VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Albina Kupaeva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Albina Kupaeva"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O Albina Kupaeva Porovnání webových stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze Bakalářská práce 2014

2 Webové stránky 5* hotelu v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra: Hotelníctví Studijní obor: Hotelníctví Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Liubov Ryashko, kandidátka věd Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor dissertation Websites of 5* Hotels in Prague and Moscow: comparative analysis Albina, Kupaeva The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Hospitality Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Mgr. Liubov Ryashko, CSc DateofSubmission: Dateof Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... Jméno příjmení V Praze dne

5 Děkuji Mgr. Liubov Ryashko, vedoucí mé bakalářské práce za vedení, trpělivost, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování poskytla.

6 Abstrakt KUPAEVA, Albina. Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha Bakalářská práce na téma Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza obsahuje analýzu založenou na porovnání předem stanovených kritérií vlastností webových stránek zkoumaných hotelů. Těmito kritérií jsou komunikační možnosti pětihvězdičkových hotelů v Praze a v Moskvě. Zkoumají se možnosti komunikace prostřednictvím bezplatné telefonní linky, sociálních sítí, Skype, rezervačního formuláře, referencí klientů. Rovněž obsahuje analýzu využití sociálních sítí hotelovými řetězci. Cílem bakalářské páce je porovnání komunikačních možností webových stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze na základě stanovených kritérií a zjištění hlavních rozdílů v komunikačních možnostech pětihvězdičkových hotelů ve zmíněných městech. Klíčová slova: pětihvězdičkové hotely, komunikační možnosti, rezervační formulář, Skype, sociální sítě, marketing, Facebook, Twitter.

7 Abstract Bachelor thesis is dedicated to the websites of 5* Hotels in Prague and Moscow: comparative analysis and includes analysis based on a comparison of predetermined criteria - the characteristics of websites surveyed hotels. These criteria are the communication capabilities of five star hotels in Prague and Moscow. The thesis includes the comparison of the possibilities of communication by freephone, social networking, Skype, booking form, references of clients. It also includes an analysis of the use of social networks by hotel chains. The aim is to compare the lever bachelor of communications options on the websites of 5* star hotels in Moscow and Prague based on set criteria and identification of the main differences in communication possibilities of five star hotels in these cities. Keywords: luxury hotels, communication abilities, booking form, Skype, social networks, marketing, Facebook, Twitter.

8 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST ZÁSADY TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK FÁZE TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK SPECIFIKUM WEBOVÝCH STRÁNEK HOTELOVÝCH ZAŘÍZENÍ NOVÉ TRENDY V OBLASTI TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK MOŽNOSTI KOMUNIKACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PĚTIHVĚZDIČKOVÝCH HOTELŮ V MOSKVĚ A V PRAZE PŮSOBENÍ A ODKAZY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH Praha Moskva Srovnání využití sociálních sítí pětihvězdičkových hotelů v Praze a v Moskvě JINÉ MOŽNOSTI KOMUNIKACE S KLIENTY PĚTIHVĚZDIČKOVÝCH HOTELŮ Praha Moskva Srovnání výsledků možnosti komunikace v 5* hotelech v Moskvě a v Praze MOŽNOSTI ONLINE REZERVACÍ A REFERENCÍ Praha Moskva POROVNÁNÍ NASTAVENÍ KOMUNIKACE A ODKAZŮ NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ V RÁMCI HOTELOVÝCH ŘETĚZCŮ ROZHOVOR S MANAŽEREM PĚTIHVĚZDIČKOVÉHO HOTELU OHLEDNĚ VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A LITERATURY PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1: PĚTIHVĚZDIČKOVÉ HOTELY V MOSKVĚ A V PRAZE A ŘETĚZCE SEZNAM 5* HOTELŮ V MOSKVĚ PŘÍLOHA Č. 2: KOMUNIKAČNÍ MOŽNOSTI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PĚTIHVĚZDIČKOVÝCH HOTELŮ V PRAZE A V MOSKVĚ... 52

