Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic"

Transkript

1 Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte v srdci Evropy Invest in the heart of Europe Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vznikla v roce 1992 s hlavním cílem podpořit příliv přímých zahraničních investic do České republiky. Jako organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR posiluje především konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. Jednou z oblastí, v nichž CzechInvest nabízí pomocnou ruku, je i vstup potenciálních investorů do průmyslových zón v České republice. Tento vstup se jim snaží maximálně usnadnit. Klientům poskytuje potřebné informace a poradenství, pomáhá překonávat pomyslné překážky ve formě administrativních a technických opatření, zprostředkovává státní investiční podporu a dotace z evropských strukturálních fondů. Dokáže identifikovat skutečné potřeby investorů, řešit případné komplikace a být u projektu od počátku až do konce. Snaží se o to, aby investoři do průmyslových zón nejen vstupovali, ale aby v nich také zůstávali a své aktivity tu i nadále rozvíjeli. Rozvoj průmyslových zón podporuje český stát od roku V současné době se tak děje v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Průmyslových oblastí, které mají vzhledem ke své poloze a volnému prostoru obzvlášť velký význam pro rozvoj daného regionu, je v České republice sedm. Jedná se o strategické průmyslové zóny. Aktuálně nejsou dosud zcela obsazeny strategické průmyslové zóny v Mostu (PZ Joseph), Žatci (PZ Triangle), u Ostravy (PZ Mošnov), v Kolíně-Ovčárech a v Holešově. S výjimkou roku 2009 (celosvětový trend v souvislosti s finanční krizí) se Česká republika může pochlubit trvalým růstem hrubého domácího produktu nad průměrem EU. To, že je vhodným prostorem pro investice, může dokazovat i fakt, že do průmyslových zón zamířilo zatím přes 500 investorů, kteří zde vytvořili téměř 100 tisíc pracovních míst.

2 Obsah/Contents Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic industrial zones in the Czech Republic 3 Úvodní slovo Introductory Word 7 Průmyslová zóna Holešov Industrial Zone Holešov 15 Průmyslová zóna Ostrava Mošnov Industrial Zone Ostrava Mošnov 25 Průmyslová zóna Triangle Triangle Industrial Zone 35 Průmyslová zóna Joseph Industrial Zone Joseph 45 Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Industrial Zone Kolín Ovčáry 55 Kontakty Contacts 62

3 Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

4 2 Strategické průmyslové zóny v České republice Česká republika leží uprostřed Evropy na území kilometrů čtverečních. Žije zde 10,5 milionů obyvatel. Současný stát vznikl rozdělením Československa na dva samostatné státy v roce Česká republika se jako samostatný stát velmi rychle začlenila do nadnárodních struktur od roku 1999 je členem obranné aliance NATO, v roce 2004 dokázala splnit náročné podmínky pro vstup do Evropské unie a v témže roce se stala členskou zemí. Získala tím možnost využívat společný hospodářský prostor s volným pohybem zboží, služeb, pracovních sil a kapitálu bez administrativních a celních bariér. Evropská unie navíc mimo jiné uplatňuje politiku hospodářské a sociální soudržnosti, což v praxi znamená podporu hospodářsky slabších či strukturálně postižených regionů. Z tohoto důvodu může Česká republika, včetně firem, institucí a samospráv na jejím území, čerpat dotace ze strukturálních fondů minimálně do roku Země má dlouholetou průmyslovou tradici, především v oblasti strojírenství. Hrubý domácí produkt činí asi 3,689 bilionu korun (148,8 miliardy, 189,2 miliardy USD) a vykazuje trvalý růst nad průměrem Evropské unie. Přesto je v České republice stále výrazně nižší cena práce, než je tomu u starých členských zemí Evropské unie. Česká republika má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, celková délka činí kilometrů a je napojena na mezinárodní koridory v severojižním i západovýchodním směru. Dálniční síť tvořená dálnicemi a rychlostními komunikacemi činí kilometrů a silniční síť nižších tříd kilometrů, z toho silnice 1. třídy kilometrů. Republika také leží na trase plánovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe. Stát je členěn na 14 vyšších územních samosprávných celků nazývaných kraje. Strategickými projekty v oblasti průmyslových nemovitostí jsou tzv. strategické průmyslové zóny. Jedná se o zóny o výměře minimálně 200 ha nebo o výměře nejméně 100 ha, kdy je zóna realizována v zastavěném, ale nevyužívaném území. Dále jsou to rovněž zóny připravované pro významného či vážného investora, který se zaváže k realizaci významné výše investice a s tím i k vytvoření určitého počtu pracovních míst.

