Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Implementace environmentální výchovy do oblastí Člověk a společnost a Umění a kultura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Implementace environmentální výchovy do oblastí Člověk a společnost a Umění a kultura"

Transkript

1 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Implementace environmentální výchovy do oblastí Člověk a společnost a Umění a kultura Mgr. Jana Nešporová Brno 2012

2 Úvod PODĚKOVÁNÍ Děkuji touto cestou všem svým kolegyním a kolegům, kteří mi svou prací na projektu Příroda v obrazech umoţnili sestavení těchto příruček a kteří se aktivně podíleli na tvorbě pracovních listů. Jana Nešporová Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 1

3 Úvod Obsah ÚVOD... 3 Začlenění environmentální výchovy do dějepisu v ŠVP Vztah člověka a přírody v době kamenné Průmyslová revoluce Výbuch atomové elektrárny v Černobylu Design EKO - šperky Výtvarná aktivita: Eko šperky Udrţitelný design a uţité umění Výtvarná aktivita: uţité umění v laboratoři nových alternativ Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 2

4 Úvod ÚVOD Příručka pro začlenění průřezového tématu environmentální výchova do jednotlivých předmětů na gymnáziu vznikla jako jeden z metodických dokumentů v rámci projektu ESF Příroda v obrazech. Cílem tohoto projektu, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, bylo propojení a implementace průřezových témat mediální a environmentální výchovy na Gymnáziu INTEGRA BRNO. Tato příručka by měla především slouţit vyučujícím jako metodická podpora k integraci environmentální výchovy do jednotlivých předmětů pomocí moderních vyučovacích metod a učebních strategií. První část příručky se zabývá základními informacemi o průřezovém tématu environmentální výchova a styčnými plochami, které toto téma má s většinou ostatních vyučovacích předmětů. Environmentální výchova zdaleka není jen záleţitostí biologie či zeměpisu, své uplatnění najde nejen v dalších přírodovědných předmětech, jako je fyzika a chemie, ale také ve společenských vědách, dějepise a jazycích. Příručka zde připomíná cíle environmentální výchovy a některé metody, které umoţňují její začlenění do všech těchto předmětů a případné propojení s mediální výchovou. Ve druhé části, která je zaměřena více metodicky, najdete návrhy konkrétních aktivit, přípravy do hodin a drobné i větší projekty, jejichţ realizací jsou naplňována zmíněná průřezová témata v rámci přírodovědných i nepřírodovědných předmětů. Součástí této kapitoly je i řada příloh, pracovních listů a odkazů na literární a internetové zdroje materiály, které mohou pedagogové vyuţít ve své pedagogické praxi či k dalšímu studiu problematiky ţivotního prostředí. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 3

5 Úvod ČÁST 1. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - CO TO JE APROČ JI UČIT Výchova ke vztahu k ţivotnímu prostředí, k ochraně přírody a biologických druhů stejně jako k šetření přírodními zdroji prodělala v českých zemích v uplynulých letech řadu změn. Od lesní moudrosti prof. Miloše Seiferta, který varuje před pouţíváním přírody pouze jako dekorace k provozování lidských zábav přes práci mnoha Klubů mladých ochránců přírody a organizací Hnutí Brontosaurus k Českému svazu ochránců přírody a později řadu nestátních organizací se snaha o ochranu jednotlivých území, rostlinných či ţivočišných druhů v jednotlivých lokalitách vyvinula ve výchovu takové společnosti, která by se chovala v souladu se zásadami trvale udrţitelného rozvoje. Věda zabývající se vztahy organismů a jejich ţivotního prostředí jakoţ i organismů mezi sebou navzájem tedy ekologie dává tomuto snaţení logický rámec. Pojem environmentální výchova začal být prosazován namísto ekologické výchovy v devadesátých letech, kdy se objevil ve Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který přijala vláda koncem roku S pojmem ekologická výchova se ale obsahově překrývá a oba názvy se proto mohou běţně pouţívat ve školách i v mimoškolní činnosti. CÍLE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY V současné době se stále častěji objevuje ve společnosti poptávka po nejrůznějších gramotnostech. Vedle gramotnosti obecné, tedy schopnosti číst, psát a počítat máme gramotnost počítačovou, která člověku umoţní vyuţívat či vytvářet nejmodernější informační technologie, gramotnost finanční, umoţňující správné postupy investování, spoření či práci v bankovnictví ale také gramotnost ekologickou. Člověk ekologicky gramotný by měl nejen rozumět základním přírodním zákonitostem a vztahům v přírodě, ale také aktivně přispívat k ochraně ţivotního prostředí prostřednictvím vlastní činnosti či obhajováním takových občanských postojů, které ţivotnímu prostředí neškodí a které jej naopak šetří, popřípadě regenerují. Chvílemi se můţe zdát, ţe environmentální výchova je v protikladu k technickému rozvoji, například kladením důrazu na úspory nerostných surovin, vyuţívání tradičních obnovitelných zdrojů energie, izolačních látek, původních technologií a tradičních hodnot proti stále intenzivnějšímu vývoji technologií, které ţivotní prostředí postupně likvidují. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 4

