VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2011

2

3

4 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 2. Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 3. Organizační struktura společnosti AGEL a.s., organizační schéma skupiny AGEL ke dni Identifikační údaje společnosti AGEL a.s., statutární orgány, vedení společnosti, výbor pro audit 5. Výrok auditora 6. Finanční část I. Účetní závěrka za rok Rozvaha v plném rozsahu 6.2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 6.3. Přehled o změnách vlastního kapitálu 6.4. Přehled o peněžních tocích (cash flow) 6.5. Příloha k účetní závěrce Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok Finanční část II. Konsolidovaná účetní závěrka za rok Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu 7.2. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 7.3. Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu 7.4. Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) 7.5. Příloha konsolidované účetní závěrky 8. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů 9. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku Zpráva dozorčí rady společnosti AGEL a.s. 11. Zpráva výboru pro audit 12. Předpokládaný vývoj skupiny AGEL v roce 2012 a v následujících letech

5

6 Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 1.0 Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, jménem představenstva společnosti AGEL a.s. Vám předkládám výroční zprávu společnosti AGEL a.s. a celé skupiny AGEL, která přináší přehled výsledků dosažených v roce Výroční zpráva má především hodnotící charakter, ale současně obsahuje vize, trendy a cíle pro nejbližší léta. V roce 2011 se nám podařilo upevnit naše silné postavení v oblasti poskytování zdravotní péče na území bývalého Československa. Naše skupina jednoznačně prokázala, že dobře řízená soukromá společnost dokáže být v konkurenci poskytovatelů zdravotní péče velmi úspěšná. Přesto, že úhrady od zdravotních pojišťoven poprvé v historii meziročně poklesly, rozhodující většina našich společností se ve svých výsledcích pohybovala v kladných číslech. To vytvořilo podmínky pro kontinuální růst průměrných mezd, který překročil garantovaný předpoklad daný holdingovou kolektivní smlouvou a přispěl tak ke stabilizaci, především lékařů. Podařilo se eliminovat negativní vlivy odborářské akce Děkujeme odcházíme a průměrná mzda lékařů naší skupiny vzrostla o více než 10 %. Uzavřenou dohodu považuji za úspěch a vítězství rozumu s pozitivním přínosem pro všechny, a to především pro naše pacienty. V uplynulém roce se naší společnosti podařily tři významné akvizice. Nejdříve v dubnu uzavřela společnost AGEL a.s. smlouvy o převodu obchodního podílu s bývalými vlastníky společnosti Kardio- Troll s.r.o. v Pardubicích. Touto koupí se společnost AGEL a.s. stala jediným společníkem společnosti Kardio-Troll s.r.o. v Pardubicích, která byla následně přejmenovaná na Kardiologické centrum AGEL s.r.o. Následně závěrem roku uzavřeli zástupci této společnosti a společnosti Artur KOBLITZ, s.r.o., smlouvu o společném podniku. V roce 2012 dojde ke spojení obou společností, které budou nadále působit pod názvem Kardiologické centrum AGEL s.r.o. Od společného podniku si zúčastněné strany slibují efektivnější poskytování zdravotní péče v rámci Komplexního kardiovaskulárního centra, jehož partnery jsou také Pardubická krajská nemocnice, a.s. a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Další významnou událostí bylo uzavření nájemní smlouvy mezi společností Radioterapie, a.s. a Moravskoslezským krajem, kdy společnost AGEL bude po dobu 20 let provozovatelem Nemocnice Nový Jičín a.s. a zároveň i zřizovatelem Komplexního onkologického centra Nový Jičín. O špičkové úrovni vysoce specializované zdravotní péče poskytované v našich zdravotnických zařízeních svědčí jejich zařazení do sítí národních center super specializované péče, a to Nemocnice Podlesí a.s. ve formě Komplexního kardiovaskulárního centra, Nemocnice Nový Jičín a.s. ve formě Komplexního onkologického centra a Vítkovické nemocnice a.s. formou Iktového centra. Společnost Kardiologické centrum AGEL s.r.o. v Pardubicích požádala se svými partnery o znovupřidělení statutu Komplexního kardiovaskulárního centra, o který přišla začátkem roku 2011 ještě před majetkovým vstupem společnosti AGEL. Společnost AGEL a.s. zajišťovala především řídící a koordinační činnost celé skupiny; přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností ovládala skupinu 32 subjektů zabývajících se poskytováním zdravotní péče či podporou této činnosti a organizační zložku AGEL. Nejdůležitější hodnotou a cíleným výsledkem našeho úsilí byli spokojení pacienti, naši klienti. Permanentní zlepšování úrovně a kvality poskytované zdravotní péče je garantováno skutečností, že všechna naše zdravotnická zařízení jsou úspěšnými absolventy akreditačního řízení Sjednocené akreditační komise ČR. O tom, že toto naše úsilí oceňují i pacienti svědčí to, že 6

