Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU"

Transkript

1 Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh směrnice Evropské komise na zastoupení žen ve vedení společností

2 Belgie Belgické království je přesvědčeno, že v problematice počtu žen ve vedení firem trh jednoznačně selhává. Existují (v praxi již ověřené) studie, že podniky, v jejichž vedení jsou nezanedbatelným poměrem zastoupeny ženy, jsou úspěšnější a konkurenceschopnější. Je to dáno mnoha pozitivními vlivy, které ženy do firem přináší. Selhání trhu v této problematice není nevýhodou jen pro samotný soukromý sektor, nýbrž pro EU jako společnost. Konkurenceschopnost evropských firem je jedním z nejdůležitějších faktorů pro pozitivní ekonomický vývoj a udržení zaměstnanosti. Belgie je přesvědčena, že daná směrnice by měla jít ještě dál a poměr žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech by měl být 50:50, a doposud navrhovaný návrh (tedy min. 40% menšinově zastoupeného pohlaví) by se měl týkat i středních firem. Tato směrnice by mohla být jedním z velmi účinných prorůstových opatření, které mohou napomoci Evropě rychleji překonat hospodářskou krizi. Bulharsko Bulharsko naplno súhlasí s návrhom smernice Európskeho parlamentu a rady s minimálnou 40% prítomnosťou žien v dozornej rade. Náš štát sa bude snažiť o zaistenie nových konkurenčných podmienok a zabrániť praktickým komplikáciám. Počet žien medzi členmi riadiacich a dozorných orgánov spôsobili rozdiely v našich právnych predpisoch a neexistenciu právnej úpravy. Týmto rozdielom naviac bránia, ak ide o správu a riadenie spoločnosti, rôzne požiadavky. Na základe rozdielneho vývoja vnútroštátnych právnych predpisov nastalo znejednotenie právnych rámcov. V našom štáte sú v súčasnosti výberové konania a kvalifikačné kritériá pre pozície v riadiacich a dozorných orgánoch nedostatočne transparentné, čo významne bráni k väčšej diverzite medzi členmi riadiacich a dozorných orgánov, pretože to negatívne ovplyvňuje profesijnú dráhu kandidátov a ich slobodu pohybu, tak ako i rozhodnutia prijímané investormi.

3 Česká republika Česká republika nepodporuje návrh směrnice EP a Rady o zlepšení genderové vyváženosti. Vláda ČR se domnívá, že uvedený návrh koliduje se zásadou subsidiarity a považuje samogerulaci podniků za adekvátní všeobecně přijímaný nástroj řešení zastoupení žen ve vedení společností. Nepodporuje kvantitativní opatření návrhu, navrhuje řešení problematiky prostřednictvím iniciativy zaměstnaneckých svazů, mezipodnikové výměny zkušeností a praxe. Vláda ČR nepodporuje návrh sankčních opatření dle čl. 6, naopak se přiklání k řešení v duchu zásady dodržuj nebo vysvětli článku 5, jež se jeví jako dostatečný. Podporuje vyjmutí malých a středních podniků z návrhu směrnice. Dánsko Dánské království se ztotožňuje s myšlenkou rovnoprávnosti žen a mužů. Když bylo u nás v roce 1915 přiznáno ženám volební právo, byli jsme jedni z prvních v Evropě, kdo tyto pokrokové myšlenky prosazoval. Přesto však musíme ke směrnici zaujmout negativní postoj. Konkrétní kroky, kterými se směrnice snaží cíle dosáhnout, považujeme za kontraproduktivní. Postavení žen ve společnosti musí být posilováno jinými způsoby než kvótami. Důsledkem této kvóty by bez pochyby bylo zaměstnávání žen pouze za účelem splnění povinnosti, jež kvóta zadává, čímž by nejen nezískaly u ostatních spolupracovníků žádný respekt, ale ještě by byl znevážen úspěch těch žen, které se na danou pozici vypracovaly opravdu kvůli své píli. V neposlední řadě nesouhlasíme i s násilným nařizováním firmám, koho mají dosazovat do svého vedení. Jsme toho názoru, že ve svobodné demokratické zemi nemá stát ani Evropská unie pravomoc zasahovat do personálních záležitostí soukromých podniků.

