Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Implementace environmentální výchovy do oblastí Člověk a společnost a Umění a kultura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Implementace environmentální výchovy do oblastí Člověk a společnost a Umění a kultura"

Transkript

1 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Implementace environmentální výchovy do oblastí Člověk a společnost a Umění a kultura Mgr. Jana Nešporová Brno 2012

2 Úvod PODĚKOVÁNÍ Děkuji touto cestou všem svým kolegyním a kolegům, kteří mi svou prací na projektu Příroda v obrazech umoţnili sestavení těchto příruček a kteří se aktivně podíleli na tvorbě pracovních listů. Jana Nešporová Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 1

3 Úvod Obsah ÚVOD... 3 Začlenění environmentální výchovy do dějepisu v ŠVP Vztah člověka a přírody v době kamenné Průmyslová revoluce Výbuch atomové elektrárny v Černobylu Design EKO - šperky Výtvarná aktivita: Eko šperky Udrţitelný design a uţité umění Výtvarná aktivita: uţité umění v laboratoři nových alternativ Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 2

4 Úvod ÚVOD Příručka pro začlenění průřezového tématu environmentální výchova do jednotlivých předmětů na gymnáziu vznikla jako jeden z metodických dokumentů v rámci projektu ESF Příroda v obrazech. Cílem tohoto projektu, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, bylo propojení a implementace průřezových témat mediální a environmentální výchovy na Gymnáziu INTEGRA BRNO. Tato příručka by měla především slouţit vyučujícím jako metodická podpora k integraci environmentální výchovy do jednotlivých předmětů pomocí moderních vyučovacích metod a učebních strategií. První část příručky se zabývá základními informacemi o průřezovém tématu environmentální výchova a styčnými plochami, které toto téma má s většinou ostatních vyučovacích předmětů. Environmentální výchova zdaleka není jen záleţitostí biologie či zeměpisu, své uplatnění najde nejen v dalších přírodovědných předmětech, jako je fyzika a chemie, ale také ve společenských vědách, dějepise a jazycích. Příručka zde připomíná cíle environmentální výchovy a některé metody, které umoţňují její začlenění do všech těchto předmětů a případné propojení s mediální výchovou. Ve druhé části, která je zaměřena více metodicky, najdete návrhy konkrétních aktivit, přípravy do hodin a drobné i větší projekty, jejichţ realizací jsou naplňována zmíněná průřezová témata v rámci přírodovědných i nepřírodovědných předmětů. Součástí této kapitoly je i řada příloh, pracovních listů a odkazů na literární a internetové zdroje materiály, které mohou pedagogové vyuţít ve své pedagogické praxi či k dalšímu studiu problematiky ţivotního prostředí. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 3

5 Úvod ČÁST 1. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - CO TO JE APROČ JI UČIT Výchova ke vztahu k ţivotnímu prostředí, k ochraně přírody a biologických druhů stejně jako k šetření přírodními zdroji prodělala v českých zemích v uplynulých letech řadu změn. Od lesní moudrosti prof. Miloše Seiferta, který varuje před pouţíváním přírody pouze jako dekorace k provozování lidských zábav přes práci mnoha Klubů mladých ochránců přírody a organizací Hnutí Brontosaurus k Českému svazu ochránců přírody a později řadu nestátních organizací se snaha o ochranu jednotlivých území, rostlinných či ţivočišných druhů v jednotlivých lokalitách vyvinula ve výchovu takové společnosti, která by se chovala v souladu se zásadami trvale udrţitelného rozvoje. Věda zabývající se vztahy organismů a jejich ţivotního prostředí jakoţ i organismů mezi sebou navzájem tedy ekologie dává tomuto snaţení logický rámec. Pojem environmentální výchova začal být prosazován namísto ekologické výchovy v devadesátých letech, kdy se objevil ve Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který přijala vláda koncem roku S pojmem ekologická výchova se ale obsahově překrývá a oba názvy se proto mohou běţně pouţívat ve školách i v mimoškolní činnosti. CÍLE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY V současné době se stále častěji objevuje ve společnosti poptávka po nejrůznějších gramotnostech. Vedle gramotnosti obecné, tedy schopnosti číst, psát a počítat máme gramotnost počítačovou, která člověku umoţní vyuţívat či vytvářet nejmodernější informační technologie, gramotnost finanční, umoţňující správné postupy investování, spoření či práci v bankovnictví ale také gramotnost ekologickou. Člověk ekologicky gramotný by měl nejen rozumět základním přírodním zákonitostem a vztahům v přírodě, ale také aktivně přispívat k ochraně ţivotního prostředí prostřednictvím vlastní činnosti či obhajováním takových občanských postojů, které ţivotnímu prostředí neškodí a které jej naopak šetří, popřípadě regenerují. Chvílemi se můţe zdát, ţe environmentální výchova je v protikladu k technickému rozvoji, například kladením důrazu na úspory nerostných surovin, vyuţívání tradičních obnovitelných zdrojů energie, izolačních látek, původních technologií a tradičních hodnot proti stále intenzivnějšímu vývoji technologií, které ţivotní prostředí postupně likvidují. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 4