6 Úvod Mnoho lidí, nejen ţáků a studentů ale i učitelů, ředitelů škol, školníků a rodičů se domnívá, ţe aby bylo ekologické či environmentální výchově zadosti učiněno stačí, aby se ve škole třídil papír, pouţívaly úsporné ţárovky a jednou za rok uspořádal Den Země či jiná propagační akce s tématikou šetření energiemi. Ve skutečnosti by měly být cíle environmentální výchovy mnohem hlubší a komplexnější. Stav ţivotního prostředí na celé naší planetě závisí na myšlení lidí, na jejich postojích, na poţadavcích, poptávce po materiálech, energiích, surovinách. Nastupující generace mladých lidí vstupují do ţivota od začátku orientovaní na konzumní způsob ţivota, masírování reklamou, nejrůznějšími vzory. Srovnáváním se spoluţáky a později kolegy či sousedy. Ve skutečnosti se environmentální výchova snaţí zvyšovat spoluodpovědnost kaţdého z nás za současný i budoucí stav přírody a společnosti. Začíná tvorbou vztahu k vlastnímu domovu a nejbliţšímu okolí kde vyrůstáme, vztahu k místním zdrojům, jejichţ smysluplné vyuţívání vede k propojení s komunitou, ve které ţijeme a zlepšení její kvality. Environmenntální výchova také rozvíjí naši citlivost, vstřícnost a tvořivost k řešení problémů péče o přírodu i problémů společnosti a usiluje o vytváření tzv. ekologicky příznivé hodnotové orientace, která klade důraz na dobrovolnou střídmost a nekonzumní, duchovnější kvality lidského ţivota. (MÁCHAL,2003, upraveno) Naši studenti by měli mít takové znalosti z přírodních věd, na jejichţ základě odvodí základní zákonitosti vývoje ţivotního prostředí bez ohledu na politickou orientaci svých rodičů. Měli by se učit tyto zákonitosti ctít a při svém rozhodování předvídat a domýšlet důsledky vlivů lidských činností na přírodu. Měli by také vědět, proč je důleţitá ochrana biologických druhů, proč třídit odpad, pouţívat či nepouţívat alternativní zdroje energie či úsporné spotřebiče. Měli by přemýšlet o informacích, kterými jsou dennodenně bombardováni nejrůznějšími médii. Musí mít opravdu ten nejnovější mobil, počítač či motocykl, kdyţ ten starý je ještě stále funkční? Musí opravdu vařit z masa či dalších surovin dovezených z druhého konce světa za cenu mnoha litrů pohonných hmot, kdyţ naši zemědělci stěţí prodají svoji produkci a krachují? V roce 1991 zpracovalo Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky tzv. Duhový program - Program ozdravení ţivotního prostředí České republiky, kde zformulovalo osm zásad směřujících k ţádoucím změnám ţivotního stylu: zásada skutečné účinnosti hovoří mj. o maximálním vyuţívání obnovitelných zdrojů a účinných technologiích předcházejících vzniku zbytečných odpadů zásada rozumné spotřeby výrobků neškodících zdraví ani přírodě Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 5

