Politické principy Skupiny Evropských konzervativců a reformistů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politické principy Skupiny Evropských konzervativců a reformistů"

Transkript

1 Politické principy Skupiny Evropských konzervativců a reformistů

2

3 Politické principy Skupiny Evropských konzervativců a reformistů Politické principy Skupiny EKR předložené pracovní skupinou pod vedením místopředsedy Jana Zahradila

4 obsah Úvod... 5 Cesta kupředu... 7 I. část: Vyvážený systém institucí a rozpočtová disciplína... 8 II. část: Ekonomika a rozvoj III. část: Sociální model IV. část: Evropa a svět Závěr... 18

5 Úvod Evropskou unii je nutné reformovat Způsob řešení unijních výzev, které před námi leží, dle principu stále více Evropy skončil neúspěchem. Rovněž se ukázalo, že integrační koncepty čím více (Unie), tím lépe ani heslo jedna velikost sluší všem nejsou univerzálně platné. Federalistická metoda, předpokládající stále další posilování vztahů, která byla po minulých padesát let hybatelem procesu evropské integrace, neposkytuje dlouhodobé řešení. Staré poválečné Schuman-Monnetovo paradigma nevyhovuje novým výzvám, které před nás klade 21. století. Evropská unie stojí na křižovatce, i když si to většina veřejnosti stále nechce uvědomit. Federalistická idea stále těsnější unie, která byla hybnou silou evropského integračního procesu posledních padesát let, se neukázala být tou pravou cestou. Tato idea se vyčerpala. Zodpovědnou reakcí na současný stav věcí je hledat novou definici spolupráce mezi evropskými státy. Je potřeba najít novou rovnováhu mezi pravomocemi, které jsou vykonávány na úrovni EU, a těmi, za které ponesou odpovědnost členské státy. Tento přístup by měl na jedné straně najít správnou rovnováhu mezi potřebnými prostředky i pravomocemi, kterými EU může řešit problémy týkající se všech členských států, a na druhé straně zajistit ochranu jejich národní suverenity. 5

6 Myšlenkově hybnou silou integrace EU však přesto stále zůstává federalismus. Zdá se, že je to situace, kterou nelze změnit, neboť debaty o budoucnosti EU postrádají odvahu a nenabízejí žádný nový přístup. Chování institucí EU navíc tento stav pouze posiluje. Jak z Evropské komise, tak z Evropského parlamentu se vyvinuly instituce, které hlavně usilují o potvrzení oprávněnosti vlastní existence a prosazují své zájmy a programy na úkor veřejnosti. Hlavní snahou těchto institucí je získávat stále větší množství pravomocí a kompetencí na úkor členských států a Rady EU. V posledních letech také významně roste počet různých úřadů EU a jejich fungování je čím dál tím neprůhlednější. Tento vývoj pouze dále prohlubuje rozdíly mezi tím, jak občané členských států a samotná EU vnímají skutečnost. Stále se snižující účast ve volbách do Evropského parlamentu od roku 1979 je toho dobrým důkazem. Veřejnost vnímá EU poměrně špatně. Z evropské integrace se stává elitářský projekt, který je veřejnosti špatně srozumitelný. Pokud budeme pokračovat tímto směrem, dojde k postupnému podkopání samotných základů EU, což rozbouří protekcionistické a nacionalistické tendence. Avšak rozhodnutí o tom, jak a kterým směrem se máme ubírat, je stále před námi. Stojíme tváří v tvář dvěma možným přístupům. Ten první představuje více či méně status quo spolu s dalšími pokusy delegovat pravomoci jednotlivých států do Bruselu, což předpokládá více centrálního plánování a pevné sevření regulačního rámce EU pod vlajkou boje s ekonomickou krizí atd. Tento přístup nás dříve či později přivede do slepé uličky. Druhou možností je cesta k otevřenější, flexibilnější, transparentnější, efektivnější a odpovědnější EU, která je schopná občanům svých členských států zajistit kvalitní servis a zároveň se zdrží dalšího zasahování do kompetencí členských států. Jsme přesvědčení, že nová strategie EU musí spočívat v návratu k politickému realismu a musí reagovat na skutečné problémy, kterým Evropané čelí, namísto toho, aby se pokoušela vytvářet nový život podle utopického plánu shora. Skupina EKR nesouhlasí se současnými paradigmaty evropské politiky, která jsou spojena s přesvědčením, že integrace má smysl, pouze pokud odráží a co nejlépe využívá základní pravidla, která z našeho kontinentu činí pilíř civilizace a dynamický zdroj celosvětové změny. Jestliže má Evropská unie znovu získat energii, důvěru občanů a mezinárodní prestiž, musí vystupovat jako svobodné společenství svobodných národů, rovné společenství států, které mají stejná práva, společný trh pro svobodné podniky a silný hlas tradičních hodnot. 6

