VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Albina Kupaeva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Albina Kupaeva"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O Albina Kupaeva Porovnání webových stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze Bakalářská práce 2014

2 Webové stránky 5* hotelu v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra: Hotelníctví Studijní obor: Hotelníctví Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Liubov Ryashko, kandidátka věd Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor dissertation Websites of 5* Hotels in Prague and Moscow: comparative analysis Albina, Kupaeva The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Hospitality Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Mgr. Liubov Ryashko, CSc DateofSubmission: Dateof Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... Jméno příjmení V Praze dne

5 Děkuji Mgr. Liubov Ryashko, vedoucí mé bakalářské práce za vedení, trpělivost, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování poskytla.

6 Abstrakt KUPAEVA, Albina. Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha Bakalářská práce na téma Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza obsahuje analýzu založenou na porovnání předem stanovených kritérií vlastností webových stránek zkoumaných hotelů. Těmito kritérií jsou komunikační možnosti pětihvězdičkových hotelů v Praze a v Moskvě. Zkoumají se možnosti komunikace prostřednictvím bezplatné telefonní linky, sociálních sítí, Skype, rezervačního formuláře, referencí klientů. Rovněž obsahuje analýzu využití sociálních sítí hotelovými řetězci. Cílem bakalářské páce je porovnání komunikačních možností webových stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze na základě stanovených kritérií a zjištění hlavních rozdílů v komunikačních možnostech pětihvězdičkových hotelů ve zmíněných městech. Klíčová slova: pětihvězdičkové hotely, komunikační možnosti, rezervační formulář, Skype, sociální sítě, marketing, Facebook, Twitter.

7 Abstract Bachelor thesis is dedicated to the websites of 5* Hotels in Prague and Moscow: comparative analysis and includes analysis based on a comparison of predetermined criteria - the characteristics of websites surveyed hotels. These criteria are the communication capabilities of five star hotels in Prague and Moscow. The thesis includes the comparison of the possibilities of communication by freephone, social networking, Skype, booking form, references of clients. It also includes an analysis of the use of social networks by hotel chains. The aim is to compare the lever bachelor of communications options on the websites of 5* star hotels in Moscow and Prague based on set criteria and identification of the main differences in communication possibilities of five star hotels in these cities. Keywords: luxury hotels, communication abilities, booking form, Skype, social networks, marketing, Facebook, Twitter.

8 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST ZÁSADY TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK FÁZE TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK SPECIFIKUM WEBOVÝCH STRÁNEK HOTELOVÝCH ZAŘÍZENÍ NOVÉ TRENDY V OBLASTI TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK MOŽNOSTI KOMUNIKACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PĚTIHVĚZDIČKOVÝCH HOTELŮ V MOSKVĚ A V PRAZE PŮSOBENÍ A ODKAZY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH Praha Moskva Srovnání využití sociálních sítí pětihvězdičkových hotelů v Praze a v Moskvě JINÉ MOŽNOSTI KOMUNIKACE S KLIENTY PĚTIHVĚZDIČKOVÝCH HOTELŮ Praha Moskva Srovnání výsledků možnosti komunikace v 5* hotelech v Moskvě a v Praze MOŽNOSTI ONLINE REZERVACÍ A REFERENCÍ Praha Moskva POROVNÁNÍ NASTAVENÍ KOMUNIKACE A ODKAZŮ NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ V RÁMCI HOTELOVÝCH ŘETĚZCŮ ROZHOVOR S MANAŽEREM PĚTIHVĚZDIČKOVÉHO HOTELU OHLEDNĚ VYUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH MOŽNOSTÍ NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A LITERATURY PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1: PĚTIHVĚZDIČKOVÉ HOTELY V MOSKVĚ A V PRAZE A ŘETĚZCE SEZNAM 5* HOTELŮ V MOSKVĚ PŘÍLOHA Č. 2: KOMUNIKAČNÍ MOŽNOSTI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PĚTIHVĚZDIČKOVÝCH HOTELŮ V PRAZE A V MOSKVĚ... 52