7 Úvod zásada opatrnosti upozorňuje, ţe účinky zásahů do prostředí se nedá nikdy předvídat v plném rozsahu zásada zdrţenlivosti nám říká, ţe dobrovolné sebeomezení materiální spotřeby je na místě zásada vlastní odpovědnosti se týká přijetí odpovědnosti za obecné důsledky vlastního svobodného rozhodování i o vlastním majetku zásada ohleduplnosti k jiným lidem - I zdánlivě zcela neškodné postupy mohou pro některé skupiny lidí být zcela nepřijatelné a společnost by to měla respektovat. Příkladem by mohlo být například nakládání s odpady, s vyhořelým jaderným palivem či s hospodářskými zvířaty zásada úcty k ţivotu a to nejen k lidskému zásada občanství planety Země znamená nejen odpovědnost jedince za ţivot svůj ale také za komunitu ve které ţije, obec, stát i celou planetu Zemi, tedy přijímání spoluzodpovědnosti za stále větší skupinu lidí a nakonec celý planetární ekosystém. Snaha o dodrţování těchto osmi zásad vyúsťuje v úsilí o tzv. trvale udrţitelný ţivot či trvale udrţitelný rozvoj. Trvale udrţitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným I budoucím generací zachovává moţnost uspokojovat jejich základní potřeby a při tom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. (Zákon č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí, 6). Sečteno a podtrţeno cílem environmentální výchovy na Gymnáziu Integra Brno je student ekologicky gramotný, disponující takovými informacemi, které mu umoţňují zaujímat postoje a činit rozhodnutí v souladu s uvedenými zásadami a směřovat svým jednáním k trvale udrţitelnému ţivotu. ZAČLENĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO ŠVP A VÝUKY Environmentální výchova na Gymnáziu INTEGRA BRNO není realizována formou samostatného předmětu. Toto průřezové téma je jednak integrováno podle ŠVP do jednotlivých předmětů, zejména biologie a biologických praktik, některé tématické okruhy jsou naplňovány v zeměpise ve fyzice a v chemii. V rámci mezipředmětových vztahů se ovšem můţe objevit také v dalších předmětech a to i nepřírodovědného charakteru. O vývoji vlivu člověka na ţivotní prostředí v průběhu dějin učí například dějepis, o globálních problémech lidstva a nutnosti ochrany ţivotního prostředí kromě zeměpisu také základy Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 6

8 Úvod společenských věd a výchovy ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a zdraví. Předměty jako je matematika, výpočetní technika a jazyky tvoří vynikající podporu pro výzkum, statistické výpočty, tvorby grafů, práci s informacemi a studium cizojazyčných zdrojů, coţ studenti vyuţijí při realizaci různých ročníkových projektů, projektových dní a projektové výuky. (Zde následuje přehled úvodních textů k průřezovému tématu EV ) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 7

9 Úvod TÉMATICKÉ OKRUHY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY (Podle RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání) V RVP pro základní vzdělávání nalézáme čtyři poměrně rozsáhlé tématické okruhy, poměrně přesně definované klíčovými pojmy a popisem vztahů mezi nimi. 1. Ekosystémy Tento tématický okruh popisuje všechny důleţité ekosystémy na naší planetě a vztahy, které se v nich realizují. les - jeho produkční a mimoprodukční významy, pole - význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích vodní zdroje - lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím jeho důleţitost pro krajinnou ekologii moře - obrovská druhová rozmanitost a jeho význam pro biosféru, vztah mořských řas a sloţení atmosféry tropický deštný les - jeho biodiverzita, ohroţování, globální význam a význam pro člověka lidské sídlo - umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky, rozlišení městského a venkovského prostředí kulturní krajina - hluboké ovlivnění přírody v průběhu času od vzniku civilizace aţ po dnešek 2. Základní podmínky ţivota Do tohoto tématického okruhu patří abiotické a biotické faktory prostředí ve kterém ţijeme a které přetváříme: voda - vztahy vlastností vody a ţivota, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení ovzduší - význam pro ţivot na Zemi, ohroţování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás půda - propojenost sloţek prostředí, zdroj výţivy, ohroţení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině energie - energie a ţivot, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, vyuţívání energie, moţnosti a způsoby šetření, místní podmínky přírodní zdroje - zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 8

