Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU"

Transkript

1 Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh směrnice Evropské komise na zastoupení žen ve vedení společností

2 Belgie Belgické království je přesvědčeno, že v problematice počtu žen ve vedení firem trh jednoznačně selhává. Existují (v praxi již ověřené) studie, že podniky, v jejichž vedení jsou nezanedbatelným poměrem zastoupeny ženy, jsou úspěšnější a konkurenceschopnější. Je to dáno mnoha pozitivními vlivy, které ženy do firem přináší. Selhání trhu v této problematice není nevýhodou jen pro samotný soukromý sektor, nýbrž pro EU jako společnost. Konkurenceschopnost evropských firem je jedním z nejdůležitějších faktorů pro pozitivní ekonomický vývoj a udržení zaměstnanosti. Belgie je přesvědčena, že daná směrnice by měla jít ještě dál a poměr žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech by měl být 50:50, a doposud navrhovaný návrh (tedy min. 40% menšinově zastoupeného pohlaví) by se měl týkat i středních firem. Tato směrnice by mohla být jedním z velmi účinných prorůstových opatření, které mohou napomoci Evropě rychleji překonat hospodářskou krizi. Bulharsko Bulharsko naplno súhlasí s návrhom smernice Európskeho parlamentu a rady s minimálnou 40% prítomnosťou žien v dozornej rade. Náš štát sa bude snažiť o zaistenie nových konkurenčných podmienok a zabrániť praktickým komplikáciám. Počet žien medzi členmi riadiacich a dozorných orgánov spôsobili rozdiely v našich právnych predpisoch a neexistenciu právnej úpravy. Týmto rozdielom naviac bránia, ak ide o správu a riadenie spoločnosti, rôzne požiadavky. Na základe rozdielneho vývoja vnútroštátnych právnych predpisov nastalo znejednotenie právnych rámcov. V našom štáte sú v súčasnosti výberové konania a kvalifikačné kritériá pre pozície v riadiacich a dozorných orgánoch nedostatočne transparentné, čo významne bráni k väčšej diverzite medzi členmi riadiacich a dozorných orgánov, pretože to negatívne ovplyvňuje profesijnú dráhu kandidátov a ich slobodu pohybu, tak ako i rozhodnutia prijímané investormi.

3 Česká republika Česká republika nepodporuje návrh směrnice EP a Rady o zlepšení genderové vyváženosti. Vláda ČR se domnívá, že uvedený návrh koliduje se zásadou subsidiarity a považuje samogerulaci podniků za adekvátní všeobecně přijímaný nástroj řešení zastoupení žen ve vedení společností. Nepodporuje kvantitativní opatření návrhu, navrhuje řešení problematiky prostřednictvím iniciativy zaměstnaneckých svazů, mezipodnikové výměny zkušeností a praxe. Vláda ČR nepodporuje návrh sankčních opatření dle čl. 6, naopak se přiklání k řešení v duchu zásady dodržuj nebo vysvětli článku 5, jež se jeví jako dostatečný. Podporuje vyjmutí malých a středních podniků z návrhu směrnice. Dánsko Dánské království se ztotožňuje s myšlenkou rovnoprávnosti žen a mužů. Když bylo u nás v roce 1915 přiznáno ženám volební právo, byli jsme jedni z prvních v Evropě, kdo tyto pokrokové myšlenky prosazoval. Přesto však musíme ke směrnici zaujmout negativní postoj. Konkrétní kroky, kterými se směrnice snaží cíle dosáhnout, považujeme za kontraproduktivní. Postavení žen ve společnosti musí být posilováno jinými způsoby než kvótami. Důsledkem této kvóty by bez pochyby bylo zaměstnávání žen pouze za účelem splnění povinnosti, jež kvóta zadává, čímž by nejen nezískaly u ostatních spolupracovníků žádný respekt, ale ještě by byl znevážen úspěch těch žen, které se na danou pozici vypracovaly opravdu kvůli své píli. V neposlední řadě nesouhlasíme i s násilným nařizováním firmám, koho mají dosazovat do svého vedení. Jsme toho názoru, že ve svobodné demokratické zemi nemá stát ani Evropská unie pravomoc zasahovat do personálních záležitostí soukromých podniků.

