Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU"

Transkript

1 Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh směrnice Evropské komise na zastoupení žen ve vedení společností

2 Belgie Belgické království je přesvědčeno, že v problematice počtu žen ve vedení firem trh jednoznačně selhává. Existují (v praxi již ověřené) studie, že podniky, v jejichž vedení jsou nezanedbatelným poměrem zastoupeny ženy, jsou úspěšnější a konkurenceschopnější. Je to dáno mnoha pozitivními vlivy, které ženy do firem přináší. Selhání trhu v této problematice není nevýhodou jen pro samotný soukromý sektor, nýbrž pro EU jako společnost. Konkurenceschopnost evropských firem je jedním z nejdůležitějších faktorů pro pozitivní ekonomický vývoj a udržení zaměstnanosti. Belgie je přesvědčena, že daná směrnice by měla jít ještě dál a poměr žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech by měl být 50:50, a doposud navrhovaný návrh (tedy min. 40% menšinově zastoupeného pohlaví) by se měl týkat i středních firem. Tato směrnice by mohla být jedním z velmi účinných prorůstových opatření, které mohou napomoci Evropě rychleji překonat hospodářskou krizi. Bulharsko Bulharsko naplno súhlasí s návrhom smernice Európskeho parlamentu a rady s minimálnou 40% prítomnosťou žien v dozornej rade. Náš štát sa bude snažiť o zaistenie nových konkurenčných podmienok a zabrániť praktickým komplikáciám. Počet žien medzi členmi riadiacich a dozorných orgánov spôsobili rozdiely v našich právnych predpisoch a neexistenciu právnej úpravy. Týmto rozdielom naviac bránia, ak ide o správu a riadenie spoločnosti, rôzne požiadavky. Na základe rozdielneho vývoja vnútroštátnych právnych predpisov nastalo znejednotenie právnych rámcov. V našom štáte sú v súčasnosti výberové konania a kvalifikačné kritériá pre pozície v riadiacich a dozorných orgánoch nedostatočne transparentné, čo významne bráni k väčšej diverzite medzi členmi riadiacich a dozorných orgánov, pretože to negatívne ovplyvňuje profesijnú dráhu kandidátov a ich slobodu pohybu, tak ako i rozhodnutia prijímané investormi.

3 Česká republika Česká republika nepodporuje návrh směrnice EP a Rady o zlepšení genderové vyváženosti. Vláda ČR se domnívá, že uvedený návrh koliduje se zásadou subsidiarity a považuje samogerulaci podniků za adekvátní všeobecně přijímaný nástroj řešení zastoupení žen ve vedení společností. Nepodporuje kvantitativní opatření návrhu, navrhuje řešení problematiky prostřednictvím iniciativy zaměstnaneckých svazů, mezipodnikové výměny zkušeností a praxe. Vláda ČR nepodporuje návrh sankčních opatření dle čl. 6, naopak se přiklání k řešení v duchu zásady dodržuj nebo vysvětli článku 5, jež se jeví jako dostatečný. Podporuje vyjmutí malých a středních podniků z návrhu směrnice. Dánsko Dánské království se ztotožňuje s myšlenkou rovnoprávnosti žen a mužů. Když bylo u nás v roce 1915 přiznáno ženám volební právo, byli jsme jedni z prvních v Evropě, kdo tyto pokrokové myšlenky prosazoval. Přesto však musíme ke směrnici zaujmout negativní postoj. Konkrétní kroky, kterými se směrnice snaží cíle dosáhnout, považujeme za kontraproduktivní. Postavení žen ve společnosti musí být posilováno jinými způsoby než kvótami. Důsledkem této kvóty by bez pochyby bylo zaměstnávání žen pouze za účelem splnění povinnosti, jež kvóta zadává, čímž by nejen nezískaly u ostatních spolupracovníků žádný respekt, ale ještě by byl znevážen úspěch těch žen, které se na danou pozici vypracovaly opravdu kvůli své píli. V neposlední řadě nesouhlasíme i s násilným nařizováním firmám, koho mají dosazovat do svého vedení. Jsme toho názoru, že ve svobodné demokratické zemi nemá stát ani Evropská unie pravomoc zasahovat do personálních záležitostí soukromých podniků.