9 Úvod Jedním z hlavních nástrojů pro propagaci hotelového zařízení v současné době je internet, zejména webové stránky hotelu. Webové stránky jsou tváři hotelu. Sdělují podrobné a užitečné informace o hotelových službách, o rozsahu a ceně za tyto služby. Webové stránky jsou také často prvním místem seznámení hosta s hotelovým zařízením. Proto taky v současné době neexistuje žádný větší hotel standardu Luxus (5*), který nevede webové stránky. Bakalářská práce na téma Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza je velmi zajímavá a originální. Jedná se o analýzu založenou na porovnání předem stanovených kritérií vlastností webových stránek zkoumaných hotelů. Těmito kritérií jsou komunikační možnosti pětihvězdičkových hotelů v Praze a v Moskvě. Zkoumají se možnosti komunikace prostřednictvím bezplatné telefonní linky, sociálních sítí, Skype, rezervačního formuláře, referencí klientů. Rovněž je provedená analýza využití sociálních sítí hotelovými řetězci. Cílem bakalářské páce je porovnání komunikačních možností webových stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze na základě stanovených kritérií a zjištění hlavních rozdílů v komunikačních možnostech pětihvězdičkových hotelů ve zmíněných městech. Dále si stanovíme pracovní hypotézy: H1: Pětihvězdičkové hotely používají všechny možnosti moderního Internetu pro organizaci komunikace s klienty prostřednictvím webových stránek. H2: Sociální sítě jsou velmi využívaným komunikačním prostředkem pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze. Hotely se neomezují na hlavní sociální síť Facebook, ale používají i jiné možnosti sociálních sítí. Hypotézy budou ověřeny zejména následujícím způsobem. Pro ověření první hypotézy se prozkoumají webové stránky řetězcových hotelů v Moskvě a v Praze a vyvodí se závěr, zda pětihvězdičkové hotely využívají interaktivních komunikačních možností a prostředků, zejména které z používaných komunikačních možností jsou interaktivní. 9

10 Pro ověření druhé hypotézy se zjistí, zda hotely v Moskvě a v Praze využívají sociální sítě pro propagaci služeb hotelových zařízení. Bude se taky hodnotit rozsah používaných sociálních sítí. Bakalářská práce se člení do tři kapitol. V teoretické části jsou vymezeny hlavní předpoklady pro tvorbu webových stránek v hotelnictví a cestovním ruchu. Odpovídá se na otázky: jakými zásadami se musí řídit webový designer a programátor při tvorbě webových stránek pětihvězdičkového hotelu. Rozebírají se specifika tvorby webových stránek pětihvězdičkových hotelů, jejich hlavní vlastnosti. Nezbytnou součástí analýzy je vymezení nových trendů a tendencí pro tvorbu webových stránek hotelů. V analyticko-praktické části se provádí porovnání webových stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze na základě komunikačních možností: působení na sociálních sítích, možnost využití Skype a bezplatné telefonní linky, rezervačního formuláře a referencí klientů. Výsledky analýzy jsou znázorněny v tabulkách a okomentovány. V návrhové části jsou uvedeny jednotlivá doporučení a návrhy pro zlepšení komunikace webových stránek jednotlivých hotelů. Na základě struktury a obsahu bakalářské práce lze shrnout, že v práci budou použity metody výzkumu a metody analýzy dat, zejména literární rešerše (analýzy literárních akademických zdrojů), syntéza, komparace a dedukce. Pro výzkum jsou použity primární a sekundární zdroje. Primárním zdroje informací je rozhovor s manažerem pětihvězdičkového hotelu v Moskvě; sekundárním zdrojem je analýzy stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze. 10