7 Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti AGEL a.s. 1.0 v každoročně pořádané anketě společnosti HCI o nejlepší nemocnici roku jsme v Moravskoslezském a Olomouckém kraji obsadili druhá místa a ve Zlínském kraji byla nejlepší nemocnicí vyhlášena Nemocnice Valašské Meziříčí. V závěru roku jsme obdrželi ještě jedno významné ocenění v renomované anketě Českých 100 nejlepších. Na základě hlasování odborníků byla společnost AGEL vyhodnocena mezi nejlepšími v oboru Zdraví Vzdělání Humanita. V loňském roce společnost AGEL a.s. opět uspořádala sympozium. Téměř 400 odborníků z řad lékařů i sester se sjelo 6. a 7. října do ostravského hotelu Park Inn na již V. ročník vědecko-výzkumného sympozia. Společným tématem byla problematika zobrazovacích metod a byly zde referovány nejnovější poznatky týkající se diagnostiky v kardiologii, ortopedii, onkologii a dalších oborech. Program, který tvořily desítky odborných přednášek, byl i letos rozdělen na sekci lékařskou a sesterskou. Mezi přednášejícími vystoupili např. prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., předseda ortopedické společnosti, prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., místopředseda kardiologické společnosti a mnoho dalších. I tyto osobnosti garantovaly vysokou odbornost a kvalitu letošního sympozia. Na sympoziu byly prezentovány také probíhající granty, které ve skupině AGEL podporují vědeckou činnost. Nově byly schváleny interní firemní granty našim pracovištím ve výši necelých 10 milionů korun. Mé poděkování patří všem členům dozorčí rady společnosti AGEL a.s., bez jejichž aktivního zapojení, osobního nasazení a vstřícné spolupráce by dosažení úspěšných výsledků, včetně těch loňských, bylo mnohem obtížnější. Děkuji i našim partnerům, představitelům odborových organizací, kteří mají svůj podíl na tom, že se po náročných jednáních daří udržovat ve skupině sociální smír, jenž je potřebný pro pozitivní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. MUDr. Filip Horák, MBA předseda představenstva společnosti AGEL a.s. 7

8 Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 2.0 Dne uzavřela společnost AGEL a.s. dvě smlouvy o převodu obchodního podílu s bývalými vlastníky společnosti Kardio-Troll s.r.o. v Pardubicích. Touto koupí obchodních podílů se společnost AGEL a.s. stala jediným společníkem společnosti Kardio-Troll s.r.o. v Pardubicích. Z důvodu organizačního, administrativního a logistického zjednodušení se dvě obchodní společnosti dohodly na realizaci projektu rozdělení odštěpením sloučením nákladového střediska IKIS společnosti AGEL a.s. do společnosti Medical Systems a.s. postupem podle 33a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění. Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti AGEL a.s. ze dne byl schválen projekt rozdělení odštěpením sloučením. Právní účinky zápisu v obchodním rejstříku nastaly k Koncem června 2011 byla ve Vítkovické nemocnici slavnostně otevřena firemní školka. Vybudování školky a její tříletý provoz přijde nemocnici celkem na 11 miliónů korun, přičemž projekt získal podporu 7 miliónů korun z evropských fondů, konkrétně z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Školka má denní kapacitu 24 dětí ve věku 2 až 6 let a je otevřena v době od 6 do 19 hodin tak, aby provozní doba vyhovovala zdravotníkům pracujícím v nepřetržitém provozu. Firemní mateřská školka ve Vítkovické nemocnici Slavnostní otevření Polikliniky AGEL Dne došlo k prodeji a převodu zbývající části kmenových akcií společnosti MARTEK MEDICAL GROUP a.s. a jejich pěti dceřiných společností novému nabyvateli, JUDr. Dušanu Machovi. Dceřiná společnost Repharm, a.s. v uplynulém kalendářním roce dokončila rekonstrukci budovy TONAK v Novém Jičíně, kde našly své zázemí ambulance onkologie, hematologie, lékařské genetiky a denní onkologický stacionář společnosti Radioterapie, a.s., dále lékárna Repharm a moderní laboratoře společnosti R&R LAB a.s. Nová Poliklinika AGEL v Novém Jičíně byla slavnostně otevřena v září Poliklinika AGEL 8

