Všeobecné obchodní podmínky Asset Investment Services Ltd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky Asset Investment Services Ltd."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky Asset Investment Services Ltd. Všeobecné obchodní podmínky Asset Investment Services Ltd. platí pro smluvní vztahy mezi Asset Investment Services Ltd. na jedné straně a fyzickými osobami, právnickými osobami a jinými právnickými osobami (dále jen "zákazník"), na straně druhé od okamžiku uzavření příslušné smlouvy mezi společností a zákazníkem Asset Investment Services Ltd. 1. Vymezení pojmů a výrazů " Asset Investment Services Ltd. " je akciová společnost založená dle zákonu o mezinárodních obchodních společnostech kapitoly 270 v Belize. "Zákazník" fyzická osoba nebo právnická osoba ve smluvním vztahu k Asset Investment Services Ltd. na základě objednávky a zajištění služeb "Příjemce" fyzická nebo právnická osoba, která má finanční výhody od poptávané založené firmy, řídící společnost prostřednictvím plných mocí, nebo prostřednictvím ustanoveného Trustu nebo prostřednictvím zmocněnce k účtu "Kupující služby" fyzická nebo právnická osoba, která zadala, vyplnila či odeslala objednávku "Fyzická osoba" jednotlivec, nepodnikatel, nebo osoba, která není zapsána v Obchodním rejstříku "Právnická osoba" každá firma, společnost, společnosti, sdružení, obchodní společnost nebo jakékoliv jiné formy právnické osoby, která je zapsána v Obchodním rejstříku. "Firma, společnost, společnosti nebo sdružení" právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Znamená společnost, trust, partnerství, nebo jiné legální subjekty nebo struktury zajištěné, či zřízené s pomocí Asset Investment Services Ltd. na základě požadavků zákazníků. (tak jak jsou dále definováni). "Svěřenecký účet" bankovní účet u jakékoliv banky, který je pod správou nominovaného důvěrníka na straně Asset Investment Services Ltd. pověřeným správou firemních a soukromých bankovních účtů dle instrukcí zákazníka "Svěřenství" osoba, zajištěna ze strany Asset Investment Services Ltd. pro správu majetku, bankovních účtů nebo jiných výhod ve prospěch zákazníka "Trust" je forma sdružování majetku, který jedna nebo více osob svěřuje správcům, aby s ním hospodařili ve prospěch původních majitelů nebo i třetích osob. "Registrační agent" právnická osoba, která má oprávnění nebo povolení cílové země zajistit registraci nebo podání firem k zápisu na Obchodní rejstřík. "Udržovací poplatky" periodicky se opakující poplatky ve stejné nebo různé výši

2 "Ready made společnosti, nebo Shelf společnosti" společnosti, které byly založeny a jsou uloženy "Na polici", čekajíce na požadavky okamžité akvizice zákazníkem. "Služby" se rozumí poskytnutí Asset Investment Services Ltd. řízení, správy a / nebo jiných služeb (včetně provozu nebo řízení bankovního účtu účetní jednotky) "Nominee" znamená jakoukoliv osobu, společnost, nebo entitu najatou Asset Investment Services Ltd., které mohou být jmenováni jako např. ředitel, alternativní ředitel, jednatel, asistent jednatele, manažer, společník, účetní, daňový zástupce, opatrovník, ochránce, bankovní podpisový vzor, jiný úředník, administrátor, registrovaný zástupce, poskytovatel registrované kanceláře a adresy k doručování legální dokumentace nebo registrovaný majitel Společnosti (tak jak jsou dále definováni) a jejich zaměstnanci a jakékoliv společnosti pod jejich přímou či nepřímou kontrolou nebo jejich ředitelé nebo jejich zaměstnanci (kteréžto vyjádření obsahuje všechny z nich). "Subjekt" v tomto případě znamená trust nebo nadaci, správce nadace nebo trustu a v případě společnosti nebo jiného legálního seskupení ultimátního, nebo ultimátní majitele a v případě společnosti nebo jiného