11 1 Teoretická část Úspěch každého podnikání závisí na tom, jak dobře dotyčná firma sděluje informaci o sobě partnerům a zákazníkům. Jedním z nejdůležitějších zdrojů informací o firmě je v současné době její zastoupení v sítě Internet, jelikož pravě zde mnozí hledají podrobnější, a co je nejdůležitější, aktuální informace, na základě kterých si následně mohou udělat představu o organizaci. Pokud společnost má dobrou reprezentaci na internetu, tedy kvalitní firemní webové stránky, nejen se ji zvyšuje pozitivní image, ale tato skutečnost také mluví ve prospěch bezpečnosti a stability společnosti. Ve stejné době, nedostatek vlastních stránek nebo jejich špatná kvalita mohou odradit potencionální zákazníky a mít nepříznivý vliv na obraz společnosti jako celku. Je chybou domnívat se, že možnosti internetu jsou omezené pouze na tvorbu image společnosti, protože korporativní internetová stránka umožňuje nastavení dalšího komunikačního kanálu se zákazníky a partnery. Umístění podrobného katalogu zboží či, v případě hotelového podniku, služeb nejen poskytuje návštěvníkům možnost vybrat potřebné zboží či služby, ale také výrazně snížit zatížení zaměstnanců. Tak v teoretické části práce se věnujeme právě všem aspektům tvorby a provozování webových stránek, zejména v hotelovém průmyslu. Vytvoříme tak dobrý základ pro následné porovnání stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze z hlediska jejich komunikačních možností. 1.1 Zásady tvorby webových stránek Webové stránky jsou jedním z největších a nejúčinnějších prostředků propagace každé firmy. Současně tvoří velmi důležitý marketingový nástroj použitelný na kterémkoliv místě po celém světě. 1 Ani pro oblast hotelnictví toto tvrzení není výjimkou, protože základní prezentací hotelového zařízení v současné době jsou jeho webové stránky. 1 CHROMÝ, Jan Tvorbawebovýchstránek.1. vyd. Praha: Vysokáškolahotelová v Praze 8, s

12 Jaké funkce a nároky mají webové stránky hotelu nebo jiného podniku? Jsou to následující funkce: a) Reklamní.V případě webových stránek hotelového zařízení se jedná zčásti o direct marketing, protože většina těchto stránek dovoluje udělat přímou rezervaci hotelového pokoje pomoci rezervačního formuláře. Zároveň webové stránky lze považovat za nástroj Public Relations, protože propagují toto hotelové zařízení potenciálním zákazníkům, zejména klientům, zájmovým sdružením, organizacím apod. Nelze si nevšimnout významu webu jako reklamního nástroje, protože řada webových stránek (zejména v případě hotelových řetězců) slouží k posílení image tohoto řetězce. Nakonec je to nástroj podpory prodeje, protože na webových stránkách lze rozmístit informací o akcích, slevách, nabídkách apod. b) Aktuální informace. Nepřesné, zastaralé a neaktuální informace můžou působit velmi negativně na případného návštěvníka. V případě hotelového zařízení je nutno sledovat, aby byly vymazávány neaktuální slevy a akce na pobyty, ale naopak publikovány zajímavé informace o budoucích akcích a nabídkách. Tak je možné docílit opětovné návštěvy stránek ze stany zákazníka. c) Interaktivita. Pod pojmem interaktivita webových stránek lze představit možnost výměny informací oboustranně (hotel-zákazník). V případě hotelových stránek se jedná o možnost psaní referencí a publikaci příspěvků. Stránky se stávají více aktivní, a návštěvníci si je lépe pamatují. d) Přesvědčivost. Obsah stránek hotelového zařízení by měl obsahovat důvěryhodné a pravdivé informace, které působí přesvědčivě pro zákazníka. Toto kritérium se týká nejenom informací, ale i způsobu podávání této informace na stránkách. Významnou roli hrají doplňkové šablony a formuláře, které zákazníka pobídnou k okamžité objednávce nebo nezávazné poptávce. e) Vyhledatelnost. Každé webové stránky musí být snadno vyhledávané dle klíčových slov ve vyhledávačích. Správce webových stránek musí 12

