Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech"

Transkript

1 Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech Vratislav RY AV 3 In memoriam PhDr. Franka Ferdinanda Boldta, zakladatele Comenia v Chebu. 3 Autorem v ech fotografií je Radovan Kodera. Obr. 1. Kladruby (okres Tachov), klá ter vnûj í strana nûkdej ího hospicu s vjezdní branou. (Foto 2006) Obr. 2. Kladruby (okres Tachov), klá ter prûãelí do nádvofií. (Foto 2006) Obr. 3. Kladruby (okres Tachov), klá ter vnûj í strana hospice s vûïí, ikm pohled. (Foto 2006) Tento ãlánek navazuje na práci téhoï autora, publikovanou ve Zprávách památkové péãe v roce 2000, jejíï tématem byla sochafiská v zdoba klá terního areálu v Kladrubech z doby baroka. V zkum v následujících nûkolika letech pokraãoval a jeho dal í v sledky samozfiejmû dílãí, ponûvadï autor ãlánku byl jen jedním z t mu odborníkû, ktefií se v zkumu zúãastnili zde budou pfiedstaveny vãetnû specifické problematiky, která je s nimi spojena. V dosavadní odborné literatufie i v elaborátech stavebnû-historického prûzkumu SÚRPMO v Praze se ze stavebního dûní v areálu klá tera v 17. století bûïnû uvádí vedle o nûco star- ích staveb a úprav rûzn ch hospodáfisk ch budov pouze stavba tzv. staré prelatury, pfiesnûji prelatury a konventu z let Jedná se o ãtyfikfiídlou budovu s uzavfien m dvorem, pfiistavûnou k jiïní stranû klá terního chrámu. V pfiibliïnû stejném období si nechal opat Roman Platzer vybudovat vlastní hrobku. 1 Stavební ãinnost v klá tefie v ak neutichla ani potom. Necel rok po slavnostním vysvûcení opatství a konventu 19. kvûtna 1671 totiï zachvátil cel klá ter nenadál poïár, kter m byl zasaïen klá terní kostel (tehdy slouïil zároveà i jako farní), dormitáfi, opatství a knihovna, takïe bûhem hodiny byl cel prostor v troskách. Zbyly holé zdi a holé ruce. Ale s pomocí BoÏí klá ter opût uvedeme do b valého a je - tû lep ího stavu neï dfiíve. 2 Ve zprávách z vizitací bfievnovského klá tera pro dal í léta jsou obãas struãné zmínky o pokraãujících stavebních pracích do roku AÏ této stavební úpravû lze pravdûpodobnû pfiiãíst jednotnou ranû barokní podobu fasád pfiedev ím dvou sousedících objektû, tzv. chlévû, a na nû v pravém úhlu navazující budovy, které se pozdûji fiíkalo nová prelatura, s vjezdem do nádvofií. Toto oznaãení v ak neodpovídá skuteãnosti budova byla v korespondenci opatû oznaãována jako klá terní hospic je tû v první polovinû 18. století (kladrub tí opati bûïnû vítali bfievnovské opaty nebo vizitátory pfied branou klá terního hospice ). I její umístûní v areálu klá tera tomu napovídá. Budova byla tehdy z vnûj ku a asi i uvnitfi novû upravena, a nejspí aï v této dobû k ní byla na vnûj í stranû u brány vjezdu pfiistavûna nová hranolová vûï ve stejném slohu. Star í vûï na jejím místû, kterou ukazuje je tû zobrazení klá tera z roku 1670, byla polygonální a o tfii podlaïí 1 Státní oblastní archiv PlzeÀ, Benediktini Kladruby, kart. 1/1, 2. 2 Národní archiv v Praze, Benediktini Bfievnov, G XI 4, kart TamtéÏ

