Hodnotící zpráva o činnosti od poslední Valné hromady ATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotící zpráva o činnosti od poslední Valné hromady ATOK"

Transkript

1 Hodnotící zpráva o činnosti od poslední Valné hromady ATOK Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí: - zprávu o činnosti ATOK od poslední Valné hromady Projednal a schválil SV ATOK dne /17

2 Hodnotící zpráva o činnosti ATOK od 46. Valné hromady Mgr. Jiří Česal výkonný ředitel, problematika zahraničního obchodu, příprava a zpracování projektů Vážení členové, touto podzimní valnou hromadou uzavíráme 24. rok existence naší asociace a pátý rok, kdy tržby v našem odvětví díky textilnímu průmyslu kontinuálně rostou, přičemž lze očekávat, že za celý rok 2014 přesáhnou hodnotu 50 mld. Kč. To znamená, že se odvětví dostává na úroveň před hypoteční krizí z roku U oděvního průmyslu je situace složitější, nicméně i zde v meziročním srovnání je letos vykazován růst tržeb. Při pohledu na výkonnost našeho odvětví můžeme tedy vyjádřit vcelku spokojenost, nicméně nemůžeme nevnímat, že svět kolem nás se mění a s touto změnou vyvstávají nová rizika a výzvy, které rozhodně nelze pominout, protože, ač je textilní průmysl nemůže ovlivnit, mohou se firem v našem odvětví neblaze dotknout. Na tomto místě lze zmínit vedle globálních ekonomických problémů především konflikt na Ukrajině a s ním související oboustranné sankce mezi Ruskem na jedné straně a USA a EU na straně druhé spolu s nečitelnou a možná i nově expanzivní politikou Ruska. Dále je nutné připomenout vznik a nebývalou expanzi Islámského státu s možnými dopady na vnitřní stabilitu EU v souvislosti s návratem evropských dobrovolníků radikálních stoupenců Islámu bojujících na straně tohoto nového státního útvaru a samozřejmě také epidemii eboly, která ohrožuje především vývozce na africký kontinent. Tento rámec nás nepochybně bude provázet i v příštím roce a musíme s ním počítat a zohlednit jej i v našem podnikání. Je zřejmé, že evropské a zvláště sousední země zůstanou naším hlavním trhem, přesto je důležité hledat také trhy nové mimo Evropu, přičemž ty perspektivní byly identifikovány ve Strategii TOP ČR do roku Je potěšitelné, že některé z členských firem o uchycení se na nových trzích systematicky usilují. S odvoláním na zmíněnou strategii také ATOK vystoupil, aby podpořil zájmy textilního a oděvního průmyslu při tvorbě nové exportní strategie České republiky tvořené tentokrát ve spolupráci MPO a MZV. Podle dosavadních zkušeností samozřejmě víme, že cesta od zpracování strategie k jejímu naplňování je někdy velmi dlouhá a výsledky mohou být 2/17