9 Úvod Jedním z hlavních nástrojů pro propagaci hotelového zařízení v současné době je internet, zejména webové stránky hotelu. Webové stránky jsou tváři hotelu. Sdělují podrobné a užitečné informace o hotelových službách, o rozsahu a ceně za tyto služby. Webové stránky jsou také často prvním místem seznámení hosta s hotelovým zařízením. Proto taky v současné době neexistuje žádný větší hotel standardu Luxus (5*), který nevede webové stránky. Bakalářská práce na téma Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza je velmi zajímavá a originální. Jedná se o analýzu založenou na porovnání předem stanovených kritérií vlastností webových stránek zkoumaných hotelů. Těmito kritérií jsou komunikační možnosti pětihvězdičkových hotelů v Praze a v Moskvě. Zkoumají se možnosti komunikace prostřednictvím bezplatné telefonní linky, sociálních sítí, Skype, rezervačního formuláře, referencí klientů. Rovněž je provedená analýza využití sociálních sítí hotelovými řetězci. Cílem bakalářské páce je porovnání komunikačních možností webových stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze na základě stanovených kritérií a zjištění hlavních rozdílů v komunikačních možnostech pětihvězdičkových hotelů ve zmíněných městech. Dále si stanovíme pracovní hypotézy: H1: Pětihvězdičkové hotely používají všechny možnosti moderního Internetu pro organizaci komunikace s klienty prostřednictvím webových stránek. H2: Sociální sítě jsou velmi využívaným komunikačním prostředkem pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze. Hotely se neomezují na hlavní sociální síť Facebook, ale používají i jiné možnosti sociálních sítí. Hypotézy budou ověřeny zejména následujícím způsobem. Pro ověření první hypotézy se prozkoumají webové stránky řetězcových hotelů v Moskvě a v Praze a vyvodí se závěr, zda pětihvězdičkové hotely využívají interaktivních komunikačních možností a prostředků, zejména které z používaných komunikačních možností jsou interaktivní. 9

10 Pro ověření druhé hypotézy se zjistí, zda hotely v Moskvě a v Praze využívají sociální sítě pro propagaci služeb hotelových zařízení. Bude se taky hodnotit rozsah používaných sociálních sítí. Bakalářská práce se člení do tři kapitol. V teoretické části jsou vymezeny hlavní předpoklady pro tvorbu webových stránek v hotelnictví a cestovním ruchu. Odpovídá se na otázky: jakými zásadami se musí řídit webový designer a programátor při tvorbě webových stránek pětihvězdičkového hotelu. Rozebírají se specifika tvorby webových stránek pětihvězdičkových hotelů, jejich hlavní vlastnosti. Nezbytnou součástí analýzy je vymezení nových trendů a tendencí pro tvorbu webových stránek hotelů. V analyticko-praktické části se provádí porovnání webových stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze na základě komunikačních možností: působení na sociálních sítích, možnost využití Skype a bezplatné telefonní linky, rezervačního formuláře a referencí klientů. Výsledky analýzy jsou znázorněny v tabulkách a okomentovány. V návrhové části jsou uvedeny jednotlivá doporučení a návrhy pro zlepšení komunikace webových stránek jednotlivých hotelů. Na základě struktury a obsahu bakalářské práce lze shrnout, že v práci budou použity metody výzkumu a metody analýzy dat, zejména literární rešerše (analýzy literárních akademických zdrojů), syntéza, komparace a dedukce. Pro výzkum jsou použity primární a sekundární zdroje. Primárním zdroje informací je rozhovor s manažerem pětihvězdičkového hotelu v Moskvě; sekundárním zdrojem je analýzy stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze. 10

11 1 Teoretická část Úspěch každého podnikání závisí na tom, jak dobře dotyčná firma sděluje informaci o sobě partnerům a zákazníkům. Jedním z nejdůležitějších zdrojů informací o firmě je v současné době její zastoupení v sítě Internet, jelikož pravě zde mnozí hledají podrobnější, a co je nejdůležitější, aktuální informace, na základě kterých si následně mohou udělat představu o organizaci. Pokud společnost má dobrou reprezentaci na internetu, tedy kvalitní firemní webové stránky, nejen se ji zvyšuje pozitivní image, ale tato skutečnost také mluví ve prospěch bezpečnosti a stability společnosti. Ve stejné době, nedostatek vlastních stránek nebo jejich špatná kvalita mohou odradit potencionální zákazníky a mít nepříznivý vliv na obraz společnosti jako celku. Je chybou domnívat se, že možnosti internetu jsou omezené pouze na tvorbu image společnosti, protože korporativní internetová stránka umožňuje nastavení dalšího komunikačního kanálu se zákazníky a partnery. Umístění podrobného katalogu zboží či, v případě hotelového podniku, služeb nejen poskytuje návštěvníkům možnost vybrat potřebné zboží či služby, ale také výrazně snížit zatížení zaměstnanců. Tak v teoretické části práce se věnujeme právě všem aspektům tvorby a provozování webových stránek, zejména v hotelovém průmyslu. Vytvoříme tak dobrý základ pro následné porovnání stránek pětihvězdičkových hotelů v Moskvě a v Praze z hlediska jejich komunikačních možností. 1.1 Zásady tvorby webových stránek Webové stránky jsou jedním z největších a nejúčinnějších prostředků propagace každé firmy. Současně tvoří velmi důležitý marketingový nástroj použitelný na kterémkoliv místě po celém světě. 1 Ani pro oblast hotelnictví toto tvrzení není výjimkou, protože základní prezentací hotelového zařízení v současné době jsou jeho webové stránky. 1 CHROMÝ, Jan Tvorbawebovýchstránek.1. vyd. Praha: Vysokáškolahotelová v Praze 8, s

