Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech"

Transkript

1 Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech Vratislav RY AV 3 In memoriam PhDr. Franka Ferdinanda Boldta, zakladatele Comenia v Chebu. 3 Autorem v ech fotografií je Radovan Kodera. Obr. 1. Kladruby (okres Tachov), klá ter vnûj í strana nûkdej ího hospicu s vjezdní branou. (Foto 2006) Obr. 2. Kladruby (okres Tachov), klá ter prûãelí do nádvofií. (Foto 2006) Obr. 3. Kladruby (okres Tachov), klá ter vnûj í strana hospice s vûïí, ikm pohled. (Foto 2006) Tento ãlánek navazuje na práci téhoï autora, publikovanou ve Zprávách památkové péãe v roce 2000, jejíï tématem byla sochafiská v zdoba klá terního areálu v Kladrubech z doby baroka. V zkum v následujících nûkolika letech pokraãoval a jeho dal í v sledky samozfiejmû dílãí, ponûvadï autor ãlánku byl jen jedním z t mu odborníkû, ktefií se v zkumu zúãastnili zde budou pfiedstaveny vãetnû specifické problematiky, která je s nimi spojena. V dosavadní odborné literatufie i v elaborátech stavebnû-historického prûzkumu SÚRPMO v Praze se ze stavebního dûní v areálu klá tera v 17. století bûïnû uvádí vedle o nûco star- ích staveb a úprav rûzn ch hospodáfisk ch budov pouze stavba tzv. staré prelatury, pfiesnûji prelatury a konventu z let Jedná se o ãtyfikfiídlou budovu s uzavfien m dvorem, pfiistavûnou k jiïní stranû klá terního chrámu. V pfiibliïnû stejném období si nechal opat Roman Platzer vybudovat vlastní hrobku. 1 Stavební ãinnost v klá tefie v ak neutichla ani potom. Necel rok po slavnostním vysvûcení opatství a konventu 19. kvûtna 1671 totiï zachvátil cel klá ter nenadál poïár, kter m byl zasaïen klá terní kostel (tehdy slouïil zároveà i jako farní), dormitáfi, opatství a knihovna, takïe bûhem hodiny byl cel prostor v troskách. Zbyly holé zdi a holé ruce. Ale s pomocí BoÏí klá ter opût uvedeme do b valého a je - tû lep ího stavu neï dfiíve. 2 Ve zprávách z vizitací bfievnovského klá tera pro dal í léta jsou obãas struãné zmínky o pokraãujících stavebních pracích do roku AÏ této stavební úpravû lze pravdûpodobnû pfiiãíst jednotnou ranû barokní podobu fasád pfiedev ím dvou sousedících objektû, tzv. chlévû, a na nû v pravém úhlu navazující budovy, které se pozdûji fiíkalo nová prelatura, s vjezdem do nádvofií. Toto oznaãení v ak neodpovídá skuteãnosti budova byla v korespondenci opatû oznaãována jako klá terní hospic je tû v první polovinû 18. století (kladrub tí opati bûïnû vítali bfievnovské opaty nebo vizitátory pfied branou klá terního hospice ). I její umístûní v areálu klá tera tomu napovídá. Budova byla tehdy z vnûj ku a asi i uvnitfi novû upravena, a nejspí aï v této dobû k ní byla na vnûj í stranû u brány vjezdu pfiistavûna nová hranolová vûï ve stejném slohu. Star í vûï na jejím místû, kterou ukazuje je tû zobrazení klá tera z roku 1670, byla polygonální a o tfii podlaïí 1 Státní oblastní archiv PlzeÀ, Benediktini Kladruby, kart. 1/1, 2. 2 Národní archiv v Praze, Benediktini Bfievnov, G XI 4, kart TamtéÏ

2 vy í neï sousední budova hospice, podobnû jako i dvû vûïe na nároïích tehdy novû postavené budovy tzv. starého konventu. 4 Vût ina sochafiského vnitfiního vybavení klá terního kostela i fasády tzv. nového konventu uï byly ve v e zmínûném ãlánku z roku 2000 pojednány, kromû mramorového oltáfie sv. Jucunda (vpravo od hlavního oltáfie). Souãasn mramorov oltáfi je dílem praïského pozdnû barokního sochafie A. B. Aignera z roku 1776 stejnû jako stávající mramorové oltáfie sv. Viktoriána a Aureliána a dal í dva protûj kové oltáfie (sv. Scholastiky a sv. Máfií Magdalény) pfii západním konci chrámu z roku Oltáfi sv. Jucunda existoval uï dfiíve, v trochu skromnûj í podobû. Podle latinské kroniky kladrubského klá tera 5 jej nechal postavit krátce pfied svou smrtí opat Josef Sieber, kter zemfiel v únoru Oltáfi tedy vznikl pravdûpodobnû nûkdy bûhem roku V novûj ím mramorovém oltáfii byly s vysokou pravdûpodobností ze star ího druhotnû pouïity obû protûj kové bíle tafírované dfievûné sochy sv. Floriána a sv. ebestiána, podobnû jako sochy ze star ích oltáfiû sv. Viktoriána a sv. Aureliána. Svûdãí pro to v podstatû je tû dynamick postoj obou soch, tfiebaïe uï s pomûrnû sumárním, nepfiíli rokokovû kadefiav m zvrásnûním draperie. Celkové pojetí povrchu obou soch je nápadné zvlá tû ve srovnání se sochami na protûj ím náhrobku kníïete Vladislava I. zakladatele klá tera, které jsou bezmála o tfii desetiletí star í (1728). Archivní pátrání zatím neprokázalo jeho autorství. V roce 1755 uï v klá tefie nepracovali sochafii dvojãata Weberové (Jindfiich a Ondfiej), sloh postav sv. Floriána i sv. ebestiána je ostatnû uï na první pohled v raznû odli n od postranních soch obou protûj kov ch rokokovû gotizujících oltáfiû Panny Marie isv. Rodiny, které by mûly b t dílem WeberÛ. Mohl tu b t ov em angaïován v té dobû je tû Ïijící a tvofiící Lazar Widmann z Plznû. Jeho tehdej í styl se uï v raznû li il od umûleckého projevu z mlad ích let, byl plnûj í, klidnûj í a ménû expresivní, jak o tom svûdãí pfiedev ím charakteristické widmannovské koleno (postfieh akademického malífie J. indeláfie z Plznû). V tvarná kvalita obou soch je ze v ech oltáfiních skulptur v interiéru kostela zfietelnû nejslab í, tak- Ïe pravdûpodobnûj ím autorem je jin regionální sochafi, Widmannem pouze ovlivnûn. Klá terní kostel byl pfiestavován v barokním slohu na velkolepou svatyni zpûsobem imitované gotiky nûkdy od roku 1710, respektive 1712 aï do svého vysvûcení v roce Z pramenû v ak víme, Ïe vût í ãást chrámu, celé trojlodí s transeptem a kupolí nad kfiíïením, byla dostavûna uï v roce Bratfii benediktini pak nechali vítûzn oblouk za nímï se dále stavûlo knûïi tû peãlivû zatlouci prkny a pfied nûj postavit provizorní hlavní oltáfi, zfiejmû kvûli bohosluïbám provozovan m v této ãásti kostela. 6 Na základû zatím nepublikované Obr. 4. Kladruby (okres Tachov), klá ter vnûj í strana vûïe. (Foto 2006) Obr. 5. Kladruby (okres Tachov), klá ter portál vjezdu do nádvofií. (Foto 2006) Obr. 6. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, oltáfi sv. Jucunda socha sv. ebestiána. (Foto 2006) Obr. 7. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, oltáfi sv. Jucunda socha sv. Floriána. (Foto 2006) 4 Stavebnû-historick prûzkum klá tera Kladruby u Stfiíbra, in: E. HOLANOVÁ: Dûjiny objektu, SÚRPMO, Praha TamtéÏ i obrazová pfiíloha. UloÏeno v archivu plánû plzeàského pracovi tû Národního památkového ústavu. 120

