Hodnotící zpráva o činnosti od poslední Valné hromady ATOK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnotící zpráva o činnosti od poslední Valné hromady ATOK"

Transkript

1 Hodnotící zpráva o činnosti od poslední Valné hromady ATOK Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí: - zprávu o činnosti ATOK od poslední Valné hromady Projednal a schválil SV ATOK dne /17

2 Hodnotící zpráva o činnosti ATOK od 46. Valné hromady Mgr. Jiří Česal výkonný ředitel, problematika zahraničního obchodu, příprava a zpracování projektů Vážení členové, touto podzimní valnou hromadou uzavíráme 24. rok existence naší asociace a pátý rok, kdy tržby v našem odvětví díky textilnímu průmyslu kontinuálně rostou, přičemž lze očekávat, že za celý rok 2014 přesáhnou hodnotu 50 mld. Kč. To znamená, že se odvětví dostává na úroveň před hypoteční krizí z roku U oděvního průmyslu je situace složitější, nicméně i zde v meziročním srovnání je letos vykazován růst tržeb. Při pohledu na výkonnost našeho odvětví můžeme tedy vyjádřit vcelku spokojenost, nicméně nemůžeme nevnímat, že svět kolem nás se mění a s touto změnou vyvstávají nová rizika a výzvy, které rozhodně nelze pominout, protože, ač je textilní průmysl nemůže ovlivnit, mohou se firem v našem odvětví neblaze dotknout. Na tomto místě lze zmínit vedle globálních ekonomických problémů především konflikt na Ukrajině a s ním související oboustranné sankce mezi Ruskem na jedné straně a USA a EU na straně druhé spolu s nečitelnou a možná i nově expanzivní politikou Ruska. Dále je nutné připomenout vznik a nebývalou expanzi Islámského státu s možnými dopady na vnitřní stabilitu EU v souvislosti s návratem evropských dobrovolníků radikálních stoupenců Islámu bojujících na straně tohoto nového státního útvaru a samozřejmě také epidemii eboly, která ohrožuje především vývozce na africký kontinent. Tento rámec nás nepochybně bude provázet i v příštím roce a musíme s ním počítat a zohlednit jej i v našem podnikání. Je zřejmé, že evropské a zvláště sousední země zůstanou naším hlavním trhem, přesto je důležité hledat také trhy nové mimo Evropu, přičemž ty perspektivní byly identifikovány ve Strategii TOP ČR do roku Je potěšitelné, že některé z členských firem o uchycení se na nových trzích systematicky usilují. S odvoláním na zmíněnou strategii také ATOK vystoupil, aby podpořil zájmy textilního a oděvního průmyslu při tvorbě nové exportní strategie České republiky tvořené tentokrát ve spolupráci MPO a MZV. Podle dosavadních zkušeností samozřejmě víme, že cesta od zpracování strategie k jejímu naplňování je někdy velmi dlouhá a výsledky mohou být 2/17

