C O M P A N Y P R O F I L E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C O M P A N Y P R O F I L E"

Transkript

1 COMPANY PROFILE

2

3 ÚVOD Společnost VEBA je tradičním českým výrobcem bavlněných žakárských tkanin. Patří k nejvýznamnějším výrobcům žakárských bavlněných textilií v Evropě. Zaměřuje se na produkci oděvního a domácenského sortimentu. Výrobky VEBA jsou z 90 procent určeny na vývoz především do Afriky a Evropy. Mezi největší trhy v posledních letech patří země západní Afriky. Výhradně pro černý kontinent VEBA vyvinula africký brokát se speciálními úpravami z nejjemnějších česaných přízí z egyptských bavln. Špičkoví návrháři dávají produktům VEBA vysokou estetickou úroveň, která odpovídá aktuálním světovým trendům. INTRODUCTION VEBA, textilní závody a.s. is a traditional Czech producer of cotton Jacquard fabrics. It ranks among the most important cotton Jacquard fabric manufacturers in Europe. The company concentrates on the production of home and clothing textile goods. Nearly 90% of VEBA s production is exported, mainly to Africa and Europe. In recent years, the West-African countries have become major markets for VEBA products. VEBA has developed African brocade with special finishes from the finest combed Egyptian cotton yarn exclusively for the African continent. Top designers give VEBA products a high aesthetic quality in tune with today s global trends.

4

5 HISTORIE Historie společnosti VEBA navazuje na bohatou tradici textilní výroby na Broumovsku sahající až do 13. století. Dnešní podoba společnosti VEBA vznikla současně s rozvojem průmyslové výroby v 19. století Benedikt Schroll mechanická tkalcovna v Broumově-Olivětín Počátek průmyslové výroby textilu v Broumově v těchto prostorách VEBA nadále pokračuje ve výrobě a tento významný rok využívá jako svoji značku Since František Novotný přádelna a mechanická tkalcovna v Broumově-Velké Vsi 1882 Benedikt Schroll přádelna bavlny v Meziměstí 1895 Vilém Pelly přádelna bavlny, mechanická tkalcovna a barevna v Polici nad Metují 1949 Zřízeny národní podniky VEBA Broumov a META Police nad Metují 1958 Sloučení podniků VEBA a META pod národní podnik VEBA Vybudování největší žakárské tkalcovny v Československu se stavy Sulzer na tkalcovně Olivětín HISTORY VEBA continues the rich tradition of textile production in the Broumov region which reaches back to the 13th century. VEBA s current aspect took shape in the 19th century along with the development of industrial production Benedikt Schroll - mechanical weaving mill in Broumov-Olivětín Beginning of the industrial textile production in Broumov VEBA still uses the same location and the Top Quality Since 1856 label refers to this significant date František Novotný - spinning mill and mechanical weaving mill in Broumov-Velká Ves 1882 Benedikt Schroll cotton spinning mill in Meziměstí 1895 Vilém Pelly - cotton spinning mill, mechanical weaving mill and dye works in Police nad Metují 1949 Establishment of the national enterprises VEBA Broumov and META Police nad Metují 1958 Merger of VEBA Broumov and META Police nad Metují into the national enterprise VEBA Construction in Olivětín of the largest Jacquard weaving mill in Czechoslovakia with Sulzer looms