4 Nicméně přesto, že s touto směrnicí nesouhlasíme, jsme ochotni jednat o jiných způsobech podpory ženského pohlaví. Estonsko Estonsko se plně ztotožňuje se snahou poskytnout rovné příležitosti mužům a ženám pro práci ve vedoucích pozicích a podporuje cíle Evropské unie v této oblasti. Zároveň ale Estonsko nevidí současný návrh zavést kvóty zavazující společnosti splňující určitá kritéria jako ideální způsob jak tohoto cíle dosáhnout. Zdůrazňuje nadměrný zásah do svobody podnikání, který by přijetí návrhu směrnice 2012/0299 (COD) znamenalo, a upozorňuje i na jiné prostředky, kterými lze tohoto cíle dosáhnout. Současný návrh směrnice by dle Estonska neznamenal zlepšení situace i vzhledem ke skutečnosti, že ve svém důsledku ovlivní jen malý počet společností, a nebude tak mít žádný reálný dopad na skutečné postavení žen v pracovním prostředí. Finsko FINSKÁ REPUBLIKA vítá snahu Evropské komise zvýšit podíl žen v předních vedoucích a kontrolních pozicích a plně se s tímto cílem ztotožňuje. Na druhou stranu se však nebrání diskuzi nad způsobem, jakým tohoto cíle bude dosaženo. Na základě dlouhodobé zkušenosti si je Finsko plně vědomo všech úskalí, jež jsou s přijetím procentuálních kvót spojena a taktéž vidí celou řadu dalších možností, jak tohoto cíle dosáhnout. Finská republika si myslí, že jakákoliv direktivní nařízení vůči soukromému sektoru by v tomto případě měla být spíše doplňkovým prvkem a že by se evropské společenství mělo zaměřit především na zabránění diskriminace pohlaví a vytváření rovných podmínek v oblasti zaměstnanosti. Příkladem by mohla být např. podpora zkrácených úvazků pro matky starající se o děti, nebo zřízení speciálního ombudsmana pro otázky genderové diskriminace, jenž má ve Finsku dlouhodobou tradici.

5 Francie Francie, čerpajíc ze své zkušenosti se zákonem stanovujícím čtyřicetiprocentní zastoupení žen v dozorčích radách přijatým na národní úrovni v roce 2012 a usilujíc o rovnost práv žen a mužů, vítá návrh směrnice zaručující zrovnoprávnění žen a mužů na pozici nevýkonných členů správních rad společností kotovaných na burze. Francie v tomto návrhu nespatřuje porušení principu subsidiarity a podporuje úsilí EU dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti společností a efektivnosti vnitřního trhu. Té může být podle Francie dosaženo pouze při existenci sankcí aplikovatelných v případě porušování kvót společnostmi. Tyto sankce by podle Francie měly být stanoveny Evropskou unií, nikoliv jednotlivými členskými státy. Irsko Irská republika se nemůže plně ztotožnit s návrhem směrnice Evropské komise o zlepšení genderové vyváženosti. Irská republika plně podporuje snahu o genderovou vyváženost, avšak návrh směrnice sám o sobě problém neřeší. Irsko má zavedené kvóty pro volební lístky, popř. si dokáže představit kvóty do státních podniků a státní správy. Kromě kvót je třeba zavést opatření, které zaručuje rovnost mezd mezi pohlavími, které ulehčuje matkám péči o dítě a jejich návrat do pracovního procesu, které celkově pomáhá kultuře a myšlení lidí a pomáhá zvednout sebevědomí žen. Přesto je Irsko připraveno jednat a diskutovat o daném problému a v případě dalších opatření s návrhem souhlasit.

