SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH"

Transkript

1 SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION THE METHOD OF CONTINUOUS FOLLOWING OF THE COSTS IN CZECH STEELWORKS Václav Kafka a, Zdeněk Bůžek b, Libor Čamek c, Vladimír Bail c, Miroslav Peter d, Ludvík Martínek e, Pavel Fila e, Pavel Šedivý f, Jiří Pyš f, Lenka Blahutová b, Pavel Merta g a RACIO&RACIO, Vnitřní 732, Orlová, ČR, b VŠB-TU, FMMI, Katedra metalurgie, 17.listopadu 15, Ostrava, ČR c VÍTKOVICE STEEL, a.s., Štramberská 2871/47, Ostrava, ČR d VÍTKOVICE VÝZKUM A VÝVOJ, spol. s.r.o., Pohraniční 693/31, Ostrava, ČR e ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou, ČR f NOVÁ HUŤ, a.s., Vratimovská 689, Ostrava, ČR g PSP SLÉVÁRNA, a.s., Přerov, ČR Abstrakt Práce podává informace o postupném zavádění metody průběžného sledování nákladů jednotlivých taveb vyráběné oceli v České republice.metoda je využívaná v tavírně slévárny PSP Slévárna, a.s. Přerov na elektrických obloukových pecích. Postupně se zavádí na tandemových pecích ocelárny NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava. Několik roků se využívá na elektických obloukových pecích ocelárny ŽĎAS, a.s. a na spodem dmýchaných konvertorech ocelárny VÍTKOVICE STEEL, a.s. Ostrava. Abstract This paper gives the information about gradual implementation the method of continuous following of the costs of individual melts of steel which are made in the Czech republic. This method is used in the smelt house of the foundry PSP Slévárna, a.s. Přerov with EAFs. Gradually it is introduced in steelwork NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava with tandem furnaces. The steel works ŽĎAS, a.s. with EAFs and VÍTKOVICE STEEL, a.s. with BOFs use this method for several years. 1. ÚVOD Účinného řízení nákladů každého procesu lze dosáhnout pouze jejich hodnocením v co nejmenších objemech výroby, krátkých časových intervalech a na konkrétních pracovištích. Proto naše ocelárny postupně přistupují k zavedení metody průběžného hodnocení nákladů jednotlivých taveb a to bezprostředně po jejich vyrobení [1,6]. Nezbytnou podmínkou zavedení takové metody je zajištění spolehlivého sběru dat a jejich zpracování s pomocí výpočetní techniky. Pro hodnocení skutečných neúplných vlastních nákladů jednotlivých taveb (tj. zejména nákladů na materiálové a energetické vstupy) vznikla potřeba jejich porovnání s náklady standardními [2,3,4,5]. Vytvářejí se proto standardy pro spotřeby všech surovin a energetických médií a to jak pro každou vyráběnou jakost oceli tak i pro každý tavící agregát ať je to již kyslíkový konvertor (KK), elektrická oblouková pec (EOP), pánvová pec (LF) nebo zařízení VD/VOD a následně zařízení pro plynulé odlévání oceli (ZPO). Nákladová odchylka, která vzniká jako rozdíl skutečně vynaložených nákladů u příslušné tavby a nákladů standardních pro tuto tavbu, se následně analyzuje na prvotní příčiny, které ji způsobují. 1

2 Informace o výši skutečných a standardních nákladů, následně vzniklé nákladové odchylce a její analýza se pro každou tavbu shrnují do tzv. rozborové sestavy. Rozborové sestavy jsou k dispozici bezprostředně po ukončení příslušné tavby a osádka, mistři a vedení ocelárny nebo tavírny je využívá pro zásahy do taveb následujících s cílem minimalizovat nákladovou náročnost výroby. 2. SOUČASNÝ STAV PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ VE SLÉVÁRNĚ PSP SLÉVÁRNA, A.S. PŘEROV Ve slévárně PSP Slévárna, a.s. Přerov je již dlouhodobě věnována pozornost zpracování dat získaných převážně z protokolu o tavbě. Většinou se však pracovalo s průměrnými, nebo sumarizovanými daty za zvolené období. Tento systém sice umožňoval sledovat spotřeby určité konkrétní tavby, ale praktické možnosti byly omezené. Proto byly započaty práce na zavedení metody sledování nákladů konkrétní tavby v reálném čase. Cílem bylo znát nejen aktuální výši nákladů, ale také odchylku od stanoveného standardu a její příčinu. 2.1 Tvorba systému průběžného sledování nákladů Na začátku úkolu bylo nutné stanovit rozsah prováděných nákladových rozborů. Do sledování byly zahrnuty všechny jakosti vyráběné v PSP Slévárna, a.s. a to na obou typech pecí (elektrické obloukové pece a elektrické pece indukční kelímkové). Sledovaný soubor zahrnuje více než 3000 taveb roku 2000 a více než 2200 taveb vyrobených v roce 2001, přičemž soubor je dále průběžně aktualizován a rozšiřován o nové tavby. Data o tavbě jsou získávána převážně z protokolu o tavbě a tomu odpovídá i míra spolehlivosti a přesnosti těchto dat. Data z tavebního protokolu se prozatím ručně přepisují do podnikové síťové databáze a jsou archivována. Systém sledování nákladů je vytvořen v programu MS Excel Nejnáročnější bylo vytvořit nákladové standardy pro každou vyráběnou jakost, použitou technologii a druh pece. Standard byl stanovován na základě dlouhodobých statistických přehledů (roky ). U nových jakostí byl tvořen na základě podobnosti s jinými již vyráběnými značkami oceli. V kalkulačním vzorci se všechny sledované nákladové položky postupně porovnávají se standardem a vypočítává se příslušná nákladová odchylka. Dosažené náklady a jejich nákladové odchylky se poté sumarizují do nákladových skupin (kovová vsázka, feroslitiny, nekovové přísady, vsázka celkem, náklady na energie, mzdy, ostatní náklady a náklady na tavbu celkem). V kalkulačním vzorci je použit dynamický model stanovení normy spotřeby elektrické energie pro tavení. Vychází se z úvahy, že podmínky jednotlivých taveb se značně liší a proto je nelze navzájem srovnávat. Aktuální hodnota normy spotřeby elektrické energie u každé tavby závisí na vyráběné jakosti a použité technologii výroby a dále na době chladnutí pece, stáří vyzdívky, hmotnosti vsázky, eventuelně na množství vráceného kovu do pece. V současné době je takto vytvořený nákladový model provozně využíván. Praktické vyhodnocení nákladů každé jednotlivé tavby probíhá téměř v reálném čase. Zpoždění za provedenou tavbou je max. 24 pracovních hodin. Vyhodnocování nákladů jednotlivých taveb lze sumarizovat do několika libovolných skupin hodnocení podle jednotlivých typů pecí (EOP, EIP), podle tavičů i podle vyráběných jakostí. Výsledky jsou zpracovány do tabulek i histogramů. V originálním programu je jedna tavba rozepsána současně na třech listech. List číslo jedna obsahuje převzatá data z protokolu o tavbě. V listě číslo dvě se u jednotlivých položek vypočítávají náklady a jejich případné odchylky od standardu. V listě číslo tři se zjištěné náklady tavby následně rozčítávají do vybraných sledovaných skupin (podle tavičů, materiálů apod.) [12]. V tabulce č. 1 jsou na ukázku uvedeny celkové náklady na vsázku v Kč, které jsou tvořeny náklady kovové vsázky, nekovových přísad a použitých feroslitin. Sloupec 2

