VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH LESNÍCH PODNIKŮ PRO ROZVOJ REGIONU THE IMPORTANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED FOREST ENTERPRISES FOR THE REGIONAL DEVELOPMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH LESNÍCH PODNIKŮ PRO ROZVOJ REGIONU THE IMPORTANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED FOREST ENTERPRISES FOR THE REGIONAL DEVELOPMENT"

Transkript

1 VÝZNAM MALÝCH A STŘEDNÍCH LESNÍCH PODNIKŮ PRO ROZVOJ REGIONU THE IMPORTANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED FOREST ENTERPRISES FOR THE REGIONAL DEVELOPMENT Petra Hlaváčková David Březina ABSTRACT Small and medium-sized enterprises are an important part of the national economy. Small and medium-sized enterprises have a major impact on the regional development. A support of small and medium-sized enterprises, even in the case of forestry, should be a priority of the economic policy. The aim of this paper is to analyse the small and medium enterprise sector in the Czech Republic and determine the importance of this enterprise type for the region development with a focus on entities engaged in the forestry. The forestry is a specific field of an economic activity. In the Czech Republic, a forestry entrepreneur can choose from several alternatives of keeping accounting records of his economic activities in for the purpose of paying the right amount of tax liability. The article focuses on the description of the economic activity evidence of individual enterprises in the forestry and to outline possibilities in the tax liability optimization for an income tax of individuals in the Czech Republic. Possibilities of supporting of small and medium enterprise and forestry are followed. The article presents a theoretical background which will be used for further research in an assessment of a contribution of small and medium-sized forest enterprises to the regional development. KEY WORDS Economic. Small and Medium-sized Enterprises. Forestry. Regional Development. Income Tax. Czech Republic. JEL classification: Q23, Q57. ABSTRAKT Malé a střední podnikání tvoří významnou část národního hospodářství. Malé a střední podniky mají zásadní vliv na rozvoj regionů. Podpora malého a středního podnikání, a to i v případě lesního hospodářství, by měla být prioritou hospodářské politiky státu. Cílem příspěvku je 56

2 analýza sektoru malých a středních podniků v České republice a zjištění významu tohoto typu podniků pro rozvoj regionu se zaměřením na subjekty podnikající v lesním hospodářství. Lesní hospodářství je specifickým oborem činnosti. V České republice si podnikatel v lesním hospodářství může vybrat z několika možností vedení evidence své podnikatelské činnosti s cílem odvedení správné výše daňové povinnosti. Článek se zaměří i na popis evidence hospodářské činnosti fyzických osob podnikajících v lesním hospodářství a nástin možností optimalizace daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob v České republice. Dále budou uvedeny možnosti podpory malého a středního podnikání a lesního hospodářství. Článek předkládá teoretická východiska, která bude možné využít pro další výzkum v oblasti hodnocení přínosu malých a středních lesních podniků k rozvoji regionu. KLÍČOVÁ SLOVA Ekonomika. Malé a střední podniky. Lesní hospodářství. Regionální rozvoj. Daň z příjmů. Česká republika. ÚVOD Definice drobného, malého a středního podnikatele používaná v Evropské unii vychází z přílohy č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne Malé a střední podniky (Small and Medium-sized Enterprises, SME) tvoří významnou složku hospodářství každého státu, jsou faktorem sociální stability a hospodářského růstu. Malé a střední podniky mají zásadní vliv na zaměstnanost, ekonomiku dodavatelů a odběratelů v regionech a tím jsou důležité i pro stát. Význam malých a středních podniků si uvědomuje i Evropská unie, jejíž politika v této oblasti si klade za cíl především zvýšit regionální konkurenceschopnost a výkonnost. SME jsou výrazněji ovlivňovány výkyvy na trhu než podniky velké, z tohoto důvode je nutné je podporovat prostřednictvím např. nabídky různých programů podpor, které jsou realizovány Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO), až po podpory poskytované v rámci operačních programů Evropské unie (např. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Lesní hospodářství je z pohledu hospodářské činnosti a výrobních podmínek specifickým odvětvím, jež je ovlivňováno, jak uvádí Pulkrab et al. (2007), různými faktory, jako jsou přírodní podmínky (průměrná nadmořská výška, terénní náročnost, ohrožení lesa imisemi, klimatické, 57