3 polovičaté nebo i nepatrné, přesto je důležité dbát na to, aby textilní a oděvní průmysl byl do ní začleněn, protože i toto demonstruje význam odvětví. Dovolím-li si malé zamyšlení, tak existují rčení pomoz si sám a bude ti pomoženo a rozděl a panuj, jejichž platnost byla již mnohokrát potvrzena. Vztáhnou-li se tato rčení na naše odvětví, tak pro textilní a oděvní průmysl to znamená spoléhat se především na vlastní síly a v případě, že náš ekonomický význam začne růst, tak lze očekávat i vstřícnější postoj ze strany státu. Možná by v této souvislosti stálo za úvahu maximálně využívat synergií ve vlastním odvětví, pokud to není na újmu vlastní konkurenceschopnosti. Druhé rčení se přímo dotýká naší asociace a její členské základny. V současnosti má ATOK 45 členů, což je asi desetina textilních a oděvních firem, které v České republice působí a mají dvacet a více zaměstnanců. V praktickém výkonu asociační práce čas od času při argumentacích proti našim požadavkům narážíme na to, koho vlastně reálně reprezentujeme. Naposledy při vyjednávání o KSVS na rok 2015 ve vztahu k oděvním firmám. Z toho lze vyvodit jediné, a to usilovat o co největší rozšíření naší členské základny. Přitom je nutné zmínit, že v této oblasti Sekretariát ATOK není příliš úspěšný, přičemž novým řádným členem se letos stala pouze firma Dietfurt, s.r.o. V letošním roce poměrně výrazně zintenzívněla činnost Komise ATOK pro pracovněprávní vztahy, která se vedle své pracovněprávní problematiky začala rovněž věnovat problematice odborného vzdělávání a tvorbě stanovisek k aktuálním otázkám, které se řeší v rámci agend RHSD (Tripartity) a samozřejmě také vyjednávání o KSVS pro rok Toto vyjednávání bylo letos složitější, a to hlavně díky iniciativám Vlády ČR, která se rozhodla pro velmi dynamické zvyšování minimální mzdy i s výhledem do příštích let a rovněž díky mnohem centralizovanějšímu řízení ČMKOS pod novým vedením ve vztahu k jeho členům. Nový dynamický přístup se tak rozhodl uchopit i odborový partner OS TOK, což vyvolalo nesouhlasnou reakci ze strany naší komise. Celé jednání bylo velmi obtížné, přičemž nebylo do poslední chvíle jisté, zda se sociální partneři dokáží shodnout na znění KSVS pro rok 2015 a předložit ji svým vrcholovým orgánům ke schválení. Důležité samozřejmě také bude i nadále textilní a oděvní průmysl zviditelňovat a uvádět textilní technologie do vazeb, které by mohly rozšiřovat jejich uplatnění. Zde je určitě nezastupitelná role CLUTEX a ČTPT. Z hlediska propagace textilního a oděvního průmyslu ATOK dlouhodobě připravuje výstavu na ambasádě v Paříži a nově prezentaci v rámci EXPO 2015 v Miláně, přičemž se Asociace stala partnerem české expozice. Soustředění se na organizaci speciálních výstavních aktivit je jedním z možných směrů, kterým by se ATOK mohl věnovat. Zatím ale pouze sbírá zkušenosti. V celém období se Sekretariát ATOK snažil hospodařit maximálně úsporně, a to i vzhledem k tomu, že v letošním roce byla nebo bude ukončena velká část projektů, za které se díky končícímu programovacímu období zatím nepodařilo nalézt adekvátní náhradu. Díky úspornému přístupu sekretariátu se ale podařilo zachovat vyrovnané hospodaření Asociace. Pokud jde o programové cíle stanovené na letošní rok, tak lze konstatovat, že většina z nich je plněna nebo průběžně plněna. 3/17

4 Konkrétně: 1. Zpracovat Strategii ATOK do roku 2025 a připojit ji k ostatním klíčovým dokumentům ATOKu. V návaznosti na Strategii ATOK začít s restrukturalizací činností sekretariátu tento úkol nebyl dosud naplněn, nicméně ATOK ve své činnosti vychází ze zpracované Strategie, kterou v určitých segmentech již uskutečňuje; 2. Nalézt způsob, jak trvale prosazovat, ale i aktualizovat jednotlivé politiky, které ATOK v roce 2012 a 2013 vytvořil. Půjde o to, jakými formami bude cíle těchto politik prosazovat. V té souvislosti zváží SV návrat k pracovním komisím, které by byly garanty prosazování a aktualizace jednotlivých politik úkol se dlouhodobě plní. Komise pro pracovněprávní vztahy byla rozšířena o školskou agendu, ATOK aktivně přistupuje k vytváření sektorových dohod a působí v pracovních týmech RHSD (Tripartity), a to především pro pracovněprávní vztahy a vnitřní trh; dále působí v poradních sborech při vyjednávání mezinárodních obchodních smluv (Dohoda o volném obchodu s Japonskem, TTIP apod.), dále působí ve Veletržním výboru při SP ČR a k účelu prosazení společných zájmů vytvořil konsorcium asociací spotřebního průmyslu; 3. Pokračovat v realizaci projektu BiDi II zaměřeného na dopady důchodové reformy ve smyslu podpory stárnoucích skupin pracovníků odvětví projekt se kontinuálně plní podle plánu, v současnosti je ukončena etapa informačních seminářů; 4. Úspěšně zakončit projekt Bipartitní dialog k důchodové reformě financovaný z Norských fondů projekt je kontinuálně plněn, přičemž nyní je ve své finální fázi a 2. prosince 2014 proběhne jeho závěrečná konference; 5. Hledat nové zdroje financování, které by vykryly výpadky z projektové činnosti v souvislosti s končícím programovacím obdobím evropských strukturálních fondů ATOK se v letošním roce podílel na přípravě dvou projektových žádostí, z nich však ani jedna nebyla úspěšná. Dále Sekretariát zvažuje cíleně nabízet inzerci v ATOK Revue; 6. Minimalizovat ztráty způsobené výpadkem projektů. V této souvislosti vést diskuzi o alternativách financování ATOKu (podílem zdrojů získávaných z členských příspěvků a z ostatních zdrojů). Vyhodnotit zkušenosti z programovacího období ESF v období 2007 až 2013 z hlediska výhodnosti a upotřebitelnosti a vycházet přitom z předpokladu, že po roce 2013 bude mnohem složitější získávat projekty vyhodnocení zkušenosti z programového období ESF 2007 až 2013 není zcela jednoznačné. Na jedné straně byly vytvořeny hodnotné materiály, jako např. Strategie ATOK do roku 2025, a projektová činnost finančně stabilizuje Asociaci, na straně druhé bylo možné sledovat, že požadavky projektů představují pro členské firmy velkou zátěž, zvláště proto, že ATOK je pouze jednou z mnoha organizací, které se na firmy s žádostmi o spolupráci obrací. Dalším negativem je náročnost příprav projektových záměrů, přičemž naděje na úspěch se se zvyšujícím počtem projektových žádostí snižuje. Bez významu není ani velmi náročná administrativa a poměrně velké riziko sankcí při skutečných 4/17