legálního seskupení ultimátní majitele, kterýžto význam v případě jednotlivce obsahuje dědice, osobní zástupce a postupitele a v případě více než jedné osoby to znamená společný a nerozlučný a bude obsahovat jejich dědice, či více dědiců, osobní zástupce a postupitele. "Pověřenci Zákazníka" znamená kteroukoliv osobu (y) jež nejsou Asset Investment Services Ltd. Executive a kteří mohou být jmenováni do funkce Řídícího Agenta (tak jak jsou dále definováni), ředitel, alternativní ředitel, jednatel, asistent jednatele, manažer, společník, opatrovník, dědic, podpisový vzor v bance, jiný exekutiv, poskytovatel plné moci administrátor, registrovaný zástupce, poskytovatel registrované kanceláře, nebo legální doručovací adresy nebo registrovaný majitel Subjektu kteréžto vyjádření obsahuje kteréhokoliv z nich). Obchodní Místo znamená místo zamýšlené k poskytování služeb Asset Investment Services Ltd., může se nacházet kdekoliv na světě. "Řídící Agent" znamená osobu která může být písemně autorizovaná Zákazníkem k poskytování požadavků nebo instrukcí ve směru k Asset Investment Services Ltd. nebo může přejmout služby či oznámení, čas od času poskytnuté Asset Investment Services Ltd. a vztahující se k Subjektu. "Třetí strany" fyzické osoby nebo právnické osoby, které nejsou členy Asset Investment Services Ltd. "EUR" zkratka měny Evropské unie "USD" zkratka měny americký dolar Ultimátní majitel je fyzická osoba, v jejíž prospěch je objednávka služeb podána. "Obchodní Podmínky" znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou v platnosti bez jakéhokoliv specifikovaného omezení na všechny Asset Investment Services Ltd. Zákazníky a Zákazníkem jmenované. 2. Nepřijatelný obchod a činnosti vyžadující předběžný souhlas 2.1 "Ilegální Činnosti" znamenají jakékoliv činnosti považované kdekoliv na světě za ilegální nebo kriminální, které, bez podjatosti k všeobecnosti předešlého, se považují, že obsahují činnosti ve vztahu k: terorismu, obchodování s narkotiky ve všech formách, praní špinavých peněz, příjímání výsledků z kriminální činnosti, nebo obchodování se zeměmi které jsou čas

3 od času pod embargem určitými státy, nebo mezinárodními organizacemi nebo jejich následníky nebo podobnými mezinárodními organizacemi. 2.2 "Nepřípustné Osoby" znamená osoby které: jsou nepřípustné ze zákonů kterékoliv země z jakýchkoliv důvodů nebo mohou být jinak právně diskvalifikovány nebo diskvalifikovány k právním úkonům v rámci dohod jsou známé nebo samo zvaně v procesu úpadku nebo jinak diskvalifikované v jednání jako ředitel, nebo exekutiv společnosti, nebo vězněná osoba nebo shledána vinna v kriminální činnosti (s výjimkou dopravních přestupků, nesoucí kriminální záznam, či trest odnětí svobody) prokazatelně jednaly podvodně a nečestně v jakémkoliv občanském soudním případě jsou residenti států, které jsou pod mezinárodním omezením, nebo embargem včetně, ale bez podjatosti k všeobecnosti předešlého, ty které jsou vzneseny Bezpečnostní Radou Spojených Národů, Evropskou Unií nebo specifický stát nebo mezinárodní organizace nebo jejich následníci nebo podobné organizace jsou vládními úředníky nebo politiky, včetně těch, kteří současně slouží v armádě. 