6 Itálie Projednávaná směrnice zavedení kvót pro zastoupení žen ve vedení velkých společností je symbolickým krůčkem, který je spouštěcí mechanismus zákazu a regulací i v menších společnostech, ve kterých by ženy bez většího úsilí rády měli své jisté. Tato směrnice by potenciálně, i za takto nastavených parametrů, zasáhla poměrně velké množství společností působících na Apeninském poloostrově, které mají, v aktuální těžké ekonomické době, daleko jiné starosti a problémy, než řešit genderovou vyrovnanost ve svých vedeních. Do vrcholového managementu patří top manažeři, kteří jsou vybíráni na základě svých špičkových dovedností a znalostí, přičemž pozitivní genderová diskriminace nepatří mezi objektivní hledisko přirozené selekce nejlepšího. Kypr Kyperská republika vítá a plně podporuje snahy o zlepšení postavení žen na trhu práce a o vyrovnání genderové nevyváženosti na pracovištích. K navrhované směrnici má ovšem několik připomínek. Kypr nepovažuje navrhovanou směrnici za dostatečný nástroj k odstranění nerovného postavení žen na trhu práce. Kypr vidí cestu v dosažení rovnějšího postavení žen na trhu práce skrze odstraňování překážek, které brání ženám ve vstupu na trh práce. Je třeba poskytnou ženám více flexibilních pracovních úvazků, podpořit vznik pracovního prostředí, které bude více ve shodě s rodinným životem. Musíme především podporovat překonání kulturních předsudků. Navrhovanou směrnici tak Kypr nepovažuje za vhodný nástroj k prosazení potřebných opatření a je dle názoru Kyperské republiky třeba více pracovat na národních a lokálních úrovních.

7 Litva V otázce povinných kvót pro obsazování žen do vedení firem zastává Litva mírně skeptický postoj. Nic to však nemění na tom, že řešení této problematiky považuje za aktuální a nezbytné. Jako vhodnější nástroj k dosažení tohoto cíle by ovšem Litva preferovala skutečně rovný přístup ke vzdělání, především pak ve smyslu většího zapojení žen tam, kde jsou dnes jen velmi zřídka zastoupeny. Jedná se zejména o oblast přírodních věd a technologií. Dalším, i když jen dílčím nástrojem, by bylo zavedení systému opatření umožňující ženám efektivně se zapojit do zaměstnání i při výchově dětí. I přes tyto výhrady Litva stále vnímá diskriminaci žen v jejich kariérním postupu či platovém ohodnocení a její negativní efekty pro ekonomiku celé Evropské unie a je tak nakloněna k diskusi nad řešením tohoto problém, zavádění kvót pro ženy však vidí skutečně až jako poslední možné řešení. Lotyšsko Lotyšská republika je ostře proti genderové nevyváženosti, která je přítomna ve všech možných společnostech a institucích, Evropskou unii nevyjímaje. Lotyšsko je země, kde má rovnost pohlaví dlouhodobou tradici, podle zprávy Komise z března 2011 je naše země na třetím místě v celé unii, co se týče podílu žen ve vrcholových funkcích. Prosazujeme závěry, na kterých se dohodl Evropský hospodářský a sociální výbor v roce Lotyšsko si ale zároveň uvědomuje, že pouze příslušnost k ženskému pohlaví, by neměla být výtahem k vedoucím pozicím. Důraz se stejně tak musí klást na schopnosti, zkušenosti a vzdělání. Nemělo by tedy docházet, k opačnému efektu, kdy by kvůli naplnění kvóty, schopní muži přicházeli o možnost dostat zaměstnání.

