Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic"

Transkript

1 Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte v srdci Evropy Invest in the heart of Europe Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vznikla v roce 1992 s hlavním cílem podpořit příliv přímých zahraničních investic do České republiky. Jako organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR posiluje především konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. Jednou z oblastí, v nichž CzechInvest nabízí pomocnou ruku, je i vstup potenciálních investorů do průmyslových zón v České republice. Tento vstup se jim snaží maximálně usnadnit. Klientům poskytuje potřebné informace a poradenství, pomáhá překonávat pomyslné překážky ve formě administrativních a technických opatření, zprostředkovává státní investiční podporu a dotace z evropských strukturálních fondů. Dokáže identifikovat skutečné potřeby investorů, řešit případné komplikace a být u projektu od počátku až do konce. Snaží se o to, aby investoři do průmyslových zón nejen vstupovali, ale aby v nich také zůstávali a své aktivity tu i nadále rozvíjeli. Rozvoj průmyslových zón podporuje český stát od roku V současné době se tak děje v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Průmyslových oblastí, které mají vzhledem ke své poloze a volnému prostoru obzvlášť velký význam pro rozvoj daného regionu, je v České republice sedm. Jedná se o strategické průmyslové zóny. Aktuálně nejsou dosud zcela obsazeny strategické průmyslové zóny v Mostu (PZ Joseph), Žatci (PZ Triangle), u Ostravy (PZ Mošnov), v Kolíně-Ovčárech a v Holešově. S výjimkou roku 2009 (celosvětový trend v souvislosti s finanční krizí) se Česká republika může pochlubit trvalým růstem hrubého domácího produktu nad průměrem EU. To, že je vhodným prostorem pro investice, může dokazovat i fakt, že do průmyslových zón zamířilo zatím přes 500 investorů, kteří zde vytvořili téměř 100 tisíc pracovních míst.

2 Obsah/Contents Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic industrial zones in the Czech Republic 3 Úvodní slovo Introductory Word 7 Průmyslová zóna Holešov Industrial Zone Holešov 15 Průmyslová zóna Ostrava Mošnov Industrial Zone Ostrava Mošnov 25 Průmyslová zóna Triangle Triangle Industrial Zone 35 Průmyslová zóna Joseph Industrial Zone Joseph 45 Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Industrial Zone Kolín Ovčáry 55 Kontakty Contacts 62

3 Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

4 2 Strategické průmyslové zóny v České republice Česká republika leží uprostřed Evropy na území kilometrů čtverečních. Žije zde 10,5 milionů obyvatel. Současný stát vznikl rozdělením Československa na dva samostatné státy v roce Česká republika se jako samostatný stát velmi rychle začlenila do nadnárodních struktur od roku 1999 je členem obranné aliance NATO, v roce 2004 dokázala splnit náročné podmínky pro vstup do Evropské unie a v témže roce se stala členskou zemí. Získala tím možnost využívat společný hospodářský prostor s volným pohybem zboží, služeb, pracovních sil a kapitálu bez administrativních a celních bariér. Evropská unie navíc mimo jiné uplatňuje politiku hospodářské a sociální soudržnosti, což v praxi znamená podporu hospodářsky slabších či strukturálně postižených regionů. Z tohoto důvodu může Česká republika, včetně firem, institucí a samospráv na jejím území, čerpat dotace ze strukturálních fondů minimálně do roku Země má dlouholetou průmyslovou tradici, především v oblasti strojírenství. Hrubý domácí produkt činí asi 3,689 bilionu korun (148,8 miliardy, 189,2 miliardy USD) a vykazuje trvalý růst nad průměrem Evropské unie. Přesto je v České republice stále výrazně nižší cena práce, než je tomu u starých členských zemí Evropské unie. Česká republika má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, celková délka činí kilometrů a je napojena na mezinárodní koridory v severojižním i západovýchodním směru. Dálniční síť tvořená dálnicemi a rychlostními komunikacemi činí kilometrů a silniční síť nižších tříd kilometrů, z toho silnice 1. třídy kilometrů. Republika také leží na trase plánovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe. Stát je členěn na 14 vyšších územních samosprávných celků nazývaných kraje. Strategickými projekty v oblasti průmyslových nemovitostí jsou tzv. strategické průmyslové zóny. Jedná se o zóny o výměře minimálně 200 ha nebo o výměře nejméně 100 ha, kdy je zóna realizována v zastavěném, ale nevyužívaném území. Dále jsou to rovněž zóny připravované pro významného či vážného investora, který se zaváže k realizaci významné výše investice a s tím i k vytvoření určitého počtu pracovních míst.