6

7 Akciová společnost VEBA Broumov byla ustavena v roce Od 90. let minulého století VEBA investovala stovky miliónů do nové techniky a s ní souvisejícího zázemí. V několika etapách probíhající modernizace přádelny Broumov-Velká Ves vyvrcholila automatickými agregacemi dopřádacích a soukacích strojů. Mezi prvními se rovněž investovalo do tkalcovny v Polici nad Metují, která byla vybavena šesti novými smyčkovými stavy Sulzer a s nimi zahájily provoz historicky vůbec první elektronické žakáry značky Bonas. V roce 1994 spustila VEBA nepřetržitý provoz olivětínské tkalcovny a další investice tak směřovaly do nákupu moderní mercerizační a bělicí linky a dalších technologií pro zušlechťovnu tkanin v Olivětíně. Ve stejném roce utichly i spřádací stroje v Meziměstí a prostory přádelny byly zrekonstruovány na nové centrální sklady hotových výrobků. Koncem roku 1996 došlo k dokončení jednoho z nejvýznamnějších projektů první etapy budování úpravny superširokých (300 cm) tkanin v Olivětíně. Tento provoz se tak stal jedinečným svého druhu ve střední Evropě a jeho produkce umožnila následnou expanzi společnosti VEBA s ložními damaškovými soupravami na trh USA. V roce 1999 pokračoval proces koncentrace a modernizace výroby. Byla zahájena instalace nových stavů v polické tkalcovně a dokončena rekonstrukce úpravny v Olivětíně The VEBA Broumov joint-stock company was established in Since the 1990 s VEBA has invested hundreds of millions of CZK into new technology and related supporting facilities. The modernization in several stages of the Broumov-Velká Ves spinning mill culminated in automatic spinning and spooling aggregations. The weaving mill in Police nad Metují was also among the first to benefit from investment. It was equipped with 6 new Sulzer terry looms which were put into operation along with the first ever Bonas electronic Jacquard machines. In 1994 the Olivětín weaving mill started to work round the clock. Further investments were directed towards the purchase of up to date mercerizing and bleaching lines as well as other technology for the Olivětín textile finishing mill. That very same year, the spinning machines in Meziměstí were silenced and the spinning mill was transformed into the new central warehouse for finished products. One of the most important projects the first stage of the building of a finishing mill for extra-wide fabrics (300cm) in Olivětín -was brought to fruition towards the end of This plant became unique of its kind in Central Europe and its production enabled VEBA to expand its market for damask bed linen sets to the USA. The process of production concentration and modernization continued throughout the year The installation of new looms in the Police nad Metují weaving mill was initiated and the reconstruction of the Olivětín finishing mill was completed.

8 NOVÉ MILENIUM V letech využila společnost VEBA státního programu investičních pobídek ve formě daňových úlev - získala další nové strojní technologie v celkové hodnotě 350 miliónů korun. Modernizovány byly de facto všechny hlavní provozy. Vzestup produkce, výkonů a tržeb si vyžádal maximální využití výrobních kapacit. V roce 2007 postupně došlo k útlumu výroby přízí. VEBA se promyšleně zbavila dlouhodobě nerentabilních provozů, které na sebe vázaly značné finanční, produkční a lidské zdroje. Program útlumu přádelen byl doprovázen modernizací a zvyšováním kapacit tkalcoven, úpravny tkanin a dalších činností přímo spjatých s realizací produktu. Masivní nákup technologicky nejvyspělejších přízí, převážně ze zemí produkujících bavlnu, umožnilo společnosti VEBA plné využití nových nejvýkonnějších typů stavů i produkci speciálních a vysoce kvalitních výrobků. V letech VEBA pokračovala v dynamickém růstu pod vlivem živé poptávky po afrických brokátech a realizovala významné projekty včetně mimořádně masivních investic do tkalcoven a úpravny. THE NEW MILLENIUM Between the years 2002 and 2005, VEBA took advantage of the investment incentive programme in the form of tax reliefs and thus acquired new machinery amounting to a total of 350 million CZK. All the main premises were in fact modernized. As the production, performance and earnings increased, VEBA ran its operations at maximum capacity. Yarn production was gradually brought to a halt during the course of the year VEBA deliberately phased out its long-term unprofitable operations which required considerable financial, production and human resources. The closing plan for the spinning mills was accompanied by the modernisation and increased capacity of the weaving mills, the finishing mill and other activities directly connected to production. The massive purchase of the most technically up-to-date yarns, predominantly from cotton-producing countries, enabled VEBA to make full use of its new highly-efficient types of looms and to produce specialized, high-quality goods. In 2008 and 2009 VEBA s dynamic growth continued under the influence of a buoyant demand for African brocade. During these same years, VEBA executed important projects including particularly significant investments into the weaving mills and finishing mill.