12 Jaké funkce a nároky mají webové stránky hotelu nebo jiného podniku? Jsou to následující funkce: a) Reklamní.V případě webových stránek hotelového zařízení se jedná zčásti o direct marketing, protože většina těchto stránek dovoluje udělat přímou rezervaci hotelového pokoje pomoci rezervačního formuláře. Zároveň webové stránky lze považovat za nástroj Public Relations, protože propagují toto hotelové zařízení potenciálním zákazníkům, zejména klientům, zájmovým sdružením, organizacím apod. Nelze si nevšimnout významu webu jako reklamního nástroje, protože řada webových stránek (zejména v případě hotelových řetězců) slouží k posílení image tohoto řetězce. Nakonec je to nástroj podpory prodeje, protože na webových stránkách lze rozmístit informací o akcích, slevách, nabídkách apod. b) Aktuální informace. Nepřesné, zastaralé a neaktuální informace můžou působit velmi negativně na případného návštěvníka. V případě hotelového zařízení je nutno sledovat, aby byly vymazávány neaktuální slevy a akce na pobyty, ale naopak publikovány zajímavé informace o budoucích akcích a nabídkách. Tak je možné docílit opětovné návštěvy stránek ze stany zákazníka. c) Interaktivita. Pod pojmem interaktivita webových stránek lze představit možnost výměny informací oboustranně (hotel-zákazník). V případě hotelových stránek se jedná o možnost psaní referencí a publikaci příspěvků. Stránky se stávají více aktivní, a návštěvníci si je lépe pamatují. d) Přesvědčivost. Obsah stránek hotelového zařízení by měl obsahovat důvěryhodné a pravdivé informace, které působí přesvědčivě pro zákazníka. Toto kritérium se týká nejenom informací, ale i způsobu podávání této informace na stránkách. Významnou roli hrají doplňkové šablony a formuláře, které zákazníka pobídnou k okamžité objednávce nebo nezávazné poptávce. e) Vyhledatelnost. Každé webové stránky musí být snadno vyhledávané dle klíčových slov ve vyhledávačích. Správce webových stránek musí 12

13 zadat korektní klíčová slova tak, aby se skupina klíčových zákazníků zúžila pouze na ty potenciální, kteří hledají skutečně hotelové služby v daném regionu. Tak zde jsou uvedeny hlavní vlastnosti a nároky na webové stránky obecně, bez ohledu na to, zda patří hotelovému zařízení či ne. Proto, aby tyto stránky byly funkční a splňovaly všechna tato kritéria, je nutno udělat určitý seznam činností, zejména ze strany programátora. V následující části se zaměříme na jednotlivé etapy tvorby webových stránek. 1.2 Fáze tvorby webových stránek V této části bakalářské práce se pokusím zmapovat jednotlivé etapy tvorby webových stránek. Faktem je, že bez ohledu na to, jak konkrétně společnost bude vytvářet firemní webové stránky, vždy jde o partnerství vedení společnosti a výkonné strany (ať už externího web-studia nebo vlastního marketingového oddělení). 2 Často, většina problémů vzniká z toho důvodu, že zákazník (tedy vedení firmy) nechápe, jaké základní kroky jsou potřebné k vytvoření kvalitního webu, když to ten, kdo tuto práci vykonává, nemá čas (nebo chuť) mu to vysvětlit. Základními kroky pro vytvoření webové stránky jsou následující: Stanovení cílů webových stránek a jejich umístění Vytvoření technickéhonávrhupro vývoj webových stránek Vytvoření design-produktu webových stránek Kódování stránky Programování webových stránek Naplňování webu informací Umístění webových stránek na internetu 2 JANOUCH, Viktor nternetový marketing. Brno: Computer Press, a.s., s