13 zadat korektní klíčová slova tak, aby se skupina klíčových zákazníků zúžila pouze na ty potenciální, kteří hledají skutečně hotelové služby v daném regionu. Tak zde jsou uvedeny hlavní vlastnosti a nároky na webové stránky obecně, bez ohledu na to, zda patří hotelovému zařízení či ne. Proto, aby tyto stránky byly funkční a splňovaly všechna tato kritéria, je nutno udělat určitý seznam činností, zejména ze strany programátora. V následující části se zaměříme na jednotlivé etapy tvorby webových stránek. 1.2 Fáze tvorby webových stránek V této části bakalářské práce se pokusím zmapovat jednotlivé etapy tvorby webových stránek. Faktem je, že bez ohledu na to, jak konkrétně společnost bude vytvářet firemní webové stránky, vždy jde o partnerství vedení společnosti a výkonné strany (ať už externího web-studia nebo vlastního marketingového oddělení). 2 Často, většina problémů vzniká z toho důvodu, že zákazník (tedy vedení firmy) nechápe, jaké základní kroky jsou potřebné k vytvoření kvalitního webu, když to ten, kdo tuto práci vykonává, nemá čas (nebo chuť) mu to vysvětlit. Základními kroky pro vytvoření webové stránky jsou následující: Stanovení cílů webových stránek a jejich umístění Vytvoření technickéhonávrhupro vývoj webových stránek Vytvoření design-produktu webových stránek Kódování stránky Programování webových stránek Naplňování webu informací Umístění webových stránek na internetu 2 JANOUCH, Viktor nternetový marketing. Brno: Computer Press, a.s., s

14 Zkušební etapa 1. Stanovení cílů webových stránek a jejich umístění V této fázi je třeba určit, jakým účelům bude sloužit daná webová stránka, tj. které úkoly musí plnit: zda jde o poskytnutí obecné představy o dané obchodní společnosti nebo mnohostranné informace o některých aspektech její činnosti, zvýšení objemu prodeje prostřednictvím tradičních kanálů nebo otevírání online obchodu, využití stránek jako prostředku reklamních a marketingových kampaní. Cíle webové stránky, ve většině případů by měl být stanoveny zákazníkem, a pak se spolu s tvůrcem stránek upřesněny a napraveny. Je to jedna z nejdůležitějších etap nejen v procesu vytvoření webové stránky jako takové, ale také nejdůležitější fáze internetového marketingu. V případě, že zákazník neví, proč potřebuje webové stránky, s největší pravděpodobností následně nebude spokojený s prací web-designera a bude se domnívat, že ztratil peníze vynaložené na vytvoření webových stránek. V důsledku toho obchodní společnost nebude používat metody internetového marketingu, což bude nepříznivě ovlivňovat její konkurenční postavení na trhu. Po definování cílů stránek by měla být jasně a nejpodrobnějším způsobem definována a popsána cílová skupina daného webu, protože tato skutečnost má vliv na způsob, jakým se bude informace představena. Definování cílové skupiny webové stránky není o nic méně důležitým prvkem, než definování jejích cílů. Ne vždy se cílová skupina zákazníků společnosti v off-line automaticky stane cílovou skupinou on-line zdroje společnosti. 3 Znalost cílového publika a existence představy o charakteristikách uživatelů internetu v konkrétním regionu pomůže vytvořit aspoň přibližné předpoklady o tom, kdo bude hlavními návštěvníky daných webových stránek. Definice a co nejpodrobnější popis cílové skupiny webu dává možnost vytvořit odpovídající design pro daný projekt, stejně jako vybrat ten správný směr pro 3 CHROMÝ, Jan Marketing, média a jejichstudium v zrcadlewebovýchstránek. 1. vyd. Praha: Extrasystem Praha, s

15 psaní textů. Je velmi důležité mluvit se zákazníky jazykem, který chápou. A na internetu tato skutečnost je ještě důležitějším požadavkem, než v reálném životě, protože v online prostoru firma a její konkurent jsou od sebe odděleny pouze kliknutím myši a text webové stránky napsaný vhodným stylem může mít rozhodující vliv na preferenci klienta. V konečné fázi této etapy se určuje, při kterých vyhledávacích dotazech webové stránky by se měly objevit ve výsledcích vyhledávače. Definice vyhledávacích dotazů, nebo jinými slovy vytvoření sémantického jádra je poměrně složitým procesem, který by v ideálním případě měl být proveden odborníky. Nicméně, každý manažer nebo majitel podniku je schopen vymyslit přibližný seznam vyhledávacích dotazů pro korporativní webové stránky. K tomu stačí zapsat všechna slova a fráze, které mohou být použita k vyhledání konkurentů firmy a zeptat se obchodních manažerů, jaké otázky nejčastěji vznikají u klientů společnosti. Následně, je velmi užitečné porovnat své odhady s výsledky, které dostaneme za použití daných vyhledávacích dotazů ve vyhledávačích. Pro více informací o stavu věcí na internetu v konkrétním odvětví trhu je vhodné provést analýzu webových stránek konkurentů. Je třeba mít na paměti, že konkurenti v reálném životě nemusí být nutně konkurenty v internetovém prostředí. Nejlepším řešením je podívat se na několik stránek, které se nacházejí na seznamu nejnavštěvovanějších v předních vyhledávačích, a při tom uvědomit si grafického řešení, textů a vyhledávaných dotazů. Taková informace stačí k zamyšlení nad tím, co by měly obsahovat internetové stránky firmy. 2. Vytvoření technického návrhu pro vývoj webových stránek V rámci návrhu webu musí být co nejpodrobnější popsány: 4 Cíle webové stránky a její cílová skupina 4 DAWSON, Alexander Výjimečnýwebdesign: jaktvořitosobité, přitažlivé, použitelnéweby. 1. vyd., Brno: Computer Press, s