8 Lucembursko Lucemburské velkovévodství vyvíjí značné úsilí na podporu genderové vyváženosti a ztotožňuje se tak se snahou Evropské Unie. Loňská zpráva Světového ekonomického fóra o globálním rozdílu mezi pohlavími ukázala, že se stav v Lucemburském velkovévodství výrazně zlepšil, a to postupem z 66. místa z roku 2008 na 17. pozici v roce 2012 z celkového počtu 135 zemí. Lucemburské velkovévodství vyzývá všechny státy k diskuzi nad touto problematikou. Bude nezbytné zvážit, zda je nutné zavádět celoevropskou úpravu a zda by nebylo lepší nadále pokračovat v účinné snaze na úrovni jednotlivých států. Maďarsko Maďarsko si je vědomo, že role žen ve společnosti se v poslední 50 letech radikálně změnila a situace na pracovním trhu tento trend bezpochybně následuje. Maďarsko si je rovněž vědomo toho, že ženy ve vedení se mohou stát pozitivním příkladem pro další generace a přispět ke zrovnoprávnění obou pohlaví i v této oblasti. Maďarsko je však razantně proti nastolování tohoto trendu na úrovni Evropské unie formou směrnice a zastává názor, že takovéto zásahy by si měly koordinovat země na národních úrovních. Je třeba také vzít v potaz i poměrně velkou citlivost současné v členských zemích společnosti na evropskou legislativu. Malta Maltská republika si je vědoma neutěšeného stavu nerovnoměrného zastoupení obou pohlaví na důležitých pozicích v evropských podnicích. Dále chápe, že odstranění nerovností v přístupu k uplatnění obou pohlaví na pracovním trhu je jedním ze základních pilířů Evropské unie. Malta se přesto staví k současnému návrhu spíše odmítavě, protože se domnívá, že návrh Evropského parlamentu a rady o zlepšení

9 genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních tak, jak je předkládán, neřeší, co to znamená objektivní kvalifikační kritéria (např. silová?!), protože ta ze samého principu nemohou existovat. Malta se obává uplatňování principu name and shame na soukromé firmy, které usoudí, že kvalifikace uchazečů o danou pozici je rozdílná. Malta si také není zcela jistá, zda tento návrh neporušuje zásady subsidiarity. Německo Postoj Spolkové republiky Německo ke kvótám pro obsazování žen do vedení firem vyjadřuje mnohokrát zmíněná citace ministra zahraničních věcí Guida Westerwelle: Německo nejenže takové nařízení nepřijme, ale bude proti němu aktivně vystupovat. Takové kvóty jsou vměšováním do záležitostí, které lze nejlépe řešit na národní úrovni, jak již ukázalo několik států Evropské unie, které podobná nařízení zavedla bez zásahu Bruselu. Direktivně stanovené kvóty pro soukromý sektor na unijní úrovni nejenže nepodporuje, ale právě omezuje svobodný trh a stejně tak poškozuje evropskou myšlenku. Spolková republika Německo odmítá podobné sociálního inženýrství v zaměstnanosti své země, vedené shora a zasazuje se o ponechání suverenity v řešení problematiky ženských kvót na úrovni národních vlád. V rozdílných podmínkách členských států jsou jedině vlády nejlépe schopny nastavit pravidla pro genderovou vyváženost mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností, co se do poměru, tak i časové lhůty týče a jakákoliv unifikace je zde nejenže zbytečná, ale i kontraproduktivní.

10 Nizozemsko Holandské kráľovstvo súhlasí s potrebou prijatí opatrení na celoeurópskej úrovni, ktoré by viedli k zvýšeniu genderovej vyváženosti. Cesta k ideálnemu stavu je ešte stále vzdialená a je vecou odbornej diskusie, ktoré konkrétne opatrenia by sa mali prijať. Nie sme si ale istý či by nástroje navrhnuté touto smernicou boli dostatočné, respektíve si myslíme, že existujú efektívnejšie možnosti. Súhlasíme s vyvíjaním tlaku na súkromný sektor na prijatie zodpovedných opatrení, ale netreba zabúdať ani na sektor verejný, ktorému sa smernica vyhýba. Za dôležité považujeme zavedenie genederových štúdií do vyučovacích osnov na školách. Polsko Směrnice podle představitelů Polské republiky porušuje princip subsidiarity. Neexistuje žádný důvod, proč by řešení genderové nevyváženosti ve firmách mělo být efektivnější na nadnárodní než na státní úrovni. Podobná plošná směrnice založená na prostém konstatování faktu o procentuálním zastoupení žen ve vedení firem bez patřičné identifikace a analýzy problému v jednotlivých státech navíc bude pouze prázdným gestem, které žádným způsobem nepřispěje ke zlepšení stávající situace. Plošné ustanovení o čtyřicetiprocentním zastoupení žen ve vedení podniků dále absolutně nerespektuje rozdílné charaktery fungování dotyčných podniků. Domníváme se také, že případné obsazování nedostatečně kvalifikovaných žen do vedoucích pozic pouze na základě jejich pohlaví může stereotypy o ženách méně schopných na trhu práce spíše posilnit. Zdůrazňujeme také, že v současné době neexistují ani jednotná evropská pravidla na výběrová řízení do vedení firem. Pokud tedy ani tato nejednotnost nepředstavuje podle Evropské komise překážku v rozvoji evropského trhu, pak jí určitě nemůže být ani nedostatek žen ve vedení firem. Ostatně, pojítko mezi počtem žen na vysokých