2.3 "Nepřijatelné Činnosti" znamená činnosti neschválené či nepřijatelné pro Asset Investment Services Ltd. a které, bez podjatosti k všeobecnosti předešlého, obsahují činnosti vztahující se k: zbraním, vojenským zařízením a munici; žoldnéřskému nebo nájemnému vojenství; bezpečnostní zařízení včetně zařízení na kontrolu pozdvižení jakou jsou šokující pistole, elektronické omezovací prostředky, CS plyn, a jiné podobné materiály, pepřové spreje nebo jiné výrobky které mohou vést k porušování lidských práv nebo mohou být používány k mučení, nebo které mohou být i jinak použity k trýznění; technické vyzvědačství nebo výzvědné štěnice a průmyslová špionáž; nebezpečné nebo hazardní biologické, chemické nebo nukleární materiály včetně zařízení nebo stroje na výrobu a přepravu takovýchto materiálů anebo dopravy přemisťování, odstraňování nebo ilegální odkládání takovýchto materiálů; obchodování s lidskými a zvířecími částmi těl v celém jeho rozsahu, včetně krve a krevní plasmy; zneužívání zvířat, vivisekce nebo používání zvířat k jakýmkoliv vědeckým nebo testovacím úkonům na výrobcích; obchodování s genetickými materiály; adopční agentury, včetně surogátní mateřství; porušování práv uprchlíků nebo lidských práv; pornografie; pomůcky k používání narkotik; poskytování universitních diplomů nebo kvalifikací;

4 poskytování nebo vydávání kreditních karet, debetních nebo úvěrových finančních karet; poskytování pyramidových prodejních struktur, ve všech formách a mutacích; náboženské organizace, náboženské kulty anebo charity, ve všech jejich mutacích; nabízení nebo poskytování legálního nebo daňového poradenství jiným způsobem než osobami, které jsou profesionálně kvalifikované, a kde je to zapotřebí, licencované k těmto úkonům, v daných jurisdikcích; poskytování trustů nebo služeb trustů nebo služeb patřících k administrativě nebo managementu trustů, společností nebo poskytování jakékoliv služby nebo obchodu který může být v konkurenci s Asset Investment Services Ltd., nebo jeho společníky; obchodování nebo jiné činnosti vzhledem k finančním nebo komoditním obchodům nebo jiných derivátů nebo jiných finančních instrumentů které vytvářejí otevřená a neomezená investiční rizika; jakákoliv činnost která může poškodit reputaci Asset Investment Services Ltd. nebo jeho společníky jakýmkoliv způsobem, kdekoliv v zemi jeho činnosti nebo založení Subjektu; Jakékoliv činnosti, které Asset Investment Services Ltd. může, na základě vlastního zvážení, považovat za nepřijatelné a odmítne je nebo odmítne poskytnout služby zákazníkovi, bez tohož, že specifikuje důvod pro odmítnutí služby. Výběr Asset Investment Services Ltd. zákazníků je, bez podjatosti k všeobecnosti předešlého, jenom na zvážení Asset Investment Services Ltd. 2.4 "Činnosti vyžadující předběžný souhlas": Obchodní činnosti: vyžadování hotovosti od veřejnosti, nabízení investic veřejnosti, pojišťovací obchody, provozování a administrativa co operativních investičních možností, a to jiné, než když spravovaný majetek je majetkem Subjektu Jakékoliv činnosti, které jsou poskytováním finančních služeb, a které vyžadují licencování ve kterékoliv jurisdikci Time share a kluby dovolených Reklama Subjektu nebo adresy, jež patří Asset Investment Services Ltd. jakýmkoliv způsobem (včetně Internetu) Příjímání plateb za výrobky a služby přes Internet Obchodování s vysoce rizikovými výrobky a službami, které mohou být přidružené podvodům, jako je alkohol, cigarety, tabák, umění, poskytování telefonních včetně mobilních telefonních služeb (včetně zpětného volání a obchodování s mobilními telefony či SIM kartami) a počítačovými čipy Používání merchant čísel na procesování kreditních a jiných typů dobíjecích karet Hazard a loterie, ať jsou privátní nebo státní Poštovní či telefonní objednávkové obchody. 2.5 Pakliže kterýkoliv zákazník nebo osoba jím jmenovaná se stane nežádoucí osobou, nebo se zaplete do jakékoliv ilegální činnosti, anebo zakázané činnosti nebo v činnostech, jež vyžadují schválení, bez tohož, že by předem informoval Asset Investment Services Ltd. anebo obdržel písemné schválení od Asset Investment Services Ltd. má právo z vlastní vůle, okamžitě ukončit zákazníkův obchodní případ nebo Asset Investment Services Ltd. může činit dle článku 8.4 níže.