6 Úvod Mnoho lidí, nejen ţáků a studentů ale i učitelů, ředitelů škol, školníků a rodičů se domnívá, ţe aby bylo ekologické či environmentální výchově zadosti učiněno stačí, aby se ve škole třídil papír, pouţívaly úsporné ţárovky a jednou za rok uspořádal Den Země či jiná propagační akce s tématikou šetření energiemi. Ve skutečnosti by měly být cíle environmentální výchovy mnohem hlubší a komplexnější. Stav ţivotního prostředí na celé naší planetě závisí na myšlení lidí, na jejich postojích, na poţadavcích, poptávce po materiálech, energiích, surovinách. Nastupující generace mladých lidí vstupují do ţivota od začátku orientovaní na konzumní způsob ţivota, masírování reklamou, nejrůznějšími vzory. Srovnáváním se spoluţáky a později kolegy či sousedy. Ve skutečnosti se environmentální výchova snaţí zvyšovat spoluodpovědnost kaţdého z nás za současný i budoucí stav přírody a společnosti. Začíná tvorbou vztahu k vlastnímu domovu a nejbliţšímu okolí kde vyrůstáme, vztahu k místním zdrojům, jejichţ smysluplné vyuţívání vede k propojení s komunitou, ve které ţijeme a zlepšení její kvality. Environmenntální výchova také rozvíjí naši citlivost, vstřícnost a tvořivost k řešení problémů péče o přírodu i problémů společnosti a usiluje o vytváření tzv. ekologicky příznivé hodnotové orientace, která klade důraz na dobrovolnou střídmost a nekonzumní, duchovnější kvality lidského ţivota. (MÁCHAL,2003, upraveno) Naši studenti by měli mít takové znalosti z přírodních věd, na jejichţ základě odvodí základní zákonitosti vývoje ţivotního prostředí bez ohledu na politickou orientaci svých rodičů. Měli by se učit tyto zákonitosti ctít a při svém rozhodování předvídat a domýšlet důsledky vlivů lidských činností na přírodu. Měli by také vědět, proč je důleţitá ochrana biologických druhů, proč třídit odpad, pouţívat či nepouţívat alternativní zdroje energie či úsporné spotřebiče. Měli by přemýšlet o informacích, kterými jsou dennodenně bombardováni nejrůznějšími médii. Musí mít opravdu ten nejnovější mobil, počítač či motocykl, kdyţ ten starý je ještě stále funkční? Musí opravdu vařit z masa či dalších surovin dovezených z druhého konce světa za cenu mnoha litrů pohonných hmot, kdyţ naši zemědělci stěţí prodají svoji produkci a krachují? V roce 1991 zpracovalo Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky tzv. Duhový program - Program ozdravení ţivotního prostředí České republiky, kde zformulovalo osm zásad směřujících k ţádoucím změnám ţivotního stylu: zásada skutečné účinnosti hovoří mj. o maximálním vyuţívání obnovitelných zdrojů a účinných technologiích předcházejících vzniku zbytečných odpadů zásada rozumné spotřeby výrobků neškodících zdraví ani přírodě Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 5