16 Struktura webu a počet stránek v každé z jeho částí Detaily fungování dynamických modulů Návrhy na provedení (barevné schéma, použití elementů korporativního stylu, poměr grafiky / textu, atd. Používané technologie (HTML, Flash, PHP, a td.) Postup udělení, zpracování nebo tvorby grafických i textových informací Technické požadavky na budoucí webové stránky Technický návrh je základním dokumentem, na základě kterého se uskutečňuje následná fáze vývoje internetových stránek. Velmi často se vyskytuje situace, kdy zákazník čeká na sestavení technického návrhu ze strany tvůrce, jenž zase čeká na totéž od zákazníka. V této souvislosti ještě jednou je potřeba zdůraznit, že vytvoření webových stránek je především spolupráce. Ani zákazník, ani umělec nemůže vytvořit technický návrh bez pomocí druhé strany. Je pravidlem, že zákazník musí jasně popsat účel webových stránek, jeho cílovou skupinu a vlastní požadavky na funkční aspekty webu. Další kroky podniká umělec, který pomocí technického jazyka popisuje, jak bude fungovat web. 3. Vytvoření design-projektu webových stránek V této fázi designer ve speciálním grafickém programu vytváří budoucí design stránek webu se zobrazením všech grafických elementů (bannerů, tlačítek, obrázků) a textových prvků. Samozřejmě web-designer vytváří design webových stránek dle přání zákazníků a úkolů stanovených v technickém návrhu. Když mluvíme o vizuální reprezentaci webové stránky, nelze nezmínit rozdíly mezi pevnými a responzivními webovými stránkami. 5 Tato skutečnost je 5 GUSTAFSON, Aaron Adaptive Web Design: Crafting Rich Experiences with Progressive Enhancement. Copenhagen: Easy Readers, s. 5 16

17 spojená s tím, že moderní monitory mají různé rozlišení. Co se tyče webových stránek, zajímá nás především šířka. Šířka monitoru v pixelech může nabývat hodnoty 800, 1024, 1280, 1600 a ještě více. Kromě toho, uživatel může zobrazit stránku ve zmenšeném okně. Pevné provedení stránek předpokládá jedinou šířku webové stránky pro všechny rozlišení obrazovek a všechny šířky okna, tedy v případě, že šířka monitoru v pixelech tvoří 1000, na displeji 800 pixelů se objeví horizontální rolování a na obrazovce 1280 pixelů - prázdné pole vlevo a vpravo (nebo pouze na jedné straně). Takový přístup k designu stránky umožňuje přesně řídit složení stránek a jasně vědět, kde se bude nacházet určitý prvek na každé obrazovce. Tento typ stránek umožňuje použití bohatších elementů grafiky. Responzivní design webu, na rozdíl od pevného, přizpůsobuje se" šířce obrazovky. To vede k tomu, že většina uživatelů uvidí stránku bez vodorovného posuvníku, ale na různých obrazovkách kompozice stránky mohou být nepředvídatelné, což není úplně ideální především z hlediska web-designu. Proč by objednávatel webových stránek, tedy vedoucí či vlastník firmy měl být vědomý těchto rozdílů? Především pro to, aby mohl zvolit správný přístup k grafické realizaci webu a byl schopen ještě před zahájením práce říct designéru, zda webové stránky budou pevné nebo pryžové. 4. Kódování stránky Jakmile zákazník schválil design-projekt (písemně nebo em), začíná práce kodéra. Je to osoba, která převádí rozvržení stránky do jazyka programování HTML. 5. Programování webových stránek Velmi často se fáze programování a kódování jsou spojeny do jednoho. V rámci malých a středních projektů často obě funkce jsou realizovány jednou osobou. Co se tyče velkých projektů, s ohledem na specifiku práce, tyto fáze se obvykle rozdělují. V programovací fázi (která obvykle probíhá za použití jazyků DHTML, 17

