your key to KVADOS WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "your key to KVADOS WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management"

Transkript

1 LÉTO / SUMMER 2010 your key to KVADOS myavis dobyl další trh myavis conquered another market Objevte dravost nového ferrari Discover ferocity of new Ferrari WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management strana / page 3 strana / page 7 strana / page 4

2 Doba přeje připraveným Times favour the prepared VIZE / VISION Vážené dámy, vážení pánové, je mi ctí, že jsme se s většinou našich obchodních partnerů postupem času stali také přáteli. Pod mým vedením skupina KVADOS dorostla do pozice stabilního a osvědčeného dodavatele mnoha komplexních řešení v oblasti informačních technologií. Tým našich pracovníků je školen, řízen a motivován, aby byl připraven poskytnout odbornou radu či vyřešit jakýkoliv problém, který v souvislosti s používáním našich produktů vyvstane. Mým mottem je snaha co nejdříve odstranit překážku, poté její příčinu a následně zkoumat, kdo za ni mohl. Dlouhou dobu nás média zásobují zprávami o krizi, někteří z vás ji již pocítili na útlumu obratu nebo investiční náladě vašich klientů. Jaký dopad má na byznys skupiny KVADOS? Krize je příležitost k rozvoji S úlevou mohu konstatovat, že doposud minimální. A jsem také rád, že i na vás, naše klienty, je dopad menší než celkově na trhu. Naopak, mnozí jste se rozhodli pro další investice do zvýšení efektivity procesů. Můj osobní názor je, že se nacházíme v čase velkých příležitostí pro společnosti, které mají jasnou strategii, dlouhodobě promyšlený obchodní model a nepodcenily přípravu. Ty mohou vyjít z tohoto období ještě silnější. Manažeři, kteří dokáží vycítit příležitost, využijí hospodářský útlum k vlastnímu růstu díky investicím, akvizicím a především inovacím. Jsem rád, že toto platí i pro nás. Jestliže pro Českou republiku byl rok 2009 ve znamení recese, pak skupina KVADOS naopak vykázala nejvyšší obrat ve své historii. Co je však také důležité, podařilo se udržet ziskovost našeho podnikání na slušné úrovni, a to i přes rozsáhlé investice. Aktuální období je pro ně výhodné, dodavatelé jdou s cenami dolů. My se rozhodli vybudovat datové centrum, které je svými parametry jedno z nejlepších ve střední Evropě. Kvalitně připravené projekty, včetně tohoto, je navíc možné spolufi nancovat z evropských prostředků. Pokud aktuálně nepříznivé časy pro ekonomiku končí a blíží se oživení trhu, věřím, že skupina KVADOS do něj vstoupí silnější, větší a vybavená nejmodernějšími technologiemi. Rozsáhlé prostředky jsme investovali i do vlastního vývoje a brzy na trh uvedeme jak inovované verze našich řešení, tak i produkty nové. Zaměřili jsme se na zvyšování kvality poskytovaných služeb a tuto politiku podložili úspěšnou certifi kací všech pěti standardů ISO využitelných v segmentu informačních technologií. Získali jsme další zkušenosti a rádi se o ně podělíme. Ladies and Gentlemen, It is a privilege for me that most of our business partners have become, in the course of time, our friends. Under my management, the KVADOS Group has become a stable and trusted supplier of many complex solutions in the fi eld of Information Technology. Our team is trained, managed, and motivated to provide an expert advice or to solve any problem that your business may meet when using our products. My motto is to eliminate any obstacle as soon as possible, then to remove reasons for such obstacle and fi nally to fi nd out who was to blame. The media have been talking all the time about a crisis. Some of you may have reached a lower turnover, or your clients might be less willing to invest. And what is the impact on the KVADOS Group and its business? It is a relief for me to confi rm that the impacts have been minimal so far. And I am also happy that you, our clients, are less affected than the other players on the markets. And many of you have decided to invest again to increase the effi ciency of your processes. My personal opinion is that these are the times of great opportunities for well prepared companies with Crisis as an opportunity for growth clear strategies and well thought-out longrange business models. Such companies may become stronger now. Those managers who recognise an opportunity are able, thanks to investments, acquisitions, and, in particular, innovations to exploit the period of an economic downturn for their own growth. I am happy to confi rm this is the case of the KVADOS Group. Whilst in the year 2009 the Czech Republic was marked by a recession, in the same period the KVADOS Group recorded its highest turnover in history. Moreover, we have also achieved very good profi ts, despite extensive investments. The times are now right for investments because suppliers are cutting their prices. We have decided to build a Data Centre, which is one of the top server hosting centres in Central Europe. High quality projects, such as this one, can be co-fi nanced by European funds. The economic slowdown may be coming to an end; and if the market picks up, I believe that the KVADOS Group will enter it stronger, bigger, more modern and equipped with cutting edge technologies. We have invested extensive resources into development and innovated versions of existing solutions and new products will be launched soon at our markets. We focused on increasing the quality of services. This policy is supported by ISO certifi cates awarded to all of the fi ve standards that apply to the information technology sector. We have gained another experiences that we are keen to share. Miroslav Hampel generální ředitel / general director 2 your key to success