3 srážkové a sněhové podmínky apod.), vnitřní ekonomické podmínky (např. výměra podniku, lesnatost, hustota dopravní sítě, taxační charakteristiky, kvalifikační struktura, vybavenost strojními investicemi), vnější ekonomické podmínky (hustota obyvatel v zájmovém území, tržní podmínky apod.), výrobní úkoly (objem pěstební a těžební činnosti, ostatní činnost atd.). Posuzování vlivu výrobních podmínek a hospodářských opatření na předpokládané výsledky je v lesním hospodaření velmi náročné a zpravidla vyžaduje individuální přístup (Kupčák 2012). V podnikatelském prostředí lesního hospodářství v ČR jsou podnikatelské subjekty koncentrovány ve větších celcích. Na druhé straně existují početné podnikatelské subjekty místního významu a jednotlivé osoby samostatně výdělečně činné. (MZe 2014) V České republice si podnikatel v lesním hospodářství může vybrat z několika možností vedení evidence své podnikatelské činnosti s cílem odvedení správné výše daňové povinnosti. Ač počátky evidence především obchodní činnosti spadají do dávné minulosti, jsou právní předpisy upravující evidenci podnikatelské činnosti a daňové povinnosti jedněmi z nejčastěji se měnících v současné době. Česká republika prošla velkou změnou v systému daní a evidence hospodářských činností podnikatelů fyzických osob, v současnosti především z pohledu změn souvisejících s rekodifikací práva, tedy nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o veřejných rejstřících a další navazující legislativy od V současné době závisí přežití podnikatelských subjektů nejen na ekonomické výkonnosti, ale je také třeba dokázat kladný postoj organizace k různým zúčastněným stranám, tzv. stakeholderům, kteří jsou činností podniku ovlivněny. Jinými slovy, podniky čelí rostoucímu tlaku svého okolí, aby jednaly sociálně odpovědným způsobem (Bučiúniene, Kazlauskaité 2012). Narůstající význam ochrany životního prostředí má vliv na všechny činnosti podniku. Cílem příspěvku je analýza sektoru malých a středních podniků v České republice a zjištění významu tohoto typu podniků pro rozvoj regionu se zaměřením na subjekty podnikající v lesním hospodářství. Článek se zaměří i na povinnosti podnikatelů v lesním hospodářství v souvislosti s odvedením správné výše daňové povinnosti a možnosti její optimalizace. Dále budou nastíněny možnosti využití podpory v oblasti malého a středního podnikání a lesního hospodářství. Článek předkládá teoretická východiska, která bude možné využít pro další výzkum v oblasti hodnocení přínosu malých a středních lesních podniků k rozvoji regionu. MATERIÁL A METODIKA Materiál pro zpracování stanovené problematiky byl získán především pomocí sekundárního výzkumu, který se zaměřil na literární rešerši dostupných tuzemských a zahraničních zdrojů, vědeckých a odborných článků z oblasti malého a středního podnikání, přínosu těchto subjektů pro 58

4 regionální rozvoj, podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, evropských i národních zdrojů podpor malých a středních podniků, ekonomické lokalizace. Při zjišťování významu malých a středních podniků z pohledu Evropské unie, byly prostudovány dokumenty, směrnice a sdělení. Jedná se např. o: COM(2008) 394 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Small Business Act pro Evropu, COM(2011) 78 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Přezkum iniciativy Small Business Act pro Evropu, COM(2012) 795 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Akční plán podnikání Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě, Evropská charta pro malé podniky (European Union 2004), Pro hodnocení malého a středního podnikání bylo třeba nejprve stanovit kritéria posouzení velikosti podniků, jelikož právě členění podle velikosti je stěžejní. Konkrétní definice SME se liší v jednotlivých zemích, případně závisí na autorovi, které se této problematice věnuje (Lebiedzik 2003). Z tohoto důvodu byla vybrána kritéria využívané Evropskou komisí. Mezi základní kritéria pro posouzení velikosti podnikatele dle Nařízení Komise č. 800/2008 patří počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikosti aktiv/majetku). Tabulka 1 uvádí rozdělení podniků dle kritérií do kategorií mikro, malý a střední podnik. Tab. 1 Definice malých a středních podniků Kategorie podniku Počet zaměstnanců Obrat Nebo Bilanční suma Mikro < 10 2 mil. EUR 2 mil. EUR Malý < mil. EUR 10 mil. EUR Střední < mil. EUR 43 mil. EUR Zdroj: European Union 2014a Aby bylo možné zjistit počet podniků bylo třeba identifikovat podnikatelské subjekty v lesním hospodářství. Dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) patří lesnímu hospodářství CZ- NACE 02, tedy Lesnictví a těžba dříví. K účelu zjištění počtu podniku a jejich charakteristik byla zakoupena databáze podnikatelských subjektů od Českého statistického úřadu (ČSÚ). Tato data by měla být platná k Databáze obsahovala následující informace o podnikatelských subjektech CZ-NACE 02: 59

