C O M P A N Y P R O F I L E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C O M P A N Y P R O F I L E"

Transkript

1 COMPANY PROFILE

2

3 ÚVOD Společnost VEBA je tradičním českým výrobcem bavlněných žakárských tkanin. Patří k nejvýznamnějším výrobcům žakárských bavlněných textilií v Evropě. Zaměřuje se na produkci oděvního a domácenského sortimentu. Výrobky VEBA jsou z 90 procent určeny na vývoz především do Afriky a Evropy. Mezi největší trhy v posledních letech patří země západní Afriky. Výhradně pro černý kontinent VEBA vyvinula africký brokát se speciálními úpravami z nejjemnějších česaných přízí z egyptských bavln. Špičkoví návrháři dávají produktům VEBA vysokou estetickou úroveň, která odpovídá aktuálním světovým trendům. INTRODUCTION VEBA, textilní závody a.s. is a traditional Czech producer of cotton Jacquard fabrics. It ranks among the most important cotton Jacquard fabric manufacturers in Europe. The company concentrates on the production of home and clothing textile goods. Nearly 90% of VEBA s production is exported, mainly to Africa and Europe. In recent years, the West-African countries have become major markets for VEBA products. VEBA has developed African brocade with special finishes from the finest combed Egyptian cotton yarn exclusively for the African continent. Top designers give VEBA products a high aesthetic quality in tune with today s global trends.

4

5 HISTORIE Historie společnosti VEBA navazuje na bohatou tradici textilní výroby na Broumovsku sahající až do 13. století. Dnešní podoba společnosti VEBA vznikla současně s rozvojem průmyslové výroby v 19. století Benedikt Schroll mechanická tkalcovna v Broumově-Olivětín Počátek průmyslové výroby textilu v Broumově v těchto prostorách VEBA nadále pokračuje ve výrobě a tento významný rok využívá jako svoji značku Since František Novotný přádelna a mechanická tkalcovna v Broumově-Velké Vsi 1882 Benedikt Schroll přádelna bavlny v Meziměstí 1895 Vilém Pelly přádelna bavlny, mechanická tkalcovna a barevna v Polici nad Metují 1949 Zřízeny národní podniky VEBA Broumov a META Police nad Metují 1958 Sloučení podniků VEBA a META pod národní podnik VEBA Vybudování největší žakárské tkalcovny v Československu se stavy Sulzer na tkalcovně Olivětín HISTORY VEBA continues the rich tradition of textile production in the Broumov region which reaches back to the 13th century. VEBA s current aspect took shape in the 19th century along with the development of industrial production Benedikt Schroll - mechanical weaving mill in Broumov-Olivětín Beginning of the industrial textile production in Broumov VEBA still uses the same location and the Top Quality Since 1856 label refers to this significant date František Novotný - spinning mill and mechanical weaving mill in Broumov-Velká Ves 1882 Benedikt Schroll cotton spinning mill in Meziměstí 1895 Vilém Pelly - cotton spinning mill, mechanical weaving mill and dye works in Police nad Metují 1949 Establishment of the national enterprises VEBA Broumov and META Police nad Metují 1958 Merger of VEBA Broumov and META Police nad Metují into the national enterprise VEBA Construction in Olivětín of the largest Jacquard weaving mill in Czechoslovakia with Sulzer looms