4 Nicméně přesto, že s touto směrnicí nesouhlasíme, jsme ochotni jednat o jiných způsobech podpory ženského pohlaví. Estonsko Estonsko se plně ztotožňuje se snahou poskytnout rovné příležitosti mužům a ženám pro práci ve vedoucích pozicích a podporuje cíle Evropské unie v této oblasti. Zároveň ale Estonsko nevidí současný návrh zavést kvóty zavazující společnosti splňující určitá kritéria jako ideální způsob jak tohoto cíle dosáhnout. Zdůrazňuje nadměrný zásah do svobody podnikání, který by přijetí návrhu směrnice 2012/0299 (COD) znamenalo, a upozorňuje i na jiné prostředky, kterými lze tohoto cíle dosáhnout. Současný návrh směrnice by dle Estonska neznamenal zlepšení situace i vzhledem ke skutečnosti, že ve svém důsledku ovlivní jen malý počet společností, a nebude tak mít žádný reálný dopad na skutečné postavení žen v pracovním prostředí. Finsko FINSKÁ REPUBLIKA vítá snahu Evropské komise zvýšit podíl žen v předních vedoucích a kontrolních pozicích a plně se s tímto cílem ztotožňuje. Na druhou stranu se však nebrání diskuzi nad způsobem, jakým tohoto cíle bude dosaženo. Na základě dlouhodobé zkušenosti si je Finsko plně vědomo všech úskalí, jež jsou s přijetím procentuálních kvót spojena a taktéž vidí celou řadu dalších možností, jak tohoto cíle dosáhnout. Finská republika si myslí, že jakákoliv direktivní nařízení vůči soukromému sektoru by v tomto případě měla být spíše doplňkovým prvkem a že by se evropské společenství mělo zaměřit především na zabránění diskriminace pohlaví a vytváření rovných podmínek v oblasti zaměstnanosti. Příkladem by mohla být např. podpora zkrácených úvazků pro matky starající se o děti, nebo zřízení speciálního ombudsmana pro otázky genderové diskriminace, jenž má ve Finsku dlouhodobou tradici.

5 Francie Francie, čerpajíc ze své zkušenosti se zákonem stanovujícím čtyřicetiprocentní zastoupení žen v dozorčích radách přijatým na národní úrovni v roce 2012 a usilujíc o rovnost práv žen a mužů, vítá návrh směrnice zaručující zrovnoprávnění žen a mužů na pozici nevýkonných členů správních rad společností kotovaných na burze. Francie v tomto návrhu nespatřuje porušení principu subsidiarity a podporuje úsilí EU dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti společností a efektivnosti vnitřního trhu. Té může být podle Francie dosaženo pouze při existenci sankcí aplikovatelných v případě porušování kvót společnostmi. Tyto sankce by podle Francie měly být stanoveny Evropskou unií, nikoliv jednotlivými členskými státy. Irsko Irská republika se nemůže plně ztotožnit s návrhem směrnice Evropské komise o zlepšení genderové vyváženosti. Irská republika plně podporuje snahu o genderovou vyváženost, avšak návrh směrnice sám o sobě problém neřeší. Irsko má zavedené kvóty pro volební lístky, popř. si dokáže představit kvóty do státních podniků a státní správy. Kromě kvót je třeba zavést opatření, které zaručuje rovnost mezd mezi pohlavími, které ulehčuje matkám péči o dítě a jejich návrat do pracovního procesu, které celkově pomáhá kultuře a myšlení lidí a pomáhá zvednout sebevědomí žen. Přesto je Irsko připraveno jednat a diskutovat o daném problému a v případě dalších opatření s návrhem souhlasit.

6 Itálie Projednávaná směrnice zavedení kvót pro zastoupení žen ve vedení velkých společností je symbolickým krůčkem, který je spouštěcí mechanismus zákazu a regulací i v menších společnostech, ve kterých by ženy bez většího úsilí rády měli své jisté. Tato směrnice by potenciálně, i za takto nastavených parametrů, zasáhla poměrně velké množství společností působících na Apeninském poloostrově, které mají, v aktuální těžké ekonomické době, daleko jiné starosti a problémy, než řešit genderovou vyrovnanost ve svých vedeních. Do vrcholového managementu patří top manažeři, kteří jsou vybíráni na základě svých špičkových dovedností a znalostí, přičemž pozitivní genderová diskriminace nepatří mezi objektivní hledisko přirozené selekce nejlepšího. Kypr Kyperská republika vítá a plně podporuje snahy o zlepšení postavení žen na trhu práce a o vyrovnání genderové nevyváženosti na pracovištích. K navrhované směrnici má ovšem několik připomínek. Kypr nepovažuje navrhovanou směrnici za dostatečný nástroj k odstranění nerovného postavení žen na trhu práce. Kypr vidí cestu v dosažení rovnějšího postavení žen na trhu práce skrze odstraňování překážek, které brání ženám ve vstupu na trh práce. Je třeba poskytnou ženám více flexibilních pracovních úvazků, podpořit vznik pracovního prostředí, které bude více ve shodě s rodinným životem. Musíme především podporovat překonání kulturních předsudků. Navrhovanou směrnici tak Kypr nepovažuje za vhodný nástroj k prosazení potřebných opatření a je dle názoru Kyperské republiky třeba více pracovat na národních a lokálních úrovních.