5 identifikační číslo, právní formu, adresu sídla subjektu, počty zaměstnanců, obrat. Pro další analýzy a to především z pohledu daňových povinností vyplývajících z hospodářské činnosti podnikatelů v lesním hospodářství, byly prostudovány legislativní předpisy a to především: zákon č 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a další. Možnosti podpor podnikání lze hledat na webových stránkách operačních programů Evropské unie, pro podnikání malých a středních podniků připravuje podrobné informace Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, pro podporu podnikatelských subjektů pak Ministerstvo zemědělství České republiky. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A DISKUSE Malé a střední podniky tvoří páteř národního hospodářství. Jak dokládají publikace Churcill, Lewis (1993); Tunkele, Marcinš, Domkins. (2011); Veber, Srpová (2012) a jiné nejdůležitější roli hrají z pohledu regionálního rozvoje a lokální ekonomiky. Podnikatel poskytuje regionu zaměstnanost, také v něm bydlí a je pod neustálou kontrolou svého okolí. SME jsou stabilizátorem společnosti, dalšími jejich výhodami jsou především jejich schopnost pružně reagovat na změny, např. na výkyvy na trhu, inovační kreativita, vytváření nových pracovních příležitostí, lepší odolnost proti hospodářské recesi, rychlejší přijímání podnikatelských rozhodnutí, menší náročnost 60

6 řízení, jsou projevem využití domácího kapitálu, vytvářejí konkurenční prostředí, působí proti monopolním tendencím, jsou často subdodavateli pro velké podniky (viz např. Veber, Srpová 2012; Baum 1994; Davidsson 1991; Hill 2001). Na druhou stranu publikace Saleh, Ndubisi (2006); Florido, Adame, Tagle (2015); Malach (2005) a další poukazují na mnoho problémů, kterým čelí malé a střední podniky. Jedná se o nedostatek finančních i jiných disponibilních zdrojů, slabou pozici na trhu, nízkou produktivitu, vyšší intenzita práce, méně příznivé pracovní podmínky, omezené možnosti získávání výhod z rozsahu, omezené prostředky na propagaci a reklamu, omezená možnost zaměstnávat odborníky, nedostatek manažerských schopností, nedostatečný přístup k technologiím, velké daňové zatížení atd. V rozvinutých ekonomikách představují malé a střední podniky téměř 100 % celkového počtu podniků, tvoří velký příspěvek k hrubému domácímu produktu, zaměstnanosti a ovlivňují život mnoha rodinám, jejichž přežití je závislé na existenci SME, to dokládají publikace zabývající se významem SME v Mexiku (Florido, Adame, Tagle 2015); Malajsii (Dorasamy et al. 2010); Číně (Man, Lau, Chan (2002); Walesu (Foreman-Peck, Makepeace, Morgan 2006); Indonézii (Berry, Rodriguez, Sandee 2002) apod. Malé a střední podniky v Evropské unii tvoří více než 99 % všech evropských podniků, poskytují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a více než polovinou přispívají k celkové přidané hodnotě vytvářené podniky v EU (European Union 2014a). Pro SME má klíčový význam tzv. Evropská charta pro malé podniky (European Union 2004), která byla přijata členskými státy v roce 2000, která deklaruje, že SME jsou páteří evropské ekonomiky. V červnu roku 2008 přijala EU tzv. Small Business Act for Europe SBA (COM(2008) 394), který odráží uznání Evropské komise, že malé a střední podniky hrají v hospodářství EU významnou roli (European Union 2014b). SBA zahrnuje soubor politických opatření, která jsou organizačně rozdělena na základě deseti zásad: od podnikání přes pružně reagující správu až po internacionalizaci (European Commission 2013). Tímto byl zaveden politický rámec pro SME s cílem podporovat podnikání, pomáhat SME řešit problémy, které brání v jejich rozvoji. V únoru 2011 byl proveden přezkum SBA (COM(2011) 78), který překládá přehled o dosaženém pokroku a stanovuje nová opatření reagující na výzvy vyplývající z finanční a hospodářské krize. Vedle tohoto vývoje přijala Evropská komise Akční plán pro podnikání (Entrepreneurship 2020 Action Plan COM(2012) 795), který je určen na podporu podnikatelského ducha v celé EU a odstranění překážek zahájení podnikání. Významem lesních SME v Evropské unii pro zaměstnanost, ekonomiku a regionální rozvoj se zabývali např. Tunkele, Marcinš, Domkins (2011). 61

