VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH LESNÍCH PODNIKŮ PRO ROZVOJ REGIONU THE IMPORTANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED FOREST ENTERPRISES FOR THE REGIONAL DEVELOPMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH LESNÍCH PODNIKŮ PRO ROZVOJ REGIONU THE IMPORTANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED FOREST ENTERPRISES FOR THE REGIONAL DEVELOPMENT"

Transkript

1 VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH LESNÍCH PODNIKŮ PRO ROZVOJ REGIONU THE IMPORTANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED FOREST ENTERPRISES FOR THE REGIONAL DEVELOPMENT Petra Hlaváčková David Březina ABSTRACT Small and medium-sized enterprises are an important part of the national economy. Small and medium-sized enterprises have a major impact on the regional development. A support of small and medium-sized enterprises, even in the case of forestry, should be a priority of the economic policy. The aim of this paper is to analyse the small and medium enterprise sector in the Czech Republic and determine the importance of this enterprise type for the region development with a focus on entities engaged in the forestry. The forestry is a specific field of an economic activity. In the Czech Republic, a forestry entrepreneur can choose from several alternatives of keeping accounting records of his economic activities in for the purpose of paying the right amount of tax liability. The article focuses on the description of the economic activity evidence of individual enterprises in the forestry and to outline possibilities in the tax liability optimization for an income tax of individuals in the Czech Republic. Possibilities of supporting of small and medium enterprise and forestry are followed. The article presents a theoretical background which will be used for further research in an assessment of a contribution of small and medium-sized forest enterprises to the regional development. KEY WORDS Economic. Small and Medium-sized Enterprises. Forestry. Regional Development. Income Tax. Czech Republic. JEL classification: Q23, Q57. ABSTRAKT Malé a střední podnikání tvoří významnou část národního hospodářství. Malé a střední podniky mají zásadní vliv na rozvoj regionů. Podpora malého a středního podnikání, a to i v případě lesního hospodářství, by měla být prioritou hospodářské politiky státu. Cílem příspěvku je 56

2 analýza sektoru malých a středních podniků v České republice a zjištění významu tohoto typu podniků pro rozvoj regionu se zaměřením na subjekty podnikající v lesním hospodářství. Lesní hospodářství je specifickým oborem činnosti. V České republice si podnikatel v lesním hospodářství může vybrat z několika možností vedení evidence své podnikatelské činnosti s cílem odvedení správné výše daňové povinnosti. Článek se zaměří i na popis evidence hospodářské činnosti fyzických osob podnikajících v lesním hospodářství a nástin možností optimalizace daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob v České republice. Dále budou uvedeny možnosti podpory malého a středního podnikání a lesního hospodářství. Článek předkládá teoretická východiska, která bude možné využít pro další výzkum v oblasti hodnocení přínosu malých a středních lesních podniků k rozvoji regionu. KLÍČOVÁ SLOVA Ekonomika. Malé a střední podniky. Lesní hospodářství. Regionální rozvoj. Daň z příjmů. Česká republika. ÚVOD Definice drobného, malého a středního podnikatele používaná v Evropské unii vychází z přílohy č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne Malé a střední podniky (Small and Medium-sized Enterprises, SME) tvoří významnou složku hospodářství každého státu, jsou faktorem sociální stability a hospodářského růstu. Malé a střední podniky mají zásadní vliv na zaměstnanost, ekonomiku dodavatelů a odběratelů v regionech a tím jsou důležité i pro stát. Význam malých a středních podniků si uvědomuje i Evropská unie, jejíž politika v této oblasti si klade za cíl především zvýšit regionální konkurenceschopnost a výkonnost. SME jsou výrazněji ovlivňovány výkyvy na trhu než podniky velké, z tohoto důvode je nutné je podporovat prostřednictvím např. nabídky různých programů podpor, které jsou realizovány Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO), až po podpory poskytované v rámci operačních programů Evropské unie (např. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Lesní hospodářství je z pohledu hospodářské činnosti a výrobních podmínek specifickým odvětvím, jež je ovlivňováno, jak uvádí Pulkrab et al. (2007), různými faktory, jako jsou přírodní podmínky (průměrná nadmořská výška, terénní náročnost, ohrožení lesa imisemi, klimatické, 57

