Hořicke noviny( 2)2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hořicke noviny( 2)2008"

Transkript

1 Hořicke noviny( 2)2008 OBČASNÉ Hořický nezávislý občasník V Hořicích 27. února 2008 Odpůrci Lidlu u soudu nepochodili, ale budou se soudit dál Do prvních tříd základních škol bylo zapsáno 85 dětí Dlužníkům město neustoupí a trvá na tvrdém postupu: Vystěhujte se! Osudy dobrého vojáka Švejka na hořické scéně Věhlasný hořický fotograf Zdeněk Morávek se vloudil na generální zkoušku v Koruně a fotografoval a fotografoval a fotografoval. Z tisíců vzniklých záběrů se celých sedm vloudilo na stránky našeho listu. Jménem představitelů hlavních i méně hlavních rolí a jménem našich čtenářů mu za poskytnutí fotografií děkujeme. Nahoře je představitel titulní role Michal Moravec a režisér Ladislav Dostál ve scéně z četnické strážnice. Některé objekty se tak moc lesknou, že jejich reprodukci nezvládá ani vyspělá Morávkova technika. Oldřich Kada hraje komisaře Brettschneidera, Jan Nosek (zcela vpravo) nadporučíka Lukáše. Dole, v gestu jakoby zvoucím k návštěvě představení, opět Michal Moravec jakoby Josef Švejk. Strana 1

2 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK) Rada města vydala grantovou směrnici PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ jamal jaromír málek PŮJČOVNA ELEKTRICKÉHO A RUČNÍHO NÁŘADÍ Sloupek Pavla Bičiště Nezávislost Kosova aneb český nezájem OTEVŘENO: Po - Pá: 7,00-12,00 / 13,00-16,30 Sobota: 8,00-12,00 POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB DOBROVOLNÝCH I NEDOBROVOLNÝCH Ing. Pavel Hančar KONCESOVANÝ DRAŽEBNÍK TEL , RIEGROVA 1048, HOŘICE Prodám obrazy NOVÁ ADRESA NAJDETE NÁS V NOVÉ PRODEJNĚ PŘES ULICI NOVÁ ADRESA NOVÁ ADRESA: HUSOVA 2087 HOŘICE, TEL/FAX , Policejní zpravodajství V SUPERMARKETECH KRADOU I DŮCHODCI BAREVNÉ KOVY STÁLE LÁKAJÍ NENECHAVCE POLICEJNÍ HLÍDKA ODHALILA ZLODĚJE LITINY: MĚLI SMŮLU, NEJELO JIM AUTO NA PACE ŘÁDIL VELKÝ BÍLÝ PES V HOŘICÍCH ŘÁDÍ FALEŠNÝ ŘEMESLNÍK U MILOVIC ZABILO AUTO CYKLISTU SEBRALI TATÍNKOVI TOYOTU, U PUMPY NEZAPLATILI ZA BENZÍN, A JAK TO ŠPADNĚ DOPADLO Strana 2

3 ZASTOUPENÍ NA JEDNÁNÍ VOS SMLOUVA S CENTREM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ MĚSTSKÁ POLICIE PODPORA TIBETU PRONÁJEM LOMU ZAMÍTNUTÝ PŘÍSPĚVEK ŽÁDOST O ÚČELOVOU DOTACI PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOTACE NA OPRAVU KOSTELA PODPORA OLYMPIONIKOVI PRONÁJEM SADŮ LŮŽKA PRO SENIORY KRAJSKÁ RADA NADĚLOVALA Zloději barevných kovů nás připravili o další památku V květnu roku 1946 byla na budově hořické sokolovny odhalena pamětní deska Dr. Václavu Buřilovi, jedné z obětí německé politiky likvidace českých elit. Buřilův portrét vytvořil tehdy Josef Bílek a jednota jej nechala odlít do bronzu. V únoru roku 2008 byla z pamětní desky bronzová busta ukradena. Co se s ní dělo dál, se zatím neví. Obvykle končí takové věci ve sběru. Momentální výkupní ceny za kilogram čisté mědi lze najít na internetu: pohybují se od 96 do 106 korun, bronz pro umělecké odlévání obsahuje asi 20 % cínu, dostali tedy zloději o něco méně, snad několik stovek celkem. Něco si také nechal překupník, který dobře ví, že kupuje kradené. Potom zbylé peníze spotřebovali nejspíš v některé hořické noční herně za pití, dávku drogy, nebo jen tak naházeli do automatu. Také tak končí památky na hrdiny odboje. Kdo byl Dr. Václav Buřil V Hořicích 27. února 2008 Rozpočet: K dispozici má město letos 170 milionů Bazén má problémy, o příčinách se zatím neví Blíží se splatnost poplatku za odpad a poplatku ze psa Strana 3