4 Nicméně přesto, že s touto směrnicí nesouhlasíme, jsme ochotni jednat o jiných způsobech podpory ženského pohlaví. Estonsko Estonsko se plně ztotožňuje se snahou poskytnout rovné příležitosti mužům a ženám pro práci ve vedoucích pozicích a podporuje cíle Evropské unie v této oblasti. Zároveň ale Estonsko nevidí současný návrh zavést kvóty zavazující společnosti splňující určitá kritéria jako ideální způsob jak tohoto cíle dosáhnout. Zdůrazňuje nadměrný zásah do svobody podnikání, který by přijetí návrhu směrnice 2012/0299 (COD) znamenalo, a upozorňuje i na jiné prostředky, kterými lze tohoto cíle dosáhnout. Současný návrh směrnice by dle Estonska neznamenal zlepšení situace i vzhledem ke skutečnosti, že ve svém důsledku ovlivní jen malý počet společností, a nebude tak mít žádný reálný dopad na skutečné postavení žen v pracovním prostředí. Finsko FINSKÁ REPUBLIKA vítá snahu Evropské komise zvýšit podíl žen v předních vedoucích a kontrolních pozicích a plně se s tímto cílem ztotožňuje. Na druhou stranu se však nebrání diskuzi nad způsobem, jakým tohoto cíle bude dosaženo. Na základě dlouhodobé zkušenosti si je Finsko plně vědomo všech úskalí, jež jsou s přijetím procentuálních kvót spojena a taktéž vidí celou řadu dalších možností, jak tohoto cíle dosáhnout. Finská republika si myslí, že jakákoliv direktivní nařízení vůči soukromému sektoru by v tomto případě měla být spíše doplňkovým prvkem a že by se evropské společenství mělo zaměřit především na zabránění diskriminace pohlaví a vytváření rovných podmínek v oblasti zaměstnanosti. Příkladem by mohla být např. podpora zkrácených úvazků pro matky starající se o děti, nebo zřízení speciálního ombudsmana pro otázky genderové diskriminace, jenž má ve Finsku dlouhodobou tradici.

5 Francie Francie, čerpajíc ze své zkušenosti se zákonem stanovujícím čtyřicetiprocentní zastoupení žen v dozorčích radách přijatým na národní úrovni v roce 2012 a usilujíc o rovnost práv žen a mužů, vítá návrh směrnice zaručující zrovnoprávnění žen a mužů na pozici nevýkonných členů správních rad společností kotovaných na burze. Francie v tomto návrhu nespatřuje porušení principu subsidiarity a podporuje úsilí EU dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti společností a efektivnosti vnitřního trhu. Té může být podle Francie dosaženo pouze při existenci sankcí aplikovatelných v případě porušování kvót společnostmi. Tyto sankce by podle Francie měly být stanoveny Evropskou unií, nikoliv jednotlivými členskými státy. Irsko Irská republika se nemůže plně ztotožnit s návrhem směrnice Evropské komise o zlepšení genderové vyváženosti. Irská republika plně podporuje snahu o genderovou vyváženost, avšak návrh směrnice sám o sobě problém neřeší. Irsko má zavedené kvóty pro volební lístky, popř. si dokáže představit kvóty do státních podniků a státní správy. Kromě kvót je třeba zavést opatření, které zaručuje rovnost mezd mezi pohlavími, které ulehčuje matkám péči o dítě a jejich návrat do pracovního procesu, které celkově pomáhá kultuře a myšlení lidí a pomáhá zvednout sebevědomí žen. Přesto je Irsko připraveno jednat a diskutovat o daném problému a v případě dalších opatření s návrhem souhlasit.

6 Itálie Projednávaná směrnice zavedení kvót pro zastoupení žen ve vedení velkých společností je symbolickým krůčkem, který je spouštěcí mechanismus zákazu a regulací i v menších společnostech, ve kterých by ženy bez většího úsilí rády měli své jisté. Tato směrnice by potenciálně, i za takto nastavených parametrů, zasáhla poměrně velké množství společností působících na Apeninském poloostrově, které mají, v aktuální těžké ekonomické době, daleko jiné starosti a problémy, než řešit genderovou vyrovnanost ve svých vedeních. Do vrcholového managementu patří top manažeři, kteří jsou vybíráni na základě svých špičkových dovedností a znalostí, přičemž pozitivní genderová diskriminace nepatří mezi objektivní hledisko přirozené selekce nejlepšího. Kypr Kyperská republika vítá a plně podporuje snahy o zlepšení postavení žen na trhu práce a o vyrovnání genderové nevyváženosti na pracovištích. K navrhované směrnici má ovšem několik připomínek. Kypr nepovažuje navrhovanou směrnici za dostatečný nástroj k odstranění nerovného postavení žen na trhu práce. Kypr vidí cestu v dosažení rovnějšího postavení žen na trhu práce skrze odstraňování překážek, které brání ženám ve vstupu na trh práce. Je třeba poskytnou ženám více flexibilních pracovních úvazků, podpořit vznik pracovního prostředí, které bude více ve shodě s rodinným životem. Musíme především podporovat překonání kulturních předsudků. Navrhovanou směrnici tak Kypr nepovažuje za vhodný nástroj k prosazení potřebných opatření a je dle názoru Kyperské republiky třeba více pracovat na národních a lokálních úrovních.