18 PHP, Perl, ASP a různých databází) se vytváří všechny stránky konkrétního webu, určuje se pořadí menu, umísťují se hypertextové odkazy, vytváří se dynamika webu, programují se takové komponenty, jako jsou knihy hostů, fórum, novinky a tak dále. Pokud webové stránky mají mít také rozhraní pro správu, musí byt vytvořeno právě v programovací fázi. Je velmi důležité ještě v programovací fázi určit, na základě kterého systému správy (Content Management Site) budou fungovat budoucí webové stránky. 6 Dnes na trhu existuje široká škála systémů správy a pro zvolení vhodného systému je třeba si poradit s odborníkem. Výsledkem práce kodéra a programátora se stává takzvaná "ryba" stránky, tedy webová stránka bez obsahu. Fyzicky web v daném kroku tvoří sada souborů. Je třeba si pamatovat, že délka realizace kódovací a programovací práce závisí na složitosti projektu a může se pohybovat v rozsahu od týdnů do 2 měsíců. 6. Naplňování webu informací V této fázi informace poskytnuté zákazníkem nacházejí svá místa na webu. Jinými slovy pomocí převodu do speciálního formátu text a grafika jsou umístěny na konkrétním místě stránky a po tomto kroku informace je k nahlédnutí. Termín ukončení této fáze opět závisí na složitosti projektu, množství informací, které musí být umístěny na webových stránkách a druhu, v němž zákazník jí poskytl zpracovatelovi. Pokud jsou informace dány v elektronické podobě a grafika nevyžaduje zpracování navíc (například změnu velikosti, přidání dalších prvků, atd.), naplnění obsahu stránek je dostatečně rychlým procesem. Avšak pokud je potřeba dodatečná práce, jako je vyhledávání nebo úprava textu či grafiky, skenování fotografií nebo vytváření výkresů, táto fáze vytvoření webové stránky pse může vyžadovat nejvíce času. 6 LAWRENCE, Dave Balanced website design: optimising aesthetics, usability and purpose. London: Springer, s

19 7. Umístění webových stránek na internetu Je třeba poznamenat, že tento krok se ne v každém případě provádí až po všech výše uvedených etapách, jelikož může být proveden souběžně s některou z předchozích fází. Jeho podstata spočívá v tom, že soubory jsou umístěny na hostitelském webu. 8. Zkušební etapa Tento krok se může provádět jak před, tak i po umístění stránek na své adrese. V této fázi cílem je odhalit chyby a opomenutí při programování a psaní textů. Délka zkušebního období závisí na složitosti návrhu, ale obvykle nebývá delší než jeden měsíc. 1.3 Specifikum webových stránek hotelových zařízení V hotelnictví, jako v každém jiném odvětví, existuje celá řada zvláštností, které je třeba vědět a brát v potaz při vytvoření webových stránek ubytovacího zařízení. V následující části si probereme některé z těchto funkcí a také obtíže, které mohou způsobit, spolu se způsoby, jak je řešit při vstupu společnosti na internetový trh hotelových služeb. Úspěch v pohostinství závisí na denním úspěchu v získávání zákazníků a následného vytváření zisku. To vše nutí hotely uchýlit se k takových metodám jako jsou vyžadování platby při rezervaci pokoje a vyúčtování zákazníkovi celkové částky v případě, že nezrušil rezervaci s předstihem a nepřišel, atd. Ztráty v důsledku nedostatečné poptávky není možné kompenzovat a pokud hotely se snaží maximalizovat své zisky, je třeba využít všechny dostupné metody prosazování podniku a jeho služeb. Jeden způsob, jak vyřešit problém nedostatku poptávky po určitém hotelu, je vytvořit funkční webové stránky a uskutečnit jejich vhodnou propagaci v internetovém prostředí. Většina lidí, kteří využívají služeb různých hotelů a ubytovacích zařízení, jsou pokročilými uživateli internetu. V důsledku toho mnoho z nich samostatně vybírá hotel přes internet anebo aspoň prohlíží 19