5 či domnělých pochybeních. Z těchto důvodů se zdá důležité nalézt vedle členských příspěvků a projektů třetí, nejspíše komerční zdroj financování. V tuto chvíli se jako schůdné řešení zdá nabízet inzerci v e-atok Revue subjektům, pro něž mohou být textilní a oděvní firmy cílovou skupinou, a dále pořádání ad hoc výstavních akcí, kde zatím ale ATOK přes první pokusy nedosáhl pozitivního výsledku. 7. Pokračovat v tvorbě flexibilního pracovního týmu sekretariátu kontinuálně se plní; 1. Problematika zahraničního obchodu: V letošním roce pokračovala poměrně těsná spolupráce ATOK s Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to zvláště pokud se jedná o jeho agendu zahraničního obchodu. Jako jedna z mála asociací se ATOK bezprostředně vyjadřuje k problematikám celních úlev a nástrojů na ochranu obchodu. ATOK se dále účastní jednání poradního týmu MPO k Transatlantické dohodě o obchodu a investicích mezi EU a USA a k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Sekretariát ATOK rovněž organizuje prezentaci textilního a oděvního průmyslu na ambasádě v Paříži a nově se stal partnerem české expozice na EXPO 2015 v Milánu. V letošním roce také připravuje dohodu o spolupráci s Tchajwanskou textilní asociací a vyjednává s vietnamskou stranou o možnosti uplatnění českých textilních firem ve Vietnamu. ATOKu byla učiněna nabídka, aby zorganizoval podnikatelskou cestu do Vietnamu, přičemž vietnamské velvyslanectví zajistí vyhledání a kontaktování odpovídajících vietnamských partnerů. ATOK dále poskytuje za textilní a oděvní průmysl stanoviska k pravidlům pro původ zboží, antidumpingovým, antisubvenčním a dalším ochranným opatřením. Ve svých postojích ATOK zásadně hájí zájmy textilního a oděvního průmyslu a mezi ním především vlastních členů. 2. Příprava projektů: V roce 2014 se ATOK podílel na přípravě dvou projektových přihlášek, konkrétně se jednalo o projekty: MODATOP : Projekt měl mít obdobné zaměření jako projekt EURMODA. Projektovou přihlášku připravovala Španělská asociace ASECOM. Bohužel tato projektová přihláška nebyla ve výběrovém řízení úspěšná. Síťování SŠ - podaný projekt: Projektová žádost do programu Erasmus + byla zaměřena na předávání zkušeností středních odborných škol ve středoevropském prostoru. Bohužel tato projektová přihláška nebyla ve výběrovém řízení úspěšná. 3. Realizace projektů: SET Projekt je zaměřen na úsporu elektrických energií a odpovědným řešitelem je EURATEX. ATOK v projektu vystupuje jako partner. 5/17