9

10 SOUČASNOST / PRESENT

11

12 SOUČASNOST Dnes je VEBA jednou z pěti největších textilek v ČR a patří k největším i v celoevropském kontextu jak dosahovanými tržbami, tak počtem pracovníků, který přesahuje V roce 2009 realizovala VEBA historicky nejvyšší obrat, podíl vývozu na celkových tržbách překročil 90 procent. Firma má kombinátní charakter s vlastní přípravnou, barevnou přízí, tkalcovnami, úpravnou a konfekcí. V současné době tvoří společnost VEBA tyto objekty: BROUMOV-Velká Ves správa společnosti, konfekce, sklad hotových výrobků POLICE NAD METUJÍ přípravna, tkalcovna, barevna a sklad přízí BROUMOV-Olivětín přípravna, tkalcovna, úpravna V oděvním programu se VEBA orientuje zejména na specifický produkt žakárský bavlněný brokát pro západoafrické trhy a okrajově na žakárské košiloviny. Výrobu afrických brokátů ve všech klíčových kvalitativních parametrech zvládlo jen několik málo vyspělých výrobců v SRN, Rakousku a Švýcarsku. VEBA se stala v tomto konkurenčním prostředí lídrem produktového vývoje, vlastníkem řady originálních technologických a konstrukčních řešení a dodavatelem s nejvyšším tržním podílem na západoafrických trzích. Intenzivní produktový i technologický vývoj ve spolupráci s cílovými africkými zákazníky je základní podmínkou pro udržení a další posílení konkurenční pozice. V sortimentu domácenského textilu vyrábí a dodává koordinované kolekce damaškových lůžkovin, ubrusů a prostírání a koupelnového froté programu. Ve vlastnické struktuře a. s. VEBA je jeden silný akcionář: INCOT, s. r. o., 87.02% (manažerská společnost) Zbývající podíl je rozptýlen mezi velké množství drobných akcionářů. THE PRESENT VEBA is now one of the five biggest textile manufacturers in the Czech Republic and ranks among the biggest in the European context with regard to its earnings as well as the number of employees which exceeds In 2009 VEBA achieved its biggest turn-over ever and exports exceeded 90% of the total revenue. The company combines the activities of warping, sizing, yarn dyeing, weaving, finishing and sewing. VEBA currently consists of the following: BROUMOV-Velká Ves company headquarters, sewing mill, finished stock POLICE NAD METUJÍ warping and sizing department, weaving mill, yarn dye works, yarn store BROUMOV-Olivětín warping and sizing department, weaving mill, finishing mill VEBA is primarily focused on a specific product within the clothing programme, Jacquard cotton brocade for West-African markets, and marginally Jacquard shirting. Only a few advanced producers in Germany, Austria and Switzerland have managed to produce African brocade with all the necessary quality parameters. VEBA has taken up a leading position in production development within this competitive environment. It has invented a series of original technological and constructional processes and is the supplier with the largest market share of the West-African markets. Intensive product and technology development in cooperation with target African clients is a necessary condition for keeping and further heightening VEBA s competitive edge. As for home textiles, VEBA produces and supplies coordinated collections of damask bed linen, table linen and bathroom terry products. There is one major stockholder in VEBA s ownership structure: INCOT, s. r. o., 87.02% a managerial company The rest of the shares are distributed among a large number of small shareholders.