7 Zhruba 93 % všech evropských podnikatelských subjektů má méně než deset zaměstnanců. V rámci rozšířené EU je registrováno přibližně 23 miliónů podnikatelských subjektů, zajišťujících zaměstnání pro přibližně 75 miliónů osob. Z celkového počtu podnikatelských subjektů zmíněných 93 % jsou mikrospolečnosti (0 až 9 zaměstnanců), 6 % jsou malé podniky (10 až 49 zaměstnanců), méně než 1 % jsou střední firmy (s 50 až 249 zaměstnanci) a pouze 0,1 % jsou velké společnosti (s 250 a více zaměstnanci). V rámci této podnikatelské struktury jsou dvě třetiny zaměstnanosti vytvářeny v SME, jedna třetina pak velkými společnostmi. Pro více informací např. European Union 2014a; 2014b. Segment malých a středních podniků hraje významnou roli i v České republice, kde v roce 2013 činil jeho podíl na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů 99,83 %, podíl přidané hodnoty dosáhl 54,8 % a podíl na celkovém počtu zaměstnanců byl 60 % (MPO 2014). Odvětví SME v ČR dominují, podobně jak je tomu v průměru v celé EU, mikropodniky s méně než 10 zaměstnanci, na které připadá jedna třetina všech pracovních míst a jedna pětina veškeré přidané hodnoty v ekonomice (European Commission 2013). Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ 2015) a údajů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO 2014) zaznamenal sektor malého a středního podnikání v roce 2002 velký nárůst v počtu podniků. V roce 2001 byl celkový počet aktivních subjektů SME , v roce 2002 se jednalo o subjektů, což činí nárůst o cca 30 %. Od tohoto roku až do roku 2013 byl vývoj aktivních subjektů SME až na drobné výkyvy stabilní. Tabulka 2 uvádí vývoj počtu aktivních SME, jejich rozdělení na fyzické a právnické osoby, podíl na celkovém počtu aktivních podniků a vybrané ekonomické ukazatele těchto podniků v České republice v letech

8 Tab. 2 Malé a střední podniky v České republice v letech Ukazatel Podniky počet aktivních subjektů počet zaměstnanců (tis. osob) přidaná hodnota (mil. Kč) mzdy (mil. Kč) SME SME - fyzické osoby SME - právnické osoby Podniky celkem podíl SME na celku 99,83% 99,84% 99,84% 99,85% 99,83% SME Podniky celkem podíl SME na celku 61,14% 60,58% 59,91% 61,74% 59,96% SME Podniky celkem podíl SME na celku 53,99% 54,23% 54,02% 56,14% 54,79% SME Podniky celkem podíl SME na celku 55,24% 54,39% 53,38% 54,73% 52,85% Zdroj: ČSÚ 2015; MPO 2015 Tabulka 2 dokládá, jak významnou roli hrají malé a střední podniky v České republice. Podle statistik na konci roku 2013 vykazovalo podnikatelskou činnost celkem , z čehož patří do kategorie malých a středních podniků, tedy s počtem zaměstnanců Z tohoto dále 77,28 % činily osoby fyzické. SME se významným dílem (54,9 %) podílejí na zaměstnanosti v podnikatelské sféře v ČR, a vyplácejí více než polovinu všech mezd v podnikatelské sféře. V České republice činí celková lesní plocha 2,6 mil. ha, což představuje cca 34 % rozlohy ČR, hospodářsky využitelných je 75 % lesů, převládá vlastnictví státní. Vlastnickou strukturu lesů ČR uvádí tabulka 3. Tab. 3 Vlastnictví lesů v České republice Vlastnictví Porostní plocha ha % Státní lesy ,74 Právnické osoby ,94 Fyzické osoby ,24 Obecní a městské lesy ,86 Lesní družstva ,17 Církevní a náboženské společnosti ,06 Ostatní (nezařazené) lesy 4 0,00 Celkem ,00 Zdroj: MZe