5 3 Strategic industrial zones in the Czech Republic The Czech Republic lies in the centre of Europe on the area of 78,867 square kilometres. The number of population is currently 10.5 million. The existing state has been createdthrough splitting of Czechoslovakia into two independent states in The Czech Republic, as an independent state, has quickly joined the multinational structures. Since 1999 it has been a member of the defensive alliance NATO. In 2004 it managed to meet the demanding conditions for accession to the European Union and in this very year it became the member of EU. Since then it has got the chance to benefit from the common economic space with free movement of goods, services, workforce and capital without administrative and customs barriers. Moreover, the European Union has been exercising economic and social solidarity policy, meaning in fact support to economically weaker or structurally affected regions. Owing to this the Czech Republic, including companies, institutions and local governments on its territory, can draw grants from the structural funds at least by The country may boast about long industrial tradition mainly in engineering. The gross domestic product amounts to approximately CZK trillion ( billion, USD billion) and shows continuous growth above the average of the European Union. Despite these facts, the cost of work is still considerably lower than in old EU member states. The Czech Republic may boast about one of the densest railway networks in Europe the total length being 9,505 kilometres and it is connected to north-southbound and eastwestbound international corridors. The motorway network consists of motorways and expressways of 1,050 kilometres length and a 58,383 kilometres network of nonprimary roads, of which 5,850 kilometres of primary roads. The Republic lies on the route of the planned Danube-Oder-Elbe canal. The state is divided into 14 higher regional self-governing units, called regions. The strategic projects regarding industrial properties are so called strategic industrial zones. These are zones of a minimum area of 200 ha, or the area of minimum 100 ha, if the zone is planned in a built-in area but not utilised. Further, there are also zones ready

6 4 Nabízení připravených strategických zón je spolu se systémem investičních pobídek významným nástrojem pro získávání strategických investorů z oblasti vyspělých technologií zpracovatelského průmyslu, či investorů podílejících se na budování a rozvoji technologických center, center strategických služeb a vytváření pracovních míst v oborech vědy a výzkumu. Příprava strategických zón probíhá vždy ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a zástupců krajské a místní samosprávy.

7 5 for important or prospective investors undertaking to implement substantial investments and create a certain number of jobs. Offering of available strategic zones along with a system of investment incentives is considered an important instrument for attraction of strategic investors from the area of high technologies of the manufacturing industry, or of investors involved in construction and enhancement of technology centres, strategic services centres and creation of jobs in the field of science and research. Preparation of strategic zones has always been carried out in cooperation with the Ministry of Industry and Trade, CzechInvest Agency and representatives of regional and local governments.

8 6 Úvodní slovo Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu Minister of Industry and Trade Česká republika má potenciálním investorům co nabídnout. Kromě kvalifikovaných, zkušených a nápaditých pracovníků a odborníků a unikátní polohy ve střední Evropě do této nabídky nepochybně patří také průmyslové zóny. Velký rozsah ploch ve strategických průmyslových zónách byl v uplynulých letech naplněn, další prostory jsou k dispozici, na řadě míst právě probíhají dokončovací práce na inženýrských a dopravních sítích. Dosud zahraniční i české firmy obsadily průměrně zhruba 70 % ploch průmyslových zón, proinvestovaly přes 200 mld. Kč a vytvořily přes 100 tisíc nových pracovních míst. Naším úkolem je udělat vše pro to, aby investoři zaplnili i co nejvíce ze zbývajících ploch. Jako silná, konkurenceschopná země se přitom musíme umět vypořádat s nástrahami a nečekanými změnami, které přináší vývoj globální ekonomiky. Pracujeme přitom především na nových řešeních, která pomohou do zón přilákat nejen producenty automobilů, jako se to v minulých letech povedlo s TPCA do Kolína a Hyundai do Nošovic, ale také menší zájemce. Máme proto jasný důvod v roce 2005 jsme evidovali 119 investorů, kteří poptávali pozemek o výměře přesahující 20 hektarů, zatímco v roce 2009 bylo takových zájemců pouze 5. Pro firmy usilující o menší plochy zatím nebyla dopravní a technická infrastruktura ve strategických průmyslových zónách vhodná, zejména kvůli velkým vzdálenostem k přípojným bodům na inženýrské a dopravní sítě, které jejich investici výrazně prodražovaly. Jednou z cest ke zvýšení jejich zájmu je hustší zasíťování průmyslových zón, aby mohly být rozděleny na menší plochy. Se změnou poptávky, kterou jsme zaznamenali v několika minulých letech, samozřejmě přicházejí i nové požadavky krajů a obcí na přidělení dalších dotačních prostředků na provedení potřebných úprav. Zároveň se snažíme investorům vstup do průmyslových zón co nejvíce usnadnit, a to jak velkým, tak malým, domácím i zahraničním. Prvním krokem by mělo být snížení zbytečné administrativní zátěže související s podnikáním a dosažení co největší transparentnosti všech procesů. Obzvlášť se přitom chceme zaměřit na projekty s vysokou přidanou hodnotou, například z oblasti výzkumu a vývoje, designu či programování softwaru.