7 Cesta kupředu Měli bychom najít odvahu představit nové a silné vedení, které je připravené znovu definovat současné paradigma EU a formulovat novou vizi EU abychom prokázali, že jsme nezakotvili v myšlení minulosti, ale spíše se snažíme nabídnout pozitivní řešení pro budoucnost. Taková vize musí být podporována odpovídajícím institucionálním a politickým zázemím. Vytvoření Skupiny EKR skutečné reformní síly v Evropském parlamentu je prvním krokem směrem k reformaci Evropské unie. Je to pokus, jak prolomit politický status quo v Parlamentu. Je odpovědí na přání změnit fungování institucí Evropské unie, které vyjádřili evropští voliči. Pražská deklarace, kterou byla Skupina EKR založena, ustavila základní principy pro tento realistický přístup k EU a způsoby, jakými by EU měla být reformována. Nyní je čas tyto základní principy rozvinout. EKR se musí snažit realizovat rozumný program, který pravdivě odráží její zakládající principy. V Evropském parlamentu by se EKR měla především zaměřit na to, jak dosáhnout svých cílů a zároveň zohlednit volební kalendář v zemích svých členů i volby do Evropského parlamentu v roce 2014 a programy Evropské komise a Evropského parlamentu v nadcházejících čtyřech letech. Také Aliance Evropských konzervativců a reformistů (AEKR) bude prosazovat tyto principy, pomáhat svým členským stranám v rámci EU a identifikovat a získávat podobně smýšlející strany v jiných zemích. Klíčovou roli v profilování rodiny EKR bude hrát nadace New Direction the Foundation for European Reform, která bude pomocí svých výzkumů, seminářů a konferencí zajišťovat materiály pro členy a formovat názory a postoje vlád a důležitých myšlenkových vůdců v členských zemích EU i za jejími hranicemi. Politické priority pro následující roky jsou tři: 1. Ukázat důležitost a význam poselství Skupiny EKR 2. Konsolidovat a rozšířit členství ve Skupině EKR 3. Maximalizovat volební úspěch našich členů Tento dokument se soustředí na roli Skupiny EKR a první z těchto priorit. Identifikuje klíčové oblasti politické aktivity, na které bychom měli zaměřit svou pozornost. Poté budeme muset vytyčit praktické kroky kampaně, parlamentní práce, koordinace zdrojů, které je třeba podniknout, abychom uspěli. Program konzervativní reformy je příležitostí, jak znovu definovat spolupráci mezi evropskými státy a najít rovnováhu mezi pravomocemi na úrovni EU a kompetencemi členských států. Tento přístup by měl zajistit, že EU bude mít prostředky a nezbytné schopnosti řešit záležitosti týkající se všech členských států a zároveň jim zaručit jejich státní suverenitu. Program konzervativní reformy usiluje o otevřenější, flexibilnější, transparentnější, efektivnější a odpovědnější EU, která bude schopná občanům svých členských států zajistit kvalitní servis a zároveň se zdrží dalšího zasahování do kompetencí členských států. Politický směr stanovený níže ukazuje cestu aktivitám Skupiny EKR, jeho cílem je usnadnit změnu, která má uvést do praxe program konzervativní reformy, podle našeho názoru, v nejdůležitějších oblastech evropské politiky. 7

8 I. část: Vyvážený systém institucí a rozpočtová disciplína 1. SKUPINA EKR PODPORUJE ROVNOST PRÁV A POVINNOSTÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ Evropská unie musí stále fungovat jako společenství národních států, které ji založily. Skupina EKR považuje princip rovného postavení členských států za naprosto základní. Vnitřní rozdělení států EU na skupiny malých a velkých, bohatých a chudých, umístěných v různých zeměpisných částech kontinentu, by mělo být při zavádění unijní politiky přirozeně respektováno, ale nesmí se stát záminkou pro přiřazování různé kvality postavení jednotlivým státům. Skupina EKR bude bránit přesvědčení, že všechny členské státy jsou si rovné ve svých základních právech a povinnostech. Půjdeme-li dále, toto pravidlo rovnosti vyžaduje podporu malých a objektivně slabších zemí ve vztahu k velkým členským státům. Věříme, že pravidlo rovnosti mezi členskými státy se musí uplatňovat nejen ve vnitřní politice Evropské unie, ale také v jejích vnějších aktivitách. V rámci Unie to znamená, že nemůžeme souhlasit s žádnými hegemonistickými příkazy prosazovanými nějakou skupinou států, které samy sebe považují za vedení celé Unie a které dávají najevo své nadřazené postavení. Nesouhlasíme ani s nerovnými požadavky vnucovanými členským státům ohledně plnění jejich závazků. Kdokoliv vzal na sebe závazek, že splní určitá kritéria, musí tento závazek splnit a neschovávat se za politickou moc. Ve vnějších vztazích rovnost mezi státy znamená, že Unie jako celek i každý jednotlivý stát musí při jednání s třetími zeměmi brát stejným dílem v potaz výhrady ostatních partnerů v Unii. Jakýkoliv postup, jehož cílem by bylo tříštit jednotný evropský hlas ve jménu konkrétních výhod pro jeden členský stát, je nepřijatelný. 8