13 Collection by E.daniely

14 ODĚVNÍ TEXTIL Africký brokát Africký brokát je unikátní žakárský výrobek založený na extrémně hustě dostavené bavlněné tkanině z nejjemnějších přízí z egyptských bavln. Součástí firemního know-how jsou africké motivy, specifické vazby a zejména speciální úpravy, jejichž kombinace rozhoduje o úspěchu nabídky a postavení brokátu na trhu. Vývoj speciálních úprav je silnou stránkou technologie společnosti VEBA i v porovnání s nejvyspělejší konkurencí. Africký bavlněný brokát v bílém provedení je na cílových trzích (země západní Afriky) dále barevně upravován a konfekčně zpracováván na tradiční africké oděvy - slavnostní agbády a civilnější kaftany s bohatým zdobením a výšivkami. Pro oblasti evropských metropolí a centrální Afriky nabízíme brokáty pod tradiční značkou CENTROTEX. Základ tvoří uni barvený a pestře tkaný brokát. Další nabídku tvoří tkaniny se speciálními efekty: tkaniny s perlinkovými efekty tkaniny s odstřihovanými a broché efekty kombinace bavlněných přízí s efektními, polyesterovými a viskózovými přízemi kombinace tkaných efektů s tisky voály s žakárskými motivy Košiloviny Součástí výrobního sortimentu společnosti VEBA v oblasti oděvního textilu jsou rovněž bavlněné žakárské košiloviny z kvalitní egyptské bavlny v módních desénech a barevných provedeních. Košiloviny nabízíme v provedení Easy Care v metráži i konfekčně zpracované. CLOTHING TEXTILES African brocade African brocade is a unique Jacquard product based on an extremely densely-set cotton fabric made from the finest yarns of Egyptian cotton. Our brocade s success on the market results from our company s combined expertise in African patterns, specific bindings and particularly in special finishes. The development of special finishes is VEBA s technological forte even when compared to our most advanced competitors. Once on the target markets of West Africa, white cotton African brocade is dyed, finished and fashioned into traditional African clothing ceremonial agbadas and the less formal caftans with elaborate ornaments and embroideries. We offer brocade under the traditional CENTROTEX trademark in European metropolises and in Central Africa. Most of these fabrics consist of piece dyed and yarn dyed brocade. We also offer fabrics with special effects: Fabrics with leno effects Fabrics with cut-off and broché effects Combination of cotton yarns and fancy, polyester and viscose yarns Combination of woven effects and prints Voiles with Jacquard patterns Shirting Jacquard shirting from quality Egyptian cotton with stylish designs and colours also forms a part of the company s clothing products assortment. We offer shirting with an Easy Care finish, in piece goods and ready-made clothing.