5 2.6 Každý zákazník je povinen neprodleně oznámit všechny a veškeré změny v jeho postavení vzhledem k bodům 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5, a to písemně, k rukám Asset Investment Services Ltd. s plným vysvětlením okolností. Pakliže toto zákazník neučiní, jeho Zákaznický vztah k Asset Investment Services Ltd. je okamžitě ukončen, bez nároků na odškodnění současných či následných poškození, bez nároků na odškodnění nákladů, ať jsou skutečná či pomyslná. Dále Zákazník výslovně souhlasí s tím, že pokud mezi ním a spol. Asset Investment Services Ltd., vzniknou jakékoli spory, budou tyto řešeny v souladu s níže uvedenou rozhodčí doložkou. 3. Záruky 3.1 Zákazník se zavazuje vzhledem k Asset Investment Services Ltd. že: má plnou zákonnou moc (kapacitu) vstoupit do dohod s Asset Investment Services Ltd. v souladu s těmito Obchodními Podmínkami a přijmout Subjekt a obdržet službu, v jurisdikci ve které jsou služby poskytovány nebo ultimátní jurisdikci dané služby jestliže zákazník není trustem nebo nadací, pak je Subjekt Konečným benefičním vlastníkem Subjektu zákazník nejedná a nebude jednat v postavení zmocněnce na kteroukoliv jinou osobu, společnost nebo společnost ve vztahu k Subjektu. 3.2 Ve vztahu k Asset Investment Services Ltd. zákazník se zavazuje že: se podřídí Všeobecným obchodním podmínkám Asset Investment Services Ltd. v jejich plném obsahu a rozsahu zabezpečí, že ti, kteří jsou najmutí Zákazníkem, rozumí jejich legální povinnosti a závazky vyplývající z těchto Obchodních Podmínek, a že, pakliže to bude požadováno od Asset Investment Services Ltd. tito vstoupí do přímého písemného závazku s Asset Investment Services Ltd. a s vyjádřením souhlasu s Asset Investment Services Ltd. Obchodními Podmínkami obdrželi řádné daňové a legální poradenství vzhledem k zřízení, nakoupení a provozování Subjektu souhlasí s tím, že Asset Investment Services Ltd. může (ale v žádném případě není povinen) být závislý na komunikacích obdržených od Zákazníka nebo jím jmenovaného, jaké kroky má vzít ve smyslu managementu Subjektu a poskytování služeb zaplatí a bude plně zodpovědný za zaplacení veškerých osobních, trustových a firemních daní, jež mohou být následkem založení nebo provozováním Subjektu. 4. Odškodnění Zákazníci společně a nerozlučně (za sebe a za jmenované zákazníkem) souhlasí s Asset Investment Services Ltd. a se Subjektem, a tam kde je to patřičné, také obdrží souhlas od Subjektu, že vždy odškodní Asset Investment Services Ltd. a že Asset Investment Services Ltd. zůstane beztrestným: 4.1 vzhledem ke všem legálním postupům, soudům, správním řízením, žalobám, nákladům, a povinnostem (včetně právních nákladů), které mohou nastat nebo vyvstat, započaty, či ohrožující proti Asset Investment Services Ltd. v souvislosti s anebo následkem akvizice nebo obchodních činností Subjektu, nebo poskytnutím služby;

6 4.2 vzhledem k čemukoliv uskutečněnému nebo zapomenutému ze strany Asset Investment Services Ltd. za předpokladu, že se to netýká jakékoliv zodpovědnosti za smrt nebo osobního poškození, vyplývající z nedbalosti Asset Investment Services Ltd..; 4.3 vzhledem k pochybení Asset Investment Services Ltd. podřízení se, zcela nebo částečně, instrukcím nebo požadavkům Zákazníka nebo Zákazníkem jmenovanou osobou, nebo jakoukoliv chybou či nedostatečnou instrukcí nebo požadavkem obdrženým Asset Investment Services Ltd.; 4.4 vzhledem k jakékoliv ztrátě nebo poškození, skutečné nebo imaginární, vyplývající z použití faxu, nebo e mailů, včetně zakódovaných e mailů, selhané nebo neúplné transmise, distorze nebo ztráty soukromí, vyplývající z virů nebo technologických chyb přenosových zařízení, či z jiných zdrojů; 4.5 vzhledem k jiným pokutám, sankcím, nebo povinnostem vzniklých zákazníkům / nebo jimi jmenovaných a / nebo vzhledem k Subjektu a / nebo k Službě. 5. Ztráty bez zodpovědnosti 5.1 Asset Investment Services Ltd. výslovně prohlašuje, že není zodpovědný za jakékoliv závazky Zákazníkům, jimi jmenovaných, Subjektům, a jakýmkoliv třetím stranám, které k nim mají vztah vzhledem k jakýmkoliv škodám nebo ztrátám pro ně vyplývajících, na základě založení, nakoupení nebo provozování Subjektu a / nebo poskytováním Služeb Zákazníkovi, jím jmenovaným, nebo Subjektu nebo komukoliv jinému, ať je v blízkém vztahu či nikoliv. 