7 Litva V otázce povinných kvót pro obsazování žen do vedení firem zastává Litva mírně skeptický postoj. Nic to však nemění na tom, že řešení této problematiky považuje za aktuální a nezbytné. Jako vhodnější nástroj k dosažení tohoto cíle by ovšem Litva preferovala skutečně rovný přístup ke vzdělání, především pak ve smyslu většího zapojení žen tam, kde jsou dnes jen velmi zřídka zastoupeny. Jedná se zejména o oblast přírodních věd a technologií. Dalším, i když jen dílčím nástrojem, by bylo zavedení systému opatření umožňující ženám efektivně se zapojit do zaměstnání i při výchově dětí. I přes tyto výhrady Litva stále vnímá diskriminaci žen v jejich kariérním postupu či platovém ohodnocení a její negativní efekty pro ekonomiku celé Evropské unie a je tak nakloněna k diskusi nad řešením tohoto problém, zavádění kvót pro ženy však vidí skutečně až jako poslední možné řešení. Lotyšsko Lotyšská republika je ostře proti genderové nevyváženosti, která je přítomna ve všech možných společnostech a institucích, Evropskou unii nevyjímaje. Lotyšsko je země, kde má rovnost pohlaví dlouhodobou tradici, podle zprávy Komise z března 2011 je naše země na třetím místě v celé unii, co se týče podílu žen ve vrcholových funkcích. Prosazujeme závěry, na kterých se dohodl Evropský hospodářský a sociální výbor v roce Lotyšsko si ale zároveň uvědomuje, že pouze příslušnost k ženskému pohlaví, by neměla být výtahem k vedoucím pozicím. Důraz se stejně tak musí klást na schopnosti, zkušenosti a vzdělání. Nemělo by tedy docházet, k opačnému efektu, kdy by kvůli naplnění kvóty, schopní muži přicházeli o možnost dostat zaměstnání.

8 Lucembursko Lucemburské velkovévodství vyvíjí značné úsilí na podporu genderové vyváženosti a ztotožňuje se tak se snahou Evropské Unie. Loňská zpráva Světového ekonomického fóra o globálním rozdílu mezi pohlavími ukázala, že se stav v Lucemburském velkovévodství výrazně zlepšil, a to postupem z 66. místa z roku 2008 na 17. pozici v roce 2012 z celkového počtu 135 zemí. Lucemburské velkovévodství vyzývá všechny státy k diskuzi nad touto problematikou. Bude nezbytné zvážit, zda je nutné zavádět celoevropskou úpravu a zda by nebylo lepší nadále pokračovat v účinné snaze na úrovni jednotlivých států. Maďarsko Maďarsko si je vědomo, že role žen ve společnosti se v poslední 50 letech radikálně změnila a situace na pracovním trhu tento trend bezpochybně následuje. Maďarsko si je rovněž vědomo toho, že ženy ve vedení se mohou stát pozitivním příkladem pro další generace a přispět ke zrovnoprávnění obou pohlaví i v této oblasti. Maďarsko je však razantně proti nastolování tohoto trendu na úrovni Evropské unie formou směrnice a zastává názor, že takovéto zásahy by si měly koordinovat země na národních úrovních. Je třeba také vzít v potaz i poměrně velkou citlivost současné v členských zemích společnosti na evropskou legislativu. Malta Maltská republika si je vědoma neutěšeného stavu nerovnoměrného zastoupení obou pohlaví na důležitých pozicích v evropských podnicích. Dále chápe, že odstranění nerovností v přístupu k uplatnění obou pohlaví na pracovním trhu je jedním ze základních pilířů Evropské unie. Malta se přesto staví k současnému návrhu spíše odmítavě, protože se domnívá, že návrh Evropského parlamentu a rady o zlepšení