9 2. EKR USILUJE O VYTVOŘENÍ ROVNOVÁŽNÉHO systému institucí EU. VZTAHY MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A UNIÍ by měly být ZALOŽENÉ NA PRINCIPECH SUVERENITY, SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY Skupina EKR je pevně přesvědčena, že jádrem evropské politiky budou i nadále suverénní národní státy, a proto považuje za zásadní vytvořit pro Evropskou unii institucionální systém, jehož rozsah kompetencí bude definován v souladu s principy subsidiarity a proporcionality, přičemž je nutné brát v potaz fakt, že primární kompetence mají spočívat na členských státech, protože ty mají právo mít pravomoci. Na principy subsidiarity a proporcionality by se nikdy nemělo pohlížet jako na nástroje pro zvyšování kompetencí nadnárodních struktur pod záminkou jejich předpokládané vyšší efektivity. Naopak, tyto principy musí vést ke stálým zárukám, že vyšší úrovně pravomocí se budou uplatňovat pouze v oblastech, kde jsou nezbytné. Protože subsidiarita spočívá ve vytváření Unie od základů národních států, nesouhlasíme s projevy nadbytečné evropské byrokratické centralizace a uzurpování funkcí bez možnosti demokratické kontroly ze strany společnosti. Skupina EKR se bude stavět proti všem pokusům nadnárodních struktur o přisvojování kompetencí a zejména proti zneužívání tématu ekonomické krize pro nadměrné zdůrazňování role centrálních institucí, které povede k tržním intervencím bez přínosu pro další vývoj. Skupina EKR podporuje roli národních parlamentů a občanských iniciativ, které pomáhají vytvářet systém demokratické kontroly nad politikou Evropské unie. Náš program věří, že systém institucí společenství musí být v rovnováze a musí mít zabudovaný systém vzájemné kontroly a vyvážení mezi státními a nadnárodními institucemi. Skupina EKR se domnívá, že hlas národních vlád má pro transparentnost a demokratický charakter rozhodovacího procesu Unie stejnou důležitost jako hlasy zvolených poslanců Evropského parlamentu a hlasy úředníků institucí Evropského společenství. Žádná evropská instituce by neměla usilovat o hegemonii v rámci systému a především role Rady nesmí být degradována ve prospěch nadnárodních institucí. 9