5.2 Asset Investment Services Ltd. výslovně neuznává a odmítá jakoukoliv zodpovědnost za znemožnění zcela nebo částečně uspokojit Zákazníkovi objednávky či požadavky následkem vnějších vlivů, včetně neochoty třetích stran nebo vládních organizací přijmout, zpracovat nebo pokračovat se žádostí či požadavkem, nebo v následku jejích neúplnosti nebo nepřijatelnosti dokumentace, ať jsou tyto nedostatky v žádostech specificky deklarované či nikoliv, nebo odmítnuty v následku chybného konceptu a řešení celkové žádosti. 6. Závazky Zákazníka 6.1 Zákazník je povinen informovat Asset Investment Services Ltd. nejméně 90 dnů předem, a to písemně, že hodlá ukončit využívání Asset Investment Services Ltd., kterážto informace neznamená pro zákazníka ukončení povinnosti uhradit, anebo splatit provize, vládní poplatky a jiné platby vzniklé Asset Investment Services Ltd. během této výpovědní doby. 6.2 Zákazník je povinen vyžádat písemný souhlas od Asset Investment Services Ltd. pakliže chce měnit ultimátního vlastníka Subjektu nebo zamýšlí ustanovení novou osobu jmenovanou Zákazníkem. Jakákoliv žádost musí být řádně postoupena Asset Investment Services Ltd. včetně detailů zamýšlených změn nebo takového jmenování osoby, tak jak může Asset Investment Services Ltd. vyžadovat, a bez podjatosti k všeobecnosti předešlého, obsahuje řádně certifikované kopie pasů, průkaznost trvalého bydliště a detaily osobního životopisu osoby či osob a Asset Investment Services Ltd. si vyhrazuje právo vyžadovat takovou informaci a detailní dokumentaci osob vzhledem k takovýmto změnám, a rovněž tak právo buď takovou žádost přijmout, nebo odmítnout, bez udání specifických důvodů. 6.3 Zákazník má povinnost zabezpečit včetně jím jmenovaných osob: okamžitou informovanost Asset Investment Services Ltd. o jakýchkoliv záležitostech, které se mohou vztahovat na Subjekt, anebo mohou ovlivnit ochotu nebo schopnost poskytovat, či pokračovat v poskytování Služeb.

7 6.3.2 neprodleně informovat Asset Investment Services Ltd. o činnostech a obchodech Subjektu a žádat předběžné písemné schválení předtím, než jsou provedeny jakékoliv zásadní v těchto činnostech obdržet předcházející písemný souhlas od Asset Investment Services Ltd. předtím, než umístí reklamu nebo učiní veřejnou publicitu ve vztahu k Subjektu nebo k jakýmkoliv jejím činnostem vždy a bez protestu platit Asset Investment Services Ltd. jakékoliv částky řádně ve prospěch Asset Investment Services Ltd. splatné, včetně všech provizí, nákladů za Zákazníka a jeho Subjekt anebo za provedené Služby (včetně provisí Asset Investment Services Ltd. za Služby poskytnuté Zákazníkovi) Nezaplacené provize, náklady za Zákazníka, poplatky či jiné splatné částky, které nejsou zákazníkem řádně a v termínech uhrazeny budou neprodleně následovat vypovězením Služeb Zákazníkovi, s tím, že Zákazník přijímá výslovně veškerou zodpovědnost za jakékoliv okamžité či následné škody či přidružené škody v důsledku jeho platební morálky. 7. Požadavky a Dispozice 7.1 Zákazníci sami za sebe a nominovaní zákazníků souhlasí, že požadavky a dispozice vůči Asset Investment Services Ltd. budou poskytovat písemně, dopisem, či faxem či e maily a Asset Investment Services Ltd. bude považovat takovéto požadavky a dispozice pouze když budou podepsány všemi Zákazníky anebo jimi jmenovaní nebo agentem manažerem, nebo s předem písemně schváleným souhlasem Asset Investment Services Ltd., když jsou provedeny kódovanou poštou agentem manažerem. 7.2 Zákazník bere na vědomí, že Asset Investment Services Ltd. je vázán regulacemi a jinými závazky v rámci zákonů a směrnic jiných jurisdikcí, ve kterých nabízí Služby, jurisdikce ve kterých jsou společnosti založeny, nebo Subjekty provozují business a souhlasí s tím, že jakákoliv činnost prováděna Asset Investment Services Ltd. nebo Asset Investment Services Ltd. executive, tak aby byla v rámci místních zákonů, pakliže není vykonatelná, nebude považována ze strany Asset Investment Services Ltd. nebo Asset Investment Services Ltd. executive jako porušení jejich povinností. 