3 zprávy o rozestavûném chrámu, která bude dále uvedena, i dle dal ích nûkolika informací máme dûvod se domnívat, Ïe interiér mohli benediktini zaãít zafiizovat a snad i nechat malovat je tû pfied úplnou dostavbou a vysvûcením celého chrámu v roce Matrika svateb v Kladrubech k 20. listopadu 1720 pfii sàatku vdovce Petra Molitora z Kladrub uvádí totiï jméno prvního svûdka, jímï byl Joannes Wenceslaus Schmidt, pictor planensis (Jan Václav Schmidt, malífi z Plané). Pravdûpodobnû t Ï malífi, tentokrát pojmenovan jen Wenceslaus Schmidt, pictor planensis, figuroval necel rok nato, dne 17. fiíjna 1721, jako kmotr pfii kfitu Walpurgy, dcerky zemfielého pana Waldtmanna. 7 Dnes je obecnû známo, Ïe v dobû barokní bylo bûïn m zvykem zvát v místû tvofiící umûlce na kfity a svatby. Tak se podafiilo doloïit k urãitému datu a místu vícekrát napfiíklad pûsobení Petra Brandla. Tehdej í pobyt malífie v Kladrubech lze sotva vysvûtlit jinak, neï Ïe zde byl povûfien nûjakou prací. Pfiitom sotva kde jinde by tehdy mohl tvofiit mûstsk kostel nebyl pro patn stav jiï del í dobu funkãní, podobnû jako hfibitovní kostel za mûstem. Doba pokroãilého podzimu pro jeho nástûnné malby nebyla v jimkou podobnou dobu si zvolil Schmidt napfiíklad v kostele v Bernarticích, kde na provedení fresco Mahlerey v roce 1745 pracoval mezi 9. záfiím (smlouva) a 27. listopadem (kvitance). 8 Jako nejpravdûpodobnûj í místo, kde tehdy mohl v Kladrubech pracovat, se proto nabízí nedávno dostavûná ãást klá terního kostela, která uï tehdy byla funkãní, a v nûm pomûrnû rozsáhlé nástûnné malby v transeptu, u nichï je dodnes hypotetické jak urãení autora, tak datace. Jméno Jan Václav nenosil tehdy Ïádn Ïijící malífi z planské malífiské rodiny SchmidtÛ, nejblíïe k nûmu mûl Václav Samuel Theodor Schmidt ( ). Prakticky jistû se mohlo jednat pouze o tohoto malífie. Dal í svûdectví o zafiizování dostavûné ãásti kostela krátce nato poskytuje opût jeden zápis z kladrubské matriky kfitû s datem 16. ledna Tehdy byl, pfii kfitu Maura Leopolda, synka Jana Ka para Kobera, kmotrem Leopoldus Burkart. 9 To odpovídá jménu tehdy proslulého varhanáfie z Lokte, kter mûl podle star ích údajû z literatury postavit v kladrubském klá terním chrámu varhany se skfiíní ve slohu gotizujícího baroka. Zámûna s nûk m jin m s totoïn m jménem je prakticky vylouãena. Pobyt varhanáfie v novû budovaném chrámu uprostfied zimy jistû nebyl náhodn a mûïe b t vysvûtlen jedinû pracovní pfiíleïitostí, buì jednáním o zakázce, nebo uï pfiímo její realizací. Nemohlo se je tû jednat o dvoje men í varhany boãních oratofií pfii knûïi ti, to se teprve stavûlo, takïe jeho práce v Kladrubech se asi t kala hlavních velk ch varhan na kûru v západní ãásti chrámu. O ãásteãné v zdobû interiéru rozestavûného klá terního chrámu zfiejmû svûdãí i zmínka v dopise hrabûnky Marie Gabriely LaÏanské, rozené âernínové z Chudenic, svému pfiíbuznému, hrabûti Franti ku Josefovi âernínovi z Chudenic, s datem 5. kvûtna Marie Gabriela psala o záïitcích ze své cesty po západních âechách, mimo jiné: In diese Reise habe ich die Cladrauer Kirche gesehen, so ein magnificquer und sehenswürdiges Werck, samb deren gehörigen Staffierung. (Na této cestû jsem vidûla kladrubsk kostel, velkolepé a pozoruhodné dílo, s pfiíslu nou v zdobou.) 10 Termín Staffierung v barokní nûmãinû musel mít ir í v znam neï jen klasické tafírování oltáfiû, kazatelen, soch a obrazov ch rámû, coï bylo barvení a zlacení nejspí by se dal v této souvislosti pfieloïit jako v zdoba. Ta v je tû nov mi oltáfii nezafiízeném kostele, maximálnû nov mi varhanami, nejspí znamenala nûjakou v malbu. Témûfi jistû byl i v rozestavûné podobû pfiístupn, protoïe musel souãasnû slouïit také jako kostel farní. Nástûnné malby v transeptu vyplàují prakticky celou ífiku stûny pod oknem a v severní stûnû jsou je tû vymezeny i boãním vchodem. Tématem malby je Poku ení sv. Benedikta na pou- ti, v jiïní stûnû Zázrak sv. Maura (vlastnû zázraãné zachránûní sv. Placida sv. Maurem), nûkdy také oznaãované jako Nebesk Jeruzalém. Literatura dlouho tradovala star í pfiipsání malby Judovi Tadeá i Supperovi z âeské Tfiebové s datováním kolem poloviny 18. století, pouze na základû slohové podobnosti, bez jakéhokoliv archivního dokladu. Novûji tyto fresky pfiipsal Jaromír Neumann slavnému bavorskému malífii Cosmovi Damianu Asamovi. Evidentnû slab í úroveà neï u jeho fresek po bocích lodi a knûïi tû si Neumann vysvûtloval jako provedení nûkter m dílensk m pomocníkem nebo moïn mi pozdûj ími pfiemalbami. 11 Neumann jako první poznal a konstatoval, Ïe obû fresky musejí b t star í neï tûsnû k nim pfiistavûné dva gotizující oltáfie E. Q. Asama, protoïe tyto fresky pokraãovaly pûvodnû i za oltáfie, které tedy musejí b t nepochybnû mlad í. Fresky Neumann datoval poslední ãtvrtinou roku O Ïivotû a díle Václava Samuela Theodora Schmidta ( ) zatím v odborné literatufie existuje pouze jedin monografick ãlánek P. Preisse z roku 1959, ve sborníku Minulostí 8 Obr. 8. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel oltáfi sv. Jucunda, celkov pohled. (Foto 2006) 5 Státní oblastní archiv PlzeÀ, Benediktini Kladruby, kart. 1/1,2. 6 Stavebnû-historick prûzkum cit. v pozn Státní oblastní archiv PlzeÀ, Sbírka matrik SM 2223, Kladruby 3, NOZ Státní oblastní archiv PlzeÀ, poboãka Klatovy, Velkostatek Bor u Tachova, K 1981 kniha kostelních úãtû kostela v Bernarticích Státní oblastní archiv PlzeÀ, Sbírka matrik SM 2223, Kladruby 3, NOZ Státní oblastní archiv TfieboÀ, poboãka JindfiichÛv Hradec, âernínská ústfiední správa, fasc J. NEUMANN: Neznámá díla Cosmy Damiana a Egida Quirina AsamÛ v Kladrubech, in: Umûní XXXVIII, 1990, ã. 5, s. 430, TamtéÏ. 121