3 polovičaté nebo i nepatrné, přesto je důležité dbát na to, aby textilní a oděvní průmysl byl do ní začleněn, protože i toto demonstruje význam odvětví. Dovolím-li si malé zamyšlení, tak existují rčení pomoz si sám a bude ti pomoženo a rozděl a panuj, jejichž platnost byla již mnohokrát potvrzena. Vztáhnou-li se tato rčení na naše odvětví, tak pro textilní a oděvní průmysl to znamená spoléhat se především na vlastní síly a v případě, že náš ekonomický význam začne růst, tak lze očekávat i vstřícnější postoj ze strany státu. Možná by v této souvislosti stálo za úvahu maximálně využívat synergií ve vlastním odvětví, pokud to není na újmu vlastní konkurenceschopnosti. Druhé rčení se přímo dotýká naší asociace a její členské základny. V současnosti má ATOK 45 členů, což je asi desetina textilních a oděvních firem, které v České republice působí a mají dvacet a více zaměstnanců. V praktickém výkonu asociační práce čas od času při argumentacích proti našim požadavkům narážíme na to, koho vlastně reálně reprezentujeme. Naposledy při vyjednávání o KSVS na rok 2015 ve vztahu k oděvním firmám. Z toho lze vyvodit jediné, a to usilovat o co největší rozšíření naší členské základny. Přitom je nutné zmínit, že v této oblasti Sekretariát ATOK není příliš úspěšný, přičemž novým řádným členem se letos stala pouze firma Dietfurt, s.r.o. V letošním roce poměrně výrazně zintenzívněla činnost Komise ATOK pro pracovněprávní vztahy, která se vedle své pracovněprávní problematiky začala rovněž věnovat problematice odborného vzdělávání a tvorbě stanovisek k aktuálním otázkám, které se řeší v rámci agend RHSD (Tripartity) a samozřejmě také vyjednávání o KSVS pro rok Toto vyjednávání bylo letos složitější, a to hlavně díky iniciativám Vlády ČR, která se rozhodla pro velmi dynamické zvyšování minimální mzdy i s výhledem do příštích let a rovněž díky mnohem centralizovanějšímu řízení ČMKOS pod novým vedením ve vztahu k jeho členům. Nový dynamický přístup se tak rozhodl uchopit i odborový partner OS TOK, což vyvolalo nesouhlasnou reakci ze strany naší komise. Celé jednání bylo velmi obtížné, přičemž nebylo do poslední chvíle jisté, zda se sociální partneři dokáží shodnout na znění KSVS pro rok 2015 a předložit ji svým vrcholovým orgánům ke schválení. Důležité samozřejmě také bude i nadále textilní a oděvní průmysl zviditelňovat a uvádět textilní technologie do vazeb, které by mohly rozšiřovat jejich uplatnění. Zde je určitě nezastupitelná role CLUTEX a ČTPT. Z hlediska propagace textilního a oděvního průmyslu ATOK dlouhodobě připravuje výstavu na ambasádě v Paříži a nově prezentaci v rámci EXPO 2015 v Miláně, přičemž se Asociace stala partnerem české expozice. Soustředění se na organizaci speciálních výstavních aktivit je jedním z možných směrů, kterým by se ATOK mohl věnovat. Zatím ale pouze sbírá zkušenosti. V celém období se Sekretariát ATOK snažil hospodařit maximálně úsporně, a to i vzhledem k tomu, že v letošním roce byla nebo bude ukončena velká část projektů, za které se díky končícímu programovacímu období zatím nepodařilo nalézt adekvátní náhradu. Díky úspornému přístupu sekretariátu se ale podařilo zachovat vyrovnané hospodaření Asociace. Pokud jde o programové cíle stanovené na letošní rok, tak lze konstatovat, že většina z nich je plněna nebo průběžně plněna. 3/17

4 Konkrétně: 1. Zpracovat Strategii ATOK do roku 2025 a připojit ji k ostatním klíčovým dokumentům ATOKu. V návaznosti na Strategii ATOK začít s restrukturalizací činností sekretariátu tento úkol nebyl dosud naplněn, nicméně ATOK ve své činnosti vychází ze zpracované Strategie, kterou v určitých segmentech již uskutečňuje; 2. Nalézt způsob, jak trvale prosazovat, ale i aktualizovat jednotlivé politiky, které ATOK v roce 2012 a 2013 vytvořil. Půjde o to, jakými formami bude cíle těchto politik prosazovat. V té souvislosti zváží SV návrat k pracovním komisím, které by byly garanty prosazování a aktualizace jednotlivých politik úkol se dlouhodobě plní. Komise pro pracovněprávní vztahy byla rozšířena o školskou agendu, ATOK aktivně přistupuje k vytváření sektorových dohod a působí v pracovních týmech RHSD (Tripartity), a to především pro pracovněprávní vztahy a vnitřní trh; dále působí v poradních sborech při vyjednávání mezinárodních obchodních smluv (Dohoda o volném obchodu s Japonskem, TTIP apod.), dále působí ve Veletržním výboru při SP ČR a k účelu prosazení společných zájmů vytvořil konsorcium asociací spotřebního průmyslu; 3. Pokračovat v realizaci projektu BiDi II zaměřeného na dopady důchodové reformy ve smyslu podpory stárnoucích skupin pracovníků odvětví projekt se kontinuálně plní podle plánu, v současnosti je ukončena etapa informačních seminářů; 4. Úspěšně zakončit projekt Bipartitní dialog k důchodové reformě financovaný z Norských fondů projekt je kontinuálně plněn, přičemž nyní je ve své finální fázi a 2. prosince 2014 proběhne jeho závěrečná konference; 5. Hledat nové zdroje financování, které by vykryly výpadky z projektové činnosti v souvislosti s končícím programovacím obdobím evropských strukturálních fondů ATOK se v letošním roce podílel na přípravě dvou projektových žádostí, z nich však ani jedna nebyla úspěšná. Dále Sekretariát zvažuje cíleně nabízet inzerci v ATOK Revue; 6. Minimalizovat ztráty způsobené výpadkem projektů. V této souvislosti vést diskuzi o alternativách financování ATOKu (podílem zdrojů získávaných z členských příspěvků a z ostatních zdrojů). Vyhodnotit zkušenosti z programovacího období ESF v období 2007 až 2013 z hlediska výhodnosti a upotřebitelnosti a vycházet přitom z předpokladu, že po roce 2013 bude mnohem složitější získávat projekty vyhodnocení zkušenosti z programového období ESF 2007 až 2013 není zcela jednoznačné. Na jedné straně byly vytvořeny hodnotné materiály, jako např. Strategie ATOK do roku 2025, a projektová činnost finančně stabilizuje Asociaci, na straně druhé bylo možné sledovat, že požadavky projektů představují pro členské firmy velkou zátěž, zvláště proto, že ATOK je pouze jednou z mnoha organizací, které se na firmy s žádostmi o spolupráci obrací. Dalším negativem je náročnost příprav projektových záměrů, přičemž naděje na úspěch se se zvyšujícím počtem projektových žádostí snižuje. Bez významu není ani velmi náročná administrativa a poměrně velké riziko sankcí při skutečných 4/17