5 3 Strategic industrial zones in the Czech Republic The Czech Republic lies in the centre of Europe on the area of 78,867 square kilometres. The number of population is currently 10.5 million. The existing state has been createdthrough splitting of Czechoslovakia into two independent states in The Czech Republic, as an independent state, has quickly joined the multinational structures. Since 1999 it has been a member of the defensive alliance NATO. In 2004 it managed to meet the demanding conditions for accession to the European Union and in this very year it became the member of EU. Since then it has got the chance to benefit from the common economic space with free movement of goods, services, workforce and capital without administrative and customs barriers. Moreover, the European Union has been exercising economic and social solidarity policy, meaning in fact support to economically weaker or structurally affected regions. Owing to this the Czech Republic, including companies, institutions and local governments on its territory, can draw grants from the structural funds at least by The country may boast about long industrial tradition mainly in engineering. The gross domestic product amounts to approximately CZK trillion ( billion, USD billion) and shows continuous growth above the average of the European Union. Despite these facts, the cost of work is still considerably lower than in old EU member states. The Czech Republic may boast about one of the densest railway networks in Europe the total length being 9,505 kilometres and it is connected to north-southbound and eastwestbound international corridors. The motorway network consists of motorways and expressways of 1,050 kilometres length and a 58,383 kilometres network of nonprimary roads, of which 5,850 kilometres of primary roads. The Republic lies on the route of the planned Danube-Oder-Elbe canal. The state is divided into 14 higher regional self-governing units, called regions. The strategic projects regarding industrial properties are so called strategic industrial zones. These are zones of a minimum area of 200 ha, or the area of minimum 100 ha, if the zone is planned in a built-in area but not utilised. Further, there are also zones ready

6 4 Nabízení připravených strategických zón je spolu se systémem investičních pobídek významným nástrojem pro získávání strategických investorů z oblasti vyspělých technologií zpracovatelského průmyslu, či investorů podílejících se na budování a rozvoji technologických center, center strategických služeb a vytváření pracovních míst v oborech vědy a výzkumu. Příprava strategických zón probíhá vždy ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a zástupců krajské a místní samosprávy.

7 5 for important or prospective investors undertaking to implement substantial investments and create a certain number of jobs. Offering of available strategic zones along with a system of investment incentives is considered an important instrument for attraction of strategic investors from the area of high technologies of the manufacturing industry, or of investors involved in construction and enhancement of technology centres, strategic services centres and creation of jobs in the field of science and research. Preparation of strategic zones has always been carried out in cooperation with the Ministry of Industry and Trade, CzechInvest Agency and representatives of regional and local governments.