11 pozicích ve firmách a rozvojem vnitřního evropského trhu není v dokumentu řádně vysvětleno. Portugalsko PORTUGALSKO vítá iniciativu Evropské komise v oblasti zlepšení generové vyváženosti ve vedoucích funkcích ve firmách. Samo Portugalsko už legislativu podporující postavení znevýhodněného pohlaví má, proto s povděkem kvituje snahu sjednotit právní rámec napříč členskými zeměmi. Portugalská republika návrh této směrnice plně podporuje a vnímá ji jako první krok na cestě k vyváženějšímu zastoupení obou pohlaví v pracovním životě. Rakousko Vítáme návrh zlepšení genderové vyváženosti mezi nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách. Považujeme to za krok vedoucí k efektivnímu a včasnému dosažení lepší rovnováhy pohlaví v ekonomickém rozhodování. Kvalifikaci a vhodnost vidíme jako nejdůležitější kritérium při výběru kandidáta na pracovní pozici. Přesto pokud je v objektivním a transparentním prostředí možnost volby mezi stejně vhodnými uchazeči různého pohlaví, neměli by být jedni příslušníci preferováni před druhými. A to ani po změnách v předkládaném návrhu. Vzhledem k různorodému zavádění kvót v jednotlivých státech se vytváří mezi státy velké rozdíly v legislativách, což může vést k právním nejistotám a negativnímu dopadu na společný trh. Proto je nutné tato pravidla sjednotit.

12 Rumunsko Rumunsko vítá iniciativu Evropské komise ohledně povinných kvót, genderová rovnost v pracovním prostředí je totiž otázkou, kterou není možno uspokojivě řešit na úrovni členských států, a je třeba přirozené tempo stírání rozdílů mezi muži a ženami popohnat. Rumunská vláda zastává stanovisko, že návrh bude nazírán některými státy v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality, ovšem návrh chápeme jako nezbytný krok kupředu v dlouho neřešené agendě. Jedenáct členských států již provedlo svou vlastní domácí úpravu, tu je nutné přijmout ovšem i v ostatních oblastech EU, ideálně při nedodržení povinnosti s možností sankce. Nicméně je jasné, že stanovené hodnoty a cíle jsou vysoce ambiciózní, proto je Rumunsko ochotno ke kompromisu ohledně snížení stanoveného procentního zastoupení a prodloužení lhůty pro dosažení cíle. Řecko Řecká republika považuje tento návrh za odvážný krok správným směrem. V kontextu cílů vyhlášených pro rok 2020 se jeví jako zcela nutný, jelikož jen díky podobným rozhodnutím se budeme moci v budoucnu hrdě nazvat společností, jejíž členové jsou si rovni i ve své rozdílnosti. Na druhou stranu ovšem dle názoru Řecké republiky tento návrh povážlivě koliduje s jinými principy, na nichž stojí Evropská unie. Z toho důvodu navrhuje uplatnit jej v první vlně pouze na státní podniky a teprve později, poté co jeho účinek a dopady budou moci političtí činitelé a podnikatelé dlouhodoběji sledovat, případně přistoupit k zavedení těchto kvót i v soukromém sektoru. Řecká republika se domnívá, že tento uvážlivý a přirozený přístup napomůže odstranění problému genderové diskriminace mnohem elegantněji než násilně naroubované kvóty.