4 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK) Ocenění Talent měsíce Pozvánka Hořičáci v Mánesu Strana 4 Fotografie došla z Libonic a patří k článku o úspěšných žácích hudební školy. Blahopřejeme Jivínský Štefan byl udělen v Kopidlně Zpívající housle Hořické sály mají novou digitální projekci APUL slaví narozeniny Výstavy Program DK Koruna v březnu 2008 Úterý 4. března 2008 v Sobota 8. března 2008 ve hodin Pondělí 10. března v (RADNICE) Středa 12. března 2008 v hodin České saxofonové kvarteto. Čtvrtek 13. března v (RADNICE) Sobota 15. března 2008 ve hodin Úterý 18. března 2008 v (RADNICE) Čtvrtek 20. března 2008 v hodin Sobota 22. března 2008 ve hodin Sobota 22. března 2008 ve hodin Úterý 25. března 2008 v (RADNICE) Čtvrtek 27. března 2008 v 8.15 a v Neděle 30. března ve (RADNICE) Bohoslužby

5 V Hořicích 27. února 2008 Výstava ve Štorchově síni Rozhovor s Tinou, Shelkem, Matym, Kokeshem, Sharpesem a Lucijanem: Mohli byste přiblížit vznik skupiny 493? 493 ( v diskuzi): pøed dvouma rokama néé to není pravda! Uvìdomuje si, kdy to vzniklo ne? Vze lo to hlavnì vloni. Nema to! Vzniklo to na popud hoøickejch lidí. Néé to jsou va e odpovìdi. Vzniklo to... Ne napi : Na e skupina 493 vznikla v Hoøicích. Chcete-li umìní, volejte 493! 493 ( po ivé diskuzi ve shodì): Skupina vznikla v prosinci roku 2007 ve Wagnerovì ateliéru za úèelem semknout mladé hoøické výtvarníky. Základem bylo dlouholeté pøátelství souèasných èlenù a sdílený pocit, e je v Hoøicích potøeba udìlat nìco pro o ivení zkamenìlého výtvarného umìní. Myslíte si, že je současné umění srozumitelné? Myslím, e není. Zcela jistì ne normálnímu smrtelníkovi. Já osobnì jsem nedávno pro el pomìrnì dùkladným studiem umìní a myslím si, e zámìry mladých umìlcù doká u v mnoha pøípadech vycítit celkem snadno. Tina: Není srozumitelné. Chtìla bych dìlat takové umìní, které vystihuje dne ní dobu, aby za let nemohl nikdo øíct, e to je z moderny z 60. nebo 90. let. Pìt ze sedmi aktuálních výstav, které jsem nav tívila, mi pøi lo málo výsti ných, a pøesto se tomu øíká souèasné umìní. Maty a Kokesh: Je srozumitelné pro lidi, kteøí se ho sna í pochopit! Myslím, e je pro diváka nároènìj í na pochopení, ale dle mého názoru je srozumitelné. A co třeba videoinstalace a multimediální umění, zdají se vám být formami, které jsou třeba pro mladou generaci pochopitelnějším a atraktivnějším uměleckým stylem? Osobnì jsem s videoinstalacemi tak 50:50. Nevím pøesnì proè, ale kolikrát mì odradila jejich délka a mo ná i obsahová èást. Èekal jsem asi tro ku víc. Na druhou stranu, vidìl jsem i opravdu pìkné videoinstalace, které byly pøímo propojeny interakcí s náv tìvníkem a to mi pøi lo opravdu geniální. Náv tìvník sám vytváøel umìlecké dílo, co je obdobné customizaci a pøímému marketingu v reklamì. Na poli umìní jsem se s tím doposud moc nesetkal, ale mám dojem, e to má je tì velkou budoucnost. Jak jinak docílit toho, aby si to náv tìvník zapamatoval, ne tím, e mu vnutíme pocit, e to udìlal on sám? Videoinstalace pro mì pøedstavuje jakýsi upgrade (modernizaci) kinetického umìní, které samo o sobì bylo kdysi pokraèováním Ready made atd. Je to jen dal í forma galerijního umìní. Jeho protipólem by mohl být napø. Street Art, který si myslím je pro mladou generaci pochopitelnìj í. Do jaké míry považujete vy sami za důležité, aby diváci rozuměli vašemu dílu? Srozumitelnost díla je