10 3. SKUPINA EKR BY MĚLA PROSAZOVAT SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ INSTITUCÍ EU A v příštím finančním výhledu akcentovat ekonomiku Rozpočet EU pro rok 2010 odhaduje příjem 122,9 miliardy, které pocházejí ze čtyř hlavních zdrojů: příspěvky vypočítané z DPH (11,35 %) příspěvky vypočítané z hrubého národního důchodu HND (75,94 %) celní poplatky (11,55 %) jiné zdroje (1,16 %) Rozpočet je limitován 1,24 % HND EU. Skupina EKR by se měla postavit všem návrhům na zvyšování rozpočtu EU. Naopak by měla prosazovat více efektivity a hospodárnosti v rámci stávajícího finančního rámce EU. Pozornost Skupiny EKR by se měla zaměřit zejména na náklady Evropského parlamentu. Skupina by se měla snažit zvrátit tendenci zvyšovat počet pracovníků EP a usilovat o jeho výrazné snížení. Jedním z konkrétních kroků může být snaha o uzavření informačních kanceláří Parlamentu v členských státech a jinde. Skupina EKR by měla přijmout vedoucí úlohu v prosazování neustálého požadavku na uzavření druhého sídla Parlamentu ve Štrasburku. Chceme-li v této oblasti dosáhnout nějakého úspěchu, a nikoliv činit jen politické prohlášení, je třeba pečlivě promyslet taktiku, jak nejlépe pokračovat v podpoře těchto záležitostí a jakým způsobem toto téma oprášit. Vzhledem k tomu, že výdaje na zemědělství stoupají a tvoří již více než 40 % rozpočtu EU, měla by Skupina EKR důsledně prosazovat pokračování reformy Společné zemědělské politiky, která přesune těžiště z praxe založené na produkci na tržněji orientovanou politiku. Očekává se, že zemědělství získá v příštím finančním rámci podstatně méně prostředků kvůli tomu, že EU plánuje financování nových priorit, jako je energetická bezpečnost, klimatická změna a imigrace. Podstatné snížení rozpočtu na zemědělství si vyžádá daleko širší reformu. Převládající prioritou Skupiny EKR je podpora spravedlivější Společné zemědělské politiky pro nové a staré členské státy. V současné době získává patnáctka členských států EU (členové před rokem 2004) významně více finančních prostředků než země, které se připojily k EU později. Tyto země zůstávají v rámci přechodných opatření a ani do roku 2013 nebudou mít rovnoprávné postavení s evropskou patnáctkou. Skupina EKR by se měla rovněž při šetření prostředků spojených s prací EP soustředit na relativně méně drahé, nicméně vysoce symbolické případy: EKR by měla být silným zastáncem kampaně pro jedno sídlo EP. Ve stejném duchu by měla EKR požadovat posouzení efektivity informačních center EP v jednotlivých členských státech EU, a to pomocí analýzy účelnosti poměru vynaložených prostředků vzhledem k jejich reálnému dopadu. Výsledky srovnání by mohly vyústit v podstatné snížení počtů těchto center. Skupina EKR by měla prosazovat rozumnou rovnováhu mezi institucemi EU se zvláštním zřetelem na posílení role Rady EU jako reprezentanta demokraticky zvolených národních vlád. 10

11 II. část: EKONOMIKA A ROZVOJ 1. SKUPINA EKR BY MĚLA ZAJISTIT, ABY KONKURENCE V DAŇOVÉ OBLASTI ZŮSTALA V EU BEZE ZMĚNY, NEBOŤ PODPORUJE NIŽŠÍ ZDANĚNÍ Role EU v oblasti zdanění je stále limitovaná. V zásadě může EU určovat politiku cel na zboží, které přichází do EU, minimální sazby DPH (a jakou sazbu DPH uplatnit) a také aplikovat minimální úroveň cla na určité typy zboží. Unie doposud nehraje žádnou roli ve zdanění firem, dani z příjmu nebo daních z majetku. Nicméně v oblasti zdanění firem se objevují jasné tlaky na změnu. Výše a podmínky zdanění firem se v rámci EU značně liší a objevují se ideologické stížnosti na úprk směrem dolů či fiskální dumping, kde členské státy s komplikovaným daňovým systémem nebo vysokým zdaněním prohrávají v soutěži o to, kdo přitáhne nové podniky. Z tohoto důvodu se objevuje podpora opatření EU směřujících k harmonizaci daňových systémů a k zastavení poklesu v průměrném zdanění firem. První reakcí bylo navrhnout vytvoření společného konsolidovaného základu podnikové daně (Common Consolidated Corporate Tax Base CCCTB), ačkoliv vzhledem k jednotnosti, která je požadována v daňové legislativě EU, je toto možné prosadit pouze v rámci ustanovení posílené spolupráce. Nicméně jakmile by k jeho vytvoření jednou došlo, mohl by tento společný daňový základ vést také k tlaku na harmonizaci sazeb. Skupina EKR by se měla důrazně postavit proti všem krokům, které by mohly mít v budoucnosti za následek harmonizaci daňové sazby pro podniky. Zároveň s tím Skupina EKR opětovně stvrzuje svůj závazek k boji s daňovými podvody a vyhýbání se placení daním. Konkurenční daňové prostředí v EU a zdravá daňová soutěž mezi členskými státy EU nesmí být různými subjekty zneužívána s cílem vyhnout se daňové povinnosti. Evropský soudní dvůr navíc na tomto poli hraje pro-aktivní roli. V nedávných letech se vyskytla řada případů, kdy ESD předjímal zdanění podniků v rámci jednotného trhu. ESD tak postupně a nepřímo rozšiřuje roli EU ve zdanění pomocí precedenčního práva. Skupina EKR by měla kriticky hodnotit a přitáhnout pozornost veřejnosti k tomuto druhu pro-aktivního vytváření precedentních rozhodnutí ESD. Vyskytují se také tlaky ze strany zastánců silnější EU, které chtějí zvýšení rozpočtu a zavedení rozšířeného systému vlastních zdrojů, kde by EU měla své vlastní zdroje financí nezávislé na svých členských zemích. EU se v poslední době také zaměřuje na způsoby tzv. inovativního financování. Příklad takovéto iniciativy je inspirován principem Tobinovy daně. EU by tak získala možnost uvalit daň na finanční transakce, kterou je v praxi skoro nemožné úspěšně vymáhat na unilaterální bázi. Skupina EKR by se měla silně postavit proti jakékoliv snaze vytvářet nové, vlastní rozpočtové zdroje EU. 11