9 Databáze subjektů Českého statistického úřadu uvádí, že celkem se na území České republiky nachází subjektů spadajících do klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 02. Nepočetnější skupinu subjektů tvoří fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. Počet subjektů v jednotlivých typech organizací uvádí tabulka 4. Tab. 4 Počet jednotlivých druhů organizací v lesním hospodářství v roce 2015 Právní forma Počet subjektů Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství 70 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba 363 Veřejná obchodní společnost 32 Společnost s ručením omezeným 851 Společnost komanditní 2 Akciová společnost 55 Obecně prospěšná společnost 2 Družstvo 64 Státní podnik 2 Příspěvková organizace 30 Odštěpný závod zahraniční právnické osoby 8 Zahraniční fyzická osoba 182 Spolek 20 Zájmové sdružení právnických osob 3 Evropská společnost 2 Počet subjektů celkem Zdroj: ČSÚ 2015 Nejpočetnější skupinou organizací v lesním hospodářství činní podnikatelé fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. Těmto podnikatelským subjektům bude věnována další část příspěvku. Druhou nejpočetnější skupinu představují společnosti s ručením omezeným. Fyzické osoby podnikající v lesním hospodářství jsou nejméně prozkoumanou oblastí. Ani databáze ČSÚ o těchto podnikatelích neposkytuje mnoho informací. Z celkového počtu 9269 subjektů lze pouze u 41,48 % určit počet zaměstnanců. Z tohoto důvodu byla u zbylého počtu dohledávána výše obratu. Výše obratu je dle databáze ČSÚ rozdělena do jiných skupin, než odpovídá metodice Evropské unie. Bohužel i informaci o výši obratu bylo možné dohledat pouze u 4,41 % podniků. Více viz tabulka 5. 64

10 Tab. 5 Informace o fyzických osobách podnikajících v lesním hospodářství Počet zaměstnanců Počet subjektů Z toho výše obratu Počet subjektů Neuvedeno Bez zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců 1 Celkem Zdroj: ČSÚ 2015; vlastní zpracování bez obratu Kč Kč Kč Kč 12 Podnikatelé (fyzické osoby) podnikající na základě živnostenského oprávnění mají v České republice tři možnosti, jak evidovat svoji hospodářskou činnost a následně splnit svoji daňovou povinnost vůči státu. Může uplatňovat výdaje procentem z příjmů (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), vést daňovou evidenci (dle zákona o daních z příjmů) nebo vést účetnictví (dle zákona č. 563/1991 SB., o účetnictví) a následně výsledek hospodaření přetransformovat na základ daně a z něho odvést daň z příjmů. Jelikož je účetnictví nejméně používanou formou evidence u fyzických osob, další pozornost bude zaměřena na zbylé dvě možnosti. Přirozenou snahou každého poplatníka daně je minimalizovat svoji daňovou povinnost za dané zdaňovací období, neboli hledat taková daňová řešení, která povedou k daňové optimalizaci s využitím všech zákonem daných odpočtů od základu daně a slev na dani. U poplatníka daně z příjmů fyzických osob to bude zejména plné využití: nároku na odpočet nezdanitelných částí základu daně (dle 15 zákona o daních z příjmů) při neuplatnění těchto položek v příslušném zdaňovacím období totiž tyto propadají, nároku na odpočet daňové ztráty od základu daně (dle 15 zákona o daních z příjmů) po pětiletém období neuplatněná ztráta propadá, nárok na podporu výzkumu a výdaje (dle 15 zákona o daních z příjmů) po třech letech neuplatněný nárok propadá, nárok na uplatnění slevy na dani na poplatníka a dalších slev (dle 35 a následujících zákona o daních z příjmů) při jejich neuplatnění v příslušném zdaňovacím období tyto slevy propadají, 65

