachtingu. Skupina PROMET INVEST rovněž finančně přispěla na konání ME veteránů ve vzpírání v Dolnom Kubíně ve Slovenské republice. Konsolidovaná výroční zpráva 5 15 David Knebel

19 16 Consolidated Annual Report 5 CONSOLIDATED AUDIT REPORT KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA AUDITORA AUDIT REPORT for stockholders of the mother company PROMET INVEST, a.s. on the audit of the consolidated financial statement ZPRÁVA AUDITORA pro akcionáře mateřské společnosti PROMET INVEST, a.s. o ověření konsolidované účetní závěrky We examined the consolidated accounts statement to December 31st, 5 of PROMET INVEST, a.s. mentioned in this consolidated accounts report. The senior management of PROMET INVEST, a.s. is responsible for compiling the material present herein. It is our role to issue a report based on the audit of the consolidated account statement. We carried out the audit in accordance with Law Number 54/ Sb, On Auditing and International Auditing Standards and Related Clauses of the Czech Chamber of Auditors. These standards are created in order to ensure that the auditor plans out and executes the audit in a way that limits inaccuracies in the final account statement as much as possible. The audit contains select information to create a full and conclusive evaluation of the consolidated accounts statement. The audit also evaluates the accounting methods and overall verifiability of the consolidated accounts statement. We have concluded that the consolidated accounts statement is an accurate reflection of the assets, debts, and overall financial state of PROMET INVEST, a.s., as of December 31st, 5, and that costs, profits and economic results stated for 5 are in accordance with the accounting standards and regulations of the Czech Republic. Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 5 společnosti PROMET INVEST, a.s. identifikované v této konsolidované účetní závěrce. Za sestavení konsolidované účetní závěrky je zodpovědné vedení mateřské společnosti PROMET INVEST, a.s.. Naší úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 54/ Sb., o auditorech, a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem, provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v konsolidované účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti PROMET INVEST, a.s. k 31. prosinci 5 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 5 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. AUDITOR'S OPINION / VÝROK AUDITORA: WITHOUT QUALIFICATION / BEZ VÝHRAD AUDIT REPORT DATE / DATUM ZHOTOVENÍ ZPRÁVY AUDITORA: Ostrava on 1th July, 6 /1. července 6 v Ostravě PREPARED BY / ZHOTOVITEL: CSA, spol. s r.o. Certificate No. 178 / osvědčení č. 178 Švabinského 1749/19, 7 Ostrava-Moravská Ostrava AUDITED BY / AUDITOR: Ing. Drahomíra Slawiková, Certificate No / osvědčení č. 1414

20 FINAL ACCOUNTS OF THE CONSOLIDATED GROUP ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÉHO CELKU

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s.

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. Pololetní zpráva emitenta cenných papírů KOVOSVIT, a.s. k 30.6.2004 Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. - konsolidace Popisná část pololetní zprávy emitenta za rok 2004 Obchodní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více