4 Plznû a PlzeÀska II. 13 Václav Samuel, o dva roky mlad í bratr malífie Jana Jifiího Schmidta tvofiícího hlavnû pro pfiední rakouské klá tery, VídeÀ, Olomouc a slezskou Vratislav a zemfielého v Praze roku 1765, sv m umûleck m v znamem ani tvorbou nepfiekroãil hranice západoãeského regionu, patfiil tu v ak k nejv znamnûj ím a nejplodnûj ím malífiûm. Vyuãen u svého otce Jana Ka para Schmidta, rovnûï malífie z Plané, získal dal í umûlecké vzdûlání ve Freisingu v Bavorsku, kde byl nûkolik let Ïákem dvorního malífie bavorského kurfifita. 14 DomÛ se vrátil podstatnû dfiíve neï v literatufie uvádûného roku 1726, kdy namaloval datovan obraz sv. Martina v K icích na Stfiíbrsku, 15 protoïe zcela jistû maloval v Kladrubech na podzim roku 1720 i roku následujícího. V roce 1721 také tafíroval nov oltáfi Panny Marie v dûkanském (mûstském) kostele v Plané. 16 Nejpozdûji od sv ch dvaceti esti let tedy samostatnû pracoval jako malífi. Charakteristické znaky zatím ale neznámého umûlce jsou patrnûj í na malbû tzv. Nebeského Jeruzaléma ãi Zázraãného zachránûní tonoucího sv. Placida sv. Maurem v klá tefie v Beneventu. Malífi zde nepfiíli preciznû definuje jednotlivé zobrazované pfiedmûty a jejich ãásti. Z vypodobnûn ch postav a tváfií je nejpeãlivûji provedena postava andûla v levé partii scény a mladého jinocha, kterého andûl vede a ochraàuje. V obou tváfiích je velmi zfietelné urãité pfiejaté schéma bez osobního v razu. V porovnání s tûmito efébsk mi sliãn mi postavami pûsobí velmi kontrastnû zobrazení benediktinsk ch mnichû s drsn mi v razy nesliãn ch, témûfi rustikálních tváfií, jako u postavy sv. Maura i zachraàovaného sv. Placida. Hlava sv. Benedikta s podlouhlou tváfií a plnovousem, vyhlíïejícího z okna, je interpretována podobnû nelíbivû. Kontrastnost pojetí postav v levé polovinû sliãn ch, v pravé polovinû drsnûj ích a prost- ích byla pravdûpodobnû malífiov m zámûrem, protoïe i zobrazené architektury v obou polovinách scény jsou v raznû kontrastní, vãetnû doplàkû o pfiedmûty denní potfieby, popfiípadû tûsné okolí staveb. V levé ãásti scény je antická stavba s typick m portikem a trojúheln m títem na sloupech, pfied ní mramorem dláïdûná podlaha nábfieïí, architektonicky upraveného v jakési malé pfiístavi tû s loìkou, kde u nohou jinocha leïí loutna a rozevfiená partitura. Jinoch veden andûlem se usmívá a vztahuje ruku k postavû sv. Benedikta, vyhlíïejícího z okna vûïe stavení na protûj ím bfiehu fieky a rozpfiahujícího k nûmu náruã. Stavení, nepochybnû Obr. 9. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Poku ení sv. Benedikta v severní stûnû transeptu nah sv. Benedikt v trní v horní ãásti malby. (Foto 2006) Obr. 10. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Poku ení sv. Benedikta v severní stûnû transeptu mladá dívka v levé ãásti malby. (Foto 2006) Obr. 11. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Poku ení sv. Benedikta v severní stûnû transeptu sv. Benedikt studující písmo s andûlem v pravé ãásti malby. (Foto 2006) Obr. 12. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Poku ení sv. Benedikta v severní stûnû transeptu. (Foto 2006) 13 P. PREISS: Freskafiské dílo Václava S. T. Schmidta, in: Minulostí Plznû a PlzeÀska II, 1959, s Dal í hodnocení Schmidtova díla od téhoï autora v kapitolách o vrcholnû a pozdnû barokní malbû v souborn ch publikacích Dûjiny ãeského v tvarného umûní II/1, 2 jiï nepfiiná ejí nic podstatnû nového. 14 TamtéÏ. 15 TamtéÏ. 16 Státní oblastní archiv PlzeÀ, poboãka Klatovy, Velkostatek Planá, úãetní pfiílohy 1721, kart