7 Úvod zásada opatrnosti upozorňuje, ţe účinky zásahů do prostředí se nedá nikdy předvídat v plném rozsahu zásada zdrţenlivosti nám říká, ţe dobrovolné sebeomezení materiální spotřeby je na místě zásada vlastní odpovědnosti se týká přijetí odpovědnosti za obecné důsledky vlastního svobodného rozhodování i o vlastním majetku zásada ohleduplnosti k jiným lidem - I zdánlivě zcela neškodné postupy mohou pro některé skupiny lidí být zcela nepřijatelné a společnost by to měla respektovat. Příkladem by mohlo být například nakládání s odpady, s vyhořelým jaderným palivem či s hospodářskými zvířaty zásada úcty k ţivotu a to nejen k lidskému zásada občanství planety Země znamená nejen odpovědnost jedince za ţivot svůj ale také za komunitu ve které ţije, obec, stát i celou planetu Zemi, tedy přijímání spoluzodpovědnosti za stále větší skupinu lidí a nakonec celý planetární ekosystém. Snaha o dodrţování těchto osmi zásad vyúsťuje v úsilí o tzv. trvale udrţitelný ţivot či trvale udrţitelný rozvoj. Trvale udrţitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným I budoucím generací zachovává moţnost uspokojovat jejich základní potřeby a při tom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. (Zákon č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí, 6). Sečteno a podtrţeno cílem environmentální výchovy na Gymnáziu Integra Brno je student ekologicky gramotný, disponující takovými informacemi, které mu umoţňují zaujímat postoje a činit rozhodnutí v souladu s uvedenými zásadami a směřovat svým jednáním k trvale udrţitelnému ţivotu. ZAČLENĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO ŠVP A VÝUKY Environmentální výchova na Gymnáziu INTEGRA BRNO není realizována formou samostatného předmětu. Toto průřezové téma je jednak integrováno podle ŠVP do jednotlivých předmětů, zejména biologie a biologických praktik, některé tématické okruhy jsou naplňovány v zeměpise ve fyzice a v chemii. V rámci mezipředmětových vztahů se ovšem můţe objevit také v dalších předmětech a to i nepřírodovědného charakteru. O vývoji vlivu člověka na ţivotní prostředí v průběhu dějin učí například dějepis, o globálních problémech lidstva a nutnosti ochrany ţivotního prostředí kromě zeměpisu také základy Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 6

8 Úvod společenských věd a výchovy ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a zdraví. Předměty jako je matematika, výpočetní technika a jazyky tvoří vynikající podporu pro výzkum, statistické výpočty, tvorby grafů, práci s informacemi a studium cizojazyčných zdrojů, coţ studenti vyuţijí při realizaci různých ročníkových projektů, projektových dní a projektové výuky. (Zde následuje přehled úvodních textů k průřezovému tématu EV ) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 7

9 Úvod TÉMATICKÉ OKRUHY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY (Podle RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání) V RVP pro základní vzdělávání nalézáme čtyři poměrně rozsáhlé tématické okruhy, poměrně přesně definované klíčovými pojmy a popisem vztahů mezi nimi. 1. Ekosystémy Tento tématický okruh popisuje všechny důleţité ekosystémy na naší planetě a vztahy, které se v nich realizují. les - jeho produkční a mimoprodukční významy, pole - význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích vodní zdroje - lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím jeho důleţitost pro krajinnou ekologii moře - obrovská druhová rozmanitost a jeho význam pro biosféru, vztah mořských řas a sloţení atmosféry tropický deštný les - jeho biodiverzita, ohroţování, globální význam a význam pro člověka lidské sídlo - umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky, rozlišení městského a venkovského prostředí kulturní krajina - hluboké ovlivnění přírody v průběhu času od vzniku civilizace aţ po dnešek 2. Základní podmínky ţivota Do tohoto tématického okruhu patří abiotické a biotické faktory prostředí ve kterém ţijeme a které přetváříme: voda - vztahy vlastností vody a ţivota, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení ovzduší - význam pro ţivot na Zemi, ohroţování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás půda - propojenost sloţek prostředí, zdroj výţivy, ohroţení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině energie - energie a ţivot, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, vyuţívání energie, moţnosti a způsoby šetření, místní podmínky přírodní zdroje - zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 8