3 Varování slouží k rychlé orientaci o velikosti odchylky od standardu. Pokud je nákladová odchylka v toleranci ± 5%, zobrazí se OK, pokud je v toleranci 5-10% zobrazí se!. V grafu č. 1 je zobrazeno rozložení nákladů na vsázku. Tabulka č. 1 Celkové náklady na vsázku (Kč) Číslo tavby Celkové náklady na vsázku (Kč) Varování Skutečnost Standard Odchylka (upravená) OK ! OK 250 Graf č.1 - Vsázka celkem - odchylka od standardu (Kč) četnost menší větší 2.2 Další záměry Nejbližším cílem do budoucna je přenést takto získané údaje o nákladech jednotlivých taveb rychle zpět k taviči a to tak, aby tavič nejenom znal náklady právě ukončené tavby, ale aby mohl i operativně reagovat u tavby, přímo v probíhající tavbě. 3. ZAVÁDĚNÍ SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V OCELÁRNĚ NOVÁ HUŤ, A.S. Stávající způsob sledování vlastních nákladů vyráběné oceli slouží převážně pro potřeby účetních uzávěrek a následných ekonomicko-výrobních rozborů. Použití tohoto systému pro potřeby operativního řízení nákladové náročnosti je problematicé. Zavedení 100 % podílu kontinuálně odlévané oceli ve společnosti NOVÁ HUŤ, a. s. společně se zastavením ingotové cesty vytvořilo optimální podmínky pro průběžné sledování nákladů jednotlivých taveb výroby oceli. Daná problematika je částečně řešena v rámci výzkumného úkolu Využití expertního systému G2 pro operativní řízení výroby ve Výzkumném a zkušebním ústavu společnosti NOVÁ HUŤ, a. s. Snahou je vytvořit ekonomický model pro výpočet nákladů jednotlivých taveb oceli na tandemové a pánvové peci a následně na zařízení plynulého odlévání oceli. Cílem je stanovit nákladovou odchylku v Kč/t vyrobené oceli a její následnou minimalizaci. Model bude umožňovat vazby na technicko-ekonomické parametry taveb (měrné spotřeby, předváha) a také na operativní řízení výroby oceli expertním systémem G2 (z hlediska nákladové náročnosti variant řešení jednotlivých kolizních situací). 3.1 Záměr průběžného sledování nákladů V této etapě prací byla sestavena tak zvaná pracovní nákladová sestava. Dále byl prošetřen stav objektivizace vstupních dat s vazbou na stupeň přesnosti stanovených neúplných vlastních nákladů. V závěru bylo posouzeno zda v podmínkách ocelárny 3