14 Zkušební etapa 1. Stanovení cílů webových stránek a jejich umístění V této fázi je třeba určit, jakým účelům bude sloužit daná webová stránka, tj. které úkoly musí plnit: zda jde o poskytnutí obecné představy o dané obchodní společnosti nebo mnohostranné informace o některých aspektech její činnosti, zvýšení objemu prodeje prostřednictvím tradičních kanálů nebo otevírání online obchodu, využití stránek jako prostředku reklamních a marketingových kampaní. Cíle webové stránky, ve většině případů by měl být stanoveny zákazníkem, a pak se spolu s tvůrcem stránek upřesněny a napraveny. Je to jedna z nejdůležitějších etap nejen v procesu vytvoření webové stránky jako takové, ale také nejdůležitější fáze internetového marketingu. V případě, že zákazník neví, proč potřebuje webové stránky, s největší pravděpodobností následně nebude spokojený s prací web-designera a bude se domnívat, že ztratil peníze vynaložené na vytvoření webových stránek. V důsledku toho obchodní společnost nebude používat metody internetového marketingu, což bude nepříznivě ovlivňovat její konkurenční postavení na trhu. Po definování cílů stránek by měla být jasně a nejpodrobnějším způsobem definována a popsána cílová skupina daného webu, protože tato skutečnost má vliv na způsob, jakým se bude informace představena. Definování cílové skupiny webové stránky není o nic méně důležitým prvkem, než definování jejích cílů. Ne vždy se cílová skupina zákazníků společnosti v off-line automaticky stane cílovou skupinou on-line zdroje společnosti. 3 Znalost cílového publika a existence představy o charakteristikách uživatelů internetu v konkrétním regionu pomůže vytvořit aspoň přibližné předpoklady o tom, kdo bude hlavními návštěvníky daných webových stránek. Definice a co nejpodrobnější popis cílové skupiny webu dává možnost vytvořit odpovídající design pro daný projekt, stejně jako vybrat ten správný směr pro 3 CHROMÝ, Jan Marketing, média a jejichstudium v zrcadlewebovýchstránek. 1. vyd. Praha: Extrasystem Praha, s

15 psaní textů. Je velmi důležité mluvit se zákazníky jazykem, který chápou. A na internetu tato skutečnost je ještě důležitějším požadavkem, než v reálném životě, protože v online prostoru firma a její konkurent jsou od sebe odděleny pouze kliknutím myši a text webové stránky napsaný vhodným stylem může mít rozhodující vliv na preferenci klienta. V konečné fázi této etapy se určuje, při kterých vyhledávacích dotazech webové stránky by se měly objevit ve výsledcích vyhledávače. Definice vyhledávacích dotazů, nebo jinými slovy vytvoření sémantického jádra je poměrně složitým procesem, který by v ideálním případě měl být proveden odborníky. Nicméně, každý manažer nebo majitel podniku je schopen vymyslit přibližný seznam vyhledávacích dotazů pro korporativní webové stránky. K tomu stačí zapsat všechna slova a fráze, které mohou být použita k vyhledání konkurentů firmy a zeptat se obchodních manažerů, jaké otázky nejčastěji vznikají u klientů společnosti. Následně, je velmi užitečné porovnat své odhady s výsledky, které dostaneme za použití daných vyhledávacích dotazů ve vyhledávačích. Pro více informací o stavu věcí na internetu v konkrétním odvětví trhu je vhodné provést analýzu webových stránek konkurentů. Je třeba mít na paměti, že konkurenti v reálném životě nemusí být nutně konkurenty v internetovém prostředí. Nejlepším řešením je podívat se na několik stránek, které se nacházejí na seznamu nejnavštěvovanějších v předních vyhledávačích, a při tom uvědomit si grafického řešení, textů a vyhledávaných dotazů. Taková informace stačí k zamyšlení nad tím, co by měly obsahovat internetové stránky firmy. 2. Vytvoření technického návrhu pro vývoj webových stránek V rámci návrhu webu musí být co nejpodrobnější popsány: 4 Cíle webové stránky a její cílová skupina 4 DAWSON, Alexander Výjimečnýwebdesign: jaktvořitosobité, přitažlivé, použitelnéweby. 1. vyd., Brno: Computer Press, s