5 či domnělých pochybeních. Z těchto důvodů se zdá důležité nalézt vedle členských příspěvků a projektů třetí, nejspíše komerční zdroj financování. V tuto chvíli se jako schůdné řešení zdá nabízet inzerci v e-atok Revue subjektům, pro něž mohou být textilní a oděvní firmy cílovou skupinou, a dále pořádání ad hoc výstavních akcí, kde zatím ale ATOK přes první pokusy nedosáhl pozitivního výsledku. 7. Pokračovat v tvorbě flexibilního pracovního týmu sekretariátu kontinuálně se plní; 1. Problematika zahraničního obchodu: V letošním roce pokračovala poměrně těsná spolupráce ATOK s Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to zvláště pokud se jedná o jeho agendu zahraničního obchodu. Jako jedna z mála asociací se ATOK bezprostředně vyjadřuje k problematikám celních úlev a nástrojů na ochranu obchodu. ATOK se dále účastní jednání poradního týmu MPO k Transatlantické dohodě o obchodu a investicích mezi EU a USA a k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Japonskem. Sekretariát ATOK rovněž organizuje prezentaci textilního a oděvního průmyslu na ambasádě v Paříži a nově se stal partnerem české expozice na EXPO 2015 v Milánu. V letošním roce také připravuje dohodu o spolupráci s Tchajwanskou textilní asociací a vyjednává s vietnamskou stranou o možnosti uplatnění českých textilních firem ve Vietnamu. ATOKu byla učiněna nabídka, aby zorganizoval podnikatelskou cestu do Vietnamu, přičemž vietnamské velvyslanectví zajistí vyhledání a kontaktování odpovídajících vietnamských partnerů. ATOK dále poskytuje za textilní a oděvní průmysl stanoviska k pravidlům pro původ zboží, antidumpingovým, antisubvenčním a dalším ochranným opatřením. Ve svých postojích ATOK zásadně hájí zájmy textilního a oděvního průmyslu a mezi ním především vlastních členů. 2. Příprava projektů: V roce 2014 se ATOK podílel na přípravě dvou projektových přihlášek, konkrétně se jednalo o projekty: MODATOP : Projekt měl mít obdobné zaměření jako projekt EURMODA. Projektovou přihlášku připravovala Španělská asociace ASECOM. Bohužel tato projektová přihláška nebyla ve výběrovém řízení úspěšná. Síťování SŠ - podaný projekt: Projektová žádost do programu Erasmus + byla zaměřena na předávání zkušeností středních odborných škol ve středoevropském prostoru. Bohužel tato projektová přihláška nebyla ve výběrovém řízení úspěšná. 3. Realizace projektů: SET Projekt je zaměřen na úsporu elektrických energií a odpovědným řešitelem je EURATEX. ATOK v projektu vystupuje jako partner. 5/17