6 Ing. Hálkovová Ludmila výstavy a veletrhy v zahraničí, účast na srpnovém veletrhu STYL, příprava prezentace českého textilu v Paříži a na EXPO 15 Miláno; projekty EU SET (úspora energií) a příprava projektu v rámci programu ERASMUS+ 1. Výstavy a veletrhy 1.1. STYL srpen Uskutečněná jednání: IHKIB - Istanbul Ready-Made Garment Exporter s Association Turecko Její zástupci představili asociaci, činnost, historii a současnost tureckého T+O průmyslu. Jsou členy Euratexu. Proběhlo jednání s představiteli Clutex. Setkání připravila Česko-turecká smíšená obchodní komora v Praze. Taiwan Textile Federation Asociace je silně podporována státem. Účast byla první oficiální prezentací federace v ČR. Ve společném stánku vystavovalo 6 firem. Na základě společného jednání připravil ATOK návrh smlouvy o spolupráci, která by mohla být slavnostně podepsána na veletrhu Techtextil 2015 (velká taiwanská oficiální účast) Výstavy a veletrhy v zahraničí Příprava účasti firem na vybraných veletrzích v rámci schválené dotace projekt MPO a CzechTrade Specializované výstavy a veletrhy. Nábor vystavovatelů z řad členů a partnerů. Příprava společného stánku minimálně 3 firem, aby byla splněna podmínka pro výplatu státní podpory na: OUTDOOR Friedrichshafen Německo, červenec 2014 Spolupráce s AVOZ (iniciátor účasti). Veletrh byl velmi úspěšný a lze jej doporučit i našim členům. Účast 24 českých firem včetně ATOK (společná expozice s AVOZ, CzechTrade). HEIMTEXTIL 2014 Německo, leden 2014 ATOK zajistil společnou účast 4 firem v hale Příprava prezentace českého textilu v Paříži- září 15 jednáno na ZÚ v Paříži (duben) o spolupráci. ZÚ záměr uvítalo a je připraveno ho společensky i fakticky podporovat (účast vedení ZÚ, pronájem prostor, doprovodný servis apod.) Příprava prezentace českého textilu na EXPO Miláno 2015 jednání s generálním komisařem, zahájení přípravy Dnů českého textilu a případná účast v projektu Dny českého designu; vydání společného katalogu českých firem TOP. Zahájení akvizice. 6/17

7 TECHTEXTIL 2015 jednání s náměstky MPO ing. Novotným a ing. Bartlem o zařazení veletrhu do akcí se státní podporou (SVV), kam byl z naší strany řádně navrhován. Zatím bez úspěchu, v jednání budeme pokračovat ještě s CzechTrade VIETNAM EXPO Hanoj duben 15 -zahájení akvizice mezi českými TOP firmami. Spolupráce s CzechTrade, obchodním oddělením VSR a vedením Česko-vietnamské společnosti Výstavní výbor ATOK - prezentace českého textilu na ZÚ v Paříži EXPO 2015 Miláno Odsouhlaseno napojení prezentace v Paříži na veletrh Maison et Objet v září 2015 a propojení na světovou výstavu EXPO 2015, Miláno. Nosným oborem prezentace v Paříži bude bytový textil včetně doplňků. Nutné jednání s CzechTrade o zařazení veletrhu do podporovaných akcí (SVV) ve druhé polovině roku 2015 a zpracování rámcového scénáře. Spolupráce s doc. Ťapťuchem. EXPO 2015 jednání s generálním komisařem p. Potužníkem a jeho spolupracovníky o možnostech prezentace českého textilu v průběhu světové výstavy v rámci české expozice ( ). Navrženo uspořádání Týdne českého textilu v závěru října 15 (semináře, módní přehlídky, obchodní jednání, setkání s potenciálními partnery apod.). Nutné spolufinancování ze strany firem. Probíhá nabídkové řízení Veletržní výbor Svazu průmyslu a dopravy ČR Zajištěna pravidelná účast na jednáních výboru a přenos informací členům ATOK. Na zasedáních výboru byly projednávány: návrhy výstav a veletrhů k zařazení do projektu SVV (specializované výstavy a veletrhy) a ČOV (české oficiální účasti) návrhy na zařazení tuzemských veletrhů do projektu MPO WORKSHOP /INCOMING proexportní veletržní politika a spolupráce s MPO. 2. Projekty EU 2.1. Zahájení projektu SET - SAVE ENERGY IN TEXTILE SMEs (duben 14), zaměřeného na úsporu energií v TOP. Předkladatelem byl EURATEX, ATOK je partnerem. Spolupráce s INOTEX, CTPT a českými textilními firmami. Získávání prvních 7 pilotních firem pro účast na projektu Program ERASMUS+ - zpracován projekt SÍŤOVÁNÍ EVROPSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL se zaměřením na T+O, ale nebyl schválen. Spolupráce s TZU. 3. Různé Připraven návrh smlouvy o spolupráci s Taiwan Textile Federation. Partner s návrhem souhlasí. Společná příprava podpisu na veletrhu Techtextil /17