6

7 Akciová společnost VEBA Broumov byla ustavena v roce Od 90. let minulého století VEBA investovala stovky miliónů do nové techniky a s ní souvisejícího zázemí. V několika etapách probíhající modernizace přádelny Broumov-Velká Ves vyvrcholila automatickými agregacemi dopřádacích a soukacích strojů. Mezi prvními se rovněž investovalo do tkalcovny v Polici nad Metují, která byla vybavena šesti novými smyčkovými stavy Sulzer a s nimi zahájily provoz historicky vůbec první elektronické žakáry značky Bonas. V roce 1994 spustila VEBA nepřetržitý provoz olivětínské tkalcovny a další investice tak směřovaly do nákupu moderní mercerizační a bělicí linky a dalších technologií pro zušlechťovnu tkanin v Olivětíně. Ve stejném roce utichly i spřádací stroje v Meziměstí a prostory přádelny byly zrekonstruovány na nové centrální sklady hotových výrobků. Koncem roku 1996 došlo k dokončení jednoho z nejvýznamnějších projektů první etapy budování úpravny superširokých (300 cm) tkanin v Olivětíně. Tento provoz se tak stal jedinečným svého druhu ve střední Evropě a jeho produkce umožnila následnou expanzi společnosti VEBA s ložními damaškovými soupravami na trh USA. V roce 1999 pokračoval proces koncentrace a modernizace výroby. Byla zahájena instalace nových stavů v polické tkalcovně a dokončena rekonstrukce úpravny v Olivětíně The VEBA Broumov joint-stock company was established in Since the 1990 s VEBA has invested hundreds of millions of CZK into new technology and related supporting facilities. The modernization in several stages of the Broumov-Velká Ves spinning mill culminated in automatic spinning and spooling aggregations. The weaving mill in Police nad Metují was also among the first to benefit from investment. It was equipped with 6 new Sulzer terry looms which were put into operation along with the first ever Bonas electronic Jacquard machines. In 1994 the Olivětín weaving mill started to work round the clock. Further investments were directed towards the purchase of up to date mercerizing and bleaching lines as well as other technology for the Olivětín textile finishing mill. That very same year, the spinning machines in Meziměstí were silenced and the spinning mill was transformed into the new central warehouse for finished products. One of the most important projects the first stage of the building of a finishing mill for extra-wide fabrics (300cm) in Olivětín -was brought to fruition towards the end of This plant became unique of its kind in Central Europe and its production enabled VEBA to expand its market for damask bed linen sets to the USA. The process of production concentration and modernization continued throughout the year The installation of new looms in the Police nad Metují weaving mill was initiated and the reconstruction of the Olivětín finishing mill was completed.

8 NOVÉ MILENIUM V letech využila společnost VEBA státního programu investičních pobídek ve formě daňových úlev - získala další nové strojní technologie v celkové hodnotě 350 miliónů korun. Modernizovány byly de facto všechny hlavní provozy. Vzestup produkce, výkonů a tržeb si vyžádal maximální využití výrobních kapacit. V roce 2007 postupně došlo k útlumu výroby přízí. VEBA se promyšleně zbavila dlouhodobě nerentabilních provozů, které na sebe vázaly značné finanční, produkční a lidské zdroje. Program útlumu přádelen byl doprovázen modernizací a zvyšováním kapacit tkalcoven, úpravny tkanin a dalších činností přímo spjatých s realizací produktu. Masivní nákup technologicky nejvyspělejších přízí, převážně ze zemí produkujících bavlnu, umožnilo společnosti VEBA plné využití nových nejvýkonnějších typů stavů i produkci speciálních a vysoce kvalitních výrobků. V letech VEBA pokračovala v dynamickém růstu pod vlivem živé poptávky po afrických brokátech a realizovala významné projekty včetně mimořádně masivních investic do tkalcoven a úpravny. THE NEW MILLENIUM Between the years 2002 and 2005, VEBA took advantage of the investment incentive programme in the form of tax reliefs and thus acquired new machinery amounting to a total of 350 million CZK. All the main premises were in fact modernized. As the production, performance and earnings increased, VEBA ran its operations at maximum capacity. Yarn production was gradually brought to a halt during the course of the year VEBA deliberately phased out its long-term unprofitable operations which required considerable financial, production and human resources. The closing plan for the spinning mills was accompanied by the modernisation and increased capacity of the weaving mills, the finishing mill and other activities directly connected to production. The massive purchase of the most technically up-to-date yarns, predominantly from cotton-producing countries, enabled VEBA to make full use of its new highly-efficient types of looms and to produce specialized, high-quality goods. In 2008 and 2009 VEBA s dynamic growth continued under the influence of a buoyant demand for African brocade. During these same years, VEBA executed important projects including particularly significant investments into the weaving mills and finishing mill.