7.3 Tam, kde je to v souhlasu s Obchodními Podmínkami nebo když jsou požadavky k Asset Investment Services Ltd. od Zákazníka nebo jím jmenovaným a pakliže požadavky od Zákazníka nebyly obdrženy ve 30 dnech od požadavku, anebo kde možné zanedbání vyžaduje činnost v rámci kratší doby, Asset Investment Services Ltd. může okamžitě a bez zodpovědnosti k Zákazníkovi nebo jejím jmenovaným nebo Subjektu, nevykonat takovou akci vzhledem k specifické věci nebo podniknout takovou aktivitu, zcela dle vlastního uvážení považovanou za správnou nebo učinit takou aktivitu, tak jak Asset Investment Services Ltd. mohou poradit třetí strany a Zákazník neodvolatelně souhlasí s tím, že pakliže Subjekt je partnerství společnosti je společnost s ručením omezeným nebo Asset Investment Services Ltd. exekutiv jsou členové nebo exekutiva společnosti, nebo Subjektu a Asset Investment Services Ltd. executive jsou členy partnerství, nebo Subjekt je trust a Asset Investment Services Ltd. executive jsou členy tohoto partnerství, nebo Subjekt je trust a Asset Investment Services Ltd. executive jsou trustees nebo protektoři takovéhoto trustu, Asset Investment Services Ltd. může, bez tohož, že má povinnost dát oznámení Zákazníkovi nebo jím jmenovaným, učinit takové kroky, které v jeho vlastním absolutním zvážení považuje za správné, jež bez podjatosti k všeobecnosti předcházejícího, mohou obsahovat vyškrknutí Subjektu z registru společností, rozpuštění nebo likvidaci společnosti nebo přemístěním kterýchkoliv Asset Investment Services Ltd. executive nebo; nebo převedením všech nebo některých akcií, kapitálu nebo majetku ze Subjektu na jméno Zákazníků; nebo jmenováním Zákazníka za ředitele, executive, manažera, trustee nebo protektora Subjektu; nebo učinit takové kroky, jež Asset Investment Services

8 Ltd. považuje za absolutní diskrétnost a výhradně správné nebo jak k těmto krokům byl Asset Investment Services Ltd. konsultován třetí stranou. 8. Platby provizí 8.1 Pakliže Subjekt není trust nebo nadace, legální vlastnictví Subjektu se neposune na Zákazníka až do okamžiku, kdy veškeré platby, včetně vládních poplatků a daní jsou v držení Asset Investment Services Ltd. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že z těchto poplatků se mu žádné částky nevrací, jakmile Asset Investment Services Ltd. provedl objednávku v zastoupení Zákazníka na jakýkoliv produkt, nebo pakliže Asset Investment Services Ltd. ukončil Službu (y) pro Zákazníka. 8.2 Asset Investment Services Ltd. neposkytne žádnou službu, pakliže Asset Investment Services Ltd. neobdrží a to v plné výši, veškeré poplatky a náklady na správní poplatky vzhledem k objednávce Subjektu nebo k objednávce Služby nebo v případě více nákladů na provise či Služby. Vždy je plnou zodpovědností Zákazníka takovéto více náklady zaplatit v daných termínech. Pakliže více náklady nejsou splaceny v daném termínu, Asset Investment Services Ltd. je oprávněn neprodleně ukončit Služby, bez tohož, že Zákazník má právo na náhrady současných či následných škod. 8.3 Poplatky jsou stanoveny v ceníku Asset Investment Services Ltd., uveřejněném na Internetových stránkách, nebo jsou specificky poskytnuté a odsouhlasené Zákazníkem. 8.4 Pakliže jakékoliv poplatky nebo provize jsou nesplacené do 30 ti dnů, Asset Investment Services Ltd. má právo dle vlastního uvážení, okamžitě ukončit Službu (y) anebo obdržet platby z majetku Společnosti. Za těchto okolností, Asset Investment Services Ltd. si vyhrazuje právo považovat tyto Obchodní Podmínky za skončené, bez jakýchkoliv dalších závazků, až na nevyvratitelné závazky, či nezvratné činnosti Zákazníka nebo jím jmenovaným ve směru Asset Investment Services Ltd., a dále činit dle Článku 7.3 těchto Obchodních Podmínek. 8.5 Pakliže Asset Investment Services Ltd. ukončí Službu nebo Zákazník oznámí Asset Investment Services Ltd., že on dále službu nepožaduje, Zákazník musí zaplatit Asset Investment Services Ltd. veškeré poplatky nebo náklady a výdaje, které byly utrpěny Asset Investment Services Ltd. ve vztahu k vymazání, zrušení, likvidaci, anebo k převodu Společnosti (včetně minimálního převodního poplatku), včetně poplatků za vymáhání nesplacených finančních částek. 