3 srážkové a sněhové podmínky apod.), vnitřní ekonomické podmínky (např. výměra podniku, lesnatost, hustota dopravní sítě, taxační charakteristiky, kvalifikační struktura, vybavenost strojními investicemi), vnější ekonomické podmínky (hustota obyvatel v zájmovém území, tržní podmínky apod.), výrobní úkoly (objem pěstební a těžební činnosti, ostatní činnost atd.). Posuzování vlivu výrobních podmínek a hospodářských opatření na předpokládané výsledky je v lesním hospodaření velmi náročné a zpravidla vyžaduje individuální přístup (Kupčák 2012). V podnikatelském prostředí lesního hospodářství v ČR jsou podnikatelské subjekty koncentrovány ve větších celcích. Na druhé straně existují početné podnikatelské subjekty místního významu a jednotlivé osoby samostatně výdělečně činné. (MZe 2014) V České republice si podnikatel v lesním hospodářství může vybrat z několika možností vedení evidence své podnikatelské činnosti s cílem odvedení správné výše daňové povinnosti. Ač počátky evidence především obchodní činnosti spadají do dávné minulosti, jsou právní předpisy upravující evidenci podnikatelské činnosti a daňové povinnosti jedněmi z nejčastěji se měnících v současné době. Česká republika prošla velkou změnou v systému daní a evidence hospodářských činností podnikatelů fyzických osob, v současnosti především z pohledu změn souvisejících s rekodifikací práva, tedy nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o veřejných rejstřících a další navazující legislativy od V současné době závisí přežití podnikatelských subjektů nejen na ekonomické výkonnosti, ale je také třeba dokázat kladný postoj organizace k různým zúčastněným stranám, tzv. stakeholderům, kteří jsou činností podniku ovlivněny. Jinými slovy, podniky čelí rostoucímu tlaku svého okolí, aby jednaly sociálně odpovědným způsobem (Bučiúniene, Kazlauskaité 2012). Narůstající význam ochrany životního prostředí má vliv na všechny činnosti podniku. Cílem příspěvku je analýza sektoru malých a středních podniků v České republice a zjištění významu tohoto typu podniků pro rozvoj regionu se zaměřením na subjekty podnikající v lesním hospodářství. Článek se zaměří i na povinnosti podnikatelů v lesním hospodářství v souvislosti s odvedením správné výše daňové povinnosti a možnosti její optimalizace. Dále budou nastíněny možnosti využití podpory v oblasti malého a středního podnikání a lesního hospodářství. Článek předkládá teoretická východiska, která bude možné využít pro další výzkum v oblasti hodnocení přínosu malých a středních lesních podniků k rozvoji regionu. MATERIÁL A METODIKA Materiál pro zpracování stanovené problematiky byl získán především pomocí sekundárního výzkumu, který se zaměřil na literární rešerši dostupných tuzemských a zahraničních zdrojů, vědeckých a odborných článků z oblasti malého a středního podnikání, přínosu těchto subjektů pro 58