7 Litva V otázce povinných kvót pro obsazování žen do vedení firem zastává Litva mírně skeptický postoj. Nic to však nemění na tom, že řešení této problematiky považuje za aktuální a nezbytné. Jako vhodnější nástroj k dosažení tohoto cíle by ovšem Litva preferovala skutečně rovný přístup ke vzdělání, především pak ve smyslu většího zapojení žen tam, kde jsou dnes jen velmi zřídka zastoupeny. Jedná se zejména o oblast přírodních věd a technologií. Dalším, i když jen dílčím nástrojem, by bylo zavedení systému opatření umožňující ženám efektivně se zapojit do zaměstnání i při výchově dětí. I přes tyto výhrady Litva stále vnímá diskriminaci žen v jejich kariérním postupu či platovém ohodnocení a její negativní efekty pro ekonomiku celé Evropské unie a je tak nakloněna k diskusi nad řešením tohoto problém, zavádění kvót pro ženy však vidí skutečně až jako poslední možné řešení. Lotyšsko Lotyšská republika je ostře proti genderové nevyváženosti, která je přítomna ve všech možných společnostech a institucích, Evropskou unii nevyjímaje. Lotyšsko je země, kde má rovnost pohlaví dlouhodobou tradici, podle zprávy Komise z března 2011 je naše země na třetím místě v celé unii, co se týče podílu žen ve vrcholových funkcích. Prosazujeme závěry, na kterých se dohodl Evropský hospodářský a sociální výbor v roce Lotyšsko si ale zároveň uvědomuje, že pouze příslušnost k ženskému pohlaví, by neměla být výtahem k vedoucím pozicím. Důraz se stejně tak musí klást na schopnosti, zkušenosti a vzdělání. Nemělo by tedy docházet, k opačnému efektu, kdy by kvůli naplnění kvóty, schopní muži přicházeli o možnost dostat zaměstnání.

8 Lucembursko Lucemburské velkovévodství vyvíjí značné úsilí na podporu genderové vyváženosti a ztotožňuje se tak se snahou Evropské Unie. Loňská zpráva Světového ekonomického fóra o globálním rozdílu mezi pohlavími ukázala, že se stav v Lucemburském velkovévodství výrazně zlepšil, a to postupem z 66. místa z roku 2008 na 17. pozici v roce 2012 z celkového počtu 135 zemí. Lucemburské velkovévodství vyzývá všechny státy k diskuzi nad touto problematikou. Bude nezbytné zvážit, zda je nutné zavádět celoevropskou úpravu a zda by nebylo lepší nadále pokračovat v účinné snaze na úrovni jednotlivých států. Maďarsko Maďarsko si je vědomo, že role žen ve společnosti se v poslední 50 letech radikálně změnila a situace na pracovním trhu tento trend bezpochybně následuje. Maďarsko si je rovněž vědomo toho, že ženy ve vedení se mohou stát pozitivním příkladem pro další generace a přispět ke zrovnoprávnění obou pohlaví i v této oblasti. Maďarsko je však razantně proti nastolování tohoto trendu na úrovni Evropské unie formou směrnice a zastává názor, že takovéto zásahy by si měly koordinovat země na národních úrovních. Je třeba také vzít v potaz i poměrně velkou citlivost současné v členských zemích společnosti na evropskou legislativu. Malta Maltská republika si je vědoma neutěšeného stavu nerovnoměrného zastoupení obou pohlaví na důležitých pozicích v evropských podnicích. Dále chápe, že odstranění nerovností v přístupu k uplatnění obou pohlaví na pracovním trhu je jedním ze základních pilířů Evropské unie. Malta se přesto staví k současnému návrhu spíše odmítavě, protože se domnívá, že návrh Evropského parlamentu a rady o zlepšení