16 Struktura webu a počet stránek v každé z jeho částí Detaily fungování dynamických modulů Návrhy na provedení (barevné schéma, použití elementů korporativního stylu, poměr grafiky / textu, atd. Používané technologie (HTML, Flash, PHP, a td.) Postup udělení, zpracování nebo tvorby grafických i textových informací Technické požadavky na budoucí webové stránky Technický návrh je základním dokumentem, na základě kterého se uskutečňuje následná fáze vývoje internetových stránek. Velmi často se vyskytuje situace, kdy zákazník čeká na sestavení technického návrhu ze strany tvůrce, jenž zase čeká na totéž od zákazníka. V této souvislosti ještě jednou je potřeba zdůraznit, že vytvoření webových stránek je především spolupráce. Ani zákazník, ani umělec nemůže vytvořit technický návrh bez pomocí druhé strany. Je pravidlem, že zákazník musí jasně popsat účel webových stránek, jeho cílovou skupinu a vlastní požadavky na funkční aspekty webu. Další kroky podniká umělec, který pomocí technického jazyka popisuje, jak bude fungovat web. 3. Vytvoření design-projektu webových stránek V této fázi designer ve speciálním grafickém programu vytváří budoucí design stránek webu se zobrazením všech grafických elementů (bannerů, tlačítek, obrázků) a textových prvků. Samozřejmě web-designer vytváří design webových stránek dle přání zákazníků a úkolů stanovených v technickém návrhu. Když mluvíme o vizuální reprezentaci webové stránky, nelze nezmínit rozdíly mezi pevnými a responzivními webovými stránkami. 5 Tato skutečnost je 5 GUSTAFSON, Aaron Adaptive Web Design: Crafting Rich Experiences with Progressive Enhancement. Copenhagen: Easy Readers, s. 5 16

17 spojená s tím, že moderní monitory mají různé rozlišení. Co se tyče webových stránek, zajímá nás především šířka. Šířka monitoru v pixelech může nabývat hodnoty 800, 1024, 1280, 1600 a ještě více. Kromě toho, uživatel může zobrazit stránku ve zmenšeném okně. Pevné provedení stránek předpokládá jedinou šířku webové stránky pro všechny rozlišení obrazovek a všechny šířky okna, tedy v případě, že šířka monitoru v pixelech tvoří 1000, na displeji 800 pixelů se objeví horizontální rolování a na obrazovce 1280 pixelů - prázdné pole vlevo a vpravo (nebo pouze na jedné straně). Takový přístup k designu stránky umožňuje přesně řídit složení stránek a jasně vědět, kde se bude nacházet určitý prvek na každé obrazovce. Tento typ stránek umožňuje použití bohatších elementů grafiky. Responzivní design webu, na rozdíl od pevného, přizpůsobuje se" šířce obrazovky. To vede k tomu, že většina uživatelů uvidí stránku bez vodorovného posuvníku, ale na různých obrazovkách kompozice stránky mohou být nepředvídatelné, což není úplně ideální především z hlediska web-designu. Proč by objednávatel webových stránek, tedy vedoucí či vlastník firmy měl být vědomý těchto rozdílů? Především pro to, aby mohl zvolit správný přístup k grafické realizaci webu a byl schopen ještě před zahájením práce říct designéru, zda webové stránky budou pevné nebo pryžové. 4. Kódování stránky Jakmile zákazník schválil design-projekt (písemně nebo em), začíná práce kodéra. Je to osoba, která převádí rozvržení stránky do jazyka programování HTML. 5. Programování webových stránek Velmi často se fáze programování a kódování jsou spojeny do jednoho. V rámci malých a středních projektů často obě funkce jsou realizovány jednou osobou. Co se tyče velkých projektů, s ohledem na specifiku práce, tyto fáze se obvykle rozdělují. V programovací fázi (která obvykle probíhá za použití jazyků DHTML, 17

18 PHP, Perl, ASP a různých databází) se vytváří všechny stránky konkrétního webu, určuje se pořadí menu, umísťují se hypertextové odkazy, vytváří se dynamika webu, programují se takové komponenty, jako jsou knihy hostů, fórum, novinky a tak dále. Pokud webové stránky mají mít také rozhraní pro správu, musí byt vytvořeno právě v programovací fázi. Je velmi důležité ještě v programovací fázi určit, na základě kterého systému správy (Content Management Site) budou fungovat budoucí webové stránky. 6 Dnes na trhu existuje široká škála systémů správy a pro zvolení vhodného systému je třeba si poradit s odborníkem. Výsledkem práce kodéra a programátora se stává takzvaná "ryba" stránky, tedy webová stránka bez obsahu. Fyzicky web v daném kroku tvoří sada souborů. Je třeba si pamatovat, že délka realizace kódovací a programovací práce závisí na složitosti projektu a může se pohybovat v rozsahu od týdnů do 2 měsíců. 6. Naplňování webu informací V této fázi informace poskytnuté zákazníkem nacházejí svá místa na webu. Jinými slovy pomocí převodu do speciálního formátu text a grafika jsou umístěny na konkrétním místě stránky a po tomto kroku informace je k nahlédnutí. Termín ukončení této fáze opět závisí na složitosti projektu, množství informací, které musí být umístěny na webových stránkách a druhu, v němž zákazník jí poskytl zpracovatelovi. Pokud jsou informace dány v elektronické podobě a grafika nevyžaduje zpracování navíc (například změnu velikosti, přidání dalších prvků, atd.), naplnění obsahu stránek je dostatečně rychlým procesem. Avšak pokud je potřeba dodatečná práce, jako je vyhledávání nebo úprava textu či grafiky, skenování fotografií nebo vytváření výkresů, táto fáze vytvoření webové stránky pse může vyžadovat nejvíce času. 6 LAWRENCE, Dave Balanced website design: optimising aesthetics, usability and purpose. London: Springer, s