pro mì klíèová. Chci aby moje práce mìly my lenku a daly se èíst. Kokesh: I pro mì je reakce diváka velmi dùle itá. Bez ohledu na to, jestli je kladná nebo záporná mi dává podnìt k dal í tvorbì. Pro mì je srozumitelnost mého díla jakési nepsané pravidlo. Reakce divákù je velmi dùle itá, jejich kritika je to, co mì motivuje k dal í práci. Jaký je váš názor na tezi britského sochaře Tonyho Cragga o mimořádné možnosti umělců ovlivňovat tvar a formu budoucnosti? Inspirující výrok pro v echny lidi, kteøí se chtìjí stát umìlci. Urèitì souhlasím, kdo jiný ne umìlci mìní tvar budoucnosti. Bavme se ale o umìní v ir ím slova smyslu. Zásadní náhled na dobu nebudou zprostøedkovávat urèitì malba, ani socha, ale masovì u ívané produkty jako tøeba auta, spotøebièe, nábytek a v neposlední øade také samozøejmì architektura. Ka dý asi ví o aféøe nové Národní knihovny, která je zrovna velkým prùkopovým mezníkem. Projektu studia Future Systems opravdu fandím a hodnì se stydím za to, co se v na í zemi po vyhlá ení vítìze tenderu odehrálo. A váš názor na výrok Josepha Beuyse, že každodenní život je kreativní proces, ve kterém se každý může stát umělcem? Joseph Beuys patøí bezpochyby mezi top5 mých nejoblíbenìj ích umìlcù. Jeho osud myslím dostateènì potvrzuje pravdivost tohoto jeho výroku. On sám pro mì pøedstavuje základní kámen konceptuálního umìní. Byl to mimochodem i miláèek mého profesora fotografie pana Vojtìchovského. V evropské tradici byla - a myslím, že stále je vysoce ceněna kvalita řemeslného zpracování Spoleèné portfolio výtvarné skupiny 493 je nesmírnì pestré - a ji v rovinì tvùrèí invence, po stránce umìleckoøemeslného pøístupu, èi s ohledem na spektrum zastoupených disciplín (obsahuje mimo jiné malby, sochy, reklamní a umìleckou grafiku, kresby, umìlecké i komerèní fotografie, videa). Rozmanitost prací jako by zcela znemo òovala najít v této smìsici jednotící prvky. Tvùrèí nesourodost formace je v ak dalece vyvá ena spoleèenskou souhrou jejích èlenù. estici mladých umìlcù zjevnì tì í trávit èas pohromadì, a to nejen diskuzemi o umìní. Na tìstí pro umìnímilovnou veøejnost je baví rovnì vystavovat. Nejnovìj í projekt skupiny, nazvaný 493 cirkus, bude k vidìní od 13. bøezna v Mìstském muzeu v Hoøicích. Jako pozvánku vám nabízíme rozhovor s jeho tvùrci, v nìm jsme zkoumali nejen jejich umìlecký svìtonázor. Výstava v Malé síni Chcete-li umění, volejte 493! uměleckého díla. Tento aspekt je více vzdálen třeba mladému americkému umění. V reakci na výstavu Uncertain States of Amerika by mě zajímal váš názor na Do it yourself a Ready made? 493 ( ve shodì): Ready made berem. Baví nás mo nost mìnit interpretace objektù, dávat u itkovým pøedmìtùm jiné významy, stavìt je do nových souvislostí. Pøipadá nám to fakt vtipný. a je tì Ready made osobnì nevyhledávám, ale Man Ray a tøeba i Jan Wagner mají v mém srdci své vyhrazené místo. Vy a figura? Nejste už znechuceni obrazem lidského těla, kterým je současná masová kultura přesycena a jímž nás zahlcují média? Pøesycen nejsem, naopak, mám figuru rád. Jsme lidi, je pro nás pøirozené se navzájem zaznamenávat. Bylo tomu tak pøed lety a je tomu tak i dnes. Je to nedílná souèást lidské kultury. Pro vyu ívání figury v komerèním prostøedí reklamy platí to samé. Osobnì se figurální tvorbì skoro nevìnuji. Co se týèe médií má -li na mysli umìle vytvoøené ideály krásy tím znechucen jsem. Maty: Co figura to originál. Mì ka dá figura baví. Figura? 