11 nárok na odpočet slevy na dani z titulu zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, který při neuplatnění v příslušném zdaňovacím období propadá, paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu v prokázané výši. Dále může fyzická osoba při optimalizaci své daňové povinnosti využít: vedení daňové evidence nebo uplatnění výdajů procentem z příjmů rozhodování o výhodnější variantě, daňové odpisy dlouhodobého majetku (dle zákona o daních z příjmů), tvorbu zákonných rezerv (dle zákona o rezervách), v lesním hospodářství především rezerv na pěstební činnost, využití institutu spolupracující osoby. Rozhodnutí, zda vést daňovou evidenci či uplatnit výdaje procentem z příjmů závisí na více faktorech. Základ daně se vypočte v daňové evidenci z rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a zdanitelnými výdaji, u uplatňovaných výdajů se od celkových zdanitelných příjmů odečte 60 % a zbylá část tvoří základ daně. Z toho vyplývá, že pokud podnikatel nemá výdaje související s příjmy z podnikání vyšší než 60 %, vedení daňové evidence pro něj není výhodné. Uvedené platí však pouze do výše odpočtu nepřekračující částku tis. Kč (to je hranice maximální výše odpočtu), tedy očekává-li podnikatel příjmy vyšší než 2 miliony korun za rok, je pro něj výhodnější vedení daňové evidence. A dále pokud uplatňuje podnikatel výdaje procentem z příjmů, nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku či manžela. Rezervy mají z pohledu podnikatele v lesním hospodaření specifické postavení mezi cizími zdroji, a to především rezerva na pěstební činnost vytvářená dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách. Smyslem této rezervy je neodebrat lesnímu hospodáři v okamžiku realizace příjmů, tedy v okamžiku těžby dříví zdaněním prostředky, které by mu následně chyběly při provádění pěstebních prací. Tvorba rezervy tak odkládá zdanění tržeb na dobu realizace činností spojených s pěstební činností. Rezervy vytváří poplatníci daně z příjmů, kteří jsou povinni dle zákona č. 289/1995 Sb., provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů. Více o tvorbě rezervy na pěstební činnost v České republice viz Šafařík, Dudík, Hlaváčková (2011). V hospodaření podniků lesního hospodářství jsou začleněny všechny pilíře udržitelného rozvoje ekonomická výkonnost, sociální odpovědnost i ekologické hledisko. Spojením pilířů udržitelného rozvoje na lokální úrovni se zabývá ekonomická lokalizace, kterou definoval Shuman (2000). Ekonomická lokalizace a její vztah k regionální ekonomice a politice byl řešen autory Douthwait (1996); Amstrong, Taylor (2000); Sack (2002); Došek (2006); Kutáček (2007); Hájek et 66