3 REPORT myavis zefektivňuje odečty v Albánii More efficient myavis meterreading in Albania Skupina ČEZ, která expanduje napříč Evropou, ruku v ruce zavádí do zažitých postupů inovativní myšlení i řešení. Jedním z nich je také informační systém myavis Field Service, který se již ČEZu osvědčil pro elektronické odečty v Bulharsku a Rumunsku. Nově jej využívá od začátku června k práci také 300 techniků v Albánii, a to v lokalizaci do svého rodného jazyka. Pilotní projekt probíhal od poloviny května, první výsledky potvrdily větší efektivitu měření i nastavených procesů. Na doporučení skupiny KVADOS byla zvolena mobilní zařízení Motorola MC55, coby prověřený korporátní hardware. The ČEZ Group is expanding across Europe and at the same time it is introducing innovative thinking as well as solutions, such as the information system myavis Field Service, which has already been proven in Bulgaria and Rumania. Starting in June, 300 Albanian technicians will begin to use this system, in their own language version. A pilot project has been running since the middle of May and the early results confi rm an increase in effi ciency of meter reading as well as process setting. Following a recommendation by the KVADOS Group, Motorola MC55 mobile devices have been chosen as the corporate hardware. Nejlepší B2B je na míru Démos trade, a.s., dlouholetý stabilní partner skupiny KVADOS, může profi tovat z dalšího unikátního řešení. KVADOS vyvinul B2B portál DÉMOS24plus, a to přesně dle specifi kací klienta. Tento silný online nástroj zajistí efektivnější komunikaci mezi společností Démos trade, a.s., a jejími partnery odebírajícími zboží z pestrého sortimentu plošných materiálů, nábytkového kování a nábytkových hran. B2B je připraveno zpřístupnit více informací o sortimentu a poskytnout širší možnosti vyhledávání, to vše v maximálním pohodlí díky příkladné ergonomii i dostupnosti. Samozřejmostí jsou náhledy na faktury i doklady. Platforma je univerzálně uplatnitelná. The best B2B is a customised solution Démos trade being a stable partner of the KVADOS Group for many years can benefi t now from another unique solution. KVADOS developed a B2B portal - DÉMOS24plus exactly on the basis of client s specifi cation. This powerful online tool will make more effi cient the communication between Démos trade and its customers who buy wood base board materials, furniture fi ttings and furniture edge bandings. This B2B solution includes extensive searching options and is ready to provide more information about the products. Thanks to ergonomics and accessibility, the portal is really comfortable to use. The developed platform can be applied for various applications. myavis okoření Maďarsko Mezinárodně uznávané řešení pro řízení mobilních procesů obchodních týmů myavis Sales Force Automation nachází další uplatnění. Nadnárodní společnost Podravka, významný výrobce kořenicích směsí a dehydrovaných pokrmů, jej nasadila nově také v Maďarsku. Reprezentanti Podravky využívají myavis již například v Polsku či Chorvatsku, přesto se klient rozhodl pro srovnání s aktuálně dostupnou konkurencí. Know-how dodavatele i speciální nové funkce pro sběr dat GPS, plánování tras nebo organizaci návštěv ovšem znovu potvrdily vítězství ověřeného produktu společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o. Výhodou je lokalizace řešení do maďarštiny. myavis will flavour Hungary myavis Sales Force Automation is a mobile process management solution which has proved successful on international markets and has been chosen now again as a preferred solution. The Podravka Group, being a global player and producer of seasoning mixtures and dehydrated dishes, implemented this solution also in Hungary. Podravka s sales representatives use now AVIS in Poland, Croatia and other countries. In spite of that fact, the client decided to compare the solution with available solutions offered by competitors. Thanks to supplier s experience and special new features for GPS data collection, route planning or visit organisation, the timetested solution developed by KVADOS Mobile Solutions has been chosen again. your key to KVADOS 3

