your key to KVADOS WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "your key to KVADOS WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management"

Transkript

1 LÉTO / SUMMER 2010 your key to KVADOS myavis dobyl další trh myavis conquered another market Objevte dravost nového ferrari Discover ferocity of new Ferrari WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management strana / page 3 strana / page 7 strana / page 4

2 Doba přeje připraveným Times favour the prepared VIZE / VISION Vážené dámy, vážení pánové, je mi ctí, že jsme se s většinou našich obchodních partnerů postupem času stali také přáteli. Pod mým vedením skupina KVADOS dorostla do pozice stabilního a osvědčeného dodavatele mnoha komplexních řešení v oblasti informačních technologií. Tým našich pracovníků je školen, řízen a motivován, aby byl připraven poskytnout odbornou radu či vyřešit jakýkoliv problém, který v souvislosti s používáním našich produktů vyvstane. Mým mottem je snaha co nejdříve odstranit překážku, poté její příčinu a následně zkoumat, kdo za ni mohl. Dlouhou dobu nás média zásobují zprávami o krizi, někteří z vás ji již pocítili na útlumu obratu nebo investiční náladě vašich klientů. Jaký dopad má na byznys skupiny KVADOS? Krize je příležitost k rozvoji S úlevou mohu konstatovat, že doposud minimální. A jsem také rád, že i na vás, naše klienty, je dopad menší než celkově na trhu. Naopak, mnozí jste se rozhodli pro další investice do zvýšení efektivity procesů. Můj osobní názor je, že se nacházíme v čase velkých příležitostí pro společnosti, které mají jasnou strategii, dlouhodobě promyšlený obchodní model a nepodcenily přípravu. Ty mohou vyjít z tohoto období ještě silnější. Manažeři, kteří dokáží vycítit příležitost, využijí hospodářský útlum k vlastnímu růstu díky investicím, akvizicím a především inovacím. Jsem rád, že toto platí i pro nás. Jestliže pro Českou republiku byl rok 2009 ve znamení recese, pak skupina KVADOS naopak vykázala nejvyšší obrat ve své historii. Co je však také důležité, podařilo se udržet ziskovost našeho podnikání na slušné úrovni, a to i přes rozsáhlé investice. Aktuální období je pro ně výhodné, dodavatelé jdou s cenami dolů. My se rozhodli vybudovat datové centrum, které je svými parametry jedno z nejlepších ve střední Evropě. Kvalitně připravené projekty, včetně tohoto, je navíc možné spolufi nancovat z evropských prostředků. Pokud aktuálně nepříznivé časy pro ekonomiku končí a blíží se oživení trhu, věřím, že skupina KVADOS do něj vstoupí silnější, větší a vybavená nejmodernějšími technologiemi. Rozsáhlé prostředky jsme investovali i do vlastního vývoje a brzy na trh uvedeme jak inovované verze našich řešení, tak i produkty nové. Zaměřili jsme se na zvyšování kvality poskytovaných služeb a tuto politiku podložili úspěšnou certifi kací všech pěti standardů ISO využitelných v segmentu informačních technologií. Získali jsme další zkušenosti a rádi se o ně podělíme. Ladies and Gentlemen, It is a privilege for me that most of our business partners have become, in the course of time, our friends. Under my management, the KVADOS Group has become a stable and trusted supplier of many complex solutions in the fi eld of Information Technology. Our team is trained, managed, and motivated to provide an expert advice or to solve any problem that your business may meet when using our products. My motto is to eliminate any obstacle as soon as possible, then to remove reasons for such obstacle and fi nally to fi nd out who was to blame. The media have been talking all the time about a crisis. Some of you may have reached a lower turnover, or your clients might be less willing to invest. And what is the impact on the KVADOS Group and its business? It is a relief for me to confi rm that the impacts have been minimal so far. And I am also happy that you, our clients, are less affected than the other players on the markets. And many of you have decided to invest again to increase the effi ciency of your processes. My personal opinion is that these are the times of great opportunities for well prepared companies with Crisis as an opportunity for growth clear strategies and well thought-out longrange business models. Such companies may become stronger now. Those managers who recognise an opportunity are able, thanks to investments, acquisitions, and, in particular, innovations to exploit the period of an economic downturn for their own growth. I am happy to confi rm this is the case of the KVADOS Group. Whilst in the year 2009 the Czech Republic was marked by a recession, in the same period the KVADOS Group recorded its highest turnover in history. Moreover, we have also achieved very good profi ts, despite extensive investments. The times are now right for investments because suppliers are cutting their prices. We have decided to build a Data Centre, which is one of the top server hosting centres in Central Europe. High quality projects, such as this one, can be co-fi nanced by European funds. The economic slowdown may be coming to an end; and if the market picks up, I believe that the KVADOS Group will enter it stronger, bigger, more modern and equipped with cutting edge technologies. We have invested extensive resources into development and innovated versions of existing solutions and new products will be launched soon at our markets. We focused on increasing the quality of services. This policy is supported by ISO certifi cates awarded to all of the fi ve standards that apply to the information technology sector. We have gained another experiences that we are keen to share. Miroslav Hampel generální ředitel / general director 2 your key to success