9

10 SOUČASNOST / PRESENT

11

12 SOUČASNOST Dnes je VEBA jednou z pěti největších textilek v ČR a patří k největším i v celoevropském kontextu jak dosahovanými tržbami, tak počtem pracovníků, který přesahuje V roce 2009 realizovala VEBA historicky nejvyšší obrat, podíl vývozu na celkových tržbách překročil 90 procent. Firma má kombinátní charakter s vlastní přípravnou, barevnou přízí, tkalcovnami, úpravnou a konfekcí. V současné době tvoří společnost VEBA tyto objekty: BROUMOV-Velká Ves správa společnosti, konfekce, sklad hotových výrobků POLICE NAD METUJÍ přípravna, tkalcovna, barevna a sklad přízí BROUMOV-Olivětín přípravna, tkalcovna, úpravna V oděvním programu se VEBA orientuje zejména na specifický produkt žakárský bavlněný brokát pro západoafrické trhy a okrajově na žakárské košiloviny. Výrobu afrických brokátů ve všech klíčových kvalitativních parametrech zvládlo jen několik málo vyspělých výrobců v SRN, Rakousku a Švýcarsku. VEBA se stala v tomto konkurenčním prostředí lídrem produktového vývoje, vlastníkem řady originálních technologických a konstrukčních řešení a dodavatelem s nejvyšším tržním podílem na západoafrických trzích. Intenzivní produktový i technologický vývoj ve spolupráci s cílovými africkými zákazníky je základní podmínkou pro udržení a další posílení konkurenční pozice. V sortimentu domácenského textilu vyrábí a dodává koordinované kolekce damaškových lůžkovin, ubrusů a prostírání a koupelnového froté programu. Ve vlastnické struktuře a. s. VEBA je jeden silný akcionář: INCOT, s. r. o., 87.02% (manažerská společnost) Zbývající podíl je rozptýlen mezi velké množství drobných akcionářů. THE PRESENT VEBA is now one of the five biggest textile manufacturers in the Czech Republic and ranks among the biggest in the European context with regard to its earnings as well as the number of employees which exceeds In 2009 VEBA achieved its biggest turn-over ever and exports exceeded 90% of the total revenue. The company combines the activities of warping, sizing, yarn dyeing, weaving, finishing and sewing. VEBA currently consists of the following: BROUMOV-Velká Ves company headquarters, sewing mill, finished stock POLICE NAD METUJÍ warping and sizing department, weaving mill, yarn dye works, yarn store BROUMOV-Olivětín warping and sizing department, weaving mill, finishing mill VEBA is primarily focused on a specific product within the clothing programme, Jacquard cotton brocade for West-African markets, and marginally Jacquard shirting. Only a few advanced producers in Germany, Austria and Switzerland have managed to produce African brocade with all the necessary quality parameters. VEBA has taken up a leading position in production development within this competitive environment. It has invented a series of original technological and constructional processes and is the supplier with the largest market share of the West-African markets. Intensive product and technology development in cooperation with target African clients is a necessary condition for keeping and further heightening VEBA s competitive edge. As for home textiles, VEBA produces and supplies coordinated collections of damask bed linen, table linen and bathroom terry products. There is one major stockholder in VEBA s ownership structure: INCOT, s. r. o., 87.02% a managerial company The rest of the shares are distributed among a large number of small shareholders.