4 regionální rozvoj, podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, evropských i národních zdrojů podpor malých a středních podniků, ekonomické lokalizace. Při zjišťování významu malých a středních podniků z pohledu Evropské unie, byly prostudovány dokumenty, směrnice a sdělení. Jedná se např. o: COM(2008) 394 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Small Business Act pro Evropu, COM(2011) 78 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Přezkum iniciativy Small Business Act pro Evropu, COM(2012) 795 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Akční plán podnikání Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě, Evropská charta pro malé podniky (European Union 2004), Pro hodnocení malého a středního podnikání bylo třeba nejprve stanovit kritéria posouzení velikosti podniků, jelikož právě členění podle velikosti je stěžejní. Konkrétní definice SME se liší v jednotlivých zemích, případně závisí na autorovi, které se této problematice věnuje (Lebiedzik 2003). Z tohoto důvodu byla vybrána kritéria využívané Evropskou komisí. Mezi základní kritéria pro posouzení velikosti podnikatele dle Nařízení Komise č. 800/2008 patří počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikosti aktiv/majetku). Tabulka 1 uvádí rozdělení podniků dle kritérií do kategorií mikro, malý a střední podnik. Tab. 1 Definice malých a středních podniků Kategorie podniku Počet zaměstnanců Obrat Nebo Bilanční suma Mikro < 10 2 mil. EUR 2 mil. EUR Malý < mil. EUR 10 mil. EUR Střední < mil. EUR 43 mil. EUR Zdroj: European Union 2014a Aby bylo možné zjistit počet podniků bylo třeba identifikovat podnikatelské subjekty v lesním hospodářství. Dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) patří lesnímu hospodářství CZ- NACE 02, tedy Lesnictví a těžba dříví. K účelu zjištění počtu podniku a jejich charakteristik byla zakoupena databáze podnikatelských subjektů od Českého statistického úřadu (ČSÚ). Tato data by měla být platná k Databáze obsahovala následující informace o podnikatelských subjektech CZ-NACE 02: 59

5 identifikační číslo, právní formu, adresu sídla subjektu, počty zaměstnanců, obrat. Pro další analýzy a to především z pohledu daňových povinností vyplývajících z hospodářské činnosti podnikatelů v lesním hospodářství, byly prostudovány legislativní předpisy a to především: zákon č 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a další. Možnosti podpor podnikání lze hledat na webových stránkách operačních programů Evropské unie, pro podnikání malých a středních podniků připravuje podrobné informace Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, pro podporu podnikatelských subjektů pak Ministerstvo zemědělství České republiky. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A DISKUSE Malé a střední podniky tvoří páteř národního hospodářství. Jak dokládají publikace Churcill, Lewis (1993); Tunkele, Marcinš, Domkins. (2011); Veber, Srpová (2012) a jiné nejdůležitější roli hrají z pohledu regionálního rozvoje a lokální ekonomiky. Podnikatel poskytuje regionu zaměstnanost, také v něm bydlí a je pod neustálou kontrolou svého okolí. SME jsou stabilizátorem společnosti, dalšími jejich výhodami jsou především jejich schopnost pružně reagovat na změny, např. na výkyvy na trhu, inovační kreativita, vytváření nových pracovních příležitostí, lepší odolnost proti hospodářské recesi, rychlejší přijímání podnikatelských rozhodnutí, menší náročnost 60