19 7. Umístění webových stránek na internetu Je třeba poznamenat, že tento krok se ne v každém případě provádí až po všech výše uvedených etapách, jelikož může být proveden souběžně s některou z předchozích fází. Jeho podstata spočívá v tom, že soubory jsou umístěny na hostitelském webu. 8. Zkušební etapa Tento krok se může provádět jak před, tak i po umístění stránek na své adrese. V této fázi cílem je odhalit chyby a opomenutí při programování a psaní textů. Délka zkušebního období závisí na složitosti návrhu, ale obvykle nebývá delší než jeden měsíc. 1.3 Specifikum webových stránek hotelových zařízení V hotelnictví, jako v každém jiném odvětví, existuje celá řada zvláštností, které je třeba vědět a brát v potaz při vytvoření webových stránek ubytovacího zařízení. V následující části si probereme některé z těchto funkcí a také obtíže, které mohou způsobit, spolu se způsoby, jak je řešit při vstupu společnosti na internetový trh hotelových služeb. Úspěch v pohostinství závisí na denním úspěchu v získávání zákazníků a následného vytváření zisku. To vše nutí hotely uchýlit se k takových metodám jako jsou vyžadování platby při rezervaci pokoje a vyúčtování zákazníkovi celkové částky v případě, že nezrušil rezervaci s předstihem a nepřišel, atd. Ztráty v důsledku nedostatečné poptávky není možné kompenzovat a pokud hotely se snaží maximalizovat své zisky, je třeba využít všechny dostupné metody prosazování podniku a jeho služeb. Jeden způsob, jak vyřešit problém nedostatku poptávky po určitém hotelu, je vytvořit funkční webové stránky a uskutečnit jejich vhodnou propagaci v internetovém prostředí. Většina lidí, kteří využívají služeb různých hotelů a ubytovacích zařízení, jsou pokročilými uživateli internetu. V důsledku toho mnoho z nich samostatně vybírá hotel přes internet anebo aspoň prohlíží 19

20 webové stránky těch hotelů, které byly nabízené cestovními kancelářemi nebo speciálními agenturami. Ve skutečnosti, web hotelového zařízení, komunikace potenciálního klienta s pracovníky (ať už telefonicky nebo pomocí jiných prostředků komunikace) a také hodnocení a recenze hotelu od bývalých klientů jsou hlavními určujícími faktory při výběru hotelu. 7 Kromě toho, čím více unavený dlouhou cestou klient bude čekat na recepci, tím méně je pravděpodobné, že daný hotel bude doporučen někomu dalšímu, a že bude pozitivně ohodnocen, což hypoteticky může mít za následek desítky nových zákazníků. Proto, aby se pomocí firemních webových stránek co nejvíce ušetřit čas zákazníka a hotelového personálu a přispět k větší efektivnosti, je vhodné, například: a) využívat online rezervační systém v rámci vlastních webových stránek. Přenos systému on-line rezervací a konečné registrace s vyplňováním všech údajů včetně čísla cestovního dokladu pomůže snížit čas potřebný pro registraci pomocí webové stránky společnosti. Po příjezdu klienta bude stačit pouze ověřit číslo občanského průkazu, získat od něj jeden podpis na předtištěném formuláři, který byl vyplněn předem přes webové stránky a předat klíč od pokoje, což potrvá kolem dvou minut místo obvyklé čtvrthodiny. Rezervační systém je jedním z klíčových prvků hotelového webu. Právě praktický a pohodlný rezervační systém je posledním krokem při výběru hotelu. A pokud se již po zvolení hotelu lidé nebudou schopni vypořádat se s tímto systémem nebo samotný rezervační systém nebude fungovat správně, hotelový podnik může přijít o zákazníky a, následně, o peníze, proto žádný hotel si nemůže dovolit, aby se vyskytly chyby spojené s rezervačním systémem. 8 Například, zákazník po výběru hotelu začíná vyplňovat nabízený mu rezervační formulář, ale neobdrží předběžné informace o dostupnosti pokojů v určitém termínu. O několik dní později je mu 7 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, s JAKUBÍKOVÁ, Dagmar Marketing v cestovnímruchu: Jakuspět v domácí I světové konkurenci. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, s