5 klá ter, v ak v raznû kontrastuje s antick m portikem vlevo, a to nejen slohovû. Je totiï na rozdíl od protûj ího interpretováno jako stavení gotické, pfiesnûji jako naivnû gotizující, coï je patrné hlavnû na nároïní okrouhlé vûïi, opatfiené nahofie vzájemnû se protínajícími transparentními oblouky tvaru oslích hfibetû. Nejvy í z nich je zakonãen zfietelnou kfiíïovou kytkou. Gotick m prvkem je i fiála s kraby a tordovan dfiík sloupu v nároïí vedle vûïe, kter fiálu nese, ta má navíc baroknû entazovanou spodní ãást. Syntézou gotiky a baroka, tedy ãásteãnû gotizovaného barokního základu, je i jemnû vystupující v plà parapetu pod oknem téïe budovy. Tehdy bûïná barokní v plà je obdélná, s dolû protaïen mi pravoúhl mi konci na okrajích, opatfien mi kapkami, dole uprostfied je v ak symetricky ostfie kfiivkovû vychlípena smûrem dolû, a tím i znaãnû naivnû gotizována. Kromû slohové odli nosti je stavba vûãi té protûj í nápadná i neupraveností nejbliï ího okolí chybí kultivované nábfieïí, místo nûho je u paty vû- Ïe vidût jen hromadu kamení, zarostlou travou a bylinami, om vanou proudy vody. Malífi chtûl nepochybnû vyjádfiit kontrast doïívajícího fiímského impéria s jeho vysokou hmotnou, a v jistém smyslu i duchovní kulturou, byè tehdy uï vnitfinû prázdnou, a nastupujícího kfiesèanského svûta askeze, ale o to vût í váïnosti a Ïivotní opravdovosti. Kontrast po- Ïitkáfiství a p chy antického svûta (moïná i svûta vûbec) je stavûn proti kfiesèanské uvûdomûlé prostotû, odfiíkání a pokofie. Spojujícím ãlánkem je tu vztah antického mladíka vedeného andûlem a sv. Benedikta na druhém bfiehu rozboufiené fieky ze svûta nastupujícího kfiesèanství, vítajícího jej s otevfienou náruãí. Zázraãné zachránûní tonoucího sv. Placida sv. Maurem zde má oãividnû jen doprovodnou funkci. Pozoruhodn je umûlcûv vztah ke gotice, kter sám stojí za dal í rozvedení a upfiesnûní. Je zde zfietelná hlavnû inspirace pozdní gotikou motivy oslího hfibetu, protínání i tordovan dfiík sloupu. Podle nûkter ch zpûsobû interpretace dan ch motivû se zdá, Ïe malífi tehdy v jistém smyslu vnímal gotiku jako sloh aktuálnímu baroku pfiíbuzn, nejspí díky jejich dynamiãnosti. Zfiejmû v ak necítil jako podstatn rozpor opatfiit spodní ãást fiály (pod zuïujícím se vyvrcholením) typicky barokní entazí zdá se, Ïe fiálu chápal z hlediska barokních zvyklostí jako pyramidu na podstavci, vybaveném nahofie fiádnou barokní profilovanou fiímsou s barokní entazí, byè uï s pyramidou nebaroknû vyzdobenou gotick mi kraby. Ikonologicky promy lená skladba je dobfie sdûlná, její silnou stránkou je v razná popisnost. Barevná skladba není pfiíli pestrá, zfietelnûj í je aï ve v jevu Poku ení sv. Benedikta na pou ti, kde je místy patrná i pregnantnûj í artikulace, pfiedev ím v detailech kvûtû a zelenû vûbec. Konstatované znaky maleb narativnost spolu s urãit m zjednodu ením detailû a obhroublostí v razû nûkter ch tváfií se v celku shodují s charakteristikou maleb Václava Samuela Theodora Schmidta, jak ji podal Pavel Preiss ve v e citované studii, a zatím tak nevyluãují moïnost jeho autorství obou fresek v transeptu kladrubského kostela, s datováním na podzim roku 1720 i Zdá se, Ïe malífisky ponûkud zralej í (dle formálního provedení) je Poku ení sv. Benedikta na pou ti, i kdyï protûj í malba Nebesk Jeruzalém je ikonologicky a ikonograficky promy lenûj í. Co v ak alespoà ty známûj í Schmidtovy nástûnné malby od zmiàovan ch kladrubsk ch odli uje, je pomûrnû rozdíln rukopis. Nástûnné malby kaple v Hracholuskách u Stfiíbra z roku 1735 a na neprav ch klenbách zámku v Trpistech z roku 1744 mají zfietelnû spl vavûj í rukopis i pregnantnûj í artikulaci, jsou ov em mnohem pozdûj í. ZpÛsob ãlenûní draperií je v ak kladrubsk m freskám velmi podobn, v základních vlastnostech se dokonce dá chápat jako v podstatû stejn co do míry plastiãnosti, zpûsobu vedení linií i pomûrnû uzavfieného, i kdyï dynamického obrysu. Sv m pojetím i provedením stejné jako tváfi dívky i andûla v kladrubsk ch malbách jsou tváfie Panny Marie a andûla v Hracholuskách. Neumannem pfiedpokládanou moïnost pfiemaleb obou kladrubsk ch scén restaurátorské zprávy z let 1971 a 1973 nepotvrdily. 17 Také se nezdá pravdûpodobné, Ïe by malby provedené nûkdy ke konci roku 1727 byly krátce nato zãásti pfiekryty oltáfii, které navrhl a provedl bratr pfiedpokládaného umûlce. Zcela jistû tehdy oba museli mít pfiedem jasn jednotn projekt úprav. Nûkteré podobnosti s doloïen mi freskami C. D. Asama v lodi a knûïi ti chrámu, jak uï konstatoval Jaromír Neumann v dfiíve zmínûném ãlánku, jsou skuteãnû nápadné; pfiedev ím typologie sliãnûj ích postav mladého muïe a andûla z Nebeského Jeruzaléma a také dívky z Poku ení sv. Benedikta. Nejvíce se podobají zpûsobem zobrazení nûïn ch tváfií i cel ch postojû. MÛÏeme to vysvûtlit snad jen doloïen m kolením V. S. Schmidta ve Freisingu Obr. 13. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Nebesk Jeruzalém na jiïní stûnû transeptu andûl vedoucí mladíka v levé ãásti malby. (Foto 2006) 17 M. VALENTOVÁ: Kladruby u Stfiíbra, klá terní kostel, restaurátorská zpráva k restaurování nástûnné figurální malby s krajinou (Poku ení sv. Benedikta), Praha UloÏeno v knihovnû plzeàského pracovi tû Národního památkového ústavu. TéÏ M. VALEN- TOVÁ: Kladruby u Stfiíbra, klá terní kostel, restaurátorská zpráva k restaurování nástûnné malby Nebesk Jeruzalém, Praha UloÏeno tamtéï. 18 P. Preiss, cit. v pozn