10 Úvod prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a vyuţívání přírodních zdrojů v okolí ochrana biologických druhů - důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů ekosystémy biodiverzita a funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohroţování a ochrana ve světě a u nás 3. Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí zemědělství a ţivotní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a ţivotní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěţ, doprava a globalizace); průmysl a ţivotní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně ţivotního prostředí, průmysl a udrţitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběţné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích zásady MOV) změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den ţivotního prostředí OSN, Den Země apod.) 4. Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby vyuţívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany ţivotního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš ţivotní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 9

11 Úvod aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, moţnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, moţnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost ţivota na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udrţitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás V RVP pro gymnaziální vzdělávání jsou tématické okruhy jen tři a nejvíce prostoru je zde věnováno působení člověka na ţivotní prostředí, důsledkům lidské činnosti, trvale udrţitelnému rozvoji a legislativnímu základu ochrany ţivotního prostředí u nás, v EU a ve světě. 1. Problematika vztahů organismů a prostředí - navazuje na základní tématický okruh Základní podmínky ţivota a dále ho rozvíjí. Pracuje s klíčovými pojmy, jako jsou například: vzájemné působení organismů a prostředí, vlivy prostředí populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy koloběh látek a tok energie v biosféře 2. Člověk a ţivotní prostředí - rozvíjí třetí a čtvrtý tématický okruh pro základní vzdělávání, zabývá se však více příčinami, důsledky a jejich moţnému předcházení. vliv člověka na ţivotní prostředí od počátku existence lidstva po současnost a srovnání udrţitelnosti tohoto vlivu příčiny vzniku a zániku nových druhů organismů, jejich význam pro člověka a formy jejich ochrany zdroje energie a surovin na Zemi, jejich získávání a vyuţívání Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 10

12 Úvod vyuţívání vody, její znečištění, příčiny nedostatku pitné vody a jeho dopad na společnost vyuţívání půdy a jeho důsledky v ţivotním prostředí příčiny růstu lidské populace a jeho vliv na ţivotní prostředí vlivy prostředí ohroţující lidské zdraví globální ekologické problémy, jejich příčiny a důsledky a postoje, které k nim zaujímají zainteresované skupiny nástroje a moţnosti řešení globálních ekologických problémů (legislativní, dobrovolné, institucionální, technologické) a moţnosti zapojení jednotlivce do jejich řešení základní principy myšlenky trvale udrţitelného rozvoje prognózy globálního rozvoje světa na podkladě současného environmentálního jednání lidstva 3.Ţivotní prostředí regionu a České republiky - rozvíjí zejména některá témata ze čtvrtého tématického okruhu základního vzdělávání v ekologické výchově. Jde ovšem více do hloubky zejména v oblasti institucí a legislativy. problémy ţivotního prostředí našeho regionu a České republiky historie a současný stav ochrany přírody a krajiny v ČR instituce v ČR zabývající se problematikou ţivotního prostředí nejvýznamnější legislativní opatření v oblasti ţivotního prostředí a vliv EU na tato opatření a jejich realizaci Začlenění environmentální výchovy do dějepisu v ŠVP Předmět využívá poznatky z historie získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Jeho součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností žáka gymnázia. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity žáka. Oblast přispívá k utváření historického vědomí, k uchování kontinuity tradičních hodnot naší civilizace a k občanskému vzdělávání mládeže. Posiluje respekt k základním principům demokracie a připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti v Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 11

13 Úvod souladu s principy udržitelného rozvoje. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti a úcty k výtvorům lidského ducha minulých generací i současnosti. (ŠVP) Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 12