8 Bc. Tereza Zajícová příprava veletrhu (STYL), spoluúčast na realizaci projektů, tvorba analýz, spolupráce na zpracování statistických dat, monitoring výzev a příležitostí pro ATOK, tajemník Komise pro lidské zdroje, pracovně právní a sociální otázky a kolektivní vyjednávání, tvorba databáze potencionálních členů a partnerů 1. Veletrh STYL Stále jediná mezinárodní B2B prezentace módního průmyslu na českém trhu. Zastoupení českých výrobců a členů ATOK je již několik let v řadách jednotlivců. Na veletrhu mají dominantní postavení především obchodní a obchodně výrobní společnosti z České Republiky, Polska, Německa a Slovenska. Návštěvníci jsou především z řad odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích STYL únor Stánek v klasické podobě, presentace projektů EU ( BiDi, Norské fondy). V rámci doprovodného programu byl připraven dne v salonku P5, informační seminář k projektu Bipartitní dialog II. Téma semináře: Dopady důchodové reformy. Spolupráce s tiskovým střediskem BVV příprava podkladů pro novináře, poskytování příspěvků do veletržního e-bulletinu. ATOK nabídl svým členům a partnerům možnost prezentace přímo ve svém stánku. Nabídku využily 2G Lipov, TUL Liberec, KOH-I-NOOR a Odetka STYL srpen Doprovodný program :00 12:00 hodin Seminář: Jak řešit nedostatek technicky vzdělaných absolventů. Garanti akce: ČOKA, ATOK Praha, TZU Brno a ČTPT. Organizačně zajišťoval TZU. ATOK nabídl svým členům a partnerům možnost prezentace přímo ve svém stánku. Nabídku využily 2G, SPŠT v Liberci, ITC, A.Šlesinger, Veba, Interes 21 Zpracována informace o předběžných ekonomických výsledcích odvětví za 1. pol. r Využito jako podklad pro novináře. Vydáno jako Zpráva pro tisk před veletrhem, zveřejněno na webových stránkách veletrhu a v e-zpravodaji BVV. Propagace projektů EU (BiDi a Norské fondy). Uskutečněná jednání: IHKIB - Istanbul Ready-Made Garment Exporter s Association Turecko Pánové Mustafa Gültepe (vice president), Fatih Yarkin (člen SV) a Mehmet Ali Dinc (zástupce předsedy SV) představili asociaci, její činnost, historii a současnost tureckého T+O průmyslu. 8/17

9 Asociace je členem Euratexu a má stejné poslání a činnosti jako ATOK. Proběhlo také jednání s představiteli Clutex. Setkání připravila Česko-turecká smíšená obchodní komora v Praze. Taiwan Textile Federation paní Betty Liu, Section Chief, Overseas Marketing Section Asociace je silně podporována státem, protože T+O průmysl je pro ně strategickým odvětvím. Poskytuje firmám servis, který je hrazená napůl státem a firmami. Dělají také projekty pro vládu. Účast byla první oficiální prezentací federace v ČR. Ve společném stánku vystavovalo 6 firem (materiály pro spodní prádlo, outdoorové oblečení, ponožky, šály a rukavice). Taiwan je také silným výrobcem syntetických vláken a nylonu na světě. Jejich přehled a zaměření je k dispozici v sekretariátu ATOK. 2. Ostatní činnost Spolupráce na přípravě plánovaných výstav a veletrhů v roce 2015 Průzkum trhu Tvorba nabídky služeb ATOK, pro potenciální členy a partnery Monitoring výzev a příležitostí pro ATOK vždy na začátku nového měsíce Tvorba příspěvků do e-atok Revue Podpora sekretariátu 9/17