6 Obr. 14. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Nebesk Jeruzalém na jiïní stûnû transeptu celkov pohled. (Foto 2006) Obr. 15. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Nebesk Jeruzalém na jiïní stûnû transeptu Zázraãné zachránûní tonoucího sv. Placida sv. Maurem v dolní ãásti malby. (Foto 2006) Obr. 16. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Nebesk Jeruzalém na jiïní stûnû transeptu sv. Benedikt vyhlíïející z vûïe klá tera v horní ãásti pravé strany malby. (Foto 2006) 124

7 K Bavorsku, pfiesnûji k hornofalcké ãásti Chebska, mûl ostatnû blízko uï otec Václava Samuela Theodora, Jan Ka par Schmidt, kterého matrika sàatkû v Plané u Mariánsk ch Lázní z 25. fiíjna 1691 oznaãuje jako Kunstfarber von Waltsachsen (Waldsassen). 19 ProtoÏe zmínûná matrika nikde neuvádí narození jeho synû Jana Jifiího ani Václava Samuela Theodora, zdá se, Ïe se oba synové narodili nûkde jinde, nejspí za hranicemi na bavorské stranû, kde byl asi nûjakou dobu zamûstnán. 20 V období byl ostatnû jako malífi je tû aktivní v letech 1719 a 1720 vytvofiil tfii venkovní títy novû postaveného farního kostela ve Zbiroze. V úãtech je oznaãen uï jako malífi z Prahy. 21 V roce 1723 namaloval v jev olejov mi barvami na 10 loket dlouhé plátno v Plané, spí e pro zámek neï kostel, pfiíslu né úãty jej ale oznaãují je tû jako malífie z Plané. 22 DoloÏená práce dal ího umûlce, Jana Filipa Bornschlägela z bavorského Würzburgu, mûla v kladrubském klá terním areálu probûhnout nûkdy pfied rokem Dopisem z Manûtína s datem 25. ledna 1730 hrabûnka Marie Gabriela LaÏanská doporuãovala svému synovci, hrabûti Franti ku Josefovi âernínovi z Chudenic, pfiímo osobního doruãitele listu, jímï byl právû zmínûn Bornschlägel. Ten se tehdy usadil na ãas v Manûtínû a pracoval zde pro zámek i kostely. V dopise je oznaãen jako tafír, lak rník a pozlacovaã. Jako doporuãení Bornschlägela, jeï se mûlo t kat nastávajícího zafiizování kostela sv. Václava v Îihli na petrohradském ãernínském panství, mûly slouïit zmínky o jeho dosavadní práci, pfiedev ím v kladrubském chrámu, ale i v manûtínském hfibitovním kostele sv. Barbory. Práce pro Kladruby tu nejsou dále specifikovány, u prací pro Manûtín je uveden hlavní oltáfi a kazatelna. 23 Zde to tedy nepochybnû bylo tafírování zmínûn ch objektû. V Kladrubech se asi rovnûï jednalo o tafírování oltáfiû, eventuálnû i dal ího chrámového zafiízení. Je tû pfied tímto archivním nálezem, nûkdy v 80. letech 20. století, konstatoval Jaromír Neumann evidentní a nesporné slohové znaky tafírování kladrubsk ch oltáfiû (hlavního oltáfie a minimálnû dvou jeho oltáfiû postranních), typické právû pro tohoto umûlce, shodující se i se tafírováním oltáfiû manûtínsk ch. Své ãetné objevy publikoval v roce 1990 ve v e zmínûném ãlánku v ãasopise Umûní. Bornschlägel pûsobil v Manûtínû i jako malífi (fresky v nûkolika zámeck ch interiérech, pfiedev ím v hlavním sále), sloh jeho maleb je ale oproti kladrubsk m v raznû odli n Èavnatûj ím rukopisem i mnohem v raznûj í a kontrastnûj í barevností. Proto se zatím Bornschlägel jako potenciální autor kladrubsk ch maleb jeví ménû pravdûpodobn. Nepochybnû dal ím zajímav m nálezem je doloïen dal í pobyt bavorského malífie Kosmy Damiána Asama v Kladrubech roku Dne 23. fiíjna 1735 zde byl prvním svûdkem pfii kfitu Marie Josefiny, dcerky Josefa Zedlitze a jeho Ïeny Katefiiny. 24 Aã u jména není uvedena profese ani pûvod, jméno Cosmas Asam je v prostfiedí natolik netypické, Ïe prakticky nepfiipou tí Ïádnou jinou moïnost. âasovû by byl pobyt soubûïn s jeho dal í ãinností v âechách, hlavnû pfii v malbû Dienzenhoferova chrámu sv. Mikulá e na Starém Mûstû praïském. âeho se jeho pfiítomnost v Kladrubech t kala, mûïeme dnes jen odhadovat. Buì lo o nûjaké korektury, pfiípadnû doplnûní jeho nástûnn ch maleb v klá terním kostele z let , nebo pravdûpodobnûji provedení maleb na klenbû knihovny v budovû nového konventu v kladrubském areálu, které zachovaná ruãnû psaná latinská kronika klá tera oznaãuje jako zvlá tû krásné a pfiísn m italsk m slohem provedené. Mûly b t hotové je tû za pontifikátu papeïe Klementa XII. (v úfiadu ) a znaãnou sumu 500 zlat ch na nû mûl vûnovat tehdej í proslul lékafi Jan Curtius (Kurz?). 