9 Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 2.0 Počátkem měsíce října 2011 došlo k slavnostnímu otevření nového Obchodního, logistického a školicího centra v Prostějově, kam bude přemístěno sídlo společnosti MARTEK MEDICAL a.s. Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne byl udělen souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu podniku mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem: 28. října 2771/117, Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ: , identifikační číslo: , jako pronajímatelem, a společností Radioterapie, a.s., se sídlem: Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ: , identifikační číslo: , jako nájemcem, stávající Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o. s účinností od Společnost AGEL a.s. oficiálně podala návrh na zahájení správního řízení o povolení spojení soutěžitelů dle 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s uzavřenou smlouvou o nájmu podniku týkající se převzetí nemocnice v Novém Jičíně od 1. ledna 2012 u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pod č.j UHOS/ S532/2011/KS/18994/2011/840/JMe povolil spojení soutěžitelů týkající se dlouhodobého nájmu podniku Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o., se sídlem: Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ: , IČ: MARTEK MEDICAL a.s. Slavnostní otevření Obchodního, logistického a školicího centra v Prostějově Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne došlo k založení organizační zložky AGEL v Bratislavě. Vedoucím organizační zložky byl zvolen MUDr. Milan Leckéši. V srpnu 2011 byla oficiálně zapsána v rejstříku obchodních společností nově vzniklá společnost AGEL Polska Spólka Akcyjna, IČ: , se sídlem ve Varšavě. Základní kapitál činí Zl. Podpis smlouvy o nájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o 9

10 Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 2.0 Společnost AGEL a.s. rozhodnutím jediného zakladatele ze dne založila NADACI AGEL, jejímž předmětem činnosti je zejména všestranná podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví, podpora rozvoje zdravotní péče, podpora komplexního rozvoje diagnostických a léčebných metod zabývajících se problematikou zejména onkologických pacientů, přispívání na vybavení zdravotnických zařízení s cílem zlepšení podmínek a prostředí pro pacienty, shromažďování a účelné vynakládání finančních a dalších prostředků k podpoře výzkumných a osvětových programů zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčení zejména onkologicky nemocných pacientů, podpora financování výzkumu a vzdělávání odborníků zejména v oblasti onkologie, kardiologie, cytologie, neurologie, ortopedie, rehabilitace, gastroenterologie včetně zahraničních stáží a studijních pobytů, pořádání národních a mezinárodních seminářů a kongresů s vědeckým a populárně-vědeckým zaměřením, podpora preventivní zdravotní péče, provádění a organizování edukační a osvětové činnosti zaměřené na zdraví, publikační a propagační činnost, spolupráce s obdobnými nadacemi a další cíle dle rozhodnutí správní rady nadace. Téměř 400 odborníků z řad lékařů i zdravotních sester včetně zástupců akademické sféry z celé České i Slovenské republiky se sjelo 6. a 7. října do ostravského hotelu Park Inn na pátý ročník vědecko-výzkumného Sympozia AGEL. Letos si odborníci předali své zkušenosti v oblasti zobrazovacích metod. Mezi přednášejícími byli například prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. předseda ortopedické společnosti, prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. místopředseda kardiologické společnosti nebo prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. Na sympoziu byly rovněž prezentovány probíhající granty, které ve společnosti AGEL podporují vědeckou činnost. Nemocnice Přerov v listopadu 2011 slavnostně otevřela zcela novou jednotku dlouhodobé intenzivní péče. Moderní jednotka pojme až 10 pacientů a stala se součástí anesteziologickoresuscitačního oddělení. Jednotka intenzivní péče vznikla rekonstrukcí personální části radiodiagnostického oddělení. Investice do rekonstrukce a vybavení špičkovou přístrojovou technikou V. sympozium AGEL 2011 V. sympozium AGEL