6 Ing. Hálkovová Ludmila výstavy a veletrhy v zahraničí, účast na srpnovém veletrhu STYL, příprava prezentace českého textilu v Paříži a na EXPO 15 Miláno; projekty EU SET (úspora energií) a příprava projektu v rámci programu ERASMUS+ 1. Výstavy a veletrhy 1.1. STYL srpen Uskutečněná jednání: IHKIB - Istanbul Ready-Made Garment Exporter s Association Turecko Její zástupci představili asociaci, činnost, historii a současnost tureckého T+O průmyslu. Jsou členy Euratexu. Proběhlo jednání s představiteli Clutex. Setkání připravila Česko-turecká smíšená obchodní komora v Praze. Taiwan Textile Federation Asociace je silně podporována státem. Účast byla první oficiální prezentací federace v ČR. Ve společném stánku vystavovalo 6 firem. Na základě společného jednání připravil ATOK návrh smlouvy o spolupráci, která by mohla být slavnostně podepsána na veletrhu Techtextil 2015 (velká taiwanská oficiální účast) Výstavy a veletrhy v zahraničí Příprava účasti firem na vybraných veletrzích v rámci schválené dotace projekt MPO a CzechTrade Specializované výstavy a veletrhy. Nábor vystavovatelů z řad členů a partnerů. Příprava společného stánku minimálně 3 firem, aby byla splněna podmínka pro výplatu státní podpory na: OUTDOOR Friedrichshafen Německo, červenec 2014 Spolupráce s AVOZ (iniciátor účasti). Veletrh byl velmi úspěšný a lze jej doporučit i našim členům. Účast 24 českých firem včetně ATOK (společná expozice s AVOZ, CzechTrade). HEIMTEXTIL 2014 Německo, leden 2014 ATOK zajistil společnou účast 4 firem v hale Příprava prezentace českého textilu v Paříži- září 15 jednáno na ZÚ v Paříži (duben) o spolupráci. ZÚ záměr uvítalo a je připraveno ho společensky i fakticky podporovat (účast vedení ZÚ, pronájem prostor, doprovodný servis apod.) Příprava prezentace českého textilu na EXPO Miláno 2015 jednání s generálním komisařem, zahájení přípravy Dnů českého textilu a případná účast v projektu Dny českého designu; vydání společného katalogu českých firem TOP. Zahájení akvizice. 6/17

7 TECHTEXTIL 2015 jednání s náměstky MPO ing. Novotným a ing. Bartlem o zařazení veletrhu do akcí se státní podporou (SVV), kam byl z naší strany řádně navrhován. Zatím bez úspěchu, v jednání budeme pokračovat ještě s CzechTrade VIETNAM EXPO Hanoj duben 15 -zahájení akvizice mezi českými TOP firmami. Spolupráce s CzechTrade, obchodním oddělením VSR a vedením Česko-vietnamské společnosti Výstavní výbor ATOK - prezentace českého textilu na ZÚ v Paříži EXPO 2015 Miláno Odsouhlaseno napojení prezentace v Paříži na veletrh Maison et Objet v září 2015 a propojení na světovou výstavu EXPO 2015, Miláno. Nosným oborem prezentace v Paříži bude bytový textil včetně doplňků. Nutné jednání s CzechTrade o zařazení veletrhu do podporovaných akcí (SVV) ve druhé polovině roku 2015 a zpracování rámcového scénáře. Spolupráce s doc. Ťapťuchem. EXPO 2015 jednání s generálním komisařem p. Potužníkem a jeho spolupracovníky o možnostech prezentace českého textilu v průběhu světové výstavy v rámci české expozice ( ). Navrženo uspořádání Týdne českého textilu v závěru října 15 (semináře, módní přehlídky, obchodní jednání, setkání s potenciálními partnery apod.). Nutné spolufinancování ze strany firem. Probíhá nabídkové řízení Veletržní výbor Svazu průmyslu a dopravy ČR Zajištěna pravidelná účast na jednáních výboru a přenos informací členům ATOK. Na zasedáních výboru byly projednávány: návrhy výstav a veletrhů k zařazení do projektu SVV (specializované výstavy a veletrhy) a ČOV (české oficiální účasti) návrhy na zařazení tuzemských veletrhů do projektu MPO WORKSHOP /INCOMING proexportní veletržní politika a spolupráce s MPO. 2. Projekty EU 2.1. Zahájení projektu SET - SAVE ENERGY IN TEXTILE SMEs (duben 14), zaměřeného na úsporu energií v TOP. Předkladatelem byl EURATEX, ATOK je partnerem. Spolupráce s INOTEX, CTPT a českými textilními firmami. Získávání prvních 7 pilotních firem pro účast na projektu Program ERASMUS+ - zpracován projekt SÍŤOVÁNÍ EVROPSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL se zaměřením na T+O, ale nebyl schválen. Spolupráce s TZU. 3. Různé Připraven návrh smlouvy o spolupráci s Taiwan Textile Federation. Partner s návrhem souhlasí. Společná příprava podpisu na veletrhu Techtextil /17