20 webové stránky těch hotelů, které byly nabízené cestovními kancelářemi nebo speciálními agenturami. Ve skutečnosti, web hotelového zařízení, komunikace potenciálního klienta s pracovníky (ať už telefonicky nebo pomocí jiných prostředků komunikace) a také hodnocení a recenze hotelu od bývalých klientů jsou hlavními určujícími faktory při výběru hotelu. 7 Kromě toho, čím více unavený dlouhou cestou klient bude čekat na recepci, tím méně je pravděpodobné, že daný hotel bude doporučen někomu dalšímu, a že bude pozitivně ohodnocen, což hypoteticky může mít za následek desítky nových zákazníků. Proto, aby se pomocí firemních webových stránek co nejvíce ušetřit čas zákazníka a hotelového personálu a přispět k větší efektivnosti, je vhodné, například: a) využívat online rezervační systém v rámci vlastních webových stránek. Přenos systému on-line rezervací a konečné registrace s vyplňováním všech údajů včetně čísla cestovního dokladu pomůže snížit čas potřebný pro registraci pomocí webové stránky společnosti. Po příjezdu klienta bude stačit pouze ověřit číslo občanského průkazu, získat od něj jeden podpis na předtištěném formuláři, který byl vyplněn předem přes webové stránky a předat klíč od pokoje, což potrvá kolem dvou minut místo obvyklé čtvrthodiny. Rezervační systém je jedním z klíčových prvků hotelového webu. Právě praktický a pohodlný rezervační systém je posledním krokem při výběru hotelu. A pokud se již po zvolení hotelu lidé nebudou schopni vypořádat se s tímto systémem nebo samotný rezervační systém nebude fungovat správně, hotelový podnik může přijít o zákazníky a, následně, o peníze, proto žádný hotel si nemůže dovolit, aby se vyskytly chyby spojené s rezervačním systémem. 8 Například, zákazník po výběru hotelu začíná vyplňovat nabízený mu rezervační formulář, ale neobdrží předběžné informace o dostupnosti pokojů v určitém termínu. O několik dní později je mu 7 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar Marketing v cestovnímruchu: Jakuspět v domácí I světové konkurenci. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, s

21 oznámeno, že volné pokoje na vybrané termíny nejsou. Takový přístup nejenom zklamává klienta, ale také vyvolává pocit podvodu, což je naprosto katastroficky pro image hotelového podniku. Jinými slovy, při rezervaci na internetu člověk okamžitě musí vidět seznam volných pokojů a jejich popis. b) Druhým aspektem rozmístění stránek hotelových podniků na internetu je efektivně používat grafické možnosti webu. Například, psychologové a specialisté marketingových oddělení si již před dlouhou dobou všimli, že v internetovém prostředí jsou populárnější společnosti, jejichž webové stránky obsahují fotografie veselého, pěkně oblečeného a usměvavého personálu, který je vnímán klienty jako důvěryhodný a vstřícný. 9 Tak samotné fotografie, které byly pořízeny, zpracovány dobrým fotografem (což je také velmi důležité) a zveřejněny na internetových stránkách, jsou schopné přilákat nové zákazníky. Tyto fotografie mohou být umístěny ve zvláštní sekci stránek nebo mohou být použity jako ilustrační materiál. Design firemních stránek by měl mít stručný charakter a být pohodlným pro uživatele. Cílové skupiny konkrétních hotelových podniků se značně liší, proto designu webových stránek dílčího hotelu by měl odpovídat koncepci hotelu a jeho cílové skupině zákazníků. Avšak nejčastěji se volí provedení v klasickém stylu za přítomnosti velmi kvalitních stylových fotografií, neprovokujících barev a jejich klasických kombinací. Krásné fotografie hotelu a jeho pokojů je jednou z nejdůležitějších částí firemního webu v pohostinství. Dobrý fotograf, který zajistí, že interiéry budou lákat zákazníky, je v daném případě nutností. Je důležité, aby člověk mohl představit sám sebe v hotelu a zjistit, že se mu chce právě tam. Chcete-li to provést, je potřeba umístit na web hotelu vyčerpávající množství fotografií pokojů, interiérů, výhledů z oken, atd. Zatímco pozitivní fotografie personálu, jak již bylo popsáno výše, dodají klientovi pocit, že na něj se tu vždy těší. c) Často výběr hotelu stojí na druhém místě po výběru určitého místa či regionu, kde zákazník může relaxovat, bavit se, cvičit anebo se léčit. 9 PROCHÁZKA, Tomáš Obsahový marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, s