14 Člověk a společnost Dějepis 1. Vztah člověka a přírody v době kamenné Autor: Mgr. Petra Kovalová Předmět: Dějepis Téma: Ţivot v době kamenné Ročník: Prima/ 6. třída Časová dotace: 1 hodina Místo výuky: třída Vztah k EV: Ano 1) Jak a kde získával člověk v době kamenné potravu? Vyjmenuj, co nejvíce moţností.... 2) Srovnej, jak získával potravu člověk v době kamenné s tím, jak ji získává dnes. Který způsob je podle tebe náročnější a proč? Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 13

15 Člověk a společnost Dějepis 1. 3) Co všechno dokázal člověk v době kamenné z přírody získat? Vzpomeň si na co nejvíce věcí. 4) Jaký vztah měl člověk v době kamenné k přírodě? 5) Jak se liší náš vztah k přírodě od člověka v době kamenné?... 6) Jak zasahoval do přírody člověk v době kamenné a jak zasahuje do přírody člověk dnes? Vyjádři svůj názor na tyto zásahy. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 14

16 Člověk a společnost Dějepis 2. Průmyslová revoluce Autor: Mgr. Petra Kovalová Předmět: Dějepis Téma: Průmyslová revoluce Ročník: Tercie/8. ročník Časová dotace: 1 hodina Místo výuky: Libovolná učebna Vztah k EV: Ano 1) Kdy a kde průmyslová revoluce začala? 2) S rozvojem kterých průmyslových odvětví je průmyslová revoluce spjata? 3) Které suroviny se výrazně uplatnily během průmyslové revoluce?. 4) Jak tyto suroviny člověk získával? 5) Které nové zdroje energie se začaly během průmyslové revoluce vyuţívat? Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 15

17 Člověk a společnost Dějepis ) Jaké zdroje energie se vyuţívaly dříve?... 7) Jaké změny v krajině, městech atd. s sebou nesla průmyslová revoluce? Odpovědi zdůvodni: 8) Jaká pozitiva a negativa průmyslová revoluce přinesla? pozitiva negativa Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 16

18 Člověk a společnost Dějepis 3. Výbuch atomové elektrárny v Černobylu Autor: Mgr. Petra Kovalová Předmět: Dějepis Téma: Svět ve 2. polovině 20. století Ročník: Kvarta/ 9. ročník Časová dotace: 1 hodina Místo výuky: Libovolná učebna Vztah k EV: Ano Nejprve si přečtěte následující text: 26. dubna 1986 v noci došlo v jaderné elektrárně Černobyl na Ukrajině, která byla tehdy součástí Sovětského svazu, k explozi. Při této havárii došlo k uvolnění radioaktivního mraku, který pak dále postupoval východní Evropou (nejvíce bylo zasaţeno Bělorusko) ke Skandinávii. K výbuchu vedlo hned několik příčin zatajování informací (operátoři neměli všechny potřebné informace, neboť byly povaţovány za vojenské tajemství), špatná konstrukce reaktoru, nedodrţení podmínek pokusu, nízká úroveň dodrţování bezpečnostních pravidel, nedostatečná komunikace mezi pracovníky. První zpráva o tom, ţe výbuchem byl zničen přímo reaktor, byla vydána aţ více neţ 24 hodin po katastrofě v té době byli jiţ ozářeni vysokými dávkami radiace přímo v místě katastrofy pracovníci elektrárny, hasiči, kteří se snaţili uhasit místo výbuchu (díky neinformovanosti přispěli způsobem hašení k vyššímu úniku radioaktivity), velká část z nich byla jiţ hospitalizována (část z nich zanedlouho umírá na následky přímého ozáření). Byla nařízena evakuace nedalekého města Pripjať, na likvidaci katastrofy byla povolána armáda vojáky nikdo neinformoval o nebezpečí, pracovali bez ochranných obleků. Zamezit dalšímu šíření radioaktivity se podařilo aţ po devíti dnech. Události z Černobylu byly zpočátku utajovány. První informace o katastrofě nepocházely ze Sovětského svazu, ale ze Švédska z 27. dubna, kde pracovníci jaderné elektrárny zaznamenali jaderné částice a při podrobné analýze zjistili, ţe nepochází z jejich elektrárny začali tedy usuzovat na katastrofu v Sovětském svazu. V dnešním hlavním městě Ukrajiny Kyjevě se 1. května ještě nic netušící obyvatelstvo účastnilo masivních oslav 1. května. Radiací nebyli zasaţeni jen likvidátoři katastrofy, kteří měli za úkol vyčištění celé zóny (bylo jich více neţ dvě stě tisíc), ale také civilisté dospělí i děti, u kterých došlo k velkému nárůstu nemocí, nejvíce byly zasaţeny děti. První obyvatelé byli evakuováni 36 hodin po katastrofě, postupně během jednoho roku byli evakuováni všichni obyvatelé ţijící Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 17