10 Úvod prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a vyuţívání přírodních zdrojů v okolí ochrana biologických druhů - důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů ekosystémy biodiverzita a funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohroţování a ochrana ve světě a u nás 3. Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí zemědělství a ţivotní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a ţivotní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěţ, doprava a globalizace); průmysl a ţivotní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně ţivotního prostředí, průmysl a udrţitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběţné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích zásady MOV) změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den ţivotního prostředí OSN, Den Země apod.) 4. Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby vyuţívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany ţivotního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš ţivotní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 9

11 Úvod aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, moţnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, moţnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost ţivota na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udrţitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás V RVP pro gymnaziální vzdělávání jsou tématické okruhy jen tři a nejvíce prostoru je zde věnováno působení člověka na ţivotní prostředí, důsledkům lidské činnosti, trvale udrţitelnému rozvoji a legislativnímu základu ochrany ţivotního prostředí u nás, v EU a ve světě. 1. Problematika vztahů organismů a prostředí - navazuje na základní tématický okruh Základní podmínky ţivota a dále ho rozvíjí. Pracuje s klíčovými pojmy, jako jsou například: vzájemné působení organismů a prostředí, vlivy prostředí populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy koloběh látek a tok energie v biosféře 2. Člověk a ţivotní prostředí - rozvíjí třetí a čtvrtý tématický okruh pro základní vzdělávání, zabývá se však více příčinami, důsledky a jejich moţnému předcházení. vliv člověka na ţivotní prostředí od počátku existence lidstva po současnost a srovnání udrţitelnosti tohoto vlivu příčiny vzniku a zániku nových druhů organismů, jejich význam pro člověka a formy jejich ochrany zdroje energie a surovin na Zemi, jejich získávání a vyuţívání Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 10

12 Úvod vyuţívání vody, její znečištění, příčiny nedostatku pitné vody a jeho dopad na společnost vyuţívání půdy a jeho důsledky v ţivotním prostředí příčiny růstu lidské populace a jeho vliv na ţivotní prostředí vlivy prostředí ohroţující lidské zdraví globální ekologické problémy, jejich příčiny a důsledky a postoje, které k nim zaujímají zainteresované skupiny nástroje a moţnosti řešení globálních ekologických problémů (legislativní, dobrovolné, institucionální, technologické) a moţnosti zapojení jednotlivce do jejich řešení základní principy myšlenky trvale udrţitelného rozvoje prognózy globálního rozvoje světa na podkladě současného environmentálního jednání lidstva 3.Ţivotní prostředí regionu a České republiky - rozvíjí zejména některá témata ze čtvrtého tématického okruhu základního vzdělávání v ekologické výchově. Jde ovšem více do hloubky zejména v oblasti institucí a legislativy. problémy ţivotního prostředí našeho regionu a České republiky historie a současný stav ochrany přírody a krajiny v ČR instituce v ČR zabývající se problematikou ţivotního prostředí nejvýznamnější legislativní opatření v oblasti ţivotního prostředí a vliv EU na tato opatření a jejich realizaci Začlenění environmentální výchovy do dějepisu v ŠVP Předmět využívá poznatky z historie získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Jeho součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností žáka gymnázia. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity žáka. Oblast přispívá k utváření historického vědomí, k uchování kontinuity tradičních hodnot naší civilizace a k občanskému vzdělávání mládeže. Posiluje respekt k základním principům demokracie a připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti v Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 11

13 Úvod souladu s principy udržitelného rozvoje. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti a úcty k výtvorům lidského ducha minulých generací i současnosti. (ŠVP) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 12

14 Člověk a společnost Dějepis 1. Vztah člověka a přírody v době kamenné Autor: Mgr. Petra Kovalová Předmět: Dějepis Téma: Ţivot v době kamenné Ročník: Prima/ 6. třída Časová dotace: 1 hodina Místo výuky: třída Vztah k EV: Ano 1) Jak a kde získával člověk v době kamenné potravu? Vyjmenuj, co nejvíce moţností.... 2) Srovnej, jak získával potravu člověk v době kamenné s tím, jak ji získává dnes. Který způsob je podle tebe náročnější a proč? Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 13