9 7 Introductory Word The Czech Republic has a lot to offer to its potential investors. In addition to skilled, experienced and imaginative workers and experts and its unique location in Central Europe industrial zones may also, without doubt, be included. The large areas in the strategic industrial zones have been occupied in the past, other areas are available and in many places finishing work in utility and transportation networks are in progress. So far foreign and Czech companies have occupied roughly 70 % of the industrial zones space, invested over CZK 200 billion and created over 100 thousand jobs. Our target is to do our utmost so that the investors fill maximum of the remaining space. As a strong, competitive country we must be able to cope with all pitfalls and unexpected changes brought about by the development of the global economy. Meanwhile we work mainly on new solutions that should help to attract not only car producers, as we succeeded in the past as regards TPCA in Kolín and Hunday in Nošovice, but also smaller producers. We have a clear motive in 2005 we registered 119 investors inquiring for land of area exceeding 20 ha, while in 2009 such prospective clients were only 5. For the companies requiring smaller areas the transport and technical infrastructures were not adequate so far mainly due to long distance to points of connection to utility and transportation networks resulting in increasing the amount of their investment significantly. One of the ways to increase the interest is to make utility and transportation networks denser in the industrial zones to be dividable into smaller areas. With the changed demand observed in few past years also new requirements of regions and municipalities arrive for allocation of subsidised funds for implementation of necessary alterations. At the same time we strive to make the entry into the industrial zone the easiest for the investors, both large and small ones, for domestic and foreign ones. The first step is to reduce the unnecessary business related administrative burden and achieve maximum transparency of all processes. In particular, we plan to focus on value added projects, e.g. in the field of research and development, and in design or software programming.

10 8 Bez zábran mohu konstatovat, že pomocná ruka, kterou podáváme investorům, patří některému ze zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, kteří jsou profesionály ve svém oboru. Dokáží pomoci jak s administrativními záležitostmi, tak s technickými požadavky. O investora se postarají v období příprav, během realizace i po zahájení fungování projektu. Aby to mohli dělat, musí současně druhou rukou ukazovat na příkladně vybavené a dostupné průmyslové zóny. Jsem si vědom, že se průmyslové zóny v České republice často stávají terčem kritiky. Každému, kdo je s nimi nespokojen, budu znovu a znovu opakovat, že České republice jeden každý investor v průmyslové zóně přinese cenný kapitál a vytvoří desítky či stovky pracovních příležitostí. Jen těžko odhadneme, kolik zakázek získají čeští subdodavatelé, kolik práce mohou lidem dát. A jak se dostatek práce projeví na celkovém rozvoji okolních obcí a měst! Proto průmyslové zóny potřebujeme. Proto je budujeme a jsme za jejich existenci vděčni. Proto tak vítáme každého poctivého investora, který si některou z nich pro své podnikání vybere. Snad k rozšíření povědomí o průmyslových zónách přispěje i tato publikace. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu

11 9 I can state without any hesitation that the helping hand we are lending to investors belongs to one of the employees of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic or of the Investment and Business Development Agency CzechInvest who are professionals in their jobs. They are able to help both with administrative issues and technical requirements. They take care of an investor from the preparation stage to implementation and launching of the project. To be able do so they must at the same time have the chance to point out with their second hand to perfectly fitted and available industrial zones. I know perfectly well that the industrial zones in the Czech Republic are often an object of criticism. I will repeat over and over again to everyone not satisfied with them that each investor in the industrial zone brings the Czech Republic valuable capital and creates tens or hundreds of work opportunities. And it is hard to guess how many orders the Czech subcontractors may get and how much work they can give to our people. How enough work may influence overall development of surrounding municipalities and towns! That is why we need the industrial zones. That is why we build them and are glad they exist. And that is why we welcome each fair investor choosing any of the zones for doing their business. Hopefully this publication helps extend the awareness of the industrial zones! Martin Kocourek Minister of Industry and Trade

12 10 Úvodní slovo Miroslav Křížek generální ředitel agentury CzechInvest General Director of CzechInvest Agency Průmyslové zóny se mění, prosazuje se v nich výzkum a vývoj, nové technologie a inovace. Dnes to nejsou nevzhledné shluky výrobních hal za městy. Klasická montážní střediska sice zůstávají, ale tamní zaměstnanci pracují v čistých až sterilních oděvech s nejmodernějšími technologiemi velmi ohleduplnými k životnímu prostředí. Česká republika tak vstupuje do další vývojové fáze a snaží se zaujmout jiný typ investorů než před několika lety. Stále přitom platí, že investoři vstupující do českých průmyslových zón potřebují pomoc a spolupráci, a to na úrovni místní samosprávy i z centra. Obojí poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. CzechInvest pomáhá českým a zahraničním investorům získat potřebné finanční prostředky především z fondů Evropské unie. Díky Operačnímu programu Podnikání a inovace může investor dostat peníze na výzkum a vývoj, zavedení informačních a komunikačních technologií či vlastní školicí středisko. Dalším lákadlem jsou investiční pobídky ve formě slev na daních či příspěvků na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností. Kromě toho agentura zprostředkovává kontakty na subdodavatele a spolupracuje s nimi i poté, co projekt realizují. CzechInvestu přitom nejde pouze o to dostat investora do průmyslové zóny, důležité je, aby v místě zůstal a dál zde rozvíjel své aktivity. Cílem agentury pro podporu podnikání a investic je poskytnout českým i zahraničním firmám takové podmínky, aby v České republice i nadále působily, zaměstnaly zde co nejvíce lidí, navázaly na sebe co nejvíce českých dodavatelů a v ideálním případě tu rozšířily činnost. Každý projekt je pro CzechInvest důležitým zdrojem nových dat a poznatků, díky kterým agentura neustále zdokonaluje služby, které poskytuje. Jde o dlouhodobou mravenčí práci, která přináší ovoce: Ve studii Global Competitiveness Report je Česká republika pozitivně hodnocena jako místo vhodné pro uskutečnění investic nebo pro případné reinvestice. Kladné ohlasy se týkají především stabilní ekonomiky a bankovního sektoru, kterého se tolik nedotkla celosvětová hospodářská krize jako v jiných zemích, husté sítě silnic a železnic, pěti mezinárodních letišť a kvalitního servisu. Investoři si rovněž pochvalují schopné a vzdělané lidi. Právě kvalifikovaná pracovní síla je důvodem,

13 11 Introductory Word Industrial zones are changing, research and development, new technologies and innovations find their way in these. Nowadays, these unattractive clumps of factory buildings are not to be found outside towns. Typical assembly halls still do remain, but local employees work in clean, often sterile overalls using environmentally friendly high technologies. Thus the Czech Republic has entered the next development stage and has been striving to attract other types of investors than a few years ago. But it still applies that the investors entering Czech industrial zones need help and cooperation both at the level of a local government and the centre. Both the help and cooperation are provided by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Investment and Business Development Agency CzechInvest. CzechInvest helps Czech and foreign investors acquire necessary means mainly from the European Union funds. Owing to the operational programme Enterprise and Innovations investors may acquire funds for research and development, implementation of new information and communication technologies, for an own training centre. Attractive are also investment incentives by means of tax allowances or contributions for training and retraining in regions worst affected by unemployment. In addition to that the agency mediates contacts to sub-contractors, and cooperates with investors even after implementing their projects. The target of CzechInvest is not merely to get the investor into an industrial zone, but it is important that the investor stays on the spot and continues to develop its activities. The objective of the agency is to provide Czech and foreign companies with such conditions that companies are willing to continue their business in the Czech Republic, employ as many people as possible and cooperate with a maximum number of Czech suppliers and ideally extend their activities. Each project is a significant source of new data and knowledge for CzechInvest helping the agency to continuously enhance their services provided. This is a long-term painstaking work bearing fruit: according to the Global Competitiveness Report , the Czech Republic has been rated positively as a place fit for investment, or possible reinvestment. The positive response relates mainly to the stable economy and the banking sector not being much affected by the global economic depression as in other countries, dense railway and road networks, five international airports and quality service. The investors also speak highly of skilful and educated people.