3 REPORT myavis zefektivňuje odečty v Albánii More efficient myavis meterreading in Albania Skupina ČEZ, která expanduje napříč Evropou, ruku v ruce zavádí do zažitých postupů inovativní myšlení i řešení. Jedním z nich je také informační systém myavis Field Service, který se již ČEZu osvědčil pro elektronické odečty v Bulharsku a Rumunsku. Nově jej využívá od začátku června k práci také 300 techniků v Albánii, a to v lokalizaci do svého rodného jazyka. Pilotní projekt probíhal od poloviny května, první výsledky potvrdily větší efektivitu měření i nastavených procesů. Na doporučení skupiny KVADOS byla zvolena mobilní zařízení Motorola MC55, coby prověřený korporátní hardware. The ČEZ Group is expanding across Europe and at the same time it is introducing innovative thinking as well as solutions, such as the information system myavis Field Service, which has already been proven in Bulgaria and Rumania. Starting in June, 300 Albanian technicians will begin to use this system, in their own language version. A pilot project has been running since the middle of May and the early results confi rm an increase in effi ciency of meter reading as well as process setting. Following a recommendation by the KVADOS Group, Motorola MC55 mobile devices have been chosen as the corporate hardware. Nejlepší B2B je na míru Démos trade, a.s., dlouholetý stabilní partner skupiny KVADOS, může profi tovat z dalšího unikátního řešení. KVADOS vyvinul B2B portál DÉMOS24plus, a to přesně dle specifi kací klienta. Tento silný online nástroj zajistí efektivnější komunikaci mezi společností Démos trade, a.s., a jejími partnery odebírajícími zboží z pestrého sortimentu plošných materiálů, nábytkového kování a nábytkových hran. B2B je připraveno zpřístupnit více informací o sortimentu a poskytnout širší možnosti vyhledávání, to vše v maximálním pohodlí díky příkladné ergonomii i dostupnosti. Samozřejmostí jsou náhledy na faktury i doklady. Platforma je univerzálně uplatnitelná. The best B2B is a customised solution Démos trade being a stable partner of the KVADOS Group for many years can benefi t now from another unique solution. KVADOS developed a B2B portal - DÉMOS24plus exactly on the basis of client s specifi cation. This powerful online tool will make more effi cient the communication between Démos trade and its customers who buy wood base board materials, furniture fi ttings and furniture edge bandings. This B2B solution includes extensive searching options and is ready to provide more information about the products. Thanks to ergonomics and accessibility, the portal is really comfortable to use. The developed platform can be applied for various applications. myavis okoření Maďarsko Mezinárodně uznávané řešení pro řízení mobilních procesů obchodních týmů myavis Sales Force Automation nachází další uplatnění. Nadnárodní společnost Podravka, významný výrobce kořenicích směsí a dehydrovaných pokrmů, jej nasadila nově také v Maďarsku. Reprezentanti Podravky využívají myavis již například v Polsku či Chorvatsku, přesto se klient rozhodl pro srovnání s aktuálně dostupnou konkurencí. Know-how dodavatele i speciální nové funkce pro sběr dat GPS, plánování tras nebo organizaci návštěv ovšem znovu potvrdily vítězství ověřeného produktu společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o. Výhodou je lokalizace řešení do maďarštiny. myavis will flavour Hungary myavis Sales Force Automation is a mobile process management solution which has proved successful on international markets and has been chosen now again as a preferred solution. The Podravka Group, being a global player and producer of seasoning mixtures and dehydrated dishes, implemented this solution also in Hungary. Podravka s sales representatives use now AVIS in Poland, Croatia and other countries. In spite of that fact, the client decided to compare the solution with available solutions offered by competitors. Thanks to supplier s experience and special new features for GPS data collection, route planning or visit organisation, the timetested solution developed by KVADOS Mobile Solutions has been chosen again. your key to KVADOS 3