25 Uveden lékafi, nejspí t Ï jako herr Doctor Curtius in Miess, tedy ve Stfiíbfie, je nûkolikrát zmínûn i v dûchodní hlavní knize klá tera v Teplé uï v letech Knihovna zaujímala prostor ve druhém patfie stfiedního rizalitu pfiedního kfiídla nového konventu, obráceného do nádvofií. Kfiídlo bylo dokonãeno a vysvûceno uï v roce V malba jednoho z jeho hlavních prostor nûkdy v fiíjnu roku 1735 by tedy mohla b t ãasovû pravdûpodobná. Klenba tohoto prostoru se v ak pomûrnû dávno kvûli dlouhodobému zatékání zfiítila a z této ve své dobû vysoce cenûné malby nezûstalo nic, ani její star í fotografická ãi jiná obrazová dokumentace. 19 Státní oblastní archiv PlzeÀ, Sbírka matrik, SM 183, Planá 5, NO TamtéÏ. 21 Státní oblastní archiv Praha, Velkostatek Zbiroh, kniha ã Státní oblastní archiv PlzeÀ, poboãka Klatovy, Velkostatek Planá, úãetní pfiílohy 1723, kart Státní oblastní archiv TfieboÀ, poboãka JindfiichÛv Hradec, Rodinn archiv âernínû, Czernin F. J., 1729/1730, kart Státní oblastní archiv PlzeÀ, Sbírka matrik, SM 2223, Kladruby 3, NOZ Státní oblastní archiv PlzeÀ, Benediktini Kladruby, kart. 1, K 1, pag Státní oblastní archiv PlzeÀ, poboãka Îlutice, Klá ter premonstrátû Teplá, K Stavebnû-historick prûzkum, cit. v pozn. 4. Prameny: Národní archiv (NA) v Praze, Benediktini Bfievnov, G XI 4, kart Státní oblastní archiv (SOA) PlzeÀ: Benediktini Kladruby, kart. 1/1, 2; Sbírka matrik (SM) 2223, Kladruby 3, NOZ ; Sbírka matrik (SM) 183, Planá 5, NO Státní oblastní archiv PlzeÀ, poboãka Klatovy: Velkostatek (VS) Bor u Tachova, K 1981; Velkostatek Planá u Mar. Lázní, kart. 498, kart Státní oblastní archiv Praha, Velkostatek (Vs) Zbiroh, kniha ã Státní oblastní archiv TfieboÀ, poboãka JindfiichÛv Hradec: âernínská ústfiední správa (âus), fasc. 93, Rodinn archiv (RA) âernínû, Czernin F. J., 1729/1730, kart Literatura: PREISS, P.: Freskafiské dílo Václava S. T. Schmidta, in: Minulostí Plznû a PlzeÀska II, 1959, s PREISS, P.: Malífiství vrcholného baroka v âechách, in: Dûjiny ãeského v tvarného umûní II/2, Praha 1989, s. 540, 603. PREISS, P.: Malífiství pozdního baroka v âechách, tamtéï, s. 751, HOLANOVÁ, E.: Státní zámek klá ter Kladruby, stavebnû historick prûzkum, Dûjiny objektu, SÚRPMO, Praha NEUMANN, J.: Neznámá díla Cosmy Damiana a Egida Quirina AsamÛ v Kladrubech, in: Umûní XXXVIII, 1990, ã. 5, s. 430n. VALENTOVÁ, M.: Kladruby u Stfiíbra, klá terní kostel restaurátorská zpráva k restaurování nástûnné figurální malby s krajinou (Poku ení sv. Benedikta), Praha UloÏeno v knihovnû plzeàského pracovi tû Národního památkového ústavu. VALENTOVÁ, M.: Kladruby u Stfiíbra, klá terní kostel restaurátorská zpráva k restaurování nástûnné malby Nebesk Jeruzalém, Praha UloÏeno tamtéï. 125

Ostrov u Stfiíbra stavba, zafiizování a v zdoba filiální kaple sv. Václava a Vojtûcha

Ostrov u Stfiíbra stavba, zafiizování a v zdoba filiální kaple sv. Václava a Vojtûcha Ostrov u Stfiíbra stavba, zafiizování a v zdoba filiální kaple sv. Václava a Vojtûcha Vratislav RY AV A NOTACE: âlánek se vûnuje kapli sv. Václava a Vojtûcha v Ostrovû u Stfiíbra. SnaÏí se o upfiesnûní

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Vratislav RY AV. A NOTACE: Mal klá ter trinitáfiû s kostelem v jediné budovû byl pfiestavûn ze star í s pky v letech pûvodnû na dal í

Vratislav RY AV. A NOTACE: Mal klá ter trinitáfiû s kostelem v jediné budovû byl pfiestavûn ze star í s pky v letech pûvodnû na dal í Kostel sv. Prokopa a trinitáfisk klá ter ve tûnovicích Vratislav RY AV A NOTACE: Mal klá ter trinitáfiû s kostelem v jediné budovû byl pfiestavûn ze star í s pky v letech 1747 1749 pûvodnû na dal í panské