9 genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních tak, jak je předkládán, neřeší, co to znamená objektivní kvalifikační kritéria (např. silová?!), protože ta ze samého principu nemohou existovat. Malta se obává uplatňování principu name and shame na soukromé firmy, které usoudí, že kvalifikace uchazečů o danou pozici je rozdílná. Malta si také není zcela jistá, zda tento návrh neporušuje zásady subsidiarity. Německo Postoj Spolkové republiky Německo ke kvótám pro obsazování žen do vedení firem vyjadřuje mnohokrát zmíněná citace ministra zahraničních věcí Guida Westerwelle: Německo nejenže takové nařízení nepřijme, ale bude proti němu aktivně vystupovat. Takové kvóty jsou vměšováním do záležitostí, které lze nejlépe řešit na národní úrovni, jak již ukázalo několik států Evropské unie, které podobná nařízení zavedla bez zásahu Bruselu. Direktivně stanovené kvóty pro soukromý sektor na unijní úrovni nejenže nepodporuje, ale právě omezuje svobodný trh a stejně tak poškozuje evropskou myšlenku. Spolková republika Německo odmítá podobné sociálního inženýrství v zaměstnanosti své země, vedené shora a zasazuje se o ponechání suverenity v řešení problematiky ženských kvót na úrovni národních vlád. V rozdílných podmínkách členských států jsou jedině vlády nejlépe schopny nastavit pravidla pro genderovou vyváženost mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností, co se do poměru, tak i časové lhůty týče a jakákoliv unifikace je zde nejenže zbytečná, ale i kontraproduktivní.

10 Nizozemsko Holandské kráľovstvo súhlasí s potrebou prijatí opatrení na celoeurópskej úrovni, ktoré by viedli k zvýšeniu genderovej vyváženosti. Cesta k ideálnemu stavu je ešte stále vzdialená a je vecou odbornej diskusie, ktoré konkrétne opatrenia by sa mali prijať. Nie sme si ale istý či by nástroje navrhnuté touto smernicou boli dostatočné, respektíve si myslíme, že existujú efektívnejšie možnosti. Súhlasíme s vyvíjaním tlaku na súkromný sektor na prijatie zodpovedných opatrení, ale netreba zabúdať ani na sektor verejný, ktorému sa smernica vyhýba. Za dôležité považujeme zavedenie genederových štúdií do vyučovacích osnov na školách. Polsko Směrnice podle představitelů Polské republiky porušuje princip subsidiarity. Neexistuje žádný důvod, proč by řešení genderové nevyváženosti ve firmách mělo být efektivnější na nadnárodní než na státní úrovni. Podobná plošná směrnice založená na prostém konstatování faktu o procentuálním zastoupení žen ve vedení firem bez patřičné identifikace a analýzy problému v jednotlivých státech navíc bude pouze prázdným gestem, které žádným způsobem nepřispěje ke zlepšení stávající situace. Plošné ustanovení o čtyřicetiprocentním zastoupení žen ve vedení podniků dále absolutně nerespektuje rozdílné charaktery fungování dotyčných podniků. Domníváme se také, že případné obsazování nedostatečně kvalifikovaných žen do vedoucích pozic pouze na základě jejich pohlaví může stereotypy o ženách méně schopných na trhu práce spíše posilnit. Zdůrazňujeme také, že v současné době neexistují ani jednotná evropská pravidla na výběrová řízení do vedení firem. Pokud tedy ani tato nejednotnost nepředstavuje podle Evropské komise překážku v rozvoji evropského trhu, pak jí určitě nemůže být ani nedostatek žen ve vedení firem. Ostatně, pojítko mezi počtem žen na vysokých

11 pozicích ve firmách a rozvojem vnitřního evropského trhu není v dokumentu řádně vysvětleno. Portugalsko PORTUGALSKO vítá iniciativu Evropské komise v oblasti zlepšení generové vyváženosti ve vedoucích funkcích ve firmách. Samo Portugalsko už legislativu podporující postavení znevýhodněného pohlaví má, proto s povděkem kvituje snahu sjednotit právní rámec napříč členskými zeměmi. Portugalská republika návrh této směrnice plně podporuje a vnímá ji jako první krok na cestě k vyváženějšímu zastoupení obou pohlaví v pracovním životě. Rakousko Vítáme návrh zlepšení genderové vyváženosti mezi nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách. Považujeme to za krok vedoucí k efektivnímu a včasnému dosažení lepší rovnováhy pohlaví v ekonomickém rozhodování. Kvalifikaci a vhodnost vidíme jako nejdůležitější kritérium při výběru kandidáta na pracovní pozici. Přesto pokud je v objektivním a transparentním prostředí možnost volby mezi stejně vhodnými uchazeči různého pohlaví, neměli by být jedni příslušníci preferováni před druhými. A to ani po změnách v předkládaném návrhu. Vzhledem k různorodému zavádění kvót v jednotlivých státech se vytváří mezi státy velké rozdíly v legislativách, což může vést k právním nejistotám a negativnímu dopadu na společný trh. Proto je nutné tato pravidla sjednotit.