2 vy í neï sousední budova hospice, podobnû jako i dvû vûïe na nároïích tehdy novû postavené budovy tzv. starého konventu. 4 Vût ina sochafiského vnitfiního vybavení klá terního kostela i fasády tzv. nového konventu uï byly ve v e zmínûném ãlánku z roku 2000 pojednány, kromû mramorového oltáfie sv. Jucunda (vpravo od hlavního oltáfie). Souãasn mramorov oltáfi je dílem praïského pozdnû barokního sochafie A. B. Aignera z roku 1776 stejnû jako stávající mramorové oltáfie sv. Viktoriána a Aureliána a dal í dva protûj kové oltáfie (sv. Scholastiky a sv. Máfií Magdalény) pfii západním konci chrámu z roku Oltáfi sv. Jucunda existoval uï dfiíve, v trochu skromnûj í podobû. Podle latinské kroniky kladrubského klá tera 5 jej nechal postavit krátce pfied svou smrtí opat Josef Sieber, kter zemfiel v únoru Oltáfi tedy vznikl pravdûpodobnû nûkdy bûhem roku V novûj ím mramorovém oltáfii byly s vysokou pravdûpodobností ze star ího druhotnû pouïity obû protûj kové bíle tafírované dfievûné sochy sv. Floriána a sv. ebestiána, podobnû jako sochy ze star ích oltáfiû sv. Viktoriána a sv. Aureliána. Svûdãí pro to v podstatû je tû dynamick postoj obou soch, tfiebaïe uï s pomûrnû sumárním, nepfiíli rokokovû kadefiav m zvrásnûním draperie. Celkové pojetí povrchu obou soch je nápadné zvlá tû ve srovnání se sochami na protûj ím náhrobku kníïete Vladislava I. zakladatele klá tera, které jsou bezmála o tfii desetiletí star í (1728). Archivní pátrání zatím neprokázalo jeho autorství. V roce 1755 uï v klá tefie nepracovali sochafii dvojãata Weberové (Jindfiich a Ondfiej), sloh postav sv. Floriána i sv. ebestiána je ostatnû uï na první pohled v raznû odli n od postranních soch obou protûj kov ch rokokovû gotizujících oltáfiû Panny Marie isv. Rodiny, které by mûly b t dílem WeberÛ. Mohl tu b t ov em angaïován v té dobû je tû Ïijící a tvofiící Lazar Widmann z Plznû. Jeho tehdej í styl se uï v raznû li il od umûleckého projevu z mlad ích let, byl plnûj í, klidnûj í a ménû expresivní, jak o tom svûdãí pfiedev ím charakteristické widmannovské koleno (postfieh akademického malífie J. indeláfie z Plznû). V tvarná kvalita obou soch je ze v ech oltáfiních skulptur v interiéru kostela zfietelnû nejslab í, tak- Ïe pravdûpodobnûj ím autorem je jin regionální sochafi, Widmannem pouze ovlivnûn. Klá terní kostel byl pfiestavován v barokním slohu na velkolepou svatyni zpûsobem imitované gotiky nûkdy od roku 1710, respektive 1712 aï do svého vysvûcení v roce Z pramenû v ak víme, Ïe vût í ãást chrámu, celé trojlodí s transeptem a kupolí nad kfiíïením, byla dostavûna uï v roce Bratfii benediktini pak nechali vítûzn oblouk za nímï se dále stavûlo knûïi tû peãlivû zatlouci prkny a pfied nûj postavit provizorní hlavní oltáfi, zfiejmû kvûli bohosluïbám provozovan m v této ãásti kostela. 6 Na základû zatím nepublikované Obr. 4. Kladruby (okres Tachov), klá ter vnûj í strana vûïe. (Foto 2006) Obr. 5. Kladruby (okres Tachov), klá ter portál vjezdu do nádvofií. (Foto 2006) Obr. 6. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, oltáfi sv. Jucunda socha sv. ebestiána. (Foto 2006) Obr. 7. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, oltáfi sv. Jucunda socha sv. Floriána. (Foto 2006) 4 Stavebnû-historick prûzkum klá tera Kladruby u Stfiíbra, in: E. HOLANOVÁ: Dûjiny objektu, SÚRPMO, Praha TamtéÏ i obrazová pfiíloha. UloÏeno v archivu plánû plzeàského pracovi tû Národního památkového ústavu. 120