6 řízení, jsou projevem využití domácího kapitálu, vytvářejí konkurenční prostředí, působí proti monopolním tendencím, jsou často subdodavateli pro velké podniky (viz např. Veber, Srpová 2012; Baum 1994; Davidsson 1991; Hill 2001). Na druhou stranu publikace Saleh, Ndubisi (2006); Florido, Adame, Tagle (2015); Malach (2005) a další poukazují na mnoho problémů, kterým čelí malé a střední podniky. Jedná se o nedostatek finančních i jiných disponibilních zdrojů, slabou pozici na trhu, nízkou produktivitu, vyšší intenzita práce, méně příznivé pracovní podmínky, omezené možnosti získávání výhod z rozsahu, omezené prostředky na propagaci a reklamu, omezená možnost zaměstnávat odborníky, nedostatek manažerských schopností, nedostatečný přístup k technologiím, velké daňové zatížení atd. V rozvinutých ekonomikách představují malé a střední podniky téměř 100 % celkového počtu podniků, tvoří velký příspěvek k hrubému domácímu produktu, zaměstnanosti a ovlivňují život mnoha rodinám, jejichž přežití je závislé na existenci SME, to dokládají publikace zabývající se významem SME v Mexiku (Florido, Adame, Tagle 2015); Malajsii (Dorasamy et al. 2010); Číně (Man, Lau, Chan (2002); Walesu (Foreman-Peck, Makepeace, Morgan 2006); Indonézii (Berry, Rodriguez, Sandee 2002) apod. Malé a střední podniky v Evropské unii tvoří více než 99 % všech evropských podniků, poskytují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a více než polovinou přispívají k celkové přidané hodnotě vytvářené podniky v EU (European Union 2014a). Pro SME má klíčový význam tzv. Evropská charta pro malé podniky (European Union 2004), která byla přijata členskými státy v roce 2000, která deklaruje, že SME jsou páteří evropské ekonomiky. V červnu roku 2008 přijala EU tzv. Small Business Act for Europe SBA (COM(2008) 394), který odráží uznání Evropské komise, že malé a střední podniky hrají v hospodářství EU významnou roli (European Union 2014b). SBA zahrnuje soubor politických opatření, která jsou organizačně rozdělena na základě deseti zásad: od podnikání přes pružně reagující správu až po internacionalizaci (European Commission 2013). Tímto byl zaveden politický rámec pro SME s cílem podporovat podnikání, pomáhat SME řešit problémy, které brání v jejich rozvoji. V únoru 2011 byl proveden přezkum SBA (COM(2011) 78), který překládá přehled o dosaženém pokroku a stanovuje nová opatření reagující na výzvy vyplývající z finanční a hospodářské krize. Vedle tohoto vývoje přijala Evropská komise Akční plán pro podnikání (Entrepreneurship 2020 Action Plan COM(2012) 795), který je určen na podporu podnikatelského ducha v celé EU a odstranění překážek zahájení podnikání. Významem lesních SME v Evropské unii pro zaměstnanost, ekonomiku a regionální rozvoj se zabývali např. Tunkele, Marcinš, Domkins (2011). 61

7 Zhruba 93 % všech evropských podnikatelských subjektů má méně než deset zaměstnanců. V rámci rozšířené EU je registrováno přibližně 23 miliónů podnikatelských subjektů, zajišťujících zaměstnání pro přibližně 75 miliónů osob. Z celkového počtu podnikatelských subjektů zmíněných 93 % jsou mikrospolečnosti (0 až 9 zaměstnanců), 6 % jsou malé podniky (10 až 49 zaměstnanců), méně než 1 % jsou střední firmy (s 50 až 249 zaměstnanci) a pouze 0,1 % jsou velké společnosti (s 250 a více zaměstnanci). V rámci této podnikatelské struktury jsou dvě třetiny zaměstnanosti vytvářeny v SME, jedna třetina pak velkými společnostmi. Pro více informací např. European Union 2014a; 2014b. Segment malých a středních podniků hraje významnou roli i v České republice, kde v roce 2013 činil jeho podíl na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů 99,83 %, podíl přidané hodnoty dosáhl 54,8 % a podíl na celkovém počtu zaměstnanců byl 60 % (MPO 2014). Odvětví SME v ČR dominují, podobně jak je tomu v průměru v celé EU, mikropodniky s méně než 10 zaměstnanci, na které připadá jedna třetina všech pracovních míst a jedna pětina veškeré přidané hodnoty v ekonomice (European Commission 2013). Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ 2015) a údajů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO 2014) zaznamenal sektor malého a středního podnikání v roce 2002 velký nárůst v počtu podniků. V roce 2001 byl celkový počet aktivních subjektů SME , v roce 2002 se jednalo o subjektů, což činí nárůst o cca 30 %. Od tohoto roku až do roku 2013 byl vývoj aktivních subjektů SME až na drobné výkyvy stabilní. Tabulka 2 uvádí vývoj počtu aktivních SME, jejich rozdělení na fyzické a právnické osoby, podíl na celkovém počtu aktivních podniků a vybrané ekonomické ukazatele těchto podniků v České republice v letech