4 NOVÁ HUŤ a.s. existuje potenciální prostor pro nákladové úspory a je-li tedy účelné uvedený systém průběžného sledování nákladů jednotlivých taveb realizovat [11]. Zjištěné skutečnosti vedou k závěru, že v podmínkách ocelárny společnosti NOVÁ HUŤ, a.s je potenciální prostor ke snižování nákladů výroby. Cesta k jeho využití vede přes nákladovou kontrolu všech vyrobených taveb a vhodnou zainteresovaností osádek a dalších vedoucích zaměstnanců ocelárny a obecně společnosti NOVÁ HUŤ, a. s. na minimalizaci jejich nákladů. 4. SOUČASNÝ STAV PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V OCELÁRNĚ VÍTKOVICE STEEL, A.S. 4.1 Rozborová sestava tavby pro kyslíkový konvertor Rozhodující podíl nákladů na výrobu oceli je tvořen náklady na KK je tedy logické, že sestava pro tento výrobní agregát vznikla jako první. Vznik, popis a způsob využití této sestavy byl již publikován [2,3,4,5] Denní rozborová sestava pro kyslíkový konvertor Denní rozborová sestava pro kyslíkový konvertor je v ocelárně I. VÍTKOVICE STEEL, a.s. využívána k rozboru práce ocelárny za hutnický den. Požadavky na denní rozborovou sestavu byly: a) pro každou osádku (směnu) - zachytit sumární výsledky jednotlivých taveb ve finančním vyjádření - zachytit technologické příčiny (v kg/t, C, %) sumárních finančních výsledků jednotlivých taveb - prezentovat souhrnný výsledek práce osádky dle vyráběných jakostí za hutnický den ve finančním vyjádření, ale i v technologických příčinách, které je způsobily - prezentovat souhrnný výsledek práce osádky - prezentovat souhrnný výsledek práce osádky za hutnický den ve finančním vyjádření, ale i v technologických příčinách, které je způsobily b) pro každý tavící agregát (konvertor) - zachytit sumární výsledky za příslušný konvertor ve finančním vyjádření - zachytit technologické příčiny (v kg/t, C, %) sumárních finančních výsledků c) pro ocelárnu celkem - zachytit sumární výsledky za oba konvertory ve finančním vyjádření - zachytit technologické příčiny (v kg/t, C, %) sumárních finančních výsledků Požadavky byly dále rozšířeny o uvedení standardních údajů pro vyráběné jakosti na jednotlivých konvertorech. Jedná se o hodnotu předváhy v kg/t, teploty předehřevu lázně ve C, množství použitého koksového hrášku na chemický ohřev v kg/t, teplotu surového železa ve C, obsah Si v surovém železe v % a standardní teploty lázně po sfoukání ve C. Aby bylo možno prezentovat výsledky za jednotlivé jakosti, osádky, hutnický den a ocelárnu celkem je nutné používat kalkulační jednici Kč/tavbu, nikoliv v rozborových sestavách taveb využívanou kalkulační jednici Kč/t Souhrnná rozborová sestava pro kyslíkový konvertor Souhrnná rozborová sestava pro kyslíkový konvertor je v ocelárně I. VÍTKOVICE STEEL, a.s. využívána k rozborům práce ocelárny za libovolné období, zejména však k týdenním a měsíčním hodnocením. Požadavky na obsah a formu Souhrnné sestavy byly následující: a) z hlediska časového: - vytvořit univerzální sestavu, která bude podle konkrétních potřeb vedení ocelárny prezentovat sumární výsledky pro prakticky jakékoliv časové období, 4

5 b) pro každou osádku (směnu): - prezentovat souhrnný výsledek práce osádky (souhrn všech taveb bez ohledu na vyráběnou jakost) za příslušné časové období jak ve finančním vyjádření tak i v technologických příčinách, které je způsobily c) pro každý konvertor: - zachytit sumární výsledky za příslušný konvertor ve finančním vyjádření - zachytit technologické příčiny (v kg/t, C, %) sumárních finančních výsledků d) pro ocelárnu celkem - zachytit sumární výsledky za oba konvertory ve finančním vyjádření - zachytit technologické příčiny (v kg/t, C, %) sumárních finančních výsledků Při konstrukci Souhrnné sestavy byla použita obdobně jako u Denní sestavy kalkulační jednice Kč/tavbu. Na základě těchto sestav je možné porovnávat nejen nákladovou náročnost jednotlivých směn za libovolné období, ale i podíl jednotlivých příčin vzniku těchto nákladových rozdílů pro každou osádku. Tímto postupem je možné ukázat v čem spočívají rezervy té které osádky ve srovnání s jinými. A dále v čem konkrétní osádka dosahuje ve srovnání s jinými nadprůměrných výsledků. Ukázky těchto hodnocení uvádí grafy č. 2 a Graf č.2 - Vývoj příčiny nákladové odchylky - předváha osádek konvertoru K1 (období červenec - prosinec 2001) podíl předváhy na celkové nákladové odchylce (%) /2001 8/2001 9/ / / /2001 Osádka A Osádka B Osádka C Osádka D Graf č. 3 - Podíl jednotlivých osádek konvertoru K1 na příčině nákladové odchylky - předváha (období červenec - prosinec 2001) Osádka D 18% Osádka C 16% Osádka B 23% Osádka A 43% 5

6 4.2 Rozborová sestava pro pánvovou pec Popis a způsob využití rozborové sestavy pro pánvovou pec byl již publikován [8], stejně jako rozborová sestava pro kyslíkový konvertor. V současné době je rozborová sestava pro pánvovou pec využívána k rozborům tavby, tzn. k určení nákladové odchylky a analýze jednotlivých příčin jejího vzniku. Informace získané rozborem slouží osádce k tomu, aby se pro následující tavbu (tavby) poučila a vedla ji (je) tak, aby její ekonomické parametry byly příznivější. Ve stadiu přípravy jsou denní rozborová sestava a souhrnná rozborová sestava delšího časového období, které jsou obdobné sestavám pro kyslíkový konvertor. 4.3 Rozborová sestava pro zařízení plynulého odlévání U rozborové sestavy ZPO jsou specifikovány jednotlivé nákladové položky tvořící neúplné vlastní náklady ZPO. Je vytvořena metodika tvorby standardních hodnot těchto položek a výčet možných vlivů způsobujících nákladovou odchylku. Dokončuje se algoritmus matematického vyjádření podílu jednotlivých vlivů na celkovou nákladovou odchylku. 4.4 Další záměry Uzavřením vývoje a zprovozněním rozborové sestavy pro ZPO (první pololetí 2002) bude ukončena etapa zprůhlednění nákladů technologického toku materiálu. Takto získáme ekonomickou kontrolu nad 98 % vyrobené oceli. Dalším úkolem, prováděným souběžně s pracemi na sestavě pro ZPO, je pro nás zprovoznění souhrnné sestavy pro pánvovou pec a následně pro ZPO. Konečným cílem je vytvoření objektivních vazeb mezi dosahovanými náklady a pohyblivou složkou mzdy pracovníků. 5. SOUČASNÝ STAV PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V OCELÁRNĚ ŽĎAS, A.S. Práce navazuje na již prezentované zkušenosti se zaváděním systému sledování neúplných vlastních nákladů (NVN) v reálném čase na elektroocelárně divize metalurgie ŽĎAS, a.s. [1,3,4,5,9,10]. Cílem příspěvku je podat informace hodnocení pětiměsíčního rutinního provoz systému. 5.1 Rozbor neúplných vlastních nákladů (NVN) Hodnocení bylo provedeno v členění: - po jednotlivých měsících - viz. tabulka č.2 - po jednotlivých směnách (směnových mistrech) - viz. tabulka č. 3 - po pecních agregátech (EOP č.2,3,4) - viz. tabulka č. 4 - po tavičích za jeden měsíc (leden 2002) - viz. tabulka č.5 Hodnocení NVN je založeno na principu analýzy nákladové odchylky tj. rozdílu skutečných a normovaných NVN. Pro tuto analýzu bylo definováno sedm hlavních technologických kritérií, kterými jsou: skladba vsázky, skladba přísad, předváha, energetické režimy ( energie ), pracovní postupy ( postupy ), prostoje a hmotnost vsázky. Hodnoty těchto kritérií vyjadřují míru vlivu na výslednou nákladovou odchylku. V jednotlivých tabulkách je tedy uvedeno: - kolik činí nákladová odchylka v % ze skutečných NVN - procentuální podíl jednotlivých technologických příčin z celkové nákladové odchylky 6