15 Člověk a společnost Dějepis 1. 3) Co všechno dokázal člověk v době kamenné z přírody získat? Vzpomeň si na co nejvíce věcí. 4) Jaký vztah měl člověk v době kamenné k přírodě? 5) Jak se liší náš vztah k přírodě od člověka v době kamenné?... 6) Jak zasahoval do přírody člověk v době kamenné a jak zasahuje do přírody člověk dnes? Vyjádři svůj názor na tyto zásahy. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 14

16 Člověk a společnost Dějepis 2. Průmyslová revoluce Autor: Mgr. Petra Kovalová Předmět: Dějepis Téma: Průmyslová revoluce Ročník: Tercie/8. ročník Časová dotace: 1 hodina Místo výuky: Libovolná učebna Vztah k EV: Ano 1) Kdy a kde průmyslová revoluce začala? 2) S rozvojem kterých průmyslových odvětví je průmyslová revoluce spjata? 3) Které suroviny se výrazně uplatnily během průmyslové revoluce?. 4) Jak tyto suroviny člověk získával? 5) Které nové zdroje energie se začaly během průmyslové revoluce vyuţívat? Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 15

17 Člověk a společnost Dějepis ) Jaké zdroje energie se vyuţívaly dříve?... 7) Jaké změny v krajině, městech atd. s sebou nesla průmyslová revoluce? Odpovědi zdůvodni: 8) Jaká pozitiva a negativa průmyslová revoluce přinesla? pozitiva negativa Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 16

18 Člověk a společnost Dějepis 3. Výbuch atomové elektrárny v Černobylu Autor: Mgr. Petra Kovalová Předmět: Dějepis Téma: Svět ve 2. polovině 20. století Ročník: Kvarta/ 9. ročník Časová dotace: 1 hodina Místo výuky: Libovolná učebna Vztah k EV: Ano Nejprve si přečtěte následující text: 26. dubna 1986 v noci došlo v jaderné elektrárně Černobyl na Ukrajině, která byla tehdy součástí Sovětského svazu, k explozi. Při této havárii došlo k uvolnění radioaktivního mraku, který pak dále postupoval východní Evropou (nejvíce bylo zasaţeno Bělorusko) ke Skandinávii. K výbuchu vedlo hned několik příčin zatajování informací (operátoři neměli všechny potřebné informace, neboť byly povaţovány za vojenské tajemství), špatná konstrukce reaktoru, nedodrţení podmínek pokusu, nízká úroveň dodrţování bezpečnostních pravidel, nedostatečná komunikace mezi pracovníky. První zpráva o tom, ţe výbuchem byl zničen přímo reaktor, byla vydána aţ více neţ 24 hodin po katastrofě v té době byli jiţ ozářeni vysokými dávkami radiace přímo v místě katastrofy pracovníci elektrárny, hasiči, kteří se snaţili uhasit místo výbuchu (díky neinformovanosti přispěli způsobem hašení k vyššímu úniku radioaktivity), velká část z nich byla jiţ hospitalizována (část z nich zanedlouho umírá na následky přímého ozáření). Byla nařízena evakuace nedalekého města Pripjať, na likvidaci katastrofy byla povolána armáda vojáky nikdo neinformoval o nebezpečí, pracovali bez ochranných obleků. Zamezit dalšímu šíření radioaktivity se podařilo aţ po devíti dnech. Události z Černobylu byly zpočátku utajovány. První informace o katastrofě nepocházely ze Sovětského svazu, ale ze Švédska z 27. dubna, kde pracovníci jaderné elektrárny zaznamenali jaderné částice a při podrobné analýze zjistili, ţe nepochází z jejich elektrárny začali tedy usuzovat na katastrofu v Sovětském svazu. V dnešním hlavním městě Ukrajiny Kyjevě se 1. května ještě nic netušící obyvatelstvo účastnilo masivních oslav 1. května. Radiací nebyli zasaţeni jen likvidátoři katastrofy, kteří měli za úkol vyčištění celé zóny (bylo jich více neţ dvě stě tisíc), ale také civilisté dospělí i děti, u kterých došlo k velkému nárůstu nemocí, nejvíce byly zasaţeny děti. První obyvatelé byli evakuováni 36 hodin po katastrofě, postupně během jednoho roku byli evakuováni všichni obyvatelé ţijící Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 17