8 Tab. 2 Malé a střední podniky v České republice v letech Ukazatel Podniky počet aktivních subjektů počet zaměstnanců (tis. osob) přidaná hodnota (mil. Kč) mzdy (mil. Kč) SME SME - fyzické osoby SME - právnické osoby Podniky celkem podíl SME na celku 99,83% 99,84% 99,84% 99,85% 99,83% SME Podniky celkem podíl SME na celku 61,14% 60,58% 59,91% 61,74% 59,96% SME Podniky celkem podíl SME na celku 53,99% 54,23% 54,02% 56,14% 54,79% SME Podniky celkem podíl SME na celku 55,24% 54,39% 53,38% 54,73% 52,85% Zdroj: ČSÚ 2015; MPO 2015 Tabulka 2 dokládá, jak významnou roli hrají malé a střední podniky v České republice. Podle statistik na konci roku 2013 vykazovalo podnikatelskou činnost celkem , z čehož patří do kategorie malých a středních podniků, tedy s počtem zaměstnanců Z tohoto dále 77,28 % činily osoby fyzické. SME se významným dílem (54,9 %) podílejí na zaměstnanosti v podnikatelské sféře v ČR, a vyplácejí více než polovinu všech mezd v podnikatelské sféře. V České republice činí celková lesní plocha 2,6 mil. ha, což představuje cca 34 % rozlohy ČR, hospodářsky využitelných je 75 % lesů, převládá vlastnictví státní. Vlastnickou strukturu lesů ČR uvádí tabulka 3. Tab. 3 Vlastnictví lesů v České republice Vlastnictví Porostní plocha ha % Státní lesy ,74 Právnické osoby ,94 Fyzické osoby ,24 Obecní a městské lesy ,86 Lesní družstva ,17 Církevní a náboženské společnosti ,06 Ostatní (nezařazené) lesy 4 0,00 Celkem ,00 Zdroj: MZe

9 Databáze subjektů Českého statistického úřadu uvádí, že celkem se na území České republiky nachází subjektů spadajících do klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 02. Nepočetnější skupinu subjektů tvoří fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. Počet subjektů v jednotlivých typech organizací uvádí tabulka 4. Tab. 4 Počet jednotlivých druhů organizací v lesním hospodářství v roce 2015 Právní forma Počet subjektů Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství 70 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba 363 Veřejná obchodní společnost 32 Společnost s ručením omezeným 851 Společnost komanditní 2 Akciová společnost 55 Obecně prospěšná společnost 2 Družstvo 64 Státní podnik 2 Příspěvková organizace 30 Odštěpný závod zahraniční právnické osoby 8 Zahraniční fyzická osoba 182 Spolek 20 Zájmové sdružení právnických osob 3 Evropská společnost 2 Počet subjektů celkem Zdroj: ČSÚ 2015 Nejpočetnější skupinou organizací v lesním hospodářství činní podnikatelé fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. Těmto podnikatelským subjektům bude věnována další část příspěvku. Druhou nejpočetnější skupinu představují společnosti s ručením omezeným. Fyzické osoby podnikající v lesním hospodářství jsou nejméně prozkoumanou oblastí. Ani databáze ČSÚ o těchto podnikatelích neposkytuje mnoho informací. Z celkového počtu 9269 subjektů lze pouze u 41,48 % určit počet zaměstnanců. Z tohoto důvodu byla u zbylého počtu dohledávána výše obratu. Výše obratu je dle databáze ČSÚ rozdělena do jiných skupin, než odpovídá metodice Evropské unie. Bohužel i informaci o výši obratu bylo možné dohledat pouze u 4,41 % podniků. Více viz tabulka 5. 64