100kg bench press, 3krát sám, 2krát s dopomocí. Preferovaná nebo absolutizovaná estetická složka uměleckého díla: co pro vás tento fenomén znamená? Máte někdy chuť vytvořit něco vyloženě ošklivého? Ka dý a tvoøí po svém. Je na ka dém jedinci jakou tváø dá svému dílu. Ano, povedlo se mi vytvoøit dílka, která v ostattních vzbuzovala odpor... dokonce mì Fofíèek s Matym navrhovali na léèení... (smích)... podle mého názoru to není tak zlé. Ke kterému nevýtvarnému uměleckému dílu byste se chtěli výtvarně vyjádřit? Tina: Nick Cave, Underworld. Charles Bukowski - V echny øitì svìta i ta má. Sbírku zákonù ÈR. Jak vidíte svůj budoucí život, jakou roli v něm hrají vaše vlastní díla? Moje tvorba je mojí budoucností a moje budoucnost je moje tvorba. Pracuji v reklamì jako art director, tak e samozøejmì za umìní reklamu pova uji. Kdo ne, neví kolik je za tím práce, citu a pøemý lení. Andy Reiben Můj boj 07 Andy Reiben (1980) pochází z Trinidadu a Tobaga. Profesí je støídavì psycholog, univerzitní uèitel, investièní poradce a výtvarník. V hoøickém muzeu pøedstaví sérii obrazù, pøevá nì akrylových a akvarelových maleb, které vznikly v roce 2007 bìhem pobytu v Podkrkono í. Toto období pøineslo do jeho tvorby celou øadu nových motivù, které se výraznì odli ují od jeho pøedchozí umìlecké produkce. Výstavu, nazvanou Mùj boj 07, tvoøí obrazy ovlivnìné zápasem s nároènou nemocí. Autor je oznaèuje za svou vlastní léèbu, která mu pomohla pøekonat obtí né období. I pøesto jsou obrazy protknuty optimismem, nadìjí a barvami. Kokesh: Moc bych si pøál, aby v mém ivotì hrála tvorba velkou roli a stala se tøeba i mým budoucím povoláním. Letos se hlásím na grafickou tvorbu a mùj ivot se bude odvíjet podle úspì nosti u pøijímaèek. Chtìl bych si osvojit více výtvarných technik a získat tak vet í svobodu. Mimochodem pøipravujeme jeden velký projekt nerad bych to zakøikl tak e víc neøeknu, ale v nìm vidím velkou budoucnost celé 493. Co je vaším hlavním pohonem při pokračování v tvorbě? V e co se kolem nás dìje. Nevím pøesnì, nìco mì stále ene k tomu reflektovat moje pocity, touhy, pøesvìdèení a nìkteré výsledky tohoto tajemného nìèeho budete moci shlédnout na výstavì. Tina: Ka dý nový podnìt, nové cesty, místa, pøátelé, kteøí mi prohlubují nové obzory a naplòují ve mì nové touhy. Kokesh: Reakce lidí. Maty: a eny universal obutí. Vaše NEJ v oblasti umění? Kokesh: Volnost, kterou ti nikdo nemù e vzít. Sandy Skoglund, Peter Witkin, Magdalena Jetelová, Josef Sudek, Joseph Beuys. Tina: Volnost a neohranièitelnost. Pro mì asi urèitì rok, kdy mi byly krásné 4 roky. V té dobì se toti na trh dostaly poèítaèe Apple Macintosh a s nimi prùlom na poli grafiky - produkty spoleènosti Adobe. Já (smích). a jak byste veřejnost pozvali na vaši novou exhibici? Pøistupte blí e a nechte se vtáhnout do svìta prostoupeného vùní barev. Do svìta vìku souèasného, kde enami na ich pradìdù jsou stále na e prabáby. Vydejte se spoleènì s námi na cestu s lidmi, kteøí køi ovali Evropu, proto e jejich osudem se stal 493 Cirkus. Sledujme s nimi odvìkou touhu èlovìka posunout hranice lidských mo ností, touhu po kráse, kompozièní dokonalosti a kreativní nevázanosti. Děkuji za rozhovor. Rozhovor pøipravila Jana Cermanová. Grafické návrhy plakátu, pozvánky a dal ích doprovodných materiálù jsou dílem Pavla Flégla. Strana 5