4 WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management Lidstvo se stále neshodlo, zda bylo dříve vejce nebo slepice. Jedno je ale jisté spokojený zákazník chce dostat kvalitní produkt, a to rychle, spolehlivě a levně. Mezi nejužší místa na cestě výrobku k odběrateli patří skladování, které ovšem lze v dnešní době řešit moderně prostřednictvím WMS Warehouse Management System, neboli systému pro automatizované řízení skladu. WMS přitom není jen software, ale celek složený z haly, regálů, dopravníků, linek, stanic a mobilních zařízení. Informační systém slouží jako mozek vnášející řád do chaosu. Automatizace s použitím kvalitního řešení eliminuje chybovost, zjednodušuje práce ve skladu od příjmu po expedici, narovnává a optimalizuje procesy a spoří náklady na skladování, manipulaci i kontrolu. Uvažovat o WMS se vyplatí v okamžiku, kdy skladování ovlivňuje procesy ve fi rmě. Dá se integrovat jak do stávajících prostor, tak samozřejmě do zcela nových, kde je až nemyslitelné WMS vynechat. Každá logistická studie by již s touto metodou měla počítat a zohlednit fungování skladu za několik let, na základě toho, jak pracuje dnes. Paleta pomocníků a technologií začlenitelných do WMS je velmi široká. Současné trendy se vedle mobilních zařízení propojených s pevnými stanicemi wifi sítí ubírají k válečkovým dopravníkům a RFID čipům, jež umožňují bezkontaktní identifikaci na výrazně delší vzdálenost a nevyžadují oproti čárovým kódům přímou viditelnost čtečky. Vše je v podstatě otázkou dostupných fi nancí, ty se ale v kvalitně projektovaném systému brzy navrátí. Po dlouholetém vývoji a spolupráci s předními experty v oblasti logistiky skupina KVADOS uvedla na trh nástavbový modul WMS pro svůj ERP systém VENTUS. Úspěšně je implementován u zákazníků RUDOLF JELÍNEK a.s., K + B Expert, s.r.o., a Démos trade, a.s. Každý z nich stavěl na odlišné fi lozofi i zavádění automatizace, což dále dokazuje variabilitu řešení. Zatímco Démos trade, a.s., postavil novou skladovací halu doslova na zelené louce, v K + B Expert, s.r.o., se rozhodli přebudovat stávající prostory na dvojnásobnou kapacitu. WMS pro informační systém VENTUS, který je datovou bází s veškerými údaji o sortimentu i doklady, je připraven na propojení s interface nejmodernějších komponent automatizovaných linek. Pozornost ve vývoji se momentálně věnuje již zmíněným RFID (Radio Frequency Identifi cation, identifi kace na rádiové frekvenci) čipům. Těch existují dva základní typy první pro čtení jednou vložených informací, druhý zvládne i další zápis. KVADOS implementoval tuto technologii do skladu Démos trade, a.s., kde slouží pro trasování expedičních beden. Nad nimi pak jsou speciální stíněné čipy do prostředí, kde je snímání náročnější například kvůli kovům nebo prašnosti. 4 your key to success