8 Bc. Tereza Zajícová příprava veletrhu (STYL), spoluúčast na realizaci projektů, tvorba analýz, spolupráce na zpracování statistických dat, monitoring výzev a příležitostí pro ATOK, tajemník Komise pro lidské zdroje, pracovně právní a sociální otázky a kolektivní vyjednávání, tvorba databáze potencionálních členů a partnerů 1. Veletrh STYL Stále jediná mezinárodní B2B prezentace módního průmyslu na českém trhu. Zastoupení českých výrobců a členů ATOK je již několik let v řadách jednotlivců. Na veletrhu mají dominantní postavení především obchodní a obchodně výrobní společnosti z České Republiky, Polska, Německa a Slovenska. Návštěvníci jsou především z řad odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích STYL únor Stánek v klasické podobě, presentace projektů EU ( BiDi, Norské fondy). V rámci doprovodného programu byl připraven dne v salonku P5, informační seminář k projektu Bipartitní dialog II. Téma semináře: Dopady důchodové reformy. Spolupráce s tiskovým střediskem BVV příprava podkladů pro novináře, poskytování příspěvků do veletržního e-bulletinu. ATOK nabídl svým členům a partnerům možnost prezentace přímo ve svém stánku. Nabídku využily 2G Lipov, TUL Liberec, KOH-I-NOOR a Odetka STYL srpen Doprovodný program :00 12:00 hodin Seminář: Jak řešit nedostatek technicky vzdělaných absolventů. Garanti akce: ČOKA, ATOK Praha, TZU Brno a ČTPT. Organizačně zajišťoval TZU. ATOK nabídl svým členům a partnerům možnost prezentace přímo ve svém stánku. Nabídku využily 2G, SPŠT v Liberci, ITC, A.Šlesinger, Veba, Interes 21 Zpracována informace o předběžných ekonomických výsledcích odvětví za 1. pol. r Využito jako podklad pro novináře. Vydáno jako Zpráva pro tisk před veletrhem, zveřejněno na webových stránkách veletrhu a v e-zpravodaji BVV. Propagace projektů EU (BiDi a Norské fondy). Uskutečněná jednání: IHKIB - Istanbul Ready-Made Garment Exporter s Association Turecko Pánové Mustafa Gültepe (vice president), Fatih Yarkin (člen SV) a Mehmet Ali Dinc (zástupce předsedy SV) představili asociaci, její činnost, historii a současnost tureckého T+O průmyslu. 8/17

9 Asociace je členem Euratexu a má stejné poslání a činnosti jako ATOK. Proběhlo také jednání s představiteli Clutex. Setkání připravila Česko-turecká smíšená obchodní komora v Praze. Taiwan Textile Federation paní Betty Liu, Section Chief, Overseas Marketing Section Asociace je silně podporována státem, protože T+O průmysl je pro ně strategickým odvětvím. Poskytuje firmám servis, který je hrazená napůl státem a firmami. Dělají také projekty pro vládu. Účast byla první oficiální prezentací federace v ČR. Ve společném stánku vystavovalo 6 firem (materiály pro spodní prádlo, outdoorové oblečení, ponožky, šály a rukavice). Taiwan je také silným výrobcem syntetických vláken a nylonu na světě. Jejich přehled a zaměření je k dispozici v sekretariátu ATOK. 2. Ostatní činnost Spolupráce na přípravě plánovaných výstav a veletrhů v roce 2015 Průzkum trhu Tvorba nabídky služeb ATOK, pro potenciální členy a partnery Monitoring výzev a příležitostí pro ATOK vždy na začátku nového měsíce Tvorba příspěvků do e-atok Revue Podpora sekretariátu 9/17