19 Člověk a společnost Dějepis 3. v okruhu 30 km od katastrofy celkem asi Vyšší radiací však bylo zasaţeno mnohem větší území a tedy i mnohem více lidí. Dnes budí největší obavy kontaminace půdy, z které se díky hmyzu, houbám a rostlinám dostávají radioaktivní látky do potravního řetězce. Lidé v některých oblastech tak dodnes jí kontaminované potraviny, coţ nadále způsobuje vyšší výskyt váţných nemocí. Dalším velkým nebezpečím je nestabilita betonového sarkofágu, který byl vystavěn kolem reaktoru, aby se zabránilo dalšímu úniku radioaktivních částic. Tento sarkofág nedokáţe reaktor trvale uzavřít, a proto je zapotřebí vystavět nové trvalejší pouzdro, do kterého bude reaktor, ve kterém zbylo ještě 95% paliva, uzavřít. Otázky a úkoly k textu: 1) Proč byly některé informace o jaderné elektrárně povaţovány za vojenské tajemství? 2) Jak to, ţe lidé nevěděli včas o výbuchu v Černobylu? Dnes téměř okamţitě víme o jakékoliv události, kdekoliv na světě; jednotlivé televize mají své reportéry v jednotlivých zemích, odkud informují o tamním aktuálním dění 3) Jaké mělo pozdní informování obyvatel důsledky? 4) Jak dlouho uplynulo od výbuchu jaderné elektrárny Černobyl? Je tato událost jiţ uzavřena proč? Doplňující otázky a úkoly: Zeptejte se rodičů, kolik jim bylo v roce 1986 let a kdy se o katastrofě v Černobylu dověděli. Jste zastánci nebo odpůrci jaderné energie? Odpověď zdůvodněte. Jakými jinými zdroji energie by se dala jaderná energie nahradit? Který povaţujete za nejlepší? Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 18

20 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Design EKO - šperky Autor: Mgr. Anna Hýsková Předmět: Téma: Ročník: Časová dotace: Místo výuky: Vztah k EV: Výtvarná výchova Design- eko šperky sekunda učebna Ano Vysvětli vlastními slovy pojem design. Vysvětli vlastními slovy pojem užité umění.... Vysvětli vlastními slovy pojem ekologie. Vysvětli vlastními slovy pojem recyklace.... Umění, které inspiruje se recyklací už jednou použitého materiálu, je v posledních letech velmi populární. Oto dva rozdílné příklady přístupu k této tvorbě. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 19

21 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Trash Made je kolekce originálních šperků, módních a bytových doplňků vyrobených z recyklovaných materiálů. Co je Trash Made? Výrobky Trash Made jsou designové předměty s vlastním příběhem. Jsou z materiálů a součástek, které už jednou byly použity a původně měly být zrecyklovány nebo trvale zničeny. Tyto součástky fascinují různorodostí tvarů, barev a materiálů a samy tak ukazují svůj další potenciál. Trash Made jejich přání vyplňuje a dává jim nový tvar, funkci a životní náboj. Kolekce jsou omezené určitým počtem kusů, neboť Trash Made vychází z moderních technologií, které se neustále mění a poskytují týmu Trash Made nové a inspirující součástky. Zdroj: Trash made [online], [cit ], dostupné na Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 20