12 al. (2012); Šilhánová (2012); Rejmanová (2014) a dalšími. Rešerší uvedených prací a dalších zdrojů především z databází Scopus a Web of Science bylo zjištěno, že žádná publikace neřeší ekonomickou lokalizaci ve vztahu k lesnímu hospodářství či obecněji ve vztahu k ochraně životního prostředí. Uvedené důvody vedly výzkumný tým Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky k podrobnějšímu výzkumu v dané problematice. První výsledky z provedených výzkumů zabývajících se zjišťováním přínosů organizace v oblasti ochrany přírody a krajiny, příp. lesního hospodářství k lokální ekonomice lze nalézt v publikacích Březina, Šafařík, Hlaváčková (2013); Hlaváčková, Šafařík (2013); Březina (2014); Hlaváčková, Březina (2015). Podnikání malých a středních podniků by nebylo možné bez podpory státu, popř. Evropské unie. Existence podpor podnikání SME dokládají jejich význam pro Českou republiku i Evropskou unii. Cílem podpor je vytvářet optimální podmínky vzniku, fungování a rozvoji SME. Podpory mají význam pro rozvoj a stabilizaci sektoru SME, kompenzují nedostatek vlastního kapitálu, obtížnou dostupnost úvěrů a omezené možnosti ručení vlastním majetkem. Podpora malých a středních podniků v České republice je zakotvena v zákoně č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelé v lesním hospodářství mohou využít celé řady podpor, které jsou v gesci Evropské unie, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a další. Z pohledu EU je možné využít pro financování projektů SME především strukturálních fondů a to konkrétně např. Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podporu podnikání malých a středních firem obsahuje Prioritní osa 2. SME mohou získat podporu na základ široké škály programů EU zaměřených na půjčky, záruky a kapitálové financování s podporou EU. Pro podporu internacionalizace SME i mezinárodního dopadu mimo sféru podnikatelských subjektů jsou v EU zřizovány tzv. komunitární programy. Jedná se např. o programy COSME, Horizont 2020, Erasmus+ a další. Mezi národní programy patří program Ministerstva průmyslu a obchodu Záruka na období Dále se jedná např. o program Inostart, který byl připraven v rámci Programu švýcarsko- české spolupráce a další. Důležité jsou také podpory pomocí specializovaných poradenských služeb. Z pohledu lesního hospodářství se dále přidávají Program rozvoje venkova, Operační program Životní prostředí. Více o jednotlivých programech podpory je dostupné na webových stránkách jednotlivých programů. Podpora SME v ČR je popsána např. v publikacích MPO (2012, 2014, 2015). 67

13 ZÁVĚR Příspěvek překládá několik úhlů pohledu na sektor malých a středních firem především se zaměřením na podnikatelské subjekty v lesním hospodářství. Možnosti pohledů na malé a střední lesní podniky však nebyly zcela vyčerpány. Malé a střední podniky jsou v České republice z hlediska počtu subjektů nejpočetnější skupinou podnikatelů. V České republice v oblasti lesního hospodářství je sice převládající vlastnictví státní, ale soukromé subjekty a především fyzické osoby tvoří také nezanedbatelnou část. Největší význam malých a střeních podniků, ať již obecně, či podniků v lesním hospodářství lze spatřovat v jejich přínosu pro regionální rozvoj a tzv. stakeholdery. Kromě výhod má malé a střední podnikání také své nevýhody. Provedenou analýzou databáze malých a středních podniků spadajících dle klasifikace ekonomických činností do CZ- NACE 02 a dalším sekundárním výzkumem bylo zjištěno, že malé a střední podnikání v lesním hospodářství je velmi málo prozkoumanou oblastí. Příspěvek se dále zaměřil na daňové povinnosti vyplývající z provozování hospodářské činnosti v lesním hospodářství fyzickou osobou na základě živnostenského oprávnění. Byly porovnávány dvě varianty evidence podnikatelské činnosti, a to vedení daňové evidence a uplatňování výdajů procentem z příjmů. Bylo prokázáno, že pro podnikatele, který je svobodný, nemá žádné děti, jehož výdaje související s jeho podnikatelskou činností nepřesáhnou 60 % zdanitelných příjmů a tyto příjmy nepřevyšují částku 2 mil. Kč za zdaňovací období, je výhodnější uplatňovat výdaje procentem z příjmů. V opačném případě je pro něj výhodnější vést daňovou evidenci. Malé a střední lesní podniky mohou v současné době využít množství evropských i národních programů podporujících tento ty podnikatelské činnosti. LITERATURA Armstrong, H., Taylor, J. (2000). Regional economics and policy. 3rd ed. Oxford [England]: Blackwell, 437 s. ISBN X. Baum, J. R. (1994). The Relationship of Traits, Competencies, Motivation, Strategy and Structure to Venture Growth, PhD disertation, University of Maryland. College Park, MD. Berry, A., Rodriguez, E., Sandee, H. (2002). Firm and Group Dynamics in the Small and Medium Enterprise Sector in Indonesia. Small Business Economics, Březina, D. (2014). Ekonomické aspekty Správy Národního parku Podyjí. Disertační práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 132 s. Březina, D., Šafařík, D., Hlaváčková, P. (2013). LM3-Local Multiplier in Environmental Economics. In Fialová, J. Kubíčková, H. Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s ISBN