5 KLÍČ / KEY Vhodným doplňkem se ukazují válečkové dopravníky, které například u nejvíce obrátkového zboží zvyšují expediční výkon. V kombinaci s boxy vybavenými RFID čipy lze optimálně řídit cestu zboží napříč skladem a maximálně eliminovat prodlení či chyby vyvolané lidským faktorem. Zaměstnanci na svých stanovištích pouze ukládají do bedny požadovaný sortiment, zkompletovanou zásilku odbaví expedient. Na konci řetězce navíc může být připojena automatická balička. Protože člověka ze skladovacích procesů stále není možné zcela vyloučit, vyvinula skupina KVADOS pro modul WMS také unikátní nástroj mystockmanager. Vedoucím pracovníkům umožňuje inteligentní řízení celého skladu, například operativním přidělením zaměstnance na umístění, kde se hromadí nevyřízené úkoly, nebo sledováním kompletních informací o jednotlivých zásilkách v reálném čase. To vše odkudkoliv na světě, kde je připojení k internetu. Which came fi rst the chicken or the egg? People have not reached an agreement yet. But one is for sure: a satisfied customer wants to receive a quality product quickly, reliably and at a good price. Warehousing is among bottlenecks on the way to the customer. But now, an advanced method is available: WMS Warehouse Management System is a system for automated management of warehouses. WMS is not just a software it is a whole comprising halls, shelves, conveyors, lines, stations and mobile devices. The information system is a brain which introduces rules into a chaos. Automation supported by an advanced solution eliminates mistakes, simplifi es working operations in the warehouse from acceptance to shipment, streamlines and optimises processes, and reduces warehouse/handling/control costs. Implementation of WMS should be considered if the warehouse management affects processes in your company. WMS can be integrated into existing premises, or can be installed into brand new plants where it would be a real mistake not to use it. Each logistic study should take WMS into account and should forecast the warehouse operation in a couple of years on the basis of the current operation. The portfolio of tools and technologies that could be integrated into WMS is really wide. In addition to mobile equipment which is connected via Wi-Fi networks with fi xed stations, the current trends focus on roller conveyors and RFID chips for contact-free identification at rather big distances. This solution, unlike bar-code solution, does not require the reader to be directly visible. In fact, everything depends on available funds only. But thanks to the advanced system, the funds will pay back soon. After many years of development and collaboration with leading logistics experts, KVADOS Group has launched on the market its WMS extension module for its ERP system VENTUS. This solution has been successfully implemented with RUDOLF JELÍNEK, K + B Expert, or Démos trade. The fact that each customer based the introduction of the automation units on a different concept proves variability of the solution. While Démos trade built its new warehouse almost on a green fi eld, K + B Expert reconstructed its existing warehouse and doubled its storage capacity. WMS is an extension for VENTUS - a database with all necessary data about products and documents. WMS can be connected to the interface of advanced components integrated into the automation lines. Developers pay now a particular attention to RFID chips (Radio Frequency Identifi cation). Two basic RFID chips exist the fi rst type is read-only, while the other type can also write data. KVADOS implemented this technology in Démos trade for the tracking of shipment containers. Special shielded chips should be used for the tracking in more demanding environment where dust or metal components are present. A good option is roller conveyors that increase shipment performance for goods with the highest turnover rate. RFID chip boxes can provide optimal management of the goods through the warehouse, eliminating delays and mistakes caused by a human factor. Employees in their workstations are needed only for placing the required goods into boxes when the shipment is ready, a shipment manager sends the box out of the warehouse. It is also possible to connect an automatic packing unit at the end of the chain. Because it is still impossible to exclude people from the warehousing processes, KVADOS developed a unique tool for WMS: mystockmanager. The managers can use now a smart tool for management of the entire warehouse. For instance, they can fl exibly appoint an employee to a certain workstation where outstanding tasks should be processed. Or the manager can monitor in real time complete information about the shipments - anywhere in the world where the system is connected to Internet. your key to KVADOS 5