15

16 DOMÁCENSKÝ TEXTIL V oblasti domácenského textilu vytváří VEBA koordinované kolekce damaškových lůžkovin, ubrusů a prostírání a koupelnového froté programu. Luxusní řada výrobků pod obchodní značkou CAREZZA z nejjemnějších přízí z egyptské bavlny splňuje ty nejvyšší požadavky zákazníka. Ložní prádlo Damaškové ložní povlečení z nejjemnějších česaných přízí nabízí příjemný omak a elegantní vzhled. Módní barevnost, konfekční provedení a žakárské vzorovaní působí decentně a velmi vkusně. Naší předností je výroba superšíří do 280 cm, vhodných pro ložní soupravy King Size a Queen Size. Luxusní povlečení nabízíme s Easy Care - nežehlivou úpravou. Stolní prádlo Kvalitní damaškové ubrusy a ubrousky se výborně hodí jak pro slavnostní příležitosti, tak i pro běžné každodenní použití. Nabízíme výrobky žakársky vzorované, all-over i orámované, v různých desénech, barevných kombinacích a konfekčním provedení. Luxusní kolekce jsou vyráběny s aplikací nešpinivé a voduodpudivé úpravy. Froté Kvalitní froté osušky, ručníky, koupelnové doplňky i župany dodáváme i v barevně sladěných kompletech. Jejich speciální úpravy, unikátní dezény i efekty odpovídají současným světovým trendům. Špičková technologie na mokrou úpravu froté dodává výrobkům ještě větší jemnost a lepší savost. Vedle klasického froté nabízíme i froté výrobky kategorie Super Soft vyznačující se mimořádnou hebkostí, lehkostí a savostí. Kolekce WA-TER Ve spolupráci se společností PAPILLONS nabízíme luxusní kolekci WA-TER, jejímž základem je vysoce technicky a uživatelsky vyspělý výrobek kombinující výhody vafle a froté. Je mimořádně savý, měkký, s vysokou pevností, má vynikající třecí schopnosti a masážní účinky. HOME TEXTILES As for home textiles, VEBA creates coordinated collections of damask bed linen, table linen and bathroom terry products. CAREZZA, the trademark of a luxury product line from the finest yarns of Egyptian cotton, fulfils our clients most exacting requirements. Bed linen Damask bed linen, made of the finest combed yarns, looks elegant and is pleasant to the touch. Fashionable colours combined with fancy stitching and Jacquard designs create an overall impression of good taste. Our superiority lies in the production of extra-wide (up to 280cm) bed linen suitable for King Size and Queen Size beds. We also offer this deluxe bed linen with an Easy Care (non-iron) finish. Table linen Quality damask tablecloths and napkins are ideal for special occasions as well as regular every-day use. We offer a whole range of products with all-over and framed Jacquard patterns, various designs, colour combinations, sewing styles and sizes. The luxury collections are produced with stain-resistant and water-repellent finishes. Terry We provide quality terry bath towels, hand towels, bathroom accessories and bathrobes separately as well as in colour-coordinated sets. Their special finishes, unique designs and effects correspond to the latest global trends. State-of-the-art wet processing technology is applied to our terry products to give them a softer touch and better absorbency. In addition to the standard terry products we also offer Super Soft products which are exceptionally smooth, light and absorbent. The WA-TER Collection The luxury WA-TER collection is offered in collaboration with the PAPILLONS Company. These high-tech and user-friendly products combine the advantages of both waffle weave and terry-cloth. They are exceptionally absorbent, soft and resistant and are great for rubbing and massaging.

17 HOTELOVÝ PROGRAM Zvláštním segmentem společnosti VEBA je nabídka pro hotelový průmysl a veřejnou terciární sféru. K nabídce hotelového sortimentu patří vysoce kvalitní, odolné a stálobarevné materiály pro hotely a restaurace speciálně vyvinuté a testované na vysokou zátěž při ošetřování. Kombinací jednotlivých druhů výrobků je možné vytvořit barevně i dezénově sladěný komplet. VEBA garantuje označení výrobků PROFESSIONAL. Ložní prádlo, ubrusy a froté výrobky označené PROFESSIONAL zajišťují komfortní pocit všem návštěvníkům hotelů a penzionů. Při vývoji těchto výrobků byl zohledněn požadavek hoteliérů na nízké náklady na údržbu prádla a zároveň dlouhou životnost. Prádlo PROFESSIONAL splňuje svým materiálovým složením, konstrukcí i konfekčním zpracováním všechny požadavky na údržbu v průmyslových prádelnách s náročnou moderní technologií. Parametry výrobků jsou ověřeny ve spolupráci s odborníky Asociace prádelen a čistíren. Speciální úpravy: NEŽEHLIVÁ ÚPRAVA vhodná pro lůžkoviny vyšších kvalit ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚPRAVA vhodná pro lůžkoviny NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA vhodná pro ubrusy a froté NEŠPINIVÁ ÚPRAVA vhodná pro ubrusy Nabízené speciální úpravy jsou zdravotně nezávadné a permanentní i po opakovaném praní. Více než devadesát procent jich je vhodných pro děti do tří let. Další specialitou společnosti VEBA je žakársky vytkávané, vyšívané nebo tištěné logo zákazníka. Professional HOTEL COLLECTION Goods designed for the hotel industry and the public tertiary sector form a specific segment of VEBA products. These include high-quality, durable and colourfast materials for hotels and restaurants specially developed and tested to withstand heavy-duty care. Well-balanced ensembles can be achieved by combining individual kinds of products, colours and designs. VEBA guarantees the PROFESSIONAL label on its products. Bed linen, table linen and terry products with the PROFESSIONAL label will provide your hotel or pension guests with a real sense of luxury. These products were designed to fit the hoteliers requirements for low-cost care and longevity. The PROFESSIONAL line of linens, thanks to its material composition, construction and make-up meets all the upkeep standards of high-technology industrial laundries. The product parameters are tested in cooperation with experts from the Asociace prádelen a čistíren (the Association of Laundries and Cleaners). Special finishes: NON-IRON FINISH ideal for higher-quality bed linen ANTIBACTERIAL FINISH ideal for bed linen FIRE-RESISTANT FINISH ideal for table linen and terry products STAIN-RESISTANT FINISH ideal for table linen These special finishes are health-friendly and permanent even after many washings. More than 90% are suitable for children under the age of three. Another of VEBA s specialities is the client s logo in Jacquard woven, embroidered or printed form.