8 6 Úvodní slovo Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu Minister of Industry and Trade Česká republika má potenciálním investorům co nabídnout. Kromě kvalifikovaných, zkušených a nápaditých pracovníků a odborníků a unikátní polohy ve střední Evropě do této nabídky nepochybně patří také průmyslové zóny. Velký rozsah ploch ve strategických průmyslových zónách byl v uplynulých letech naplněn, další prostory jsou k dispozici, na řadě míst právě probíhají dokončovací práce na inženýrských a dopravních sítích. Dosud zahraniční i české firmy obsadily průměrně zhruba 70 % ploch průmyslových zón, proinvestovaly přes 200 mld. Kč a vytvořily přes 100 tisíc nových pracovních míst. Naším úkolem je udělat vše pro to, aby investoři zaplnili i co nejvíce ze zbývajících ploch. Jako silná, konkurenceschopná země se přitom musíme umět vypořádat s nástrahami a nečekanými změnami, které přináší vývoj globální ekonomiky. Pracujeme přitom především na nových řešeních, která pomohou do zón přilákat nejen producenty automobilů, jako se to v minulých letech povedlo s TPCA do Kolína a Hyundai do Nošovic, ale také menší zájemce. Máme proto jasný důvod v roce 2005 jsme evidovali 119 investorů, kteří poptávali pozemek o výměře přesahující 20 hektarů, zatímco v roce 2009 bylo takových zájemců pouze 5. Pro firmy usilující o menší plochy zatím nebyla dopravní a technická infrastruktura ve strategických průmyslových zónách vhodná, zejména kvůli velkým vzdálenostem k přípojným bodům na inženýrské a dopravní sítě, které jejich investici výrazně prodražovaly. Jednou z cest ke zvýšení jejich zájmu je hustší zasíťování průmyslových zón, aby mohly být rozděleny na menší plochy. Se změnou poptávky, kterou jsme zaznamenali v několika minulých letech, samozřejmě přicházejí i nové požadavky krajů a obcí na přidělení dalších dotačních prostředků na provedení potřebných úprav. Zároveň se snažíme investorům vstup do průmyslových zón co nejvíce usnadnit, a to jak velkým, tak malým, domácím i zahraničním. Prvním krokem by mělo být snížení zbytečné administrativní zátěže související s podnikáním a dosažení co největší transparentnosti všech procesů. Obzvlášť se přitom chceme zaměřit na projekty s vysokou přidanou hodnotou, například z oblasti výzkumu a vývoje, designu či programování softwaru.

9 7 Introductory Word The Czech Republic has a lot to offer to its potential investors. In addition to skilled, experienced and imaginative workers and experts and its unique location in Central Europe industrial zones may also, without doubt, be included. The large areas in the strategic industrial zones have been occupied in the past, other areas are available and in many places finishing work in utility and transportation networks are in progress. So far foreign and Czech companies have occupied roughly 70 % of the industrial zones space, invested over CZK 200 billion and created over 100 thousand jobs. Our target is to do our utmost so that the investors fill maximum of the remaining space. As a strong, competitive country we must be able to cope with all pitfalls and unexpected changes brought about by the development of the global economy. Meanwhile we work mainly on new solutions that should help to attract not only car producers, as we succeeded in the past as regards TPCA in Kolín and Hunday in Nošovice, but also smaller producers. We have a clear motive in 2005 we registered 119 investors inquiring for land of area exceeding 20 ha, while in 2009 such prospective clients were only 5. For the companies requiring smaller areas the transport and technical infrastructures were not adequate so far mainly due to long distance to points of connection to utility and transportation networks resulting in increasing the amount of their investment significantly. One of the ways to increase the interest is to make utility and transportation networks denser in the industrial zones to be dividable into smaller areas. With the changed demand observed in few past years also new requirements of regions and municipalities arrive for allocation of subsidised funds for implementation of necessary alterations. At the same time we strive to make the entry into the industrial zone the easiest for the investors, both large and small ones, for domestic and foreign ones. The first step is to reduce the unnecessary business related administrative burden and achieve maximum transparency of all processes. In particular, we plan to focus on value added projects, e.g. in the field of research and development, and in design or software programming.

10 8 Bez zábran mohu konstatovat, že pomocná ruka, kterou podáváme investorům, patří některému ze zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, kteří jsou profesionály ve svém oboru. Dokáží pomoci jak s administrativními záležitostmi, tak s technickými požadavky. O investora se postarají v období příprav, během realizace i po zahájení fungování projektu. Aby to mohli dělat, musí současně druhou rukou ukazovat na příkladně vybavené a dostupné průmyslové zóny. Jsem si vědom, že se průmyslové zóny v České republice často stávají terčem kritiky. Každému, kdo je s nimi nespokojen, budu znovu a znovu opakovat, že České republice jeden každý investor v průmyslové zóně přinese cenný kapitál a vytvoří desítky či stovky pracovních příležitostí. Jen těžko odhadneme, kolik zakázek získají čeští subdodavatelé, kolik práce mohou lidem dát. A jak se dostatek práce projeví na celkovém rozvoji okolních obcí a měst! Proto průmyslové zóny potřebujeme. Proto je budujeme a jsme za jejich existenci vděčni. Proto tak vítáme každého poctivého investora, který si některou z nich pro své podnikání vybere. Snad k rozšíření povědomí o průmyslových zónách přispěje i tato publikace. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu

11 9 I can state without any hesitation that the helping hand we are lending to investors belongs to one of the employees of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic or of the Investment and Business Development Agency CzechInvest who are professionals in their jobs. They are able to help both with administrative issues and technical requirements. They take care of an investor from the preparation stage to implementation and launching of the project. To be able do so they must at the same time have the chance to point out with their second hand to perfectly fitted and available industrial zones. I know perfectly well that the industrial zones in the Czech Republic are often an object of criticism. I will repeat over and over again to everyone not satisfied with them that each investor in the industrial zone brings the Czech Republic valuable capital and creates tens or hundreds of work opportunities. And it is hard to guess how many orders the Czech subcontractors may get and how much work they can give to our people. How enough work may influence overall development of surrounding municipalities and towns! That is why we need the industrial zones. That is why we build them and are glad they exist. And that is why we welcome each fair investor choosing any of the zones for doing their business. Hopefully this publication helps extend the awareness of the industrial zones! Martin Kocourek Minister of Industry and Trade

12 10 Úvodní slovo Miroslav Křížek generální ředitel agentury CzechInvest General Director of CzechInvest Agency Průmyslové zóny se mění, prosazuje se v nich výzkum a vývoj, nové technologie a inovace. Dnes to nejsou nevzhledné shluky výrobních hal za městy. Klasická montážní střediska sice zůstávají, ale tamní zaměstnanci pracují v čistých až sterilních oděvech s nejmodernějšími technologiemi velmi ohleduplnými k životnímu prostředí. Česká republika tak vstupuje do další vývojové fáze a snaží se zaujmout jiný typ investorů než před několika lety. Stále přitom platí, že investoři vstupující do českých průmyslových zón potřebují pomoc a spolupráci, a to na úrovni místní samosprávy i z centra. Obojí poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. CzechInvest pomáhá českým a zahraničním investorům získat potřebné finanční prostředky především z fondů Evropské unie. Díky Operačnímu programu Podnikání a inovace může investor dostat peníze na výzkum a vývoj, zavedení informačních a komunikačních technologií či vlastní školicí středisko. Dalším lákadlem jsou investiční pobídky ve formě slev na daních či příspěvků na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností. Kromě toho agentura zprostředkovává kontakty na subdodavatele a spolupracuje s nimi i poté, co projekt realizují. CzechInvestu přitom nejde pouze o to dostat investora do průmyslové zóny, důležité je, aby v místě zůstal a dál zde rozvíjel své aktivity. Cílem agentury pro podporu podnikání a investic je poskytnout českým i zahraničním firmám takové podmínky, aby v České republice i nadále působily, zaměstnaly zde co nejvíce lidí, navázaly na sebe co nejvíce českých dodavatelů a v ideálním případě tu rozšířily činnost. Každý projekt je pro CzechInvest důležitým zdrojem nových dat a poznatků, díky kterým agentura neustále zdokonaluje služby, které poskytuje. Jde o dlouhodobou mravenčí práci, která přináší ovoce: Ve studii Global Competitiveness Report je Česká republika pozitivně hodnocena jako místo vhodné pro uskutečnění investic nebo pro případné reinvestice. Kladné ohlasy se týkají především stabilní ekonomiky a bankovního sektoru, kterého se tolik nedotkla celosvětová hospodářská krize jako v jiných zemích, husté sítě silnic a železnic, pěti mezinárodních letišť a kvalitního servisu. Investoři si rovněž pochvalují schopné a vzdělané lidi. Právě kvalifikovaná pracovní síla je důvodem,