19 Člověk a společnost Dějepis 3. v okruhu 30 km od katastrofy celkem asi Vyšší radiací však bylo zasaţeno mnohem větší území a tedy i mnohem více lidí. Dnes budí největší obavy kontaminace půdy, z které se díky hmyzu, houbám a rostlinám dostávají radioaktivní látky do potravního řetězce. Lidé v některých oblastech tak dodnes jí kontaminované potraviny, coţ nadále způsobuje vyšší výskyt váţných nemocí. Dalším velkým nebezpečím je nestabilita betonového sarkofágu, který byl vystavěn kolem reaktoru, aby se zabránilo dalšímu úniku radioaktivních částic. Tento sarkofág nedokáţe reaktor trvale uzavřít, a proto je zapotřebí vystavět nové trvalejší pouzdro, do kterého bude reaktor, ve kterém zbylo ještě 95% paliva, uzavřít. Otázky a úkoly k textu: 1) Proč byly některé informace o jaderné elektrárně povaţovány za vojenské tajemství? 2) Jak to, ţe lidé nevěděli včas o výbuchu v Černobylu? Dnes téměř okamţitě víme o jakékoliv události, kdekoliv na světě; jednotlivé televize mají své reportéry v jednotlivých zemích, odkud informují o tamním aktuálním dění 3) Jaké mělo pozdní informování obyvatel důsledky? 4) Jak dlouho uplynulo od výbuchu jaderné elektrárny Černobyl? Je tato událost jiţ uzavřena proč? Doplňující otázky a úkoly: Zeptejte se rodičů, kolik jim bylo v roce 1986 let a kdy se o katastrofě v Černobylu dověděli. Jste zastánci nebo odpůrci jaderné energie? Odpověď zdůvodněte. Jakými jinými zdroji energie by se dala jaderná energie nahradit? Který povaţujete za nejlepší? Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 18

20 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Design EKO - šperky Autor: Mgr. Anna Hýsková Předmět: Téma: Ročník: Časová dotace: Místo výuky: Vztah k EV: Výtvarná výchova Design- eko šperky sekunda učebna Ano Vysvětli vlastními slovy pojem design. Vysvětli vlastními slovy pojem užité umění.... Vysvětli vlastními slovy pojem ekologie. Vysvětli vlastními slovy pojem recyklace.... Umění, které inspiruje se recyklací už jednou použitého materiálu, je v posledních letech velmi populární. Oto dva rozdílné příklady přístupu k této tvorbě. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 19

21 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Trash Made je kolekce originálních šperků, módních a bytových doplňků vyrobených z recyklovaných materiálů. Co je Trash Made? Výrobky Trash Made jsou designové předměty s vlastním příběhem. Jsou z materiálů a součástek, které už jednou byly použity a původně měly být zrecyklovány nebo trvale zničeny. Tyto součástky fascinují různorodostí tvarů, barev a materiálů a samy tak ukazují svůj další potenciál. Trash Made jejich přání vyplňuje a dává jim nový tvar, funkci a životní náboj. Kolekce jsou omezené určitým počtem kusů, neboť Trash Made vychází z moderních technologií, které se neustále mění a poskytují týmu Trash Made nové a inspirující součástky. Zdroj: Trash made [online], [cit ], dostupné na Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 20

22 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Eko šperky, které mají historii. A přitom jsou trendy Vlna recyklace se nevyhýbá ani světu módy. Před časem se objevil trend v podobě bio bavlny, ale zájem o ekologii může jít mnohem dál. Dokazuje to nadějná mladá návrhářka, která recykluje a vytváří šperky s historií. Eko šperky Clementine Jamesové foto: Archiv Clementine James galerie Mladá Angličanka Clementine Jamesová se hrdě hlásí mezi ekologické aktivisty a tomu přizpůsobila i svou tvorbu. Sama se naučila vytvářet šperky a využívá k tomu již existující kousky, které poté přetváří do nádherných uměleckých děl. Pokud čekáte dětinsky vyhlížející korálky, budete mile překvapeni. Vystudovaná antropoložka skrze své šperky vyjadřuje odvěkou lidskou vášeň pro zdobení. Kombinace vzdělání a talentu vynesla návrhářku mezi nové tváře na mezinárodní módní scéně. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 21