10 Tab. 5 Informace o fyzických osobách podnikajících v lesním hospodářství Počet zaměstnanců Počet subjektů Z toho výše obratu Počet subjektů Neuvedeno Bez zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců 1 Celkem Zdroj: ČSÚ 2015; vlastní zpracování bez obratu Kč Kč Kč Kč 12 Podnikatelé (fyzické osoby) podnikající na základě živnostenského oprávnění mají v České republice tři možnosti, jak evidovat svoji hospodářskou činnost a následně splnit svoji daňovou povinnost vůči státu. Může uplatňovat výdaje procentem z příjmů (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), vést daňovou evidenci (dle zákona o daních z příjmů) nebo vést účetnictví (dle zákona č. 563/1991 SB., o účetnictví) a následně výsledek hospodaření přetransformovat na základ daně a z něho odvést daň z příjmů. Jelikož je účetnictví nejméně používanou formou evidence u fyzických osob, další pozornost bude zaměřena na zbylé dvě možnosti. Přirozenou snahou každého poplatníka daně je minimalizovat svoji daňovou povinnost za dané zdaňovací období, neboli hledat taková daňová řešení, která povedou k daňové optimalizaci s využitím všech zákonem daných odpočtů od základu daně a slev na dani. U poplatníka daně z příjmů fyzických osob to bude zejména plné využití: nároku na odpočet nezdanitelných částí základu daně (dle 15 zákona o daních z příjmů) při neuplatnění těchto položek v příslušném zdaňovacím období totiž tyto propadají, nároku na odpočet daňové ztráty od základu daně (dle 15 zákona o daních z příjmů) po pětiletém období neuplatněná ztráta propadá, nárok na podporu výzkumu a výdaje (dle 15 zákona o daních z příjmů) po třech letech neuplatněný nárok propadá, nárok na uplatnění slevy na dani na poplatníka a dalších slev (dle 35 a následujících zákona o daních z příjmů) při jejich neuplatnění v příslušném zdaňovacím období tyto slevy propadají, 65

11 nárok na odpočet slevy na dani z titulu zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, který při neuplatnění v příslušném zdaňovacím období propadá, paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu v prokázané výši. Dále může fyzická osoba při optimalizaci své daňové povinnosti využít: vedení daňové evidence nebo uplatnění výdajů procentem z příjmů rozhodování o výhodnější variantě, daňové odpisy dlouhodobého majetku (dle zákona o daních z příjmů), tvorbu zákonných rezerv (dle zákona o rezervách), v lesním hospodářství především rezerv na pěstební činnost, využití institutu spolupracující osoby. Rozhodnutí, zda vést daňovou evidenci či uplatnit výdaje procentem z příjmů závisí na více faktorech. Základ daně se vypočte v daňové evidenci z rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a zdanitelnými výdaji, u uplatňovaných výdajů se od celkových zdanitelných příjmů odečte 60 % a zbylá část tvoří základ daně. Z toho vyplývá, že pokud podnikatel nemá výdaje související s příjmy z podnikání vyšší než 60 %, vedení daňové evidence pro něj není výhodné. Uvedené platí však pouze do výše odpočtu nepřekračující částku tis. Kč (to je hranice maximální výše odpočtu), tedy očekává-li podnikatel příjmy vyšší než 2 miliony korun za rok, je pro něj výhodnější vedení daňové evidence. A dále pokud uplatňuje podnikatel výdaje procentem z příjmů, nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku či manžela. Rezervy mají z pohledu podnikatele v lesním hospodaření specifické postavení mezi cizími zdroji, a to především rezerva na pěstební činnost vytvářená dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách. Smyslem této rezervy je neodebrat lesnímu hospodáři v okamžiku realizace příjmů, tedy v okamžiku těžby dříví zdaněním prostředky, které by mu následně chyběly při provádění pěstebních prací. Tvorba rezervy tak odkládá zdanění tržeb na dobu realizace činností spojených s pěstební činností. Rezervy vytváří poplatníci daně z příjmů, kteří jsou povinni dle zákona č. 289/1995 Sb., provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů. Více o tvorbě rezervy na pěstební činnost v České republice viz Šafařík, Dudík, Hlaváčková (2011). V hospodaření podniků lesního hospodářství jsou začleněny všechny pilíře udržitelného rozvoje ekonomická výkonnost, sociální odpovědnost i ekologické hledisko. Spojením pilířů udržitelného rozvoje na lokální úrovni se zabývá ekonomická lokalizace, kterou definoval Shuman (2000). Ekonomická lokalizace a její vztah k regionální ekonomice a politice byl řešen autory Douthwait (1996); Amstrong, Taylor (2000); Sack (2002); Došek (2006); Kutáček (2007); Hájek et 66