13 11 Introductory Word Industrial zones are changing, research and development, new technologies and innovations find their way in these. Nowadays, these unattractive clumps of factory buildings are not to be found outside towns. Typical assembly halls still do remain, but local employees work in clean, often sterile overalls using environmentally friendly high technologies. Thus the Czech Republic has entered the next development stage and has been striving to attract other types of investors than a few years ago. But it still applies that the investors entering Czech industrial zones need help and cooperation both at the level of a local government and the centre. Both the help and cooperation are provided by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Investment and Business Development Agency CzechInvest. CzechInvest helps Czech and foreign investors acquire necessary means mainly from the European Union funds. Owing to the operational programme Enterprise and Innovations investors may acquire funds for research and development, implementation of new information and communication technologies, for an own training centre. Attractive are also investment incentives by means of tax allowances or contributions for training and retraining in regions worst affected by unemployment. In addition to that the agency mediates contacts to sub-contractors, and cooperates with investors even after implementing their projects. The target of CzechInvest is not merely to get the investor into an industrial zone, but it is important that the investor stays on the spot and continues to develop its activities. The objective of the agency is to provide Czech and foreign companies with such conditions that companies are willing to continue their business in the Czech Republic, employ as many people as possible and cooperate with a maximum number of Czech suppliers and ideally extend their activities. Each project is a significant source of new data and knowledge for CzechInvest helping the agency to continuously enhance their services provided. This is a long-term painstaking work bearing fruit: according to the Global Competitiveness Report , the Czech Republic has been rated positively as a place fit for investment, or possible reinvestment. The positive response relates mainly to the stable economy and the banking sector not being much affected by the global economic depression as in other countries, dense railway and road networks, five international airports and quality service. The investors also speak highly of skilful and educated people.

14 12 proč zahraniční investoři na Českou republiku už nenahlíží jako na lacinou montovnu. V jejich očích se zařadila po bok ostatních vyspělých zemí se špičkovými výzkumnými a vývojovými centry. Výstavba průmyslových zón občas naráží na překážky od administrativy přes technické a ekologické zábrany po odpor obyvatel z blízkého okolí. Překonání pomyslných retardérů však rozhodně smysl má. Důležité je vždy najít kompromis, aby průmyslová zóna neměla negativní dopad ani na jednu ze zainteresovaných stran. Průmyslové zóny jsou příležitostí pro investory i pro občany České republiky. Proto má Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky společně s agenturou CzechInvest záměr výstavbu průmyslových zón v budoucnu podporovat, stejně jako investory, kteří v nich budou chtít působit. Miroslav Křížek generální ředitel agentury CzechInvest

15 13 And exactly the qualified workforce is the major reason why foreign investors do not look upon the Czech Republic as a cheap assembly plant. In their eyes, the country ranks among the other advanced countries with top research and development centres. Construction of industrial zones has to face various obstacles from administration, technical and environmental barriers to protests of local inhabitants. But overcoming of the imaginary retardants makes sense. It is always necessary to compromise, so that the industrial zone does not impact negatively either of the parties involved. The industrial zones are an opportunity for investors and citizens of the Czech Republic. Therefore the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic jointly with the CzechInvest Agency intend to support construction of industrial zones in the future, as well as investors willing to do their business in them. Miroslav Křížek General Director of CzechInvest Agency