10 Simín Jiří agenda správy databáze, webových stránek ATOK a společných marketingových produktů, statistické a analytické činnosti, zprostředkování komunikace s členskými i nečlenskými firmami, vydávání časopisu e- ATOK Revue, spolupráce na realizaci projektů, zástupce profesní unie Průmysl a doprava při Hospodářské komoře ČR a další činnosti sekretariátu 1. Správa databáze a webových stránek ATOK 2.1. Databáze ATOK Pravidelně aktualizovaná databáze podniků a organizací a kontaktních osob určená pro vnitřní potřebu sekretariátu ATOK a pro potřeby členů ATOK. Správa databáze ATOK spočívá zejména v průběžné aktualizaci údajů v ní obsažených s využitím vlastních dat, dat z jiných zdrojů a dat z Registru ekonomických subjektů (RES) ČSÚ. Dále jde o samotnou práci s databází a jejími daty, kdy databáze slouží zejména jako zdroj kontaktních a dalších informací o firmách (členských i nečlenských), organizacích a kontaktních osobách, které jsou následně využívány ATOKem pro komunikaci s nimi. Dále jsou informace z databáze (výstupy) využívány ATOKem pro členy i nečleny, a to za účelem zprostředkování kontaktu mezi firmami a organizacemi (členy, nečleny) Webové stránky ATOK (www.atok.cz) Slouží zejména jako informační a propagační nástroj pro členy ATOK a dalšími subjekty. V tomto ohledu jsou nejvíce využívány aktuality na hlavní stránce webu ATOK, kde se objevují aktuální informace z činnosti ATOK, podnikatelského prostředí v ČR a další zajímavé informace z odvětví textilního a oděvního průmyslu. Dále jsou zde uváděny informace o připravovaných akcích, jako jsou semináře, konference, školení, veletrhy a výstavy či další zajímavé akce pro členy ATOKu. V aktualitách jsou také uváděna důležitá upozornění pro členy ATOKu, jako například upozornění na konání valné hromady, která jsou vždy zvýrazněna. Aktuality jsou pravidelně (týdně, měsíčně) zasílány členům ATOKu jako ové upozornění spolu s upozorněním na nové dokumenty či poptávky / nabídky, pokud je toto nastaveno. Tato ová upozornění jsou zasílána zejména na ředitele členských firem, ale mohou být zasílána na jakoukoliv osobu z členské firmy (stačí, 10/17

11 aby se tato osoba zaregistrovala na webu ATOK a uvedla, že je pracovníkem členské firmy ATOK). V případě že nedostáváte žádné z uvedených upozornění, přestože máte nastaveno jejich zasílání, tak mne kontaktujte. Návštěvnost webových stránek ATOK se pohybuje kolem 60 unikátních návštěvníků ve všední den (ukazuje, z kolika různých počítačů přišli návštěvníci za určité období.). Níže je uveden graf, na kterém můžete vidět, jak se pohybovala návštěvnost v uplynulých necelých 11 měsících roku Poptávky a nabídky na webu ATOK jsou jednou z nejdůležitějších částí webu ATOK, kde se uveřejňují podnikatelské příležitosti pro vás, které ATOK, jako zastřešující subjekt textilního a oděvního průmyslu v ČR, dostává. Umístěny jsou pod záložkou Poptávky a nabídky a jejich týdenní souhrn je vám zasílán do ových schránek. ATOK na zveřejňování a zprostředkování poptávek a nabídek také spolupracuje s agenturou pro podporu obchodu - Czech Trade. 2. Správa společných marketingových produktů 2.1. Katalog firem na internetovém portálu Již pátý rok ATOK úspěšně spolupracuje na propagaci svojí a svých členů s firmou Seznam.cz, a.s., která, jak známo, provozuje nejužívanější český vyhledávač na který navazuje také katalog firem a organizací V tomto katalogu firem a organizací jsou, ve spolupráci s touto firmou, zavedeni všichni členové ATOKu a je u nich uvedena informace o tomto členství. ATOK pravidelně aktualizuje záznamy o členských organizacích v tomto katalogu. 3. Statistická a analytická činnost 2.1. Statistika Euratex Každoročně ATOK přispívá do ročního statistického přehledu Textile and Clothing Industry Situation and Prospects 11/17