9. Důvěrnost a Ochrana Informací 9.1 Asset Investment Services Ltd. se zavazuje Zákazníkům, že pakliže Zákazníci nebo jimi jmenovaní nebo Subjekt doručí Asset Investment Services Ltd. důvěrné informace, Asset Investment Services Ltd. poskytne veškerou možnou péči ve smyslu použití či používání této informace důvěrně. Asset Investment Services Ltd. v souladu se zákonnými normami ochraňuje osobní údaje před zneužitím anebo před zveřejněním. 9.2 V průběhu poskytování Služeb, Asset Investment Services Ltd. seskupuje osobní informace a údaje ve vztahu k Zákazníkovi, jím jmenovaných anebo k Subjektu a používá takovouto osobní informaci k uskutečnění Služby Zákazníkovi a takovouto informaci, referenční data, záměry, rady nebo tržní informace ve vztahu k Službě poskytuje třetím osobám a to zejména příslušným místním registračním agentům, zajišťujícím objednané služby 9.3 S výjimkou situací povolených v rámci těchto Obchodních Podmínek jakékoliv osobní informace a data shromážděná jsou použita pouze pro tyto důvody a nikdy nejsou prodány, pronajaty nebo jinak rozšiřovány jiným subjektům nežli zahraničním agentům, zajišťujícím objednané služby. Zákazník a jím jmenovaní přijímají fakt, že osobní informace mohou být poskytnuty do zemí, které neposkytují adekvátní ochranu osobních dat a informací a souladu s Článkem 26 (1) EU Nařízení 95 / 46 / EC o ochraně jednotlivce vzhledem k postupování osobních dat a volný pohyb takovýchto dat.

9 9.4 Bez podjatosti k povinnosti důvěrnosti, Asset Investment Services Ltd. si vyhrazuje právo zastupovat jiné zákazníky (včetně konkurenčních zákazníků k Subjektu, Zákazníkovi a jím jmenovaných). 9.5 Jakékoliv zprávy, dopisy, nebo porady, které dává Asset Investment Services Ltd. Zákazníkovi, jím jmenovaným nebo Subjektu jsou poskytovány s důvěrou a výhradně pro použití poskytováni Služby a jsou považovány za důvěrné. Zákazník nebo jím jmenovaní nepoužijí, bez předchozího písemného schválení zveřejnění těchto informací třetím stranám, s výjimkou jejich zastupujících právníků nebo účetních nebo profesionálních poradců, tedy jakoukoliv důvěrnou nebo jinou informaci poskytnutou Asset Investment Services Ltd. 9.6 Asset Investment Services Ltd. je nezvratně oprávněn otevřít, číst a kopírovat veškerou korespondenci, dopisy, faxy, e maily, nebo jiné komunikace obdržené ve vztahu k poskytování Služeb, Zákazníkům anebo jimi jmenovaných. 10. Ukončení Služby (služeb) 10.1 Asset Investment Services Ltd. je oprávněn písemně zakončit službu, pakliže: Zákazník či jím jmenovaný, dle zváženého názoru Asset Investment Services Ltd. nejednal v duchu těchto Obchodních Podmínek; Asset Investment Services Ltd. zjistil, jakýmkoliv způsobem, že Subjekt je používán na činnosti, které nebyly zmíněny či uvedené v žádosti o Služby doručené Zákazníkem Asset Investment Services Ltd.; V případě úmrtí Zákazníka; V případě, že jakékoliv legální akce jsou začaty proti Subjektu, Zákazníkovi, nebo jím jmenovaných (včetně jakýchkoliv ochranných opatření nebo investigativního řízení Za kterýchkoliv podmínek jmenovaných v Článku 10.1 shora, Asset Investment Services Ltd. si vyhrazuje právo jednat v souladu s Článkem 7 a považovat tyto Obchodní Podmínky za skončené, bez jakýchkoliv současných či budoucích závazků ze strany Asset Investment Services Ltd Asset Investment Services Ltd. na základě vlastní úvahy a rozhodnutí může skončit poskytování Služby Zákazníkovi, jím jmenovanému nebo Subjektu nebo jeho Řídícímu Agentovi po poskytnutí 15 ti denní lhůty oznámení o záměru skončení Služby Asset Investment Services Ltd. může písemně vypovědět Zákazníkovi či jím jmenovanému okamžitě Službu (y) za předpokladu, že Zákazník či jím jmenovaný porušil ustanovení Článku 2 nebo 3 těchto Obchodních Podmínek Zákazníci a jimi jmenovaní sami za sebe, jako agenti pro a v zastoupení Subjektu berou na vědomí, že po vypovězení Služby, že Asset Investment Services Ltd. může i nadále mít informační povinnost / nebo fiduciární povinnosti v rámci kterýchkoliv platných zákonů. Následně a bez podjatosti k právům Asset Investment Services Ltd. může (ale není povinen) poskytovat Službu (y) tak aby se naplnily povinnosti vyplývající ze závazků, a Asset Investment Services Ltd. je oprávněn účtovat provize dle jeho běžných ceníků.