3 zprávy o rozestavûném chrámu, která bude dále uvedena, i dle dal ích nûkolika informací máme dûvod se domnívat, Ïe interiér mohli benediktini zaãít zafiizovat a snad i nechat malovat je tû pfied úplnou dostavbou a vysvûcením celého chrámu v roce Matrika svateb v Kladrubech k 20. listopadu 1720 pfii sàatku vdovce Petra Molitora z Kladrub uvádí totiï jméno prvního svûdka, jímï byl Joannes Wenceslaus Schmidt, pictor planensis (Jan Václav Schmidt, malífi z Plané). Pravdûpodobnû t Ï malífi, tentokrát pojmenovan jen Wenceslaus Schmidt, pictor planensis, figuroval necel rok nato, dne 17. fiíjna 1721, jako kmotr pfii kfitu Walpurgy, dcerky zemfielého pana Waldtmanna. 7 Dnes je obecnû známo, Ïe v dobû barokní bylo bûïn m zvykem zvát v místû tvofiící umûlce na kfity a svatby. Tak se podafiilo doloïit k urãitému datu a místu vícekrát napfiíklad pûsobení Petra Brandla. Tehdej í pobyt malífie v Kladrubech lze sotva vysvûtlit jinak, neï Ïe zde byl povûfien nûjakou prací. Pfiitom sotva kde jinde by tehdy mohl tvofiit mûstsk kostel nebyl pro patn stav jiï del í dobu funkãní, podobnû jako hfibitovní kostel za mûstem. Doba pokroãilého podzimu pro jeho nástûnné malby nebyla v jimkou podobnou dobu si zvolil Schmidt napfiíklad v kostele v Bernarticích, kde na provedení fresco Mahlerey v roce 1745 pracoval mezi 9. záfiím (smlouva) a 27. listopadem (kvitance). 8 Jako nejpravdûpodobnûj í místo, kde tehdy mohl v Kladrubech pracovat, se proto nabízí nedávno dostavûná ãást klá terního kostela, která uï tehdy byla funkãní, a v nûm pomûrnû rozsáhlé nástûnné malby v transeptu, u nichï je dodnes hypotetické jak urãení autora, tak datace. Jméno Jan Václav nenosil tehdy Ïádn Ïijící malífi z planské malífiské rodiny SchmidtÛ, nejblíïe k nûmu mûl Václav Samuel Theodor Schmidt ( ). Prakticky jistû se mohlo jednat pouze o tohoto malífie. Dal í svûdectví o zafiizování dostavûné ãásti kostela krátce nato poskytuje opût jeden zápis z kladrubské matriky kfitû s datem 16. ledna Tehdy byl, pfii kfitu Maura Leopolda, synka Jana Ka para Kobera, kmotrem Leopoldus Burkart. 9 To odpovídá jménu tehdy proslulého varhanáfie z Lokte, kter mûl podle star ích údajû z literatury postavit v kladrubském klá terním chrámu varhany se skfiíní ve slohu gotizujícího baroka. Zámûna s nûk m jin m s totoïn m jménem je prakticky vylouãena. Pobyt varhanáfie v novû budovaném chrámu uprostfied zimy jistû nebyl náhodn a mûïe b t vysvûtlen jedinû pracovní pfiíleïitostí, buì jednáním o zakázce, nebo uï pfiímo její realizací. Nemohlo se je tû jednat o dvoje men í varhany boãních oratofií pfii knûïi ti, to se teprve stavûlo, takïe jeho práce v Kladrubech se asi t kala hlavních velk ch varhan na kûru v západní ãásti chrámu. O ãásteãné v zdobû interiéru rozestavûného klá terního chrámu zfiejmû svûdãí i zmínka v dopise hrabûnky Marie Gabriely LaÏanské, rozené âernínové z Chudenic, svému pfiíbuznému, hrabûti Franti ku Josefovi âernínovi z Chudenic, s datem 5. kvûtna Marie Gabriela psala o záïitcích ze své cesty po západních âechách, mimo jiné: In diese Reise habe ich die Cladrauer Kirche gesehen, so ein magnificquer und sehenswürdiges Werck, samb deren gehörigen Staffierung. (Na této cestû jsem vidûla kladrubsk kostel, velkolepé a pozoruhodné dílo, s pfiíslu nou v zdobou.) 10 Termín Staffierung v barokní nûmãinû musel mít ir í v znam neï jen klasické tafírování oltáfiû, kazatelen, soch a obrazov ch rámû, coï bylo barvení a zlacení nejspí by se dal v této souvislosti pfieloïit jako v zdoba. Ta v je tû nov mi oltáfii nezafiízeném kostele, maximálnû nov mi varhanami, nejspí znamenala nûjakou v malbu. Témûfi jistû byl i v rozestavûné podobû pfiístupn, protoïe musel souãasnû slouïit také jako kostel farní. Nástûnné malby v transeptu vyplàují prakticky celou ífiku stûny pod oknem a v severní stûnû jsou je tû vymezeny i boãním vchodem. Tématem malby je Poku ení sv. Benedikta na pou- ti, v jiïní stûnû Zázrak sv. Maura (vlastnû zázraãné zachránûní sv. Placida sv. Maurem), nûkdy také oznaãované jako Nebesk Jeruzalém. Literatura dlouho tradovala star í pfiipsání malby Judovi Tadeá i Supperovi z âeské Tfiebové s datováním kolem poloviny 18. století, pouze na základû slohové podobnosti, bez jakéhokoliv archivního dokladu. Novûji tyto fresky pfiipsal Jaromír Neumann slavnému bavorskému malífii Cosmovi Damianu Asamovi. Evidentnû slab í úroveà neï u jeho fresek po bocích lodi a knûïi tû si Neumann vysvûtloval jako provedení nûkter m dílensk m pomocníkem nebo moïn mi pozdûj ími pfiemalbami. 11 Neumann jako první poznal a konstatoval, Ïe obû fresky musejí b t star í neï tûsnû k nim pfiistavûné dva gotizující oltáfie E. Q. Asama, protoïe tyto fresky pokraãovaly pûvodnû i za oltáfie, které tedy musejí b t nepochybnû mlad í. Fresky Neumann datoval poslední ãtvrtinou roku O Ïivotû a díle Václava Samuela Theodora Schmidta ( ) zatím v odborné literatufie existuje pouze jedin monografick ãlánek P. Preisse z roku 1959, ve sborníku Minulostí 8 Obr. 8. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel oltáfi sv. Jucunda, celkov pohled. (Foto 2006) 5 Státní oblastní archiv PlzeÀ, Benediktini Kladruby, kart. 1/1,2. 6 Stavebnû-historick prûzkum cit. v pozn Státní oblastní archiv PlzeÀ, Sbírka matrik SM 2223, Kladruby 3, NOZ Státní oblastní archiv PlzeÀ, poboãka Klatovy, Velkostatek Bor u Tachova, K 1981 kniha kostelních úãtû kostela v Bernarticích Státní oblastní archiv PlzeÀ, Sbírka matrik SM 2223, Kladruby 3, NOZ Státní oblastní archiv TfieboÀ, poboãka JindfiichÛv Hradec, âernínská ústfiední správa, fasc J. NEUMANN: Neznámá díla Cosmy Damiana a Egida Quirina AsamÛ v Kladrubech, in: Umûní XXXVIII, 1990, ã. 5, s. 430, TamtéÏ. 121