11 Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 2.0 přišla na více než 25 milionů korun. Otevření jednotky intenzivní péče v přerovské nemocnici znamenalo i vytvoření nových pracovních míst. Vedení nemocnice na toto oddělení totiž přijalo 31 nových zaměstnanců včetně dvou lékařů. Společnost AGEL a.s. obdržela dne v rámci slavnostního večera ve Španělském sále Pražského hradu jedno významné ocenění v renomované anketě Českých 100 nejlepších. Na základě hlasování odborníků byla společnost AGEL a.s. vyhodnocena mezi nejlepšími společnostmi v oboru Zdraví Vzdělávání Humanita. Vzdělávání našich zaměstnanců bylo v roce 2011 realizováno prostřednictvím seminářů zařazených do projektu Evropských strukturálních fondů. Mezi nejzajímavější patří již tradičně témata s právní problematikou. V letošním roce jsme zrealizovali také 2 cykly seminářů nazvaných Den pro ženu, které byly určeny ženám manažerkám, manželkám a matkám a také semináře s tématikou emoční inteligence, syndromu vyhoření. Proběhl IT kurz se zaměřením na vyšší řadu aplikace MS Office. Semináře, které organizujeme pro naše zdravotníky a zaměstnance dceřiných společností jsou zaměřeny na oblast zdravotnického práva, ošetřovatelské dokumentace, sledování nozokomiálních nákaz, ale také odborné kurzy hygieny rukou, kardiopulmorální resuscitace aj. Volíme témata, která pomáhají našim zdravotníkům i nezdravotníkům zvládat jejich jak psychicky, tak fyzicky náročnou práci. Jednotka dlouhodobé intenzitní péče v Nemocnici Přerov Španělský sál Pražského hradu předání ocenění Českých 100 nejlepších Společnost AGEL DIAGNOSTIC a.s. v uplynulém roce slavnostně uvedla do provozu nové PET CT v rámci pracoviště v Bánské Bystrici. Společnost Nemocnica Zvolen a.s. v loňském roce 2011 založila Dom sociálnych služieb Krupina n.o. a Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. PET CT v Bánské Bystrici 11

12 Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku 2.0 Slavnostní uvedení do provozu PET CT v Bánské Bystrici Revitalizace budov v areálu Vítkovické nemocnice a.s. Mezi další největší investice můžeme zařadit vybudování nového oddělení klinické biochemie a hematologie ve Vítkovické nemocnici a.s. včetně dovybavení moderními laboratorními přístroji, rekonstrukci Vaskulárního centra a zakoupení nové angiolinky. Na závěr nelze opomenout zahájení revitalizace budov v rámci areálu Vítkovické nemocnice a.s. včetně výměny oken a zateplení, a to za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Nová angiolinka ve Vítkovické nemocnici a.s. Nové oddělení biochemie a hematologie ve Vítkovické nemocnici a.s. 12

13 Organizační struktura společnosti AGEL a.s. ke dni VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA VÝBOR PRO AUDIT ODBOR INTERNÍHO AUDITU PŘEDSTAVENSTVO VĚDECKÁ RADA GENERÁLNÍ ŘEDITEL ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ SEKRETARIÁT PRAHA ODDĚLENÍ PR AGEL organizačná zložka ŘEDITEL PERSONÁLNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ OBCHODNÍ ŘEDITEL FINANČNÍ ŘEDITEL ZDRAVOTNÍ ŘEDITEL SEKRETARIÁT PROSTĚJOV ODBOR AKVIZIČNÍCH PROJEKTŮ ODBOR EKONOMICKÝ ODBOR PRO SLOVENSKO ODBOR PRÁVNÍCH VZTAHŮ ODBOR TECHNIKY A PROVOUZU ODBOR ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ICT ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ODBOR MARKETINGU ODBOR PLÁNOVÁNÍ A CONTROLLINGU ODBOR ZDRAVOTNÍ PÉČE ÚSEK PROJEKTŮ A KLINICKÝCH STUDIÍ MARTEK MEDICAL a.s. LÉKAŘSKÁ RADA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE Repharm, a.s. ZENAGEL a.s. 13