13 Slovensko Slovenská republika uznává potřebu faktického zrovnoprávnění obou pohlaví, uvědomuje si však problémy, kterou jsou spojeny s navrhovanou směrnicí. Směrnice může být v rozporu s článkem 12 Ústavy Slovenské republiky, který zaručuje nemožnost zvýhodňování lidí na základě příslušnosti k určité sociální skupině, mimo jiné k pohlaví. Přestože totiž většinu míst v dozorčích radách slovenských firem zastávají muži, není podle našeho názoru vhodné za účelem zlepšení úrovně materiální rovnosti obou pohlaví zpochybňovat princip rovnosti formální, vulgárně řečeno, diskriminovat muže na základě jejich genderu může být stejně chybné jako diskriminovat takto ženy. K tomuto tématu ostatně existuje poměrně rozsáhlá judikatura Nejvyššího soudu USA (k tomu například Adarand Constructors vs. Peña) a rovněž administrativa prezidenta Williama Clintona proklamovala nepřípustnost přímých kvót. Slovenská republika navrhuje po důkladném studiu vývoje afirmativní akce v různých státech, které s ní mají největší zkušenost, připravit jiné řešení, které by problém řešilo komplexněji a těšilo se vyšší míře legitimity mezi občany EU. Slovinsko Republika Slovinsko podporuje návrh směrnice o zlepšení genderové rovnováhy mezi nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a související opatření. V jednáních Slovinsko především zdůrazňuje význam uvalovaných sankcí a vítá skutečnost, že každému členskému státu bude umožněno pro tyto sankce nastavit vlastní pravidla. Slovinsko bude navíc obhajovat názor, že je důležité stanovit dostatečnou lhůtu od data vstupu směrnice v platnost do data stanoveného k dosažení cíle.

14 Španělsko Španělské království souhlasí s navrhovanou směrnicí o Povinných kvótách pro obsazování žen do vedení firem. Návrh podporuje snahu o zlepšení genderové vyváženosti mezi nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách, jelikož v těchto orgánech je genderové zastoupení velmi nevyvážené. Španělská vláda kvituje, že se návrh týká pouze dozorčích rad a podniků s obratem nad 50mil.EUR. Pokrok v této otázce je zřejmý pouze v zemích, které již zavedly legislativní opatření proti generové nevyrovnanosti, např. Španělsko v roce 2007, kdy Cortes Generales odsouhlasilo zákon o genderové vyváženosti na kandidátkách politických stran, kdy procento zastoupení musí být v rozmezí %. Směrnice má za cíl přesvědčit společnost a mnohé firmy o nevýhodnosti generového nevyvážení v dozorčích radách a aplikovat tyto principy i na další orgány společností. Španělská vláda věří, že najde dostatečnou podporu mezi svými evropskými partnery pro prosazení dané směrnice. Švédsko Přestože ženy tvoří po několik let větší procento absolventů VŠ, zastávají vedoucí pozice v podnicích v daleko menším měřítku než muži. Tento fakt může v mnoha případech souviset s porušením rovnosti a zákazu diskriminace a je třeba s ním bojovat. Švédské království se ocitá na prvních příčkách v počtu žen zastoupených ve vedeních firem. Dle údajů z r tvoří ženy ¼ křesel v řídících pozicích a dokonce 85% podniků má ve svém vedení více než 1 ženu. Tyto výsledky jsou vůči ostatním evropským číslům více než kvalitní. K této příznivě vyvíjející se skutečnosti napomáhá několik programů státních i soukromých firem. Přesto, že požadovaných 40% žen v managerských funkcích do r je dle Komise schopno dosáhnout pouze 7 členských zemí včetně Švédska, musí naše vláda vyjádřit jisté obavy z navrhované směrnice. Dle Riksdagu je současný návrh v rozporu se zásadou subsidiarity a