6 Evropské peníze pomáhají růst European money helping your grow Současné ekonomické prostředí je nejvhodnější pro investice do vlastního růstu, rozvoje, vzdělávání a inovací. Navíc, kvalitně připravené projekty mají šanci dosáhnout na spolufi nancování z prostředků Evropské unie. Ve skupině KVADOS pomohly peníze z Operačního programu Podnikání a inovace agentury CzechInvest částečně pokrýt náklady na školicí místnosti, výpočetní techniku a serverovou infrastrukturu, vývoj nových produktů i technologií a implementaci projektového řízení dle mezinárodních standardů ISO. Stranou nezůstala ani mezinárodní registrace ochranných známek. Tento úspěch nejen zvýšil konkurenční výhodu skupiny KVADOS a posílil roli špičkového stabilního dodavatele, ale zároveň vytvořil projektový tým, který dokáže klientům pomoci při čerpání evropských fondů. Program ICT v podnicích Výzva III zlevňuje náklady na produkty i komplexní řešení. IN & KNOW-HOW The current economic climate is ideal for investing in growth, development, training and innovation. And if a project is well prepared, it can be co-fi nanced by the European funds. The funding from the CzechInvest s Operational Programme Entrepreneurship and Innovation helped the KVADOS Group to cofi nance training rooms, computer technology and a server infrastructure, development of new products and technologies, and implementation of project management pursuant to the ISO standards. Attention was also paid to international registration of trademarks. This success has increased the competitive advantage of the KVADOS Group and strengthened its role as a stable supplier. Now a project team is available to help clients drawing on the European funds. The programme ICT in Enterprises Call II reduces product costs of the products and complex solutions. Vstříc vašim požadavkům Meeting your needs Na každou kvalifi kovanou práci musí být specialista. A protože čas je drahý, očekáváte kontakt s odborníkem hned v první linii. Obzvlášť, když máte problém, nebo chcete svůj informační systém posunout dále, otevřít mu nové možnosti. Proto skupina KVADOS shromáždila tým 10 expertů připravených briskně vyřídit vaše požadavky. Ať už řešíte incident či potřebujete radu, oddělení Service Desk poskytuje okamžitou podporu pro 8 trhů a 9 jazykových mutací řešení myavis. Týdně uzavře 50 požadavků, často hned při prvním kontaktu zákazníka s konzultantem. To je možné díky vysoké úrovni kompetencí, pravidelným školením a řízení se metodikou ITIL zaručenou standardem ISO Pro klienta to znamená především významnou úsporu nákladů a stresu. Veškerá rizika s chodem informačního systému na sebe přejímá smluvní partner skupina KVADOS, na vás zůstává jen byznys. Every situation requires a qualified expert. And because time is money, you expect a qualifi ed specialist right at the fi rst contact. Particularly if there is a problem or you would like your information system to be updated to access new possibilities. This is why the KVADOS Group has assembled a team of 10 experts who are ready to respond promptly to your requirements. Whether you are dealing with an incident or need advice, our Service Desk offers an immediate support for myavis solutions in 8 market areas and 9 language versions. The Service Desk successfully concludes 50 requests every week, usually within the initial consultation. This is because of our high level of competencies, regular training and the adherence to the ITIL methodology enshrined in the ISO standard. The client gains lower cost and less stress. All risks associated with the running of an information system fall to the contractual partner KVADOS Group, leaving you free to concentrate on the business side. 6 your key to success