12 2. Skupina EKR by měla podporovat dokončení jednotného trhu i kroky vedoucí k menší regulaci Jednotný trh je nepochybně největším úspěchem evropského integračního procesu. Skupina EKR musí usilovat o maximalizaci jeho potenciálu pro větší objem obchodu, zakládání nových podniků a vytváření pracovních míst. Naší snahou by mělo rovněž být uvolnění inovací na veřejných trzích s maximální účastí malých podniků. To by mělo za následek zlepšení kvality veřejných služeb. Další prioritou Skupiny EKR by mělo být urychlení směřování k menší a lepší regulaci, a to pomocí kvalitnějšího posuzování dopadů regulací i nezávislejších soudních rozhodnutí. V neposlední řadě Skupina EKR přispívá k dokončení cílů vnitřního trhu, které mají prosazovat a podporovat nejlepší možné prováděcí předpisy a standardy v členských státech, a nikoliv opak. V praxi to může zahrnovat tato opatření, která jsou pro nás prioritní: lepší zavádění a prosazování pravidel jednotného trhu členskými státy včetně dokončení jednotného trhu pro zboží a služby a principu vzájemného uznávání zavedení Směrnice o vzájemném uznávání profesních kvalifikací a vývoj profesního průkazu EU rychlé založení komunitárního patentu zákon o malých podnicích Skupina EKR musí trvat na tom, aby iniciativy a návrhy Evropské komise nepodkopávaly principy jednotného trhu a aby byly v souladu s testem kompatibility vnitřního trhu. Skupina EKR by měla podporovat politiku povinného posouzení dopadu legislativy EU. Skupina EKR musí zajistit, aby Evropská komise zodpovídala za konečný výsledek svých návrhů během postlegislativního procesu. Skupina EKR musí trvat na tom, aby byla respektována subsidiarita a národní kompetence v oblasti sociální politiky, vzhledem k tomu, že z velké části stále zůstává v oblasti kompetencí národních vlád. Skupina EKR si je však vědoma akutní potřeby zavedení strukturálních reforem penzijních systémů, zdravotnictví, pracovních trhů a vzdělávacích systémů členskými státy. Skupina EKR je přesvědčena o tom, že tzv. Evropský sociální model, který je často brán jako příklad pro zbytek světa, se ukázal jako neudržitelný a již nemůže být používán jako referenční příklad pro ostatní. 12