7 Tabulka č. 2 - Rozbor NVN - po měsících ( ) Období Odchylka [%] Rozbor nákladové odchylky [%] Skl. vsázky Skl. přísad Předváha Energie Postupy Prostoje Hmot. vsáz. září říjen listopad prosinec leden průměr Tabulka č. 3 - Rozbor NVN - po směnách ( ) Mistr Odchylka [%] Rozbor nákladové odchylky [%] Skl. vsázky Skl. přísad Předváha Energie Postupy Prostoje Hmot. vsáz. A B C Tabulka č. 4 - Rozbor NVN - po agregátech ( ) Agregát Odchylka [%] Rozbor nákladové odchylky [%] Skl. vsázky Skl. přísad Předváha Energie Postupy Prostoje Hmot. vsáz. EOP č EOP č EOP č Tabulka č.5 - Rozbor NVN - po tavičích (1.2002) Tavič Mistr Počet taveb Odchylka [%] Rozbor nákladové odchylky [%] Skl. vsázky Skl. přísad Předváha Energie Postupy Prostoje Hmotnost. vsázky a A b C c A d C e B f A g B h C i A j C k B l A m B n B o A Průměr Hodnocení dle výše nákladové odchylky Z pohledu měsíčních rozborů NVN, jak je uvedeno v tabulce č. 2, průměrná hodnota nákladové odchylky činí -3,02 %. Jedná se o pozitivní výsledek ocelárny. Podkročení nákladů je ve sledovaných měsících poměrně vysoké (od -0,93 % do -3,94 %). 7

8 Dále lze konstatovat, že všichni směnoví mistři (tabulka č. 3) mají z pohledu NVN zápornou, tedy pozitivní nákladovou odchylku. Porovnáme-li jejich nákladové odchylky s průměrnou odchylkou za ocelárnu celkem (-3,02 %), můžeme konstatovat, že mistr A dosahuje přibližně o 0,5 % lepších výsledků oproti zbývajícím dvěma směnovým mistrům. Výše nákladové odchylky se v případě členění podle pecních agregátů v tabulce č. 4 pohybuje od -1,9 % do -4,1 %. Tedy na všech pecích dochází k úspoře nákladů. Vzájemné porovnání jednotlivých agregátů je z této tabulky jasně patrné. V tabulce č. 5 je provedeno hodnocení jednotlivých tavičů a jejích týmů za leden letošního roku. Taviči jsou seřazeni podle počtu taveb v měsíci. Do tabulky byl pro ilustraci doplněn ke každému taviči příslušný směnový mistr. Pro porovnání a následné hodnocení je z hlediska počtu taveb zajímavých pouze prvních osm tavičů resp. týmů. Mezi těmito taviči (týmy) už můžeme pozorovat daleko větší rozdíly v nákladových odchylkách a to od 0,19 % u taviče (g) až do -8,85 % u taviče (e), přičemž průměrná odchylka za leden je -0,93 %. 5.3 Hodnocení dle příčin vzniku nákladové odchylky Hodnocení dle příčin vzniku nákladové odchylky je zcela zásadní pro posuzování NVN ocelárny. Jak bude zřejmé dále, lze již vysledovat některé možnosti dalšího výraznějšího snížování nákladů Hodnocení z pohledu absolutní výše jednotlivých příčin nákladové odchylky Podíváme-li se na průměrné absolutní hodnoty jednotlivých technologických příčin nákladové odchylky za ocelárnu celkem viz. tabulka č. 3, řádek "průměr", dostaneme následující pořadí jejich míry vlivu: 1. Skladba přísad (-295,52 %) - zlepšuje celkovou bilanci 2. Hmotnost vsázky (-21,75 %) - zlepšuje celkovou bilanci 3. Skladba vsázky (+89,80 %) - zhoršuje celkovou bilanci 4. Předváha (+62,82 %) - zhoršuje celkovou bilanci 5. Prostoje (+49,95 %) - zhoršuje celkovou bilanci 6. Energetické režimy (+12,07 %) - zhoršuje celkovou bilanci 7. Pracovní postupy (+2,63 %) - zhoršuje celkovou bilanci Hodnocení NVN z pohledu dílčích členění a) Po měsících tabulka č. 2 Z pohledu jednotlivých měsíčních výsledků se jeví jako nejslabší měsíc leden 2002, ve kterém byla nákladová odchylka oproti ostatním měsícům pouze -0,93 %. Výrazně jsou překračovány průměrné hodnoty některých technologických příčin, především vliv předváhy (+238,92 %), energetických režimů (+96,62 %) a prostojů (+171,34 %). b) Po směnách - tabulka č. 3 V tomto členění je podle výsledné nákladové odchylky nejlepší směna mistra A. Podíváme-li se však na vliv energetických režimů a pracovních postupů, nejlepších výsledků dosahuje směna mistra B a C. c) Po agregátech - tabulka č. 4 Na peci č. 4 byla v hodnoceném období výraznější diference v předváze, přičemž nezanedbatelný je i vliv prostojů. Naopak lépe je na tom tento agregát v porovnání s ostatními v oblasti energetických režimů a pracovních postupech. d) Po tavičích tabulka č. 5 Z pohledu celkové nákladové odchylky, kde je na tom nejlépe osádka taviče (e), dosahují velmi dobrých výsledků i jiné osádky. Například taviči (f) a (h) v energetických režimech, tavič (f) a (b) v pracovních postupech a dále pak taviči (f), (b) a (c) v prostojích. Svědčí o tom i výsledné pomyslné pořadí tavičů podle odchylky - 1. tavič (e), 2. tavič (f), 3. tavič (b). 8