18

19 BUDOUCNOST / FUTURE

20

21 POSLÁNÍ Naším posláním je rozvíjet tradici textilního podnikání, poskytovat technicky vyspělé textilní výrobky a služby založené na těsné spolupráci s rozhodujícími zákazníky a dalšími partnery tak, abychom zajistili stabilitu a prosperitu naší společnosti. VEBA chce být i nadále významným evropským producentem a dodavatelem špičkových bavlněných žakárských tkanin a domácenského textilu pro náročné světové trhy a vybranou klientelu v tuzemsku i v zahraničí, včetně souvisejících služeb. VEBA bude současně posilovat postavení mezi leadery českého textilního průmyslu. MISSION STATEMENT Our mission is to develop the textile industry tradition, provide high-technology textile products and services based on close cooperation with significant clients and other partners in order to insure our company s stability and prosperity. VEBA will continue to be an important European producer and supplier of top-end cotton Jacquard fabrics and home textiles for exacting world markets and choice customers in the Czech Republic and abroad, including related services. VEBA will also strengthen its position among the leaders of the Czech textile industry.

22

23 KVALITA Součástí strategie společnosti VEBA je neustálé zvyšování kvality výrobků a všech činností souvisejících s jejími podnikatelskými záměry a aktivitami, včetně ochrany životního prostředí. Akciová společnosti VEBA jako první textilka v České republice získala v roce 1995 certifikát jakosti ISO 9001:2000 a v roce 1999 certifikát ISO 14001:2004 potvrzující shodnost systému řízení ochrany životního prostřední. VEBA je držitelem licence SOTEX s právem využívat značku QZ ZARUČENÁ KVALITA, která garantuje veškeré kvalitativní požadavky včetně zdravotní nezávadnosti pro děti do 3 let. VEBA je významným členem ATOK Asociace textil, oděv, kůže, dále členem Asociace hotelů a restaurací a Klastru technických textilií. QUALITY An integral part of VEBA s strategy is continuous quality development in products and all the procedures related to the company s strategic concepts and activities, including its environmental approach. VEBA became the first textile manufacturer in the Czech Republic to be awarded an ISO 9001:2000 Quality Control System Certificate in 1995 and an ISO 14001:2004 Certificate in 1999 confirming that the management system conforms to environmental protection standards. VEBA has a SOTEX license with the right to use the QZ label - Quality guaranteed, guaranteeing all quality requirements, including health security for children up to 3 years of age. VEBA is an important member of ATOK (Association of Textile-Clothing-Leather Industry) as well as a member of Asociace hotelů a restaurací (Czech Association of Hotels and Restaurants) and Klastr technických textilií (Technical Textiles Association).