13 Collection by E.daniely

14 ODĚVNÍ TEXTIL Africký brokát Africký brokát je unikátní žakárský výrobek založený na extrémně hustě dostavené bavlněné tkanině z nejjemnějších přízí z egyptských bavln. Součástí firemního know-how jsou africké motivy, specifické vazby a zejména speciální úpravy, jejichž kombinace rozhoduje o úspěchu nabídky a postavení brokátu na trhu. Vývoj speciálních úprav je silnou stránkou technologie společnosti VEBA i v porovnání s nejvyspělejší konkurencí. Africký bavlněný brokát v bílém provedení je na cílových trzích (země západní Afriky) dále barevně upravován a konfekčně zpracováván na tradiční africké oděvy - slavnostní agbády a civilnější kaftany s bohatým zdobením a výšivkami. Pro oblasti evropských metropolí a centrální Afriky nabízíme brokáty pod tradiční značkou CENTROTEX. Základ tvoří uni barvený a pestře tkaný brokát. Další nabídku tvoří tkaniny se speciálními efekty: tkaniny s perlinkovými efekty tkaniny s odstřihovanými a broché efekty kombinace bavlněných přízí s efektními, polyesterovými a viskózovými přízemi kombinace tkaných efektů s tisky voály s žakárskými motivy Košiloviny Součástí výrobního sortimentu společnosti VEBA v oblasti oděvního textilu jsou rovněž bavlněné žakárské košiloviny z kvalitní egyptské bavlny v módních desénech a barevných provedeních. Košiloviny nabízíme v provedení Easy Care v metráži i konfekčně zpracované. CLOTHING TEXTILES African brocade African brocade is a unique Jacquard product based on an extremely densely-set cotton fabric made from the finest yarns of Egyptian cotton. Our brocade s success on the market results from our company s combined expertise in African patterns, specific bindings and particularly in special finishes. The development of special finishes is VEBA s technological forte even when compared to our most advanced competitors. Once on the target markets of West Africa, white cotton African brocade is dyed, finished and fashioned into traditional African clothing ceremonial agbadas and the less formal caftans with elaborate ornaments and embroideries. We offer brocade under the traditional CENTROTEX trademark in European metropolises and in Central Africa. Most of these fabrics consist of piece dyed and yarn dyed brocade. We also offer fabrics with special effects: Fabrics with leno effects Fabrics with cut-off and broché effects Combination of cotton yarns and fancy, polyester and viscose yarns Combination of woven effects and prints Voiles with Jacquard patterns Shirting Jacquard shirting from quality Egyptian cotton with stylish designs and colours also forms a part of the company s clothing products assortment. We offer shirting with an Easy Care finish, in piece goods and ready-made clothing.