4 WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management Lidstvo se stále neshodlo, zda bylo dříve vejce nebo slepice. Jedno je ale jisté spokojený zákazník chce dostat kvalitní produkt, a to rychle, spolehlivě a levně. Mezi nejužší místa na cestě výrobku k odběrateli patří skladování, které ovšem lze v dnešní době řešit moderně prostřednictvím WMS Warehouse Management System, neboli systému pro automatizované řízení skladu. WMS přitom není jen software, ale celek složený z haly, regálů, dopravníků, linek, stanic a mobilních zařízení. Informační systém slouží jako mozek vnášející řád do chaosu. Automatizace s použitím kvalitního řešení eliminuje chybovost, zjednodušuje práce ve skladu od příjmu po expedici, narovnává a optimalizuje procesy a spoří náklady na skladování, manipulaci i kontrolu. Uvažovat o WMS se vyplatí v okamžiku, kdy skladování ovlivňuje procesy ve fi rmě. Dá se integrovat jak do stávajících prostor, tak samozřejmě do zcela nových, kde je až nemyslitelné WMS vynechat. Každá logistická studie by již s touto metodou měla počítat a zohlednit fungování skladu za několik let, na základě toho, jak pracuje dnes. Paleta pomocníků a technologií začlenitelných do WMS je velmi široká. Současné trendy se vedle mobilních zařízení propojených s pevnými stanicemi wifi sítí ubírají k válečkovým dopravníkům a RFID čipům, jež umožňují bezkontaktní identifikaci na výrazně delší vzdálenost a nevyžadují oproti čárovým kódům přímou viditelnost čtečky. Vše je v podstatě otázkou dostupných fi nancí, ty se ale v kvalitně projektovaném systému brzy navrátí. Po dlouholetém vývoji a spolupráci s předními experty v oblasti logistiky skupina KVADOS uvedla na trh nástavbový modul WMS pro svůj ERP systém VENTUS. Úspěšně je implementován u zákazníků RUDOLF JELÍNEK a.s., K + B Expert, s.r.o., a Démos trade, a.s. Každý z nich stavěl na odlišné fi lozofi i zavádění automatizace, což dále dokazuje variabilitu řešení. Zatímco Démos trade, a.s., postavil novou skladovací halu doslova na zelené louce, v K + B Expert, s.r.o., se rozhodli přebudovat stávající prostory na dvojnásobnou kapacitu. WMS pro informační systém VENTUS, který je datovou bází s veškerými údaji o sortimentu i doklady, je připraven na propojení s interface nejmodernějších komponent automatizovaných linek. Pozornost ve vývoji se momentálně věnuje již zmíněným RFID (Radio Frequency Identifi cation, identifi kace na rádiové frekvenci) čipům. Těch existují dva základní typy první pro čtení jednou vložených informací, druhý zvládne i další zápis. KVADOS implementoval tuto technologii do skladu Démos trade, a.s., kde slouží pro trasování expedičních beden. Nad nimi pak jsou speciální stíněné čipy do prostředí, kde je snímání náročnější například kvůli kovům nebo prašnosti. 4 your key to success