23 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Designérka do každého svého výtvoru vnáší oba prvky s takovou pečlivostí a vyvážeností, jaká se často nevidí. Není divu, že od prvního představení kolekce během loňského londýnského týdne módy její hvězda strmě stoupá. Pouhé dva měsíce od své premiéry v roli návrhářky originálních náhrdelníků se Clementine dostala na stránky prestižního módního magazínu Vogue, renomovaný fotograf Phil Poynter si vybral její výtvory na módní stránky italského vydání. Od letošního roku najdete její šperky nesoucí jméno Little Glass Clementine na pultech jednoho z nejvyhlášenějších luxusních obchodních domů světa, Selfridges na londýnské Oxfordské ulici. K té příležitosti vytvořila Clementine speciální kolekci určenou pro klientelu tohoto svatostánku luxusu a stylu. Úspěch však nepřišel náhodou. Clementine se o šperky a bižuterii začala zajímat v šestnácti letech, kdy prodávala náušnice v britském Brightonu. Poté, co se přestěhovala do Londýna, se její vášeň ještě prohloubila. "Chci, aby se moji zákazníci aktivně zapojili do procesu navrhování tím, že přidají vlastní části," říká Clementine. "Chtěla bych také spolupracovat s ostatními návrháři, kteří se zajímají o vytváření krásné módy, která není závislá na masovém průmyslu," dodává. Ambice má návrhářka opravdu vysoké a jde si rychle za svým cílem. Přestože její výtvory nepatří mezi nejlevnější, prodávají se v přepočtu od do korun, o zákazníky nemá nouzi. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 22

24 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. "Moje zákaznice se zajímají o recyklaci a jsou pyšné, že nosí šperk, který je nejen uměleckým dílem, ale i kouskem příznivým k životnímu prostředí," vysvětluje Angličanka. K vytvoření originálního náhrdelníku jí přitom stačí jediný kousek, ať již se jedná o starou náušnici po léta ukrytou ve staré krabici po babičce, kameny z Indie, krajku z šatů koupených na trhu, nebo mušličky přivezené z výletu od moře. Clementine vdechne těmto drobným pokladům nový život, každý náhrdelník vypráví vlastní příběh, každý šperk představuje originál. Little Glass Clementine jasně dokazuje, že ekologické smýšlení a umění mohou jít ruku v ruce, nemusí nutně působit nudně, omšele a "mimo". Clementine Jamesová našla cestu, jak spojit zájem o krásné věci a životní prostředí. Zdroj: Kerberová, C. : Eko šperky, které mají historii. A přitom jsou trendy [online], 2011, dostupné na Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 23

25 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Výtvarná aktivita: Eko šperky Individuální práce. Materiál určený k recyklaci: noviny, časopisy, igelitky, starý textil, pet- lahve i jiné materiály určené k vyhození Pomocné materiály: provázky, dráty, izolepy. S odpadových materiálů vytvořte nové předměty- šperky. Libovolně je přetvořte. Změňte jejich dosavadní funkci. Dbejte jak na estetický vzhled tak na bezpečí. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 24

26 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. Udrţitelný design a uţité umění Autor: Mgr. Anna Hýsková Předmět: Téma: Ročník: Časová dotace: Místo výuky: Vztah k EV: Výtvarná výchova Udrţitelný design a uţité umění Tercie Učebna Ano Co znamená pojem design? Vysvětlí pojem uţité umění. Co znamená pojem udržitelný design? Charakterizuj, jakým způsobem udržitelný design může působit na vývoj a chod městské aglomerace. Udrţitelný grafický design je odvětvi, které se zabývá problematikou ekologického dopadu výroby grafického designu. Soustředí se na sníţení mnoţství materiálů potřebného k výrobě, využití materiálů získaného v procesu recyklaci, pouţívání inkoustu přijatelného pro přírodu, a při distribuci omezovaní dopravy. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 25