15

16 DOMÁCENSKÝ TEXTIL V oblasti domácenského textilu vytváří VEBA koordinované kolekce damaškových lůžkovin, ubrusů a prostírání a koupelnového froté programu. Luxusní řada výrobků pod obchodní značkou CAREZZA z nejjemnějších přízí z egyptské bavlny splňuje ty nejvyšší požadavky zákazníka. Ložní prádlo Damaškové ložní povlečení z nejjemnějších česaných přízí nabízí příjemný omak a elegantní vzhled. Módní barevnost, konfekční provedení a žakárské vzorovaní působí decentně a velmi vkusně. Naší předností je výroba superšíří do 280 cm, vhodných pro ložní soupravy King Size a Queen Size. Luxusní povlečení nabízíme s Easy Care - nežehlivou úpravou. Stolní prádlo Kvalitní damaškové ubrusy a ubrousky se výborně hodí jak pro slavnostní příležitosti, tak i pro běžné každodenní použití. Nabízíme výrobky žakársky vzorované, all-over i orámované, v různých desénech, barevných kombinacích a konfekčním provedení. Luxusní kolekce jsou vyráběny s aplikací nešpinivé a voduodpudivé úpravy. Froté Kvalitní froté osušky, ručníky, koupelnové doplňky i župany dodáváme i v barevně sladěných kompletech. Jejich speciální úpravy, unikátní dezény i efekty odpovídají současným světovým trendům. Špičková technologie na mokrou úpravu froté dodává výrobkům ještě větší jemnost a lepší savost. Vedle klasického froté nabízíme i froté výrobky kategorie Super Soft vyznačující se mimořádnou hebkostí, lehkostí a savostí. Kolekce WA-TER Ve spolupráci se společností PAPILLONS nabízíme luxusní kolekci WA-TER, jejímž základem je vysoce technicky a uživatelsky vyspělý výrobek kombinující výhody vafle a froté. Je mimořádně savý, měkký, s vysokou pevností, má vynikající třecí schopnosti a masážní účinky. HOME TEXTILES As for home textiles, VEBA creates coordinated collections of damask bed linen, table linen and bathroom terry products. CAREZZA, the trademark of a luxury product line from the finest yarns of Egyptian cotton, fulfils our clients most exacting requirements. Bed linen Damask bed linen, made of the finest combed yarns, looks elegant and is pleasant to the touch. Fashionable colours combined with fancy stitching and Jacquard designs create an overall impression of good taste. Our superiority lies in the production of extra-wide (up to 280cm) bed linen suitable for King Size and Queen Size beds. We also offer this deluxe bed linen with an Easy Care (non-iron) finish. Table linen Quality damask tablecloths and napkins are ideal for special occasions as well as regular every-day use. We offer a whole range of products with all-over and framed Jacquard patterns, various designs, colour combinations, sewing styles and sizes. The luxury collections are produced with stain-resistant and water-repellent finishes. Terry We provide quality terry bath towels, hand towels, bathroom accessories and bathrobes separately as well as in colour-coordinated sets. Their special finishes, unique designs and effects correspond to the latest global trends. State-of-the-art wet processing technology is applied to our terry products to give them a softer touch and better absorbency. In addition to the standard terry products we also offer Super Soft products which are exceptionally smooth, light and absorbent. The WA-TER Collection The luxury WA-TER collection is offered in collaboration with the PAPILLONS Company. These high-tech and user-friendly products combine the advantages of both waffle weave and terry-cloth. They are exceptionally absorbent, soft and resistant and are great for rubbing and massaging.

17 HOTELOVÝ PROGRAM Zvláštním segmentem společnosti VEBA je nabídka pro hotelový průmysl a veřejnou terciární sféru. K nabídce hotelového sortimentu patří vysoce kvalitní, odolné a stálobarevné materiály pro hotely a restaurace speciálně vyvinuté a testované na vysokou zátěž při ošetřování. Kombinací jednotlivých druhů výrobků je možné vytvořit barevně i dezénově sladěný komplet. VEBA garantuje označení výrobků PROFESSIONAL. Ložní prádlo, ubrusy a froté výrobky označené PROFESSIONAL zajišťují komfortní pocit všem návštěvníkům hotelů a penzionů. Při vývoji těchto výrobků byl zohledněn požadavek hoteliérů na nízké náklady na údržbu prádla a zároveň dlouhou životnost. Prádlo PROFESSIONAL splňuje svým materiálovým složením, konstrukcí i konfekčním zpracováním všechny požadavky na údržbu v průmyslových prádelnách s náročnou moderní technologií. Parametry výrobků jsou ověřeny ve spolupráci s odborníky Asociace prádelen a čistíren. Speciální úpravy: NEŽEHLIVÁ ÚPRAVA vhodná pro lůžkoviny vyšších kvalit ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚPRAVA vhodná pro lůžkoviny NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA vhodná pro ubrusy a froté NEŠPINIVÁ ÚPRAVA vhodná pro ubrusy Nabízené speciální úpravy jsou zdravotně nezávadné a permanentní i po opakovaném praní. Více než devadesát procent jich je vhodných pro děti do tří let. Další specialitou společnosti VEBA je žakársky vytkávané, vyšívané nebo tištěné logo zákazníka. Professional HOTEL COLLECTION Goods designed for the hotel industry and the public tertiary sector form a specific segment of VEBA products. These include high-quality, durable and colourfast materials for hotels and restaurants specially developed and tested to withstand heavy-duty care. Well-balanced ensembles can be achieved by combining individual kinds of products, colours and designs. VEBA guarantees the PROFESSIONAL label on its products. Bed linen, table linen and terry products with the PROFESSIONAL label will provide your hotel or pension guests with a real sense of luxury. These products were designed to fit the hoteliers requirements for low-cost care and longevity. The PROFESSIONAL line of linens, thanks to its material composition, construction and make-up meets all the upkeep standards of high-technology industrial laundries. The product parameters are tested in cooperation with experts from the Asociace prádelen a čistíren (the Association of Laundries and Cleaners). Special finishes: NON-IRON FINISH ideal for higher-quality bed linen ANTIBACTERIAL FINISH ideal for bed linen FIRE-RESISTANT FINISH ideal for table linen and terry products STAIN-RESISTANT FINISH ideal for table linen These special finishes are health-friendly and permanent even after many washings. More than 90% are suitable for children under the age of three. Another of VEBA s specialities is the client s logo in Jacquard woven, embroidered or printed form.