4 Plznû a PlzeÀska II. 13 Václav Samuel, o dva roky mlad í bratr malífie Jana Jifiího Schmidta tvofiícího hlavnû pro pfiední rakouské klá tery, VídeÀ, Olomouc a slezskou Vratislav a zemfielého v Praze roku 1765, sv m umûleck m v znamem ani tvorbou nepfiekroãil hranice západoãeského regionu, patfiil tu v ak k nejv znamnûj ím a nejplodnûj ím malífiûm. Vyuãen u svého otce Jana Ka para Schmidta, rovnûï malífie z Plané, získal dal í umûlecké vzdûlání ve Freisingu v Bavorsku, kde byl nûkolik let Ïákem dvorního malífie bavorského kurfifita. 14 DomÛ se vrátil podstatnû dfiíve neï v literatufie uvádûného roku 1726, kdy namaloval datovan obraz sv. Martina v K icích na Stfiíbrsku, 15 protoïe zcela jistû maloval v Kladrubech na podzim roku 1720 i roku následujícího. V roce 1721 také tafíroval nov oltáfi Panny Marie v dûkanském (mûstském) kostele v Plané. 16 Nejpozdûji od sv ch dvaceti esti let tedy samostatnû pracoval jako malífi. Charakteristické znaky zatím ale neznámého umûlce jsou patrnûj í na malbû tzv. Nebeského Jeruzaléma ãi Zázraãného zachránûní tonoucího sv. Placida sv. Maurem v klá tefie v Beneventu. Malífi zde nepfiíli preciznû definuje jednotlivé zobrazované pfiedmûty a jejich ãásti. Z vypodobnûn ch postav a tváfií je nejpeãlivûji provedena postava andûla v levé partii scény a mladého jinocha, kterého andûl vede a ochraàuje. V obou tváfiích je velmi zfietelné urãité pfiejaté schéma bez osobního v razu. V porovnání s tûmito efébsk mi sliãn mi postavami pûsobí velmi kontrastnû zobrazení benediktinsk ch mnichû s drsn mi v razy nesliãn ch, témûfi rustikálních tváfií, jako u postavy sv. Maura i zachraàovaného sv. Placida. Hlava sv. Benedikta s podlouhlou tváfií a plnovousem, vyhlíïejícího z okna, je interpretována podobnû nelíbivû. Kontrastnost pojetí postav v levé polovinû sliãn ch, v pravé polovinû drsnûj ích a prost- ích byla pravdûpodobnû malífiov m zámûrem, protoïe i zobrazené architektury v obou polovinách scény jsou v raznû kontrastní, vãetnû doplàkû o pfiedmûty denní potfieby, popfiípadû tûsné okolí staveb. V levé ãásti scény je antická stavba s typick m portikem a trojúheln m títem na sloupech, pfied ní mramorem dláïdûná podlaha nábfieïí, architektonicky upraveného v jakési malé pfiístavi tû s loìkou, kde u nohou jinocha leïí loutna a rozevfiená partitura. Jinoch veden andûlem se usmívá a vztahuje ruku k postavû sv. Benedikta, vyhlíïejícího z okna vûïe stavení na protûj ím bfiehu fieky a rozpfiahujícího k nûmu náruã. Stavení, nepochybnû Obr. 9. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Poku ení sv. Benedikta v severní stûnû transeptu nah sv. Benedikt v trní v horní ãásti malby. (Foto 2006) Obr. 10. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Poku ení sv. Benedikta v severní stûnû transeptu mladá dívka v levé ãásti malby. (Foto 2006) Obr. 11. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Poku ení sv. Benedikta v severní stûnû transeptu sv. Benedikt studující písmo s andûlem v pravé ãásti malby. (Foto 2006) Obr. 12. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Poku ení sv. Benedikta v severní stûnû transeptu. (Foto 2006) 13 P. PREISS: Freskafiské dílo Václava S. T. Schmidta, in: Minulostí Plznû a PlzeÀska II, 1959, s Dal í hodnocení Schmidtova díla od téhoï autora v kapitolách o vrcholnû a pozdnû barokní malbû v souborn ch publikacích Dûjiny ãeského v tvarného umûní II/1, 2 jiï nepfiiná ejí nic podstatnû nového. 14 TamtéÏ. 15 TamtéÏ. 16 Státní oblastní archiv PlzeÀ, poboãka Klatovy, Velkostatek Planá, úãetní pfiílohy 1721, kart