9 5.4 Shrnutí sledovaného období a další záměry vývoje systému Jako velice pozitivní lze hodnotit sumární kladný výsledek rozboru NVN za ocelárnu celkem, který se pohybuje od -0,93 % za leden 2002 až do -3,94 % za říjen Hodnotíme-li jednotlivé směny podle směnových mistrů, nejvyšší přínos vykazuje směna mistra A (-3,48 %). Za ní se umístila směna mistra B (-2,64 %), kterou následuje směna mistra C (-2,72 %). Z pohledu pecních agregátů je na tom výrazně nejlépe EOP č.2 s výslednou nákladovou odchylkou -4,05 % následovaná EOP č.3 (-2,51 %) a EOP č.4 (-1,85 %). Z měsíčního hodnocení jednotlivých tavičů je patrné, že na prvním místě se umístila osádka taviče (e) (-8,85 %), na druhém místě osádka taviče (f) a na třetím osádka taviče (b). Nelze ale říci, že některá osádka má veškeré parametry vyloženě nejméně příznivé. Například osádka taviče (h) na pomyslném 5. místě je druhá v přínosu z energetických režimů. Je tedy možné říci, že z hodnocených osádek (týmů) má každá některé kladné prvky, které je vhodné rozvíjet. Úkolem tedy je nastavit takový systém, který bude osádky motivovat k ekonomicky příznivým výsledkům. Příspěvek vznikl za finanční podpory Grantové agentury ČR v rámci grantů č. 106/01/0365 a 106/02/1128. LITERATURA: [1] KAFKA V., BŮŽEK Z., MARTÍNEK L., FILA P., BAIL V.,ČAMEK L.: Znalost nákladů vyráběné oceli nezbytná podmínka pro efektivní řízení výroby, in sborník Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, s.71-77, dne , ISBN , Rožnov pod Radhoštěm [2] BAIL V., ČAMEK L., PETER M., UHER T., TOMIS P., RAŠKA P., KAFKA V., BŮŽEK Z.: Zkušenosti s využíváním znalostí nákladů jednotlivých taveb v operativním řízení chodu Ocelárny I. VÍTKOVICE, a.s. Ostrava, in sborník Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, s , duben 2001, Rožnov pod Radhoštěm, ISBN [3] KAFKA V., BŮŽEK Z., MARTÍNEK L., FILA P., BAIL V., ČAMEK L.: Snižování nákladů jednotlivých taveb základní předpoklad dosahování vysoké ekonomické efektivnosti při výrobě oceli, Hutnické listy 4 7,2000,s , [4] KAFKA V., BŮŽEK Z., MARTÍNEK L.,FILA P.,KOPECKÝ L.: Sledování nákladovosti výroby v elektroocelárně ŽĎAS a.s., in sborník Zkušenosti se zaváděním sekundární metalurgie v elektroocelárně DME ŽĎAS, a.s., str.17 26, dne , Žďár nad Sázavou [5] KAFKA V., BŮŽEK Z., MARTINEK L., FILA P., BAIL V., ČAMEK L.: Znalost nákladů vyráběné oceli nezbytná podmínka pro efektivní řízení výroby, X.mezinárodní vědecká konference IRON AND STEELMAKING, in sborník, v Szczyrku, Orle Gniazdo, Polská republika [6] ČAMEK L., BAIL V., KAFKA V., RAŠKA P., BŮŽEK Z.: Zkušenosti s využíváním znalosti nákladů jednotlivých taveb v operativním řízení chodu Ocelárny I. Vítkovice Steel, a.s., Hutnické listy č.6/2001 [7] ČAMEK L., BAIL V., PETER M., KAFKA V., BŮŽEK Z., RAŠKA P., UHER T., TOMIS P.: Další vývoj metody průběžného sledování nákladů jednotlivých taveb v podmínkách Ocelárny I. VÍTKOVICE STEEL, a.s., OSTRAVA, Hutnické listy č.8/2001. [8] ČAMEK L., BAIL V., UHER T., KAFKA V., PETER M., RAŠKA P., BŮŽEK Z.: Provozní zkušenosti konvertorové ocelárny Vítkovice Steel, a.s. s využíváním nákladového modelu při řízení výroby, in sborník Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem, str , , Svratka, ISBN [9] KAFKA V., BŮŽEK Z., MARTÍNEK L., FILA P., KOPECKÝ L., SKOŘEPA Z., HORÁK J.: Průběžná zpráva I. etapy řešení úkolu Systém řízení nákladů v reálném čase, leden 1999, Žďár nad Sázavou 9