18

19 BUDOUCNOST / FUTURE

20

21 POSLÁNÍ Naším posláním je rozvíjet tradici textilního podnikání, poskytovat technicky vyspělé textilní výrobky a služby založené na těsné spolupráci s rozhodujícími zákazníky a dalšími partnery tak, abychom zajistili stabilitu a prosperitu naší společnosti. VEBA chce být i nadále významným evropským producentem a dodavatelem špičkových bavlněných žakárských tkanin a domácenského textilu pro náročné světové trhy a vybranou klientelu v tuzemsku i v zahraničí, včetně souvisejících služeb. VEBA bude současně posilovat postavení mezi leadery českého textilního průmyslu. MISSION STATEMENT Our mission is to develop the textile industry tradition, provide high-technology textile products and services based on close cooperation with significant clients and other partners in order to insure our company s stability and prosperity. VEBA will continue to be an important European producer and supplier of top-end cotton Jacquard fabrics and home textiles for exacting world markets and choice customers in the Czech Republic and abroad, including related services. VEBA will also strengthen its position among the leaders of the Czech textile industry.

22

23 KVALITA Součástí strategie společnosti VEBA je neustálé zvyšování kvality výrobků a všech činností souvisejících s jejími podnikatelskými záměry a aktivitami, včetně ochrany životního prostředí. Akciová společnosti VEBA jako první textilka v České republice získala v roce 1995 certifikát jakosti ISO 9001:2000 a v roce 1999 certifikát ISO 14001:2004 potvrzující shodnost systému řízení ochrany životního prostřední. VEBA je držitelem licence SOTEX s právem využívat značku QZ ZARUČENÁ KVALITA, která garantuje veškeré kvalitativní požadavky včetně zdravotní nezávadnosti pro děti do 3 let. VEBA je významným členem ATOK Asociace textil, oděv, kůže, dále členem Asociace hotelů a restaurací a Klastru technických textilií. QUALITY An integral part of VEBA s strategy is continuous quality development in products and all the procedures related to the company s strategic concepts and activities, including its environmental approach. VEBA became the first textile manufacturer in the Czech Republic to be awarded an ISO 9001:2000 Quality Control System Certificate in 1995 and an ISO 14001:2004 Certificate in 1999 confirming that the management system conforms to environmental protection standards. VEBA has a SOTEX license with the right to use the QZ label - Quality guaranteed, guaranteeing all quality requirements, including health security for children up to 3 years of age. VEBA is an important member of ATOK (Association of Textile-Clothing-Leather Industry) as well as a member of Asociace hotelů a restaurací (Czech Association of Hotels and Restaurants) and Klastr technických textilií (Technical Textiles Association).