16 14

17 15 Průmyslová zóna Holešov Industrial Zone Holešov Lokace/Location

18 16 SPZ Holešov / SIZ Holešov Velikost průmyslové zóny celkem Total area of the industrial zone Volné sektory k prodeji Free sectors for sale Holešov 360,00 ha 280,00 ha Strategická průmyslová zóna Holešov se řadí k největším realizovaným rozvojovým plochám v České republice. Její celková rozloha činí 360 hektarů, základní technická a dopravní infrastruktura byla dokončena na konci roku Pro investory jsou připraveny pozemky o rozloze od 0,5 do 280 hektarů. Holešovská zóna těží z dobrého dopravního napojení, komplexní technické připravenosti a zázemí v podobě kvalifikované pracovní síly. Podle studie zpracované předními českými ekonomy Petrem Zahradníkem a Janem Jedličkou přispěje Strategická průmyslová zóna Holešov ke zvýšení zaměstnanosti, vyrovnání rozdílů mezi průměrným výdělkem v regionu a České republice, ke zvýšení podílu kraje na hrubém domácím produktu či zlepšení dopravní infrastruktury v celém regionu a zkvalitnění občanské vybavenosti v okolí zóny. Průmyslová zóna Holešov má mimořádnou dopravní dostupnost. Dálnice je vzdálena jen 6,5 kilometru, nejbližší veřejné letiště je vzdálené půl hodiny jízdy autem a přímo do areálu zóny vede železniční vlečka. U Hulína, jen 6,5 kilometrů od zóny, vzniká jedna z největších dálničních křižovatek v České republice, tzv. Moravský kříž, ležící na střední evropské cestě západ-východ. Křížit se zde budou trasy dálnice D1 a rychlostních komunikací R55 a R49. Druhá jmenovaná přitom povede přímo podél jižní hranice zóny. Strategická průmyslová zóna Holešov disponuje veškerou potřebnou infrastrukturou do areálu je přiveden plyn, voda, elektřina i telekomunikační kabely, ze zóny jsou naopak odváděny splaškové i dešťové vody. Kvůli zabezpečení plynulosti dodávek a snadného budování přípojek k patám jednotlivých pozemků jsou inženýrské sítě vedeny do zóny ze dvou směrů. Zvláštní péče byla věnována i nakládání s odpadními vodami, což v konečném důsledku velmi usnadňuje realizaci investičního záměru jednotlivých podnikatelů. Odpadní vody jsou odváděny na jednu z nejmodernějších čistíren v České republice prostřednictvím přivaděče s čerpací stanicí. Souběžně s tímto přivaděčem bylo položeno i rezervní potrubí pro případný odvod průmyslové vody. Kanál dešťových vod ústí do suchého poldru s dostatečnou kapacitou a možností regulovaného odtoku. Na páteřní technickou infrastrukturu, která je zcela dokončena, postupně navazují přípojky ke konkrétním pozemkům.

19 17 The strategic industrial zone Holešov ranks among the largest development areas built in the Czech Republic. The total area is 360 hectares, the basic technical and transport infrastructures were completed at the end of For investors, sites of the area of 0.5 to 280 hectares were made ready. The zone in Holešov benefits from a good transport connection, complete technology readiness and background of qualified workforce. According to a study prepared by the leading Czech economists Petr Zahradník and Jan Jedlička the Strategic industrial zone Holešov will contribute to increased level of employment, adjusting the differences in average wages between the region and the rest of the Czech Republic, increasing the share of the region in gross domestic product or improvement of transport infrastructure in the whole region and increasing the quality of civic amenities round the zone. The industrial zone Holešov is easily accessible by transport. The motorway is only 6.5 kilometres away from Holešov, the nearest public airport is within half an hour drive and a rail siding leads directly to the premises. Near Hulín, only 6.5 kilometres away from the zone one of the largest intersections of motorways in the Czech Republic, so called Moravian cross, is being built lying on the west-eastbound central European route. D1 motorway and R55 and R49 expressway routes will intersect here. The latter will lead directly along the southern border of the zone. The strategic industrial zone Holešov features all necessary infrastructures gas, water, power supply and telecommunications cables are lead in the premises; waste water and rainwater are drained away. In order to ensure smooth supplies and easy installation of services to the edge of individual lots the utility networks are lead in the zone from both directions. Special attention was paid to treatment of waste water, which finally makes implementation of business plans of individual investors easier. Waste water is drained to one of the most enhanced waste water treatment plants in the Czech Republic through a conduit with a pumping station. Along with the conduit also reserve pipelines were installed for possible drainage of industrial water. The rainwater drain empties in a dry retention reservoir of a sufficient capacity and possible regulated run-off.