Více

Je tû k sakristii kostela v Srbicích

Je tû k sakristii kostela v Srbicích Je tû k sakristii kostela v Srbicích Jan KAIGL 1 Kdysi farní kostel sv. Víta obklopen hfibitovem s ãásteãnû dochovanou starou ohradní zdí stojí na vyv eném, archeologicky dosud blíïe nezkoumaném místû

Více

V znamné dílo architekta J. B. Santiniho kaple sv. Václava a Vojtûcha v Ostrovû u Stfiíbra

V znamné dílo architekta J. B. Santiniho kaple sv. Václava a Vojtûcha v Ostrovû u Stfiíbra V znamné dílo architekta J. B. Santiniho kaple sv. Václava a Vojtûcha v Ostrovû u Stfiíbra Milan PAVLÍK, Markéta PAVLÍKOVÁ A NOTACE: Pfii rekonstrukci a celkovém restaurování kaple sv. Vojtûcha a sv. Václava

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Jan SOUKUP. Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 2 / OBNOVY PAMÁTEK Jan SOUKUP / Klá ter v Chotû ovû

Jan SOUKUP. Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 2 / OBNOVY PAMÁTEK Jan SOUKUP / Klá ter v Chotû ovû Klá ter v Chotû ovû Jan SOUKUP 1 Historie klá tera Chotû ovsk klá ter patfií spolu s premonstrátskou Teplou, cisterciáck mi Plasy a benediktinsk mi Kladruby do ãtvefiice velk ch západoãesk ch klá terû

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Úvod do studia zanikl ch stfiedovûk ch vesnick ch kostelû a vybran ch kaplí v hor ovském arcijáhenství

Úvod do studia zanikl ch stfiedovûk ch vesnick ch kostelû a vybran ch kaplí v hor ovském arcijáhenství Úvod do studia zanikl ch stfiedovûk ch vesnick ch kostelû a vybran ch kaplí Jan KAIGL A NOTACE: Autor navazuje na své pfiedchozí pfiíspûvky publikované ve Zprávách památkové péãe, t kající se staveb vesnick

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK

KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK KNÍÎE SVATOPLUK I. MORAVSK *? 894; vlády se ujal r. 871 PRO MOC BY UDùLAL V ECHNO Dlouhovlas Svatopluk b vá líãen nejen jako muï holdující bezuzdnému Ïivotu, ale pfiedev ím jako ãlovûk lstiv, krut a schopn

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic Dne ní barokní fasáda kostela je v sledkem pfiestavby z poloviny 18. století. Uvnitfi je hlavní oltáfi namalovan na zdi od Josefa Hagera (1773) s obrazem sv. imona a Judy od Václava Vavfiince Reinera (1731).

Více

IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004. Ladislav Bare

IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004. Ladislav Bare IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004 IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU SEZÓNA 2003/2004 Ladislav Bare Na podzim roku 2003 a na jafie roku 2004 byl ve dvou nûkolikat denních obdobích, oddûlen ch pfiestávkou

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Jan HOLEâEK Autory fotografií jsou Jana Hanãlová, Jan Holeãek a Jifií Mrázek. Obr. 1. Veltrusy (okres Mûlník), zámeck areál, LaudonÛv pavilon, stav

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky Milan NESMùRÁK Prezentace antick ch monumentû je kromû primárního vûdeckého studia pfii provádûní vykopávek,

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Hrobka hodnostáfie Kaiemceneneta a okolní struktury

Hrobka hodnostáfie Kaiemceneneta a okolní struktury 18 PES VII/2010 HROBKA HODNOSTÁ E KAIEMCENENETA A OKOLNÍ STRUKTURY Hrobka hodnostáfie Kaiemceneneta a okolní struktury Hana Vymazalová V zkum v jiïním Abúsíru pod vedením M. Bárty 1 se v mûsíci bfieznu

Více

Ke vzniku a osudûm sochy sv. Václava ze Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta v Praze

Ke vzniku a osudûm sochy sv. Václava ze Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta v Praze Ke vzniku a osudûm sochy sv. Václava ze Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta v Praze Václav RYBA ÍK 1 2 V leto ním roce uplynulo 665 let od zaloïení katedrály sv. Víta v Praze a 80 let od dokonãení

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû

Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû Daniel NEJD 1 SoubûÏnû s obnovou jiïního prûãelí Horního hradu zámku v âeském Krumlovû byl bûhem dvou let, kdy probíhaly konzervaãní

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Zobrazení historick ch hudebních nástrojû na divadelní oponû na zámku v âeském Krumlovû

Zobrazení historick ch hudebních nástrojû na divadelní oponû na zámku v âeském Krumlovû Zobrazení historick ch hudebních nástrojû na divadelní oponû Gabriela NùMCOVÁ 1 Pfii shromaïìování vyobrazení hudebních nástrojû bylo nalezeno znaãné mnoïství exempláfiû i v samostatné divadelní budovû

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Nová interiérová instalace na zámku v

Nová interiérová instalace na zámku v Nová interiérová instalace na zámku v Dûãínû Kvûta K ÍÎOVÁ Osudy dûãínského zámku jsou pohnuté. Impozantní, v jádfie stfiedovûké hradní sídlo, pfiestavûné bûhem staletí na v pravn zámek, mûlo strategicky

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

M AT E R I Á L I E, S T U D I E

M AT E R I Á L I E, S T U D I E Kostel sv. Anny na Starém Mûstû praïském stfiedovûké fie ení jeho interiéru ve svûtle fiádov ch statut dominikánek Klára MEZIHORÁKOVÁ A NOTACE: StaÈ se soustfiedí na b val kostel sv. Anny na Starém Mûstû

Více

Diskuse o zpûsobech retu e po kozen ch míst nástûnn ch maleb

Diskuse o zpûsobech retu e po kozen ch míst nástûnn ch maleb Diskuse o zpûsobech retu e po kozen ch míst nástûnn ch maleb (Padesát let od formulování základních poïadavkû v oblasti restaurování v ãesk ch zemích) Vratislav NEJEDL V roce 2005 byla v ãasopise Zprávy