14 Bučiúniene, I., Kazlauskaité, R. (2012). The linkage between HRM, CSR and performance outcomes. Baltic Journal of Management, Oxford: Emerald Group Publishing Limited. Vol. 7. No. 1. s ISSN COM(2008) 394 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Small Business Act pro Evropu. 24 s. COM(2011) 78 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Přezkum iniciativy Small Business Act pro Evropu. 26 s. COM(2012) 795 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů. Akční plán podnikání Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě. 34 s. ČSÚ. (2015). Počet aktivních podnikatelských subjektů. Český statistický úřad. [online]. [cit. 5. května 2015]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdb/ukazatele.jsp?typ=3. Davidsson, P. (1991). Continued Entrepreneurschip: Ability, Need, and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth. Journal of Business Venturing. Vol. 6. pp Dorasamy, M., Marimuthu, M., Jayabalan, J., Raman, J., Kaliannan, M. (2010). Critical factors in outsourcing of accounting functions in malaysian small medium-sized enterprises (sme). Kajian Malaysia: Journal of Malaysian Studies. 2010, Vol. 28, Issue 2, p p. Došek, M. (2006). Lokální multiplikátor jako indikátor lokalizace: případová studie subjektů ve vymezené oblasti Litoměřicka. Master s Thesis. Brno: Masaryk University. 81 s. Dostupné z: [online]. [cit. 12. května. 2015]. Douthwait, R. (1996). Short Circuit: strengthening local economies for security in an unstable world. Lilliput Press, Dublin: in association with The Lilliput Press, xiv, 386 s. Social work skills series. ISBN European Commission. (2013). Podniky a průmysl. Přehled údajů SBA 2013 Česká republika. 15 s. Dostupné z: European Union. (2014b). [online]. Structural business statistics. Eurostat regional yearbook Lucembour: Publication Office of the European Union. 151 s. ISSN Dostupné z: EN.PDF/0d146e4b-6ee9-4d14-b053-cc59b6fa00db?version=1.0. European Union. (2004). Evropská charta pro malé podniky. Lucemturg: Úřad pro tisky Evropských společenství. 15 s. ISBN

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Vilém Jarský, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Roman Sloup, Ph.D., prof.

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Vilém Jarský,

Více

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011 Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 28-211 Ing. Roman Dudík, Ph.D., Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., Ing. Vilém Jarský,

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

DOTAČNÍ INFO K ESFCR

DOTAČNÍ INFO K ESFCR Podpora zaměstnanosti cílových skupin Výzva č. 03_16_068 DOTAČNÍ INFO K 1. 12. 2016 ESFCR PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly IP 1.1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 164077/16/7100-10111-401062 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] Zákon č.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně a Lesy České republiky, s. p. Vás srdečně zvou na odbornou konferenci: TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Výrobní podmínky a hospodářská opatření v lesním

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Malé a střední podniky vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví #

Malé a střední podniky vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví # Malé a střední podniky vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví # Zdenka Cardová * S pojmem malé a střední podniky (MSP česká zkratka, SME anglická zkratka Small and Medium-Sized Entities) se setkáváme

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

K PROBLEMATICE MĚŘENÍ FISKÁLNÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍCH POBÍDEK TO THE PROBLEM OF FISCAL EFFECTIVENESS OF INVESTMENT INCENTIVES

K PROBLEMATICE MĚŘENÍ FISKÁLNÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍCH POBÍDEK TO THE PROBLEM OF FISCAL EFFECTIVENESS OF INVESTMENT INCENTIVES K PROBLEMATICE MĚŘENÍ FISKÁLNÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍCH POBÍDEK TO THE PROBLEM OF FISCAL EFFECTIVENESS OF INVESTMENT INCENTIVES Václav Vybíhal Anotace Příspěvek se zabývá problematikou měření fiskální

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Název: Školitel: Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Vojtěch Adam Datum: 12.2.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Sociální podnikání Michal Zháněl

Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání 1. Definice sociálního podnikání 2. Blindekuh jako příklad úspěšného podniku a časté chyby sociálních podnikatelů 3. Právní úprava 4. Srovnání právních

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA

TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESA Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně a Lesy České republiky, s. p. Vás srdečně zvou na odbornou konferenci: TRŽNÍ REALIZACE MIMOPRODUKČNÍCH

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více