10 [10] KAFKA V., BŮŽEK Z., MARTÍNEK L., BAIL, V., ČAMEK L.: Průběžné sledování nákladů výroby oceli jeden z významných předpokladů zajištění efektivnosti výroby, sborník METAL 2000, 9. mezinárodní metalurgická konference, str , dne , Ostrava, ISBN [11] KAFKA V., BŮŽEK Z., ŠEDIVÝ P., PYŠ J.: Ekonomický model průběžného sledování nákladů jednotlivých taveb výroby oceli. NOVÁ HUŤ, a.s., Výzkumný a zkušební ústav, Ostrava [12] MERTA P.: Zkušenosti s uplatňováním nákladové kontroly taveb v podmínkách PSP Slévárna, a.s. Přerov, in sborník Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem, str , , Svratka, ISBN

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Přístupy a možnosti vedoucí ke snižování nákladů ve slévárnách

Přístupy a možnosti vedoucí ke snižování nákladů ve slévárnách Přístupy a možnosti vedoucí ke snižování nákladů ve slévárnách Nykodýmová, V. 1), Kafka, V. 2) 1) DSB EURO, s.r.o., Gellhornova 18, 678 01 Blansko, ČR, veronika.nykodymova@dsbblansko.cz 2) Racio & Racio,

Více

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ FIGALA V. a), KAFKA V. b) a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708 33 b) RACIO&RACIO, Vnitřní

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích

Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích Firková, L. 1), Kafka, V. 2), Figala, V. 3), Herzán, M. 4), Nykodýmová, V. 5) 1) VŠB

Více

BUDOUCNOST RÍZENÍ SPOTREBY NÁKLADU VE SLÉVÁRNÁCH FUTURE OF COST CONTROL IN FOUNDRIES

BUDOUCNOST RÍZENÍ SPOTREBY NÁKLADU VE SLÉVÁRNÁCH FUTURE OF COST CONTROL IN FOUNDRIES BUDOUCNOST RÍZENÍ SPOTREBY NÁKLADU VE SLÉVÁRNÁCH FUTURE OF COST CONTROL IN FOUNDRIES Václav Kafka a Lenka Blahutová b Jaroslav Šenberger c Zdenek Bužek b Vladislav Kurka b a RACIO&RACIO, Vnitrní 732, 735

Více

POSOUZENÍ NÁKLADOVÉ NÁROCNOSTI VÝROBY LITINY V PLAMENNÉ ROTACNÍ PECI VE SLÉVÁRNE STROJTEX, a. s.

POSOUZENÍ NÁKLADOVÉ NÁROCNOSTI VÝROBY LITINY V PLAMENNÉ ROTACNÍ PECI VE SLÉVÁRNE STROJTEX, a. s. POSOUZENÍ NÁKLADOVÉ NÁROCNOSTI VÝROBY LITINY V PLAMENNÉ ROTACNÍ PECI VE SLÉVÁRNE STROJTEX, a. s. EVALUATION OF THE COSTS OF THE CAST IRON MADE IN OXY-FUEL ROTARY BATCH MELTING FURNACE IN THE FOUNDRY STROJTEX,

Více

VÝCHODISKA TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU BASIS OF THE TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS IN LIQUID METAL PRODUCTION

VÝCHODISKA TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU BASIS OF THE TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS IN LIQUID METAL PRODUCTION Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník LII, řada hutnická článek č. XXXX VÝCHODISKA TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU BASIS

Více

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ TEKUTÉ FÁZE NA VÝROBU ODLITKŮ NA ŽELEZNÉ BÁZI. Comparison of Costs Applied at Melting Ferrous Metals for Castings

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ TEKUTÉ FÁZE NA VÝROBU ODLITKŮ NA ŽELEZNÉ BÁZI. Comparison of Costs Applied at Melting Ferrous Metals for Castings POROVNÁNÍ NÁKLADŮ TEKUTÉ FÁZE NA VÝROBU ODLITKŮ NA ŽELEZNÉ BÁZI Comparison of Costs Applied at Melting Ferrous Metals for Castings Kafka V.*/, Šenberger J.**/, Palán P., Hývnar V. ***/, Szmek V., Stonawski

Více

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO NÁKLADOVÉHO MODELU VÝROBY ODLITKU. Lenka FIRKOVÁ, Václav KAFKA

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO NÁKLADOVÉHO MODELU VÝROBY ODLITKU. Lenka FIRKOVÁ, Václav KAFKA VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO NÁKLADOVÉHO MODELU VÝROBY ODLITKU Lenka FIRKOVÁ, Václav KAFKA VŠB Ostrava, FMMI, Ostrava, Česká republika, EU, lenka.firkova@gmail.com RACIO & RACIO, Orlová, Česká republika, EU,

Více

KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OCELÁRNY VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S.

KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OCELÁRNY VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S. KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OCELÁRNY VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S. CONCEPTION OF COMPLEX CONTROL SYSTEM OF STEEL PLANT IN VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY INC. Dušan Šeděnka a doc. Ing. Václav Kafka,

Více

ZMĚNY PARKU ELEKTRICKÝCH OBLOUKOVÝCH PECÍ V POSLEDNÍCH 45 LETECH V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

ZMĚNY PARKU ELEKTRICKÝCH OBLOUKOVÝCH PECÍ V POSLEDNÍCH 45 LETECH V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE . -.., Karlova Studánka ZMĚNY PARKU ELEKTRICKÝCH OBLOUKOVÝCH PECÍ V POSLEDNÍCH LETECH V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE Martin MRÁZEK ), Václav KAFKA ), Lenka FIRKOVÁ ), Václav FIGALA ) ) VŠB TU Ostrava, Fakulta

Více

NÁKLADOVÉ ŠETRENÍ VE SLÉVÁRNE ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. EVALUATION THE COSTS IN THE FOUNDRY ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S.