24 KONTAKTY / CONTACTS Na tuzemském trhu VEBA stále intenzivně rozvíjí přímou distribuci a prodej svého zboží prostřednictvím vlastních prodejen, zásilkového katalogu, e-shopu i dealerským rozvozem do maloobchodních prodejen a hotelů. VEBA is constantly and intensively developing direct distribution and product sales on the domestic market through its own retail network, mail-order catalogues, e-shop and dealer delivery to retail shops and hotels. Firemní prodejny / VEBA Shops Broumov Prodejna/Shop Přadlácká Broumov Tel.: Factory Outlet Tel.: Zásilkový katalog a e-shop / Mail-Order Catalogue and E-Shop Tel.: Fax: Hradec Králové Švehlova 443, Hradec Králové Pardubice OAC Grand, nám. Republiky 1400, Pardubice Olomouc CITY - Pražská ul. 255/41, Olomouc Praha - prodejna a africký butik / Shop and African Boutique Velehradská 1/88, Praha Distribuční centrum VEBA (centrála dealerů) / VEBA Distribution Centre (dealer headquarters) Industrie Park Sever č. haly I1/IV Do Čertous 2620/ Praha 20-Horní Počernice Tel.: Fax: Dceřiné společnosti VEBA / VEBA subsidiaries VEBAGAL, s.r.o. Výroba žakárského řadění / Producer of Jacquard harnesses HOTEL VEBA, s.r.o. Ubytování a hostinská činnost / Hotel and Restaurant hotel.veba.cz VEBATRADE-PLUS, s.r.o. Chráněná dílna výroba výrobků z textilu, šití, výšivky / Sheltered workshop sewing, embroidery and working with fabrics

25 Sídlo společnosti / Head Office: VEBA, textilní závody a.s. Přadlácká Broumov, CZ Tel.: Fax: Call centrum: Obchodní oddělení / Sales Office: VEBA-Broumov Přadlácká Broumov, CZ Tel.: Fax: VEBA-Praha Industrie Park Sever č. haly I1/IV Do Čertous 2620/ Praha 20-Horní Počernice Tel.: Fax:

26 2009 VEBA BROUMOV VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA / ALL RIGHTS RESERVED

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS

KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS KATALOG PRO HOTELY A RESTAURACE CATALOGUE FOR HOTELS AND RESTAURANTS Katalog výrobních družstev pro hotely a restaurace Catalogue of Production Co-operatives for Hotels and Restaurants Vážení obchodní

Více

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000

Výroční Annual zpráva Report 2000 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Výroční zpráva 2000 Annual Report 2000 Přehled hlavních ukazatelů PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ (v tisících KČ) - BRANO / BRANO FINANCIAL HIGHLIGHTS (in thousands CZK)

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE

IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE IMAGE KATALOG IMAGE CATALOGUE OBSAH CONTENT OBSAH CONTENT ÚVOD INTRODUCTION VÝVOJ A INOVACE DEVELOPMENT AND INOVATIONS CERTIFIKÁTY CERTIFICATES NEMOCNIČNÍ LŮŽKA HOSPITAL BEDS PEČOVATELSKÁ LŮŽKA CARE BEDS

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva Annual Report. S námi nezůstanete nikdy sami With us, you will never stand alone.

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva Annual Report. S námi nezůstanete nikdy sami With us, you will never stand alone. Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva Annual Report S námi nezůstanete nikdy sami With us, you will never stand alone stojíme při Vás 09 Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2009 2008 2007

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2013 Vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká 2580, 438 19 Žatec tel.: 415 733 401 http://www.czhops.cz, e-mail: svaz@czhops.cz

Více

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň 04 Výroční zpráva Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje 2010 Innovation Company of the Zlín Region Inovační f irma Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, Zlínský kraj vyhlašuje soutěž Inovační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Profil společnosti Company Profile

Profil společnosti Company Profile Profil společnosti Company Profile 2 0 0 3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Profil společnosti Company Profile IPC

Profil společnosti Company Profile IPC Profil společnosti Company Profile IPC Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002. zkrácená verze / abridged version Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2002 / Annual Report 2002 zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts Stručný přehled (v mil. Kč) 2002 2001 2000 Změna / At

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report 2 0 1 0 4 8 12 16 18 22 24 46 50 54 76 78 80 84 90 90 Úvodní slovo předsedy představenstva Profil Společnosti Hodnoty Společnosti Hlavní

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více