5 klá ter, v ak v raznû kontrastuje s antick m portikem vlevo, a to nejen slohovû. Je totiï na rozdíl od protûj ího interpretováno jako stavení gotické, pfiesnûji jako naivnû gotizující, coï je patrné hlavnû na nároïní okrouhlé vûïi, opatfiené nahofie vzájemnû se protínajícími transparentními oblouky tvaru oslích hfibetû. Nejvy í z nich je zakonãen zfietelnou kfiíïovou kytkou. Gotick m prvkem je i fiála s kraby a tordovan dfiík sloupu v nároïí vedle vûïe, kter fiálu nese, ta má navíc baroknû entazovanou spodní ãást. Syntézou gotiky a baroka, tedy ãásteãnû gotizovaného barokního základu, je i jemnû vystupující v plà parapetu pod oknem téïe budovy. Tehdy bûïná barokní v plà je obdélná, s dolû protaïen mi pravoúhl mi konci na okrajích, opatfien mi kapkami, dole uprostfied je v ak symetricky ostfie kfiivkovû vychlípena smûrem dolû, a tím i znaãnû naivnû gotizována. Kromû slohové odli nosti je stavba vûãi té protûj í nápadná i neupraveností nejbliï ího okolí chybí kultivované nábfieïí, místo nûho je u paty vû- Ïe vidût jen hromadu kamení, zarostlou travou a bylinami, om vanou proudy vody. Malífi chtûl nepochybnû vyjádfiit kontrast doïívajícího fiímského impéria s jeho vysokou hmotnou, a v jistém smyslu i duchovní kulturou, byè tehdy uï vnitfinû prázdnou, a nastupujícího kfiesèanského svûta askeze, ale o to vût í váïnosti a Ïivotní opravdovosti. Kontrast po- Ïitkáfiství a p chy antického svûta (moïná i svûta vûbec) je stavûn proti kfiesèanské uvûdomûlé prostotû, odfiíkání a pokofie. Spojujícím ãlánkem je tu vztah antického mladíka vedeného andûlem a sv. Benedikta na druhém bfiehu rozboufiené fieky ze svûta nastupujícího kfiesèanství, vítajícího jej s otevfienou náruãí. Zázraãné zachránûní tonoucího sv. Placida sv. Maurem zde má oãividnû jen doprovodnou funkci. Pozoruhodn je umûlcûv vztah ke gotice, kter sám stojí za dal í rozvedení a upfiesnûní. Je zde zfietelná hlavnû inspirace pozdní gotikou motivy oslího hfibetu, protínání i tordovan dfiík sloupu. Podle nûkter ch zpûsobû interpretace dan ch motivû se zdá, Ïe malífi tehdy v jistém smyslu vnímal gotiku jako sloh aktuálnímu baroku pfiíbuzn, nejspí díky jejich dynamiãnosti. Zfiejmû v ak necítil jako podstatn rozpor opatfiit spodní ãást fiály (pod zuïujícím se vyvrcholením) typicky barokní entazí zdá se, Ïe fiálu chápal z hlediska barokních zvyklostí jako pyramidu na podstavci, vybaveném nahofie fiádnou barokní profilovanou fiímsou s barokní entazí, byè uï s pyramidou nebaroknû vyzdobenou gotick mi kraby. Ikonologicky promy lená skladba je dobfie sdûlná, její silnou stránkou je v razná popisnost. Barevná skladba není pfiíli pestrá, zfietelnûj í je aï ve v jevu Poku ení sv. Benedikta na pou ti, kde je místy patrná i pregnantnûj í artikulace, pfiedev ím v detailech kvûtû a zelenû vûbec. Konstatované znaky maleb narativnost spolu s urãit m zjednodu ením detailû a obhroublostí v razû nûkter ch tváfií se v celku shodují s charakteristikou maleb Václava Samuela Theodora Schmidta, jak ji podal Pavel Preiss ve v e citované studii, a zatím tak nevyluãují moïnost jeho autorství obou fresek v transeptu kladrubského kostela, s datováním na podzim roku 1720 i Zdá se, Ïe malífisky ponûkud zralej í (dle formálního provedení) je Poku ení sv. Benedikta na pou ti, i kdyï protûj í malba Nebesk Jeruzalém je ikonologicky a ikonograficky promy lenûj í. Co v ak alespoà ty známûj í Schmidtovy nástûnné malby od zmiàovan ch kladrubsk ch odli uje, je pomûrnû rozdíln rukopis. Nástûnné malby kaple v Hracholuskách u Stfiíbra z roku 1735 a na neprav ch klenbách zámku v Trpistech z roku 1744 mají zfietelnû spl vavûj í rukopis i pregnantnûj í artikulaci, jsou ov em mnohem pozdûj í. ZpÛsob ãlenûní draperií je v ak kladrubsk m freskám velmi podobn, v základních vlastnostech se dokonce dá chápat jako v podstatû stejn co do míry plastiãnosti, zpûsobu vedení linií i pomûrnû uzavfieného, i kdyï dynamického obrysu. Sv m pojetím i provedením stejné jako tváfi dívky i andûla v kladrubsk ch malbách jsou tváfie Panny Marie a andûla v Hracholuskách. Neumannem pfiedpokládanou moïnost pfiemaleb obou kladrubsk ch scén restaurátorské zprávy z let 1971 a 1973 nepotvrdily. 17 Také se nezdá pravdûpodobné, Ïe by malby provedené nûkdy ke konci roku 1727 byly krátce nato zãásti pfiekryty oltáfii, které navrhl a provedl bratr pfiedpokládaného umûlce. Zcela jistû tehdy oba museli mít pfiedem jasn jednotn projekt úprav. Nûkteré podobnosti s doloïen mi freskami C. D. Asama v lodi a knûïi ti chrámu, jak uï konstatoval Jaromír Neumann v dfiíve zmínûném ãlánku, jsou skuteãnû nápadné; pfiedev ím typologie sliãnûj ích postav mladého muïe a andûla z Nebeského Jeruzaléma a také dívky z Poku ení sv. Benedikta. Nejvíce se podobají zpûsobem zobrazení nûïn ch tváfií i cel ch postojû. MÛÏeme to vysvûtlit snad jen doloïen m kolením V. S. Schmidta ve Freisingu Obr. 13. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Nebesk Jeruzalém na jiïní stûnû transeptu andûl vedoucí mladíka v levé ãásti malby. (Foto 2006) 17 M. VALENTOVÁ: Kladruby u Stfiíbra, klá terní kostel, restaurátorská zpráva k restaurování nástûnné figurální malby s krajinou (Poku ení sv. Benedikta), Praha UloÏeno v knihovnû plzeàského pracovi tû Národního památkového ústavu. TéÏ M. VALEN- TOVÁ: Kladruby u Stfiíbra, klá terní kostel, restaurátorská zpráva k restaurování nástûnné malby Nebesk Jeruzalém, Praha UloÏeno tamtéï. 18 P. Preiss, cit. v pozn