10 Simín Jiří agenda správy databáze, webových stránek ATOK a společných marketingových produktů, statistické a analytické činnosti, zprostředkování komunikace s členskými i nečlenskými firmami, vydávání časopisu e- ATOK Revue, spolupráce na realizaci projektů, zástupce profesní unie Průmysl a doprava při Hospodářské komoře ČR a další činnosti sekretariátu 1. Správa databáze a webových stránek ATOK 2.1. Databáze ATOK Pravidelně aktualizovaná databáze podniků a organizací a kontaktních osob určená pro vnitřní potřebu sekretariátu ATOK a pro potřeby členů ATOK. Správa databáze ATOK spočívá zejména v průběžné aktualizaci údajů v ní obsažených s využitím vlastních dat, dat z jiných zdrojů a dat z Registru ekonomických subjektů (RES) ČSÚ. Dále jde o samotnou práci s databází a jejími daty, kdy databáze slouží zejména jako zdroj kontaktních a dalších informací o firmách (členských i nečlenských), organizacích a kontaktních osobách, které jsou následně využívány ATOKem pro komunikaci s nimi. Dále jsou informace z databáze (výstupy) využívány ATOKem pro členy i nečleny, a to za účelem zprostředkování kontaktu mezi firmami a organizacemi (členy, nečleny) Webové stránky ATOK (www.atok.cz) Slouží zejména jako informační a propagační nástroj pro členy ATOK a dalšími subjekty. V tomto ohledu jsou nejvíce využívány aktuality na hlavní stránce webu ATOK, kde se objevují aktuální informace z činnosti ATOK, podnikatelského prostředí v ČR a další zajímavé informace z odvětví textilního a oděvního průmyslu. Dále jsou zde uváděny informace o připravovaných akcích, jako jsou semináře, konference, školení, veletrhy a výstavy či další zajímavé akce pro členy ATOKu. V aktualitách jsou také uváděna důležitá upozornění pro členy ATOKu, jako například upozornění na konání valné hromady, která jsou vždy zvýrazněna. Aktuality jsou pravidelně (týdně, měsíčně) zasílány členům ATOKu jako ové upozornění spolu s upozorněním na nové dokumenty či poptávky / nabídky, pokud je toto nastaveno. Tato ová upozornění jsou zasílána zejména na ředitele členských firem, ale mohou být zasílána na jakoukoliv osobu z členské firmy (stačí, 10/17

11 aby se tato osoba zaregistrovala na webu ATOK a uvedla, že je pracovníkem členské firmy ATOK). V případě že nedostáváte žádné z uvedených upozornění, přestože máte nastaveno jejich zasílání, tak mne kontaktujte. Návštěvnost webových stránek ATOK se pohybuje kolem 60 unikátních návštěvníků ve všední den (ukazuje, z kolika různých počítačů přišli návštěvníci za určité období.). Níže je uveden graf, na kterém můžete vidět, jak se pohybovala návštěvnost v uplynulých necelých 11 měsících roku Poptávky a nabídky na webu ATOK jsou jednou z nejdůležitějších částí webu ATOK, kde se uveřejňují podnikatelské příležitosti pro vás, které ATOK, jako zastřešující subjekt textilního a oděvního průmyslu v ČR, dostává. Umístěny jsou pod záložkou Poptávky a nabídky a jejich týdenní souhrn je vám zasílán do ových schránek. ATOK na zveřejňování a zprostředkování poptávek a nabídek také spolupracuje s agenturou pro podporu obchodu - Czech Trade. 2. Správa společných marketingových produktů 2.1. Katalog firem na internetovém portálu Již pátý rok ATOK úspěšně spolupracuje na propagaci svojí a svých členů s firmou Seznam.cz, a.s., která, jak známo, provozuje nejužívanější český vyhledávač na který navazuje také katalog firem a organizací V tomto katalogu firem a organizací jsou, ve spolupráci s touto firmou, zavedeni všichni členové ATOKu a je u nich uvedena informace o tomto členství. ATOK pravidelně aktualizuje záznamy o členských organizacích v tomto katalogu. 3. Statistická a analytická činnost 2.1. Statistika Euratex Každoročně ATOK přispívá do ročního statistického přehledu Textile and Clothing Industry Situation and Prospects 11/17