12 al. (2012); Šilhánová (2012); Rejmanová (2014) a dalšími. Rešerší uvedených prací a dalších zdrojů především z databází Scopus a Web of Science bylo zjištěno, že žádná publikace neřeší ekonomickou lokalizaci ve vztahu k lesnímu hospodářství či obecněji ve vztahu k ochraně životního prostředí. Uvedené důvody vedly výzkumný tým Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky k podrobnějšímu výzkumu v dané problematice. První výsledky z provedených výzkumů zabývajících se zjišťováním přínosů organizace v oblasti ochrany přírody a krajiny, příp. lesního hospodářství k lokální ekonomice lze nalézt v publikacích Březina, Šafařík, Hlaváčková (2013); Hlaváčková, Šafařík (2013); Březina (2014); Hlaváčková, Březina (2015). Podnikání malých a středních podniků by nebylo možné bez podpory státu, popř. Evropské unie. Existence podpor podnikání SME dokládají jejich význam pro Českou republiku i Evropskou unii. Cílem podpor je vytvářet optimální podmínky vzniku, fungování a rozvoji SME. Podpory mají význam pro rozvoj a stabilizaci sektoru SME, kompenzují nedostatek vlastního kapitálu, obtížnou dostupnost úvěrů a omezené možnosti ručení vlastním majetkem. Podpora malých a středních podniků v České republice je zakotvena v zákoně č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelé v lesním hospodářství mohou využít celé řady podpor, které jsou v gesci Evropské unie, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a další. Z pohledu EU je možné využít pro financování projektů SME především strukturálních fondů a to konkrétně např. Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podporu podnikání malých a středních firem obsahuje Prioritní osa 2. SME mohou získat podporu na základ široké škály programů EU zaměřených na půjčky, záruky a kapitálové financování s podporou EU. Pro podporu internacionalizace SME i mezinárodního dopadu mimo sféru podnikatelských subjektů jsou v EU zřizovány tzv. komunitární programy. Jedná se např. o programy COSME, Horizont 2020, Erasmus+ a další. Mezi národní programy patří program Ministerstva průmyslu a obchodu Záruka na období Dále se jedná např. o program Inostart, který byl připraven v rámci Programu švýcarsko- české spolupráce a další. Důležité jsou také podpory pomocí specializovaných poradenských služeb. Z pohledu lesního hospodářství se dále přidávají Program rozvoje venkova, Operační program Životní prostředí. Více o jednotlivých programech podpory je dostupné na webových stránkách jednotlivých programů. Podpora SME v ČR je popsána např. v publikacích MPO (2012, 2014, 2015). 67

13 ZÁVĚR Příspěvek překládá několik úhlů pohledu na sektor malých a středních firem především se zaměřením na podnikatelské subjekty v lesním hospodářství. Možnosti pohledů na malé a střední lesní podniky však nebyly zcela vyčerpány. Malé a střední podniky jsou v České republice z hlediska počtu subjektů nejpočetnější skupinou podnikatelů. V České republice v oblasti lesního hospodářství je sice převládající vlastnictví státní, ale soukromé subjekty a především fyzické osoby tvoří také nezanedbatelnou část. Největší význam malých a střeních podniků, ať již obecně, či podniků v lesním hospodářství lze spatřovat v jejich přínosu pro regionální rozvoj a tzv. stakeholdery. Kromě výhod má malé a střední podnikání také své nevýhody. Provedenou analýzou databáze malých a středních podniků spadajících dle klasifikace ekonomických činností do CZ- NACE 02 a dalším sekundárním výzkumem bylo zjištěno, že malé a střední podnikání v lesním hospodářství je velmi málo prozkoumanou oblastí. Příspěvek se dále zaměřil na daňové povinnosti vyplývající z provozování hospodářské činnosti v lesním hospodářství fyzickou osobou na základě živnostenského oprávnění. Byly porovnávány dvě varianty evidence podnikatelské činnosti, a to vedení daňové evidence a uplatňování výdajů procentem z příjmů. Bylo prokázáno, že pro podnikatele, který je svobodný, nemá žádné děti, jehož výdaje související s jeho podnikatelskou činností nepřesáhnou 60 % zdanitelných příjmů a tyto příjmy nepřevyšují částku 2 mil. Kč za zdaňovací období, je výhodnější uplatňovat výdaje procentem z příjmů. V opačném případě je pro něj výhodnější vést daňovou evidenci. Malé a střední lesní podniky mohou v současné době využít množství evropských i národních programů podporujících tento ty podnikatelské činnosti. LITERATURA Armstrong, H., Taylor, J. (2000). Regional economics and policy. 3rd ed. Oxford [England]: Blackwell, 437 s. ISBN X. Baum, J. R. (1994). The Relationship of Traits, Competencies, Motivation, Strategy and Structure to Venture Growth, PhD disertation, University of Maryland. College Park, MD. Berry, A., Rodriguez, E., Sandee, H. (2002). Firm and Group Dynamics in the Small and Medium Enterprise Sector in Indonesia. Small Business Economics, Březina, D. (2014). Ekonomické aspekty Správy Národního parku Podyjí. Disertační práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 132 s. Březina, D., Šafařík, D., Hlaváčková, P. (2013). LM3-Local Multiplier in Environmental Economics. In Fialová, J. Kubíčková, H. Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s ISBN