6 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK) ŽALUZIE SEDLÁK VLASTIMIL SEDLÁK NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY HOŘIC A OKOLÍ: Zahradnictví Ondráček Březovice VINOTÉKA LEVITŮV DŮM NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 164 AUTOŠKOLA LEJSEK 1) malého motocyklu, skupina M 2) motocyklu skupiny A 3) osobního automobilu, skupina B 4) nákladního automobilu, sk. C 5) traktoru, skupina T Autoslužby Pneuservis JOSEF HODAČ, MAIXNEROVA 749, HOŘICE SOLÁRIUM U CHAMELEÓNA HAVEX AUTO HOŘICE Telefon: / GSM: / AUTOSERVIS Hořice v Podkrkonoší Autosalon ŠKODA Čelakovského ulice Prodej - servis - leasing ŠKODA HAVEX AUTO HOŘICE Strana 6

7 V Hořicích 27. února 2008 Z dùvodu uzavøení prodejny odìvù "Obchod u Èerychù" v Karlovì ulici právì v tìchto dnech probíhá v prodejnì TOTÁLNÍ LIKVIDACE výprodej veškerého zbo í se slevou 50% Po-Pá: 9-12 a 13-17, So: 9-11 ODÌVY "OBCHOD U ÈERYCHÙ" KARLOVA ul. 176, HOØICE (nad námìstím) JÍZDNÍ KOLA RYS Velký výběr kol a příslušenství zn. Author Wheeler 4Ever + dětská kola + kvalitní profi servis + vše ostatní na jízdní kola MILOSLAV RYS Žižkova 1957, Hořice Tel: Po - Pá , So Inzerce v Hořických novinách: , cm 2 / 5,- Kč Pronájem garáže Koupím RD i ŘD v Hořicích PŮJČUJEME 20 TISÍC -1 MILION BEZ ZÁSTAVY ŘEŠÍME PROBLÉMOVÉ KLIENTY EXEKUCE: NAJDEM ŘEŠENÍ TELEFON: Vypracování projektové dokumentace pro novostavby, rekonstrukce a modernizace objektů pozemních staveb. Vypracování dokumentace v jednotlivých stupních projektu dle Vašich požadavků. Vypracování dokumentace stávajícího stavu stavby včetně jejího zaměření. Ing. Jiří Špicar Třešňová 1960, Hořice Mobil: Prodej bytů do osobního vlastnictví zahájili jsme stavbu třetího domu Pokračuje prodej bytů do osobního vlastnictví v Hořicích: Výhodná investice do bytu v osobním vlastnictví - jistota budoucnosti. Byty o velikosti od 32 m 2 do 84 m 2, VE ZBOROVSKÉ ULICI V HOŘICÍCH. Luděk Vojáček NÁBYTEK NA MÍRU SKŘÍNĚ NA MÍRU ŽALUZIE ROLETY PARAPETY PRAHY TĚSNĚNÍ Doprava a konzultace zdarma Skládka zeminy a kamene v Lukavci Pronajmu nebytové prostory CELKEM 231 m 2 Pronajmu byt 2+1 Hledám přítele Koupím knihu KANCELÁŘE V HOŘICÍCH (I JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI OD 18 m 2 ) KONTAKT: Strana 7