12 hodnotící základní ekonomické údaje těchto odvětví v České republice. Vybrané statistiky a analýzy EURATEX jsou publikovány v e - ATOK Revue Základní ekonomické ukazatele TOK průmyslu Ve spolupráci s ČSÚ pravidelně publikujeme v e-atok Revue a na webových stránkách (jen pro členy) čtvrtletní ukazatele TO průmyslu (po přihlášení na záložka Materiály ke stažení -> Statistiky a analýzy - > soubor Ekonomicke_ukazatele-TOK_prumyslu.xls ). Ukazatele obsahují informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách, produktivitě práce a počtu jednotek v TOK průmyslu Zpráva o ekonomickém vývoji textilního a oděvního průmyslu ATOK každoročně vydává před únorovým a srpnovým veletrhem STYL zprávu o ekonomickém vývoji textilního a oděvního průmyslu. Pokud nejsou před konáním veletrhu k dispozici údaje za potřebná období (rok, pololetí), vypracovává ATOK tzv. odhad, a to většinou za poslední měsíc potřebného období. Zpráva obsahuje informace o tržbách, počtu zaměstnaných osob, průměrných mzdách a produktivitě práce za firmy s 20 a více pracovníky a je PR materiálem určeným zejména pro veletrh STYL, ale také pro novináře a je dále použita pro další PR účely (např. její překlad pro zahraniční delegace) Publikace "Statistická ročenka českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu za rok 2013" (výroční zpráva) Tato publikace je navázáním na publikaci "Český textilní, oděvní a kožedělný průmysl v datech za posledních více než 10 let...aneb stále jsme tady" vydanou v předminulém roce, kterou se ATOK vrátil po několika letech zpět k sestavování a vydávání výroční zprávy. Po obsahové stránce je letošní výroční zpráva shodná s výroční zprávou z minulého roku, v níž byla aktualizována data a k tomu příslušné textové části. Stejně jako v minulém roce byla i tato výroční zpráva vydána také v tištěné podobě a i proto je využívána k osvětě a propagaci českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Publikaci je možné získat buďto v elektronické podobě na webu ATOK nebo v tištěné podobě v sekretariátu ATOK či na jím pořádaných akcích. 12/17

13 4. Operátor Oborového koordinačního místa v projektu InMP (Informační místa pro podnikatele) Nositelem projektu je Hospodářská komora ČR. ATOK jako živnostenské společenstvo začleněné v Hospodářské komoře ČR se dlouhodobě podílí (od jeho vzniku) na realizaci tohoto projektu. Tento projekt poskytuje od svého vzniku prostřednictvím krajských, regionálních a oborových míst, bezplatné poradenství v otázkách podnikání pro většinu živností a to jak v obecných, tak odborných otázkách, hlavně podnikatelům z řad malých a středních. ATOK v tomto projektu zastává pozici Oborového koordinačního místa (OKM), které zodpovídá oborové dotazy spadající pod část Průmysl a doprava. Projekt je nyní ve fázi udržitelnosti, která koncem tohoto roku končí. 5. Zástupce profesní unie Průmysl a doprava při Hospodářské komoře ČR ATOK jako začleněné živnostenské společenstvo v Hospodářské komoře ČR se stal jedním ze zástupců 4 vzniklých profesních unií. Tyto unie plní v Hospodářské komoře ČR úlohu rozdělené správy nad živnostenskými společenstvy zastoupenými v Hospodářské komoře ČR. Zástupce profesní unie je tedy někdo, kdo spolupracuje s profesní unií (pod ATOKem živnostenská společenstva spadající pod profesní unii Průmysl a doprava) a Hospodářskou komorou a je prostředníkem pro jejich vzájemnou komunikaci. 6. Projekt BiDi II - Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I Tento projekt navazuje na projekt BiDi (Bipartitní dialog v odvětví TEXTIL +ODĚV), který ATOK realizoval do června tohoto roku a jeho cílem je zvýšením kapacit sociálních partnerů v odvětvích podpořit kolektivní vyjednávání a připravit odvětví na změny důchodového systému. Já v tomto projektu zajišťuji zejména informační podporu realizačního týmu a dále jsem zodpovědný za kontaktování a komunikaci s firmami oslovovanými v rámci tohoto projektu. 7. Ostatní činnosti 2.1. Individuální služby členům Stejně jako v minulém roce, i v tomto roce poskytl sekretariát ATOK svým členům následující typy individuálních služeb: informace k poptávkám/nabídkám publikovaným na webu ATOK zprostředkování kontaktů na firmy a organizace vložení poptávky/nabídky na web ATOK 13/17