7 VÁŠEŇ / PASSION Jadrný zvuk motoru, precizní zpracování, vůně kůže, rafi novanost do nejmenšího detailu to je nové Ferrari F458 Italia. Už jen papírové parametry supersportovního automobilu vyvolávají turbulence vzduchu. Síla rudých emocí Power of the red emotions Osmiválcový motor o objemu 4,5 litru dokáže i bez přeplňování vyvinout výkon 425 kw (570 koní). Maximum točivého momentu je 540 Nm při otáčkách za minutu, 80 % momentu je dostupných už od otáček. Ve špičkovém provedení se sedmistupňovou převodovkou F1 přesahuje nejvyšší rychlost 325 km/h. Z 0 na 100 km/h se F458 dostane pod 3,4 sekundy. A spotřeba? Ta se u takového vozu neřeší. Zdroj / Source: A roaring car s soundtrack, perfect workmanship, smell of leather and meticulous details this is a new Ferrari F458 Italia. Air turbulence starts only after checking paper parameters of this super-sport car. A 4,5 litre eight-cy linder engine can develop 425 kw (570 hp) without a turbo. Maximum torque is 540 Nm at 6,000 rpm, over 80 per cent of which is available from 3,250 rpm. The Italia s top speed is in excess of 325 km/h, if equipped with the top seven-speed F1 transmission. F458 s km/h acceleration in under 3.4 seconds. And consumption? With such a car, nobody cares about it. Miroslav Hampel: Mám koňakové období Miroslav Hampel: This is my cognac period Generální ředitel skupiny KVADOS Miroslav Hampel je úspěšný podnikatel i znalec kvalitních vín a destilátů. Jak sám říká, jeho chuťové pohárky teď preferují kvalitní koňak. Jazyk se nedá ošálit. Ochutnával jsem tři řady Hennessy, ale X.O. jasně vítězí, uvádí a s úsměvem se obrací k boxu s lahví Hennessy Paradis, která v jeho kanceláři zaujímá čestné místo. Není divu, vždyť historie rodinné značky Hennessy sahá až do poloviny 18. století a francouzského městečka Cognac. Hennessy prodává nejvíce koňaku na světě a vytvořil jeho mezinárodně uznávané dělení. První brandy vznikla v roce 1794 a dnes již 8. generace rodu dbá ve výrobě na tradiční postupy. Hlavní roli má vrchní míchač a i tato pozice je dědičná. Například řadu Paradis vytvořil Maurice Fillioux v roce 1979 z eaux-de-vie (velmi jemné čiré ovocné brandy vyrobené fermentací a dvojitou destilací) vybraných jeho dědem. Přes 100 let zrající eaux-de-vie ze špičkových surovin dělají z Hennessy Paradis jeden z nejlepších koňaků vůbec. Miroslav Hampel, the General Director of the KVADOS Group, is a successful entrepreneur and a connoisseur of fi ne wines and spirits. In his own words, right now his taste buds prefer high quality cognac. You cannot fool your tongue. I have tasted three grades of Hennessy, and the X.O. is a clear winner, he says with a smile, turning towards a box containing a bottle of Hennessy Paradis, that holds pride of place in his offi ce. This is hardly surprising given that the history of the Hennessy family brand reaches back to the middle of the 18th century in the small French town of Cognac. Hennessy is the largest cognac producer in the world. They have introduced the quality grading system that is used world wide. The fi rst brandy was made by the family in 1794 and today the 8th generation still follows the traditional methods. The main role belongs to the Master Blender, which is a hereditary post. For example, the grade Paradis was created by Maurice Fillioux in 1979 from an eaux-de-vie (a very fi ne, clear fruit brandy made by fermentation and double distillation) chosen by his grandfather. It is this 100 year old eaux-de-vie, made from the fi nest ingredients, that makes the Hennessy Paradis one of the best cognacs of all time. your key to KVADOS 7