21 oznámeno, že volné pokoje na vybrané termíny nejsou. Takový přístup nejenom zklamává klienta, ale také vyvolává pocit podvodu, což je naprosto katastroficky pro image hotelového podniku. Jinými slovy, při rezervaci na internetu člověk okamžitě musí vidět seznam volných pokojů a jejich popis. b) Druhým aspektem rozmístění stránek hotelových podniků na internetu je efektivně používat grafické možnosti webu. Například, psychologové a specialisté marketingových oddělení si již před dlouhou dobou všimli, že v internetovém prostředí jsou populárnější společnosti, jejichž webové stránky obsahují fotografie veselého, pěkně oblečeného a usměvavého personálu, který je vnímán klienty jako důvěryhodný a vstřícný. 9 Tak samotné fotografie, které byly pořízeny, zpracovány dobrým fotografem (což je také velmi důležité) a zveřejněny na internetových stránkách, jsou schopné přilákat nové zákazníky. Tyto fotografie mohou být umístěny ve zvláštní sekci stránek nebo mohou být použity jako ilustrační materiál. Design firemních stránek by měl mít stručný charakter a být pohodlným pro uživatele. Cílové skupiny konkrétních hotelových podniků se značně liší, proto designu webových stránek dílčího hotelu by měl odpovídat koncepci hotelu a jeho cílové skupině zákazníků. Avšak nejčastěji se volí provedení v klasickém stylu za přítomnosti velmi kvalitních stylových fotografií, neprovokujících barev a jejich klasických kombinací. Krásné fotografie hotelu a jeho pokojů je jednou z nejdůležitějších částí firemního webu v pohostinství. Dobrý fotograf, který zajistí, že interiéry budou lákat zákazníky, je v daném případě nutností. Je důležité, aby člověk mohl představit sám sebe v hotelu a zjistit, že se mu chce právě tam. Chcete-li to provést, je potřeba umístit na web hotelu vyčerpávající množství fotografií pokojů, interiérů, výhledů z oken, atd. Zatímco pozitivní fotografie personálu, jak již bylo popsáno výše, dodají klientovi pocit, že na něj se tu vždy těší. c) Často výběr hotelu stojí na druhém místě po výběru určitého místa či regionu, kde zákazník může relaxovat, bavit se, cvičit anebo se léčit. 9 PROCHÁZKA, Tomáš Obsahový marketing. 1. vyd. Brno: Computer Press, s

22 Jakmile požadovaná služba je nalezena klientem, vybírá se hotel, ve kterém se bude spát. V této souvislosti je potřeba, aby korporativní webové stránky hotelu zahrnovaly databázi turistických atrakcí, parků, lázeňských komplexů, neobvyklých míst, které se nacházejí poblíž hotelu a o které by klient mohl mít zájem. d) Vzhledem k tomu, že v hotelovém průmyslu velký význam patří zahraničnímu cestovnímu ruchu, je docela samozřejmé vytvořit vícejazyčné verze stránek v angličtině a jiných příslušných jazycích. e) Také je potřeba zvýšit počet pozitivních hodnocení. Oddíl Hodnocení hotelu" na webových stránkách by měl být snadně zobrazitelným a pohodlným. Pro přesvědčivější výsledky, je nezbytné poskytnout odkazy na recenze umístěné na jiných internetových stránkách (např. booking.com, tripadvisor.com, apod.). f) Na webových stránkách může být také umístěna mapa, která by měla mít snadné použití. Dobře se k tomu hodí, například, řešení od společností Google či Yandex. Vzhledem k tomu, že zákazníci se dostávají do místa různými způsoby, je vhodné přidat popis většiny možných cest pomocí různých dopravních prostředků. g) Stránky musí také obsahovat seznam doplňkových služeb, které poskytuje hotel. Může jít, například, o vyzvednutí zákazníků z letiště (taxi z letiště nebo nádraží, platba za které může být případně zahrnuta do ceny rezervovaného pokoje), přičemž na webové stránce by mělo být poznamenáno, že taková služba existuje a že může být zaplacena předem, v rámci platby za rezervace. h) Nakonec, korporativní stránky hotelu nutně potřebují umístění informace o aktuálních akcích a slevách. Tímto způsobem podnik bude přitahovat více zákazníků: ideální je ponechat prostor pro tuto informaci na hlavní stránce, protože to je místo, kde se informace o akciích bude vypadat nejvíce nápadné a atraktivní. 22

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Trendy online marketingu v CR

Trendy online marketingu v CR Trendy online marketingu v CR 2001 až 2013 2014 Pavel Kotas HOTEL.CZ a.s. & MITON Previo s.r.o. Internet a cestovní ruch (TUESDAY.CZ) 25.3.2014 BUDEME SI POVÍDAT O 1 VYHLEDÁVAČE a (vs.) 2 REZERVAČNÍ PORTÁLY

Více

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ NABÍDKA REKLAMNÍHO PROSTORU NEOČEKÁVANÝ PŘÍSTUP Portál Svatba.cz vyniká především v přístupu ke svému inzerentovi.