14 12 proč zahraniční investoři na Českou republiku už nenahlíží jako na lacinou montovnu. V jejich očích se zařadila po bok ostatních vyspělých zemí se špičkovými výzkumnými a vývojovými centry. Výstavba průmyslových zón občas naráží na překážky od administrativy přes technické a ekologické zábrany po odpor obyvatel z blízkého okolí. Překonání pomyslných retardérů však rozhodně smysl má. Důležité je vždy najít kompromis, aby průmyslová zóna neměla negativní dopad ani na jednu ze zainteresovaných stran. Průmyslové zóny jsou příležitostí pro investory i pro občany České republiky. Proto má Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky společně s agenturou CzechInvest záměr výstavbu průmyslových zón v budoucnu podporovat, stejně jako investory, kteří v nich budou chtít působit. Miroslav Křížek generální ředitel agentury CzechInvest

15 13 And exactly the qualified workforce is the major reason why foreign investors do not look upon the Czech Republic as a cheap assembly plant. In their eyes, the country ranks among the other advanced countries with top research and development centres. Construction of industrial zones has to face various obstacles from administration, technical and environmental barriers to protests of local inhabitants. But overcoming of the imaginary retardants makes sense. It is always necessary to compromise, so that the industrial zone does not impact negatively either of the parties involved. The industrial zones are an opportunity for investors and citizens of the Czech Republic. Therefore the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic jointly with the CzechInvest Agency intend to support construction of industrial zones in the future, as well as investors willing to do their business in them. Miroslav Křížek General Director of CzechInvest Agency

16 14

17 15 Průmyslová zóna Holešov Industrial Zone Holešov Lokace/Location

18 16 SPZ Holešov / SIZ Holešov Velikost průmyslové zóny celkem Total area of the industrial zone Volné sektory k prodeji Free sectors for sale Holešov 360,00 ha 280,00 ha Strategická průmyslová zóna Holešov se řadí k největším realizovaným rozvojovým plochám v České republice. Její celková rozloha činí 360 hektarů, základní technická a dopravní infrastruktura byla dokončena na konci roku Pro investory jsou připraveny pozemky o rozloze od 0,5 do 280 hektarů. Holešovská zóna těží z dobrého dopravního napojení, komplexní technické připravenosti a zázemí v podobě kvalifikované pracovní síly. Podle studie zpracované předními českými ekonomy Petrem Zahradníkem a Janem Jedličkou přispěje Strategická průmyslová zóna Holešov ke zvýšení zaměstnanosti, vyrovnání rozdílů mezi průměrným výdělkem v regionu a České republice, ke zvýšení podílu kraje na hrubém domácím produktu či zlepšení dopravní infrastruktury v celém regionu a zkvalitnění občanské vybavenosti v okolí zóny. Průmyslová zóna Holešov má mimořádnou dopravní dostupnost. Dálnice je vzdálena jen 6,5 kilometru, nejbližší veřejné letiště je vzdálené půl hodiny jízdy autem a přímo do areálu zóny vede železniční vlečka. U Hulína, jen 6,5 kilometrů od zóny, vzniká jedna z největších dálničních křižovatek v České republice, tzv. Moravský kříž, ležící na střední evropské cestě západ-východ. Křížit se zde budou trasy dálnice D1 a rychlostních komunikací R55 a R49. Druhá jmenovaná přitom povede přímo podél jižní hranice zóny. Strategická průmyslová zóna Holešov disponuje veškerou potřebnou infrastrukturou do areálu je přiveden plyn, voda, elektřina i telekomunikační kabely, ze zóny jsou naopak odváděny splaškové i dešťové vody. Kvůli zabezpečení plynulosti dodávek a snadného budování přípojek k patám jednotlivých pozemků jsou inženýrské sítě vedeny do zóny ze dvou směrů. Zvláštní péče byla věnována i nakládání s odpadními vodami, což v konečném důsledku velmi usnadňuje realizaci investičního záměru jednotlivých podnikatelů. Odpadní vody jsou odváděny na jednu z nejmodernějších čistíren v České republice prostřednictvím přivaděče s čerpací stanicí. Souběžně s tímto přivaděčem bylo položeno i rezervní potrubí pro případný odvod průmyslové vody. Kanál dešťových vod ústí do suchého poldru s dostatečnou kapacitou a možností regulovaného odtoku. Na páteřní technickou infrastrukturu, která je zcela dokončena, postupně navazují přípojky ke konkrétním pozemkům.