5 KLÍČ / KEY Vhodným doplňkem se ukazují válečkové dopravníky, které například u nejvíce obrátkového zboží zvyšují expediční výkon. V kombinaci s boxy vybavenými RFID čipy lze optimálně řídit cestu zboží napříč skladem a maximálně eliminovat prodlení či chyby vyvolané lidským faktorem. Zaměstnanci na svých stanovištích pouze ukládají do bedny požadovaný sortiment, zkompletovanou zásilku odbaví expedient. Na konci řetězce navíc může být připojena automatická balička. Protože člověka ze skladovacích procesů stále není možné zcela vyloučit, vyvinula skupina KVADOS pro modul WMS také unikátní nástroj mystockmanager. Vedoucím pracovníkům umožňuje inteligentní řízení celého skladu, například operativním přidělením zaměstnance na umístění, kde se hromadí nevyřízené úkoly, nebo sledováním kompletních informací o jednotlivých zásilkách v reálném čase. To vše odkudkoliv na světě, kde je připojení k internetu. Which came fi rst the chicken or the egg? People have not reached an agreement yet. But one is for sure: a satisfied customer wants to receive a quality product quickly, reliably and at a good price. Warehousing is among bottlenecks on the way to the customer. But now, an advanced method is available: WMS Warehouse Management System is a system for automated management of warehouses. WMS is not just a software it is a whole comprising halls, shelves, conveyors, lines, stations and mobile devices. The information system is a brain which introduces rules into a chaos. Automation supported by an advanced solution eliminates mistakes, simplifi es working operations in the warehouse from acceptance to shipment, streamlines and optimises processes, and reduces warehouse/handling/control costs. Implementation of WMS should be considered if the warehouse management affects processes in your company. WMS can be integrated into existing premises, or can be installed into brand new plants where it would be a real mistake not to use it. Each logistic study should take WMS into account and should forecast the warehouse operation in a couple of years on the basis of the current operation. The portfolio of tools and technologies that could be integrated into WMS is really wide. In addition to mobile equipment which is connected via Wi-Fi networks with fi xed stations, the current trends focus on roller conveyors and RFID chips for contact-free identification at rather big distances. This solution, unlike bar-code solution, does not require the reader to be directly visible. In fact, everything depends on available funds only. But thanks to the advanced system, the funds will pay back soon. After many years of development and collaboration with leading logistics experts, KVADOS Group has launched on the market its WMS extension module for its ERP system VENTUS. This solution has been successfully implemented with RUDOLF JELÍNEK, K + B Expert, or Démos trade. The fact that each customer based the introduction of the automation units on a different concept proves variability of the solution. While Démos trade built its new warehouse almost on a green fi eld, K + B Expert reconstructed its existing warehouse and doubled its storage capacity. WMS is an extension for VENTUS - a database with all necessary data about products and documents. WMS can be connected to the interface of advanced components integrated into the automation lines. Developers pay now a particular attention to RFID chips (Radio Frequency Identifi cation). Two basic RFID chips exist the fi rst type is read-only, while the other type can also write data. KVADOS implemented this technology in Démos trade for the tracking of shipment containers. Special shielded chips should be used for the tracking in more demanding environment where dust or metal components are present. A good option is roller conveyors that increase shipment performance for goods with the highest turnover rate. RFID chip boxes can provide optimal management of the goods through the warehouse, eliminating delays and mistakes caused by a human factor. Employees in their workstations are needed only for placing the required goods into boxes when the shipment is ready, a shipment manager sends the box out of the warehouse. It is also possible to connect an automatic packing unit at the end of the chain. Because it is still impossible to exclude people from the warehousing processes, KVADOS developed a unique tool for WMS: mystockmanager. The managers can use now a smart tool for management of the entire warehouse. For instance, they can fl exibly appoint an employee to a certain workstation where outstanding tasks should be processed. Or the manager can monitor in real time complete information about the shipments - anywhere in the world where the system is connected to Internet. your key to KVADOS 5