8 Hořické občasné noviny (dříve HOŘICKÝ OBČASNÍK) Biograf Na Špici v březnu 2008 Úterý v 17:30 a ve 20:00 - animovaný Alvin a Chipmunkové Středa ve 20:00 Láska za časů cholery Čtvrtek 6. 3., Pátek ve 20:00 O život Úterý , Středa v 17:30 Asterix a Olympijské hry Pátek ve 20:00 Já Legenda Sobota ve 20:00 Holka na hlídání Úterý v 19:30 Představení filmového klubu Zvedá se vítr Středa , Čtvrtek ve 20:00 Svatba na bitevním poli Pátek ve 20:00 Americký gangster Úterý Středa ve 20:00 Na vlastní nebezpečí Pátek ve 20:00 Kvaska Sobota ve 20:00 Noc patří nám Strana 8 Budeme mít počmárané Hořice? CO TO JE? Graffiti v Čechách Slovníček Graffiti po česku, aneb Servít je vůl Sprejer půjde do vězení za čtyři podpisy v tramvaji Karnevalová noc Šibřinky letos 22. března Turistika Hledání Stromoucha Kuželky Reprezentační povolávák pro Tulku Kuželkářská mládež dělá radost Pronájem bytu v Třebnouševsi Tři vtipy nakonec Dost starý vtip Relativně nový vtip Fungl nový vtip Hořické občasné noviny

Hořicke noviny( 3)2008

Hořicke noviny( 3)2008 Hořicke noviny( 3)2008 OBČASNÉ ----------------------------------- Hořický nezávislý občasník V Hořicích 26. března 2008 Sběr starého železa 12. dubna Únik informací Hodiny na radnici budou od dubna digitální

Více

Hořicke noviny(10)2007

Hořicke noviny(10)2007 Hořicke noviny(10)2007 ----------------------------------- Hořický nezávislý občasník V Hořicích 31. října 2007 OBČASNÉ Smlouva je smlouva Nečekejte na doktora Narozeniny Oskar Teimer jubiluje Nejstarší

Více

Hořicke noviny( 1)2007

Hořicke noviny( 1)2007 Hořicke noviny( 1)2007 OBČASNÉ --------------------------------------- Hořický nezávislý občasník V Hořicích 29. ledna 2007 Rozpočet Městu chybí peníze na větší investice, zvažuje další úvěr V dubnu navštíví

Více

Hořické noviny( 1)2009

Hořické noviny( 1)2009 Hořické noviny( 1)2009 ------------------------------------ Hořický nezávislý občasník V Hořicích 28. ledna 2009 První se narodil Přemysl Rudolf Tříletý řidič porazil kandelábr Poslední zpráva Co se stalo

Více

Hořicke noviny( 3)2007

Hořicke noviny( 3)2007 Hořicke noviny( 3)2007 OBČASNÉ --------------------------------------- Hořický nezávislý občasník V Hořicích 28. března 2007 Škody na silnicích po zimě jsou proti loňsku minimálně o třetinu nižší Krajina

Více

Hořicke noviny( 6)2008

Hořicke noviny( 6)2008 Hořicke noviny( 6)2008 ----------------------------------- Hořický nezávislý občasník V Hořicích 25. června 2008 OBČASNÉ Za pár dní začíná sochařské symposium Neštěstí u Dachov Další tragédie na hořickém

Více

Hořické noviny( 2)2009

Hořické noviny( 2)2009 Hořické noviny( 2)2009 ------------------------------------ Hořický nezávislý občasník V Hořicích 25. února 2009 OBČASNÉ Prezident vyhlásil volby Šibřinky letos 21. března Na náměstí v Hořicích vykradl

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Hořické noviny( 8)2009

Hořické noviny( 8)2009 Hořické noviny( 8)2009 -------------------------------------- Hořický nezávislý občasník V Hořicích 4. září 2009 ZÁŘIJOVÉ Letní sezóna na koupališti slavnostně ukončena, tančilo se na souši i ve vodě Kreativita

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 2 ÚNOR 2007 ZDARMA INFORMACE Představujeme humanitní odbor str. 3 ŠKOLSTVÍ Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol str. 3 STALO SE Letňany