NÁKLADOVÉ ŠETRENÍ VE SLÉVÁRNE ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. EVALUATION THE COSTS IN THE FOUNDRY ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. NÁKLADOVÉ ŠETRENÍ VE SLÉVÁRNE ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. EVALUATION THE COSTS IN THE FOUNDRY ENERGETICKÝCH STROJÍREN BRNO, A.S. Vladislav Kurka a Zdenek Ondrácek b Richard Paseka c Václav Kafka

Více

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 Miloš MASARIK 1), Zdeněk ŠÁŇA 2), Václav KOZELSKÝ 3) EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Štramberská 2871/47 709 00 Ostrava Hulváky, 1) milos.masarik@cz.evraz.com, 2)

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ REALIZACE INVESTIČNÍ AKCE VD/VOD VE ŽĎAS, a. s.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ REALIZACE INVESTIČNÍ AKCE VD/VOD VE ŽĎAS, a. s. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ REALIZACE INVESTIČNÍ AKCE VD/VOD VE ŽĎAS, a. s. Ludvík Martínek Pavel Fila Martin Balcar ŽĎAS, a.s., 591 71 Žďár nad Sázavou Abstrakt Přehled základních kvalitativních parametrů elektrooceli

Více

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR. Analýza potenciálu

Více

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 VÝVOJ PROSTŘEDKŮ VÝPOČTOVÉ INTELIGENCE PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ OCELÁŘSKÝCH VÝROBNÍCH PROCESŮ Miroslav Pokorný¹ Václav Kafka² Zdeněk Bůžek³ 1) VŠB TU Ostrava, FEI, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR,

Více

PROBLÉMY SE ZAJIŠŤOVÁNÍM PRACOVNÍKŮ A UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD HOSPODÁRNOSTI V ČESKÝCH SLÉVÁRNÁCH A OCELÁRNÁCH

PROBLÉMY SE ZAJIŠŤOVÁNÍM PRACOVNÍKŮ A UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD HOSPODÁRNOSTI V ČESKÝCH SLÉVÁRNÁCH A OCELÁRNÁCH PROBLÉMY SE ZAJIŠŤOVÁNÍM PRACOVNÍKŮ A UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD HOSPODÁRNOSTI V ČESKÝCH SLÉVÁRNÁCH A OCELÁRNÁCH Václav Kafka a Veronika Nykodýmová b Václav Figala b a) RACIO&RACIO, Vnitřní 732, 735 14 Orlová,

Více

Využití časové odchylky lití při operativním řízení ocelárny

Využití časové odchylky lití při operativním řízení ocelárny Využití časové odchylky lití při operativním řízení ocelárny OVČÁČÍKOVÁ, Romana 1, BEDNAŘÍK, Lukáš 2 & DAVID, Jiří 3 1 Ing., Katedra 638, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava Poruba, 708 33, Romana.Ovcacikova@vsb.cz

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Operačního programu Podnikání a inovace

Operačního programu Podnikání a inovace Podpora podnikání v době krize aneb komplexní analýza výsledků I. výzvy Operačního programu Podnikání a inovace Autor: Ing. Martin Krištof Cílem této analýzy je komplexní posouzení výsledků I. výzvy Operačního

Více

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu

Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2011/2012 Ekonomické srovnání dodavatelů dřevodomků pro stanovený etalon rodinného domu Jméno a příjmení

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

15. - 17. 5. 2001, Ostrava, Czech Republic

15. - 17. 5. 2001, Ostrava, Czech Republic INOVACE VE VÝROBĚ, MIMOPECNÍM ZPRACOVÁNÍ A ODLÉVÁNÍ OCELI VE SPOLEČNOSTI HUTA CZESTOCHOWA. Miroslav Krayzel a Wlodzimierz Ociepa b Urszula Galisz c a) VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, s.s r.o., Pohraniční 693/31,

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 1. Sledování stavby Potřebujete porovnávat plán nákladů se skutečnými náklady z účetnictví? Chcete získat přehled o nákladech na materiály na stavbě nebo přehled o fakturách

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

"Optimalizace krmných směsí"

Optimalizace krmných směsí Nabídka programu "Optimalizace krmných směsí" Vážení zákazníci, nabízíme Vám program "Optimalizace krmných směsí", který Vám simplexovou metodou zajistí respektování norem výživy i sledování nepovinných

Více

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15) 2014 MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize. ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o.

Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize. ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o. Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o. Představení společnosti RGU CZ s.r.o. Pod společným logem RGU

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): ŽELEZO - cvičení 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? V oxidech,

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 4: Tavení slévárenských slitin, příprava tekutého kovu (grafitických litin, slitin: hliníku, hořčíku, zinku). Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc.