9 genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních tak, jak je předkládán, neřeší, co to znamená objektivní kvalifikační kritéria (např. silová?!), protože ta ze samého principu nemohou existovat. Malta se obává uplatňování principu name and shame na soukromé firmy, které usoudí, že kvalifikace uchazečů o danou pozici je rozdílná. Malta si také není zcela jistá, zda tento návrh neporušuje zásady subsidiarity. Německo Postoj Spolkové republiky Německo ke kvótám pro obsazování žen do vedení firem vyjadřuje mnohokrát zmíněná citace ministra zahraničních věcí Guida Westerwelle: Německo nejenže takové nařízení nepřijme, ale bude proti němu aktivně vystupovat. Takové kvóty jsou vměšováním do záležitostí, které lze nejlépe řešit na národní úrovni, jak již ukázalo několik států Evropské unie, které podobná nařízení zavedla bez zásahu Bruselu. Direktivně stanovené kvóty pro soukromý sektor na unijní úrovni nejenže nepodporuje, ale právě omezuje svobodný trh a stejně tak poškozuje evropskou myšlenku. Spolková republika Německo odmítá podobné sociálního inženýrství v zaměstnanosti své země, vedené shora a zasazuje se o ponechání suverenity v řešení problematiky ženských kvót na úrovni národních vlád. V rozdílných podmínkách členských států jsou jedině vlády nejlépe schopny nastavit pravidla pro genderovou vyváženost mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností, co se do poměru, tak i časové lhůty týče a jakákoliv unifikace je zde nejenže zbytečná, ale i kontraproduktivní.

10 Nizozemsko Holandské kráľovstvo súhlasí s potrebou prijatí opatrení na celoeurópskej úrovni, ktoré by viedli k zvýšeniu genderovej vyváženosti. Cesta k ideálnemu stavu je ešte stále vzdialená a je vecou odbornej diskusie, ktoré konkrétne opatrenia by sa mali prijať. Nie sme si ale istý či by nástroje navrhnuté touto smernicou boli dostatočné, respektíve si myslíme, že existujú efektívnejšie možnosti. Súhlasíme s vyvíjaním tlaku na súkromný sektor na prijatie zodpovedných opatrení, ale netreba zabúdať ani na sektor verejný, ktorému sa smernica vyhýba. Za dôležité považujeme zavedenie genederových štúdií do vyučovacích osnov na školách. Polsko Směrnice podle představitelů Polské republiky porušuje princip subsidiarity. Neexistuje žádný důvod, proč by řešení genderové nevyváženosti ve firmách mělo být efektivnější na nadnárodní než na státní úrovni. Podobná plošná směrnice založená na prostém konstatování faktu o procentuálním zastoupení žen ve vedení firem bez patřičné identifikace a analýzy problému v jednotlivých státech navíc bude pouze prázdným gestem, které žádným způsobem nepřispěje ke zlepšení stávající situace. Plošné ustanovení o čtyřicetiprocentním zastoupení žen ve vedení podniků dále absolutně nerespektuje rozdílné charaktery fungování dotyčných podniků. Domníváme se také, že případné obsazování nedostatečně kvalifikovaných žen do vedoucích pozic pouze na základě jejich pohlaví může stereotypy o ženách méně schopných na trhu práce spíše posilnit. Zdůrazňujeme také, že v současné době neexistují ani jednotná evropská pravidla na výběrová řízení do vedení firem. Pokud tedy ani tato nejednotnost nepředstavuje podle Evropské komise překážku v rozvoji evropského trhu, pak jí určitě nemůže být ani nedostatek žen ve vedení firem. Ostatně, pojítko mezi počtem žen na vysokých

11 pozicích ve firmách a rozvojem vnitřního evropského trhu není v dokumentu řádně vysvětleno. Portugalsko PORTUGALSKO vítá iniciativu Evropské komise v oblasti zlepšení generové vyváženosti ve vedoucích funkcích ve firmách. Samo Portugalsko už legislativu podporující postavení znevýhodněného pohlaví má, proto s povděkem kvituje snahu sjednotit právní rámec napříč členskými zeměmi. Portugalská republika návrh této směrnice plně podporuje a vnímá ji jako první krok na cestě k vyváženějšímu zastoupení obou pohlaví v pracovním životě. Rakousko Vítáme návrh zlepšení genderové vyváženosti mezi nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách. Považujeme to za krok vedoucí k efektivnímu a včasnému dosažení lepší rovnováhy pohlaví v ekonomickém rozhodování. Kvalifikaci a vhodnost vidíme jako nejdůležitější kritérium při výběru kandidáta na pracovní pozici. Přesto pokud je v objektivním a transparentním prostředí možnost volby mezi stejně vhodnými uchazeči různého pohlaví, neměli by být jedni příslušníci preferováni před druhými. A to ani po změnách v předkládaném návrhu. Vzhledem k různorodému zavádění kvót v jednotlivých státech se vytváří mezi státy velké rozdíly v legislativách, což může vést k právním nejistotám a negativnímu dopadu na společný trh. Proto je nutné tato pravidla sjednotit.