6 Evropské peníze pomáhají růst European money helping your grow Současné ekonomické prostředí je nejvhodnější pro investice do vlastního růstu, rozvoje, vzdělávání a inovací. Navíc, kvalitně připravené projekty mají šanci dosáhnout na spolufi nancování z prostředků Evropské unie. Ve skupině KVADOS pomohly peníze z Operačního programu Podnikání a inovace agentury CzechInvest částečně pokrýt náklady na školicí místnosti, výpočetní techniku a serverovou infrastrukturu, vývoj nových produktů i technologií a implementaci projektového řízení dle mezinárodních standardů ISO. Stranou nezůstala ani mezinárodní registrace ochranných známek. Tento úspěch nejen zvýšil konkurenční výhodu skupiny KVADOS a posílil roli špičkového stabilního dodavatele, ale zároveň vytvořil projektový tým, který dokáže klientům pomoci při čerpání evropských fondů. Program ICT v podnicích Výzva III zlevňuje náklady na produkty i komplexní řešení. IN & KNOW-HOW The current economic climate is ideal for investing in growth, development, training and innovation. And if a project is well prepared, it can be co-fi nanced by the European funds. The funding from the CzechInvest s Operational Programme Entrepreneurship and Innovation helped the KVADOS Group to cofi nance training rooms, computer technology and a server infrastructure, development of new products and technologies, and implementation of project management pursuant to the ISO standards. Attention was also paid to international registration of trademarks. This success has increased the competitive advantage of the KVADOS Group and strengthened its role as a stable supplier. Now a project team is available to help clients drawing on the European funds. The programme ICT in Enterprises Call II reduces product costs of the products and complex solutions. Vstříc vašim požadavkům Meeting your needs Na každou kvalifi kovanou práci musí být specialista. A protože čas je drahý, očekáváte kontakt s odborníkem hned v první linii. Obzvlášť, když máte problém, nebo chcete svůj informační systém posunout dále, otevřít mu nové možnosti. Proto skupina KVADOS shromáždila tým 10 expertů připravených briskně vyřídit vaše požadavky. Ať už řešíte incident či potřebujete radu, oddělení Service Desk poskytuje okamžitou podporu pro 8 trhů a 9 jazykových mutací řešení myavis. Týdně uzavře 50 požadavků, často hned při prvním kontaktu zákazníka s konzultantem. To je možné díky vysoké úrovni kompetencí, pravidelným školením a řízení se metodikou ITIL zaručenou standardem ISO Pro klienta to znamená především významnou úsporu nákladů a stresu. Veškerá rizika s chodem informačního systému na sebe přejímá smluvní partner skupina KVADOS, na vás zůstává jen byznys. Every situation requires a qualified expert. And because time is money, you expect a qualifi ed specialist right at the fi rst contact. Particularly if there is a problem or you would like your information system to be updated to access new possibilities. This is why the KVADOS Group has assembled a team of 10 experts who are ready to respond promptly to your requirements. Whether you are dealing with an incident or need advice, our Service Desk offers an immediate support for myavis solutions in 8 market areas and 9 language versions. The Service Desk successfully concludes 50 requests every week, usually within the initial consultation. This is because of our high level of competencies, regular training and the adherence to the ITIL methodology enshrined in the ISO standard. The client gains lower cost and less stress. All risks associated with the running of an information system fall to the contractual partner KVADOS Group, leaving you free to concentrate on the business side. 6 your key to success