8 Byznys v bezpečí Your business in safety FOCUS s bateriemi a záložnímu zdroji neohrozí provoz ani delší výpadek proudu. Spotřeba energie je detailně měřitelná. Mezi racky je metalický rozvod kategorie 6A a paralelní optickou kabeláží. Prostor je vodotěsně a protipožárně izolován, vstup umožňuje skener otisku prstu, vše střeží kamery. Hasicí systém váže kyslík a do 10 sekund zlikviduje přetlakem jakékoliv hoření uvnitř. Požáru zvenčí Datacentrum odolá nejméně hodinu a půl. When KVADOS Group decided one year ago to build its own server room, it was clear that the new Data Centre with unique parameters would be one of the best server rooms in the Central Europe. The Data Centre is now an impregnable fortress located out of fl ood-prone areas that protects uncompromisingly all data stored there by KVADOS s clients. The high-density server infrastructure based on blade servers with maximum possible virtualisation was installed in the 70 sqm server room. The installed output is as many as 30 kw per each out of twenty 42U watercooled racks. 100 Mb optical connection and wireless connection in the 10G dedicated band arrange the required connectivity. Even a rather long-lasting blackouts is not a problem thanks to a UPS with batteries and stand-by power sources. Energy consumption is exactly measured. The racks are connected by 6A metal wires with parallel optical cables. The area is watertight and protected with fire insulation. Everything is monitored by cameras and the server area can be entered only after a successful fi ngerprint scan. An oxygen-bonding fi re-extinguishing system will generate overpressure and put out fi re inside the server room within 10 seconds. The minimum external fi re rating is one and half hour. Když se skupina KVADOS rozhodla před rokem vybudovat vlastní serverovnu, bylo jasné, že se nové Datacentrum s unikátními parametry stane špičkou ve střední Evropě. Zároveň bude nedobytnou pevností mimo záplavovou oblast, která nekompromisně ochrání veškerá data klientů. Na 70 m 2 vzniklo řešení založené na vysoké hustotě serverové infrastruktury na bázi blade serverů a maximální virtualizaci. Instalovaný výkon je až 30 kw na každý z 20 racků 42U chlazených vodním systémem. Konektivitu zajišťují 100Mb optický spoj a bezdrátové spojení ve vyhrazeném pásmu 10G. Díky UPS Vydavatel / Publisher: KVADOS, a.s., Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory, CZ, offi (211), IČ: Šéfredaktor, texty / Editor-in-Chief, texts: Jiří Vaculík, Redakční rada / Editorial Board: Kateřina Uhrová, Šimon Churý, Jiří Vaculík Autorské fotografie / Photographer: Radek Sitko Design, tisk / Design, press: Jakub Pišťák, Pavel Patloch Vychází zdarma čtyřikrát ročně / Is edited four times a year free of charge Vydáno / Released:

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters Kontinuita kontinua Continuity continuum strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Kosí bratři a sestry Blackbird brothers

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Systém řízení skladu LFS

Systém řízení skladu LFS Systém řízení skladu LFS Integrované řešení Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Přední mezinárodní odborník na skladovou logistiku The internationally

Více

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success Miroslav Hampel On a wave of innovation strana / page 3 Na vlně inovací your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients 28 Vášeň / Passion Ladislav Cheben:

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61

Obsah ALTRON 5 7 O společnosti 11 12 15 Produkty a služby 19 27 33 37 Společenská odpovědnost 41 47 47 Ekonomická část 51 53 58 59 60 61 Obsah ALTRON 5 Vize a mise 7 Úvodní slovo předsedy představenstva O společnosti 11 O společnosti 12 Organizační struktura 15 Altron a jeho lidé Produkty a služby 19 Datacentra 27 Energocentra 33 Napájení

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady

Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Úspěšný transfer technologie Nová technologie typu pay by weight pro racionální nakládání s odpady Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika Renomovaná

Více

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva Annual Report. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň. Allianz pojišťovna, a. s. Jana Bláhová Obchodní zástupkyně, oblastní ředitelství Plzeň Sales Agent, Branch Office Plzeň 04 Výroční zpráva Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic

Více