12 Rumunsko Rumunsko vítá iniciativu Evropské komise ohledně povinných kvót, genderová rovnost v pracovním prostředí je totiž otázkou, kterou není možno uspokojivě řešit na úrovni členských států, a je třeba přirozené tempo stírání rozdílů mezi muži a ženami popohnat. Rumunská vláda zastává stanovisko, že návrh bude nazírán některými státy v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality, ovšem návrh chápeme jako nezbytný krok kupředu v dlouho neřešené agendě. Jedenáct členských států již provedlo svou vlastní domácí úpravu, tu je nutné přijmout ovšem i v ostatních oblastech EU, ideálně při nedodržení povinnosti s možností sankce. Nicméně je jasné, že stanovené hodnoty a cíle jsou vysoce ambiciózní, proto je Rumunsko ochotno ke kompromisu ohledně snížení stanoveného procentního zastoupení a prodloužení lhůty pro dosažení cíle. Řecko Řecká republika považuje tento návrh za odvážný krok správným směrem. V kontextu cílů vyhlášených pro rok 2020 se jeví jako zcela nutný, jelikož jen díky podobným rozhodnutím se budeme moci v budoucnu hrdě nazvat společností, jejíž členové jsou si rovni i ve své rozdílnosti. Na druhou stranu ovšem dle názoru Řecké republiky tento návrh povážlivě koliduje s jinými principy, na nichž stojí Evropská unie. Z toho důvodu navrhuje uplatnit jej v první vlně pouze na státní podniky a teprve později, poté co jeho účinek a dopady budou moci političtí činitelé a podnikatelé dlouhodoběji sledovat, případně přistoupit k zavedení těchto kvót i v soukromém sektoru. Řecká republika se domnívá, že tento uvážlivý a přirozený přístup napomůže odstranění problému genderové diskriminace mnohem elegantněji než násilně naroubované kvóty.

13 Slovensko Slovenská republika uznává potřebu faktického zrovnoprávnění obou pohlaví, uvědomuje si však problémy, kterou jsou spojeny s navrhovanou směrnicí. Směrnice může být v rozporu s článkem 12 Ústavy Slovenské republiky, který zaručuje nemožnost zvýhodňování lidí na základě příslušnosti k určité sociální skupině, mimo jiné k pohlaví. Přestože totiž většinu míst v dozorčích radách slovenských firem zastávají muži, není podle našeho názoru vhodné za účelem zlepšení úrovně materiální rovnosti obou pohlaví zpochybňovat princip rovnosti formální, vulgárně řečeno, diskriminovat muže na základě jejich genderu může být stejně chybné jako diskriminovat takto ženy. K tomuto tématu ostatně existuje poměrně rozsáhlá judikatura Nejvyššího soudu USA (k tomu například Adarand Constructors vs. Peña) a rovněž administrativa prezidenta Williama Clintona proklamovala nepřípustnost přímých kvót. Slovenská republika navrhuje po důkladném studiu vývoje afirmativní akce v různých státech, které s ní mají největší zkušenost, připravit jiné řešení, které by problém řešilo komplexněji a těšilo se vyšší míře legitimity mezi občany EU. Slovinsko Republika Slovinsko podporuje návrh směrnice o zlepšení genderové rovnováhy mezi nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a související opatření. V jednáních Slovinsko především zdůrazňuje význam uvalovaných sankcí a vítá skutečnost, že každému členskému státu bude umožněno pro tyto sankce nastavit vlastní pravidla. Slovinsko bude navíc obhajovat názor, že je důležité stanovit dostatečnou lhůtu od data vstupu směrnice v platnost do data stanoveného k dosažení cíle.