14 informování o konaných akcích, veletrzích, výhodných nabídkách produktů a služeb, možnostech spolupráce apod. předávání zahraničně-ekonomických informací (celní politika, antidumping, safeguardová řízení) 2.2. Časopis e-atok Revue (e-ar) Redakce a vydávání elektronického časopisu, který je distribuován na více než 750 adres Zajištění technického zázemí sekretariátu ATOK Zajišťování chodu webových stránek, serveru a stanic v součinnosti s externím spolupracovníkem. 14/17

15 Zdeňka Majová - projektová činnost v projektech BiDi II a Dialog k důchodové reformě (Norské fondy) Projekt Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému (BiDi II.) Hlavním cílem projektu pro rok 2014 bylo vysvětlovat všem aktérům v odvětví souvislosti i nutnost včasné přípravy na změny a dopady související s důchodovou reformou, respektive se stárnutím pracovní síly, jejím udržení na pracovním trhu a zvládnutí požadavků na výkonnost a pracovní pozici ve vyšším věku. K naplnění tohoto cíle, bylo ve vybraných firmách odvětví realizačním týmem uskutečněno 25 seminářů a 25 řízených rozhovorů. Vyhodnocení, zda se podařilo zvýšit povědomí a informovanost o připravovaných změnách důchodového systému a problematice sociálního dialogu na bipartitní úrovni v odvětví, bude provedeno na plánované konferenci 1. prosince V roce 2015 projekt ukládá realizačnímu týmu: Odborně vytvořit reprezentativní vzorek firem za odvětví, který by postihl všechny pracovní pozice používané v odvětví, a na kterých by měl být ve druhé etapě projektu proveden odvětvový sociální audit. Účinně spolupracovat se zpracovatelem demografické prognózy pro odvětví TO průmyslu formou poskytování dat a odborných konzultací výsledkem by měla být demografická prognóza odvětví v dlouhodobém horizontu, která po ukončení projektu bude nepostradatelným vstupním materiálem (zdrojem informací) pro připravovanou II. etapu projektu. 15/17

16 Břeň Miroslav agenda pracovně právní a administrativně správní V nezměněném rozsahu byly v letošním roce aktivity sekretariátu zajišťovány 4,25 pracovními úvazky. Od února 2014 nastoupil do pracovního poměru nový pracovník, který převzal agendu pracovně právní a administrativně právní od paní Majové. Externě bylo zajišťováno daňové poradenství a zpracování účetnictví, správa sítě apod. služby, včetně agendy Komise pro lidské zdroje, pracovně právní a sociální otázky a kolektivní vyjednávání. Finanční záležitosti Hospodaření sekretariátu probíhalo v roce 2014 bez větších problémů, závazky byly plněny ve lhůtě splatnosti. Stav pohledávek za členskými podniky se díky aktivnímu přístupu sekretariátu mírně zlepšil. Bohužel stále nejsme schopni naplnit cíl masivnější rozšíření členské základny. Jen částečně se daří pokrýt úbytek členské základny v minulých letech získáváním nových členů. V letošním roce je novým členem firma Dietfurt, s.r.o. Majetek ATOK Od poslední valné hromady nedošlo k zhodnocení majetku ATOK. 16/17

17 Vývoj členské základny Od předchozí podzimní valné hromady členská základna ATOK bohužel poklesla, i když pouze o jeden subjekt, a to ze 46 členských subjektů před minulou podzimní valnou hromadou na současných 45 členských subjektů před touto valnou hromadou. Mezi těmito valnými hromadami došlo k ukončení členství dvou subjektů (na konci roku 2013) a ke vstupu jednoho subjektu (září 2014). Stav základny partnerů ATOK, tj. firem, které mají s ATOK podepsánu tzv. Smlouvu o partnerství je takový, že od poslední valné hromady došlo ke zmenšení o 3 subjekty a nedošlo k jejímu navýšení. K datu má tedy členská základna ATOK 45 řádných a přidružených členů a partnerská základna 9 partnerů. 17/17

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podnikatelská mise doprovázela předsedu vlády Mirka Topolánka při jeho ofi ciální návštěvě Jemenu, Vietnamu a Spojených arabských emirátů Proč máme a budeme

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR PRAHA, 2010 Kolektiv autorů: doc. Ing.

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 1 PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 2 OBSAH ÚVOD.............................................................................

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více