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

Îivot Josefa Egyptského obrazov cyklus z Tfiebonû

Îivot Josefa Egyptského obrazov cyklus z Tfiebonû Îivot Josefa Egyptského obrazov cyklus z Tfiebonû Ludmila HRONKOVÁ-OURODOVÁ 1 Vyprávûcí neboli narativní obrazové cykly známe jiï od raného stfiedovûku, zpravidla ve formû malovan ch kniïních miniatur,

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

OSOBNÍ ZPRÁVY. Malífi a restaurátor prof. Karel Vesel 1

OSOBNÍ ZPRÁVY. Malífi a restaurátor prof. Karel Vesel 1 OSOBNÍ ZPRÁVY Malífi a restaurátor prof. Karel Vesel 1 V ãervenci roku 2007 uplynulo devadesát pût let od narození (31. ãervence 1912) a v prosinci téhoï roku to bude deset let od úmrtí (26. prosince 1997,

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Neznám obraz eggenberského malífie Ignáce Zachariá e Vojáka

Neznám obraz eggenberského malífie Ignáce Zachariá e Vojáka Neznám obraz eggenberského malífie Ignáce Zachariá e Vojáka Ludmila OURODOVÁ V podkruchtí kostela svatého Václava v Netolicích, na zcela nenápadném místû, kolem kterého pfiejde kaïd náv tûvník kostela

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

k souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb 1 Milo SOLA Pokud není uvedeno jinak, je autorem fotografií Milo Solafi.

k souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb 1 Milo SOLA Pokud není uvedeno jinak, je autorem fotografií Milo Solafi. K souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb 1 Milo SOLA 1 2 Název pfiíspûvku by mohl b t chápán jako poznámky k souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb, ale na místû je spí e

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Jan HAVRDA, Michal TRYML A NOTACE: Problematika archeologicky

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Romana ROSOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek seznamuje s historií a souãasn m stavem b valé Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû, která patfií k

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

RÒZNÉ. Restaurování nástûnn ch maleb v kapli sv. Ludmily baziliky sv. Jifií

RÒZNÉ. Restaurování nástûnn ch maleb v kapli sv. Ludmily baziliky sv. Jifií RÒZNÉ Restaurování nástûnn ch maleb v kapli sv. Ludmily baziliky sv. Jifií Na klenbû chóru a v boãních lodích baziliky sv. Jifií byly postupnû od poloviny 19. století aï do 70. let století 20. objevovány

Více

Petr ULIâN. Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 6 / MATERIÁLIE, STUDIE Petr ULIâN / Synagoga v Jiãínû

Petr ULIâN. Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 6 / MATERIÁLIE, STUDIE Petr ULIâN / Synagoga v Jiãínû Synagoga v Jiãínû Petr ULIâN Není-li uvedeno jinak, je autorem fotografií a kreseb P. Uliãn. Obr. 1. Indikaãní skica stabilního katastru mûsta Jiãín, 1842, detail Îidovské ulice se synagogou, 2001. 1 a

Více

Slovník ohroïen ch hradû, zámkû a tvrzí A M

Slovník ohroïen ch hradû, zámkû a tvrzí A M Slovník ohroïen ch hradû, zámkû a tvrzí A M ALFRÉDOV (Tachov) dvûr Alfrédov se rozkládá asi ãtyfii kilometry jihov chodnû od Kladrub. V jeho místech stávala kdysi ves V etice, patfiící k majetku kladrubského

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

K architektufie a datování nûkter ch vesnick ch kostelû v hor ovském arcijáhenství ve 14. století

K architektufie a datování nûkter ch vesnick ch kostelû v hor ovském arcijáhenství ve 14. století K architektufie a datování nûkter ch vesnick ch kostelû v hor ovském arcijáhenství ve 14. století Studie a poznámky z pfiímého prûzkumu staveb s vyuïitím dendrochronologie (2. ãást) 1 Jan KAIGL 1 2 Obr.

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové

Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové Jan VÍCH 1 Mariánsk sloup na Velkém námûstí v Hradci Králové patfií nespornû mezi vrcholná díla barokního sochafiství a architektury v

Více

Ivana KYZOUROVÁ. Obr. 2 a 3. Praha, PraÏsk hrad, katedrála sv. Víta, Svatováclavská

Ivana KYZOUROVÁ. Obr. 2 a 3. Praha, PraÏsk hrad, katedrála sv. Víta, Svatováclavská Restaurování nástûnn ch maleb v kapli sv. Václava Ivana KYZOUROVÁ A NOTACE: âlánek shrnuje historii oprav maleb ve Svatováclavské kapli, dûvody jejich po kození a v sledky restaurátorsk ch prûzkumû. Dot

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

K stavební obnovû a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na âeskokrumlovsku

K stavební obnovû a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na âeskokrumlovsku K stavební obnovû a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na âeskokrumlovsku Petr PAVELEC 1 Kostel Narození Panny Marie v Cetvinách je vybudován jako síàové trojlodí s pûtiboce zakonãen

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Panna Maria s JeÏí kem z Ko ífi neznámá kulturní památka âeské republiky

Panna Maria s JeÏí kem z Ko ífi neznámá kulturní památka âeské republiky Panna Maria s JeÏí kem z Ko ífi neznámá kulturní památka âeské republiky árka RADOSTOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek publikuje dosud neznámou stfiedovûkou deskovou malbu Panny Marie s JeÏí kem z kostela sv. Jana

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Nostick palác pfiíspûvek k historii interiérû a sbírek

Nostick palác pfiíspûvek k historii interiérû a sbírek Nostick palác pfiíspûvek k historii interiérû a sbírek Kvûta K ÍÎOVÁ Sv m umûleckohistorick m v znamem zaujímá Nostick palác mezi praïsk mi palácov mi stavbami mimofiádné postavení. A není to jen zásluhou

Více

na Starém Mûstû praïském

na Starém Mûstû praïském Stránka 32 S o c h a m r t v é h o K r i s t a v h r o b û v k o s t e l e s v. H a t a l a na Starém Mûstû praïském Petr BA TA 1 Obr. 1. Praha-Staré Mûsto, kostel sv. Ha tala, F. M. Bro- kof, Kristus

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více