13 3. SKUPINA EKR BY MĚLA PODPOROVAT KROKY VEDOUCÍ KE SPOLEČNÉMU ENERGETICKÉMU TRHU A PROSAZOVAT PRINCIPY TRVALÝCH DODÁVEK ČISTÉ ENERGIE S DŮRAZEM NA ENERGETICKOU BEZPEČNOST Tematika energetické bezpečnosti EU je pro všechny členy EKR maximálně důležitá. Oblast energetické bezpečnosti je problematikou, v jejímž rámci by EU měla postupovat co nejjednotnějším a nejvíce koordinovaným způsobem, aby dosáhla cílů vyplývajících z obecného zájmu. Většina energetických zdrojů a klíčových dodavatelů pochází z politicky a sociálně nestabilních oblastí. Každá zodpovědně řízená a plánovaná energetická politika, ať už na národní úrovni či na úrovni EU, tak musí počítat s vážnými omezeními a přerušeními dodávek energie přicházející ze zahraničí a zároveň plánovat zásobování v době krize. Na globální úrovni jsou rozhodující faktory v energetické bezpečnosti tyto: měnící se struktura mezinárodní ekonomiky, relativní ekonomický růst v Asii, nestabilní energetické trhy, které jsou potenciálně ohrožené jak globálními bezpečnostními riziky, tak politickými motivacemi státem vlastněných výrobců energie. Evropské unii stále chybí efektivní společná energetická politika. Hlavními důvody jsou: rozdílné energetické mixy členských států, rozdílné názory na budoucí roli nukleární energie a nedostatečně propojená energetická síť. Energetický trh v EU je rozdělený, protože jednotlivé státy podporují energetické monopoly nebo dominantní státní energetické korporace tím, že je drží ve svých rukou. Díky tomu odolávají tyto organizace veškerým pokusům o deregulaci nebo privatizaci v oblastech strategických pro energetickou bezpečnost (zejména získávání a distribuce energie). Vytváření společného energetického trhu se zdržuje, a jeho liberalizace tudíž zůstává nedokončená. Skupina EKR by měla podporovat vytvoření společného energetického trhu, protože se tím posílí pozice členských států oproti hlavním dodavatelům a zároveň budou respektována národní specifika energetických mixů. V debatě o dokončení energetického trhu by Skupina EKR měla stát na straně těch, kteří dávají přednost volnému dokončení v rámci společných pravidel EU, oproti těm, kteří podporují energetické monopoly schválené státními úřady. S tím související energetická bezpečnost je silně závislá na vztazích mezi EU a Ruskem. Jedním z hlavních témat v bilaterálních vztazích je pozice Ruska jako hlavního dodavatele zemního plynu a ropy do EU s tím, že některé státy získávají až 100 % svých zdrojů od Gazpromu. V současné době buduje Rusko několik nových infrastrukturních projektů Nord Stream a South Stream jako jedny z nejdůležitějších, jejichž cílem je snížit jeho závislost na tranzitních státech, jako je Ukrajina a Bělorusko, ale postihují také Baltské státy a Polsko. Oba tyto plynovody jsou v některých členských státech, zdrojem řady obav jak v oblasti ekonomiky, tak (zejména v případě Nord Streamu) v oblasti ekologie a zároveň poukazují na nutnost diverzifikace energetických zdrojů. Obecná politika Skupiny EKR by tak měla směřovat k podpoře politických i praktických kroků, které by případně zajistily alternativní kanály přivádějící energii do Evropy jako je projekt plynovodu Nabucco. 13

14 III. část: SOCIÁLNÍ MODEL 1. SKUPINA EKR PŘIKLÁDÁ VELKÝ VÝZNAM HODNOTÁM OSOBNÍ SVOBODY A S NÍ SOUVISEJÍCÍ ODPOVĚD- NOSTI, NUTNOSTI PODPOROVAT RODINU JAKO ZÁKLAD SPOLEČNOSTI A OBČANSKÉ KOMUNITY Evropská společnost dnes čelí krizi, jak ukazují demografické problémy a nárůst kriminality, extremismu a sociálního odcizení. Dopad demografických problémů na pracovní trh vede k narůstající důležitosti mezigenerační solidarity jako kulturního základu pro sociální mír a bezpečí. Pro zlepšení této složité situace se musíme vrátit k základním pravidlům evropské sociální kultury, která spočívá na třech pilířích: svobodný a odpovědný jedinec, rodina jako základ společnosti a občanské komunity jako prostředek pro společné jednání. Skupina EKR se bude snažit, aby unijní politika měla vždy na mysli tyto tři pilíře a zároveň respektovala autonomii a důstojnost jedince, rodin i komunit, které podporují tradiční model společnosti. Tento vývoj pak může být zárukou toho, že si občané budou vědomi svých kořenů, podporujících jejich soudržnost a kreativitu. Zároveň jsme přesvědčeni, že konkrétní dimenze sociálního modelu zdravotní a penzijní systém a sociální zabezpečení by měly striktně zůstat v pravomocích členských států. 14