10 11. Výklad, interpretace Poskytováním Subjektu a / nebo Služeb, nelze vysvětlovat tak, že Asset Investment Services Ltd. schvaluje, podporuje, nebo navrhuje, přímo nebo nepřímo, vykonání jakéhokoliv činu nebo vynechání jakéhokoliv činu ať Zákazníkem nebo jím jmenovaným nebo jakoukoliv osobou, společností, nebo korporací v jakékoliv jurisdikci nebo použití Subjektu nebo Služby z jakéhokoliv důvodu. 12. Oznámení Jakékoliv oznámení vyplývající z těchto Obchodních Podmínek musí být písemné a dané dostačujícím způsobem, komukoliv, jakékoliv straně, pakliže dopisem kurýrní službou, tak na adresu, jež Zákazník poskytl jako poslední, faxem, nebo elektronickou poštou na adresu, jež je poslední známá adresa, a bude považována za řádně doručenou, v případě kurýrní služby v okamžiku kdy první pokus o doručení byl uskutečněn. V případě faxu nebo elektronické pošty, jestliže odesláno v pracovní dobu, v zemi adresáta pak je doručeno v době odeslání, jinak je doručena následující pracovní den. 13. Ostatní ujednání 13.1 Tyto Obchodní Podmínky nahrazují předcházející Obchodní Podmínky, a to v jakékoliv formě Akce či ne akce činit či pozastavit činnost ve smyslu jakéhokoliv odškodnění Asset Investment Services Ltd. vyplývajících z těchto Obchodních Podmínek neznamená zřeknutí se jiných práv nebo odškodnění ze strany Asset Investment Services Ltd Nic v těchto Obchodních Podmínkách zřizuje nebo by mohlo být považováno za zřizování vztahů mezi Asset Investment Services Ltd. a Zákazníkem (y) nebo jimi jmenovaných nebo Subjektem nebo Řídícím Agentem: partnerství, nebo zaměstnanecký vztah, společný podnik (joint venture) Slova znamenající mužský rod též obsahují ženský rod a slova znamenající jednotné číslo také znamenají množné číslo, i obráceně Zákazník stvrzuje, že před tím, než zadal zakázku Asset Investment Services Ltd. se plně a úplném rozsahu seznámil s těmito Obchodními Podmínkami, a že je si plně vědom jejich rozsahu a implikací. Zákazník tímto prohlašuje, že tyto Obchodní Podmínky přejímá v plném rozsahu Se splacením první řádné faktury, Zákazník výslovně deklaruje, že četl, porozuměl a souhlasí s těmito Obchodními Podmínkami, plně a srozumitelně, jak jsou uvedeny na podminky.html 14. Rozhodří doložka Není-li písemne dohodnuto jinak mezi Zákazníkem a Asset Investment Services Ltd., tyto obchodní podmínky se rídí a vykládají v souladu s právními predpisy v Dominikánské republice a Zákazník, poverenci Zákazníka a Registracní agenti se tímto podrizují výhradní soudní pravomoci soudu v Dominikánské republice. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou neodvolatelne rozhodovány u Court of Arbitration v International Arbitration Centre of Santo Domingo (IACS), v Santo Domingo, National District ( Distito Nacional), Dominikánská republika, podle svých pravidel a predpisu a arbitrážních zákonu C. 489 až 8 v Dominikánské republice jedním (1) rozhodcem jmenovaným predsedou arbitrážního soudu. 15. Sídlo společnosti Asset Investment Services Ltd. Suite 508, Marina Towers Belize City, Belize E mail:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Companies House DR S.R.L

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Companies House DR S.R.L Všeobecné obchodní podmínky společnosti Companies House DR S.R.L Všeobecné obchodní podmínky společnosti Companies House DR S.R.L platí pro smluvní vztahy mezi Companies House DR S.R.L jako stranou první

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI Číslo zástavní smlouvy: 24972 Číslo smlouvy: 139611834 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI (dále jen zástavní smlouva ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:..

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:.. Charita Vsetín Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 411 709 e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz; www.vsetin.caritas.cz IČO: 44740778, účet: KB 563344851/0100 Smlouva o poskytování Pečovatelské služby

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více