12 hodnotící základní ekonomické údaje těchto odvětví v České republice. Vybrané statistiky a analýzy EURATEX jsou publikovány v e - ATOK Revue Základní ekonomické ukazatele TOK průmyslu Ve spolupráci s ČSÚ pravidelně publikujeme v e-atok Revue a na webových stránkách (jen pro členy) čtvrtletní ukazatele TO průmyslu (po přihlášení na záložka Materiály ke stažení -> Statistiky a analýzy - > soubor Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xls ). Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu Zpráva o ekonomickém vývoji textilního a oděvního průmyslu ATOK každoročně vydává před únorovým a srpnovým veletrhem STYL zprávu o ekonomickém vývoji textilního a oděvního průmyslu. Pokud nejsou před konáním veletrhu k dispozici údaje za potřebná období (rok, pololetí), vypracovává ATOK tzv. odhad, a to většinou za poslední měsíc potřebného období. Zpráva obsahuje informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách a produktivitě práce za firmy s 20 a více pracovníky a je PR materiálem určeným zejména pro veletrh STYL, ale také pro novináře a je dále použita pro další PR účely (např. její překlad pro zahraniční delegace) Publikace "Statistická ročenka českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu za rok 2013" (výroční zpráva) Tato publikace je navázáním na publikaci "Český textilní, oděvní a kožedělný průmysl v datech za posledních více než 10 let...aneb stále jsme tady" vydanou v předminulém roce, kterou se ATOK vrátil po několika letech zpět k sestavování a vydávání výroční zprávy. Po obsahové stránce je letošní výroční zpráva shodná s výroční zprávou z minulého roku, v níž byla aktualizována data a k tomu příslušné textové části. Stejně jako v minulém roce byla i tato výroční zpráva vydána také v tištěné podobě a i proto je využívána k osvětě a propagaci českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Publikaci je možné získat buďto v elektronické podobě na webu ATOK nebo v tištěné podobě v sekretariátu ATOK či na jím pořádaných akcích. 12/17

13 4. Operátor Oborového koordinačního místa v projektu InMP (Informační místa pro podnikatele) Nositelem projektu je Hospodářská komora ČR. ATOK jako živnostenské společenstvo začleněné v Hospodářské komoře ČR se dlouhodobě podílí (od jeho vzniku) na realizaci tohoto projektu. Tento projekt poskytuje od svého vzniku prostřednictvím krajských, regionálních a oborových míst, bezplatné poradenství v otázkách podnikání pro většinu živností a to jak v obecných, tak odborných otázkách, hlavně podnikatelům z řad malých a středních. ATOK v tomto projektu zastává pozici Oborového koordinačního místa (OKM), které zodpovídá oborové dotazy spadající pod část Průmysl a doprava. Projekt je nyní ve fázi udržitelnosti, která koncem tohoto roku končí. 5. Zástupce profesní unie Průmysl a doprava při Hospodářské komoře ČR ATOK jako začleněné živnostenské společenstvo v Hospodářské komoře ČR se stal jedním ze zástupců 4 vzniklých profesních unií. Tyto unie plní v Hospodářské komoře ČR úlohu rozdělené správy nad živnostenskými společenstvy zastoupenými v Hospodářské komoře ČR. Zástupce profesní unie je tedy někdo, kdo spolupracuje s profesní unií (pod ATOKem živnostenská společenstva spadající pod profesní unii Průmysl a doprava) a Hospodářskou komorou a je prostředníkem pro jejich vzájemnou komunikaci. 6. Projekt BiDi II - Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I Tento projekt navazuje na projekt BiDi (Bipartitní dialog v odvětví TEXTIL +ODĚV), který ATOK realizoval do června tohoto roku a jeho cílem je zvýšením kapacit sociálních partnerů v odvětvích podpořit kolektivní vyjednávání a připravit odvětví na změny důchodového systému. Já v tomto projektu zajišťuji zejména informační podporu realizačního týmu a dále jsem zodpovědný za kontaktování a komunikaci s firmami oslovovanými v rámci tohoto projektu. 7. Ostatní činnosti 2.1. Individuální služby členům Stejně jako v minulém roce, i v tomto roce poskytl sekretariát ATOK svým členům následující typy individuálních služeb: informace k poptávkám/nabídkám publikovaným na webu ATOK zprostředkování kontaktů na firmy a organizace vložení poptávky/nabídky na web ATOK 13/17

14 informování o konaných akcích, veletrzích, výhodných nabídkách produktů a služeb, možnostech spolupráce apod. předávání zahraničně-ekonomických informací (celní politika, antidumping, safeguardová řízení) 2.2. Časopis e-atok Revue (e-ar) Redakce a vydávání elektronického časopisu, který je distribuován na více než 750 adres Zajištění technického zázemí sekretariátu ATOK Zajišťování chodu webových stránek, serveru a stanic v součinnosti s externím spolupracovníkem. 14/17