27 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. 3x R Reduce, Reuse a Recycle (omezení spotřeby/opětovné vyuţití/recyklace). Globální oteplovaní, ozonová díra, třídění odpadu, úsporné spotřebiče, veřejná doprava, celkově- ekologické myšlení, všechna vyjmenována témata jsou nám dnes velmi dobře známá. Proto není překvapením, ţe zelené myšlení ovlivňuje umění a design. Něco z ţivota: Recyklace aneb druhá šance designu 6. září :00 Designéři si oblíbili hru s časem. Oprašují příběhy věcí, které uţ doslouţily, a z veteše z druhé ruky tvoří nové designové ikony Deštivé léto v Curychu, rok Markuse a Daniela, bratry, grafické designéry a vášnivé cyklisty přestalo bavit, ţe skoro kaţdý den po jízdě do práce loví z brašen navlhlé věci. Potřebovali tašku. Funkční, voděodolnou a originální. Jelikoţ Markus s Danielem bydleli poblíţ dálnice, pod okny jim denně duněly kamiony a v dešťové cloně se měnily v efektní barevné šmouhy. Kluci dostali nápad a brašnu si spíchli z plachty od starého tiráku. Kraje začistili duší pneumatiky, popruhy obstarali z bezpečnostních pásů. A jejich výtvor se stal hitem. Dnes má značka Freitag produktové portfolio čítající čtyřicet poloţek, vedle základního modelu messenger bag nabízí pytle, tašky a batohy pro obě pohlaví, ale i diáře či nejnověji obaly na ipady. Během posledního fotbalového šampionátu dokonce šila z plachet tiráků fotbalové míče pro děti z jihoafrických slumů. Trvale udrţitelný design Kaţdý kousek z produkce Freitag je ručně střiţený unikát, zákazník s výrobkem obdrţí i certifikát s itinerářem trasy, kterou kamion pod jeho potiskem ujel. Recyklace dává syrově působícím věcem jedinečný charakter a vedle uţitné hodnoty propůjčuje i étos obecné prospěšnosti (část produkce se vyrábí v chráněných dílnách) a péče o planetu. A to jsou hodnoty, které v současném designu letí. Místo okázalosti a pomíjivé módnosti totiţ designéři stále více skloňují principy trvale udrţitelného rozvoje definované třemi R : Reduce, Reuse a Recycle (omezení spotřeby/opětovné vyuţití/recyklace). Úspěch švýcarského sourozeneckého dua inspiroval mnoho následovníků. Dnes se internet hemţí značkami, které nabízejí křesla z billboardů, šperky z PET lahví, svítidla z pneumatik a nespočet dalších více či méně originálních variací na téma recyklace odpadu. Výsledky hledání eko osvícení mají většinou blíţ k domácímu kutilství neţ k sofistikovaným duchampovským readymade objektům, jaké z nábytku z druhé ruky sestavuje třeba proslulý Martino Gamper. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 26

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Současný stav ekologické výchovy na střední škole v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. František

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k 1.9.2013 Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1 Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Martina Sedláčková Společenská odpovědnost firem a její vliv na společnost Bakalářská práce Praha 2011 Autor práce: Martina

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

ale vím environmentální výchova pro speciální školy Publikace projektu Nevidím, neslyším,

ale vím environmentální výchova pro speciální školy Publikace projektu Nevidím, neslyším, Publikace projektu Nevidím, neslyším, ŠVESTKOVÁ Renata KALOUSOVÁ Dita PELECHOVÁ Ilona BŘEZINOVÁ Andrea CÍCHOVÁ Lucie ČÍŽKOVSKÁ Pavla ale vím environmentální výchova pro speciální školy České Budějovice

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Mariana Fendrychová ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM NEJSME TU SAMI Vedoucí: Mgr. Marie Ortová 2013 Prohlášení Prohlašuji,

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Školní vzdělávací program. Sociální činnost. Večerní forma vzdělávání. 75-41-M/01 Sociální činnost

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Školní vzdělávací program. Sociální činnost. Večerní forma vzdělávání. 75-41-M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program Sociální činnost Večerní forma vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz www:

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-57-H/01 dokončovací zpracování Platnost od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem OBSAH strana 1. Identifikační údaje 5 1.1 Charakteristika školy 7 1.1.1 Historie SOŠmgp v

Více