15 nedomnívá se, že existuje dostatek důvodů k přijetí takových opatření na úrovni EU. Je toho názoru, že lepších výsledků lze dosáhnout vnitrostátními opatřeními. Problémem při zavedení těchto opatření mohou být právní rozdíly jednotlivých členských zemí, možný zásah do majetkových práv vlastníků a odlišné podmínky a tradice. Z těchto důvodů nemůže Švédsko v současné chvíli plné znění dokumentu podpořit. Velká Británie Velká Británie důrazně nesouhlasí s návrhem směrnice Evropského parlamentu a rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních. Velká Británie si uvědomuje nepoměr zastoupení mužů a žen v dozorčích radách společností a snahy o nápravu této situace evropskou směrnicí vítá. Avšak proti dosavadní podobě navrhované směrnice jsme nuceni se striktně vymezit. Veškerá opatření, která směrnice navrhuje, by měla být řešena výhradně na národní úrovni a neměla by zasahovat do kompetencí soukromých firem, což se bohužel neděje.

Zvyšování počtu žen v dozorčích radách? Kritická analýza současné koncepce antidiskriminačního práva EU

Zvyšování počtu žen v dozorčích radách? Kritická analýza současné koncepce antidiskriminačního práva EU Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zvyšování počtu žen v dozorčích radách? Kritická analýza současné koncepce antidiskriminačního práva EU Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu

Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech III. Odměňování manažerů dílčí studie

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 Genderové balíčky celkem čtyři se zaměřením na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy mají přispět informacemi, zdroji, daty

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004 ZPRÁVA o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodajové: Richard

Více

Poděkování členům pracovní skupiny zřízené při Ministerstvu financí pro přípravu informativní metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů.

Poděkování členům pracovní skupiny zřízené při Ministerstvu financí pro přípravu informativní metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Autorský kolektiv: Ing. Michaela Foltysová Vysoká škola ekonomická, fakulta financí a účetnictví, katedra veřejných financí Ing. Marek Pavlík Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, katedra veřejné

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

Research Paper 3/2014. Pět témat pro nový Evropský. Lukáš Kovanda*, Kryštof Kruliš**

Research Paper 3/2014. Pět témat pro nový Evropský. Lukáš Kovanda*, Kryštof Kruliš** Pět témat pro nový Evropský parlament Lukáš Kovanda*, Kryštof Kruliš** * Lukáš Kovanda je členem Správní rady Prague Twenty. Je autorem kapitoly 1 (TTIP) a 5 (regulace mezibankovních poplatků) tohoto research

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.02.11 SEK(11) 193 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Stejná

Více

Příručka dobré praxe

Příručka dobré praxe Rovnost mužů a žen Příručka dobré praxe Příklady z evropských malých a středních podniků Česká republika, Francie, Itálie, Německo, Polsko 1 Obsah I. PŘEDMLUVA... 5 II. PŘÍNOS PŘÍRUČKY... 6 1. EVROPSKÝ

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

"Pro úplné a kompletní zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských družstevních společností"

Pro úplné a kompletní zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských družstevních společností CES ETUC Evropská konfederace evropských svazů "Pro úplné a kompletní zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských družstevních společností" Shrnutí pro přípravu na konferenci v Bruselu 1 15 a 16. června

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

PRACOVNÍ DOBA (studie)

PRACOVNÍ DOBA (studie) PRACOVNÍ DOBA (studie) Jiří Maštálka - poslanec Evropského parlamentu a kolektiv ilustrace M. Marčák 1 Vážení čtenáři, předkládám Vám v pořadí již třetí publikaci z dílny našeho pracovního kolektivu. Tato

Více

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 1 PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 2 OBSAH ÚVOD.............................................................................

Více

Evropská sociální politika. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc.

Evropská sociální politika. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc. Evropská sociální politika doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc. 1. Proč nemá Evropská unie dosud společnou sociální politiku? Hovoříme-li o evropské sociální politice, musíme si nejprve

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku

Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku Odpovědi představitelů politických stran (v abecedním pořadí) 1. ČR dává ze státního rozpočtu na podporu vědy přibližně 0,65 % HDP,

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více