15 IV. část: EVROPA A SVĚT 1. EKR VĚŘÍ, ŽE NATO JE ZÁKLADNÍM KAMENEM EVROPSKÉ BEZPEČNOSTI, A BUDE PODPOROVAT JEHO SEKTOROVOU SPOLUPRÁCI S EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNOU POLITIKOU NATO zůstává základním kamenem stability v euroatlantické oblasti i v postbipolárním světě. Aliance si udržuje hlavní roli díky své relativní politické soudržnosti, stálému závazku členských států ke vzájemné obraně a společným hodnotám transatlantického společenství. V neposlední řadě byla vedoucí role NATO uchráněna, protože si udrželo flexibilitu v mnoha oblastech, zejména díky silné vojenské, finanční, technologické i personální přítomnosti Spojených států. Skupina EKR nebude podporovat žádné politické kroky a projekty v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky, které by odčerpávaly důležité zdroje od efektivní transatlantické spolupráce. V tomtéž duchu by měla Skupina EKR odmítnout evropské iniciativy, které by podkopávaly či duplikovaly vojenskou a politickou solidaritu NATO. Nicméně bezpečnostní situace 21. století vytváří nové hrozby, jejichž rozsah a náročnost by případně mohly rozdělit členy a oslabit společné rozhodování v NATO. Tato rizika jsou analyzována v novém strategickém konceptu a nutí Alianci, aby začala řešit nové výzvy, jako jsou kybernetické útoky, raketové útoky a rizika pocházející z nestátních zdrojů. V důsledku to znamená nejen rozšíření rámce politických konzultací v NATO a plnější využití Článku 4 Washingtonské dohody, ale také intenzivnější spojení s globálními partnery Aliance. Při praktickém provádění operací vyžaduje tento trend komplexní přístup, který kombinuje vojenské a civilní prvky (klíčová lekce z Afghánistánu). Zároveň souhlasíme s tím, že tradiční roli NATO, a to zejména v teritoriální obraně spojenců, nebyla v nedávné době přikládána náležitá důležitost. Měli bychom podporovat právo na plánování nasazení v případě nepředvídatelných událostí u těch členů Aliance, kteří si to přejí. V tomto kontextu také zdůrazňujeme, že z různých důvodů nevěříme, že klauzule o vzájemné pomoci z jakékoliv části primární legislativy EU může být životaschopnou alternativou Článku 5 Severoatlantické smlouvy. Bezpečnostní situace 21. století vyžaduje, aby bylo partnerství NATO-EU z hlediska vynaložených prostředků efektivní a založené na racionálním rozdělení práce, kde se EU soustředí na úkoly civilního rázu. Charakter partnerství mezi NATO a EU se bude v průběhu času vyvíjet a bude potřebné, aby budoucí spolupráce disponovala donucovacími i nesilovými prostředky, NATO i EU by se tak měly soustředit na získání dostatečných schopností, kterými co nejvíce přispějí ke společnému úsilí o nalezení odpovědí na současné bezpečnostní výzvy. Skupina EKR by měla prosazovat takové uspořádání vztahů NATO-EU, kterého lze nejpravděpodobněji dosáhnout a které nabízí flexibilnější odpověď na současná bezpečnostní rizika. A dále podporovat mezi těmito dvěma organizacemi, které současně řeší otázky svého fungování, zdravější vztahy založené na větší důvěře. 15

16 2. SKUPINA EKR VĚŘÍ, ŽE DVEŘE DO EVROPY MUSÍ ZŮSTAT OTEVŘENÉ NOVÝM ČLENŮM A ŽE EVROPA MUSÍ BÝT OTEVŘENÁ SVĚTU Evropa musí chránit jednu ze svých hlavních charakteristik, kterou je schopnost pozitivně ovlivňovat své geografické sousedy díky stabilizaci sousedících oblastí a podpoře reforem zavádějících pravidla volného trhu a demokracie. Evropská unie se nikdy nesmí stát exkluzivním klubem pro pár vyvolených, musí sledovat politiku otevřenosti vůči svému dalšímu rozšíření, které bude transparentní a které splní daná kritéria. Skupina EKR se drží principu Otevřené dveře do Evropy pro všechny, kdo chtějí a jsou připravení plnit závazky členského státu a následovat pravidla evropské politiky. Věříme, že Evropská unie by měla aktivně rozvíjet dobrou sousedskou politiku, včetně Východního partnerství, které by se mělo stát strategickým nástrojem pro přípravu zájemců o členství v Unii. Jsme také přesvědčeni, že EU a členské státy by měly být aktivní v těch částech světa, kde leží jejich ekonomické a politické zájmy a kde se odehrávají záležitosti globální důležitosti. 16