14 Organizační schéma skupiny AGEL ke dni AGEL a.s. AGEL a.s. - - organizačná zložka Nemocnice Distribuce, ostatní společnosti Dialýza Šumperk, spol. s r.o. Šumperská nemocnice a.s. MARTEK MEDICAL a.s. Nemocnice Prostějov odštěpný závod Nemocnice Podlesí a.s. Repharm, a.s. Nemocnice Přerov odštěpný závod Středomoravská nemocniční a.s. Medical Systems a.s. Nemocnice Šternberk odštěpný závod Nemocnice Valašké Meziříčí a.s. ZENAGEL a.s. Nemocnice s poliklinikou Praha Italská Vítkovická nemocnice a.s. Laboratoře, provoz Poliklinika Nymburk Dopravní zdravotnictví a.s. Transfúzní služba a.s. Nemocnica Zvolen a.s. Poliklinika Česká Třebová Nemocnice Český Těšín a.s. P&R LAB a.s. CGB laboratoř a.s. Dom sociálnych služieb Krupina n.o. Poliklinika Ostrava Hornická poliklinika s.r.o. Radioterapie, a.s. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. Poliklinika Olomouc Podhorská nemocnice a.s. Neziskové organizace AGEL DIAGNOSTIC a.s. Poliklinika Plzeň 1. Oční s.r.o. Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. MEDI RELAX M+M s.r.o. Kardiologické centrum AGEL s.r.o. NADACE AGEL Nemocnica Krompachy spol. s r.o. AGEL SK a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. TYMIAN s.r.o. AGEL POLSKA S A Vysvětlivky k barevnému označení společností: Mateřská společnost Dceřiná společnost působící v ČR Vnukovská společnost působící v ČR Dceřiná společnost působící v SR Vnukovská společnost působící v SR Dceřiná společnost působící v PL Organizační složka podniku, odštěpný závod, provozovna Nezisková organizace 14

15 Identifikační údaje společnosti AGEL a.s., statutární orgány, vedení společnosti, výbor pro audit 4.0 Obchodní jméno: AGEL a.s. Den zápisu: 14. června Společnost AGEL a.s. je s účinností od 1. července 2009 (po změně sídla společnosti) vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3941 Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Rozhodující předmět činnosti ke dni : výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Akcie: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Převod akcií je podmíněn souhlasem dozorčí rady. Základní kapitál: ,- Kč, splaceno 100,0 % Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 15

16 Statutární orgány a vedení společnosti AGEL a.s. ke dni Dozorčí rada společnosti ke dni Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. předseda PhDr. Dušana Chreneková, MBA člen MUDr. Martin Polach, MBA místopředseda MUDr. Dana Polachová člen Eng. David Hercky, MBA člen Hana Tůmová člen Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D. MUDr. MARTIN POLACH, MBA Eng. DAVID HERCKY, MBA předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady PhDr. DUŠANA CHRENEKOVÁ, MBA MUDr. MARIE POLACHOVÁ HANA TŮMOVÁ členka dozorčí rady členka dozorčí rady členka dozorčí rady 16

17 Statutární orgány a vedení společnosti AGEL a.s. ke dni Představenstvo společnosti ke dni MUDr. Filip Horák, MBA předseda Ing. Iveta Ostruszková, MBA člen MUDr. Milan Leckéši místopředseda Ing. Roman Gavanda člen Ing. Karel Kantor místopředseda MUDr. FILIP HORÁK, MBA MUDr. MILAN LECKÉŠI Ing. KAREL KANTOR předseda představenstva místopředseda představenstva místopředseda představenstva Ing. IVETA OSTRUSZKOVÁ, MBA členka představenstva Ing. ROMAN GAVANDA člen představenstva 17

18 Statutární orgány a vedení společnosti AGEL a.s. ke dni Výbor pro audit ke dni Dana Trezziová MUDr. Martin Polach, MBA Ing. Eva Kalinová předseda místopředseda člen DANA TREZZIOVÁ MUDr. MARTIN POLACH, MBA Ing. EVA KALINOVÁ předsedkyně výboru pro audit místopředseda výboru pro audit členka výboru pro audit 18