22 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Eko šperky, které mají historii. A přitom jsou trendy Vlna recyklace se nevyhýbá ani světu módy. Před časem se objevil trend v podobě bio bavlny, ale zájem o ekologii může jít mnohem dál. Dokazuje to nadějná mladá návrhářka, která recykluje a vytváří šperky s historií. Eko šperky Clementine Jamesové foto: Archiv Clementine James galerie Mladá Angličanka Clementine Jamesová se hrdě hlásí mezi ekologické aktivisty a tomu přizpůsobila i svou tvorbu. Sama se naučila vytvářet šperky a využívá k tomu již existující kousky, které poté přetváří do nádherných uměleckých děl. Pokud čekáte dětinsky vyhlížející korálky, budete mile překvapeni. Vystudovaná antropoložka skrze své šperky vyjadřuje odvěkou lidskou vášeň pro zdobení. Kombinace vzdělání a talentu vynesla návrhářku mezi nové tváře na mezinárodní módní scéně. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 21

23 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Designérka do každého svého výtvoru vnáší oba prvky s takovou pečlivostí a vyvážeností, jaká se často nevidí. Není divu, že od prvního představení kolekce během loňského londýnského týdne módy její hvězda strmě stoupá. Pouhé dva měsíce od své premiéry v roli návrhářky originálních náhrdelníků se Clementine dostala na stránky prestižního módního magazínu Vogue, renomovaný fotograf Phil Poynter si vybral její výtvory na módní stránky italského vydání. Od letošního roku najdete její šperky nesoucí jméno Little Glass Clementine na pultech jednoho z nejvyhlášenějších luxusních obchodních domů světa, Selfridges na londýnské Oxfordské ulici. K té příležitosti vytvořila Clementine speciální kolekci určenou pro klientelu tohoto svatostánku luxusu a stylu. Úspěch však nepřišel náhodou. Clementine se o šperky a bižuterii začala zajímat v šestnácti letech, kdy prodávala náušnice v britském Brightonu. Poté, co se přestěhovala do Londýna, se její vášeň ještě prohloubila. "Chci, aby se moji zákazníci aktivně zapojili do procesu navrhování tím, že přidají vlastní části," říká Clementine. "Chtěla bych také spolupracovat s ostatními návrháři, kteří se zajímají o vytváření krásné módy, která není závislá na masovém průmyslu," dodává. Ambice má návrhářka opravdu vysoké a jde si rychle za svým cílem. Přestože její výtvory nepatří mezi nejlevnější, prodávají se v přepočtu od do korun, o zákazníky nemá nouzi. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 22

24 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. "Moje zákaznice se zajímají o recyklaci a jsou pyšné, že nosí šperk, který je nejen uměleckým dílem, ale i kouskem příznivým k životnímu prostředí," vysvětluje Angličanka. K vytvoření originálního náhrdelníku jí přitom stačí jediný kousek, ať již se jedná o starou náušnici po léta ukrytou ve staré krabici po babičce, kameny z Indie, krajku z šatů koupených na trhu, nebo mušličky přivezené z výletu od moře. Clementine vdechne těmto drobným pokladům nový život, každý náhrdelník vypráví vlastní příběh, každý šperk představuje originál. Little Glass Clementine jasně dokazuje, že ekologické smýšlení a umění mohou jít ruku v ruce, nemusí nutně působit nudně, omšele a "mimo". Clementine Jamesová našla cestu, jak spojit zájem o krásné věci a životní prostředí. Zdroj: Kerberová, C. : Eko šperky, které mají historii. A přitom jsou trendy [online], 2011, dostupné na Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 23

25 Umění a kultura Výtvarná výchova 1. Výtvarná aktivita: Eko šperky Individuální práce. Materiál určený k recyklaci: noviny, časopisy, igelitky, starý textil, pet- lahve i jiné materiály určené k vyhození Pomocné materiály: provázky, dráty, izolepy. S odpadových materiálů vytvořte nové předměty- šperky. Libovolně je přetvořte. Změňte jejich dosavadní funkci. Dbejte jak na estetický vzhled tak na bezpečí. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 24