6 Obr. 14. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Nebesk Jeruzalém na jiïní stûnû transeptu celkov pohled. (Foto 2006) Obr. 15. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Nebesk Jeruzalém na jiïní stûnû transeptu Zázraãné zachránûní tonoucího sv. Placida sv. Maurem v dolní ãásti malby. (Foto 2006) Obr. 16. Kladruby (okres Tachov), klá terní kostel, nástûnná malba Nebesk Jeruzalém na jiïní stûnû transeptu sv. Benedikt vyhlíïející z vûïe klá tera v horní ãásti pravé strany malby. (Foto 2006) 124

7 K Bavorsku, pfiesnûji k hornofalcké ãásti Chebska, mûl ostatnû blízko uï otec Václava Samuela Theodora, Jan Ka par Schmidt, kterého matrika sàatkû v Plané u Mariánsk ch Lázní z 25. fiíjna 1691 oznaãuje jako Kunstfarber von Waltsachsen (Waldsassen). 19 ProtoÏe zmínûná matrika nikde neuvádí narození jeho synû Jana Jifiího ani Václava Samuela Theodora, zdá se, Ïe se oba synové narodili nûkde jinde, nejspí za hranicemi na bavorské stranû, kde byl asi nûjakou dobu zamûstnán. 20 V období byl ostatnû jako malífi je tû aktivní v letech 1719 a 1720 vytvofiil tfii venkovní títy novû postaveného farního kostela ve Zbiroze. V úãtech je oznaãen uï jako malífi z Prahy. 21 V roce 1723 namaloval v jev olejov mi barvami na 10 loket dlouhé plátno v Plané, spí e pro zámek neï kostel, pfiíslu né úãty jej ale oznaãují je tû jako malífie z Plané. 22 DoloÏená práce dal ího umûlce, Jana Filipa Bornschlägela z bavorského Würzburgu, mûla v kladrubském klá terním areálu probûhnout nûkdy pfied rokem Dopisem z Manûtína s datem 25. ledna 1730 hrabûnka Marie Gabriela LaÏanská doporuãovala svému synovci, hrabûti Franti ku Josefovi âernínovi z Chudenic, pfiímo osobního doruãitele listu, jímï byl právû zmínûn Bornschlägel. Ten se tehdy usadil na ãas v Manûtínû a pracoval zde pro zámek i kostely. V dopise je oznaãen jako tafír, lak rník a pozlacovaã. Jako doporuãení Bornschlägela, jeï se mûlo t kat nastávajícího zafiizování kostela sv. Václava v Îihli na petrohradském ãernínském panství, mûly slouïit zmínky o jeho dosavadní práci, pfiedev ím v kladrubském chrámu, ale i v manûtínském hfibitovním kostele sv. Barbory. Práce pro Kladruby tu nejsou dále specifikovány, u prací pro Manûtín je uveden hlavní oltáfi a kazatelna. 23 Zde to tedy nepochybnû bylo tafírování zmínûn ch objektû. V Kladrubech se asi rovnûï jednalo o tafírování oltáfiû, eventuálnû i dal ího chrámového zafiízení. Je tû pfied tímto archivním nálezem, nûkdy v 80. letech 20. století, konstatoval Jaromír Neumann evidentní a nesporné slohové znaky tafírování kladrubsk ch oltáfiû (hlavního oltáfie a minimálnû dvou jeho oltáfiû postranních), typické právû pro tohoto umûlce, shodující se i se tafírováním oltáfiû manûtínsk ch. Své ãetné objevy publikoval v roce 1990 ve v e zmínûném ãlánku v ãasopise Umûní. Bornschlägel pûsobil v Manûtínû i jako malífi (fresky v nûkolika zámeck ch interiérech, pfiedev ím v hlavním sále), sloh jeho maleb je ale oproti kladrubsk m v raznû odli n Èavnatûj ím rukopisem i mnohem v raznûj í a kontrastnûj í barevností. Proto se zatím Bornschlägel jako potenciální autor kladrubsk ch maleb jeví ménû pravdûpodobn. Nepochybnû dal ím zajímav m nálezem je doloïen dal í pobyt bavorského malífie Kosmy Damiána Asama v Kladrubech roku Dne 23. fiíjna 1735 zde byl prvním svûdkem pfii kfitu Marie Josefiny, dcerky Josefa Zedlitze a jeho Ïeny Katefiiny. 