14 Bučiúniene, I., Kazlauskaité, R. (2012). The linkage between HRM, CSR and performance outcomes. Baltic Journal of Management, Oxford: Emerald Group Publishing Limited. Vol. 7. No. 1. s ISSN COM(2008) 394 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Small Business Act pro Evropu. 24 s. COM(2011) 78 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Přezkum iniciativy Small Business Act pro Evropu. 26 s. COM(2012) 795 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Akční plán podnikání Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě. 34 s. ČSÚ. (2015). Počet aktivních podnikatelských subjektů. Český statistický úřad. [online]. [cit. 5. května 2015]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdb/ukazatele.jsp?typ=3. Davidsson, P. (1991). Continued Entrepreneurschip: Ability, Need, and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth. Journal of Business Venturing. Vol. 6. pp Dorasamy, M., Marimuthu, M., Jayabalan, J., Raman, J., Kaliannan, M. (2010). Critical factors in outsourcing of accounting functions in malaysian small medium-sized enterprises (sme). Kajian Malaysia: Journal of Malaysian Studies. 2010, Vol. 28, Issue 2, p p. Došek, M. (2006). Lokální multiplikátor jako indikátor lokalizace: případová studie subjektů ve vymezené oblasti Litoměřicka. Master s Thesis. Brno: Masaryk University. 81 s. Dostupné z: [online]. [cit. 12. května. 2015]. Douthwait, R. (1996). Short Circuit: strengthening local economies for security in an unstable world. Lilliput Press, Dublin: in association with The Lilliput Press, xiv, 386 s. Social work skills series. ISBN European Commission. (2013). Podniky a průmysl. Přehled údajů SBA 2013 Česká republika. 15 s. Dostupné z: European Union. (2014b). [online]. Structural business statistics. Eurostat regional yearbook Lucembour: Publication Office of the European Union. 151 s. ISSN Dostupné z: EN.PDF/0d146e4b-6ee9-4d14-b053-cc59b6fa00db?version=1.0. European Union. (2004). Evropská charta pro malé podniky. Lucemturg: Úřad pro tisky Evropských společenství. 15 s. ISBN

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT Václav Vybíhal Anotace: Příspěvek se zabývá metodickými

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Název: Školitel: Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Vojtěch Adam Datum: 12.2.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Sociální podnikání Michal Zháněl

Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání 1. Definice sociálního podnikání 2. Blindekuh jako příklad úspěšného podniku a časté chyby sociálních podnikatelů 3. Právní úprava 4. Srovnání právních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

VÝVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII

VÝVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII VÝVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPSKÉ UNII Ing. Jan HRIBIK Fakulta informatiky a managementu, katedra ekonomie jan.hribik@uhk.cz Abstrakt

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více