26 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. Udrţitelný design a uţité umění Autor: Mgr. Anna Hýsková Předmět: Téma: Ročník: Časová dotace: Místo výuky: Vztah k EV: Výtvarná výchova Udrţitelný design a uţité umění Tercie Učebna Ano Co znamená pojem design? Vysvětlí pojem uţité umění. Co znamená pojem udržitelný design? Charakterizuj, jakým způsobem udržitelný design může působit na vývoj a chod městské aglomerace. Udrţitelný grafický design je odvětvi, které se zabývá problematikou ekologického dopadu výroby grafického designu. Soustředí se na sníţení mnoţství materiálů potřebného k výrobě, využití materiálů získaného v procesu recyklaci, pouţívání inkoustu přijatelného pro přírodu, a při distribuci omezovaní dopravy. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 25

27 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. 3x R Reduce, Reuse a Recycle (omezení spotřeby/opětovné vyuţití/recyklace). Globální oteplovaní, ozonová díra, třídění odpadu, úsporné spotřebiče, veřejná doprava, celkově- ekologické myšlení, všechna vyjmenována témata jsou nám dnes velmi dobře známá. Proto není překvapením, ţe zelené myšlení ovlivňuje umění a design. Něco z ţivota: Recyklace aneb druhá šance designu 6. září :00 Designéři si oblíbili hru s časem. Oprašují příběhy věcí, které uţ doslouţily, a z veteše z druhé ruky tvoří nové designové ikony Deštivé léto v Curychu, rok Markuse a Daniela, bratry, grafické designéry a vášnivé cyklisty přestalo bavit, ţe skoro kaţdý den po jízdě do práce loví z brašen navlhlé věci. Potřebovali tašku. Funkční, voděodolnou a originální. Jelikoţ Markus s Danielem bydleli poblíţ dálnice, pod okny jim denně duněly kamiony a v dešťové cloně se měnily v efektní barevné šmouhy. Kluci dostali nápad a brašnu si spíchli z plachty od starého tiráku. Kraje začistili duší pneumatiky, popruhy obstarali z bezpečnostních pásů. A jejich výtvor se stal hitem. Dnes má značka Freitag produktové portfolio čítající čtyřicet poloţek, vedle základního modelu messenger bag nabízí pytle, tašky a batohy pro obě pohlaví, ale i diáře či nejnověji obaly na ipady. Během posledního fotbalového šampionátu dokonce šila z plachet tiráků fotbalové míče pro děti z jihoafrických slumů. Trvale udrţitelný design Kaţdý kousek z produkce Freitag je ručně střiţený unikát, zákazník s výrobkem obdrţí i certifikát s itinerářem trasy, kterou kamion pod jeho potiskem ujel. Recyklace dává syrově působícím věcem jedinečný charakter a vedle uţitné hodnoty propůjčuje i étos obecné prospěšnosti (část produkce se vyrábí v chráněných dílnách) a péče o planetu. A to jsou hodnoty, které v současném designu letí. Místo okázalosti a pomíjivé módnosti totiţ designéři stále více skloňují principy trvale udrţitelného rozvoje definované třemi R : Reduce, Reuse a Recycle (omezení spotřeby/opětovné vyuţití/recyklace). Úspěch švýcarského sourozeneckého dua inspiroval mnoho následovníků. Dnes se internet hemţí značkami, které nabízejí křesla z billboardů, šperky z PET lahví, svítidla z pneumatik a nespočet dalších více či méně originálních variací na téma recyklace odpadu. Výsledky hledání eko osvícení mají většinou blíţ k domácímu kutilství neţ k sofistikovaným duchampovským readymade objektům, jaké z nábytku z druhé ruky sestavuje třeba proslulý Martino Gamper. Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 26

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017

Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017 Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017 Školní plán EVVO je součástí ŠVP ( viz bod 7. Příloha příloha č. 2 ) Obsah:2 1. Charakteristika...

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2012/2013 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází z Metodického

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň

Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Ekologická výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu Vydavatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s.

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok: 2015/2016 Základní údaje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.17

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více