24 KONTAKTY / CONTACTS Na tuzemském trhu VEBA stále intenzivně rozvíjí přímou distribuci a prodej svého zboží prostřednictvím vlastních prodejen, zásilkového katalogu, e-shopu i dealerským rozvozem do maloobchodních prodejen a hotelů. VEBA is constantly and intensively developing direct distribution and product sales on the domestic market through its own retail network, mail-order catalogues, e-shop and dealer delivery to retail shops and hotels. Firemní prodejny / VEBA Shops Broumov Prodejna/Shop Přadlácká Broumov Tel.: Factory Outlet Tel.: Zásilkový katalog a e-shop / Mail-Order Catalogue and E-Shop Tel.: Fax: Hradec Králové Švehlova 443, Hradec Králové Pardubice OAC Grand, nám. Republiky 1400, Pardubice Olomouc CITY - Pražská ul. 255/41, Olomouc Praha - prodejna a africký butik / Shop and African Boutique Velehradská 1/88, Praha Distribuční centrum VEBA (centrála dealerů) / VEBA Distribution Centre (dealer headquarters) Industrie Park Sever č. haly I1/IV Do Čertous 2620/ Praha 20-Horní Počernice Tel.: Fax: Dceřiné společnosti VEBA / VEBA subsidiaries VEBAGAL, s.r.o. Výroba žakárského řadění / Producer of Jacquard harnesses HOTEL VEBA, s.r.o. Ubytování a hostinská činnost / Hotel and Restaurant hotel.veba.cz VEBATRADE-PLUS, s.r.o. Chráněná dílna výroba výrobků z textilu, šití, výšivky / Sheltered workshop sewing, embroidery and working with fabrics

25 Sídlo společnosti / Head Office: VEBA, textilní závody a.s. Přadlácká Broumov, CZ Tel.: Fax: Call centrum: Obchodní oddělení / Sales Office: VEBA-Broumov Přadlácká Broumov, CZ Tel.: Fax: VEBA-Praha Industrie Park Sever č. haly I1/IV Do Čertous 2620/ Praha 20-Horní Počernice Tel.: Fax:

26 2009 VEBA BROUMOV VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA / ALL RIGHTS RESERVED

textilní závody a. s. Přadlácká 89, 550 01 Broumov Česká republika www.veba.cz

textilní závody a. s. Přadlácká 89, 550 01 Broumov Česká republika www.veba.cz 2006 1950 1965 1976 1992 1996 textilní závody a. s. Přadlácká 89, 550 01 Broumov Česká republika www.veba.cz Počátky textilní výroby na Broumovsku Historie Veby navazuje na bohatou tradici textilní výroby

Více

COMPANY PROFILE. fi remní profi l

COMPANY PROFILE. fi remní profi l COMPANY PROFILE fi remní profi l IntroductionThe textile company VEBA ranks among the biggest Czech cotton textile manufacturers, employing 1,370 workers and relying on their high qualifi cation and expertise.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. L0 1625 xxxx. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Simple je řadou lišt zaměřenou na jednoduchost a barevnost. Jedná se převážně o slabé lišty vyznačující se pestrou a širokou paletou barevného dokončení, které je

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj- 9951 black Froté vyrobené

Více

Šperky. značky Primossa

Šperky. značky Primossa značky Primossa Šperky značky Primossa Šperky Primossa / Tradice od roku 1930 Primossa / Since 1930 Obsah Content Kolekce Burki Collection Burki 6 Kolekce Queen Collection Queen 16 Kolekce Lines Collection

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

portfolio kreativních prací

portfolio kreativních prací portfolio kreativních prací PROGR AM: PROGR AM: KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ + SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ + KLUBOVÁ VÝSTAVA POLSKÝCH OVČÁKŮ NÍŽINNÝCH V SOBOTU 17. KVĚTNA 2008 SPORTOVNÍ HALA NOVESTA VE ZLÍNĚ PROGRAM:

Více

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220

KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY. Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 KONTAKT FIREMNÍ PRODEJNY P R O G R A M P O R T E Prodejna nábytku Døevotvar Slezská 535 561 64 Jablonné nad Orlicí Tel.: +420 465 677 204 Fax: +420 465 677 220 Prodejna nábytek Døevotvar Chelèického 3

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

home textile Hotelový katalog Hotelový katalog Hotel Cataloque Hotel Cataloque

home textile Hotelový katalog Hotelový katalog Hotel Cataloque Hotel Cataloque Hotelový katalog Hotel Cataloque Společnost PAPILLONS a. s. pokračuje v dlouholeté tradici prodeje kvalitních damašků a froté výrobků a. s. Veba Broumov, největšího výrobce žakárských bavlněných tkanin

Více

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T" ' - -"" '" S/)e/"kE)' :" 7. El m. fp '

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T ' - - ' S/)e/kE)' : 7. El m. fp ' El m ='L \ \ 'C\ fp ' T" ' - -"" '" /Z / :" 7 N&~m S/)e/"kE)' znacky Primossa + Dr i"" " Šperky znacky Primossa (Nú-m"e, Primossa / Tradice od roku 1930 Obsah / Content Kolekce / Collection DIAMONDS 4

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ Martin Pavliska Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.,českolipská 9, 412 01 Litoměřice, ČR, pavliska@hennlich.cz Abstrakt

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets anlate wheels to work s standard ŘETĚY VMBERK ŘETĚY VMBERK aloženo 1952 Established in 1952 Firma Řetězy Vamberk je jedním z největších výrobců

Více

stacionární otopná tělesa 2011/2012 www.mcsgl.com

stacionární otopná tělesa 2011/2012 www.mcsgl.com stacionární otopná tělesa 2011/2012 Déle než 50 let www.mcsgl.com 2 Společnost DESA is a Master world leading Climate manufacturer Solutions je předním of machinery světovým for výrobcem air processing.

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

SHINY, SHINY... DIAMONDS!

SHINY, SHINY... DIAMONDS! PODZIM ZIMA 2007/2008 Otvíráte katalog s novou kolekcí na ich perků. S novinkami, které jsme pro vás připravili a s kterými se ji mů ete setkat a na ivo si je prohlédnout i v obchodech. Trendem leto ní

Více

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text FILMSERVIS ZOOM www.caravanmetropol.cz www.caravanmetropol.com Chybí text Hledáte pro filmový projekt silného partnera pro zajištění karavanového vozového parku? Firmu, která poskytne komfortní a luxusní

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Welcome to the world of UBC Vítejte ve světě UBC

Welcome to the world of UBC Vítejte ve světě UBC Bath tubs, shower trays and shower enclosures manufacturer Bathroom furniture and mirrors manufacturer Wellness equipment manufacturer Shower trays and shower enclosures manufacturer Welcome to the world

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Litinová krbová kamna z Francie

Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna Invicta Krbová kamna INVICTA Stoves INVICTA Výhody krbových kamen INVICTA Advantages of Invicta stoves Krbová kamna INVICTA, to je nabídka, která uspokojí

Více

inspirováno časem by time

inspirováno časem by time inspirováno časem by time Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po roce 19

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce je přehlídkou lišt, navržených designéry skupiny Larson Juhl, jejichž osobitý výraz tvorby si našel pevné místo v širokém spektru zákazníků po celém světě. Designéři

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb Moderní

Více

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR Firma AMOSDESIGN realizovala rekonstrukci interiéru vily TUGENDHAT a při této příležitosti zhotovila také repliky

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138

Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Česká republika spol. s r. o. 539 43 Krouna 322 T +420 469 613 300 F +420 469 341 138 Samas Office Praha Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 T +420 272 937 350 F +420 272 937

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více