17 3. SKUPINA EKR BY MĚLA PROSAZOVAT EFEKTIVNÍ KONTROLY IMIGRACE Evropa je příliš různorodá pro jednu společnou imigrační politiku. Ekonomické a demografické struktury i vývoj se značně liší od jedné země ke druhé. Imperativem, kterým se chce Skupina EKR řídit, je, že členské státy si mohou rozhodnout o svém vlastním režimu usazování imigrantů, přičemž budou brát v potaz své konkrétní potřeby a kapacity. Nesmí být vytvořen evropský systém kvót pro imigranty. Nicméně EU se stále více stává jednou ekonomickou oblastí a Schengenská dohoda zajišťuje volný pohyb osob, zboží a peněz po celém kontinentě. EU by měla mít roli koordinátora a fungovat jako křižovatka informační výměny, jejímž cílem je předcházet tomu, aby jednotlivé země podnikaly akce, které mohou negativním způsobem ovlivnit jiné členské státy. Na druhé straně boj s nelegální imigrací musí být jednou z hlavních priorit EU v nadcházejících letech. V zásadě to znamená intenzivnější kontroly na vnějších hranicích Evropy. Hraniční kontrola je pravomocí, která musí zůstat členským státům, ale finanční a materiální břemeno je nutné sdílet v rámci všech členských států. EU musí rozhodnout o závazných pravidlech pro stanovování a spravování příspěvků. Pro boj s ilegálními pracovními silami je nutné, aby tento typ aktivity byl postihován ve všech členských státech. Všechny evropské země musejí aktivně bojovat s pašováním lidí a role koordinátora se tu musí zhostit EU. Unie musí využívat dohody o znovupřijetí a ucelenou vízovou politiku pro zajištění ochotné spolupráce zemí, ze kterých (ilegální) imigranti pocházejí, a tranzitních zemí. Skupina EKR by měla podporovat další rozvoj podobných dohod jako nástroje pro řešení tohoto problému. V azylové politice se EU a její členské státy mohou a musí více snažit předcházet tomu, aby se z občanů stávali utečenci. EU a její členské státy mají společný rozpočet na rozvojovou pomoc, který je větší než polovina celosvětového rozpočtu na rozvoj. Část tohoto rozpočtu již jde na programy prevence konfliktu a dobré správy státu. EU bude muset také vyhradit finanční zdroje a praktickou pomoc, aby umožnila přijetí a nové usazení uchazečů o azyl v jejich původní oblasti. Členské státy EU by měly velkoryse přijímat lidi, kteří jsou ve své zemi perzekvováni. Musí jít o koordinované úsilí, které využije ty nejlepší praktiky s jasnými pravidly a spravedlivým postupem. 17

18 Závěr Politická linie, která byla v předchozím textu naznačena, by měla řídit aktivity Skupiny EKR, usnadnit změny a převést Konzervativní reformní program do praxe v oblastech, které jsou dle našeho názoru v evropské politice nejdůležitější. Konzervativní reformní program usiluje o otevřenější, flexibilnější, transparentnější a zodpovědnější EU, která bude schopna poskytnout občanům členských států prvotřídní služby bez omezujících zásahů do kompetencí těchto států. Jak se naše práce vyvíjí, vyvstávají aktuální otázky ovlivněné iniciativami dalších evropských institucí, národních vlád či jako výsledek dialogu s našimi voliči. Tento dokument bude pravidelně aktualizován a revidován tak, aby odrážel realitu evropské politiky a veřejných politik EU. 18

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

MY A EVROPA KUDY VEDE CESTA K EFEKTIVNĚJŠÍ EKONOMICE V UNII OD VŠEOBECNA, PŘEZ ROZPOČTY K DANÍM. Praha 27. listopadu 2015 Evropské fórum podnikání

MY A EVROPA KUDY VEDE CESTA K EFEKTIVNĚJŠÍ EKONOMICE V UNII OD VŠEOBECNA, PŘEZ ROZPOČTY K DANÍM. Praha 27. listopadu 2015 Evropské fórum podnikání MY A EVROPA KUDY VEDE CESTA K EFEKTIVNĚJŠÍ EKONOMICE V UNII OD VŠEOBECNA, PŘEZ ROZPOČTY K DANÍM. Praha 27. listopadu 2015 Evropské fórum podnikání Co jsou největší problémy dneška? Pro Vás Pro Naši zemi

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.07.2004 KOM(2004) 474 v konečném znění 2004/0153 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí integrovaný akční program v oblasti

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Briefing Paper 6/2012. Polsku sloužit, Evropu tvořit a světu rozumět: priority polské zahraniční politiky 2012 2016

Briefing Paper 6/2012. Polsku sloužit, Evropu tvořit a světu rozumět: priority polské zahraniční politiky 2012 2016 zahraniční politiky 20122016 Polsku sloužit, Evropu tvořit a světu rozumět: priority polské zahraniční politiky 20122016 Adéla Denková Tato studie je nezávislou analýzou autora. Názory vyjádřené v textu

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2011 SEK(2011) 819 v konečném znění Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011 a pro vydání stanoviska Rady k aktualizovanému

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná)

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Rut Bízková předsedkyně TA ČR Konference KE VŠB, Rožnov pod Radhoštěm 9. 9. 2015 Nové společenské výzvy Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více