12 Rumunsko Rumunsko vítá iniciativu Evropské komise ohledně povinných kvót, genderová rovnost v pracovním prostředí je totiž otázkou, kterou není možno uspokojivě řešit na úrovni členských států, a je třeba přirozené tempo stírání rozdílů mezi muži a ženami popohnat. Rumunská vláda zastává stanovisko, že návrh bude nazírán některými státy v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality, ovšem návrh chápeme jako nezbytný krok kupředu v dlouho neřešené agendě. Jedenáct členských států již provedlo svou vlastní domácí úpravu, tu je nutné přijmout ovšem i v ostatních oblastech EU, ideálně při nedodržení povinnosti s možností sankce. Nicméně je jasné, že stanovené hodnoty a cíle jsou vysoce ambiciózní, proto je Rumunsko ochotno ke kompromisu ohledně snížení stanoveného procentního zastoupení a prodloužení lhůty pro dosažení cíle. Řecko Řecká republika považuje tento návrh za odvážný krok správným směrem. V kontextu cílů vyhlášených pro rok 2020 se jeví jako zcela nutný, jelikož jen díky podobným rozhodnutím se budeme moci v budoucnu hrdě nazvat společností, jejíž členové jsou si rovni i ve své rozdílnosti. Na druhou stranu ovšem dle názoru Řecké republiky tento návrh povážlivě koliduje s jinými principy, na nichž stojí Evropská unie. Z toho důvodu navrhuje uplatnit jej v první vlně pouze na státní podniky a teprve později, poté co jeho účinek a dopady budou moci političtí činitelé a podnikatelé dlouhodoběji sledovat, případně přistoupit k zavedení těchto kvót i v soukromém sektoru. Řecká republika se domnívá, že tento uvážlivý a přirozený přístup napomůže odstranění problému genderové diskriminace mnohem elegantněji než násilně naroubované kvóty.

13 Slovensko Slovenská republika uznává potřebu faktického zrovnoprávnění obou pohlaví, uvědomuje si však problémy, kterou jsou spojeny s navrhovanou směrnicí. Směrnice může být v rozporu s článkem 12 Ústavy Slovenské republiky, který zaručuje nemožnost zvýhodňování lidí na základě příslušnosti k určité sociální skupině, mimo jiné k pohlaví. Přestože totiž většinu míst v dozorčích radách slovenských firem zastávají muži, není podle našeho názoru vhodné za účelem zlepšení úrovně materiální rovnosti obou pohlaví zpochybňovat princip rovnosti formální, vulgárně řečeno, diskriminovat muže na základě jejich genderu může být stejně chybné jako diskriminovat takto ženy. K tomuto tématu ostatně existuje poměrně rozsáhlá judikatura Nejvyššího soudu USA (k tomu například Adarand Constructors vs. Peña) a rovněž administrativa prezidenta Williama Clintona proklamovala nepřípustnost přímých kvót. Slovenská republika navrhuje po důkladném studiu vývoje afirmativní akce v různých státech, které s ní mají největší zkušenost, připravit jiné řešení, které by problém řešilo komplexněji a těšilo se vyšší míře legitimity mezi občany EU. Slovinsko Republika Slovinsko podporuje návrh směrnice o zlepšení genderové rovnováhy mezi nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a související opatření. V jednáních Slovinsko především zdůrazňuje význam uvalovaných sankcí a vítá skutečnost, že každému členskému státu bude umožněno pro tyto sankce nastavit vlastní pravidla. Slovinsko bude navíc obhajovat názor, že je důležité stanovit dostatečnou lhůtu od data vstupu směrnice v platnost do data stanoveného k dosažení cíle.