24 Aã u jména není uvedena profese ani pûvod, jméno Cosmas Asam je v prostfiedí natolik netypické, Ïe prakticky nepfiipou tí Ïádnou jinou moïnost. âasovû by byl pobyt soubûïn s jeho dal í ãinností v âechách, hlavnû pfii v malbû Dienzenhoferova chrámu sv. Mikulá e na Starém Mûstû praïském. âeho se jeho pfiítomnost v Kladrubech t kala, mûïeme dnes jen odhadovat. Buì lo o nûjaké korektury, pfiípadnû doplnûní jeho nástûnn ch maleb v klá terním kostele z let , nebo pravdûpodobnûji provedení maleb na klenbû knihovny v budovû nového konventu v kladrubském areálu, které zachovaná ruãnû psaná latinská kronika klá tera oznaãuje jako zvlá tû krásné a pfiísn m italsk m slohem provedené. Mûly b t hotové je tû za pontifikátu papeïe Klementa XII. (v úfiadu ) a znaãnou sumu 500 zlat ch na nû mûl vûnovat tehdej í proslul lékafi Jan Curtius (Kurz?). 25 Uveden lékafi, nejspí t Ï jako herr Doctor Curtius in Miess, tedy ve Stfiíbfie, je nûkolikrát zmínûn i v dûchodní hlavní knize klá tera v Teplé uï v letech Knihovna zaujímala prostor ve druhém patfie stfiedního rizalitu pfiedního kfiídla nového konventu, obráceného do nádvofií. Kfiídlo bylo dokonãeno a vysvûceno uï v roce V malba jednoho z jeho hlavních prostor nûkdy v fiíjnu roku 1735 by tedy mohla b t ãasovû pravdûpodobná. Klenba tohoto prostoru se v ak pomûrnû dávno kvûli dlouhodobému zatékání zfiítila a z této ve své dobû vysoce cenûné malby nezûstalo nic, ani její star í fotografická ãi jiná obrazová dokumentace. 19 Státní oblastní archiv PlzeÀ, Sbírka matrik, SM 183, Planá 5, NO TamtéÏ. 21 Státní oblastní archiv Praha, Velkostatek Zbiroh, kniha ã Státní oblastní archiv PlzeÀ, poboãka Klatovy, Velkostatek Planá, úãetní pfiílohy 1723, kart Státní oblastní archiv TfieboÀ, poboãka JindfiichÛv Hradec, Rodinn archiv âernínû, Czernin F. J., 1729/1730, kart Státní oblastní archiv PlzeÀ, Sbírka matrik, SM 2223, Kladruby 3, NOZ Státní oblastní archiv PlzeÀ, Benediktini Kladruby, kart. 1, K 1, pag Státní oblastní archiv PlzeÀ, poboãka Îlutice, Klá ter premonstrátû Teplá, K Stavebnû-historick prûzkum, cit. v pozn. 4. Prameny: Národní archiv (NA) v Praze, Benediktini Bfievnov, G XI 4, kart Státní oblastní archiv (SOA) PlzeÀ: Benediktini Kladruby, kart. 1/1, 2; Sbírka matrik (SM) 2223, Kladruby 3, NOZ ; Sbírka matrik (SM) 183, Planá 5, NO Státní oblastní archiv PlzeÀ, poboãka Klatovy: Velkostatek (VS) Bor u Tachova, K 1981; Velkostatek Planá u Mar. Lázní, kart. 498, kart Státní oblastní archiv Praha, Velkostatek (Vs) Zbiroh, kniha ã Státní oblastní archiv TfieboÀ, poboãka JindfiichÛv Hradec: âernínská ústfiední správa (âus), fasc. 93, Rodinn archiv (RA) âernínû, Czernin F. J., 1729/1730, kart Literatura: PREISS, P.: Freskafiské dílo Václava S. T. Schmidta, in: Minulostí Plznû a PlzeÀska II, 1959, s PREISS, P.: Malífiství vrcholného baroka v âechách, in: Dûjiny ãeského v tvarného umûní II/2, Praha 1989, s. 540, 603. PREISS, P.: Malífiství pozdního baroka v âechách, tamtéï, s. 751, HOLANOVÁ, E.: Státní zámek klá ter Kladruby, stavebnû historick prûzkum, Dûjiny objektu, SÚRPMO, Praha NEUMANN, J.: Neznámá díla Cosmy Damiana a Egida Quirina AsamÛ v Kladrubech, in: Umûní XXXVIII, 1990, ã. 5, s. 430n. VALENTOVÁ, M.: Kladruby u Stfiíbra, klá terní kostel restaurátorská zpráva k restaurování nástûnné figurální malby s krajinou (Poku ení sv. Benedikta), Praha UloÏeno v knihovnû plzeàského pracovi tû Národního památkového ústavu. VALENTOVÁ, M.: Kladruby u Stfiíbra, klá terní kostel restaurátorská zpráva k restaurování nástûnné malby Nebesk Jeruzalém, Praha UloÏeno tamtéï. 125