14 Španělsko Španělské království souhlasí s navrhovanou směrnicí o Povinných kvótách pro obsazování žen do vedení firem. Návrh podporuje snahu o zlepšení genderové vyváženosti mezi nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách, jelikož v těchto orgánech je genderové zastoupení velmi nevyvážené. Španělská vláda kvituje, že se návrh týká pouze dozorčích rad a podniků s obratem nad 50mil.EUR. Pokrok v této otázce je zřejmý pouze v zemích, které již zavedly legislativní opatření proti generové nevyrovnanosti, např. Španělsko v roce 2007, kdy Cortes Generales odsouhlasilo zákon o genderové vyváženosti na kandidátkách politických stran, kdy procento zastoupení musí být v rozmezí %. Směrnice má za cíl přesvědčit společnost a mnohé firmy o nevýhodnosti generového nevyvážení v dozorčích radách a aplikovat tyto principy i na další orgány společností. Španělská vláda věří, že najde dostatečnou podporu mezi svými evropskými partnery pro prosazení dané směrnice. Švédsko Přestože ženy tvoří po několik let větší procento absolventů VŠ, zastávají vedoucí pozice v podnicích v daleko menším měřítku než muži. Tento fakt může v mnoha případech souviset s porušením rovnosti a zákazu diskriminace a je třeba s ním bojovat. Švédské království se ocitá na prvních příčkách v počtu žen zastoupených ve vedeních firem. Dle údajů z r tvoří ženy ¼ křesel v řídících pozicích a dokonce 85% podniků má ve svém vedení více než 1 ženu. Tyto výsledky jsou vůči ostatním evropským číslům více než kvalitní. K této příznivě vyvíjející se skutečnosti napomáhá několik programů státních i soukromých firem. Přesto, že požadovaných 40% žen v managerských funkcích do r je dle Komise schopno dosáhnout pouze 7 členských zemí včetně Švédska, musí naše vláda vyjádřit jisté obavy z navrhované směrnice. Dle Riksdagu je současný návrh v rozporu se zásadou subsidiarity a

15 nedomnívá se, že existuje dostatek důvodů k přijetí takových opatření na úrovni EU. Je toho názoru, že lepších výsledků lze dosáhnout vnitrostátními opatřeními. Problémem při zavedení těchto opatření mohou být právní rozdíly jednotlivých členských zemí, možný zásah do majetkových práv vlastníků a odlišné podmínky a tradice. Z těchto důvodů nemůže Švédsko v současné chvíli plné znění dokumentu podpořit. Velká Británie Velká Británie důrazně nesouhlasí s návrhem směrnice Evropského parlamentu a rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních. Velká Británie si uvědomuje nepoměr zastoupení mužů a žen v dozorčích radách společností a snahy o nápravu této situace evropskou směrnicí vítá. Avšak proti dosavadní podobě navrhované směrnice jsme nuceni se striktně vymezit. Veškerá opatření, která směrnice navrhuje, by měla být řešena výhradně na národní úrovni a neměla by zasahovat do kompetencí soukromých firem, což se bohužel neděje.

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU

Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh směrnice Evropské komise o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (kybernetická

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs

Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Asociace pro mezinárodní otázky Association for International Affairs Pět témat pro nový Evropský parlament Kryštof Kruliš (AMO), Lukáš Kovanda (PragueTwenty) Praha, 12.Května 2014 2 Pět témat pro nový

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM,

Více

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Prezentace a vystupování učitele RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích úvod kvalifikační standard učitele učitel získá pedagogické kompetence, odborné znalosti,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 674 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Volejte 116000:

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady Předmět: SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII CS SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Pražský studentský summit 2013 Model EU. Position paper k bodu agendy Modelu EU. Návrh Komise na revizi tabákové směrnice

Pražský studentský summit 2013 Model EU. Position paper k bodu agendy Modelu EU. Návrh Komise na revizi tabákové směrnice Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh Komise na revizi tabákové směrnice Belgie Belgie vítá snahu EU regulovat počet kuřáků. Jsme však přesvědčeni, že by

Více

1) Představujeme záruky pro mladé lidi z pohledu národních úrovní, pár čísel na úvod:

1) Představujeme záruky pro mladé lidi z pohledu národních úrovní, pár čísel na úvod: Záruka pro mladé Stručný průvodce Strany Evropských Socialistů 1) Představujeme záruky pro mladé lidi z pohledu národních úrovní, pár čísel na úvod: V současné době je v Evropě více než 5,5 milionu nezaměstnaných

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více