7 VÁŠEŇ / PASSION Jadrný zvuk motoru, precizní zpracování, vůně kůže, rafi novanost do nejmenšího detailu to je nové Ferrari F458 Italia. Už jen papírové parametry supersportovního automobilu vyvolávají turbulence vzduchu. Síla rudých emocí Power of the red emotions Osmiválcový motor o objemu 4,5 litru dokáže i bez přeplňování vyvinout výkon 425 kw (570 koní). Maximum točivého momentu je 540 Nm při otáčkách za minutu, 80 % momentu je dostupných už od otáček. Ve špičkovém provedení se sedmistupňovou převodovkou F1 přesahuje nejvyšší rychlost 325 km/h. Z 0 na 100 km/h se F458 dostane pod 3,4 sekundy. A spotřeba? Ta se u takového vozu neřeší. Zdroj / Source: A roaring car s soundtrack, perfect workmanship, smell of leather and meticulous details this is a new Ferrari F458 Italia. Air turbulence starts only after checking paper parameters of this super-sport car. A 4,5 litre eight-cy linder engine can develop 425 kw (570 hp) without a turbo. Maximum torque is 540 Nm at 6,000 rpm, over 80 per cent of which is available from 3,250 rpm. The Italia s top speed is in excess of 325 km/h, if equipped with the top seven-speed F1 transmission. F458 s km/h acceleration in under 3.4 seconds. And consumption? With such a car, nobody cares about it. Miroslav Hampel: Mám koňakové období Miroslav Hampel: This is my cognac period Generální ředitel skupiny KVADOS Miroslav Hampel je úspěšný podnikatel i znalec kvalitních vín a destilátů. Jak sám říká, jeho chuťové pohárky teď preferují kvalitní koňak. Jazyk se nedá ošálit. Ochutnával jsem tři řady Hennessy, ale X.O. jasně vítězí, uvádí a s úsměvem se obrací k boxu s lahví Hennessy Paradis, která v jeho kanceláři zaujímá čestné místo. Není divu, vždyť historie rodinné značky Hennessy sahá až do poloviny 18. století a francouzského městečka Cognac. Hennessy prodává nejvíce koňaku na světě a vytvořil jeho mezinárodně uznávané dělení. První brandy vznikla v roce 1794 a dnes již 8. generace rodu dbá ve výrobě na tradiční postupy. Hlavní roli má vrchní míchač a i tato pozice je dědičná. Například řadu Paradis vytvořil Maurice Fillioux v roce 1979 z eaux-de-vie (velmi jemné čiré ovocné brandy vyrobené fermentací a dvojitou destilací) vybraných jeho dědem. Přes 100 let zrající eaux-de-vie ze špičkových surovin dělají z Hennessy Paradis jeden z nejlepších koňaků vůbec. Miroslav Hampel, the General Director of the KVADOS Group, is a successful entrepreneur and a connoisseur of fi ne wines and spirits. In his own words, right now his taste buds prefer high quality cognac. You cannot fool your tongue. I have tasted three grades of Hennessy, and the X.O. is a clear winner, he says with a smile, turning towards a box containing a bottle of Hennessy Paradis, that holds pride of place in his offi ce. This is hardly surprising given that the history of the Hennessy family brand reaches back to the middle of the 18th century in the small French town of Cognac. Hennessy is the largest cognac producer in the world. They have introduced the quality grading system that is used world wide. The fi rst brandy was made by the family in 1794 and today the 8th generation still follows the traditional methods. The main role belongs to the Master Blender, which is a hereditary post. For example, the grade Paradis was created by Maurice Fillioux in 1979 from an eaux-de-vie (a very fi ne, clear fruit brandy made by fermentation and double distillation) chosen by his grandfather. It is this 100 year old eaux-de-vie, made from the fi nest ingredients, that makes the Hennessy Paradis one of the best cognacs of all time. your key to KVADOS 7