19 17 The strategic industrial zone Holešov ranks among the largest development areas built in the Czech Republic. The total area is 360 hectares, the basic technical and transport infrastructures were completed at the end of For investors, sites of the area of 0.5 to 280 hectares were made ready. The zone in Holešov benefits from a good transport connection, complete technology readiness and background of qualified workforce. According to a study prepared by the leading Czech economists Petr Zahradník and Jan Jedlička the Strategic industrial zone Holešov will contribute to increased level of employment, adjusting the differences in average wages between the region and the rest of the Czech Republic, increasing the share of the region in gross domestic product or improvement of transport infrastructure in the whole region and increasing the quality of civic amenities round the zone. The industrial zone Holešov is easily accessible by transport. The motorway is only 6.5 kilometres away from Holešov, the nearest public airport is within half an hour drive and a rail siding leads directly to the premises. Near Hulín, only 6.5 kilometres away from the zone one of the largest intersections of motorways in the Czech Republic, so called Moravian cross, is being built lying on the west-eastbound central European route. D1 motorway and R55 and R49 expressway routes will intersect here. The latter will lead directly along the southern border of the zone. The strategic industrial zone Holešov features all necessary infrastructures gas, water, power supply and telecommunications cables are lead in the premises; waste water and rainwater are drained away. In order to ensure smooth supplies and easy installation of services to the edge of individual lots the utility networks are lead in the zone from both directions. Special attention was paid to treatment of waste water, which finally makes implementation of business plans of individual investors easier. Waste water is drained to one of the most enhanced waste water treatment plants in the Czech Republic through a conduit with a pumping station. Along with the conduit also reserve pipelines were installed for possible drainage of industrial water. The rainwater drain empties in a dry retention reservoir of a sufficient capacity and possible regulated run-off.

20 18 V únoru 2011 byla v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov slavnostně zahájena stavba Technologického parku Progress. Vzniknout by tu měl komplex několika budov, v nichž najdou prostory začínající podnikatelé, ale také inovačně zaměřené firmy. Projekt je výjimečný svým zasazením do kontextu průmyslové zóny. Vzniká tak plocha disponující nabídkou pro firmy v různých etapách jejich vývoje od zcela začínajících podnikatelů, například absolventů univerzity, až po velké nadnárodní společnosti, říká statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje Libor Lukáš. Holešovská průmyslová zóna patří mezi nejdůležitější rozvojové projekty České republiky. Je důležité, že vedle průmyslu bude díky Technologickému parku schopná podpořit i vědu, výzkum a inovace, uvádí Martin Kocourek, Ministr průmyslu a obchodu České republiky. Ministerstvo průmyslu proto stavbu parku podpořilo z evropského programu Prosperita, který pomáhá budovat zázemí pro inovativní firmy. V areálu Strategické průmyslové zóny Holešov nyní působí stavbaři i na jiných místech. V polovině ledna 2011 zahájila stavbu svého závodu firma POKART, spol. s r. o. Podnik, jenž se zabývá především výrobou kartonových obalů, tak zahájí činnost v nových prostorách ještě v letošním roce. Doposud oznámilo vážný zájem o holešovskou zónu šest firem. Pokud se budou jejich záměry realizovat, nabídnou v zóně více než 1000 pracovních míst. V duchu představení šestileté spolupráce Zlínského kraje s partnery z Číny se odehrálo únorové jednání statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a čínského velvyslance pana Yu Qingtai. První setkání vrcholného představitele kraje s velvyslancem po jeho nástupu do funkce proběhlo na Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze. Kromě informací, výstupů a závěrů z naší říjnové obchodní mise do Číny jsme s panem velvyslancem diskutovali o pokračování spolupráce Zlínského kraje s provincií Shandong, městem Shenyang a dalšími partnery, o investičních a turistických možnostech v kraji. Kromě toho se hovořilo o činnosti a nabídce Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou zřízeného Zlínským krajem, upřesnil náměstek Lukáš a dodal: Hlavními cíli spolupráce s Čínskou lidovou republikou je zlepšení podmínek a podpora obchodní