20 18 V únoru 2011 byla v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov slavnostně zahájena stavba Technologického parku Progress. Vzniknout by tu měl komplex několika budov, v nichž najdou prostory začínající podnikatelé, ale také inovačně zaměřené firmy. Projekt je výjimečný svým zasazením do kontextu průmyslové zóny. Vzniká tak plocha disponující nabídkou pro firmy v různých etapách jejich vývoje od zcela začínajících podnikatelů, například absolventů univerzity, až po velké nadnárodní společnosti, říká statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje Libor Lukáš. Holešovská průmyslová zóna patří mezi nejdůležitější rozvojové projekty České republiky. Je důležité, že vedle průmyslu bude díky Technologickému parku schopná podpořit i vědu, výzkum a inovace, uvádí Martin Kocourek, Ministr průmyslu a obchodu České republiky. Ministerstvo průmyslu proto stavbu parku podpořilo z evropského programu Prosperita, který pomáhá budovat zázemí pro inovativní firmy. V areálu Strategické průmyslové zóny Holešov nyní působí stavbaři i na jiných místech. V polovině ledna 2011 zahájila stavbu svého závodu firma POKART, spol. s r. o. Podnik, jenž se zabývá především výrobou kartonových obalů, tak zahájí činnost v nových prostorách ještě v letošním roce. Doposud oznámilo vážný zájem o holešovskou zónu šest firem. Pokud se budou jejich záměry realizovat, nabídnou v zóně více než 1000 pracovních míst. V duchu představení šestileté spolupráce Zlínského kraje s partnery z Číny se odehrálo únorové jednání statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a čínského velvyslance pana Yu Qingtai. První setkání vrcholného představitele kraje s velvyslancem po jeho nástupu do funkce proběhlo na Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze. Kromě informací, výstupů a závěrů z naší říjnové obchodní mise do Číny jsme s panem velvyslancem diskutovali o pokračování spolupráce Zlínského kraje s provincií Shandong, městem Shenyang a dalšími partnery, o investičních a turistických možnostech v kraji. Kromě toho se hovořilo o činnosti a nabídce Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou zřízeného Zlínským krajem, upřesnil náměstek Lukáš a dodal: Hlavními cíli spolupráce s Čínskou lidovou republikou je zlepšení podmínek a podpora obchodní

21 19 Utility lines to individual sites are connected gradually to the backbone technical infrastructure completely finished. In February 2011, in the premises of the Strategic industrial zone Holešov construction of the Technology park Progress commenced ceremonially. A new set of buildings is planned to be build here to accommodate starting entrepreneurs or innovation oriented companies. The project is unique with its setting within the context of the industrial zone. New premises will be available to companies in various stages of development from starting entrepreneurs, e.g. university graduates to large multinational companies, says the statutory Deputy Governor of Zlín region, Libor Lukáš. Holešov industrial zone ranks among the most important development projects in the Czech Republic. It is important that apart from industry it will also be able to support science, research and innovations owing to its technology background, says Martin Kocourek, Minister of Industry and Trade of the Czech Republic. The Ministry of Industry and Trade gave its support to construction of the park via the European programme Prosperity helping build backgrounds for innovative companies. In the strategic industrial zone Holešov builders operate also in other places. In the mid-january 2011 construction of a new plant was commenced by the POKART s.r.o. company. The company dealing with production of cardboard packaging will start production in the new premises this very year. So far six companies have expressed their serious interest in the Holešov zone. Should they manage to implement their projects, they will be able to offer over 1,000 jobs. The February meeting of the statutory Deputy Governor of Zlín region Libor Lukáš and the Chinese ambassador J. E. p. YU Qingtai was focused on introduction of the planned six year cooperation of the Zlín region with partners from China. The first meeting of the top representative of the region with the ambassador after his inauguration took place at the Embassy of the People s Republic of China in Prague. Apart from the information, deliverables and conclusions of our October trade mission to China, we also discussed with the Ambassador continuing cooperation of the

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Prague Metropolitan Region

Prague Metropolitan Region Prague metropolitan region consists of two parts of the capital of Prague (PRG) and surrounding parts of Central Bohemia region (CBR). Prague Metropolitan PhDr. Milan Turba, Hon MRTPI METREX Lombardia

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Průmyslové zóny města Ostravy a jejich budoucnost

Průmyslové zóny města Ostravy a jejich budoucnost Statutární město Ostrava Průmyslové zóny města Ostravy a jejich budoucnost KLUB REGIONALISTŮ Ing. Daniel Adamčík Magistrát města Ostravy Odbor ekonomického rozvoje Oddělení strategických projektů 15.3.2012

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více