8 Byznys v bezpečí Your business in safety FOCUS s bateriemi a záložnímu zdroji neohrozí provoz ani delší výpadek proudu. Spotřeba energie je detailně měřitelná. Mezi racky je metalický rozvod kategorie 6A a paralelní optickou kabeláží. Prostor je vodotěsně a protipožárně izolován, vstup umožňuje skener otisku prstu, vše střeží kamery. Hasicí systém váže kyslík a do 10 sekund zlikviduje přetlakem jakékoliv hoření uvnitř. Požáru zvenčí Datacentrum odolá nejméně hodinu a půl. When KVADOS Group decided one year ago to build its own server room, it was clear that the new Data Centre with unique parameters would be one of the best server rooms in the Central Europe. The Data Centre is now an impregnable fortress located out of fl ood-prone areas that protects uncompromisingly all data stored there by KVADOS s clients. The high-density server infrastructure based on blade servers with maximum possible virtualisation was installed in the 70 sqm server room. The installed output is as many as 30 kw per each out of twenty 42U watercooled racks. 100 Mb optical connection and wireless connection in the 10G dedicated band arrange the required connectivity. Even a rather long-lasting blackouts is not a problem thanks to a UPS with batteries and stand-by power sources. Energy consumption is exactly measured. The racks are connected by 6A metal wires with parallel optical cables. The area is watertight and protected with fire insulation. Everything is monitored by cameras and the server area can be entered only after a successful fi ngerprint scan. An oxygen-bonding fi re-extinguishing system will generate overpressure and put out fi re inside the server room within 10 seconds. The minimum external fi re rating is one and half hour. Když se skupina KVADOS rozhodla před rokem vybudovat vlastní serverovnu, bylo jasné, že se nové Datacentrum s unikátními parametry stane špičkou ve střední Evropě. Zároveň bude nedobytnou pevností mimo záplavovou oblast, která nekompromisně ochrání veškerá data klientů. Na 70 m 2 vzniklo řešení založené na vysoké hustotě serverové infrastruktury na bázi blade serverů a maximální virtualizaci. Instalovaný výkon je až 30 kw na každý z 20 racků 42U chlazených vodním systémem. Konektivitu zajišťují 100Mb optický spoj a bezdrátové spojení ve vyhrazeném pásmu 10G. Díky UPS Vydavatel / Publisher: KVADOS, a.s., Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory, CZ, offi (211), IČ: Šéfredaktor, texty / Editor-in-Chief, texts: Jiří Vaculík, Redakční rada / Editorial Board: Kateřina Uhrová, Šimon Churý, Jiří Vaculík Autorské fotografie / Photographer: Radek Sitko Design, tisk / Design, press: Jakub Pišťák, Pavel Patloch Vychází zdarma čtyřikrát ročně / Is edited four times a year free of charge Vydáno / Released:

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A

Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Radiova meteoricka detekc nı stanice RMDS01A Jakub Ka kona, kaklik@mlab.cz 15. u nora 2014 Abstrakt Konstrukce za kladnı ho softwarove definovane ho pr ijı macı ho syste mu pro detekci meteoru. 1 Obsah

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

If there is any inconsistency of weather forecast between Local Weather Station and this unit, the Local Weather Station's forecast should prevail. The trend pointer displayed on the LCD indicates the

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

mystock Řízení logistiky a skladových procesů WAREHOUSE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS Integrace skladových technologií

mystock Řízení logistiky a skladových procesů WAREHOUSE MANAGEMENT HLAVNÍ PŘÍNOSY REFERENCE NAŠE ŘEŠENÍ, VENTUS Integrace skladových technologií NAŠE ŘEŠENÍ, HLAVNÍ PŘÍNOSY KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT Komplexní pokrytí logistických zdrojů, procesů a technologií VENTUS Integrace skladových technologií ERP SOFTWARE Podnikový systém projektovaný na

Více

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH ANDREA BAREŠOVÁ A KOL. Hewlett-Packard Abstrakt: e-education je název znamenající zapojení informačních technologií do výuky. S tímto pojmenováním přišla společnost

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Zdenek Král Business Partner Organization Programy pro obchodní partnery 2011 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Zdenek Král CRBP Distributors and Programs/ Business Partner Organization IBM CR

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více