14 Španělsko Španělské království souhlasí s navrhovanou směrnicí o Povinných kvótách pro obsazování žen do vedení firem. Návrh podporuje snahu o zlepšení genderové vyváženosti mezi nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách, jelikož v těchto orgánech je genderové zastoupení velmi nevyvážené. Španělská vláda kvituje, že se návrh týká pouze dozorčích rad a podniků s obratem nad 50mil.EUR. Pokrok v této otázce je zřejmý pouze v zemích, které již zavedly legislativní opatření proti generové nevyrovnanosti, např. Španělsko v roce 2007, kdy Cortes Generales odsouhlasilo zákon o genderové vyváženosti na kandidátkách politických stran, kdy procento zastoupení musí být v rozmezí %. Směrnice má za cíl přesvědčit společnost a mnohé firmy o nevýhodnosti generového nevyvážení v dozorčích radách a aplikovat tyto principy i na další orgány společností. Španělská vláda věří, že najde dostatečnou podporu mezi svými evropskými partnery pro prosazení dané směrnice. Švédsko Přestože ženy tvoří po několik let větší procento absolventů VŠ, zastávají vedoucí pozice v podnicích v daleko menším měřítku než muži. Tento fakt může v mnoha případech souviset s porušením rovnosti a zákazu diskriminace a je třeba s ním bojovat. Švédské království se ocitá na prvních příčkách v počtu žen zastoupených ve vedeních firem. Dle údajů z r tvoří ženy ¼ křesel v řídících pozicích a dokonce 85% podniků má ve svém vedení více než 1 ženu. Tyto výsledky jsou vůči ostatním evropským číslům více než kvalitní. K této příznivě vyvíjející se skutečnosti napomáhá několik programů státních i soukromých firem. Přesto, že požadovaných 40% žen v managerských funkcích do r je dle Komise schopno dosáhnout pouze 7 členských zemí včetně Švédska, musí naše vláda vyjádřit jisté obavy z navrhované směrnice. Dle Riksdagu je současný návrh v rozporu se zásadou subsidiarity a

15 nedomnívá se, že existuje dostatek důvodů k přijetí takových opatření na úrovni EU. Je toho názoru, že lepších výsledků lze dosáhnout vnitrostátními opatřeními. Problémem při zavedení těchto opatření mohou být právní rozdíly jednotlivých členských zemí, možný zásah do majetkových práv vlastníků a odlišné podmínky a tradice. Z těchto důvodů nemůže Švédsko v současné chvíli plné znění dokumentu podpořit. Velká Británie Velká Británie důrazně nesouhlasí s návrhem směrnice Evropského parlamentu a rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních. Velká Británie si uvědomuje nepoměr zastoupení mužů a žen v dozorčích radách společností a snahy o nápravu této situace evropskou směrnicí vítá. Avšak proti dosavadní podobě navrhované směrnice jsme nuceni se striktně vymezit. Veškerá opatření, která směrnice navrhuje, by měla být řešena výhradně na národní úrovni a neměla by zasahovat do kompetencí soukromých firem, což se bohužel neděje.

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře)

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře) PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a ve hře) NĚMECKO Více Evropy 8 hráčů VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy 8 hráčů FRANCIE Pevnost Evropa 8 hráčů RAKOUSKO Zelená

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

1977L0249 CS

1977L0249 CS 1977L0249 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A ISLANDEM NA STRANĚ DRUHÉ O ÚČASTI ISLANDU NA SPOLEČNÉM PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ EVROPSKÉ UNIE, JEJÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ISLANDU VE DRUHÉM KONTROLNÍM

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Mimořádné zasedání Rady. Obecné záležitosti a vnější vztahy. Ženeva dne 30. listopadu 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA. Mimořádné zasedání Rady. Obecné záležitosti a vnější vztahy. Ženeva dne 30. listopadu 2009 RADA EVROPSKÉ UNIE 16906/09 (Presse 361) (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA Mimořádné zasedání Rady Obecné záležitosti a vnější vztahy Ženeva dne 30. listopadu 2009 předsedkyně paní Ewa BJÖRLINGOVÁ ministryně obchodu

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Česká republika a Evropská unie

Česká republika a Evropská unie Česká republika a Evropská unie Zahájení procesu přípravy na vstup do EU v regionu SVE 17. 12. 2005 VŠFS KS MEI ZS 2005-06 1 OSNOVA Úvod 1. Podmínky pro získání plného členství v EU pro KZ 2. Příprava

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ZÁVĚREČNÝ AKT FA/TR/EU/HR/cs 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

(6) Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům.

(6) Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům. L 162/22 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1112 ze dne 22. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více