22 Jakmile požadovaná služba je nalezena klientem, vybírá se hotel, ve kterém se bude spát. V této souvislosti je potřeba, aby korporativní webové stránky hotelu zahrnovaly databázi turistických atrakcí, parků, lázeňských komplexů, neobvyklých míst, které se nacházejí poblíž hotelu a o které by klient mohl mít zájem. d) Vzhledem k tomu, že v hotelovém průmyslu velký význam patří zahraničnímu cestovnímu ruchu, je docela samozřejmé vytvořit vícejazyčné verze stránek v angličtině a jiných příslušných jazycích. e) Také je potřeba zvýšit počet pozitivních hodnocení. Oddíl Hodnocení hotelu" na webových stránkách by měl být snadně zobrazitelným a pohodlným. Pro přesvědčivější výsledky, je nezbytné poskytnout odkazy na recenze umístěné na jiných internetových stránkách (např. booking.com, tripadvisor.com, apod.). f) Na webových stránkách může být také umístěna mapa, která by měla mít snadné použití. Dobře se k tomu hodí, například, řešení od společností Google či Yandex. Vzhledem k tomu, že zákazníci se dostávají do místa různými způsoby, je vhodné přidat popis většiny možných cest pomocí různých dopravních prostředků. g) Stránky musí také obsahovat seznam doplňkových služeb, které poskytuje hotel. Může jít, například, o vyzvednutí zákazníků z letiště (taxi z letiště nebo nádraží, platba za které může být případně zahrnuta do ceny rezervovaného pokoje), přičemž na webové stránce by mělo být poznamenáno, že taková služba existuje a že může být zaplacena předem, v rámci platby za rezervace. h) Nakonec, korporativní stránky hotelu nutně potřebují umístění informace o aktuálních akcích a slevách. Tímto způsobem podnik bude přitahovat více zákazníků: ideální je ponechat prostor pro tuto informaci na hlavní stránce, protože to je místo, kde se informace o akciích bude vypadat nejvíce nápadné a atraktivní. 22

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc

Více

Analýza webových stránek Unie Kompas. Pavlína Pejlová

Analýza webových stránek Unie Kompas. Pavlína Pejlová Analýza webových stránek Unie Kompas Pavlína Pejlová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou webových stránek Unie Kompas, což je nezisková organizace poskytující služby například

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Nela Křivánková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení webové prezentace vybrané organizace Web presentation of chosen organisation rating Miroslav Prokůpek Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Oleksandr Biley Opatření managementu stravovacího úseku v hotelu s cílem zvýšit a zkvalitnit stravovací služby a tak dosáhnout vyšší poptávky po těchto

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kristýna Chmelová Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Bakalářská

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ Veronika Svatošová 1 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email: Veronika.svatosova@student.upce.cz

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti Lenka Wehrenbergová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce čtenáře obeznámí s problematikou navrhování webů ve vztahu k jejich zaměření, funkci a cílové

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu

Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu Komparativní analýza pěti internetových rezervačních systémů z pohledu hotelu Diplomová práce Bc. Ivana Pokludová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS INOVACE FIREMNÍHO E-SHOPU A OPTIMALIZACE

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více