Více

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání:

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání: Protokol č. 1 Tloušťková struktura Zadání: Pro zadané výčetní tloušťky (v cm) vypočítejte statistické charakteristiky a slovně interpretujte základní statistické vlastnosti tohoto souboru tloušťek. Dále

Více

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK

Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Ekonomické zhodnocení opatření ke zlepšení kvality ovzduší v MSK Konference: Ochrana ovzduší ve státní správě Hustopeče Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Bc. Ladislav Sobotka Cíle

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot Návod na používání autorizovaného software Univerzální prohlížeč naměřených hodnot V Ústí nad Labem 14. 8. 2009 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. 1 z 10 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...3 3Spuštění programu...3 3.1Popis

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska)

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek je vyrobeno ze směsi korundového prášku, dolomitu a dalších přísad. Používá se

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s. Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s. Ing. Kamil Stárek, Ph.D., Ing. Kamila Ševelová, doc. Ing. Ladislav Vilimec

Více

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Konference ANSYS 2009 Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Ing. Petr Kačor, Ph.D., Ing. Martin Marek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrických

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR)

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) Pavel Machálek 1, Helena Hnilicová 1, Ilona Dvořáková 1, Rostislav Nevečeřal 1, Miloslav Modlík 1, Jitka Haboňová 1, Vladimír Neužil 2, Zdeněk Potočka 3, Martin Dědina

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

VYUŽITÍ EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY UTILIZATION OF EXPERT SYSTEM FOR OPERATIVE PRODUCTION MANAGEMENT

VYUŽITÍ EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY UTILIZATION OF EXPERT SYSTEM FOR OPERATIVE PRODUCTION MANAGEMENT VYUŽITÍ EXPERTNÍHO SYSTÉMU PRO OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY UTILIZATION OF EXPERT SYSTEM FOR OPERATIVE PRODUCTION MANAGEMENT Petr Tvardek a, Dušan Bauko a, Martin Mira b, Jaroslav Dvořák b a) NOVÁ HUŤ, a.s.,

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

STANOVENÍ PRŮBĚHU ENTALPIE VYZDÍVKY PRO MODELOVÁNÍ OBĚHU LICÍCH PÁNVÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY MITTAL STEEL OSTRAVA

STANOVENÍ PRŮBĚHU ENTALPIE VYZDÍVKY PRO MODELOVÁNÍ OBĚHU LICÍCH PÁNVÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY MITTAL STEEL OSTRAVA STANOVENÍ PRŮBĚHU ENTALPIE VYZDÍVKY PRO MODELOVÁNÍ OBĚHU LICÍCH PÁNVÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY MITTAL STEEL OSTRAVA DETERMINATION OF THE COURSE OF ENTHALPY OF LINING FOR MODELLING OF CIRCULATION OF POURING

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.09 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium,

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

TOK INFORMACÍ A TVORBA БАНКУ DAT V IHFQRUAČNÍM SYSTÉMU SP0LEHLr7O5TI - JADER1IE* ELEKTRÁRNY (ISS-JE) Ing. K. Kolesa, Ing. I.

TOK INFORMACÍ A TVORBA БАНКУ DAT V IHFQRUAČNÍM SYSTÉMU SP0LEHLr7O5TI - JADER1IE* ELEKTRÁRNY (ISS-JE) Ing. K. Kolesa, Ing. I. TOK INFORMACÍ A TVORBA БАНКУ DAT V IHFQRUAČNÍM SYSTÉMU SP0LEHLr7O5TI - JADER1IE* ELEKTRÁRNY (ISS-JE) Ing. K. Kolesa, Ing. I. Vejvodová - ČSSR Získání hodnověrných informací umožňuje vyčlenit nejtypičtější

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Procter & Gamble Professional Určení efektivity žehlení PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vypracovali: Ing. Martin Pavlas, ÚPEI FSI

Více

APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE. Ladislav KUČERA

APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE. Ladislav KUČERA APLIKACE NETVAROVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ NA BÁZI UHLÍKU V PODMÍNKÁCH SLÉVÁRNY TAFONCO KOPŘIVNICE Ladislav KUČERA Seeif Ceramic, a.s., Rájec Jestřebí, ladislav.kucera@ceramic.cz Abstrakt V referátu

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Energetický audit postup a součásti

Energetický audit postup a součásti Energetický audit postup a součásti VYHLÁŠKA č. 480/2012 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. prosince 2012, o energetickém auditu a energetickém posudku 148 Co je to energetický audit? Komplexní

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Tř ebešíně 2299 p ř íspě vková organizace zř ízená HMP

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Tř ebešíně 2299 p ř íspě vková organizace zř ízená HMP 1.4 Vymezení cílů Popis výroby odlitku ve slévárenské výrobě, včetně přípravy modelu, odlévací směsi, výrobní formy až po laboratorní zkoušky materiálu. Dále vytvoření 3D modelu odlitku v programu SolidWorks

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 18.00 1. Sledování stavby Chcete kontrolovat vývoj nákladů na stavbě v čase? Potřebujete znát, zda jste překročili plán nákladů v aktuálním období v porovnání se skutečnými náklady

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA 2006 12. - 14. 10. 2006 159 2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ Karel Janák Abstract Different methods

Více

O ČEM DNES BUDEME HOVOŘIT?

O ČEM DNES BUDEME HOVOŘIT? 1 O ČEM DNES BUDEME HOVOŘIT? Kde jsme nyní a co nás čeká v dalších letech Novela zákona a příprava přechodu financování aneb ohlédnutí za rokem 2014 Rok 2015 NV, VP, OPZ Velká novela zákona, změna financování

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

POSOUZENÍ NÁKLADOVÉ A ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY TEKUTÉHO KOVU A APRETACE ODLITKŮ

POSOUZENÍ NÁKLADOVÉ A ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY TEKUTÉHO KOVU A APRETACE ODLITKŮ POSOUZENÍ NÁKLADOVÉ A ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY TEKUTÉHO KOVU A APRETACE ODLITKŮ Radomír NÁROŽNÝ a, Václav KAFKA b, Michaela STROUHALOVÁ c a) VŠB-TU Ostrava, FMMI,17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava,

Více

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman

Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman 1 Metalurgie neželezných a železných kovů není

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Činnost obchodního úseku Obchodní úsek Logistika (zásobování) Marketing (odbyt) plánování nákup skladování Osnova učiva 1. Zařazení

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH Jaroslav ŠENBERGER a, Antonín ZÁDĚRA a, Zdeněk CARBOL b a) Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2,

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více