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Je tû k sakristii kostela v Srbicích

Je tû k sakristii kostela v Srbicích Je tû k sakristii kostela v Srbicích Jan KAIGL 1 Kdysi farní kostel sv. Víta obklopen hfibitovem s ãásteãnû dochovanou starou ohradní zdí stojí na vyv eném, archeologicky dosud blíïe nezkoumaném místû

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení

Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Obchodní a prûmyslová banka v Moravské Ostravû památka v ohroïení Romana ROSOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek seznamuje s historií a souãasn m stavem b valé Obchodní a prûmyslové banky v Ostravû, která patfií k

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Jan HAVRDA, Michal TRYML A NOTACE: Problematika archeologicky

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové

Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové Jan VÍCH 1 Mariánsk sloup na Velkém námûstí v Hradci Králové patfií nespornû mezi vrcholná díla barokního sochafiství a architektury v

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Panna Maria s JeÏí kem z Ko ífi neznámá kulturní památka âeské republiky

Panna Maria s JeÏí kem z Ko ífi neznámá kulturní památka âeské republiky Panna Maria s JeÏí kem z Ko ífi neznámá kulturní památka âeské republiky árka RADOSTOVÁ A NOTACE: Pfiíspûvek publikuje dosud neznámou stfiedovûkou deskovou malbu Panny Marie s JeÏí kem z kostela sv. Jana

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990)

Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Padesát let mûstské památkové rezervace Kutná Hora (1. ãást: 1952 1990) Vojtûch LÁSKA A NOTACE: PÛlstoletí existence mûstské památkové rezervace Kutná Hora je pfiíleïitostí ke zhodnocení péãe o tento mimofiádn

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ. Milena Bravermanová Michal Lutovsk

HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ. Milena Bravermanová Michal Lutovsk HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ Milena Bravermanová Michal Lutovsk Nakladatelství Libri Praha 2001 PhDr. Milena Bravermanová, PhDr. Michal Lutovsk, 2001 Illustrations archiv autorû, Archiv

Více

Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí

Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Du an FOLT N Poãátky stavebního v voje na ich nejstar ích klá terû zasahují jiï do pfiedrománského období. Druhou stranou

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch

Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch Akce sledované územními odborn mi pracovi ti NPÚ Pfiehled restaurátorsk ch prací realizovan ch na kulturních památkách (Akce sledované územními odborn mi pracovi

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE 69 70 METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE JUBILEUM K Ïivotnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. Dne 11. února 2005 se doïil sedmdesáti pûti let prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.,

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

RÒZNÉ. Neznámá sochafiská díla z ateliéru praïsk ch PlatzerÛ II

RÒZNÉ. Neznámá sochafiská díla z ateliéru praïsk ch PlatzerÛ II RÒZNÉ Neznámá sochafiská díla z ateliéru praïsk ch PlatzerÛ II Nûkolik glos k sepulkrálním pomníkûm Ignáce Karla Platzera Od 20. let 19. století je sochafiská ãinnost dílny praïské rodiny PlatzerÛ ovlivàována

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Jazyk filmu: znaky a syntaxe

Jazyk filmu: znaky a syntaxe Filmov obraz nebo zvuk má (podobnû jako psan jazyk, ale do vût í míry) denotativní v znam: je tím, ãím je, a nemusíme se nijak snaïit jej rozpoznat. MÛÏe to pûsobit jako zjednodu ující v rok, ale tuto

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

JUBILEUM. K v znamnému Ïivotnímu jubileu Mojmíra Horyny

JUBILEUM. K v znamnému Ïivotnímu jubileu Mojmíra Horyny JUBILEUM K v znamnému Ïivotnímu jubileu Mojmíra Horyny Zral vûk edesáti let je pro mnohého ãlovûka signálem k pom lení na zaslouïen odpoãinek. Mojmíra Horynu toto Ïivotní jubileum zastihuje v kulminaci

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky

Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky PŘEHLEDY MDT: 336.763.3;336.275.3 klíčová slova: dluhopisy finanční trhy historie Česká republika Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky Anna DVOŘÁKOVÁ* Historie dluhov ch instrumentû

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

BULLETIN 1~2/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS

BULLETIN 1~2/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS BULLETIN 1~2/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Redakce se omlouvá za zpoïdûní pfii vydávání Bulletinu UHS v roce 1998 Lubomír Slavíãek: Zpráva o ãinnosti

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více