19 Organizační složka podniku zahraniční osoby AGEL a.s. se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: , identifikační číslo: Označení organizační složky: AGEL a.s. organizačná zložka Sídlo organizační složky: Bratislava, Prepoštská 2088/6, PSČ Předmět podnikání: Koupě zboží na účely jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod): maloobchod a velkoobchod s papírenskými výrobky, knihami, tiskovinami, školními a kancelářskými potřebami s tiskem, časopisy, novinami, s knihami, se zvukovými a audiovizuálními záznamy, s nenahranými nosiči záznamů, s kancelářskými potřebami, se školskými potřebami, s tapetami, se speciálním papírem, s papírovými hygienickými výrobky. Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb: zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy, zprostředkovatelská činnost v oblasti automatizovaného zpracování dat, zprostředkovatelská činnost v oblasti výzkumu, vývoje, přírodních, technických a společenských věd. Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců: marketingové poradenství, mediální poradenství, poradenství a certifikace v oblasti systémů řízení a kvality, poradenství a certifikace kvality služeb a osob, poradenská činnost v oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy, poradenská činnost v oblasti personálního managementu, konzultační, poradenské a tréninkové služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů (koučing). Vedení účetnictví. Provádění mimoškolní vzdělávací činnosti: organizování kurzů, školení a seminářů, uskutečňování školících aktivit v oblasti podpory prodeje, výroby a obchodu. 19

20 Organizační složka podniku zahraniční osoby AGEL a.s. se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: , identifikační číslo: Provádění vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb zaměřených na provádění vybraných pracovních činností a na další vzdělávání. Reklamní a marketingové služby: výroba, zpracování a distribuce reklamního materiálu, realizace reklamních kampaní, šíření reklamy různými způsoby: (v novinách, periodikách, v rozhlase, televizi, na internetu a jiných médiích): umísťování venkovních reklam billboardy, panely, nástěnky, stojany, (lepení, vyvěšování ), pronájem reklamních ploch, zabezpečování marketingových kampaní, marketingy na místě přímého prodeje, konzultační služby v oblasti marketingu, inzertní činnost. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd. Průzkum trhu a veřejného mínění: zjišťování potencionálu trhu, úrovně informovanosti, akceptace a obeznámení se se zbožím a službami, nákupními zvyklostmi spotřebitelů za účelem propagace prodeje a vývoje nového zboží a služeb, rozbory výsledků. Vedoucí organizační složky: MUDr. Milan Leckéši, bytem: Valašské Meziříčí, Třanovského 1331, PSČ: Vedoucí organizační složky je oprávněn jménem zahraniční právnické osoby činit veškeré právní úkony související s touto organizační složkou. Při podepisování jménem zahraniční právnické osoby v rozsahu týkajícím se organizační složky připojí vedoucí organizační složky svůj podpis k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě zahraniční právnické osoby s dodatkem organizační složka. Doba trvání organizační složky: Organizační složka podniku zahraniční osoby s obchodní firmou AGEL a.s. organizačná zložka se zakládá na dobu určitou, a to dle práva platného na území České republiky. Zřizovatel a jeho právní forma: AGEL a.s. se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: , identifikační číslo: , společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka

21 Výrok auditora 5.0 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti AGEL a.s. Se sídlem: Mathonova 291/1, Prostějov Identifikační číslo: Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Prague 8 Karlín Česká republika Tel: Fax: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka IČ: DIČ: CZ Zpráva o samostatné účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 11. dubna 2012 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 6, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AGEL a.s. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2011, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti AGEL a.s. k 31. prosinci 2011 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Zdůraznění skutečnosti Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 2. přílohy účetní závěrky. K rozhodnému dni došlo k odštěpení části obchodního jmění společnosti AGEL a.s. a sloučení této části se společností Medical Systems a.s. se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ , IČ , jako nástupnickou společností. Srovnatelné údaje prezentované ve finančních výkazech jsou převzaty z účetní závěrky společnosti AGEL a.s k Z tohoto důvodu nejsou údaje za minulé účetní období plně srovnatelné. Tato skutečnost nepředstavuje výhradu. Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese 21

22 Výrok auditora 5.0 Zpráva o konsolidované účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 7. května 2012 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 7, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti AGEL a.s. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2011, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice konsolidačního celku společnosti AGEL a.s. a jeho finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva o zprávě o vztazích Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AGEL a.s. k 31. prosinci 2011, která je součástí této výroční zprávy v kapitole 9. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky (ISRE) 2400 a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami není uveden veškerý souhrn transakcí propojených osob a veškerá plnění uvedených transakcí za rok Na základě naší prověrky, s výhradou uvedenou v předchozím odstavci, jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AGEL a.s. k 31. prosinci Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese 22

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s.

VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s. VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s. OBSAH SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA............................ 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2012.......................... 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE....................

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více