21 19 Utility lines to individual sites are connected gradually to the backbone technical infrastructure completely finished. In February 2011, in the premises of the Strategic industrial zone Holešov construction of the Technology park Progress commenced ceremonially. A new set of buildings is planned to be build here to accommodate starting entrepreneurs or innovation oriented companies. The project is unique with its setting within the context of the industrial zone. New premises will be available to companies in various stages of development from starting entrepreneurs, e.g. university graduates to large multinational companies, says the statutory Deputy Governor of Zlín region, Libor Lukáš. Holešov industrial zone ranks among the most important development projects in the Czech Republic. It is important that apart from industry it will also be able to support science, research and innovations owing to its technology background, says Martin Kocourek, Minister of Industry and Trade of the Czech Republic. The Ministry of Industry and Trade gave its support to construction of the park via the European programme Prosperity helping build backgrounds for innovative companies. In the strategic industrial zone Holešov builders operate also in other places. In the mid-january 2011 construction of a new plant was commenced by the POKART s.r.o. company. The company dealing with production of cardboard packaging will start production in the new premises this very year. So far six companies have expressed their serious interest in the Holešov zone. Should they manage to implement their projects, they will be able to offer over 1,000 jobs. The February meeting of the statutory Deputy Governor of Zlín region Libor Lukáš and the Chinese ambassador J. E. p. YU Qingtai was focused on introduction of the planned six year cooperation of the Zlín region with partners from China. The first meeting of the top representative of the region with the ambassador after his inauguration took place at the Embassy of the People s Republic of China in Prague. Apart from the information, deliverables and conclusions of our October trade mission to China, we also discussed with the Ambassador continuing cooperation of the

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Výroční zpráva Annual Report 20 04 OBSAH: - Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje...2 - Přehled základních informací

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7

OBSAH / CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD 7 OBSAH / CONTENTS PŘEHLED ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI / OVERVIEW OF COMPANY ACTIVITIES 11 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI A HLAVNÍ

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011

zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 zpráva O společenské OdPOVědNOsti Letiště Praha za rok 2011 report ON the COrPOrate social responsibility OF Prague airport 2011 Letiště Praha, a. s. Komunikace Letiště Praha Communication Prague Airport

Více

Financování dopravní infrastruktury Financing Transport Infrastructure

Financování dopravní infrastruktury Financing Transport Infrastructure REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2012 Financování dopravní infrastruktury Financing Transport Infrastructure Kamionová doprava a železnice / Lorry Transport and the

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE

NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT TÉMA FEATURE 06 l 2013 VYDÁNÍ 09 l ISSUE 09 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠÍ VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT Ing. MILAN ZIKMUND project development, IMMOPARK

Více

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje 2010 Innovation Company of the Zlín Region Inovační f irma Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, Zlínský kraj vyhlašuje soutěž Inovační

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

on point Prague City Report September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze Září 2007

on point Prague City Report September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze Září 2007 on point Prague City Report September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze Září 2007 Prague City Report - September 2007 Trh s nemovitostmi v Praze - Září 2007 Dear reader We are delighted to present you with

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report výroční zpráva annual report úvodní slovo foreword FOREWORD South Moravia has supported innovation and innovative business for 10 years Jihomoravský kraj již deset let podporuje inovace a inovativní podnikání

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Vodní koridor D O L. D O E Water Corridor. Cesta k prosperitû Evropské unie bez bariér. A course for prosperity of the EU without barriers. Odra.

Vodní koridor D O L. D O E Water Corridor. Cesta k prosperitû Evropské unie bez bariér. A course for prosperity of the EU without barriers. Odra. Vodní koridor D O L Cesta k prosperitû Evropské unie bez bariér D O E Water Corridor A course for prosperity of the EU without barriers Pfiednosti vodní dopravy Benefits of water transport Ochrana přírody

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více