15 Zdeňka Majová - projektová činnost v projektech BiDi II a Dialog k důchodové reformě (Norské fondy) Projekt Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému (BiDi II.) Hlavním cílem projektu pro rok 2014 bylo vysvětlovat všem aktérům v odvětví souvislosti i nutnost včasné přípravy na změny a dopady související s důchodovou reformou, respektive se stárnutím pracovní síly, jejím udržení na pracovním trhu a zvládnutí požadavků na výkonnost a pracovní pozici ve vyšším věku. K naplnění tohoto cíle, bylo ve vybraných firmách odvětví realizačním týmem uskutečněno 25 seminářů a 25 řízených rozhovorů. Vyhodnocení, zda se podařilo zvýšit povědomí a informovanost o připravovaných změnách důchodového systému a problematice sociálního dialogu na bipartitní úrovni v odvětví, bude provedeno na plánované konferenci 1. prosince V roce 2015 projekt ukládá realizačnímu týmu: Odborně vytvořit reprezentativní vzorek firem za odvětví, který by postihl všechny pracovní pozice používané v odvětví, a na kterých by měl být ve druhé etapě projektu proveden odvětvový sociální audit. Účinně spolupracovat se zpracovatelem demografické prognózy pro odvětví TO průmyslu formou poskytování dat a odborných konzultací výsledkem by měla být demografická prognóza odvětví v dlouhodobém horizontu, která po ukončení projektu bude nepostradatelným vstupním materiálem (zdrojem informací) pro připravovanou II. etapu projektu. 15/17

16 Břeň Miroslav agenda pracovně právní a administrativně správní V nezměněném rozsahu byly v letošním roce aktivity sekretariátu zajišťovány 4,25 pracovními úvazky. Od února 2014 nastoupil do pracovního poměru nový pracovník, který převzal agendu pracovně právní a administrativně právní od paní Majové. Externě bylo zajišťováno daňové poradenství a zpracování účetnictví, správa sítě apod. služby, včetně agendy Komise pro lidské zdroje, pracovně právní a sociální otázky a kolektivní vyjednávání. Finanční záležitosti Hospodaření sekretariátu probíhalo v roce 2014 bez větších problémů, závazky byly plněny ve lhůtě splatnosti. Stav pohledávek za členskými podniky se díky aktivnímu přístupu sekretariátu mírně zlepšil. Bohužel stále nejsme schopni naplnit cíl masivnější rozšíření členské základny. Jen částečně se daří pokrýt úbytek členské základny v minulých letech získáváním nových členů. V letošním roce je novým členem firma Dietfurt, s.r.o. Majetek ATOK Od poslední valné hromady nedošlo k zhodnocení majetku ATOK. 16/17

17 Vývoj členské základny Od předchozí podzimní valné hromady členská základna ATOK bohužel poklesla, i když pouze o jeden subjekt, a to ze 46 členských subjektů před minulou podzimní valnou hromadou na současných 45 členských subjektů před touto valnou hromadou. Mezi těmito valnými hromadami došlo k ukončení členství dvou subjektů (na konci roku 2013) a ke vstupu jednoho subjektu (září 2014). Stav základny partnerů ATOK, tj. firem, které mají s ATOK podepsánu tzv. Smlouvu o partnerství je takový, že od poslední valné hromady došlo ke zmenšení o 3 subjekty a nedošlo k jejímu navýšení. K datu má tedy členská základna ATOK 45 řádných a přidružených členů a partnerská základna 9 partnerů. 17/17

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 Interní Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek K atalog služeb Benefit kontaktních míst v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky O projektu Podnikání bez

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

Financování sportu z programů EU

Financování sportu z programů EU Financování sportu z programů EU Financování sportu v období 2007-2014 Specializovaný program podpory sportu z fondů EU neexistoval (pouze Přípravné akce ) Financování na národní úrovni Financování sportu

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU WMC - Winter Management Consulting CZ s.r.o. www.wmc-winter.cz VIIF V HANOJI 16. 20. říjen 2013 22. MEZINÁRODNÍ VŠEOBECNĚ PRŮMYSLOVÝ VELETRH PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR ve vztahu k Číně SME Forum Business v Číně Praha 21. březen b 2013 Partnerské organizace SP ČR R v Číně S uvedenými subjekty má SP ČR podepsané memorandum o porozumění

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme THE ADVANCED ENGINEERING UK group of events sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

/2/ ÚNOR 2015 ODESLÁN DOPIS NÁMĚSTKOVI MPO

/2/ ÚNOR 2015 ODESLÁN DOPIS NÁMĚSTKOVI MPO /2/ ÚNOR 2015 ODESLÁN DOPIS NÁMĚSTKOVI MPO AČN zaslala na MPO nesouhlasný dopis, ve kterém vyjádřila nesouhlas se současným stavem rozdělování financí státní podpory exportu, v němž je nábytkářský průmysl

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více