Více

DETAŠOVANÉ ÚŘADY V PRAZE ČEKÁ STĚHOVÁNÍ A RUŠENÍ

DETAŠOVANÉ ÚŘADY V PRAZE ČEKÁ STĚHOVÁNÍ A RUŠENÍ Ročník 7 jaro 2015 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Zpravodaj o životě v mikroregionu Střední Polabí Budova detašovaného pracoviště na náměstí Republiky v Praze POHODLNÝ PŘÍSTUP K ÚŘEDNÍM SLUŽBÁM KONČÍ

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

14. 12. 2005 ČÍSLO 50 ROČNÍK VI CENA 10 Kč. foto kap

14. 12. 2005 ČÍSLO 50 ROČNÍK VI CENA 10 Kč. foto kap České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí Mikuláš přijel na traktoru až na brandýské náměstí Brandýs nad Labem

Více

Ochotnické nadšení v Ostrovì

Ochotnické nadšení v Ostrovì Ochotnické nadšení v Ostrovì Divadlo je druh aktivního umìní a vzniká tak, že kolektiv tvùrcù, technických spolupracovníkù a hercù vytvoøí spoleènì divadelní inscenaci, kterou v koneèné verzi pøedvedou

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Tato stavba, o jejíž realizaci

Tato stavba, o jejíž realizaci 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ZÁŘÍ 2004 - èíslo 9 15,-Kč V LISTĚ: SKAUTI NA TÁBORECH MĚSTSKÝ ARCHITEKT PROGRAM KINA A MKS STUDENTI V HOLANDSKU SPORT Výstavba komunikace pro pěší Nová Paka

Více

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2 únor 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Rozhovor se starostou města R. Fabeš prozradil o Telči 2014 skoro vše Na počátku nového roku poskytl starosta města Roman Fabeš

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Praha 2 v roce 2009 Na počátku desátého roku nového tisíciletí si připomeneme, jaká

Více

Milan Paumer aneb Ten třetí od Mašínů má na zámku pamětní desku

Milan Paumer aneb Ten třetí od Mašínů má na zámku pamětní desku 18. října 2012 Ročník 21 Číslo 21 Cena 9 Kč Poděbrady hostily ministra Kandidát na českého prezidenta zhlédl v Divadle Na Kovárně komedii Na drátě je klokan a do rozária na zámku zasadil svou růži. 3 Zprávy

Více

Hořické noviny( 12)2009

Hořické noviny( 12)2009 Hořické noviny( 12)2009 -------------------------------------- Hořický nezávislý občasník V Hořicích 18. prosince 2009 VÁNOČNÍ I NOVOROČNÍ Stoletých lidí žije v našem kraji celkem 31, nejstarší je Marie

Více

NAŠE PRAHA 9.cz. www 42.000. výtisků. Bydlení v Praze 9: novostavby i privatizace. Vyberte pro děti příměstský tábor

NAŠE PRAHA 9.cz. www 42.000. výtisků. Bydlení v Praze 9: novostavby i privatizace. Vyberte pro děti příměstský tábor www NAŠE PRAHA 9.cz titul je součástí sítě náklad ověřen 3/2014 Mirjam Landa: Nechápu, že lidem stačí být průměrní rozhovor na stranách 6 7 42.000 výtisků zdarma do schránek Bydlení v Praze 9: novostavby

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. zatímco před dvaceti lety bylo obézních zhruba 5 %

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. zatímco před dvaceti lety bylo obézních zhruba 5 % www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 7/2014 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Jsi samostatný? Zaplať! - str. 4 úvodník Bouře ve sklenici

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Ročník XXV. č. 3 5. února 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 3 5. února 2015 5 Kč, První vítání nových občánků...... 2. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 3 5. února 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. Ka vá rn íci a resta u ra téři. díl prvý WWW.HLUBOKA.

Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. Ka vá rn íci a resta u ra téři. díl prvý WWW.HLUBOKA. číslo 3 - březen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J Ka vá rn íci a resta u ra téři díl prvý Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Rada kraje se zabývala vážnou situací nemocnic

Rada kraje se zabývala vážnou situací nemocnic Kelltská hudba napllniilla kapllii str. 3 České nezávislé noviny středního Polabí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, Neratovice, Lysá n. L. Kostelec n. L. a okolí 11. 1. 2006 ČÍSLO 2 ROČNÍK

Více