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

Checklist: Než rozešlete e-mailing

Checklist: Než rozešlete e-mailing Checklist: Než rozešlete e-mailing Prosinec 2009 Spam Máte v e-mailingu odkaz na odhlášení a nastavení preferencí pro klienty? Je odhlášení skutečně jednoduché? Zasíláte kampaň na aktivní e-mailové adresy?

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová cizlokat@fel.cvut.cz Obsah 1. Popis... 1 2. Cílová skupina... 2 3. Případy užití... 2 3.1.

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

2. Technické požadavky k úpravě materiálů pro umístění ve 2GIS

2. Technické požadavky k úpravě materiálů pro umístění ve 2GIS 2. Technické požadavky k úpravě materiálů pro umístění ve 2GIS Typ umísťované informace Banner v rubrice s možností připojení ke všem rubrikám organizace a změny RM pro každou rubriku Mikrokomentář v rubrice

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Karel Punčoch Jan Sequens. Moderní trendy webdesignu

Karel Punčoch Jan Sequens. Moderní trendy webdesignu Karel Punčoch Jan Sequens Moderní trendy webdesignu Budouctnost internetu? internet zmizí! ERIC SCHMIDT šéf Google Ekonomické fórum v Davosu leden 2015 Budouctnost internetu? internet zmizí! ERIC SCHMIDT

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Bakalářská práce Vypracoval: Jméno Příjmení Vedoucí práce: Vedoucí

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

2. Technické požadavky k úpravě materiálů pro umístění ve 2GIS

2. Technické požadavky k úpravě materiálů pro umístění ve 2GIS 2. Technické požadavky k úpravě materiálů pro umístění ve 2GIS Typ umísťované informace Banner v rubrice s možností připojení ke všem rubrikám organizace a změny RM pro každou rubriku Mikrokomentář v rubrice

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Informace k aktualizaci Poski REAL

Informace k aktualizaci Poski REAL Informace k aktualizaci Poski REAL verze 2.12, vydání 13.12.2013 Vážení zástupci realitních kanceláří, dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.12, která opět přichází

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

Neuralmarketing Inteligentní newsletter

Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb Neuralmarketing Inteligentní newsletter Nabídka jednorázové rozesílky a doplňkových služeb 2 Obsah 1 Příprava rozesílky... 3 2 Rozesílka... 4 3 Zpracování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Regionální turistické portály a zapojení podnikatelů do jejich nabídky www.slovacko.cz AVEDON destinační agentura regionu Slovácko Hospitality & Tourism

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

Produkty a přehled služeb

Produkty a přehled služeb Produkty a přehled služeb NAVORA.CONSULTING s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 http://www.myjob.market service.jobrybnik@myjob.market Jobrybnik.cz / Produkty a přehled výkonu 1 Produkty a přehled služeb

Více

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek

Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase. Tomáš Jindříšek Marketing 21. století - jak přilákat nové návštěvníky do regionu, jak je udržet a motivovat je přijet zase Tomáš Jindříšek Kdo k nám dorazí? Doba zájezdních hostinců je pryč Nečekejme, až si host udělá

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNIKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek fcbanikostrava.wz.cz VYPRACOVAL: MAREK SEDLÁČEK (SED0019) AKADEMICKÝ ROK: 2012/2013

Více

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU

RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU RUSKÝ LIFESTYLE PORTÁL O CESTOVÁNÍ A TURISMU COPYRIGHT 2008-2014 PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED VERSION 2014.1 Všechna práva vyhrazena. Russian Traveller je registrovaná obchodní značka. CO JE RUSSIAN TRAVELLER

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana LEGALWAY s.r.o. U Prašné brány 1079/3, 110 00 Praha 1 Tel.: (+420) 606 853 095 E-mail: info@legalway.cz BRAND (značka) a BRANDING Je lepší mít jednu silnou značku

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing.

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Analýza nových forem marketingu Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Jakub Hořický Cíl bakalářské práce Cílem práce je pro zvolenou společnost

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje,

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE NOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH DOPADY NA NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Jak nové technologie ovlivňují nákupní chování spotřebitelů v ČR TERMÍN UKONČENÍ STUDIA

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více